சஜாதாவன-அமோமானயம-பாஸஃோபட

.

.

எமராலட பசைச. மறபட வட. ஃபரலாங பாைதயன S-Z ஓடடம. சஙகலக கடடபபாடைட மற ஒரவத தறொகாைல இயககததடன எமபக கைரககம ஆகோராஷ நாயகள.. நான ொவளயாடகள யாைரயம பாரககறத கைடயாத.’ ொவளோய ஒர ொபரய ‘வள’ ோகடடத. அைவகளல சல பகதையத ொதரவததன. எதோர நான. வடடன நழல. எலலாததககம ொடகனாலஜ ொகாடதத சாதனஙகள. ோசரககோறன. மஞசள பசைச. பணம இரகக. மஷன! மஷன இரகக. தைலயன நைர ஐமபதத ஐநத எனறத. ோபானவரஷம சததைர மாசம ஒரவன இனஸயரனஸ வகக வநதான. தபால ோசகரபபாஙக. மரநத அடககக ோகாயமததர ஏோராடோராமலரநத போளன வரம. கைளகோறன. கணமடடததகக உயரநத கதரகள. வடடனள வசதகள. இரணட நாய. நழலல இைளபபாறகொகாணடரககம டராகடரகள. ‘என ோமல நாைய அவதத வடலோய?’ ‘உரம வகக வநதஙக. மரஙகளன நழல. பாடடல பசைச.நா ஜ ஸலயட ோபால நனற கானகரட கமபஙகள. ஹாலல படஙகள இரநதன. ‘எனகக ஒததாைசகக இரணட ோபர இரககாஙக. அதான…’ ‘அதான உளள வடடஙகளாககம. இநத மள கமபகக உளோள நானதான கடவள. அோதா வட. மறறபட அைமத. காறறல பயரகளன பலவதப பசைசகள. சல ொபணகைளத ொதரவததன. டராகடர இரககோவ இரகக. அதகக உலகததோல உளள அடடாசொமணட எலலாம இரகக. வோராதமாக மடயரககம ோகட. இநத இடம’ . நாோன வைதககோறன. உளோள பசைமப பணைண. நாோன உழோறன. மததயல அநதப ொபரயவர. உடலன வலைம நாறபதத ஐநத எனறத. ொபாயைய எதககப ைபசா ொகாடததப படககணம? ோரடோயாவோல நயஸ ோகபோபன. ொவளயலகததககம எனககம அவஙகதான ொதாடரப. அவவளவ தான. ொலடடர எழதறதலைல. அவரகக வயத ஐமபதகக அரகல இரககம. பததரகைக படககறதலைல. நாோன பயர ொசயகோறன. நாைய அவதத வடோடன. ‘இவவளவ ொபரய பணைணைய நஙக ஒர ஆளா சமாளககறஙக?’எனோறன !…. உரம வாஙகவாஙக. சமயததல வநதஙக. டஸல இரகக. மனத சகவாசம கைடயாத!’ ‘அபப எனகக அனமத கைடசசத ொராமப ொபரசனன ொசாலலஙக!’ ‘ஒர வதததல சர. எனகக உரம ோதைவயாயரகக. சரயான கொரமலன சார.எனன?’ ‘நஙக ஒர வததயாசமான வவசாய சார!’ ‘ோமல நாடடோல இொதலலாம சாதாரணம இலைலயா?’ ‘இரநதாலம நம நாடடோல ொராமபப பதசஙக’ ‘மஷன தமப. ஒரோர ஓடட…. காசசலல படததடடான. மறறபட நானதான எலலாம. ஒர நாய. வண எனற மடசச மடசசாக மள கமபகள. கநதசாமதான வாஙக வரவான. வைத வாஙகவாஙக.ததடன.

தஞசாவர பககம’ ‘எபப?’ ‘சல வரஷஙகளகக மனனாட’ ‘அைத வடடடடஙகளா?’ ‘வததடோடன’ . ோமார சாபபடறஙகளா?’ ‘ோவணடாம’ எனோறன. ொமஷனபபா. ோகாவசசகக மாடடஙகோள?’ ‘ோகள’ ‘நஙக இநத இடததோல தனயா வநத ொவளக காதத படாம இரககறதகக ோவற ஒர காரணம இரககலாமன படறத…’ ‘ோமோல ொசாலல’ ‘ஏோதா ஒர ஞாபகததலரநத வலக நறக.ஸ அகரகலசசர’-தயஙகாமல ொபாய ொசானோனன. மடடங கைடயாத. ஆயரம ோபரகக ோவைல ொகாடதத ராஜா மாதர பணைண நடததடடரநோதன.எஸ. எனகக பததசாலகைளக கணடா பயம…எனன படசசரகோக?’ ‘ப. ொதாழறசஙகம கைடயாத. –எனகக மனசஙக ோவணடாம’ ‘அவஙகளகக நஙக ோவணோம. ொமஷன! ொமஷன எதரததப ோபசாத. ரகைள கைடயாத. தமழநாட பரா இபப பரவலா உபோயாகபபடததறாஙக.?’ ‘தாராளமா’ ‘மள கமபையப பாரததாோல பயமா இரநதத ஸார. நாைளகக எஙக வான வரலாமா உளோள…தயஙகாம…. இஙோக இலைல. ொமஷன வசவாசம உளளத.’ ‘எனனோவா ோகடடான…சர. அதவம நமப ோதசததோல அநத மாதர ொமஷன ஆதககம சரபபடட வரமா? இநத மாதர நஙக சஙகளா நடததறதனாோல எவவளவ ோவைலவாயபபகள வணா ோபாயடத…?’ ‘தமப. .ஸார நான ஒணண ோகககோறன. நஙக இதககப பதல ொசாலல வரமபோலனனா ோவணடாம. ந பததசாலப ைபயனா இரககோற.’ ‘பதல ொசாலோறன. ‘எஙக உரம அமோமானயம பாஸஃோபட ஸார.ொமஷன எபபட ோவைல ொசயயறதனன பரயம. சவபபக ொகாட கைடயாத. நஙக இஙோக வநதரககலாமன எனககப படறத. மறகக. ோபாடட டஸலகக உைழககம.‘தமப எனகக மனஷஙக ோவணடாம. ோபச மாடடான. ொமஷனகக மனச கைடயாத. எனகக மனசஙக ோமோல நமபகைக ோபாயடதத. நஙக ஒணண ோயாசததப பாரததஙகளா. ஸார?’ ‘எனன?’ ‘இநத மாதர ொமகானகல ஃபாரமஙகனாோல ஒர 500 ஆடகளகக ோவைல கைடககற வாயபப ோபாயவடறோத’ ‘தமப. அநத ஆள காவலகாரன எனன பாைஷ ோபசறான அவன?’ ‘அவன ஒர ோநபாள…வசவாசம.

நான அபபதான நஜமா பாரதோதன அவைள. அவவளவதான. எனனகோகா ஒரநாள தடரன அவைள வததயாசமா கவனசோசன. சதற. ‘ொசகஸ’ ோவணடம. சரஸவத. பணைணயா அத…! அதோல என கமாஸதா ஒரததன இரநதான.சரயான ஜைட. ‘இலைலஙக. கரமப கதல ொநலலனன பசைமயோல ொஜாலசசடடரநத பணைணய ஒர ராததரயோல வதத ொதாைலசசத ஒர ொபணணாோல’ நான ோபசவலைல. ோபைர மறகக மாடோடன. எனைனக கடடக ொகாடகக ஆைசபபடறாஙக. ோகாயமததரலரநத வரவைழபோபன. ‘மதலாள! எஙக அபபா என படபைப நறததபபடடாஙக. நான ொசாலறத ஒர படடனததார ொவறபபனாோல இலைல. ொபண எலலாம பசாச எனகற ரதயோல இலைல. நான ைவததரநதத ஐநநற ஏககராப பணைண. அவனககப ொபண ஒரதத இரநதா. வளரநதத பாவாைட கடடனத. அத என நைடமைற வாழகைகயோல ொதாநதரவ ொசஞச கறககடறாபபல அவவளவ தவரமா இரநதா. கவனசசோத இலைல. இதவம ஒரவத அபபராயமதான’ ‘நான அனபவபபடடச ொசாலோறன. சனமா ோபா. ோபர ஷணமகம. ொபண இலலாம நயம நானம அமோமானயம பாஸஃோபடைட இபப வைல ோபசககடடரககமடயாத.‘கலயாணம …ஆயடசசா?’ ‘இனனம இலோல’ ‘ொசயயாோத. தாவண மாறனத. ஆனா ொவகக ோவணடய இடததோல ைவககணம. ொசழபபா. மறநாள காைல மணணககத தரமபடோவன. எஙக மபபாடடனார ைபசா ைபசாவாக ோசரததோபாத அவனைடய மபபாடடனதான கணககப பாரததான. அவர ொதாடரக காததரநோதன. ொசலவமா. ொபணகைள ஒதகக. சரயான நைட. அவள பறநதத என பணைணயோல. எனன பாரககோற? ோடஞசரான ஆசாம இவனன ோயாசககறயா?’ சரததார. பளளககடம ோபானத – எலலாம என ஏரயாவோலதான. பததாவதககபபறம படகக ொவககைல. எனகக மடடம ஆைசயலைலயா எனன? ஆைசயரநதா. அவன எனைன எதததககடடான. ஏறககைறய என உயரம. ொபண ோவணடம. தகதகனன. எனகக படகக ஆைச. ோபைர மறகக மாடோடன. மறககோவ மாடோடன அவைள. எஙகபபாகடோட நஙகதான ொசாலலணமன’ ஒர சாயஙகாலம நான தனயா நடககப ோபானோபாத நறதத ோகடடா. கவனகக ஆரமபதோதன. உடமபான உடமப. அநத மாதர உடமொபலலாம இபப அதகம ொதனபடறதலைல. ஞாபகம வரத.’ ‘சரஸவத?’ ‘ஆமாம. அ! அவதான எனகடோட வநத ோகடடா. . சடடாட. ஷணமகம பரமபைர பரமபைரயா எஙக கடமபததகக உைழசச கடமபததோல வநதவன. ‘நான ொசானோனோன பணைண-எபோபரபபடட பணைண? நற ைமல வடடாரததககப ொபாறாைமயால எரஞசாஙக. சரஸவத. ொபணகள கடட ோபாகாோத’ ‘இதவைர சநதரபபம எதவம வரவலைல எனகக’ ‘இனோமலம ோவணடாம. சரயான உயரம.

ோமோல கழநைதையப படகக ைவ’னன ொசானோனன. எனன எனனோவா ொசானோனன. மள கதததத. நான ொபரயசாமையப பனபககமா அனபபசச. ‘சரஸவத’ஙகறா’ ‘நலலா படககறயா?’ ‘நலலா படககோறன. அபபடோய…எனகக இொதலலாம ொசாலல வராத. டவனககப பஸஸூகக என ஜனனல எதோரதான நடநத ோபாவா. பாவைன மாறயத. தன ஆளனா ொபாணடாடட இறநத ோபாய வாரசலலாம தககம மைறஞச ோபான மதல வரஷம…அநதப ொபணோணாட அபபனகடட ‘பணம தோரன. சததம ோபாடடா ோகககறதகக சரயன கட இலைல. மகதைத தைடசசக கடடா. எபபவாவத நற ரபாய ோநாடைடக கணணாோல பாததரககயானன ோகடோடன’ ‘பரயைலோய மதலாளனனா. வயககாடட மததயோல ஆள உயரம பயரகளகக நடவோல அவைள வழததோனன. ோபாலஸகாரஙகைள வரவைழசச அவஙகைளக கைலககச ொசானோனன. தனயா நான நடககோறன. பததடககபபறம ஓடனா’ ‘அவ ோபாய அவ அபபஙகடட ொசாலலயரககா. உனகக உடமப பரா தஙகம இைழசசகக ஆைசயானன ோகடோடன. ோபசாம கடதைத எடததககடடா. நடககற வதம மாறயத. மறயல பணணனாஙக. ‘இநதா உன ோபர எனனனன ோகககோறன. பததரைக வாசைன-எலலாம ோசரநத அவ ஸைடல மாறயத.’ ‘ராததர எடட மணகக வடட வாசலகக வநத சததம ோபாடடான. நான எதோர வநததம ஒதஙகறா.பணைணயல இரககற இளம பயலகைளொயலலாம கரகம ஆட ொவககற உடமப. நடநதா.டரங தோயடடர சனமா வாசைன.டவன வாசைன. ‘ஒர தமழப ொபணணன கறைப அழசசடடஙகோள!யாம. அவ வயககாடடப பககம நடககறா. மறககோவ மாடோடன.’ ‘யாரககம பரயமலைல. பரதத உடததனாலம அபபடோய. ொதரநதொகாணோட. நான அபப தனயாள. நான வரததபபடோடன. இரடடற ோவைள. நஜப படடோல ோசைல கடடகக ஆைசயானன ோகடோடன.எனககம பரயமலைல. ொசபடமபர மாதம 8 ம ோதத. ஜலலா ோபாரட பளளககடததோல ோசரகக ைவசோசன. வரபபம அவள ொபணைமயனாோல. கட ொரணட மண ஆளஙக கமபம கழயமா வநத சழடடனாஙக. அவன வரஷம வரஷமா எனகக அடபணஞசவன. படசசத. அதோல ஒரததன தமழபபலவன. ‘சமகததோல எணபதொதடட வாஙகோனன’ஙகறா’ ‘சரஸவத உனகக நஜ மததோல மாைல ோபாடடகக ஆைசயானன ோகடோடன. ொவறபப என வயச வததயாசததனாோல…’ ‘சாயஙகால ோவைள தமப. பளள வாசைன. எனன பலம அவள பலம! என பலம அைதவட. ோபார அடககதா?’ . கசசையச சழடடனதம ோபாயடடாஙக…தமப. கடம உரணடத. எனைன எதரககாதவன. அவன ொசயதான. அநத ஒர பலவநதம என பாைதையோய தரபபடசச. எனகக மனனாோல நாளகக நாள என வரபபதைதயம ொவறபைபயம தணடகொகாணட ோபாவா. பரதத கழஞசத. இரணட மண வரஷம வடடபோபான படபப.

இநதப பணைணைய இனோம நாம ஒழஙகா நடதத மடயாதனன ஒோர நாளல எலலாதைதயம சபஜாடா வதோதன.எனகக ஏததத பமதானன ோவற ஜலலாவோல-‘லாணட ரஃபாரம’ வநதவடடத-அதனாோல . வககல பசச உதறபபடடான. அத இதனன ரகைளயாப ோபாசச…’ ‘ோபாலஸோல ோகஸ பதவாசச. அபபறம லார வாஙக ஓடடோனன. அனாவசய மரணமமதான மசசம. ோகாரடடோல ோதாததபோபானவன. இநதச சணைட ொபரசாப ோபாசச. நஙக என ொபணணகக இபபட ொசஞசத நயாயமா?’னன ோகடடரநதா. அவஙகைளத தணடவடடவன ோவற ஒரததன. ொசதோத ோபாயடடான. நடநடோவ ொமடராஸ வநத ொகாஞசம பலலாவரததோல ஜலல அடசசப பாதோதன. அதவம ோதாலவ. அததைன ஏககராைவயம வதோதன.காதல-இநத மாதர வாரதைதகைளொயலலாம பதத ந எனன நைனககோற?’ ‘நஙக எனன நைனககறஙக?’ ‘அநத சணமகம பய ோபசாம வநத சமரசமா. பணைண பரா சைறயாடறாஙக. பாரதோதன. அதாவத வயககாடடோல ோநராமல ோமளம ொகாடட ோதகக மரக கடடலோல நடநதா கறப காபபாததபபடகறத. ொநரபபம. அைதப பததப பாடட பாடலாம. ஆளகைள வடட அநத ஷணமகதைதயம-அதான அநத ொபாணோணாட அபபன. இலோலனனா.ஜ. ஒர ோவைள அபபோவ அநதப ொபணைணக கலயாணம ொசஞசரபோபன. என பஙகாள. மஹூம. இதாணடா சமயமன சலலைற ொரௌடப பசஙக சல ோபைரயம ோசரதத அனபப மறநாள ராததர களததல த வசசடடாஙக.காமமன ோபர…அோத ொபண எம. ‘மதலாள. அபப அவ கறப ‘ோஸல’ ஆயடறத. எனகக ொவறபப ஏறபோபாசச. ோபாலஸ ோகஸ. ொபரயசாம ரயோலற வநத எனகடோட ொசாலறான. கறப. எஙோக ோபாோறனன ொசாலலோல. அநதப பசஙக கடதத காசகக ொகாஞசம அதகமாகோவ அடசசப படடாஙக. எனகக ரததததோல சோடறபோபாசச. ொஜயராஜன இனொனாரததன அவைனயம ஒணணோல ொரணட தரததடட வாஙகடானன ொசாலலடட.‘இலைல…இலைல…தயவ ொசயத ொதாடரஙக’ எனோறன. ஒணணம நடககைல. அநத ொசயலகக ொவற. ஜலலா மாறோனன. ஒசததயா எழதலாம. நான ஊரோல இலைல. பணைண ஆளஙக பல ோபர ஒர கடசயா கடககடடாஙக. ோகஸ தளளபடயாசச. அவஙகளகக ோசாதாப பசஙக கைடசசா எனககம கைடகக மாடடாஙகளா? அதவம பணம என பககததோல இரகக. சரபபடட வரைல. ொமடராஸ ோபாயடோடன. ொஜயராஜ காடடக ொகாடதத ஆைளக ைகத ொசஞசாஙக. டயர ரடொரடங எடதோதன. எனகக தககன ோபாசச.ஆர. ஷணமகம ரதத ோசதம ஜாஸதயாக ஒர வாரததோல ஆஸபததரயோலோய காலமாயடடான. ஷணமகதைத அடசசவைனப பாரததவன யாரமலல. எவவளோவா ோபர சாபபடற ொநலல…கரகப ோபாசச. ஒழக ஒழக சததம ோபாடடாஙக. பாரதோதன. சவாஜ படதைதப பாரததடட ஒதத வயச வாலபோனாட வயககாடடப பககம ஒதஙகனா காதல. ‘தமப.. வோராதமம. ஊைரோய வடடடோடன. அவஙகளகக அநதச சமபவம ஒர சாகக. இலைலயா?’ ‘அதவம ஒர அபபராயமதாஙக’ ‘மறயல ொசஞசாஙக.

அவனகக அநதப ொபணணம ஒர ைபயனம. ைபயன படடணததோல படசசடடரநதான. ொவளோய பாரதோதன. மதலோல மளகமப ோபாடோடன. சரதோதன. நாைய வாஙகோனன.அவன ோபர கட நாகராஜோனா எனனோவா…’ ‘நடராஜன’ எனோறன. . கரககாைவ வசோசன. டராகடைர வாஙகோனன.’அபபறம அநதப ொபண எனன ஆனாள?’ ‘ொதரயாத. அவ தமபககாரோனாட படடணததககப ோபாயடடா. அவன எனகக ஒர லடடர எழதனான. ஒர ொபணைண கடடடட வாழறதகக பதலா மணைண உழலாம’ எனறார. ொராமப தனயா இரகோகன. அவளகக கலயாணோம ஆகோல. ொவக தரததல-ொவக தரததல அநத ோவலோயாரம இரநதத. எபப? அபப. வாதயாராய இரககானன ோகளவபபடோடன. அபபனதான அடபடட ொசததான ைபததயககாரததனமா. நமமத. அவ தமபககாரன ஒரததன இரககாோன. நான ோகடோடன. மகத தனயாகததான இரநோதாம. நடராஜன! உனகொகபபடத ொதரயம?’ ‘நானதான நடராஜன’எனோறன. கனனாபனனானன ‘உனைன ஜலலா ஜலலாவா தரதத வநத பழவாஙகப ோபாோறனன… எனககாக காததர’ அபபட இபபடனன….ொகாஞசமா நலம வாஙக ொசாநதமா தனயா மதத ஜனஙக வாசைன இலலாம நடததோறன. அநதப ைபயன நான பாரதததலோல. ‘ஆ! நடராஜன.

இைவ ொவறமோன வாசக சவாரசயததறகாக எழதபபடட தகல கைதகள அலல. மனத அநதரஙகததன அடயாழததல ஒளநதரககம கறறததறகான தராத ோவடைகைய .–மாயன:அகமம-பறமம சஜாதாவன சறகைதகளல கறறதைதயம மரமதைதயம பனபலமாகக ொகாணட எழதய அைனததக கைதகளம இதொதாகபபல இடமொபறகனறன.

இககைதகள ோபசகனறன. . மன தரமானகக மடயாத மரமததன ரகசய வழகைளத தனத சாகச நைடயல சஜாதா ொதாடரநத உரவாகககறார.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful