You are on page 1of 27

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 3

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

PENDAHULUAN
Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Sains Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

TAFSIRAN
o o o Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu. Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai. Evidens : Murid Instrumen o Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain.

o o

Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain .

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

KERANGKA STANDARD PRESTASI

BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham Tahu, Faham dan Boleh Buat

STANDARD

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

TAFSIRAN BAND
BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberikan respons kepada perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dalam satu-satu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

TAHU

TAHU DAN FAHAM

TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT

TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI

TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

MATLAMAT KURIKULUM SAINS Matlamat Kurikulum Sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

OBJEKTIF KURIKULUM SAINS


Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. 2. 3. 4. 5. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi.
7

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

6. 7. 8.

Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 10. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya.

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

BAND
1 2 3

PERNYATAAN STANDARD
Mengetahui konsep dan prinsip asas sains Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi

5 6

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS KBSM TINGKATAN TIGA


BAND 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui konsep dan prinsip asas sains DESKRIPTOR B1D1 menyatakan bahan dan penyakit yang memudaratkan sistem respirasi B1D2 menyatakan organ dan hasil perkumuhan EVIDENS B1D1E1 menamakan pelbagai bahan dan penyakit yang memudaratkan sistem respirasi B1D2E1 menamakan organ-organ perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ B1D2E2 Menamakan hasil perkumuhan tumbuhan B1D3 menyatakan jenis dan bahagian sistem pembiakan B1D3E1 menamakan jenis-jenis pembiakan B1D3E2 menamakan bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki dan wanita B1D4 menyatakan jenis pendebungaan B1D5 menyatakan pelbagai bentuk sebatian silikon B1D6 menyatakan unsur yang membentuk kalsium karbonat B1D7 menyatakan sumber bahan api semula jadi B1D4E1 menamakan jenis-jenis pendebungaan B1D5E1 Menamakan pelbagai bentuk sebatian silikon dan memberi contoh B1D6E1 menamakan unsur dalam kalsium karbonat dan pelbagai contoh B1D7E1 menamakan pelbagai sumber bahan api semula jadi

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

10

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B1D8 menyatakan alat pengukuran bagi arus dan voltan B1D9 menyatakan jenis generator dan sumber tenaga alternatif B1D10 menyatakan fenomena di permukaan Matahari B1D11 menyatakan bentuk galaksi

EVIDENS B1D8E1 menamakan alat pengukur bagi arus dan voltan serta unitnya

B1D9E1 menamakan pelbagai jenis generator dan sumber tenaga altenatif B1D10E1 menamakan pelbagai fenomena yang berlaku di permukaan Matahari B1D11E1 menamakan pelbagai bentuk galaksi

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

11

BAND 2

PERNYATAAN STANDARD Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi

DESKRIPTOR B2D1 mengenal pasti struktur sistem respirasi B2D2 mengenal pasti struktur jantung B2D3 mengenal pasti kedudukan tisu xilem dan floem B2D4 menyatakan maksud perkumuhan B2D5 mengenal pasti sistem urinari B2D6 menyatakan maksud persenyawaan B2D7 menyatakan maksud haid B2D8 menyatakan maksud pendebungaan B2D9 menyatakan maksud pertumbuhan B2D10 Menyatakan maksud mineral B2D11 Menyatakan maksud elektrostatik

EVIDENS B2D1E1 melabel struktur sistem respirasi dan struktur peparu manusia

B2D2E1 melabel struktur jantung manusia B2D3E1 melabel lokasi tisu xilem dan floem dalam batang tumbuhan dikotiledon B2D4E1 mendefinisikan perkumuhan B2D5E1 Melabel struktur sistem urinari manusia B2D6E1 mendefinisikan persenyawaan B2D7E1 mendefinisikan haid B2D8E1 mendefinisikan pendebungaan B2D9E1 mendefinisikan pertumbuhan B2D10E1 Mendefinisikan mineral B2D11E1 mendefinisikan elektrostatik

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

12

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B2D12 Menyatakan maksud tenaga elektrik, arus elektrik, voltan dan rintangan B2D12E1 Mendefinisikan; tenaga elektrik, arus elektrik, voltan dan rintangan

EVIDENS

B2D13 mengenal pasti simbol bagi litar elektrik B2D14 Menyatakan maksud keelektromagnetan dan elektromagnet B2D15 mengenal pasti bahagian transformer B2D16 mengenal pasti struktur Matahari B2D17 Menyatakan maksud bintang

B2D13E1 memadankan simbol-simbol pada litar elektrik dengan komponennya B2D14E1 Mendefinisikan; keelektromagnetan dan elektromagnet B2D15E1 melabel bahagian-bahagian transformer

B2D16E1 melabel struktur Matahari B2D17E1 mendefinisikan bintang

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

13

BAND 3

PERNYATAAN STANDARD Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian

DESKRIPTOR B3D1 memerihal mekanisme pernafasan B3D2 memerihal proses resapan dan pengangkutan oksigen

EVIDENS B3D1E1 menerangkan mekanisme pernafasan B3D2E1 menghuraikan proses resapan dan pengangkutan oksigen oleh darah dari peparu ke sel badan

B3D3 memerihal kesan bahan cemar kepada sistem respirasi B3D4 memerihal sistem peredaran darah manusia

B3D3E1 menjelaskan kesan bahan cemar kepada sistem respirasi

B3D4E1 Menerangkan: sistem peredaran darah manusia, peranannya dalam pengangkutan bahan dan kepentingan mengekalkan jantung yang sihat B3D4E2 membandingkan ciri-ciri arteri, vena dan kapilari dengan fungsinya

B3D5 memerihal sistem pengangkutan dalam tumbuhan

B3D5E1 menjelaskan fungsi tisu xilem dan floem B3D5E2 menerangkan transpirasi dan peranannya

B3D6 memerihal perkumuhan organisma

B3D6E1 menjelaskan kepentingan perkumuhan B3D6E2 menerangkan kepentingan mengekalkan kesihatan ginjal

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

14

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS B3D6E3 menerangkan cara-cara bagaimana tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan

B3D7 memerihal pembiakan organisma

B3D7E1 menjelaskan kepentingan pembiakan dan membandingkan antara pembiakan seks dengan pembiakan aseks B3D7E2 mengelaskan haiwan dan tumbuhan mengikut cara pembiakan aseks B3D7E3 Menerangkan persenyawaan dalam dan persenyawaan luar B3D8E1 menjelaskan fungsi bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki B3D8E2 menerangkan peranan sperma dalam pembiakan dan perubahan yang berlaku pada lelaki semasa baligh B3D8E3 menerangkan fungsi bahagian-bahagian sistem pembiakan wanita B3D8E4 menerangkan peranan ovum dalam pembiakan dan perubahan yang berlaku pada wanita semasa baligh B3D8E5 membandingkan antara gamet lelaki dengan gamet wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan

B3D8 memerihal pembiakan manusia

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

15

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B3D9 memerihal kitar haid B3D9E1 menjelaskan kitar haid

EVIDENS

B3D9E2 menerangkan perubahan dinding uterus semasa kitar haid dan menghubungkait antara fasa subur dengan persenyawaan B3D9E3 menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid B3D10 memerihal persenyawaan, kehamilan dan kemandulan B3D10E1 menjelaskan persenyawaan dalam manusia, menentukan lokasi penempelan embrio dan perkembangan zigot kepada embrio menjadi fetus sehingga kelahiran B3D10E2 menjelaskan cara-cara mengatasi kemandulan dan kaedahkaedah kawalan kehamilan B3D11 memerihal pembiakan dalam tumbuhan B3D11E1 menerangkan fungsi bahagian-bahagian pembiakan jantan dalam pembiakan seks tumbuhan berbunga B3D11E2 menerangkan fungsi bahagian-bahagian pembiakan betina dalam pembiakan seks tumbuhan berbunga B3D12 memerihal pendebungaan B3D12E1 membandingkan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk B3D12E2 menerangkan kelebihan pendebungaan kacuk

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

16

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B3D13 memerihal persenyawaan dalam tumbuhan B3D14 memerihal pembiakan vegetatif

EVIDENS B3D13E1 menghuraikan persenyawaan dalam tumbuhan sehingga pembentukan buah dan biji benih B3D14E1 mengelaskan tumbuhan berbunga berdasarkan bahagian yang boleh membiak secara vegetatif B3D15E1 menjelaskan ciri-ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan B3D15E2 menerangkan kesan kekurangan pengambilan nutrisi ke atas pertumbuhan kanak-kanak

B3D15 memerihal pertumbuhan manusia

B3D16 memerihal mineral

B3D16E1 menerangkan dengan contoh mineral yang wujud dalam bentuk unsur semula jadi dan sebatian semula jadi B3D17E1 menjelaskan kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan seharian B3D17E2 menjelaskan kegunaan sebatian kalsium karbonat, kalsium oksida, kalsium hidroksida. dan mengaitkan sifat-sifat sebatian kalsium dengan kegunaannya

B3D17 memerihal sebatian silikon dan kalsium karbonat

B3D18 memerihal bahan api semula jadi B3D19 memerihal elektrostatik

B3D18E1 menjelaskan pembentukan sumber bahan api semula jadi B3D19E1 menjelaskan jenis cas dan sifat-sifat elektrostatik

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

17

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS B3D19E2 menerangkan fenomena harian yang berkaitan dengan cas elektrik statik dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan cas elektrik B3D20E1 menjelaskan arah pengaliran arus elektrik dan elektron dalam litar elektrik B3D21E1 mengilustrasi litar bersiri dan litar selari B3D21E2 menerangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri B3D21E3 menerangkan kelebihan dan kelemahan litar selari B3D21E4 membandingkan litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, voltan dan rintangan

B3D20 memerihal keelektrikan

B3D21 memerihal litar bersiri dan litar selari

B3D22 memerihal keelektromagnetan

B3D22E1 Menerangkan: medan magnet, hubungan antara garisan medan magnet dengan kekuatan medan magnet; dan kegunaan magnet dalam kompas B3D23E1 membandingkan penjanaan tenaga elektrik oleh pelbagai jenis stesen jana kuasa B3D23E2 membandingkan antara transfomer injak naik dengan transfomer injak turun

B3D23 memerihal penjanaan elektrik

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

18

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS B3D23E3 menerangkan bagaimana tenaga elektrik dihantar dan diagihkan dari stesen jana kuasa kepada pengguna

B3D24 memerihal pendawaian elektrik

B3D24E1 menerangkan fungsi bahagian-bahagian sistem pendawaian elektrik dan pendawaian plug 3-pin B3D25E1 menyelesaikan masalah dalam kos penggunaan elektrik B3D26E1 menjelaskan kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas Bumi dan bagaimana tenaga dijanakan oleh Matahari B3D26E2 mengenal pasti Matahari adalah bintang dan membandingkan bintang berdasarkan ciri-ciri tertentu B3D26E3 Menjelaskan: pembentukan bintang dan kematian bintang, Galaksi Bima Sakti; dan alam semesta dan kedudukan Sistem Suria dalam alam semesta

B3D25 Memerihal penggunaan elektrik B3D26 memerihal fenomena di permukaan Matahari

B3D27 memerihal Sistem Suria

B3D27E1 menerangkan keluasan alam semesta berbanding Bumi dan kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi B3D28E1 menerangkan perkembangan dalam bidang astronomi dan pembangunan dalam penerokaan angkasa lepas

B3D28 memerihal astronomi dan penerokaan angkasa lepas

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

19

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS B3D28E2 menerangkan dengan contoh aplikasi teknologi yang berkaitan penerokaan angkasa lepas dan astronomi B3D28E3 mewajarkan keperluan meneruskan penerokaan angkasa lepas

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

20

BAND 4

PERNYATAAN STANDARD Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

DESKRIPTOR B4D1 mengkaji kesan merokok terhadap peparu B4D2 mengkaji struktur jantung

EVIDENS B4D1E1 memerhati kesan merokok kepada peparu melalui aktiviti

B4D2E1 memerhati dan mengenalpasti struktur jantung menggunakan model atau spesimen hidup B4D2E2 membandingkan antara darah beroksigen dengan darah terdeoksigen melalui aktiviti

B4D3 Mengkaji sistem pengangkutan dalam tumbuhan

B4D3E1 mengenal pasti stomata dan fungsinya serta mengaitkan dengan kelayuaan tumbuhan melalui aktiviti B4D3E2 memerhati laluan air dan bahan makanan dalam tumbuhan melalui aktiviti

B4D4 Mengkaji ginjal

B4D4E1 memerhati bentuk, struktur, fungsi ginjal menggunakan model atau perisian komputer B4D5E1 mengenal pasti bahagian-bahagian bunga, bahagian pembiakan jantan, bahagian pembiakan betina, butir debunga dan ovul melalui aktiviti B4D5E2 memerhati perkembangan tiub debunga dalam larutan sukrosa pada peratusan yang berbeza (5% dan 10%) melalui aktiviti

B4D5 Mengkaji pembiakan tumbuhan berbunga

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

21

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS B4D5E3 memerhati struktur biji benih dan mengaitkan dengan fungsi melalui aktiviti

B4D6 Mengkaji lengkuk pertumbuhan manusia B4D7 Mengkaji mineral

B4D6E1 mentafsir lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita sejak bayi ke alam dewasa melalui aktiviti B4D7E1 memerhati sifat-sifat mineral dan menulis persamaan dalam perkataan untuk menunjukkan kesan haba ke atas mineral melalui aktiviti B4D8E1 memerhati tindak balas antara beberapa logam iaitu magnesium, aluminium, zink dan besi dengan bukan logam melalui aktiviti B4D9E1 memerhati sifat silika dan silikat melalui aktiviti B4D10E1 memerhati hasil-hasil penyulingan berperingkat petroleum melalui aktiviti B4D11E1 memerhati sifat-sifat cas elektrostatik melalui aktiviti B4D12E1 mengesan pengaliran arus elektrik menggunakan jana kuasa Van de Graff dan galvanometer melalui aktiviti B4D12E2 membina litar elektrik serta mengukur arus dan voltannya melalui aktiviti

B4D8 Mengkaji tindakbalas antara logam dengan bukan logam

B4D9 Mengkaji sebatian silikon B4D10 Mengkaji penyulingan berperingkat petroleum B4D11 Mengkaji elektrostatik B4D12 Mengkaji keelektrikan

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

22

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B4D13 Mengkaji kemagnetan

EVIDENS B4D13E1 memerhati medan magnet melalui aktiviti B4D13E2 memerhati medan magnet yang terhasil oleh arus elektrik yang mengalir melalui wayar lurus melalui aktiviti

B4D14 Mengkaji sistem pendawaian elektrik

B4D14E1 menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbeza melalui aktiviti B4D14E2 memerhati kejadian litar pintas melalui aktiviti

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

23

BAND 5

PERNYATAAN STANDARD Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

DESKRIPTOR B5D1 Menyiasat kadar transpirasi

EVIDENS B5D1E1 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi melalui eksperimen B5D2E1 menganalisis pelbagai jenis bunga dan agen pendebungaannya melalui kerja lapangan B5D3E1 menganalisis pembiakan vegetatif melalui kerja lapangan B5D4E1 menentukan keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih melalui eksperimen B5D5E1 meneliti sifat-sifat kalsium karbonat berdasarkan tindak balasnya dengan asid, kelarutannya dalam air dan kesan haba melalui eksperimen B5D6E1 Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan perubahan rintangan ke atas arus B5D6E2 Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan perubahan voltan ke atas arus

B5D2 Menyiasat pendebungaan

B5D3 Menyiasat pembiakan vegetatif B5D4 menyiasat percambahan biji benih

B5D5 Menyiasat sifat-sifat kalsium karbonat

B5D6 Menyiasat hubungan antara arus, voltan dan rintangan

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

24

BAND 6

PERNYATAAN STANDARD Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkaraperkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi

DESKRIPTOR B6D1 Mereka bentuk model sistem respirasi manusia B6D2 Mengumpul maklumat tentang kepentingan sistem respirasi yang sihat

EVIDENS B6D1E1 membina model sistem respirasi manusia untuk menunjukkan proses tarikan dan hembusan nafas B6D2E1 Pembentangan hasil buku skrap dalam pelbagai bentuk persembahan bertajuk Kepentingan sistem respirasi yang sihat: Bahan cemar udara pelbagai penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi Cara untuk memperbaiki kualiti udara Amalan mengekalkan udara yang bersih.

B6D3 Mengumpul maklumat tentang darah manusia

B6D3E1 Pembentangan hasil penulisan artikel dalam pelbagai bentuk persembahan mengenai: komponen darah dan fungsinya. kumpulan darah kumpulan darah penderma kepada penerima. kepentingan menderma darah pengendalian dan penyimpanan darah B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan mengenai: kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan kesan rokok terhadap fetus kepentingan mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus

B6D4 Mengumpul maklumat tentang penjagaan kesihatan ibu mengandung

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

25

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B6D5 Mengumpul maklumat tentang kepentingan penyelidikan pembiakan manusia

EVIDENS B6D5E1 Memberi ceramah atau membahaskan mengenai: kaedah kawalan kehamilan salah guna kawalan kehamilan kebaikan dan keburukan kawalan kehamilan kepada masyarakat. Kepentingan penyelidikan pembiakan manusia B6D6E1 Membuat pembentangan risalah yang dihasilkan mengenai

B6D6 Mengumpul maklumat tentang petroleum

PETROSAINS/ Planetarium/ Pusat Sains Negara/ Logi Penapisan Minyak atau Membuat pembentangan risalah yang dihasilkan mengenai B6D7 Mengumpul maklumat tentang tenaga alternatif B6D8 Mengumpul maklumat tentang tenaga elektrik Sifat dan kegunaan pelbagai pecahan petroleum. Sumbangan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negara; dan Penggunaan yang cekap petroleum dan sumber bahan api semula jadi yang lain

B6D7E1 Mereka cipta peralatan menggunakan tenaga alternatif

B6D8E1 Memberi ceramah mengenai: langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan elektrik.

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

26

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS memerihal langkah yang perlu diambil apabila berlakunya kemalangan yang melibatkan elektrik, mewajarkan keperluan adanya langkah-langkah keselamatan dan ciri-ciri keselamatan di rumah bagi mengelakkan kemalangan elektrik atau

Memberi ceramah mengenai: Aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik. Memerihal cara memulihara elektrik. Mewajarkan keperluan memulihara elektrik. meramal masalah yang akandihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik. B6D9 Mengumpul maklumat tentang keharmonian alam semesta B6D9E1 Membuat pembentangan hasil penulisan kreatif (sajak/ syair/ puisi/ pantun /lirik lagu/lirik nasyid/ dll ) mengenai: keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan

DRAF DSP Sains Tingkatan 3 Julai 2013

27