You are on page 1of 20

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter

2013, p. 2095-2114, ANKARA-TURKEY

LKRETM 8. SINIF TRKE DERS KTAPLARINDA RENCLERE KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN SZCKLERN RETM VE SZLK LKS (MERSN L RNE) Erdost ZKAN*
ZET Bu aratrmada ilkretim sekizinci snf Trke ders kitaplarnda yer alan temalarn barndrd, rencilere kazandrlmas hedeflenen szcklerin retimi ve bu szcklerin renci i szlne alnabilirlii aratrlmtr. Aratrma, Mersin ili, Silifke ilesinde bulunan farkl yerleim yeri, ile-belde-ky okullarnda renim gren toplam yz renciye, yz doksan szcn yer ald veri toplama arac ile uygulanmtr. Aratrma sonunda elde edilen ham veriler, Spss 16 veri analizi paket program ile zmlenmitir. rencilere kazandrlmas hedeflenen szckler, okul yerleim birimi, cinsiyet ve temalar aras iliki atlar altnda incelenmi; belirlenen ltlerin dorultusunda uygunluk frekanslar ve yzdelikleri tablolar ve grafikler araclyla irdelenmitir. Ayrca aratrma rnekleminde bulunan rencilerin cinsiyetleri ile i szlklerinde yer alabilen szcklerin ortalamalar arasndaki anlamsal farkll ortaya karmak ve anlamlandrmak amacyla t-testten yararlanlmtr. rencilerin renim grdkleri yerleim birimine gre szck ortalamalar arasndaki farklln ortaya konulmasnda ise tek ynl varyans analizi (one way anova) ve bu farklln hangi grup ya da gruplar lehine olduunu belirlemek iin post hoc veri zmleme tekniklerinden yararlanlmtr. Aratrma bulgularndan elde edilen sonular aadaki gibi zetlenebilir: 1. Trke ders kitaplarndaki metinlerde yer alan renci i szlne kazandrlmas hedeflenen szcklerin retimi balamnda rencilere uygulanan alma dosyasnda yer alan yz doksan , p<0.5 anlamsal farklla gre on yedi, szcn doru kullanm deerleri irdelendiinde rneklem grubunda yer alan kz rencilerin (43), erkek rencilere (57) gre szck kullanmnda (kle szc hari) stnlk salad sonucuna ulalmtr. 2. Aratrma rneklemini oluturan yz rencinin eitim -retim grd ve szcklerin edinimi dorultusunda okul yerleke trleri (ile-belde-ky) arasnda anlaml farkllklar olutu u sonucuna ulalmtr. 3. lkretim sekizinci snf Trke ders kitaplarnda yer alan toplam alt temann ierisinde bulunan ve rencilere kazandrlmas
*

Ar. Gr. Dicle niversitesi Ziya Gkalp Eitim Fakltesi Trke Eitimi Blm, El -mek: erdostozkan@gmail.com

2096

Erdost ZKAN hedeflenen toplam yz doksan szcn, birey i szlne alnabilme ortalamalarnn temalar aras bir uyum zellii tamad ve temalarn kolaydan zora, renciye grelik ilkeleri gz nnde tutulmadan oluturulduu sonucuna varlmtr. Anahtar Szckler: Szck Edinimi ve Kullanm, Szlk, lkretim Trke Ders Kitaplar.

INSTRUCTION OF WORDS IN 8TH GRADE TURKISH COURSE BOOKS WHICH ARE TARGETED TO GET ACQUIRED TO STUDENTS AND THEIR RELATION TO INTERNAL LEXICON (THE CASE OF MERSN)
ABSTRACT In this study, the target words formed by the themes of 8th grade Turkish course boks and their acquisition into the internal lexicon of the students were focused on. The research was carried out in Mersin, Silifke with three different settlements in the district, county-townvillage. The study was realized with the participation of one hundred students who were treated with an application file of one hundred ninety-three words. The raw data obtained at the end of research was analyzed with data analysis package, SPSS 16. The target words were focused on in accordance with the residential units and the relation between the gender and other themes. Considering the compliance with the already determined criteria, obtained frequencies and percentages were displayed with the use of charts and graphs. Additionally, in order to identify and signify the difference between the gender of participants and the averages of the words stored in their internal dictionaries, t-test was used. For the display of the difference between the students types of settlements and the average of the target words, one-way analysis of variance (one way ANOVA); and to determine the group and groups that this difference was in favor of, the post hoc data analysis techniques were used. The findings of this study can be summarized as follows: In terms of teaching the target words contained in readings of Turkish course boks and aimed to be included in the participants internal dictionaries, with the significant difference of p<0.5 female participants (43) were noted to score over the male ones (57) with seventeen words (except for the word slave) out of one hundred ninety-three given in the application file. Significant differences were obtained between the acquisition of the words and types of campuses (county-town-village) of the participants (100). Additionally, it was found that there was no relevance between the themes and acquisition degree of one hundred target words collected from the all six themes. It was also seen that themes were determined without taking the principles of relativity and from easy-to difficult aspect into consideration.

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

lkretim 8. Snf Trke Ders Kitaplarnda rencilere Kazandrlmas.. Key Words: Acquisition and use of the word, internal dictionary, Elementary Turkish course book

2097

GR retim programlar ve ders kitaplar, rencilere szck bilgisi kazandrmada etkilidir. Bu yzden Trke retim program ve Trke ders kitaplar zerine den grev daha nemli hale gelmektedir. Trke ders kitaplarnda renciye kazandrlmas hedeflenen szckler kitaplardaki metin alt almalarnda yer alan birtakm etkinliklerle gerekletirilmektedir. Bireyin szck bilgisi, dilin zmsenmesine katkda bulunmakla kalmayp; rencinin rendii szckleri hayatnn her aamasnda kullanmasna da olanak salamaktadr. Szckler, bireyin dil becerilerini kullanmada daima bavurduu iletiimsel bir becerinin anahtardr. Vardar (1998: 190) bu kavram, bir insann kulland szcklerin tmne szck daarc denir eklinde aklar. Szck daarcnn, insanlarn sylenenleri anlamasnda ve duygularn, dncelerini anlatmasnda nemli bir ilevi vardr. Bireyin renme yaants sonucunda bellekte depolanan birikimi ifade eden szck daarcdr (Gleryz, 2002: 13) Szck edinimi, insann doutan getirdii bir dil yetisine bal olarak geliir. nsann, onu dier canllardan ayran en belirleyici zellie, yani dili kullanma yeteneine sahip bir varlk olduunu biliyoruz. nsan dili; sevin, ac, alk gibi duygulara yant veren, koullandrlm ya da igdsel basit bir refleks deildir. Dil, yalnz iletiim ilevi gren bir ara olarak da snrlanamaz (Kran, 2002: 157). M. Heidegger, Kendimiz dnyorken dnmenin ne demek olduunu renmeye balarz (ev.: Aydoan, 2009: 47) diyerek dncenin bireyi harekete geiren bir itki olduunu vurgulamtr. Dilin dnceyi var eden yaps, kimi zaman onun iletiimselliinden ar basar. Sz geleri, bireyle beraber doutan itibaren yer alr ve bu durumda ana dil, bireyin isel gstergelerine dorudan etki eder. Ana dil, bireyin yaamna ilk giren ve dnce kalplarn ekillendiren, kiilik zelliklerini alayan toplumsal anlama aracdr. Ana dili, bireyin hayata bakn belirleyen bir sistemdir. nsann dnce ve uygularn ekillendirme ve insana bir yere ait olma duygusunu kazandrr (Kayaalp, 1998: 39). Szckler ise ana dil kullanmnda nemli bir yere sahiptir. Szck daarcn varsllatrmann esas olduu Trke retim programnda, szck retimi iin kazanmlar belirlenmi ve bu kazanmlara bal olarak alma kitaplarnda etkinlikler dzenlenmitir. Fakat anlama ve anlamlandrmada belirleyici bir rol oynayan szckler, rencilere daha ok ezber odakl yani geleneksel yntemlerle aktarlmaya allmaktadr. Bu durum da bireyin temel dil becerilerinde hayat boyunca bavuraca szcklerin iselletirilmesine engel olmaktadr. rencilere kazandrlmas hedeflenen szcklerin retiminde en uygun materyallerden biri ders kitaplardr. Ders kitaplarndaki metinlerde yer alan ve renciye aktarlmak istenen szckler, rencinin dil yaam sresince kullanabilecei szcklerdir. Dil eitiminde, kitaplardaki metinlerin nemli bir yer edindiini bilmekteyiz. nk dil eitimi, byk oranda metin yoluyla gerekletirilmektedir. Bu balamda metinlerde yer alan ve rencinin i szlne yerletirilmesi hedeflenen szcklerin, yaplandrmaclk anlaynn ilkelerinden olan renciye grelik ilkesine gre dzenlenmesi gerekmektedir. Szck etkinliklerinin programa ve amaca uygun bir ekilde dzenlenmesi, kazandrlmas hedeflenen szcklerin ezber odakl olmayp kullanm odakl olmasna ayr bir ekilde zen gsterilmesi szcklerin iselletirilmesine yani i szle katkda bulunacaktr. szlk kavram, daha ok dil ve bellek, dil ve dnce, dil edinimi aratrmalarnda ne kan bir kavramdr. Kimi zaman birey dili ve bireysel bellek, anlamsal bellek, uzun sreli bellek

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

2098

Erdost ZKAN

kavramlaryla yakn anlamda kullanlan i szle, bireysel szlk ya da dnen szlk de denir (Lewandowski, 1990: 482). renci i szlklerinin betimlendii bu almada ilkretim sekizinci snf Trke ders kitab etkinliklerinde bulunan ve rencilere kazandrlmas hedeflenen toplam yz doksan szck temel alnacaktr. lk nce farkl corafi yerleim yeri ile -belde-ky okullarnda renim gren toplam yz ilkretim sekizinci snf rencisine uygulanan szck dosyas incelenecek; son olarak ise sz konusu rneklemin almaya konu olan szckleri anlaml ve doru kullanabilmesi sonucu i szlklerine alabilme oranlarna baklp durum tespiti yaplacaktr. Aratrmann Amac a. lkretim 8. snf Trke ders kitaplarnda rencilere kazandrlmas hedeflenen szcklerin tamas gereken anlamsal deerleri tartmak, b. lkretim 8. snf rencilerinin Trke ders kitaplarnda yer alan szckleri iselletirip iselletiremediini saptamaya almak, c. lkretim 8. snf Trke ders kitaplarnda yer alan szcklerin renciye grelik ilkesine gre oluturulup oluturulmadn tartmak, d. Trke ders kitaplarnda bulunan ve renciye kazandrlmas hedeflenen szcklerin, renci i szlne alnabilirliini belirlemeye almak, e. lkretim 8. snf Trke ders kitaplarnda bulunan temalarn ierdii szcklerin kendi aralarndaki edinebilirlik ortalamasn ortaya karmaktr. Aratrmann nemi Aratrma sonucunda toplanan verilerin analiz edilmesiyle, a. Trke ders kitaplarnda rencilere kazandrlmas hedeflenen szcklerin seiminde yeni tartma ortamlar yarataca, b. Trke ders kitaplarnda yer alan temalardaki metinlerin renciye ve gnmz artlarna gre oluturulmasna ynelik alma koullar salayabilecei, c. Trke retmenlerinin szck retiminde uygulayabilecekleri ada eitim anlayna gre oluturulmu, renci i szln gelitirmeye ynelik birtakm yntemleri oluturabilecei umulmaktadr. Aratrma Sorular 1. lkretim sekizinci snfta renim gren renci cinsiyetlerine gre szck ortalamalar arasnda anlaml bir fark var mdr? 2. lkretim sekizinci snf rencilerinin bulunduklar yerleim birimi ile szck ortalamalar arasnda anlaml bir fark var mdr? 3. lkretim sekizinci snf Trke ders kitabnda bulunan temalarn, renciye kazandrlmas hedeflenen szckler asndan, sahip olduklar szck ortalamalar arasnda anlaml bir fark var mdr? Aratrma Modeli Aratrmada betimsel tarama modeli kullanlmtr. Karasar (2007, 77) tarama modelini u ekilde aklar: Tarama modelleri, gemite ya da halen var olan bir durumu var olduu ekliyle betimlemeyi amalayan aratrma yaklamlardr. Aratrmaya konu olan olay, birey ya da nesne,

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

lkretim 8. Snf Trke Ders Kitaplarnda rencilere Kazandrlmas..

2099

kendi koullar iinde ve olduu gibi tanmlanmaya allr. Onlar, herhangi bir ekilde deitirme, etkileme abas gsterilmez. Bilinmek istenen ey vardr ve oradadr. Aratrmamzda ilkretim sekizinci snf Trke ders kitaplarnda rencilere kazandrlmas hedeflenen szckler, temalara gre incelenmi, rencilere bu szcklerin yer ald bir uygulama dosyas sunulmu ve sz konusu szcklerin iselletirilip i szlklerine alnabilme durumlar okul yerleim tr ve cinsiyetlerine gre betimlenmeye allmtr. alma Grubu Aratrmann evrenini, 2010-2011 eitim-retim ylnda Mersin ili, Silifke ilesinde renim gren ilkretim sekizinci snf rencileri oluturmaktadr. Aratrmann rneklemini farkl yerleim biriminde renim gren yz renci oluturmutur. Tablo 1. Katlmclarn Cinsiyetlerine Gre Dalmlar Cinsiyet f % Erkek 43 42,6 Kz 57 56,4 Toplam 100 100 Aratrmaya katlanlarn %42,6sn erkek, %56, 4n ise kz renciler oluturmaktadr. Aada bulunan Tablo 2de ise yerleim birimine gre okullarn dalm gsterilmektedir. Tablo 2. Okulun Yer Ald Yerleim Birimine Gre Katlmclarn Dalmlar Okul Tr le Belde Ky Toplam f 41 38 21 100 % 40,6 37,6 20,8 100

Tablo 2ye gre ise aratrmaya katlan rencilerin %40,6s ile okulunda, %37,6s belde okulunda, %20,8i ise ky okulunda renim grmektedir. Verilerin Toplanmas Aratrmada ilkretim sekizinci snf rencilerinin Trke ders kitabnda kendilerine kazandrlmas hedeflenen szckleri lmek ve yorumlamak amacyla, temalardaki etkinliklerde yer alan toplam yz doksan (193) szck, dnem sonunda rencilere verilerek onlardan anlamn yazmalar ya da szc kullanarak anlaml bir tmce oluturmalar istenmitir. Uygulama dosyasnda rencilerin cinsiyetine ve okul trne ynelik olan ksmlar rencilere aktarlm olup uygulama yeri olan Trke ders saati ve derslikte gerekli verilerin salkl bir ekilde oluturulmas salanmtr. Snrlklar 1. Aratrma, Mersin ili Silifke ilesinde bulunan ile (Silifke), belde (Taucu) ve ky (Kurtulu) ilkretim okullarnda ders kitab olarak okutulan MEBin hazrlam olduu Trke ders kitaplarnda rencilere kazandrlmas hedeflenen szcklerle,

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

2100

Erdost ZKAN

2. Mersin ili Silifke ilesi snrlarnda yer alan ilkretim okulu ve sekizinci snfta bulunan yz renciyle snrldr. Verilerin zm ve Yorumlanmas Aratrma sonucunda elde edilen ham veriler, SPSS 16 veri analizi paket program ile zmlenmitir. rencilere kazandrlmas hedeflenen szckler, okul yerleim birimi, cinsiyet ve temalar aras iliki atlar altnda incelenmi; belirlenen ltlerin dorultusunda uygunluk frekanslar ve yzdelikleri tablolar ve grafikler araclyla irdelenmitir. Aratrma rnekleminde bulunan rencilerin cinsiyetleri ile i szlklerinde yer alabilen szcklerin ortalamalar arasndaki anlamsal farkll ortaya karmak ve anlamlandrmak amacyla t-testten yararlanlmtr. rencilerin renim grdkleri yerleim birimine gre szck ortalamalar arasndaki farklln ortaya konulmasnda tek ynl varyans analizi (one way ANOVA) ve bu farklln hangi grup ya da gruplar lehine olduunu belirlemek iin Post hoc veri zmle me tekniklerinden yararlanlmtr. Metinlerin zmlenmesi Bu blmde toplam farkl okulda ve yz renciye sunulan alma dosyasndaki verilerin analiziyle gerekleen zmlemelere yer verilecektir. ncelemede kullanlan sekizinci snf Trke ders kitabnda yer alan metinler, ders ii etkinliklerde bavurulan nemli bir etkendir. Metinlerde yer alan szckler ise bu metinlerin anlalmasnda, anlamlandrlmasnda ve hatta iselletirilmesinde nem arz eder. Bu yzden toplam alt temada yer alan metinlerin sahip olduu, ayn zamanda etkinlikler yoluyla rencilere kazandrlmas hedeflenen szckleri metin balamnda incelemek aratrmay anlalr klacaktr. lkretim sekizinci snf Trke ders kitabnda rencilere kazandrlmas hedeflenen ve bu aratrmaya konu olan szcklerin rencilere uygulanan alma dosyalarndaki doru kullanm oranlar, aritmetik ortalamalar ve de standart sapmalar esas alnarak, toplam yz renci, farkl okul kapsamnda aadaki tablolarla ele alnmtr. Tablo 3. rencilerin Szckleri Doru Kullanm Dalmlar Szckler reze mnci mefhum edip dalalet tebarz terakki mspet muntazam Cihannma azimkarane

X
,01 ,02 ,03 ,03 ,04 ,05 ,05 ,06 ,08 ,08 ,08

Ss ,100 ,141 ,171 ,171 ,197 ,219 ,219 ,239 ,273 ,273 ,273

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

lkretim 8. Snf Trke Ders Kitaplarnda rencilere Kazandrlmas..

2101

bedhah tezahr mstevli mrit idrak tekaml im mihrak inkiaf krk varsl snai mamur muasr bitap mtemadiyen kanaat dinamizm ahval tevhit gaflet zaruret partal boyunduruk yarenlik etmek tamah safha erait sofa marifet havale etmek iini dkmek meftun pards kafi musallat olmak mmessil

,09 ,09 ,09 ,10 ,10 ,10 ,11 ,11 ,11 ,11 ,12 ,12 ,12 ,13 ,13 ,14 ,14 ,16 ,18 ,18 ,19 ,19 ,19 ,20 ,20 ,22 ,22 ,22 ,23 ,24 ,25 ,25 ,25 ,25 ,26 ,26 ,26

,288 ,288 ,288 ,302 ,302 ,302 ,314 ,314 ,314 ,314 ,327 ,327 ,327 ,338 ,338 ,349 ,349 ,368 ,386 ,386 ,394 ,394 ,394 ,402 ,402 ,416 ,416 ,416 ,423 ,429 ,435 ,435 ,435 ,957 ,441 ,441 ,441

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

2102

Erdost ZKAN

lk muvaffakiyet namsait marur emsal ati vasf cumba meziyet beeriyet cebren mahiyet harikulade skun itimat nispet mensup mahrum harici muhabbet etmek bela benlik ilingir gm elemek restore etmek mevki ameliye fini pot krmak saadet cila provokasyon loca sihirli kutu aina muvaffak olmak kervansaray

,27 ,28 ,28 ,28 ,29 ,29 ,30 ,31 ,31 ,31 ,32 ,32 ,32 ,33 ,33 ,33 ,34 ,34 ,34 ,35 ,37 ,37 ,37 ,38 ,38 ,38 ,38 ,39 ,40 ,40 ,41 ,43 ,43 ,43 ,44 ,45 ,46 ,46

,446 ,451 ,451 ,451 ,456 ,456 ,461 ,465 ,465 ,465 ,469 ,469 ,469 ,473 ,473 ,473 ,476 ,476 ,476 ,479 ,485 ,485 ,485 ,488 ,488 ,488 ,488 ,490 ,492 ,492 ,494 ,498 ,498 ,498 ,499 ,500 ,501 ,501

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

lkretim 8. Snf Trke Ders Kitaplarnda rencilere Kazandrlmas..

2103

vasta vesile kudret iktidar kahin yegane merhaba demek mahrum vahim zgn temin istikbal Cumhuriyet opera asude dizlerine kara sular inmek fide refah hyanet tenkit aksiyon ahali medeniyet medeni edevat katiyetle mimari bahtiyar cereyan imkan odak hakikat menfaat isabetsizlik han otel

,47 ,47 ,47 ,47 ,48 ,48 ,48 ,49 ,50 ,50 ,51 ,52 ,52 ,52 ,53 ,53 ,54 ,54 ,55 ,56 ,56 ,56 ,57 ,57 ,57 ,57 ,58 ,58 ,58 ,59 ,59 ,59 ,60 ,60 ,60 ,60

,502 ,502 ,502 ,502 ,502 ,502 ,502 ,502 ,503 ,503 ,502 ,502 ,502 ,502 ,502 ,502 ,501 ,501 ,500 ,499 ,499 ,499 ,498 ,498 ,498 ,498 ,496 ,496 ,496 ,494 ,494 ,494 ,492 ,492 ,492 ,492

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

2104

Erdost ZKAN

vefa alem gurbet ahbap modern sevk etmek tren nesnel ideal fragman vaat etmek mendebur haber salmak kymet sevk azim malup tedbir giriim nesil mecburiyet tavsiye szn tutmak hayat paylamak fert tersane bahar faaliyet hadise yapt tembih etmek memleket meseleleri uur a gen kken bayram medeniyet

,61 ,62 ,62 ,62 ,62 ,63 ,63 ,64 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,68 ,68 ,68 ,68 ,68 ,69 ,69 ,69 ,69 ,69 ,69 ,70 ,70 ,71 ,72 ,72 ,73 ,74 ,74 ,75 ,75 ,76 ,78 ,78 ,79

,490 ,488 ,488 ,488 ,488 ,485 ,485 ,482 ,482 ,479 ,476 ,473 ,469 ,469 ,469 ,469 ,469 ,469 ,465 ,465 ,465 ,465 ,465 ,465 ,461 ,461 ,456 ,451 ,451 ,446 ,441 ,441 ,435 ,435 ,429 ,416 ,416 ,409

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

lkretim 8. Snf Trke Ders Kitaplarnda rencilere Kazandrlmas..

2105

bilim sual tamir Anadolu olup bitenin farknda olmak pansiyon laf nee kayna olmak aresizlik olup biteni anlamak vicdan azab duymak sahne tasarruf kle orkestra fert tefti hendek zaman gelenek empati yurt evresine bakmak otobs yakasna yapmak ky konser vakit fikir misafir gz tutmak Atatrk

,80 ,80 ,80 ,80 ,81 ,81 ,82 ,83 ,83 ,83 ,84 ,84 ,84 ,85 ,85 ,85 ,86 ,86 ,86 ,87 ,87 ,87 ,87 ,87 ,87 ,90 ,91 ,91 ,92 ,92 ,96 ,97

,402 ,402 ,402 ,402 ,394 ,394 ,386 ,378 ,378 ,378 ,368 ,368 ,368 ,359 ,359 ,359 ,349 ,349 ,349 ,338 ,338 ,338 ,338 ,338 ,338 ,302 ,288 ,288 ,273 ,273 ,197 ,171

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabloda yer alan toplam yz doksan szck doru kullanm oranlarna gre yukardan aaya doru sralanmtr. Bu sralamada toplam yz renci ve farkl okul tr baz alnm ve sz konusu szcklerin doru veya yanl kullanldna TDK Gncel Trke Szlk ve Yazm Klavuzu Youn Diskine gre deerlendirilerek karar verilmitir. Doru kullanm (%50 ve st) en az olan szckler incelendiinde ders kitaplarnda yer alan ve renciye kazandrlmas
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

2106

Erdost ZKAN

hedeflenen szcklerin, yaplandrmaclk anlaynn basamaklarndan olan renciye grelik ilkesine gre seilmedii, yaamda, kitle iletiim aralarnda kullanlan szcklerin metin alt almalarnda ok fazla yer almad, bu durumun da rencilerin szckleri doru kullanm oranlarna yansyp szckleri i szlklerine alamamalarna ve dil renimini zorlatrarak retmenleri geleneksel eitim anlayna srkledii sonucuna varlabilir. Ders kitaplarnda retmenler araclyla rencilere kazandrlmas beklenen szcklerin birey tarafndan gerek yaz dilinde gerek konuma dilinde gerekse de gnlk hayatta kullanlamamas sz konusu szcklerin birey diline yerlemediini ve bunun sonucu olarak da iselletirilemediini ortaya koyar. Tablo 3e gre yz doksan szck ve toplam farkl yerleim yerindeki yz renci arasnda en az oranla doru yantlanan szckler srasyla (ilk yirmi); reze, mnci, mefhum, edip, dalalet, tebarz, terakki, mspet, muntazam, Cihannma, azimkarane, bedhah, tezahr, mstevli, mrit, idrak, tekaml, im, mihrak, inkiaf eklinde sralanmaktadr. Bulgular ve Yorumlar 1. Aratrmann Birinci Sorusuna likin Bulgular ve Yorumlar Aadaki tabloda aratrmaya konu olan ve yerleim birimi (ile-belde-ky okulu) bakmndan farkllk gsteren farkl okulun renci cinsiyetlerine gre oluan ve de anlamsal farkllklarn yanstld szckler gsterilmitir. Tablo 4. Cinsiyete gre szck ortalamalar arasnda farkllk gsteren szckler Szck konser loca opera skun kafi nispet vasta zgn muntazam han Cinsiyet Kz Erkek Kz Erkek Kz Erkek Kz Erkek Kz Erkek Kz Erkek Kz Erkek Kz Erkek Kz Erkek Kz n 57 43 57 43 57 43 57 43 57 43 57 43 57 43 57 43 57 43 57

X
,96 ,84 ,58 ,23 ,63 ,37 ,42 ,21 ,37 ,12 ,42 ,21 ,56 ,35 ,63 ,33 ,12 ,02 ,68

Ss ,186 ,374 ,498 ,427 ,487 ,489 ,498 ,412 ,487 ,324 ,498 ,412 ,501 ,482 ,487 ,474 ,331 ,152 ,469

t 2,242 3,655 2,634 2,264 2,939 2,264 2,135 3,147 1,829 1,999

df 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

p ,027 ,000 ,010 ,026 ,004 ,026 ,035 ,002 ,048 ,048

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

lkretim 8. Snf Trke Ders Kitaplarnda rencilere Kazandrlmas..

2107

fide tenkit

Erkek Kz Erkek Kz Erkek Kz Erkek Kz Erkek Kz Erkek Kz Erkek Kz Erkek

43 57 43 57 43

,49 ,63 ,42 ,65 ,44

,506 ,487 ,499 ,481 ,502

2,143 2,092

98 98

,035 ,039

ahali tren kle olup bitenin farknda olmak szn tutmak * p<0.5

57 43 57 43 57 43 57 43 57 43

,67 ,42 ,72 ,51 ,77 ,95 ,86 ,74 ,81 ,53

,476 ,499 ,453 ,506 ,423 ,213 ,350 ,441 ,398 ,505

2,528 2,158 -2,802 2,004 3,015

98 98 98 98 98

,013 ,033 ,006 ,048 ,003

Tabloya konulan szckler p<0.5 anlamsal farkllk derecesine gre sralanmtr. Kle szc dndaki szcklerde kz rencilerin erkek rencilere gre szckleri doru kullanm orannn daha yksek olduu grlmektedir. Tablodan da anlalaca zere szck kazanm bakmndan kz renciler erkek rencilere gre daha baarldr. Bu durum bireyler arasndaki farklardan oluabilecek durumun cinsiyetler arasndaki farka da yansyabileceini gsterir. Kz rencilerin erkek rencilerden daha fazla doru kullanm oranna sahip olmasnn eitli sebepleri olabilmektedir. Bu balamda sosyo-kltrel, sosyoekonomik adan kendisini daha fazla gelitirebilmi kz rencilerin bilgi a imkanlarndan olumlu bir ekilde etkilendikleri sylenebilir ve sosyal medya aralarnn da bu duruma katkda bulunmasndan sz edilebilir. Sosyolojik adan bakldnda krsal kesimlerde yer alan kz renciler, erkeklerden daha az d evreyle iletiim halinde olabilmektedirler. Bir dier ve en nemli etken ise ergenlikteki bio-fizyolojik gelimenin kzlarda erkeklerden nce gelimesidir. Aratrmalarda ortaya konulan verilere gre kz bebeklerin szel uyaranlara, erkek bebeklerin ise grsel uyaranlara daha hassas olduu bilinmektedir. Bu yzden dilsel geliimini kritik dneminde evreden gelen gelitirici gelerle tamamlayabilen bir kz renci, bir erkek renciden daha fazla szck kullanm olanana sahip olabilmektedir. Gerek sosyolojik gerek biyolojik gerekse de evresel etkenlerden szck kullanmna gre cinsiyetler aras anlaml farkllklara yol aan nedenleri, bulgular ve yorumlar akla kavuturmak almay daha anlaml hale getirecektir. 2. Aratrmann kinci Sorusuna likin Bulgular ve Yorumlar .001 anlamllk dzeyini gsteren toplam yetmi bir szck arasnda (ile-belde), (ileky), (ile-belde-ky); (belde-ile), (belde-ky), (belde-ile-ky) ve (ky-ile), (ky-belde), (kyile-belde) olarak toplam dokuz seenekli ayrm yaplmtr. Bu szcklerden yirmi (23) tanesi
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

2108

Erdost ZKAN

ile okulunun belde ve ky okullarna; yirmi sekiz (28) tanesi ile okulunun belde okuluna; on yedi (17) tanesi ile okulunun ky okuluna; bir (1) tanesi ky okulunun ile okuluna ve bir (1) tanesi de ky okulunun ile ve belde okullarna olan szck doru kullanm orann gstermektedir. rencilere kazandrlmas hedeflenen szckleri, yerleim yerine gre doru kullanm oranlarn nicel verilere dktkten sonra, bu szcklerin hangileri olduu deerlendirildiinde u sonulara varlmtr: le-Belde le-Ky

Opera, Restore Etmek, Skun, Sevk, Mecburiyet, Azim, Nispet, Tedbir, Temin, timat, zgn, Gm, Dinamizm, mkan, Emsal, Harici, Bela, Tenkit, Hadise, Sevk Etmek, Haber Salmak, Ahbap, A szc olmak zere toplam yirmi (23) szckte ile okulunda renim gren rencilerin szckleri doru kullanm oranlar, hem belde hem de ky okulundaki doru kullanm oranndan yksektir. le-Belde

Sofa, Mensup, Fert, Vasf, Beeriyet, Ati, Odak, Cebren, Tevhit, Mahrum, Hyanet, Yegane, Hakikat, stikbal, Vefa, Aksiyon, Fini, Partal, Musallat Olmak, ini Dkmek, Muhabbet Etmek, Sihirli Kutu, Cereyan, Cumhuriyet, Tren, Mevki, Dizlerine Kara Sular nmek, Szn Tutmak szc olmak zere toplam yirmi sekiz (28) szckte ile okulunda renim gren rencilerin szckleri doru kullanm oranlar, belde okulundaki doru kullanm oranndan yksektir. Bu karlatrma, sz konusu szcklerin belde okulundaki doru kullanm ortalamalarnn ile okuluna oranla daha dk olduunu gstermektedir. le-Ky

Mimari, Medeni, Vasta, Bahtiyar, Vaat Etmek, Nesnel, Malup, Gen, Menfaat, ktidar, Edavat, Han, Fragman, Tamir, Gurbet, Modern, Yakasna Yapmak szc olmak zere toplam on yedi (17) szckte ile okulunda renim gren rencilerin szckleri doru kullanm oranlar, ky okulundaki doru kullanm oranndan fazladr. Bu karlatrma, sz konusu szcklerin ky okulundaki doru kullanm ortalamalarnn ile okuluna oranla daha dk olduunu gstermektedir. Ky-le-Belde

Yalnzca Muntazam szcnn ky okulunda renim gren rencilerin doru kullanm oran, aratrmada szckleri doru kullanm asndan baskn kan ile ve belde okullarnda renim gren rencilerin bu szc doru kullanm oranndan fazladr. Ky-le

Yalnzca Gaflet szcnn ky okulunda renim gren rencilerin doru kullanm oran, aratrmada szckleri doru kullanm asndan baskn kan ile okulunda renim gren rencilerin bu szc doru kullanm oranndan fazladr.

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

lkretim 8. Snf Trke Ders Kitaplarnda rencilere Kazandrlmas..

2109

*Belde okulunda renim gren rencilerin aratrmada yer alan szckleri doru kullanm oranlar, tek bana olarak, hem ile hem de ky okulundaki renim gren rencilerin szck doru kullanm oranlarna stnlk salayamamtr. Yerleim yeri ile renme arasndaki anlaml farkn snand bulgulardan da anlalaca gibi ile okulunda renim gren rencilerin kendilerine kazandrlmas hedeflenen baz szckleri toplumsal ve dilsel yap anlayna gre doru kullanm oranlar, iki szck ( muntazam ve gaflet) dnda, hem belde hem de ky okullarnda renim gren rencilerin szckleri doru kullanm oranlarndan yksektir. Fakat genel anlamda gnlk hayat ve kitle iletiim aralarnda pek rastlanlmayan szcklerin anlamsal farkll yaratt bu yetmi bir szckle ilgili olarak aratrmann ikinci sorusuna ynelik oluturulan bulgular, okul yerleim biriminin, szcklerin renciler tarafndan iselletirilmesi asndan, nemli bir etken olduunu kantlar niteliktedir. Aratrmann ikinci sorusuna ynelik bulgularda, grup varyanslarnn ete olduu zmlemeler, Post-hoc olarak ve Tukey sonular gz nnde bulundurularak oluturulmutur. Grup varyanslarnn ete olmad zmlemelerde ise Dunnett-C sonular dikkate alnmtr. Bu sonulara gre yukardaki tablodan anlalaca zere toplam yetmi bir szck arasnda .001 anlamllk dzeyinde farkllk bulunmutur. Bu szcklerin saysal deerleri ise grafiksel olarak aadaki gibidir: Grafik 1. Yerleim yerlerinin sahip olduklar szck ortalamalarnn birbirlerine gre oluan grafiksel deeri (szck says-yzdelik)
BeldeKy; 1; 1% Ky-le; 2; 2% KyBelde; 1; 1%

Belde-le; 0; 0%

le-Belde le-Ky Belde-le

le-Ky; 41; 43%

le-Belde; 50; 53%

Belde-Ky
Ky-le Ky-Belde

Grafik 1e gre, yerleim yerleri arasnda oluan szck renmelerine ynelik yzdelik dilimlerin yanstt .001 anlamllk dzeyindeki fark, yetmi bir szcn i szle alnabilmesi konusunda, ile okulunun belde okuluna gre %53 (50 szck), ile okulunun ky okuluna %43 (41 szck); belde okulunun ky okuluna %1 (1 szck), belde okulunun ile okuluna %0; ky okulunun belde okuluna %1 (1 szck), ky okulunun ile okuluna %2 (iki szck) olarak yansmtr. Sz konusu farkllk, szcklerin uygulama dosyasndaki doru kullanmlarna gre sralanm olup, yerleim yerleri arasndaki renime gre dzenlenmitir. Toplum dil bilim, dildeki farkllamann toplumsal dzende incelenmesi ve dilin toplumsal farkllklar nasl yanstt konusunda eitlikleri inceleyen bir bilim daldr. Bu balamda yerleim yerleri arasnda oluan farkllklar, sz konusu okul trlerinin bulunduu yerlerin kendi aralarndaki

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

2110

Erdost ZKAN

szcklere ynelik farkllklar da yanstt iin anlamsal farkll imleyen szel ifadeler toplum dil bilimsel adan incelenebilir. 3.Aratrmann nc Sorusuna likin Bulgular ve Yorumlar Temalarda kullanlan ve kazandrlmas hedeflenen szckler ile bunlarn temalar aras bilinebilirlik dzeylerini ortaya koymak amacyla toplam alt tema ve yz doksan szcn deerlendirildii bilinebilirlik ortalama tablosu oluturulmutur. Bu tablo bir yandan temalarn zorluk-kolaylk ya da renciye uygunluk-uygunsuzluk derecesini ortaya koyarken bir yandan da temalarda kullanlan szck saylarn vurgulamaktadr. Bu verilerle ortaya konan temalar aras saysal deerlerin nda szcklerin temalardaki bilinebilirlik dalmna ynelik yorumla malar yaplacaktr. Toplam alt temada yer alan yz doksan szck arasndaki doru kullanm oranlarna bakldnda (%50 ve alt) en az doru kullanm oranna %61 yzdelikle ve toplam elli yedi szckle tema ikide yer alan szcklerin sahip olduu grlmektedir. Toplam alt temada yer alan yz doksan szcn temalara gre dalmna bakldnda szcklerin kazanlabilirlik oranlar arasnda bir uyumsuzluk grlmektedir. Bu da temalardaki metin seimlerine verilmesi gereken nemi bir kez daha gstermektedir. Temalarda yer alan okuma metinlerinin sahip olduu szckler, rencilerin gnlk hayatta kullanabilecei ve kendi i szlklerine kullanm sonras kolaylkla alabilecei trden olmaldr. Grafik 2. Temalarn sahip olduu toplam yz doksan szcn bilinebilirlik (%50den az) esasna gre grafiksel dalm
T5; 8; 9% T4; 16; 17% T6; 0; 0% T1; 6; 6%

T1
T2 T3

T3; 7; 7%

T2; 57; 61%

T4 T5 T6

Grafikte yer alan temalar aras (yzde elli ve aas) szcklerin bilinebilme oranlara bakldnda; tema 1deki yzde altlk deerle sadece alt szcn, tema 2deki yzde altm bir gibi yksek bir deerle elli yedi szcn, tema 3e ait yzde yedilik deerle yedi szcn, tema 4te kullanlan yzde on yedilik deerle on alt szcn, tema 5te kullanlan yzde dokuzluk deerle sekiz szcn ve tema 6da ise yzde sfrlk deerle sfr szcn belirlenen snr olan yzde ellinin altnda kald ve renciler tarafndan yantlanmad ya da yanl yantland gzkmektedir. Grafikten de anlalaca gibi temalarn ierdii rencilere kazandrlmas hedeflenen szckler arasnda uyumsuz bir dalm sz konusudur. Seilen metinlerden dolay olumas doal karlanabilecek szck varlnn baz temalarda uygun olmad grlmtr. zellikle tema altda yer alan szcklerle ilgili sorular, renciler tarafndan yantlanamam ya da yanl yantlanmtr. Bu durum da Trke ders kitaplarna konulan metinlerin ierisinde bulunan ve rencilere kazandrlmas hedeflenen szcklere dikkat edilmesi gereini bir kez daha
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

lkretim 8. Snf Trke Ders Kitaplarnda rencilere Kazandrlmas..

2111

gstermektedir. Aksi taktirde yukardaki grafiksel deerlere ders kitaplarnda sk rastlanlabilir. Yani temalar aras szckler baznda bir uyumsuzluk ve uyumsuzluun metinlere yansmas sonucu ortaya kan yanl veya eksik renmeler, renci i szln olumsuz etkileyecek ve yaam boyu sren dilsel geleri kazanm srecine katkda bulunamayacaktr. Sonular Aratrmaya ynelik sonular, aratrma sorular balamnda srayla aada verilmitir. 1. Aratrmann birinci sorusuna ilikin bulgulardan yola klarak u sonulara ulalabilir: Trke ders kitaplarndaki metinlerde yer alan ve renci i szlne kazandrlmas hedeflenen szcklerin retimi balamnda rencilere uygulanan alma dosyasnda yer alan yz doksan (193), p<0.5 anlamsal farklla gre on yedi (17), szcn doru kullanm deerleri irdelendiinde alma grubunda yer alan kz rencilerin (43) erkek rencilere (57) gre, szck kullanmnda (kle szc hari) stnlk salad sonucuna ulalmtr. rneklemden kzlarn erkeklere gre szck kazanmnda ve bunlar i szlklerine alabilmeleri srecinde daha etkin olduu sonucuna ulalmtr. 2. Aratrmann ikinci sorusuna ynelik bulgulara bakldnda aratrma rneklemini oluturan yz rencinin eitim-retim grd okul yerleke trleri (ile-belde-ky) ile szcklerin edinimi arasnda oluan anlaml farkllklarn okul yerleke trlerinin rencilerin kendilerine kazandrlmas hedeflenen szcklerin iselletirilebilirliini ve ayn zamanda toplumdil bilimsel yap farkll yaratarak kazanmlar etkiledii sonucuna ulalmtr. Yerleim yeri ile szckleri kazanm oran arasndaki gruplar aras ve grup ii ( ile-belde, ile-ky, ile-belde-ky; belde-ile, belde-ky, belde-ile-ky; ky-ile, ky-belde, ky-ile-belde) anlaml farkn snand bulgulardan u sonuca varlmtr: le okulunda renim hayatn srdren rencilerin kendilerine kazandrlmas hedeflenen toplam yz doksan szc, (muntazam ve gaflet hari) belde ve ky okullarnda renim gren rencilerden daha yksek oranda (%96) iselletirmiler ve uygulama dosyasnda yer alan szckleri doru yantlamlardr. Muntazam ve gaflet szcklerinde ise ky okulunda renim gren rencilerin dier yerleim yerlerinde (ile-belde) renim grenlere oranla doru kullanm ortalamalar daha yksektir. 3. Aratrmann nc sorusuna ynelik bulgular irdelendiinde ilkretim sekizinci snf Trke ders kitaplarnda yer alan toplam alt temann ierisinde bulunan ve rencilere kazandrlmas hedeflenen toplam yz doksan szcn, i szle alnabilme ortalamalarnn temalar aras bir uyum zellii tamad ve temalarn kolaydan zora, renciye grelik ilkeleri gz nnde tutulmadan oluturulduu sonucuna grafik ikide yer alan szcklerin temalara gre dalm ve doru kullanm oranlarndan yaklalarak ulalmtr. Doru kullanm oranlar en az olan toplam yirmi szckten on alt tanesi Tema 2 de yer alrken; doru kullanm oran en fazla olan toplam yirmi szcn sekiz tanesi Tema 1de, alt tanesi Tema 6da, tanesi Tema 5de, iki tanesi Tema 4de ve bir tanesi de Tema 3de bulunmaktadr. alma grubunda yer alan rencilerin szckleri doru kullanm dalmlarna gre ise toplam alt temada yer alan yz doksan (193) szck arasnda doru kullanm oran en az olan szckler srasyla (ilk yirmi): reze, mnci, mefhum, edip, dalalet, tebarz, terakki, mspet, muntazam, Cihannma, azimkarane, bedhah, tezahr, mstevli, mrit, idrak, tekaml, im, mihrak, inkiaf eklinde olup, doru kullanm oran en fazla olan ilk yirmi szck ise: Atatrk, gz tutmak, misafir, fikir, vakit, konser, ky, yakasna yapmak, evresine bakmak, otobs, yurt, empati, gelenek, zaman, tefti, fert, orkestra, kle, tasarruf, vicdan azab duymak szckleridir.

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

2112

Erdost ZKAN

neriler 1. lkretim Trke ders kitaplarna seilecek metinlerin bu almada belirtilen eletiriler nda oluturulmas salanabilir. Bylece temalarda rencilere kazandrlmas hedeflenen szcklerin gnlk hayatta, basnda, kitle iletiim aralarnda kullanlan ve rencinin i szlne kolayca katabilecei ve dil yaamnda bavurabilecei szcklerden olumas gzetilebilir. 2. Ders kitaplarnda yer alan ve rencilere aktarlmak istenen szcklerin retmenler tarafndan ne kadarnn benimsendiine ilikin almalar yapmak, szcklerin uygunluunu belirlemeye katk salayabilir 3. Ders kitaplarnda yer alacak metinlerin seiminde szcklerin kullanm skln dikkate almak, nceliklerin belirlenmesinde etkili olabilir. 4. almadan kan sonularla, eitli yerleim yerleri arasnda doab ilecek anlamsal farkll ortadan kaldrmak iin szcklerin metinlere konulmadan nce szck analizi yaplmas renci i szln oluturmada yarar salayabilir. 5. Szck retiminde geleneksel eitim anlaynn rn olan ezberci yaklamdan vazgeilip, Trke retmenlerinin ada eitim anlay dorultusunda rencinin szckleri yaayarak, eitli oyun ve kuramlarla kazanmas bireyin i szln olumlu etkileyebilir. 6. Sz konusu alma bir ilin sadece farkl yerleim yerindeki okullar kapsamaktadr. Bu almann blgeler aras okullarda, karlatrmal olarak yaplmas daha gvenilir ve genelletirilebilir verilere ulamaya olanak tanr. 7. Eitim-retim aamasnda renciye model olan retmenlerin szck kazanm ve kullanmnda kitaplarn nemini vurgulayacak etkinlikler yapmas ve bu etkinlikleri srekli hale getirmesi i szl etkenletirebilir. 8. Trke retmenlerinin kuramsal bilgiden te uygulamal szck retimini gerekletirmesi ve rencilerin metinlerde yer alan szckleri szlkten bulup yazmasyla yetinmeyip her temann sonunda kazandrlmas hedeflenen szckleri uygun bir lme aracyla lmesi, saptanan eksikliklerin giderilmesi iin nlem almas renilen szckleri kalclatrabilir. 9. Szckleri yerinde ve doru kullanmak, ana dil becerilerini etkili kullanabilmekten geer. retmenlerin drt temel dil becerisini sadece Trke derslerinde deil tm dier dallarda etkili bir ekilde gzetmesi (dll okuma, yazma, dinleme ve konuma etkinlikleri v.b) rencilerin i szln gelitirebilir.

KAYNAKA AIKGZ, K. . (2003). Etkili renme ve retme. (Drdnc Bask). zmir: Eitim Dnyas Yaynlar. ADDNGTON, J. E. (1996). % 100 Dnce Gc. stanbul: Akaa Yaynclk. AKARSU, B. (1998). Wilhelm von Humboldtda Dil-Kltr Balants. stanbul: nklap Kitabevi. AKSAN, D. (1995, 1998, 2000, 2010). Her Ynyle Dil. Ankara: TDK Yaynlar. AKSAN, D. (2006). Trkenin Szvarl. Ankara: Engin Yaynevi.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

lkretim 8. Snf Trke Ders Kitaplarnda rencilere Kazandrlmas..

2113

ALTAN, A., Arhan, S., Baar, S., ztrker, G., Ylmaz, D. (2010). lkretim 8 Trke retmen Klavuz Kitab. Ankara: MEB-Yenign Matbaaclk. ALTINRS, A. (2003). Dil Felsefesine Giri. stanbul: nklp Yaynevi. ARKONA, S. (1993). Psikoloji Zihin Sreleri Bilimi. stanbul: Alfa Yaynevi. ATKNSON, R. (2006). Psikolojiye Giri (Hilgards Introduction to Psychology 12th Edition ev. Yavuz Alogan). Ankara: Arkada Yaynevi. AYDOAN, A. (2009). Dncenin ars Kant-Schopenhauer-Heidegger. stanbul: Say Yaynlar. BACANLI, H. (1999). Geliim ve renme. Ankara: Nobel Yaynevi. BAKAN, . (1998). Bildiriim nsan Dili ve tesi. stanbul: Altn Kitaplar Yaynevi. BYKKANTARCIOLU, N. (2006). Toplumsal Gereklik ve Dil. stanbul: Multilingual Yaynlar. ERKMAN-AKERSON, F. (2007). Dile Genel Bir Bak. stanbul: Multilingual Yaynlar. GLERYZ, H. (2002). Yaratc ocuk Edebiyat. Ankara: Pegem A Yaynclk. KARADZ, A. (2010). S. 1566-1578. Turkish Studies Volume 5/3 Summer 2010. KARASAR, N. (2007). Bilimsel Aratrma Yntemleri. Ankara: Nobel Yaynevi. KAVCAR, C. (1982). Edebiyat ve Eitim. Ankara: A. . Eitim Bil. Fak. Yaynlar No: 119 KAYAALP, . (1998). letiim ve Dil. Ankara: Diyanet Vakf Yaynlar. KIRAN, Z. (2002). Dil bilime Giri (Dil bilgisinden Dil bilime). Ankara: Sekin Yaynlar. KOCAMAN, A. (2006). Dilbilim. Ankara: Dil Dernei Yaynlar. KONGAR, E. (2008). 21. Yzylda Trkiye. stanbul: Remzi Kitabevi. KOAR, E. (2002). "lkretim Okulu Trke Dersi Program- Trke" Konu Alan Ders Kitab nceleme Klavuzu 1-8. Ankara: Nobel Yaynclk. KKSAL, A. (1980). Dil le Ekin. Ankara: TDK Yaynlar. LEWANDOWSK, T. (1975). Linguistisches Wrtherbuch. 3 cilt. Heidelberg. LLE MERT, E. (2010). Etkinliklerle Szck retimi. Ankara: An Yaynclk. MEB (2006). Trke retim Program. Talim ve Terbiye Kurulu Bakanl. NAS, R. (2001). Metinlerle lkokuma-Yazma retimi. Bursa: Ezgi Kitabevi. ZKAN, E. ve SEZER, A. (2011). Dil ve Anlatm Sanatlar. Ankara: Pulat Basmevi. PORZG, W. (2003). Dil Denen Mucize (ev. Vural lk). Ankara: TDK Yaynlar. SENEMOLU, N. (2001). Geliim renme ve retim. Ankara: Gazi Kitabevi. SEVER, S. (2011). Trke retimi ve Tam renme. Ankara: An Yaynclk. SNMEZ, V. (2002). Eitim Felsefesi. Ankara: An Yaynclk. TAMARO, S. (2006). Her Szck Bir Tohumdur (ev. Eren Cendey). stanbul: Can Yaynlar. TRKE SZLK. (2005). Ankara: TDK Yaynlar.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013

2114

Erdost ZKAN

UYGUR, N. (2003). Kltr Kuram. stanbul: Yap Kredi Yaynlar. VARDAR, B. (1998). Dilbilimin Temel Kavram ve lkeleri. stanbul: Multilingual Yaynlar. VYGOTSKY, L. S. (1998). Dnce ve Dil. stanbul: Toplumsal Dnm Yaynlar

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013