P. 1
Stuvia 98263 Inleiding Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht Voltijd 2012 2013 v2 1 f

Stuvia 98263 Inleiding Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht Voltijd 2012 2013 v2 1 f

|Views: 7|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Nov 24, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/09/2013

$4.99

USD

pdf

Samenvatting: 'praktisch arbeidsrecht

'
door

susanneq

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Studiehandleiding 2012-2013 APA-KC8-12: Inleiding arbeidsrecht en Sociale zekerheidsrecht u!an "esources #anage!ent ogeschool $trecht Tanja van Mazijk Marja van de Poll .Stuvia.

................................. 5 ............................................................ 3 3 Programma per week.........................................De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Inhoud 1 Algemene informatie ................Stuvia....................................................................................com .................................................. 1 2 Nadere gegevens..............................................

t een inleidend karakter 2aar tudenten die bijzonder ge3ntere eerd raken in het Arbeid re!ht kunnen zi!h 2elden bij de do!enten Arbeid re!ht o2 te olli!iteren naar een tudent-a i tent !ha+4 )e invulling hiervan kan aanleiding geven voor het verkrijgen van een *o.Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht Stuvia. 2eer.d +oets*or! "esultaatschaal +oetsdatu! #ini!u!ci. tudie 177: veronder telde aan%ezigheid4 .oor zo%el de leergroe+ al de !ollege geldt de .*ing inhoud • • • • • • • • 1 .127 2inuten1 leergroe+. *18<. *18<. +arti!i+erend4 "oor!ollege.dlijnen van het arbeid re!ht4 ?at i de rol en betekeni van het arbeid re!ht in de verhouding %erkgever en %erkne2er bij het aanne2en van +er oneel1 bij het %erken in de organi atie en bij het verlaten van de organi atie4 ?elk o!iaal vangnet i er voor de %erkne2er na het • • • • Contact)ersoon /oertaal cursus 0erk*or! Aan1ezigheid *er)licht- • • • • • • • • • • • • Contactti.%er 2re3uentie toetsaanbod Periode Korte beschri. de tudent i voorbereid en i a!tie. hee. *voltijd/ee 0a1 de !ur u zel.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1 Alge!ene in%or!atie • • • • • • • • Cursuscode Cursusnaa! Cursusnaa! in &ngels Aantal ec's Studie%ase ()leidings*ariant +oegankeli.=7 2inuten MC-toet 117 tot en 2et 1717 Toet +eriode >1 hertoet toet +eriode C (1( 21 toet en hertoet A-> Kenni 2aking 2et de hoo.cellentie!ogeli.AP nor2.a e.Siriu 5 ter*ren-4 Tanja van Mazijk *Tanja4van2azijk6hu4nl1 788-881 9788/ederland "oor!ollege1 leergroe+1 zel.kheden• • • • • • • • APA-KC8-12 Inleiding Arbeid re!ht en o!iale zekerheid re!ht Introdu!tion $abour $a% & So!ial e!urit' $a% ( ) *+ro+edeuti !he .k andere %aculteit&.com .

t kenni van en inzi!ht in de hoo.dlijnen van het arbeid re!ht aangaande de in troo21 door troo2 en uit troo2 van %erkne2er in een organi atie1 die de juridi !he verhouding tu en %erkgever en %erkne2er be+alen4 • )e tudent hee. i arbeid re!htelijk niet altijd a!!e+tabel4 "et i daaro2 van belang zorgvuldig in kaart te kunnen brengen %at arbeid re!htelijk %el en niet 2ogelijk i 4 Boed advie aan het 2anage2ent door "C kan de organi atie veel geld be +aren4 • )e tudent hee.Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht be@indigen van de arbeid relatieA )atgene %at %en elijk i vanuit organi atie+er +e!tie. #itgever 4 IS>/9E89771E877291 F811(7 Stuvia.or2atie over So!iale Dekerheid *2ee t re!ente druk-4 )eventer..dlijnen van het o!iaal re!ht o+ het gebied van ziekte1 arbeid onge !hiktheid en %erkloo heid4 • )e tudent i in taat de in deze !ur u o+gedane arbeidre!htelijke kenni en inzi!hten toe te +a en bij het beoordelen en o+lo en van eenduidige do!h relevante +raktijkvragen over de in troo21 door troo2 en uit troo2 van %erkne2er in een organi atie4 • )e tudent i in taat de in deze !ur u o+gedane kenni en inzi!hten toe te +a en bij het beoordelen en o+lo en van een aantal eenduidige do!h relevante o!iaal re!htelijke +raktijkvragen over ziekte1 arbeid onge !hiktheid en %erkloo heid4 Been • "o+1 A4 Prakti !he in. /oordho.com .t kenni van en inzi!ht in de = hoo. Klu%er4 IS>/ 9E8971=799=1E1 F=G1=( • $oon tra1 C4041 Prakti !h Arbeid re!ht4 *2ee t re!ente druk-4 Broningen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal • 4eerdoelen • • Ingangseisen Kosten en studie!aterialen • 2 .

d6 7eze ti. voor de +roe.gaand aan de !ollege arbeid re!ht in de leergroe+ de individueel ge2aakte o+dra!hten en tu envragen uit het boek Prakti !h Arbeid re!ht1 zoal die in het +rogra22a hieronder %orden aangegeven4 )e ant%oorden taan a!hter in het boek4 Mo!hten er de ondank nog vragen re teren1 dan kunnen deze in het !ollege aan de do!ent %orden ge teld4 Studenten 2aken en be +reken voora.!ollege kunnen o+en taande vragen aan de do!ent %orden ge teld4 • • +enta!en "et tenta2en be taat uit 2 delen4 "et onderdeel arbeid re!ht *deel 1 tenta2enen het onderdeel ziekte en o!iale zekerheid re!ht *deel 2 tenta2en-4 >ij het onderdeel arbeidre!ht 2ag u alleen u% %ettenbundel raad+legen4 >ij het onderdeel ziekte en o!iale zekerheid re!ht 2ag daarnaa t het boek Prakti !he in.ks een hal% uur begeleide leergroe)ti.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal • Studiebelasting • 2 5adere gege*ens 4eeracti*iteiten +er *oorbereiding *an de hoorcolleges is er 1ekeli.d dient de student als *olgt te benutten: • Studenten 2aken en be +reken voora.or2atie over So!iale Dekerheid %orden gebruikt4 "et onderdeel arbeid re!ht be taat uit 2( 2! vragen en het onderdeel o!iale zekerheid re!ht be taat uit 1( 2! vragen4 Totaal 87 2! vragen4 Ir i geen a+art 3 .Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht • Coozendaal1 ?4$4 Arbeid %etgeving *2ee t re!ente druk-4 )eventer.com .gaand aan de !ollege in de leergroe+ de individueel voorbereide vragen over ziekte en o!iaal Dekerheid re!ht4 * )e vragen %orden tijdig via SharePoint ge+ubli!eerd4)e ant%oorden zullen o+ !ollege %orden be +roken4 )e tudenten bereiden de to. Klu%er4 IS>/ 9E8971=78(E(81 F2G1(7 • Publi!atie o+ SharePoint !ur u ite • 28 uur volgen onder teunende !ollege • E uur begeleid %erken in leergroe+ • 8E uur be tuderen literatuur • 28 uur 2aken o+dra!hten • 28 uur voorbereiden • 2 uur 2aken tenta2en Totaal.toet en individueel voor en be +reken hun vragen 2et elkaar in de leergroe+4 H+ het laat te 5 teven re +on ie . 187 uur tudiebela ting Stuvia.

Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht !ij.er +er onderdeelJ ?ie 2inder dan een (1( haalt 2oet het hele tenta2en *du beide onderdelen.herkan en4 Aangezien het tenta!en uit #C *ragen bestaat8 *olgen hieronder een )aar *oorbeeld*ragen: Voorbeeldvraag 1 Bepalingen uit een CAO kunnen algemeen verbindend worden verklaard door: a b c d de de de de Stichting van de Arbeid minister van Justitie minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid contracterende CAO-partners Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 4 .com .

Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht Voorbeeldvraag 2 Joop de !oop is na "i#n studie met "i#n eerste werkgever een arbeidsovereenkomst voor een #aar aangegaan $a dit #aar is de arbeidsovereenkomst stil"wi#gend verlengd Welke uitspraak is #uist% a b c d &oor de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde ti#d is het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde ti#d geworden Als gevolg van de verlenging kan de arbeidsovereenkomst alleen door middel van schri'teli#ke op"egging eindigen (oor de be)indiging van de arbeidsovereenkomst is geen toestemming van het *W( nodig &e werkgever kan de dienstbetrekking met Joop niet op"eggen als Joop op dat moment "iek is Stuvia.com . en 84= A= %eek =8 Soorten overeenko2 ten van %erk • .d tuk 1 en 8 5 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3 Progra!!a )er 1eek 4et o): studiesto% en o)drachten *99r het college zel%standig bestuderen:!aken6 /oora%gaand aan college bes)reken in leergroe)6 0eeko*erzicht )eriode A: Arbeidsrecht onderdelen instroo! en doorstroo! 1eek A1 %eek =G (nder1er) Studiesto%: Praktisch arbeidsrecht H+ !ollege behandeld o)drachten zel%studie: leergroe) ---- Inleiding • • • Ce!ht bronnen Ce!hterlijke 2a!ht >egin elen +rivaatre!ht A2 %eek =E +oetreding tot de onderne!ing Solli!itatie.d tuk 2 en =1 24u4v4 tu envraag =41 H+dra!ht 242 en 24= H+dra!ht =411=42 en =4= H+dra!ht 141 H+dra!ht 841 a tL2 .a e • )i !ri2inatie • Medi !he Keuring "oo.a t • Tijdelijk • Kle<ibel • Aanne2ing van %erk • Hvereenko2 t van o+dra!ht "oo.

ongeval Arbeid o2 tandigheden )e onderne2ing raad "oo.boete .ia Share+oint "oo.un!tie en +roe.+roe.d tuk 12 H+dra!ht 1(41 en 1(42 H+dra!ht 1241 tL2 124= H+dra!ht 1841 tL2 1848 A8 Proe%toets. tu envraag 1G41 ant%oord.d tuk 28 A( %eek 87 • >ijzondere bedingen. = 2aanden niet = %ekenH+dra!ht G42 en G4= H+dra!ht E41 tL2 E4= H+dra!ht 841 aMb en 842 H+dra!ht 941 en 942 H+dra!ht 2841 en 2842 Stuvia. alle behandelde Proe. Norgani atori !hO i4+4v4 Norgani !hOP niet tu envraag 1G4E Alle to.d tuk ( o)drachten zel%studie: leergroe) H+dra!ht (411 (421 (4= en (48 *erratu2 ant%oord (42.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal • • • CAH Arbeid voor%aarden in %et Arbeid voor%aarden niet in %et o.tijd .d tuk 1( "oo.Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht 1eek A8 %eek =9 (nder1er) )e inhoud van de arbeid overeenko2 t • Contra!tvrijheid Studiesto%: Praktisch arbeidsrecht "oo.d tuk 18 24u4v4 tu envraag 1842 . .toet 6 . tot nog H+dra!ht 1G41 tL2 1G4=a en 1G48a "oo.d tuk 8 tL2 +ag4 178 *en tu envraag 842"oo.un!tie en !on!urrentiebeding Been %erk geen loonA >edrij.d tuk E 24u4v4 tu envraag E41 "oo. CAH "oo.tijdbeding /ieu%e .d tuk G 24u4v4 tu envraag G41d "oo.d tuk 1G Irratu2.d tuk 9 tL2 +ar4 94= M "oo.!on!urrentie 0erken in de onderne!ing • • • AG %eek 81 • • • /ieu%e .com .

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 7 . tot nog toe Studiesto%: Praktisch arbeidsrecht toeJ o)drachten zel%studie: leergroe) alleen o+ !ollege uitgereikt en behandeld Stuvia.com .Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht 1eek %eek 8= (nder1er) to.

Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht Stuvia.d tuk 2= "oo.%ijking lid G1 bij CAH toege taan 24b4t4 verkorten o+zegter2ijn %erkgever4 Tu envraag 94=. aanvulling +ag4 229.com .d tuk 19. +ar 1941.d tuk 28 lezen • Ab olute en relatieve bevoegdheid van de re!hter bij ge !hillen 0eeko*erzicht )eriode .d tuk = ()ga*en zel%studie:leergroe ) Ca e o+ Share+oint >8 • Diekte 8 .d tuk 22 >= %eek 88 • • • "oo.tijd "oo.d tuk 19 +ar 1942 "oo. Studiesto% o)drachten zel%studie:leergro e) H+dra!ht 19411 a tL2 d • )e o+zegverboden "oo.ia de kantonre!hter • Hnt lag bij . art GE2 lid 8 a.d tuk 21 "oo.d tuk 19 +ar4 194= H+dra!ht 1941 e tL2 h H+dra!ht 194= a1 b1 !1 e *ant%oord d i . ?at zegt de CAHA Die art GE2 lid 8 "oo. art4 G8G lid ( en 12 niet lid 8-------- >2 %eek 8E • .ia het #?.le<ibele overeenko2 ten H+ taande voet Met %ederzijd goedvinden Hnt lag tijden +roe.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 0eeko*erzicht )eriode . *er*olg: onderdeel >iekte en sociale zekerheidsrecht 1eek (nder1er) Studiesto%: Praktische in%or!atie o*er Sociale zekerheid "oo.out in boekH+dra!ht 2741 tL2 2748 H+dra!ht 2141 tL2 214= H+dra!ht 2=41 tL2 2=4= H+dra!ht 2241 en 224= *erratu2 ant%oord !.: Arbeidsrecht onderdeel uitstroo! <ontslagrecht= 1eek >1 %eek 8G (nder1er) Iinde Arbeid overeenko2 t • . aanvulling.d tuk 27 "oo.

d tuk 8 "oo.Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht %eek 89 >( %eek (7 >G %eek (1 >E %eek2 Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal • • Arbeid onge !hiktheid ?erkloo heid "oo.com .toet o+ !ollege uitgereikt en behandeld Proe%toets . +eriode AM> Ca e o+ Share+oint Ca e o+ Share+oint Proe.d tuk ( Alle behandelde to.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->