You are on page 1of 17

Capitolul I PREZENTAREA SOCIETII S.C SERGIANA PRODIMPEX.

SRL

1. Denumi e! "n#iin$a e! %apital S.C. SERGIANA PRODIMPEX.SRL a #o&t "n#iin$at' "n 1(() ! a*+n, un %apital &o%ial ,e 1-./ ... lei la %a e au %ont i0uit - a%$iona i ma1o ita i a*+n, %+te /.2 ,in a%$iuni. 3ie%a e ,in %ei - a%$iona i au %ont i0uit %u 0ani ,in %a e &4au %ump' at mate ii p ime!utila1e! mate iale ,e %on&t u%$ie pent u %on&t ui ea ,epo5itelo et%. 6nitatea ,e p o,u%$ie ,in Poiana M' ului4&ituat' &u0 Ma&i*ul Piat a C aiului! la 7- 8m ,e 9 a:o*4a ,e*enit nu%leul ,e ,e5*olta e al "nt e;ului ; up ,e #i me eunit &u0 titulatu a SERGIANA GR6P. A&t'5i ma %a SERGIANA Poiana M' ului e&te &emn ,e in,entitate pent u mai mult ,e 1.. ,e p o,u&e ,in %a ne! < e$ete p op ii "n e;i&t ate "n %atalo;ul m' %ilo ,in Rom"nia! ia ni*elul me,iu al p o,u%$iei 5ilni%e ,ep':e:te 1- tone ,e p epa ate. Con&t uit' pe o &up a#a$' ,e ).... mp! #a0 i%a "n;lo0ea5' in*e&ti$ii ,e pe&te = milioane ,e eu o! ,oa la ni*elul anilo /..)4/..< .So%ietatea in*e&te:te "n te>nolo;ii :i e&u &e umane. Su &a ,e mate ie p im' pent u unit'$ile G upului Se ;iana e&te %omple?ul p op iu ,e % e:te e :i "n; ':a e a po %ilo ! Eu opi;.S.A. Comple?ul o%up' o &up a#a$' ,e // ,e >e%ta e! "n&um"n, 7/ ,e >ale %u o %apa%itate total' %e ,ep':e:te -..... %apete@an. Comple?ul mai in%lu,e o #a0 i%' ,e nut e$u i %on%ent ate :i un a0ato ,e &a% i#i%a e pent u po %i :i 0o*ine. A0ato ul a #o&t pu& "n #un%$iune "n /..- :i "n;lo0ea5' in*e&ti$ii ,e pe&te 7!milioane ,e eu o.

/. Domeniul ,e a%ti*itate SC. Se ;iana P o,impe?.SA e&te o &o%ietate al %' ui p in%ipal o0ie%t ,e a%ti*itate e&te p o,u%$ia ,e %a ne :i p epa ate ,in %a ne. Ma %a Se ;iana e&te &emn ,e i,entitate pent u mai mult ,e 1.. ,e p o,u&e ,in %a ne! ,int e %a e < &unt e$ete p op ii "n e;i&t ate "n %atalo;ul m' %ilo ,in Rom+nia. 6nitatea ,e p o,u%$ie ,e la Poiana M' ului &upo t' un amplu p o%e& ,e mo,e ni5a e :i e?tin,e e %a e *a %on,u%e la % e:te ea %apa%it'$ii ,e p o,u%$ie la 7. tone@5i! "n %on,i$iile impu&e ,e no mele 6E! ia &up a#a$a o%upat' ,e noua unitate ,ep':e:te =.-.. mp. Se ;iana in*e&te:te ,eopot i*' "n te>nolo;ie :i "n e&u &a uman'. Aale noi ,e p o,u%$ie %a e pe mit o ;ani5a ea #lu?u ilo te>nolo;i%e "n %on,i$ii ,e &i;u an$' alimenta '! utila1e mo,e ne :i %on,i$ii ,e mun%' %e pe mit % e:te ea pe #o man$elo p o,u%$iei! &pa$ii ,e ,epo5ita e %u %limati5a e %ont olat' ,e p o%e&oa e! linii ,e am0ala e automati5ate :i tunele ,e li* a e %a e p ote1ea5' p o,u&ele p+n' la "n%' %a ea "n mi1loa%ele auto. P op ia e$ea %ome %ial' "n&umea5' /( ,e ma;a5ine alimenta e! ,int e %a e /1 &unt lo%ali5ate "n 1u,e$ul 9 a:o*! ia 9u%u e:ti. Re$eaua ,e ,i&t i0u$ie SERGIANA ope ea5' "n 1u,e$ele 9 a:o*! Co*a&na! Aa ;>ita! Mu e:! Si0iu! A ;e:! P a>o*a! D"m0o*i$a! B an%ea :i 9u%u e:ti. e&tul "n muni%ipiile Si0iu! S#"ntu G>eo ;>e :i

7. St u%tu a o ;ani5ato i%' la S.C. Se ;iana P o,impe? S.A.


A,una ea Gene al' a A&o%ia$ilo

Con&iliul ,e A,mini&t a$ ie

Di e%to ;ene al

Di e%to ,e p o,u%$ie

Di e%to %ome %ial

Di e%to e%onomi%

Di e%to e&u &e umane

Ce# p o,u%$ie

Depa tment ap o*i5iona e

Depa tment ,e&#a%e e

Ma;a5ine

Depa tment #inan%ia 4 %onta0il

In&pe%to ,e pe &onal

A,mini&t at o D"n; i1ito E

Lu% 'to ;e&tiona e

Rep e5enta nt *"n5' i

Conta0il4 :e#

Mai&t u in&t u%to atelie :%oala

Aale

Depo5ite

3IG 1.1. ORGANIGRAMA S.C. SERGIANA PRODIMPEX S.A

Capitolul II O ;ani5a ea %onta0ilit'$ii Pe &oanele 1u i,i%e o ;ani5ea5' :i %on,u% %onta0ilitatea ,e e;ul' "n

%ompa timente ,i&tin%te %on,u&e ,e ,i e%to ul e%onomi%! %onta0ilul :e# &au alt' pe &oan' "mpute ni%it' &' "n,eplinea&%' a%ea&t' #un%$ie. A%e&te pe &oane t e0uie &' ai0' &tu,ii e%onomi%e &upe ioa e :i '&pun,! "mp eun' %u pe &onalul ,in &u0o ,ine ,e o ;ani5a ea :i %on,u%e ea %onta0ilit'$ii %on#o m no melo le;ale. Toto,at' %onta0ilitatea poate #i o ;ani5at' :i %on,u&'! pe 0a5' ,e %ont a%te ,e p e&t' i ,e &e *i%ii! :i ,e pe &oane 1u i,i%e auto i5ate &au ,e pe &oane #i5i%e %a e au %alitatea ,e e?pe t %onta0il &au %onta0il auto i5at. Fn %a, ul &o%iet'$ii Se ;iana P o,impe? %onta0ilitatea e&te $inut' ,e %'t e %onta0ilul :e# Pope&%u C i&tian! un om %u &tu,ii e%onomi%e &upe ioa e! %on&ult+n,u4&e "n %a5 ,e ne*oie %u ,i e%to ul e%onomi%. Pope&%u C i&tian %el %a e '&pun,e ,e o ;ani5a ea :i %on,u%e ea %onta0ilit'$ii t e0uie &' a&i;u e %on,i$ii ne%e&a e pent uG 4 "nto%mi ea ,o%umentelo 1u&ti#i%ati*e p i*in, ope a$iunile e%onomi%eH 4 o ;ani5a ea :i %on,u%e ea %o e%t' :i la 5i a %onta0ilit'$iiH 4 o ;ani5a ea :i e#e%tua ea in*enta ie ii elementelo ,e a%ti* :i pa&i*H 4 e&pe%ta ea e;ulilo ,e "nto%mi e a &itua$iei #inan%ia e anuale :i ,epune ea la te men a a%e&to a la o ;anele "n , eptH 4 p'&t a ea ,o%umentelo 1u&ti#i%ati*e! a e;i&t elo :i &itua$iei #inan%ia e anualeH 4 o ;ani5a ea %onta0ilit'$ii ,e ;e&tiune a,aptate la &pe%i#i%ul a%ti*it'$ii pe &oanelo 1u i,i%e. Mo,ul ,e o ;ani5a e a %onta0ilit'$ii p e&upune &ta0ili ea :i utili5a ea anumito mi1loa%e %aG ,o%umentele 1u&ti#i%ati*e! planul ,e %ontu i! e;i&t ele %onta0ile! #o ma ,e %onta0ilitate. aE Do%umentele 1u&ti#i%ati*e Pot i*it p e*e,e ilo le;ale p i*in, "nto%mi ea :i utili5a ea #o mula elo %omune &au %u e;im &pe%ial utili5ate "n a%ti*itatea #inan%ia 4%onta0il'! o i%e a%$iune e%onomi%'

e#e%tuat' &e %on&emnea5' "nt 4un ,o%ument %a e &t' la 0a5a "n e;i&t ' ii "n %onta0ilitate! ,o0+n,in, %alitatea ,e ,o%ument 1u&ti#i%ati*. So%ietatea Se ;iana P o,impe? p'&t ea5' ,o%umentele 1u&ti#i%ati*e timp ,e 1. ani "n a >i*'! %u e?%ep$ia &tatelo ,e &ala ii %a e &e p'&t ea5' -. ,e ani. Re;i&t ele ,e %onta0ilitate :i ,o%umentele 1u&ti#i%ati*e &unt p'&t ate "n a >i*' "n #o ma lo o i;inal'! ; upate "n #un%$ie ,e natu a ope a$iunilo :i "n o ,ine % onolo;i%' "n %a, ul e?e %i$iului #inan%ia la %a e a%e&tea &e e#e '. 0E Planul ,e %ontu i ;ene al e&te %on%eput pe &i&temul 5e%imal :i pent u o ;ani5a ea %onta0ilit'$ii "n ,u0lu %i %uit a&t#elG 4 pent u %i %uitul %onta0ilit'$ii #inan%ia e &e utili5ea5' %la&ele ,e %ontu i ,e la 1 la = numite IContu i ,e 0ilan$J! p in %a e &e "n e;i&t ea5' e?i&ten$a :i mi:%a ea elementelo pat imoniale :i &e eali5ea5' "nto%mi ea &itua$iei #inan%ia e ,e &inte5'H :i %la&a < K IContu i &pe%i#i%eJ! p in %a e &e "n e;i&t ea5' ope a$iuni e?t apat imonialeH 4 pent u %i %uitul %onta0ilit'$ii ,e ;e&tiune &e utili5ea5' %ontu ile ,in %la&a ( K IContu i inte ne ,e ;e&tiuneJ! %u a1uto ul %' o a &e "n e;i&t ea5' ,e%ont' ile inte ne p i*in, %>eltuielile! p o,u%$ia! et%. %E Re;i&t ele %onta0ile o0li;ato ii "nto%mite ,e %'t e &o%ietatea Se ;iana P o,impe? &untG 4 4 4 e;i&t ul 1u nal e;i&t ul in*enta Ca tea ma e

Re;i&t ul 1u nal ep e5int' ,o%umentul o0li;ato iu ,e "n e;i&t a e % onolo;i%a a ,o%umentelo 1u&ti#i%ati*e &e *in, %a p o0' "n liti;ii :i o ;anelo #i&%ale. E&te &upu& :nu ui ii! pa a#' ii :i "n e;i&t ' ii la o ;anele #i&%ale te ito iale. Pe &oanele #i5i%e auto i5ate :i a&o%ia$iile #amiliale! "n lo%ul e;i&t ului 1u nal! #olo&e&% e;i&t ul 1u nal ,e "n%a&' i :i pl'$i. Re;i&t ul in*enta e&te ,o%umentul %onta0il o0li;ato iu ,e "n e;i&t a e anual' ; upat' a e5ultatelo in*enta ie ii pat imoniului! p e%um :i a %on$inutului #ie%' ui po&t ,e 0ilan$ pe 0a5a ,atelo %up in&e "n p o%e&ele *e 0ale ,e in*enta ie e :i "n 0ilan$ul anual. Ca tea ma e e&te analiti%. e;i&t ul pent u e*i,en$a &i&temati%' a ope a$iunilo e%onomi%o4 #inan%ia e :i &e *e:te la &ta0ili ea ula1elo luna e :i a &ol,u ilo pe #ie%a e %ont &inteti% :i

,E 3o mele ,e %onta0ilitate utili5ate ,e %'t e &o%ietatea Se ;iana P o,impe? &untG 4 #o ma mae&t u4:a> K %on&t' "n ,e5*olta ea pe %ontu i %o e&pon,ente at+t a ula1ului ,e0ito ! %+t :i a %elui % e,ito a %ontu ilo &inteti%e. Lu nalul ,e "n e;i&t a e &e #olo&e:te pent u "n&% ie ea "n o ,ine % onolo;i%' a notelo ,e %onta0ilitate &au a ,o%umentelo pe %a e &4a #'%ut %onta ea@&% ie ea #o mulei %onta0ile a ope a$iilo e%onomi%e. 4 #o ma ,e %onta0ilitate pe 1u nale K %on&t' "n #olo&i ea 1u nalelo multiple %a e &e *e&% la "n e;i&t a ea % onolo;i%' a ope a$iilo e%onomi%e ,int 4o lun'. 4 #o ma in#o mati%' ,e %onta0ilitate K p e&upune a,apta ea %elo lalte #o me ,e %onta0ilitate la utili5a ea te>ni%ii ele%t oni%e ,e %al%ul. Datele ,in #o mulele %onta0ile &unt int o,u&e "n %al%ulato &i &tau la 0a5a "nt e;ului &i&tem ,e &to%a e :i p elu% a e a ,atelo :i &e e,itea5a 1u nalele ,e "n e;i&t a e! Ca tea ma e :i 0alan$a ,e *e i#i%a e luna '.
Conta0ilitatea ,e ;e&tiune #u ni5ea5' in#o ma$ii ne%e&a e ela0o ' ii ,e apoa te :i anali5' inte ne utili5ate ,e mana;ementul entit'$ii "n lua ea ,e%i5iilo . P in %onta0ilitatea ,e ;e&tiune S.C Se ;iana S.A . a&i;u ' o ;e&tiona e e#i%ient' a pat imnoniului! e&pe%ti*G 4 4 4 in#o ma$ii le;ate ,e %o&tul 0unu ilo :i &e *i%iilo H in#o ma$ii %a e &tau la 0a5a 0u;et' ii :i %ont olului a%ti*it'$ii ,e e?ploata eH in#o ma$ii ne%e&a e anali5elo #inan%ia e "n *e,e ea #un,ament' ii ,e%i5iilo mana;e iale p i*in, %on,u%e ea a%ti*it'$ii inte ne.

In#o ma$ia %onta0il' ,e ;e&tiune e&te ,e&tinat' utili5ato ilo inte ni! e&pe%ti* %on,u%e ii entit'$ii e%onomi%e. A%ea&t' in#o ma$ie %up in,e ,ate p i*in, %o&tul unita al p o,u&elo ! %ompo tamentul %o&tu ilo elati* la *olumul a%ti*it'$ii &au p o#ita0ilitatea pe p o,u&. Mana;ementul entit'$ii utili5ea5' in#o ma$iile #u ni5ate ,e %onta0ilitatea ,e ;e&tiune "n *e,e ea "n,eplini ii #un%$iilo &aleG plani#i%a e! o ;ani5a ea :i %ont olul a%ti*it'$ii entit'$ii. Mana;e ii #olo&e&% in#o ma$iile %onta0ile la "nto%mi ea &i&temului ,e 0u;ete D0u;etul *+n5' ilo %ontinu+n, %u 0u;etul p o,u%$iei! al ap o*i5ion' ilo e5ultate "n 0u;etele ;ene aleE! ,a mai ale& "n #a5a ,e %ont ol a eali5' ii planu ilo :i p o; amelo . Mana;e ii pent u a o0$ine in#o ma$ii! a&t#el "n%+t la &#+ :itul e?e %i$iului #inan%ia ! entitatea &' ,e$ine o po5i$ie :i o pe #o man$' %+t mai #a*o a0il' pe pia$'! e%u ; la te>ni%i ,e manipula e a in#o ma$iilo %onta0ile.

Dete mina ea %o&tului ,e p o,u%$ie la p o,u&ele &alam :i pa i5e

Fn luna ianua ie S.C. Se ;iana P o,impe? S.A ,o e:te &' a#le %o&tu ile ,e p o,u%$ie al &alamului :i pa i5e 4ului #a0 i%ate. S.C. Se ;iana P o,impe? S.A e&te &t u%tu at' pe ,ou' &e%$ii p in%ipale ,e p o,u%$ie! un atelie ,e "nt e$ine e :i epa a$ie DAIRE! un &e%to a,mini&t ati* :i ,e %on,u%e e :i un &e%to ,e ,e&#a%e e. Fn AIR! "n luna ianua ie! &e eali5ea5' ,ou' %omen5iG 4 4 %oman,a 1 DC1E ep e5int' o epa a$ie la ma:ina ,e to%at ,in &e%$ia 1 ,e p o,u%$ie DS1E %oman,a / DC/E ep e5int' epa a$ia la,ei # i;o i#i%e ,in &e%to ul ,e&#a%e e Fn %u &ul lunii ianua ie au lo% u m'toa ele ope a$iuniG 1. Relua ea %>eltuielilo (/1 S/
pa i5e &alam

a#e ente p o,u%$iei nete minate 1 7..


M.. =..

,in &e%$ia / ,e

p o,u%$ie DS/E! pent u pa i5e M.. lei :i pent u &alam =.. lei.
N

(77
pa i5e &alam

/. Cole%ta ea %>eltuielilo epa ti5ate a&t#elG

%u mate iile p ime :i mate ialele %on&uma0ile

Mate ii p ime total - ... lei ,in %a eG 4 4 4 4 4 4 pent u S1! pa i5e 1 /.. leiH pent u S1! &alam 1 ).. leiH pent u S/! &alam (.. leiH pent u AIR! C1 -.. leiH pent u AIR! C/ <.. leiH pent u &e%to ul a,mini&t ati* :i ,e %on,u%e e /.. lei. 2 (/1S1 (.1 - <.. / M.. =

Mate iale %on&uma0ile pent u S1 7.. lei :i pent u S/ -.. lei.


N

pa i5e &alam

1/.. 1)..

(/1 S/
&alam

(..
(..

(// AIR
C1 C/

17..
-.. <..

(/) (/7S1 (/7 S/

/.. 7.. -..

/. Cole%ta ea %>eltuielilo %u &ala iile an;a1a$iilo epa ti5ate a&t#elG Sala iile mun%ito ilo ,i e%t p o,u%ti*i ,in &e%$iile ,e 0a5' total ). ... lei ,in %a eG 4 4 4 4 pent u S1 pa i5e 1. ... lei pent u S1 &alam 1. ... lei pent u S/ pa i5e pent u S/ &alam 1. ... lei 1. ... lei

Sala iile mun%ito ilo ,i e%t p o,u%ti*i ,in AIR total 7 ... lei! ,in %a eG 4 pent u C1 1 -.. lei 4 pent u C/ 1 -.. lei Sala iile pe &onalului in,i e%t p o,u%ti*i ,in AIR 1 ... lei Sala iile pe &onalului a,mini&t ati* :i ,e %on,u%e e /- ... lei Sala iile pe &onalului ,in &e%to ul ,e&#a%e e 1 ... lei.

2 (/1S1
pa i5e &alam

(.1

=. ... /. ...
1. ... 1. ...

(/1S/
pa i5e &alam

/. ...
1. ... 1. ...

(// AIR

7 ... <

C1 C/

1 -.. 1 -..

(// AIR%> %om (/) (/7.

1... /- ... 1...

Cole%ta ea %ont i0u$iilo p i*in, a&i;u ' ile &o%iale :i p ote%$ia &o%ial' 2 (/1S1
pa i5e &alam

(.1

1( )-. M ...
7 ... 7 ...

(/1S/
pa i5e &alam

M ...
7 ... 7 ...

(// AIR
C1 C/

(..
)-. )-.

(// AIR%> %om (/) (/-

7.. -(-. 7..

). Fn e;i&t a ea p o,u%$iei o0$inute pe pa %u &ul lunii ianua ie la p e$ &tan,a ,G (71


pa i5e &alam N

(./
pa i5e &alam

1.. ...
)( -.. -. -..

-. Pe 0a5a #a%tu ii ,e ene ;ie ele%t i%' &e "n e;i&t ea5' pe %>eltuieli *aloa ea ,e <.. lei! TBA in%lu&! ,in %a eG 4 la S1 1-. lei 4 la S/ 1<. lei 4 la AIR 1.. lei 4 la &e%to ul a,mini&t ati* :i %on,u%e e 1-. lei 4 la &e%to ul ,e&#a%e e -. lei 2 (/7S1 (/7 S/ (// AIR%>. %om
N

(.1

M7. 1-. 1<. 1..

(/) 1-. (/-. M. Pe 0a5a #a%tu ii ,e ;a5 &e "n e;i&t ea5' pe %>eltuieli *aloa ea ,e <=. lei! TBA in%lu&! ,in %a eG 4 la S1 1=. lei 4 la S/ /7. lei 4 la AIR 1.. lei 4 la &e%to ul a,mini&t ati* :i %on,u%e e /.. lei 4 la &e%to ul ,e&#a%e e 1.. lei 2 (.1 N (/7S1 (/7 S/ (// AIR%>. %om (/) (/=. Cole%ta ea %>eltuielilo %u amo ti5a 4 la AIR -. leiH 4 la &e%to ul a,mini&t ati* :i ,e %on,u%e e 7. leiH 4 la &e%to ul ,e&#a%e e /. lei H 2 (/7 S1 (/7 S/ (// AIR %>. %om (/) (/N

<.. 1=. /7. 1.. /.. 1.. ea a%ti*elo #i?e! epa ti5ate a&t#elG

4 la &e%$iile p in%ipale ,e p o,u%$ie /.. leiH

(.1

7.. 1.. 1.. -. 7. /.

<. Repa ti5a ea %>eltuielilo %omune a#e ente AIR! lu+n, %a 0a5' ,e apo ta e &ala iile ,i e%te ,in S1 ,e p o,u%$ie G D (// AIR %>. %om. C Spe%i#i%a$ie %oman,a 1 %oman,a / TOTAL 9a5a ,e epa ti5at 1. ... 1. ... /. ... O .!.< .!.< Cota %>eltuieli a#e ente ====1 --. 1 ... 7.. 1.. 1.. -. RD N 1 --.

O N 1 --. @ /. ... N .!.<

1.

(//AIR
C1 C/

(// AIR %>. %om

1 --.
====-

(. Repa ti5a ea %>eltuielilo "n e;i&t ate ,e AIR pent u eali5a ea C1 :i C/G D (// AIR C1 -.. 1-.. )-. RD N /)-. C D (// AIR C/ <.. 1-.. )-. RD N /=-. C

(/7 S1 (/-

N (// AIR C1 N (// AIR C/

/)-. /=-.

1.. Repa ti5a ea %>eltuielilo in,i e%te ,e p o,u%$ie a&up a a%ti*it'$ii ,e 0a5' lu+n, %a 0a5' ,e epa ti5a e &ala iile ,i e%te ,in S/. D (/7 S1 C D (/7 S/ C

11

7.. 1-. 1=. 1.. / )-. RD N 7 1=.

-.. 1<. /7. 1.. RD N 1.1.

S1 Spe%i#i%a$ie Pa i5e Salam TOTAL

9a5a ,e epa ti5at 1. ... 1. ... /. ...

O .!1M .!1M

Cota %>eltuieli in,i e%te 1 -<1 -<7 1=.

O N 7 1=. @ /. ... N .!1M

(/1
pa i5e &alam

(/7 S1

7 1=.
1 -<1 -<-

S/ Spe%i#i%a$ie Pa i5e Salam TOTAL

9a5a ,e epa ti5at 1. ... 1. ... /. ...

O .!..!.-

Cota %>eltuieli in,i e%te -.-.1 .1. 1/

O N 1 .1. @ /. ... N .!.(/1


pa i5e &alam N

(/7 S/

1 .1.
-.-.-

11. Repa ti5a ea %>eltuielilo ;ene ale ,e a,mini&t a$ie :i ,e %on,u%e e a&up a a%ti*it'$ii ,e 0a5' lu+n, %a 0a5' ,e apo ta e %o&tul ,e &e%$ie ,ete minat p+n' "n a%e&t moment. D (/) C D (/1 pa i5e C D (/1 &alam C

/.. /- ... - (-. 1-. /.. 7. RD N 77 .<.

M.. 1 /.. 1. ... 1. ... 7 ... 7 ... 1 -<-.RD N /( <(.

= .. 1 ).. (.. 1. ... 1. ... 7 ... 7 ... 1 -<-.RD N 71 .(.

Spe%i#i%a$ie Pa i5e Salam TOTAL

9a5a ,e epa ti5at /( <(. 71 .(. M. (<.

O .!-) .!-)

Cota %>eltuieli in,i e%te 1M 1)1 1M (7( 77 .<.

17

O N 77 .<. @ M. (<. N .!-) (/1


pa i5e &alam

(/)

77 .<.
1M 1)1 1M (7(

1/. Repa ti5a ea %>eltuielilo ,e ,e&#a%e e a&up a a%ti*it'$ii ,e 0a5' lu"n, %a 0a5' ,e epa ti5a e %o&tul ,e p o,u%$ie ,ete minat p+n' la a%e&t moment. D (/C D (/1 pa i5e C D (/1 &alam C

1 ... 7.. -. 1.. /. / =-. RD N ) //.

/( <(. 1M 1)1 RD N )M .71

71 .(. 1M (7( RD N )< ./(

Spe%i#i%a$ie Pa i5e Salam TOTAL

9a5a ,e epa ti5at )M .71 )< ./( () .M.

O .!.) .!.)

Cota %>eltuieli in,i e%te 1 <)1 / 7=( ) //.

1)

(/1
pa i5e &alam

O N ) //. @ () .M. N .!.) (/) //.


1 <)1 / 7=(

17. La &#+ :itul lunii ianua ie! "n u ma in*enta ie ii p o,u%$iei "n %u & ,e e?e%u$ie e5ult' pent u pa i5e M.. lei :i pent u &alam =.. lei. (77
pa i5e &alam

(/1
pa i5e &alam

1 7..
M.. =..

1). Dete mina ea %o&tului e#e%ti* eali5at. D (/1 pa i5e C )M .71 M.. 1 <)1 S3DN )= /=/ (/1 &alam C )< ./( =.. / 7=( S3D N )( =.< D

(./
pa i5e &alam

(/1
pa i5e &alam

(M (<.
)= /=/ )( =.<

1-

1-. Dete mina ea :i "n e;i&t a ea ,i#e en$elo ,e p e$. D (./ pa i5e C D (./ &alam C )( =.< -. -.. S3C N =(/

)= /=/

)( -.. S3CN/ //<

(.7
pa i5e &alam

(./
pa i5e &alam

7./.
/ //< =(/

1M. Fn%>i,e ea %ontu ilo 'ma&e ,e&%>i&e. (.1 2 (.7 (71 (M (<.
7./. 1.. ...

D (M (<.

(.1

C -<.. =. ... 1( )-. M7. <.. 7.. RC N (M (<. 1M

RD N (M (<.

Con%lu5ii La &#a &itul lunii ianua ie /.1/! &o%ietatea S.C.SERGIANA PRODIMPEX S.A a "n e;i&t at un %o&t ,e p o,u%$ie e#e%ti* "n &um' ,e (M (<. lei. Co&tul e#e%ti* e&te mai mi% ,e%at %o&tul p e&ta0ilit,e un,e au e5ultat ,i#e en$e #a*o a0ile ,e p e$ "n *aloa e ,e 7 ./. lei. 3aptul %' &o%ietatea a "n e;i&t at ,i#e en$e #a*o a0ile ,e p e$ p e&upune o o ;ani5a e! plani#i%a e :i ;e&tiune a p o,u%$iei e#i%ient' :i enta0il'.Pe te men lun;! %ompania t e0uie &' ai0' "n *e,e e optimi5a ea %o&tu ilo :i a %on,i$iilo ,e apli%a e a a%e&to a "n entitate.

1=