P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Nov 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ד"סב המדקה הריכה קרפל תבש ל ו

www.swdaf.com 1
המ הרזחו היהש איה ? ) השה י עב ה " ,ש ה הרזח תבשב \ ה עב היהש " ,ש ה הרזח עב " ש ו תבשב (

ב דומע ול ףד תבש תכסמ י"שר
ןיריזחמ אל - תבשב , לשבמכ יזחימד .

תכסמ תופסות ב דומע ול ףד תבש
ןיריזחמ ףא םירמוא ה"בו - אל לוחבד יריימ תבשבד עמשמ ימנ ןילטונ ןושלו ארמגב רמאדכ ןיריזחמ תבשב וליפא
ןילטונ ינתימל ךירצ הוה לוחב וליפא רסא ריזחהל רסאד ןאמלו הפורגב 'יפא יאמש תיבלו הפורג הניאשכ ללה תיבל
יזחמ ןיריזחמ רמואה ירבדל ארמגב רמאקדמ לוחב יוה אתגולפ רקיעד עמשמ תבשב וליפא ןיר ת"ר קדקדמ דועו
ןכ םא אלא רמימל היל הוהו תבשב םוטקי וא ףורגי ךיא אוה תבשב ריזחי אל ןתי אל יאו ףורגיש דע ןתי אל רמאקדמ
םטקו ףרג ריזחהל רוסא ימנ לוחב אלא ירשד אטישפ המכשהב וקלסד אכיהד ש"עב רוסאל ןתונ אוה רועיש המ ת"או
ריזחהל ןאמל ריזחהל רוסא חתור וליפא תבשב והימו ריזחהל רוסא םוי דועבמ וחיתרהל ולכוי אלש העשמד י"ר רמואו
רסאד הוה חתור ןימח לש סומוקמוק אמליד תבשב וליפא ןיריזחמ רבס איעשוא יברד היל אנמ יכה ואל יאד י"ר רמוא דועו
ור וליפא ריזחהל רוסא ימנ תבש ברעבד רמימל וניצמד י"עבמ חיתרהל לוכי היה אל רק היה םאש העשמ חת השקו
הרדקו םיציבד (םשו :גל ףד הציב) ןיי ידכ איבמה קרפב רמא אהו תבשב הריכ יבג לע הרדק ריזחהל ירש יכיה א"בשרל
כ"חאו הלחת תונפדה השועשכ מ"ה יארע להא םימכח ורסא יכד י"רואו להא םושמ רוסא הלעמל הטמלמ אירופו אתיבחו
סיכה אצומהב רמאד אה והימו הבג לע הרדק ןתיל רוסאל ןנבר רומחא אל ןהיליאמ תויושע רבכ הריכה ינפודש אכה לבא יו
עמשמ אוה יארע להוא לע ףיסומ רחמל חפט הב ריישו אידוב ךורכ היל רמאד אנוה ברד ירכיד יבג (.בק ףד ןיבוריע) ןיליפת
רוא תויושע רבכ תונפדהד בג לע ףא רוסא רויש אלבד הרדק לבא תונפד תיישע אלב 'יפא רוסא יפט להא ימדד םושמ םתה י"
.תונפד תיישע אלב םימכח ורסא אל יאה ילוכ להא ימד אלד

ב דומע וט ףד תבש תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.ןיריזחמ ףא םירמוא ה"בו זחמ רמואה ירבדל [ב חל 'ד] 'מגב 'ירמאו :םוטקו ףורגו ליאוה תבשב 'יפאו ןיריזחמ ןירי
אוהש לכד 'סותב 'יפ ןיריזחמ אל המל ש"בל כ"א אמית יכו איה לוחב והייתגולפ רקיעד ללכמ תבשב 'יפא ןנירמאדמו
יכו הרזח ירקימ אנווג יאה יכ לכו רוסא ש"בל םוי דועבמ םמחתהל לוכי וניא ןנוצ לישבתהשכש ךכ לכ הכישחל ךומס
יכה ימקמ הריכ יבג לע הל ביהי הייהש ירקמ תוהש היה אל ןנוצ היה וליאש לכ םח לישבתה היה 'יפאש כ"ג רשפאו
ורש ה"בו ןיאורה תריזג םושמ ש"בל רוסא םמחתהל ידכ םויב ירבדל לוחב והייתגולפ רקיעד ג"עאד ארמגב ןנירמאד ונייהו
תבשב 'יפאו ןיריזחמ ןיריזחמ רמואה רגב 'יפא אנוג יאה יכ ירסא ש"בדמד 'סותב ובתכו הפורג הניאשב ה"בל עמשנ הפו
רוסא ךכ לכ הכישחל ךומס אוהש לכ ליחתמ םדאש תוכאלמ והלוכב ועבד ילזא והיימעטל ש"בד םושמ ןכ יל הארנ אלו
םוי דועבמ (אוה) שמשה םע ןלוכב ןיריתמד ה"בל לבא הכישחל םדוק םהלש השעמ תצקמ השעי םא אקרפב אתיאדכ
םמחתהל ידכ םויב תוהש ןיא 'יפא אמק .ירש תבשב וליפא ןיריזחמ ןיריזחמ רמואה ירבדל ארמגב ןנירמא יכה םושמו
שמשה םע ןיריתמ ןה ןלוכ תוכאלמ לכב אהד ללה תיבל והל ךירטציא אל הכשחל ךומס ריזחהלד םושמ םושמ אלא
ירש י"ועבמ הפורג הניאשב וליפאד ימנ יכה ןיא לבא יגולפאל וכירטצאד אוה היפוג תבשד הרזחד :

הייעבה הרזחו היהשב ) הנמטה \ התחי אמש \ לשבמכ יזחימ (

א דומע כ ףד תבש תכסמ י"שר
םוטק - ומוח גיפהל ידכ הלעמלמ רפא םירזפמ , תבשב לבה ףיסוי אלש יאסורד ןב לכאמכ אוהש לישבת הזו , - ןנישייח אל
.תבשב ךלוהו לשבתמ םא

ב דומע ול ףד תבש תכסמ י"שר
ףורגיש דע - ,םילחגה לבה ףיסומד םושמ , םילחגב התחי אמש ,ליעלד קרפב אנשירפ אמעטו .

א דומע זל ףד תבש תכסמ י"שר
הבג לעל הכות ןיב ינשד ונייה - הפורג הניאשד הכותל יהשמ יכד - ןימטמ ץמרב שממ .

ב דומע חל ףד תבש תכסמ י"שר
תבשב וליפא ןיריזחמ - ורשד אוה םתהו ,הכשחשמ והייתגולפ אמית אלו ,תרחמה םויב - אתעדאד אתלימ אחכומד םושמ
,היל ליקש רחמ ךרוצל ירודהאד בא הל הלטבו ,ירודהאד אתעדא היל ליקשד חכומ אל םויב ל הנמטה היל הוהו , ןימטמכ
הלחתכל .

ב דומע ול ףד תבש תכסמ י"שר
לישבת אל לבא - הילושיב היל אחינד , ייותחאל יתאו , נ יא ותבשחמ המייקתנ ,ימ לשבמכ יזחימו .
ןיריזחמ אל - ,תבשב לשבמכ יזחימד .
ד"סב המדקה הריכה קרפל תבש ל ו
www.swdaf.com 2
זט ףד תבש תכסמ ף"יר . - זט :
. . . ול [הפיו] קמטצמ ש"כו וכרצ לכ לשיב אל ןיב וכרצ לכ לשיב ןיב ילימ לכ הילע ןיהשמ המוטקו הפורג איהש הריכו
אוה םילחגב ייותחאל יתא אמלד הריזגד ארקיעד ןכו םילחגב ייותחאל יתא אל המוטקו הפורג איהש ןויכו אתכלה .

ב דומע ול ףד תבש תכסמ תופסות
ףורגיש דע ןתי אל - סרטנוקב שריפ לבה תפסות םושמ י"רל הארנ ןיאו תוי לבה תפסומ איה המוטקו הפורג וליפאד ר
ןינמוט המבב ןייונשה םירבד המכמ אקוד אלא לבה ףיסומ ורסא אלו הפורג הניאשכ ףא תוהשהל ירש היננחד דועו
ירש תוהשהל לבא הנמטהב ייותחאל יתא אמליד םושמ היננחד ןנבר ירסא הפורג הניאשכו .

ב דומע וט ףד תבש תכסמ ןטקה רואמה
.'וכו אבבגבו שקב הוקיסהש תורומאה תועומשה לכו הזה ןינעב תויונשה תוינשמה לכש תעדל ךירצ התא רבד לכ תלחת
ללכ הנמטה םוש םהב ןיא ארמגב םהילע שמ הזה ןינעב םירסוא ונאש המ םעט ןיאו י"שר 'יפש ומכ אלבה ףיסומ אקד םו
הנמטה הז ןיא ןאכו םהב ןינמוט ןיאש םירבדב אלא רומא הזה םעטה ןיאש ל"ז רונתב ןיב וב םירסואו ןירימחמ ונאש לכו
וישוריפב ל"ז לאננח וניבר כ"כו םילחגב התחי אמש הריזג םושמ אלא ונניא הזה ןינעב הריכב ןיב ןיהשמ ונאש וז הייהשו
א הרדקה תא םנימטהל לבא הזב אצויכ וא םינבאב וא היולת איהו וילע תבשוי הרדקהו לזרב לש אסכ ןוגכ אלא הנמטה הני
םירבד יאדובו לאננח וניבר ירבד ולא י"עבמ וליפאו רוסא לבה ףיסומה רבדב הנמטה ל"יקד רוסא לכה ירבד םילחג ג"ע
.ןהמ זוזל ןיאו םינוכנו םירורב

ג קרפ תבש תוכלה ם"במר
ג הכלה
,תבשב ןתוא ןילכואו הלוכ תבשה לכ ןיכלוהו םילשבתמ ןהו םילחג יבג לע וא רונתב רשב וא שאה יבג לע הרדק ןיחינמ שיו
תבשב םילחגב התחי אמש הריזג ןירוסא ןהש םירבד הז רבדב .

ב דומע וט ףד תבש תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.רפאה תא ןתיש דע וא ןננצלו ןתוסכל םילחג יבג לע קרפה הז שרפמ אוהש יפל ל"ז י"שר שריפ ךכ (ףא) לכד הנמטהב
לבה ףיסומ וניאש ל"ס םוטקו ףורגש הכלהב תומוקמ הברהב בתכ ןכו שרפל ל"ז י"שרל ואישהש ל"ז יולה ז"רה בתכו
ןינמוט המב תלחתו ןיקילדמ המב ףוס תונמטה יתש ןיב הריכ קרפ הארש ינפמ ןכ אריהנ אלו הריכש רשפא ךאיהד
לבה תפסומ הניא המוטק [ב דל ףד] ןיקילדמ המב קרפ ףוסב ליעל שריפ ל"ז ומצע אוה ירהו ןינמוט ןיא ורמא המ ינפמ
בה ףיסומה רבדב ץמרו ץמרב ןימטי אמש הריזג םוי דועבמ ל (ונייה) םילחגב ברועמה רפא רפאה ןתנש יפ לע ףא אמלא
אוה לבה ףיסומ ןתנ יכד רשפא ךאיה ןכש ןויכו אוה לבה ףיסומ ןנוצה תא םמחמש לכו ןנוצה תא םמחמ ץמרהש יאדו אוה ןכו
אל אימשד אתעייסב ךומסב שרפנש ומכ והד לכ הניתנ איוהד רפאה תא לבה ףיסומ אהי ארמגב ןנירמאד ותו [א זל ףד]
ץמרמ יפט לבה ןיפיסומ תוממוע םילחגד יאדובו המוטק הריככ ןה ירה תוממוע םילחגד םירבד לש ןרקיע יאדו אלא
ללכ הנמטהב ירייא אל אכהד 'יפש ל"ז ןואג םירפא וניברו ןואג יאה וניבר ירבדכ לש אסכ לע תבשוי הרדקהש ןוגכ אלא
צויכו לזרב ארכיה אכיאד םוטקו ףורגש לכ יכה םושמו םילחגב ןיעגונ הרדקה ילוש ןיאש םינבאב היולת איהש וא וב א
ירש םילחגב תותחלמ ותעד קלסמש :

תלעות המוטקו הפורג לש ) ןנטצמ \ תעדה חסיה א ו רכיה (

א דומע כ ףד תבש תכסמ י"שר
םוטק - הלעמלמ רפא םירזפמ ומוח גיפהל ידכ , תבשב לבה ףיסוי אלש יאסורד ןב לכאמכ אוהש לישבת הזו , - ןנישייח אל
.תבשב ךלוהו לשבתמ םא

ב דומע ול ףד תבש תכסמ י"שר
רפא ןתיש דע וא - םילחג יבג לע םתוסכל םננצלו .

ג קרפ תבש תוכלה ם"במר
ד הכלה
. . . תשפה תרוענב וא רפאב הריכה שא הסכש וא שאה ףרג םא ךכיפל םילחגה וממעש וא הקדה ן תוסוכמכ ןה ירהש
תורעוב םילחג םש ןיא ירהש הקד המהב יללגב וא הבבגב וא שקב הוקיסהש וא רפאב ,הילע תוהשל רתומ הז ירה
שאב התחי אמש ןירזוג ןיאו לישבתה הזמ ותעד חיסה ירהש .

ב דומע וט ףד תבש תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.רפאה תא ןתיש דע וא . . . אל אכהד 'יפש ל"ז ןואג םירפא וניברו ןואג יאה וניבר ירבדכ םירבד לש ןרקיע יאדו אלא
צויכו לזרב לש אסכ לע תבשוי הרדקהש ןוגכ אלא ללכ הנמטהב ירייא הרדקה ילוש ןיאש םינבאב היולת איהש וא וב א
םוטקו ףורגש לכ יכה םושמו םילחגב ןיעגונ ירש םילחגב תותחלמ ותעד קלסמש ארכיה אכיאד :
ד"סב המדקה הריכה קרפל תבש ל ו
www.swdaf.com 3

לדבה םיצעו תפגל אבבגו שק ןיב ) ניא יסומ ם םיפ בה ל \ תלחג םישוע םניא (

ב דומע ול ףד תבש תכסמ י"שר
ףורגיש דע - ,םילחגה לבה ףיסומד םושמ , םילחגב התחי אמש ,ליעלד קרפב אנשירפ אמעטו .

ג קרפ תבש תוכלה ם"במר
ד הכלה
ת דציכ לישב ב ול הפי אוה קמטצמש ןמז לכו וכרצ לכ לשבש לישבת וא ןכרצ לכ ומחוה אלש ןימחו וכרצ לכ לשב אלש
ידכ וא ולושב םילשהל ידכ םילחגב התחי אמש הרזג םוי דועבמ חנוהש יפ לע ףא תבשב שאה יבג לע ותוא ןיהשמ ןיא
וקמצל , תשפה תרוענב וא רפאב הריכה שא הסכש וא שאה ףרג םא ךכיפל םילחגה וממעש וא הקדה ן ןה ירהש
רפאב תוסוכמכ הבבגב וא שקב הוקיסהש וא הקד המהב יללגב וא תורעוב םילחג םש ןיא ירהש תוהשל רתומ הז ירה
שאב התחי אמש ןירזוג ןיאו לישבתה הזמ ותעד חיסה ירהש ,הילע .

ב דומע וט ףד תבש תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.לישבת הילע ןינתונ מש ןנישייח אלו םילחגב התחי א תלחג םהל ןיא אבבגו שקד םושמ :

היננח םימכחו

ב דומע טי ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
.הנשמ ע הררח אלו הכשח םע רונתל תפ ןינתונ ןיא .םוי דועבמ ולוציש ידכ אלא הציבו לצב רשב ןילוצ ןיא םילחג יבג ל
הלש ןותחתה םורקיש ידכ :רמוא רזעילא יבר ,םוי דועבמ הינפ ומרקיש ידכ אלא . . .

א דומע כ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
?המכו .ארמג - מכ םוי דועבמ ולוציש ידכ :בר רמא רזעלא יבר רמא יאסורד ןב לכא יבר רמא יסא בר רמא ,ימנ רמתיא .
יאסורד ןב לכאמכ אוהש לכ :ןנחוי - .םירכנ ילושיב םושמ וב ןיא רתומ יאסורד ןב לכאמכ אוהש לכ :רמוא איננח ,אינת
המוטקו הפורג ןיאש יפ לע ףאו ,הריכ יבג לע ותוהשהל .

ב דומע ול ףד תבש תכסמ תופסות
לישבתו ןימח - ןימח םתסד י"רל הארנ יאסורד ןב לכאמכ אלא וכרצ לכ לישב אל 'יפא ונייה לישבתו יקומ יכ אהד
לכ לישב אל וליפא הפורג הניאשב וליפא הריכ יבג לע תוהשהל לישבתו ןימח ירשד היננחכ ןיתינתמ יוה ןנת ריזחהל ןיתינתמ
ןנברכ אלו וכרצ צ לכ ולשבתנש לישבתו ןימחב 'ינתמו ןנברכ וליפא ןיתינתמ אמלידו יאמאו ג"ע ןיהשמד ןנבר ודומד ןכר
המוטקו הפורג הניאש הריכ עמשמ ימנ יאסורד ןב לכאמכ לישבתו ןימח םתסד םושמ יאדו אלא ח םתס והימו לישבתו ןימ
וכרצ לכ לישב ימנ יוה ...

הכלהל

ב דומע זל ףד תבש תכסמ י"שר
אקויד ימנ תשש ברו ןל עמשמ אק ןיתינתמד - ,ירש ומרק אה אידהב הל ינתמ אלד םושמ לע הרידק ןניהשמד ןנאו
הפורג הניאש הריכ יבג - ןניכמס היננחדא ,ירש ומרק אה רמאדכ ,היתווכ ןיתינתמ םתס ןנתו ליאוה , אלד בג לע ףאו
וכרצ לכ לשיב היתווכ ןנחוי 'רד הימשמ תשש בר רמאו , ח םושמ ןיקרפד ןיתינתמד , ,אל תוהשל לבא ,הפורג יעבד אוה הרז
ןנת תוהשל ןיתינתמ :ירבס ירסאד יארומא ינה לכו .

א דומע זל ףד תבש תכסמ תופסות
'וכ ארסחימ ירוסחו ןנת ריזחהל ךל אמיא םלועל - היננחכ ל"ייקד םושמ 'ינתמ אמקואל קיחד ה"עב שרפאש ומכ
היתווכ .

ב דומע זל ףד תבש תכסמ תופסות
בת הילע ןיהשמ םיצעבו תפגב הוקיסהש הריכ ןנחוי 'ר רמא תשש בר רמא 'וכ וכרצ לכ לשיב אלש ליש -
י"שר קספ ןכו היתווכ היל אריבס יהננת והייורת רמאד אברד ןנחוי 'ר רמא תשש ברכ הכלהד ח"ר קספ ןיתינתמ םתסד
(:טי ףד) אמק קרפד היננחכ לשיב 'יפאו םוטקו ףורג כ"אא רוסא יאדו ריזחהל לבא הפורג הניאב 'יפא תוהשהל רתומו
ליעל 'יפדכ וכרצ לכ .


ד"סב המדקה הריכה קרפל תבש ל ו
www.swdaf.com 4

זט ףד תבש תכסמ ף"יר . - זט :
שד רתב אהד אנקסמ אוה יכהד ןל ארבתסמו ןנירטו ןנילק [א"ע ז"ל ףד] הל ךומסל והמ והל איעביא אוה הבגו הכות
אנש אל אמלד וא ימד ריפש ךומסל לבא רוסאד הריכ יבג לע תוהשל רוסאד ןניעמש ריסאד אוה הבגו הכות ןנירמאדמו
המוטקו הפורג הניאש . ןיכמוס םיצעבו תפגב הוקיסהש הריכ ש"ת הלע יוה יאמ ןייעבל ןניקסע אהד דועו ןיהשמ ןיאו הל
ןיכהד אמלא המוטקכ איה ירה הקד ןתשפ לש תרוענ ןהילע ונתנש וא וממעש םילחגו המוטקו הפורג כ"א אלא הבג לע
היל אריבס יכה ימנ איעשוא 'רו אתכלה איה [ב"ע ז"ל ףד] היל אריבס יכה ימנ ןנחוי ר"א הנח רב רב הברו אה דועו
גבו שקב והוקיסהש רונת ןינעל ןמקל ןנירמא שממ ויבג לע ויבג לע שממ וכות וכות רמימל ףסוי בר רבס [ב"ע ח"ל ףד] אבב
איה ירה רונתכ איה ירה םיצעבו תפגב םיריככ איה ירה אבבגבו שקב הוקיסהש הפיכ ייבא היבתואו ימד ריפש ךומסל לבא
הניאו הפורג הניאשב אמיליא יאמבו הבג לע אמיליא ןניקסע יאמב ירש הריככ אה רוסאד רונתכ המוטק הניאש הריכ אלא
רוסא הבג לע המוטק הניאו הפורג הניא יכ הריכד אתכלה ןיכהד אמלא ירש ימ הבג לע המוטקו הפורג [ב"ע ז"ל ףד] אהו
בר רמאד ל םוטקו ףורג וניאש בג לע ףאו ןיהשמ תוהשל לבא ןנת ריזחהל ןיתינתמד ןנחוי ר"א תשש היתווכ אתכלה תי
ןניכמס ארמגד אנקסמ לעד הינימ ןנירמג אלו אוה אקוד ואל אעויס אוהה והננת והייורת רמאו אבר היעייסד בג לע ףאו
ארמימד ןניעמש אליממ המוטקו הפורג הניאש הריכ יבג לע תוהשל רוסאד אתעמשד איגוסו ארמגד אנקסמל ןניזחדמו
ל אימדד ןאמ לכו אברד אתעייסו תשש ברד ןוניא תויוחד וה הילע תוהשל רוסא המוטק הניאו הפורג הניאש הריכ ךכלה
וכרצ לכ לשיב אלש לישבתו ןכרצ לכ ומחוה אלש ןימח יפ לע ףא ןכרצ לכ ומחוהש ןימחו וכרצ לכ לשיבש לישבת לבא
ןיהשמ המוטק הניאו הפורג הניאש . ול ערו קמטצמ אוהש רבד אקודו אצויכו ירמתו אסיידו אתפיל ןוגכ ןהב רבד לבא
ול הפיו קמטצמ אוהש ףורט רשבו ןילופו בורכ ןוגכ רוסא ילימ לכ הילע ןיהשמ המוטקו הפורג איהש הריכו לכ לשיב ןיב
הפורג איהש ןויכו אוה םילחגב ייותחאל יתא אמלד הריזגד ארקיעד ול [הפיו] קמטצמ ש"כו וכרצ לכ לשיב אל ןיב וכרצ
ןכו םילחגב ייותחאל יתא אל המוטקו אתכלה .

וט ףד תבש תכסמ ןטקה רואמה : - .זט
קספו 'ינתמד השוריפ ןינעלו לבא ןנת ריזחהל 'ינתמד ומיכסה םלכ םלועה ןמ ויהש םינואגה לכ יכ עדוי יוה הכלה
איה היננח ונמו ןיהשמ תוהשהל היעייס ארתב אוהד ימנ אבר ףאו ןנת ריזחהל 'ינתמ אידהב ןנחוי ר"א תשש בר רמאקד
והנינת והייורת רמאו יה התטישפ אתלימ אה אמלאד ל"מק 'ינתמד אקויד תשש בר אנקיסאו אלו תשש בר הב תידח אלו א
דוחלב 'ינתמד אקויד אלא אהב ןניעמשא אלו ידימ הרורב היאר תוחדל לוכיש ןואג וא בר וא םכח אוה הז יאו הז אוה ימו
שיש תחא היאר וליפא םהב ןיא תוהשלב 'ינתמל המקואלו היננחדל היחדמל וירבדל ל"ז ף"ירה איבהש תויארה לכו וזכ
םילגרו םידי הל ימד אהד שי היאר המ ימד ריפש ךומסל לבא רוסאד אוה הבגו הכות הל ךומסל והמ והל איעבאדמ היאר יתי
המוטקו הפורג הניאש הריכל התרזחב הרדקה ךומסל והמ רמאק יכהו הייהשב הכימס שיש ומכ הרזחב הכימס שי אלהו הזב
תיירבמ הלע ןניתיימ אקדו ריזחהל ימד ריפש ךומסל לבא רוסאד אוה הבגו הכות הפורג ג"ע ןיהשמ תומיאתמה תוריכ יתשד א
הל ןיכמוס םיצעבו תפגב הוקיסהש הריכ אינתד אה ןכו אריוא הב טילש אילדמד ןויכד םתה ינאש אמלד הל ןניחדו המוטקו
ריזחהלב ךומסל 'ינתמד אנתל עמשנ תוהשלב הדוהי יברדמו הדוהי יברכ אמתס המוטקו הפורג כ"אא הילע ןימייקמ ןיאו
ייח יברדו הדוהי יברכ והל אריבס ימנ יאו והנינ יאנת איעשוא יברדו א אלד ארמגב ןניזח אידהבו ינה לכמ ףידע 'ינתמד אמתס
רונת ןינעב ןמקל 'ירמאד יאמ לכ ןכו 'ינתמד אנת לע גילפד הנימ היאר ןל תילו קמטצמ ייורשל אלא איעשוא יבר אתא
'וכו שממ וכות וכות רמימל ףסוי בר רבס אבבגבו שקב והוקיסהש תרזחומ איהש הרמאנ הרדק תרזח ןינעל איגוס איהה לכ
ל"יקד ךומסל רמול צ"או ויבג לע ש"לו וכות ש"ל רונת ש"לו הריכ ש"ל רתומ לכה ירבד תוהשל לבא תושמשה ןיבב תבשב
.איננחכ לכאמכ בר רמא יאעלא ר"א אריז ר"א ולוציש ידכ המכו ןושאר 'פב בתכש ל"ז ף"ירה ירבדבש לודגה המיתהו
איננחכ אתיירבל הל ןניתיימ הלעו אלזא איננחכ איההו יאסורד ןב הנשמ התואל רכז אלו איננח ירבד החד הז קרפבו
ונל בותכל ול היה הזב םעט ול היה םאו הילע בתכש המל אלו לבא ןנת ריזחהל 'ינתמו איננחכ הכלה םירבדה ללכ
המוטקו הפורג הניאש הריכב וליפא יאסורד ןב לכאמכ עיגהש אוהו וכרצ לכ לשיב אלש לישבת וליפא ןיהשמ תוהשל
ש"ל רונתב ה"הו יאה וניברל ארבסה תאזו ויבג לע ש"לו וכות אתייח הרדק יאה ןינעב ןושאר 'פב ונשריפש המ יפכ לבא
וכרצ לכ לשיב אלש לישבת רונתב תוהשל רוסא רונת תייהשל הריכ תייהש ןיב שרפה שיש םש שריפש וירבדל אלו
הריכד ןתי אלד אימוד רונתד ןתי אל ןנירמא ב ןיב 'ייהשב ןיב רונתד ןתי אלד הרזחב אקוד הריכד ןתי אלו הרזח ירבדלו
ילימ ינהו יאסורד ןב לכאמכ אוהש לכב ןאירש והלוכ אלא רונתל הריכ ןיב תויהשב ןניגלפמ אלד הטונ ונתעד יאה וניבר
הניאו הפורג הניאש הריכ ג"ע ןיהשמ ןיא לאומשו ברל יברקמד אחנידמ ינבל ול הפיו קמטצמ לבא ול ערו קמטצמב
יפ לע ףא המוטק הניאו הפורג הניאש הריכ ג"ע תוהשל רתומ ןנחוי יברל יברקמד יאברעמ ינבלו וכרצ לכ לשיבש
ש"ל ול הפיו קמטצמב המוטקו הפורג הניאש הריכב ןיהשמ ןיא יאסורד ןב לכאמכ לבא וכרצ לכ לשיבש אוהו המוטק
רהו יאברעמ ינבכ אלוקל ןניטקנ יכהב אגהנמ ןל תילד ןנאו יאברעמל ש"ל יאחנידמל ינבכ ומצע לע רימחהל הצו
יאשר יאחנידמ . ןב לכאמל עיגה אלשב והמ תבשב הלשבו הריכ ג"ע הרדק חכש אבא רב אייח יברמ הינימ ועבדו
יאמ ההשו רבע והל איעביאדו קחצי רב נ"רכ ארוסיאל אנקיסאו המוטק הניאו הפורג הניאש הריכ ג"ע החכשו יאסורד
ב ול הפיו קמטצמו וכרצ לכ לשבש לישבתב עיגהש אלא וכרצ לכ לשיב אלש לישבתב ימנ יא רוסיא היב יגיהנד אתכוד
לכה ירבדל רוסא אוהש ול הפיו קמטצמו יאסורד ןב לכאמל .הלחתכל הייוהשל רוסא יאברעמל ןיב יאחנידמל ןיב אלד ןויכו
ל"ז ף"ירה ירבדכ דבעידב אלושיב יאהל 'יל 'ירסא אלו אלוקל 'יטקנ 'מגב אטישפא .ד"סב המדקה הריכה קרפל תבש ל ו
www.swdaf.com 5
ג קרפ תבש תוכלה ם"במר
ד הכלה
דציכ ת לישב ב ול הפי אוה קמטצמש ןמז לכו וכרצ לכ לשבש לישבת וא ןכרצ לכ ומחוה אלש ןימחו וכרצ לכ לשב אלש
םוי דועבמ חנוהש יפ לע ףא תבשב שאה יבג לע ותוא ןיהשמ ןיא ידכ וא ולושב םילשהל ידכ םילחגב התחי אמש הרזג
וקמצל , הריכה שא הסכש וא שאה ףרג םא ךכיפל תשפה תרוענב וא רפאב םילחגה וממעש וא הקדה ן ןה ירהש
תורעוב םילחג םש ןיא ירהש הקד המהב יללגב וא הבבגב וא שקב הוקיסהש וא רפאב תוסוכמכ תוהשל רתומ הז ירה
הילע שאב התחי אמש ןירזוג ןיאו לישבתה הזמ ותעד חיסה ירהש , .
ח הכלה
א ללכ לשב אלש יח לישבת שאה יבג לע ותוהשל רתומ ול ערו קמטצמו וכרצ לכ לשבש ו ,רונתב ןיב חפוכו הריכב ןיב ןכו
השענ תושמשה ןיבל ךומס יח רבא וכותל ךילשה םא ול הפיו קמטצמו וכרצ לכ לשב וא וכרצ לכ לשב אלו לשבש לישבת
א שאה לע ותוהשל רתומו יח לישבתכ לכה ף הסכ אלו ףרג אלש יפ לע , סה רבכש ינפמ תותחל אב וניאו ונממ ותעד חי
םילחגב .

זט ףד תבש תכסמ ף"ירה לע ן"ר . - זט :
'וכו ךומסל והמ ןל איעביא ןנירטו ןנילקשד רתב אהד אנקסמ אוה יכהד ןל אנמו תויאר איבמ ל"ז יספלא ברה
בותכא ינאו ויתויאר לכ וחד וילע םיקלוחהו ףוטקו ףורג איעב הייהשב וליפאו ןנת תוהשל ל"יקד היתלימל יעויסל וללה
תחאו תחא לכ לע עט וילע םיקלוחה םעטו ל"ז יספלא ברה לש ומ איה אתיימק היאר ךומסל והמ 'מגב ןל איעביאד יאמ
הפורג הניאש הריכה ןפוד לצא הרדק ךומסל רמולכ הל ל"ז ברה רבסו עקרק ג"ע התוא ןיבישומו איה תלטלטימ הריכהש
ןאמלו הכימסב תוהשהל והמ ןנת תוהשהל רמאד ןאמל ןייעבל ישורפל אכיאד ג"עאד הכימסב ריזחהל והמ ןנת ריזחהל רמאד
עמשמ הבגו הכות רוסאד אוה המוטק הניאד םושמ עמשמד (המוטק הניאד םושמ) ריסאד אוה הבגו הכות רמאד ןויכ ה"פא
ןייעבל הל טיקנ ןנת תוהשהל ד"מכד רוסא הכות המוטקב 'יפא המוטק הניא איריא יאמ יריימ הרזח ןינעל וליאד רמא יכהד
רמא ובלח 'ר רוסא הכותב לבא הבג לע אלא ונש אל [א זל ףד] 'מגב בר םושמד תערכמ אלד םירמוא וילע ןיקלוחהו
בג לע ףא יכה טקנ המוטק הניאב רוסא הבגו הכות והלוכד אוה אתלימד אטשוקו והלוכב איעבל הל טיקנ אדומלתד
רוסא הכות המוטקב 'יפא הרזח ןינעלד :
היעייסו ות היתלימל ה יאמ ןנירמאדמ אידהב אחכומ אתיירב ךה יאדוד 'וכו הוקיסהש הריכ אינתד עמש את הלע יו
המוטקו הפורג כ"אא הילע ןיהשמ ןיאו אידהב ינתקדכ אל אל יא ןיא םוטקו ףורג יא תוהשל וליפאד . וילע םיקלוחהו
הפורג ןניעב תוהשל 'יפאד 'מגב אתיירבב יכה רמאד איתא הדוהי 'רכו אינת יכה אתיירב ןיא םירמוא ףא והימ המוטקו
עמשנ הדוהי 'רדמד טישפ יכהד רמימל אכיאד ל"ס הדוהי יברכד אחכומ אל אתיירב ךהמ ןייעב טישפ אדומלתד בג לע
איננחל הרזחב ךומסל ירש ןנת ריזחהל ד"מל נ"ה היהשב ךומסל ירש תוהשל רסאד הדוהי 'רלד יכיה יכד רימחד ג"עאד
ןינעל תוהשלד ארוסיאמ יפט ריזחהל ארוסיא היל אריבסד רשפא ךומסב ליעל יתבתכש ובלח יברד אהמ הכות
והייניב יגולפיאל אכילו והנינ ידדה יכ הכימס ןינעלד אדומלתל ירש הפורג הניאשב ךומסלד אטישפא ןייעב םוקמ לכמו
:ןיקיספמ הריכה תונפדש אכה ינאשד שאה לצא ךומסל רתומ אהיש ןאכמ דומלל ןיא יכה וליפאד תופסותב ובתכו
היעייסו ות היתלימל והל אריבס יכה ימנ הנח רב רב הברו איעשוא יברד .'מגב אתיאדכ והניא םירמוא וילע ןיקלוחהו
ןל אריבס איננחכ ןנאו הדוהי יברכ ורמאד :
היעייסו ות היתלימל הייהשב הטשפכ אירטו אלקש אוההד 'וכו אבבגבו שקב והוקיסהש רונת ןינעב ןמקל ןנירמאדמ
יקלוחהו איה ארמגד ללכ אערכמ אל יאדו אהד םירמוא ם היל תיאדכ רמלו היל תיאדכ רמל הל טיקנ ןנת תוהשל ד"מל
:ריזחהל ריזחהל רמאד ןאמלו תוהשל
ל"ז ברה בתכ לע ףא ןיהשמ תוהשל לבא ןנת ריזחהל 'ינתמו ןנחוי 'ר רמא תשש בר רמאד יאמ אקסיפ יאהל ישקת אלד
עויס אוהה והננת והייורת רמאו אבר היעייסד בג לע ףאו היתווכ אתכלה תילד םוטק וניאו ףורג וניאש יפ אקוד ואל א
'וכו אוה . לבא ןנת ריזחהל רמאד ןאמכ הכלה קספו ל"ז ןואג יאה וניבר ךמס ל"ז יספלא ברה החודש וז היאר לעו
איננחכ םוטק וניאו ףורג וניאש יפ לע ףא [ןיהשמ] תוהשל יכה ארתב אוהד ימנ אברו יכה היל אריבס ןנחוי יבר אהד
היל אריבס ןנתד 'ינתממ 'מגב היל עייסמד דועו ק"פב (א טי ףד) אלו הינפ ומרקיש ידכ אלא 'ילחג יבג לע הררח אלו
ברהו ללכ ארמגב אתעייס יאה הל איחדיא לע ךמס אלש הארנ ל"ז יספלא ] (היחד) היאר [ םושמ היחדמל רשפאד וז
ארטוק והב קילס התחמ יא םילחגל תפ ןיב ידימ קיספמ אלד ןויכ םתהד ש) ק"פב ליעל ןנת ימנ אמעט יאה םושמו ןיא (ם
םוי דועבמ ולוציש ידכ אלא הציבו לצב רשב ןילוצ והיאד בג לע ףא יאסורד ןב לכאמכ ולוציש ידכ המכו הלע בר רמאו
ארמגב אכה רמא היפוג [ב זל ףד] איה הל הפיו תקמטצמ הציבו רוסא ול הפיו קמטצמ [א חל ףד] ארמגב ןמקל ןנירמאדכ
דימ אלו קיספמ אל םתהד םושמ אמעט ונייה אלא םושמו ידספמו יכרחימ יאסורד ןב לכאמכ ולוצנש לכו שאה ןיבו ןניב י
התחמ יכ הרדק אקספמד אכה לבא יריסא יכה םושמו םילחג יותחב ידספימ אל ןייח ןה ןיידעש יכה ימקמ לבא ירש יכה
ל"ז יספלא ברה לש ומעט והזו ולושב רהממ הברדא היל ישק אל יאסורד ןב לכאמל עיגהש רחאל קרפב בתכש אמק
םוטקו ףורג יאד ןנירמא אכהו המוטקו הפורג אלב וליפא ירש יכהב אמלאד יאסורד ןב לכאמכ ולוציש ידכ המכו איההד הלע
אל אל יא ןיא אוה תשש ברד ארבס אלא היל עייסמ יעויס ואל והננת והייורת תשש ברד אהד הלע ארמגב אבר רמאדו
דקבש לישבת ימדמד םושמ והננת הידידלד שרפמ אקד ירש ימנ לישבתב םינפ תמירקב ירש םתהד יכיה יכד תפל הר
ןניבתכדכ והייניב יגולפיאל רשפא והימו יאסורד ןב לכאמל עיגהשב :
ותו ל"ז יספלא ברל יעויסל ארמגב היאר אכיא 'יתעמש ףוסב ןניקסמד [ב זל ףד] ול ערו קמטצמ רוסא ול הפיו קמטצמד
היהשב ןיחרכ לע איההו רתומ רמימל אכילד תיאדכ רמלו היל תיאדכ רמל אלא ללכ ריזחהלו תוהשלד אתגולפב ןיתחנ אלד
ד"סב המדקה הריכה קרפל תבש ל ו
www.swdaf.com 6
אתילד ריזחהלב יכה ןניקספ ריזחהל ד"מלו תוהשלב יכה ןניקספ ןנת תוהשל ד"מל היל הניאשכ ריזחהלד רמימל אכילד
ואה ירבדל רמאד ךומסב תשש ברל אתעייס יתיימדמ רבדל היארו ול ערו קמטצמ 'יפא רתומ אהי הפורג ןיריזחמ ףא רמ
תבשב וליפא ןיריזחמ [ב חל ףד] ירש ול ערו קמטצמד אתיא םאו ןימח לש םוקמוק ול ולעהש הבר אייח יברד איההמ
אנווג יאה יכ ןימחד ןכרצ לכ ומחוהש ןימחב אוה םתה אמלד הינימ אתעייס יתיימ יכיה הפורג הניאב וליפא ריזחהל
ג הניאשב וליפא ריזחהל ירשו ןהל ערו קמטצמ ךל אמיא םלועל קומצ וא לושב ךירצה רבדב יריימד 'ינתמ לבא הפור
ירש אל הפורגב 'יפאד איתא ןיתעמשד אנקסמ ןיחרכ לע ךכלה רוסא ול ערו קמטצמב וליפא ריזחהלד ןרמאדכ יאדו אלא
ןנת תוהשל רמאד ןאמכ (יאד) ב לכאמכ אלא לשבתנ אלשב ןכש לכ רוסא ול הפיו קמטצמו וכרצ לכ לשבתנ 'יפא ן
יאסורד ירש ול הפיו קמטצמ אנקסמלד רבוס ל"ז ןואג יאה וניבר לבא [ב זל ףד] 'מגב ןנירמאדמ אבקוע בר היל רמאד
דיבענ ןנא רוסא ול הפיו קמטצמד והל אריבסד רמולכ לאומשו ברכ ודיבע לאומשו ברל ותיברקמד ןותא ישא ברל ןשיממ
ואל יאו רתומ ול הפיו קמטצמ היל אריבסד ןנחוי יברכ ןנחוי יברכ דיבע הוה אל אתכלה יכהד היל אריבסד רמאקד אהו
רוסיא וב וגהנ םירחאו םירתומה םירבדכ היל הוה לאומשו ברל יכימסד ןויכד םושמ ונייה לאומשו ברכ ודיבע ןותא היל ז"רהו
תוהשהל לבא ןנת ריזחהל רמאד ןאמכ קספו תרחא ךרד ול ספת ל"ז יולה ] ןיהשמ [ ףורג וניאש יפ לע ףא םוטק וניאו
לכאמכ אלא ולשבתנ אלש לכד והייניד יכה ןהל הפי ןקומצש ןילישבתב לבא ןהל הפי ןקומצ ןיאש ןילישבתב מ"ה והימ
ד"מ אכיא ןהל הפי ןקומצש אלא ןכרצ לכ ולשבתנשכו המוטק הניאו הפורג הניאש הריכ ג"ע ןתוהשל רוסא ע"כל ד"ב
אילת אגהנמב ג"הכ לכו רוסא ד"מ אכיאו רתומ ל יברל יברקמד אברעמ ינבל רוסא לאומשו ברל יברקמד אחנידמ ינב
ירש ןנחוי ירש אחנידמ ינבכ רימחהל הצורהו אברעמ ינבכ אלוקל ןניטקנ יכהב אגהנמ ןל תילד ןנאו :
ואצמנו הפורג הניאש הריכ ג"ע ותוהשל רתומ יאסורד ןב לכאמכ לשבתנש לכ ל"ז ןואג יאה וניברל תועד השלש ןאכ
צמ וליפא לישבת ל"ז יולה ז"רה ירבדלו .ול ערו קמטצמ ןכ םא אלא ותוהשל רוסא ל"ז יספלא ברה ירבדלו .ול הפיו קמט
לשבתנ רוסא וכרצ לכ לשבתנ אלש לכ ול הפי וקומצ לבא [ותוהשל] רתומ ול הפי וקומצ ןיאו יאסורד ןב לכאמל עיגהש
הנידמה גהנמכ לכה ול הפי וקומצו וכרצ לכ :

םוכיס
המדקה גנר ןמיס הרורב הנשמ
הנטק החיתפ לקשה תיצחמ רפסמ קיתעהל יתרמא וב ארוקה יניע לבלבי אלש ידכו ויתוראפ ובר הזה ןמיסהש ינפמ הנה
.וב ארוקה ץוריש ידכ הלש םינידה ירקיעמ הילא קמ היהש .הרזח ןינעו היהש ןינע שיש עד ג"ע ש"עמ לישבת ןתונש יר
תבשבו הריכ ג"ע ש"עמ םחינהשכ ירקמ הרזחו .הריכהמ לטונ תבשבו הריכ ג"ע דמוע וחינמו הנמטה ךרד אל הריכ
הריכ ג"ע תינש הריזחהל הצורו הריכהמ ולטונ ] ךומס ש"עמ ולטונש הרזח ןינע דוע שי לבא ע"וכל הרזח ןיד רקיע והז
וריזחמו הכישחל "גהב ב"סב ראובמכ [ה יאסורד ןב לכאמכ לשבתנ רבכ לישבתה םא ל"ס היננחד ןנברו היננח יגילפו
לושיב יצחכ אוה ] לושיב שילשכ א"יו [ המוטק הניאו םילחגה ןמ הפורג הניא םא וליפא הריכ ג"ע התוהשהל רתומ ונייה]
[רפאב םילחגה הסוכמש מטצמו וכרצ לכ לשבתנ כ"אא המוטקו הפורג הניא םא רוסאד ל"ס םימכחו ול ערו ק קרפ שירבו .
אל ל"ר ןנתד ןתי אל יאה ס"שהל יעבמו רפאה תא ןתיש דע וא ףורגיש דע ןתי אל םיצעבו תפגב 'וכו הוקיסהש הריכ ןנת הריכ
איתאו םוטקו ףורג וניא וליפא תרתומ היהש לבא ריזחי אל ל"ר ןתי אל וא היננחד ןנברכ איתאו םוטקו ףורג ןכ םא אלא ההשי
שפיא אלו היננחכ .איעב יאה אטי תוהשל וליפאד היננחד ןנברכו ןנת תוהשל םתטישב םידמועהו ם"במרהו ף"ירה וקספו
המוטקו הפורג ג"ע ןניעב . ןב לכאמכ לשבתנשמ הפורג הניא לע וליפא רתומ תוהשל לבא ןנת ריזחהל וקספ תופסותהו
היננחכו יאסורד . ה תעד איה 'א העד הז ןמיסב ע"ושב ואבוהש תועד יתשה ןהו רבחמה איבמש א"יהו ם"במרהו ף"יר
ל"נה תופסותו י"שר תעד אוה א"ס ףוסב :ה"זעב ע"ושה ירבד תא ראבל אובנ התעמו הרצקב ונראבש המ והז

הכלה השעמל

גנר ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
הריכ (ב) ,תורידק יתש תתיפש םוקמ הב שיו ,הלעמל הרידק היפ לע ןיתפושו (א) הרידקכ היושע איהש תפגב הקסוה םא אוהש (ג)
(ד) םיתיז לש תלוספ ל (ה) * רוסא ,םיצעב וא א אוהו * וכרצ לכ לשבתנ כ"אא (ז) ,הילע ותוהשהל * םוי דועבמ (ו) לישבת * הילע ןתי
קמטצמ (ח) (רסחו ךלוה 'יפ) התחי אמש שחימל אכילד ,ול ערו חיסמ * יח אוהש ןויכד ללכ (אי) לשבתנ אלש <א> (י) יח היהש ב וא (ט) ,
,יותיח אלב לשבתהל לוכי הלילה לכבו ,רחמל דע הנממ ותעד לבא אוהו וכרצ לכ לשבתנ 'יפאו ,וכרצ לכ לשבתנ אלו תצק לשבתנ םא
ףרג כ"אא הילע ותוהשהל רוסאו התחי אמש (בי) ןנישייח ,ול הפיו קמטצמ ,םילחגה לכ הנממ איצוהש (גי) ונייהד םטק וא (די) ונייהד
<ב> ד הב ןתנ םאו ;םמוח טעמל רפאב םילחגה הסכש ג .הנממ ותעד חיסמ ךכ ידי לעד <ג> היח הלוכ התיה וליאכ רתומ ,היח הכיתח
הפורג הניא וליפאו (רונתהמ םילחגה ךשמש 'יפ) המוטקו ,(רפאב םילחגה הסכש 'יפ) (וט) * הצוח ךומסב (זי) הרידק (זט) הל ךומסל ה רתומ
הל ; וליפא (טי) * הילע תוהשל רתומ (חי) * ,אבבגב וא שקב הקסוה םאו המוטק אלו הפורג אל הניא . לצא וז תומיאתמה תוריכ יתש :הגה
ה ףיסומש יפ לע ףא (כ) * המוטקו הפורגה לע תוהשל רתומ <ד> ו ,המוטקו הפורג הניא הינשהו המוטקו הפורג תחאה ,םהיניב סרח לש ןפודו וז הפורג הניאשמ לב
.(הריכ קרפ 'מג) המוטקו שקב קסוה םא וליפא ,רונתו <ה> ז (אכ) .םוטקו ףורג אוה םא 'יפא ח (בכ) ,ול ךומסל וליפא רוסא ,אבבגו ז"כ :הגה
.(יכדרמ תוהגה) וב תדלוס דיהש ט (גכ) םא ,תחא הרידק תתיפש םוקמ אוהש (הכ) ,חפוכו <ו> .ובג לע וא וכותב תוהשל רוסאש ש"כו (דכ)
.רונתכ וניד (זכ) ,םיצעב וא תפגב ;הריככ וניד (וכ) אבבג וא שקב קסוה ) .(י"שריפמ עמשמ ןכו וב לכו הריכ פ"ר ן"ר) .(הריככ םניד ונלש םירונתהו י (חכ)
לשבתהל ליחתהש לישבת אוה םאו ;ול הפיו קמטצמ אוה 'יפא (ל) רתומ ,וכרצ לכ לשיבש לישבת אוה םא ,ההשו חכש םאו <ז> (טכ)
שב רוסא ההשו רבע םאו ;תבש יאצומ דע (בל) רוסא אי (אל) ,וכרצ לכ לשיב אלו .םהינ (גל) םאו <ח> * .(ם"במרו א"הגה) ושעיש ידכב דע * :הגה
מ םאו (ול) ,(יכדרמ תוהגה) ההשו רבעכ וניד ,לארשי וריזחה די םאו <ט> (הל) * ;(א"גה) ההשו חכשכ וניד גי (דל) * ,תבשב י"א הריזחה בי ירהש רתומ ,ול ערו קמטצ
.(ז"נר 'יס שיר ל"עו י"ב) רוסיאה ןמ הנהנ אל וט (זל) יאסורד ןב לכאמכ זט (חל) לשבתנש לכש א"יו לכ לשבתנ אלש ולכאמ לכוא היהש םדא םש 'יפ)
ד"סב המדקה הריכה קרפל תבש ל ו
www.swdaf.com 7
,(וכרצ ,הריכ ג"ע ותוהשהל רתומ ,ול הפיו קמטצמו וכרצ לכ לשבתנש וא רונת ג"ע (מ) וליפא וא (טל) :הגה ינומיימו יכדרמ תוהגהו ג"פ דיגמה)
י"בו הריכ 'פ שירו ג"פ ,( םיצעו תפגב קסוה 'יפא המוטקו הפורג הניא 'יפא אלא * אבבגו שקב קסוהו המוטקו הפורג הרכזוה אלו ;
חכש םאו ;תבשב הילע הריזחהל אבו (במ) הילעמ הרידקה לטנ םא ןינעל ןכו ;יאסורד ןב לכאמל עיגה אלו (אמ) לשבתהל ליחתהשכ
ו .רוסא (דמ) ,=יאסורד ןב= ד"ב לכאמל עיגה אלו (גמ) לשבתהל ליחתהש לישבת ההשו .ההשו רבע םא ל"צא ארבסכ לקהל וגהנו * :הגה
הנורחאה . םילחגב תעגונ הניאו םינבא ג"ע וא לזרב לש אסכ לע (המ) * תבשוי הרידקהש ,ההש ןינעב הז לכו ג"ע הנמטה (ומ) לבא ;
.רוסא ה"דל ,םילחג הלעמל הלוגמ זי איהש (חמ) ןמז לכ (זמ) ,שממ שאה ג"ע תדמוע הרידקה םא 'יפאד א"יו :הגה קר * ,גהנמה ןכו ;ירשו (טמ) ,הנמטה ירקמ אל
י"ע םשמ וריסהל שי (נ) ,תבשב שאה ג"ע ואצמנו שאה ןמ ןקתנ אל םאו ;םשמ וריסהל לארשי לכויש ידכ שאה ןמ תבשה םדוק תצק ןקתנל םירהזנש ,י"א אכיל םאו ;י"א
ילחגה ענעני אלו תחנב םשמ ונחקיש רהזיו .םשמ וריסהל לארשיל רתומ חי (אנ) .(ז"פ י"ימגהו הריכ פ"ר יכדרמ) ירשו אוה ןיוכתמ ןיאש רבד ,תצק ןענעני םא ףא זאו ,ם

ב ףיעס
.תחתור טי איהש ןמז לכ (דנ) הריזחהל רתומ * ,תבשב 'יפא (גנ) הילעמ הרידקה לטנו המוטקו הפורג איהש (בנ) הריכ * הדועו כ (הנ) :הגה
,(רוט) ודיב .עקרק ג"ע החינה אלו * ;(רוט) הריזחהל ותעדו אכ (ונ) * :הגה רוסא ,רונתבו (טנ) .רוסא הכותל לבא (חנ) ,הבג לע בכ אקודו (זנ)
.םיצעו תפגב וקיסה םא ,חפוכל ה"הו (ס) ;םוטקו ףורג אוה 'יפא ריזחהל ,ריזחהל רתומ זאו ,(י"ב) וכרצ לכ לשובמ לישבתהש אקודו <י> (אס) * :הגה
תרחא הריכל גכ וליפאו (בס) הריכה ןמ ולטנשכ דכ (דס) קר <אי> רוסא וניא הז לכד א"יו (גס) .(ג"פ ינומיימ) הריכ התואל 'יפא ,רוסא וכרצ לכ לשבתנ אל םא לבא ,
ל םיגהונ ןכו (וס) ,(וב לכו הריכ 'פ ן"ר) רתומ עקרק ג"ע (הס) וחינה 'יפא ,הכשחשמ םשמ וחקל םא לבא ;הכשחש דע וריזחה אלו ,םוי דועבמ רונתב לקה שיש ונלש םי
מ איצוה םאד א"יו .(י"ב) רוסא ע"כל ,ןנטצנ םא <גי> והימ (חס) .רימחהל בוטו <בי> (זס) ,ןיליקמה ירבד לע םמצע ןיכמוסו ,הריכ ןיד םהל הכ (טס) ,רונתה ןמ לכא
בל ךומס וכ וא (אע) ,הכישחל ךומס <וט> אוהש לכד א"י (ע) .(ז"פ מ"הגה) תותסכבו םירכב וחינהל רוסא <די> םא (בע) ,(יכדרמ תוהגה) ,ןדידל תבש תלבק אוהש וכר
חכ (דע) ךא ,לקהל גהנמהו ,הזב ןיליקמ שיו .ומצע (גע) תבשב ומכ וניד זכ ,םוי דועבמ החיתרהל רשפא יא הרידקה ןנטצנ םאש כ"כ ךומס אוה םוקמב רימחהל בוט
) ,שאל 'יפא ,ךומסל לבא * ,שממ הריכ ג"ע (הע) אקודו .ךכ לכ ךרוצ ןיאש <זט> (חע) .(י"ימגהו ר"מגה) הכישחל ךומס (זע) וליפא טכ ירש ,וב תדלוס דיהש םוקמב (וע
ןמקל ראבתיש ומכ ,תבשב 'יפא ירש ,םש תדלוס דיה ןיא לבא ,תדלוס דיהש םוקמב אקודו ;ולצא ךומסל וא וילע ריזחהל ןיב קוליח ןיא רונתבו .ח"יש 'יס

דנר ןמיס ןויצה רעש
(בכ) שאה לע הילצ ומכ בושחד אכה ודומ ,ג"נרב ןירסואהל וליפאו םינורחא ראשו םידגמ ירפה ובתכ ןכ ,םילחגב ןיעגונ תוריפהש ןויכ ,
,םהרבא ןגמה ירבד רואיבב ג"נרב ןירסואהל רתוי םיכסמ אוהש ףא ארתיהל ףסוי תיבה םתס יכהלו והזד ,בתכ א"רגה רואיבבש ףאו .
:הרדקה םוחמ ןילצנש קרו שאה לע אלש יריימד הטושפכ שרפמ אוה ,ג"נרב ןיריתמה תטישל אקוד

גנר ןמיס הכלה רואיב
* הילע ןתיל - .הלעמלמ הריכה ללח דגנ ש"כו הריכה תונפד יבוע ארקנ הבגו הריכה בג לע ונייה היוסכב הסוכמ איה םא וליפאו
יוסיכה לע הדימעמו [ח"בהכ ב"כ ק"סב א"מה םיכסה ןכו ח"בו י"בב ש"יע] הז ףיעסב ןמקל רוטהו ז"ל ףדב י"שר כ"כ ירבדמ ךא
ב שאה ג"ע ותוא ןיהשמ ןיא בתכש ד"ה ג"פב ם"במרה אוהד רשפאד הבג לע ללכב ןיא יוסיכ ג"עד הרואכל עמשמ ש"יע 'וכו תבש
ייותחל יתא אלו הנממ ותעד חיסה בוש אמתסמד ןנירמאד רפאב םילחגה הסכ םאש ומכ ג"י ןידב ןייעו רונתה יפ חט םאו בתכש
םתה יותיח ששח שי הסוכמב ףאד עמשמד 'וכו טיטב עמלמ תדמועש אכה כ"אשמ םינפב תדמועש ינאש ןויכ רשפא יוסיכה ג"ע הל
ותעדב ע"צ כ"פעאו לשבלמ ותעד חיסה רבכ הלעמלמ הדימעהו הריכה תא הסיכש :

* הנורחאה ארבסכ לקהל וגהנו - ש"ארה ירבד קיתעהו תועד יתשה ולאב הברה ךיראהש י"בב ןייע לארשיש ינפמד בתכש
ש"ע םהל חנה כ"ע ונל ועמשי אל יאדובו תבש גנוע תוצמב םיקודא תוחמל הצר אל הז םושמ קרד הזמ עמשמ הממ אפוג י"בה ןכו
ןיליקמב תוחמל חכ ונב ןיא מ"מ ךא רימחהל הטונ ותעד כ"ג עמשמ א"י םשב הינשה העדהו אמתסב הנושארה העד קיתעהש
וקלסלו הכשח םדוק צ"כ לשובמ היהיש רהזיל בוט יאדוב הלחתכל ז"פל כ"עו א"מרה בתכש ומכו א"יהכ םעה וגהנ רבכש שאה ןמ
טופטפה לע דימעהל לוכי םרובע לישבת הזיא לשבל ךרצוהו המחה תעיקש םדוק םיחרוא ואבש ןוגכ רבדה רחאתנש עריא םא ךא
ולושב רמגיש דע טופטפה לע דמוע ונחיניו יגס לושיב יצחכ קר העיקשה דע לשבתי אלש ףא לשבל אהד הלילב ונממ קלסל רתומו
:םילחגה לע דמוע ןיא

עיבי ת"וש ו קלח רמוא - בל ןמיס םייח חרוא
(ב) םתעיסו ם"במרהו ף"ירה תעדכ םתסב קספ ,(א ףיעס גנר 'יס) ךורע ןחלשה ןרמו המוטקו הפורג הניאש הריכ ג"ע תוהשהל ןיאש ,
ריכ ג"ע תוהשהל רוסא ,ול הפיו קמטצמש וא ,וכרצ לכ לשבתנ אל םא לבא ,ול ערו קמטצמ אוהו ,וכרצ לכ לשבתנש לישבת אלא הניאש ה
.םילחגב התחי אמש ןנישייחד ,=המוטקו הפורג= ק"וג לכש ל"נה םינושארהו םינואגה בור תעד םירמוא שיו םשב איבה בושו
ק"וג הניאש יפ לע ףא הריכ ג"ע תוהשהל רתומ ד"באמכ לשבתנש עיגה אלו לשבתהל ליחתהשכ אלא המוטקו הפורג הרכזוה אלו ,
הגהב א"מרה בתכו .יאסורד ןב לכאמל .הנורחא ארבסכ לקהל וגהנ ןכש ף"ירהכו ,םתסכ קוספל ןרמ תעדש הארנ ללכה יפל הנהו
םתסכ הכלה א"יו םתס ונידיב לודג ללכד (זצ ס"ר) ונאפמ ע"מרה ת"ושב ש"ממ עודיכ ,םתעיסו ם"במרהו דפ 'יס) ד"וי ך"שה כ"כו .
.(בס תוא) םיקסופה יללכ ג"הנכבו .(במר 'יס ה"וא תארוה יללכבו ,בי ק"ס תוא ע"שה יללכ) יכאלמ די ברה ש"מכו ,םינורחא הברה כ"כו
.ש"ע .(י ע"שה ןרמש ףאש ,בתכ ,'וכו חיכוהל יל שי הנהו ה"דב (ה"פ תבשה תרמשמב) ןהכ תחנמ 'סב לטנמייפ כ"ארגה םלוא
:(ד"ס ד"נר 'יס) ע"שב ש"ממ ,והייתווכ ל"ס אנידלד הארנ מ"מ ,םתעיסו 'סותו י"שרכ עירכה אל גנר 'יסב םייח םילכאנה תוריפ
,ם"במרהו ף"ירהל רוסא הז רבדש יאדוב הנהו .כ"ע .הכשח םדוק ולציש א"אש יפ לע ףא ,הרדקל ביבס םוי דועבמ םנתיל רתומ
לישבתכ בישח םייח םילכאנה תוריפו ,ק"וג הניאש הריכ ג"ע ותוהשהל ירש ד"באמבד ל"סד םתעיסו 'סותו י"שרל אלא רתומ וניאו
ד"כאמל עיגהש . . . . י"שרכ ל"ס הכלהלד יאדוב כ"א ,הרדקה ביבס םייח תוריפ תתל ריתהל קספ דנר 'יס ע"שה ןרמו ליאוהו
.הבושת הילע ןיאש היאר איה וזו .התחי אמשל ןנישייח אלו ןינע לכב ותוהשהל רתומ ד"באמכ לשבתנש לכש ותעיסו . . .
ןויצה רעשב ב"נשמהו כהד ,ג"מפה םשב בתכ (בכ ק"ס דנר 'יס) לע ףא רתיהל י"בה םתס יכהלו ,שאה לעש הילצכ בישחד ,ירש ע"כל א
.ל"נכו ,יכה ל"ס אל ומצע ףסוי תיבה ןרמש תמאבו ,כ"ע .א"ס גנר 'יסב ם"במרהו ף"ירה 'דל רתוי םיכסמ אוהש יפ ךמס ןאכמ פ"כעו
יכ ג"ע ד"באמכ לשבתנש לישבת תוהשהל ותעיסו י"שר 'דכ לקהל חרזמה תודעו םידרפסה גהנמל םתסכ אלדו ,ק"וג הניאש הר
ןרמ .ל"נה (א"ס גנר 'יס)ד"סב המדקה הריכה קרפל תבש ל ו
www.swdaf.com 8
גצ ןמיס א קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש
רונת וא הריכ ןיד ןהל שי םא תקפתסנש תוהשהל רתיה ןיגהונ םלועהש תוכתמ לש חפ יוסכב ונתנידמבש זעגה ירונת רבדב הנה .
י"שרפדכ הריכמ יפט וכותל ומוח טלקנש םושמ אוה רונת תרמוח ופרגישכ ףא ומוח םצע דצמ םש לשבתהל לוכיו ח"ל ףדב /תבש/
הריכב ליעומש םעטה והזש לושבה רהמל ךרטצי םא ףא םילחגב תותחלמ ותעד קלסמש םטוקו ףרוגש הממ ארכיה אכיל ןכלו םילחגה
ן"רה והל םיכסהו ןואג םירפא ברו ןואג יאה בר םשב ן"רב אתיאדכ המיטקו הפירג . . . . הל השקוה ךא ו . . . .

.תותחל ותעד ןיאש םטוקו ףרוגש המב ארכיה אכילו הפירגו המיטקב םימעפ הברה אוה היפאהו לושבה ךרדש רונתב קר ךייש אוה כ"או
אצמנו ,יותחל שוחל ןיאו תותחלמ ותעד קלסמש הזמ לודג רכיה ךל ןיא תוכתמ חפ יוסכב לשבל ללכ ךרדה ןיאש זעגה ירונתב לבא
ירונתל שי ז"יפלש המוטק הריכ ןיד תוכתמ חפב הסיכש זעגה . . . .

איבי אמשל אלו ורזג םילחגהב התחי אלשל קרש ןניזח אהד ,ונלש זעגה ירונתב הרזגה ללכ ךייש אלד רמול לודג םעט שי הנהו
יותח ששח ךייש אלש אבבגו שקב הוקיסהש הריכב םג רוסאל ןל היה הז רזגימל ךייש היה םאד ,שאה הלכישכ םיצע דוע ןתי אמש
ורזג אל הזד רמול ךירצ אלא ,רכיה הזב אכיל אהד ,הריכבש שקה רעבתישכ שק דוע אליקש ויפב יותחב אלא ורזג אלד םושמ ילואו .
.םידיב תושעלמ כ"כ השעמ והל בישח אלד ישניאל לידגהל הצור םא אלא םש שי רבכש זעגהב יותח ךייש אלש זעגה ירונתב כ"או
א זעג דוע ןתיש ךירצ שאה אלש םירחא םיצע איבהל ומכ אוה כ"א ,זעגה םשמ דרויש רוניצה יבקנ תא רתוי חתופש י"ע ןתונש רח
םידיב השעיש וששח אלד ורזג . . . .

יוסכב םגד ריתהל שי רשפא ימנ דבל שאה תא קר הסכיש אלא םילידגמו םיניטקמ םדי לעש םירותפכה לע םג יוסכ אלב ףא ז"פלו
ודג רכיה אוה דבל שאה לע תוכתמה חפ לש יוסכהש בוט רתוי ךא .הברה ןיגהונש ומכו רתוי שאה לידגהלו תותחל ותעד ןיאש ל
אוהש ףאו .התחיו יוסכהב שיגרי אלש שוחל ילוא שיש םוטקה ומכ יותחה םוקמב םג היהי רכיההש ידכ םירותפכה תא םג הסכי
וה ילוא יותחה םוקמבש רכיהב וניצמ רכיהה רתיהש ןויכ מ"מ קוחר רבד הזכ רתיהב אקוד א תא הסכיש דבל הז יאדו לבא .
ויה םשש ןויכ לבא .שאה יוסכב רתוי הארנ הזש תיחפהל ותעדש תוארהל ךירצש אוה רקיעהש ליעוי אל שאה תא אלו םירותפכה
אוה רשפא יותחה םוקמב היהו םוחה תא תיחפמש אתוילעמל והייוורת לבא ,םירותפכה תא םג תוסכל רימחהל שי ןכלו אקודב ןויכ
שאה יוסכב רתיה םיגהונה ולאב תוחמל ןיאו קחדה תעשב לקהל שי בושח רכיה אוה םירותפכה יוסכ אלב םגש רבתסמ רתויש
דבל .

א קרפ התכלהכ תבש תרימש
.גכ . . . . הלוגמ שאל תבשחנ תילמשח הריכ לכ

.דכ לכאמה םוח לע רומשל תדעוימה . . . תבשל תדחוימ תילמשח הטלפ םלוא לידגהל רשפא יא םגו הילע לשבל םיליגר ןיאו הילעש
הילע ןתיל ןיא לבא . . . םיאנתה ראש ירחא אלמיש אוהו ,לכה תא הילע ריזחהל רתומו ,ףסונ יוסיכ הנועט הניא ,הלש םוחה תדימ תא
. . . . לישבת הב שיש הרידק תבשב הליחתכל

.גס תראשהל עגונב םיניד יקוליח הברה םנשיש ןויכמ וכרוצ לכ לשובמ היהי לישבת לכש דיפקהל בוט ,תבש ברעמ שאה יבג לע הרידק
.וחתרנש ריאל תבש ברעב הסוכמ שא יבג לע םנתיל בוט ,םימ יבגל ןכו ,תבשה תסינכ ינפל הסוכמ שא לע ןתנית הרידקהשו תבש ברעב
,תבשב הריסהש רחאל שאה יבג לע הריזחהל ונוצר ןיאש הרידק םנמא במ הבש לישבתהו לכאמ לש רועישה ידכ תוחפל םוי דועבמ לשו
ינפל בר ןמז םמישיש . . . רימחהל בוטו ,הסוכמ הניא םא םג תבש ברעמ שאה יבג לע םריאשהל ,ןידה רקיעמ ,רתומ . . . יאסורד ןב
.תבש תסינכYou're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->