You are on page 1of 2

Propostas de ContraMINAccin aos partidos polticos.

Novembro 2013

PROPOSTAS DE CONTRAMINACCIN AOS PARTIDOS POLTICOS


A Plataforma cidad ContraMINAccin fai as se !intes "ro"ostas aos re"resentantes dos "artidos "ol#ticos$ dese%ando &!e as incor"oren en s!cesi'os "ro ramas electorais e &!e$ neste momento %a$ "romo'an e "resenten iniciati'as "arlamentarias con '#as ao se! c!m"rimento( 1. Prote%er a sa)de *!mana e os se!s sistemas de 'ida : auga, aire e solos, por enriba de calquera proposta de actividade econmica. 2. Establecer por lei a "rioridade dos !sos alimentarios da terra e as augas sobre calquera outro uso. Non se contemplar a excepcionalidade a esta prioridade en ningn artigo, apartado ou anexo de ningunha lei. . Establecer un m#nimo de territorio reser'ado "ara !sos alimentarios , e blindalo de maneira legal, sen excepcionalidades. !. Estimular desde os poderes pblicos mediante pol"ticas dese#adas a ese e$ecto, os usos s!stenta+les da pesca, o marisqueo, a gander"a, a agricultura e a silvicultura no territorio galego. Evitarase, nesta li#a, o $omento de actividades pesqueiras ou marisqueiras que non permitan as recuperacin das poboacins, os monocultivos enerx%ticos e transx%nicos, as" como as plantacins $orestais masivas con especies alctonas ou pouco axeitadas &ona e que supo#an un risco de incendio. '. Pro*i+icin de no'os "ro%ectos mineiros en ,ali-a e revisin dos cumprimentos estritos da normativa ambiental e de uso do solo para os xa existentes. (. Pro*i+icin do !so do cian!ro na minar#a. ) seu e$ecto txico para os ecosistemas acuticos e terrestres, para os seres humanos e os seus animais dom%sticos e para os cultivos mari#os est amplamente documentado e demostrado. *. Pro*i+icin do !so do fracking polos seus impactos sobre a auga, sobre a estabilidade das rochas de dos elementos que estas conte#en e sobre a actividade s"smica. 1 Enderezo de contacto: contraminaccion@gmail.com

Propostas de ContraMINAccin aos partidos polticos. Novembro 2013


+. Re%eitamento do PSAE, e reali&acin dun novo que te#a en conta as premisas anteriormente citadas como punto de partida. ,. -nclu"r, xunto coa restauracin do entorno, "lans de resta!racin social nos proxectos mineiros en activo. 1.. /ixilancia especial e moi estrita das actividades de extraccin de recursos de orixe xeolxica, tanto as relacionadas con minerais metlicos e non metlicos como coas rochas e de todas a&!elas o+ras ")+licas o! "ri'adas &!e s!"o/an !n im"acto ra'e ao territorio e s "ersoas &!e o *a+itan. 11. Re'isin e modificacin das Leis con normativa mineira para que se adecen ao proposto anteriormente. 0or exemplo: na Lei do solo haber"a que eliminar os artigos que consideran a minar"a uso autori&able en determinados solos de proteccin. 12. Retirar as s!+'encins$ incenti'os econmicos e o!tras medidas de $omento aos proxectos mineiros. Na investigacin deber"a prevalecer o $inanciamento a aquela que se dirixa a un uso sustentbel dos recursos renovbeis, reducin dos requirimentos materiais da econom"a, e reutili&acin e reciclaxe dos mesmos. 1 . 0ara todo tipo de o$erta de $inanciamento e proposta de proxecto de explotacin1 producin o! de o+ra ")+lica o! "ri'ada que a$ecta a unha comunidade d%bense am"liar os "ra-os de solicit!de de informacin e facilitar o acceso a esta, coa exposicin dixital e posibilidade de descarga na 2eb. No caso das reas a$ectadas, as persoas debern ser in$ormadas directamente, ter a in$ormacin ben visible e ser di$undida tam%n en xornais de grande tirada e disporn un t%cnico especialista para atender as dbidas dos veci#os durante todo o proceso de exposicin e alegacins.

En 3ompostela, a 22 de novembro de 2.1 2 Enderezo de contacto: contraminaccion@gmail.com