You are on page 1of 97

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

EUSKARA-KROAZIERA HIZTEGIA BASKIJSKO-HRVATSKI RJEČNIK
PISMO

Baskijski jezik se piše latinicom, u koju su slova C, Q, V, W, Y ukljuĉena, ali se ne koriste, osim kod zapisivanja stranih rijeĉi i imena. Dodano je slovo ñ, a digrafi dd, ll, rr, ts, tt, tx, tz imaju posebno znaĉenje. Potpuna abeceda je: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

IZGOVOR Većina baskijskih suglasnika se izgovara poput hrvatskih . No ima i nekih iznimaka. il se izgovara kao hrvatsko ilj in se izgovara kao hrvatsko inj ts se izgovara kao hrvatsko c ' ili kao umekšano ć ' tz se izgovara kao hrvatsko c tx se izgovara kao hrvatsko č ' ili ć ' x se izgovara kao hrvatsko š z se izgovara kao hrvatsko s (zvuk nalik hrvatskom z ne postoji)

U baskijskom jeziku ne postoje sljedeći zvukovi koji se hrvatskom pišu sa znakovima: dž, đ , v, z i ž. Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

Kroaziar hizkuntza Latinezko alfabetoan idazten da. Hona hemen alfabeto osoa: Aa,B b,C c, Ĉĉ, Ćć, Dd, DŢdţ, ĐĊ, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, LJ lj, M m, N n, NJ nj, O o, Pp,R r,S s,Š š,T t, U u,V v,Z z, Ţ ţ. Kontuan eduki DŢ ,LJ eta NJ hizki bakarrekoak bezala hartzen direla

Ahoskatzeko gida
Kroazieran ageri diren fonema gehienek badute euskaraz baliokiderik, baina euskaraz baliokiderik ez dutenek ezagunak egiten zaizkigun beste hizkuntza batzuetan topa ditzakegu.

Bokalak
A, a: [a] E, e: [e] I, i: [i] O, o: [o] U, u: [u]

Kontsonanteak
Kroazierak 25 kontsonante ditu: B, b: [b] C, c: [ts] euskal "tz" bezalakoa. Ĉ, ĉ : [ʧ] "tx" baina gogorra Ć, ć : [ʨ] "tx" bezalakoa. D, d: [d] DŢ, dţ : [ʤ] euskal "j" bezalakoa (batez ere bizkaieran eta ipar-ekialdeko euskalkietan erabilia. Gaztelerazko “y“ bezalakoa) Đ, Ċ : [ʥ] ingelesezko Dune hitzan bezalakoa F, f: [f] G, g: [g] H, h: [x] Gaztelerazko "j" J, j: [j] euskarazko bokal baten aurreko "i" bezalakoa. K, k: [k] L, l: [l] LJ lj: [ʎ] gaztelerazko "ll" bezalakoa, l bustia M, m: [m] N, n: [n] Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia NJ nj : [ɲ] "ñ" bezalakoa P, p: [p] R, r: [ɾ] "r" suabea, adibidez arotza hitzean bezalakoa. Batzuetan bokal modura jokatzen du. S, s: [s] Š š : [ʃ] ingelesezko "sh", euskarazko "x"-ren antzekoa T, t: [t] V, v: [ʋ] "v" eta "u"-ren arteko nahasketa bat bezalakoa Z, z: [z] euskarazko z Ţ ţ: [ʒ] iparraldeko euskalkietako "j".

Kroaziar hizkuntzak 3 genero ditu: maskulinoa, femeninoa eta neutroa Honek izen, izenorde eta adjetiboei eragiten die: brod. nom.m. itsasontzi(a) kuća.nom.f. etxe(a) dizalo. nom.n. igogailu(a) hau da: nom. = izena m. = genero maskulinoa f. = genero femeninoa n. = genero neutroa Izenentzat forma bakarra adierazten da. Animalientzat adibidez, espezieak definitzen duen generoa adierazten da. Adb. Vuk (otsoa) eta konj (zaldia) maskulinoak dira eta krava (behia) femeninoa da. jeftin|(i),~a,~o adj. merke(a) adj. = adjetiboa jeftin - forma maskulino indefinitua jeftini - forma maskulino definitua jeftina - forma femenino definitua jeftino – forma neutroa tam|(~an),~ni,~na,~no.adj.ilun(a), ubel(a) taman - forma maskulino indefinitua Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia tamni - forma maskulino definitua tamna - forma femenino definitua tamno – forma neutroa

Genero femenino eta neutroak idazkera berdineko forma definitua eta definitu gabea daukate, baina desberdin ahoskatzen dena. Kroaziar aditzek forma perfektuak eta ez-perfektuak dauzkate. Forma perfektoak eta ez-perfektoak iraupena duen eta unean-unekoa den akzioen artean ezberdintasuna adierazteko erabiltzen dira. Era honetan ingelesez „I do“ eta „I am doing“ izango litzateke; gazteleraz „Hago“ eta „estoy haciendo“; euskeraz „egin dut“ eta „egiten ari naiz“ v.imp.– aditz inperferktoa v.per.– aditz perfektoa Atiz perfektuak era inperfektora pasa daitezke atzizkiak eta aurrizkiak erantsita. Honek alderantzizkorako ere balio du. Adb. činiti (egin)-inp. Učiniti bihurtzen da Hoonetarako ere bide desberdinak daude Adb. Aldatu=urediti(per.) =ureĊivati (inp.) Kroaziar hizkuntzak (hizkuntza eslabiar gehienak bezala) ez dauka artikulorik. Kroaziar hizkuntzak, Latinak bezala, zazpi kasu ditu (nominatiboa, datiboa, akusatiboa, bokatiboa, lokatiboa, instrumentala). Euskerak kasu sistema ergatiboa dauka eta Kroazierak akusatiboa, eta sujetu-aditzobjektu hitz hurrenkera. Kroaziar hizkuntzak zenbait kasutan erabiltzen diren izenordeak ditu. Euskerak ez du era honetako hitzik, horren ordez kasu antolaketak erabiltzen dira. Beste akronimo batzuek:

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

4

& Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia adv. –adberbioa num - zenbakia conj. –juntagailua part- partikula gram.- gramatika zool. –zoologia anat. –anatomia vulg. –arrunkeria

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

5

& Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

... ere. takoĊer ... ...ere bai. takoĊer ... ere ez ... . ... ponajmanje;ni to ... ... eta. que ... (causal) ...ezta? ...(zar) ne? ... ibiltzea ere! mira que andar ...! -(r)i buruz. o ,u svezi (neĉega) ... baino lehenago. Prije... ... baino ez ditu eta! ... ali samo ako ima ....!

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

6

& Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

A
ababor(ra). nom. lijeva paluba abade(a). nom. opat; svećenik abadegai(a). nom. sjemeništarac, pripravnik za svećenika abadetu. v. zarediti se, biti zareĎen (za svećenika) abagune(a).nom. prilika, šansa; situacija abaildu. v. umoriti (se), iscrpiti (se) ; preopteretiti (se) abaildura. nom. umor, zamor abakando(a). nom. jastog abandonatu. v. napustiti (per.) ,napuštati (imp.) abako(a). nom. abakus abantaila. nom. prednost ; povlastica, privilegija abantailatsu. adj. povoljan, povoljan , povoljno abantailatu. v. prestići, nadmašiti abantzamendu(a). nom. napredak, napredovanje abantzu(a). nom. napredak, napredovanje ; prednost abantzu. adv. skoro abao(a). nom. (pčelinje) saće abar(ra). nom. grana ; ogranak ; ostatak ; eta ~ . itd. abarka. nom. abarka (tradicinalna obuća na Pirenejima) abarkadun(a). nom. osoba koja nosi abarke abaro(a). nom. staja, štala ; sklonište, zaklon abaro egin. v. odmarati se u sjeni/hladovini abarrikatu. v. uništiti, zdrobiti, smrviti abartsu. adj. razgranato (stablo) ; debela, gusta (šuma) abat(a). nom. opat abatetxe(a). nom. opatija ; župa, župni dvor abatz(a). nom. vedro, vjedro ; središnji dio kotača abbitu(a). nom. habit abdomena. nom. trbuh abegi(a). nom. prijem, dobrodošlica abegi egin. v. prihvatiti, primiti ; pozdraviti nekog, iskazati nekom dobrodošlicu abegitsu(a). nom. gostoprimljivost ; domaćinstvo abegitsu. gostoprimljiv|(i), ~a, ~o abelburu(a). nom. predvodnik stada/krda abelera. nom. neprilika ; ishod, posljedica abeletxe(a). nom. staja, koral, obor abelgorri(a). nom. (domaće) govedo abeltzain(a) .nom. stočar abeltzaintza .nom. stočarstvo abenda. nom.neol. rasa Abendu(a). nom. prosinac abenitu. v. doći do , dogovoriti se abenka. nom. montaža, lažiranje Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia aberasgarri(a). nom. obogaćenje, obogaćivanje abere(a). nom. životinja abersasgarri. adj. plodan, plodonosan aberaska. nom. košnica aberastasun(a). nom. bogatstvo aberastu. v. obogatiti (se) aberastue. nom. novi bogataš; skorojević aberats(a). nom. bogataš (m.) , bogatašica (f.) aberri(a). nom. domovina abertzale(a). nom. domoljub abertzaletasun(a). nom. domoljublje abeslari(a). nom. pjevač (m.), pjevačica (f.) abesti(a). nom. pjesma abestu. v. pjevati abiadura. nom. brzina ; ~angelular. kutna ~ abiatu, abiatzen, abiatuko. v. utvrditi, utvĎivati abisatu, abisatzen, abisatuko. v.obavijestiti, upozoriti abizen(a). nom. prezime abokadu(a).nom. odvjetnik (m.), odvjetnica (f. ) abokatu(a).nom. odvjetnik (m.), odvjetnica (f. ) abrikotondo(a). nom. marelica Abuztu(a). nom. kolovoz adar(ra). nom. rog;grana, član adardun. adj. rogat , s rogovima adberbio(a). nom. gram. prilog adeigabetasun(a). nom. neuljudnost, nepristojnost; grubost adeitasun(a). nom. uljudnost, pristojnost adeitsu. nom. pristojan, uljudan adibide(a). nom. primjer; ~z. na primjer adimen(a). nom. inteligencija aditu(a).nom. stručnjak aditz(a). nom. glagol adjektibo(a). nom. pridjev adostasun(a). nom. slaganje adostezin(a). nom. neslaganje adostu(a). v. slagati se, složiti se aeronautika. nom. aeronautika afal(du), afaltzen, afalduko. večerati afari(a). nom. večera afaldu egin beharko dugu. afaldu beharko dugu intensivo Afganistan. nom. Afganistan aga. nom. mjesto ageri. v.pojaviti se agerraldi(a). nom. pojavljivanje ; parada agertu,agertzen,agertuko.v.pojaviti se agian. adv. možda agindu. v. narediti /nareĎivati, zapovjediti/zapovijedati Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia agintari(a). nom. vlast, autoritet aguakate(a). nom. avokado ahabi(a). nom. borovnica,~ garatz(a). brusnica ahari(a). nom. ovan ahate(a). nom. patka ahaztu, ahazten, ahatzuko. v. zaboraviti aho(a). nom.anat. usta aholku(a). nom. savjet ahul(a). adj. slab|(i), ~a,~o, nemoć|an , ~na, ~no ahultasun(a). nom. nemoć ahuntz(a). nom. (domaća) koza aihotz(a). nom.f mačeta aingura. nom. sidro aintzira. nom. jezero aipagarri. adj. istaknut, značajan, spomena vrijedan aisi(a).nom. dokolica,slobodno vrijeme aita. nom. otac , tata aitite. nom. djed aitite-amamak. djed i baka, djedovi i bake aitona. nom. djed aitorza. nom. ispovijed aitzineuskara. nom. proto-baskijski jezik aizkora. nom. sjekira aizu! Čuj!, Pažnja! akanpaleku(a). nom. kamp, logor akaro(a). nom. grinja akerr(a). nom. jarac aktionio(a). nom. aktinij akuri(a). nom. zamorac ala. conj. ili alaba. nom. kći alabarda. nom. helebarda alabornoz(a). nom. kućni ogrtač, kupaonički ogrtač alaiatasun(a).nom. radost,veselje alanbre(a). nom. žica albaka. nom. bosiljak albaitari(a). nom. veterinar albaitaritza. nom. veterina alberge(a). nom. konačište, prenočište; gostionica;hostel alberjini(a).nom.patlidžan albistegi(a). nom.informacije , novosti aldagai(a).nom.varijabla aldapatsu(a).nom. čekaonica alde(a).nom.strana;bok aldizkari(a). revija, magazin, časopis aldundi(a).nom. Izaslanstvo aleazio(a).nom.legura,slitina Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 9 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia Alemania. nom. Njemačka alfer(ra). nom. lijen, beskoristan alkaloide(a). nom. alkaloid alkate(a). nom. gradonačelnik (m.), gradonačelnica (m.) alkatxofa. nom. artičoka alkondar(ra). nom. košulja alokairu(a). nom. iznajmljivanje, unajmljivanje alpaka. nom. alpaka altzairu(a).nom. čelik altzari(a).nom. namještaj, pokućstvo alberjinia. nom. patlidžan alu(a). nom. stidnica aluminio(a). nom. aluminij ama. nom. majka amama. nom. baka amaitu, amaitzen, amaituko.v. završiti Amerika. nom. Amerika amerizio(a). nom. Americij ames. v. Sanjati, usnuti amigdala. nom. krajnik amoniak. nom. amonijak anaia. nom. brat anana. nom. ananas anezka.nom.šatl angurri(a). nom. lubenica animalia. nom životinja;etxeko ~. domaća ~ antzoki(a). nom. kazalište andre(a). nom. žena anfibio(a). nom.zool. vodozemac anitz. adv. puno, mnogo antiomonio(a). nom. antimon antolatu. v. organizirati antzerki(a). nom. kazalište apaindegi(a). nom. kozmetički salon apalategi(a). nom. polica (sa knjigama) apio(a). nom. celer Apirili(a). nom. travanj apo(a). nom.žaba apokalipsi(a). nom. apokalipsa antzar(a). nom. guska apaiz(a). nom. svećenik (m.), svećenica (f.) apal(a). nom. polica za knjige aparkakaleko(a). nom. parkirno mjesto aparkatu. v. parkirati (se) aprikotondo(a). nom. marelica, kajsija Araba. nom. Araba, Alava arakatz(a). nom. ribizl Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 0 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia arana. nom.šljiva aranondo(a). nom.šljiva arazo(a). nom. problem, poteškoća, teškoća arbendolondo(a). nom. badem ardi(a). nom. ovca ardo(a). nom. vino ardo beltz(a). crno vino ardi(a). nom. ovca argal(a). adj.tan|(~ak) , ~ki,~ ka ,~ko argazki(a). nom. fotografija argazkilari(a). nom. fotograf argon(a). nom. argon arkatz(a). nom. olovka arku(a). nom. luk (oružje) arkume(a) . nom. janje arma. nom. naoružanje, oružje;~zuri(a). hladno ~ argota. nom. žargon ari. biti(raditi nešto)-čestica za oznaku trajanja arkaismo(a). nom. arhaizam arkakuso(a). nom. buha arkitektura. nom. arhitektura arkume(a). nom. janje armairu(a). nom. ormar Armenia. nom. Armenija armiarma. nom. pauk arnika. nom. planinska arnika aroa. nom. vijek, razdoblje, epoha arpoi(a). nom. harpun artean. adv. izmeĎu, meĎu artikulu(a). nom. član, članak arraba. nom. ikra arrain(a).nom. riba arraindegi(a). nom. ribarnica arrainzopa.nom. riblja juha arraintzale(a). nom. ribar arrabit(a). nom. violina arrano(a). nom. orao arrantza. nom. ribarenje, ribolov arratoi(a). nom.štakor arratsalde(a). nom. popodne arrautz(a). nom. jaje arraultze(a). nom. jaje arrazoi(a). nom.razum. arreta. nom. pažnja, pozornost arriskuan. adj. riskantno, rizično arroila. nom. kanjon, klanjac arropa. nom. odjeća Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 1 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia arropa-denda.nom.trgovina odjeće arrosa. nom. ruža ; ~leiho(a). rozeta arroz(a). nom. riža arroz(a). nom. riža arrozesne(a). nom. rižin puding arrunt. adv. normalno artatxiki(a). nom. proso artazi(ak). nom. škare artikulu(a). nom. član (gram.), članak arto(a). nom. kukuruz artobeltz(a). nom. heljda artseniko(a). nom. arsen artxidiozesi(a). nom. nadbiskupija artzapezpiku(a). nom. nadbiskup artzaintza. nom. pastir asetze(a). nom. zadovljstvo asko. adv. puno , mnogo askotan. adv. puno puta, mnogo puta askoz. adv. sa mnogo, s puno asma. nom. astma asmatu. V. pogoditi, shvatiti ispravno asmo(a). nom. namjera aspaldian. za dugo vrijeme aspaldiko. nakon dugo vremena aspirina. nom. aspirin astato(a). nom. astat aste(a). nom. tjedan astearte(a). nom. utorak asteazken(a). nom. srijeda asteburu(a). nom. vikend astelehen(a). nom. ponedjeljak astelehenetan.u ponedjeljak astelehen buruzuri. jednostavno ponedjeljak astronomia. nom. astronomija, zvjezdoznanstvo asto(a). nom. magarac aszetismo(a). nom. aketizam, askeza ate(a). nom. vrata atezain(a) . nom.vratar (m.), vratarka (f.) ateismo(a). nom. ateizam, bezboštvo atera,ateratzen, aterako. v.izvaditi,vaditi aterki(a). nom. kišobran atsegin(a). nom. užitak atsegin. adj. ugodan atsenaldi(a). nom. odmor,stanka,predah atuna. nom. tuna atxikimendu(a). nom. privrženost, odanost, pridržavanje ; adhezija atze(a).nom. kasniji dio; adv.kasnije Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 2 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia atzerri(a). nom. inozemstvo atzerritar(ra). nom. stranac, tuĎinac atzean. adv. iza, natrag, straga atzo. adv. jučer aulki(a). nom.stolica aurrean. prep. naprijed ,sprijeda aurreko(a).adj.raniji, prijašnji aurretik.adv.sprijeda aurki(tu), aurkitzen, aurkituko.v. naći,pronaći , sresti Austria. nom. Austrija Australia. nom. Australija auto(a). nom. auto, automobil automobil(a). nom. auto, automobil autobus(a). nom. autobus autobus-geltoki(a). nom. autobuska stanica auzo(a). nom. gradska četvrt axioma. nom. aksiom axoi(a). nom.anat. akson aza. nom. kupus azafrai(a). nom. šafran azal(a).nom.anat. koža azaldu,azaltzen,azalduko. v.nastupiti;pojaviti se, predstaviti se azalore(a). nom. kelj azazkal(a). nom. nokat azelerazio(a). nom. akceleracija, ubrzanje azenario(a). nom.mrkva azeri(a). nom. lisica azkar(ra). adj.spreman azken(a).adj.posljednji,zadnji azpantarrak. nom.dokoljenke azpian. adv.ispod aztarna. nom. staza azti(a). nom. čarobnjak, magičar azter. v. analizirati azterketa. nom. ispit,ispitavanje azukre(a). nom. šećer

B
ba ... . pa, stoga, dakle... babarrun(a). nom. grah babesleku(a). nom. utočište, skrovište babestu.v. braniti,čuvati,štititi babuino(a). nom. pavijan, babun bagina. nom. rodnica,vagina Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 3 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia bahitu. nom. talac bahitu. v. oteti bai. da baimen(a). nom. dozvola , dopuštenje baimendu.v. dozvoliti , dopustiti baina. conj. ali bainatu, bainatzen, bainatuko. v. kupati (se), prati (se) bainugela.nom.kupaonica bainuontzi(a). nom. kada bainu-jantzi(a). kupaći kostim baioneta. nom. bajuneta bakailao(a). nom.bakalar bakarra. adj. jedin|(~i),~a,~o bakarrik. adj. sam|(i), ~a , ~o bakarrik. adv. samo, sami , same bake(a). nom. mir balalaika. nom.f. balalajka baldin. ako bale(a). nom. kit balio (izan). v.vrijediti balkoi(a). nom. balkon banadio(a). nom. vanadij banaketa. nom. raspodjela banana. nom. banana banatu,banatzen,banatuko.v. odvojiti bandera. nom. zastava banilla. nom. vanilija banjo(a). nom.m. bendžo banketxe(a). nom. banka banku(a). nom. banka baratz(a). nom. povrtnjak barazki(a). nom. povrće bare(a). nom.f. slezena bario(a). nom. barij barnealde(a). nom. nutrina, unutrašnjost; interior barrabilo(a). nom. testis barraskilo(a). nom. puž barrenean. adv. unutar barru(a). nom. unutrašnjost;adv. unutar barrualde(a). nom. nutrina, unutrašnjost; interior barruko elastiko(a). nom. potkošulja basagerezi(a). nom. trešnja basagereziondo(a). nom. trešnja basagurbe(a). nom. brekinja basakatu(a). nom. divlja mačka basalto(a). nom. bazalt basarto(a). nom. sirak Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 4 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia basati. adj. divlj|(~i),~a,~e baso(a). nom. šuma basurde(a). nom.zool. vepar, divlja svinja bat(a). num. jedan bataio(a). nom. krštenje batasun(a). nom. jedinstvo, unija batera. adv. skupa, zajedno batu! pokupi! batuketa.nom.zbrajanje batzorde(a). nom. odobor, povjerenstvo batzuetan. katkad, ponekad, po koji put batzuk. pron. neki, neke batzuetan.adv. katkada, ponekad baxu.adj.nizak bazkaldu ,bazkaltzen, bazkalduko. v. ručati bazkari(a). nom. ručak ; podnevni objed begi(a). nom. oko begiratu,begiratzen,begiratuko. v. gledati behean.adv. ispod beharbada.adv.možda behatza. nom. nožni prst beherako(a). nom. proljev behi(a). nom. krava behor(ra). bekatu. nom.m. grijeh belarri(a).nom. uho belarritako(a). nom. naušnica bela. nom. jedro; jedrenje belaun(a).nom. koljeno beldur(ra).nom.strah bele(a).nom.vrana Belgika. nom. Belgija beltz(a).adj. crno beno! .dobro!, neka! berandu.adv. kasno. beratze(a). nom.vrt,povrtnjak berba egin.v. govoriti berbategi(a).nom. rječnik berde(a).adj. zeleno berdin(a).adj. isti,jednak bere(a). njegov, njezin berehala.adv. brzo(adv.) berenjea. nom. patlidžan berezur(ra). nom. anat. Lubanja berilio(a). nom. berilij berkelio(a). nom. Berkelij bero(a). nom. toplina Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 5 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia berogailu(a). nom. centralno grijanje berreketa.nom.potenciranje (mat.) berri(a).adj. nova,nova,novo berriro.adv.nanovo,iznova bertan.adv. tamo takoĎer berun(a). nom. olovo besarkada. nom. zagrljaj besaurre(a). nom. podlaktica beso(a). nom. ruka besualkia(a). nom. naslonjač,fotelja beste. adj. drugi,druga,druge bestelade. adv. s druge strane besterik. adv. još nešto betaurreko(a). nom. naočale beterrik. adj. napunjen;sit beti. adv. uvijek betiko legez. kao uvijek betile(a). nom. trepavica bezala. adv. kao;poput, na način bezero(a). nom. klijent,mušterija bi. num. dva bidaia. nom. putovanje bidal(i), bidaltzen, bidaliko. v. poslati bideo(a). nom. video(rekorder)/VCR bideojoko(a). nom. video-igra bideokaset(a). nom.video-kazeta bide-seinale(a). prometni znak biderketa.nom.množenje bigarren.adj. drugi, druga bigun(a). adj. mekan bihar. adv.sutra bihotz(a). nom. srce bihurkin(a).nom.odvijač bihurri(a).adj. nemiran,nestašan;vragolast biltegi(a).nom.skladište;robna kuća bila. u potrazi bilakaera. nom. evolucija, razvoj bilatu.v. tražiti bilera. okupljanje;zabava, proslava ;domjenak biola. nom. viola biolin(a). nom. violina biribiltze(a).nom.mat. zaokruživanje birika. nom. pluća birus(a). nom. virus bisigu(a). nom. arbun biskositate(a).nom.viskoznost bismuto(a). nom. bizmut Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 6 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia bizar(ra). nom.brada (dlake) bizkar(ra). nom. anat. leĎa bizkortze(a). nom. akceleracija, ubrzanje bizikleta. nom. bicikl bizirik. adj. živ; adv. uživo bizitz(a).nom. život Bizkaia. nom. Biskaja biztanle(a).nom.stanovnik,žitelj biztanle dentsitatea.gustoća naseljenosti blusa. nom. Bluza bog. nom. jainko(a) Bog! kaixo! bohrio(a). nom. bohrij bokitz. adj. dvostruk bolbora. nom. barut boro(a). nom. bor (kem.) bota,botatzen,botako.v. baciti,najuriti, otpustiti (sa posla) bota. nom. čizma botika. nom. ljekarna , apoteka botoi(a). nom. gumb,dugme,puce boxeo(a). nom. boks bozgorailu(a). nom. zvučnik bozkario(a). nom. radost,veselje branka. nom. pramac, prova bromo(a). nom. brom bromatologi(a). nom. bromatologija brontze(a).nom.bronca bufanda. nom. šal bular(ra). nom. prsa, grudi bularratekoak. nom. grudnjak bulego(a).nom. ured burdel(a). nom. javna kuća, bordel burmuin(a). nom. mozak buru(a).nom.glava buruko-min(a). nom. glavobolja buztin(a). nom. glina

D
dado(a). nom. kocka dafaila. nom. ubrus, salveta daga. nom. bodež dagoeneko. adv. već Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 7 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia dagokionez. adv. vezano uz, glede toga daila, dalu(a). nom. kosa; srp dama. nom. dama ; djeva Damasko. nom. Damask damatxo(a). nom. mlada dama, mala dama damu(a). nom. tuga,žalost damu egin. v. ozlijediti ; uvrijediti damu izan. v. žaliti, kajati se ; biti ožalošćen damugabe. adj. nesažaljiv, neožalošćen, nesamilostan; nepokajnički damugarri(a). adj. žalostan, nemio, jadan danbor(ra). nom.f. bubanj darmstadtio(a). nom. darmstadtij dastamen(a). nom. okus deitu, deitzen, deituko. v. zvati denak. pron. svi, sve denda. nom. trgovina,dućan,butiga diputazio(a). nom. izaslanstvo diru(a). nom. novac disprosio(a). nom. disprozij dortok(a). nom. kornjača draga. nom. naut. jaružalo; kočnica dragatu. V. jaružati dragoi(a). nom. zmaj drainatu. v. sušiti, isušiti drakma. nom. drahma drama. nom. drama drastiko. adj. drastič|(~an), (~ni), (~na), (~no) droga. nom. droga, narkotik , ~-menpekotasun(a). ovisnost o drogama ; uzbuna , metež , nered drogatu, drogatzen, drogatuko. v. drogirati (se); uzimati drogu dromedario(a). nom. jednogrba deva druida. nom. druid dubnio(a). nom. dubnij duda. nom. sumnja duda egin. v. sumnjati duda-muda. nom. sumnja, ograĎivanje duda-mudako. adj. sumnjiv, upit|an dudagabe. adj. bez sumnje, neupit|an dudagabe. adv. bez sumnje, neupit|an dudagarri(a). adj. sumnjiv, upit|an dudatu, dudatzen, dudatuko. v. sumnjati dudaldi(a). nom. trenutak sumnje dudazko. adj. upitan duin. adv. častan , vrijedan, dostojan ;uspravan ; pristojan duintasun(a). nom. vrijednost ; dostojanstvo duke(a). vojvoda, knez dukerri(a). nom. vojvodstvo, kneževina dukesa. nom. vojvotkinja, kneginja Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 8 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia dultzain(a). nom frula , flauta dunbada. nom. prasak, eksplozija, pljesak dunbal(a). nom. bas bubanj dunbots(a). nom. grmljavina; tutnjava, dundun(a). nom. zvono dundun egin. v. zvoniti dupa. nom. bačva, bure dupagin(a). bačvar durditu. v. zbuniti, zbunjivati; ošamutiti , ošamućivati; uzbuditi, uzbuĎivati durduza. nom. sumnja durduzadura. nom. zaprepaštenje, ošamućenost durduzagarri(a). nom. zbunjivanje durduzarazi. v. uzrokovati brigu durunda . nom. odjek, jeka durundi(a). nom. odjek, odraz, jeka durunda egin. v. odjekivati durunditsu(a). nom. odjekivanje, odražavanje, jeka , dutxa. nom. tuš dutxatu , dutxatzen, dutxatuko.v. tuširati (se) dutxulu(a). nom. slavina, pipa dzanga. nom. ronjenje; gutanje dzanga egin. V. roniti ; gutati

E
ebaki.adj. odrezan,odsječen;spriječen,zagraĎen eboluzio(a). nom. evolucija edabe(a). nomm. napitak edale(a). nom. ispijač (m.), ispijačica (f.) edan. nom. piti edari. nom. piće edalontzi(a).nom. čaša edate(a). nom. ispijanje, pijenje eden(a). nom. otrov eder(ra).adj. lijep , zgodan edergai(a). nom. ukras, dekoracija, ornament ederragotu. v. uljepšati (per.), uljepšati (imp.) ederto. mnogo;jako dobro edertasun(a). nom. ljepota edo.conj. ili eduki. v. imati egia. nom. istina egin (egiten).v. raditi,činiti egoki.adj. odgovarajuće , akekvatno Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 9 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia egokitu. adj. uvjetovan egon garbitu. v. počistiti egon (egoten). v. biti egongela. nom. dnevna soba;salon egun(a). nom. jutro egunero. adv. svakodnevno dnevno, svaki dan eguneroko(a).adj. svalodnevni egunkari(a). nom. magazin , časopis,(dnevne) novine eguraldi(a).nom. vrijeme(atmosfersko) ; klima egutegi(a). nom. kalendar eguzki(a). nom. sunce ehuneko(a). nom. postotak einsteinio(a). einsteinij Ekain(a). nom. lipanj ekarri, ekartzen,ekarriko.v.donijeti ekialde(a). nom. istok elikagai(a). nom. hrana elkarrekin. adv. skupa, zajedno elkartu,elkartzen ,elkartuko.v.udružiti se ekialde(a). nom. istok ekologia. nom. ekologija ekonomia. nom. ekonomija ekspedizio(a). nom. ekspedicija ekuatore(a). nom. ekvator ekuazio(a).nom. jednadžba elakarte(a). nom. udruženje , udruga;asocijacija elbarri(a).adj.manje vrijedno elefante(a).nom. slon elektronika. nom. elektronika elikagai(a).nom. namirnica eliza. nom. crkva elizatari(a). nom.ulaz u crkvu elkartu,elkartzen ,elkartuko.v.udružiti se elkarrizketa. nom. razgovor elorri beltz(a). nom. trnina elorri zuri(a). nom. glog eltxo(a). nom. komarac elur(ra). nom. snijeg emakume(a). nom. žena eman, ematen, emango. v. pojaviti se, izgledati, činiti se emazte(a). nom. supruga emaztegai(a). nom. zaručnica enara. nom. lastavica enpartantz(a). nom. trg enperatore(a). nom. car enperatriz(a). nom. carica entzun! poslušaj! Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 0 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia erabaki, erabakitzen, erabakiko.v. odlučiti erabili,erabiltzen,erabiliko. v. koristiti,rabiti eragin.v. maknuti,pomaknuti,(malo), premjestiti, ukloniti eraginkortasun(a). nom. učinkovitost, efikasnost eraikita .adj. izgraĎen, sagraĎen erailketa. nom. ubojstvo erakarri,erakartzen,erakarriko. v. privlačiti erakunde(a). nom. ustanova, institucija erantzun(a). nom. odgovor erantzun(a). v. odgovoriti, odgovarati ; eraso(a).nom.napad,napadanje eraztun(a). nom.prsten erakuts(i), erakusten, erakutsiko.v. podučavati erbeste(a). nom. inozemstvo, egzil erbi(a). nom. zec erbiki(a). nom.zečje meso,zečetina erbio(a). nom. erbij erdi(a). nom. sredina eremu(a).nom. područje,polje ;površina erenoitz(a). nom. Lovor ergatibo(a). nom. ergativ Eritrea.nom. Eritrea erizain. nom. medicinska sestra, bolničarka erle(a). nom. pčela erloju(a). nom. sat;vrijeme erosi.v.kupiti,kupovati erosketa. nom. kupnja , kupovina erosketa orga. nom. kolica za kupnju erraz(a).adv. lagano, lako erraztasun(a). nom. lakoća erredentzio(a). nom. iskupljenje erredura. nom. opeklina errefau(a). nom. rotkvica erregai(a). nom. gorivo erregaliz(a). nom. slatki korijen, sladić errege(a). nom. kralj erregeina. nom. kraljica erregela. nom. pravilo, propis, norma erregistratze(a). nom. registracija erreka. nom. potok, vodeni tok; kotlina errepide(a). nom. cesta errespetu. nom. poštivanje, poštivanje errespetatu. v. poštivati, poštivati erretorika.nom.retorika erretorikazko figura.nom.retorička figura errieta egin.v. grditi, koriti Errusia. nom. Rusija Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 1 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia Errumania. nom. Rumunjska esan (esaten).v. reći esan aitari jartzeko. Reci ocu neka doĎe! eseri. v. sjesti(per.), sjediti(imp.) eskain(i), eskaintzen, eskainiko. v.ponuditi eskaintz(a). nom. ponuda eskandio(a). nom. skandij eskaparate(a). nom. izlog eskari(a). nom. molba,zahtjev eskatu,eskatzen,eskatuko.v. tražiti , zahtjevati eskegi, eskegitzen,eskegiko.v.objesiti,visiti eskola. nom. škola esku(a). nom. ruka eskualde(a). nom. županija eskudiru(a). nom. gotov novac, gotovina eskularruak. nom.rukavice eskumiku(a). nom. izopćenje eskuin(a).adv. desno Eslovakia. nom. Slovačka Eslovenia. nom. Slovenija Esnatu, esnatzen, esnatuko. v. probuditi (se) esne(a). nom. mlijeko Espaini(a). nom. Španjolska espelta. nom.bot. Pir espero (izan). v. čekati; nadati se Estonia. nom. Estonija espageti. nom. špageti espaloi(a). nom. pločnik estatu(a). nom. država; kip estepa. nom. stepa estres(a). nom. napetost, stres estribor(ra). nom. desna paluba estrontzio(a). nom. stroncij estu(a). adj. usko, tijesno estuario(a). nom. estuarij eta. conj. i, a etorbide(a). nom. avenija etorri (etortzen). doći,dolaziti etzanda.adj. ispružen, ležeći etzi. adv. prekosutra etxe(a). nom. kuća etxebizitz(a). nom. stan eufemismo(a). nom. eufemizam eukaristia. nom. euharistija euli(a). nom. muha euren. njihov,njihova euri(a). nom. kiša , ~ azido(a). kisela kiša Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 2 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia euritako(a). nom. kišobran Europa. nom. Europa Europio(a). nom. europij Euskadi.nom. Baskija (upravna regija) Euskaldun(a). Bask, govornik baskijskog Euskal herri(a). Baskija (teritorij) ez. ne ez-metala. nom. nemetal ezaguarri(a). nom. značajka ezagun(a). nom.poznanik ezarri. v. namjestiti, postaviti ezin (izan). ne moći, ne biti u stanju ezjakintasun(a). nom. neznanje ezkontza. nom.svadba ezker(ra). adv. lijevo ezkontide(a). nom. suprug (m.), supruga(f.) ezkontza. nom. brak ezpain(a). nom. usna ezproi(a). nom. mamuza eztabaida. nom. spor eztabaidagarri. adj. sporan, dvojben, diskutabilan eztabaidatu.v. raspravljati, debatirati; svaĎati se eztanda. nom. eksplozija eztainu(a). nom. kositar eztarri(a). nom.anat. grlo eztenka . nom. ubod eztenkada . nom. ubod; oštra satira eztenkatu. v. bosti ezti(a). nom. med eztigailu(a). sedativ eztiki. adv. slatko eztul(a). nom. kašalj ezuste(a). nom. iznenaĎenje ezustean. adv. iznenadno, slučajno ezusteko. nom. iznenaĎenje, šok ezusteko. adj. iznenadan, nepredviĎen, slučajan

F
faboratu. v. favorizirati, preferirati fabore(a). nom. usluga fabrika. nom. tvornica fabrikatu. v. proizvoditi, stvarati (imp.)/ proizvesti, stvoriti (per.) fabrikatzaile(a). nom. proizvoĎač(m.)/ proizvoĎačica(f.) faktura. nom. račun Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 3 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia fakultate(a). nom. fakultet faltadun(a). adj. kriv|i,~a,~o faltsu. adj. laž|(an),~ni,~na, ~no faltsukerri(a). adj. lažnost faltsuki(a). adv. lažno familia. nom. familija, obitelj, porodica;~-buru(a). glava obitelji fede(a). nom. vjera fermio(a). nom. fermij filosofia. nom. filozofija fisika. nom. fizika fisikari(a). nom. fizičar(m.), fizičarka(f.) fitxategi(a). nom. kartoteka, pretinac sa pregradama fluor(ra). nom. fluor fosforo(a). nom. fosfor fotokopiagailu(a). nom. kopirni stroj frantses(a). nom. francuski jezik Frantzia. nom. Francuska frantzio(a). nom. francij frijitu,frijitzen,frijituko.v. pržiti funikular(ra).nom. uspinjača furgonet(a). nom. kombi fusil(a). nom.f. puška futbol. nom. nogomet futbolari(a). nom. nogometaš (m.), nogometašica (f.)

G
Gabonak. nom. Božić gabe. bez gadolinio(a). nom. gadolinij gaindi(tu), gainditzen, gaindituko. v. odobriti gainean. adv. poviše, iznad Gaixoen oliadura. bolesničko pomazanje gaixorik. adj. bolestan gaixotasun(a). nom.bolest galder(ra). nom. pitanje galdetu. pitati, upitati gal(du), galtzen, galduko. v. gubiti galder(ra). nom. pitanje galio(a). nom. galij galleta. nom. keks galtzak. nom. hlače galtza motzak. nom.kratke hlače galtzerdi(a). nom. čarapa ,bičva (lok.) gamelu(a). nom. deva Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 4 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia ganbara. nom. potkrovlje,tavan garabi(a). nom. dizalica garagar(ra). nom. ječam garagardo(a). nom. pivo garagardotegi(a). nom. pivnica, pub garai(a). nom. razdoblje, epoha garbantzu(a). nom. slanac, slanutak garbigailu(a). nom. perilica garbitu, grabitzen, garbituko.v. počistiti, porisati garesti(a). adj. skup|(i), ~a,~o gari(a). nom. pšenica garondo(a). nom anat. Zatiljak garun(a). nom. mozak garuntxo(a). nom. mali mozak garraio(a).nom.promet,prijevoz gasolin(a). nom. benzin gasolindegi(a). benzinska crpka goian. adv. iznad gatz(a). nom. sol gatzontzi(a). nom. soljenka gauean. u noći, noću gaupasa. provesti cijelu noć bančeći, van kuće gaur.adv. danas gauerdiko eguzki(a).nom.ponoćno svjetlo goizean goiz. rano ujutro gatz(a). nom. sol gatzun(a). nom. rasol gatzontzi(a). nom. soljenka gau(a).nom. noć;večer gau(a).nom. noćni ormarić gaur. adv.danas gaur goizean. danas ujutro; ovog jutra gazte(a).adj. mlad|(i),~a,~o gaztetasun(a). nom. mladost gaztetxo.adj. mlad gepardo(a). nom. gepard geratu, geratzen, geratuko. v. ostaviti gerezi-aranondo(a). nom. crvenolisna šljiva gerezi-erramu(a). nom. lovorvišnja gela. nom. soba geldi(a). adj. miran,tih,spokojan;nezaposlen germanio(a). nom. germanij gerra. nom. rat gerriko(a). nom. remen, kaiš gero.adv. poslije, kasnije gero arte! DoviĎenja! gerotxoago. za čas Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 5 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia gertatu,gertatzen,gertatuko.v.dogoditi se gezi(a). nom. strijela gibel(a). nom. jetra gider(ra). nom. drška giltz(a). nom. ključ giltzurrun(a). nom. bubreg gitarra. nom. gitara gizarte zientziak. društvene znanosti gizon(a). nom.čovjek, muškarac gogor(ra). adj. tvrd gogoratu,gogoratzen, gogoratuko. v. pamtiti gogorazi,gogorazten,gogoraraziko. v.podsjetiti gogortasun(a). nom. tvrdoća goian. adv. iznad goiz.adv. rano goizean. za sutra, za ujutro goizeko. od jutros, jutarnji goizetan. za ujutro golde(a). nom. plug golpe(a). nom. udar, udarac ; kucanje gona. nom. suknja gonbidatu,gonbidatzen,gonbidatuko. v. pozvati gorbata. nom. kravata gorputz(a). nom. tijelo gorri(a). adj. crveno gosaldu,gosaltzen,gosalduko. v.doručkovati gosari(a). nom. doručak gose(a). nom. glad gotzain(a). nom. Biskup gotorleku(a). nom. utvrĎena graĎevina, utvrda gozagarri(a). nom. zaslaĎivač gripe(a) . nom. gripa gris(a). adj. sivo gu. pron. mi gurbe(a). nom. oskoruša gure(a). naš,naša,naše gurasoak. nom. roditelji gurin(a). nom.maslac gurpil(a). nom. kotač guruin(a).nom. žlijezda gurutze(a). nom. križ gurutzegrama. nom. Križaljka gustatu , gustatzen, gustatuko. v. sviĎati se. gustora. adv. rado gutxi. adv. malo, nekoliko gutxienez. bar, barem, najmanje guzti. pron. sve Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 6 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia guztira. pron. sve skupa

H
haiek.pron. oni,one, ona hainbeste. adv. toliko haitzulo(a). nom. pećina, spilja, špilja haitzurdin(a). nom. mramor hafnio(a). nom. hafnij hala era. meĎutim hamabi. num. dvanaest hamabost. num. petnaest hamaika. num. jedanaest hamalau. num. četrnaest hamar. num. deset hamasei. num. šesnaest hamazazpi. num. sedamnaest han. adv. ondje hanburgesa. nom. hamburger handi. adj. velik handiegi. adj. prevelik, previše velik haran(a). nom. dolina harrask(a). nom. slivnik harri(a). nom. kamen harrobi(a). nom. kamenolom harrijasotzaile(a). nom. podizač kamena handi(a). adv. velik,veći haragi(a). nom. meso haragijale(a). nom. mesojed, mesožder haragitsu. adj. mesnat|(i),~a,~o haragikeria. nom. požuda haragikoi. adj. požud|(~an),~ni,~na,~no harakin(a). nom. mesar harakintza. nom. mesarstvo harategi(a). nom. mesnica har(ra). nom. crv hare(a). nom. pijesak haritz(a). nom.bot. hrast harresi(a). nom. bedem, zidina harrikatz(a). nom. ugljen harrikoa egin.v. (o)prati (po)suĎe hartz(a). nom. medvjed hasier(a). nom. početak hassio(a). nom. hassij Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 7 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia hasteko. adv. za početak hatz(a). nom. prst hauts(a).nom. prašina hautsontzi(a). nom. pepeljara hego(a). nom. jug hegoalde(a). nom. jug, južno područje helbide(a). nom. adresa heldu,heltzen,helduko.v. doći, stići helebarda. nom.f. alabarda helikoptero(a). nom. helikopter helio(a). nom. helij helize(a). nom. elisa, propeler;brodski vijak heltzen naizenean. kada doĎe hemen.adv. ovdje Herbehereak.nom. Nizozemska herenegun. adv.prekjučer heriotz(a).nom. smrt herri(a). nom. selo,kraj,zemlja, teritorij hezetasun(a). nom. vlažnost heziketa. nom. obrazovanje; poduka hezikuntz(a). nom. obrazovanje; poduka hezur(ra). nom. riblja kost hidrogeno(a). nom. vodik hil(a). nom.mjesec hilabete(a). nom .tjedan hilarri(a). nom. nadgrobni spomenik hilerri(a). nom. groblje hiri(a). nom. grad hiriburu(a). nom. glavni grad hiru. num. tri hirugihar(ra). nom. slanina hitz(a).nom. riječ ; ~ gurutzatuak. križaljka hitz egin. v. govoriti, pričati hitzaldi(a). nom. konferencija hizkuntz(a). nom.jezik hizkuntzalari(a). nom.jezikoslovac,lingvist hizkuntzalaritz(a). nom.jezikoslovlje,lingvistika hiztegi(a). nom. rječnik hiztegigintz(a). nom. leksikografija hobe. adj. bolji hobeagotu. v. poboljšati, usavršiti hobealdi(a). nom. poboljšanje hobeki. adv. najbolje hobekuntz(a). nom. poboljšanje hobengabe. adj. nedužan, nevin hobeto. adv. bolje hodei(a). nom. oblak Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 8 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia holmio(a). nom. holmij hondartz(a). nom. plaža hontz(a). nom. sova hor. adv. tamo hori(a). adj. žuto horma. nom. zid hormigoi(a). nom. beton horregatik. za to horrela.adv. tako, na taj način hortz(a). nom. zub hostazurri(a). nom. mukinja hotel(a). nom. hotel hotz(a). adj. hlad|(~an),~ni,~na,~no hozkailu(a). nom. hladnjak Hungaria. nom. MaĎarska huntz(a). nom. bršljan hura. pron. on,ona hur(ra). nom.lješnjak hurrengo(a). adj. sljedeći,nadolazeći hurbil(a). nom. zid,zidina huts(a). nom. izostanak, izočnost, odsutnost huts egin. v. izostati, biti odsutan,

I
ia. skoro, gotovo iaio. adj. roĎen|(i),~a,~o ; uroĎen; spretan iaz. adv. lani, prošle godine ibai(a).nom.rijeka ibaibide(a). nom. vodotok ibigailu(a).nom. vozilo ibaika.adv. izlijevajući (se) , lijući iberiar(ra). nom. Iberijac, Iberijka ibi(a). nom. gaz , ~a igaro. prijeći gaz ; ~ iraunkorra. zabranjeno parkiranje ibilaldi(a). nom. put, putovanje , izlet, ekskurzija ibilbide(a). nom. prijelaz; tura ; putanja, pravac ibilera. hom. hod ibilgailu(a). nom. vozilo ibilgu(a). nom. tok, tijek; hodnik ibilgune(a). nom. način hoda ibili (ibiltzen). v. hodati ibilera. hom. hod ibilkari(a). nom. putnik(m.), putnica(f.) ibiltzaile(a). nom. šetač(m.), šetačica(f.) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 9 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia idazkari(a). nom. tajnik(m.), tajnica (f.) idazle(a). nom. pisac idazmakina. nom. pisaći stroj idulki(a). nom. postolje igande(a). nom. nedjelja igandero. svake nedjelje igel(a). nom. žaba igita(i). nom. srp igogailu(a). nom. dizalo ihardetsi. v. odgovoriti, odgovarati ; ikasi, ikasten, ikastuko. v. (na)učiti ikasgela. nom. učionica,dvorana ikasle(a). nom. učenik/-ca, student/-ica ikastetxe(a). nom. škola ikatz(a). nom. ugljen ikusi (ikusten). v. vidjeti ikusgarri. adj. vrijedan gledanja ikusmen(a). nom. vid ikuzgailu(a). nom. perilica (za rublje) ile(a). nom. anat. kosa iltze(a). nom. klinčić ileapaindegi(a). nom. frizerski salon iloba. nom. unuk m. unuka f. ilun(a). adj. taman, mračan iluntasun(a). adj. tama, mrak iman(a). nom. magnet imprimigailu(a). nom. pisač, printer indaba.nom.grah indio(a). nom. kem. indij ingude(a).nom. nakovanj inguruan. prep. oko, okolo inor. pron. itko, bilo tko instsusa beltz(a). nom. zova inurri(a). nom. mrav intxaur(ra). nom. orah ;~ muskatu.~muškatni oraščić intxaurtarta. nom. torta (kolač) od oraha iodo(a). nom. jod ipar(ra). nom. sjever ipurtzulo(a). nom. anat. čmar, snus irabazi (irabazten). pobijediti, potući;postići iragailu(a). nom.mikser, mješalica iragarki(a). nom. obavijest Irail(a). nom. rujan irakasle(a). nom. učitelj , profesor (m.) ; učiteljica, profesorica (f.) irakatsi,irakasten,irakatsiko.v.podučavati irakurle(a).nom. čitač/čitačica, čitatelj/-ica irakurri (irakurtzen).v. čitati Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 0 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia irakurgarri. adj. vrijedan čitanja irasagar(ra). nom. dunja irasagarrondo(a). nom. dunja ireki. v. otvarati (imp.), otvoriti(per.) irekit(a). nom. otvoren irin(a). nom. brašno iritsi. v. stići iritzi(a). nom. mišljenje irrati(a). nom. radio irten,irteten,irtengo. v. izaći;krenuti irudi(a). nom. slika isotopo(a). nom. izotop isurkari(a). nom.tekućina itaun egin.v. postaviti pitanje itaun. nom. pitanje iterbio(a). nom. iterbij itrio(a). nom. itrij itsasadar(ra). nom. rijas itsasaldi(a). nom. morska mijena itsasargi(a). nom. svjetionik itsasarte(a). nom. tjesnac itsasbazter(ra). orska obala, morski kraj itsasbehera. nom. oseka itsasbide(a). nom. morski put, morska ruta, itsasgizon(a). nom. mornar, pomorac itsasgora. nom. plima itsaski(a). nom. morska hrana, školjka itsaslaster(ra). nom. morska struja itsaso(a). nom. more, ocean itsaso aldetik. blizu mora, pokraj mora itsasgarri(a).nom. ljepilo iturri(a). izvor , fontana itxaron apur batean. Pričekaj(te) malo! itxi! zatvori! itxita. adj.zatvoren, pokriven itzul(i), itzultzen, itzuliko.v. vratiti (se) itzulpen(a). nom. prijevod itzulpengintza. nom. prevoĎenje ixil-ixilik. u tišini izar(ra). nom. zvijezda izeko(a). nom. tetka,strina, ujna izeko-osaba(k). nom. tetak i tetka, ujak i ujna, stric i strina izen(a).nom. ime;imenica izotz(a). nom. led izozki(a). nom. sladoled izozmendi(a). nom. ledenjak izter(ra). nom. anat. bedro Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 1 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

J
jaiki zaitez!. Ustani se! jaiki, jaikitzen, jaikiko. v. dignuti se(per.), dići se(per.) , dizati se (imp.), ustati se (per.), ustajati se (imp.) jaiki (jaikitzen).v. dići se, ustati se jaka. nom. jakna jakia. nom.namirnica jakin. v. znati jakina! .naravno! jakintasun(a). nom. znanje jan (jaten). v. jesti janari(a). nom. hrana jantzi,janzten,jantziko. v. odijevati , oblačiti jantoki(a). nom. blagovanica Japonia. nom. Japan japoniako mizpirondo. nom. japanska mušmula, nešpola japoniera. nom. japanski jezik jarduera. nom. aktivnost jarrai(tu),jarraitzn,jarraituko. v. slijediti,nastaviti jar(ri), jartzen, jarriko.v. smjestiti, postaviti jaso, jasotzen, jasoko. v. primiti jatetxe(a). nom. restoran jator(ra). adj. pamet|(~an),~ni,~na,~no jengibre(a). nom. Ďumbir jertse(a). nom. džemper, pulover jesarri.v. sjesti se; slegnuti se jesarrita. sjedeći, u sjedećem položaju jihad. nom. džihad jirafa. nom. žirafa joan (joaten).v. ići joan gaitezke. možemo ići jokatu.jokatzen,jokatuko.v.igrati (se), natjecati se joko(a). nom. igra jolastu (jolasten).v. igrati se jolasleku(a). nom. igralište josi,josten,josiko. v. šiti jubilatu(a). nom. umirovljenik,umirovljenica

K

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

3 2

& Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

kabitu. v. držati, izdržati kable(a). nom. kabel, žica, ~ telebista. kabelska televizija kabu(a). nom. kraj , krajnost kabu(a). nom.mil. kaplar kabuxa. nom. babica mrkulja kadendu. v. (za)kasniti kadentasun(a). nom. kukavičluk; paraliziranost, melankolija kadmio(a). nom. kadmij kadira. nom. stolica, naslonjač kafe(a). nom. kava kafesne(a).nom. kava sa mlijekom kafetegi(a). nom. kafeterija kai(a). nom. mul; luka,pristanište kaikukeria. nom. glupost, budalaština kaiman(a). nom. kajman kaio(a). nom. galeb kaiola. nom. kavez ; zatvor kaiolatu. v. zatvoriti, staviti u zatvor kaixo!. Bog! Zdravo! Kaiuzu(a). nom. kalibarm, struk; dimenzija kaka. nom. kaka, sranje kaka egin. v. srati, kakati kakajario(a). nom. proljev kakalardo(a). nom. buba kakolatu.v. savijati (se), biti savijen kakanahaste(a). nom. nered, sranje kakanarru(a). nom. patuljak, kepec kakao. nom. kakao kakara. nom. hvalisanje, razmetanje kakara egin. v. razmetati se, hvali(sa)ti se kakatsu(a). adj. usran, pun govana kakatza. nom. hrpa govana, hrpa smeća kako(a). nom. vješalica kakodun(a). nom. obješen, zakačen kakolakeria. nom. besmislica kalabaza. nom. bundeva, tikva kalaka. nom. njihalo; klišej; buka, čegrtanje kalakari(a). nom. brbljavac, lajavac kalakatu. v. odštropotati kalamatrika. nom. konjsko osjetilo, lukavost kalamu(a). nom. konoplja kalapita. nom. svaĎa, spor kalatu(a). nom. dubina kalatu(a). v. imati dubinu, biti dubok; potopiti kroz, prodrijeti kalatxori(a). nom. mali galeb kale(a). nom. ulica Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 3 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia kale-bazter(ra). nom. rubnik (ceste) kale-garbitzaile(a). nom. čistač ulica kale-gurutze(a). nom. raskrižje kale-kantoi(a). nom. ugao ulice kalejira. nom. koračnica uživo kalekume(a). nom. gradski kauboj kalentura. nom. groznica kaleratu. v. objaviti, izaći u javnost kaletar(ra). nom. stanovnik grada, gradski kauboj kalezale(a). nom. zgubidan, lutalica kaligrafia. nom. kaligrafija kalipu(a). nom. energija, hrabrost, odlučnost Kalifornia. nom. Kalifornija kalifornio(a). nom.kem. kalifornij kalitate(a). nom. kvaliteta kalitu. n. ubiti; kamenovati kalitxa. nom. bradavica kaliza. nom. kalež kalko(a). nom. trag; ostatak kalkuladore(a). nom. kalkulator kalkulatu v. računati, kalkulirati kalkulu(a). nom. viša matematika kalonje(a). nom. krist. kanon kalostra. nom. klaustar kalpar(ra). nom.zool. kobac kalpar(ra). nom. resa, griva kanela. nom. cimet kanoi(a). nom. top karbono(a). nom.kem. ugljik kardamomo(a). nom. kardamom kareore(a). nom. mort, malter katzio(a). nom. kalcij katzita. nom. kalcit kalmioi(a). nom. kamion kalte(a). nom. rizik, šteta kanpandorre(a). nom. zvonik kanpo(a). nom. vanjski dio; dvorište kantari(a). nom. pjevač/pjevačica kaoi(a). nom.galeb kapel(a). nom. Šešir karbunko(a). nom. Antraks, bedrenica kare(a). nom. živo vapno kareharri(a). nom. vapnenac karramarro(a). nom. rak (životinja) kasko(a). nom. kaciga katagorri(a). nom. vjeverica katamotz(a). nom. ris Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 4 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia katolizismo(a). nom. katoličanstvo katu(a). nom. mačka kaxoi(a). nom. ladica; kutija kazadora. nom. jakna kazetari(a). nom. novinar kazetaritz(a). nom. novinarstvo kedar(ra).nom.čaĎa kendu,kendutzen,kenduko.v.skinuti,maknuti, ukloniti kenketa.nom.oduzimanje kexa(tu), kexatzen, kexatuko.v. žaliti se kikara. nom. šalica kimika. nom. kemija kiosko(a). nom. kiosk kirolari(a). nom.sportaš kiwi(a). nom. kivi (voće) kloro(a). nom. klor kobalto(a). nom kobalt kalibragailu(a). nom. pomično mjerilo kirten(a). nom. drška kobre(a). nom. bakar koadro(a). nom. slika;prizor koilara. nom. žlica koinatu(a). nom. šurjak;šogor itd. kokolo(a).adj. glup/-a kokotsa.nom.anat.brada kolpe(a).nom. udarac, kucanje komun(a). nom. zahod konket(a).nom. slivnik, odvod konpondu.v. poravnati(per)/poravnavati(imp.), urediti, popravljati kontrabaxu(a). nom. kontrabas kontratu(a). nom. ugovor kontratxapatu(a). nom. iverica kontu(a). nom. račun kopernzio(a). nom. kopernicij kordatu(a). nom. svitkovac kosta. nom. obala krema. nom. krema kripton(a). nom. kripton kristau(a).nom. kršćanin (m.), kršćanka (f.) kristautasun(a). nom. kršćanstvo Kroazia. nom. Hrvatska Kroaziarra. nom. Hrvat m. Hrvatica f. kromoa(a). nom. krom kuadriga. nom. četveropreg kuku(a). nom.zool. (ptica) kukavica kultura. nom. kultura kulturadun(a). nom izučen ,kulturan, uljuĎen Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 5 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia kuma. nom. griva, kolijevka kupati (se). v.imp. bainatu kurba. nom. zavoj, krivina, okuka kurio(a). nom. kurij kurios(a). adj. znatiželjan kuriositate(a). nom. znatiželja kurioski. adv. znatiželjno kurloi(a). nom. vrabac kurrin(a). nom. gunĎanje kurrinkari(a).nom.čangrizavac, gunĎalo kuso(a). nom. strašilo; duh, priviĎenje kutsadura. nom. zaraza, infekcija kutsapen(a). nom. zaraza, infekcija; zasićenje kutsatu.v. zaraziti, zagaditi kutsu(a). nom. dodir; znak, trag, ; mrlja; ostaci, kutun(a). nom. amulet, škapular kutun(a). adj. omiljen|(i),~a,~o kutxa. nom. kutija; kovčeg, sanduk; lijes; blagajna;banka kutxazain(a). nom. blagajnik(m.), blagajnica(f.)

L
laba. nom. lava labain. adj. klizav labainarri(a). nom. klizavi kamen labainka. adv. klizeći labainketa. nom. klizanje labain egin. v. kliziti lababo.nom. slivnik, lavabo labana. nom. nož labe(a).nom.peć, pećnica ;~ garai(a).visoka peć labe-zomorro(a). nom. žohar laborategi(a). nom. laboratorij lagun(a).nom. prijatelj (m.) / prijateljica (f.) lagundu ,laguntzen, laguntzeko.v.pomoći lagunkide(a). nom. simpatizer (m.) , simpatizerka (f.) laguntze(a). nom. pomoć laguntza.nom. pomoć lakatz(a). nom. jež lan(a). nom. posao, rad lanbide(a). nom. profesionalac, stručnjak; ~ heziketa. strukovno obrazovanje lankide(a). nom. kolega, suradnik leialtasun(a). nom. lojalnost, odanost leketu. v. dozvoliti , dopustiti Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 6 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia laku(a). nom. jezero lan(a). nom. posao landare(a). nom.biljka langabe. adj. nezaposlen|(i),~a,~o lankide(a). nom. suradnik, (radni) kolega langile(a). nom. radnik/radnica lanpetuta. adj. zauzet|(i),~a,~o lantano(a). nom. lantan lantegi(a). nom. tvornica lantza. nom. koplje. lantxo(a). nom. poslić laranja. nom. naranča laringe(a). nom.anat. grkljan larunbat(a). nom. subota larru(a). nom. koža (materijal) lasai(a). adj. mir|(~an), ~ni,~na,~no lau. num. četiri laurogei. num. osamdeset lawrentzio(a). nom. lorensij laztan(a)! zlato, dušo! legazko.adv.zakonski,zakonito legatz(a). nom.oslić lege(a). nom. zakon lehen. adv. prije lehenago. adv. što prije lehengusina.nom. roĎakinja lehengusu(a). roĎak; bratić lehia. nom. konkurencija,stručnost lehoi(a). nom. lav leiho(a).nom. prozor lehortasun(a). nom. suhoća lekadun(a). nom.bot. mahunarka, lepirnjača leku(a).nom. mjesto, prostor lekuko(a). nom. svjedok lente(a).nom. leća lepo(a). nom. vrat lepoko(a).nom. ogrlica; ovratnik lera. nom. sanjke, saonice letoi(a). nom. mjed leungarri(a). nom. eufemizam letxu(a). nom. salada lexikoi(a).nom. leksikon liburu(a). nom. knjiga liburu-denda.nom. knjižara liburutegi(a). nom. knjižnica likido. nom. tekućina limoi(a). nom. limun Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 7 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia litio(a). nom. litij lizar(ra). nom.m.bot. jasen lizunkeria. nom. požuda lo egin.v. spavati lodi(a). adj. debe|(~o),~li,~la, ~lo logela. nom. spavaća soba lohikeria.nom. požuda lorategi(a). nom. vrt loredun(a). adj. cvjetni, rascvjetan lorezain(a). nom. vrtlar(m.), vrtlarica(f.) lorezaintza. nom. vrtlarstvo lotsaraz(i), lotsarazten, lotsaraziko. v. sramotiti (se) lurrunketa. nom. isparavanje, hlapljenje lurrun-makina. parni stroj lutezio(a). nom. lutecij luxu(a). nom. luksuz luze(a). adj. dug|(i),~a,~o ;dugač|(~ak), ~ki,~ka,~ko

M
madari(a). nom. kruška madariondo(a). nom. kruška madarikatu. adj. proklet, madarikatu. v. proklinjati; psovati madarikatzaile(a). nom. psovač ; klevetnik madarikazio(a). nom. prokletstvo, kletva ; psovka madariondo(a). nom.stablo kruške mafrundi(a). nom. prehlada magia. nom. magija magiko(a). nom. magičan, čaroban magistratu(a). nom. magistrat magnesio(a). nom. magnezij magnetismo(a). nom. magnetizam magnifiko. adj. divan, krasan mago(a). nom. čarobnjak, magičar mahai(a). nom. stol mahaiburu(a). nom. čelnik, rukovoditelj mahaikide(a). nom. sustolnik(m.) , sustolnica (f.) mahairatu.v. prenositi/prenijeti... preko stola mahaizain(a). nom. glavni konobar mahaspasa. nom. grožĎica, duho grožĎe mahasti(a). nom. vinograd mahastizain(a). nom. vinogradar (m.), vinogradarka (f.) mahastizaint(a). nom. vinogradarstvo Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 8 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia mahats(a). nom. grožĎe, ~ beltz(a). crno grožĎe, ~ zuri(a). bijelo grožĎe mahats-biltze(a). nom. berba grožĎa mahats-mordo(a). nom. grozd grožĎa mahatsardo(a). nom. vino od grožĎa mahuka. Nom. rukav ; pogodba ; nezakonita stečevina Maiatz(a). nom. svibanj maiestate(a). nom. veličanstvo maila. nom. razina, stupanj; mreža mailakatu. v. mjeriti, stupnjevati; razdijeliti mailegarri(a). nom. posuĎivač (m.), posuĎivačica (f.) mailegatu. v. posuditi mailegu(a). nom. zajam, posudba mailu(a). nom. čekić mailuka(a). nom. mali čekić, mali malj mailukada. nom. udarac čekićem mailuki(a). nom. jagoda maina. nom. trik; zlovolja, cmizdrenje; običaj , navika mainati. adv. pokvareno, nevaljalo mainatu. v. pokvariti maiztasun(a). nom. učestalost, frekvencija makina. nom. stroj mamu(a). nom. duh mamut(a). nom. mamut manganeso(a). nom. mangan mango(a). nom.mango mando(a). nom. mula,mazga margotuta. adj. obojen marrazo(a). nom. morski pas marrigorri(a). nom. bubamara marroi(a). adj. smeĎe marrubi(a). nom. jagoda martorri(a). nom. korijandar Martxo(a). nom. ožujak masta. nom.m. jarbol masusta. nom. kupina meatzaritza. nom. rudarstvo meitnerio(a). nom. meitnerij meloi(a). nom. dinja mende (a). nom. zapad mendebalde(a). nom. zapad mendelevio(a). nom. mendelevij merezi (izan). v. zaslužiti(per.), zasluživati(imp.) merke(a). adj. jeftin(i),~a,~o merkealdi(a). sniženje, popust merkurio(a). nom. živa mertxika. nom. breskva mertxikondo(a). nom. breskva Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 9 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia mesede(a). nom. usluga meskita. nom. džamija metal(a). nom. metal, kovina ; ~astun. teški ~ mezu(a). nom. poruka mihia. nom.anat. jezik mihilu(a). nom. komorač mila. nom. tisuća mila. num. tisuću milioi(a). nom. milijun min(a). nom. bol mirari(a). nom. čudo mirestu. v. diviti se, obožavati mizpira. nom. mušmula mizpirondo(a). nom. mušmula molibdeno(a). nom. molibden morokil(a). nom. palenta mortero(a). nom. mort, malter moto(a). nom. motor, motocikl motoziklet(a). nom. motor, motocikl motz(a). adj. ružan muino(a).nom. brdo munstro(a). nom. čudovište, monstrum musker(ra). nom. gušter muskuilu(a). nom. mušula musu(a).nom. poljubac mutil(a). nom. dječak,momak mutil-laguna. nom. dečko, prijatelj muxu(a). nom. poljubac (musu intensivo)

N
nabala. nom. britva nabar. adj. mutan, zamućen nabar(ra). nom. ralo, lemeš ;brazda nabar(ra). nom. ralo, lemeš ;brazda nabardura. nom. varijacija, oscialcija ; šareno bojanje ;sivoća, zatamnjenost nabari. adj. očit, jasan nabarigaitz (a). adj. teško shvatljiv nabarigarri(a).adj. poznat, uočljiv nabaritu, nabaritzen, nabarituko. v. primijetiti, uočiti, obaviestiti, biti obaviješten ; biti uočen, biti primijećen, biti očit narbarmen. v. Nafarroa. nom . Navara nagi. adj. lijen(a), besploslen(a) nagusi(a).nom. šef (m.) , šefica (f.) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 0 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia nagusitu. v. izrasti, odrasti nahas-mahas. nom. bezoblična masa nahaste(a). nom. mješavina nahastu. v. miješati, brkati, brljati nahi. v. htjeti, željeti nahiago. v. preferirati, više voljeti nahiago (izan).v.preferirati, više voljeti narrasti(a). nom. gmaz natura zientziak.prirodne znanosti neba. nom. brat negar egin. v. plakati negarrak.nom.plakanje,plač negarrez. adv. plačući negar egin.v. plakati negu(a). nom. zima nekagarri(a). nom. umaranje nekatu. v. umarati (se), umoriti se nekatuta. adj. umor|(an),~na,~no nekazari(a). nom. seljak neke(a). nom. umor, zamor neodimio(a). nom. neodimij neon(a). nom. neon Neptuno(a). nom. Neptun neptunio(a). nom. neptunij nerabe(a). nom. adolescent, tinejdžer nerabetasun(a). nom. adolescencija, tinejdžerstvo nerbio(a). nom. živac;~ sustav. nerbio-sistema neska. nom. cura, djevojka neska-lagun(a). nom. cura, djevojka, prijateljica neska.nom. djevojka, djevojčica, cura, curica neska-mutilak. nom.djeca,dječaci i djevojčice,momci cure neskame(a).nom. sluškinja, služavka neurri(a). nom. mjerač ni. pron. ja nigar(ra). nom. suza nikel(a). nom. nikal niobio(a). nom. niobij nire.pron. moj, moja , moje nire jauna. moj gospodin/moj gospodar nitrogeno(a). nom. dušik nobelio(a). nom. nobelij noble. adj. plemenit, plemenita, plemenito noblezia. nom. plemstvo, plemenitost noiz. adv. kad, kada nola. adv. kako non?.adv. gdje? non edo non. adv. negdje Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 1 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia nonahi. adv. bilo gdje, igdje nonbait. adv. negdje nondik. adv. otkud nongoa(k). adv. odakle nor.pron. tko(jednina) nor edo nor. pron. bilo tko, itko nora. prep. kamo norabide(a). nom. smjer, pravac norbait. pron. netko nortzuk?. pron. tko(množina) normalean. adv.normalno, uobičajeno nornahi. Pron. tko god, bilo tko nortasun(a). osobnost Norvegia. nom. Norveška noski. adv. naravno nota. nom. bilješka, obavijest

O
obligantza. nom. obveza. obligazio(a). nom. obveza obus(a). nom. haubica oge(a). nom. krevet ogi(a). nom. kruh ogirtateko(a). nom. sendvič Ohar(ra). nom. studeni ohe(a). nom.krevet ohore(a).nom.čast ,slava oihan(a). nom. šuma; džungla oihartzun(a). nom. jeka,odjek oilar(ra). nom. pijevac, pijetao oilarkeria. nom. arogancija, bahatost, nadmenost oilasko(a). nom. pile oilaskoki(a). nom. piletina oin(a). nom. stopalo oinarri(a). nom. baza, osnova, podloga, temelj oinetako-denda. nom. trgovina obuće okela. nom. meso (za jelo) okindegi(a). nom. pekara, pekarnica oliba. nom. maslina olo(a). nom. zob on(a). adj. dobar, dobra, dobro onarpen(a). nom.n. odobrenje ondo.adv. dobro; blizu , pokraj ondoan.adv. blizu,pokraj, u blizini Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 2 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia onespen(a). nom. odobrenje ongailu(a). nom. dodatak hrani ontzia. nom. čamac opari(a).nom. dar, poklon opor(ra).nom. blagdan, praznik opuntia. nom.bot. opuncija orain.adv. sad,sada ~ arte. dosad, do sada oraindik. još uvijek, i sada oraintsu. nedavno oraintxe.adv. odmah, smjesta orburu(a). nom. artičoka ordaindu.v. platiti (per.), plaćati (imp.) ordenagailu(a). nom. računalo, kompjutor ordodun(a). nom.zool. kralježnjak ordu(a). nom. sat, ura orduan. dakle,stoga orein(a). nom. jelen orkatila. nom. gležanj orpo(a). nom. peta ortodoxia. nom. pravoslavlje ortodoxo(a). nom. pravoslavac (m.)/ pravoslavka (f.) osaba. nom. stric, ujak, tetak osagai(a). nom. sastojak osmio(a). nom. osmij oso. jako, mnogo,puno osorik. adj. potpun, potpuna ospitale(a).nom. bolnica ostalaritz(a). nom. ugostiteljstvo oste. nom. mamurluk nakon bančenja ostegun(a). nom. četvrtkak Ostiral(a). nom. petak otarrain(a). nom. jastog otordu(a). nom. vrijeme ručka; obrok, jelo Otsail(a). nom. veljača otsalizar(ra). nom. jarebika otso(a). nom. vuk oxigeno(a). nom. kisik ozeano(a) .nom. ocean ozelote(a). nom.m. ozelot ozpin(a). nom.m. ocat

P
padera. nom. tava Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 3 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia palanka. nom. poluga pankrea. nom. gušterača pantail(a). nom. ekran paperontzi(a).nom. pisaći stol paralisia. nom. paraliza pare(a). nom. par parke(a).nom. park parranda.nom. bančenje partidu(a).nom. utakmica partikula.nom. čestica pasealeku(a).nom. šetnica, promenada patata. nom. krumpir ;~ frijutuak. pomfrit pate(a). nom. Pašteta pediatra. Nom. pedijatar(m.), pediatrica (f.) pelbis(a). nom.anat. zdjelica peninstsula. nom. poluotok penitentzia. nom. ispovijed pentsatu,pentsatzen, pentsatuko. v. misliti perretxiko(a). nom.gljiva perrexil(a). nom. peršin piano(a). nom. glasovir, klavir piku(a). nom. smokva pintatu.v. slikati piper(a).nom. papar pixkanaka. nom. malo-pomalo pizgaiu(a). nom. upaljač plantxa. nom. glačalo plantxan,plantxatzen,plantxatuko.v. glačati , peglati plater(ra).nom. tanjur pole(a).nom. kolotura polts(a).nom. torbica, torba polit(a).adj. lijep/a,zgodan/-na popa. nom. naut. krma postetxe(a). nom.pošta, poštanski ured postontzi(a).nom. poštanski sandučić pote(a).nom.lončić,posudica pozik. adj. sretan,zadovoljan prakak. nom. hlače presa. nom. brana presio(a).nom. tlak prest. adj. spreman,pripravan prestaketa. nom. priprema prestatu (prestatzen). v. pripremiti proa. nom. pramac profeta. nom. proročica(f.), prorok (m.) protaktinio(a). nom. protaktinij proteina. nom. bjelančevina, protein Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 4 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia putetxe(a)(a). nom. javna kuća, bordel, kupleraj putzu(a). nom. bunar, zdenac puxika. nom. mokraćni mjehur

R
Radio(a). nom. radij radon(a). nom. radon rapsodia. nom. rapsodija renio(a). nom. renij robot. nom. robot robotika. nom. robotika rodio(a). nom. Rodij rol(a). nom. uloga ron. nom. rum roentgenio(a). nom. roentgenij rutherfordio(a). nom. rutherfordij rubidio(a). nom. rubidij rutenio(a). nom. Rutenij

S
sabel(a). nom. trbuh sabotaje(a). nom. sabotaža sagar(ra). nom. jabuka sagara. nom. posvećenje, zareĎenje sagardo(a). nom. cider sagasti(a) . nom. jabučni voćnjak sagu(a). nom. miš saguzar(ra). nom. šišmiš sahats(a). nom. vrba sakramentu(a). nom. sakrament saldu,saltzen,salduko. v. proda(va)ti samario(a). nom. samarij santu(a). nom. svetac (m.), svetica(f.) santutegi(a). nom. svetište sarde(a).nom. vile za sijeno sardesk(a).nom. vilica (za jelo) sardin(a). nom. sardina sardiniera. nom. sardinski jezik Sardinia. nom. Sardinija sari(a). nom. nagrada sartu ,sartzen,sartuko. v. staviti,unijeti,(u)metnuti Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 5 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia saskibaloi(a). nom. košarka saskibaloiari(a). nom. košarkaš (m.) košarkašica (f.) sasoi(a). nom. razdoblje saio(a). nom. sesija seaborgio(a). nom. Seaborgij sedimentu(a). nom. sediment sega. nom. kosa (alat) segalari. nom. kosac sekretu(a). nom. tajna sekta. nom. sekta sekulako(a). adj. fenomenalan, ogroman; grozan selenio(a). nom. selen semaforo(a). nom. semafor seme(a). nom. sin semea-alabak. nom.djeca, sin(ov)i kćer(i) senar(ra). nom. muž, suprug senargaia. nom. zaručnik sendotza. nom. krizma senide(a).adj. obiteljski sesame(a). nom. sezam silizio(a). nom. silicij sodio(a). nom. natrij soineko(a). nom.haljina soinu(a). nom. zvuk soldata. nom. plaća soldadura. nom. lem;zavar soldatu. adj. lemljen;zavaren solomo(a). nom. odrezak sorbalda. nom. rame su(a). nom. vatra ;~ motela. lagana vatra ; ~-rmak. vatreno oružje sudur(ra). nom. nos sufre(a). nom. sumpor sugandil(a). nom.gušter suge(a). nom. zmija sugegorri(a). nom. zmija otrovnica sukaldari(a). nom. kuhar , kuharica sukalde(a). nom. kuhinja sukar(ra). nom. groznica suntsiketa. nom. uništenje , uništavanje

T
tabakismo(a). nom. pušenje (duhana) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 6 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia taberna. nom. kafić;gostionica, krčma tabernari(a). nom. konobar , konobarica talio(a). nom. talij tanke(a). nom. tenk tantalo(a). nom. kem. tantal taxi(a). nom. taxi te(a). nom. čaj teknezio(a). nom. tehnecij telebista. nom.televizor;televizija telefono(a). nom. telefon telefono-kabina. telefonska govornica telurio(a). nom. telurij teontzi(a). nom. čajnik teokrazia. nom. teokracija terbio(a). nom. terbij tigre(a). nom. tigar tipul(a). nom. luk (povrće) tira! , OK! , U redu! titanio(a). nom. titanij topo egin.v. sresti se torio(a). nom. torij torloju(a).nom.vijak traktore(a). nom. trakor tranbia.nom. tramvaj tren(a). nom. vlak tren geltoki(a). željeznička stanica tresna. nom. alat, oruĎe triku(a). nom. jež trinxa. nom. dlijeto za drvo txakur(ra). nom. pas txalburu(a). nom. punoglavac txamar(ra). nom. jakna txapeldun(a). nom. prvak, šampion txar.adj. loš,~a ,~e txar(ra).adj. loš/zao txateatu. v. čavrljati txeke(a). nom. ček Txekia. nom. Češka txekiera. nom. češki jezik Txetxenia. nom. Čečenija txerri(a). nom.(domaća) svinja txiki(a). adj. mali,mala tximinia. nom. dimnjak tximino(a). nom. majmun tximelet(a). nom.leptir Txina. nom. Kina txipiroi(a). nom. lignja Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 7 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia txirl(a). nom. školjka txirrindu(a). nom. bicikl txirrindulari(a). nom. Biciklist txiste(a). nom. vic txita. nom. pile txopa. nom. naut. krma txorizo(a). nom. svinjska kobasica txosten. nom. izvješće txotxolokeria. nom. budalaština, nesmislica txori(a). nom. ptica txorimalo(a). nom. strašilo txukun(a). adv. uredno i posloženo tulio(a). nom. tulij tungsteno(a). nom. volfram

U
ubarroi(a). nom.m.zool. vranac; ~ handi(a). veliki vranac; ~mottodun(a). morski vranac ubel(a). nom. modrica ubeldu.v. postati ljubičasto; (iz)gubiti boju ubeldura. nom. masnica, modrica ubelune(a). nom. modrica uda. nom. ljeto udaberri(a). nom. proljeće udagoien(a). nom. jesen udal(a). nom. gradska vijećnica udalde(a). nom. ljetno doba udalextxe(a). nom. gradska vijećnica udare(a). nom. kruška udareondo(a). nom. kruška udazken(a). nom. jesen ugalkor(ra). adj. plodan, plodonosan ugaldu.v. namnožiti(se) ugari(a). nom. obilje, zalihost ugaztun(a). nom.zool. sisavac uharte(a). nom. otok uhin(a).nom. val uholde(a). nom. poplava ukimen(a). nom. opip ukondo(a). nom. lakat ulertu, ulertzen, ulertuko. v. razumjet( per.) ultzera. nom. čir umantzi(a). nom. bara ume(a). nom. dijete umetoki(a). nom.maternica Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 8 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia umetxo(a). nom. beba umore(a).nom. humor unibersitate(a). nom. sveučilište unibertso(a). nom. svemir untxi(a). nom. kunić untxiki(a). nom. meso kunića untzi(a). nom. čamac; ukrcaj ununoktio(a). nom. ununoktij ur(a). nom. voda ur-lurrun(a). nom. vodena para uranio(a). nom. uran uraz(a). nom. salata urdaiazpiko(a). nom. pršut,šunka urdail(a). nom. anat. želudac urdaiazpiko(a). nom. šunka urlehortar(ra). nom.zool. vodozemac urmael(a). nom. bara Urri(a). nom. listopad Urtarril(a). nom. siječanj Urtzaldi(a). nom. topljenje (vode, snijega) urrutira.v. (ići) daleko urtegi(a). nom. umjetno jezero urtzaldi(a). nom. topljenje usaimen(a). nom. njuh uso(a). nom. golub utz(i), uzten, utziko. v. pustiti utzidazu lo egiten! Pusti me spavati! uzki(a). nom.anat. čmar, anus Uztail(a). nom. srpanj

W
wolfram. nom. volfram

X
xabal. adj. širok, prostran xaboi(a). nom. sapun xaboitu.v. sapunati (se) (imp.) , nasapunati (se) (perf.) xafla. nom. izrezak, isječak, kriška xahako(a). nom. vinska mješina xahu. adj. siguran; čist, uredan Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 9 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia xahuki. adv. sigurno; čisto, uredno xahupen(a). nom. uništenje, poništenje xahutasun(a). nom. čistoća; jasnoća xahutzaile(a). nom. rasipnik, veliki potrošač; čistač (f.) m/ čistačica (f.) ; štavljač kože;~ kartak. dobar kartaš xahutu, xagutzen, xahutuko. v. urediti, srediti, počistiti xake(a). nom. šah xai(a). nom. konoba, podrum xakitu, xakitzen, xakituko. V. označiti(per.), označavati(inp.) ; markirati xaloki. Adv. nedužno, genijalno xanpu(a). nom. šampon xarma. nom. šarm xenon(a). nom. ksenon xinple. adj. jednostav|(~an), ~ni, ~na, ~no xinpleki. adv. jednostavno xiringa. nom.med. injekcija xirribit(a). nom. violina xukatu. v. sušiti xurgagailu(a). nom. vakuum

Z
zabal(a). adj. širok, prostran zabal(du), zabaltzen, zabalduko.v. otvoriti zabalik. adj. otvoren, iskren zabarrontzia(a). nom. koš za smeće zabor(ra).nom. smeće,otpad zahagi(a). nom. vinska mješina zahar(ra). adj. star|i,~a, ~o zahar(ra). nom. starac(m.) , starica(f.) zahato(a). nom. vinska mješina zail(a). adv. teško zainzuri(a). nom. šparoga zakatz(a). nom. škrge zakil(a).nom. penis zaldi(a). nom. konj zale(a). nom. ljubitelj,obožavatelj zaindu, zaintzen, zainduko nom. čuvati, paziti zapalburu(a). nom. punoglavac zaparrada. nom. pljusak zapata. nom. cipela,postola zapore(a). nom. aroma zatiketa. nom. dijeljenje zeharkatu.v. križati zein ...? pron. koji ...?, koja ...?, koje...? Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 0 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia zekale(a). nom. raž zekor(ra). tele zementu(a). nom. cement zelai(a). nom. njiva; polje (agrik.) zelakoa(k); nolakoa(k)? adv. kakav,kakva? ; koje vrste? zenbaki(a).nom.broj zenbat. adv. koliko zenbatgarren...? U, na kojem ...? (po redu) zentzumen(a). nom. osjet zer. pron. što zerba. nom. blitva zereale(a). nom. žitarica zerebelo(a). nom. mali mozak zergatik. pron. Zašto zerio(a). nom. cerij zerra. nom. pila zertan?. raditi što? (continous form) zeru(a). nom. nebo zesio(a). nom. cezij zeure kontura. za tvoj račun , na tvoj račun zezen(a). nom. bik ziape(a). nom. senf zientzi(a). nom. znanost zihaurri(a). nom. abdovina zikin(a).adj. prljav zikoin(a). nom. roda zil(a). nom. anat. pupak zilar(ra). nom. srebro zingira. nom. močvara zink(a). nom. cink Zipre. nom. Cipar zirko(a). nom. cirkus zirkonio(a). nom. cirkonij zintzur(ra). nom. grlo zisma. nom. raskol (crkva) zizel(a). nom. dlijeto zopa. nom. juha zu.pron. ti zubi(a). nom. most zuek. pron. vi zulo(a). nom. rupa zume(a). nom. vrba zure(a). adj. tvoj, tvoja, tvoje zure zain. čekajući te zuri(a). adj. bijelo zurzuri(a) . nom. bijela topola zurubi(a). nom. ljestve Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 1 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia zutik. adv. stojeći zuzen(a).adj. ispravan, pravilan zuzenbide(a). nom. pravo zuzendari(a). nom. redatelj

HRVATSKO-BASKIJSKI RJEČNIK KROAZIERA-EUSKARA HIZTEGIA

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

5 2

& Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

A
abdovina. nom.f. zihaurri(a) abeceda. nom.f. alfabeto(a) adolescencija. nom.f. nerabetasun(a) adresa. nom.f. helbide(a) Afganistan. nom.m. Afganistan akceleracija. nom.f. azelerazio(a), bizkortze(a) akcija. nom.f. egintza, egipen(a) ako. baldin akson. nom.m. anat. axoi(a) aktinij. nom.m. aktinio(a) aktivan. adj. bizkor(ra), azkar(ra) aktivator. nom.m. mugitzaile(a), eragile(a) aktivatorica. nom.m. mugitzaile(a), eragile(a) aktivist. nom.m. ekintzaile(a), egintzaile(a) aktivizam(a). nom.m. aktibismo(a) aktivnost. nom.f. jarduera aktovka. nom.f. kartera,diru-zorro(a); alat. nom.m. tresna;lanabesa Albanija. nom.f. Albania ali. conj. baina alpinizam. nom.m. alpinismo(a) aluminij. nom.m. aluminio(a) americij. nom.m. amerizio(a) amonijak. nom.m. amonijak anatomija. nom.f. anatomia anbulantzia. nom. hitna pomoć Andora. nom.f. Andorra anis. nom.m.bot. anis(a) antimon. nom.m. antimonio(a) apsint. nom.m. absenta argon. nom.m. argon arhaizam. nom.m arhaismo(a) arhitektura. nom.f. arkitektura arogancija. nom.f. oilarkeria Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 3 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia aroma. nom.f. zapore(a) arsen. nom.m. artseniko(a) artičoka. nom.f. alkatxofa, orburua aspirin. nom.m. aspirin(a) astat. nom.m. astato(a) atlas. nom.m. atlas auto. nom.m. kotxe(a) automobil.nom.m.kotxe(a) avenija. nom.f. etorbide(a) avokado.nom.m. aguakate(a) Azerbejdžan. nom.m. Azerbaijan Azija. nom.f. Asia

B
baciti. v.per. bota badem. nom.m. arbendola, arbendolondo(a) bahat|(i),~a,~o. adj. harrokeria, harropuzkeria, burgoikeria, hantuste(a) bahatost. nom.f. oilarkeria baka. nom.f. amama bakar.nom.m. kobre(a) balalajka. nom.f. balalaika balkon. nom.m. balkoi(a) banana. nom.f. banana banka. nom.f. banketxe(a) bar. gutxienez bara. nom.f. umantzi(a), urmael(a) barem. gutxienez barut. nom.m. bolbora Bask. nom.m. Euskaldun(a) ;Euskotar(ra) Baskijka. nom.f. Euskaldun(a) ;Euskotar(ra) Bavarska. nom.f. Bavaria bazalt. nom. basalto bazen. nom.m. putzu(a) bedem.. nom.m. harresi(a) bedrenica. nom. karbunko(a) bedro. nom.n. anat. izter(ra) bejzbol. nom.m. beisbola Belgija. nom.f. Belgika benzin. nom.m. gasolin(a);~degi(a). ~ska crpka bendžo. nom.m. bendžo berilij. nom.m. berilio(a) beton. nom.m. hormigoi(a) bez. gabe Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 4 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia bik. nom.f. zezen(a) biljka. nom.f. landare(a) biljojed.nom.m. belarjale(a) Biskaja. nom.f. Bizkaia biskup. nom.m.gotzain(a), biskupija. nom.f. elizbarruti(a), diozesi(a) biti žalostan. v.imp. damu egin bitka. nom.f. bataila,gudu(a) bizmut. nom.m.bismuto(a) bjelančevina. nom.f. proteina blagdan. nom.m. opor(ra) blagovaonica. nom.f. jantoki(a) blitva. nom.f. zerba boca. nom.f. botil(a) bodež. nom.m.daga bogat|(i),~a,~o.adj. aberats(a) bogatstvo. nom.n. aberastasun(a) boks. nom.m. boxeo(a) bokser. nom.m. altzairuzko_ukabila bol. nom.f. min(a) bolest. nom.f. gaixotasun(a) boles|(~tan),~ni ,~na,~no. adj. gaixorik Bolivija. nom.f. Bolibia bol. nom.f. mina bolest. nom.f. gaixotasun(a) bolnica. nom.f. ospitale(a) bolničarka. nom.f. erizain(a) bor. nom.m.bot. pinu(a), ler(ra) bor. nom.m.kem. boro(a) borba. nom.f. borroka; gatazka boriti se. v.imp. borrokatu borilačka vještina. arte martziala borovnica. nom.f. ahabi(a) bos|(i),~a,~o. adj. oinutsik bosiljak. nom.m. albaka brada. nom.f. anat. kokots(a) brašno. nom.n. irin(a) brak. nom.m. ezkontza; crkveni ~ .eliz ezkontza;graĎanski ~ ,civilni~ .ezkontza zibila brat. nom.m. anaia m. neba f. brdo. nom. muino(a) brekinja. nom.f. basagurbe(a) breskva. nom.f. mertxika , mertxikondo(a) briga. nom.f. arrenkura, kezka brod. nom.m. itsasontzi(a) broj. nom.m. zenbakia(a) brokula. nom.f. bruselaza brom. nom.m. bromo(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 5 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia bromatologija. nom.f. bromatologi(a) bršljan. nom.m. huntz(a) brusnica. nom.f. ahabi garatz(a) brzina. nom.f. abiadura , kutna ~ . abiadura angeluar ; lastertausn(a) brzo. adv. arin bubanj. nom.m. danbor(ra) bubreg. nom.m. giltzurrun(a) Bugarska. nom.f. Bugaria bugarski jezik. Bulgariera buha. nom.f. arkakuso(a) buka. nom.f. zarata burza. nom.f.burtsa

C
car. nom.m. enperatore(a) carica. nom.m. enperatriz(a) carina. nom.f. aduana carinica. nom.f. aduanazain(a) carinik. nom.m. aduanazain(a) celer. nom.m. apio(a) cement. nom.m. zementu(a) cesta. nom.f. errepide(a), galtzada, kamino(a) cestarina. nom.f.bidesari(a) ,galtzada, kamino(a) cijena. nom.f.prezio(a),salneurri(a) cigla. nom.f.adreilu(a) cijena. nom. prezioa(a), salneurri(a) cijev. nom.m. hodi(a) cikla.nom.f.erremolatxa, beterraba ciklama.nom.f.erre-molatxa cimet. nom.m. kanela cink.nom.m.zink cipela.nom.f. oinetako(a), oski(a), zapata cirkonij. nom.m.zirkonio(a) cjenkati se. v.imp.tratuan aritu crn|(i),~a,~o. adj. beltz(a) crkva. nom.f. eliza crtač. nom.m. marrazkilari(a), marrazkigile(a) crtati. v.imp. marraztu crv. nom.m. epel(a), bero(a) cvrčak. nom.m. txitxar(ra)

Ĉ
Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 6 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

čaĎa. nom.f. kedar(ra) čaj. nom.m. te(a) čajnik. nom.m. teontzi(a) čamac. nom.m. ontzi(a) čangrizavac. nom.m.kurrinkari(a) čaplja. nom.f.zool. koartz(a), lertxun(a) čarapa. nom.f. galtzerdi(a) čarobnjak. nom.m. azti(a) časopis. nom.m. aldizkari(a) čast. nom.f. ohore(a) čaša. nom.f. baso(a),edalontzi(a) čavao(a). nom.m. iltze(a) Čečenija. nom.f.Txetxenia ček. nom.m. txeke(a) čekati. v.imp. itxaron čekić. nom.m. mailu(a) čelik. nom.m. altzairu(a) čelo. nom.m. bekoki(a) čembalo. nom.m. klabizenbalo(a) čestitke. zorionak često. adv.sarri,maiz; askotan češalj. nom.m. orrazi(a) Češka. nom.f.Txekia češki jezik.txekiera češljati (se). v.imp.orraztu češnjak.nom.m. baratxuri(a) četiri. num. lau četka.nom.f. eskuila četrdeset.num.berrogei četvrtak. nom.m. ostegun(a) četvrtina.nom.f. laurden(a) činiti. v. imp.egin čir. nom.m. ultzera čist|(i),~a,~o.adj. garbi(a) čistilište. nom.n. garbitoki(a) čistiti. v.imp. garbitu čistoća.nom.f. garbitasun(a), araztasun(a) čitatelj.nom.m. irakurle(a) čitati. v.imp. irakurri čitač. nom.m. irakurle(a) čitačica. nom.f. irakurle(a) čitatelj. nom.m. irakurle(a) čitateljica. nom.f. irakurle(a) članak. nom.m. artikulu(a) čmar. nom.m. ipurtzulo(a), uzki(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 7 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia čokolada. nom.f. txokolate(a) čovjek. nom. gizaki(a), pertsona čudo. nom.n. mirari(a) čudovište. nom.n. munstro(a) čuti. v.per. entzun čuvati. v.imp. zaindu

Ć
ćelav|(i),~a,~o.adj.buruso ćelavost.nom.burusoiltze(a) ćelija.nom.f.gelaxka ; zatvorska ~ .zehapen-gela, zigor-gela ćerpič. nom.m. adobe(a) ćud.nom.f.ezaugarri(a), ezaupide(a) ćuk.nom.m.zool.mozolo(a)

D
da.bai dabar.nom.m.kastore(a) dakle.adj. orduan dan. nom.m. egun(a) Danska. nom.f. Danimarka deset. num. hamar desetljeće. nom.n. hamarkada desno. adv. eskuin(a) deva. nom.f.zool.gamelu(a) devet. num. bederatzi dijeljenje. nom.f. erdibitze(a), banatze(a), zatiketa dim. nom.m. ke(a) dimnjak. nom.m. tximinia dinja. nom.f.meloi(a) dirati. v.imp. ukitu (fis.) hunkitu (emot.) dirati. v.per. ukitu (fis.) hunkitu (emot.) diviti se. v.imp. mirestu divizija. nom.f. dibizio(a) divlj|(~i),~a,~e. adj. basati dizalica. nom.f. garabi(a) dizalo. nom.n. igogailu(a) dlaka. nom.f. ile(a) dijeliti. v.imp. zatitu, zatiketa egin djed. nom.m. aitona djelivost. nom.f. zatigarritasun(a) djetlić. nom.m.zool. okil(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 8 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia dob. nom.f. adin(a) doći. v.per. etorri gehitu,erantsi, emendatu;bota dodati. v.per. etorri gehitu,erantsi, emendatu;bota dodavati. v.imp. etorri gehitu,erantsi, emendatu;bota dodir.nom.m. ukimena dodirnuti.v.per. ukitu dogoditi se.v.imp.gertatu doista. adv. benetan dokolica. nom.f. aisi(a) dokoljenke. nom.f. azpantarrak. dolaziti.v.imp. ettori domoljub. nom.m. abertzale (a) domoljupka. nom.f. abertzale (a) domoljublje. nom.m. abertzaletasun(a) domovina. nom.f. aberri(a) donje rublje. azpiko arropa doručak. nom.f.gosari(a) doručkovati.v.gosaldu dosad.adv.oraindik;orain arte dosada.nom.f. aspertze(a) dostoj|(~an),~ni,~na,~no.adj.duin dostojanstvo. nom.f. duintasun(a) drška. nom.f. kirten(a), gider(ra) društvo. nom.n. gizarte(a) država. nom.f. pol. estatu(a), herri(a) državljanstvo. nom.n. pol. Herritartasun(a) dug|(i),~a,~o. adj. luze(a) dug. nom.m. zor(ra) duga. nom.f. ortzadar(ra), ostadar(ra) drvo. nom.n. egur(ra),zur(ra) držati. v.imp. eduki dunja. nom.f. irasagar(ra), irasagarrondo(a) duša. nom.f. arima dušik. nom.m. nitrogeno(a) dva. num. bi dvadeset. num. hogei dvanaest. num. hamabi dvojba. nom.f. ezbaia dvostuk|(i),~a,~o.adj. bikoitz(a)


džaba, džabe. adv. kobratu gabe, dohainik; alferrik džamija. nom.f. meskita Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 9 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia džemper. nom.m. jertse(a) džep. nom.m. zarpa džepar. nom.m. litxarrero džeparac. nom.m. kakanarru, larru-zorro džezva. nom.f. kafeontzi(a) džihad. nom.m. jihad džungla. nom.f. oihan(a)

Đ
Ďak. nom.m. ikasle(a) Ďakon. nom.m. diakono(a) Ďavao. nom.m. deabru(a), demonio(a), txerren(na) Ďumbir. nom.m. jengibre(a)

E
ebanovina.nom.f. ebano(a) efikasnost. nom.f. eraginkortasun(a) Egipat. nom.m. Egipto(a) ekologija. nom. ekologia ekonomija. nom.f. ekonomia ekonomist. nom.m. ekonomilari(a) ekonomistica. nom.f. ekonomilari(a) ekran. nom.m. pantail(a) ekspedicija. nom.f. ekspedizio(a) ekvator. nom.m. ekuatore(a) elegant|(~an),~ni,~na, ~no.adj. dotore(a) elektronika. nom.f. elektronika elisa. nom.m. helize(a) epoha. nom.f. aro(a), garai(a) ergativ. nom.m. ergatibo(a) Eritreja.nom.f. Eritrea Estonija. nom. f. Estonia estuarij. nom.m. estuario(a) Etiopija.nom.f. Etiopia eufemizam. nom.m. eufemismo(a), leungarri(a) Europa. nom.f. Europa evolucija. nom.f. eboluzio(a), bilakaera

F
Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 0 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia feferon. nom.m. pepermin(a) Finska. nom.f. Finlandia film. nom.m. film,pelikula fluor. nom.m. fluor(ra) fotelja. nom.m. besaulki(a) fotoaparat. nom.m.argazki-makina fotograf. nom.m.argazkilari(a) fotografija. nom.f.argazkil(a) Franak. nom. Franko(a) Francuska. nom.f. Frantzia Francuski jezik. frantses(a)

G
gaĎenje.nom.n.higuin(a) galij.nom.m.galio(a) gepard. nom.m. gepardo(a) germanij.nom.m.germanio(a) geslo. nom. goiuburu(a) gitara. nom.f gitarra glačalo. nom.n. lisaburdina, plantxa, glačati. v.per. plantxa glad. nom.f. gose(a) glagol. nom.m. gram.aditz(a) glas.(na izborima). nom.m. boto(a) glas . nom.m. ahots(a),ahotz(a) glasovir. nom.m. piano(a) glava. nom.f.anat. buru(a) glavobolja. nom.f. buruko mina gledati. v.imp. begiratu gležanj. nom.m.anat. orkatila glina. nom.f. buztin(a) glista. nom.f. har(ra) glodavac. nom.m.zool. karraskari(a),marraskari(a) glog. nom.m. elorri zuri(a) glumac.nom.m.aktore(a) glumiti. nom.f. aktore(a) glup|(i), ~a, ~o. adj. ergelak glupost. nom.f. ergel(a), lerdo(a) gljiva. nom.f.perretxiko(a) godina. nom.f. urte(a) godišnje doba. urtaro(a) goriti.v. imp.erre gorivo. nom. erregai(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 1 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia gospodin. nom.m. jauna gotovina. nom.f. eskudiru(a) govedo. nom.n. abelgorri(a) govoriti. v.imp.hitz egin,berba egin, mintzatu grablje.nom.f.eskuare grad. nom.m. hiri(a) ;glavni ~ . hiriburu(a) ,~ska četvrt.auzo(a) gradonačelnik. nom.m. alkalte(a) graĎevinarstvo. nom.n. eraikuntza grah. nom.m. babarrun(a), indaba grb. nom.m. armarri(a) greda. nom.f. habe(a) grijeh. nom.m.bekatu grinja. nom.f. akaro(a) gripa. nom.f. gripe(a) grlo. nom.n.anat. eztarri(a) , zintzur(ra) grob. nom. m. hilobi(a) groblje. nom. n. hilerri(a) grožĎe. nom.n. mahats(a) grudi. nom.f. bular(ra) grudnjak. nom.m. bularretako(a) Grčka. nom.f. Grezia grčki jezik. nom. greziera grkljan. nom.m.anat. laringe(a) groznica. nom.f. kalentura,sukar(ra) Gruzija. nom.f. Georgia gubiti.v.imp. galdu gusjenica. nom.f.zool. oruga guska. nom.f. antzar(a) gušter. nom.m.zool. sugandil(a) gušterača. nom.f. Pankrea gutati.v.imp. irentsi, klikatu Gvineja. nom.f. Ginea

H
haljina. nom.f. soineko(a) harpun. nom.m. arpoi(a) haubica. nom.f. obus(a) helij. nom.m. helio(a) heljda. nom. artobeltz(a) hendikepiran|(i),~a,~o. adj. elbarri(a) hlače. nom.f.prakak,galtzak hladno. adv. hotz(a) hladnoća. nom.f. hoztasun(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 2 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia hladnjak. nom.m. hozkailu(a) hodati.v.imp. ibili hodanje. nom.m. ibiltze(a) hotel. nom.f. hotela hrast. nom.m. haritza hrčak.nom.m.zool. hrid.nom.f.haitza,harkaitz(a),arrok(a) hrabrost.nom.f. ausardia, adore(a), kalipu(a) hrana. nom.f. elikagai(a), janari(a) hrvatski jezik.kroaziera htjeti .v.imp. nahi (izan) humor. nom.m. umore(a) hvala.eskerrik

I
ići.v.imp.joan igra. nom.f.joko(a) igralište. nom.n.jolasleku(a) igrati se.v.imp.jokatu ikra. nom.f. arraba imati. v.imp. ukan,eduki ime. nom.n.izen(a) imenica. nom.n.gram. izen(a), izenrde(a) inače. adv. bestela,bertzela indij. nom.m. Indio(a) Indija. nom.f. India institucija. nom.f. erakunde(a) inozemstvo. nom.n. atzerri(a) inteligencija. nom.f. adimen(a) injekcija. nom.f.med. xiringa Irska. nom.f. Irlanda iskupljenje. nom.n. berrerospen(a), erredentzio(a) Island. nom.m. Islandia ispit. nom.m. aztertze(a), azterketa ispitivanje. nom.n. aztertze(a), azterketa ispovijed. nom.f. aitortza isprika. nom.f. aitzakia, desenkusa, estakuru(a),barkamen(a) ispuniti. v.per. bete istina. nom.f. egia istok. nom.m. ekialde(a) Italija. nom.f. Italia itrij. nom.m. itrio(a) iverica.nom.f.kontratxapatu(a) iza. adv. atzean Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 3 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia izaći. v.per. irten;zikindu;jali; izbor.nom.m. aukerabide(a), hautabide(a) izdržljivost. nom.f. iraunkortasun(a) izgubiti. v.per. galdu izlaz. nom.m. irekita izlet. nom.m. txango(a), ibilaldi(a), irtenaldi(a) izmeĎu. adv. artean izmjena. nom.f.aldaket(a) izmjeniti. v.imp. aldatu iznad. adv. goian. iznenaĎenje. nom.n. ezusteko(a), ustekabe(a) izočnost. nom.f. kanpoaldi(a), huts(a) izostanak. nom.m. huts(a) Izrael. nom.m. Israel izuzev. adv. izan ezik,izan ezean izvijestiti.v.per. -en berri eman, jakinarazi, ezagutarazi, informatu, jakitun ipini, jakitun jarri izvješće. nom.n. txosten(a) izvor. nom.m. iturri(a) izvoz. nom.m. esportazio(a) izvoznik. nom.m. esportatzaile(a)

J
jabuka. nom.f. sagar(ra) jagoda. nom.f. marrubi(a) jaio.v.per. roditi se jaje. nom.n. arrautz(a) jakna. nom.f. jaka jarriki.v.imp. slijediti jastuk. nom.m. burko(a) Japan. mom.m. Japonia japanska mušmula. nom. japoniako mizpirondo. japanski jezik. japoniera jarbol. nom.m. masta jarebika. nom.f. otsalizar(ra) jasen. nom.m. bot. lizar(ra) jasika. nom.f.bot. lertxun(a) ječam. nom.m. garagar(ra) jedan. num. bat jedanaest. num. hamaika jedinstvo. nom.f. batasun(a) jednadžba. nom.f. ekuazio(a) jednostanični organizam.organismo zelulabakar(ra) jedrenjak. nom.m.belontzi(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 4 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia jedrenjak. nom.n.bela jedro. nom.n. bela jeftin|(i),~a,~o adj. merke(a) jesen. nom.f. udazken(a) jesti.v.imp. jan jetra. nom.f.gibel(a) jezero. nom.n. aintzira, laku(a) jezična promjena. nom.f. hizkuntz aldaketa jezik. nom.m. hizkuntz(a) jezik. nom.m.anat. mihi(a) jezikoslovlje. nom.n.hizkuntzalaritz(a) jež. nom.m. triku(a), kirikiño(a), sagarroi(a) još (uvijek). adv. oraindik jučer. adv. atzo jug. nom.m. hego(a)

K
kabel. nom. kable(a) kaciga. nom.f. kasko(a) kad. adv. noiz kada. nom.f. bainuontzi(a) kada. nom.f. bainuontzi(a) kadulja. nom.f. salbia kajsija. nom.f. abrikotondo(a) kalendar. nom.m. egutegi(a) kamen. nom.m. harri(a) kamenolom. nom.m. harrobi(a) kamilica. nom.f. kamamila kamp. nom.m. akanpaleku(a) kandža. nom.f. atzamar(ra) kanjon. nom.m. arroila kao. adv. olan,bezala Kanada. nom.f. Kanada kapela. nom.f. kapera kardamom. nom.m. kardamomo(a) karijes. nom.f. txantxar(ra) kariola. nom.m. eskorga kartoteka. nom.f.fitxategi(a) kasno. adv. berandu kasnije. adv. geroago kašalj. nom.m. eztul(a) kašljati.v.imp.eztul egin Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 5 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia kašljuć|(~i),~a,~e.adj. eztulka kašupski jezik. kasubiera kat. nom.m.lur(ra) katkad.adv.batzuetan kava. nom.f. kafea ;~esne(a). ~ s mlijekom kazalište.nom.n.antzerki(a) keks. nom.m. galleta kelj. nom.m.azalore(a) kemija. nom.f. kimika Kina. nom.f. Txina kineski jezik. txinera kip. nom.m.estatu(a) kisik. nom.m.oxigeno(a) kiša. nom.f. euri(a) kišobran. nom.m. aterki(a), euritako(a) klanac. nom.m. arroila klavir. nom.m. piano(a) klijent.nom.m.bezero(a) kliješta.nom.m.aliketa klinčić. nom. iltze(a) klizati.v.imp. patinatu klizav|i,~a,~o. adj. labain klizeći. adv. labainka klizanje. nom.n. labainketa labain egin. v. kliziti klor. nom.m.kloro(a) ključ. nom.m.giltz(a); francuski ~ giltza zabalgarri(a) knjiga. nom.f.liburu(a) knjižara. nom.f.liburudenda knjižnica. nom.f.liburutegi(a) kobalt.nom.m.kobalto(a) koliko.adv.zenbat kolaps.nom.m. kolapso(a);med. alditxar(ra), aldigaizto(a) kolotura. nom.f. pole(a) kolovoz. nom.m. Abuztu(a) koljeno. nom.n.anat. belaun(a) komarac .nom.m. eltxo(a) komorač. nom.m. mihilu(a) konobar. nom.m. zerbitzari(a) konobarica. nom.f. zerbitzari(a) kontrabas. nom.m. kontrabaxu(a) konj. nom.m.zool. zaldi(a) koplje. nom.n. lantza kopriva. nom.f. asun(a), osin(a) korijandar. nom. martorri(a) koristiti.v.imp.erabili korizma.nom.f.garizuma Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 6 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia kornjača.nom.f.zool.dortoka Korzika. nom.f.geogr. Korsika kosa. nom.f. sega kosa. nom.f. anat. ile(a) kositar. nom.m. eztainu(a) kost. nom.f. hezur(ra) koš. nom.m. saski(a) košarka. nom.f. saskibaloi(a) košarkaš. nom.m. saskibaloiari(a) košarkašica. nom.f. saskibaloiari(a) kotač. nom.m. gurpil(a) krah. nom.m. kolapso(a); kraj. nom.m. puntu(a),mutur(ra); eskualde(a); herrialde(a) krajolik. nom.m. paisai(a) kralj. nom.n. errege(a) kraljevstvo. nom.n. erresum(a) kralježnjak. nom.m. ordodun(a) kraljica.nom.n. erregina krastavac.nom.m. luzoker(ra) krasti. v.imp. lapurtu krat|(~ak),~ka,~ko.adj. labur, motz krava. nom.f. behi(a) kravata. nom.f. gorbata krema. nom.f. krema krevet. nom.m. ohe(a) krilatica. nom.f. goiburu(a) krilo. nom.n. hego(a), hegal(a) kripton. nom.m. kripton(a) križ. nom.m. gurutze(a) križaljka. nom.f. gurutzegram(a) , hitz gurutzatuak kriti. v. imp.gordatu krma. nom. popa, txopa krom. nom.m. kromo(a) krpelj. nom.m. akain(a) krumpir. nom.m. patata ;~ova zlatica. patata-zomorro(a), patata-koko(a) kršćanstvo. nom.n. kristautasun(a) kruh. nom.m. ogi(a) krumpir. nom.m. patata kruška. nom.f. udare(a), udareondo(a); madari(a), madariondo(a) krv. nom.f. odol(a) krvarenje. nom.n. odoljario(a) kuća. nom.n. etxe(a) ; javna ~. burdel(a), putetxe(a) kuhar. nom.m.sukaldari(a) kuhati. v.imp. egosi kuhinja. nom.f. sukalde(a) kukac. nom.m. intsektu(a) kukavica. nom.f. koldar(ra), txepel(a), uzkur(ra), putrun(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 7 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia kukuruz. nom.m. arto(a) kunić. nnom.m. untxi(a);meso ~a.untxiki(a) kupaći kostim. nom.m. bainu-jantzi(a) kupalište. nom. bainutoki(a) kupaonica. nom.f. bainugela kupati se. v. imp. bainatu, bainatzen, bainatuko kupina. nom.f. masusta, maruga kupiti. v.per. erosi kupnja. nom.f. erosketa kupovati. v.imp. erosi kupus. nom.m. az(a)

L
lagan|(i),~a,~o. adj. erraz laka industrija. industria arin(a) lakat. nom.m.anat.ukondo(a) lak|(i),~a,~o. adj. erraz laki brod. ontzi huts(a) lakoća. nom.f. erraztasun(a) lani. adv. iaz Latvija.nom.f. Letonia lav. nom.m.zool. lehoi(a) lava. nom.f. laba lavanda. nom.f. izpiliku(a) laž. nom.f. gezur(ra) lažljivac. nom.f.gezurti(a) leća. nom.f. lente(a) leći .v.per. etzan; led.nom.m. izotz(a) ledenjak.nom.m. izozmendi(a) leĎa.nom.f.bizkar(ra) legitimno.adv.zilegizko(a) legura.nom.m.aleazio(a) lekcija. nom.f.eskarmentu(a) leksikon.nom.m.lexikoi(a) lepirnjača. nom.f. lekadun(a) leptir.nom.m.tximeleta,pinpilinpauxa let.nom.m. hegaldi(a) letjeti.v.imp.ebatsi ležati.v.imp.ezarri lice. nom.n. aurpegi(a) liječnica. nom.f. mediku(a) liječnik. nom.m. mediku(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 8 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia lijen|(i),~a,~o. adj. alfer;nagi lijevo. adv. ezker(ra) liker. nom.m. likore(a) limeta. nom.f. limondo(a) limun. nom.m. limoi(a) ;stablo ~. limoiondo(a) lipa. nom.f.bot. ezki(a) lipanj. nom.m. Ekain(a) lisica.nom.f. azeri(a) list. nom.m. hosto(a), orri(a) listopad. nom.m. Urri(a) litij. nom.m. litio(a) Litva. nom.f. Lituania lojalnost. nom.f. leialtasun(a) logor. nom.m. akanpaleku(a) lončić. nom.m.pote(a) London. nom.m. Londres lopata. nom.f. pala lopta. nom.f. bola los. nom.m. altze(a) losos. nom.m. izokin(a) loviti. v.imp. harrapatu lovor. nom.m. ereinotz(a), erramu(a) lovorvišnja. nom.f. gerezi-erramu(a) lubanja. nom.f. burezur(ra), garezur(ra) lubenica. nom.f. angurri(a), sandi(a) luk (oružje). nom.m. arku(a) luk (povrće). nom.m. tipula luka. nom.f. kai(a) , portu(a) luksuz. nom.m. luxu(a) lutrija. nom.f. zozket(a)

LJ
lječilište.nom.n.gaixotegi(a), eritetxe(a), sendategi(a),eritegi(a) ljekarna.nom.f.botika ljekarnik.nom.m.botikari(a) ljekovit|(i),~a,~o.adj.sendagarri(a) ljepilo.nom.n.itsasgarri(a) ljepljivost.nom.m.itsaskor(ra) ljepota. nom.f. edertasun(a) ljestve.nom.f.esku-eskailera lješnjak.nom.m.hur(ra) ljeto. nom.n. ud(a) ljubav.nom.f. maitasun(a) ljubiti. v.imp. musu egin ; maite egin Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 9 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia ljubomora. nom.f. bekaitz(a), jelosia, zeloak ljubičast|(i),~a,~o. adj. ubel(a) ljubiti. v.imp. maite egin ljutnja. nom.f. haserre(a), sumindura

M
mač. nom.m. ezpata mačeta. nom.f. aihotz(a) mačka. nom. f. katu(a) madrac. nom. lastaira, koltxoi(a) MaĎarska. nom.f. Hungaria Magarac. nom.m. asto(a) magla. nom.f. laino(a) magnezij. nom.m. magnesio(a) mahunarka. nom.f. lekadun(a) majica. nom.m. kamiseta majka. nom.f. ama majmun. nom.m. tximu(a) mamut. nom.m. mamut(a) mamuza. nom.f. ezproi(a) Makedonija. nom.f. Mazedonia maknuti. v.per. kendu malen|(i),~a,~o. adj. txiki(a), guti(a) mali prst. nom.m. hatz txiki(a) malina. nom.f. mugurdi(a), masusta-gorri(a) malo. adv. gutxi malo-pomalo. adv. pixkanaka mangan. nom.m. manganeso(a) mango. nom.m. mango(a) marelica. nom.f. abrikotondo(a) Maroko. nom.m. Maroko masa. nom.f. masa maslac. nom.m. gurin(a) maslina. nom.f. oliba mast. nom.m. gantz(a), goipe(a) maternica. nom.f. umetoki(a) mati. nom.f. ama med. nom.m. ezti(a) medicina. nom.f. medikuntza medicinska sestra. erizain(a) medovina. nom.f. ezti-ur(ra) medvjed. nom.m. hartz(a) meĎu. adv. artean Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 0 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia meĎutim. hala era mesnica. nom.f. harategi(a) meso. nom.n. okela, mami(a), haragi(a) mesojed. nom.m. haragijale(a) mesožder. nom.m. haragijale(a) metnuti. v.per. sartu metvica. nom.f. menda mikrometar. nom.m. mikrometro(a) mikser. nom.m. irabigailu(a) minuta. nom.f. minutu(a) mir. nom.m. bake(a) mir|(~an),~na,~no.adj. lasai misa. nom.f. meza misliti. v.imp. pentsatu mišić. nom.m.anat. gihar(ra) mišljenje. nom.n. iritzi(a) mjesec. nom.m. ilargi(a) ; ila, hilabete mjesto. nom.n. leku(a), toki(a) , aga mješalica. nom.f. irabigailu(a) mlad|(i),~a,~o. adj. gazte(a) mladost. nom.f. gaztetasun(a) mlijeko. nom.n. esne(a) mlin. nom.m. errota močvara. nom.f. zingira molibden. nom.m. molibdeno(a) monarhija. nom.f. monarkia monstrum. nom.n. munstro(a) more. nom.n. itsaso(a) mort. nom. mortero(a), kareor(a) Moskva. nom.f. Mosku most. nom.m. zubi(a) motika. nom. f. aitzur(ra) motiv. nom.m. arrazoi(a) motivacija. nom.f. motibazio(a) motor. nom.m. motor(ra) mozak.nom. m. burmuin(a),garun(a); mali ~. garuntxo(a), zerebelo(a) možda. adv. beharbada ,agian mramor. nom.m. haitzurdin(a) mrav. nom.m. inurri(a) mrkva. nom.f. azenario(a) mrziti. v.imp. gorroto izan mržnja. nom.f. gorroto(a) mudrost. nom.f. jakinduria, jakituria mukinja. nom.f. hostazurri(a) muškarac. nom.m. gizon(a) muško. nom.m. gizon(a) mušmula. nom.f. mizpira, mizpirondo(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 1 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia mušterija. nom.f. bezero(a) muž. nom.m. senar(ra)

N
na brzinu. adv.arin-arin nada. nom.f. itxaropen(a), esperantza nadati se. v.imp. itxaropena izan, espero izan nadahnuće. nom.n. inspiratze(a), arnasa hartze(a), arnasgora nadbiskup. nom.m.artzapezpiku(a) nadbiskupija. nom.f. artxidiozesi(a) nadmenost. nom.f. oilarkeria naglasak. nom.m. azentu(a) nagrada. nom.f. sari(a) nakovanj. nom.m. ingude(a) namirnica.nom.m. jaki(a) namjera. nom.f. asmo(a) namještaj. nom.m. altzari(a) naranča. nom.f. laranja narukvica. nom.m. eskuturreko(a) naliv-pero. nom.m. boligrafo(a) napad. nom.m. eraso(a),erasoaldi(a) napetost. nom.f. estres(a) nasapunati (se). v.per. xaboitu nasilje. nom.n. biolentzi(a) naslonjač. nom.m.besaulki(a) , kadira nastaviti.v.per. jarraitu nastupiti.v.per. azaldu natjecati se. v.imp. jokatu natrij. nom.m.sodio(a) naušnica. nom.f. belarritako(a) ne.ez ne moći. v.imp. ezin izan nebo. nom.m. zeru(a), ortzi(a) nećak.nom.m. iloba nećakinja.nom.f. iloba nedjelja. nom.f. Igandea negdje.adv. nonbait nekamo.adv. norabait nekud(a).adv. norabait,norentzabat neon. nom.m. neon(a) nepristojnost. nom.f. adeigabetasun(a) nesanica. nom.f. insomnio(a) nespret|(~an),~ni,~na,~no.adj.trakets(a) nešpola. nom.f. japoniako mizpirondo. Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 2 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia nešto.pron. zerbait netko.pron. norbait neuljudnost. nom.f. adeigabetasun(a) nezaposlen|(i),~a,~o. adj. langabe neznanje. nom.f. ezjakintasun(a) nigdje. adv.inon ez nikad. adv. inoiz nikal. nom.m. nikel(a) nikamo. adv. inora ez niobij. nom.m.niobio(a) ništa. pron.ezer ez nitko. pron. inor ez Nizozemska. nom.f. Herbehereak noć. nom.f. gau(a) noćni ormarić. nom.m. gau mahai(a) noga. nom.f. hanka nogomet. nom.m. futboli(a). nogometaš. nom.m. futbolari(a) nogometašica. nom.f. futbolari(a). nokat. nom.m. azazkal(a) normalno.adv.arrunt Norveška. nom.f. Norvegia nos. nom.m. sudur(ra) nositi. v.imp. ekarri nov|(i),~a,~o. adj.berri(a) novac. nom.m. diru(a) novinar. nom.m. kazetari(a) novinarka. nom.f. kazetari(a) novinarstvo. nom.n. kazetaritz(a) nož. nom.m. laban(a) nutrina. nom. barnealde(a)

NJ
njegov,~a,~o.adj.bere(a) Njemačka. nom.f. Alemania njemački jezik.alemaniera njen,~a,~o.adj.bere(a) njezin. ,~a,~o.adj.bere(a) njiva. nom.f. zelai(a) njuh.nom.m. usaimen, usna njuška.nom.f. mutur(ra), mustur(ra) njuškanje.nom.n. zunda,usna njuškati.v.imp. usainkatu, usnatu, usaina hartu, usain egin, usaindu Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 3 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

O
obala. nom.f. kosta, kostalde(a) Obala Bjelokosti. nom.f. Boli Kosta obavijest. nom.f. ohar(ra) , jakinarazte(a), ohartarazte(a) obavijestiti. v.per. abisatu, abisatzen, abisatuko obavještavati. v.imp. abisatu, abisatzen, abisatuko obitelj. nom.f. familia, sendi(a), senitarte(a) objava. nom.f.iragarki(a) objesiti. v.per. eskegi oblak. nom.m. hodei(a) obojen|(i),~a,~o. adj. margotuta oboriti. v.per. etzan obožavati.v.imp. mirestu obraz. nom.m. masaila obrazovanje. nom.n. heziketa, hezkuntza obrva. nom.f. bekain(a) obveza. nom.f. obligantza, obligazio(a) ocat. nom.m. ozpin(a) ocean. nom.m. ozeano(a) ocelot. nom.m. ozelote(a) odanost. nom.f. leialtasun(a) odavde. adv. hemengo(a) odgovarajuć|(i),~a,~e. adj. egoki(a) odgovarati. v.imp. erantzun odgovoriti. v.per. erantzun odjeća. nom.f. arropa odlučiti. v.per.erabaki odnijeti. v.per.edeki odnositi. v.imp. edeki odobrenje. nom.n. onarpen(a), onespen(a) odobravati. v. imp. gaindi(tu), gainditzen, gaindituko odobriti. v. per. gaindi(tu), gainditzen, gaindituko odredište.nom.n. helburu(a), helmuga odrezak. nom.m. solomo(a) ,desergatu(a), ezdagoen(a); biti ~. huts egin odsut|an,~ni,~na, ~no. adj. aldegin(a), odsutnost. nom.f. kanporaldi(a), huts(a) odvijač.nom.m.bihurkin(a) odvjetnica. nom.f. abogadu(a), abogatu(a) odvjetnik. nom.m. abogadu(a), abogatu(a) odvratnost. nom.f. higuin(a) oglas. nom.m. iragarki(a) ograda.nom.f.hesi(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 4 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia ogrom|an,~na,~no.adj.sekulako(a) oko. nom.m. begi(a) oko. prep. inguruan okolo. prep. inguruan okupljanje.nom.n.bilera okus. nom.m. dastamen(a), zabore(a) olovo. nom.m.berun(a) oluja. nom.f. ekaitz(a) opasnost. nom.f. arrisku(a) opeka.nom.f. adreilu(a) opeklina. nom.f. erredura opip. nom.m. ukimen(a) opuncija. nom.f.bot. opuntia orah. nom.m.intxaur(ra) organ. nom.m.biol. organo(a) organizirati. v. antolatu orgulje. nom.m.mus. organo(a) ormar. nom.m. armairu(a) oruĎe. nom.n. lanabes(a),tresna oružje. nom.n. arma , hladno ~ ~zuri(a); vatreno ~ su-armak os. nom.f. ardatz(a) osa. nom.f. liztor(ra) oseka. nom.f. itsasbehera osjećaj. nom.f. emocija osjet. nom.m. zentzume(a), dastamen(a) oskoruša. nom.f. gurbe(a) oslić. nom.m.legatz(a) osmij.nom.m.osmio(a) osmijeh.nom.m. irrifarre, irriño osnova. nom.f. oinarri(a) osoba. nom.f. pertsona osobina. nom.f. berezko(a), bereizgarri(a), ezaugarri(a) osobnost. nom.f. nortasun(a) osovina. nom.f.mek. ardatz(a) osramoćenost.nom.f. lotsarazte(a), aztoratze(a) ostaviti.v.per. utzi osvajanje. nom.n. konkistan hartze(a), konkistatze(a), menderatze(a); nagusitze(a), garaitze(a), azpiratze(a) osveta. nom.f. mendeku(a) otići. v.per. ateratu otok. nom.m. uharte(a) otpad. nom.m. zabor(ra), hondakin(a) otrov. nom.m. eden(a), pozoi(a) otvoren|(i),~a,~o.adj.irekita otvoriti.v.per. ireki otvarati.v.imp.ideki ovca. nom.f.ardi(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 5 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia ovratnik. nom. lepoko(a) ožiljak.nom.m. orbain(a), zauri-marka ožujak. nom.m. Martxo(a)

P
palac. nom.m. erpuru(a) palenta. nom.f. morokila pamuk. nom.m. kotoi(a) papar. nom.m. piper(ra) papir. nom.m. piperbeltz(a) paprika. nom.f. piper(ra) para. nom.f. lurrun(a) parada. nom.f. agerraldi(a) paraliza. nom.f. paralisi(a) parlament. nom.m. parlamentu(a) pas. nom.m.zool. txakur(ra) pasta za zube.hortzore(a) pasti. v.per. erori pašteta. nom.f. pate(a) patlidžan. nom.m. alberjinia,berenjena pauk.nom.m.armiarma paun.nom.m.paum(a),hegazterren(a) paziti.v.imp.zaindu pažnja. nom.f. arreta pčela. nom.f. erle(a) peć. nom.f. labe(a) peći. v. imp. laberatu peći. v.imp. egosi pećina. nom.f. haitzulo(a), leize(a) pedeset. num. berrogeitahamar pedijatar. nom.m. pediatra pedijattrica. nom.f. pediatra pehar. nom.m. kopa pekara. nom.f. okindegi(a) penis. nom.m.anat. zakila penjanje. nom.n. eskalada pepeljara. nom.f. hausontzi(a) perilica (za rublje). nom.f. garbigailu(a);ikuzgailu(a) peršin. nom.m. perrexil(a) pet. num. bost peta. nom.f.anat. aztal(a) petak. nom.m. Ostiral(a) petnaest. num. hamabost Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 6 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia piće. nom.n. edan(a), edari(a) pijesak. nom. hare(a) pijetao. nom.m. oilarr(a) pile. nom.n. oilasko(a) piletina. nom.f. oilaskoki(a) pingvin. nom.m. pinguino(a) pir. nom.m. bot. espelta pisac. nom.m.idazle(a) pisač.nom.m.imprimagailu(a) pisaći stol. idazmahai(a) pisati.v.imp. idatzi pitati.v.imp. galdetu piti.v.imp. edan pivo. nom.n. garagardo(a) pivnica. nom.f. gagardotegi(a) pjena. nom.f. bits(a), apar(ra) pjesma. nom.f. abesti(a) pješačiti.v.impoinez joan pješački prijelaz.oinezkoen pasabide(a) pjevač.nom.m. abeslari(a), kantari(a) pjevačica.nom.f. abeslari(a), kantari(a) pjevati.v.imp. abestu, kanta egin plaća. nom.f.soldata plaćen|(i),~a,~o. adj.ordainduta platina. nom.f. paltino(a) plav|(i),~a,~o. adj. Urdin(a) plaža. nom.f. hondartz(a) ples. nom.m. dantz(a) plesati. v.imp.dantzatu , dantza egin plima. nom.f. itsasgora plivanje. nom.n. igeriketa plivati. v.imp.igeri egin,igerikatu pluća. nom.f. birika plug. nom.m. golde(a) pljusak. nom.m.zaparrada početak. nom.m.hasieran(a) podjela. nom.f. erdibitze(a), banatze(a), zatiketa podlaktica. nom.f. besaurre(a) podloga. nom.f. oinarri(a) podučavati. v.imp. irakatsi poezija. nom.f. olerkigintza pogled. nom.m. ikusmen, bista pogreb. nom.m. ehorzketa pojas. nom.m. gerriko(a). pojaviti se. v.per. azaldu pokajati se. v.per. damu egin pokazati.v.per.igan Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 7 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia pokoravati se. v.imp. obeditu pokoriti se. v.per. obeditu pokućstvo. nom.n. altzari(a) polovica. nom.f.erdi(a) poloviti.v.imp. erdibitu, erdibi egin poluga. nom.f. palanka poluotok. nom.m. penintsula Poljska. nom.f. Polonia poljski jezik. poloniera poljubac. nom.m. musu(a) pomagati. v.imp. lagundu pomfrit. nom.m. patata frijituak pomično mjerilo. kalibragailu(a) pomoći. v.per. lagundu ponašanje. nom.n. portaera ponedjeljak nom.n. astelehen(a) poniženje. nom.n. apalkuntza, apaltze(a); irain(a), laido(a) ponos. nom.m. harrotasun(a) ponuda. nom.f. eskaintz(a) popodne. nom.n. arratsalde(a) poput. adv. bezala popuniti. v.per. bete, betetzen, beteko popust. nom.m. merkealdi(a); beherapenak poput. adv. olan porok. nom.m. bizio(a) Portugal. nom.m. Portugal portugalski jezik. portugaletera poručnik. nom.m. lotinant(a), teniente(a) poruka. nom.f. mezu(a) poslati. v.per. bidal(i), bidaltzen, bidaliko. v. poslati posljednj|(~i),~a,~e. adj. azken(a) postola. nom.f. zapat(a) posuda. nom.f. ontzi(a) pošta. nom.f .postetxe(a) poštanska marka.nom.f. zigilu(a), poštivanje. nom.n. errespetu(a), begirune(a) poštovanje. nom.n. errespetu(a), begirune(a) poštivati. v. imp. errespetatu poštovati. v. imp. errespetatu poteškoća. nom.f. arazo(a) potkova. nom.f. ferra povrće. nom.n. barazki(a) , ortuari(a) povrtnjak. nom. baratz(a) poziv. nom.m. dei(a) poznat|(i)~a,~o.adj..ospetsu(a) poznanik.nom.m.ezagun(a) pozornost. nom.f. arreta Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 8 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia pozvati. v.per. gonbidatu požuda. nom.f. lizunkeria, lohikeria, haragikeria praćka. nom.f. tiragoma prah. nom.m. hauts(a) pramac. nom.m. branka (ontzia), proa prašina. nom.f. hauts(a) prati se. v. imp. bainatu, bainatzen, bainatuko prati suĎe. v. harrikoa egin pravda. nom.f. justizia pravilo. nom.n. erregela pravo. nom.n. zuzenbide(a) pravoslavlje. nom.n. ortodoxia pravoslavac. nom.m ortodoxo(a) pravoslavka. nom.f. ortodoxo(a) predah. nom.m. atsedenaldi(a) prednost. nom.f. abantaila predsjednik. nom.m. presidente(a) preferirati. v. nahiago (izan) pregača. nom.f. amantala prekinuti. v.per. hautsi prekosutra. adv.biharamun premijer. nom.m. lehen ministro(a) premijerka. nom.f. lehen ministro(a) prepasti (se). v.per. beldurtu prestrašiti (se). v.per. beldurtu pretraga. nom.f. bilaketa prevelik|(i),~a,~o. adj. handiegi prevesti. v.per. itzuli,bihurtu prevoditi. v.imp.itzuli,bihurtu prezime. nom.n. abizen(a) preživač. nom.m. hausnarkari(a) priča. nom.f. ipuin(a) pridržavati se. v. imp. erantsi, irantsi pridjev. nom.m. adjektibo(a) prije. adv. lehen prijem. nom.m. abegi(a) prijevod.nom.m. itzultze(a) prilog. nom.m.gram. adberbio(a), aditzondo(a) primjer. nom.m. adibide(a) ; na ~. adibidez priprema. nom.f. prestaketa prisutnost. nom.f. bertan egote(a), presentzia privlačnost. nom.f. erakartze privrženost. nom.f. atxikimendu(a) priznati. v.per. aitortu prljav|(i),~a,~o. adj. zikin probava. nom.f. liseriketa, digestio(a) problem. nom.m. arazo(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 9 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia probuditi se. v.per. itzarri;jaiki prodati. v.per. erosi prodavati.v.imp.erosi prodor.nom.m. barneratze(a), sartze(a); ulertze(a) proljeće. nom.n. udaberri(a) proljev. nom.m. beherako(a) prometni znak. nom.m. bide-seinale(a) promjena. nom.m. aldaket(a) promjeniti.v.per. aldatu propeler. nom.m. helize(a) proročica. nom.f. profeta prorok. nom.m. profeta prosinac. nom.m. Abendu(a) proso. nom.n. arttxiki(a) prozor. nom.m. leiho(a) prsa. nom.f. bular(ra) prst. nom.m. hatz(a) prvak. nom.m.txapeldun(a) prvenstvo. nom.n. txapelket(a) pržen|i.~a,~o. adj. frijitu(a) pržiti.v.imp.frijitu, prejitu psihologija. nom.f. psikologia psina.nom.f. bihurrikeria, umekeria pšenica. nom.f. gari(a) pulover. nom.m. jertse(a) punac. nom.m. aitaginarreba punica. nom.f. amaginarreba puniti. v.imp. bete pupak. nom.m.anat. zilbor(ra),zila puran. nom.m. indioilar(ra) purica. nom.f. indioilar(ra) pustinja. nom.f. basamortu(a) pustinjak. nom.m. eremutar(ra) pustiti. v.per. utzi pušač. nom.m. erretzaile(a) pušačica. nom.f. erretzaile(a) pušenje. nom.n. tabakismo(a) pušiti. v.imp. erre puška. nom.f. fusil(a) put. nom.m.bidai(a) puž. nom.m. barraskilo(a)

R
rabiti. v.imp.erabili Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 0 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia račun. nom.m. kontu(a) računalo. nom.n. ordenagailu(a) radijator. nom.m. berogailu(a) radio. nom.m. irratia radža. nom.m. raja rajčica. nom.f. tomate(a) rak. nom.m.(slatkovodni).karramarro(a) rame. nom.n. sorbalda rana. nom.f. zauri(a) rano. adv. goiz rapsodija. nom.f. rapsodia rasol. nom.m. gatzun(a) raspoloviti. v.per. erdibitu, erdibi egin rasti. v.handitu raširiti. v. zabaldu rat.nom.m. gerra,gudu(a), ratnik.nom.m.gerlari(a) razglednica.nom.f. postal(a) razina. nom.f. lautada;mail(a) razlika. Nom.f. razgovor. nom.m. elkarrizket(a), hizketa razlika. nom.f. aldea razoriti. v.per. Suntsitu razum. nom.m. arrazoi(a) razumjeti. v. per. ulertu, ulertzen, ulertuko razvesti se. v.per. dibortziatu, bizialargundu razvod. nom.m. dibortzio(a) raž. nom.m. zekale(a) rebro. nom.n. saihets(a) redatelj. nom.m. zuzendari(a) redovnik. nom.m. fraide(a) registracija. nom. erregistraze(a) registracijska pločica(auta).nom.f. matrikula religija. nom.f. erlijio(a) remen. nom.m. gerriko(a) repa. nom.f. errematxo(a) republika. nom.f. errepublika restoran. nom.m. jatetxe(a) riba. nom.f. arrain(a) ribar. nom.m. arraintzale(a) ribarenje. nom.n. arrantza ribarnica. nom.f. arrainegi(a) ribizla. nom.f. arakatz(a) riblja juha . arrainzopa ribolov. nom.m. arrantza riĎovka. nom.f.zool. Europar sugegorri(a) riječ. nom.n. hitz(a),berba Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 1 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia rijeka. nom.f. ibai(a) Rim. nom.m. Erroma ris. nom.m. katamotz(a) riža. nom.f. arroza rižin puding. arrozesne(a) rječnik. nom.m.hiztegi(a) ,berbategi(a) rješenje. nom.n.erremedio(a) robot. nom.m. robot robotika. nom.f. robotika roditelj.nom.m. guraso(a) rodnica. nom.f. bagina roĎak. nom.m. lehengusu(a) roĎakinja.nom.f.lehengusin(a) roštilj.nom.m.parilla rotkvica. nom.f. errefau(a) rozeta. nom.f. arrosa leiho(a) rub. nom.m. ertz(a) rubac. nom.m.zapi(a) rubidij. nom.m.rubidio(a) ručak. nom.m. bazkari(a) ručati. v. bazkaldu ,bazkaltzen, bazkalduko ručnik. nom.m. toail(a) ručni zglob.nom.m. eskutur(ra) ručno. adv. eskuz rudarstvo. nom.n. meatzaritza rujan. nom.m. Irail(a) ruka.nom.f.beso(a) rukomet. nom.m.eskubaloi(a) rum.nom.m.ron Rumunjska. nom.m. Errumania rupčić.nom.m. zapi(a) Rusija. nom.f. Errusia ruski jezik.errusiera. ruševina.nom.f. hondamendi(a) rušiti.v.imp. lurreratu, eraitsi ruž (za usne). nom.m. ezpainatako(a) ruža. nom.f. arrosa ružičast|(i),~a,~o. adj. Arrosa

S
s.conj.-rekin sa.conj.-rekin s druge strane . bestealde Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 2 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia salata.nom.f.letxu(a),ulaza samo. adv. bakarrik samoglasnik. nom.m. bokal(a) san. nom.m. amets(a) sanjati. v.imp. amets egin sapun. nom.m. xaboi(a) sapunati (se). v.imp. xaboitu sardin(a). nom. sardina Sardinija. nom.f. Sardinia sastojak. nom.m. osagai(a) sat. nom.m.ordu(a); erloju(a), ordulari(a) savjet. nom.m. aholku(a); kontseilu(a) sedam. num. zazpi sedamdeset. num. hirurogeitahamar sedamnaest. num. hamazazpi sediment. nom.m. sedimentu(a) sekunda. nom.f. segundo(a) selenij. nom.m. selenio(a) semantika. nom.f. semantika sendvič. nom.m. bokadilo(a);ogitateko(a) senf. nom. ziape(a) sestra.nom.f. arreba m. ahizpa f. sezam. nom. sesamo(a) sidro. nom.n. aingura sigurnost. nom.f. segurtasuna siječanj. nom.m. Urtarril(a) sila. nom.f. indar(ra) silaziti. v.imp. jautsi silicij. nom.m. silizio(a) simbol. nom.m. ikur(ra) sir. nom.m. gazta sirak. nom.m. basarto(a) sisavac. nom.m. ugaztun(a) sjeći. v.imp. ebaki sjediti. v.imp. eseri sjekira. nom.m. aizkora sjesti. v.per. eseri sjever. nom.m. ipar(ra),iparalde(a) skakati. v.imp. jauzi egin, salto egin, saltatu skandij. nom.m. eskandio(a) skeptik. nom.m. eszeptiko(a) skinuti. v.per. kendu skočiti. v.per. jauzi egin, salto egin, saltatu skok. nom.m. salto(a), jauzi(a) skriti. v.per. gordatu,gorde skup|(i),~a,~o adj.garesti(a) sladoled. nom.m. izozki(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 3 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia slama. nom.f. lasto(a) slanina. nom.f. hirugihar(ra) slati. v.imp. bidal(i), bidaltzen, bidaliko. v. poslati slegnuti se. v.per. jesarri slezena. nom.f. bare(a) slika.nom.f.irudi(a) slivnik.nom.m.harrask(a) sloboda. nom.f. askatasun(a) Slovačka. nom.f. Eslovakia Slovenija. nom.f. Eslovenia služben|(i),~a,~o.adj.ofiziala sljedeć|(~i), ~a, ~e. adj. hurrengo(a) smanjiti. v.imp. bigundu smeće. nom.n. zabor(ra), hondakin(a) smeĎ|(i),~a,~e.adj. marroia smiješak.nom.m.irrifarre(a),irriño(a) smokva. nom.f. piku(a) smrtonos|~an ,~na,~no. adj.hiltzeko(a) sloboda. nom.f.askatasun(a) sloboda govora.adierazteko askatasun(a) slovački jezik.eslovakiera slovenski jezik.esloveniera sluh. nom.m. entzumen(a) sluškinja. nom.f. neskame(a) služavka. nom.f. neskame(a) sljedeć|(~i), ~a,~e adj.datorren(a) smrt.nom.f. heriotza, herio(a) snaha. nom.f. errain(a) snijeg. nom.m. elur(ra) sniženje.nom.n.merkealdi(a);beherapenak soba. nom.f. gela ; dnevna ~. egongela ,spavaća ~.logela sol. nom.f. gatz(a) soljenka. nom.f.gatzontzi(a) spavanje. nom.n. lo(a) spavati. v.imp. lo egin spilja. nom.f. haitzulo(a) sprej. nom.m. ihinztadura spremanje. nom.n. prestaketa sram. nom.m. lotsa, ahalke(a) sramiti se. v. imp. lotsaraz(i), lotsarazten, lotsaraziko sramotiti (se). v. imp. lotsaraz(i), lotsarazten, lotsaraziko Srbin. nom.m. Serbier(ra) Srpkinja. nom.f. Serbiar(ra) Srbija. nom.f. Serbia srce. nom.n. bihotz(a) sredina. nom.f. erdi(a) Srednja Europa.Erdialdeko Europa Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 4 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia srijeda. nom.f.asteasken(a) srp. nom.m. igitai(a) srpanj.nom.m.Uztail(a) srpski jezik. serbiera srušiti.v.per. etzan stablo. nom.n. zuhaitz(a), arbola stan. nom.m. apartamentu(a), etxebizitz(a) stanovnica. nom.f. biztanle(a) stanovnik. nom.m. biztanle(a) stanovništvo. nom.n.biztanleri(a) staviti.v.per.sartu steznik. nom.m. gerruntze stići. v.per. etorri stijena. nom.f.haitza,harkaitz(a),arrok(a) stil. nom.m.estilo(a) sto. num. ehun stoga.adv.orduan stočar. nom. abeltzain(a) stočarstvo. nom. abeltzaintz(a) stol. nom.m. mahai(a) stolica. nom.f. aulki(a) stoljeće. nom.n.mende(a) stomatologija. nom.f. odontologia stopalo. nom.n. oina stotina. nom.f.ehun(a) strah. nom.m.beldur(ra) strana. nom.f. alde(a) stranac. nom.m. ezezagun(a) atzerritar(ra) strankinja. nom.f. ezezagun(a) atzerritar(ra) strašilo. nom.n. txorimalo(a), arranpalo(a) , txori-izugarri(a) stres. nom.m. estres(a) stric. nom.m. osaba strijela. nom.f. gezi(a) stroj. nom.m. makina stroncij. nom.m. estronzio(a) strvinar. nom.m. sarraskijale(a) studeni. nom.m. Oharra student. nom.m. ikasle(a) studentica. nom.f. ikasle(a) stupanj. nom.m.mail(a) stvar. nom.f. gauza, gai(a), zer(ra) stvarnost. nom.f. errealitate(a) subota. nom.f. larunbat(a) sućut. nom.f. urriki(a), erruki(a) sud. nom.m. epaitegi(a) sudac. nom.m. epaile(a) , juje(a) sudbina. nom.f. halabehar(ra), patu(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 5 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia suditi. v.imp. epaitu suĎenje. nom.n.leg. epaiketa, prozesu(a), jujamendu(a) suh|(i),~a,~o. adj. lehor, idor, agor(ra) suhoća. nom. f. lehortasun(a) suknja. nom.f. gona sumnja. nom.f. duda, zalantza sumnjati. v.imp. zalantzan egon, ezbaian egon sumpor. nom.m. sufre(a) sunce. nom.n. eguzki(a);~tako krema. krema za sunčanje suncobran. nom.m. guardasol suncokret. nom.m. ekilore(a) suprug. nom.m.senar(ra) supruga.nom.f.emazte(a) suradnik. nom.m.lankide(a) susjed. nom.m. aldameneko(a) susjedstvo. nom.n.auzo(a) sutkinja. nom.f. epaile(a) , juje(a) svaĎati se. v.imp. eztabaidatu svakodnevno. adv. egunero sve. pron. dena,guzti(a) svećenik.nom.m.apaiz(a) svemir. nom.m. unibertso(a) svetac. nom.m. santu(a) svetica. nom.f. santu(a) svetište. nom.n. santutegi(a) sveučilište. nom.n. unibersitate(a) svi.pron. jende guztia,guztiok svibanj. nom.m. Maiatz(a) sviĎati se. v. imp. gustatu svila. nom.f. zeta svitkovac. nom.m.zool. kordatu(a) svjetiljka. nom.f. lanpara svjetionik. nom.m, itsasargi(a) svjetlo. nom.n. argi(a) svlačionica. nom.f. aldagela

Š
šafran. nom. azafrai(a) šaka. nom.f.anat.esku(a) šalica. nom.f. kikara;kafe-katilu(a) šećer. nom.m. azukre(a) šećernica. nom.f. azukre-ontzi(a) šest. num. sei Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 6 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia šesnaest. num. hamasei šezdeset. num. hirurogei šešir. nom.m. kapela šetalište. nom.n. paseakale(a) šibica. nom.f. poxpolo(a) širok|(i),~a,~o. adj.zabal(a) šišmiš. nom.m. saguzar(ra) šivaća igla. jostorratz(a) škamp. nom.m. zigala škare. nom.f. artaziak,guraizeak Škotska. nom.f. Eskozia škola. nom.f. ikastetxe(a) šljiva. nom.f. arana , aranondo(a) špageti. nom.m. Espageti šparoga. nom.f. zainzuri(a) Španjolska. nom.f. Espainia španjolski jezik. gaztelera špilja. nom.f. haitzulo(a), leize(a) špinat. nom.m. ziazerba,espinaka šport. nom.m. kirol(a) športaš. nom.m. kirolari(a) štakor. nom.m.arratoi(a) šteta. nom.f.kalte(a) štit. nom.m. ezkutu(a) što. pron. zer štrajk. nom.m. lanuzte, oporketa, greba ;~glaĎu.gose greba;opći ~.gose orokorra šuma. nom.f. baso(a), oihan(a) šunka.nom.f. urdaiazpiko(a) Švabija. nom.f. Suabia Švapska. nom.f. Suabia Švedska. nom.f. Suedia Švicarska. nom.f. Suitza

T
tajna. nom.f. sekretu(a) tajnica. nom.f. idazkari(a) tajnik. nom.m. idazkari(a) tako. adv. horrela taksi. nom.m. taxi(a) tama. nom.f. iluntasun(a) tam|(~an),~ni,~na,~no.adj.ilun(a), ubel(a) tanjur. nom.m. plater(ra), azieta tata. nom.m. aita Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 7 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia tava.nom.f. kazola, padera;eltze(a) tehnecij. nom.m.teknezio(a) tekućina. nom.f. likido, isurkari(a) tekstilstvo.nom.n. ehungintz(a) telefon. nom. telefono(a) teleskop. nom.m. teleskopio(a) televizija. nom.f. telebista televizor. nom.f. telebista tenk. nom.m. tanke(a) testis. nom.m. barabil(a) teškoća. nom.f. arazo(a) teta. nom.f. izeba tetka. nom.f. izeba tigar. nom.m. tigre(a) tijelo. nom.n. goputz(a) tikva. nom.f. kuia tikva. nom.f.bot. kuiatxo(a) tinejdžer .nom.m. nerabe(a) tinejdžerica. nom.f. nerabe(a) tipkovnica.nom.f. teklatu(a) tisuću. num. mil(a) tisuća. nom.f. mila tisućljeće. nom.n. milurteko(a) titanij. nom.m. titanio(a) tjedan. nom.m. aste(a) tjesnac. nom.m. itsasarte(a) tko. pron. nor. sg. nortzuk pl. toalet. nom.m. komuna, bainugela tolerancija.nom.f. tolerantzi(a) tonuti. v. imp.urperatu top. nom.m. kanoi(a) topola. nom.f. makal(a) ; bijela ~. zurzuri(a) traktor. nom.m. trakore(a) trava. nom.f. belar(ra) ; marihuana travanj. nom.m. Apiril(a) tražiti. v.imp. bilatu trčati.v.imp.korri trepavica.nom.f.anat.betile(a) trešnja. nom.f. basagerezi(a) , basagereziondo(a) toliko adv. hainbeste toplina. nom.f. bero(a) trg. nom.m. enpartantz(a) , plaza trideset.num.hogeitahamar trinaest. num. hamahiru trljati. v.imp. igurtzi trnina. nom.f. elorri beltz(a) tuĎinac. nom.m. atzerritar(ra) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 8 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia tuga. nom.f. tristura, goibeltasun(a), tristezia turist. nom.m. turista turistički ured. turismo bulego(a) turizam. nom.m. turismo(a) turpija. nom.f. arraspa tuš. nom.m. dutxa tuširati se. v.imp. dutxatu tvor. nom.m. mofet(a) tvrd|(i),~a,~o. adj. gogor(ra) tvrdoća. nom.f. gogortasun(a) txateatu. v.imp. čavrljati

U
ubiti. v.per. erail, hil ubrzanje. nom.f. azelerazio(a) ubrzati. v.per. biskortzeko ubojica. nom.m. hiltzaile(a), eraile(a) ubojstvo. nom.n. erailketa ubojica. nom.m. hiltzaile(a) ubojit|(i),~a,~o.adj. hiltzeko(a) ubrzanje. nom.n. azelerazio(a) , bizkortze(a) učenik. nom.m. ikasle(a) učestalo.adv. sarri učinkovit|(i),~a,~o. adj. eraginkor(ra) učinkovitost. nom.f. eraginkortasun(a) učionica. nom.f. ikasgela učitelj. nom.m. irakasle(a) učiti. v.imp.ikasi udar. nom.m.kolpe(a) udarac. nom.m.kolpe(a) udarati. v.imp.kolpatu udariti. v.per.kolpatu udovica. nom.f.alargun(a) ugljen. nom.m. Harrikatz(a), ikatz(a) ugljik. nom.m.karbono(a), ikazkaia ugod|(~an) ,~na,~no. adj. atsegin ugoĎaj. nom.m .giro(a) ugostiteljstvo. nom.f.ostalaritz(a) ugovor. nom.m. kontratu(a) uho. nom.n. belarri(a) uistinu. adv. benetan ujak. nom.m. osaba Ujedinjeno kraljevstvo. Erresuma Batua Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 9 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia ukloniti. v.per. kendu uključiti. v.per. piztu Ukrajina. nom.f. Ukraina ulaz.nom.m. sarrera ulica. nom.f. kale(a) ulje. nom.n. olio(a) uljepšati. v. per. ederragotu uljepšavati. v. imp. ederragotu uljudnost. nom.f. adeitasun(a) umanjiti. v.per. bigundu um. nom.m. gogamen(a) umnjak. nom.m.anat. azkenagin(a), adinagin(a) unija. nom.f. batasun(a) unutrašnjost. nom.f. barnealde(a), barrualde(a) upozorenje. nom.n. ohar(ra), abisu(a) upozoriti. v.per. abisatu ura. nom.f. ordu(a) ured. nom.m. bulego(a) uskoro. adv.laster usna. nom.f. ezpain(a) uspjeh. nom.m. arrakasta usta. nom.f.anat. aho(a) ustanova. nom.f. erakunde(a) ustati (se). v.per. jaiki utorak. nom.m.Astearte(a) utroba. nom.f. sabela uvijek. adv. beti uvjetovan,~a,~o.adj.egokitu(a) uvrijediti.v.per. iraindu uzeti. v.per. hartu,hartxeman uzimati. v.imp. hartu, hartxeman uže. nom.n. soka, korda

V
vagina. nom.f. anat. bagina vanadij. nom.m. banadio(a) vanilija. nom.f. banilla vanjski dio. kanpo(a) vapnenac. nom.m. kareharri(a) vapno. nom. kare(a) vatra. nom.f. su(a) već. adv. jadanik, lehendik vektor. nom.m. bektore(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 9 0 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia veljača. nom.f. Otsail(a) ventilator. nom.m. haizagailu(a) vepar. nom.m.zool. basurde(a) veslati. v.imp. arraunean ari vic. nom.m. txiste(a),txantxa,olgeta vid. nom.m. ikusmen(a) vidjeti. v.per. ikusi viĎati. v.imp. ikusi vijak. nom.m. torloju(a) vikend. nom.m.asteburu(a) vile. nom.f. sarde(a) vilica. nom.f. sardeska vino. nom.n. vino vinska mušica. ozpin euli(a) viola. nom.f. biola violina. nom.f. biolin(a), xirribit(a), arrabit(a) virus. nom.m. birus(a) vjenčanje. nom.n. ezteiak, ezkontza vješalica. nom.f. kako(a) vještica. nom.f. sorgin(a) vjetar. nom.m. haize(a) vjeverica. nom.f. urtxintx(a),katagorri(a) vlada. nom.f. gobernu(a) vlak. nom.m. tren(a) vlažnost. nom.f. hezetasun(a) voće. nom.n. fruta, fruitu(a) voda. nom.f. ur(ra) vodena para. Ur lurrun(a) vodič. nom.m. gidari(a), erakusle(a) vodik. nom.m.hidrogeno(a) voditi. v.imp. gidatu vodozemac. nom.zool. urlehortar(ra). vol. nom.m. idi(a) voljeti. v.imp. maite (egin) vozač. nom. gidari(a) vrabac. nom.m.zool. txolarre(a) vrag. nom.m. deabru(a), demonio(a), txerren(na) vrana. nom.f. bele(a) vranac. nom.m.zool. ubarroi(a); veliki ~. ~ handi(a). ; morski ~.~mottodun(a) vrat. nom.anat. lepo(a) vrata. nom.f. ate(a) vratar. nom.m. atezain(a) vratarka. nom.f. atezain(a) vratilo. nom.n. palier(ra) vratiti (se).v.per. irauli vrba. nom.f. sahats(a), zume(a) vremenska zona.ordu eremua Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 9 1 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia vrijediti. v.imp. balio (izan) vrijeme. nom.n. denbora;eguaraldi(a) vrlina. nom.f. bertute(a) vrt. nom.m. lorategi(a) vrtlar. nom.m. lorezain(a) vrtlarica. nom.f. lorezain(a) vrtlarstvo. nom.n. lorezaintza vuk. nom.m.zool. otso(a) vuna. nom.f. artile(a)

W
Wales. nom.m. Gales

Z
zaboraviti. v.per. ahaztu, ahazten, ahatzuko zaboravljati. v.imp. ahaztu, ahazten, ahatzuko začin. nom.m. espezi(a) zadnj|(~i),~a,~e. adj. azken(a) zajedno. adv. batera, elkarrekin zbrajati. v. imp. batu zbroj. nom.m. suma zbrojiti. v. per. batu zdjelica. nom.f. anat. pelbisa zagrljaj. nom.m. besarkada zahod. nom.m. komuna(a) zakon. nom.m. lege(a) zakonski.adv. legazko zamjenica. nom.gram. izenordea zanos. nom.m. berotasun(a) zapad. nom. mendebal(a), mendebalde(a) zastava.nom.f. bandera zaslaĎivač. nom.m. gozagarri(a) zaslužiti. v.per. merezi (izan) zasluživati. v.imp. merezi (izan) zauzet|(i),~a,~o. lanpetuta zavjesa. nom.m. errezel(a), gortina zdjelica. nom.f. anat.pelbis(a) zgrada. nom.f. eraikin(a), eraikuntza značenje.nom.f. zentzu(a) znalac. nom.m. aditu(a) zamak. nom.m. gaztelu(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 9 2 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia zaručnica. nom.f. emaztegaia zaručnik. nom.m. senargaia zapad.nom. m.mende(a); mendebalde(a) zapovijedati.v. inp. agindu zapovjediti.v. per. agindu zaručnica nom.f. emaztegai(a). zaručnik nom.m. senargai(a). zastava. nom.f. bandera zatvor. nom.m. espetxe(a), presondegi(a), kartzela zatvoriti. v.per. hertsi zavist.nom.f. inbidia, bekaizkeria zavjesa.nom.f.errezela,gortina završiti. v.per. amaitu zdravlje. nom.n. osasun(a) zec.nom.m.erbi(a) zečetina. nom.m. erbiki(a) zelen|(i),~a,~o.adj.berde(a) Zelenoortska republika.Cabo Verde zemlja. nom.f.lur(ra) zemljoposjednik. nom.m. jabe(a) zet.nom.m.suhi(a) zid. nom.m. horm(a), hurbil(a) zidina. nom.f. harresi(a) zijevanje. nom.n. aharrausi(a) zima. nom.f. negu(a) zlato. nom.n. urre(a) zmaj. nom.m.zool.herensuge(a) zmija. nom.f. suge(a) značajka. nom.f. ezaugarri(a) znanost. nom.f. zientzi(a) znanje. nom.n. jakintasun(a) znati. v.imp. jakin zob. nom. olo(a) zova. nom.f.bot. instsusa beltz(a) zub. nom.m. hortz(a) zubar. nom.m. dentista zvati.v.imp.deitu zvijezda. nom.f. izar(ra) zviždati. v.imp. txista egin zvono.nom.n. ezkila zvučnik. nom.m. bozgorailu(a) zvuk. nom.m. soinu(a)

Ţ
Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 9 3 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

žaba. nom.f.igel(a), apo(a) žaliti.v.imp.damu egin žaliti se.v.imp.kexa egin, kexatu žalob|(~an),~na,~no. adj. deitoragarri(a), auhendagarri(a) žalost.nom.f. neke(a), damu(a) žed|(~an),~ni,~na,~no. adj.egarri(a) žeĎ. nom. egarri(a) žele.nom. m. jele(a) želja.nom.f. nahi(a), gurari(a), desio(a), irrits(a) željeti. v.imp.nahi željeznička stanica.nom.f.tren geltoki(a) željezo.nom.n.burdina žena.nom.f. emakume(a) žica. nom.f. alanbre(a), hari(a) žigica.nom.f. poxpolo(a) žitarica. nom.f. labore(a), zereal(a) živa. nom.f. merkurio(a) živac. nom.m. nerbio(a) živčani sustav. nerbio-sistema(a) živjeti .v.imp.begirune(a) bizi izan život.nom.m. bizi(a), bizitza ; vječni ~. betirako bizi(a) životinja. nom.f. abere(a); animalia žlica. nom.f. koilara žlijezda. nom.f. anat. guruin(a) žohar. nom.m. labezomorro(a);smeĎi ~. ~arre(a) žrtva. nom.f. biktima, kaltedun(a) županija. nom.f. eskualde(a) žut|(i), ~a,~o.adj. hori(a) žvakanje. nom.n. mastekatze(a) žvakati. v.imp. mastekatu, murtxikatu

____________________________________________________________________________

Poveznice-Loturak
Rječnici-Hiztegiak Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 9 4 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

*Baskijsko-engleski rječnik http://www1.euskadi.net/morris/resultado.asp http://www1.euskadi.net/hizt_3000/ http://www1.euskadi.net/morris/dictionary.htm *Slikovni rječnik Baskijsko-engleski http://www.esnips.com/doc/cb120ed6-7d98-40ee-958e-ee70d27d16fa/rjecnik-kaixo *Baskijsko-španjolski rječnik http://www.euskara.euskadi.net/r59-15172x/eu/hizt_el/index.asp https://www6.euskadi.net/r59-738/es/contenidos/informacion/3091/es_2411/es_12413.html

Gramatike i tečajevi *Opsežan tečaj sa baskijskog sveučilišta Deusto: http://servicios.elcorreo.com/euskera/ *Aprender euskera-gramatički tečaj baskijskog: http://www.aprendereuskera.com/blog/?page_id=432 *Bakarka-testovi baskijskog jezika u obliku igara http://www.santurtzieus.com/gela_irekia/materialak/ikastaro/bakarka/bakarka1_2/egitura/ataria.ht m http://bakarka.free.fr/bakarka.htm http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/euskera Kratki tečaj u obliku igre: *http://www.digitaldialects.com/Basque.htm

Ostalo Na engleskom *kraći tečaj baskijskog http://basque.unr.edu/07/7.4.1t/7.4.1.language.htm *Buber-stranica o baskijskom jeziku http://www.buber.net/Basque/Euskara/ Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 9 5 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

*Baskijske poslovice: http://www.ametza.com/bbk/htdocs/garatei.htm *Fonoteka http://mediateka.fonoteka.com/

Na francuskom http://basque.euskara.free.fr/index.php http://infobasque.free.fr/culture/langue-f.htm http://jmglaria.club.fr/Pbasque-langue.htm http://www.eke.org/fr/euskara http://www.idref.fr/027309169 http://gdm.eurominority.org/www/gdm/actualite/langue-basque.pdf Na baskijskom Rječnik Baskijske akademije http://www.euskaltzaindia.net/hiztegibatua/ Wikipedia na baskijskom jeziku https://eu.wikipedia.org/wiki/Azala Wiki-rječnik na baskijskom jeziku http://eu.wiktionary.org/wiki/Azala Hrvatsko-baskijski rječnik Euskara-kroaziera hiztegia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU-HR-EU-rjecnik.pdf Razne stranice o baskijskom jeziku: Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 9 6 & Iosu Zufiria (2007-2013)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia http://www.ikasbil.net/

Razni članci o baskijskom jeziku: * http://en.wikipedia.org/wiki/Basque_language * http://www.cd.sc.ehu.es/DOCS/book.SS-G/v2/Euskara.html * http://planetrjl.tripod.com/LaFraughName/id14.html * http://www.britannica.com/EBchecked/topic/55366/Basque-language * http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Basquela.html * http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Basquela.html * http://www.infoplease.com/ce6/society/A0806415.html * http://www.questia.com/library/encyclopedia/basque-language.jsp * http://encyclopedia.kids.net.au/page/ba/Basque_language * http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Basque * http://www.absoluteastronomy.com/topics/Basque_language

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

9 7

& Iosu Zufiria (2007-2013)