ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 757/QĐ-CTSV

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu học phí năm học 2011-2012 của NCS Trần Thị Thúy Quỳnh
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban
hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà
Nội quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-CTSV ngày 23/8/2011 về việc “Quy định mức học
phí đối với các trình độ/hệ đào tạo trong năm học 2011-2012” của Hiệu trưởng trường
Đại học Công nghệ;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu 100% học phí năm học 2011-2012 của nghiên cứu sinh Trần Thị
Thúy Quỳnh, sinh ngày 22/09/1979, chuyên ngành Kĩ thuật viễn thông, K13.
Điều 2. Số tiền học phí năm học 2011-2012 của nghiên cứu sinh Trần Thị
Thúy Quỳnh là 9.875.000 đ (Chín triệu, tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn).
Điều 3. Các Trưởng phòng TC-HC, CTSV, KH-TV; nghiên cứu sinh Trần
Thị Thúy Quỳnh; các Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan trong trường
chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng KH-TV;
- Lưu: VT, CTSV, PL03.

( Đã ký )

Nguyễn Việt Hà