● ચીંતનની પળે ●

એક જ યક્તી વગર સારા જગ

ુ લાગે...
ના
Ðકૃ ણકાન્ત ઉનડકટ

માણસ અને જીન્દગીની વાત છે ડાય ત્યારે લોકો કહે છે કે, Ôએકલા આ યા છીએ
અને એકલા જવાન ું છે .Õ સાવ સાચી વાત છે . માણસ એકલો આવે છે અને એકલો

ય છે .

કારણ કે આવવ ું અને જવ ું માણસના હાથની વાત નથી. બીજી એક સાચી વાત એ છે કે
માણસ એકલો જન્મે છે , એકલો મરે છે ; પણ એકલો જીવી શકતો નથી.
બે ઘડી વીચાર કરો કે તમે

શહેરમા ં રહો છો એ આખા શહેરને ખાલી કરીને,

તમને એ શહેરમાં એકલા છોડી દે વાય તો તમારી શી હાલત થાય ? નગરમા ં ભટકો અને

કોઈ જ સામ ું ન મળે તો ? એકલતા બહુ જ ડરામણી ચીજ છે . કોઈ દર
અહેસાસ થાય છે કે

ય ત્યારે એવો

ણે આ ું નગર ખાલી થઈ ગય ું !


હમણા ં એક વડીલને મળવાન ું થય.ું તેમની ઉંમર ૭૦થી વધ ુ તો હશે જ. યગાન્ડાથી
તેઓ આ યા હતા. રાતનો સમય હતો. ઘરમા ં ઘણા લોકો હતા. બધા જ લોકો હસીને વાતો
કરતા હતા. ડીનર વખતે પીત્ઝા મંગા યો. પીત્ઝાનો
અ તીત્વ ઉપર

ુ કડો લેતી વખતે આ વડીલના

ણે ઉદાસી ઉતરી આવી. એક બાઈટ લીધ ું અને એમનાથી બોલાઈ જવાય ું

કે , Ôસરલાને પીત્ઝા બહુ ભાવતો.Õ બચેલો

દીધી. પાપણો
નીચે પાણી

ુ કડો પાછો મકી
ુ દઈ તેમણે

ં કરી
ખો બધ


વ ું કઈક
દે ખાય.ું કોઈનો મડુ ન બગડે એટલે તેઓ બાથ ુ મમા ં

મો ું ધોવા ચા યા ગયા. તેમના ં વાઈફના અવસાનને બે વરસ થઈ ગયા ં હતા.ં Ôસોરી,Õ


કહીને તેમણે ક ું કે , Ôઅમે પચાવન
વરસ સાથે ર ા.ં આ પચાવન
વરસ તો
દીવસની

મ વીતી ગયાં. તેના વગર આ બે વરસ બે ભવ


ણે પાચ

વા ં લાગ્યા ં છે .Õ આ વ ૃ ના

ં દના બધાને

ચહેરાની કરચલીઓ વ ચે ધબકતી સવે
પશ ગઈ. સામે બેઠેલા લોકોમા ં દોઢ
વરસ પહેલા ં પરણે ું એક કપલ હત.ું એક પણ શબ્દ બો યા વગર બ ેએ એકબી નો હાથ
પકડી લીધો. એક બી

સાથે

ખો મેળવી.


ખોથી પણ અસરકારક સવાદ
સધાઈ જતા

હોય છે !
તમારી પાસે આવી કોઈ યક્તી છે ?

ારે ય એવો વીચાર આ યો છે કે આ એક

યક્તી જો ન હોય તો જીન્દગીનો મતલબ શો રહે ? એ યક્તીની તમને કેટલી દરકાર
છે ? ઘણા લોકો એવા હોય છે

મને

યારે છીનવાઈ ગયાન ું ભાન થાય ત્યારે જ પોતાની


પાસે કઈક
બહુ મ ુ યવાન હત ું એનો અહેસાસ થાય છે .

એક જ વષર્ ! પતીએ ન ી કય ુ કે આ એક વરસ દરમીયાન હુ ં મારી પત્નીને ુ જ બ ુ ંુ ધ્યાન રાખીશ. છે લો સીન. તેનો પડ ો બોલ ઝીલીશ... મને કોઈ ફરીયાદ નથી. માણસ સાથે છાપ છોડી ં બને છે એ ઘટના માણસના ં મન અને મગજમા ં એક કઈ ય છે . તમે પોતે. એવો જ એક સવાલ છે કે તમારી જીન્દગીનો ખરાબ ં કયો ? માણસની એક સમ યા એ છે કે એ યાદ રાખવા સગ વ ું ં હોય છે તે કઈ ુ લી .ં ત ું ન હોય તો હુ ં સાવ એકલો. બસ યહી ઈક પલ હ. નેહ અને હફ ુ ં નસીબદાર લોકોને મળે છે . ચાલી ગયેલી આજ ુ ું !Õ ન ેમ નથી કરી શકતો તે પાછળથી ારે ય પાછી આવતી નથી અને ચાલી ગયેલી યક્તી પણ.. જો કોઈ માટે એવી યક્તી હો તો તમારા ેમન ું સન્માન કરો.ં એક દપતી હત. પત્નીને પણ ેમ કરીશ. એવ ું તમને કોઈ સગ ુ તો તમે શો છે ં જવાબ આપો ? જીન્દગીમા ં કે ટ ું બધ ું સા ંુ બન્ય ું હોય છે ! એમાથી કોઈ એક ચો સ ં સગને અલગ તારવવો મ ુ કે લ છે . ીયજનના કારણ કે ત ું છે તો હુ ં તમારા આ . તમારી પાસે એવા લોકો હોય તો તેની કદર કરો. ં કયો. લાગણી. એમાથી કે ટ કું ખરાબ. તમારી તે યક્તીને કહો કે . એક મહીના પછી પત્નીએ ક ું કે .. કોઈ દીવસ. Ôતમારા ં પત્ની પાસે હવે વધમા બસ. ીયજનને દર ભર રુ આ ભરપેટ પ તાતો રહે છે .ં એક દીવસ પત્ની બીમાર ૅ ૅ ં પડી. આ માણસો પણ ખરા છે ! લગ્ન પહેલા ં તેઓ ં ખાવા બાદ સોગદ ટલો પણ ેમ કરશે નહીં ! Ðશીડની શે ડન ·Œ· નકામી બાબતો ં ખાશે અને લગ્ન ેમ કરવાના સોગદ ુ લી ઓ. ત ું સારો છે . બ ં કય હોત તો ! આટલી કર પહેલાથી ં કરી હોત તો ! આપણા ં દસ ેમ પહેલાથી Ôઆટલો વષર્ મને દસ જીન્દગી વા ં લાગત. કોઈ તક કે કોઈ અવસરની રાહ ન હ.. તારા વગર આ ું જગ ુ ન જવા દો.ં ખબર પડી કે પત્નીને ગભીર બીમારી છે .Õ ુ ઓ. તેન ું સમ ય ું કે તેનો પતી તેની ુ જ કર કરવા લાગ્યો છે . ુ ં વધ ુ એક વષર્ છે .ું લગ્નને લગભગ દસેક વરસ થયા ં હતા. ં ં ં કે ટ કું સા ંુ હોય છે ને માણસ સાથે સતત કઈક ને કઈક બનત ું રહે છે . ડૉક્ટર પાસે મડીકલ ચકઅપ્સ કરા યા. ુ યારે તે ગમાવી દે વાન ું થાય છે !Õ ેમ કરવા માટે કોઈ સમય. Ôત ું છે તો બધ ું છે . Ôજો ભી ેમ. છતા ં એવ ું થાય છે કે માણસને કેમ ત્યારે જ કોઈની કીંમત સમ ય છે .Õ પતીને સામે બેસાડીને ડૉક્ટરે ક ું કે . કેટલીક ઘટના એવી હોય છે તમારી જીન્દગીનો સૌથી યાદગાર જીન્દગીભર સતાવતી રહે છે .

આવા ં કરણો ફાડીને ફકી દે વા ં જોઈએ. એક સમયે વીતતા ં ન ામ ું પણ થઈ ય છે . કમ્પ્યટરની ડી કમા ં કે મોબાઈલની ચીપમા ં ુ જ કામન ું હોય એ સમય બ હોય તેને આપણે ÔડીલીટÕ કરી નાખીએ છીએ. એક મી ે બાકીના બે મી ો સાથે ચીટીન્ગ કયુ. Ôતને તો હુ ં આખી જીન્દગી યાદ રાખીશ. ઘણી વખત તો એ ન ી નથી થઈ શકત ું કે આ મરણો આપણને ુ ુ આપે છે કે દઃખ ખ ! જીન્દગીનો હી સો બની કેુ લા આ સ ં મરણો જ આપણી ં દનાને જીવતી રાખી ઝકત ં ૃ કરતા ં હોય છે . દર ુ ં ક ુ ણ પણ હોય છે . ણ મી ો હતા. તેમા ં કે ટલાક કરણો ું . સવે વાત બધ ું જ યાદ રાખવા ુ જવાની નથી.ું ટા પડતી વખતે ચીટર મી ને તેણે ક ું કે . Ôબતાવી દે વાનીÕ કે Ôજોઈ લેવાનીÕ વાતમા ં માણસ ટલી શક્તી વેડફે છે એટલી શક્તી જો પોતાના ં કામમા ં વધારે વાપરે તો બેડો પાર થઈ ં ં ડી ટબર્ ન થવ. . લ થવાન ું હત ું તે થઈ ગય.ું ુ હતી.ય છે અને ુ જવા લી વ ું ં હોય છે તે યાદ રાખે છે ! ન ામ ું હોય તે સઘરતા રહીએ તો સા ંુ હોય તેને સાચવવાની જગ્યા જ રહેતી નથી. ં દનાના તાર ઝણઝણાવી દે છે . તારા મી તેના ચીટર વો બદમાશ મ મારી જીન્દગીમા ં જોયો નથી. દઃખદાયી તો કે ટલાક અને સાવ ન ામા ં હોય છે . બ ે મી ોને ભારે આઘાત લાગ્યો. પીડાદાયી છે તે ુ લવાની વાત છે . તેણે ક ું કે .Õ એ પછી બીજો ેન્ડને મ યો. કે ટલાક લોકો Ôજોઈ લેવાÕની જીદમા ં ં પોતાનો જ સમય અને શક્તી વેડફતા હોય છે . સવે ં દનાની આ વીણામાથી ં સવે ં મરણો વારવાર આપણી ારે ક મધરુ તો ારે ક ં ક ુ ણ સગીત વહેત ું રહે છે . છે તરાયેલા એક મી ે તેની સાથે ઝઘડો કરી ક ું કે . હશે.ું વતનમા ં જો અપÐડાઉન આવતા ં હોય તો ય. Ôતારે ં મી ની પસદગી કરવામા ં કદાચ મારી જ ં ાક કરવ ું હત ું તે તો ત કરી ના ય. જીવનના ં જીવાયેલા ં વષ એક સરસ મઝાની ં કીતાબ બનીને લાઈફના ÔશોÐકે સÕમા ં ગોઠવાઈ જતા ં હોય છે . જીવનમાયે ં લોકો સમય અને સજોગોને સમજી શકતા નથી. લી ન મ ું છે . હવે હુ ં તને કાયમ માટે ુ જઈશ. ું ÔસેઈવÕ કરવ ું અને ન ામ ું ું ÔડીલીટÕ કરવ ું તેની સમજ હોય તો મનની Ôડી કÕ ખોટા ÔડેટાÕથી Ô લÕ થઈ જતી નથી.Õ ુ ું ં કોઈ દખદ ઘટનાને યાદ રાખી આખી જીન્દગી ધધવાતા રહેવા કરતા ં તેને સદતર ુ ુ લી જઈને મક્તી મેળવી લેવામા ં જ ડહાપણ છે . કેટલાક ં તો ક ુ ણ. ગમે તેવા સજોગોમા ર્ ં ઉતારÐચડાવ જ રહેવાના. મારે તને લી યાદ જ નથી રાખવો. ખરાબ વાતોને જ વારવાર યાદ કરતા ુ રહીને માણસ દઃુખી થતો રહે છે . વું પણ અઢળક હોય છે .

યાદ રાખો. આ ફક્ત શબ્દકોશ નથી. દો તીમા ં ટલી શક્તીની જ ુ ર પડે છે તેના કરતા ં બમણી તાકાત દુ મનીમા ં ખચાય ર્ છે . DIVYA BHASKAR.ં દરે ક માણસ પાસે એક સરખી શક્તી હોય છે .એ લોકો ઉગતા હોય છે .com ·Œ· ં Õ Ôભગવ ોમડલ ુ ં ' ઊણો ઊતરે તેમ "દિનયાની કોઈ પણ ભાષાના ઉ મ કોશની સરખામણીમાં 'ભગવ ોમડલ નથી." ુ ં ' એક અમ ૂ ય અને ઉપરોક્ત ઉિક્ત પરથી અનમાન કરી શકીએ કે 'ભગવ ોમડલ મહત્ત્વનો ાનકોશ છે .. Plot No. કરતા ં બાયો સારા અને સફળ થવાની સરળ રીત એ જ છે કે તમારી તમામ શક્તીને સ નાત્મક બનાવો. સાચી દો તી તો શક્તીમા ં વધારો કરે . શક્તીની જ ુર સ નમા ં પણ રહે છે અને વીસ નમા ં પણ.(India) Mobile : 09825061787 e-mail : kkantu@gmail. આવા મહાન ાનકોશÐિવ કોશની તાવના લખવા માટે યારે . વીવેકાનન્દ Ðકૃ ણકાન્ત ઉનડકટ Ð Krishnkant Unadkat. હાથ મીલાવવા ં ચડાવવામા ં આપણે વધ ુ સમય અને શક્તી બરબાદ કરીએ છીએ. ખીલવ ું એટલે મહોરી ઉઠવુ.) Ôસન્ડે ઈÐમહેફીલÕ Ð વષઃર્ ચોથ ું Ð અંકઃ 158 – February 1. 805. છતા ં કે ટલાક લોકો આગળ હોય છે અને કે ટલાક પાછળ રહી ય છે . તેન ું સૌથી મો ુ ં કારણ જ એ હોય છે કે આપણે આપણી ા ં વાપરીએ છીએ તેનો શક્તી યાલ જ આપણને રહેતો નથી. પણ ાનકોશ પણ છે .com (Ôદી ય ભા કરÕની દર ુ ધવારે ગટતી ÔકળશÕ ુ મા ં ત કાશીત થતી લેખકની કટાર Ôચીંતનની પળે Õમાંથી સાભાર. VADODARA-391740. Near Chhani Toll bridge. પણ ખીલતા નથી ! ઉગવા અને ખીલવામા ં ફરક છે . ધ્યેય માટે જીવવ ું એ. દુનીયા એને જ સલામ કરે છે ઉપર ઉઠી ણે છે . છે લો સીન.. ધ્યેયમાટે મરવા કરતા ં વધ ુ મ ુ કે લ છે . Executive Editor. Ôલડી લેવાનીÕ કે Ôબતાવી દે વાની જીદÕને બદલે ખીલી ઉઠવાની ટે વ કે ળવો. 2009 ુ Õ ફોન્ટમા અક્ષરાકનઃ ં ÔઉંઝાજોડણીÕમાં અને Ô તી ઉ મ ગજ્જર uttamgajjar@hotmail. Ð વા..

ુ તકો. . 1915ની આસપાસથી કોઈપણ કોશમાં ન જોવા મળતા નવીન ં ો. 'ગોમડલ યારે ં ાનકોશ. સર વતીભડાર કે ગ ડલ. ગજરાતીમા હતી. આથી એમણે ઈ. મહત્ત્વનાં થો વતમાનપ ો.ં ” ઈ. 1865ની 24મી ઑક્ટોબરે ધોરાજીમા ં જન્મેલ ભગવતિસહજી એકમા ં ુ સામા જક અને સા હત્યક્ષે ે પણ અમ ૂ ય તરીકે ન હ. ૃ . હત ં ' એટલે શબ્દસ ં હ. શબ્દકોશ.ં ગાધીજી ને કહેવામા ં આ ય ું ત્યારે તેમણે ક ું " ુ થયો તમારા સાહસથી હુ ં મગ્ધ તાવના લખવાની મારી શિક્ત નથી. તમારો કે દફતરીકામમાં અં ેજી ભાષાને બદલે વધમા ભાષાને અને શબ્દોને ભિક્ત ૃ ાધાન્ય આપવામાં તેમનો માતભાષા ત્યેનો ેમ અને તેમની ુ ં સવાગસ ં ૂણર્ શબ્દકોશની ખામી ઘણા વખતથી સાલતી ગટ થાય છે . હેરખબરો. 'ભગવત્' Ôભગવ ોમડલ એટલે ભગવતિસહજી. પણ વા શબ્દો ફરફ રયામાથી ં ઉપયોગી જણાતા શબ્દોનો સ ં હ કરતા અને તેમાથી શબ્દોમાં સ ચાઈનો રણકો ઊઠે . ુ ુ ં વધુ ગજરાતી ુ કચેરી. ગજરાતી સા ું િતિબબ િઝલાયું છે . ં (5) ાનભય સર વતી-ભડાર ૃ હત શબ્દકોશ (3) સમ ૃ વાન ુ ે રત યાપક વાણી અને (6) ગૌરવવત ં ું ગ ડલ. ૃ . નવલકથાઓ. ર્ માિસકો. કા યસ ં હો વગેરેનો જ ન હ પરત ં ુ િનવેદનો.ં એથી માતભાષાની મોટી સેવા થશે એમ હુ ં માન ું . ં ' નામ 'ભગવત્' અને 'ગોમડલ ં ' એમ બે શબ્દોન ું બને ું છે .સ. આમ. ગુજરાતી ભાષાને િવ કક્ષા રાજવી દાન આપીને ગણનાપા ુ પહ ચાડવામા ં તેમણે મહત્ત્વની ધી ૂિમકા બ વી ુ છે . વળી આ કોશની રચના વખતે જોડણીના િનયમોને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આ યા છે . પરત બન્યા છે .્ સમ ૃ વાન. ુ લોકોની બોલાતી ભાષાનું આમાં સાચામાં તેને જ કોશમાં સમાવવામાં આવતા. તેમણે શબ્દોનો સ ં હ કરવા માડ માણ ૂત ં . નાટક િસનેમાનાં ં .સ. આ કોશના રચિયતા તરીકે આ ાનકોશ "ભગવ ોમડલ પણ સા હત્યÐજગત તેમને સન્માને છે . છ વીસ છ વીસ વષની અખડં સાધના કરીને ગજરાતી ભાષાની શબ્દસમ ૃ ને ર્ ં થી શોધી કાઢીને મહારા ૂણેખાચરે સમાન મહાન ુ ભગવતિસહજીએ ગજરાતી ભાષામા ં આ રત્નમિણ ં "ની રચના કરી. આ બાબતમાં એમની િન ઠા અને ખેવના અજોડ હતી. ચોપાિનયાઓ ુ ચીજવ તઓની મ ૂ યપિ કાઓ કે એવા કોઈપણ ર ી ં . ં ભગવ ોમડલ એટલે (1) ભગવતિસહજી શબ્દસ ં હ (2) ાનકોશ (4) ુ ે રત કે ગૌરવવત ં ◌ુ ાનભર ૂર.

તેથી જ ભગવ ોમંડલને િવિવધ િવશેષણો ણ જ વા ં કે . ' ાનનો ૃ ુ ં '. 'િવ કોશ'. કોઈપણ શબ્દના ં ફક્ત અથર્ જ ન હ. િવિવધ તેમ જ િવ તત યારે ખ શબ્દન ું 6 ૃ ઠમા ં િવ તત ૃ િવવરણ ં ુ તેના ં ઉ ચાર.ું આ ુ િ . પરત યાકરણ. 9મી માચર્ 1955ના રોજ નવમો અને અંિતમ ભાગ િસ થયો હતો. 1928ના ઑક્ટોબરની પહેલી તારીખથી તેમણે ગ ડલમા ં 'ભગવ ોમડલ કોશની િવિધસરની કચેરી શ કરી અને મા ં તેમણે તમહેનતે એક કરે લા આશરે વીસહ ર શબ્દોથી આ કોશની શ આત કરી. ગજરાતી ભાષાના એક સમ ૃ અને મહત્ત્વના ં " અ તીય છે . 'ગજરાતી ુ ૂઘવતો શબ્દસાગર'. અથર્.ં ' ઈ. િવ ાન. ર્ ં ુ વા તવમા ં આપણી ગજરાતી ભાષામા ં આટલા બધા શબ્દો છે તેની સૌ આ કોશ થમ વાર ારા િવ ને થઈ. 'ગજરાતી ભાષાનો સ ં કિત થ ભાષાની અિ મતા'.સ.832 અથ અને 28. 'સવર્ ાન સ ં હ' અને 'સમ ૃ નો સાગર' વા શબ્દોથી નવાજવામા ં આવેલ છે . દા. ૨૫મી ઑગ ટ 1944ના રોજ તેમણે 902 ં પાનાનો ભાગ થમ ભાગ િસ િસ કય અને ત્યારબાદ દર એકÐદોઢ વષના ર્ સમયગાળે એક એક કય . નવ ૃ ઠોમા ં આશરે 2. સામા જક. કો ટકો વગેરે મા હતીને સચોટ રીતે ર ૂ કરવાનો ં લાખ કાશન પાછળ તેમણે લગભગ સાડાપાચ અમ ૂ ય એવા આ નવ િપયામા ં કાશન કાયર્ િપયા ખચર્ કય હતો. આપણે 'કલા' શબ્દને ભગવ ોમડલમા 'કલા' શબ્દ સાથે તેના 62 અથર્.81. ઉદાહરણ અને જ ર પડે ત્યારે િચ ો. ુ દિનયાની કોઈપણ ભાષાના ઉ મ કોશની સરખામણીમા ં સહેજપણ ઊણો ન ઉતરતો આ ં મા થ શબ્દકોશ જ ન હ પણ ં થોના 9270 ાનકોશ ગણાયો છે . ી ભગવતિસહજીને કો ટ કો ટ વદન . કલા.156 ટલા ટલા ં ઢ યોગોને ં ુ સમાવવામા ં આ યા છે . વાિણ ય. આમ. આમ. સા ં કિતક અને જીવન યવહારના ં બધા ં ં ં ં તપાસીએ તો જ પાસાઓને સમાવી લીધાં છે . શબ્દભડોળ અને અથભડોળની દૃ ટએ એ અતલનીય છે .ત. યત્ત્પ ાનકોશ તરીકે ાનના અમ ૂ ય વારસાને સાચવી તેમ જ લોકોને જહેમત ઉઠાવી તે માટે ુ લભ રીતે ં .21. આપેલ છે . તેના 8. 54 કલાના ં નામ. છ વીસ વષના ર્ અથાક પ ર મ બાદ દળદાર એવા નવ ભાગન ું ૂણર્ થય.ર્ સા હત્ય. "ભગવ ોમડલ મા હતી મળી શકે તે માટે ારા યાસ કય છે . ઢ યોગ. ં ' એ એક એવો ઉત્કૃ ટ કક્ષાનો મા હતીકોશ કે 'ભગવ ોમડલ ાનકોશ છે કે મા ં ૃ ધમ. ં ં ુ રા યા યને કારણે તે 146 થની કમત તે સમયે 545 હતી પરત ુ ાપ્ત થતી હતી. િશ પશા ની 64 કલાના ં નામ એવી ૃ મા હતી આપી છે .377 શબ્દો.

આ રીતે નવેનવ ભાગનું કામ હાથ ધરવામાં આ યું અને 11 ૂ ગાળામાં આ કાયર્ માસના ંકા ૂણર્ કયુ. ં ં ી. જીવનકાળ દરિમયાન જ તેમના Ôગજરાતીલ ુ આ ભગીરથ કામ યિનકોડ ફોન્ટ આવતા ં સાથક ર્ બને તેવ ું તેમને લાગ્ય. તેમણે આદરે ું રત્નમિણ તેમના હાથમા ં આવતા ં જ તેમણે મનોમન સક ૅ Ôલિક્સકોન Õન ું કામ ં ૂ ંુ થાય કે તરત આખેઆખા Ôભગવ ોમડલ શબ્દકોશÕને પણ તેમના ુ ૅિક્સકૉનÕમા ં ઉતારી લેવો. આ નમ ં પ કય હતો કે. 18-04ભ ં 2008 ને મહાવીર જયતીના દવસે કરવામાં આવી.ું તેથી ુ ગજરાતી ભાષાના અમ ૂ ય એવા ાનકોશને ડ જટલાઇઝ કરવાના આ ભગીરથ કામન ું ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોને Õ બી ુ ં ઝડપ્ય. પરત એના શબ્દો. કરી.ું ં ુ ૅ ી. જો કોઈ ક્ષિત રહી ગઈ હોય તો તેને ન ુ ધારી લેવામાં આવી. ઉપયોગો અને બીજી અનેક બાબતોથી પોતાની એક આગવી અિ મતા ળવી ર ો છે . તે ડેટા ઍન્ ીને ૂફરીડરો પાસે ચકાસણી અથ મોકલવામાં આવી. અથ . અધ્યયન કયુ. આમ.ું િવ ના કોઈ પણ ૂણે રહેતો માનવી આ ાનસ ં હની ણી શકે અને તેના રો જદા જીવનમા ં સરળતાથી તેનો મા હતી અને તેની મહ ા િવિનયોગ કરી શકે તે માટે આ કાયર્ હાથ ધરવામા ં આ ય. આ પણ યારે કોઈ ભાષા ેમી કે કોશકારને કોઈ શબ્દ કે અથર્ એ સાથર્. ચકાસેલી ઍન્ ીની ભાષાિન ણાતે ૂફરીડરોએ ુ :ચકાસણી. માણે ઍન્ ીને સાઇટ પર મ ૂકવા એક ખાસ માં સમ ં ૃ હત કરવામાં આવી મા હતીને સગ . ડેટા ઍન્ ી માટે ઍ ડ ટગ સો ટવેરની ુ એવા ઑપરે ટરો પાસેથી એ ઍન્ ી કરાવવામાં રચના કરવામાં આવી. ડેટા ઍન્ ીમાં કશળ આવી. ત્યાર પછી 1986મા ં ભગવ ોમડલન ુ ર્ ુ ણ થયુ. ત ૂ ની હ ત તો તપાસી નવેનવ ભાગનું ઝીણવટથી ો પાસેથી માગદશન ર્ ર્ મેળવી આ કાયની ર્ ુ શ આત તા. રિતભાઈ ચદરયાએ પણ તેમના સ ં હાયેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી તેમાથી ં ું શબ્દકોશ બનાવવાન ું સને 1975ની આસપાસ શ કયુ. ૃ ં ન મળે ત્યારે તે ભગવ ોમડલની ં હદ્ કે નમકોશમા સહાય લે છે અને તેમા ં શબ્દ કે અથર્ ર્ મળી રહેતા ં ભાવક પર સ તાની લહેરખી છવાઈ ય છે . રિતલાલ ચદરયા અને ‘ગજરાતીલિક્સકોન ’ ટીમના સિમિત સ યોએ આ કાયને ર્ ં પ કય .ં ડ જટલ ભગવ ોમડલ : ુ ં ુ Ôભગવ ોમડલ ં Õ કોશ ગજરાતી ભાષાના અનેક કોશો આપણને ઉપલબ્ધ છે .ં તે ખબર મળતા ં જ તેમણે સ ં ૂણર્ સેટ લડનમા ં ં વસાવી લીધો હતો. સૌ ૂણર્ કરવાનો સક ુ થમ ગ ડલ મ્યિનિસપાિલટી તરફથી આ કોશને ડ જટલાઇઝ કરવાની મ ં ૂરી મેળવી. કોશ કારની ઍ પ્લકે શન બનાવવામાં આવી.

ગજરાતી -અં ેજી શબ્દકોશ. આ ઉપરાત બી નાનામોટા ફેરફારો તમે સાઇટની ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õન ું ધ્યેય મા બ ણી અને માણી શકો છો. પરગ ી વષની ર્ ૂણાહિત ર્ ુ ુ ુ મા ં ગજરાતી -ગજરાતી ુ ુ શબ્દકોશ. શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ વગેરે ર્ વા ં અનેક ં પાસાઓને આવરી લીધા ં છે .ૂ સમયમાં જ આપ સૌ ભગવ ોમડલને ં ં તમે રહી છે . આજના કમ્પ્ય ૂટર યગમા ુ ુ ં ૃ હત આધિનક ટક્નોલૉજીના માધ્યમથી. પરત ં શા ં કાયરત સમાવવા માટે તે હમે રહે છે . ુ ૅ ારા ગજરાતીલિક્સકોન સાઇટની ં સાથે ર ૂ કરવામા ં આવી છે . કહેવતો. ંક ઇન્ટરનેટ પર જોઈ શકશો. િવ ુ ાથ શબ્દકોશ. તે જ રીતે ં ી રિતલાલ ચદરયા પણ 87 વષની ર્ ૃ સતત િચિતત છે . ગજરાતી શબ્દકોશ અને અન્ય મા હતીને સગ ુ ધી મફત પહ ચાડવા માટેનો તેમણે એક ય નોÐ કરવાનો અને તેને લાખો લોકો ાનય નો ં કય ારભ ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õ નામથી ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õ ટીમ ં આ સાઇટને નવા સગે ચિલત છે . વળી તેમા ં દર અઠવા ડયે આવી િસ થતી શબ્દાથર્ કોયડાની રમત રમવાની પણ મઝા ં સા હત્ય વાચનÐરિસયાઓને માટે પણ િવિવધ સા હ ત્યક ય છે . ં ુ ભાષાના િવિવધ એકમોને આટ ું જ નથી. વળી. પયાયવાચી શબ્દો. આ ઉપરાત ુ ૅ ં સામિયકો Ôગજરાતી લિક્સકોન Õ સાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે . Ôલિક્સકોન Õના ગજરાતી -ગજરાતી શબ્દકોશની સમ ં િવ ટની ચકાસણીન ું કાયર્ ગ ૂજરાત િવ ાપીઠના કોશ િવભાગે કરી આપ્ય ું છે અને તેમાની શબ્દÐ િવ ટ તથા અન્ય મા હતી સાચી છે તેન ું માણપ પણ ગ ૂજરાત િવ ાપીઠ ારા ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õને આપવામા ં આ ય ું છે . તદુપરાત ં ં સમ તેને સીડી માધ્યમથી પણ મેળવી શકશો. માનિસક અને ર્ આિથક ભોગ આપી ગ ુ રી િગરાને એક અમ ૂ ય મ હમામકુ ુ ટથી શણગારવાનો મહાન કય હતો. ઢ યોગ. ર્ કરવામા ં આવશે.ં થમ આવિૃ ને તૈયાર કરી િવ ાપીઠના સાથજોડણીકોશ ર્ ં 'ના સાગર સમા કાયને યારે 'ભગવ ોમડલ ર્ ો ક્ટને ૂણર્ ૂણર્ થતા ં મા 11 ૅ ુ ુ માસનો જ સમય લાગ્યો છે . ર્ કરવામા ં 2 વષર્ લાગ્યા. અનેક ૂ સમયમા ં જ આપને આ મા હતીથી વાકે ફ ંક . તમે ભગવ ોમડલના ૃ ઠોને પણ ઍનીમેટેડ ફોમમા ર્ ં જોઈ શકશો અને તે પણ ત ન િન: ુ ક ! 80 વષની ર્ ફ વયે સતત કાયરત રહી ભગવતિસહજીએ શારી રક. તેમનો માતભાષા ત્યેનો આ યાસ ુ ફ વયે ગજરાતી ભાષા િવશે ુ ં ેમ િવરલ છે . ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õની સમક્ષ મ ૂકવામા ં 20 વષનો સમય લાગ્યો. અં ેજી-ગજરાતી શબ્દકોશ. ુ મલાકાત લઈ.

uttamgajjar@hotmeil.. તે અ યા જ ર ા ને અ તમા ું વજન ચા ય ું તેને આપણે ેમ પણ ન કરી શ ા. તો ખબર પડે છે કે એ હતી.com ··· Œ ··· . એ ચીજ મકી ની સાથે ટલી નજીક હોય છે .. એની સાથે કોઈ પરીચય ન થઈ યા જ વીદાય થઈ ગયા ! અને હવે તેનો કોઈ ઉપાય નથી. તમને યાદ છે . આ માણસ આટલો વખત સાથે ર ો. 2009 સંદભર્ ંથ Ð Ôભગવ ણભંડારÕ Coming Soon 'Digital Bhagvadgomandal' The countdown has begun for the digital 'avataar' of Gujarati's biggest encyclopedic work. ખ સામે ÐÐ રજનીશ (Ôઅરધી સદીની વાચનયા ાÕ Ð ભાગ Ð ૧.. 2009 ુ Õ ફોન્ટમા અક્ષરાકનઃ ં ÔઉંઝાજોડણીÕમાં અને Ô તી ઉ મ ગજ્જર uttamgajjar@hotmail. ઈજીપ્તના ફકીરો એ વાત કહેતા હતા કે કોઈ ચીજને ુ દો.com ૃ દે સાઈ અને સમ ગિત મૈ ી શાહ Ð Ôલૅિક્સકોન ટીમÕ Ð January 23.Ôજય ગજરાતી Õ સંકલનકારઃ અશોક કરિણયા . ' યા ં ુ યા ં વસે એક ગજરાતી કમ્પ્ય ૂટર ુ ૅ ુ સાથ. તે રડે છે એ મરણને કારણે નહીં. ત્યા ં હવે આપણે કહી શકી ું કે ..) Ôસન્ડે ઈÐમહેફીલÕ Ð વષઃર્ ચોથ ું Ð અંકઃ 158 – February 1. કેટલા દીવસોથી તમારી પત્નીનો ચહેરો તમે નથી જોયો ? યાલ છે તમને કે તમારી માતાની ખમાં પછી જોવાન ું ારથી તમે નથી જોય ું ? પત્ની એટલી મો ુ દ છે . તે તેની ુ દો.'જય જય ગરવી ગજરાત . પાનÐ૩૪૭ ઉપરથી સાભાર.. ય ત્યારે તમે એટલા માટે રડો છો કે એક તક મળી હતી અને ુ ગયા. માતા એટલી નજીક છે ..ashok. પતી જઈ ો હોય છે ત્યારે યાદ આવે છે કે અરે . એટલી જ વધ ુ ુ લાઈ પાવવી હોય તો તેને લોકોની ય છે . તેની ધડકનો સાંભળી ન શ ો. ત્યા ં ત્યા ં વસે સદા ુ કાળ ગજરાત '.com ઉ મ ગજ્જર ..karania@magnettechnologies.ુ કહેવત છે . પણ એટલા માટે કે આટલા દીવસોથી હતા એને શ ખ ભરીને જોયા પણ નહીં. ખની સામે મકી પછી તે એને જોઈ ન શકે. ત્યા ં સદાકાળ ગજરાતીલિક્સકોન Õ . Watch out ! ♦●♦ ખ સામે જ ! ઈજીપ્તમાં એક ુ ની કહેવત છે કે વ ત ુ માણસથી પાવવી હોય. પરં ત ુ પરીચય જ ન થયો ! આથી તો લોકો વજનના મરણ ઉપર આટ ંુ ુદન કરે છે . કી ા. ખ પરોવીને ું ? પત્ની મરી ુ ય છે . ુ યા ં યા ં વસે ગજરાતી .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful