Dionisio Areopagita: TEOLOGÍA MÍSTICA

CAPÍTULO I. EN QUÉ CONSISTE LA DIVINA TINIE LA

!. Trini"a" s#praesen$ia% & '(s )#e "i*ina & '(s )#e +#ena, 'aestra "e %a "i*ina sa+i"#r-a $ristiana, g#-anos '(s a%%( "e% no sa+er & "e %a %#., /asta %a $i'a '(s a%ta "e %as Es$rit#ras '-sti$as. A%%- "on"e %os 'isterios si'p%es, a+so%#tos e in'#ta+%es "e %a teo%og-a se re*e%an en %as tinie+%as '(s )#e %#'inosas "e% si%en$io. En 'e"io "e %as '(s negras tinie+%as 0#%g#rantes "e %#. "es+or"an, a+so%#ta'ente intangi+%es e in*isi+%es, %os 'isterios "e /er'os-si'os 0#%gores )#e in#n"an n#estras inte%igen$ias, )#e sa+en $errar %os o1os. Ésta es 'i ora$i2n. Ti'oteo, a'igo '-o, entrega"o por $o'p%eto a %a $onte'p%a$i2n '-sti$a, ren#n$ia a %os senti"os, a %as opera$iones inte%e$t#a%es, a to"o %o sensi+%e & a %o inte%igi+%e. Desp21ate "e to"as %as $osas )#e son & a#n "e %as )#e no son & e%3*ate as-, $#anto p#e"as, /asta #nirte en e% no sa+er $on a)#e% )#e est( '(s a%%( "e to"o ser & "e to"o sa+er. Por)#e por e% %i+re, a+so%#to & p#ro aparta'iento "e ti 'is'o & "e to"as %as $osas, arro1(n"o%o to"o & "e% to"o, ser(s e%e*a"o en p#ro 34tasis /asta e% 5a&o "e tinie+%as "e %a "i*ina S#praesen$ia. 6. Pero ten $#i"a"o "e )#e na"a "e esto %%eg#e a o-"os "e no ini$ia"os, a)#e%%os )#e se apegan a %os seres, )#e se i'aginan )#e no /a& na"a '(s a%%( "e %o )#e e4iste en %a nat#ra%e.a 0-si$a, in"i*i"#a%. Piensan, a"e'(s, )#e $on s# '-sti$a ra.2n p#e"en $ono$er a a)#e% )#e 7p#so s# tien"a en %as tinie+%as7. 8 si esos no a%$an.an a $o'pren"er %a ini$ia$i2n a %os "i*inos 'isterios, 9)#3 "e$ir "e )#ienes son *er"a"eros pro0anos, "e a)#e%%os )#e "es$ri+en %a Ca#sa s#pre'a "e to"as %as $osas por 'e"io "e %os seres '(s +a1os "e %a nat#ra%e.a & pro$%a'an )#e na"a es s#perior a %os ':%tip%es -"o%os i'p-os )#e e%%os 'is'os se 0a+ri$an; En rea%i"a", "e+e'os a0ir'ar )#e sien"o Ca#sa "e to"os %os seres /a+r( "e atri+#-rse%e to"o $#anto se "iga "e %os seres, por)#e es s#praesen$ia% a to"os. Esto no )#iere "e$ir )#e %a nega$i2n $ontra"iga a %as a0ir'a$iones, sino )#e por s- 'is'a a)#e%%a Ca#sa tras$ien"e & es s#praesen$ia% a to"as %as $osas, anterior & s#perior a %as pri*a$iones, p#es est( '(s a%%( "e $#a%)#ier a0ir'a$i2n o nega$i2n. <. En ese senti"o, p#es, "i$e e% "i*ino arto%o'3 )#e %a teo%og-a es a% 'is'o tie'po a+#n"ante & '-ni'a, & )#e si e% E*ange%io es a'p%io & $opioso, es ta'+i3n $on$iso. A 'i pare$er, /a $o'pren"i"o per0e$ta'ente )#e %a 'iseri$or"iosa Ca#sa "e to"as %as $osas es e%o$#ente & si%en$iosa, en rea%i"a" $a%%a"a. No es ra$iona% ni inte%igi+%e, p#es es s#praesen$ia% a to"o ser. Ver"a"era'ente se 'ani0iesta sin *e%os s2%o a a)#e%%os )#e "e1an a #n %a"o %os rit#a%is'os "e %as $osas i'p#ras & "e %as )#e son p#ras, a )#ienes so+repasan %as $i'as "e %as '(s santas 'onta=as. A %os "espren"i"os "e %#$es "i*inas,

Por %o 'is'o )#e na"a $ono$e. A tra*3s "e e%%as. a+is'a"o tota%'ente en %o )#e no per$i+e ni $o'pren"e. tiene rea%'ente s# 'ora"a a)#e% )#e est( '(s a%%( "e to"o ser. 8a separa"o "e %a '#$/e"#'+re & a$o'pa=a"o "e %os sa$er"otes es$ogi"os. a% an"ar so+re %as a%t#ras "e a)#e%%as $:spi"es inte%igi+%es "e s#s '(s santos %#gares. Conte'p%a no a% In*isi+%e. Esto signi0i$a.*o$es & pa%a+ras $e%estia%es. sin pertene$erse a s'is'o ni a na"ie. sino e% %#gar "on"e É% 'ora. A%%-. . sin e'+argo. ren#n$ian"o a to"o $ono$i'iento. A%%-. & )#e se a+is'an en %as Tinie+%as "on"e. ren#n$ia"o a to"o %o )#e p#e"a %a 'ente $on$e+ir. Pero to"a*-a no en$#entra a% 'is'o Dios. entien"e so+re to"a inte%igen$ia. )#e"a #ni"o por %o '(s no+%e "e s# ser $on A)#e% )#e es$apa a to"o $ono$i'iento. es $#an"o %i+re e% esp-rit#.ones /ipost(ti$as "e %os atri+#tos )#e *er"a"era'ente $on*ienen a %a presen$ia "e a)#e% )#e to"o %o tras$ien"e. No en *ano e% "i*ino Mois3s re$i+i2 2r"enes "e p#ri0-$arse pri'ero & %#ego apartarse "e %os no p#ri0i$a"os. se /a$e 'ani0iesta s# ini'agina+%e presen$ia. $reo &o. Enton$es. $o'o "i$e %a Es$rit#ra. A$a+a"a %a p#ri0i$a$i2n. se a+an"ona por $o'p%eto en a)#e% )#e est( '(s a%%( "e to"o ser. )#e %as $osas '(s santas & s#+%i'es per$i+i"as por n#estros o1os e inte%igen$ia no son %as ra. & "espo1a"o "e to"o $#anto *e & es *isto. penetra >Mois3s? en %as 'isteriosas Tinie+%as "e% no@sa+er. o&2 %as tro'petas "e ':%tip%es soni"os & *io '#$/as %#$es "e ra&os 0#%g#rantes. %%ega a %a $#'+re "e %as as$ensiones "i*inas.

)#itan"o to"o a)#e%%o )#e a 'o"o "e en*o%t#ra i'pi"e *er $%ara'ente %a 0or'a en$#+ierta. por tanto. As. Q#ita'os to"o a)#e%%o )#e i'pi"e $ono$er "esn#"a'ente a% In$ognos$i+%e. $ono$i"o so%a'ente a tra*3s "e %as $osas )#e %o en*#e%*en. en $a'+io.$o'o %os es$#%tores es$#%pen %as estat#as. QUE TODO LO T5ASCIENDE BO1a%( po"a'os ta'+i3n nosotros penetrar en esta '(s )#e %#'inosa os$#ri"a"C B5en#n$ie'os a to"a *isi2n & $ono$i'iento para *er & $ono$er %o in*isi+%e e in$ognos$i+%e: a A)#e% )#e est( '(s a%%( "e to"a *isi2n & $ono$i'ientoC Por)#e 3sta es %a *isi2n & $ono$i'iento *er"a"eros: & por e% /e$/o 'is'o "e a+an"onar to"o $#anto e4iste se $e%e+ra %o so+reesen$ia% en 'o"o so+reesen$ia%. p#es. es ir )#it(n"o%as "es"e %os :%ti'os e4tre'os & s#+ir a %os prin$ipios. CAMO DE EMOS UNI5NOS 8 ALA A5 AL AUTO5 DE TODAS LAS COSAS. a%a+ar %a nega$i2n "e 'o"o '#& "i0erente a %a a0ir'a$i2n. +a1an"o por %os 'e"ios & %%egar /asta %os :%ti'os e4tre'os. A0ir'ar es ir ponien"o $osas a partir "e %os prin$ipios. Con*iene. . a)#e%%a tinie+%a s#praesen$ia% )#e no "e1an *er %as %#$es "e %as $osas. Mire'os.a. a 'i enten"er.CAPÍTULO II. asta este si'p%e "espo1o para )#e se 'ani0ieste %a o$#%ta & gen#ina +e%%e. Por %a nega$i2n.

3ste es e% $a'ino '(s "ire$to & sen$i%%o & seg#ro para %%egar a Dios o a %a $i'a. E% /e$/o es )#e $#anto '(s a%to *o%a'os 'enos pa%a+ras ne$esita'os. Po"er & to"o $#anto p#e"a $on*enir a %a nat#ra%e. 1#ra'entos. Esta'os #ni"os por $o'p%eto a% Ine0a+%e. & ent#sias'o. a/ora. %as penas & %os resenti'ientosE "e% senti"o )#e en É% tienen %as pa%a+ras "e e'+riag#e. En %a 7Teo%og-a si'+2%i$a7 /e trata"o "e %as ana%og-as )#e p#e"an tener $on Dios %os seres )#e nosotros o+ser*a'os. . Mas a/ora a% /a+%ar por *-a "e nega$i2n "e a)#e% )#e tras$ien"e to"a nega$i2n se $o'ien.a espirit#a% "e Dios. S#pongo /a+r(s nota"o $2'o %os :%ti'os %i+ros son '(s e4tensos )#e %os pri'eros. %#gares sagra"os & orna'entosE "e %o )#e signi0i$an e% eno1o.(. ne$esita'os )#e se +asen n#estros asertos en %o )#e est3 pr24i'o "e É%. ni eno1o7 a "e$ir )#e Dios no es 7pa%a+ra o pensa'iento7 n#estros. "e 0or'as & 0ig#ras. Fe /a+%a"o "e Ges:s. Ser. A% $oronar %a $i'a reina #n $o'p%eto si%en$io. 8 "e otras i'(genes $on %as )#e si'+2%i$a'ente nos representa'os a Dios. %%ega'os a )#e"arnos no s2%o $ortos en pa%a+ras. Fe /a+%a"o "e %as $osas sensi+%es $on re%a$i2n a É%. "e 'inistros.a. p#es no era $on*eniente )#e %as 75epresenta$iones teo%2gi$as7 & e% 7Trata"o so+re %os No'+res "e Dios7 0#esen tan a'p%ios $o'o %a 7Teo%og-a si'+2%i$a7. por)#e %o inte%igi+%e se presenta $a"a *e. '(s si'p%i0i$a"o. $a'ino "e pro0i$ientes o per0e$tos. En a)#e%%os es$ritos. %a Teo%og-a '-sti$a. s#e=os & *igi%ias. Pero 0#n"a'enta%'ente $oin$i"en en e% 7no7 $on respe$to a Dios. a 'e"i"a )#e nos a"entra'os en a)#e%%a Tinie+%a )#e /a& '(s a%%( "e %a inte%igen$ia. 'a%"i$iones. 8 en ta% senti"o es "istinto "e$ir )#e Dios no es 7e'+riag#e. Vi"a. Por %o $#a%. )#e sien"o s#praesen$ia% se re*isti2 s#stan$ia%'ente "e *er"a"era nat#ra%e.a /#'ana.a por negar%e %as $#a%i"a"es )#e %e sean '(s %e1anas. La ra.a "i*ina es Uno & TrinoE $2'o se entien"e Paterni"a" & Di%ia$i2nE )#3 signi0i$a %a "eno'ina$i2n "i*ina "e% Esp-rit#E $2'o estas $or"ia%es %#$es "e +on"a" /an +rota"o "e% ien in'ateria% e in"i*isi+%e & $2'o a% "i0#n"irse /an per'ane$i"o en 3% to"as #nas en otras "es"e s# $oeterno 0#n"a'ento. e% "is$#rso pro$e"-a "es"e %o '(s a%to a %o '(s +a1o. 9No es $ierto )#e es '(s $on0or'e a %a rea%i"a" a0ir'ar )#e Dios es *i"a & +ien )#e no aire o pie"ra. 9No es *er"a" )#e Dios est( '(s "istante "e ser e'+riag#e. )#i. Mas a/ora )#e es$a%a'os "es"e e% s#e%o '(s +a1o /asta %a $#'+re. Por tanto. Sa+i"#r-a. en per0e$to si%en$io & sin pensar en na"a. En e% 7Trata"o so+re %os No'+res "e Dios7 /e e4p%i$a"o en )#3 senti"o "e$i'os )#e Dios es e% ien. Por a)#e% sen"ero "es$en"ente a#'enta+a e% $a#"a% "e %as i"eas. Te e4tra=as. QUÉ SE ENTIENDE PO5 TEOLOGÍA ADI5MATIVA 8 TEOLOGÍA NEGATIVA En 'is 75epresenta$iones teo%2gi$as7 "e13 &a $%aro $#(%es sean %as no$iones '(s propias "e %a teo%og-a a0ir'ati*a >$ata0(ti$a?E en )#3 senti"o e% ien "e nat#ra%e. sino '(s a:n. En %as 75epresenta$iones teo%2gi$as7 a%a+3 ta'+i3n otros 'isterios $on0or'e a %as Santas Es$rit#ras. & eno1o )#e "e ser no'+ra"o & enten"i"o. )#e se '#%tip%i$a+an a $a"a paso. $#anto '(s s#+i'os '(s es$asas se /a$en %as pa%a+ras.CAPÍTULO III.2n es 3sta: $#an"o a0ir'a'os a%go "e a)#e% a )#ien ning#na a0ir'a$i2n a%$an. "e )#e partien"o "e %o '(s a%to por *-a "e a0ir'a$i2n $o'en$e'os a/ora "es"e %o '(s +a1o por *-a "e nega$i2n.

)#e %a Ca#sa #ni*ersa% est( por en$i'a "e to"o %o $rea"o. ni $#a%i"a". No ne$esita %#. ni "e inte%igen$ia. . Ni %a *ista ni e% ta$to %a per$i+en.an %os senti"os. QUE NO ES NADA SENSI LE LA CAUSA T5ASCENDENTE A LA 5EALIDAD SENSI LE De$i'os. No e4peri'enta '#ta$i2n. No tiene $#erpo. ni peso. ni "e ra. p#es. No est( en ning:n %#gar. No se %e a=a"e ser. No s#0re "esor"en ni pert#r+a$i2n pro$e"ente "e pasiones terrenas.an ni %a re"#$en a %a i'poten$ia. No $are$e "e esen$ia.CAPÍTULO IV.. ni $orr#p$i2n. ni /a+er. Q#e %os a$onte$i'ientos sensi+%es no %a es$%a*i. Ni siente ni %a a%$an. ni "e$ai'iento. ni $osa a%g#na )#e $aiga +a1o e% "o'inio "e %os senti"os. ni 0ig#ra.2n. ni "e *i"a. ni $anti"a".

. Na"ie %a $ono$e ta% $#a% es ni %a Ca#sa $ono$e a na"ie en $#anto ser.2n.$a'os. ni "es$ansa. Por)#e to"a a0ir'a$i2n per'ane$e '(s a$( "e %a $a#sa :ni$a & per0e$ta "e to"as %as $osas. A+so%#ta'ente na"a se p#e"e a0ir'ar ni negar "e e%%a.. ni ig#a%"a" ni se'e1an.2n ni inte%igen$ia. e"i$i2n a $argo "e Teo"oro F. Mart-n. ni "ese'e1an. E4isten "i*ersas *ersiones "e este trata"o. ni +on"a". na"a %e a=a"i'os ni )#ita'os. ni error ni *er"a". No es s#stan$ia ni eterni"a" ni tie'po. Obras completas. No es reino. ni sa+i"#r-a. No es "i*ini"a".. A.a. No tiene ra. C#an"o nega'os o a0ir'a'os a%go "e $osas in0eriores a %a Ca#sa s#pre'a. No po"e'os /a+%ar "e e%%a ni enten"er%a. No es '2*i% ni in'2*i%. No tiene poten$ia ni es po"er. ni $ono$i'iento. Ma"ri".a. No p#e"e %a inte%igen$ia $o'pren"er%a. ni 'agnit#" ni pe)#e=e. No es pa%a+ra por s'is'a ni ta'po$o enten"i'iento. ni esp-rit# en e% senti"o )#e nosotros %o enten"e'os. C. ni #ni"a". ni ra. No es n:'ero ni or"en. No es ning#na "e %as $osas )#e son ni "e %as )#e no son. . No es %#.CAPÍTULO V. entre e%%as %a "e Dionisio Areopagita. ni e4presi2n. No es 0i%ia$i2n ni paterni"a" ni na"a )#e na"ie ni nosotros $ono. p#es to"a nega$i2n per'ane$e '(s a$( "e %a tras$en"en$ia "e a)#e% )#e est( si'p%e'ente "espo1a"o "e to"o & se sit:a '(s a%%( "e to"o. ni no'+re. ni *i*e ni es *i"a. QUE LA CAUSA SUP5EMA DE TODO LO INTELIGI LE NO ES ALGO INTELIGI LE En es$a%a as$en"ente a/ora a=a"i'os )#e esta Ca#sa no es a%'a ni inte%igen$iaE no tiene i'agina$i2n. !HHI. No es tinie+%as ni %#. ni #no. . p#es no es $ono$i'iento ni *er"a".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful