P. 1
Описно оценување во шесто одделение

Описно оценување во шесто одделение

Views: 70|Likes:
За предметот математика
За предметот математика

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2015

pdf

text

original

ОПИСНО ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ

МАТЕМАТИЧКП ЗНАЕОЕ
Ппзнаваое на математички принципи и
кпнцепти кпи впдат дп правилнп и тпчнп
решение на прпблемпт
СТРАТЕШКП ЗНАЕОЕ
Идентификација и кпристеое на важни
елементи на задачата / прпблемпт гп
претставуваат и интегрираат
кпнцепти кпи впдат дп решение (мпдели,
дијаграми, симбпли, ппстапки)
ПБЈАСНУВАОЕ
Писменп пбјаснуваое на ппстапките и
чекприте вп прпцеспт на решаваое.
Обезбедува пбјаснуваое за секпј чекпр.
5 Ппкажува целпснп разбираое на задачата,
кпнцептите и принципите. Кпристи сппдветна
математичка терминплпгија и симбплика. Целпснп
и правилнп извршува алгпритми и пресметки.
Ги идентификува сите важни елементи на
задачата и ппкажува целпснп разбираое
на пднпсите меду нив. Прикажува
кпмплетна сппдветна стратегија кпја впди
дп тпчнп решение на задачата.
Дава целпснп писменп пбразлпжение на
прпцеспт на решаваое. Јаснп е пбјаснетп
штп е направенп и зпштп е направенп.
4 Ппкажува речиси целпснп разбираое на
математичките кпнцепти и принципи вп задачата.
Најчестп кпристи тпчна математичка терминплпгија
и симбплика. Целпснп ги извршува алгпритмите.
Пресметките генералнп се тпчни.
Ги идентификува ппвеќетп пд важните
елементи на задачата и ппкажува ппштп
разбираое на пднпсите меду нив.
Ппкажува речиси кпмплетна сппдветна
стратегија за решаваое на прпблемпт.
Дава речиси кпмплетнп писменп
пбјаснуваое на прпцеспт на решаваое.
Јаснп гп пбјаснува пна штп е направенп и
има пбид за пбјаснуваое зпштп е тпа
направенп.
3 Ппкажува малп разбираое на математичките
кпнцепти и принципи вп задачата. Кпристи малку
тпчна математичка терминплпгија и симбплика.
Мпже да ппкаже грешки вп алгпритампт и грешки
вп пресметуваоата.
Идентификува некпи важни елементи на
задачата, нп ппкажува пграниченп
разбираое на пднпсите меду нив.
Ппкажува делумна стратегија за
решаваое на прпблем.
Дава малп писменп пбразлпжение на
прпцеспт на решаваое. Или пбјаснува штп е
направенп или пбјаснува зпштп е тпа
направенп. Објаснуваоетп е нејаснп или
нецелпснп се вклппува вп прпцеспт на
решаваое.
2 Ппкажува пграниченп разбираое или не ппкажува
разбираое на математичките кпнцепти и принципи
на задачата. Кпристи сппдветна математичка
терминплпгија и симбплика. Има пптешкптии вп
следеое на алгпритам. Честп греши вп
пресметуваоата.
Не успева да ги идентификува важните
елементи или дава ппгплем акцент на
неппврзани елементи. Кпристи
несппдветна стратегија за решаваое на
задачата. Стратегијата тешкп се
идентификува.
Дава минималнп писменп пбразлпжение на
прпцеспт на решаваое. Мпже да не успее да
пбјасни штп е направенп и зпштп е
направенп. Објаснуваоетп не сппдветствува
на прикажанипт прпцес на решаваое.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->