CONTRACTUL INTERNAŢIONAL DE VÂNZARE - CUMPĂRARE.

MODEL DE REDACTARE

• Data încheierii contract ! i Pre"e#ere contract a!$% Acest contract s-a încheiat la 20 iunie 2013 • P$r&i!e contractante Pre"e#ere contract a!$% Subsemnaţii/ Acest contract s-a încheiat între: ... (denumirea completă a societăţii A din ... (adresa societăţii A ! ... ("elul #i naţionalitatea societăţii A ! repre$entată prin ... (nume! prenume! act de identitate denumită în continuare %&'n$ător( #i ... (denumirea completă a societăţii ) din ... (adresa societăţii ) ! ... ("elul #i naţionalitatea societăţii ) ! repre$entată prin ... (nume! prenume! act de identitate denumită în continuare %*umpărător(. • O'iect ! contract ! i Pre"e#ere contract a!$% &'n$ătorul consimte să +'ndă *umpărătorului #i *umpărătorul consimte să cumpere de la &'n$ător mar"a ... (denumirea/descrierea măr"ii . *antitatea totală de mar"ă este de ... (ci"re #i unitatea de măsură . ,ocul de determinare a cantităţii măr"ii contractate este ... (locul de producţie/de depo$it/de e-pediere #i/ sau de destinaţie . .eterminarea cantităţii măr"ii contractate se +a "ace prin ... (măsurarea/c'ntărirea/numărarea măr"ii în totalitate/sonda/ . *antitatea măr"ii este atestată de ... (denumirea documentului de transport . *alitatea măr"ii este con"orm .... (descrierii tehnice ane-ă la contract/mostrei/standardelor tehnice pre+ă$ute de actul normati+ din ţara +'n$ătorului/cumpărătorului "iind atestată prin ... (denumirea documentului care atesta calitatea măr"ii emis de .... (+'n$ător/denumirea completă a terţei părţi care +eri"ică #i certi"ică calitatea măr"ii . &'n$ătorul 0arantea$ă e-plicit că mar"a nu are nici un de"ect de material! de manoperă sau de instalare. 1ntr-un inter+al de ... (numărul de $ile de la data li+rării! &'n$ătorul +a înlocui 0ratuit! inclusi+ suport'nd cheltuielile de transport! orice parte a măr"ii 0ăsită cu de"ect. • A('a!a) ! ($r*ii Pre"e#ere contract a!$% Ambala/ul! care trebuie să asi0ure inte0ritatea #i protecţia măr"ii pe durata transportului p'nă la destinaţie constă în ... ("elul ambala/ului . 2iecare ambala/ +a a+ea marca/ul său propriu! în limba ... (limba de redactare menţion'nd .... (descrierea marca/elor ! la "el ca #i în ... (denumirea documentului de transport . *antitatea măr"ii e-pediate în ba$a acestui contract +ar "i certi"icată prin cantitate indicată în ... (documentul de transport .

... &'n$ătorul ca a+i$a *umpărătorul prin "a-! cel mai tîr$iu p'nă la data de ($iua!luna! anul ... (<-= ..... Pre"e#ere contract a!$% 3reţul pre+ă$ut în pre$entul contract se recalculea$ă! după . (<-= ! al ener0iei cu .salariul mediu la data încheierii contractului> 8 1 ... (documentul de transport +a "i considerată ca dată a li+rării.• Ter(en ! #e !i"rare Pre"e#ere contract a!$% . (denumirea instrumentului/modalităţii de plată ! la . În situaţia în care livrarea cade în sarcina vânzătorului. (determinat/determinabil . (inter+alul de timp de la încheierea contractului ! pentru a "i adus la ni+elul preţurilor de la data li+rării! după următoarea "ormulă: 31 .. &aloarea totală este de .. iar termenul de livrare este indicativ. . în contract se impun precizări privind termenul şi maniera de comunicare a detaliilor privind expedierea mărfii de către cumpărător vânzătorului. 1n ca$ul în care &'n$ătorul nu li+rea$ă mar"a la termenele pre+ă$ute în contract! toate cheltuielile re$ult'nd din aceasta +or "i suportate de &'n$ător. *umpărătorul are posibilitatea de a rene0ocia cu &'n$ătorul un nou termen de li+rare! con"irmat în scris ca modi"icare a pre$entului *ontract! sau de a-l în#tiinţa pe &'n$ător de re$ilierea *ontractului.salariul mediu la data re+i$uirii preţului> So. (condiţia de li+rare *on"orm 45*6789:S 2010! "ranco localitatea ! . . că mar"a este 0ata de încărcare.. (termenul de li+rare cert /indicati+ . (condiţia de li+rare *on"orm 45*6789:S 2010 "ranco localitatea ..!at$ Pre"e#ere contract a!$% 3lata măr"ii se +a e"ectua prin ....ponderea cheltuielilor cu salariile> d .re&... • Pre& ! ($r*ii Pre"e#ere contract a!$% 3reţul măr"ii este de .preţul ener0iei a+ut în +edere la data re+i$uirii preţului> 86. (data /p'nă la .ponderea cheltuielilor cu ener0ia> :1...ata înscrisă în . 3reţul în pre$entul contract este . este necesară înscrierea în contract a c!a +e #e aco..preţul materiilor prime a+ute în +edere la data încheierii contractului> S 1. (<-= ! iar salariile cu . &'n$ătorul îl +a în#tiinţa imediat pe *umpărător în le0ătură cu înt'r$ierile apărute! comunic'ndu-i termenul pre+ă$ut pentru li+rare #i moti+ele întîr$ierii. (preţul e-primat în +alută liber con+ertibilă .. .. (0lobal/numărul de tran#e .. Dacă preţul este determinabil... (numărul de ore/$ile de la data li+rării &'n$ătorul +a comunica prin "a*umpărătorului detalii pri+ind e-pedierea măr"ii .. (menţionarea adresei ! pe ...preţul recalculat> 36. (data /nu mai t'r$iu de . Pre"e#ere contract a!$% 1n termen de .preţul ener0iei a+ut în +edere la data încheierii contractului! dacă preţul materiei prime se +a modi"ica cu ...preţul iniţial pre+ă$ut în contract> a . (preţul e-primat în +alută liber con+ertibilă pe unitatea de produs . • Con#i&ii #e .i+rarea măr"ii se +a e"ectua . (preci$ări pri+ind costul ambala/ului ..preţul materiilor prime a+ute în +edere la data re+i$uirii preţului> : o.. (numărul contractului! destinaţia! mi/locul de transport #i data plecării acestuia! descrierea măr"ii! +aloarea măr"ii etc.ponderea cheltuielilor "i-e> b ponderea cheltuielilor cu materiile prime> c .otri"a ri-c ! i #e .. (număr de $ile înainte de data li+rării.. 100= unde 31 ...erire î(.... &'n$ătorul +a li+ra mar"a .. 36/100 (a < b..:1/:o < c-S1/So < d-81/86 ! a < b < c < d .

partea contractantă în sarcina căreia cade plata comisioanelor şi spezelor bancare. în contract trebuie făcute următoarele menţiuni# felul acreditivului (revocabil irevocabil. confirmat neconfirmat.. Acrediti+ul este +alabil .". . cu clauza roşie. (numărul de $ile de la data recepţiei! pe cheltuiala .... (denumirea documentului de transport ! dar în cadrul termenului de +alabilitate al acrediti+ului. (denumirea băncii unde se +a "ace plata . (nr. 9ecepţia calitati+ă +a "i "ăcută printr-un certi"icat de control emis de către . 9ecepţia cantitati+ă +a "i "ăcută prin . (numărul de $ile de la data deschiderii.... #i menţionată într-un proces-+erbal de li+rare/recepţie! semnat de repre$entanţii ambelor părţi! certi"ic'ndu-se . (denumirea documentelor ! în .. &au *umpărătorul are dreptul să controle$e sau să îl însărcine$e pe repre$entantul său să controle$e mar"a la . domicilierea (locul de efectuare a plăţii". (con"irmat/necon"irmat ! deschis în termen de . revolvin% etc. Pre"e#ere contract a!$% 3lata măr"ii se +a e"ectua prin acrediti+ documentar ... (se menţionea$ă partea contractantă în sarcina căreia cad cheltuielile ! sau mar"a respecti+ă +a putea "i "olosită! dar numai cu acordul e-pres al &'n$ătorului. cesionabil.. (cantitatea măr"ii ! ca #i e+entualele lipsuri... termenul de valabilitate. (+'n$ător/or0ani$aţie neutră ! cu suportarea cheltuielilor de către *umpărător.. 1n ca$ul în care cumpărătorul nu controlea$ă mar"a! se consideră că acesta a renunţat la dreptul de control #i că mar"a a "ost acceptată a#a cum a "ost li+rată. 1n absenţa dele0atului &'n$ătorului! procesul +erbal de recepţie calitati+ă +a putea "i semnat doar de repre$entantul *umpărătorului. (numărul de $ile de la sosirea acesteia la destinaţia! con"orm contractului! în pre$enţa dele0atului &'n$ătorului...Când plata se face contra documente (de exemplu în cazul ordinului de plată incasso!ului documentar acreditivului documentar".ocumentele care do+edesc e"ectuarea li+rării trebuie depuse la bancă în . (sediul lucrati+ al &'n$ătorului/locul încărcării . (numărul de $ile de la data semnării contractului! în "a+oarea &'n$ătorului! domiciliat la ...acă dele0atul &'n$ătorului nu poate participa! din di"erite moti+e! recepţia +a "i "ăcută în lipsa acestuia. (re+ocabil/ire+ocabil ! .. bac$ to bac$.&ia ($r* ri!or . (6rdin de plată/4ncasso documentar se +a plăti numai contra pre$entării următoarelor documente: . 7ermenul menţionat mai sus poate "i e-tins cu acordul ambelor părţi. plătibil la vedere la termen. (+edere/termen ! contra pre$entării următoarelor documente (lista documentelor de plată #i numărul de e-emplare solicitat pentru "iecare document )..... Pre"e#ere contract a!$% .i contro! ! tehnic #e ca!itate Pre"e#ere contract a!$% 9ecepţia cantitati+ă #i calitati+ă a măr"ii trebuie e"ectuată în ma-imum . în contract se impun menţiuni privind felul documentelor de plata şi numărul lor de exemplare. În cazul în care părţile au optat pentru acreditivul documentar ca modalitatea de plată. *ontrolul de calitatea +a "i e"ectuat în con"ormitate cu condiţiile de calitate stipulate în pre$entul contract...... .. e-emplare. • Rece. :ar"a sau partea de mar"ă 0ăsită ca necorespun$ătoare la recepţia calitati+ă +a "i pusă la dispo$iţia &'n$ătorului în ma-imum . ... (numărare/c'ntărire/măsurare etc.. (numărul de $ile de la data .. Acrediti+ul +a "i plătit la .. transferabil...

i #a ne Pre"e#ere contract a!$% 1n ca$ul . . (ţara ! pre$entul contract +a "i considerat re$iliat #i nici una din părţi nu +a răspunde în nici un "el în "aţa celeilalte părţi pentru pierderile re$ultate din nee-ecutare sa.. (numărul de $ile de la data primirii reclamaţiei! &'n$ătorul are obli0atia să comunice *umpărătorului punctul său de +edere "aţă de reclamaţia acestuia. 3lata de penalităţi nu e-clude acoperirea totală a daunelor su"erite de *umpărător.• Rec!a(a&ii!e cantitati"e . 1n ca$ul .acă *umpărătorul nu-l a+i$ea$ă pe &'n$ător asupra reclamaţiei sale! în perioada stabilită prin contract! el pierde dreptul la reclamaţii. (penali$ări =/$i ..i ca!itati"e Pre"e#ere contract a!$% 9eclamaţiile pot "i adresate de *umpărător &'n$ătorului! după cum urmea$ă: 9eclamaţii cantitati+e se pot e"ectua în ma-imum ? (numărul de $ile de la data la care mar"a a sosit la destinaţie! pe ba$a procesului +erbal de li+rare/recepţie.acă o situaţie cali"icată drept "orţă ma/ora! împiedică sau înt'r$ie parţial sau total reali$area pre+ederilor contractuale! partea a"ectată +a "i e-onerată de răspundere pe perioada în care a actionat "orţa . (situaţiile care 0enerea$ă plata de penalităţi &'n$ătorul +a plăti *umpărătorului următoarele penalităţi ireductibile: .... 1n a"ara stin0erii reclamaţiilor pe căile mentionate *umpărătorul +a "i îndreptăţit la compensaţii pentru daune-interese #i la solicitarea de penali$ări. 3enalităţile +or "i plătite de &'n$ător la prima solicitare a *umpărătorului! prin ordin de plată. • Pena!it$&i .. ... . (criterii de calculare a daunelor *umpărătorul are dreptul să solicite daune de la &'n$ător..urata stin0erii reclamaţiei este de ? (numărul de $ile de la data la care a "ost declan#ată! iar stin0erea reclamaţiei +a consta "ie în acordarea unui rabat e0al cu +aloarea măr"ii reclamate! "ie în înlocuirea măr"ii reclamate! "ie în restituirea contra+alorii cantităţii li+rate în minus! "ie prin alte căi de stin0ere con+enite de părţi. • /or&a (a)or$ Pre"e#ere contract a!$% 1n situaţia în care &'n$ătorul nu li+rea$ă mar"a din cau$e independente de +oinţa acestuia #i care includ! dar nu se limitea$ă la: calamităţi naturale! con"licte de muncă! imposibilitatea "olosirii principalelor mi/loace de transport! schimbarea politicii de import sau de e-port a 0u+ernului . 9eclamaţii calitati+e se pot e"ectua în ma-imum ? (numărul de $ile de la data sosirii măr"ii la destinaţie! pe ba$a ? (denumirea documentului întocmit ? (numele or0ani$aţiei ! însoţit de ? (documentul care atesta calitatea măr"ii .. . 3entru de"ectele de calitate datorate unor +icii ascunse! apărute în procesul de utili$are normală a măr"ii! reclamaţiile +or "i pre$entate în ma-imum ? (numărul de $ile de la data apariţiei lor #i +or "i însoţite de ? (documentul care atesta calitatea măr"ii mentionat mai sus. sau Pre"e#ere contract a!$% 2orţa ma/oră repre$intă toate e+enimentele #i/sau situaţiile care scapă controlului părţilor care in+ocă "orţa ma/oră! care sunt impre+i$ibile! de neînlăturat #i apar după încheierea contractului! împiedic'nd sau înt'r$iind total sau parţial îndeplinirea obli0aţiilor contractuale (accidente! cri$e de ener0ie! incendii! inundatii! alte catastro"e naturale! acte 0u+ernamentale! ră$boaie! re+oluţii! înt'r$ieri ale transporturilor din moti+e obiecti+e etc. 1n termen de .

9e$ilierea de+ine e"ecti+ă după ce partea care a re$iliat contractul în#tiinţea$ă cealaltă parte în le0ătură cu re$ilierea contractului. . (numărul de $ile de la noti"icarea "orţei ma/ore! părţile nu a/un0 la un acord pentru clari"icarea relaţiilor lor contractuale! partea "aţă de care s-a noti"icat #i /usti"icat "orţa ma/oră are dreptul de a re$ilia contractul printr-o scrisoare recomandată! "ără nici o altă "ormalitate. 3ărţile +or stabili consecinţele re$ilierii contractului con"orm +oinţei lor #i/sau con"orm pre+ederilor le0ale care 0u+ernea$ă contractul.a primirea noti"icării #i con"irmării menţionate! cele doua părţi se +or consulta #i +or decide în termen de . 4nstanţa arbitrală competentă +a "i ?. 3entru orice înt'r$iere #i/sau neîndeplinire a obli0aţiilor contractuale de către oricare din părţile implicate! ca re$ultat sau consecinţă a "orţei ma/ore! noti"icată #i /usti"icată con"orm celor de mai sus! nici una din părţi nu +a a+ea dreptul de a solicita părţii a"ectate penalităţi! dob'n$i sau compensaţii pentru pierderile su"erite. &'n$ătorul are dreptul de a re$ilia pre$entul contract în ca$ul în care cumpărătorul nu . 3artea care prime#te în#tiinţarea are dreptul de a re$ilia contractul. 2iecare din părţi este obli0ată să în#tiinţe$e cealaltă parte de "aptul că nu +a e-ecuta sau nu poate e-ecuta contractul.. • Ar'itra) ! Pre"e#ere contract a!$% 7oate e+entualele liti0ii re$ult'nd din pre$entul contract sau în le0ătură cu acesta #i pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă +or "i re$ol+ate în "inal prin arbitra/! cu e-cluderea instanţelor ordinare. . • Re+i!ierea contract ! i Pre"e#ere contract a!$% *umpărătorul are dreptul de a re$ilia pre$entul contract! dacă &'n$ătorul nu .. (denumirea instanţei arbitrale care +a /udeca liti0iile ... (număr de $ile să e"ectue$e a+i$area #i prin scrisoare recomandată con"irm'nd e-istenţa e+enimentelor sau situaţiilor cali"icate ca "orţă ma/oră! trimit'nd totodată #i un document o"icial emis de *amera de *omerţ sau de o altă autoritate cu competenţă similară! care să certi"ice e-actitatea "aptelor #i durata acestora. 2iecare parte +a depune toate e"orturile pentru reducerea cu c't mai mult posibil a înt'r$ierilor datorate "orţei ma/ore. (se speci"ică moti+ele re$ilierii . 3artea care este pusă în imposibilitatea îndeplinirii obli0aţiilor sale contractuale trebuie să noti"ice imediat prin "a. Aceea#i procedură #i modalitate de noti"icare se aplică #i pentru încetarea situaţiei de "orţă ma/oră. 1n situatia în care "orţa ma/oră a "ost corect noti"icată #i /usti"icată "aţă de cealaltă parte! drepturile #i obli0aţiile celor două părţii +or "i automat prelun0ite cu o perioadă e0ală cu cea /usti"icată prin "orţa ma/oră. .acă! noti"icarea #i con"irmarea începerii #i încetării situaţiei de "orţă ma/oră nu se e"ectuea$ă în termenele stabilite! partea care ne0li/ea$ă această procedură este responsabilă de pre/udiciile create celeilalte părti datorită acestei omisiuni.cealaltă parte! urm'nd ca în termen de .... ..ma/oră. (numărul de $ile asupra acţiunilor #i măsurilor ce se impun în interesul ambelor parţi pentru a limita #i contracara e"ectele situaţiei de "orţă ma/oră. (se speci"ică moti+ele re$ilierii .ata re$ilierii +a "i data la care se prime#te în#tiinţarea de nee-ecutare...acă! în termen de .

... Acest contract intră in +i0oare la data semnării sale de ambele părţi.. *ontractul a "ost încheiat în două e-emplare! ambele a+'nd aceea#i +alabilitate! la ? (locul semnării contractului @ localitatea! ţara ! astă$i ? ($iua! luna! anul . (denumirea instanţei arbitrale .. *umpărătorul ? (are/nu are dreptul să ree-porte mar"a care constituie obiectul pre$entului contract. 6rice acţiune în /ustiţie care are ca scop soluţionarea unui liti0iu între părţi trebuie deschis în ? (locul . 7oată corespondenţa dintre părţi! ulterioară încheierii contractului! +a "i purtată în limba contractului sau! în ca$uri speciale! într-o limbă u$uală în comerţul internaţional.o+i&ii!e *ina!e Pre"e#ere contract a!$% *ontractul poate "i modi"icat în scris înainte sau în timpul derulării sale! cu acordul ambelor părţi... • Di-..... 7oate modi"icările aduse pre$entului contract +or "i semnate de către părţi sau de repre$entanţii lor autori$aţi... *umpărător ... 3ărţile se obli0ă să e-ecute "ără am'nare deci$iile luate de ..pe ba$a propriilor sale re0uli! cu e-ceptia ca$urilor în care prin acorduri sau con+enţii 0u+emamentale se pre+ede alt"el.....eci$ia ? (denumirea instanţei arbitrale este obli0atorie # i de"initi+ă....... .. 7oate ne0ocierile #i corespondenţa purtată înainte de data semnării contractului #i care sunt contrare pre+ederilor lui sunt nule #i nea+enite............... 3ărţile acceptă ca pre$entul contract să "ie 0u+enat de le0ea ? (locul . &'n$ător ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.