Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за VIII-одделение (деветгодишно

)
Предметен наставник: Катарина Стефчова

Тематско-процесно планирање
Module 1-Present and past
 Unit 1-Connections
 Unit 2-Past events
Време на реализација: Септември-Октомври 2013
Цели и задачи:
 да се оспособи слухово и визуелно да препознава нови зборови низ разновидни активности и да го разбере нивното
значење и глобално и селективно да разбира текстови со позната или помалку позната тематика;
 да може да репродуцира и продуцира зборови и едноставни јазични изрази со правилен ритам и интонација;
 да се оспособи да чита куси текстови за идентификување конкретни и глобални информации;
 да се оспособи да пишува едноставни јазични искази и куси текстови со правилна употреба на интерпункциските
знаци;
 да може да води едноставна комуникација на ниво на усвоениот вокабулар со примена на јазични функции блиски на
возраста на учениците;
 да се здобие со знаења за други култури;
 да умее да формира прашални форми во сегашно и минато време
 да умее да формира прашања со употреба на глаголот ТО ВЕ

наставни ливчиња. групна и работа во парови (затворен и отворен тип) и индивидуална. дијалошки. слики. методи. Cambridge University Press. физичко одговоарање (TRP). Меѓупредметна корелација       Мајчин јазик. креди во боја.Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за VIII-одделение (деветгодишно) Предметен наставник: Катарина Стефчова Потребни наставни помагала: учебник . ЦД.“Messages 3””. касетофон. техники за оценување:     Набљудување Усни одговори на прашања од наставникот Усни одговори на прашања од учениците Дискусија  Самооценување на учениците Инструменти за оценување: . Информатика Географија Математика Музичко Историја Форми. аудио-визуелен. аудио-лингвален. листи за проверка и друг дополнителен соодветен материјал Форми и методи на работа:  комуникативен. структурална метода  фронтална работа. флеш карти.

листи  Директно оценување на задача  Усна и писмена повратна информација .Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за VIII-одделение (деветгодишно) Предметен наставник: Катарина Стефчова  Чек.

Present Simple & Present Continuous (formi) Правилни глаголски форми Граматички вежби за сегашните времиња Повторување на претходно изучени лексички единици verbs describing actions Past Simple tense Извинувања Past Simple & Past Continuous tense Linking words Повторување. forget? родител.потсетување за граматички времиња Извинувања Поставување на прашања во минато време Употреба на сврници Повторување на изучени лексички единици Повторување на изучени граматички структури Одговарање на прашања од текстот Разговор за раширеноста на употребата на англискиот јазик ДијалогИзвинување Did you на другарче. наставник English Worldwideтекст Пишување на кратки реченици Дијалози за вежбање на извинувањето Говорење за разни активности со употреба на сврзници Усно одговарање на прашања од текстот Граматички и лексички вежби Пишување на реченици Читање на текст Survival Extra readingJourneys and explorers Пишување на кратка приказна со употреба на сврзници Одговор на прашања од текстот .Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за VIII-одделение (деветгодишно) Предметен наставник: Катарина Стефчова Месец/ седмица Лексички единици Прва седмица на септември Повторување на претходно изучени лексички единици Имиња на држави и националности Втора седмица Трета седмица Четврта седмица Прва седмица од октомври Втора седмица на октомври Трета седмица на октомври Граматички структури Јазични функции Слушање со разбирање Говорење Читање Пишување Обработени јазични функции Повторување за граматички времиња.

Запознавање на учениците со планот и програмата за VIII-9 2.Бр.Past Simple tense 11. Вежби за утврдување на Unit 1-Connections 9. Читање на текст. Граматички структури.Writer) 17. Читање на текст и обработка на сврзници ( Linking words) 16. Обработка на формите на минато просто време. Граматички структури.Did you forget? 10. Комууникативни активности. Утврдување на Module 1 20.Extra reading. Обработка на лексички единици.English worldwide 8.држави и националности 5.сегашно просто и сегашно трајно време 7. Комуникативни активности.минато просто и минато трајно време 15.Извинување 12. Вежби за минато време и извинување 13.читање и зборување 3.сегашно просто и сегашно трајно време 6. Граматички вежби. Coursework. Повторување на прашални форми и одговори со употреба на глаголот ТО ВЕ 4. Вежби за утврдување на целината 18. Обработка на лексички единици: глаголи за опишување на акции 14. на ч Датум на реализација Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за VIII-одделение (деветгодишно) Наставна единица Забелешка Предметен наставник: Катарина Стефчова 1.My guidebook .Journeys and explorers 19. Читање. Обработка на дијалог. Пишување на кратка приказна со употреба на сврници (ИКТ.

Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за VIII-одделение (деветгодишно) Предметен наставник: Катарина Стефчова .