da'pTy

––hrI⁄'∂
/ava vrsta vrsadma' monane /avelI ∆e0ne mane /a⁄yR qyu'. æbe2a, rIK=ama' to
/avvu' htu' 1 ∆e ne /a[I pl\I g0 ]e.Æ
æ/marI kølejnI sameqI to bs m\e ]e, ma1Æ p6 manI /a'[ same /a'[ m\ta' /e
boltI /2kI g0 /ne manI so4ma' srkI g0. b'ne vCce ke2loy muk s'vad q0 gyo.
mona `nvan matapItanI /eknI /ek dIkrI. la4ko4ma' 8]relI. /ek le[k saqe
prIcy qyo. mabape -6I sm∆vI, le[n pr qo4o gu∆ro cale? p6 ko0nu' n sa'w\ta' /e
mnIßne j pr6I. mabap ∆6ta' ke dIkrIne pEsanI -6I [e"c p4e ]e. p6 mnIßna Svman
[atr mona/e >6 vrsma' mabap paseqI /ek pEso nhoto lI`o. /ne pote kølejma'
lekcrrnI nokrI l0 lI`I htI.
mnIßna' l[a6 pr /e muG` q0 gyelI. /enu' `Irg'wIr VyKtITv p6 monane /akßIR
gyelu'. ∆e ke mnIßna -re mona phelI var gyelI, Tyare qo4I gwra0 gyelI. /ava samaNy
m~ym vgRna vIStarma' /ga8 te6e pg nhoto muKyo. pr'tu P®emna P®qm 8]a\ama' /e b`u'
gO6 bnI gyu'. ∆e ke mnIße potey /ene -6I var varI htI, ætne nhI" fave.Æ pr'tu monanI h3
htI, æp6 hu' khu' ]u' ke `Ire `Ire favI j=e1Æ
mnIß [ub P®ema\ hto, nI[als hto. mona /ena P®emqI trbo\ htI. pr'tu mo2e wage
/e potanI `unma' rheto. l[vana vIcaroma' hoy, Tyare hajr ]ta' gerhajr jevo j. [ava
bese Tyarey cI† /enu' kLpnama' ser krtu' hoy. teve v[te monane jrIk mo\u' mo\u' lagtu. /ene
mn qtu' mnIßna mo5e sa'w\vanu' æ /aje =ak srs bNyu' ]e, ho"1Æ /qva to æmona, /aje fla6u'
bnavne1Æ /re, mona jmI ke nhI", /aje /enI tbIyt nrm ]e, /evI ko0 vatnu' mnIßne wan j
nhI". /eve v[te monane jrIk /o]u' /avI jtu'.
frva–krvanoy mnIßne zazo =o[ nhI". mona bhu j k'2a\e, /eklI p4I ∆y, Tyare
/enI cop4I–pen zu'2vI l0 b\jbrIqI /ene bhar ta6I ∆y. p6 Tya'y monanu' mn ka'0k
[a6I–pI6Ima' /ne -rgQqu vatcItma' v`are hoy. Ôyare mnIß P®k¨tIma' [ova0 ∆y /qva
potanI nvlna' ko0k pa> saqe /a'2o marI /ave1
monanI masInI dIkrI rtI, /merIkaqI >6 vrse /avI htI. monane yad /aVyu',
/e ]okra saqe pr6va potana' mabape /ene bhu sm∆velI. mo2o `'`o ]e. /merIkama' se2l
qyelo ]e. gwRπIm't ku2u'b ]e. p6 mona nhI" manI /ne masInI dIkrI rtI saqe /enu' go3vayu'.
rtI to /avIne mona pr /ovarI j g0 :ætara -rma' /aVyaqI /ek 0N2leKCyu/l
vatavr6ma' /aVya jevu' lage ]e. ... tu' [re j nsIbdar ]e. ...tara jevI mjbut mnnI hu' nhI".
tu' to matapIta, smaj b`anI same q0ne tara mngmta pa>ne j vrI. ...mnIß p6 ke2lo
P®ema\ ]e1 ...Æ
æbs, bs, bs1 hve tarI vat kr. dunIya /a[Ima' frnarI tu' 1 =u' =u' ∆eyu'? Kya' Kya' rhI?
tu' to mo2a 8ÁogptInI pTnI 1Æ
æbIlkul brabr. /e 8Áogna ptI phela. hu' to /emnI √IpTnI1Æ–bolta' bolta'
rtIno Svr /e2lo [INn q0 gyo ke rtI co"kI g0.
ækem /avu' khe ]e?Æ

ævI6ela' fulÆ wag–!)nI P®Stavnama'qI sawar.. tena sOjNyqI sawar. monana dIlma' /ekdm wav q0 /aVyo. s'pkR : C/O æwumIpu>Æ kayaRly. Tya' mo2a 8ÁogptInI pTnI bnIne mhalvanu'. mnIß hm6a' /3va4IyaqI /ek nva puStkna le[nma' 4ubI gyo hto. rate p6 /3va4Iyama' car dIvs /emne mI2I"goma' ke pa2IR/oma' ke prde=qI /avela mhemano ∆e4e fa0vS2ar ho2eloma' jmvanu' hoy. mona mne k=I kmI nqI. dom–dom sa˙bI. mare /ekla /ekla frvanu'. 8Cc smajna' man–mrtba mujb k¨>Im rIete vIcarvanu'–vtRvanu'. gme te2la pEsa [rcu'. mo2rga4I. pIrsnara >61 /e to svarna ∆y te rate mo4eqI /ave. wartnI vIvI` waßa/oma'qI cu'2I ka5ela' fulo tem6e gujratI waßaP®emI/one `yaR'" ]e p6 /enI vI=eßta je2lI . vIde= jvanu' qay Tyare p6 /e to bIznesma' VySt. mona 83Ine /ene ma2e pa6I l0 /avI. p6 mnIß l[vama' j mGn hto. ŒŒŒ ŒŒŒ ŒŒŒ æwumIpu>na ]eLle pane P®g2tI æhrI⁄'∂Æ bhenonI s'xep kqa/o gujratI le[nma' vI=eß wave Sqan pamI ]e. /e j nImR\ta. p6 Tya' bs. Kyarek mne l0 ∆y. !^–me. sanIyanI mra3I vataRne /a`areº æwumIpu>Æ paxIkna ta. /e j nI[alsta htI. ––hrI⁄'∂ ªπI. ! 4IseMbr !((@. bIJnu' hrvIlas. bNne vInobanI ma> =IÍya j nhI". pote saqe n /avI =ke. mona Kya'y su`I /ene ∆etI be3I rhI. æp]I [br p4I ke æhrI⁄'∂Æ /ek nhI". sahITyna rsne -u'2I-u'2Ine pInarI/o. bNne S>I/o..Æ –gulabdas B®okr. hujratpaga. /e njrma' /e j P®em.Æ kheta' to rtInI /a'[ma' z\z\Iya' /avI gya'. [anarI hu' /eklI. mona /enI pase j0 /enI pI3e haq fervva lagI.. temna sevayçma' s˚Iy rIte /aJvn kayR krnarI V®t`arI6I/o.. bpornu' wojn kaym bhar. mnIße 8'ce ∆eyu'. pu6e". rtIna gya bad mona Kya'y su`I /ena j vIcaroma' [ovayelI rhI. p6 mare ma2enI VyvSqama' jrIke m6a n rheva de. gme te2lu' mn fave tem =øpI"g kru'. /ekdm /ena hEyama' 8m\ko /aVyo. nokrcakr. @))^na /'kma'qI. /e 83Ine mnIßna 2ebl pase g0. k=I nhI"1Æ –bolta' rtIno k'3 frI ru'`a0 gyo. /Tyare p6 /e l[to be3o hto. jrIk SvSq q0ne rtI/e /ag\ claVyu' : æ-rma' ∆t∆tna' pkvaNn qay. jena pr mona pheleqI varI gyelI. pkvaNn bnavnara /ne pIrsnara [4e pge hajr. /a'[o wra0 /avI. me" /merIka ne yurop /a[u' [u'dI na{yu'. wrpur vEwv. gme te2lu' hru'–fru'. /ekI 2=e /ene ∆etI rhI. mare ka'0 p6 kam krvanu' nhI". mnIßna maqe /e6e h\vekqI haq ferVyo. v4odra–#*) ))!–INDIA sjRk–prIcy. ke2lIye var su`I pase 8wI rhI.æmne ko0 vatnI kmI nqI. /eknu' nam c'∂kaNta. =øpI"g kru' ke Klbma' ∆8' ke /varnvar pa2IR/o go3vu' /ne /emnI saqe bnI–3nIne pa2IR/oma' ∆8'. bIznesnI j vato1 hu' to bø/r q0 ∆8'. /a kqa/o /e bhenonI Svt'> k¨tI/o nqI. /e mne kdI roke nhI". p6 be VyKtI/o ]e.

/ena la-vma' ]e. /avI m`ur tpSvIta to bNne bhenona' Jvnma' ]e j. /ek haqe l{yu' hoy tevu' lage. @))^ æsN4e 0–mhefIlÆ ma2e æ8'za∆e46IÆ /ne ævIjyaÆ foN2Æma' : /xra'kn: uttamgajjar@hotmail. be j6 l[e. ]ta' junu' ra[vu' /ne potanI ∆tne Kya'y de[ava n devI. p6 /ama' p6 /e tp 8tyuR" ]e.com web site : www.com 0–me0l s'pkR : mahendraaruna@msn.. te bNnena' mnEKynI P®sadI ]e.../nuvad to /a ]e nhI". nvu' Svrup /apvu'.com . /e2lI j /enI jBbr sucktama' ]e.. !(*$ ævI6ela' fulÆ wag–!nI P®Stavnama'qI sawar..Æ ––mnuwa0 p'colI lokwartI–s6osra.. ]ta' /ek j6e./avI P®sadI m\tI rho /ne /ap6e /arogta rhI/e. b`u' j nvu' Svrup ]e. ævInobaJnI P®er6aqI lgwg cIr P®vasma' rhenarI /a bheno/e dxI6–8†r–puvR– p⁄Im wartma'qI /a b`I vataR/o kevI rIte =o`I /ne teno punjRNm bNne/e kevI rIte kyoR te p6 /ek nva0wrI -2na ]e..ameamericanamdavadi. @!–∆Nyu. te /ek tp mage ]e. æsN4e 0–mhefIlÆ –– vßR : be –– /'k : &^ –– nveMbr !(..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful