Ôસન્ડે ઈÐમહેફીલÕ Ð વષઃર્ ચોથ ું Ð અંકઃ 156 – January 04, 2009

ુ Õ ફોન્ટમા અક્ષરાકનઃ

ÔઉંઝાજોડણીÕમાં અને Ô તી
ઉ મ ગજ્જર uttamgajjar@hotmail.com


ં બોલો
ગજરાતીમા

♦ ડૉ. પકજ
શા.ં જોશી

થોડા સમય પહેલા ં વડોદરા જવાન ું થય ું અને યા ં વી ાથ ઓ, યવાનો
તથા ઘણાય
રસ ધરાવતા નાગરીકો સાથે વી ાન તથા
ં ુ એ બધામા,ં
પરત

ં વીશે ઘણા મઝાના વાતાલાપો
ાડ
થયા.
ર્

ાથમીક તથા માધ્યમીક શાળાના વી ાથ ઓ સાથે ગાળે લી એક

ં યાદગાર બની ગયા. તેમણે મને આજના
બપોરના બેએક કલાક મારે માટે અ યત

ગજરાતની
શીક્ષણÐપ તી વીશે વીચારતો કરી દીધો. આમ તો મારે થોડી વી Ðવી ાનની

વાતો કરીને પછી આ નાનાંÐમોટા ં બાળકો સાથે કઈક
ઘટના એવી બની કે , મને પોતાને જ અનેક

ો રી કરવાની હતી; પણ તેમા ં

ો થયા. તે બધાના જવાબ તો હજી મને

મ યા નથી અને એથી જ સૌની સાથે તે વીશે વાત કરવા
મુળ વાત એમ બની કે થોડા
વીશે મ વાત શરુ કરી.

વ ું લાગે છે .

ાથમીક પરીચય પછી તારાઓ,વાભાવીક રીતે જ ગજરાતીમા

ુ ર્,

હમાળા વગેરે

ુ ં બોલતો હતો, વી ાથ ઓં હતા,ં પાછળ છે લે કે ટલાક શીક્ષકો પણ બેઠા હતા. તેઓ
આનદથી
સાભળતા

ુ દી

ુ દી

ં બાળકોને લઈને યાના
ં વી ાનકે ન્ મા ં આ યા હતા.
શાળાઓમાથી
બ ું બરાબર ચાલત ું હત ું અને વ ચે વ ચે તારાÐનક્ષ ો વીશે અં ેજી શ દો પણ ુ ં
ુ જણાય યા,ં
કહેતો જતો હતો, જરર

થી ભવી યને માટે વ ુ અ યાસ કરનારને તે

ઉપયોગી થાય. યા ં થોડી વારમા ં જ પાછળથી એક શીક્ષક મારી પાસે આ યા અને મને
વ ચે જ અટકાવીને કહેવા લાગ્યાઃ Ôસાહેબ, અં ેજીમા ં જ આખ્ખી વાત કરો ને ! આવી બધી
વાત તો અં ેજીમા ં જ બરાબર થાય ને !Õ
ં મળી છે . મને કઈ
ં વાધો

મ તરત વી ાથ ઓને ક ું કે , Ô ુ ઓ, મને આવી વીનતી
ં . તેમા ં
નથી. ચાલો, અં ેજીમા ં વાત કરીએ.Õ અને મ ભાષા બદલી અને વાતનો તંત ુ સાધ્યો

હ ુ માડ

ણÐચાર મીનીટ ગઈ હશે યા ં તો આગળ બેઠેલી દસÐબાર વષની
છોકરી
ર્

ં સમજાત ું નથી ! પહેલા ં ગજરાતીમા

ં કે વી સરસ
જોરથી બોલી ઉઠીઃ Ôહાય, આમા ં તો કઈ

ં જ બોલો ને, લીઝ !Õ
સમજ પડતીÕતી ! સાહેબ, ગજરાતીમા

મ વી ાથ ઓને જ પછ ુ ું તો ઈ છનારાઓ હાથ ઉંચા કરોÕ અને ઘણા બધા હાથ ઉંચા થયા.ં અં ેજી શાળાઓમા ં ભણે છે . મ શીક્ષકો તરફ અમારામાના ં છે તો ગજરાતીમા ુ ં જ વાત ચાલવા દો ને ! પછી એવું હશે તો જોઈને ક . અધ્યક્ષ કે બીજા મહેમાનોની ! સાવ શાતી ં છવાયેલી હતી. વળી કોઈ આવીને મને ધીરે થી કહી ગય ું કે આમા ં અં ેજી માધ્યમની શાળાના ઘણા ુ .Õ યારે એક જ હાથ ઉંચો થયો. Ôમારા પ પાએ નીયમ કય છે કે તેમની સાથે મારે અં ેજીમા ં જ બોલવાન.Õ ં ુ આ ઘટના વીશે ધ્યાનથી વીચારીએ તો તે આજના ગુજરાતમાં બધે વધતાÐઓછા પરત અંશે આવી પરી થીતી હશે.ું અં ેજી એટલા માટે .ું Ôગજરાતીમા ુ ં જ વાત ચા ુ રાખવી તેમ વી ાથ ઓ છે . આપણી આજની શીક્ષણÐ .Õ મ તરત ુ ધરે કય . તો પહેલા ં ક ું અં ેજીન. બધાની નવાઈ વ ચે એ છોકરો કહે કે .ું હવે ન સમજવાનો અને મઝાવાનો વારો મારો હતો ! મ ક .ું Ôબાળકોને પસદ ં બોલી દઈ . Ôપણ મ મી સાથે ?Õ અને જવાબ હતો. જોરથી બોલી ઉઠ ો. પછી અં ેજીન ું પછ ં કે ટલા વી ાથ ઓ અં ેજી શાળામાથી ં આવે છે તે થોડા જ હાથ ઉંચા થયા.ું Ôતમારામાથી ં લાગી ગય ું ! આથી જરા સશોધન કરવા મ વી ાથ ઓને પછ ઘણાય ં ઘરમા.ું Ô ુ ઓ મી ો. પછી આગળ વધીએ. તે ભલે ભણતા. શીક્ષકો ં . Ôએ તો ુ ં જ હોય ને !Õ ગજરાતીમા ભાષાની આવી ચચાર્ થશે તેવી કોઈની ધારણા નહોતી Ð વી ાથ ઓ..ુ ં ં ાડની વાતમાથી હટીને મારંુ પોતાન ું મગજ જ આ ભાષાના મા ં ં ુ . છે વટે આમાથી ુ ં તો તે ઘણાયેÐઅડધા પછતા પણ હવે ટલા હતા. પણ મ આગળ ક ું તેમ મારા માટે અને આ સભા તો તે દીવસે સરસ પરી કદાચ આપણા બધાને માટે અનેક ં ં મી ોએ પછી ક ું ો છોડતી ગઈ. આ સદભ યાના કે . ં થઈ આશરે બસોÐસવાબસો વી ાથ ઓ અને આઠÐદસ શીક્ષકો હશેÐબધા જ શાત ગયા. ઘરમા ં તો ગજરાતીમા હાથ ઉંચા કરો. તે વીશે ુ ચક માહીતી મળી જાય છે .ું Ôએમ નહ ..ું તમારા સતોષ ં છે લે થો ુ ં અં ેજીમાયે માટે !Õ ુ થઈ. કે એથી વ . Ôઅમારે વડોદરામા ં આવી અં ેજીÐગુજરાતીની મારામારી તો ચા યા જ કરે છે હમેશાં. પણ મને એ વાત કરો કે તમારામાથી તમારા ં માતાÐપીતા સાથે કે ટલા અં જીમા ં વાત કરે છે ?Õ યારે એક ચબરાકીયો વળી ુ ં જ બોલીએ ને ?Õ મ ક . મને તો ુ ં બોલવાન ું ગમશેÐગમે જ છે ખાસ કરીને ગજરાત ુ ગજરાતીમા માં. પણ આ શીક્ષક સાહેબે ં નથી. Ôસાહેબ.ું તો થો ુ ં અં ેજી મને પણ આવડે છે આથી તેનો પણ વાધો ન ી કરો કે કઈ ભાષામા ં વાત કરવી છે .

Ôમન્કીÕ અને એવા બીજા શ દો શીખવામા ં ચારÐપાચ ર્ બાળકને થોડી વાર પણ લાગે તો તેના ÔએડમીશનÕન ું ું થશે. એવા ભયથી સજાતી ં ર્ ભયકર તાણ. શાળાઓ તથા શીક્ષકની થીતી તથા તૈયારી વીશે આ ં સકેં તો મળે છે . ડી. ઘટનામાથી બાળકનો જન્મ થાય પછી એકાદÐબે વષર્ તેને કડવાટÐક ુ Ðકરીયાત ું પાવાનો ં ુ એ તો ઉપયોગી છે .પ તી. બાળÐમાનસશા ીઓ. પરત ં શાળાએ. શીખવી દે વા માટે ઘરે ઘરમા ં કેમ ય ુ ની પરી થીતી રચાય છે ? ં વષના જો Ôકે ટÕ. દાયકાઓ પહેલા પણ. ભય . ભાઈÐબહેન. ગજરાતના સમાજમા ં અને કારકીદ મા ં સફળ થવ ું હોય તો અં ેજી. મામાÐમામી. એવ ું મને તો જણાય છે . ÔબેટÕ. બી. આ જ બાળક થો ુ ં મોટુ ં થાય અને આપણે યા ં રીવાજ છે . શીક્ષકો અને માÐબાપ ૃ ું અમતરપી ૃ ુ પોતે પણ આવી જ રીતે માતભાષાન ધાવણ છોડાવીને પરભાષાની કટુતા ં Ðછ વરસન ું માડ ં થાય યા ં પીવડાવવા શા માટે તૈયાર થઈ જાય છે ? હજી તો બાળક પાચ તેને અં જી એ. એ સમયે ા યાપક ી મગનભાઈ દે સાઈ માત ૃભાષાની વાત કરવામા ં એવા ુ વગોવાયેલા કે ગજરાતી મા યમ ને Ôમગન મા યમÕનું નામ અપાયે ું ! ં ુ પરત ું આ માન્યતા અને ખ્યાલ સાચો છે ? એનો જવાબ મેળવવા તો વૈ ાનીકો. આનદ ં . શોક. આ સાથે જ એ પણ યાદ આવી જાય છે કે અમે શાળામા ં ભણતા યારે પણ. કે ળવણીકારો તથા ત વ ાનીઓની સલાહÐ અભી ાય લેવાંÐસમજવાં જોઈએ. ુ ું મન થાય પણ એ વાતને હમણાં એક બા ુ એ રાખીને પહેલા ં તો મને એ જ પછવાન ુ ં વરસના ં કમળા ં બાળકોની શી દશા અને હાલહવાલ થાય છે કે આ પરી થીતીમા ં ચારÐપાચ છે એનો કોઈએ વીચાર કય છે ? દોઢÐબે વષની વય થતા ં થો ુ ં થો ુ ં સમજ ું થત ું જત ું ર્ બાળક પોતાના ં કાકાÐકાકી. ભાષાÐશા ીઓ. અને એ નહ હોય તો આપણે યાની કાઠીયાવાડી બોલીમા ં કહીએ તો Ôમરાઈ જા Õું . સી. શાળાઓ. દાદાÐદાદી. આ ુ ગજરાત વીઘાપીઠના આવી જ ઉ તા અને લાગણીઓની લડાઈ સાથે ચચાતો ર્ . ફફડાટ અને માતાÐપીતાના ચકળવકળ ચહેરાઓ કોણે નહ જોયા હોય ? ુ ુ આ બધી પરી થીતીન ું મખ્ય કારણ એ જ છે કે આપણા ગજરાતી સમાજમા ં અને ુ ં શહેરÐગામોમા ં એવો અતી યાપક ખ્યાલ અને માન્યતા છે કે જીવનમાં. ખ ુ ઃખ. તથા આસપાસના આડોશીÐપાડોશી તથા સમાજમાથી ુ . આપણી મનોદશા. અં ેજી અને બસ અં ેજી ભાષા જ ં જોઈએ. બાળમદીરે જત ું થાય કે તરત જ તેને સમાજ. માતાÐપીતા આ બધા ં ં હષર્. આમ આપણો આખો સમાજ જાણે એક કારની ભય ભરે લી તાણÐનવસ થીતીમા ં ર્ જીવી ર ો છે એમ કહીએ તો જરા પણ વધારે પડત ું નહ કહેવાય.

મહાન છે . બાળÐમનોવી ાનીઓના કહેવા ુ સામાન્ય અનભવથી પણ આપણને બધાને પણ ખબર છે તે ગતીથી નવી નવી વાતો અને ૃ માતભાષા . ુ ગજરાતના કોઈ સામાન્ય ગામ કે શહેરમા ં આ બાળક વસે ું છે તેવો વીચાર કરો. વા ં દે ખાતા ં હતા ં ! પહેલા ં અતી ેમાળ અને ુ દી જ ં સમાજ. ં ં એકસોમાથી પચા Ðુ અ ા ુ ટકા તો બાળકની આ ુ બા ુ વાભાવીક રીતે જ તેની ૃ ું વાતાવરણ હોય છે અને વધારામા ં હીન્દી. ં સૌથી વ ુ રતાપણ ુ ર્ વાત તો એ થાય છે કે તેમાયે મા ં આજની ક્ષણ ુ તે ધી ું ું ું ું હત ું તે તેની સમક્ષની માતભાષા ૃ હસતÐરડત . બરાબર આ જ સમયે તેને ાન મેળવતÐશીખત નાથી તે પોતાના અ યાર અને પોતાની અભી યક્તી સાધી માણે અને ુ ુ ર્ પરીચીત થઈ ુ ુ ધીના અનભવોથી પણ ું છે . તે વરપે ૃ તેની માતભાષા કરતા ં ઉ મ. Ôસી Õ કરી લેવાન ું છે . ગ ુ સો અને આવી અનેકવીધ લાગણીઓ. ુ ં વ ુ માણે. ુ ન્દરીની ુ મ. અંતઃકરણની ક્ષીતીજો ધીમે ધીમે વીકસતી આવે છે . સાચી હકીકત તો એ છે કે મોટા ભાગના ં બાળકોનો ઘણો સમય. દે શોને પણ એ જ રીતે ઓછે Ðવ ે અંશે લાગ ુ પડે છે . આ બ ે ં મનોવેદનામય પરી થીતી પણ આમાથી ં સજાતી પક્ષે એક અ યત ર્ હોય છે . ઉપયોગી. આવ ું માનવાÐમનાવવાની બળજબરી શરુ થાય છે .ું ખાતÐપીત . અલબ . ઘણા બધા કી સાઓમા ં તો બાળક તથા માતાÐપીતા. મોટાભાગના કી સાઓમા ં બાળકને આ નવો અનભવ ભયજનક જ ું જણાય છે અને તેની રચના મક શક્તીઓ ગગળાઈને તેની નવ ું નવ ું શીખવાની ગતી ધીમી પડી જાય છે . આ ુ ુ ં ુ નવી પરી થીતી સાથે અનકલન અને સતલન સાધવામા ં જ પસાર થઈ જાય છે . . ભારતના અન્ય વાત. ં વષન હવે તે ચારÐપાચ ર્ ું થતા ં જ એક ુ દી જ ભાષા(અં ેજી)ની કે ટલીક રગબે ં રં ગી ં તેણે કઈક ં કે સાવ સાદી પ ુ તીકાઓ તેની સમક્ષ હાજર થઈ જાય છે ! અચાનક જ.ં ેમ. માહીતી ાનના ં પદનો ઝીલત ું મોટુ ં થત ું જાય છે અને તેના ં મન. ુ ન્દર . વાતાવરણમા ં તે ઉછય ુ છે તેનાથી કઈક વાત આ થવા લાગી છે . બાળપણનો આ એક એવો સમય છે માં. અનેક વષ . બાળક વ મા ું ું હોય છે . તેનાથી તેને વીખટુ ુ ં પાડી દે વાનો ુ ું છે ય ન અને ુ કાયર્ શરુ થાય છે . અં ેજી ભાષાઓના આપણા પોતાના માતભાષાન બની ગયા હોય તેવા કે ટલાક શ દો. ુ ી. તેમાથી Ôકરી લેવાનુÕં છે ÔશીખીÕ લેવાન ું છે . એવી વાત એ જ માતાÐપીતા ારે ક આ હ કે દે વ ુ ત ારે ક થોડા ગ ુ સા સાથે કરવા લાગે છે .ું નાચતÐગાત તો હલકીÐનબળી છે ં હાજર કરાયેલી તેવી વાત શરુ થાય છે ! કોઈ ફેશનપરે ડમાથી અં ેજી ભાષા તેની સમક્ષ ર ુ કરાય છે .

ર્ કમળી ુ ુ બમા ં બાળકનો જન્મ થાય કે તરત જ ઘરમા ં અને આસપાસ પણ બધી તમારા કટ ુ તેન ું શાળાન ું શીક્ષણ તમે અં ેજીમા ં વાતચીત.ં ુ ં જવાનો ચારÐપાચ વષના બાળકની મનો મીકામા ર્ ય ન કરીને આ વાત વીચારશો તો તરત સમજાશે. ય . અહ મ ૂળ વાત એટલી જ છે કે ં દનો ભાષામા ં બાળક જન્મથી સવે હણ કરત ું આ ય ું છે તેમા ં જ આગળન ું શીક્ષણ તેને માટે સરળ અને સહજ રહે છે . યારે તેમા ં ચારÐ ુ ં વષની ું પાચ વયે જ ભાષામા ં ફેરફાર કરવાથી વાભાવીક જ ગચવાડો ઉભો થાય છે . આપણા સમાજમા ં યાપક બનતી જતી માન્યતા અને ખ્યાલ. જરાતપાગા . યવહારો અં ેજીમા ં જ થવા લાગે તો જરર ુ ુ શરુ કરી શકો. માતભાષામા ાથમીક શીક્ષણ તો દરે ક બાળકને તેની ના અનેકાનેક ફાયદાઓ છે . ક પનાશીલતા પર આઘાતÐ હાર થઈ તે કઠીત થાય અને એમ જ બને પણ છે . મ તો ઘણાયે જોયા જ છે . આવી ઘટનાના અનેકાનેક દાખલા તમને તમારી જ આસપાસ ટલા જોવા હોય તેટલા સરળતાથી મળી શકશે. બાળકન ું વાચન તથા અનભવ ુ માતભાષામા ુ ભાષાઓ તથા આવડતો તો એ ઘણી વધારે થોડા વીશાળ બને અને પછી અન્ય જરરી સરળતાથી હણ કરી લે છે અને આમ. ુ કોએ વીગતવાર વૈ ાનીક અ યાસ પછી એક અહેવાલ બહાર તા તરમા ં જ યને ુ ું પાડ ો છે . આન ું પરીણામ એક જ હોઈ શકે અને હોય છે કે તેની ું વાભાવીક રચના મકતા.ં ુ કાશન. પણ તેમ ન હોય તો તો નકસાન જ નકસાન છે .ં જોશી ª ુ નÐ2006ના Ôનવનીત સમપણ ર્ Õના અંકના પાન 97 ઉપરથી સાભાર. વડોદરાÐ૩૯૦૦૦૧ મ ુ યÐ૬૦ રપીયા ુ ુ દાડીકર ં કાશકÐપારલ . જીવનના સવાગી વીકાસમા ં તે વધારે સરળતાથી આગળ વધે છે .. વળી. પકજ શા. અને જો એ ન થાય અને ૃ માતભાષાથી અન્ય ભાષામા ં બાળકન ું શીક્ષણ શરુ કરાય તો તેનાંય ઘણાં ગેરફાયદા અને ુ નકસાન પણ બહાર આ યા ં છે . ં ♦ ડૉ. તેમા ં જણા ય ું છે કે શરઆતન ૃ ં જ મળવ ું જોઈએ.º ુ Ô ુ ં તો ગજરાતી માધ્યમમા ં જ ભ યો ં પકજભાઈ નું એક પ ુ તક Ô ં !Õ એવ ું ગવથી ર્ કહેનાર આ ખગોળ વી ાની ં Ðદશન ાડ ર્ Õ હાલ જ ગટ થયુ. ની વાત મ ુ આગળ કરી કે જીવનમા ં સફળ થવ ું હોય તો શરઆતથી જ અં ેજીમા ં શીક્ષણ લેવ ું એ વાત ખોટી અને પાયા વગરની અવૈ ાનીક વાત છે .. વા તવીકતા તો એ છે કે એકવાર ૃ ં શીક્ષણ શરુ થાય અને પાયો મજ ત ુ બને.

પીઝા અને કરકરા કરકરે મગી ં મતલબ. Mumbai 400005. Tata Institute of Fundamental Research.Õ પછી કોણ પીશે ? Ôઠડા લેસન ઘ ું ર .. ૨૨ ડીસે બર ૨૦૦૮ના Ôમબઈ સમાચારÕના અંકમાથી ·Œ· ૨૧મી સદીના નગરનીવાસી બાલકૃ ણન ું ભાતીય ું (નરસ હ મહેતાના Ôજાગ ને જાદવાÕ પદન ુ ં તીકા ય) જાગ ને જાદવા.com ·Œ· Ôભાષા જાળવણીની જવાબદારી કોની? સૌથી પહેલી જવાબદારી માબાપોની છે . ઉમ ઘન યામ દે સાઈ બદલાઈ જશે યા ં સ ં કતીન ુ ુ ં પધામા Ôમબઈ સમાચારÕ દનીકે યો લી Ôગજરાતી ભાષાન ું ભવી યÕ નામક નીબધ ર્ ં ં ં . Homi Bhabha Road. પણ સ ં કતીન ુ બાળકને અં ેજી માધ્યમમા ં મકવાની ફેશન છે કે ુ ં જરરીયાત એનો ઉ ર આપવો સહેલો નથી. બ બ ુ ુ નોટ કો ુ ુ પ ુ તકો. ુ છે કે ભાષા મા સૌએ એ સમજી લેવાની જરર ુ મખ્ય વાહન પણ ભાષા જ છે .. Department of Astronomy and Astrophysics. તા.divya2@gmail. કૃ ણ નીશાળીયા. Colaba. કારણ કે એમા ં ઘણા ં બધા ં પાસા ં સકળાયે લા ં ૃ ૃ છે .ં ર્ સ કસપકઃ Pankaj S. યા ં આગળ ભાષા ૃ ું સ ં મણ પણ અટકી જશે. ીજા મે આવેલ એમના નીબધમાથી ું ં સાભાર.ં પડ ું હોમવકર્ પછી કોણ કરશે ? ુ . આ ૃ ું વાગ્વહેવારન ું સાધન નથી.ું રાતે ટીવી જોયુ.. Ð Ðડૉ. India Phone: 022-2278 2486 (direct) 022-2280 4923 (R)--Fax: 091-22-2280 4610/4611 E-mail:joshi. ુ ુ વીના કલમા ં કોણ જાશે ? તજ ુ ુ . ૅ . સ ં કતીન ુ પેઢી દર પેઢીથી ભાષાના મખ્ય વાહન ારા જ ચા ય ું આવત ું હોય છે . Joshi Professor. સ ં કતી લા ં છે કે બેને અલગ ૃ કરવા ં એટલે સ ં કતીના દે હ ઉપરથી ચામડી ઉતરડી લીધા ૃ ું સ ં મણ વ ું થાય. બ બ દફતરનો ભાર તે કોણ હેશે ? . બાળકને પોતાની ભાષાÐમાતભાષાથી વીખટુ ુ ં પાડવ ું એટલે એની સ ં કતીથી પણ વીખટુ ુ ં પાડવા ૃ અને ભાષા એકબીજાં સાથે એટલા ં સકળાયે ં વ ું થાય..

) ·Œ· Ôસન્ડે ઈÐમહેફીલÕ Ð વષઃર્ ચોથ ું Ð અંકઃ 156 – January 04.000થીયે વધારે ભાષા ેમીઓએ http://www. આપને પણ ગજરાતી ુ આ સદે ભાષાની અમ ુ ય સેવાના ં . દે શવીદે શમા ં ુ ં ં છે .com/index.php?action=downloadSeM પર ક્લીક કરવા વીનતી ..વાન આવી જશે.com ÔઉંઝાજોડણીÕમાં અને Ô તી ·Œ· ૅ લક્સીકૉન ની આ નવી આપને અને આપ મારફત આપના મી ોને પણ ુ ુ મલાકાત લેવાન ું નીમ ં ણ છે .gujaratilexicon. ુ ધીની અમારી ુ ની સઘળી વેબસાઈટ ં .અમારી ‘સન્ડે ઈ–મહેફીલ’ની અ યાર પીડીએફ ફાઈલો સરળતાથી ડાઉનલોડ કરવા.com ુ (નતન વષના ર્ એમના દીવાળી કાડમાથી ર્ ં સાભાર..00.com/ ની ુ ં મલાકાત ુ ધીમા લીધી છે અ યાર આપ સૌના સહયોગ થકી ‘સન્ડે ઈ–મહેફીલ’ના દે શ–વીદે શમા ં હજારો ુ વાચકો થયા અને રો રોજ નવા ં નામો ઉમેરાતા ં જાય છે એ પરવાર કરે છે કે.. ગજરાતી વાચનના રસીયા બ ુ મોટી સખ્યામા સૌનો આભાર. ુ વીના ગીરદી કોણ કરશે ? તજ ુ ં વળી કવીતા ગોખતા. વી ના ં કરોડો ગજરાતી ભાઈ–બહેનો interfaceની ુ ધી ં શો પહ ચાડવામા ં સહાય કરી. http://gujaratilexicon. નોકરીમા ં તને કોણ લેશે? Ðરતીલાલ બોરીસાગર ishan_borisagar@yahoo. પ ુ યના અધીકારી બનવા વીનતી વી ના 17. હૉનર્ બ ુ મારશે.. 2009 ુ Õ ફોન્ટમા અક્ષરાકનઃ ં ઉ મ ગજ્જર uttamgajjar@hotmail.ં ટડીરમમા ફીલમી ગીતડા ં કોણ ગાશે ? ભણે સાગર વળી આટ ું ભ યા પછી.

તો પછી ઉઠે છે . એ થઈ મારી શક્તીની મયાદા ર્ . ઓ ે લીયા’ તરફથી Kindly send your suggestions to: Ratilal Chandaria. વીપલ કાશીત થતા ‘ઓપીનીયન’ માસીકના અંકોની તથા ી. પરસેવો પાડીને મેળવે ું પરીણામ Ôપરી મ મને ં એ પરીણામ જાહેર જનતાને સતોષે છે કે નહ . કાઈ સાહી યકાર કે પ કારન ું ક ું જ લોકો તી ઠા ુ ં જા ું ં કે ુ ં રાખતા નથી. 2009 ુ Õ ફોન્ટમા અક્ષરાકનઃ ં ÔઉંઝાજોડણીÕમાં અને Ô તી ઉ મ ગજ્જર uttamgajjar@hotmail. Ô ુ ં એક કામ પરુ ંુ કરંુ મયાદા ર્ આવી ર ા ં યારે મારો સતોષ ં એ હોય છે કે મારી શક્તીની સમ ુ મ મહેનત કરી છે .com ··· Œ ··· . e-mail: ashok@gujaratilexicon.ૅ આ જ વેબ સાઈટ પરથી લક્સીકૉન અને ુ ક યાણી તરફથી લડનથી ં ી. ીપરાતે ૃ ુ અ છી કતીઓ Ôઅગાઉ તમે ખબ આપી છે એટલે એકાદ નબળી લોકો નીભાવી લેશે.Õ ં મન ું જ અને તમારો પોતાનો સતોષ ા ત ં મેઘાણી Ðઝવેરચદ ·Œ· ÔÔસન્ડે ઈÐમહેફીલÕ Ð વષઃર્ ચોથ ું Ð અંકઃ 156 – January 04. એથી ઉલટું.com ·Œ· ીય છે . વીણ વાઘાણી ‘મે બોનર્– ૃ ુ કાશીત થતા ‘માતભાષા ’ માસીકની મલાકાતે પણ જઈ શકાશે. પણ ં આપો તે તમારા સો ટકા કાઈ કરી શકે ું પરીણામ હોવ ું જોઈએ. આથી વ ુ સારંુ ધી ુ ં ન જ કરી શ ો હોત. એમ કદી ગણશો નહ . e-mail: rpchandaria@comcraft. ના.com Ashok Karania. માટે બહેતર છે કે કઈ આપો. પહેલો તો ં લેખકના પોતાના સતોષનો છે . એ આવે તે મી ુ ં લાગે છે . અગાઉ તમે લોકોને આ વાદ કરા યો હશે તેથી ં વ ુન ઉ ચ વાચનની લોકો તમારી તરફથી અપેક્ષા રાખીને બેસશે. Ôપણ ુ ં મારી જાતને કદી એમ સમજાવી લેતો નથી કે મારી જાહેરમા ં થઈ છે તેને આધારે ું ં ઘસડીને ફગાવીશ તે લોકો ચલાવી લેશે..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful