Na koji način se vrši povraćaj žene iz 'iddeta u brak

Pitanje. Esselamu alejkum. Da li zena koja je u iddetu biva vracena muzu stravstvenim dodirima od strane muza, a nije doslo do odnosa? Odgovor: Alejkum selam. Povraćaj žene, nakon datog joj razvoda, biva na jedan od dva načina: . Povraćaj riječima !el"redž#a bil"kavl$ %. Povraćaj &ostu&cima !el"redž#a bil"'i#il$ Povraćaj riječima (el redž'a bil kavl! (slamski &ravnici su složni na tome da se &ovraćaj razvedene žene može učiniti riječima koje nas u&ućuju tome, kao n&r. da čovjek kaže svojoj razvedenoj ženi ) vratio sam te ili &ovratio sam te, ili o&et si &od okriljem mojim ) ili bilo koja druga 'raza iz koje se može razumjeti dato značenje. "mam el '#jni r$m.% *ane'ijski alim, kaže: +,edž#a"&ovraćaj, je kada čovjek kaže ženi, koju je jedan&ut ili dva&ut razveo, vraćem te ) obraćajući se njoj, ili ako kaže &ovratio sam moju ženu u odsustvu, i ovo su čisti i jasni izrazi &o &itanju redž#a"&ovraćaja razvedene žene, i istog je značenja ako kaže ) &ovratio sam te ili zadržavam te.(slamski &ravnici 'raze &ovraćaja razvedene žene dijele na dvije gru&e: . &asna 'raza &o&ut vratio sam te, ili &ovratio sam te u brak sa mnom. .a ovakvim 'razama se is&unjava &ovraćaj razvedene žene i one nisu u &otrebi za nijjetom. %. Nejasna 'raza (kinaja! ) a to su riječi koje mogu označavati i &ovraćaj razvedene žene i neko drugo značenje, kao n&r. ti si kod mene kao /to si i bila, ili ) ti si moja žena ) sa iskrenom namjerom njenog &ovraćaja. 0ejasne 'raze se mogu odnositi na &ovraćaj i na ne/to drugo ) ti si sada kod mene ista kao /to si mi i bila ) može značiti ) isto kao /to si mi bila žena ili isto kao /to si mi bila mrska. 1bog toga &ravnici kažu: 2vakve 'raze su u &otrebi za nijjetom"namjerom, i čovjek će se &itati o namjeri izgovoreni* riječi.

(slamski &ravnici se razilaze i oko neki* riječi da li su jasne ili nejasne &o&ut riječi vraćam te ili zadržavam te. 3edan dio malikija i /a'ija smatra da su u &itanje nejasne 'raze koje su u &otrebi za de'inisanjem namjere. Dokaz im je to /to riječ vraćam te može da znači vraćam te u brak ili vraćam te kući tvoga oca. 1adržavam te može da znači ) zadržavam te u braku ili zadržavam te u kući da ne izlazi/ vani dok ti traje iddet"i/ček. Drugi dio malikija i /a'ija sa kojima je i većina *ane'ija i *anbelija smatraju da su ova dva izraza jasna i nedvosmislena, &o &itanju &ovraćaja razvedene žene, i nisu u &otrebi za de'inisanjem namjere"nijjeta. Dokaz su im kur#anski ajeti u kojima se jasno i nedvosmisleno s&ominju izrazi vraćam te i zadržavam te: ()aspušteni*e neka čekaju tri mjesečna pranja+ i nije im dopušteno kriti ono što je #lla$ stvorio u materi*ama nji$ovim% ako u #lla$a i u onaj svijet vjeruju. ,uževi nji$ovi imaju pravo da i$% dok one čekaju% vrate ako žele dobro djelo učiniti...- (el .ekara% //0.! (" dok traje vrijeme odre1eno za čekanje% vi i$ ili na lijep način zadržite ili se velikodušno od nji$ konačno rastavite i kao svjedoke dvoji*u vaši$ pravedni$ ljudi uzmite% i svjedočenje #lla$a radi obavite2 3o je savjet za onoga koji u #lla$a i u onaj svijet vjeruje 4 a onome koji se #lla$a boji% On će izlaz naći.(el 3alak% /.! Povraćaj postup*ima (el redž'a bil 'i'il! 5ane'ije smatraju da s&olni odnos i sve /to njemu vodi je dovoljan &ostu&ak za &ovraćaj razvedene žene. 4 djelu el"5idaja stoji: +(li ako bude s&avao sa njom, ili je bude strastveno dodirivao, ili bude strastveno gledao u njen &olni organ. 2vo je na/ stav.- !el"5idaje* me#a 5a/ijetil"6inaje*, 789:;.$ 2vaj nji*ov stav se bilježi od velikog broja tabi#ina &o&ut: .e#id b. el"<usejjiba, 5asana el"6asrije, (bnu .irina, =avusa, #Ata b. Ebi ,ebba*a, Evzaije, .evrija, (bnu Ebi >ejle, ?a#abija, .ulejmana el"=ejmijja. 5ane'ije detalji/u i kažu da će se smatrati &ovraćajem samo &ogled u&ravljen u &olni organ žene, ne u druge dijelove tijela. ,edž#u"&ovraćaj smatraju nastavkom braka, i svi* bračni* situacija, u /ta s&ada i dozvoljenost s&olnog odnosa i njegovi* uvertira, zbog toga će se &ovraćaj smatrati is&ravnim samim s&olnim odnosom i njegovim uvertirama, jer je brak i dalje na snazi sve dok ne istekne (ddet"i/čekivanje ras&u/tene žene. 3asni &ostu&ci nam ukazuju i na namjeru &očinioca, &a ako čovejk bude s&avao sa svojom razvedenom ženom !redž#ijja$, dok je ona u

'azi iddeta"i/čekivanja, ili je bude strastveno ljubio, ili dodirivao ) taj &ostu&ak će se smatrati &ovraćajem, jer nam čovjek samim s&avanjem sa njom ukazuje na to da &ristaje da mu se vrati. 5ane'ije uslovljavaju da &oljubac ili gledanje u &olni organ ili dodir budu strastveni, /to znači da ako do@e do nestrastvenog dodira ili &ogleda ili &oljubca ) &ovraćaj se nije is&unio, a razlog tome je /to navedeni &ostu&ci mogu nastati kako od muža tako i od ostali* ukućana, ili sagovornika ili doktora ili babice ) ali &ostojanje strasti, uz ove &ostu&ke, ne biva osim kod muža. Pa ako bi se &ovraćaj žene us&ostavljao &reko ovi* &ostu&aka ne&ro&raćeni* strastima ) čovjeku će trebati vremena i vremena da bi se razveo, i njoj bi se odužio &eriod iddeta"i/čeka, tako da bi žena za&ala u vrlo te/ku situaciju. !el" 6inaje* alel"5idaje, 789:7.$ Ako bi navedene &ostu&ke &očinila žena ) ljubila muža, ili gledala u njega, ili ga bude strastveno dodirivala ) &o Ebu 5ani'i i <u*ammedu redž#a"&ovraćaj je izvr/en... a &o Ebu 3usu'u se to neće smatrati redž#om"&ovraćajem, jer je to *akk"&ravo, čovjeka a ne žene, koji ima &ravo o&et je &ovratiti u brak i bez njenog zadovoljstva i &ristanka. Aena nema &ravo &ovraćaja muža, ni riječima ni djelima, i isto je gledala ga strastveno ili ne ) ona nema &ravo na &ovraćaj !el" redž#a*$. ,alikije smatraju da je moguć &ovraćaj ras&u/tene ženom &ostu&cima &o&ut s&olnog odnosa i njegovi* &redigri uz uslov da je čovjek imao za namjeru &ovraćaj žene, &a ako je bude ljubio ili strastveno dodirivao, ili je bude strastveno zagledivao, ili bude sa njom s&avao a nema za cilj &ovratiti je ) redž#a*"&ovraćaj se neće na taj način is&uniti. 4 djelu el"5are/i, 78B ., stoji: +Povraćaj ne nastaje &ukim &ostu&cima ne&ro&raćenim namjerom &ovraćaja, &a makar se i najveći &ostu&ak učinio ) s&olni odnos, ili &oljubac ili dodir. .&avanje sa ženom je &ostu&ak ) ako ga je &ro&ratila namjera &ovraćaja razvedene žene ) to je dovoljno.6a'ije nikako ne &riznaju &ovraćaj žene &ostu&cima, ne bitno je li u &itanju s&olni odnos ili njegove &redigre, i ne bitno da li je namjera &ratila navedene &ostu&ke muža ili nije. Dokaz im je to /to se žena ras&u/ćenica"redž#ijja, smatra strankinjom za muža, tako da mu nije dozvoljeno sa njom da s&ava, i &ovraćaj dok je žena u iddetu se odnosi na obnavljanje bračnog ugovora, &a kako bračni ugovor nije is&ravan sve dok se riječima ne &otvrdi, isti je slučaj i sa &ovraćajem žene ) neće biti is&ravan sve dok se riječima ne ukaže na njega. ako bi čovjek s&avao sa ženom &rije skla&anja bračnog ugovora ) to bi mu

bilo *aram, tako da je isti slučaj i sa ras&u/tenom ženom ) redž#ijjom, ako bi čovjek s&avao sa njom dok je u &eriodu iddeta"i/čekivanja ) s&avanje sa njom mu je *aram. (mam ?a'ija se izjasnio &o ovom &itanju u djelu el"4mm, C8%77., nakon /to je ukazao na to da je &ovraćaj &ravo muževa, bez uzimanja u obzir ženinog &ristanka ili zadovoljstva: +Povraćaj biva riječima ne djelima ) odnosom ili nečim drugim, jer je to &ovraćaj bez riječi ) /to se neće smatrati &ovraćajom žene čovjeku sve dok se čovjek ne izjasni, isto ka/ /to nema braka niti razvoda bez izgovoreni* riječi, &a ako se čovjek izjasni dok je žena u 'azi iddeta"i/čeka, redž#a*"&ovraćaj je izvr/en.5anbelije su na&ravile razliku izme@u samog s&olnog odnosa i ostali* njegovi* uvertira, tako da je &o *anbelijama s&olni odnos ) znak is&ravnosti &ovraćaja ras&u/tene žene, a same uvertire s&olnog odnosa i &redigre nisu znak is&ravnosti &ovraćaja ras&u/tene žene. Pogledaj: el"<evsu#a* el"Dik*ijja el"Euvejtijja, %%8 F" %.

,išljenje većine uleme je bliže svr*i i mudrosti samog &ro&isa (ddeta"i/čeka, ras&u/tene žene, a to je mogući &ovraćaj &osva@ani* su&ružnika u okrilje zajedničkog braka, i izbjegavanje de'initivnog razvoda me@u njima, radi nji* sami*, i radi djece i svega ostalog /to brak nosi od *ajra u sebi, a Alla* dž./., najbolje zna. 2dgovor &ri&remio: .ead e'. 3asavić, &ro'.'ik*a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful