Utjerivanje dugova

Pitanje: Kakav je stav islama prema onome ko se bavi utjerivanjem duga i pri tome zna biti i nasilan prema duzniku, tako sto mu, ako je potrebno nanosi i tjelesne povrede, posebno ako i duznik i utjerivac obavljaju namaz i važe za vjernike, samo sto su i jedan i drugi, kako da se izrazim, u nekoj fazi zapustanja vjere. Kakav je stav islama prema tom utjerivacu, ako ga duznik uporno vara i laze, pa da mu on iz ljutnje nanese tjelesne povrede? Da li islam to opravdava i dozvoljava? Allah vas nagradio. Odgovor: Elhamdulillah, ves salatu ves selamu ala resulillah. !hodno Kur"anu i !unnetu vrijedno je davati imetak na zajam i uz to ljudima opra#tati dugovanja, ako se može$ Allah dž.#., kaže% „A ako je čovjek u nevolji, onda ga pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, nek znate, da dug poklonite!“ &el 'ekarah, ()*.+ Allahov ,oslanik s.a.-.s., je rekao% !ajkori"nije djelo je obradovati "voga brata mu#mina ili ga duga o"loboditi ili ga $ljebom na$raniti% .adis prenosi /bn Ebi Dunja i 'ejheki od Ebu .urejre. .adis je hasen &dobar+ „Onoga koji odgodi vra&anje duga onome koji ga nije u "tanju vratiti, ili mu dug opro"ti, Alla$ &e na 'udnjem danu "kloniti u $lad 'voga prije"tolja kada drugog $lada, izuzev !jegovog, ne&e biti!“ &0irmizi+ „!eki čovjek je pozajmljivao ljudima, a "vome "lu(beniku je govorio: )ada do*eš "iroma$u, ne tra(i od njega +opro"ti mu dug,, ne bi li i nama Alla$ opro"tio, pa je +velikodušni dobročinitelj, došao Alla$u +pre"elio na A$iret, i On mu je opro"tio!“ &'uhari, 1uslim+ 2d Ebu Katade, r.a., prenosi se da je rekao% 3uo sam Allahova ,oslanika, s.a.v.s., kako kaže% -)o (eli da ga Alla$ "ačuva od muka 'udnjeg dana, neka odgodi "iromašnom vra&anje duga, ili neka ga otpiše%-. &1uslim+ “/ai"ta je najbolji me*u vama onaj koji je najrevniji i najbolji u vra&anju duga!. &1uttefekun alejhi+

2d Ebu .urejrea, r.a., prenosi se da je Allahov ,oslanik, s.a.v.s., rekao% .!eki čovjek je pozajmljivao ljudima, a "vome je "luzi govorio: -)ada do*eš "iroma$u, ne tra(i od njega +opro"ti mu,, ne bi li i nama Alla$ opro"tio-, pa je došao Alla$u i On mu je opro"tio%. &1uttefekun alejhi+ 2d Ebu .urejre, r.a., prenosi se da je rekao% .Alla$ov Po"lanik, "%a%v%"%, rekao je: -)o "ačeka "iromašnog du(nika, ili mu otpiše dug, Alla$ &e mu dati $ladovinu pod 'vojim Aršom na 'udnjem danu, kada druge $ladovine ne&e bit, o"im !jegove%-. &0irmizi+ U "lučaju da je u pitanju dug koji "e iz nekog razloga ne mo(e opro"titi i čovjek potra(uje "voje otu*eno pravo 4 treba se prvo postarati da se maksimalno iscrpe sve mirne metode, na5ini i hile kako bi se svoje pravo povratilo, a najbitniji na5in i metoda u povra6aju svog o#te6enog prava jeste podi6i parnicu na #eri"atskom sudu 4 ako postoji, a ako ne postoji #eri"atski sud, onda je dozvoljeno požaliti se bilo kojem sudu koji je u stanju povratiti nam o#te6eno pravo. 7asilje je ne#to 5emu se zadnje može pribje6i kada su me8uljudska poslovanja u pitanju. Ako se 5ovjek na8e u situaciji kada država i vlast ne mogu biti od pomo6i, zbog korumpiranosti ili neprijateljskog opho8enja, pojedincu je dozvoljeno da se koristi silom u povra6aju svog otetog prava, kao #to kaže imam el0'er$a"i el0$ane1i r$m%% 93ovjeku je dozvoljeno i da se bori radi svoga imetka, i dozvoljeno je pomagati 5ovjeku radi toga, pogotovu ako se na8e u situaciji kada mu vlast država, nije u stanju pomo6i, a on zna da je u pitanju njegov imetak 4 pa kako je 5ovjeku dozvoljeno da se bori brane6i svoj imetak od zulum6ara koji mu se namjerio tako8er mu je dozvoljeno boriti se i radi njegovog povra6aja, #to se temelji na hadisu ,oslanika s.a.-.s., koji kaže% „)o bude ubijen zbog njegovog imetka 2 on je še$id!“ &1uttefekun "alejh+: &,ogledaj% el 1ebsut, ;(<=>?.+ 4 uz naznaku da 5ovjek ne smije u5initi ne#to #to 6e mu nanijeti ve6u #tetu nego li #to mu je pri5injena #teta duga oko koje se sa nekim spori. Koliko je dug težak 5in, govori nam i sljede6a predaje% Abdullah b.Amr. b.el As.r.a. pripovjeda da je Allahov ,oslanik s.a.v.s. rekao% Alla$ &e opro"titi še$idu "ve o"im duga% &1uslim+ 2snova je da 6e se sve to 5initi i svoje pravo 6e se potraživati preko institucija države u mjestu gdje se živi, ali ako državne institucije ne budu u stanju to u5initi 4 tada 6e 5ovjeku biti dozvoljeno da sam to zavr#i. @ svakom slu5aju, onome koji potražuje svoje pravo nije

dozvoljeno da vr#i ve6i zulum i nasilje od onoga koji mu je nanijet, i ne smije uzeti vi#e od onoga #to mu pripada, a Allah dž.#., najbolje zna$ ,ogledaj% http%<<fat-a.islam-eb.net<fat-a<indeA.php? pageBsho-fat-aC2ptionBDat-a/dC/dB;E?EF? 2d Džabira, r.a., prenosi se da je Allahov ,oslanik, s.a.v.s., rekao% .Alla$ "e "milovao čovjeku koji je velikodušan kada kupuje, kada prodaje i kada "voj dug tra(i%. &'uhari+ Allahov ,oslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se utjecao Allahu, dželle #e"nuhu, od duga. 'ilježe 'uharija i 1uslim u svojim !ahihima od Ai#e, radijallahu anha, da bi Allahov ,oslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio u namazu tako #to bi izgovarao% .Alla$u moj utječem ti "e od grije$a i duga., pa ga je neko upitao #to se toliko utje5e od duga, pa je odgovorio% ./ai"ta čovjek kada je du(an priča pa la(e i obe&a pa iznevjeri.% Odgovorio: 'ead e1% 3a"avi&, pro1%1ik$a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful