You are on page 1of 19

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

N85. M64 2010 Mohd Zulkifli Mat Salleh Apresiasi seni catan mural: satu kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Badak, Bachok, Kelantan / Mohd Zulkifli Mat Salleh. Tanjong Malim : Fakulti Seni dan Muzik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2010.

LB2806.15.M4 K36 1994 Kamarudin Hj. Husin Asas pendidikan III : perkembangan dan pelaksanaan kurikulum / Kamarudin Hj. Husin, Kamarul Azhar. Selangor : Longman Malaysia, 1994.

PL5105. B343 1988 Bahasa Malaysia KBSR [viedeo recording] / terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. [Kuala Lumpur] : Kementerian Pendidikan Malaysia, c1988.

LB3803. M35 1986 Malaysia (Kementerian Pelajaran) Buku panduan khas : Kurikulum baru Sekolah Rendah : Pendidikan jasmani tahun enam / Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia, 1986.

LB3803. M35 1982 Malaysia Buku panduan khas pendidikan jasmani tahun satu : Kurikulum baru sekolah rendah / Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia, 1982.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 1

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

Q181.5 M352 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Curriculum specifications Science year 2 : intergrated curriculum for primary schools / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

LB2806.I5 D76 2006 Drost, J. Dari kbk (kurikulum bertujuan kompetensi) sampai mbs (manajemen berbaris sekolah) : esaiesai pendidikan / J. Drost. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006.

LC4019. M39 2004 Mazlan Ismail Faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar semester dua pendidikan awal kanakkanak di dalam aktiviti kokurikulum di UPSI sesi 2002-2003 / Mazlan Ismail. Tanjong Malim : Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2004.

LC94.M4 A28 2003 Abu Bakar Nordin Falsafah pendidikan dan kurikulum / Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. Tanjong Malim : Quantum Books, 2003.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 2

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

LC94.M4 F35 1992 Falsafah pendidikan negara [videorecording] / terbitan Pustan Perkembangan Kurikulum. [Kuala Lumpur] : Kementerian Pendidkan Malaysia, 1992.

PE1113. M35 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Bahasa Inggeris tingkatan 1 : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Pusta Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

PE1113. M354 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Bahasa Inggeris tingkatan 4 : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

PL5105.1.M4 M355 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Bahasa Melayu SK tahun 5 : kurikulum bersepadu sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

QH315.5. M355 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Biologi tingkatan 5 : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 3

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA


QC31. M354 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Fizik tingkatan 4 : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

QC31. M355 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Fizik tingkatan 5 : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

G129. M35 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Geografi tingkatan 1 : kurikulum bersepadu sekolah menegah / Pusat Perkembangan Kurikulum, kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

GF45. M355 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan tahun 5 : kurikulum bersepadu sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

LC1047.M4 M355 2003 Malaysia (Kementerian Pendidkan) Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup tahun 5 : kurikulum bersepadu sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kemeneterian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 4

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

QA11.A2 M352 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Matematik tingktan 2 : kurikulum bersepadu sekolah menegah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

BP43.M4 M352 2004 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 2 : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Jabatan pendidkan Islam dan Moral, Kementerian Pendidkan Malaysia. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan, 2004.

BP43.M4 M353 2004 Malaysia (Kemeneterian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3 : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidkan Malaysia. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan, 2004.

BP43.M4 M355 2004 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5: kurikulum bersepadu sekolah menengah / Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan, 2004.

LC315.M4 M352 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Moral tahun 2 : kurikulum bersepadu sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 5

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

LC315.M4 M352 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Moral tingkatan 2 : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

LC315.M4 M355 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Moral tingkatan 5 : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

N365.M4 M352 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

N365.M4 M352 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual : kurikulum bersepadu sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

Q181.5. M354 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Sains tingkatan 4 : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 6

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

Q181.5. M355 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Sains tingkatan 5 : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

DS595.9. M352 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Sejarah tingkatan 2 : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP , 2003.

DS595.5. M355 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Huraian sukatan pelajaran Sejarah tingkatan 5 : kurikulum bersepadu sekolah menengah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 2003.

LC315.M4 A23 1993 Abd. Rahim Abd. Rashid KBSM pendidikan nilai merentasi kurikulum / Abd. Rahim Abd. Rashid. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993

QP251. N67 2008 Norliza Abdullah Thani Kefahaman tentang pendidikan kesihatan reproduktif dalam Kurikulum Sains dan hubungannya dengan komunikasi tentang seks antara ibu bapa dan pelajar / Norliza Abdullah Thani. Tanjong Malim : FST, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2008.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 7

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

LB2965.M4 I57 1996 Institut Perguruan Sultan Idris Kepakaran dan runding cara pendidikan negeri Perak 1996 / usaha sama Jawatankuasa Kurikulum Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan Institut Perguruan Sultan Idris. Tanjong Malim : Institut Perguruan Sultan Idris, 1996.

LB1564. M35 1988 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Kurikulum baru sekolah rendah : buku panduan am / Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988.

BP45. M35 1990 Malaysia Kurikulum baru sekolah rendah : buku panduan khas pendidikan agama Islam tahun satu / Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.

LB3803. M35 1983 Malaysia (Kementerian Pelajaran) Kurikulum baru sekolah rendah : buku panduan khas pendidikan jasmani tahun dua / Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka, 1983.

LB3803. M35 1987 Malaysia (Kementerian Pelajaran) Kurikulum baru sekolah rendah : buku panduan khas pendidikan jasmani tahun tiga / Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka, 1987.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 8

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA


BP43.M4 M357 2002 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : huraian sukatan pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002.

GV361. S25 1990 Saiman Marjuki Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 3 / Saiman Marjuki dan Abdul Hamid Rahabah ; editor Mokhtar Razali. Kuala Lumpur : Utusan Publication, 1999.

GV361. S35 1991 Saiman Marjuki Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 4 dan 5 jilid 1 / Saiman Marjuki ; editor Faridah Shamsuddin @ Sani. Kuala Lumpur : Utusan Publication , 1998.

GV303.M4 S58 1989 Siti Rehani Che Hussain Kurikulum bersepadu sekolah menengah pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan satu KBSM / Siti Rehani Che Hussain, Izani Ibrahim, Abdul Hafidz Omar ; editor Wan Rohana Wan Manaf. Kuala Lumpur : K Publishing & Distributors Sdn. Bhd., 1989.

GV303.M4 M87 1990 Mustafa Ali Mohd Kurikulum bersepadu sekolah menengah pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan tiga KBSM / Mustafa Ali Mohd. Kuala Lumpur : Karya Bestari Sdn Bhd., 1990.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 9

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA


LC316.M4 H36 1992 Hamzah Sidang Mohamad Kurikulum bersepadu sekolah menengah : pendidikan moral tingkatan 4 / Hamzah Sidang Mohamad, Lok Kok Wah, Annamalai Arnasalam. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

LC315.M4 A23 1990 Abdul Rahman Md. Aroff Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pendidikan Moral Tingkatan Tiga / Abdul Rahman Md. Arof, Chang Lee Hoon, Judy Ellis Nee Ponniah ; editor, Wan Aziz Wan Bakar. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.

BP43.M4 M352 2002 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam . Kuala Lumpur : Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002.

BP43.M4 K87 2004 Kurikulum bersepadu sekolah menengah [videorecording] : pendidikan Islam, sains / diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Tanjong Malim : Perpustakaan Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2004.

BP43.M4 M35 2002 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah : huraian sukatan pelajaran Pendidikan Islam Tahun 1 . Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 10

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

BP43.M4 M354 2002 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah : huraian sukatan pelajaran Pendidikan Islam Tahun 4 . Kuala Lumpur : Kementerian Pendidkan Malaysia, 2002.

BP43.M4 M35 2002 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah : Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. Kuala Lumpur : Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002.

LC903. K87 1990 Kurikulum dan pendidikan guru / disunting oleh Muhamad Hamid Al-Afendi & Nabi Ahmad Baloch ; penterjemah, Ahmad Jaffri Hassan, Mohammad Nordin Zainuddin, Asiah Idris. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.

LC903. K87 1990 Kurikulum dan pendidikan guru / disunting oleh Muhammad Hamid Al-Afendi dan Nabi Ahmad Baloch ; penterjemah, Ahmad Jafferi Hassan, Mohamad Nordin Zainuddin, Asiah Idris. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1990.

LB1570. K875 1989 Kurikulum pendidikan masa kini [videorecording] / oleh Ahmad Mohd Said. Tanjong Malim : Institut Perguruan Sultan Idris, 1989.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 11

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

QA135.5 M34 1988 Mahmud Omar Latar belakang matematik dan pandangan guru-guru pelatih Institut Pendidikan Sultan Idris terhadap kurikulum matematik sekolah menengah . Tanjong Malim : Fakulti, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

BUK0062. M33 2006 Md. Amin Md. Taff, 1971Manual pendidikan kanu kebangsaan : digubal berasaskan kurikulum pendidikan kanu Malaysia terkini / Md. Amin Md. Taff. Tanjong Malim : Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2006.

QA39.2. M35 1991 Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan) Matematik 6 / Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1991.

HV580. J33 1995 Jabatan Pendidikan Negeri Perak Panduan pelaksanaan kokurikulum persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia / Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Malaysia : Jabatan Pendidikan Negeri Perak, 1995.

PL5106. M353 1995 Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum) Panduan pemeringkatan dan perincian tatabahasa bahasa Melayu tingkatan I - III / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia, 1995.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 12

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA


PL5106. M35 1995 Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum) Panduan pemeringkatan dan perincian tatabahasa bahasa Melayu tingkatan IV - V Pusta Pengembangan Kurikulum, 1995.

QA135.5 Z35 1988 Zainal Ariffin Mohd Yunus Pelaksanaan pendidikan matematik kurikulum baru sekolah rendah di Negeri Sembilan / Zainal Ariffin Mohd Yunus. Tanjong Malim : Jabatan Sains dan Matematik, Institut Pendidikan Sultan Idris, 1988.

QA135.5 Z35 1988 Zainal Ariffin Mohd Yunus Pelaksanaan pendidikan matematik kurikulum baru sekolah rendah di Negeri Sembilan / Zainal Ariffin Mohd Yunus. Tanjong Malim : Jabatan Sains dan Matematik, Institut Pendidikan Sultan Idris, 1988.

LB2361. S64 1993 Soetopo, Hendyat Pembinaan dan pembanggunan kurikulum sebagai substansi poblem administrasi pendidikan / Hendyat Soetopo, Wasty Soemanto. Jakarta : Bumi Aksara, 1993.

LC1047.I5 N65 1983 Nolker, Helmut Pendidikan kejuruan : pengajaran , kurikulum, perencanaan / Helmut Nolker, Eberhard Schoenfeldt. Jakarta : Penerbit PT Gramedia, 1983.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 13

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA


LC316.M4 M64 1992 Mohd. Said Abd. Hamid Pendidikan moral tingkatan 5 : Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah / Mohd. Said Abdul Hamid, Siow Siew Sing dan Annamalai Arnasalam. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

HQ56. A237 2010 Abd. Rahim Abd. Rashid Pendidikan seksual : perspektif kurikulum, pengajaran dan tingkah laku moral / Abd. Rahim Abd. Rashid. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors, 2010.

N88.K87 M39 1997 Mazlan Mohamad Pendidikan seni 2 : kurikulum pendidikan seni / Mazlan Mohamad. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman, 1997.

LB1584.5.M4 P464 2004 Pendidikan sivik dan kewarganegaraan : Buku Panduan Guru : Tahun 4 / Panel Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ; editor, Tang Show Yin, Yap Jing Han. Kuala Lumpur : Odonata Publishing Sdn. Bhd., 2004.

LB1584.5.M4 P465 2004 Pendidikan sivik dan kewarganegaraan : Buku Teks : Tahun 4 / Panel Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia; editor Mohan Palaniandy, Vasanthi Palaniandy. Petaling Jaya : Multi Educational Book Enterprise, 2004.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 14

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

LB1584.5.M4 P468 2004 Pendidikan sivik dan kewarganegaraan : Buku Teks : Tahun 4 / Panel Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia; editor, Tang Show Yin, Yap Jing Han. Kuala Lumpur : Odonata Publishing Sdn. Bhd., 2004.

LB1584.5.M4 P46 2004 Pendidikan sivik dan kewarganegaraan : Sekolah Jenis Kebangsaan Cina : Buku panduan guru Tahun 4 / Panel penulis Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia, 2004 . LB1584.5.M4 P463 2004 Pendidikan sivik dan kewarganegaraan : Sekolah Jenis Kebangsaan Cina : Buku Teks Tahun 4 / Panel penulis Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Petaling Jaya : The Malaya Press Sdn. Bhd., 2004.

LB1584.5.M4 P467 2004 Pendidikan sivik dan kewarganegaraan tahun 4 : Buku Panduan Guru / Panel Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia; editor Mohan Palaniandy, Vasanthi Palaniandy. Petaling Jaya : Multi Educational Book Enterprise, 2004.

LB1584.5.M4 P467 2004 Pendidikan sivik dan kewarganegaraan : Tahun 4 : Sekolah Kebangsaan : Buku Panduan Guru / Panel Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia; editor Rosmani Omar, Faridah Hanim Aziz @ Adan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka 2004.

LB1584.5.M4 P467 2004 Pendidikan sivik dan kewarganegaraan : tahun 4 : Sekolah Kebangsaan : Buku Teks / Panel Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia; editor Rosmani Omar, Faridah Hanim Aziz @ Adan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka 2004. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 15

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA


LB1584.5.M4 P46 2004 Pendidikan sivik dan Kewarganegaraan tahun 4 sekolah kebangsaan : buku teks / penulis Panel Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia, 2007.

LB1584.5.M4 M643 2004 Pendidikan sivik dan kewarganegaraan : tingkatan 1 / Panel Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ; editor Mohamad Masri Yaacob, Sofina Sani Thong. Ipoh, Perak : Percetakan Zainon Kassim Sdn. Bhd., 2004.

LB1584.5.M4 L567 2004 Pendidikan sivik dan kewarganegaraan : tingkatan 1 / Panel Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ; editor Lim Pui Hiar, Azilah Salikin. Petaling Jaya : Abadi Ilmu Sdn. Bhd., 2004.

LB1584.5.M4 R674 2004 Pendidikan sivik dan kewarganegaraan : tingkatan 1 / Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ; editor, Roshayati Hassan. Shah Alam : K Publishing Sdn. Bhd., 2004.

Ge90.M4 N66 2008 Noor Ashikin Mohd Yusop Penerapan pendidikan alam sekitar merentasi kurikulum di kalangan guru sekolah menengah : satu kajian kes / Noor Ashikin Mohd Yusop. Tanjong Malim : Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2008.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 16

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA


HPN0088. R53 2004 Ridzuan Hussin Penerimaan pelajar terhadap kurikulum baru pendidikan seni visual di sekolah menengah atas : satu kajian kes di daerah Batang Padang, Perak / Ridzuan Hussin. Tanjong Malim : Fakulti Seni dan Muzik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2004.

LB2806.15. M36 2004 Manab, Abdul Pengembangan kurikulum pendidikan / Abdul Manab. Jakarta : PT Bina Ilmu, 2004.

LB2806.15. M84 2005 Muhaimin, H. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam : di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi / Prof. Dr. H. Muhaimin. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

LC1034.5. P46 2008 Pengurusan kokurikulum & pendidikan sukan / Mok Soon Sang. Puchong, Selangor : Penerbitan Multimedia, 2008.

LB1564.M35 M64 1996 Mohd. Salleh Lebar Perkembangan dan haluan kurikulum pendidikan Malaysia / Mohd Salleh Lebar. Kuala Lumpur : Utusan Pub., 1996.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 17

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

Q181. K54 2007 Khesavarthini a/p Mamickam Persepsi mahasiswa dan mahasiswi terhadap penerapan pendidikan seks dalam kurikulum sains di peringkat sekolah menengah [electronic resource] / Khesavarthini a/p Mamickam. Tanjong Malim : Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2007.

PL5052. S293 2003 Sayang jawi : kemahiran membaca : Buku 1 / Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan, 2003.

PL5052. S293 2003 Sayang jawi : kemahiran menulis : Buku 2 / Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan, 2003.

QA135.5. J64 1988 Johari Ahmad Sejarah perkembangan kurikulum pendidikan matematik sekolah rendah di Malaysia / oleh Johari Ahmad. Tanjong Malim : Fakulti, Institut Perguruan Sultan Idris.

LC315.M4 M352 2003 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Pendidikan Moral (semakan) . Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, 2003.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 18

BIBLIOGRAFI KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA


BP43.M4 M357 2002 Malaysia (Kementerian Pendidikan) Sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Pendidikan Syariah Islamiah . Kuala Lumpur : Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan moral, Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002.

LB1609.M4 2002 Malaysia (Jabatan Pendidikan Islam dan Moral) Sukatan pelajaran : pendidikan al-Quran dan al-Sunah / Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan, 2002.

PL5105.2. M35 1995 Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum) Sukatan pelajaran sekolah rendah : bahasa Melayu / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : DBP, 1995.

Disediakan oleh Tahun

: Nurul Kashfi Bin Subri : 2010 Page 19

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA