You are on page 1of 5

Sejarah Televisyen Ia bermula di Ireland pada tahun 1873 di Ireland apabila seorang operator telegraf Joseph May telah

menemui kesan fotoelektrik apabila bar Selenium terdedah pada sinaran matahari dan perubahan rintangan berjaya dikesan. Dengan itu perubahan keamatan !ahaya telah diubah kepada signal"signal elektrik. Ini bermaksud signal"signal ini boleh dipan!arkan ke suatu jarak yang tertentu. #enemuan elektron yang merupakan sebahagian ke!il daripada tenaga elektrik telah men!etuskan re$olusi sains dan teknologi. #enemuan ini turut mendapat perhatian ramai bijak pandai sehinggalah mereka memperkembangkan kajian mereka ke arah kajian yang sekarang ini dinamakan elektronik.

Kesan photoelectric

Seterusnya tiub sinar katod yang menggunakan fluores!ent telah ter!ipta pada tahun18%7 hasil daripada re$olusi sains dan teknologi tersebut. Karl Ferdinand &raun dari 'ni$ersiti Strasbourg telah menggunakan prinsip elektron yang merambat lurus serta mempunyai kekutuban negatif dalam pembinaan tiub sinar katod ini. #ada a(al 1%)8 A. A. Campbell Swinton dari S!otland telah membuat garis panduan mengenai penggunaan suatu sistem yang menggunakan tiub sinar katod yang di!ipta oleh &raun di bahagian penerima dan A. A. Campbell-Swinton (1863-1930 peman!ar system itu. Ini adalah !adangan *proposal+ kaedah Imej akan dipan!arkan pada kepingan elektronik yang pertama dan telah diterbitkan mosai! fotoelektrik salah satu hujungnya olehnya pada 1%11, disambungkan pada tiub. Suatu sinar elektron kemudiannya akan mengimbas imej dan menghasilkan isyarat elektrik. #ada bahagian penerima isyarat ini akan menga(al keamatan satu lagi sinar elektron yang akan mengimbas skrin Cadan!an (proposal "aedah ele"roni" #an! pertama fluores!ent tiub.

-aedah yang di!adangkan oleh S(inton hanyalah bersifat teori dan idea sahaja. Sel yang (ujud diketika itu tidak dapat bekerja dengan pantas mengesan perubahan keamatan

!ahaya dan kurang sensitif. Isyarat yang dijanakan pula adalah terlalu lemah oleh kerana penguat belum lagi di!ipta. .amun demikian dengan kemajuan sains dan teknologi yang semakin berkembang berkadaran dengan masa mun!ul sel #ottasium yang lebih sensitif berbanding sel yang digunakan sebelum ini iaitu sel Selenium. -emudian mun!ul pula triod yang dikeluarkan dengan banyaknya pada tahun 1%1/ yang mempunyai kaitan rapat kepada teknologi 0(ireless1 dan juga kemun!ulan lampu neon yang mempunyai keamatan !ahaya yang boleh diubah"ubah dengan !epat dan membuatkan ianya sesuai digunakan pada !akera penerima. #ada tahun 1%23 $ohn %o!ie &aird dari S!otland telah mempamerkan sejenis peralatan yang boleh menghasilkan imej yang ringkas pada jarak tertentu. Ini merupakan tele$isyen yang pertama yang boleh memaparkan imej yang telah diimbas dalam 3) garisan dengan / imej penuh pada setiap saat. #ada sekitar 1%3) beberapa penyelidik telah menghasilkan teknik imbasan yang baru yang lebih berkesan untuk mengelakkan gegaran * fli!k+ pada imej. 4eknik imbasan ini dimulakan dengan mengimbas garisan yang bernombor ganjil dan kemudian diikuti oleh garisan bernomber genap.

$ohn %o!ie &aird bersama set tele'is#en #an! terawal pada tah(n 19)6

4iub kamera di!ipta oleh *ladimir +wor#"in yang dinamakan 5l!onos!ope5. 4iub sinar katod berbentuk sfera ini lebih ringkas berbanding !akera yang digunakan pada peringkat a(al. Ia juga lebih sensiti$e dan senang di gunakan.

*ladimir +wor#"in (1889-198)

,conoscope -ertama

6(orykin telah mempamerkan prototype pertama tiub itu di satu sessi mesyuarat jurutera di .e( 7ork pada 1%2%. Ia dibina oleh by 89: pada 1%33 dan berkebolehan mengimbas imej sebanyak 12) garisan dan 2; imej sesaat.

#ada tahun 1%2% &aird telah memasarkan penerima !akera pertamanya yang dinamakan 0tele'isors1 yang mendapat isyarat yang dipan!arkan oleh &&9 pada system 3) garisan dan memberikan 121<2 imej sesaat. -emudiannya &aird telah meningkatkan keupayaan kepada 3) %) 12) dan 18) garisan.

Penyiaran yang pertama

=anya pada 1%/2 satu standard *32/ garisan /) frames<sesaat+ telah di!adangkan dan digunakan dengan pesatnya ini menandakan kelahiran tele$isyen yang moden.

Kamera .iconoscope./ 0limpi" &erlin/ 1936

Televisyen Warna Sistem tele$isyen hitam"putih imej dibentuk bergantung kepada pergerakan pantas titik imbasan *elektron+ yang berkeupayaan membentuk bayangan"bayangan di skrin *1aster+. #ada hakikatnya tatakerja tele$isyen (arna adalah sama seperti tele$isyen hitam putih. .amun tele$isyen (arna mempunyai keupayaan yang lebih daripada tele$isyen hitam putih kerana ianya berupaya mempamerkan bayangan yang be(arna"(arni dengan kadar ulangan 1/ 32/k=> untuk membentuk gambar dari 32/ garisan dengan ulangan medan /)h>. 4ele$isyen (arna mempunyai kelebihan iaitu ianya mempunyai litar"litar tambahan seperti litar de!oder (arna dan tiub gambar yang khusus. Semua litar yang ada di dalam tele$isyen hitam putih (ujud di dalam tele$isyen (arna dengan tambahan litar"litar pemprosesan $ideo. ?leh kerana tele$isyen (arna menggunakan tiub gambar yang khusus maka lebih banyak kuasa digunakan. 'ntuk mengetahui bagaimana peman!aran dan penerimaan sistem tele$isyen (arna serba sedikit berkenaan (arna perlulah diketahui lebih a(al. -onsep pembentukkan (arna pada mata manusia dinamakan metamerism, iaitu kesan (arna pada mata manusia yang dihasilkan daripada gabungan 3 (arna utama. :pa yang dimaksudkan (arna utama ialah (arna itu tidak dapat dihasilkan dengan gabungan 2 atau lebih (arna lain. Dari segi praktikal (arna merah biru dan hijau digunakan sebagai (arna utama dan daripada gabungan (arna ini akan terhasilnya (arna lain. 'ntuk meman!arkan isyarat elektrik dengan kaedah yang terbaik ialah dengan dengan menggabungkan

isyarat tersebut kepada 3 isyarat yang berlainan. Salah satu daripadanya digunakan untuk me(akili tahap ke!erahan imej *luminens+ dan dua lagi me(akili nilai !hromatik imej *(arna gambar dan !orak (arna+ atau isyarat krominens.

#eman!aran isyarat tele$isyen hitam putih hanya menggunakan isyarat luminens. :lat penerima tele$isyen hitam putih hanya dapat menerima isyarat luminens (alaupun kedua"dua isyarat luminens dan krominens dipan!arkan.

Di dalam kamera isyarat (arna diasingkan dengan menggunakan prisma. Di sini setiap (arna diasingkan ke tiub yang berasingan dan seterusnya menghasilkan isyaratnya sendiri.

-andan!an di dalam "amera

#ada bahagian penerimaan isyarat (arna yang diasingkan tadi telah di!antumkan semula dengan menggunakan beberapa titik" titik luminens yang telah disusun dengan gabungan 3 bahagian titik iaitu merah"biru" hijau. 4itik"titik ini telah disusun dengan begitu rapat sehingga kelihatan seperti satu elemen gambar apabila dilihat dengan mata kasar.
-ada baha!ian penerimaan

Pemancaran Isyarat Televisyen Warna

#ada tahun 1%/3 atas kajian yang dilakukan oleh 89: dan makmal =a>eline di :merika satu sistem yang standard telah direka. Sistem ini dinamakan sistem .ational System 9ommittee *.4S9+. Sistem tele$isyen ini telah dilan!arkan pada tahun 1%/; dan merupakan sistem standard yang pertama. Selepas itu beberapa penyelidik di @ropah telah melaksanakan beberapa kajian untuk membentuk satu sistem yang lebih stabil dan lebih sensiti$e pada hingar pada fasa penghantaran. Sehinggalah pada tahun 1%31 =enri de Aran!e telah mereka sejenis sistem yang diberi nama S@9:M *SeBuentiel 9ouleur C Memoire+ di mana isyarat krominens dipan!arkan mengikut aturan garisan demi garisan dengan menggunakan modulasi frekuensi.

Sistem 23SC

Sistem .4S9 digunakan di 'tara dan Selatan :merika Jepun dan di 9arribean. Ianya dipan!arkan pada sistem garisan /2/.

Sistem S@9:M pula digunakan di #eran!is &elgium dan 8ussia. #erkataan S@9:M dari bahasa #eran!is menerangkan peman!aran #ada tahun 1%33 Dr. Daiter &ru!h dari isyarat se!ara berturut"turut dengan Eermany telah men!adangkan beberapa menggunakan litar bersepadu yang $ariasi kepada sistem .4S9 yang dikenali menyimpan maklumat iaitu 0memory de$i!e1. sebagai #:F *#hase :lternating Foop+. Ianya Ianya dipan!arkan pada sistem garisan 32/. berbe>a sedikit dengan sistem .4S9 di mana salah satu komponen krominens telah Sistem #:F digunakan di &ritain Ireland disongsangkan dan ini dapat mengatasi ralat dan juga di Malaysia. Ianya dipan!arkan pada pada fasa isyarat yang masuk ke penerima sistem garisan 32/. se!ara automatik.