ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ

Υποςτθρίηουν ςυχνά ότι ο ρόλοσ που ζπαιξε το Βυηάντιο ςτθν ιςτορία ιταν πακθτικόσ, ότι
δθλαδι για χίλια ςχεδόν χρόνια ιταν το προπφργιο τθσ χριςτιανοςφνθσ εναντίον των απίςτων τθσ
Ανατολισ, των Ρερςϊν, των Αράβων και των Τοφρκων και ότι διαφφλαξε για τθν δυτικι αναγζννθςθ,
τουσ κθςαυροφσ τθσ κλαςικισ φιλολογίασ και ςκζψθσ. Ξεχνάνε ότι για όςο καιρό υπιρχε θ
Αυτοκρατορία δεν ςταμάτθςε οφτε ςτιγμι να αςκεί ενεργθτικά μια επίδραςθ ςτον πολιτιςμό του
κόςμου. Θ ανατολικι Ευρϊπθ όλο τθσ ςχεδόν τον πολιτιςμό τον χρωςτοφςε ςτουσ ιεραποςτόλουσ
και τουσ αξιωματοφχουσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και ακόμα και θ δυτικι Ευρϊπθ είχε κι αυτι ζνα
μόνιμο χρζοσ απζναντι τθσ, πολφ πριν μεταφζρουν οι ςοφοί τθσ, τθσ ςτιγμι του κανάτου τθσ, τα
χειρόγραφα τουσ και τον νεοπλατωνιςμό τουσ ςτθν Λταλία, ενϊ ακόμα και το Λςλάμ ςυνεχϊσ δεχόταν
ζνα ρεφμα ιδεϊν απ’ τον Βόςπορο.
Ωσ τθν λατινικι κατάκτθςθ θ Κωνςταντινοφπολθ ιταν θ αναμφιςβιτθτθ πρωτεφουςα του
ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ. Οι δυτικοί μπορεί να υποκρίνονταν ότι περιφρονοφςαν τουσ Βυηαντινοφσ
γιατί ιταν πνιγμζνοι ςτθν πολιτζλεια και ιταν πανοφργοι χωρίσ ιπποτιςμό, ο πλοφτοσ όμωσ και οι
ανζςεισ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ τθν ζκαναν μια πολιτεία μυκικι, που οι άνκρωποι ςτθν Γαλλία, ςτθν
Σκανδιναυία, ςτθν Αγγλία τθν ονειροπολοφςαν. Στθν ανατολικι Ευρϊπθ που ιταν ςχεδόν ζξω απ’ τισ
πφλεσ τθσ Ρόλθσ, θ εντφπωςθ ιταν αςφγκριτα μεγαλφτερθ. Θ ανατολικι Ευρϊπθ ιταν πολφ κοντά
ςτισ ςκοτεινζσ εκείνεσ πεδιάδεσ τθσ Αςίασ απ’ όπου τα πλικθ των βαρβάρων ξεχφνονταν, το ζνα
πίςω απ’ το άλλο, ςτον πολιτιςμζνο κόςμο. Ακόμα και ςτθ χερςόνθςο του Αίμου οι επιδρομζσ των
Γότκων, των Οφννων και των Αβάρων είχαν ςαρϊςει τα ίχνθ του παλιοφ ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ. Πταν
τελικά οι Σλάβοι κατακλφςανε τθν χϊρα, δεν βρικαν εκεί τοπικζσ παραδόςεισ, αλλά οφτε και εκείνοι
είχαν φζρει αναμνιςεισ απ’ τον τόπο τουσ. Το μόνο που είδαν ςτθν άκρθ τθσ χερςονιςου ιταν μια
απζραντθ, μια λαμπρι και αιττθτθ πόλθ, που θ θλικία τθσ αν και ιταν ςχετικά μικρι, τουσ φάνθκε
ότι δεν ιταν δυνατόν να υπολογιςτεί, ότι απλωνόταν πίςω ςε ζνα παρελκόν που ξεπερνοφςε τθν
ςυνείδθςθ τουσ. Το Τςάργκραντ, θ πόλθ των αυτοκρατόρων ζγινε γι’ αυτοφσ ςυνϊνυμο του
πολιτιςμοφ.
ου
Στισ αρχζσ του 7 αιϊνα οι Σλάβοι τθσ χερςονιςου του Αίμου αναγνϊριςαν τθν επικυριαρχία του
αυτοκράτορα Θρακλείου. Τουσ δφο όμωσ επόμενουσ αιϊνεσ θ Αυτοκρατορία βυκίςτθκε ςτο χάοσ,
εξαιτίασ των μεγάλων επιδρομϊν των Σαρακθνϊν και του μεγάλου διωγμοφ των εικονομάχων. Μόνο
ο
τον 9 αιϊνα μπόρεςε το Βυηάντιο να αςχολθκεί ςοβαρά με τουσ Σλάβουσ και όχι απλϊσ να
ου
ραδιουργεί. Ωσ τότε όμωσ είχαν γίνει διάφορεσ μεταβολζσ μεταξφ των Σλάβων. Ρροσ το τζλοσ του 9
αιϊνα μια Ουννοουγγρικι φυλι που λεγόταν Βοφλγαροι, πζραςε τον Δοφναβθ. Είναι πικανόν ότι δεν
ιταν εξαιρετικά πολλοί, αλλά είχαν οργανωτικζσ ικανότθτεσ που ζλειπαν ςτουσ Σλάβουσ. Σιγά-ςιγά
ίδρυςαν ζνα ιςχυρό βαςίλειο που απλϊκθκε ςε όλο το εςωτερικό τθσ χερςονιςου και το 800
εξουςίαηαν τθν Τρανςυλβανία και τθν Βλαχικι πεδιάδα. Είχαν ςυναντθκεί με τα αυτοκρατορικά
ςτρατεφματα ςε διάφορουσ πολζμουσ. Το 811 ο χάνθσ Κροφμοσ ςκότωςε ςε μια μάχθ τον
αυτοκράτορα Νικθφόρο Αϋ. Ωσ τότε όμωσ ιταν ακόμα πολφ αςτακείσ ϊςτε να είναι δυνατόν να
δεχτοφν οποιονδιποτε πολιτιςμό. Ο χάνθσ Κροφμοσ (797-814) πάντωσ και ο γιοσ του ο Ομουρτάγ
(815-833) ιταν και οι δφο κυβερνιτεσ με ικανότθτεσ. Τθν εποχι τθσ καλισ διοίκθςθσ τουσ Ζλλθνεσ
και Αρμζνιοι άρχιςαν να ειςδφουν ςτθν χϊρα. Οι χάνθδεσ επικυμοφςαν ανάκτορα βαςιλικά και οι
Ζλλθνεσ και οι Αρμζνιοι πιγαν να τα χτίςουν. Θ χϊρα παρουςίαηε εμπορικζσ δυνατότθτεσ και οι
ζμποροι τθσ Αυτοκρατορίασ ζςπευςαν να επωφελθκοφν. Στουσ πολζμουσ που ζγιναν, τα μεγάλα
φροφρια τθσ Ανδριανοφπολθσ και τθσ Μεςθμβριάσ βρζκθκαν, για ζνα διάςτθμα, ςτα χζρια των
Βουλγάρων. Από τουσ αιχμαλϊτουσ και απο τα αγακά που κυρίεψαν ζμακαν ποιοί ιταν οι πόροι και
ο πλοφτοσ του βυηαντινοφ πολιτιςμοφ. Οι χάνθδεσ όμωσ ςτθν αρχι ιταν φιλφποπτοι και τον φόβο

τουσ το ζδειξαν καταδιϊκοντασ και το παραμικρότερο ίχνοσ χριςτιανιςμοφ που παρουςιαηόταν. Σιγάςιγά το βουλγαρικό ςτοιχείο αναμίχκθκε περιςςότερο με τουσ Σλάβουσ και το ενωμζνο βουλγαρικό
βαςίλειο βρικε τθν ζλξθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ακαταμάχθτθ. Τελικά το 856 ο χάνθσ Βόγορισ,
εγγονόσ του Ουμουρτάγ, αποφάςιςε και από άμεςεσ διπλωματικζσ ανάγκεσ και εξαιτίασ μιασ
πολιτικισ που ζβλεπε μακριά, να αςπαςτεί τον χριςτιανιςμό. Θ αυτοκρατορικι κυβζρνθςθ με
μεγάλθ προκυμία ζςτειλε ιεραποςτόλουσ. Οι βυηαντινοί ζτρεξαν από παντοφ ςτο παλάτι τθσ
Ρλίςκοβασ (Ρλίςκασ). Ο Βόγορισ αφοφ βαφτίςτθκε-πιρε το όνομα Μιχαιλ με ανάδοχο τον Μιχαιλ
Γϋ-ζπαιξε ζνα διάςτθμα με τθν ΢ϊμθ για να δει μιπωσ κα μποροφςε να βρει εκει καμιά πιο
πρόςφορθ μορφι χριςτιανιςμοφ. Θ αδιαλλαξία όμωσ και θ πεικαρχία τθσ ΢ϊμθσ τον απογοιτευςαν.
Ομολόγθςε και πάλι πίςτθ ςτθν εκκλθςία τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και ο πατριάρχθσ Φϊτιοσ τον
ενκάρρυνε να ιδρφςει μια αυτοκζφαλθ εκκλθςία που κα εξαρτιόταν απ’ το πατριαρχείο τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ και ςτθν οποία θ λειτουργία κα γινόταν ςτθν γλϊςςα του τόπου.
Τθν τελικι ίδρυςθ τθσ Βουλγαρικισ Εκκλθςίασ τθν βοικθςε μια ιεραποςτολικι κίνθςθ που είχε
εγκαινιάςει τθν εποχι εκείνθ το Βυηάντιο. Στο τζλοσ ακριβϊσ του αιϊνα ο Καρλομάγνοσ, που τον
βοθκοφςαν απ’ τθ άλλθ πλευρά οι Βοφλγαροι, κατάςτρεψε το βαςίλειο που είχαν ιδρφςει οι Άβαροι
ςτθν κεντρικι πεδιάδα του Δοφναβθ, πριν από ζνα αιϊνα ςχεδόν και περιςςότερο. Οι Φράγκοι όμωσ
λίγα πράγματα κζρδιςαν απ’ τθν νίκθ. Μιςό αιϊνα αργότερα ςτθν πεδιάδα αυτι κυριάρχθςε το
μεγάλο ςλαβικό βαςίλειο των Μοραβϊν. Το 862 ο Rostislav, ο Μοραβόσ βαςιλζασ, ζκρινε ότι ζνασ
τόςο μεγάλοσ μονάρχθσ ζπρεπε να είναι χριςτιανόσ και ζςτειλε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ να ηθτιςει
οδθγίεσ. Ο αντιβαςιλζασ Βάρδασ και ο Φϊτιοσ διάλεξαν για ιεραπόςτολο ζνα φίλο τουσ, τον
Μακεδόνα Κωνςταντίνο ι Κφριλλο, ζνα διακεκριμζνο γλωςςολόγο που είχε αςχολθκεί με τθν
ςλαβονικι φιλολογία και είχε εφεφρει ζνα αλφάβθτο που ανταποκρινόταν ςτισ φωνθτικζσ ανάγκεσ
των ςλαβονικϊν γλωςςϊν. Ο Κφριλλοσ και ο αδελφόσ του ο Μεκόδιοσ ξεκίνθςαν για τθν Μοραβία
και ίδρυςαν εκεί μια εκκλθςία-θ Βίβλοσ μεταφράςτθκε ςτθν γλϊςςα του τόπου, ςτθν οποία γινόταν
και θ λειτουργία. Θ εκκλθςία όμωσ τθσ Μοραβίασ ιταν πολφ νζα για να μπορζςει να πορευτεί μόνθ
τθσ, θ Κωνςταντινοφπολθ ιταν πολφ μακριά και ανάμεςα βριςκόταν το βουλγαρικό βαςίλειο. Ο
Κφριλλοσ βλζποντασ ότι ςτισ γειτονικζσ χϊρεσ υπιρχαν χριςτιανοί Λατίνοι, αποφάςιςε να τθν
υπαγάγει ςτθν επιςκοπι τθσ ΢ϊμθσ. Ο μεγάλοσ πάπασ Νικόλαοσ Αϋδζχτθκε το δϊρο με χαρά. Θ ΢ϊμθ
όμωσ ποτζ δεν ςυμπάκθςε τισ λειτουργίεσ ςτθν γλϊςςα του τόπου. Μετά τον κάνατο του Κφριλλου
και του Νικολάου, οι μεταγενζςτεροι πάπεσ ζφερναν τόςεσ δυςκολίεσ ςτο ζργο του Μεκοδίου και οι
Λατίνοι επίςκοποι τθσ Γερμανίασ ραδιουργοφςαν τόςο ακοφραςτα εναντίον του, ϊςτε ο Μοραβόσ
μονάρχθσ Svatopulk, ο διάδοχοσ του Rostislav, αποκαρρφνκθκε. Ο Μεκόδιοσ πζκανε, ενϊ το ζργο
του καταςτράφθκε. Τότε με ςυμβουλζσ των Λατίνων, οι κυριότεροι μακθτζσ του εξορίςτθκαν απ’ τθν
Μοραβία, ενϊ άλλοι οπαδοί του λιγότερο ςθμαντικοί, πουλικθκαν ςτισ αγορζσ των δοφλων τθσ
Βενετίασ, όπου τουσ αγόραςε ο Βυηαντινόσ πρζςβθσ και τουσ ζςτειλε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Εκεί ο
Φϊτιοσ τουσ διαδζχτθκε με χαρά και τουσ χρθςιμοποίθςε για να ιδρφςει μια κεολογικι ςχολι για
Σλάβουσ ιεραποςτόλουσ. Στο μεταξφ οι εξόριςτοι μακθτζσ ζφταςαν ςτθν Βουλγαρία, όπου τουσ
δζχτθκε ο Βόγορισ το ίδιο καλά και τουσ χρθςιμοποίθςε για να εκςλαβίςει τθν εκκλθςία του. Με τθν
βοικεια του με με τθν προςταςία του αυτοκράτορα και του πατριάρχθ ιδρφκθκε θ αυτοκζφαλθ
εκκλθςία τθσ Βουλγαρίασ που χρθςιμοποιοφςε τθν γλϊςςα του τόπου.
Ζτςι θ Μοραβία δεν κζρδιςε τίποτε απ’ το ζργο των Μακεδόνων αδελφϊν. Ρολφ ςφντομα
τιμωρικθκε για τθν αχαριςτία τθσ. Στο τζλοσ του αιϊνα οι ειδωλολάτρεσ Μαγυάροι ειςβάλανε ςτθν
πεδιάδα του Δοφναβθ και διαλφςανε το μοραβικό βαςίλειο. Το ζργο του Κφριλλου δεν χάκθκε χάρθ
ςτθν Βουλγαρία και ςτουσ Βουγλάρουσ που θ καταγωγι τουσ ιταν φινοουγγρικι, ανικει θ δόξα ότι
αυτοί ιταν το πρϊτο πολιτιςμζνο κράτοσ μεταξφ των Σλάβων.
Ραρ’ όλο που είχαν δικό τουσ αλφάβθτο, ο πολιτιςμόσ των Βουλγάρων ιταν εντελϊσ βυηαντινόσ.
Ο Συμεϊν ο γιοσ του Βογόριδοσ, αυτοτιτλοφοροφμενοσ τςάροσ και κυριότεροσ προςτάτθσ του νζου
πνευματικοφ πολιτιςμοφ, είχε μορφωκεί ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, όπου είχε διαβάςει πολφ
Δθμοςκζνθ και Λωάννθ Χρυςόςτομο. Στθν αυλι του ςυνακροίςτθκαν πολλοί μεταφραςτζσ για να

αποδϊςουν ςτθ ςλαβικι γλϊςςα τα ελλθνικά χρονικά, τα κεία κυριγματα, τα ζμμετρα
μυκιςτοριματα. Τα κτίρια του ςτθν απζραντθ πρωτεφουςα του τθν ζνδοξθ Ρραιςκλάβα,
αντιγράφανε και φιλοδοξοφςαν να ςυναγωνιςτοφν τθν μεγαλοπρζπεια τθσ Κωνςταντινοφπολθσπαρ’ όλο που οι πρόςφατεσ αναςκαφζσ δείχνουν ζργα με μάλλον περςικι επίδραςθ, όπωσ άλλοςτε
και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ πρϊιμθσ βουλγαρικισ τζχνθσ. Αυτό χωρίσ αμφιβολία οφείλεται κατά
μεγάλο μζροσ ςτουσ Αρμζνιουσ τεχνίτεσ, γιατί πολλοί Αρμζνιοι είχαν πάει ςτθν Βουλγαρία. Οι
νεϊτεροι Βοφλγαροι ιςτορικοί ωςτόςο κζλουν ςϋαυτό να βλζπουν τα ίχνθ μιασ εκνικισ
πρωτοβουλγαρικισ τζχνθσ, που τθν μεταφζρανε μαηί τουσ ςτισ μεταναςτεφςεισ τουσ οι νομάδεσ
Βοφλγαροι απϋ τον βορρά τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ.
Ο τςάροσ Συμεϊν εγκαινίαςε μια άλλθ ςυνικεια που τθν ακολοφκθςαν οι διάδοχοι του και οι
Σζρβοι γείτονεσ τουσ ωσ τισ μζρεσ του Φερδινάρδου του Σάξ Κοβοφργου. Ονειρευόταν να βαςιλζψει
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ ςαν διάδοχοσ όλων των καιςάρων. Στζφτθκε αυτοκράτορασ, διόριςε επί
κεφαλισ τθσ εκκλθςίασ του ζνα πατριάρχθ και όρμθςε εναντίον των τειχϊν τθσ Κωνςταντινοφπολθσ.
Άδικα όμωσ. Ο γιοσ του Ρζτροσ (927-969), παρ’ όλο που διατιρθςε τουσ τίτλουσ του αυτοκράτορα
και του πατριάρχθ, παντρεφτθκε μια βυηαντινι πριγκίπιςςα. Και θ κυβζρνθςθ όπωσ και ο
πνευματικόσ πολιτιςμόσ του τόπου δζχτθκαν τθν επίδραςθ του Βυηαντίου.
ου
Πταν το Βυηάντιο ανάκτθςε όλθ τθν δφναμθ του, ςτο τζλοσ του 10 αιϊνα, ζβαλε ςκοπό του να
καταπνίξει τθν νεόπλουτθ αυτοκρατορία των Βουλγάρων. Ιταν ζνα ζργο που χρειάςτθκε πολφ καιρό
γιατί οι Βοφλγαροι με τον τςάρο Σαμουιλ πολζμθςαν ςκλθρά. Στο τζλοσ όμωσ ο Βαςίλειοσ Βϋο
Βουλγαροκτόνοσ ολοκλιρωςε τθν κατάκτθςθ. Ωςτόςο παρ’ όλο που θ Βουλγαρία ξζπεςε και δεν
ιταν πια παρά μια επαρχία, τθσ άφθςαν τθν γλϊςςα τθσ και τθν οργάνωςθ τθσ εκκλθςίασ τθσ-τον
πυρινα για ζνα νζο ανεξάρτθτο βαςίλειο μόλισ κα παρουςιαηόταν θ ευκαιρία. Επιπλζον
αναπτφχτθκε ζνασ νζοσ πολιτιςμόσ, που χρωςτοφςε τα πάντα, λογοτεχνία και τζχνθ, ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ ι ςτουσ Αρμενίουσ, παρ’ όλο που ςτο βάκοσ του ιταν ςλαβικόσ.
Θ Σερβία είχε εκχριςτιανιςτεί τθν εποχι που ζγιναν οι αποςτολζσ των Μακεδόνων αδελφϊν.
Κακϊσ ιταν ο αναπόφευκτοσ εχκρόσ τθσ Βουλγαρίασ, δζχτθκε πολφ γριγορα τθν επίδραςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ, ςτθν αρχι όμωσ ιταν πολφ φτωχι για να μπορεί ο πολιτιςμόσ τθσ να είναι
ςτακερόσ. Τα Σερβοκροατικά κράτθ που βρίςκονταν δυτικότερα ιταν ςτραμμζνα μάλλον προσ τθν
Αδριατικι. Και αυτά επίςθσ ιταν πνευματικά τζκνα του Κφριλλου. Μόνο όμωσ θ ΢αςία
ου
(Μαυροβοφνιο) ζμεινε πιςτι ςτθν διδαςκαλία του. Θ Κροατία που ςτο τζλοσ του 9 αιϊνα
αναδείχτθκε μεγάλθ ςτρατιωτικι δφναμθ, ζκρινε με τον βαςιλζα τθσ Tomislav, ότι για τισ φιλοδοξίεσ
που είχε ςτθ Δαλματία θ καλι κζλθςθ τθσ ΢ϊμθσ ιταν απαραίτθτθ. Στισ ςυνόδουσ του Σπαλάτου το
924 και το 927 θ Κροατία και οι χϊρεσ που επθρζαηε δζχτθκαν τθν λατινικι λειτουργία. Ο πολιτιςμόσ
τουσ επομζνωσ είχε ζνα λατινοδαλματικό χρϊμα, δεν ιταν βυηαντινόσ παρά μόνο με τρόπο
δευτερεφοντα.
Τθν πτϊςθ τθσ πρϊτθσ βουλγαρικισ αυτοκρατορίασ τθν υποβοικθςε θ εμφάνιςθ ςτθν
Βουλγαρία τθσ αίρεςθσ των Βογομίλων, που είχε αρχίςει με τον ιερζα Βογόμιλο και είχε, χωρίσ
αμφιβολία επθρεαςτεί από τθν αρμζνικθ αίρεςθ των Ραυλικανϊν. Ιταν μια δυϊςτικι πίςτθ που
αποδοκίμαηε τθν εργαςία και τθν τεκνοποιία και κιρυττε μια ςτάςθ πακθτικισ αντίςταςθσ, που ιταν
μοιραία για ζνα κράτοσ. Βοικθςε τθν ανάπτυξθ μιασ εκνικισ λογοτεχνίασ από μφκουσ και
παραμφκια, που μερικά ιταν του τόπου, τα περιςςότερα όμωσ είχαν ελλθνικι, αρμενικι ι ανατολικι
προζλευςθ. Οι αυτοκρατορικζσ αρχζσ καταπνίξανε τθν αίρεςθ ςτθν Βουλγαρία πριν κλείςει ζνασ
αιϊνασ από τθν κατάκτθςθ. Απλϊκθκε όμωσ δυτικότερα ςτθν Σερβία και τελικά εδραιϊκθκε ςτθν
Βοςνία και ςτθν Κροατία. Στθν Βοςνία ιταν θ κρθςκεία που επικρατοφςε ωσ τθν εποχι των Τοφρκων.
ο
Το 10 αιϊνα ζχουμε μια δεφτερθ μεγάλθ ιεραποςτολικι κίνθςθ. Οι ΢ϊςοι, όπωσ και οι
Βοφλγαροι, ιταν λαόσ ςλαβικόσ που είχε οργανωκεί από μια ξζνθ αριςτοκρατία. Το Βυηάντιο για ζνα
διάςτθμα, βριςκόταν ςε επαφι με τουσ Σκανδιναβοφσ μεγάλουσ δοφκεσ του Νοβογορόδου και του
Κιζβου, που κάκε χρόνο ζςτελναν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ μικροφσ ςτόλουσ για εμπόριο και πότεπότε και για επιδρομζσ και είχαν αποκτιςει οριςμζνα εμπορικά προνόμια ςτθν πρωτεφουςα. Στα

μζςα του αιϊνα θ χιρα μεγάλθ δοφκιςςα Πλγα προςθλυτίςτθκε ςτον χριςτιανιςμό και επιςκζφτθκε
τθν Κωνςταντινοφπολθ. Ρενιντα περίπου χρόνια αργότερα, το 989, ο εγγονόσ τθσ, Βλαδίμθροσ ο
Μζγασ, ςυμφϊνθςε να βαφτιςτεί αυτόσ και οι υπθκοοί του για αντάλλαγμα του γάμου του με τθν
αδελφι του αυτοκράτορα, τθν Άννα. Από τθν εποχι εκείνθ θ βυηαντινι επιρροι απλϊκθκε γριγορα
ςε όλθ τθν ΢ωςία. Οι Βυηαντινοί ζδωςαν ςτουσ ΢ϊςουσ τθν λειτουργία και το αλφάβθτο του
Κφριλλου και οι ΢ϊςοι ζκαμαν πολφ καλι χριςθ και των δφο. Μόνοι αυτοί απ’ τουσ ςλαβικοφσ λαοφσ
δθμιοφργθςαν μια λογοτεχνία που δεν τθν αποτελοφςαν μόνο οι μεταφράςεισ. Τα χρονικά τουσ
όπωσ το ονομαηόμενο του Νζςτοροσ και του Νοβογορόδου, είναι αξιόλογα ιςτορικά ζργα. Θ τζχνθ
τουσ, που θ προζλευςθ τθσ είναι βυηαντινι, ανζπτυξε χαρακτθριςτικά δικά τθσ, πράγμα που
οφείλεται πολφ ςτισ επιδράςεισ τθσ Ανατολισ. Θ μεγάλθ εκκλθςία τθσ Αγίασ Σοφίασ ςτο Κίεβο,
βυηαντινι όςον αφορά το γενικό ςχζδιο και τα ψθφιδωτά τθσ, είχε χαρακτθριςτικά που τθν
ςυνδζουν ςτενά με τισ εκκλθςίεσ τθσ Γεωργίασ, όπωσ θ μικρι αβαςγικι εκκλθςία του Μokvi. Και
αυτι θ αλλθλεπίδραςθ των ιδεϊν ςιγά-ςιγά δθμιοφργθςε μια εκνικι ρωςικι τεχνοτροπία. Είναι
δφςκολο να πει κανείσ ωσ πιο ςθμείο ο μεςαιωνικόσ ρωςικόσ πολιτιςμόσ κα μποροφςε να αναπτφξει
ο
αυτι τθν τεχνοτροπία. Θ χϊρα ιταν πολφ εκτεταμζνθ και χωρίσ ενότθτα και πολφ νωρίσ, τον 13
αιϊνα, ιρκαν οι Μογγόλοι που εμπόδιςαν τθν ανάπτυξθ τθσ και ανατρζψανε τον προςανατολιςμό
τθσ. Πταν θ ΢ωςία μπόρεςε να ανακφψει ιταν πια μια χϊρα ανατολικι. Ακόμα και θ εκκλθςία που
είχε πάψει να τθν εμπνζει θ ηωντανι ςκζψθ του Βυηαντίου, ξζπεςε ςε μια ςτάςθ πακθτικι. Οι
γυναίκεσ ιταν κρυμμζνεσ ςτον terem (γυναικωνίτθ). Θ αμάκεια και θ αγραμματοςφνθ απλϊκθκαν
παντοφ, ακόμα και ςτθν αριςτοκρατία. Ελάχιςτα πράγματα εκτόσ από τφπουσ κενοφσ και κενζσ
ςυνικειεσ και απ’ το αλφάβθτο του Κφριλλου, κφμιηαν ςτθν ΢ωςία ότι κάποτε ανάδοχοσ τθσ υπιρξε
το Βυηάντιο. Οι ΢ωμανϊφ ζφεραν ζνα μιξογενζσ βυηαντινοδυτικό επίςτρωμα και ζδωςαν ςτθν χϊρα
ζνα επιπόλαιο μεγαλείο. Θ Ανατολι όμωσ κα κριάμβευε και πάλι. Ο ίδιοσ αμείλικτοσ και απρόςωποσ
δεςποτιςμόσ ζδινε τθν δυνατότθτα ςτον Στάλιν, όπωσ και ςτον Τηζγκισ Χαν, να κυβερνάει απ’ τθν
Βαλτικι ωσ τον Ειρθνικό ωκεανό.
Ρραγματικά, κανζνα απ’ τα πνευματικά τζκνα του Βυηαντίου δεν αφζκθκε να φτάςει ειρθνικά
ου
ςτθν ωριμότθτα. Θ Βουλγαρία και θ Σερβία είχαν μια αναγζννθςθ ςτο τζλοσ του 12 αιϊνα και
ίδρυςαν και οι δφο αυτοκρατορίεσ, που θ πρϊτθ διατθρικθκε ςχεδόν δφο αιϊνεσ, ϊςπου
κατακτικθκε απ’ τουσ Τοφρκουσ, και θ δεφτερθ ζνα αιϊνα περιςςότερο, ωσ τθν ςτιγμι που, με τθν
μάχθ του Κοςςυφοπεδίου, τθσ επιβλικθκε μια υποτζλεια που πολφ γριγορα ζγινε ςκλαβιά. Και οι
δφο αναπτφξανε τον βυηαντινό τουσ πολιτιςμό. Θ ιςτορία τθσ Βουλγαρίασ τθν εποχι τθσ δυναςτείασ
των Αςενιδϊν είναι ςκοτεινι. Λίγα πράγματα ζχουν επιηιςει από τθν λογοτεχνία τθσ και οι
εξωτερικζσ πλθροφορίεσ είναι ςυγκεχυμζνεσ. Τθν εποχι τθσ λατινικισ αυτοκρατορίασ οι τςάροι
απείλθςαν πολλζσ φορζσ τθν Κωνςταντινοφπολθ, θ ανάκτθςθ τθσ από τουσ Ραλαιολόγουσ και θ
ανάπτυξθ τθσ αντίπαλθσ Σερβίασ επιςκίαςαν τουσ Βουλγάρουσ. Βυηαντινζσ ι Σερβίδεσ τςαρίνεσ με
επιρροι εξαςκζνθςαν τθν ανεξαρτθςία τουσ. Αναπτφξανε ωςτόςο μια τζχνθ που φαίνεται ςτισ
εκκλθςίεσ του Τφρνοβο και ςτισ τοιχογραφίεσ τθσ Μποϊάνασ, μια τζχνθ που είναι βυηαντινι ςτθν
βάςθ τθσ, με τθν απλότθτα όμωσ των μορφϊν και τθν ηεςταςιά των χρωμάτων αποκτάει ζνα
χαρακτιρα δικό τθσ.
ο
Θ Σερβικι αυτοκρατορία ιταν λαμπρότερθ. Ρραγματικά, τον 14 αιϊνα ο τςάροσ Στζφανοσ
Ντουςάν ιταν ο ιςχυρότεροσ μονάρχθσ τθσ Ευρϊπθσ και φαινόταν αναπόφευκτο ότι κα κυρίευε τθν
Κωνςταντινοφπολθ. Το πεικαρχθμζνο διοικθτικό ςφςτθμα των Βουλγάρων ιταν πολφ πρόςφορο για
ιμπεριαλιςμό. Θ Σερβία είχε ωςτόςο ζνα δικό τθσ διοικθτικό ςφςτθμα που ςχεδόν μποροφμε να το
ονομάςουμε φεουδαρχικό. Ο Σζρβοσ μονάρχθσ ποτζ δεν ιταν απολφτωσ ανϊτεροσ από τουσ
υποτελείσ του. Ζτςι θ Σερβία δεν ζγινε ποτζ πολφ βυηαντινι, υπιρχε όμωσ ζνα ςυνεχζσ ρεφμα
βυηαντινισ επιρροισ. Ρολλζσ βυηαντινζσ πριγκίπιςςεσ παντρεφτθκαν Σζρβουσ, πολλοί πρζςβεισ
ταξίδεψαν ςτθν ςερβικι αυλι, και τθν περιγράφουν όλοι, και οι πριγκίπιςςεσ και οι πρζςβεισ, ότι
ιταν χωρίσ καμιά άνεςθ και ςκυκρωπι. Στο κϊδικα των νόμων που εξζδωςε ο Στζφανοσ Ντουςάν,
παρϋόλο που θ βάςθ του είναι, κατά μεγάλο μζροσ, ο ςερβικόσ φεουδαλιςμόσ, το κφριο ςϊμα το

ζχουν ςταχυολογιςει από τα νομικά βιβλία του Βυηαντίου. Θ ςερβικι ηωγραφικι ιταν πολφ
βυηαντινι, θ ςερβικι αρχιτεκτονικι διαμόρφωςε δικά τθσ εκνικά χαρακτθριςτικά. Θ γειτνίαςθ τθσ
Δαλματίασ και μια Λατινίδα βαςίλιςςα, θ Ζλενα, θ κόρθ του Λατίνου αυτοκράτορα και θ γυναίκα του
ο
ο
Στζφανου Οφρεςι, ζδωςε τον 13 αιϊνα ςτθν αρχιτεκτονικι μια ιταλογοτκικι χροιά. Το 14 , το χρυςό
αιϊνα τθσ Σερβίασ, κυριάρχθςαν και πάλι τα βυηαντινά ιδεϊδθ και οι Βυηαντινζσ βαςίλιςςεσ, οι
Σζρβοι όμωσ αρχιτζκτονεσ διατιρθςαν οριςμζνεσ ιδζεσ δικζσ τουσ. Ππωσ όμωσ ςτθν ΢ωςία, ζτςι οφτε
ςτθν Βουλγαρία οφτε ςτθν Σερβία δεν δόκθκε ο καιρόσ να ςυνεχίςουν τον δρόμο τουσ προσ τθν
πλιρθ ωριμότθτα. Ρολφ γριγορα υποδουλϊκθκαν ςτουσ Τοφρκουσ και ο πολιτιςμόσ τουσ
εξαφανίςτθκε-εκτόσ απ’ ότι κατόρκωςε να διαςϊςει, χάρθ ςτθν μεγάλθ τθσ υπομονι, θ εκκλθςία,
παλεφοντασ με ταπεινοφροςφνθ προσ αναρίκμθτεσ δυςκολίεσ.
Είναι επομζνωσ άδικο να κρίνει κανείσ το ιεραποςτολικό ζργο του Βυηαντίου από τθν ςθμερινι
κατάςταςθ των χωρϊν τθσ χερςονιςου του Αίμου, γιατί οι χϊρεσ αυτζσ μόλισ πριν από λίγο
ανακφψανε από μια μαφρθ νφχτα τεςςζρων αιϊνων. Κα πρζπει μάλλον να τισ ςυγκρίνουμε όπωσ
ου
ιταν πριν από τθν τουρκικι κατάκτθςθ με τθν Δφςθ του 14 αιϊνα-να ςυγκρίνουμε τθν κακεδρικι
εκκλθςία του Salisbury με τθν ςερβικι εκκλθςία τθσ Γκρατςάνιτςασ. Θ πρϊτθ μπορεί να υψϊνεται με
χάρθ προσ τον ουρανό, θ δεφτερθ όμωσ με τθν απλότθτα του ςχεδίου τθσ, με τον ευφυι τρόπο που
ιςορροπεί τισ πιζςεισ τθσ και με τθν πλοφςια αλλά κυριαρχθμζνθ διακόςμθςθ του εςωτερικοφ τθσ,
είναι το ζργο ενόσ λαοφ που δεν ζχει λιγότερθ πνευματικότθτα και είναι πολφ πιο απαιτθτικόσ και
καλλλιεργθμζνοσ.
Στισ άλλεσ γειτονικζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ θ βυηαντινι επίδραςθ δεν ζφταςε ποτζ ςτθν ωριμότθτα.
Στθν Ουγγαρία και ςτθν Κροατία, οι επιτυχίεσ που είχε ςτθν αρχι παραγκωνίςτθκαν απ’ τισ επιτυχίεσ
τθσ Δφςθσ και τθσ ΢ϊμθσ. Στθν Βλαχία και τθ Μολδαυία οργανωμζνα κράτθ δεν εμφανίςτθκαν παρά
μόνο τθν εποχι τθσ παρακμισ του Βυηαντίου. Εκεί θ βυηαντινι επίδραςθ αςκικθκε ζμμεςα, μζςω
των Βουλγάρων και των Σζρβων και πικανόν να αςκικθκε και μακρφτερα, μζςον των ΢ϊςων ςτουσ
Λικουανοφσ. Αργότερα ζχουμε ςτον Δοφναβθ μια επίδραςθ απ’ τθν Λικουανία-θ Λικουανικι όμωσ
αυτι επίδραςθ και θ προζλευςθ τθσ είναι κζμα που ακόμα ςυηθτείται. Μόνο επί Τουρκοκρατίασ οι
Φαναριϊτεσ θγεμόνεσ ζδωςαν ςτισ θγεμονίεσ τουσ μια όψθ νοκευμζνου και επιπόλαιου
βυηαντινιςμοφ.
Το Βυηάντιο ζςτειλε και αλλοφ ιεραποςτόλουσ, αλλά χωρίσ επιτυχία. Οι Χάηαροι επιμείνανε με
πείςμα ότι ο ιουδαϊςμόσ ιταν καλφτερθ κρθςκεία από τον χριςτιανιςμό και ο άγιοσ Κφριλλοσ, που
είχε μάκει επίτειδεσ χαηαρικά και εβραϊκά, δεν κατόρκωςε παρ’ όλουσ τουσ κόπουσ του, να τουσ
μεταπείςει. Ο Αλανοί, ςτισ βόρειεσ πλευρζσ του Καυκάςου, προςυλθτίςτθκαν για ζνα μικρό
ου
διάςτθμα ςτισ αρχζσ του 10 αιϊνα, πολφ γριγορα όμωσ βρικαν τθν χριςτιανικι πίςτθ ανοφςια και
εξόριςαν όλουσ τουσ ιερείσ.
Με τα ζκνθ που βρίςκονταν ακριβϊσ ςτα νότια του Καυκάςου, τουσ διάφορουσ Αρμενικοφσ,
Γεωργιανοφσ και Αλβανικοφσ λαοφσ, οι ςχζςεισ του Βυηαντίου ιταν κάπωσ περίεργεσ. Ρραγματικά θ
αρμενικι επίδραςθ ςτο Βυηάντιο ιταν μεγαλφτερθ απ’ ότι θ βυηαντινι ςτθν Αρμενία. Τον
χριςτιανιςμό ςτθν Αρμενία τον είχε φζρει από τθν ελλθνικι Ανατολι ο άγιοσ Γρθγόριοσ ο Φωτιςτισ
ο
τον 3 αιϊνα. Ρριν από τθν νίκθ τθσ εκκλθςίασ και τθν ίδρυςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, ιταν θ
επίςθμθ κρθςκεία τθσ Αρμενίασ, παρϋόλο που ςτθν αρχι είχε μερικζσ παλινδρομιςεισ. Οι Αρμζνιοι
ιταν εξαιρετικά υπεριφανοι για τθν παλαιότθτα του χριςτιανιςμοφ τουσ. Και όταν ςτθν Τζταρτθ
Οικουμενικι Σφνοδο τθσ Χαλκθδόνοσ δεν ειςακοφςτθκαν απολφτωσ οι γνϊμεσ τουσ, απορρίψανε τισ
αποφάςεισ τθσ. Από τότε ζγιναν ςχιςματικοί και ςτα μάτια των ορκόδοξων κάτι ςαν μονοφυςίτεσ.
Υπιρχε λοιπόν μια αμοιβαία δυςπιςτία μεταξφ τθσ Αυτοκρατορίασ και τθσ Αρμενίασ, που τθν ζκανε
ακόμα πιο ζντονθ θ ςτενι ςχζςθ τθσ Αρμενίασ με τον περςικό πολιτιςμό-θ πρϊτθ μεγάλθ βαςιλικι
δυναςτεία τθσ Αρμενίασ, οι Αρςακίδεσ, ιταν κλάδοσ τθσ παρκικισ βαςιλικισ οικογζνειασ. Και τθν
εποχι των αυτοκρατορικϊν πολζμων το ςυνθκιςμζνο πεδίο μάχθσ ιταν θ Αρμενία, όπου ειςβάλλανε
πότε οι Βυηαντινοί και πότε οι Ρζρςεσ. Από τθν ςχζςθ με τθν Ρερςία θ αρμενικι τζχνθ και ιδίωσ θ
αρχιτεκτονικι, πιρε ςτοιχεία τθσ τζχνθσ των Σαςςανιδϊν, που καλλιεργικθκαν και αναπτφχτθκαν με

τον καιρό ςτθν Αρμενία και κατά διαςτιματα θ επίδραςθ τουσ ζφτανε και δυτικότερα και ζδινε
καινοφργια ηωι ςτθν τζχνθ τθσ Αυτοκρατορίασ.
Μετά τθν πτϊςθ των Σαςςανιδϊν, τθν Αρμενία τθν καταλάβανε για για δφο αιϊνεσ οι Άραβεσ. Οι
Αρμζνιοι δεν αποκόμιςαν τίποτε από τον Αραβικό πολιτιςμό και πολφ λίγα από τθν
Κωνςταντινοφπολθ. Τθν εποχι εκείνθ πολλοί Αρμζνιοι πιγαιναν να κάνουν τθν τφχθ τουσ ςτθν
ο
Αυτοκρατορία, λίγοι όμωσ γφριηαν πίςω. Μόνο τον 9 αιϊνα οι ςχζςεισ μεταξφ τθν πρωτεφουςασ και
τθσ Αρμενίασ ζγιναν πάλι ςτενζσ. Στισ πλαγιζσ του Αραράτ είχε εμφανιςτεί μια μεγάλθ ντόπια
δυναςτεία, οι Βαγρατίδεσ, που ιςχυρίηονταν ότι κατάγονταν απ’ τον Δαυίδ και τθν Βθρςαβεζ και
κεωροφςαν τθν Ραρκζνο Μαρία εξαδζλφθ τουσ. Επζβαλαν τθν θγεμονία τουσ ςτα μικρότερα
πριγκιπάτα από τα οποία ζβρικαν οι κοιλάδεσ τθσ Αρμενίασ. Τον τίτλο τουσ, Βαςιλεφσ Βαςιλζων, τον
αναγνϊριςε και θ Βαγδάτθ και θ Κωνςταντινοφπολθ. Σιγά-ςιγά, φςτερα από μια οπιςκοδρόμθςθ που
ου
είχαν ςτισ αρχζσ του 10 αιϊνα, κατόρκωςαν να ελευκερωκοφν απ’ τθν αραβικι κυριαρχία. Σ’ αυτό
τουσ βοικθςε πολφ θ Αυτοκρατορία, που θ δφναμθ τθσ ςυνεχϊσ μεγάλωνε με τθν δυναςτεία των
Μακεδόνων, που κι αυτοί ιςχυρίηονταν ότι είχαν προγόνουσ Βαγρατίδεσ.
οσ
Ο 10 αιϊνασ ιταν ο χρυςόσ αιϊνασ τθσ Αρμενίασ. Τότε χτίςτθκαν τα ωραιότερα κτίρια τθσ ςτο
Αγδαμάρ και ςτο Άνιον και ζγραψαν οι καλφτεροι ιςτορικοί τθσ, ο Λωάννθσ ο Κακολικόσ και ο Κωμάσ
Αρτςρουνι. Είναι όμωσ δφςκολο να ποφμε ωσ ποιο ςθμείο ο πολιτιςμόσ αυτόσ είχε επθρεαςτεί απ’
το Βυηάντιο. Ζνα πλικοσ Αρμζνιοι εξακολουκοφςαν πάντα να πθγαίνουν ςτθν Αυτοκρατορία, εκείνοι
όμωσ που ζμεναν ςτθν Αρμενία ιταν φανατικοί εκνικιςτζσ και μιςοφςαν τουσ ςχιςματικοφσ Ζλλθνεσ
ο
και όλα τουσ τα ζργα. Θ λογοτεχνία τουσ μετά τον 4 αιϊνα, δεν οφείλει τίποτα ςτο Βυηάντιο. Ζνασ
Αρμζνιοσ, ο άγιοσ Μεςρϊβ, ζφευρε το αλφάβθτο τουσ-θ αλικεια είναι βζβαια με βάςθ ελλθνικι-και
οι πρϊτοι ιςτορικοί τουσ όπωσ ο Φαφςτοσ Βυηάντιοσ και ο Ανανίασ ο Σιρακοφνιοσ και ωσ προσ το
φφοσ και ωσ προσ τα κζματα, είναι αφελεία και δεμζνοι με τον τόπο τουσ. Θ εκκλθςία τουσ είχε τθν
δικι τθσ οργάνωςθ, με τον πατριάρχθ τθσ, που λεγόταν Κακολικόσ-ζναν ιερωμζνο που τον
διαδεχόταν ςυνικωσ ο ανθψιόσ του. Ακόμα και οι ςυγγραφείσ του χρυςοφ αιϊνα είναι φανερό ότι
δεν ξζρουν ελλθνικά. Ραρ’ όλα αυτά όμωσ θ Κωνςταντινοφπολθ αςκοφςε πάντα μια ακαταμάχθτθ
ζλξθ. Σε κρίςιμεσ ςτιγμζσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ ζκαναν ζκκλθςθ. Οι φιλόδοξοι γιοί του ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ ζλπιηαν να γίνουν πλοφςιοι. Στθν Κωνςταντινοφπολθ πιγαιναν οι πρίγκιπεσ τθσ
και αποκτοφςαν αίγλθ όταν γίνονταν δεκτοί ςτθν αυλι. Οι πρίγκιπεσ των επαρχιϊν που βρίςκονταν
πιο κοντά ςτθν Αυτοκρατορία, όπωσ θ Ταρϊνα, είχαν ακόμα και τα δικά τουσ παλάτια ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ και πολλοί απ’ αυτοφσ ζπαιρναν γυναίκεσ βυηαντινζσ. Αυτοί βζβαια οι πρίγκιπεσ
και οι τυχοδιϊκτεσ εγκαταλείπανε γριγορα τισ ιδιομορφίεσ τθσ αρμζνικθσ εκκλθςίασ.
Στισ κοιλάδεσ όμωσ του Αραράτ οι Αρμζνιοι διατθροφςαν με πείςμα τον εκνικιςμό τουσ. Το
Βυηάντιο δοκίμαςε όλα τα τεχνάςματα για να αποκτιςει μια επιρροι εκεί. Ο αυτοκράτορασ ΢ωμανόσ
Γϋ ζφταςε ςτο ςθμείο να παντρζψει και τθν ανθψιά του τθν Ηωι με τον Βαγρατίδθ βαςιλζα, τον
Λωάννθ Συμβάτιο. Οι Αρμζνιοι όμωσ ςυνζχιςαν να μθν είναι άξιοι εμπιςτοςφνθσ και τελικά θ
αυτοκρατορικι κυβζρνθςθ πιρε τθν απόφαςθ να προςαρτιςει τθν Αρμενία, για αν προφυλαχτεί απ’
τθν αναπόφευκτθ επίκεςθ των Σελτηοφκων. Οι πρίγκιπεσ τθσ Ταρϊνασ είχαν γίνει ιδθ βυηαντινι
οικογζνεια, οι Ταρωνίτεσ. Τθν θγεμονία των Αρτςρουνι ςτο Βουςπαραχάν, ςτισ όχκεσ τθσ λίμνθσ
Κωςπίτιδοσ (Βάν), τθν είχαν κατακτιςει το 1023. Το 1044 ο Βαγρατίδθσ βαςιλζασ Gagic Bϋ
εκκρονίςτθκε και θ χϊρα του ζγινε αυτοκρατορικό κζμα. Στον Gagic ζδωςαν ζνα ςπίτι ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ και μεγάλα κτιματα ςτθν Μικρά Αςία, όπου δθμιοφργθςε ςκάνδαλο, γιατί
προςκάλεςε τον επίςκοπο Μάρκο Καιςαρείασ να δειπνιςει μαηί του και τον δολοφόνθςε δζνοντασ
τον μαηί με τον ςκφλο του ςε ζνα ςάκο, επειδι ο επίςκοποσ που αιςκανόταν μεγάλθ περιφρόνθςθ
για τουσ Αρμενίουσ, είχε βγάλει αυτό τον ςκφλο Αρμζνθ.
Θ Βυηαντινι κυριαρχία ιταν ςυμφιλιωτικι. Οι Αρμζνιοι διατιρθςαν και τθν εκκλθςία τουσ και τθν
γλϊςςα τουσ. Τθν πολιτικι αυτι τθν είχε υποδείξει ο Βαςίλειοσ Βϋ. Πταν το 1022 πιγε ςτθν
Τραπεηοφντα, προςκάλεςε ςτθν εορτι των Κεοφανείων τον Κακολικό να πρωτοςτατιςει ςτον
αγιαςμό των υδάτων. Μετά τθν προςάρτθςθ, όταν ο Κωνςταντίνοσ Κϋκάλεςε τον Κακολικό ςτθν

Κωνςταντινοφπολθ, διόριςε τον ανθψιό του ςφγγελο τθσ αρμενικισ εκκλθςίασ αναγνωρίηοντασ τον
ζτςι με τρόπο επίςθμο.
Άδικα όμωσ ζγινε θ προςάρτθςθ. Μζςα ςε τριάντα χρόνια θ Αρμενία, μαηί με ζνα μεγάλο μζροσ
τθσ Μικράσ Αςίασ, είχε πζςεισ τα χζρια των Τοφρκων. Ππωσ οι λαοί τθσ χερςονιςου του Αίμου λίγουσ
αιϊνεσ αργότερα, ζτςι και ο λαόσ του Αραράτ, με τθν διαφορά ότι αυτόσ για πολφ μεγαλφτερο
διάςτθμα, γνϊριςε τθν ςκλαβιά. Θ εκκλθςία του μόνο διατιρθςε ηωντανό το πνεφμα τθσ, και τον
κυβερνοφςε από τθν μθτροπολιτικι εκκλθςία του Ετςιαμιατηίν, εκεί όπου υπάρχουν ακόμα τα οςτά
των μαρτφρων του, ζνα κομμάτι απ’ τον Τίμιο Σταυρό και μια ςανίδα απ’ τθν κιβωτό του Νϊε.
Θ αρμενικι ηωτικότθτα ωςτόςο δεν ιταν δυνατόν να καταπνιγεί. Μζςα απ’ το χάοσ οι Αρμζνιοι
ο
ιδρφςανε ςτθν Κυλικία ζνα καινοφργιο βαςίλειο, που τον 12 αιϊνα ιταν υποτελζσ ςτθν
ο
Αυτοκρατορία, τον 13 όμωσ ζγινε ανεξάρτθτο με ςθμαντικι δφναμθ και πλοφτο. Είναι δφςκολο να
εκτιμιςουμε τθν αμοιβαία επίδραςθ τθσ Αυτοκρατορίασ και τθσ Αρμενίασ αυτισ. Ρικανόν να ιταν
μικρότερθ από τθ αμοιβαία επίδραςθ τθσ Αρμενίασ και των Σταυροφόρων τθσ Δφςθσ, παρ’ όλο ότι
ςτισ τελευταίεσ του μζρεσ το βαςίλειο ιταν φζουδο των Γάλλων κυριάρχων τθσ Κφπρου. Και ςτθν
βυηαντινι και ςτθν ιταλικι ηωγραφικι θ επίδραςθ τθσ Αρμενίασ και τθσ Κιλικίασ είναι ςθμαντικι.
Με τουσ λαοφσ τουσ πζρα απ’ τθν Αρμενία, τουσ Αλβανοφσ, τουσ Κιρκάςιουσ και τισ φυλζσ του
ου
Καυκάςου, για τισ οποίεσ ο Άραβασ γεωγράφοσ Μαςςοφδθ του 10 αιϊνα ζλεγε ότι μόνο ο Κεόσ
ιξερε πόςεσ ιταν, το Βυηάντιο είχε λίγεσ δοςολθψίεσ, παρ’ όλο που τα ονόματα των πιο πολλϊν
ιταν καταχωρθμζνα ςτουσ αυτοκρατορικοφσ διπλωματικοφσ καταλόγουσ. Μόνον οι Γεωργιανοί
ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτον βυηαντινό κόςμο. Οι διάφοροι κλάδοι των Γεωργιανϊν, οι Αβαςγοί, οι
Λαηοί (Μιγγερλοί), οι Μβθρεσ, είχαν προςυλθτιςτεί λίγο καιρό μετά τουσ Αρμενίουσ. Και ο ίδιοσ
εφευρετικόσ ο άγιοσ Μεςρϊβ ζδωςε και ς’ αυτοφσ ζνα αλφάβθτο. Αντίκετα όμωσ απ’ τουσ
Αρμενίουσ , οι Γεωργιανοί διατθριςανε ςτενζσ ςχζςεισ με τθν ορκόδοξθ εκκλθςία. Για τα πιο παλιά
ου
χρόνια θ γεωργιανι εκκλθςία είναι ςκοτεινι. Στισ αρχζσ του 8 αιϊνα ο Λζων ο Μςαυροσ, ςε νεαρι
θλικία, ταξίδεψε ςτουσ λόφουσ τθσ Γεωργίασ επί κεφαλισ μιασ διπλωματικισ αποςτολισ και είχε
απίςτευτεσ περιπζτειεσ. Ρικανόν θ αποςτολι αυτι να ζγινε για ςκοποφσ κυρίωσ ςτρατολογικοφσ,
γιατί για τουσ Βυηαντινοφσ ο κυριότεροσ προοριςμόσ του Καυκάςου ιταν να προμθκεφει
ου
μιςκοφόρουσ. Σαν κράτοσ πολιτιςμζνο θ Γεωργία εμφανίηεται ςτο τζλοσ του 9 αιϊνα, όταν μια
δυναςτεία αβαςγικι κυβερνοφςε τθν χϊρα απ’ τα φροφρια τθσ ςτισ ακτζσ τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ,
ου
αντλϊντασ τθν δφναμθ τθσ ςτθν αρχι χάρθ ςε μια βυηαντινόφιλθ πολιτικι και προσ το τζλοσ του 10
αιϊνα από τθν ανάμιξθ τθσ, που άλλωςτε δεν ιταν πάντα επιτυχισ, ςτουσ αυτοκρατορικοφσ
ου
εμφυλίουσ πολζμουσ. Στισ αρχζσ του 11 αιϊνα οι Αβαςγοί ενϊκθκαν με ζνα γεωργιανό κλάδο τθσ
δυναςτείασ των Βαγρατιδϊν και θ δυναςτεία αυτι ζφταςε ςτο απόγειο τθσ με τθν βαςίλιςςα
ο
Κάμαρ(1184-1212) και διατθρικθκε ωσ τον 19 αιϊνα. Οι γεωργιανοί ιταν πάντα επιδεκτικοί ςτισ
βυηαντινζσ επιδράςεισ, ιδίωσ μετά τθν ίδρυςθ τθσ αυτοκρατορίασ τθσ Τραπεηοφντασ. Λδζεσ
βυηαντινζσ φαίνονται ςτθν αρχιτεκτονικι τουσ και ςτισ ιςτοριςεισ των χειρογράφων τουσ. Και θ
ςαςςανιδικι-αρμενικι ςυμβολι όμωσ ιταν πολφ ιςχυρι ςτθν διαμόρφωςθ τθσ τεχνοτροπίασ τουσ.
Οι εκκλθςίεσ τουσ που είναι ψθλζσ, με πλάτοσ μεγαλφτερο απ’ το μικοσ, με παράκυρα ςτενά και με
κόλουσ κάτω από απότομεσ κωνικζσ ςτζγεσ, είναι αποκλειςτικό δθμιοφργθμα τθσ χϊρασ τουσ, παρϋ
όλο που είχαν δεχτεί κάποια επίδραςθ απ’ τθν αρχιτεκτονικι τθσ παλιάσ ΢ωςίασ. Θ πνευματικι
ωςτόςο αίγλθ του Βυηαντίου ιταν τόςο μεγάλθ ϊςτε ο βιογράφοσ του μάρτυροσ Κωνςταντίνου του
Μβθροσ, που ςτθν πραγματικότθτα ιταν Αρμζνιοσ αιρετικόσ, κζλοντασ να κάνει τθν δόξα του ιρωα
του μεγαλφτερθ, πλαςτογράφθςε μετά τον κάνατο του, ζνα ςυλλυπθτιριο γράμμα τθσ
αυτοκράτειρασ-αντιβαςίλιςςασ Κεοδϊρασ προσ τουσ ςυγγενείσ του, αντιγράφοντασ το γράμμα που
είχε γράψει ςτθν πραγματικότθτα ςτθν αδελφι τθσ τθν Σοφία, όταν ο άντρασ τθσ Σοφίασ, ο
Κωνςταντίνοσ Βαβοφτηικοσ, μαρτφρθςε ςτο Αμόριο το 838.
Ο ρόλοσ που ζπαιξε το Βυηάντιο ςτθν δθμιουργία του πολιτιςμοφ του Λςλάμ ιταν τεράςτιοσ. Οι
Άραβεσ που είχαν ζρκει απ’ τθ ζρθμο, ιταν άνκρωποι απλοϊκοί, λίγοι ιξεραν γράμματα και
αποπνζανε τον αςκθτιςμό. Πλεσ ςχεδόν τισ λεπτότθτεσ που απόκτθςαν αργότερα, τισ πιραν απ’ τουσ

λαοφσ που υπόταξαν, μερικζσ απ’ τουσ Ρζρςεσ, αλλά πολφ περιςςότερεσ απ’ το ελλθνίηοντα
ςθμιτικοχριςτιανικό πολιτιςμό τθσ Συρίασ και τθσ Αιγφπτου. Ο πολιτιςμόσ αυτόσ που ιταν ιδθ
βυηαντινόσ, εξακολουκοφςε να τροφοδοτείται ςυνεχϊσ απ’ το Βυηάντιο και μετά τθν κατάκτθςθ. Πχι
μόνο οι χριςτιανοί που ηοφςαν ςτθν Συρία, όπωσ ο ςυγγραφζασ των Τροπαίων τθσ Δαμαςκοφ ςτο
ου
τζλοσ του 7 αιϊνα, κεωροφςαν ςυχνά ότι ιταν υπικοοι του αυτοκράτορα, αλλά και οι Ομμεχάδεσ
χαλίφεσ τθσ Δαμαςκοφ βρζκθκαν υποχρεωμζνοι να χρθςιμοποιιςουν Ζλλθνεσ αρχιτζκτονεσ, Ζλλθνεσ
καλλιτζχνεσ, ακόμα και Ζλλθνεσ αξιωματοφχουσ, που ο χριςτιανιςμόσ τουσ ιταν τόςο ζκδθλοσ όςο
και του ίδιου του Λωάννου Δαμαςκθνοφ. Πχι μόνο τα πρϊτα μουςουλμανικά κτίρια, το τηαμί των
Ομμεχάδων ςτθν Δαμαςκό ι το εξοχικό ανάκτορο ςτο Q’ Alat, ιταν βυηαντινά ςτο ςχζδιο και όςο το
επζτρεπε θ κρθςκεία και ςτθν διακόςμθςθ αλλά ακόμα και τουσ λογαριαςμοφσ του χαλιφάτου, ωσ
ου
τισ αρχζσ του 8 αιϊνα τουσ κρατοφςαν ελλθνικά.
Θ μεταφορά τθσ μουςουλμανικισ πρωτεφουςασ ςτθν Βαγδάτθ είχε ωσ αποτζλεςμα να μεγαλϊςει
ςτο Λςλάμ θ περςικι επίδραςθ εισ βάροσ τθσ βυηαντινισ, παρ’ όλο που και θ ίδια θ Βαγδάτθ, ωσ ζνα
ςθμείο, είχε χτιςτεί από Ζλλθνεσ αρχιτζκτονεσ και κτίςτεσ. Θ εικονομαχικι κίνθςθ δείχνει μάλλον
ο
επίδραςθ του Λςλάμ ςτο Βυηάντιο, και τον 9 αιϊνα οι διθγιςεισ οι αναφερόμενεσ ςτθν
μεγαλοπρζπεια τθσ αυλισ των Αββαςιδϊν κα πρζπει αςφαλϊσ να ξεςικωναν τον αυτοκράτορα
Κεόφιλο. Θ βαςιλεία του ιταν επίςθσ όμωσ εποχι πνευματικισ αναγζννθςθσ ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ, που θ Βαγδάτθ βιάςτθκε να τθν αντιγράψει. Μάταια όμωσ παρακαλοφςαν τουσ
μεγάλουσ Βυηαντινοφσ γεωμζτρεσ, όπωσ τον Λωάννθ τον Γραμματικό, να πάνε να διδάξουν τουσ
μωαμεκανοφσ ςοφοφσ. Από τθν εποχι αυτι οι ςχολζσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ αρχίηουν να αςκοφν
πολφ μεγάλθ ζλξθ ςτουσ πνευματικοφσ ανκρϊπουσ του Λςλάμ. Δφο αιϊνεσ αργότερα ο Ψελλόσ είχε
ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ του πολλοφσ Άραβεσ και ακόμα και ζνα Βαβυλϊνιο.
Στα ςφνορα θ αλλθλεπίδραςθ των ιδεϊν ιταν ςυνεχισ. Οι γάμοι μεταξφ Βυηαντινϊν και Αράβων
δεν ιταν ςπάνιοι, όπωσ μασ δείχνει θ ιςτορία του Διγενι Ακρίτα, ενϊ για τον Λωάννθ Τςιμιςκι ζλεγαν
ότι είχε κάποτε ζνα ςφνδεςμο με μια μωαμεκανι αρχόντιςςα τθσ Άμιδασ(Διαρβεκιρ). Σ’ αυτζσ τισ
ςχζςεισ είναι πικανόν ότι επικρατοφςε μάλλον ο χριςτιανικόσ παρά ο αραβικόσ πολιτιςμόσ.
Θ ανεπίςθμθ αυτοκρατορικι προςταςία των χριςτιανϊν υπθκόων του χαλίφθ δεν ςταμάτθςε
ποτζ. Ο Αροφν-αλ-΢αςίντ μπορεί να ζςτειλε τα κλειδιά του Ραναγίου Τάφου ςτον Καρλομάγνο, αυτό
όμωσ το ζκανε περιςςότερο για να ενοχλιςει τον αυτοκράτορα Νικθφόρο παρά από καυμαςμό για
τον Φράγκο και θ πράξθ του αυτι γριγορα λθςμονικθκε. Στθν πραγματικότθτα θ Βαγδάτθ είχε
αποκτιςει τθν ςυνικεια να αςκεί πίεςθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ κατατρζχοντασ αυτοφσ τουσ
χριςτιανοφσ. Οι ίδιοι οι χριςτιανοί όταν τουσ ιταν δυνατόν, πιγαιναν ςτθν αυτοκρατορικι αυλι. Ο
πατριάρχθσ Αλεξανδρείασ Κεόφιλοσ το 1016 πζραςε αρκετζσ βδομάδεσ με τον Βαςίλειο Βϋκαι
χρθςίμεψε και ςαν μεςάηων μεταξφ του αυτοκράτορα και του πατριάρχθ Σζργιου. Οι πατριάρχεσ τθσ
Ανατολισ ακολοφκθςαν τον Κθρουλάριο, όπωσ οι προκάτοχοι τουσ είχαν ακολουκιςει τον Φϊτιο
ςτο ςχίςμα του με τθν ΢ϊμθ. Το 1042 ο Κωνςταντίνοσ Κϋφρόντιςε να ξαναχτιςτεί θ εκκλθςία του
Ραναγίου Τάφου που τθν είχε καταςτρζψει ο τρελόσ χαλίφθσ Χάκθμ. Μετά τισ ςταυροφορίεσ δεν
ιταν πια εφκολο να διατθρθκεί αυτι θ προςταςία. Θ Συρία ιταν τϊρα πια μια χϊρα με κυβζρνθςθ
χριςτιανικι, από Λατίνουσ αιρετικοφσ βζβαια, αλλά πάντωσ χριςτιανοφσ. Οι αυτοκράτορεσ τθσ
δυναςτείασ των Κομνθνϊν ζκαναν ότι μποροφςαν. Ο Μανουιλ Αϋζκαμε τθν χειρονομία να
προςφζρει να μωςαϊκά για το ιερό τθσ εκκλθςίασ τθσ Γεννιςεωσ ςτθν Βθκλεζμ και ζνα επίχρυςο
κόςμθμα για τον Ρανάγιο Τάφο. Ζςτειλε ακόμα καλλιτζχνεσ να ηωγραφίςουν τθν μικρι γοτκικι
εκκλθςία του Αbu Gosh. Οι Λατίνοι όμωσ είχαν εδραιϊςει τθν κυριαρχία τουσ ςτθν χϊρα, και μετά το
1204 θ εκκλθςία τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, όπωσ άλλοςτε και θ ίδια θ Αυτοκρατορία, ιταν πολφ
αδφνατθ ϊςτε να μπορεί να επιηιςει θ παλιά προςταςία. Από τθν εποχι αυτι θ βυηαντινι επίδραςθ
ςτισ πρϊθν χϊρεσ του χαλιφάτου είναι ζμμεςθ και πολφ αραιι.
Το Βυηάντιο ωςτόςο βρικε νζο πεδίο επιρροισ ςτουσ Τοφρκουσ. Οι Σελτηοφκοι ιταν βάρβαροι και
καταςτρεπτικοί. Είχαν γίνει μωαμεκανοί και είχαν αποκτιςει ζνα λεπτό επίςτρωμα περςικισ
καλλιζργειασ, τίποτα όμωσ περιςςότερο. Ππωσ οι πρϊτοι Άραβεσ, ζτςι και αυτοί ιταν υποχρεωμζνοι

να δζχονται τθν βοικεια των Ελλινων για όλεσ τισ περίπλοκεσ εκδθλϊςεισ τθσ ηωισ τουσ. Αντίκετα
όμωσ με τουσ Άραβεσ, ποτζ δεν αναπτφξανε μεγάλο πολιτιςμό δικό τουσ. Το μόνο που ζδωςε θ τζχνθ
τουσ ιταν λίγα τηαμιά ςτο Λκόνιο, που ιταν ελλθνικά ι απομιμιςεισ ελλθνικϊν ζργων με
χαρακτθριςτικά περςικά. Διωγμοφσ πολλοφσ δεν ζκαναν. Και πραγματικά οι χριςτιανοί πολλζσ φορζσ
προτιμοφςαν τθν δικι τουσ κυριαρχία από του αυτοκράτορα, γιατί θ φορολογία ιταν ελαφρότερθ.
ου
Στο τζλοσ του 13 αιϊνα οι χριςτιανοί που προςπακοφςαν να τουσ προςθλυτίςουν είχαν μεγάλεσ
επιτυχίεσ και ςτισ πριγκιπικζσ οικογζνειεσ. Μςωσ αν δεν ζρχονταν οι Οκωμανοί να τουσ ξαναδϊςουν
ηωι, να είχαν γίνει χριςτιανοί υπικοοι μιασ φτωχισ αλλά αναγεννϊμενθσ Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ.
Τθν αυτοκρατορία των Οκωμανϊν ςουλτάνων τθν ονομάηουν πολλζσ φορζσ βυηαντινι, αυτό
όμωσ είναι λάκοσ, γιατί παρ’ όλο που και οι δφο ιταν αυτοκρατορίεσ ςτισ οποίεσ θ διακυβζρνθςθ
γινόταν διαμζςου του ςτρατοφ, οι Οκωμανοί δεν είχαν ποτζ τίποτε άλλο να επιδείξουν εκτόσ απ’
αυτι τθν καυμαςτι ςτρατιωτικι τουσ οργάνωςθ. Θ οργάνωςθ τθσ υπαλλθλίασ τουσ ιταν αςτεία. Από
το Βυηάντιο λίγα πράγματα πιραν εκτόσ απ’ τθν πρωτεφουςα. Ακόμα και ο κεοκρατικόσ δεςποτιςμόσ
τουσ δεν προερχόταν απ’ τον Κωνςταντίνο, τον δζκατο τρίτο απόςτολο, αλλά απ’ τουσ χαλίφεσ του
Λςλάμ.
ο
Θ επίδραςθ που άςκθςαν οι Βυηαντινοί ςτα ιταλικά γράμματα τον 15 αιϊνα ζχει απόλυτα
αναγνωριςτεί. Με τον ρόλο που ζπαιξαν άντρεσ όπωσ ο Χρυςολωράσ και ο Γεμιςτόσ Ρλικων για τθν
προϊκθςθ τθσ μελζτθσ των ελλθνικϊν και του πλατωνιςμοφ ςτθν Δφςθ, όλθ θ Αναγζννθςθ είναι
χρεϊςτθσ του Βυηαντίου. Θ επίδραςθ όμωσ δεν άρχιςε μόνο τθν εποχι εκείνθ. Είχε αςκθκεί κατά
διαςτιματα ςτθν δυτικι Ευρϊπθ, ςε όλθ τθν ιςτορία τθσ Αυτοκρατορίασ.
Θ Δφςθ δεχόταν τθν επίδραςθ αυτι από διάφορουσ δρόμουσ. Οι κατακτιςεισ του Λουςτινιανοφ,
παρ’ όλο που δεν διατθρικθκαν πολφ καιρό, δεν εξαφανίςτθκαν τελείωσ. Το εξαρχάτο τθσ ΢αβζννασ
όχι μόνο πρόςφερε ςτθν Λταλία μια επαρχία που ιταν δυνατόν να μελετθκεί ο βυηαντινόσ
πολιτιςμόσ, θ βυηαντινι τζχνθ και το ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά επιπλζον χάρθ ς’ αυτό,
αναηωογονικθκαν οι ςχζςεισ με τθν Κωνςταντινοφπολθ, με αποτζλεςμα να ενιςχυκεί το ενδιαφζρον
για τα ελλθνικά γράμματα. Ρολλοί απ’ τουσ Λρλανδοφσ μοναχοφσ του7ου αιϊνα μιλοφςαν ελλθνικά
και ο επίςκοποσ τθσ ΢ουζνθσ είχε τθν ιδζα ότι μελετοφςαν πάρα πολλά ελλθνικά ςτθν επιςκοπι του,
ενϊ ο βαςιλζασ Ina του Wessex προςκάλεςε δφο Ζλλθνεσ φιλοςόφουσ απ’ τθν Ακινα. Ο
εικονομαχικόσ αγϊνασ κατάςτρεψε αυτι τθν επαφι. Στθν αρχι θ ςυρροι των κρθςκευτικϊν
καλλιτεχνϊν-από τθν Αυτοκρατορία καταφεφγανε πρόςφυγεσ ςτθν Λταλία-απζδωςε τουσ καρποφσ
τθσ ςτα ψθφιδωτά και ςτισ τοιχογραφίεσ πολλϊν ρωμαϊκϊν εκκλθςιϊν. Εκτόσ όμωσ απ’ τουσ
πρόςφυγεσ και τα ζργα τουσ θ Δφςθ, όπου τθν εποχι εκείνθ υπιρχε πραγματικά πολφ μικρόσ
πολιτιςμόσ, ζβλεπε με αποδοκιμαςία κάκε τι το βυηαντινό. Θ αναγζννθςθ των Καρολιδϊν
δθμιοφργθςε ζνα καινοφργιο ενδιαφζρον για τθν Εγγφσ Ανατολι. Ο ευνοφχοσ Ελιςαίοσ, που πιγε ςτο
Ακυίςγρανον (Aachen) να προετοιμάςει διδάςκοντασ τθν ελλθνικά, τθν πριγκίπιςςα Ερυκρϊ
(Rothrude) για ςφηυγο του Κωνςταντίνου Εϋβρικε εκεί πολλοφσ πρόκυμουσ μακθτζσ. Και τα
περιςςότερα πρότυπα για τθν τζχνθ των Καρολιδϊν τα ζδωςε θ ΢αβζννα. Το εξαρχάτο δεν υπιρχε
πια, υπιρχε όμωσ ζνασ άλλοσ δρόμοσ: θ Βενετία είχε αρχίςει να παίηει το ρόλο τθσ ωσ μεςάηοντοσ
μεταξφ Ανατολισ και Δφςθσ. Θ γλϊςςα τθσ ιταν θ δθμϊδθσ λατινικι και διατθροφςε ςτενζσ ςχζςεισ
με τουσ δυτικοφσ αυτοκράτορεσ, με τθν Κωνςταντινοφπολθ όμωσ οι ςχζςεισ τθσ ιταν ςτενότερεσ. Θ
τζχνθ τθσ ιταν βυηαντινι-ο Άγιοσ Μάρκοσ ιταν αντίγραφο των Αγίων Αποςτόλων-και διατθροφςε
ου
μια ςχεδόν μόνιμθ εμπορικι αντιπροςωπεία ςτο Βόςπορο. Στα μζςα του 11 αιϊνα οι δόγθδεσ
ζςτελναν ακόμα τουσ πρωτότοκουσ γιοφσ τουσ να τελειοποιιςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ, υπό τθ προςταςία του Αυτοκράτορα.
Σχζςεισ υπιρχαν και με τα νοτιότερα. Ακόμα και τθν εποχι του Κεοδϊρου Στουδίτου ιταν
γνωςτοί ςτθν Σαρδθνία ςτίχοι απ’ τουσ φμνουσ του και με τθν ανάκτθςθ τθσ νοτίου Λταλίασ, επί
Βαςιλείου Βϋ, θ επίδραςθ που αςκοφςε από εκεί το Βυηάντιο ςτθν Δφςθ ζγινε μεγαλφτερθ. Οι
εμπορικζσ πόλεισ του νότου, θ Νεάπολισ, θ Αμάλφθ, θ Γαζτα, επωφελικθκαν από τισ εμπορικζσ
ευκαιρίεσ που προςφζρκθκαν με τθν ανάκτθςθ. Ζςτειλαν και αυτζσ αντιπροςωπείεσ ςτθν

Κωνςταντινοφπολθ που γφριςαν πίςω φζρνοντασ βυηαντινζσ ιδζεσ. Οι μεγαλφτεροι άρχοντεσ
ζςτελναν και αυτοί τουσ γιοφσ τουσ να τελειοποιθκοφν ςτθν αυτοκρατορικι αυλι και ακολοφκθςαν
και οι Λομβαρδοί πρίγκιπεσ του νότου. Στθν ΢ϊμθ ζγιναν τα ελλθνικά βαφτιςτικά ονόματα και
βορειότερα ο βαςιλζασ Οφγοσ τθσ Λταλίασ ερωτοτροποφςε με τον αυτοκράτορα ςτζλνοντασ του
ςυχνζσ πρεςβείεσ. Θ ςυγκίνθςθ του πρζςβθ Λουϊτπράνδου όταν επιςκζφτθκε τθν
Κωνςταντινοφπολθ, θ υπζρθφανια του που ιξερε ελλθνικά, ο καυμαςμόσ του για κάκε τι το
βυηαντινό, δείχνουν το πνεφμα τθσ εποχισ, ενϊ ο θγοφμενοσ του Monte Cassino, o Desiderius,
ζςτειλε να του φτιάξουν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ το χρυςό δίςκο τθσ μονισ. Θ μόδα όμωσ δεν
εξαπλϊκθκε πολφ ζξω απ’ τθν Λταλία και λίγο αργότερα τον ίδιο αιϊνα, αλλοιϊκθκε απ’ τθν ςαξονικι
κατάκτθςθ. Οι καιροςκόποι Λταλοί βρικαν ότι ιταν ςοφότερο να ςτρζψουν τον καυμαςμό τουσ
ςτουσ αυτοκράτορεσ που ιταν πιο κοντά τουσ. Πταν ο Λουϊτπράνδοσ επιςκζφτθκε ξανά τθν
Κωνςταντινοφπολθ ςαν απεςταλμζνοσ του Πκωνοσ Αϋ, ςε μια πολφ ακατάλλθλθ ςτιγμι, βρικε πολφ
ψυχρι υποδοχι και γφριςε πίςω δθλϊνοντασ ότι όλα τα πράγματα τα ζφτιαχναν καλφτερα ςτον τόπο
του, παρϋόλο που ζκανε ότι μποροφςε για να περάςει λακραία από το τελωνείο κομμάτια από
αυτοκρατορικά χρυςοφφαντα μεταξωτά. Λίγα χρόνια αργότερα θ παλιά μόδα ξαναγφριςε όταν ο
Πκων Βϋπαντρεφτθκε τθν πορφυρογζννθτθ πριγκίπιςςα Κεοφανϊ. Ακολουκϊντασ τθν αποφαςιςτικι
αυτι γυναίκα, πλικοσ Ζλλθνεσ από τθν Ανατολι και τθν Νότια Λταλία ιρκαν ςτον βορρά και
ακολοφκθςαν τθν αυλι ςτθν Γερμανία. Εκεί θ Κεοφανϊ ςκανδάλιςε τουσ κατοίκουσ γιατί ζκανε
μπάνιο και φοροφςε μεταξωτά-φρικτζσ ςυνικειεσ που τθ ζςτειλαν ςτθν κόλαςθ(τθν είδε εκείςε
όραμα τθσ μια μοναχι), ακριβϊσ όπωσ και θ εξαδζλφθ τθσ θ Μαρία Αργυρι, λίγα χρόνια αργότερα,
ζκαμε τον αγακό άγιο Ρζτρο Δαμιανό να φρίξει επειδι ζφερε πιροφνια ςτθν Βενετία.
Ο γιοσ τθσ Κεοφανϊσ, ο Πκων Γϋ, ιταν αφάνταςτα υπεριφανοσ για το ελλθνικό αίμα του. Του
άρεςε να μιλάει ελλθνικά και να περιβάλλεται από ότι νόμιηε ότι ιταν θ αλθκινι αυτοκρατορικι
εκιμοτυπία. Χάρθ ςτθν προςταςία του πολλοί περιςςότεροι Ζλλθνεσ ιρκαν ςτθν Γερμανία. Ζλλθνεσ
ου
μοναχοί είχαν εγκαταςτακεί ςτο Reichenau, ςτθν λίμνθ Κονςταντία, πολφ πριν απ’ το τζλοσ του 10
αιϊνα. Τθν ίδια περίπου εποχι κάποιοσ Γρθγόριοσ, ςυγγενισ όπωσ ζλεγαν τθσ αυτοκράτειρασ
Κεοφανϊσ, ίδρυςε το κρθςκευτικό οίκο του Burtscheid κοντά ςτο Ακυίςγρανον, και Ζλλθνεσ μοναχοί
ζχτιςαν το παρεκκλιςιο του Αγίου Βαρκολομαίου ςτθν μθτρόπολθ του Paderborn. Λίγο αργότερα οι
Ζλλθνεσ μοναχοί, που ιταν πικανόν τεχνίτεσ και ζτςι κζρδιηαν τθν ηωι τουσ, ιταν τόςοι πολλοί, ϊςτε
ο επίςκοποσ Godehard του Hildesheim διλωςε ότι δεν μποροφςαν να μζνουν περιςςότερο από δφο
νφχτεσ ςτα καταφφγια των ταξιδιωτϊν-δεν ςυμπακοφςε κακόλου τουσ περιπλανόμενουσ μοναχοφσ.
Μχνθ που δείχνουν το πζραςμα αυτϊν των βυηαντινϊν τεχνιτϊν βλζπουμε ςτθν πλοφςια διακόςμθςθ
τθσ γερμανικισ ρωμανικισ αρχιτεκτονικισ.
Στθν Γαλλία θ επίδραςθ ιταν πιο ζμμεςθ. Οι μεγάλεσ βυηαντινζσ μθτροπόλεισ τθσ Ακουϊτανίασ
πικανόν να οφείνονται ςε βενετικά μάλλον πρότυπα, παρά ςε βυηαντινά από πρϊτο χζρι. Ο Άγιοσ
Front του Perigueux ζχει πολφ μεγάλθ ομοιότθτα με τον Άγιο Μάρκο. Ο γάμοσ του Πκωνοσ Βϋ είχε
κάνει τόςθ εντφπωςθ ςτον Οφγο Καπζτο τθσ Γαλλίασ, ϊςτε ηιτθςε και αυτόσ βυηαντινι νφφθ για τον
γιο του ΢οβζρτο. Οι Βυηαντινοί δεν δζχτθκαν τθν αίτθςθ και θ επικοινωνία των δφο αυλϊν παρζμεινε
πολφ αραιι.
Με τθ Αγγλία τα ςθμεία τθσ επαφισ ιταν πολφ λίγα. Οι γλυπτζσ πζτρεσ τθσ Νορκρουμβίασ του
ου
7 αιϊνα είναι παράξενα βυηαντινζσ ςτο αίςκθμα και ςτθν εκτζλεςθ και θ αγγλικι τελετι τθσ
ςτζψθσ ζχει ζνα περίεργο βυηαντινό τυπικό. Ρικανόν και τα δφο να εξθγοφνται από τισ αδιάκοπεσ
ςχζςεισ που διατθροφςε θ Αγγλοςαξωνικι Αγγλία με τθν ΢ϊμθ και θ ΢ϊμθ με τθν Ανατολι.
Οι ςταυροφορίεσ ζφεραν τθν Δφςθ και το Βυηάντιο ςε μια επαφι πιο ςτενι από ποτζ άλλοτε. Ο
πολιτιςμόσ όμωσ των Σαρακθνϊν ιταν κάτι το εντελϊσ καινοφργιο για τουσ Δυτικοφσ, που ιρκαν για
πρϊτθ φορά ςε μια πιο άμεςθ επαφι μαηί του ςτθν Συρία. Από τισ μεταγενζςτερεσ Βυηαντινζσ
πριγκίπιςςεσ που παντρεφτθκαν ςτθν Γερμανία, τισ κόρεσ των Κομνθνϊν ι τθν όμορφθ και τραγικι
Ειρινθ Αγγελίνα, τθν βαςίλιςςα των ΢ωμαίων, καμιά δεν ιταν φφςθ αποςτολικι ςαν τθν Κεοφανϊ ι
ςαν τισ πρϊτεσ δόγιςςεσ. Οι Δυτικοί ζβλεπαν τϊρα τουσ Βυηαντινοφσ με μια περιφρονθτικι

αντιπάκεια ςαν πονθροφσ ςχιςματικοφσ. Τα ζργα τθσ κλαςικισ Ελλάδασ, του Αριςτοτζλθ ι του
Γαλθνοφ, προτιμοφςαν αν τα δζχονται από τουσ Σαρακθνοφσ παρά απ’ ευκείασ απ’ τουσ
μεςαιωνικοφσ Ζλλθνεσ. Ακόμα και μετά το 1204, οι Λατίνοι κφριοι λίγα πράγματα ζμακαν από τουσ
υπθκόουσ τουσ, που ιταν πιο πολιτιςμζνοι. Είχαν ζρκει για να λεθλατιςουν και να καταςτρζψουν,
όχι για να μορφωκοφν. Μόνο ο Φρειδερίκοσ Βϋ, που ιταν εντελϊσ ξζνοσ προσ αυτι τθν αυταρζςκεια
που είχε κυριζψει τθν δυτικι Ευρϊπθ, πιρε χάρθ ςτθν φιλία του με τθν αυλι τθσ Νίκαιασ, μερικζσ
απ’ τισ ιδζεσ και τισ μεκόδουσ τθσ παλιάσ αυτοκρατορικισ διοίκθςθσ.
ο
Μόνο τον 14 αιϊνα οι λόγιοι τθσ Δφςθσ άρχιςαν να αντιλαμβάνονται τι κθςαυροί γνϊςεων
υπιρχαν αποταμιευμζνοι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Ο Ρετράρχθσ προςπάκθςε αλλά μάταια να μάκει
ελλθνικά-δάςκαλοσ του ιταν ο Βαρλαάμ εκ Καλαβρίασ που αργότερα προκάλεςε τθν ζριδα των
ο
θςυχαςτϊν. Τον 15 αιϊνα όμωσ οι ςοφοί που ςυνόδευαν τουσ επαιτοφντεσ Ραλαιολόγουσ
αυτοκράτορεσ ιταν άξιοι διδάςκαλοι. Τα πλικθ που κρζμονταν από το ςτόμα ακόμα και ενόσ
μζτριου λογίου, όπωσ ο Χρυςολωράσ, δείχνουν τθν νζα κατάςταςθ των πραγμάτων. Φςτερα από
λίγα χρόνια θ άλωςθ τθσ Ρόλθσ ζφερε νζουσ μορφωμζνουσ πρόςφυγεσ ςτθν Λταλία. Ρροςτάτθσ τουσ
ιταν ο ίδιοσ ο Βθςςαρίων ο Τραπεηοφντιοσ, που ιταν τϊρα καρδινάλιοσ και με τθν βοικεια του
άντρεσ όπωσ ο Λάςκαρθσ, από τουσ πρωτοπόρουσ τθσ τυπογραφίασ, ο Αργυρόπουλοσ και ο
Χαλκοκονδφλθσ, πιραν κζςεισ ςτα δυτικά πανεπιςτιμια. Θ Δφςθ αναγνϊριςε επιτζλουσ το ζργο των
Βυηαντινϊν για τθν διαφφλαξθ τθσ αρχαιότθτασ, που το 1204 το είχε ςχεδόν καταςτρζψει.
Για τθν χριςτιανικι Ανατολι, οποιοιδιποτε και αν ιταν οι κφριοι τθσ, θ Κωνςταντινοφπολθ ζμεινε
ωσ το τζλοσ πρωτεφουςα. Ακόμα και οι υπικοοι του αυτοκράτορα τθσ Τραπεηοφντοσ, όταν
μποροφςαν πιγαιναν να εγκαταςτακοφν εκεί, οι ΢ϊςοι πιγαιναν προςκυνθτζσ και οι Κφπριοι εκεί
ζςτελναν τουσ γιουσ τουσ να ςπουδάςουν. Ρραγματικά ακόμα και οι πιο πλοφςιοι Κφπριοι, παρ’ όλο
που δεν πολυλογάριαηαν τουσ βαςιλιάδεσ τουσ τουσ Lusignan, ζνιωκαν ςαν να ιταν ςε εξορία. Ο
Λεπενδρθνόσ ζγραψε από κει ςτον φίλο του τον Νικθφόρο Γρθγορά ζνα μεγάλο γράμμα για τθν
ο
κλιβερι κατάςταςθ του παλιοφ ελλθνικοφ κόςμου το 14 αιϊνα. Ο φόβοσ τθσ λογοκριςίασ τον ζκανε
να αποφφγει να απαντιςει ςτθν ερϊτθςθ του Γρθγορά, πωσ άντεχε τθν ιταμότθτα των Λατίνων. Θ
πραγματικι του όμωσ γνϊμθ διαφαίνεται κλιβερι μζςα από κάκε γραμμι. Ακόμα και ο ταπεινόσ
χρονογράφοσ Μαχαιράσ, ο φίλοσ των Lusignan, τρόμαξε με τθ άλωςθ τθσ Ρόλθσ και ςυμμερίςτθκε
τθν φρίκθ τθσ Ελλθνίςασ βαςίλιςςασ Ελζνθσ Ραλαιολογίνασ για τθν τελικι τραγωδία.
Γιατί θ τραγωδία ιταν τελικι. Στισ 29 Μαίου 1453 ζνασ πολιτιςμόσ ςαρϊκθκε αμετάκλθτα. Είχε
αφιςει μια ζνδοξθ κλθρονομιά ςτα γράμματα και ςτθ τζχνθ. Είχε βγάλει χϊρεσ ολόκλθρεσ απ’ τθ
βαρβαρότθτα και είχε δϊςει ςε άλλεσ τθν εκλζπτυνςθ των θκϊν. Θ δφναμθ του και θ ευφυία του
προςτάτεψαν πολλοφσ αιϊνεσ τθν χριςτιανοςφνθ. Για ζντεκα αιϊνεσ θ Κωνςταντινοφπολθ ιταν το
κζντρο ενόσ κόςμου φωτόσ. Το ηωθρό πνεφμα, τα ενδιαφζροντα και θ αγάπθ για τθν ομορφιά των
Ελλινων, θ περιφανθ ιςχφσ και θ διοικθτικι ικανότθτα των ΢ωμαίων, θ υπερβατικι ορμι των
χριςτιανϊν τθσ Ανατολισ, που είχαν ενωκεί μαηί ςε ζνα ρευςτό ευπακζσ ςφνολο, όλα τϊρα
αποκοιμικθκαν. Θ Κωνςταντινοφπολθ ζγινε θ ζδρα τθσ κθριωδίασ, τθσ αμάκειασ, τθσ μεγαλόπρεπθσ
ακαλαιςκθςίασ. Μόνο ςτα ρωςικά παλάτια, που από πάνω τουσ φτεροφγιηε ο δικζφαλοσ, το ζμβθλα
του οίκου των Ραλαιολόγων, μείνανε για λίγουσ ακόμα αιϊνεσ μερικά ίχνθ βυηαντινά-μόνο εκεί και
ςε κάτι ςκοτεινζσ αίκουςεσ κοντά ςτον Κεράτιο Κόλπο, χωμζνεσ ανάμεςα ςτα ςπίτια του Φαναρίου,
όπου ο πατριάρχθσ διατθροφςε τθν άςθμθ αυλι του, ζχοντασ το ελεφκερο, από τθ πολιτικότθτα του
κατακτθτι ςουλτάνου και χάρθ ςτουσ μόχκουσ του Γρθγορίου Γενναδίου Σχολαρίου, να κυβερνάει
τον υπόδουλο χριςτιανικό κόςμο και να του χαρίηει και κάποια ςιγουριά....Ο δικζφαλοσ αετόσ δεν
φτερουγίηει πια ςτθν ΢ωςία και το Φανάριον ζχει βυκιςτεί ςτθν αβεβαιότθτα και ςτον φόβο. Τα
τελευταία λείψανα ψυχομαχοφν ι είναι νεκρά.
Πλα ζγιναν όπωσ τα είχαν προείπει οι μάντεισ του Βυηαντίου, οι προφιτεσ που μιλοφςαν
αδιάκοπα για τθν κακι μοίρα που ηφγωνε, για τισ τελευταίεσ μζρεσ τθσ Ρόλθσ. Οι κουραςμζνοι
Βυηαντινοί ιξεραν ότι το μαφρο ριηικό που τόςο ςυχνά είχαν φοβθκεί, κάποια μζρα ςίγουρα κα τουσ
ζβριςκε. Τι ςθμαςία όμωσ είχε; Οι κρινοι ιταν ανϊφελοι. Ο κόςμοσ αυτόσ δεν ιταν παρά μια

ανόθτθ παρωδία, γεμάτθ πόνο κλιβερζσ αναμνιςεισ και κλιβερά προαιςκιματα. Θ γαλινθ και θ
αλθκινι ευτυχία βρίςκονταν πζρα απο δω. Τι ιταν ο Αυτοκράτορασ, ο ιςότιμοσ των αποςτόλων, τι
ιταν και αυτι θ ίδια θ Κωνςταντινοφπολθ, θ μεγάλθ Ρόλθ, θ αγαπθμζνθ του Κεοφ και τθσ μθτζρασ
του, ςε ςφγκριςθ με τον Χριςτό Ραντοκράτορα και τα μεγαλειϊδθ δϊματα του ουρανοφ;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful