Izgovaranje nijjeta – da ili ne ?

Pitanje: Sellam Alejkum. Htio bi da pitam vezano za nijet u Namazu je li potrebno izgovorit rijecima, i na primjer ako bih ja predvodio Namaz ima li poseban nijet. ? Odgovor: Alejkum selam. Imam Ibnu Nudžejm el-hanefi rhm., kaže: !art je da "ovjek svojim srcem zna #ta "ini tj. koji namaz klanja $ uslov je da "ovjek zna #ta "ini i #ta klanja. Nijjet je želja ili volja za "injenjem ne"ega, a uslov nijjeta je da odvaja me%u &arzovima $ kako se to nazna"ava u 'ethul()adiru... u djelu !erhul(*edžme+a, od ,bnul(*elika stoji: )o namjeri klanjati namaz, i bude znao da li je u pitanju podne ili ikindija ili na&ila ili na(kaza -naklanjavanje. $ to /e mu se smatrati nijjetom, i nije u potrebi za drugim nijjetom radi detaljnijeg de&inisanja postupka, ako odmah nakon toga u"ini tahrim -po"ne s namazom.... 0nanje se spominje da je u srcu pa je zbog toga nijjet djelo srca, i jezik nema veze s njim... Najmanji vid toga jeste da ako bi upitali "ovjeka o tome #to "ini da nam odmah može odgovoriti bez razmi#ljanja... 1d *uhammeda el(!ejbanije rhm., se prenosi da je rekao $ ako bi "ovjek, prilikom uzimanja abdesta, zanijetio da ho/e klanjati podne ili ikindiju, za imamom, i nakon tog nijjeta ne bude se bavio radnjama ne vezanim za namaz, i kada do%e na mjesto obavljanja namaza $ po"ne s namazom, a ni#ta od nijjeta vi#e ne spomene $ takav namaz mu je dozvoljen sa onim prvim nijjetom kojeg je imao prilikom uzimanja abdesta. 1vo se prenosi od imama 2bu Hani&e i 2bu 3usu&a. 4 djelu el(5eda+i se bilježi da je 2bu 3usu& rhm., rekao: )o iza%e iz svoje ku/e, s namjerom da obavi &arz(namaz u džematu, pa kada stigne do imama, donese po"etni tekbir $ i u tom momentu se ne prisjeti nikakvog nijjeta ( takav postupak mu je dozvoljen. ,mam el( )erhi rhm., kaže: Nije mi poznato da se iko od na#e uleme razi#ao sa 2bu 3usu&om po ovom pitanju... ,slamska ulema je složna na tome da ako "ovjek zanijeti svojim srcem i ni#ta ne izgovori $ takav postupak mu je ispravan, kako to spominje velik broj u"enjaka. 1no #to se spominje u djelu el(Hanijja i kod imama !a&ije $ da je izgovor jezikom obavezan, to se ne prihvata. !ejhovi se razilaze po pitanju izgovaranja nijjeta jezikom:

6. Mu tehabb. -*unjetul(*usalli. 1vo je odabrano mi#ljenje, u djelu el(*udžteba ozna"eno kao ispravno, i u djelu el(Hidaja, el( )a&i, el(7ebjin opisano kao dobar postupak za sabiranje misli. 8. !unnet. 4 djelu el(,htijar se ovo mi#ljenje pripisuje *uhammed b. el(Hasenu, kao i u djelu el(*uhit, el(5eda+i. 9. "id#at. 4 pitanju je novotarija izuzev kod "ovjeka koji nije u stanju srcem donijeti nijjet sve dok ga ne izgovori jezikom. 4 takvom slu"aju je nijjet mubah(dozvoljen. -el()unja. $. !unnet je zadržati e na nijjet r%a – ali a&o 'ovje& to izgovori jezi&om, dozvoljeno je. :. Me&ruh. -!erhul(*unjeh. 1no #to je 0ahir(o"ito u djelu 'ethul()adir, jeste odabir da je u pitanju bid+at(novotarija. Neki ha&izi kažu: 1d Allahovog ;oslanika s.a.<.s., se ni#ta ispravnim putem ne prenosi po ovom pitanju, niti sahih niti da+i& $ da je prilikom po"etnog tekbira izgovarao: klanjam taj i taj namaz, niti se to prenosi od ikog od ashaba i tabi+ina. 1no #to se prenosi jeste da je ;oslanik s.a.<.s., donosio tekbir onda kada bi otpo"injao sa svojim namazom.= -;ogledaj: el(5ahr el(>a+ik #erh )enzul(?eka+ik, 9@A9.. (ejhul-i lam Ibnu )ejmijje rhm., kaže: 2l(hamdulillahB nijjet( namjera, za taharet $ abdest, gusul i tejemmum, te nijjet za namaz, post, hadždž, zekat, ke&arete i ostale ibadete $ nije u potrebi za izgovorom jezika, na "emu su složni svi islamski u"enjaci. *jesto nijjeta je srce a ne jezik, uz njihovu op#tu saglasnot, tako da ako "ovjek jezikom izgovori suprotno od onoga #to mu je u srcu $ u obzir /e se uzeti ono #to se imala namjera u srcu, ne ono #to se reklo. *lema e +ori amo da li je mu tehabb-+ohvaljeno, u ebi izgovarati nijjet ili nije? ;o ovom pitanju pravnici imaju dva stava. 3edan dio imama hane&ijskog mezheba, !a&ija i Ahmed matraju da je mu tehabb+ohvaljeno, izgovarati nijjet u ebi, jer je to sigurnije. 3edan dio malikija, imam Ahmed i ostali kažu: Nije mu tehabb-+ohvaljeno, izgovarati nijjet $ jer je to novotarija, ne prenosi se od ;oslanika s.a.<.s., niti od ashaba, niti je ;oslanik s.a.<.s., ikome naredio da izgovara nijjet, niti je ikoga od muslimana tome podu"io. ?a je taj postupak poznat i propisan, ne bi ga ;oslanik s.a.<.s., zaopostavio, niti njegovi ashabi $ a 4mmet je svakodnevno, jutrom i ve"erju, u potrebi za ovim propisom. 1vo mi#ljenje je najispravnije, po ovom pitanju.

,zgovaranje nijjeta se može smatrati naksom(krnjavo#/u, u razumu i vjeri. 4 vjeri zato #to je u pitanju novotarija, a u razumu zato #to je taj postupak ravan postupku "ovjeka koji želi jesti pa prije toga kaže: 1dlu"ih da stavljanjem ove ruke u ovu posudu uzmem zalogaj kojeg /u staviti usta, sažvakati, zatim progutati kako bih se najeo i zasitioC $ a Allah dž.#., najbolje zna.= -;ogledaj: *edžmu+ul('etava, 88@898.. ;ripremio odgovor: Sead e&. 3asavi/, pro&.&ikha

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful