A kisebbségi érdekérvényesítés lehetőségei a mai magyar politikai helyzetben (A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány lehetséges szerepe a kisebbségpolitikában

) Balla Ágnes 2010. október 22. Magyarországon 13 kisebbséget (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) deklarál a 1993. évi LXXVII. Törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, mint jogforrás és az Alkotmány államalkotó tényezőkként ismeri el ezen közösségeket. Európában sehol máshol nincs 13 deklarált kisebbség. A hazai kisebbségi közösségek több fórumot hoztak létre az érdekérvényesítés jegyében, ám ezekből állandó jelleggel a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány biztosít lehetőséget a rendszeres konzultációra. A közalapítvány céljai között az egyeztetés nem jelenik meg, ám a havi kuratóriumi ülések mégis előmozdítják a napirendi pontok megvitatásán túl az aktuális helyzetelemzést, a jövőre vonatkozó tervek szövögetését. A közalapítvány, mint intézmény, a kisebbségi kérdés fontosságát hangsúlyozó szimbólumként is jelen van a közéletben. Ez az Európai Unió „üzeneteit” nézve: - kisebbség, együttélés, tolerancia, másság elfogadása, multikulturalizmus - miatt egyszerű pályázati forráselosztó fórumon túlmutató jelentőséggel bírhat.

Magyarországon jelenleg központi kérdés a kisebbségi közösségek parlamenti képviseletének biztosítása. Az erről szóló döntéshozatali folyamat természetesen jó ideje képezi a politika aktualitásának egyik momentumát. A kisebbségi döntéshozók és a mindenkori kormányzat között rendre zajlanak a tárgyalások, ám a parlamenti bejutási küszöb és a parlamenti képviselet mibenléte még nem fogalmazódott meg kristálytisztán. Véleményem szerint a hazai kisebbségi döntéshozók nem használják ki eléggé a politikai mozgásterüket. A többségi társadalom határon túli nemzetrészeinek érdekérvényesítési képessége jóval erősebb. A hazai kisebbségek hagyományőrzésének támogatására hivatott közalapítvány léte is politikai adu lehet a határon túli magyarok érdekeinek érvényesítésében. A magyarországi kisebbségek anyaországának egy része már EU tagállam és néhányuk esetében pedig az EU csatlakozási folyamat elindult. Magyarország szomszédságpolitikájának egyik alapkérdése a határon túli magyarok jogainak biztosítása, kulturális/területi autonómia elérése, támogatása. A határon belüli kisebbségi közösségek részére biztosított kulturális autonómia biztosítása segítség lehet akkor, ha Brüsszelben határon túli magyar érdekeket kell képviselni. Ugyanakkor a hazai kisebbségi közösségek csak ritkán élnek azzal a tárgyalási stratégiával, amely

alapján adott esetben támogatást szerezhetnének a kulturális örökségük, hagyományuk ápolására, gazdagítva ezzel Magyarország egyetemes kulturális életét. Természetesen nem felejtkezhetünk meg arról, hogy a közalapítványon kívül támogatásban részesülnek az országos kisebbségi önkormányzatok, pályázati úton juthatnak forráshoz például a nemzetiségi színházak, stb. De minden évben az országgyűlési költségvetési törvény vitájakor magas fokú izgalom kíséri a döntéshozást: vajon mennyi pénz jut a kisebbségi kultúrára, mennyire is fontos a többségi társadalomnak a kisebbségi kultúra? Ha az érdekek felismerése és artikulálása hatékonyabb volna, az együttműködés a kultúrdiplomácia terén eredményesebb lehetne a jelenleginél. A kulturális együttműködés terén a Közalapítvány által rendezett Arcusfest színházi fesztivál tapasztalata alapján kijelenthető, hogy a nemzetiségi előadásokon rendre részt vettek a Magyarországra akkreditált nagykövetek, tehát számukra ez rangos esemény volt. A politikai döntéshozók ki tudnák használni ezt a fórumot is a diplomáciai kapcsolatok építésére, ápolására, a kisebbségi kultúra betölthet híd szerepet, különösen Közép-KeletEurópa országai tekintetében és a csatlakozó Balkán térségben is a hivatalos vegyes bizottsági üléseken, nagyköveti találkozókon túl. Előnye ennek a kultúrdiplomáciai fórumnak a nem hivatalos hangnem, a kötetlen forma. Az általános európai uniós ügyekben való együttműködésben betölthető szerep tekintetében Magyarország érdekérvényesítési képességeinek, céljainak támogatóit a közös történelmi múlt, mint összekötő kapocs alapján Közép-Kelet-Európa országai jelentik elsősorban. Tapasztalhattuk 2004-től kezdve, hogy a közös adottságok és érdekek erős lobbierővé formálják az úgynevezett újonnan (2004) csatlakozó országokat. A határon túli magyarság ügyén túl, számos érdeket kell érvényesíteni hazánknak az EU döntéshozatali fórumain és minden diplomáciai kapcsolat lehetőségét meg kell ragadni a kialakult kötődések, kohéziók megtartására, fejlesztésére. Nem szabad alkalmi érdekszövetségek kötésére szorítkozni. A kultúrdiplomácia eszközei kimeríthetetlen lehetőséget biztosítanak a folyamatos együttműködésre, a baráti szálak megkötésére. Az EU kultúrpolitikája is támogatja a határon átnyúló projektek megszervezését, lebonyolítását és hosszú távú fenntarthatóságát. A kultúra, mint kapocs által elindult párbeszéd tovább tud gyűrűzni az együttműködés egyéb területeire is. Ha csak egy példával szeretnék élni: a horvát-magyar interregionális együttműködés a kétnyelvűség, mint párbeszédkönnyítő elem az együttműködést megkönnyíti gazdasági, környezetvédelmi, területfejlesztési, stb. projektekben. A többi szomszédos országgal folytatott közös pályázati projektekben szintén könnyítő elem a kétnyelvűség, az egymás kultúrájának, élethelyzetének ismerete is („fél szavakból megértik egymást”). Európai Uniós szinten a működő kulturális és területi autonómiák szintén alkalmazzák ezt a működési mechanizmust (pl. Dél-Tirol több ország által történő többcélú fejlesztése). A kisebbségi politikusoknak, különösen a parlamentbe készülődőknek véleményem szerint magasabb szinten kellene kihasználniuk a politikai érdekérvényesítés lehetőségeit, felhasználva az Európai Unióban már működő gyakorlatok tapasztalatait. A magasabb szintű érdekérvényesítés által elérhető eredmények a magyarországi hivatalos külpolitika mozgásterét és érdekérvényesítő lehetőségeit is hatékonyabbá teheti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful