A.

PU

Skup,podsk.

22.11.2013

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
REBALANS
2013
SPREJET
3

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

SKUPAJ PRIHODKI

94.018.421

94.018.421

71.100.048

75,6

95.382.306

1.363.885

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

85.648.794

85.648.794

64.933.628

75,8

82.738.455

-2.910.339

DAVČNI PRIHODKI

68.019.047

68.019.047

52.367.019

77,0

69.553.094

1.534.047

51.634.746
51.634.746

51.634.746
51.634.746

38.726.064
38.726.064

75,0
75,0

51.347.078
51.347.078

-287.668
-287.668

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1

2
I.

70

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

INDEKS
5:4
6

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

(700+701+702+703+704+705+706)

0403

700
7000

03

700001

Dohodnina - letni poračun

0

03

700002

Akon. doh - od dohodkov iz del. razmerja

0

03

700003

Akon. doh - od pokojnin, nadom. in drugih doh.iz nasl.obveznega in prostov.PIZ

0

03

700004

Akon. doh. - od dohodkov iz drugegea pogodbenega razmerja

0

03

700005

Akon. doh. - od drugih dohodkov

0

03

700006

Akon. doh. - od doh.iz osn.kmetij.dej., ki se obr.in plač.od kat.doh kmet.zemljišč

0

03

700007

Akon. doh. - od doh.iz osn.gozdar.dej., ki se obr.in plač.od kat.doh.gozd.zemljišč

0

03

700008

Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti

0

03

700009

Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti od vsakega posamez.dohodka

0

03

700010

Akon. doh. - od dobička iz kapitala od nepremičnin

0

03

700011

Akon. doh. - od dobič. iz kapit. od vredn. papir. in dr. deležev v kapitalu

0

03

700012

Akon. doh. - od dividend

0

03

700013

Akon. doh. - od obresti

0

03

700014

Akon. doh. - od doh. iz oddajanja prem.v najem

0

03

700015

Akon. doh. - od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice

0

03

700016

Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - od izumov,

0

99

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Dohodnina

znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav

0

03

700017

Zamudne obresti od dohodnine

0

03
03

700018
700019

Akon. doh. - od drugih doh.iz osn.kmet.dej.in osn.gozd.dej.
Akon. doh. - od dohodka iz vzajemnih skladov

0
0

0403

700020

Dohodnina - občinski vir

703
7030

99
99

DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine

0403

703000

Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

0403

703001

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

0403

703002

Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

51.634.746

51.634.746

38.726.064

75,0

51.347.078

-287.668

14.681.920
12.565.338

14.681.920
12.565.338

12.288.931
10.889.423

83,7
86,7

16.855.516
15.140.516

2.173.596
2.575.178

180.000

180.000

193.482

107,5

180.000

0

3.600

3.600

3.057

84,9

3.600

0

0

0

0

0

0

88,3

11.963.232

2.314.532

0413-JPGSZ 703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

9.648.700

9.648.700

8.521.890

0413-JPGSZ 703004

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

2.688.000

2.688.000

2.115.048

78,7

2.993.684

305.684

0413-JPGSZ 703005

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb. zemljišča

45.038

45.038

55.945

124,2

0

-45.038

15.048

15.048

14.282

94,9

15.000

-48

15.000

15.000

14.231

94,9

15.000

0

48

48

50

105,1

0

-48

380.713

380.713

263.239

69,1

300.000

-80.713

377.949

377.949

259.992

68,8

300.000

-77.949

2.764

2.764

3.247

117,5

0

-2.764

1.720.821

1.720.821

1.121.987

65,2

1.400.000

-320.821

420.000

338.194

80,5

400.000

-20.000

7031

99

Davki na premičnine

0403

703100

Davek na vodna plovila

0403

703101

Zamudne obresti od davkov na premičnine

0403

703200

Davek na dediščine in darila

703201

Zamudne obresti davkov občanov

7032

7033
0403

703300

99

99

Davki na dediščine in darila

Davki na promet nepremičnin
Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

420.000

Stran 1

PU

Skup,podsk.

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1

2

0403

703301

Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

0403

703302

Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo

REBALANS
2013
SPREJET
3

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

1.300.000

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

1.300.000

782.925

INDEKS
5:4
6
60,2

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

7-4

1.000.000

703303

704
7044

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

99

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Davki na posebne storitve

0403

704403

Davek na dobitke od iger na srečo

03

704404

Posebna taksa na igralne avtomate

704405

Zamudne obresti od davka na dobiček od iger na srečo

0413

7046

Letna povračila za uporabo cest

704604

Pristojbine za registracijo kmetijskih traktorjev (povr. za upor. cest)

7047

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

704700

59

70470000

Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odp.voda

-300.000
0

sedeža oz. stalnega prebivališča v RS
0403

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013

0
821

821

868

105,7

0

-821

1.702.381
500.072

1.702.381
500.072

1.339.045
501.277

78,7
100,2

1.350.500
200.000

-351.881
-300.072

500.000

500.000

501.200

100,2

200.000

-300.000

72

72

77

106,5

0

-72

0

0

0

0

0

1.202.309

1.202.309

837.768

69,7

1.150.500

-51.809

511.004

511.004

380.559

74,5

500.000

-11.004

511.004

511.004

380.559

74,5

500.000

-11.004

0

0

stanje zbranih sredstev konec preteklega leta

0

70470001

59

zbrana sredstva v tekočem letu

0415

704704

25

Turistična taksa

160.000

160.000

114.165

71,4

160.000

0

0413

704706

02

Občinske takse od pravnih oseb

220.000

220.000

166.998

75,9

180.000

-40.000

0413

70470600

02

od prav.oseb-tarif.št.1 (raba jav.površin-javne prireditve)

10.000

10.000

7.225

72,3

10.000

0

0403

70470600

02

od prav.oseb-tarif.št.1

0

0

0

0413

70470601

02

od prav.oseb-tarif.št.2 (oglaševanje)

210.000

210.000

159.773

0413

704707

02

Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

1.500

1.500

776

51,7

1.000

-500

0413

70470700

02

od fizič.oseb-tarif.št.1 (raba jav.površin-zapore cest)

1.500

1.500

776

51,7

1.000

-500

0413

70470701

0413

704708

9.500

9.500

6.591

69,4

9.500

76,1

0

0

170.000

-40.000

od fizič.oseb-tarif.št.2 (oglaševanje)
02

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

0
0

704709

Druge komunalne takse

0

704710

Odškodnina za sprem. namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda

0

704711

Zamudne obresti iz naslova odšk. za spr. nam. kmet. zemlj. in gozda

0

704714

Odškodnine od izkopanih rudnin (gramoz)

0

0413

704715

Priključne takse

0

0413

70471500

Plinarna d.d.

0

0413

70471501

Vodovod d.d.

0

0413
08

70471502
70471503

Nigrad d.d.
TOM d.o.o.

0
0

08

704716

0413

704719

0404

Ekološke takse
80

706
7060
706099

99

71

Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov

0
300.305

300.305

168.679

DRUGI DAVKI
Drugi davki

0
0

0
0

Drugi davki

0

NEDAVČNI PRIHODKI

56,2

300.000

-305

12.979
12.979

0
0

0
0

0

12.979

0

0

17.629.747

17.629.747

12.566.609

71,3

13.185.361

-4.444.386

13.123.175

13.123.175

9.011.601

68,7

10.237.001

-2.886.174

1.002.660

1.002.660

712.257

71,0

1.325.000

322.340

(710+711+712+713+714)
710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
Prihodki od udel. na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki

7100
03

710003

57

Prihodki iz nasl.pres.prihodkov nad odhodki posre.upor.proračuna

03

71000300

57

Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne, Maribor

Stran 2

PU

Skup,podsk.

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1

2

0403
0403

710004
71000300

99
99

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb
JZ Mariborske lekarne

0403
0403

71000400
71000401

99
99

0403

71000402

0403

71000403

0403

REBALANS
2013
SPREJET
3

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

INDEKS
5:4
6
71,0

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

1.002.660
95.316

1.002.660
95.316

712.257
0

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.
Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Maribor

200.000

200.000

0

99

Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., Maribor

250.000

250.000

254.892

99

Staninvest d.o.o.

0

71000404

99

KRS Rotovž

0

0409

71000404

99

KRS Rotovž

0

0403

71000405

99

ZUM d.o.o.

0

0403

71000406

57

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.

0403

71000407

99

Zavarovalnica Triglav, d.d.

0403

71000408

57

STTC d.d.

0403

71000409

99

Snaga, javno podjetje d.o.o.

0403

71000410

99

Plinarna Maribor d.d.

0403

71000411

99

Certus d.d.

0403

71000412

99

Pogrebno podjetje Maribor d.d.

0403

71000413

99

Tržnice Maribor d.d.

0

0403

71000414

99

Cestno podjetje Maribor d.d.

0

0403

71000415

99

ZIM USG d.o.o.

0403
0403

71000416
710005

99
99

Krka d.d.
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb

0403

71000500

99

Probanka d.d.

0403

71000501

99

KBM Infond

0403

71000502

99

A banka Vipa d.d.

0403

71000503

99

Deželna banka Slovenije d.d.

0

0403

71000504

99

Zvon ENA holding

0

0403

71000505

99

Zvon ENA ID

0

0403

71000506

99

Nacionalna finančna družba - NFD 1

0

0403

71000507

99

Center naložbe IFHR

0

0403

71000508

99

Nova KBM, d.d.KBMR

0

71000509

99

NF1N

0

102,0

1.325.000
1.000.000

322.340
904.684

250.000

50.000
0

50.000

-200.000

0
48

48

48

100,0

0

-48

370.913

370.913

370.934

100,0

0

-370.913

0
0
0
84.000

84.000

83.999

100,0

25.000

0
2.383
0

2.383
0

2.383
0

0

0

0

0

100,0

0
0

-2.383
0

0

0

0

0

0

0

99

0

0

7102

99

Prihodki od obresti

0403

710200

99

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

06

710200

18

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - MČ in KS

0403

710201

99

Prih. od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamen. sredstev

06

710201

18

Prih. od obresti od vez. depoz. iz nenamen. sredstev - MČ in KS

06

710205

99

Prih. od obresti od vezanih tolarskih depoz. iz ostalih namen. sredstev

710207

99

Prihodki od obresti od deviznih depozitov iz ostalih namen. sred.

0403

710215

99

Drugi prihodki od obresti

06

710215

18

Drugi prihodki od obresti - MČ in KS

0

0

0

0415

710215

99

Drugi prihodki od obresti

15.000

15.000

0413

710215

99

Drugi prihodki od obresti

1.136

0407

710215

99

Drugi prihodki od obresti

0

0409

710215

99

Drugi prihodki od obresti

0406
0504

710215

99

Drugi prihodki od obresti

0415

710301

02

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

06

710301

18

Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MČ in KS

0407

710301

02

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

7103

-59.000

Prihodki od premoženja

1.181.538

1.181.538

1.180.004

99,9

176.387

-1.005.151

1.000

1.000

719

71,9

1.000

0

836

836

392

46,9

3.387

2.551

140.000

140.000

151.758

108,4

100.000

-40.000

39.000

39.000

0

2.000

-37.000

1.639

1.639

4.851

296,0

0

-1.639

982.755

982.755

53.715

5,5

50.000

-932.755

0

0

21.373

142,5

20.000

5.000

1.136

1.652

145,4

0

-1.136

0

0

0

0

0

0

945.372

0

0

172
0

172
0

172
0

100,2

0

-172

10.938.977

10.938.977

7.119.340

65,1

8.735.614

-2.203.363

1.150.000

1.150.000

887.065

77,1

1.050.000

-100.000

99.100

99.100

65.711

66,3

81.700

-17.400

0

Stran 3

0

PU

Skup,podsk.

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1

2

REBALANS
2013
SPREJET
3

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

0415

710302

02

Prihodki od najemnin za stanovanja

06

710302

18

Prihodki od najemnin za stanovanja - MČ in KS

0403

71030201

02

Prihodki od najemnin za stanovanja - ZIM USG

710304

02

Prih.od drugih najemnin

0403

71030400

02

prihodki od najemnin za upravne prostore

0

0

0

0415

71030400

02

prihodki od najemnin za upravne prostore

450.000

450.000

321.110

0409

240.000

240.000

5.000

5.000

71030400

02

prihodki od najemnin za upravne prostore

0413-JPGSZ 71030401

02

prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč

0403

71030402

02

prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove

0413

71030402

02

prihodki od najemnin za uporabo javnih površin

0404

71030402

02

prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove

06

71030402

02

prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove - MČ in KS

06

71030403

18

prihodki od najemnin javnih površin - za kioske- MČ

0411

71030404

02

prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre

0413

71030405

02

prihodki od parkirnin v beli coni

0404

71030406

02

0413

71030406

INDEKS
5:4
6

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

140.000

140.000

107.607

76,9

120.000

-20.000

600

600

466

77,6

620

20

7.151.917

7.151.917

4.370.366

61,1

5.093.137

-2.058.780

0

0

71,4

350.000

-100.000

178.513

74,4

240.000

0

5.804

116,1

6.000

1.000

0

0

74,0

240.000

0

0

0

0

0

240.000

240.000

177.511

0

0

51

3.000

3.000

2.174

730.000

730.000

479.134

prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih

0

0

0

02

prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih

450.000

450.000

352.541

78,3

450.000

0

71030407

02

prihodki od najemnin za stojnice

970

970

970

100,0

0

-970

165.000

165.000

41.471

25,1

145.000

-20.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

72,5

3.320

320

65,6

730.000

0

0

0

0

71030409

02

prihodki od najema jav. površin za prireditve in sejme

0413-JPGSZ 71030410

02

prihodki od drugih najemnin - ostalo JPGSZ

0

0408
0413

71030410
71030411

02
02

prihodki od drugih najemnin
prihodki od stavbne pravice

06

71030412

18

MČ in KS-pokopališča

79.700

79.700

69.972

66.400

-13.300

0408

71030413

02

Prihodki od drugih najemnin

1.150

1.150

0

1.150

0

0409

71030413

02

Prihodki od drugih najemnin

0

0

0

0

0

0413

71030413

02

Prihodki od drugih najemnin - tržnična dejavnost

12.392

12.392

9.294

12.392

0

0413

71030413

02

Prihodki od drugih najemnin - Slovenske železnice-ŽIP

0

0

0

0

0

0404

71030413

02

Prihodki od drugih najemnin

0413

71030414

02

prihodki od najemnin za infrastrukturo - Mariborski vodovod

1.835.204

1.835.204

488.662

26,6

1.938.000

102.796

0413

71030415

02

prihodki od najemnin za infrastrukturo - Veolia

0

0

0413

71030416

02

prihodki od najemnin za infrastrukturo - Energetika

84,8

533.000

270

0406

71030417

02

prihodki od najemnin - Narodni dom

0413

71030418

02

prihodki od najemnin za infrastrukturo - Plinarna Maribor

0413

71030419

02

prihodki od najemnin za infrastrukturo - Nigrad

0

0

0

0413

71030420

02

prihodki od najemnin za infrastrukturo - Snaga

44.000

44.000

0413

71030421

02

prihodki od najemnin za infrastrukturo - Pogrebno podjetje

53.599

0413

71030422

02

prihodki od najemnin - parkirnine stanovalci

20.000

0413
0415
0413

71030423
71030424
71030425

02
02
02

prihodki od drugih najemnin - za infrastrukturo - Marprom
prihodki od drugih najemnin - za kmetijska zemljišča
prihodki od najemnin - za infrastrukturo - Avtobusna postaja

08

710306
71030600

99
51

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
prihodki od koncesije za opravljanje javnega mestnega prometa

0413

71030601

99

prihodki od koncesije za distribucijo zemeljskega plina

0413

71030602

99

prihodki od koncesije za upepeljevanje

0413

71030603

99

0413

71030604

0413

87,8

75,0

0
0

0

0

532.730

532.730

451.735

0

0

0

2.000.000

2.000.000

1.525.000

0

0

76,2

0

-2.000.000

0

0

33.158

75,4

44.210

210

53.599

54.624

101,9

54.624

1.025

20.000

24.334

121,7

25.000

5.000

237.555
674
50.943

237.555
674
50.943

153.860
449
0

64,8
66,7

253.591
450
50.943

16.036
-224
0

506.472

506.472

342.487

67,6

506.390

-82
0

0

0

76,5

40.000

0

0

0

0

40.000

40.000

30.613

prihodki od koncesij za oglaševanje

0

0

0

0

0

99

prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic

0

0

0

0

0

71030605

99

prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve

7.490

7.490

7.490

7.490

0

0413

71030606

99

prihodki od koncesije za opravljanje dimnikarske dejavnosti

0

0

0

0

0

0405

71030607

51

prih. od konc. za vzdržev. in urejanje javnih pešpoti in zelenih površin

0405

71030608

51

prih. od koncesije za upravljanje s sistemom pohorskih žičnic in vlečnic

0413

71030609

99

prihodki od koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje

100,0

0
0
0

Stran 4

0

0

0

0

PU

Skup,podsk.

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1

2

REBALANS
2013
SPREJET
3

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

INDEKS
5:4
6

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

0405

71030610

prihodki od koncesije za rudarske pravice

0405

71030611

prihodki od koncesije za vodno pravico

0415

71030612

99

prihodki od koncesije za zavetišče za živali

0

0

0

0

0

0503

71030613

99

prihodki od koncesije za gospod. z divjadjo

1.400

1.400

0

1.400

0

0413

71030614

99

prihodki od koncesije za čiščenje odpadnih voda

450.000

450.000

296.802

66,0

450.000

0

0413

71030615

99

prihodki od koncesije za izkoriščanje državnih gozdov

7.582

7.582

7.582

100,0

7.500

-82

0415

710309

28

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo

250.000

250.000

189.023

75,6

250.000

0

0403

710309

28

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo

0

0

0

0

0

0415

710310

28

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo

0

0

-8

0

0

0413

710311

99

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

2.500

2.500

0

0

-2.500

0403

710312

99

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

1.300.000

1.300.000

1.048.389

80,6

1.300.000

0

338.388

338.388

108.233

32,0

333.767

-4.621

710399

Drugi prihodki od premoženja

0
0

0409

71039900

99

obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov

80.000

80.000

51.740

64,7

80.000

0

0413

71039900

99

obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov

26

26

26

101,7

0

-26

0415

71039900

99

obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov

0406

71039900

99

obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov - MMS

1.495

1.495

1.495

100,0

0

-1.495

0409

71039900

99

obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov-MTS

0413

71039901

99

prihodki od prevoznin v peš coni

0405

71039902

uporabnina za odlaganje kom. odpadkov na deponijo Dogoše

03

71039903

prihodki od premoženja USG

06

71039904

18

MČ in KS

0413

71039905

02

0413

71039906

02

0413

71039907

0413

0
1.000

1.000

1.000

100,0

0

-1.000

25.000

25.000

23.468

93,9

25.000

0
0
0

26.100

26.100

30.504

neporabljena amortizacija - Energetika

0

0

neporabljena amortizacija - Nigrad

0

0

02

neporabljena amortizacija - Veolia

0

71039908

02

neporabljena amortizacija - Snaga

0413

71039909

02

0413

71039910

0413
0413

116,9

24.000

-2.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

neporabljena amortizacija - Mariborski vodovod

0

0

0

0

0

02

neporabljena amortizacija - Plinarna Maribor

0

0

0

0

0

71039911

02

neporabljena amortizacija - Pogrebno podjetje

204.767

204.767

0

204.767

0

71039912

02

neporabljena amortizacija - Tržnica

0

0

0

0

711
7111

99

TAKSE IN PRISTOJBINE
Upravne takse

57.000
57.000

57.000
57.000

38.533
38.533

67,6
67,6

42.000
42.000

-15.000
-15.000

0403

7111002

Upravne takse

40.000

40.000

28.393

71,0

30.000

-10.000

0403

711120

Upravne takse s področja prometa in zvez

15.000

15.000

8.191

54,6

10.000

-5.000

0413

71119900

Pristojbina za uporabo občinskih cest

2.000

2.000

1.948

97,4

2.000

0

855.094
855.094

855.094
855.094

568.559
568.559

66,5
66,5

1.051.000
1.051.000

195.906
195.906

63,4

712
7120

99

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
Globe in druge denarne kazni

0504

712001

Globe za prekrške

805.000

805.000

510.242

1.000.000

195.000

0403

712001

Globe za prekrške

0

0

0

0

0

0504

712001

Globe za prekrške

0

0

0

0

0

0504

712005

Denarne kazni v upravnih postopkih

1.000

1.000

0

0

-1.000

0403

712007

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

38.594

38.594

44.454

40.000

1.406

0403

712008

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških

0

0

0

0504

712008

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških

10.500

10.500

13.863

713
7130

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev

34.124
34.124

34.124
34.124

28.452
28.452

115,2

0

0

132,0

11.000

500

83,4
83,4

33.000
33.000

-1.124
-1.124
0

06

713000

18

Prihodki od prodaje blaga in storitev (MČ in KS)

0

0

0

0

0413

713000

99

Prihodki od prodaje blaga in storitev - akvarij

0

0

0

0

0

0409

713003

99

Prihodki od počitniške dejavnosti

18.000

18.000

14.030

20.000

2.000

0413

713005

99

Prihodki od vstopnin

Stran 5

77,9

0

PU

Skup,podsk.

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1

2

REBALANS
2013
SPREJET
3

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5
14.421

0

0

0

124

124

124

0

0

0
3.000

6
89,4

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

99

Drugi prihodki od prodaje

0410

71309900

99

prihodki od prodaje storitev Komunalne inšpekcije

0413

71309901

99

prihodki od prodaje storitev (urejanje prostora)

20

71309902

0413

71309903

99

prihodki od prodaje storitev GIS

0407

71309904

99

prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (DD)

20

71309905

99

prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (poslovni prostori)

0413

71309906

99

prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (KD)

71309907

99

prihodki od prodaje storitev vodniške službe (ZZT)

71309908

99

prihodki od promocijskih aktivnosti (ZZT)

71309909

99

prihodki od oglaševanja (ZZT)

0

71309910

99

prihodki od organizacije prireditev (ZZT)

0

71309911

99

za koledar turističnih prireditev (ZZT)

0

71309912

99

za usposabljanje turističnih delavcev (BSC Kranj)

0

05

71309913

99

za urejanje del. razmerij (MU za LTO)

0409

71309914

99

prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (Odd.za SPZ)

0

0

0

0

0

0404

71309915

99

prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (Mater.služba)

0

0

0

0

0

0413

71309916

99

prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (ZVO)

0

0

0

0

0

09
0413

71309917
71309918

99
99

prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (ZPN)
turistična in druga obvestilna signalizacija (TIOS)

13.000

13.000

11.298

13.000

0
0

06

71309919

18

Drugi prihodki od prodaje - MČ in KS

0

0

0

0

0404

71309920

99

prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (OGD))

0

0

0

0

0403

71309921

99

Drugi prihodki od prodaje - Mestna blagajna

0

0

0

0

0101

71309922

99

Drugi prihodki od prodaje - časopis Sveta invalidov MOM

0

0

0

0

0409

71309923

99

Drugi prihodki od prodaje - ostalo

0

0

0

0

13.000

3.560.354
3.560.354

3.560.354
3.560.354

2.919.465
2.919.465

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Drugi nedavčni prihodki

-3.124
0

0

0

0

-124

0

0

0

0

0

0

0

3.000

3.000

0

-3.000

prihodki od prodaje storitev Odd. za gospodar. z obč. premož.

714
7141
0413

16.124

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

713099

0413

16.124

INDEKS
5:4

0
99,7

0
0
100,0

0

86,9

82,0
82,0

1.822.360
1.822.360

-1.737.994
-1.737.994

714100

07

Drugi nedavčni prihodki

0

0

0

0

0

71410000

07

enkratno nadom.za omej.rabo prost.zaradi HE na reki Dravi

0

0

0

0

0

71410001

07

namenska sredstva v ceni vode

08

71410002

07

namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov

0413

71410003

07

prihodki od storitev e-kavarne KIT

0413-JPGSZ 714105

71

0407

71410600

0407

0
0
0

0

0

0

Prihodki od komunalnih prispevkov

500.000

500.000

229.812

0

46,0

500.000

07

Prisp., dopl.občanov za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja - zapuščine

100.000

100.000

0

69.393

69,4

100.000

71410601

07

Prisp.,dopl.obč. za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja - druž.pomočniki

4.000

0

4.000

2.462

61,6

4.000

714107

07

Prisp. in doplač.občanov za izvaj. progr.investic.značaja

0

0

0

0

06

71410700

07

za izvajanje asfaltiranja

0

05

71410701

07

za kanalizacijo v KS in MČ

0

0409
05

71410702
71410704

07
07

za izvajanje vodovoda
najemniki poslovnih prostorov

0
0

714108

07

Sredstva za investicije, pridobljena z občinskimi samoprispevki

0

714109

07

Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki

0413

714110
714120

07
07

Zamudne
obresti od komunalnih
prispevkov
Prih.iz
nasl.odškodnin
iz sklenjenih
zavarovanj

0

0

0

0409

714120

07

Prih.iz nasl.odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

10.000

10.000

7.125

06

714120

07

Prih.iz nasl.odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - MČ in KS

0

0

0

0413

714120

07

Prih.iz nasl.odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

14.071

14.071

15.931

06

714120

07

Prih.iz nasl.odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

0

0

0415

714121

07

Prih.iz nasl.vnovčenih instr.za zavar.izvedbe posla

0

0

0407

714121

07

Prih.iz nasl.vnovčenih instr.za zavar.izvedbe posla

13.200

13.200

13.200

0413

714121

07

Prih.iz nasl.vnovčenih instr.za zavar.izvedbe posla

0

0

0

0

0

0

Stran 6

71,3

0

0
0

10.000

0

0

0

0

-14.071

1.249

0

0

0

0

0

0

-13.200

0

0

113,2

100,0

PU

Skup,podsk.

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1

2

REBALANS
2013
SPREJET
3

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

INDEKS
5:4
6

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

0408

714121

07

Prih.iz nasl.vnovčenih instr.za zavar.izvedbe posla

118.612

118.612

118.612

100,0

0

-118.612

0413

714121

07

Prih.iz n.vnov. instr.za zavar.izv.e posla-Cesta Kamnica-Kungota

156.000

156.000

156.419

100,3

0

-156.000

0413

714121

07

Prih.iz nasl.vnovčenih instr.za zav.izvedbe posla-Kneza Koclja

35.154

35.154

0

714199

07

Drugi izredni nedavčni prihodki

2.609.317

2.609.317

2.305.261

0407

71419900

07

prispevki občin za storitve v VVZ

1.164.000

1.164.000

0403

71419901

07

drugi prihodki - finance

10.740

10.740

0409
0413
0415
0101

71419901
71419901
71419901
71419901

07
07
07
07

drugi prihodki - splošni (sodni stroški po izvršbah)
drugi prihodki komunala
drugi prihodki - gospodarstvo
drugi prihodki - mestni svet

1.171.326
600
225.030
139

0407

71419901

07

drugi prihodki - vzgoja in izobraževanje

0407

71419901

07

drugi prihodki - vrtci

0407

71419901

07

0403

71419901

0402

0

-35.154

88,3

1.208.360

-1.400.957

859.323

73,8

1.164.000

0

10.740

100,0

10.000

-740

1.171.326
600
225.030
139

1.178.349
600
223.725
139

100,6
100,0
99,4
99,9

0
0
2.000
0

-1.171.326
-600
-223.030
-139

3.800

3.800

3.230

85,0

760

-3.040

0

0

0

0

0

drugi prihodki - vračilo prispevka za ZZ

0

0

0

0

0

07

drugi prihodki - vračilo prispevka za ZZ

0

0

0

0

0

71419901

07

drugi prihodki - kabinet župana

100

100

100

100,0

0

-100

0406

71419901

07

drugi prihodki - kultura

1.423

1.423

1.423

100,0

0

-1.423

0504

71419901

07

drugi prihodki - redarji

0

0

0

0408

71419901

07

drugi prihodki - šport

3.590

3.590

3.590

0412
0101

71419901
71419901

07
07

drugi prihodki - služba za investicije
drugi prihodki - mestni svet

06

71419901

18

drugi prihodki - MČ in KS

0403

71419902

07

zavarovalnica - finance

0409

71419902

07

zavarovalnica splošni

0404

71419902

07

zavarovalnica - gospodarstvo

0

0413

71419902

07

zavarovalnica-ceste

0

0406

71419902

07

zavarovalnica - kultura

0

0504

71419902

07

zavarovalnica - inšpektorat

0

06

71419902

18

zavarovalnica - MČ in KS

0

08

71419903

07

provizija CEGOR

0

71419904

07

članarine

0

71419905

0
0

0
0

0
0

1.569

1.569

1.569

0

0

0

100,0

100,0

0

0

0

-3.590

0
0

0
0

0

-1.569
0

0

sklad za ohranjanje slov. voda - oživitev vodnjaka (Helios)

0413

71419906

07

odškodnina za služnost

0409

71419906

07

Odškodnina za služnost (Večernik)

06

71419906

07

odškodnina za služnost - MČ in KS

0413

71419907

07

vstopna kartica peš cona

0413

71419909

07

sofinanciranje komunalnega opremljanja

19

71419908

07

sofinanciranje prostorskega plana-sprememba rabe škofija Rast

0408

71419910

07

0408

71419911

0

0
10.000

10.000

8.636

86,4

10.000

0

0

0

0

600

600

586

0

0

ZMŠD - vračilo DDV-Ljudski vrt

0

07

Pristan

0413-JP GSZ 71419912

07

odškodnina za služnost - JP GSZ

0413

71419990

07

Čiščenje odpadnih voda

0

0408

71419991

07

ZMŠD - Ljudski vrt

0

0409

71419992

07

Floreal

0

0413

71419993

07

odškodnina - DARS

0409

71419994

07

nagrada za zaposlitev invalidov

0413

71419996

07

prispevek za sofin.okoljskih projektov - GOKOP

0413

71419997

07

sofinanciranje projekta Ekoprofit International

10

71419998

odškodnina - Dravske elektrarne

08

71419999

namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami

0
0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

2.000

197

2.000

0

97,6

0

9,9

0
14.400

14.400

Stran 7

13.055

90,7

19.000

4.600

PU

Skup,podsk.

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1

2

72

KAPITALSKI PRIHODKI

REBALANS
2013
SPREJET
3

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

INDEKS
5:4
6

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

1.920.138

1.920.138

1.509.938

78,6

1.506.000

-414.138

704.138
704.138

704.138
704.138

425.907
425.907

60,5
60,5

300.000
300.000

-404.138
-404.138

(720+721+722)
720
7200

01
01

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

0415

720000

01

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

450.000

450.000

241.770

53,7

200.000

-250.000

0408

720000

01

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

5.815

5.815

5.815

100,0

0

-5.815

0409

720000

01

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

0

0

0

0

0

0412

720001

01

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

0415

720001

01

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

178.323

178.323

178.323

100.000

-78.323

06

720001

01

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj-MČ in KS

30.000

30.000

0

0

-30.000

0404

720099

01

Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)

06

720099

01

Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov - MČ in KS

40.000

40.000

0

0

-40.000

0411

72009900

01

Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov (IC Pekre)

06

72009901

01

Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov (prodaja garaž MČ in KS)

7201

01

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

0404

720100

01

Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil

7202

01

Prihodki od prodaje opreme

0409

720299

01

Prihodki od prodaje druge opreme

7203

01

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

720399

01

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

01

Prihodki od ? - dokapitalizacija Snage

01

PRIH. OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. SRED.
Prih. od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

1.216.000
16.000

1.216.000
16.000

1.084.031
0

1.206.000
6.000

-10.000
-10.000

15.000
1.000

15.000
1.000

0
0

5.000
1.000

-10.000
0

0

722
7220

0
100,0

0

89,1

722000
722001

01
01
01

7221

01

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

1.200.000

1.200.000

1.084.031

90,3

1.200.000

722100

01

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

1.200.000

1.200.000

1.084.031

90,3

1.200.000

0

0413-JP GSZ 72210000

01

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

1.200.000

1.200.000

1.084.031

90,3

1.200.000

0

0404

72210000

01

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

0

0

0

0

0403

72210000

01

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (Dom pod Gorco)

0

0

0

0

0403

72210000

01

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (ZIM)

0

0

0

0

0409

72210000

01

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč IZUM

0

0

0

0

0413

72210001

01

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4

0

0

0

0

0404

72210002

01

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - TAM

0

0

0

0

0413

72210003

01

prihodki od prodaje zemljišča odlagališče Pobrežje

0

0

0

0

73

03

PREJETE DONACIJE (730+731)

17.610

17.610

13.038

74,0

8.000

-9.610

730
7300

03
03

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

17.610
17.500

17.610
17.500

13.038
12.928

74,0
73,9

8.000
8.000

-9.610
-9.500

0407

730000

03

Pr.don. in dar.od dom.pravnih oseb - štipendije

0

0

0

0

0

0101

730000

03

Pr.don. in dar.od dom.prav.oseb-Svet invalidov

0

0

0

0

0

06

730000

03

Pr.don.in dar.od domačih pravnih oseb - MČ in KS

5.500

5.500

8.001

8.000

2.500

0407

730000

03

0

0

0

0402

730000

03

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
Pr.don. in dar.od dom. pr.oseb- "Darujmo s srcem"

10.000

10.000

4.500

0408

730000

3

Pr.don. in dar.od dom.pr.oseb - mestno drsališče (Elektro MB)

0408

730000

03

Pr.don. in dar.od dom.pr.oseb - strelišče Melje

0408

730000

03

Pr.don. in dar.od dom.pr.oseb-rasvetljava Pristan

0415
0415

Prih. od prodaje kmetijskih zemljišč
Prih. od prodaje gozdov

145,5
45,0

0

0

0

-10.000
0
0

0

Stran 8

0

0

0

0

PU

Skup,podsk.

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1

2

REBALANS
2013
SPREJET
3

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

INDEKS
5:4
6

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

0409

730000

03

Pr.don. in dar.od dom.pravnih oseb - dvigalo

0

0412

730000

03

Pr.don. in dar.od dom.pravnih oseb - Dravske el.

0

0413

730000

03

Pr.don. in d.od dom.pr.oseb - rondo Dupleška

0

0413

730000

03

Prej.don. in d. od dom.prav.oseb - rondo Mlinska

0

0413

730000

03

Prej.don. in d. od dom.prav.oseb - Otroška olimpiada

0

0412

730000

03

Pr.don. in dar.od dom.pr. oseb - Trg Leona Štuklja

0

0413

730000

03

Prej.don. in d. od dom.prav.oseb - KD

0406

730000

03

Prej.don. in d. od dom.prav.oseb - EPM 2013

73000001

03

Pr.don. in dar.od dom.pravnih oseb - Krožišče C4

7301

03

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

0402

730100

03

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb-Akcija Darujmo s srcem

0101

730100

03

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb-Mestni svet-časopis Svet invalidov

06

730100

03

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb (MČ in KS)

731
7310

03
03

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
Prej.donacije in darila od tujih nevlad.org.in fundacij

731000

03

Prej. donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij

21

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

0
2.000

2.000

426

21,3

0

-2.000

110

110

110

100,0

0

-110

100

100

100

100,0

0

-100

0

0

0

10

10

10

6.291.784

6.291.784

3.829.328
3.578.364

0

0

0

100,0

0

-10

4.517.679

71,8

10.939.727

4.647.943

3.829.328

3.473.053

90,7

1.550.400

-2.278.928

3.578.364

3.294.353

92,1

1.299.400

-2.278.964

7400

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna

740000

Prejeta sred. iz nasl. tekočih obvez. državnega proračuna

0

74000000
74000001

finančna izravnava - primanjkljaj iz prejšnjega leta
finančna izravnava - nakazila v tekočem letu

0
0

740001

58

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0408

74000100

58

MIZKŠ - za ŠTC Ljudski vrt

0

0407

74000101

58

na področju šolstva - OŠ Angela Besednjaka

0

0412

74000102

58

MIZKŠ - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)

0

0404

74000103

58

MIZKŠ - za Staro trto

0

08

74000107

58

sofinanciranje ministrstev - MKGP, MOP, MPZ - KD

0

74000108

58

MF - odprava posledic po neurju

0

74000109

58

MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS

0

74000110

58

MKGP - kmetijstvo

0

20

74000111

58

MK - Uprava za kult. dediščino - Bolfenk

0

08

74000112

58

MGRT - rekonstrukcija Pohorske ulice

0

04

74000114

58

MGRT - obn. in adap. Mariborskega gradu

0

20

74000115

58

MK - projekti nepremične kult. dediščine - projektna dokumentacija

0

0404

74000116

58

Vlada RS-servis vladnih služb (za Maistrov trg 3 - upravna zgradba)

0

08

74000120

58

MGRT - ureditev ceste Gajperg

0

0404

74000124

58

MIZKŠ - za Lutkovno gledališče

0

0408

74000126

58

MGRT - Ag. RS za reg. raz. - STC Ljudski vrt

0

0406

74000127

58

MIZKŠ - Prenova Pionirske knjižnice

0

0413

74000128

58

MIZKŠ - sofin. spomeniško varstvenih projektov

0411

74000129

27

Požarna taksa

08

74000130

Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvajanja.odpad.voda

0

08

74000131

Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov

0

0406

74000132

58

ZZV Maribor, MK - obnova spomenika NOB

0413

74000133

58

MKO - Sofinanciranje projekta CERO Podravje

21

448.909

448.909

335.415

74,7

360.000

-88.909

0
422.477

422.477

308.983

73,1

360.000

-62.477

0

Stran 9

0

PU

Skup,podsk.

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1

2

REBALANS
2013
SPREJET
3

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

INDEKS
5:4
6

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

0413

74000134

58

MIP - Sofinanciranje LEK (Lokalni energetski koncept)

0

0406

74000135

58

MIZKŠ - KC Pekarna - hladilnica

0

0413

74000136

58

MIP - občinske ceste

0

0406

74000137

58

JS RS - obnova Karantene

0

0406

74000138

58

MIZKŠ - oprema Pionirske knjižnice Nova vas

0

0406

74000138

58

MIZKŠ - prenova KD Kamnica-oprema

0

0413

74000140

58

MOP - akvarij terarij

0

0407

74000141

58

MZ - sofin. Investicije na področju zdravstva

0412

74000142

58

MIZKŠ - prenova knjižnice Rotovški trg

0407

74000143

58

MIZKŠ - Osnovna šola Bresternica

0407

74000144

58

MIZKŠ - Vrtec Studenci Maribor - enota Pekre

0413

74000145

58

Kanalizacija MOM

0

0

0

0

0

0409

74000146

58

Kulturni dom Pekre

0

0

0

0

0

0412

74000147

58

Ministrstvo - Univerziada

0412

74000148

58

MIZKŠ - Nova umetnostna galerija MB

0

0

0

0

0

0412

74000149

58

PMinter

0

0

0

0

0

0412

74000150

58

LQ-CELIAC

0

0

0

0

0

0412

74000151

58

MzIP - Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik

0

0

0

0

0

0413

74000152

58

MGRT - izgr. krožnega križišča ul.Heroja Bračiča - Titova cesta

0412

74000153

58

MzIP - Energetska sanacija enote Ob gozdu na Ertlovi ulici-Jadviga Golež

26.432

26.432

26.432

0

-26.432

0412

74000155

58

MzIP - Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica

0

0

0

0

0

0412

74000156

58

MzIP - Energetska obnova fasade, oken in strehe na OŠ Maksa Durjave

0

0

0

0

0

0412

74000157

58

MzIP - Energetska obnova fasade, podstrešja, oken in vrat na OŠ Ludvika Pliberška

0

0

0

0

0

0412

74000158

58

MzIP - Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor

0

0

0

0

0

0412

74000159

58

MzIP - Energetska obnova enote Kekec Vrta Pobrežje Maribor

0

0

0

0

0

0412

74000160

58

MzIP - Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška

0

0

0

0

0

740004

58

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

3.129.455

3.129.455

2.958.939

94,6

939.400

-2.190.055

74000400

58

za štipendije, prevoze učencev (MŠŠ)

74000401

58

za javna dela (ZZRS)

69.000

69.000

68.014

98,6

60.000

-9.000

74000402

58

za predšolsko vzgojo romskih otrok

74000403

58

za občinske programe za otroke in mladino

74000404

58

za pouk plavanja

0403

0408

0
0

0

0

0

0
0
0

0

0
100,0

0
0
0
3.300

3.300

1.257

38,1

2.400

-900

74000405

58

MMGT - ZZT

0

0413

74000406

58

MKGP - KD (vzdrževanje gozdnih cest, svet za preventivo in vzgojo v ces.pr.)

0

09

74000407

58

MOP - ZPN

0

06

74000408

58

za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bolfenk-Uprava RS za var. narave

0

12

74000409

58

za strokovne podlage - podtalnica (MOP) - ZVO

0

06

74000410

58

MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo

0413

74000406

58

MKGP - vzdrževanje gozdnih cest

0402

74000411

58

MIZKŠ - za financiranje redne dejavnosti kulturnih zavodov

0403

74000412

58

JD - str. org. (ZZZ)

0403

74000413

58

ZZRS - mentorstvo

09

74000414

58

MG - priprava prostorske dokum. za razvojne potrebe turizma ZPN

0409

74000415

58

ZZRS - financiranje lokalnih zaposlitvenih programov

18

74000416

58

MOPE - povračilo stroškov kapitala - denacionalizacija (JMSS)

0

09

74000417

58

MOP - sof. prost. dokum. - digitalizacija prostorskega plansk. akta

0

74000418

58

MORS - sof.prost.plana Škofija Rast

0407

74000419

58

SPIZ - družinski pomočnik

0403

74000420

58

izpad prihodka iz naslova dohodnine

0

0404

74000421

58

ZZRS - zap.dolgoroč.brezposelnih oseb

0

0504

74000422

58

MGRT - sofin.skupne obč.uprave - Medobčinski inšpektorat

0
6.500

6.500

0

78

78

466

6.500

0

500

422

0
597,7

0
0
0

0

0

0

0

0
50.000

50.000

Stran 10

37.084

74,2

50.000

0

0

PU

Skup,podsk.

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1

2

REBALANS
2013
SPREJET
3

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

INDEKS
5:4
6

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

0403

74000423

58

ZZRS - proj.zaposlitvenih programov pri neprofit. delodajalcih

0407

74000424

58

MDDS - družinski pomočnik

0

0413

74000425

58

MIP-Daljinsko energetsko upravljanje šol in vrtcev

0

0413

74000426

58

Projekt Urban Audit

0

0412

74000427

58

MGRT - City network

0

0412

74000428

58

MGRT - City Volunteers

0

0407

74000429

58

MGRT - !Naprej

0

0412

74000430

58

MGRT - Kulturno-tehnična dediščina

0415

74000431

58

MIP - subv. najemnin za tržna, hiš. stanovanja

0406

74000432

58

MIZKŠ - sofin. Dej. Javnega zavoda Maribor 2012 - EPK

0404

74000433

58

MKO - konc. dajatev za gospodarjenje z divjadjo

0

0408

74000435

58

Univerziada

0

0504

74000436

58

MGRT - sofin.skupne obč.uprave - Medobčinsko redarstvo

0503

74000437

58

MGRT - sofin.skupne obč.uprave - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

0409

74000438

58

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije

0415

74000439

58

0409

74000440

0409

74000441

0504

74000442

0406

0406

115.778

115.778

0

40.000

0

1.992.864

1.992.864

1.992.864

130.750

MKO - refundacija za TOTI LAS

12.683

12.683

58

MKO - IKC Gaj nad Mariborom

0

58

MKO- Medgeneracijski dom Limbuš

0

58

MGRT - sofinanciranje Medočinskega inšpektorata in redarstva

74000443

58

MIZKŠ-sofinanciranje generalne skupščine EPM 2013

7,4E+07

58 PRIHODEK FUNDACIJE ZA ŠPORT umetna trava Ljudski vrt
Zavod Maribor 2012

100,0

80.000

40.000

0

-1.992.864

0
130.750

58

-5.778

0
40.000

130.750

0406

110.000

100,0

80.000

-50.750

0

30.000

17.317

0

0

0

0

0

0

0

0

708.502

708.502

708.502

100,0

420.000

-288.502

20.000

20.000

20.000

100,0

0

0

-20.000

20.000

100.000

100.000

0

0

0

0

250.964

250.964

178.699

71,2

251.000

36

250.964

250.964

178.699

71,2

251.000

36

7401

60

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

740100

60

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

05

74010000

60

prihodki MČ in KS

0

04

74010005

60

za mladinsko raziskovalno dejavnost

0

74010006

60

sofin. deleži drugih občin pri financiranju redne dejav. kult.zavodov

0

12

74010007

60

za strokovne podlage - podtalnica (sofinanciranje lok. skupn.) - ZVO

0503

74010008

60

za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO

0413

74010008

60

za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO

0

21

74010009

60

RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov. občin-GIS

0

12

74010010

60

sofinanciranje projekta Ekoprofit International

0407

74010011

60

za varuha bolnikovih pravic

0405

74010013

60

Uvedba geogr. inf. Sistema v občini Kovin - EU Exchange-GIS

0

0504

74010014

60

Medobčinski inšpektorat

0

0413

74010015

60

Regionalni kataster gospod.javne infrastr (e-GJI) - GIS

0

0406

74010016

60

Prejeta sredstva - sof. EPK 2012

0

0413

74010017

60

Prejeta sredstva-str.podl. "Biotska raznovr.in habitat.tipi"

0

0504

74010018

60

Medobčinsko redarstvo

0

0405

74010019

60

0503

74010019

60

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

0504

74010020

60

Meobčinski inšpektorat in redarstvo

08

740101
74010101

60
60

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
za sanacijo odlagališča odpadkov

08

74010102

60

za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja

0413

74010103
74010104
74010105
74010106

60
60
60
60

za CEGOR-kompost.,odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.skladišč.
za akcije MČ in KS
turistična obmejna cona - kolesarske poti
racionalna raba deponijskega prostora

0
20.000

20.000

16.537

82,7

20.000

0

0
2.000

2.000

1.463

73,2

2.000

0

0
3.964

3.964

2.730

68,9

4.000

36

225.000

225.000

157.970

70,2

225.000

0

0

0

0

Stran 11

0

PU

Skup,podsk.

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1
0413
0406
0413
0407

74010108
74010109
74010110
74010111
740102

2
60
60
60
60
60

741

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

INDEKS
5:4
6

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

Občina Kungota - ureditev ceste Kamnica - Sp. Kungota
Prenova Pionirske knjižnice
Občine - kanalizacija MOM in druge občine
Občina Lenart - vrnitev sredstev za sofinanciranje oskrbe s pitno vodo
Plačani prispevki za zdravstveno zavar.

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU za strukturno politiko

7412

REBALANS
2013
SPREJET
3

2.462.456

2.462.456

1.044.626

42,4

9.389.327

6.926.871

2.462.456

2.462.456

1.044.626

42,4

9.389.327

6.926.871

2.462.456

2.462.456

1.044.626

42,4

9.389.327

6.926.871

741200

58

Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sred. prorač. EU za struktur. politiko

08

74120000

58

MGRT - vodovod Hrastje I. faza

0

19

74120001

58

MGRT - proizv.cona Te5 Tezno - nakup zemljišč

0

0413

74120002

58

MGRT - proizv.cona Te5 Tezno - 1.faza ceste Ledina TAM

0

19

74120003

58

MGRT - Tabor 14P - nakup zemljišč

0

20

74120004

58

MGRT - dokumentacija za podjetniški inkubator v KPD

0

0406

74120005

58

MGRT - "Bastion"

0

0413

74120006

58

MGRT - vodovod MB - Ruše, Miklavž, Selnica

0

0413

74120007

58

MGRT - za projekt Euresun

0

0408

74120008

58

MGRT - za ŠTC Ljudski vrt

0

0406

74120009

58

MGRT - Kulturna cona Pekarna

0

0413

74120010

58

Sredstva iz EU strukturnih skladov

0

0413

74120011

58

MGRT - kanalizacija Lackova cesta

0

0404

74120012

58

MGRT - Znanstveni park

0

0404

74120013

58

MGRT - Sofinanciranje obnove Naskovega dvorca

0

0413

74120014

58

MGRT - ureditev ceste Kamnica - Sp. Kungota

0

0413

74120015

58

MGRT - regionalni kataster gospod.javne infrastr. (e-GJI) - GIS

0

0413

74120016

58

MGRT - City network

0412

74120016

58

MGRT - City network

0406

74120017

58

MGRT - Lutkovno gledališče

0

0412

74120017

58

MGRT - Lutkovno gledališče

0

0413

74120018

58

MGRT - kanalizacija MOM in druge občine

0

0413

74120019

58

MGRT - EU projekti - Cilj 1 in Cilj 3

0

0413

74120020

58

MGRT - EU projekti - Krožišče C4

0

0413

74120021

58

MGRT - EU projekti - Kanalizacija Tezno

0

0406

74120022

58

MGRT - EU projekti - Karantena

0

0406

74120023

58

MKO - Oprema knjižnice Kamnica

0

0413

74120024

58

MGRT - EU projekti Citeair II

0503

74120024

58

MGRT - EU projekti Citeair II

0406

74120025

58

MGRT - mlad. turistična infrastruktura

0412

74120026

58

MGRT - obnova KC Pekarna

0412

74120027

58

MGRT - City Volunteers

0407

74120028

58

MGRT - !Naprej

0404
0407
0413
0412
0412
0412
0412
0412
0406

74120029
74120030
74120031
74120031
74120032
74120033
74120034
74120035
74120036

58
58
58
58
58
58
58
58
58

MGRT - Kulturno-tehnična dediščina
MGRT - Q-ageing
MGRT - Pimms Transfer
MGRT - Pimms Transfer
MGRT - KC Pekarna - Hladilnica
MGRT - KC Pekarna - Lubadar
MGRT - KC Pekarna - MC, Gustaf in okolje
MGRT - Minoritska cerkev
MIZKŠ - Fotografski muzej Maribor

0
274.528

274.528

138.803

50,6

135.943

-138.585

0
0

0

0

0

0
0
0

129.516

129.516

46.257

35,7

83.259

-46.257
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
330.000
430.000

90.000

90.000

0

1.368.422

Stran 12

0
0
0
0
330.000
430.000
0
1.278.422
0

PU

Skup,podsk.

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1

2

REBALANS
2013
SPREJET
3

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

INDEKS
5:4
6

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

0412
0412
0413

74120037
74120038
74120039

58
58
58

MGRT - Lutk.gled. - izgradnja avditorija
MIZKŠ - Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej
MGRT - Akvarij-terarij

460.000
0

460.000
0

183.847
0

40,0

691.002
1.248.800

231.002
1.248.800
0

0412

74120040

58

MGRT - Invalidi in slepi

120.000

120.000

124.201

103,5

0

-120.000

0412

74120041

58

MGRT - Piramida

0412

74120042

58

MGRT - RegioKULtur

0412

74120043

58

MGRT - MARIBOR CITY CARD

165.219

165.219

50.117

0412

74120044

58

MGRT - LQ-CELIAC

100.000

100.000

50.543

50,5

80.000

-20.000

0412

74120045

58

MGRT - PMinter

3.988

3.988

5.680

142,4

110.000

106.012

0412

74120046

58

MGRT - GoWater

0

0413

74120047

58

Jav.agencija za RD RS-PerMuse

0

0413

74120048

58

Obnova Ulice kneza Koclja

0412

74120049

58

MGRT - izgradnja enote Lupinica vrtca Tezno Maribor

0412

74120050

58

MIZKŠ - Nova umetnostna galerija MB

0412

74120051

58

MGRT - TRAMOB

0412

74120052

58

MGRT - E-regija: E-podjetnik

0412

74120053

58

MGRT - ECOA

0

0409

74120054

58

MGRT - Iz.kul.center Gaj nad Mariborom

0

0409

74120055

58

MGRT - Medgeneracijski dom Limbuš

0

06

74120056

58

MGRT - Kulturni dom Pekre

0412

74120057

58

MGRT - Nabrežje reke Drave

0

0

0

0

0

0413

74120058

58

MGRT - izgr. krožnega križišča ul.Heroja Bračiča - Titova cesta

0

0

0

0

0

0412

74120059

58

MGRT - Brv Lent Tabor

0

0

0

0

0

0406

74120060

58

Nacionalna agencija Zavod MOVIT -EPM 2013

67.661

67.661

33.499

0

-67.661

0413

74120061

58

MGRT - obnova ulice Pariške komune

500.516

500.516

0

0412

74120062

58

MzIP - Energ.san. enote Jadviga Golež

149.779

149.779

149.779

0412

74120063

58

MzIP - Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik

0

0

0412

74120064

58

MzIP - Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica

0

0

0412

74120065

58

MzIP - Energetska obnova fasade, oken in strehe na OŠ Maksa Durjave

0

0412

74120066

58

MzIP - Energetska obnova fasade, podstrešja, oken in vrat na OŠ Ludvika Pliberška

0412

74120067

58

0412

74120068

0412

0
0
30,3

0

-165.219

0
218.249

218.249

221.139

0

0

0

183.000

183.000

40.761

0

0

0

101,3

0

-218.249

0

0

22,3

157.114

-25.886

0

0

0

49,5

500.516

0

0

-149.779

0

174.731

174.731

0

183.758

183.758

0

0

236.323

236.323

0

0

0

486.861

486.861

MzIP - Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor

0

0

0

309.707

309.707

58

MzIP - Energetska obnova enote Kekec Vrta Pobrežje Maribor

0

0

0

67.408

67.408

74120069

58

MzIP - Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška

0

0

0

47.498

47.498

0412

74120070
???????

58

MGRT - FunReg
LED - EPC

0
0

0
0

0
0

39.986
8.000

39.986
8.000

0412

???????

EU-podnebni sklad - nabava avtobusov

0

0

0

2.700.000

2.700.000

140.096

140.096

125.765

190.124

50.028

100,0

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

782

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU
ZA STRUKTURNO POLITIKO
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz evropskega
sklada za regionalni razvoj (ERDF)

89,8

0

0

0

7821

06

0413

782102

06

Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III

0413

78210200

06

projekt KaPo

0

0413

78210201

06

projekt Added value

0409

78210202

06

Izgradnja razglednega stolpa HUM

0
0

782106

06

Sofinanciranje obnove Naskovega dvorca

0
0

0

Stran 13

0

PU

Skup,podsk.

Naziv konta

Vir

Konto,podk.

1

2
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

787
7870
787000

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

REBALANS
2013
SPREJET
3

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

INDEKS
5:4
6

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

140.096
140.096

140.096
140.096

125.765
125.765

89,8
89,8

190.124
190.124

50.028
50.028

140.096

140.096

125.765

89,8

190.124

50.028

0413

78700000

06

Projekt URBACT

0

0413

78700001

06

Projekt PRIME

0

0413

78700002

06

Projekt Energetska agencija za Podravje

0503

78700003

06

Projekt Added value

0413

78700004

06

projekt KaPo

0

0413

78700005

06

Projekt Alp. space

0

0409

78700006

06

Izgradnja razglednega stolpa HUM

0412

78700007

06

Projekt Minus 3%

0413

78700008

06

Daljinsko energetsko upravljanje šol in vrtcev

0503

78700009

06

Projekt Citeair

0413

78700010

06

Prejeta sredstva - INTERREG-EKOPROFIT

0

0413

78700011

06

Prejeta sredstva - EVARIM

0

0413

78700012

06

Prejeta sredstva - Parfum projekt

0

0406

78700013

06

Projekt Urbact II Active A.G.E.

0412

78700014

06

Projekt Pimms Transfer

0413

78700014

6

Projekt Pimms Transfer

0

0412

78700015

06

Projekt Urbact II FIN-URB-ACT

0

0406

78700016

06

Projekt CreArt (CULTURE)

0407

78700017

06

Projekt Q-ageing

17.259

17.259

17.259

100,0

0

-17.259

0412

78700018

06

Projekt LEAP

34.253

34.253

34.253

100,0

35.000

747

0412

78700019

06

Projekt FunReg - Funkcionalne regije

0412

78700020

06

Projekt PMinter

12.627

12.627

12.627

100,0

110.000

97.373

0412

78700021

06

ADAPT2DC

0406

78700022

06

URBACT za projekt My generation at Work

14.332

14.332

0

0

-14.332

0414

78700023

06

SENIOR CAPITAL (Q-ageing II)

0

0

0

4.000

4.000

0407

78700024

06

Projekt Evropa za državljane from YU to E

11.500

11.500

11.500

100,0

0

-11.500

0412

78700025

06

Projekt UPSIDE

20.562

20.562

20.562

100,0

41.124

20.562

11.471

11.471

5.804

50,6

5.500

-5.971

B.
75

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0
29.563

29.563

29.563

100,0

0

-29.563

0

0
0

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

750
7500
7502

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
Prejeta vračila danih posojil od JP in družb v lasti drž.obč - dol.pos.

471

471

471

100,0

500

471

471

471

100,0

500

29
0
29

750201

Prejeta vračila danih posojil od JP in družb v lasti drž.obč - dol.pos.

471

471

471

100,0

500

29

7503

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij

0

0

0

75030100

Prejeta vračila danih posojil od fin. institucij - obvez. Probanka

Stran 14

0

PU

Skup,podsk.

Vir

Naziv konta

Konto,podk.

1

0403

0403

2

REBALANS
2013
VELJAVNI
4

REALIZACIJA
1.1.-30.9.2013
5

INDEKS
5:4
6

PRORAČUN
2014
PREDLOG
7

22.11.2013

RAZLIKA
2014 - 2013
7-4

75030101

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij - NKBM

751
7510
7511

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Sred.,prid.s prodajo kap.deležev v jav.podj.in druž.,ki so v lasti drž.ali občin
Sred., pridoblj. s prodajo kap. deležev v finanč. instituc.

75110000

Sred. pridoblj.s prod.kap.del.v finanč.instit. - Probanka ALFA

7512

Sred., pridoblj. s prodajo kap. del. v privat. podj.-Plinarna

75120001

Sred., pridoblj. s prodajo kap. del. v privat. podj.-UPC Rotovž-KSRR

0

75120002

Sred., pridoblj. s prodajo kap. del. v privat. podj.-Istraturist - ITUR

0

75120003

Sred., pridoblj. s prodajo kap. del. v privat. podj.-Staninvest

0

75120004

Sred., prid.s prodajo kap.del. v privat podj.-Triglav naložbe TRSG

75120005

Sred., prid.s prodajo kap.del. v privat podj.-Aktiva Naložbe d.d. ATPG

0

0

0

0

75120006

Sred., prid.s prodajo kap.del. v privat podj.-Veterinarska bolnica

0

0

0

0

0

75120007

Sred., prid.s prodajo kap.del. v privat podj.-Snaga

1.000

1.000

1.000

0

-1.000

1.000

1.000

0

0

1.000

1.000

0

0

10.000
10.000

10.000
10.000

4.333
4.333

7513

Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev

75130000

Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Probanka

75130001

Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Intereuropa

75130002

Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Plinarna

75130004

Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Snaga

752
7520

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
Sredstva kupnin iz naslova privatizacije

0409

75200000

Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije (MČ in KS)

0405

75200001

Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije - ZIM USG

0403

75200001

Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije - ZIM USG

0403

REBALANS
2013
SPREJET
3

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

1.000

1.000

1.000

100,0

0

-1.000
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

0

-1.000

100,0

0

100,0

43,3
43,3

5.000
5.000

0

-5.000
-5.000
0
0

10.000

10.000

4.333

43,3

2.100

2.100

1.483

70,6

Stran 15

5.000

-5.000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful