Odjeća isticanja

Pitanje: Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Bismillah. Poznato mi je da je muškarcima zabranjeno nositi odjeću isticanja, bilo da se radi o odjeći specifičnoj za određenu naciju i kulturu, bilo da se radi o prenakićenoj, bo atoj i upadlji!oj odjeći. "ako npr. za naše balkansko podneblje muslimani ne trebaju da nose odjeću specifičnu za muslimane #f anistana, Pakistana, $audijske #rabije, itd. %anima me kako se o!aj propis odnosi na &ene muslimanke' (er nam se nude različiti stilo!i hid&aba, himara, čadora, nikaba i burki, kao što je turski, saudijski, francuski, kanadski, iranski, pakistanski, indonezijski, itd.' Odgovor: #lejkum selam. #llah d&.š., ka&e) „O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti! i jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. !eci: "#o je $abranio Allahove ukrase, koje je On $a robove %voje stvorio, i ukusna jela&" !eci: "Ona su $a vjernike na ovome svijetu, na onome svijetu su samo $a njih." 'to, tako (i podrobno i$la)emo doka$e ljudima koji $naju.* *El+E,araf, -.+ -/.0 #llaho! Poslanik s.a.w.s., je rekao) „#ada Allah d).+., obraduje %voga roba s nekom blagodati , voli vidjeti njene tragove na njemu!* *$ahih. el+1u,ud&em el+2ebir, "aberani, br..3456.7 8erhu 1uškilil+#sar, "aha!i, br.-9-6.00 #llaho! Poslanik s.a.w.s., je rekao) „#o obu-e odjeću +uhre. isticanja, Allah d).+., će ga, na %udnjemu /anu, odjenuti u odjeću kakvu $aslu)uje , u dru om ri!ajetu , pa će ga u njoj $apaliti!* *$unen, Ebu :a!ud, br.39-..0 #llaho! Poslanik s.a.w.s., je rekao) „#o obu-e odjeću +uhre. isticanja, Allah d).+., će ga, na %udnjemu /anu, odjenuti u odjeću poni)enja , u dru om ri!ajetu , a potom će ga $apaliti.* *$unen, ;bnu 1ad&d&e, br.-494+-49<.7 1usned, #hmed, br.=443.0 Ebu %err r.a., prenosi da je #llaho! Poslanik s.a.w.s., rekao) „#o obu-e odjeću +uhre.isticanja, Allah d).+., će se okrenuti od njega, sve do momenta dok se -ovjek ne pro0e toga!* *$unen, ;bnu 1ad&d&e, br.-496.0

1u,az b. Enes r.a., prenosi da je #llaho! Poslanik s.a.w.s., rekao) „#o se pro0e neke skupe odjeće, i$ poni$nosti prema Allahu d).+., a u stanju je imati je, Allah d).+., će ga, na %udnjemu /anu po$vati pred svijetinom i dati mu da bira +ta god po)eli od vjerni-kih ukrasa u d)ennetu!* *>asen. "irmizi, br./36..7 #hmed, br..=4=<.7 Ebu (a,ala, br..363.0 ;bnu #bbas r.a., prenosi da je #llaho! Poslanik s.a.w.s., rekao) „Obla-ite bijelu odjeću, jer je to va+a najbolja odjeća, i va+e umrle $amotavajte u bijele će1ine...* *1usned #hmed, br.-9-4+ /9..<.7 1usned, Ebu (a,ala, br./</<.0 >arun b. 2inane prenosi da je #llaho! Poslanik s.a.w.s., zabranio d!a šuhreta ? da -ovjek obla-i lijepu i bogatu odjeću koja će privla-iti poglede ili ru)nu i siroma+nu odjeću koja će privla-iti poglede. 2Amr dodaje: /o mene je stiglo to da je Poslanik s.a.3.s., rekao: „4e+to +to je i$me0u! 4ajbolje stvari su stvari sredine i umjerenosti!* *$unen el+2ubra, Bejheki, br.4-.5.7 8u,abul+;man, Bejheki, br.=6.6+=6.5.7 el+#dab, Bejheki, br.363.7 el+ :&ami, li+#hlakil+@a!i, >atib el+Ba dadi, br.659.0 Ebu >urejre i %ejd b. $abit r.a., prenose da je #llaho! Poslanik s.a.w.s., zabranio d!a šuhreta. Bi rečeno) 8ta su d!a šuhreta, o #llaho! Poslaniče' @eče) „5ahka odjeća ili te+ka, mehka ili gruba, preduga ili prekratka; sredina i$me0u svega toga i ekonomi-nost!* *8u,abul+;man, Bejheki, br.=6/..0 66666 7mam 'bul.8ajjib 9emsul.:akk el.A$im Abadi rhm., ka&e) A;bnul+Esir rhm., ka&e) 8uhret je !idnost i isticanje neče a tj. nečija odjeća se razlikuje od odjeće ostalo a s!ijeta jer se boja nje o!e odjeće razlikuje od boje odjeće s!ijeta, što izazi!a po lede ljudi, oholjeći se nad njima i uzdi&ući. B!aj hadis nam ukazuje na zabranjenost oblačenja odjeće šuhreta i isticanja, i o!aj hadis nije !ezan samo za skupu odjeću, !eć se to odnosi na s!u odjeću koja kontrira odjeći ljudi neko a mjesta, makar bila i odjeća siromašt!a i poni&enja u pitanju, kako bi se ljudi začudili od nje o!e odjeće i stekli dojam da je u pitanju siromah.C *Po ledaj) ,#!nul+1a,abud, br.-=...0 7mam el.%enedi rhm., ka&e) A2o bude oblačio neku odjeću s ciljem isticanja među ljudima, ne bitno da li je u pitanju skupa odjeća koju će čo!jek oblačiti da bi se uzdizao nad dru ima dunjalukom i nje o!im ukrasima, ili je u pitanju sirotinjska odjeća, koju će čo!jek oblačiti

među ljudima kako bi licemjerno isticao s!oj zuhd+skromnostDC *Po ledaj) >ašijetul+$enedi ala ;bni 1ad&d&e, br.-=54.0 9ejhul.islam 7bnu 8ejmijje rhm., ka&e) ABdjeća isticanja je zabranjena, ne bitno da li je u pitanju uzdizanje mimo običaja, ili poni&a!anje mimo običaja. $elef je mrzio d!a šuhreta ? uzdizanje i poni&a!anje, a u hadisu se ka&e) „#o obu-e odjeću +uhre.isticanja, Allah d).+., će ga, na %udnjemu /anu, odjenuti u odjeću poni)enja*, ili) „4ajbolje stvari su stvari sredine i umjerenosti!* (edan te isti postupak ? čo!jek mo&e biti na rađen zbo nje a, zbo dobre namjere koju je imao pri njemu, ali mo&e biti i ka&njen zbo nje a zbo pok!arene namjere koju je imao pri njemu. 2o bude oba!ljao had&d& pješice, zbo to a što je spreman hodati i nije materijalno situiran ? imaće d!ije na edar, na radu za pješačenje i na radu za materijalno stanje, a ko bude oba!ljao had&d& pješice iz škrtosti prema imetku, i nanoseći štetu sebi ? imaće d!a rijeha, rijeh cicijašt!a i riješ nanošenja štete. 2o bude oba!ljao had&d& jašući zbo to a što ne mo&e hodati, poma ajući se time kako bi bio odmoran za ibadet ? imaće d!ije na rade, a ko bude oba!ljao had&d& jašući, nanoseći zulum i nepra!du kamilama i slu ama ? imaće d!a rijeha. ;sti je slučaj i sa odjećom ? ko se odrekne lijepe odjeće iz škrtosti i cicijašt!a ? neće imati na radu za to, a ko se prođe lijepe odjeće iz ibadeta zabranjujući ono što je doz!oljeno ? biće riješan također, a ko se lijepo obuče iskazujući #llaho!u bla odat prema njemu, poma ajući se njome u pokornosti #llahu d&.š., imaće na radu za to, a ko se tako bude odje!ao iz uzdizanja i oholosti ? biće riješan, jer #llah d&.š., ne !oli ohole h!alisa!ceDC *Po ledaj) 1ed&mu,ul+Eeta!a, //F.-6.7 2utub !e @esa,il !e Eeta!a, ;bnu "ejmijje, //F.-5.0 7mam el.%e1arini rhm., ka&e) APokuđeno je oblačiti odjeću isticanja ono a ko je nosi ili je u pitanju odjeća koja otkri!a tijelo ne+ mahremima. ;sticanje se odnosi na oblačenje odjeće dru ačije od odjeće mjesta u kojem se itd... jer odjeća isticanja mo&e potcjenji!ati čo!jeka, umanji!ati mu ljudskost + pa na!ede citat od imama #bdul+ 2adir el+:&ejlanija rhm., iz djela el+Gunja, dje ka&e) ABdjeća od koje se treba ču!ati jeste s!aka odjeća koja te od!aja od ostalo s!ijeta, s kojom se izlazi iz prakse ljudi jedno mjesta. "reba oblačiti ono šta ostali s!ijet oblači, kako ljudi ne bi pokazi!ali prstom na nje a, s čime ih mo&e na!esti na o o!aranje, pa time i učest!o!ati s njima u rijehu.C Ha!odi i to da je imam #hmed rhm., !idio jedno čo!jeka koji je nosio išaranu crno+bijelu burdu, pa mu reče) A$kini to, i obuci ono što ljudi iz t!o a mjesta nose. @eče mu) Hije to haram+ zabranjeno, i da si u 1ekki ili 1edini ne bih ti zamjeraoDC Hazim

dodade) %bo to a što se to tamo nosilo.C *Po ledaj) Giza,ul+Elbab, /F./=.0 9ejh 7bnu ;sejmin rhm., ka&e) ABno što se suprosta!lja običajima neko a mjesta ili !remena ? sa ledaće se, pa ako je u pitanju nešto što nam je !jerom propisano ? ljude moramo pri!ika!ati na to, i to se pred njima mora praktiko!ati kako bi se na!ikli na to, a s!e što nam nije !jerom propisano ? to će se smatrati šuhrom ? šepurenjem i isticanjem, koje nam je !jerom zabranjeno.C *Po ledaj) 8erhul+,#kida el+$efarinijja, /F35.0 9ejh :alid el.(uslih ka&e) ABdjeća šuhreta ? isticanja, je s!e ono što iz!odi čo!jeka iz uobičajeno odje!anja ljudi, uzdi&ući se ili poni&a!ajući. Izdi&ući se bo atom i luksuznom odjećom, ili poni&a!ajući se prslom i siromašnom odjećom. 8uhra je nešto s čime se &eli isticanje, tako da će za s!ako čo!jeka ponaosob postojati zasebno pra!ilo npr., ako čo!jek ,alim+učenjak, obuče abaju+d&ubbe, to se neće smatrati šuhretom+isticanjem, ali ako dođe neki obični čo!jek koji nije ,alim, niti je neki u lednik, pa obuče abaju+d&ubbe, u mjestu dje ljudi poput nje a se ne oblače tako ? to će se smatrati šuhretom i isticanjem. :akle, šuhret+isticanje, nema zasebno pra!ilo, po kojem bi se mo li s!i ljudi upra!ljati. 8uhret je ono što iz!odi čo!jeka iz uobičajene prakse radi uzdizanja ili poni&a!anja.C *Po ledaj) 8erhul+,#kida el+"aha!ijja, <F6.0 9ejh (uhammed el.(uhtar el.9enkiti ka&e) ABdjeća šuhreta i isticanja je zabranjena a pod tim se misli na od!ajanje od ostalih i namjerno isticanje sebe, pa zbo to a ulema ka&e) Prijetnja se spominje zbo &elje i namjere za isticanjem, a što se tiče uopšteno odjeće koja je dru ačija od odjeće ostalih ljudi ? neće se za nju reći da je odjeća šuhreta i isticanja. 2ada siromašt!o pritisne siromaha, i potrebe a uh!ate sa s!ih strana, oblači ono što slabo ko oblači, i ljudi će a ledati zbo stanja u kojem je, siromašt!a i potrebe, mo&da će obući i šta se inače ne oblači ? ali s!e to on nije &elio i nije imao za cilj. Bdjeća isticanja je odjeća kojom se čo!jek &eli isticati u odnosu na dru e ljude, kako neki učenjaci t!rde, i znanst!enici iz oblasti od oja ? to je poslanička s.a.w.s., metoda, s kojom je mislio na pridr&a!anje d&emata, jer ko se od!oji od d&ema,ata s!ojom odjećom, nije si urno da se neće od!ojiti od d&ema,ata i s!ojim idejama i razmišljanjem, pa ako čo!jek bude u stanju isticati se i od!ajati se od s!o a društ!a određenom odjećom ? kao da a se to društ!o i ne tiče.

Hećemo se po!oditi za ljudima u reškama, ali ako ljudi budu u pra!u u nečemu ? biće se s ljudima i poma aće im se u tome. #ko čo!jek zatekne kod nekih ljudi odjeću koja prekri!a a!ret i !rši s!oju ulo u ? s time će se dr&ati d&emata muslimana i neće se od!ajati od njih, pa je o!o nalik poslaničkom s.a.w.s., liječenju de!ijacija, strančarenja i od!ajanja od ljudi. 2o se od!aja po s!ojoj odjeći u lobalu a to mo&e od!esti od!ajanju od ljudi u s!ojim halo!ima+situacijama i običajima i mo&e a na!esti čak i na osta!ljanje islama ? #llah da nas saču!a to a ? pa će se čo!jek time odbijati od islama malo po malo. $premnost na od!ajanje od d&ema,ata i osamlji!anje ? šeri,at nam to zabranjuje čak i po pitanju namaza ? čo!jeku je naređeno kada uđe u d&amiju da odmah pristupi klanjati za imamom, dje od a zatekne, pa ako a nađe na ruku,u ? otići će na ruku,, a ako a nađe na sed&di ? činiće sed&du zajedno s njime, i ako a zatekne trenutak prije predaje selama ? !ećina uleme smatra da će čak i tada pristupiti namazu, jer je Poslanik s.a.w.s., rekao) A8ta uh!atiti od namaza ? klanjajteDCC *Po ledaj) 8erhul+"irmizi, 8enkiti, 3=F/-.0 9ejh (uhammed el.(uhtar el.9enkiti ka&e) A2ada ulema uzima u obzir Bbičaj+Irf, misli se na običaj koji ne protuslo!i šeri,atu, ali ako su u pitanju ljudi koji su zabora!ili određeni sunnet ili praktikuju nešto suprotno sunnetu, pa dođe čo!jek, koji slijedi #llaho!o Poslanika s.a.w.s., u nekom sunnetu ? upitno je da li mu se smije reći u pitanju je šuhra+isticanje. #ko tako budemo o!orili ? onda moramo reći za talibul+ilma koji u nekoj sredini dje ljudi ne znaju za mest!e i propise !ezane za mesh po mest!ama, pa ih &eli podučiti propisima !ezanim za mesh po mest!ama, pa i sam obuče mest!e ? da je oubkao odjeću šuhreta i isticanjaD' 2a&emo) Bdjeća šuhreta i isticanja je odjeća koja nema utemeljenja u 8eri,atu, a ako odjeća ima utemeljenja u 8eri,atu i čo!jek ima iskrenu i dobru namjeru *nema &elju za isticanjem0, on će biti na rađen ne ka&njen, i nema niče loše u tome, i nema prijekora, a #llah d&.š., najbolje znaDC *Po ledaj) 8erhul+"irmizi, 8enkiti, 3=F/4.0 9ejh Abdullah b. /)ibrin rhm., ka&e) AJenama je zabranjeno da oblače one st!ari koje pri!lače pa&nju ljudi onda kada su !ani, a u s!ojoj kući, pred mu&em, neka oblače šta hoćeDC *8erhu #hsaril+ 1uhtesarat, 66F.5.0 8to se tiče različitih stilo!a odje!anja i hid&aba ? najbitnije je da hid&ab ispunja!a šeriatske uslo!e i šarto!e po pitanju ne+pro!idnosti, ne+uskosti, određenih boja itd., a što se tiče ukusa i kroja odjeće ? o ukusima se ne raspra!lja. Bno što nam je stro o zabranjeno jeste da se klonimo stilo!a odjeće specifičnih za ne!jernike i no!otare

*npr.šije0, u određenom mjestu i !remenu, a što se tiče poisto!jeći!anja sa ostalim muslimanima, u odje!anju, !alja nam samo paziti na nijjet ? da ne zapadnemo u &elju za isticanjem u odnosu na ostali s!ijet, makar se radilo i o nečemu što je halal i doz!oljeno, a #llah d&.š., najbolje zna. Bd o!orio) $ead ef. (asa!ič, prof.fikha

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful