Žena pod menstruacijom i učenje Kur'ana

Pitanje: Esselamu alejkum. Dali moze zena u hajzu (menstruaciji), čitati Kur'an, i ako moze jeli s rukavicama ili brez rukavica? Odgovor: Alejkum selam. Elhamdulillah, ves salatu ves selamu ala resulillah... !e"ina islamske uleme, svih mezheba, smatra da #eni $od menstruacijom nije dozvoljeno da dodiruje %usha&, bez $otrebe, shodno kur'anskom ajetu' „Ne dodiruju ga osim čisti!“ (el !aki'ah, ().), te shodno hadisu Allahovo* +oslanika s.a.,.s.' „Kur'an ne dodiruje niko do čista osoba!“ (-ahih. .akim, Ahmed, %alik) !e"ina islamske uleme tako/er smatra da #eni $od menstruacijom nije dozvoljeno ni da uči Kur'an, 0to baziraju na riječima Alije r.a.' „A a!ovog Pos anika s"a"#"s"$ od učenja Kur'ana$ ne bi ni%ta odbija o do d&unup uk"“ (Ahmed, Ebu Davud, 1irmizi) Ka#u' Alija r.a., ovo ne mo#e $roizvoljno re"i, ve" je u $itanju 2bjava. 3ena $od menstruacijom je nalik d#unub osobi, ili je u jo0 ve"em stanju nečisto"e 4 tako da joj se ne"e dozvoljavati učenje Kur'ana isto kao 0to se to zabranjuje osobi $od d#enabetom. Dru*i dio uleme smatra da je dozvoljeno #eni koja se nalazi u hajzu menstruaciji, da uči Kur'an, za razliku od osobe koja je d#unub, a me/u tom ulemom s$ada i 0ejhul islam 5bnu 1ejmijje rhm., 0to je i mezheb imama %alika, i rivajet od imama Ahmeda rhm., i jedan je od dva stava imama 6a&ije rhm., 0to temelje na istihsanu 4 smatranje neče*a dobrim, jer #ena du*o vremena $rovodi u menstruaciji, za razliku od osobe koja je d#unub, koja se mo#e očistiti kada ho"e. 5 ako su zastu$nici ovo* stava u manjini u odnosu na $obornike $rvo* stava, ipak je ovaj stav ispravniji i b i&i istini$ jer ako se #eni zabrani učenje Kur'ana, dok je u stanju hajza menstruacije, koje se zna i odu#iti kod nekih #ena, to je mo#e izlo#iti riziku zaboravljanja ono*a 0to nauči, od Kur'ana, na$amet, u $eriodu čisto"e, te samim tim i ne učenja i ne razmi0ljanja o Allahovoj Knjizi koja nam je za to i data. 7edan dio uleme smatra i to da je #eni $od menstruacijom dozvoljeno dodirivati %usha& 4 $reko zastora rukavica i sl., ako je u $otrebi za time, zbo* ha&izluka, studiranja ili $redavanja. 6ejhul islam 5bnu 1ejmijje rhm., smatra da joj je takvo $ona0anje obaveza ako sumnja da "e se izlo#iti riziku zaboravljanja ono*a 0to se naučilo na$amet od Kur'ana, kako nam to od nje*a $renosi imam el %erdavi rhm., u djelu

el 5nsa& 4 0to smatramo is$ravnijim mi0ljenjem, a Allah d#.0., najbolje zna. +o*ledaj' htt$'88&at,a.islam,eb.net8&at,a8inde9.$h$? $a*e:sho,&at,a;2$tion:<at,a5d;lan*:A;5d:=>?@( 2d*ovor $riredio' -ead e&. 7asavi", $ro&.&ikha

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful