Unversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

GHID DE E!LI"! E ! LU# $ II %E&'DI#'(Ș&II)ȚI*I#E PE)& U 'BȚI)E E! G !DULUI DID!#&I# I

În Metodologia formării continue a personalului didactic din învăłământul preuniversitar (Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009) la Art. 67 pct. (1) se precizează: !la"#rarea l$crării %et#&ic#'stiinți(ice este # pr#"ă %enită să p$nă )n e*i&ență capacitatea can&i&at$l$i &e a e*al$a și a *al#ri(ica experiența &i&actică ac$%$lată la cate&ră+ &e a in*esti,a+ (#l#sin& a&ec*at %et#&#l#,ia cercetării pe&a,#,ice+ (en#%enele e&$cați#nale și &e a i&enti(ica ast(el (act#rii+ sens$rile și %#&alitățile &e a%eli#rare/ in#*are/ &ez*#ltare a pr#ces$l$i e&$cați#nal. !la"#rarea l$crării tre"$ie să rele*e pre#c$parea can&i&at$l$i &e a'și act$aliza siste%atic c$n#ștințele &e specialitate și psi-#pe&a,#,ice+ &e a analiza și a e*al$a critic &i(eritele a"#r&ări pri*in& &i&actica specialității.. /entr$ a *eni )n spri0in$l pr#(es#ril#r+ in&i(erent &e specializare+ care &#resc să #"țină ,ra&$l &i&actic 1+ pr#p$ne% $n ,-i& &e ela"#rare a lucrării metodico(științi+ice, 2e ase%enea+ prezent$l ,-i& &#rește să #(ere pr#(es#ril#r'c#n&$căt#ri științi(ici (1) $n instr$%ent &e )n&r$%are $nitară 3i siste%atică a can&i&a4il#r a&%iși la c#l#c*i$l &e a&%itere și (2) $n ca&r$ $nitare &e e*al$are a l$crăril#r %et#&ic#'știnți(ice. -, 'biectivul lucrării metodico(științi+ice 5$crarea %et#&ic#'științi(ică pentr$ #"ținerea ,ra&$l$i &i&actic 1 are &rept #"iecti* esen4ial p$nerea )n e*i&en4ă a capacită4ii pr#(es#r$l$i &e a ela"#ra și prezenta )n %#& in&epen&ent # l$crare aca&e%ică c$ se%ni(ica4ie 3tiin4i(ică+ pe "aza %et#&el#r speci(ice psi-#pe&a,#,iei și &i&acticii specialității (%et#&icii). 5$crarea %et#&ic#'științi(ică tre"$ie să prezinte c#ntri"$ții ale can&i&at$l$i la per(ecți#narea acti*ității instr$cti*'e&$cati*e+ cercetări pers#nale pri*in& pr#ces$l instr$cti*' e&$cati*+ aplicarea creat#are a $n#r i&ei pe&a,#,ice la c#n&ițiile c#ncrete )n care )și &es(ăș#ară acti*itatea+ experi%entarea $n#r n#i te-nici &e l$cr$ c$ ele*ii+ extin&erea $n#r experiențe care a$ c#n&$s la rez$ltate calitati* s$peri#are )n pr#ces$l (#r%ării ele*il#r etc. -,-, &ipuri de cercetare pedagogică 5$crarea %et#&ic#'științi(ică p#ate (i ela"#rată )ntr'$na &in $r%ăt#arele cate,#rii: 6ercetare ($n&a%entală (te#retică) • Cerințe fundamentale: rele*an4a te%ei (&e pre(erat te%e &e act$alitate %a0#ră )n e&$cație)+ a%plit$&inea "i"li#,ra(ică (acces la re(erin4e %a0#re+ c#nsistente)+ capacitate
1

iei &i&actice (in*esti.area strate. 6ercetări &e %etaanaliză • Cerințe fundamentale: incl$&erea $n$i n$%ăr s$(icient &e ri&icat &e st$&ii p$"licate pe te%a respecti*ă+ criterii a&ec*ate &e incl$&ere'excl$&ere )n st$&i$+ pr#ce&$ră a&ec*ată &e analiză+ (inalizarea analizei prin c#ncl$zii rele*ante+ care &epă3esc si%pla a&i4i#nare a c#ncl$ziil#r $n#r cercetări &i(erite. • Sugestii tematice: ela"#rarea+ realizarea și e*al$rea $n$i #pți#nal7 instr$irea pr#"le%atizată7 ela"#rarea $nei %#n#.e%ent$l 3i c#ntr#l$l acti*ită4il#r e&$ca4i#nale etc. • Sugestii tematice: e(icientizarea %et#&#l#. 6ercetarea'ac4i$ne (#perați#nală) *al#ri(ică %et#&a 3tiin4i(ică %ai li"er+ %ai relaxat+ (#caliz8n&$'se pe # pr#"le%ă speci(ică analizată )n c#n&i4ii speci(ice.rate &e )n*ă4are+ "azate pe *al#ri(icarea 3i c#%"inarea %ai %$lt#r stil$ri &e )n*ă4are7 pr#iectarea+ experi%entarea și realizarea &e %i0l#ace &e )n*ăță%8nt7 &i*ersi(icarea %#&alitățil#r &e e*al$are a ele*il#r7 *ariante &e #r.area atit$&inil#r 3i *al#ril#r ()nc$ra0area la ele*i a $n#r atit$&ini p#ziti*e+ (a*#ra"ile )n*ă4ării prin c##perare)7 cercetarea (#r%ării c#ntin$e a pr#(es#ril#r7 %ana.$r#asă a %et#&ei 3i aplicarea ei siste%atică+ să c#n4ină &atele necesare $nei e*ent$ale replicări a st$&i$l$i+ c#ncl$zii c#nc#r&ante c$ &atele rec#ltate.8n&irii critice/creati*e/re(lexi*e )n pr#ces$l &e )n*ăță%8nt etc.&e rap#rtare critică la s$rsele te#retice 3i &e pr#%#*are a $nei *izi$ni pr#prii as$pra te%ei tratate+ s$s4inerea $n$i p$nct &e *e&ere sa$ &esc-i&erea $nei &irec4ii &e &ez"atere se%ni(icati*e )n rap#rt c$ te%a a"#r&ată. 6ercetare calitati*ă • Cerințe fundamentale: te%a să (ie a"#r&a"ilă n$%ai prin %et#&e calitati*e+ &e(inirea clară a te%ei+ &e(inirea ri. 6ercetarea c#nstatati*ă • Cerințe fundamentale: &escrierea a%an$nțită a $nei sit$ații+ acti*ități instr$cti*e' e&$cati*e+ a (act#ril#r și i%plicațiil#r acest#ra )ntr'$n an$%it pr#ces. • Sugestii tematice: e*al$area c$rric$l$%'$l$i șc#lar7 atit$&inea ele*$l$i (ață &e e*al$area &i&actică7 )n*ățarea "azată pe pr#"le%7 )n*ățarea "azată pe pr#iect7 *alențele (#r%ati*e ale p#rt#(#li$l$i etc. 6ercetare aplicati*ă (#rientată/aplicati*ă pr#pri$'zisă/#perați#nală) • Cerințe fundamentale: te%ă rele*antă s$" aspect$l (inalită4ii practice+ analiză critică a s#l$4iil#r existente+ %et#&ă &e cercetare c#nsistentă+ rele*antă 3i se%ni(icati*ă s$" aspect$l p#ten4ial$l$i &e a i&enti(ica s#l$4ii aplicati*e+ #pera4i#nalizare a&ec*ată a c#nstr$ctel#r științi(ice+ %et#&e *ia"ile &e %ăs$rare 3i analiză a &atel#r cercetării+ c#ntr#l$l er#ril#r+ analiza critică a s#l$4iei aplicati*e pr#p$se pe "aza cercetării.8n&irii inter&isciplinare/trans&isciplinare7 &ez*#larea .anizare a practicii ele*il#r/st$&ențil#r7 in*esti.area %et#&el#r &e pre&are ' )nl#c$irea $nei %et#&e tra&i4i#nale c$ # %et#&ă %#&ernă7 in*esti. • Sugestii tematice: rap#rt$l &intre ere&itate și %e&i$ )n (#r%area in&i*i&$l$i7 (#r%area .ra(ii7 6ercetarea a%eli#rati*ă 2 .iil#r &e )n*ă4are ' a&#ptarea $nei strate.ii inte. • Sugestii tematice: stil &e )n*ățare/&e pre&are7 stil rez#l$ti*7 )n*ățare prin c##perare7 c#%$nicarea &i&actică7 c#%petența &i&actică7 &isciplina șc#lară etc.

ice pri*in& creația științi(ică și &rept$rile &e a$t#r+ re*ine inte.erea 3i &e(inirea te%ei+ c$ pri*ire la #r.Cerințe fundamentale: *eri(icarea e(icienței $n#r in#*ații+ a%eli#rări ale ran&a%ent$l$i acti*ității instr$cti*e'e&$cati*e+ )n &i*erse pr#"le% pe&a. -. (Anexa la OM Nr.$r#ase a c#n&i4iil#r ($n&a%entale precizate+ &ar 3i a cel#r &e &etali$+ &escrise )n .ie.2009+ art. 9).#. 6an&i&at$l p#ate apela 3i la alte pers#ane (pr#(es#ri+ psi-#l#.ația &e a asi.ere principi$l$i l$cr$l$i in&i*i&$al+ a*8n& #"li.ra%e+ %et#&e &e pre&are')n*ățare și &e e*al$are a pr#.ra(ice7 p#ate #(eri răsp$ns$ri la )ntre"ările can&i&at$l$i7 p#ate (ace #"ser*a4ii critice 3i rec#%an&ări c#rrecti*e..res$l$i șc#lar+ %an$al șc#lare și %i0l#ace &e )n*ăță%8nt+ c#nsiliere și #reintare șc#lară și pr#(esi#nală etc. 5a (inalizarea l$crării+ pr#(es#r$l c##r&#nat#r analizează c#n4in$t$l acesteia )n "aza $n#r criterii și in&icat#ri &e e*al$are+ prec$% 3i %ăs$ra )n care respectă cerințele i%p$se prin prezent$l :-i&+ &$pă care )nt#c%e3te $n re(erat &e e*al$are.$ra c#nsilierea %et#&ic#'științi(ică necesară )n pr#ces$l ela"#rării l$crării și &e a #(eri reperele pentr$ %#nit#rizarea și a$t#e*al$area .i+ c#nsilieri etc. Structura lucrării metodico(științi+ice 3 . /r#(es#r$l' c##r&#nat#r p#ate i%p$ne an$%ite etape )n realizarea l$crării sa$ $nele %#%ente &e e*al$are a pr#. .6).) )n spri0in$l realizării l$crării+ iar c#ntri"$4ia acest#ra *a (i %en4i#nată )n c#ntext$al l$crării.anizarea 3i realizarea cercetării sa$ a selecției "i"li#.67+ pct... 5720/20. 67+ pct. 7).-i&$rile %et#&#l#.estii )n le.ral can&i&at$l$i (art.res$l$i acesteia+ &ar n$ p#ate i%p$ne i&ei sa$ s#l$4ii. /r#(es#r$l'c##r&#nat#r p#ate #(eri s$. 67+ pct. În caz c#ntrar+ c#n&$căt#r$l are &rept$l să n$' și &ea a*iz$l scris pentr$ &ep$nerea l$crării )n ter%en$l sta"ilit prin prezenta Met#&#l#. /r#(es#r$l c##r&#nat#r asistă 3i s$s4ine can&i&at$l+ (ără a a&$ce atin.ie.ația &e a c#la"#ra c$ pr#(es#r$l'c#n&$căt#r pe t#ată &$rata ela"#rării l$crării+ p#tri*it $n$i pr#.ăt$ră c$ ale.ra% sta"ilit &e c#%$n ac#r&. olul pro+esorului(coordonator științi+ic • 5$crarea %et#&ic#'științi(ică este # l$crare pers#nală a cărei resp#nsa"ilitate re*ine can&i&at$l$i+ acesta a*8n& #"li.ice (plan și pr#.) N$ există # ierar-ie *al#rică a tip$ril#r te%atice+ #ricare &intre ele per%i48n& #"4inerea n#tei %axi%e+ )n c#n&i4iile respectării ri.ra&$l$i )n care l$crarea c#resp$n&e stan&ar&el#r &e calitate (art. .e(erat$l &e e*al$are este $n &#c$%ent in&ispensa"il pentr$ acceptarea 3i s$s4inerea l$crării %et#&ic#'științi(ice. 2e ase%enea+ răsp$n&erea pentr$ c#nțin$t$l și calitatea l$crării %et#&ic#'științi(ice+ prec$% și pentr$ respectarea n#r%el#r 0$ri&ice și &e#nt#l#.10.

Aspectele %en4i#nate la acest Pagina de titlu a lucrării capit#l al .ătirea /ers#anl$l$i 2i&actic • titl$l l$crării • ni*el$l &e s$sținere a l$crării: #"ținerea .-i&$l$i s$nt #"li.ina interi#ară &e titl$ c#n4ine acelea3i ele%ente ca 3i cea exteri#ară+ c$ precizarea că aici se *a )nscrie+ %ai 0#s &ec8t n$%ele a$t#r$l$i 3i pe partea &reaptă a pa.ro/index. • lista ta"elel#r (#p4i#nal) • lista (i. 7alori+icarea cercetării nat$ra l$crării.=+ 2. ?tr$ct$ra l$crării %et#&ic#'științi(ice1 are # parte intr#&$cti*ă+ l$crarea pr#pri$'zisă 3i # parte (inală..fpse.ina exteri#ară &e titl$ c#n4ine: • <ni*ersitatea 5$cian @la.1.&in ?i"i$ • 2eparta%ent$l pentr$ /re.a. În acest caz+ #r&inea Bibliogra+ie cel#rlalte c#%p#nente n$ se *a %#&i(ica.ina &e &e&ica4ii 3i %$l4$%iri (#p4i#nal) &) 6$prins$l • pe pri%$l ni*el: intr#&$cerea+ capit#lele+ lista &e re(erin4e "i"li#..ra%el#r 3i sc-e%el#r (#p4i#nal) • lista a"re*ieril#r (#p4i#nal) &e0tul propriu(1is al lucrării 1 adaptat după: option=com_content&tas =!iew&id=221&"temid=2## http://www. Partea teoretică Măs$ra 3i %#&$l )n care acestea s$nt Partea de cercetare 2metodică3 respectate *#r (ace #"iect$l e*al$ării+ • Pre1entarea problemei cercetat at8t &in partea pr#(es#r$l$i • Stadiul cercetării problemei c##r&#nat#r c8t 3i al c#%isiei &e • 'biectivele cercetării ac#r&are a .inii+ n$%ele pr#(es#r$l$i c##r&#nat#r (c$ titl$l &i&actic 3i .&.) • an$l realizării ") /a.ra&$l$i &i&actic 1 • n$%ele a$t#r$l$i+ i&entic c$ cel )nscris )n cartea &e i&entitate (s$" (#r%a: pren$%ele N<M!5!. c) /a.ina4ia c#resp$nzăt#are &in text.php? $ .ra(ice 3i anexele+ n$%er#tate c$ ci(re ara"e (1+ 2+ = etc. • Descrierea cercetării 2locul4perioada5 etape5 <nele c#%p#nente *#r (i eșantion5 variabile independente4dependente etc.ra&$l$i &i&actic 1+ $r%8n& • Ipote1a4le cercetării a se re(lecta &irect )n n#tă.$ril#r+ .a. !ne0e 5$crarea %et#&ic#'stiinti(ica tre"$ie să c$prin&ă apr#xi%ati* 2/= &in )ntre. s.%.ra&$l 3tiin4i(ic).ra(icel#r+ &ia.3 %en4i#nate ca #p4i#nale+ ele p$t8n& lipsi+ • #olectarea datelor 6 instrumentarul investigativ • Prelucrarea și interpretarea datelor cercetării )n ($nc4ie &e pre(erin4a a$t#r$l$i sa$ &e • Pre1entarea conclu1iilor.2+ 1.7 • t#ate intrările &in c$prins *#r a*ea %en4i#nată pa.)7 • capit#lele *#r (i &ez*#ltate )n c$prins pe &#$ă sa$+ #p4i#nal+ pe trei ni*el$ri+ %arcate c$ 1.at#rii. > parte aplicati*ă+ experi%entală+ %et#&ică și cel %$lt 1/= ($n&a%entare științi(ică. Partea introductivă/ a) /a.1+ 1.

ic+ l$crarea tre"$ie să respecte str$ct$ra $nei a"#r&ări 3tiin4i(ice+ a3a c$% a (#st ea prezentată )n ca&r$l &isciplinel#r st$&iate. #adrul teoretic 6apit#l$l te#retic c$prin&e # trecere )n re*istă a literat$rii &e specialitate &e&icate te%ei st$&iate. Posibile capcane: • re(erin4e "i"li#. ?e *a ac#r&a aten4ie aspectel#r c#ntr#*ersate+ )n rap#rt c$ care can&i&at$l p#ate %ani(esta # e*al$are critică. ?elec4ia 3i analiza s$rsel#r te#retice se *a (ace )n a3a (el )nc8t să s$s4ină pr#ces$l &e ela"#rare a ip#tezel#r care *#r sta la "aza pr#priei cercetări.#. B#r%$larea explicită+ c#erentă a #"iecti*el#r sa$ )ntre"ăril#r cercetării.+ exp#ziti*ă 3i necritică as$pra literat$rii &e specialitate7 • prezentare nesiste%atică+ lipsită &e c#eren4ă 3i (ără sc#aterea )n e*i&en4ă a aspectel#r care s$s4in (#r%$larea ip#tezel#r cercetării. :eneric+ această str$ct$ră este $r%ăt#area: a. 1ntr#&$cerea *a a*ea+ &e re. B#r%$larea explicită a ip#tezei/l#r cercetării Posibile capcane: # . ?e *a $r%ări # prezentare )n e. !ste i%p#rtant &e%#nstrarea &in partea can&i&at$l$i a capacității &e a inte. b3 #apitolele lucrării În principi$+ l$crările care se "azează pe cercetări *#r a*ea $r%ăt#arele capit#le+ n$%er#tate c$ ci(re ara"e: #apitolul -.ală %ăs$ră c#%pletă+ &ar 3i sintetică+ ac#r&8n&$'se i%p#rtan4ă s$rsel#r cel#r %ai rele*ante+ pe &e # parte+ 3i cel#r %ai recente+ pe &e altă parte.Aext$l l$crării *a (i c#%p$s &in intr#&$cere+ capit#le și c#ncl$zii a3 Introducere În intr#&$cere se *a (ace # prezentare s$ccintă a motiva8iei alegerii temei+ a i%p#rtan4ei acesteia )n &#%eni$l psi-#pe&a.$lă+ &#$ă sa$ trei pa. Posibile capcane: • a"sen4a $n#r #"iecti*e clare sa$ a $n#r )ntre"ări explicite+ căr#ra cercetarea tre"$ie să le . !ceastă parte acoperă apro0imativ -49 din conținutul lucrării: #apitolul . ?e rec#%an&ă $tilizarea $n$i criteri$ explicit &e #r&#nare a prezentării+ care p#ate (i &e nat$ră te%atică sa$ te%p#rală.. ". /recizările &e %ai 0#s se re(eră la l$crările ale căr#r te%e pres$p$n e(ect$area $n#r cercetări.ra &i*erse c#ntri"$4ii te#retice )n $nită4i te%atice c$ pri*ire la s$"iect$l st$&iat 3i &e a se rap#rta critic+ in&epen&ent+ la acestea.ini.ăsească $n răsp$ns.ic+ a #"iecti*el#r l$crării 3i+ e*ent$al+ a cel#r %ai se%ni(icati*e pr#"le%e sa$ &i(ic$ltă4i care a$ tre"$it &epă3ite )n realizarea ei. 'biectivele și metodologia cercetării ?$" aspect %et#&#l#.ra(ice s$%are+ inc#nsistente7 • atit$&ine pasi*ă.

c.+ "ine c$n#sc$te+ se *a (ace re(erire la re(erin4ele care le s$s4in &in p$nct &e *e&ere te#retic 3i practic'aplicati*. 2escrierea pr#ce&$ril#r &e rec#ltare a &atel#r.a4iile ip#tezel#r cercetării)7 • ip#teze căr#ra n$ le c#resp$n&e # testare statistică a&ec*ată7 • en$n4area $n#r ip#teze care n$ prece&+ ci $r%ează $nei pr#ce&$ri &e testare statistică. . 1nstr$%entele $tilizate )n rec#ltarea &atel#r *#r (i &escrise )n %#& a&ec*at.erează rela4ia ca$zală )ntre *aria"ile ( determină. 2escrierea %et#&el#r &e in*esti. /rezentarea %#&el$l$i cercetării.ez$ltatele $nei cercetări s$nt p$ternic in(l$en4ate n$ &#ar &e caracteristicile instr$%entel#r $tilizate+ ci 3i &e %#&$l )n care se &es(ă3#ară aplicarea l#r.enerale+ care n$ (ac re(erire la *aria"ile %ăs$ra"ile+ care să p#ată (i testate statistic7 • ip#teze care s$. O prezentare s$ccintă a pr#ce&$rii &e in*esti. • • #apitolul 9. Aceasta pres$p$ne &escrierea *aria"ilel#r cercetării7 &escrierea e3anti#n$l$i (%#& &e c#nstit$ire+ criterii &e incl$&ere sa$ &e excl$&ere+ %ări%e+ p#p$la4ie &e re(erin4ă). e.+ influenţează.ip#teze i%pr#prii+ care n$ a$ le.are (%#&$l &e rela4i#nare c$ s$"iec4ii+ aspecte &e #r. Posibile capcane: • $tilizarea $n#r instr$%ente &e in*esti.a4ie.)+ at$nci c8n& acestea n$ s$nt %ăs$rate )n c#ntext experi%ental7 • ip#teze prea c#%plexe+ care (ac re(erire la %ai %$lt &e &#$ă *aria"ile+ )n ti%p &e pr#ce&$ra &e testare statistică incl$&e n$%ai &#$ă *aria"ile7 • (#r%$larea ip#tezel#r &e n$l+ alăt$ri &e ip#tezele statistice+ ceea ce )ncarcă )n %#& in$til text$l (este s$")n4eles (apt$l că ip#tezele &e n$l s$nt ne. 2acă este *#r"a &e instr$%ente realizate &e a$t#r$l l$crării+ se *a &e&ica $n spa4i$ c#resp$nzăt#r &escrierii pr#ces$l$i &e c#nstr$c4ie 3i testare a calită4il#r psi-#%etrice ale acest$ia (analiză &e ite%i+ c#nsisten4ă internă+ *ali&itate &e c#nstr$ct). &.anizare a in*esti.are ale căr#r caracteristici psi-#%etrice n$ s$nt c$n#sc$te7 • #%iterea analizei caracteristicil#r psi-#%etrice ale instr$%entel#r create &e a$t#r$l l$crării.ăt$ră c$ #"iecti*ele sa$ )ntre"ările cercetării (practic+ ip#tezele $nei cercetări n$ tre"$ie să (ie altce*a &ec8t răsp$ns$rile pe care le a*ansează cercetăt#r$l la aceste )ntre"ări+ pe "aza literat$rii &e specialitate 3i a pr#priil#r esti%ări)7 • ip#teze .)+ are &ar$l &e a )ntări )ncre&erea )n calitatea &atel#r rec#ltate. e1ultatele cercetării % .n#rarea i%p#rtan4ei 3i+ i%plicit+ a prezentării aspectel#r pr#ce&$rale. 2acă este *#r"a &e teste clasice. etc.a4iei etc. Posibile capcane: • i. Posibile capcane: • #%iterea prezentării *aria"ilel#r7 prezentare c#n($ză a *aria"ilel#r+ (ără i&enti(icarea explicită a *aria"ilel#r &epen&ente 3i a cel#r in&epen&ente7 • #%iterea prezentării %#&$l$i &e c#nstit$ire a e3anti#n$l$i.

Aa"elele 3i (i.#. /rezentarea 3i analiza &atel#r. rez$ltatel#r statistice )n c#ncl$zii c$ se%ni(ica4ie psi-#pe&a.#.leză+ e%ise &e pr#. Posibile capcane: • a"$z$l &e . 2atele statistice *#r (i s$p$se $nei analize pe &#$ă ni*el$ri: analiza statistică &escripti*ă (prin in&icat#ri a&ec*a4i scalei &e %ăs$rare a *aria"ilel#r) 3i testarea ip#tezel#r (prin pr#ce&$ri a&ec*ate (iecărei ip#teze+ nat$rii 3i caracteristicil#r *aria"ilel#r). ?e *#r s$"linia rela4iile &intre rez$ltatele pr#prii 3i cele rap#rtate )n literat$ra &e specialitate.#.6apit#l$l &e&icat prezentării rez$ltatel#r *al#ri(ică )n %#& siste%atic+ clar 3i inteli. 2in acest p$nct &e *e&ere+ se *#r a*ea )n *e&ere: a.ra(ice7 • .#.ra%ele &e prel$crare7 ". În principi$+ rez$ltatele tre"$ie să ac#pere cerin4ele %#&el$l$i cercetării 3i să *izeze )n %#& &irect 3i explicit ip#tezele acesteia.ătit pentr$ a s$rprin&e sens$l acest$i rez$ltat)7 c3 #onclu1ii & .#.+ se scrie n$%ai *al#area l$i p+ (ără *al#area test$l$i (se *#r respecta rec#%an&ările speci(ice pentr$ prezentarea rez$ltatel#r (iecăr$i test statistic )n parte+ a3a c$% s$nt prezentate )n c$rs$l &e specialitate)7 • exces &e zeci%ale ()n %#& #"i3n$it+ &#$ă zeci%ale s$nt s$(iciente pentr$ %a0#ritatea in&icat#ril#r statistici)7 • exces &e *al#ri n$%erice+ prin prel$area ne0$sti(icată a t$t$r#r &atel#r a(i3ate &e pr#.ra%ele statistice+ &e3i cele %ai %$lte n$ prezintă $n interes &irect 3i nici n$ s$nt )n4elese &e can&i&at7 • a"sen4a $n#r etic-etări a&ec*ate a *al#ril#r+ (apt care (ace &i(icilă )n4ele. Posibile capcane: • prezentarea &#ar a rez$ltatel#r n$%erice 3i a se%ni(ica4iei statistice+ (ără a se &isc$ta sens$l psi-#pe&a.ică.i"il &atele #"4in$te+ )n spri0in$l testării ip#tezel#r cercetării.ic+ iar a$t#r$l tre"$ie să (ie pre.erea rez$ltatel#r7 a&esea+ &atele s$nt prel$ate )%pre$nă c$ texte )n li%"a en.$rile *#r (i incl$se )n acest capit#l n$%ai )n %ăs$ra )n care s$nt c$ a&e*ărat 0$sti(icate.erea l$crării7 • ta"ele excesi* )ncărcate c$ ci(re+ care (ac &i(icilă )n4ele. 1nterpretarea psi-#pe&a.ic al acest#ra7 • pre0$&ecata &$pă care nec#n(ir%area $nei ip#teze &e cercetare+ prin a&%iterea ip#tezei &e n$l reprezintă $n p$nct ne.ică)7 • prezentarea inc#rectă a rez$ltatel#r la testele statistice+ &e ex.ra(ice sa$ ta"ele incl$se la anexe+ ceea ce (ace &i(icilă )n4ele.ică a rez$ltatel#r+ care )nsea%nă tra&$cerea.ati* al l$crării ()n realitate+ &acă %#&el$l &e cercetare a (#st "ine realizat 3i c#rect aplicat+ # in(ir%are statistică a ip#tezei p#ate (i (#arte se%ni(icati*ă &in p$nct &e *e&ere psi-#pe&a.erea acest#ra7 • a"$z$l &e statistică+ prin $tilizarea $n#r prel$crări ne0$sti(icate sa$ prin testarea aceleia3i ip#teze c$ %ai %$lte teste statistice7 • teste statistice ina&ec*ate ip#tezei sa$ nat$rii rela4iei &intre *aria"ile7 • plasarea rez$ltatel#r la testele statistice )n sec4i$nea Anexe (rez$ltatele se intr#&$c )n text+ ac#l# $n&e se 3i &isc$tă se%ni(ica4ia l#r psi-#pe&a.

$li &e "ază: • citarea t$t$r#r s$rsel#r+ in&i(erent &e nat$ra l#r pri%ară (s$rse scrise &e #rice nat$ră+ s$rse electr#nice sa$ internet+ s$rse #rale etc. 6rearea $nei liste &e re(erin4e se s$p$ne c8t#r*a re.inii &in s$rsa $tilizată: text citat. 6#ncl$ziile tre"$ie să c#n4ină $n para.#.+ )n care *#r (i %en4i#nate cele %ai rele*ante aspecte care a$ c#nstit$it c#ntri"$4ia in&i*i&$ală la realizarea te%ei. 68te*a re. Me&i$l aca&e%ic 3i p$"licistic pr#%#*ează re. ()n lista &e re(erin4e se *#r scrie n$%ele t$t$r#r)7 ' .$li (#arte stricte )n ceea ce pri*e3te (#r%at$l &e citare a s$rsel#r.$lă+ cele %ai (rec*ente.ra( &istinct &e&icat c#ntri"$4iei pers#nale...$li .inale.. (1#nesc$+ 200D+ p.ra(ia și anexele..+ acele aspecte care reprezintă # n#$tate )n rap#rt c$ te%a st$&iată. (n$%e &e (a%ilie+ an$l). + n$%e &e (a%ilie+ sp$nea că .. 125)7 • )n caz$l )n care s$nt %ai %$lt &e trei a$t#ri+ )n text se *a trece n$%ai n$%ele pri%$l$i+ $r%at &e expresia et al...)7 • t#ate s$rsele citate )n text$l l$crării tre"$ie să se re. !ceastă parte acoperă apro0imativ .ate &e s$"iect$l respecti*.6#ncl$ziile c$prin& # s$%ară rel$are a #"iecti*el#r 3i %#ti*a4iei cercetării+ $r%ate &e sinteza rez$ltatel#r #"4in$te 3i a se%ni(ica4iei acest#ra )n c#ntext$l literat$rii &e&icate te%ei analizate. ?e p#t (ace aprecieri c$ pri*ire la &i(ic$ltă4i )nt8%pinate pe parc$rs$l cercetării+ e*ent$alele p$ncte sla"e ale acesteia+ care *#r tre"$i e*itate )n *iit#r+ prec$% 3i &esc-i&eri către alte &irec4ii &e cercetare le.49 din conținutul lucrării: Partea +inală În partea (inală a l$crării *#r (i p$se+ )n #r&ine+ "i"li#. a3 Bibliogra+ia 5ista re(erin4el#r "i"li#.. • Aitl$l capit#lel#r p#ate (i (#r%$lat li"er &e a$t#r+ &ar acesta *a re(lecta c#n4in$t$l %en4i#nat anteri#r. • În ($nc4ie &e nat$ra te%ei tratate+ capit#lele p#t (i %ai %$lte sa$ %ai p$4ine.ăsească )n lista &e re(erin4e7 • t#4i a$t#rii &in lista &e re(erin4e tre"$ie să (ie cita4i )n text7 • $tilizarea $n$i (#r%at stan&ar& &e citare+ $nic pe t#t parc$rs$l l$crării. O"ser*a4ii: • /recizările &e %ai s$s se re(eră la tezele c$ s$"iect &e cercetare care s$nt+ &e re..ra(ice il$strează *#l$%$l 3i calitatea &#c$%entării te#retice a a$t#r$l$i 3i este $na &intre c#%p#nentele i%p#rtante ale l$crării.7 • se $tilizează $n sin. 2acă este caz$l+ se *a incl$&e 3i $n para.enerale ale (#r%at$l$i &e citare: • )n text+ citarea se (ace prin n$%ele a$t#r$l$i $r%at &e an$l p$"licării l$crării: text .ic+ este cel pr#%#*at &e A/A (A%erican /sCc-#l#. N$ există $n stan&ar& $ni*ersal+ &ar $n$l &intre cele %ai răsp8n&ite+ n$ &#ar )n %e&i$l psi-#pe&a.$r stil &e citare pe t#t parc$rs$l l$crării7 • prel$area i&entică a $n$i (raze *a (i citată c$ in&icarea pa.. sa$ )n an$l .. !a este+ &e ase%enea+ expresia atit$&inii etice )n rap#rt c$ s$rsele &e in(#r%are $tilizate.ical Ass#ciati#n).+ n$%e &e (a%ilie (an$l) n#ta că .ra( )n care se *#r %en4i#na c#ntri"$4ii #ri.

)arget *is%+ -ttp:NNpa*l#*.+ /etre+ A.inile (sa$+ cel p$4in+ pa. Exemplificări: 1... Aici se p#t p$ne c-esti#narele $tilizate (&acă s$nt realizate &e a$t#r 3i &acă &#re3te acest l$cr$)+ il$stra4ii sa$ ta"ele s$pli%entare+ &i*erse prel$crări statistice+ &acă s$nt $tile cel#r interesa4i &e analize s$pli%entare+ prec$% 3i #rice %ateriale s$nt c#nsi&erate rele*ante pentr$ te%ă. lista &e re(erin4e *a (i #r&#nată al(a"etic+ c$ in&entarea liniei a &#$a 3i a cel#r $r%ăt#are (&acă există)+ c#n(#r% %#&elel#r &e %ai 0#s. (199D).ina &e )ncep$t). @an&eret+ 5. D. 5. (1997).+ &$pă care se p$ne s$rsa &irectă: ..caNtar.. 1n . (Alexan&resc$+ 19707 Miclea+ 19697 Fa%(iresc$+ 1990). (1991). !.res se *#r scrie c$ litere italic7 la citarea $n$i artic#l &e re*istă sa$ sec4i$ne &e *#l$%+ )n lista &e re(erin4e se *#r trece 3i pa. =.aP=.!AA/ 6#n(erence+ KarsaH. text .#%an+ c$ &iacritice r#%8ne3ti • %ări%ea (#nt$l$i: 12 • spa4iere: 1+5 linie • n$%er#tare pa. Kil&e+ :.)+ $andboo% of Militar" Ps"c&olog": L#-n KileCM?#ns 5t&. A-r#ns+ 6.5 c%+ st8n. ?e *a a*ea )n *e&ere ca n$%ăr$l &e pa. ivorced families! a multidisciplinar" developmental vie#. !((ects #( Gi.ini al anexel#r să n$ (ie excesi*.+ @$rse+ .ini: s$s/0#sP2.etNin&ex.. ?acc#+ :. Man. /#pesc$ (200=)+ cit in.K..05..els&#r( (!&.-t%l+ accesat la 25. L. E0igen8e de editare 5$crarea *a (i e&itată pe c#%p$ter 3i tipărită la i%pri%antă+ )ntr'# (#r%ă care tre"$ie să respecte $r%ăt#r$l set &e criterii: • (#r%at$l &e pa. Errors' mista%es' cultures( 6#%$nicare la 25t.O$eens$. )n text n$ se $tilizează &ec8t n$%ele a$t#ril#r7 )n lista &e re(erin4e pren$%ele a$t#ril#r p#ate (i li%itat la ini4iale.2000 b3 !ne0e (&acă este caz$l) În anexe se intr#&$c in(#r%a4ii care n$ s$nt i%e&iat necesare )n text$l l$crării pentr$ ca aceasta să (ie )n4eleasă sa$ care+ &acă ar (i (#st intr#&$se )n text+ ar (i )n&epărtat citit#r$l &e la c$rsi*itatea i&eil#r. ?. M$ntean$+ 2. G..ină: AD+ scrisă n$%ai pe # (a4ă • %ar.5 c%+ &reaptaP2+5 c% • tip$l (#nt$l$i: Ai%es NeH . (2002).psCc.Aerrestrial Altit$&e #n MilitarC /er(#r%ance. titl$l re*istei+ al căr4ii &in care este citat $n artic#l sa$ # sec4i$ne+ titl$l c#%$nicării 3tiin4i(ice la $n c#n. N#rt#n.ini: 0#s+ la %i0l#c$l pa.. NeH I#rJ: K. pentr$ s$rsele prel$ate &e pe internet+ se *#r n#ta a&resa 3i &ata la care a$ (#st accesate. (2007)+ Contabilitate financiară+ !&it$ra Mirt#n+ Ai%iș#ara 2.7 citările %$ltiple &in paranteză s$nt a3ezate )n #r&ine al(a"etică 3i separate prin E7E $r%at &e $n spa4i$+ ca )n exe%pl$l $r%ăt#r: Etext . 1#nesc$ (200D).• • • • • • • • la citarea in&irectă+ se *a scrie n$%ele a$t#r$l$i 3i an$l p$"licării+ $r%ate &e expresia cit in. 2..ers+ . .inii ( .#&. :al+ A. 5..+ .

• 5i"ertatea intelect$ală: #a%enil#r &e 3tiin4ă ar tre"$i să li se per%ită $r%ărirea $n#r i&ei n#i 3i critica cel#r *ec-i.ia %$nca alt#r #a%eni &e 3tiin4ă 3i rec$n#a3te c#ntri"$4iile alt#ra+ ac#l# $n&e este caz$l.ini )n sine+ n$ reprezintă $n criteri$ &e ac#r&are a n#tei. /rincipiile ($n&a%entale ale cercetării 3tiin4i(ice (.ini.e+ a reprezenta . . • /rincipi$l )ncre&erii: n$ pla.eprezintă pla. • • 1) .re3elil#r . /la. • 2esc-i&erea: să per%i4i alt#ra să'4i *a&ă rez$ltatele ()%părtă3irea &e &ate+ &e rez$ltate+ %et#&e+ te#rii+ ec-ipa%ent etc. E0igen8e etice !la"#rarea l$crării %et#&ic#'științi(ice tre"$ie să respecte stan&ar&ele pri*in& etica )n cercetarea 3tiin4i(ică+ stip$late prin 6#&$l :eneral &e !itcă )n 6ercetarea 3tiin4i(ică+ ela"#rat )n c#n(#r%itate c$ Or&#nan4a :$*ern$l$i nr.i"ilă+ )ntr'# str$ct$rare l#. !i ar tre"$i să (ie li"eri să cerceteze ceea ce li se pare interesant.ra%aticale 3i &e e&itare.+ 2005): • Onestitatea 3tiin4i(ică: să n$ c#%i4i (ra$&ă )n 3tiin4ă (a (a"rica+ a &istr$..iat$l reprezintă $n act c#ntrar c#n&$itei aca&e%ice care este tratat )n c#n(#r%itate c$ pre*e&erile cap.re3it+ a (alsi(ica &ate etc. D &in prezent$l . • /rincipi$l resp#nsa"ilită4ii p$"lice: (ă c$n#sc$te rez$ltatele cercetării )n %ass'%e&ia (cercetarea are i%p#rtan4ă pentr$ crearea (ericirii $%ane). 6#ntri"$4iile &e spri0in &in partea alt#r pers#ane sa$ instit$4ii *#r (i %en4i#nate la M$l4$%iri. Orientati*+ aceasta p#ate a*ea )ntre 100 3i 150 &e pa.) %$ncii 3i să (ii &esc-is )n a pri%i critici.57 &in 16 a$.$lă7 • l$crarea *a (i scrisă )n stil i%pers#nal (n$ se *a $tiliza pers#ana 1)7 • se *a (#l#si $n li%"a0 si%pl$ 3i clar7 • in(#r%a4iile *#r (i c#%$nicate )ntr'# %anieră &irectă 3i inteli.iat se )n4ele.ra(ice *#r (i %en4i#nate )n lista &e re(erin4e.-i&. ?$rsele "i"li#.ină n#$ă titl$rile s$"capit#lel#r sa$ s$"p$nctel#r+ )n c#ntin$area text$l$i+ la &#$ă linii &istan4ă+ c$ litere "#l& • (#r%a &e prezentare: le.ică.ică 3i c#erentă7 • se *a ac#r&a aten4ie eli%inării . : .$ril#r+ ta"elel#r 3i sc-e%el#r.esniJ+ 2. 5$crarea tre"$ie să re(lecte inte.iat 3i prel$area (ără citare a (i.titl$rile capit#lel#r+ c$ %a0$sc$le 3i pe pa. / < + prec$% și )ntre paranteze 3i c$*inte n$ se lasă spa4i$ li"er7 • )nainte &e etc. ecomandări ortogra+ice și stilistice • )nainte &e 5 . N$%ăr$l &e pa. • Aten4ia: )ncearcă să e*i4i er#rile care apar &in ne.e $tilizarea i&eil#r sa$ c$*intel#r $nei alte pers#ane+ (ără %en4i#narea s$rsei.ată c$ arc sa$ c#pertată • n$%ăr &e c#pii: &#$ă+ $n$l la secretariat+ al &#ilea la pr#(es#r$l c##r&#nat#r N$ este i%p$să # %ări%e stan&ar& a l$crării.ral %$nca a$t#r$l$i. n$ se p$ne *ir.$st 2002 pri*in& cercetarea 3tiin4i(ică 3i &ez*#ltarea te-n#l#.).li0en4ă+ pe t#ate plan$rile cercetării 3tiin4i(ice. /rin pla.

at#rii %en4i#nate %ai s$s+ să $r%eze #rientările 3i rec#%an&ările &in prezent$l . ?e rec#%an&ă &ez*#ltarea $n$i pr#iect 3tiin4i(ic sa$ l$crări &e cercetare realizată pe parc$rs$l st$&iil#r $ni*ersitare+ a"#r&ate )n cercetări anteri#are prile0$ite &e licență sa$+ e*ent$al+ &izertație la %aster. 6#%petența 2 adaptat după: http://www. N$ este s$(icient ca # te%ă să (ie atracti*ă sa$ interesantă+ &acă ea n$ rez#nează c$ pers#nalitatea a$t#r$l$i sa$ &acă n$ s$nt e*al$ate c#rect res$rsele necesare 3i cele &isp#ni"ile (%et#&#l#.enerale+ ale.php? option=com_content&tas =!iew&id=221&"temid=2## 11 . O te%ă c#n($z &e(inită+ lipsită &e #"iecti*e 3i ip#teze clare+ n$ per%ite # a"#r&are %et#&#l#. A#t$3i+ &e3i e3anti#anele %ai %ari &e =0 &e s$"iec4i s$nt c#nsi&erate+ &in p$nct &e *e&ere statistic+ s$(iciente+ rez$ltatele #"4in$te pe $n n$%ăr %ic &e s$"iec4i s$nt p$4in sta"ile 3i .ie $tiliza"ilă+ c#nstit$irea e3anti#n$l$i+ etc. /rin c#ntri"$4ie pers#nală se )n4ele. În %#& .ra(iei . .ic: pretestare+ testarea pr#pri$'zisă și p#sttestarea.9. e3anti#anele c$prinse )ntre 100 3i 199 &e s$"iec4i 3i "$ne. 5$cr$l la capit#lele te#retice se p#ate &es(ă3$ra )n paralel c$ cercetarea. /entr$ re&actarea $nei l$crări &e calitate s$nt necesare %$lte l$ni &e l$cr$ intens. /r#(es#r$l'can&i&at tre"$ie să (ie capa"il să explice t#ate aspectele te#retice 3i practice care (ac parte &in l$crare. Ori. Înainte &e a (ixa titl$l l$crării+ *a (i c#ns$ltată literat$ra &e specialitate.re$ &e (inalizat. Ai%p$l &isp#ni"il este $na &intre res$rsele cele %ai presante. ?e rec#%an&ă respectarea etapel#r &e cercetare pe&a.ro/index.ra&$l$i &i&actic 1 este c#ntri"$4ia pers#nală. ?e rec#%an&ă ca te%a să (ie aleasă )ntr'$n &#%eni$ al acti*ității e&$cați#nale pentr$ care a$t#r$l are $n interes real. ecomandări practice.e *#l$%$l+ c#%plexitatea 3i calitatea acti*ită4ii in&i*i&$ale &es(ă3$rate pentr$ realizarea te%ei+ s$" t#ate aspectele care # c#%p$n.). Ori &e c8te #ri apar &i(ic$ltă4i se *a apela i%e&iat la pr#(es#r$l c##r&#nat#r.eneraliza"ile.eneric+ aspect$l cel %ai i%p#rtant care (ace #"iect$l e*al$ării l$crării pentr$ #"ținerea .inalitatea 3i n#$tatea s$nt in&icat#ri &e *al#are 3i *#r (i apreciați ca atare+ &e#arece la acest ni*el este *al#rizată c#%petența &i&actice &#"8n&ită pe parc$rs$l carierei. Evaluare !la"#rarea l$crării %et#&ic#'științi(ice este rez$ltat$l %$ncii in&i*i&$ale a can&i&at$l$i+ căr$ia )i re*ine )ntrea. În realizarea ei+ can&i&at$l tre"$ie să respecte cerin4ele #"li.-i&.re3eli 3i c#%pr#%is$ri &eri*ă &in li%itările te%p#rale. În caz c#ntrar+ se *a aprecia că acestea n$ reprezintă c#ntri"$ția sa pers#nală.ec#%an&ările $z$ale c$ pri*ire la *#l$%$l e3anti#anel#r &e cercetare c#nsi&eră: ins$(iciente.ică e(icientă 3i &e*ine (#arte . e3anti#anele (#r%ate &in 200 &e s$"iec4i sa$ %ai %$l4i.fpse. 6ele %ai %$lte . În ceea ce pri*ește sta"ilirea e3anti#n$l$i &e cercetare+ specialiștii apreciază că e3anti#anele &e cercetare p#t a*ea #rice %ări%e+ c$ c#n&i4ia aplicării testel#r statistice a&ec*ate.#.a resp#nsa"ilitate pentr$ c#n4in$t$l 3i (#r%a acesteia. Aspectele pre.erea titl$l$i+ e*al$area res$rsel#r necesare) ar tre"$i )ncep$te c$ p8nă la $n an )nainte &e ter%en$l &e # pre&are și cel p$țin 9 l$ni &e experi%entare e(ecti*ă la clasă a cercetării pr#ppri$'zise. /lani(icarea acti*ită4il#r ar tre"$i să lase $n ti%p &e cel p$4in # l$nă pentr$ analiza &atel#r &e cercetare 3i (inalizarea l$crării. =. e3anti#anele %ai %ici &e 100 &e s$"iec4i+ s$(iciente.ătit#are (st$&i$l "i"li#.

A. e+erințe/ -.p-pR#pti#nPc#%Sc#ntentMtasJP*ieHMi&P221M1te%i&P255 3 12 .2009+ )n Anexa 6 s$nt prezentate 6.&i&acti*ă *izează at8t c$n#ștințele te#retice (. 5720 / 20.! ?1 !QA5<A.11 2! !5A@O.r#/in&ex. /entr$ a (i acceptată la s$s4inere+ l$crarea *a tre"$i să pri%ească cel p$4in n#ta 9 &in partea pr#(es#r$l$i c##r&#nat#r.. prin OM Nr.2009: Metodologia formării continue a personalului didactic din învăłământul preuniversitar .ia &e (#r%are c#ntin$ă a pers#nal$l$i &i&actic &in )n*ă4ă%8nt$l pre$ni*ersitar+ apr#"at &e M. /e "aza acest#r criterii pr#(es#r$l c##r&#nat#r )nt#c%e3te $n re(erat &e e*al$are. N#ta pr#p$să &e pr#(es#r$l c##r&#nat#r *a (i l$ată )n c#nsi&erare &e către c#%isia &e ac#r&are a .ra&$l$i &i&actic 1.enerale și &e specialitate)+ a"ilitățile %et#&ice (te#retice+ #perați#nale și creati*e)+ prec$% și experiența &e c#%$nicare și relați#nare c$ ele*ii.(pse. +&id de realizare a tezei de licenţă .! a l$crării %et#&ic#'științi(ice pentr$ #"ținerea .1A!. În Met#&#l#.1.i a disertaţiei de masterat (-ttp://HHH.6.!. 5720 / 20.10.10.ra&$l$i &i&actic 1+ prin )ns$%are c$ n#tele %e%"ril#r c#%isiei ac#r&ate )n $r%a inspecției speciale 3i e(ect$area %e&iei. Anexa la OM Nr.

ică+ pe&a. /rel$crarea 3i c#relarea &atel#r. Or&inea l#. 5e.iei c$ speci(ic$l l$crării ("azată pe cercetări a%eli#rati*'experi%entale+ c#nsta(cati* a%eli#rati*e+ #pera4i#nale+ l$crări &e sinteză+ %#n#.i. 6laritatea pr#"el#r 3i &atel#r prezentate )n anexe.ra(iei c#n(#r% n#r%ei %et#&#l#. . Sus8inerea lucrării .ica+ (il#z#(ică etc. Structura • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #riterii de elaborarea >i evaluare a lucrării metodico(>tiin8i+ice pentru gradul didactic I (Anexa 6 &in OM Nr.2009) 1%p#rtan4a te#retică 3i practic'aplicati*ă a te%ei tratate .)+ a pr#"le%ei a"#r&ate ' )nca&rarea te%ei )n te#ria pe&a. .ra(ii etc) 6aracter$l siste%atic+ c$ #"iecti*e clare+ al tratării te%ei. 6#relarea #r. Ipote1a de lucru I7.ică+ s#ci#l#.i. #onținutul • • • • • • • • • • • • • • • • • 7I. <tilizarea ele%entel#r &e c#n4in$t$l rele*ante )n s$sținerea i&eil#r 3i c#ncl$ziil#r. Aplicati"ilitatea rez$ltatel#r cercetării.ică a cercetării.ică a capit#lel#r 3i a s$"capit#lel#r 6aracter$l $nitar al l$crării 3i al (iecăr$i capit#l /#n&erea aspectel#r practice /r#p#r4ia păr4il#r l$crării B$n&a%entarea te#retică (3tiin4i(ică+ psi-#l#. &ema II.eprezentati*itatea c#lecti*el#r &e experi%entare 3i c#ntr#l.ică.) 13 7.#.ică 3i cr#n#l#.ra(iei )n rap#rt c$ te%a Act$alitatea in(#r%a4iil#r /rel$crarea in(#r%a4iil#r 6itarea c#rectă a s$rsel#r &e in(#r%a4ii 6#nse%narea "i"li#.istrarea+ %ăs$rarea 3i prezentarea ri.#. Documen( tarea stiin8i+ică III.10.I.anizării 3i %et#&#l#.ice Op#rt$nitatea "i"li#.$r#zitatea 3i *al#area experi%entel#r 3i/sa$ #"ser*a4iil#r e(ect$ate )n sc#p$l *eri(icării ip#tezel#r.#. ?til$l 3i prezentarea 6#rectit$&inea expri%ării Aspect$l estetic+ s$"linieri )n text etc. 5720 / 20. *orma 7II.$r#s 3tiin4i(ică a &atel#r c$lese. Ar. 6#ntri"$4ia pers#nală a a$t#r$l$i l$crării+ respect8n& re.ăt$ra #r.anică a c#ncl$ziil#r l$crării c$ c#n4in$t$l acesteia.$r#zitatea 3i precizia &eli%itării pr#"le%ei A"#r&area $nei pr#"le%e ri&icate &e practica 3c#lară sa$ &e c$n#a3terea $n#r (en#%ene pe&a.$lile eticii )n cercetare.ice B#r%$larea clară 3i c#rectă a ceea ce se $r%ăre3te a se &e%#nstra )n l$crare+ )n ($nc4ie &e tip$l cercetării (c#nstatati*ă+ experi%entală+ #pera4i#nală etc. ?$ccesi$nea l#. !*al$area 3i c#%pararea rez$ltatel#r ini4iale 3i (inale (pretest 3i p#sttest) 1nterpretarea c#rectă a rez$ltatel#r.$%entarea *al#rii l$crării (%#&$l &e a"#r&are+ e*i&en țierea aspectel#r i%p#rtante+ alcăt$irea $n#r %#&ele &e l$cr$+ a%eli#rarea practicii 3c#lare etc. B#r%$larea clară a c#ncl$ziei l$crării (c#n(ir%area sa$ in(ir%area ip#tezei sa$ ip#tezel#r &e l$cr$). Înre. /rezentarea -#listică a pr#"le%ei tratate+ &e pe p#zi4ia $n#r sinteze te#retice.) 6#nc#r&an4a str$ct$rii c$ te%a tratată. Op#rt$nitatea pr#p$neril#r 3i perspecti*el#r (#r%$late &e a$t#r. 6#relarea anexel#r c$ tratarea pr#"le%ei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful