5_Centralizator 2013 Invatamant Special

416

CENTRALIZATOR
PRIVIND

DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE, PRECUM ŞI PROBELE DE CONCURS VALABIL PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2013

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

417
Învăţământ special preşcolar Postul: Educatoare/ Educator; Institutor pentru învăţământul special preşcolar; Profesor pentru învăţământul special preşcolar; Educatoare/Educator itinerant şi de sprijin; Institutor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special preşcolar; Profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special preşcolar **
Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/ autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar ÎnvăţăNivelul de studii Învăţământ Învăţământ PROFILUL / DOMENIUL Nr. universitar de mânt postcrt. Specializarea scurtă durată liceal liceal 1. Institutori* x 2. Institutori - învăţământ preşcolar x 3. Institutori* - învăţământ primar x 4. Institutori* - O limbă străină/maternă x 5. Institutori (învăţământ primar)* -O limbă străină x 6. Institutori* - Muzică x 7. Institutori* - Educaţie fizică x 8. Institutori* - Desen x 9. Institutori* - Ecologie x SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 10. Institutori* - Arte plastice x 11. Institutori* - Religie ortodoxă x 12. Institutori* - Religie romano-catolică x 13. Institutori* - Cultură fizică - euritmie x 14. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x 15. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x 16. Institutori*- Limba rromani x 17. Institutori - Educator de psihopedagogie specială x 18. Educator şi psihopedagogie specială x 19. Institutori - învăţământ preşcolar x PEDAGOGIE 20. Institutori* - învăţământ primar x 21. Educatoare x x 22. Educatoare – Învăţător x x 23. Învăţător – Educatoare x x 24. Învăţător – educator x 25. Învăţător - educator pentru învăţământ special x 26. Învăţător - educator pentru învăţământ special şi case de copii x 27. Educator învăţământ special şi case de copii x 28. Educator învăţământ special şi case de copii şcolari x 29. Educator pentru învăţământ special x PEDAGOGIC 30. Psihopedagogie specială x 31. Pedagog social pentru case de copii x 32. Pedagog de recuperare x 33. Pedagog pentru învăţământul special x 34. Pedagog pentru casele de copii preşcolari x 35. Pedagog pentru casele de copii şcolari x 36. Pedagog pentru casele de copii preşcolari şi şcolari x 37. Educator şcolar învăţământ special x 38. Educator - Învăţător x 39. Învăţător - Educator x

Nivel

Postul

Programa probă de concurs

1. Educatoare/ Educator;

Institutor pentru învăţământul special preşcolar; Profesor pentru învăţământul special preşcolar
Învăţământ special preşcolar 2. Educatoare/Educator itinerant şi de sprijin; Institutor itinerant şi de sprijin pentru

TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ

(programa aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

învăţământul preşcolar special; Profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special preşcolar

* Este necesar un curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific pentru învăţământul preşcolar. Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă: (1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; (2) Programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. ** Pentru ocuparea posturilor didactice de EDUCATOARE/EDUCATOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL, INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL PREŞCOLAR, PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL PREŞCOLAR, EDUCATOARE/EDUCATOR ITINERANT/DE SPRIJIN, INSTITUTOR ITINERANT ŞI DE SPRIJIN PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL PREŞCOLAR, PROFESOR ITINERANT ŞI DE SPRIJIN PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL PREŞCOLAR trebuie îndeplinite de către candidaţi, condiţiile prevăzute la art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

specializările. structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior emise după data de 17 decembrie 1993.studii aprofundate. cercetării. care cuprind specializările autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. republicată. după caz. 248 alin. ai modulului pentru învăţământul preşcolar. după caz. care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994) . durata studiilor. care cuprind specializările autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar. cu specializări în: psihopedagogie specială. pedagogie socială. se încadrează în funcţia didactică de institutor pentru învăţământul preşcolar special sau de institutor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul preşcolar special. care s e încadrează în condiţiile prevăzute la art. 248 alin. de a urma programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. respectiv de profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special preşcolar. care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. psihosociologie. trebuie să se regăsească în hotărârile de Guvern privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ s uperior de stat şi particular. după caz.418 Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic. elevi şi tineri cu cerinţe educaţionale integraţi în învăţământul de masă. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic. ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. psihologie. psihopedagogie. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.în concordanţă cu prezentul Centralizator. pedagogie specială. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor. Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic. încadraţi în învăţământul preşcolar special. pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei. Pentru a fi încadraţi în funcţia institutor pentru învăţământul preşcolar special sau de institutor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul preşcolar special. nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular. Pentru cadrele didactice titulare care au finalizat colegiul universitar pedagogic angajate în învăţământul special preşcolar se recomandă să -şi echivaleze studiile. studii postuniversitare de specializare. aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus şi absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus şi ai modulului pentru învăţământul preşcolar. psihologie. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau să-şi continue studiile pentru a dobândi licenţa. profilurile. durata studiilor. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se încadrează în funcţia de educatoare/educator sau de educatoare/educator itinerant şi de sprijin. aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale . specializările absolvenţilor cu studii universitare de scurtă durată care au început studiile după intrarea în vigoa re a Legii nr. republicată. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi care au finalizat cu diplomă de licenţă şi studii universitare lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă se încadrează în funcţia didactică de profesor pentru învăţământul special preşcolar sau de profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special preşcolar. profilurile. ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus şi absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus şi ai modulului pentru învăţământul preşcolar. ca în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare a Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copii. 149 alin. institutor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special preşcolar au obligaţia. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. Cadrele didactice titulare care îndeplinesc condiţiile de studii pentru a fi încadrate funcţia de profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special preşcolar şi care nu au înscrisă pe diploma de licenţă una din specializările psihopedagogie specială. precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. Absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabe lul de mai sus. pedagogie. 248 alin. în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământ special. Pentru a fi încadraţi în funcţia de profesor pentru învăţământul special preşcolar sau de profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special preşcolar. precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar. 149 alin. 248 alin. în vederea dobândirii statutului de profesor pentru învăţământul special preşcolar. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor. 5574/2011. conform art. structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior emise după data de 17 decembrie 1993. trebuie să se regăsească în hotărârile de Guvern privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau să-şi continue studiile pentru a dobândi licenţa. ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus. dobândite prin colegiul cu durata de 3 ani. s tudii universitare sau postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate. . precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi care au finalizat cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată se încadrează în funcţia didactică de institutor pentru învăţământul preşcolar special sau de in stitutor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul preşcolar special. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. precum şi în funcţiile educatoare/educator itinerant şi de sprijin. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. respectiv de profesor itinerant şi de sprijin în învăţământul special preşcolar. specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. conform art. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. Pentru cadrele didactice titulare aflate în această situaţie se recomandă să-şi echivaleze studiile universitare de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licenţă. nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular. care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. tineretului şi sportului nr. în vederea dobândirii statutului de profesor pentru învăţământul special preşcolar. specializările. studii academice postuniversitare.

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul se încadrează în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ special preşcolar sau de profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special preşcolar. cu diplomă. cercetării. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. Educatoare/ Educator. Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”. INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL PREŞCOLAR. INSTITUTOR ITINERANT ŞI DE SPRIJIN PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL PREŞCOLAR. . PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL PREŞCOLAR. care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. Profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special preşcolar ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 40. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. condiţiile prevăzute la art. art. Profesor pentru învăţământul special preşcolar Învăţământ special preşcolar 2. la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu. universitare de licenţă Specializarea de licenţă Programa probă de concurs Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. 5620 / 2010) ** Pentru ocuparea posturilor didactice de EDUCATOARE/EDUCATOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Domeniul pentru Nivelul de studii Studii Domeniul Nr. Institutor pentru învăţământul special preşcolar. 248 alin. EDUCATOARE/EDUCATOR ITINERANT/DE SPRIJIN. PROFESOR ITINERANT ŞI DE SPRIJIN PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL PREŞCOLAR trebuie îndeplinite de către candidaţi.419 Învăţământ preuniversitar Nivel Postul 1. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. tineretului şi sportului nr. Institutor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special preşcolar. 248 alin. Studii absolvite. studiile universitare fundamental crt. Educatoare/Educator itinerant şi de sprijin.

Institutori . Profesor-educator* Învăţământ preuniversitar Studii absolvite. cercetării. * Pentru ocuparea posturilor didactice de ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOR/INSTITUTOR-EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR. de către candidaţi.Arte plastice x 10.Ecologie x SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 9. Institutori .Educator de psihopedagogie specială x 17. universitar mânt PROFILUL / DOMENIUL mânt crt. Institutori . Învăţătoare . Institutori – învăţământ preprimar şi primar x 15. Institutori . condiţiile prevăzute la art.420 Învăţământ special primar Post: Învăţător-educator.O limbă străină/maternă x 4.maistră x x 35. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Educator şcolar învăţământ special x 26. Institutori . Învăţător . Institutori (învăţământ primar) . Institutor-educator. Învăţători . Educator învăţământ special şi case de copii x 23. Învăţător . 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Psihopedagogie specială x 27. Institutori .Învăţător x x 33. Institutori . Învăţător . d) din Legea educaţiei naţionale nr.Religie romano-catolică x 12. Educator învăţământ special şi case de copii şcolari x 24.educator x 20.Învăţători x x 31.Cultură fizică-euritmie x 13. Învăţător . cu diplomă.Religie ortodoxă x 11. trebuie îndeplinite. Învăţător . Institutori . care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Învăţământ ÎnvăţăNivelul de studii ÎnvăţăNr. Învăţător .Educator x Nivel Postul Programa probă de concurs Învăţământ special primar/ Învăţământ special gimnazial Învăţător-educator/ Institutor-educator/ Profesor-educator TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. (2) Programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice.Desen x 8.Muzică x 6.Învăţământ preşcolar şi primar x 14. Educator . Educatoare .Educatoare x x 30. de scurtă postSpecializarea liceal durată liceal 1. Institutori . Institutori . la instituţii acreditate/ autorizate provizoriu. Cantori . La specializările nominalizate mai sus se adaugă: (1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993.Învăţător x 36. Învăţător x x PEDAGOGIC 28. Educator şi psihopedagogie specială x PEDAGOGIE 18.Cântăreţi bisericeşti x x 32.Educaţie fizică x 7. Educator pentru învăţământ special x 25. 244 alin. în conformitate cu prevederile art. . 5620 / 2010) Notă. tineretului şi sportului nr. Institutori x 2.Limba rromani x 16.educator pentru învăţământ special şi case de copii x 22. 248 alin. Cântăreţi bisericeşti . Institutori .Învăţător x x 29. (5) lit.învăţământ primar* x 19. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.maistru x x 34. Institutori . Institutori .învăţământ primar x 3.O limbă străină x 5.educator pentru învăţământ special x 21. Institutori .

5620 / 2010) Învăţător-educator/ Institutor-educator/ Profesor-educator ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 37. se încadrează în funcţia didactică de institutor-educator. care cuprind specializările autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. profilurile. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 149 alin. (15) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. republicată. precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar. încadraţi în învăţământul primar special. 248 alin. 149 alin. de către candidaţi. Pentru cadrele didactice titulare care au finalizat studii universitare de scurtă durată se recomandă să-şi continue studiile pentru a dobândi licenţa sau să-şi echivaleze studiile universitare de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licenţă.421 Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x * Pentru ocuparea posturilor didactice de ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOR/INSTITUTOR-EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR. precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. studiile universitare fundamental crt. având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus şi absolvenţii cu diplomă ai colegiu lui universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus . la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi care au finalizat cu diplomă şi studii universitare de lungă/scurtă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă se încadrează în funcţia didactică de profesor -educator. conform art. Pentru cadrele didactice titulare care au finalizat colegiul universitar pedagogic angajate în învăţământul special primar se recomandă să-şi continue studiile pentru a dobândi licenţa sau să-şi echivaleze studiile. care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. conform art. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. trebuie să se regăsească în hotărârile de Guvern privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular. cercetării. tineretului şi sportului n r. specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Pentru a fi încadraţi în funcţia de profesor-educator. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la art. durata studiilor. 248 alin. Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic. 248 alin. cercetării. specializările. art. cu diplomă. tineretului şi sportului nr. universitare de licenţă Specializarea de licenţă Programa probă de concurs TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. 5560/2011. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. Învăţământ preuniversitar Nivel Învăţământ special primar/ Învăţământ special gimnazial Postul Studii absolvite. dobândite prin colegiul cu durata de 3 ani. ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente. Absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus. 9 alin. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. (5) din Leg ea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior emise după data de 17 decembrie 1993. 248 alin. 248 alin. care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. condiţiile prevăzute la art. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. se încadrează în funcţia de învăţător-educator. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Domeniul pentru Nivelul de studii Studii Domeniul Nr. aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus. în vederea dobândirii statutului de profesor-educator. nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular. . trebuie îndeplinite. care se încadrează în condiţiile prevăzute la art.

Educatoare Cântăreţi bisericeşti . 36. Institutori .Învăţător Învăţător . Institutori (învăţământ primar) . Institutori . 20.învăţământ primar Învăţător . 15.Arte plastice x SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 10.Învăţământ preşcolar şi primar Institutori – învăţământ preprimar şi primar Institutori .Învăţător Învăţător .Învăţător Învăţător . 23. 27. 32. 13. 24. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.Muzică x 6.maistru Învăţătoare . 30. 25. Institutor itinerant şi de sprijin* Învăţământ preuniversitar Studii absolvite.Cultură fizică . 26. în conformitate cu prevederile art. Institutori . 29.O limbă străină x 5. Institutori . 35.învăţământ primar x 3. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar ÎnvăţăNivelul de studii Învăţământ ÎnvăţăNr. condiţiile prevăzute la art. 17. (5) lit. tineretului şi sportului nr. 21.O limbă străină/maternă x 4.Educator x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Programa probă de concurs Nivel Postul Învăţământ special primar Învăţător itinerant şi de sprijin/ Institutor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special primar/ Profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special primar PEDAGOGIE TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. 34. .Limba rromani Institutori .Educator de psihopedagogie specială Educator şi psihopedagogie specială Institutori . (2) Programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. 12.educator Învăţător . 248 alin.Cântăreţi bisericeşti Cantori . La specializările nominalizate mai sus se adaugă: (1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993.Religie romano-catolică Institutori . cercetării. 1/2011 cu modificările şi completările ulterio are ori cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Institutori .Religie ortodoxă x 11. la instituţii de învăţământ acreditate autorizate provizoriu.422 Învăţământ special primar Post : Învăţător itinerant şi de sprijin. 16. 244 alin. mânt PROFILUL / DOMENIUL universitar de mânt crt. * Pentru ocuparea posturilor didactice de ÎNVĂŢĂTOR ITINERANT ŞI DE SPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT ŞI DE SPRIJIN/PROFESOR ITINERANT ŞI DE SPRIJIN trebuie îndeplinite. cu diplomă. 14. Institutori . 31. 19. Institutori .Învăţători Învăţători . Institutori x 2.maistră Educator .educator pentru învăţământ special şi case de copii Educator învăţământ special şi case de copii Educator învăţământ special şi case de copii şcolari Educator pentru învăţământ special Educator şcolar învăţământ special Psihopedagogie specială Învăţător Educatoare . Institutori . 18. postSpecializarea scurtă durată liceal liceal 1.euritmie Institutori . 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. de către candidaţi. 5620 / 2010) PEDAGOGIC x x x x x x x x x x Notă. Institutori . 22.Ecologie x 9. 33.Educaţie fizică x 7. 28.educator pentru învăţământ special Învăţător . d) din Legea educaţiei naţionale nr.Desen x 8.

Pentru a fi încadraţi în funcţia de profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special primar. psihologie. 248 alin. specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. psihosociologie. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi care au finalizat cu diplomă şi studii universitare de lungă/scurtă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă se încadrează în funcţia didactică de profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special primar. conform art. . 5574/2011. nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. pedagogie socială.studii aprofundate. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. se încadrează în funcţia didactică de institutor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special primar. ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise p e diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus şi absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. institutor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special primar au obligaţia. aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. 149 alin. care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei. 248 alin. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. pedagogie specială. pedagogie. 149 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. dobândite prin colegiul cu durata de 3 ani. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se încadrează în funcţia de învăţător itinerant şi de sprijin. psihopedagogie. cu specializări în: psihopedagogie specială.în concordanţă cu prezentul Centralizator. care cuprind specializările autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. cercetării. structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior emise după data de 17 decembrie 1993. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale . (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 248 alin. care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. Pentru cadrele didactice titulare care au finalizat colegiul universitar pedagogic angajate în învăţământul special primar se recomandă să-şi continue studiile pentru a dobândi licenţa sau să-şi echivaleze studiile. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. conform art. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. Absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus. Pentru cadrele didactice titulare care au finalizat studii universitare de scurtă durată se recomandă să-şi continue studiile pentru a dobândi licenţa sau să-şi echivaleze studiile universitare de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licenţă. Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic. republicată. de a urma programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. în vederea dobândirii statutului de profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţămâ ntul special primar. studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate. ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus. filosofie -istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994) . precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. tineretului şi sportului nr . specializările. Cadrele didactice titulare care îndeplinesc condiţiile de studii pentru a fi încadrate funcţia de profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special primar şi care nu au înscrisă pe diploma de licenţă una din specializările psihopedagogie specială. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.423 Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic. durata studiilor. precum şi în funcţiile învăţător itinerant şi de sprijin. în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământ special. psihologie. precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor. profilurile. ca în termen de 6 ani de la intrare a în vigoare a Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copii. studii academice postuniversitare. trebuie să se regăsească în hotărârile de Guvern privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular. studii postuniversitare de specializare. elevi şi tineri cu cerinţe educaţionale integraţi în învăţământul de masă.

cercetării. tineretului şi sportului nr. . 5620 / 2010) * Pentru ocuparea posturilor didactice de ÎNVĂŢĂTOR ITINERANT ŞI DE SPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT ŞI DE SPRIJIN/PROFESOR ITINERANT ŞI DE SPRIJIN trebuie îndeplinite. cu diplomă. Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se încadrează în funcţia didactică de profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special primar. studiile universitare fundamental crt. universitare de licenţă Specializarea de licenţă Programa probă de concurs Învăţământ special primar ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 37. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu. de către candidaţi. 248 alin. condiţiile prevăzute la art. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Domeniul pentru Nivelul de studii Studii Domeniul Nr.424 Învăţământ preuniversitar Nivel Postul Învăţător itinerant şi de sprijin/ Institutor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special primar/ Profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul special primar Studii absolvite. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.

40. 29.Muzică** Institutori . la instituţii de învăţământ superior acreditate/ autorizate provizoriu.Limbă străină/maternă Psihologie .informaţii de lungă durată x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x de scurtă durată Programa probă de concurs Nivel x x x x Învăţământ special primar / Învăţământ special gimnazial Profesor educator SOCIOPSIHOPEDAGOGIE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. 5620 / 2010) ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII . 25. 6. 2. 1. 41.Învăţământ preşcolar şi primar ** Institutori – învăţământ preprimar şi primar** Institutori . 14. cu diplomă. 10.Educaţie fizică** Institutori . 21. 19.O limbă străină** Institutori . 27.O limbă străină** Institutori (învăţământ primar) . 24. cercetării. 33. 15.Limba rromani** Institutori . 34. 38. 36. 3.Religie romano-catolică** Institutori . tineretului şi sportului nr. 26. crt. 16.Ecologie** Institutori . 37.Limba şi literatura română Pedagogie . Învăţământ universitar Specializarea Psihologie Psihologie1) Psihologie şi asistenţă socială Psihologie .Limba şi literatura maghiară Pedagogie . 32.Religie ortodoxă ** Institutori . 35.Arte plastice** Institutori . 13.istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) Pedagogie Pedagogie1) Pedagogie socială Pedagogie specială Pedagogie .425 Învăţământ special Post: Profesor – educator* Învăţământ preuniversitar Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) Studii absolvite. 18. 9. 39.învăţământ primar** Institutori . 17. 23. 43.Pedagogie Psihopedagogie . 11. 30. 22. 12. 28. 5.Asistenţă socială Psihologie şi psihopedagogie specială Psihopedagogie specială Psihopedagogie specială şi asistenţă socială Filosofie . 4.Educator de psihopedagogie specială Educator şi psihopedagogie specială Asistenţă socială ** Asistenţă socială ** Psihosociologie .Cibernetică Psihologie şi Ştiinţele educaţiei Sociologie . 31. 20. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar PROFILUL / DOMENIUL Nr. 42.Cultură fizică-euritmie** Institutori . 8.Psihologie Psihopedagogie Psihosociologie Psihosociologie (+ militar) Psihosociologie – Informaţii (militar) Institutori** Institutori .Desen** Institutori . 7.

învăţători Psihopedagogie specială Sociologie .Asistenţă socială Psihologie . 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.Limba şi literatura maghiară Pedagogie . (5) din Legea educaţiei naţionale nr. cu specializările universitare de lungă sau scurtă durată. . 51. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar . cercetării. tineretului şi sportului nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 38.Limba şi literatura română Pedagogie . absolvenţii învăţământului universitar trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute la art. 49. 50. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 248 alin. tineretului şi sportului nr. 54. 59. (5) lit. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute în Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.informaţii x INFORMAŢII INFORMAŢII * Posturile de PROFESOR – EDUCATOR pot fi ocupate de oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior. cercetării. (2) Studiile postuniversitare (aprofundate. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. tineretului şi sportului nr. 48.istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) Psihopedagogie specială. 61. 248 alin. 248 alin. ** Pentru ocuparea posturilor de PROFESOR – EDUCATOR. * Posturile de PROFESOR – EDUCATOR pot fi ocupate de oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior. 62. d) din Legea educaţiei naţionale nr. cu specializările universitare de lungă sau scurtă durată. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute în Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. Psihologie . 248 alin. tineretului şi sportului nr. Notă.Sociologie Filosofie . 58.Limbă străină/maternă Filosofie . Psihologie Psihologie1) Psihologie şi asistenţă socială Psihologie . la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu. în conformitate cu prevederile art.426 44. academice. în conformitate cu prevederile art. 5620 / 2010) FILOSOFIE x ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE x PEDAGOGIE 1) Studii postuniversitare (aprofundate. 60. 56. 64.Pedagogie Psihologie . de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate. La specializările nominalizate mai sus se adaugă: (1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993. 5560/2011. 63. 46. precum şi ai cic lului I de studii universitare de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat cuprinse în prezentul Centralizator. aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. (5) lit. care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. Învăţământ preuniversitar Nivel Postul Studii absolvite. Psihologie x POLITICE ŞTIINŢE MILITARE ŞI ŞTIINŢE MILITARE ŞI 67. 57. secundar limba şi literatura română Psihologie Pedagogie Pedagogie1) Pedagogie . d) din Legea educaţiei naţionale nr. 53. academice. Nivelul de studii Specializarea Asistenţă socială** Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar** Pedagogie Psihopedagogie specială Studii universitare de licenţă x x x x Programa probă de concurs Învăţământ special primar / Învăţământ special gimnazial Profesor educator ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Domeniul fundamental ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE Domeniul pentru studiile universitare de licenţă ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Nr. de specializare. 5560/2011. 45.Psihologie Pedagogie specială x x x x x x x x x x x x x x x x x x PSIHOLOGIE Învăţământ special primar / Învăţământ special gimnazial Profesor educator PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 55. cercetării. absolvenţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute la art. 244 alin. precum şi ai ciclului I de studii universitare de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat cuprinse în prezentul Centralizator. cu diplomă. 47. de specializare. 52.Psihologie Pedagogie . 5620 / 2010) ŞTIINŢE SOCIALE ŞI PSIHOLOGIE 66. crt. care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. cercetării. 244 alin. ** Pentru ocuparea posturilor de PROFESOR – EDUCATOR. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. 65.

Psihologie x 36. Pedagogie . Psihosociologie x 20.învăţători x 39. Psihopedagog 6. în conformitate cu prevederile art. Logoped 7. Pedagogie . La specializările nominalizate mai sus se adaugă: (1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993. Pedagogie . Filosofie . Psihopedagogie specială x 44. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. Psihologie . Sociologie .istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x 8. Psiholog 5. 244 alin. cu diplomă. în conformitate cu prevederile art. Psihopedagogie specială. Profesor-logoped. Psihologie şi asistenţă socială x 1. care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. Psihosociologie – Informaţii (militar) x ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 22. de specializare. Psihopedagogie x 19.Cibernetică x 16. Psihologie . Pedagogie x ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 38. Învăţământ special preşcolar/ Învăţământ special primar/ Învăţământ special gimnazial/ Învăţământ profesional special . Psihopedagog 6.Psihologie x 41. Psihopedagogie . durată durată Specializarea 1. Filosofie . Psiholog 5. Pedagogie .Limba şi literatura română x 12.Sociologie x 29. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Logoped. Psihopedagogie specială x SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 40. 5620 / 2010) 1. Psihologie . Profesor de psihodiagnoză 8.Asistenţă socială x 27.Psihologie x 30. Profesor-psiholog şcolar 3. Profesor-psiholog şcolar Învăţământ special preşcolar/ Învăţământ special primar/ Învăţământ special gimnazial/ Învăţământ profesional special/ Învăţământ special liceal 3. Logoped 7. Pedagogie specială x 42.Limbă străină/maternă x 33. Pedagogie socială x SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 11. de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. d) din Legea educaţiei naţionale nr. de lungă de scurtă PROFILUL / DOMENIUL crt.Limba şi literatura maghiară x 13. (2) Studiile postuniversitare (aprofundate.Psihologie x 18. academice. Psihologie . Psiholog. Profesor-psihopedagog 2.Pedagogie x 28. Filosofie . Profesor-psiholog şcolar. (5) lit. Pedagogie x 8.Limbă străină/maternă x 14. Sociologie . de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate. Pedagogie x 10. Profesor itinerant şi de sprijin Învăţământ preuniversitar Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) Studii absolvite. Psihologie x 2. Psihologie . Psihologie x 24. cercetării. Psihologie1) x 3. Pedagogie specială x Programa probă de concurs Nivel 1. Psihologie şi asistenţă socială x PSIHOLOGIE 26. Profesor itinerant şi de sprijin 1) Studii postuniversitare (aprofundate. Profesor de psihodiagnoză ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 46. Notă. Psihosociologie – informaţii x 23. Profesor-logoped 4. Profesor itinerant şi de sprijin PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. tineretului şi sportului nr. Pedagogie x PEDAGOGIE 45. Profesor-logoped 4. Psihologie1) x 25. academice. Pedagogie . de specializare. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Psihosociologie (+ militar) x 21. * Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în tabel se încadrează în condiţiile prevăzute la art. secundar limba şi literatura română x 35. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Învăţământ universitar Nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.Asistenţă socială x 4. (5) lit. Pedagogie .Pedagogie x 15.427 Învăţământ special Catedra/Post: Profesor-psihopedagog. 244 alin. Psihopedagog.Limba şi literatura română x 31. Pedagogie . d) din Legea educaţiei naţionale nr. Psihopedagogie specială x 6. 248 alin. aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Pedagogie x 1) 37. Psihopedagogie specială şi asistenţă socială x 7. Profesor de psihodiagnoză. la instituţii de învăţământ superior acreditate/ autorizate provizoriu. Pedagogie x 1) 9. Profesor-psihopedagog 2. Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x 17.Limba şi literatura maghiară x FILOSOFIE 32.istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x 34. Psihologie şi psihopedagogie specială x SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 43. Psihologie şi psihopedagogie specială x 5.

care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Domeniul pentru Nivelul de studii Studii Domeniul Nr. Psihologie . Profesor de psihodiagnoză 8. . Psihopedagogie specială Psihologie x x Programa probă de concurs PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Psihopedagog 6. Profesor itinerant şi de sprijin Studii absolvite. cercetării. Profesor-psiholog şcolar 3. 248 alin. Logoped 7. tineretului şi sportului nr. la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu.428 Învăţământ preuniversitar Nivel Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) 1. cu diplomă. universitare de licenţă Specializarea licenţă 47. 49. studiile universitare de fundamental crt. Profesor-psihopedagog 2. Pedagogie x ŞTIINŢE SOCIALE ŞTIINŢE ALE ŞI POLITICE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE EDUCAŢIEI PSIHOLOGIE 48. Psiholog 5. Profesor-logoped Învăţământ special preşcolar/ Învăţământ special primar/ Învăţământ special gimnazial/ Învăţământ profesional special 4.informaţii x * Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în tabel se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 5620 / 2010) ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII 50. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.

Psihologie educaţională şi consiliere 42. formarea şi consilierea psihologică a personalului 15.429 Învăţământ preuniversitar Nivel Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) Studii absolvite. Psihoterapii cognitiv-comportamentale 57. Testarea si măsurarea în psihologie şi în câmpul social Nivelul de studii Studii universitare de masterat Programa probă de concurs ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 1. Evaluare psihologică şi psihoterapii recuperatorii 16. Psihologia educaţiei 40. Managementul proiectelor si al campaniilor publice 19. Profesor-logoped 4. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman 63. Psihologie clinică şi consiliere psihologică 39. Psihopedagog 6. psihologie organizaţională şi a transporturilor 24. creativitate şi competenţe psihosociale în organizaţii 3. Psihologia medierii conflictelor 22. Psihanaliza 21. Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii 50. Psihologie organizaţională şi sănătate ocupaţională 51. Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică 56. consilierea şi psihoterapia copilului. Psihologie clinică 34. Psihologie aplicată în mediul educaţional 30. Managementul resurselor umane 18. Psihoterapii de familie şi consiliere maritală 59. Protecţia copilului abuzat şi neglijat 60. Psihologia sănătăţii 28. Psihologie organizaţională şi resurse umane 48. Psihologie clinică şi psihoterapii 38. Consiliere. Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale 32. Management educaţional 17. Psihologia securităţii organizaţionale 29. Consiliere genetică 8. Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală 6. Comunicare. Evaluarea. Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie 5. Consiliere psihosocială şi reintegrare prin probaţiune 11. 5620 / 2010) Psihologie .informaţii . Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii 13. Psihologie şcolară şi consiliere educaţională 47. Organizational and occupational health psychology 52. Logoped 7. cuplului şi a familiei 14. Psihodiagnoză. la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu. Psihodiagnoza complexă a personalităţii 55. Psihologie organizaţională şi a conducerii 49. cercetării. Psihologie militară 45. Psihosociologia aplicată în structurile de securitate naţională 31. Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională 26. Profesor-psiholog şcolar 3. Psihologie educaţională. Profesor de psihodiagnoză 8. Aspecte psihosociale în Administraţia Penitenciarelor 2. Psihologia resurselor umane 27. Relaţii umane şi comunicare 61. tineretului şi sportului nr. Psihologia muncii. Psihologie politica şi leadership în administraţie 53. terapie şi reintegrarea socială a consumatorilor de droguri 12. Terapii de cuplu şi de familie 64. Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională 4. consiliere psihologică şi psihoterapie 36. consiliere şcolară şi vocaţională 43. cu diplomă. Evaluarea. Psihologia personalităţii 25. Psiholog PSIHOLOGIE 5. Profesor itinerant şi de sprijin ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Consiliere familială şi de cuplu 9. Psihologie clinică. Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică 35. Tehnici de comunicare şi influenţă socială 62. Psihologie clinică şi psihoterapie 37. Psihologie sportivă 46. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Domeniul fundamental Domeniul pentru studiile universitare de licenţă PSIHOLOGIE Specializarea din cadrul domeniului pentru studiile universitare de licenţă Psihologie Pedagogie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihopedagogie specială Domeniul de licenţă Programul de studii de master acreditat 1. Profesorpsihopedagog Învăţământ special preşcolar/ Învăţământ special primar/ Învăţământ special gimnazial/ Învăţământ profesional special/ Învăţământ special liceal 2. Psihologia educaţiei şi consiliere vocaţională 41. Psihosociologia informaţiei si securităţii private 33. Consultanţă şi intervenţie psihologică 7. Medierea si negocierea conflictelor 20. Psihologie judiciară 44. Consiliere şi psihoterapie 10. Psihoterapii şi psihologie clinică 58. psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală 54. Psihologia muncii şi transporturilor 23.

Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică 3. pedagogie. cu specializările universitare de lungă durată sau ciclul II de studii universitare de masterat (pentru învăţământul special liceal. conform Calendarului mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar. cu excepţia absolvenţilor colegiilor universitare de institutori. (3) În mod excepţional. posturile de PROFESOR ITINERANT ŞI DE SPRIJIN pot fi ocupate pe o perioadă determinată de oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior. psihopedagog. 5620 / 2010) Psihologie . 5574/2011. Profesor-logoped 4. precum şi alte programe similare de mas ter acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ca în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare a Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copii. logoped. profesor de psihodiagnoză în baza studiilor universitare de masterat/master (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi de profesor psihopedagog în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.informaţii 11. Profesor-psiholog şcolar 3. pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei. psihosociologie. Cadrele didactice titulare pe posturi de profesor itinerant şi de sprijin care nu au înscrisă pe diploma de licenţă una din specializările psihopedagogie specială. Educaţie incluzivă ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII 10. care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. cercetării. studii postuniversitare de specializare. elevi şi tineri cu cerinţe educaţionale integraţi în învăţământul de masă. pedagogie specială. profesor-logoped. Profesor itinerant şi de sprijin ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI PSIHOLOGIE Psihologie Pedagogie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihopedagogie specială ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 1. Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională 2. (2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin dec izii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate.studii aprofundate. studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate. Terapia limbajului si audiologie educaţională 8. Profesorpsihopedagog Învăţământ special preşcolar/ Învăţământ special primar/ Învăţământ special gimnazial/ Învăţământ profesional special/ Învăţământ special liceal 2. gimnazial. studii academice postuniversitare. tineretului şi sportului nr. Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale 5. Management. tineretului şi sportului nr. Psihopedagogia şcolii incluzive 7. 248 alin. profesor-psiholog şcolar. consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive Psihologie . scurtă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă (pentru învăţământul special profesi onal. Profesor de psihodiagnoză 8.informaţii x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale 12. în lipsa personalului didactic de specialitate. (1) Încadrarea pe posturi de profesor-psihopedagog. cu specializări în: psihopedagogie specială. preşcolar). psihopedagogie. primar sau preşcolar) cuprinse în prezentul Centralizator. în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământ special. Terapii şi compensare în tulburări de comunicare 9.în concordanţă cu prezentul Centralizator au obligaţia. Psihopedagogie specială PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihopedagogie specială PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII Psihologie-Informaţii x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. tineretului şi sportului nr. psiholog. 5620 / 2010) Notă. psihologie. Psiholog 5. Terapia logopedică în procesele de comunicare 6. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. gimnazial. cercetării. . după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul p reuniversitar. aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. psihologie. de a urma programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. Psihopedagog 6. Logoped 7. Consiliere şi intervenţie în educaţia incluzivă 4. filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 19781994) . pedagogie socială. primar. aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale . cercetării.430 PSIHOLOGIE Psihologie Pedagogie ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE 1.

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate. 41.istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) Pedagogie Pedagogie1) Pedagogie socială Pedagogie specială Pedagogie . 29. 9. 248 alin. 36. 20. Notă. 24. de specializare.Limba şi literatura maghiară Pedagogie . severe.Psihologie Pedagogie specială Psihosociologie – informaţii de lungă durată x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x de scurtă durată Programa probă de concurs x x x SOCIOPSIHOPEDAGOGIE x Învăţământ special (deficienţe grave. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 23.Pedagogie Psihologie . 39. 14. la instituţii de învăţământ superior acreditate/ autorizate provizoriu. 4. tineretului şi sportului nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 32.Psihologie Psihopedagogie Psihosociologie Psihosociologie (+ militar) Psihosociologie – Informaţii (militar) Psihologie Psihologie şi asistenţă socială Psihologie . 33.Limbă străină/maternă Psihologie .Cibernetică Psihologie şi Ştiinţele educaţiei Sociologie . 28.Pedagogie Psihopedagogie . 15. 25. 12. 40. în conformita te cu prevederile art. academice. 18.Asistenţă socială Psihologie . 38. 27. (5) lit. 5. aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţămân tul preuniversitar PROFILUL / DOMENIUL Nr. 244 alin. 34. 17. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 5620 / 2010) FILOSOFIE x ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE PEDAGOGIE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII x 1) Studii postuniversitare (aprofundate.Limba şi literatura română Pedagogie . (5) lit. de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. 11. 10. Învăţământ universitar Specializarea Psihologie Psihologie şi asistenţă socială Psihologie . 30. . 13. 244 alin. La specializările nominalizate mai sus se adaugă: (1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993. 7. academice.431 Învăţământ special Catedra/Post: Profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială* Învăţământ preuniversitar Nivel Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) Studii absolvite. secundar limba şi literatura română Psihologie Pedagogie Pedagogie1) Pedagogie . 1. cu diplomă. care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. * Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în tabel se încadrează în condiţiile prevăzute la art.Sociologie Filosofie . 3. 16. cercetării. crt.Limbă străină/maternă Filosofie . 2. profunde sau asociate) / Învăţământ special (deficienţe moderate sau uşoare) Profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială PSIHOLOGIE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.Asistenţă socială Psihologie şi psihopedagogie specială Psihopedagogie specială Psihopedagogie specială şi asistenţă socială Filosofie . 35. 8. 37.istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) Psihopedagogie specială. 26.învăţători Psihopedagogie specială Sociologie . 21. în conformitate cu prevederile art. 19. de specializare. 6.Limba şi literatura română Pedagogie . d) din Legea educaţiei naţionale nr. 22.Limba şi literatura maghiară Pedagogie . de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate. 31.Psihologie Pedagogie .

5620 / 2010) 45. Învăţământ preuniversitar Nivel Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) Studii absolvite. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar** x specială pentru o Învăţământ ŞI POLITICE EDUCAŢIEI 2010) catedră de educaţie special specială (deficienţe moderate sau uşoare) ** Pentru ocuparea posturilor de PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ PENTRU O CATEDRĂ DE EDUCAŢIE SPECIALĂ. cercetării. cu diplomă. cercetării.432 Învăţământ preuniversitar Nivel Învăţământ special (deficienţe grave. Psihopedagogie specială x ŞI POLITICE PSIHOLOGIE 44. 248 alin. 248 alin. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Psihologie x ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII Psihologie . severe. cu diplomă. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Domeniul pentru Nivelul de studii Studii Domeniul Nr. profunde psihopedagogie ministrului educaţiei. Pedagogie x ŞTIINŢE ALE ŞTIINŢE SOCIALE EDUCAŢIEI 43. x * Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în tabel se încadrează în condiţiile prevăzute la art. la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu.informaţii Programa probă de concurs PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute la art. la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu. studiile universitare fundamental crt. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Domeniul pentru Nivelul de studii Studii Domeniul Nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. ŞTIINŢE SOCIALE ŞTIINŢE ALE sau asociate) / tineretului şi sportului nr. tineretului şi sportului nr. universitare de licenţă Specializarea de licenţă 42. universitare de licenţă Specializarea de licenţă Programa probă de concurs Învăţământ PSIHOPEDAGOGIE special SPECIALĂ (deficienţe grave. Profesor de (programa aprobată prin ordinul severe. . studiile universitare fundamental crt. 5620 / 46. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. profunde sau asociate) / Învăţământ special (deficienţe moderate sau uşoare) Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) Profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială Studii absolvite.

la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu. Evaluare psihologică şi psihoterapii recuperatorii 16. Psihologia muncii şi transporturilor 23. Consiliere psihosocială şi reintegrare prin probaţiune 11. Psihosociologia informaţiei si securităţii private 33. Psihodiagnoză. Psihoterapii cognitiv-comportamentale 57. Evaluarea. consiliere psihologică şi psihoterapie 36. Psihologie organizaţională şi sănătate ocupaţională 51. Psihologia sănătăţii 28. consiliere şcolară şi vocaţională 43. creativitate şi competenţe psihosociale în organizaţii 3.informaţii . Psihologia educaţiei şi consiliere vocaţională 41. Psihologie organizaţională şi a conducerii 49. cercetării. Evaluarea. Consiliere familială şi de cuplu 9. psihologie organizaţională şi a transporturilor 24. Psihologie aplicată în mediul educaţional 30. Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie 5. Psihoterapii şi psihologie clinică 58. Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii 50. Consiliere şi psihoterapie 10. profunde sau asociate) / Învăţământ special (deficienţe moderate sau uşoare) Profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ PSIHOLOGIE x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Psihologie clinică. Psihologia personalităţii 25. Testarea si măsurarea în psihologie şi în câmpul social Nivelul de studii Studii universitare de masterat Programa probă de concurs ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Învăţământ special (deficienţe grave. Psihanaliza 21. Relaţii umane şi comunicare 61. Psihologie judiciară 44. Psihologie şcolară şi consiliere educaţională 47. Psihologie organizaţională şi resurse umane 48. Psihologia medierii conflictelor 22. cu diplomă. Psihosociologia aplicată în structurile de securitate naţională 31. Psihologie educaţională. Psihologia resurselor umane 27. Psihologia muncii. Psihologia educaţiei 40. cuplului şi a familiei 14. Consultanţă şi intervenţie psihologică 7. terapie şi reintegrarea socială a consumatorilor de droguri 12. Psihologie politica şi leadership în administraţie 53. Organizational and occupational health psychology 52. Terapii de cuplu şi de familie 64. Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică 56. Psihologie militară 45. Managementul proiectelor si al campaniilor publice 19. Consiliere. Consiliere genetică 8. Psihologie clinică şi psihoterapie 37. formarea şi consilierea psihologică a personalului 15. Psihologie sportivă 46. severe. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Domeniul fundamental Domeniul pentru studiile universitare de licenţă PSIHOLOGIE Specializarea din cadrul domeniului pentru studiile universitare de licenţă Psihologie Pedagogie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihopedagogie specială Domeniul de licenţă Programul de studii de master acreditat 1. Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică 35. consilierea şi psihoterapia copilului. Aspecte psihosociale în Administraţia Penitenciarelor 2. tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII Psihologie . Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale 32. Psihodiagnoza complexă a personalităţii 55. Psihologie educaţională şi consiliere 42. Psihoterapii de familie şi consiliere maritală 59. Psihologia securităţii organizaţionale 29. Protecţia copilului abuzat şi neglijat 60. Tehnici de comunicare şi influenţă socială 62. Managementul resurselor umane 18. Medierea si negocierea conflictelor 20. psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală 54. Psihologie clinică şi consiliere psihologică 39. Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională 26. Management educaţional 17. Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii 13. Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională 4. Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală 6. Psihologie clinică şi psihoterapii 38.433 Învăţământ preuniversitar Nivel Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) Studii absolvite. Comunicare. Psihologie clinică 34. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman 63.

6. psihopedagogie. 8. studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate.în concordanţă cu prezentul Centralizator au obligaţia de a urma programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. psihologie. pedagogie socială. precum şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat. Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică Consiliere şi intervenţie în educaţia incluzivă Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale Terapia logopedică în procesele de comunicare Psihopedagogia şcolii incluzive Terapia limbajului si audiologie educaţională Terapii şi compensare în tulburări de comunicare Educaţie incluzivă PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII Psihologie-Informaţii x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. studii postuniversitare de specializare. profunde sau asociate) / Învăţământ special (deficienţe moderate sau uşoare) Profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII PSIHOLOGIE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. profunde sau asociate ori cu deficienţe moderate sau uşoare. 2. * Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în tabel se încadrează în condiţiile prevăzute la art. profesor-logoped. Cadrele didactice titulare pe posturi de profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială care nu au înscrisă pe diploma de licenţă una din specializările psihopedagogie specială. psihologie. psihopedagog. studii academice postuniversitare. tineretului şi sportului nr. (2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate. în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământ special. Psihopedagogie specială Notă. logoped. pedagogie. în lipsa personalului didactic de specialitate.informaţii 9. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. cuprinse în prezentul C entralizator. tineretului şi sportului nr. 248 alin. precum şi pentru şcolarizarea la domiciliu a elevilor/tinerilor cu dizabilităţi nedeplasabili pot fi ocupate pe o perioadă determinată de oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior. după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. psihosociologie. 4. care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7. conform Calendarului mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar. (1) Încadrarea pe posturi de profesor-psihopedagog. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 5. consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive 11. cu excepţia absolvenţilor colegiilor universitare de institutori. severe. profesor de psihodiagnoză în baza studiilor universitare de masterat/master (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul d e a ocupa posturi de profesor psihopedagog în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator. severe. precum şi alte programe similare de master acreditat e (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. cercetării. Management. pentru activităţile de predare în învăţământul special primar pentru elevi cu deficienţe senzoriale. filosofie -istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994) . 5620 / 2010) 10. Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale 12. 5620 / 2010) Învăţământ special (deficienţe grave. cu specializări în: psihopedagogie specială. psiholog. pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei. cu specializările universitare de lungă sau scurtă durată. aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale . (5) din Legea educaţiei naţionale nr.informaţii Psihologie Pedagogie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihopedagogie specială ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII 1. . 248 alin.434 PSIHOLOGIE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE Psihologie Pedagogie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihopedagogie specială Psihologie .studii aprofundate. pedagogie specială. Psihologie . 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. cercetării. profesor-psiholog şcolar. *În mod excepţional. posturile de PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ PENTRU O CATEDRĂ DE EDUCAŢIE SPECIALĂ de la clasele/grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe grave. 3.

Pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevăzător) candidaţii susţin proba scrisă în specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe diploma/diplomele de studii. după programele specifice pentru concurs. posturile didactice/catedrele se constituie pe discipline. în vigoare. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevăzător) din învăţământul special se face în ordinea descrescătoare a notelor. conform planurilor – cadru în vigoare. in diferent de disciplina de concurs la care s-a susţinut proba scrisă. conform p rezentului Centralizator. aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. . Pentru clasele/grupele/unităţile de învăţământ special în care se utilizează curriculum-ul şcolii de masă.435 Învăţământ special Clase/grupe/unităţi de învăţământ special în care se utilizează curriculum-ul şcolii de masă 1. Posturile de profesor preparator (nevăzător) din învăţământul special pot fi ocupate de profesori nevăzători cu respectarea prevederilor Metodologieicadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful