‫פקק החלון ונגר הנגרר שבת קכה‪-‬קכו‬

‫בס"ד‬

‫וחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקין בו‬
‫פקק החלון‬
‫רבי אליעזר‬
‫קשור ותלוי‬
‫מותר‬

‫קשור ואינו תלוי‬
‫אסור‬

‫אינו קשור ואינו תלוי‬
‫אסור‬

‫מאן תנא‬
‫נגר הנגרר‬
‫ר' אליעזר‬

‫חכמים ע"פ ר' ירמיה ורבה בר בר חנה א"ר יוחנן‬

‫חכמים ע"פ ר' אבא אמר רב כהנא‬

‫בין תלוי ובין שאינו תלוי והוא שקשור‬

‫בין קשור ובין שאינו קשור והוא שמתוקן‬

‫קשור ותלוי‬
‫מותר‬

‫קשור ואינו תלוי אינו קשור ואינו תלוי‬
‫אסור‬
‫מותר‬

‫קשור ותלוי‬
‫מותר‬

‫קשור ואינו תלוי‬
‫מותר‬

‫אינו קשור ואינו תלוי‬
‫מותר‬

‫כמחלוקת כאן‬
‫כך מחלוקת בנגר הנגרר‬

‫נגר הנגרר‬
‫תנא קמא‬
‫קשור ותלוי‬
‫מותר‬

‫קשור ואינו תלוי‬

‫ר' יהודה‬
‫קשור ואינו תלוי אינו קשור ואינו תלוי‬

‫קשור ותלוי‬
‫וראשו מגיע לארץ‬

‫אינו קשור ואינו תלוי‬
‫מונח‬

‫קשור ותלוי‬

‫קשור ותלוי‬
‫וראשו מגיע לארץ‬

‫מונח‬

‫מותר במקדש‬
‫אסור במדינה‬

‫אסור‬
‫רש"י‪ :‬בניין דאורייתא‬
‫ר"ת‪ :‬איסור טלטול‬

‫מותר‬

‫מותר‬

‫מותר במקדש‬
‫אסור במדינה‬

‫אנא דאמרי כי האי תנא‬

‫קנה שהתקינו‬

‫קנה שהתקינו‬

‫תנא קמא‬

‫רשב"ג‬

‫קשור ותלוי‬

‫קשור ואינו תלוי‬

‫אינו קשור ואינו תלוי‬

‫קשור ותלוי‬

‫קשור ואינו תלוי‬

‫מותר‬

‫אסור‬

‫אסור‬

‫מותר‬

‫מותר‬

‫‪1‬‬

‫אינו קשור ואינו תלוי‬
‫)מתוקן(‬
‫מותר‬
‫והוא שהתקינו‬

‫‪www.swdaf.com‬‬