ુ ુ

ગઝલÐમકલ
ુ ુ ચોકસીÐ
Ð ડૉ.મકલ
(૧)
એક આખી જ દગીનો છે એમા ં અભાવ દો ત,
ં વજન છે , ઉઠાવ દો ત.
આ ખાલી જામનુય
ુ ર્ ઉપેક્ષાનો ભાવ દો ત,
જીરવી શકાશે પણ
ુ લગાવ દો ત.
પણ જીરવી ના શકાશે અ રો
દરીયામા ં મોજાં આવે, બધે આવતા ં નથી,
અમથી જ રાહ જોયા કરે છે તળાવ દો ત.
દરીયાÐપહાડÐઆભમા ં જો ના સમાય તો,
નાની ચબરખીઓમા ં

ણયને સમાવ દો ત.

તાજા કલમમા ં એ જ કે તારા ગયા પછી,
બનતો નથી આ શહેરમા ં એકે બનાવ દો ત.
(૨)
ગીતના ઘે રુ ગરમાળામા ં

ુ છે તને,
મી

બે ગઝલની વ ચેના ગાળામા ં

ુ છે તને.
મી

પવતો
ર્ પાછળ સવારે , ને બપોરે ઝીલમાં,
ં ટાણે પખીના

સાજ
માળામા ં

ુ છે તને.
મી

સા ું કહુ ં તો આ ગણીત અમથ ું નથી પાકું થયુ,ં
બે ને બે હોઠોના સરવાળામા ં
કાળી રાતોમા ં

ુ છે તને.
મી

પાઈને ગઝલની આડમા,ં

ં દસ પક્તીના

પાચ
અજવાળામા ં

ુ છે તને.
મી

વપ્ન ફાનસના અજવાળામા ં ુ લી ને જોઈએ. પાણીના વેશમા ં મને ઘેય છે કોઈએ. ખોના આ અંધાપામા ં તેને ખોઈએ. ને કાયમી રોકાણ પણ નથી. ુ . બાગમા ં પ થર બનીને જન્મ લેવો જોઈએ.લોકોએ ુ મા ં ન પગ મકવાની ચેતવણી દીધી. ં ુ ર્ શાતી ં કે વી રીતે સભવી ં સપણ શકે ! ં કરફ ુ નખાય એટ ું રમમાણ પણ નથી. વી તરતી ચાલી મારી ક્ષીતીજો આ દર તે આમ કોઈ જાતન ું ખચાણ પણ નથી. (૪) આપણી અંદર મરી પરવારી ગયેલા કોઈએ.ં વાર બહુ લાગી તો વચગાળામા ં ુ છે તને... મી ં પાપણો મ ચાય ને ઉઘડે એ પલકારો થતા. દર ુ . ુ કે મારી પાસે એ ે ધનષબાણ પણ નથી. ર્ ત્યજવ ું નથી. મી (૩) સામેનો રથ આ વાતથી અણજાણ પણ નથી. ચા ુ ે ને બારી પાસે બેસવાની વાતમા. ું ુ પગ મકીને એ જ કડાળા મા ં ુ છે તને. યા ં ભાગવાને માટે કોઈ હાણ પણ નથી. માટે તો અથહીન આ ઉભા ર ા છીએ.ં ુ ં કદવા બારીમાથી વ ું ઝઘડતા હોઈએ. .

કોઈ પશ નહ કે લાત પણ મારે નહ .ૃ વી ેતા છે થોડી ુ અધીકત સની ુ ર્ ું ને જ થાબધ ં ખાતરીપવકન પરુ માટે મા ખઆ? ં રોઈએ ! ાથી ુ ં નથી. થાનીક વાદળો પરતા ં કઈક ઉપરવાસમા ં વરસાદ વ ું જોઈએ. જો પહાડો ખીણથી બે ચાર ડગલા ં દર નીચોવાઈ ગયેલા હોઠને જોયા તો યાદ આ યુ. ુ જઈ બેઠા. ં કદી નહ છોડવાની હઠ લઈ બેઠા. અમે કે ક્ટસને કાઠેં લાગરે ુ તમે પણ કે ટલો લોહી હાણ આધાર દઈ બેઠા ! તો વ ચેની જગાને સૌ તળે ટી નામ દઈ બેઠા. અમે કાઠા (૬) ં થયા ને આવી તેવી એક બે ઘટના બને છે . હે દો ત ! લોહી વહે ત્યારે જ કાગળ વ ચે ધરવો જોઈએ.ં ટ ું અંતર હજી કાપ્ય ું નથી ને પેનના પગમા ં ફરી ટણ પડે છે . હ શમા ં ને હ શમા ં કાલે નવા જોડા ખરીદી આ એક કવીતા ફરવા નીક યા છીએ નગરમા.ં ને. તો પછી ખાલીપણામા ં કે મ કોઈ આવી આવી છાતીએ દરરોજ અથડાયા કરે છે ! . ખાઈÐપીને. ગામમા ં ખાતર પડ ું ને દે વળે ડકા બાકી બ ું છે થગીત પણ પ ની ભાષામા ં કહેવ ું હોય તો ચા યા કરે છે . ભીડની વ ચે જઈને સુઈ ગયો તો પણ. નાહીને કવીતા નથી બનતી.ં ફરી ા ં કોઈન ું ગમત.ું પલળત ું નામ લઈ બેઠા ! અવ થાની નદીમા ં આજ ઘોડાપરુ આ યા. (૫) ં લા હાથ થઈ બેઠા.

ર્ થડની આગળ જાય તો પણ થડ વગર ચાલે નહ . અલગ છે શબ્દનો મહીમા ! અલગ છે નાદનો મહીમા. ખમાથી એટલે ત ું ક સમા ં પારે વ ું અથવા જળપરી. ં એટલે ત ું ક સમા ં ડાળી અને લપાતરી . ને પછી જન્મેલા ં કાળા ં બાળકો આ મારા એકલવાયા પડછાયા ઉપર તટી (૭) ં સચરી ં ાસમાથી ને ં નીતરી. ં નહ ને એક વપ્નીલ આમ પા ં કઈ ુ ન્યતા . (૮) ભલે આ નહ સમ કોઈ Ôઉન્માદÕનો મહીમા. એટલે ત ું ક સમા ં એક વેદના આગોતરી. ુ ુ Õ એવી જગાએ જઈ ગઝલ ના વાચશો ં Ôમકલ હરગીઝ.ું ણયની વેદનામા ં વેદનાન ું દખ અને ફરીયાદમા ં હોતો નથી ફરીયાદનો મહીમા. ુ વો સરજ ુ પડે છે . ં લખાવાની હ ુ બાકી છે તે કકોતરી . . એટલે ત ું ક સમા ં એક અથહીન યાયાવરી. ં થી થતા ં સવાદનો ં છતા ં એક જ છે બને મહીમા. જો એ યક્તી જ હાજર હોય તો એનોય છે આનદ નહ તર આમ ા ં ઓછો છે એની યાદનો મહીમા ? ુ નથી હોત. ઉનાળામા ં જ સમજાઈ શકે વરસાદનો મહીમા. ગઝલથી પણ વધારે હોય છે યા ં દાદનો મહીમા.સૌ ં થમ તો આ સગભાર્ સાજને પીડાના સાક્ષી ુ બે છે ધીમે રહીને. ં .

.ું સજનવા. આજથી પ ોને બદલે લખ નક્ષ ો. ુ હો પારીજાતો. ઓ ં કરી દો સાજણ. પેટાવો પાદપાદે ુ ઝાવો ધીમે ધીમે એ તાપ ું તરસન. આપના આ મૌનથી એ વાત સમજાણી. શબ્દથી ારે ક પર થઈ જાય છે વાણી. આપન ું વણન ર્ જો કરવા જાઉં હુ ં સા .ં ં ં એ તળપદા તર મ ુ . અંતર અરસપરસનુ.ું ઉપર તીલક તમસનુ.ું સજનવા. પ ીમમા ં પણ પવ ચૌદે તરફ હવે તો સા ા ય છે સરસનુ. સજનવા.ં બાહુ વહાવી દઈને બારીથી બારણાથી.ું ઉન્માદ કે વ ું રક્તીમ છે રપ ફાડી નથી શકાત ું પાન ું વીત્યા વરસન. સજનવા. મન થમ વાર જ ઉઘાડી પોપચા ં જાગ્ય. કા ય રહી જાયે છે કા ું ઘે ું ને કા .ું ુ ર્ દીવસો ! કેવી અ યામ રાતો ! કે વા ં અસય ુ ું મનસન ું ! કે વ ું ઝળક ઝળકત ું મ સઝ (૧૦) નઝમ હાથમા ં પકડયો તમારો હાથ તો લાગ્ય.ું મનને છે કેવ ું ઘે ું આ જ રીત જણસન ું ! ુ માઓ. સજનવા.ું સજનવા. સજનવા.ું સજનવા.(૯) ઐ યર્ હો અલસન.ં ુ આ રજસન. શબ્દને શોભે નહ આ કાગઝી વ ો.

ં Ðદશ હરણો. ુ સાથે અવાજો કઈ રીતે સઓ ુ છવા . પ ૃ ઠ Ð ૧૩૪. ***** કી સો કેવો સરસ મઝાનો છે ! ુ થયાનો છે . મ ુ ય રપીયા થમ આવ ૃ ી Ð જાન્યુ. મકલ ુ ુ ચોકસી (સરત ુ ) ♦ ઈÐમેઈલઃ mukulchoksi@yahoo.ું ા ં નાખવા ધામા.. સામે મળી જવાય તો બી ુ ં તો કઈ પણ Ôકે મ છોÕ કહીને ન પાછા વળી જવાય. ા ં ઉતરવ.બે અમારા ં દૃ ગ. બે તમારાં દૃગ. સજનવા.Õ( કાશક Ôઈમેજ પબ્લીકે શન્સÕ.com)માથી સાભાર. સજનવા !Õ .co. નાસીકા પર રાતરાણીના થયા હ લા.ું ા ં જવ. ુ ુ ર્ ુ ણ Ð એ ીલ ૨૦૦૬. સજનવા. સજનવા. મકલ ં ર્ Ð ડૉ. મજને આનદ ુ ુ ચોકસી (સરત ુ ) Ð ડૉ.ં સજનવા. સજનવા. પનમ Ð ૮૦ ં email: order@imagepublications. વ ચેથી ગાયબ પછી બાકીન ું આ ું જગ. સજનવા. સજનવા ? ુ મક્તક હો ભીડમા ં જ સારંુ બધામા ં ભળી જવાય. ં ં તો જાતને સામે મળી જવાય.in કવીસપક કવીના ગઝલસ ં હ Ôતાજા કલમમા ં એ જ કે. એકાતમા ં નહ . સજનવા. સજનવા ુ ટે રવા ં માગે છે તમને આટ ું પછવા . સજનવા. જણ હત ું એક જ ને એના ં લાખો સરનામા.. ુ દરથી જો આપને નીરખ્યા ં ઉપરછ લા. ુ ં ઉંચે ગયાનો છે . બેઉ યક્તી સખી પ ું તારી તરફ નમ્યાનો તને. પારધી લાખો ને આગળ પાચ આટલા ં સહેલા ં છે જીવતરના ં સમીકરણો... સજનવા. ૨૦૦૧. કવીના અન્ય સ ં હોÐ ુ Õ અને Ôઆજથી પ ોને બદલે લખ Ôતર મ નક્ષ ો.

2009 ુ Õ ફોન્ટમાં સાભાર અક્ષરાંકનઃ ÔઉંઝાજોડણીÕમાં અને Ô તી ·Œ· ુ ી સનીલ શાહ sunilshah101@gmail.932 27.714 3.066 30.902 26.051 9.) બ Ôસન્ડે ઈÐમહેફીલÕ Ð વષઃર્ ચોથ ું Ð અંકઃ 159 – February 15. 3.369 3.40.959 63. ં Õ Ôભગવ ોમડલ ુ ં ' ઊણો ઊતરે તેમ "દિનયાની કોઈ પણ ભાષાના ઉ મ કોશની સરખામણીમાં 'ભગવ ોમડલ નથી.ં ં ુ (Ôસન્ડે ઈÐમહેફીલÕના આ ગઝલÐઅંકના અતીથી સપાદક અને સકલનકાર સરતના ુ યવાગ ઝલકાર ં ઠાકર ( gaurang_charu@yahoo.81. લાભ ચૅમ્બસ.com )નો ી ગૌરાગ ·Œ· ુ આભાર." ુ ં ' એક અમ ૂ ય અને ઉપરોક્ત ઉિક્ત પરથી અનમાન કરી શકીએ કે 'ભગવ ોમડલ મહત્ત્વનો ાનકોશ છે .226 46.323 4.com Coming Soon 'Digital Bhagvadgomandal' The countdown has begun for the digital 'avataar' of Gujarati's biggest encyclopedic work. : માચ..337 5..156 ં Õ (ગ ડલ નરે શ મહારાજા ભગવતિસંહજીની ગૌરવગાથા) Ôભગવ ણભડાર સંપાદક : રા ન્ દવે – કાશક : રાજકોટ– થમ આવિૃ વીણચં એમ. પણ ાનકોશ પણ છે ...608 2.ર્ ઢેબર રોડ.338 િઢ યોગો 1.512 3.338 43. Watch out ! ં ભગવ ોમડલઃશબ્દ Ðગણતરી ભાગ 1. વીણ કાશન ા.576 55. ÔમાંÕથીÔવÕ 9.018 33. 2. શબ્દ ÔઅÕથીÔઆÕ ÔઆÕથીÔઔÕ ÔકÕથીÔઙÕ 4.718 1.ઉ. આવા મહાન ાનકોશÐિવ કોશની તાવના લખવા માટે યારે . આ ફક્ત શબ્દકોશ નથી.687 અથર્ 51.604 60.287 1.324 56.376 1.600 4.ર્ ૨૦૦૦– િકંમત : 150 િપયા–પ ુ તકના પાન : 162 ઉપરથી સાભાર.303 0.408 58.270 2.049 3. પટેલ.614 1.026 28.025 90. િલ.445 28.146 1.456 60.મ. 6. ÔચÕથીÔતાÕ' ÔિતÕથીÔિનÕ ÔનીÕથીÔફÕ 7.626 1.060 31..026 24. 5.942 2. ÔબÕથીÔમાÕ 8.035 1. ÔશÕથીÔળÕ ુ કલઃ ં પ ૃ ઠÐસખ્યા શબ્દÐસંખ્યા 0.014 32.

ં ” ઈ. આથી એમણે ઈ.ં એથી માતભાષાની મોટી સેવા થશે એમ હુ ં માનું .્ સમ ૃ વાન. જાહેરખબરો. ગજરાતી ભાષાને િવ કક્ષા સધી ૂિમકા બજાવી ુ છે . શબ્દકોશ. ં ભગવ ોમડલ એટલે (1) ભગવતિસંહજી શબ્દસ ં હ (2) ાનકોશ (4) ુ ેિરત કે ગૌરવવત ં ◌ુ ાનભરપ ૂર. ગજરાતીમા હતી. મહત્ત્વનાં પ ુ તકો. ર્ ં . ુ તેને જ કોશમાં સમાવવામાં આવતા. 1915ની આસપાસથી કોઈપણ કોશમાં ન જોવા મળતા નવીન ં ો. નવલકથાઓ. તેમણે શબ્દોનો સ ં હ કરવા માડ માણ ૂત વતમાનપ ો.સ. કા યસ ં હો વગેરેનો જ નિહ પરત ં ુ થો માિસકો. ુ ુ ં વ ુ ગજરાતી ુ કચેરી. આ કોશના રચિયતા તરીકે આ ાનકોશ "ભગવ ોમડલ પણ સાિહત્યÐજગત તેમને સન્માને છે . હૃદ્ શબ્દકોશ (3) સમ ૃ વાન ુ ેિરત યાપક વાણી અને (6) ગૌરવવત ં ું ગ ડલ. િનવેદનો. વળી આ કોશની રચના વખતે જોડણીના િનયમોને પણ યાનમાં લેવામાં આ યા છે . આ બાબતમાં એમની િન ઠા અને ખેવના અજોડ હતી. ગજરાતી લોકોની બોલાતી ભાષાનું આમાં સાચામાં સા ું િતિબંબ િઝલાયું છે . ૃ . 'ગોમડલ ં ાનભય સર વતી-ભડાર (5) યારે ં ાનકોશ. ૃ . નાટક િસનેમાનાં ં . 'ભગવત્' Ôભગવ ોમડલ એટલે ભગવતિસંહજી. પણ વા શબ્દો ફરફિરયામાથી ં ઉપયોગી જણાતા શબ્દોનો સ ં હ કરતા અને તેમાથી શબ્દોમાં સ ચાઈનો રણકો ઊઠે . છ વીસ છ વીસ વષની અખડં સાધના કરીને ગજરાતી ભાષાની શબ્દસમ ૃ ને ર્ ં થી શોધી કાઢીને મહારાજા ભગવતિસંહજીએ ગજરાતી ુ ૂણેખાચરે ભાષામાં આ રત્નમિણ સમાન મહાન ં "ની રચના કરી. ં ' નામ 'ભગવત્' અને 'ગોમડલ ં ' એમ બે શબ્દોનું બને ું છે .ં ગાધીજી ને કહેવામાં આ યું ત્યારે તેમણે ક ું " ુ થયો તમારા સાહસથી હુ ં મગ્ધ તાવના લખવાની મારી શિક્ત નથી. સર વતીભડાર કે ગ ડલ. તમારો કે દફતરીકામમાં અં ેજી ભાષાને બદલે વ મા ભાષાને અને શબ્દોને ભિક્ત ૃ ાધાન્ય આપવામાં તેમનો માતભાષા ત્યેનો ેમ અને તેમની ુ ં સવાગસપ ં ૂણર્ શબ્દકોશની ખામી ઘણા વખતથી સાલતી ગટ થાય છે . . પરત રાજવી દાન આપીને ગણનાપા ુ ુ પહ ચાડવામાં તેમણે મહત્ત્વની બન્યા છે .સ. 1865ની 24મી ઑક્ટોબરે ધોરાજીમાં જન્મેલ ભગવતિસંહજી એકમા ં ુ સામાિજક અને સાિહત્યક્ષે ે પણ અમ ૂ ય તરીકે નિહ. ચોપાિનયાઓ ુ ચીજવ તઓની મ ૂ યપિ કાઓ કે એવા કોઈપણ ર ી ં . આમ. હત ં ' એટલે શબ્દસ ં હ.

ગજરાતી ભાષાના એક સમ ૃ અને મહત્ત્વના માિહતી મળી શકે તે માટે ારા યાસ કય છે . આમ. 9મી માચર્ 1955ના રોજ નવમો અને અંિતમ ભાગ િસ થયો હતો. 'િવ કોશ'. નવ પ ૃ ઠોમા ં આશરે 2. યત્ત્પ ાનકોશ તરીકે ુ ાનના અમ ૂ ય વારસાને સાચવી તેમ જ લોકોને સલભ રીતે જહેમત ઉઠાવી તે માટે ં . અથર્.156 ટલા ં ટલા િઢ યોગોને ં ુ સમાવવામા ં આ યા છે . 'ગજરાતી ભાષાનો સ ં કિત થ ભાષાની અિ મતા'. 'સવર્ ાન સ ં હ' અને 'સમ ૃ નો સાગર' વા શબ્દોથી નવાજવામા ં આવેલ છે . કોઈપણ શબ્દના ં ફક્ત અથર્ જ નિહ. ર્ ં ુ વા તવમા ં આપણી ગજરાતી ભાષામા ં આટલા બધા શબ્દો છે તેની સૌ આ કોશ થમ વાર જાણ જ ં િવિવધ િવશેષણો ારા િવ ને થઈ. િવિવધ તેમ જ િવ તત યારે ૃ િવવરણ ખ શબ્દન ું 6 પ ૃ ઠમા ં િવ તત ં ુ તેના ં ઉ ચાર. ' ાનનો ૃ ુ ં '. સામાિજક. 'ગજરાતી ુ ૂઘવતો શબ્દસાગર'. 54 કલાના ં નામ.ત.ર્ સાિહત્ય.ું આ ુ િ . પરત યાકરણ.21. કો ટકો વગેરે માિહતીને સચોટ રીતે ર ૂ કરવાનો ં લાખ કાશન પાછળ તેમણે લગભગ સાડાપાચ અમ ૂ ય એવા આ નવ િપયામા ં ં ં ુ રા યા યને કારણે તે 146 થની િકંમત તે સમયે 545 હતી પરત ં " અ તીય છે . છ વીસ વષના ર્ અથાક પિર મ બાદ દળદાર એવા નવ ભાગન ું પ ૂણર્ થય. ી ભગવતિસંહજીને કોિટ કોિટ વદન . શબ્દભડોળ અને અથભડોળની દૃ ટએ એ અતલનીય છે .377 શબ્દો. ુ ાપ્ત થતી હતી. આપેલ છે . 1928ના ઑક્ટોબરની પહેલી તારીખથી તેમણે ગ ડલમા ં 'ભગવ ોમડલ કોશની િવિધસરની કચેરી શ કરી અને મા ં તેમણે જાતમહેનતે એક કરે લા આશરે વીસહજાર શબ્દોથી આ કોશની શ આત કરી. કલા. તેથી જ ભગવ ોમડલને વા ં કે . આપણે 'કલા' શબ્દને ભગવ ોમડલમા 'કલા' શબ્દ સાથે તેના 62 અથર્. ં ' એ એક એવો ઉત્કૃ ટ કક્ષાનો માિહતીકોશ કે 'ભગવ ોમડલ ાનકોશ છે કે મા ં ૃ ધમ. "ભગવ ોમડલ ં િડિજટલ ભગવ ોમડલ : કાશન કાયર્ િપયા ખચર્ કય હતો. ઉદાહરણ અને જ ર પડે ત્યારે િચ ો. િઢ યોગ.સ. વાિણ ય. િવ ાન.81. સા ં કિતક અને જીવન યવહારના ં બધા ં ં ં ં તપાસીએ તો જ પાસાઓને સમાવી લીધાં છે . િશ પશા ની 64 કલાના ં નામ એવી ૃ માિહતી આપી છે . આમ. દા.ં ' ઈ.832 અથ અને 28. તેના 8. ૨૫મી ઑગ ટ 1944ના રોજ તેમણે 902 ં પાનાનો ભાગ થમ ભાગ િસ િસ કય અને ત્યારબાદ દર એકÐદોઢ વષના ર્ સમયગાળે એક એક કય . ુ દિનયાની કોઈપણ ભાષાના ઉ મ કોશની સરખામણીમા ં સહેજપણ ઊણો ન ઉતરતો આ ં મા થ શબ્દકોશ જ નિહ પણ ં થોના 9270 ાનકોશ ગણાયો છે .

માણે ઍન્ ીને સાઇટ પર મ ૂકવા એક ખાસ માં સમ કારની ઍ પ્લકે શન ૂ સમયમાં જ ં ૃ માિહતીને સગિહત કરવામાં આવી રહી છે . આ પનમ ં પ કય હતો કે. કરી. રિતલાલ ચદરયા અને ‘ગજરાતીલિક્સકોન ’ ટીમના સિમિત સ યોએ આ કાયને ર્ ં પ કય . 18-04-2008 ને મહાવીર ભ ં જયતીના િદવસે કરવામાં આવી. જો કોઈ ક્ષિત રહી ગઈ હોય તો તેને સધારી ુ ભાષાિન ણાતે પન લેવામાં આવી. તદપરાત . રિતભાઈ ચદરયાએ પણ તેમના સ ં હાયેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી તેમાથી ં ું શબ્દકોશ બનાવવાન ું સને 1975ની આસપાસ શ કયુ. ૂફરીડરોએ ચકાસેલી ઍન્ ીની ુ :ચકાસણી. ઉપયોગો અને બીજી અનેક બાબતોથી પોતાની એક આગવી અિ મતા જાળવી ર ો છે . સૌ પ ૂણર્ કરવાનો સક કરવાની મ ં ૂરી મેળવી. ો પાસેથી માગદશન ર્ ર્ મેળવી આ કાયની ર્ ુ શ આત તા. આ રીતે નવેનવ ભાગનું કામ હાથ ધરવામાં આ યું અને 11 માસના ંકા કાયર્ પ ૂણર્ કયુ. ુ ડેટા ઍન્ ીમાં કશળ એવા ઑપરે ટરો પાસેથી એ ઍન્ ી કરાવવામાં આવી.ું તે ખબર મળતા ં જ તેમણે સપ ં ૂણર્ સેટ લડનમા ં ં વસાવી લીધો હતો.ર્ ૃ ં ન મળે ત્યારે તે ભગવ ોમડલની ં હદ્ કે નમકોશમા સહાય લે છે અને તેમા ં શબ્દ કે અથર્ ર્ મળી રહેતા ં ભાવક પર સ તાની લહેરખી છવાઈ જાય છે .ુ ં ુ Ôભગવ ોમડલ ં Õ કોશ ગજરાતી ભાષાના અનેક કોશો આપણને ઉપલબ્ધ છે . તે ડેટા ઍન્ ીને ૂફરીડરો પાસે ચકાસણી અથ મોકલવામાં આવી. ં ં ી.ું િવ ના કોઈ પણ ૂણે રહેતો માનવી આ ાનસ ં હની માિહતી અને તેની મહ ા જાણી શકે અને તેના રોિજંદા જીવનમા ં સરળતાથી તેનો િવિનયોગ કરી શકે તે માટે આ કાયર્ હાથ ધરવામા ં આ ય. આ પણ યારે કોઈ ભાષા ેમી કે કોશકારને કોઈ શબ્દ કે અથર્ એ સાથ. ૂ ગાળામાં આ આમ. ુ આ ભગીરથ કામ યિનકોડ ફોન્ટ આવતા ં સાથક ર્ બને તેવ ું તેમને લાગ્ય. ત્યાર પછી 1986મા ં ભગવ ોમડલન ુ ર્ ુ ણ થય.ું ં ુ ૅ ી. અથ . તેમણે આદરે ું રત્નમિણ તેમના હાથમા ં આવતા ં જ તેમણે મનોમન સક ૅ ં Ôલિક્સકોન Õન ું કામ પ ૂરંુ થાય કે તરત આખેઆખા Ôભગવ ોમડલ શબ્દકોશÕને પણ તેમના ૅ જીવનકાળ દરિમયાન જ તેમના Ôગુજરાતીલિક્સકૉન Õમા ં ઉતારી લેવો. ત ુ થમ ગ ડલ મ્યિનિસપાિલટી તરફથી આ કોશને િડિજટલાઇઝ ૂ ની હ ત તો તપાસી નવેનવ ભાગનું ઝીણવટથી અ યયન કયુ. ડેટા ઍન્ ી માટે ઍિડિટંગ સો ટવેરની રચના કરવામાં આવી. ંક ુ ં ં તમે તેને સીડી મા યમથી પણ આપ સૌ ભગવ ોમડલને ઇન્ટરનેટ પર જોઈ શકશો. કોશ બનાવવામાં આવી.ું તેથી ુ ગજરાતી ભાષાના અમ ૂ ય એવા ાનકોશને િડિજટલાઇઝ કરવાના આ ભગીરથ કામન ું ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોને Õ બી ુ ં ઝડપ્ય. પરત એના શબ્દો.

અં ેજી-ગજરાતી શબ્દકોશ. કહેવતો.પ ૃ ઠોને પણ ઍનીમેટેડ ફોમમા ર્ ં જોઈ શકશો ં ં સમ મેળવી શકશો. ર્ કરવામા ં 2 વષર્ લાગ્યા. આ ઉપરાત બીજા અનેક નાનામોટા ફેરફારો તમે સાઇટની ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õન ું યેય મા બ ં ુ ભાષાના િવિવધ એકમોને આટ ું જ નથી. ુ મલાકાત લઈ. શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ વગેરે ર્ વા ં અનેક ં પાસાઓને આવરી લીધા ં છે . ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õની સમક્ષ મ ૂકવામા ં 20 વષનો સમય લાગ્યો. વળી તેમા ં દર અઠવાિડયે િસ થતી શબ્દાથર્ કોયડાની રમત રમવાની પણ મઝા ં સાિહત્ય વાચનÐરિસયાઓને માટે પણ િવિવધ સાિહિત્યક આવી જાય છે . આ ઉપરાત ુ ૅ ં સામિયકો Ôગજરાતી લિક્સકોન Õ સાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે . જાણી અને માણી શકો છો. તે જ રીતે ં પણ 87 વષની ી રિતલાલ ચદરયા ર્ ૃ સતત િચંિતત છે . તેમનો માતભાષા ત્યેનો આ યાસ ુ ફ વયે ગજરાતી ભાષા િવશે ુ ં ેમ િવરલ છે . ગજરાતી શબ્દકોશ અને અન્ય માિહતીને સગિહત ુ કરવાનો અને તેને લાખો લોકો સધી મફત પહ ચાડવા માટેનો તેમણે એક ય નોÐ ાનય નો ં કય ારભ ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õ નામથી ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õ ટીમ ં આ સાઇટને નવા સગે ચિલત છે . માનિસક અને ર્ ુ ુ આિથક ભોગ આપી ગ ુ રી િગરાને એક અમ ૂ ય મિહમામકટથી શણગારવાનો મહાન કય હતો. વળી. ૂ સમયમા ં જ આપને આ માિહતીથી વાકે ફ ંક .ં થમ આવ ૃિ ને તૈયાર કરી િવ ાપીઠના સાથજોડણીકોશ ર્ જા ો ક્ટને પ ૂણર્ ં 'ના સાગર સમા કાયને યારે 'ભગવ ોમડલ ર્ પ ૂણર્ થતા ં મા 11 ૅ ુ ુ માસનો જ સમય લાગ્યો છે . પરત ં શા ં કાયરત સમાવવા માટે તે હમે રહે છે . ુ ૅ ારા ગજરાતીલિક્સકોન સાઇટની ં સાથે ર ૂ કરવામા ં આવી છે . પરગ ીજા વષની પ ૂણાહિત ર્ ર્ ુ ુ ુ મા ં ગજરાતી -ગજરાતી ુ ુ શબ્દકોશ. પયાયવાચી શબ્દો. આજના કમ્પ્ય ૂટર યગમા ુ ુ ં ૃ આ િનક ટક્નોલૉજીના મા યમથી. તમે ભગવ ોમડલના અને તે પણ ત ન િન: ુ ક ! 80 વષની ર્ ફ વયે સતત કાયરત રહી ભગવતિસંહજીએ શારીિરક. ગજરાતી -અં ેજી શબ્દકોશ. િઢ યોગ. ર્ કરવામા ં આવશે. િવરુ ાથ શબ્દકોશ. Ôલિક્સકોન Õના ગજરાતી -ગજરાતી શબ્દકોશની સમ ં િવ ટની ચકાસણીન ું કાયર્ ગ ૂજરાત િવ ાપીઠના કોશ િવભાગે કરી આપ્ય ું છે અને તેમાની શબ્દÐ િવ ટ તથા અન્ય માિહતી સાચી છે તેન ું માણપ પણ ગ ૂજરાત િવ ાપીઠ ારા ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õને આપવામા ં આ ય ું છે .

'જય જય ગરવી ગજરાત .com પાન–512 મ ુ ય–રપીયા 75) Ôસન્ડે ઈÐમહેફીલÕ Ð વષઃર્ ચોથ ું Ð અંકઃ 159 – February 15.. ' યાં ુ યા ં વસે એક ગજરાતી કમ્પ્ય ૂટર ુ ૅ ુ સાથ.ુ કહેવત છે .Ôજય ગજરાતી Õ સંકલનકારઃ અશોક કરિણયા .ં એ સારંુ ? કાનમા ં કહુ ં ? Ð મારા હાથમા ં મારો ં હોય. એ સારંુ ? Ð કે એ બધામાથી ું ટીને એક સબળ અપણ ર્ બની રહે એવ ું કંઈક આપવુ. ુ ( કાશક–lokmilaptrust2000@yahoo.. ત્યા ં સદાકાળ ગજરાતીલિક્સકોન Õ .com ૃ દે સાઈ અને સમ મૈ ી શાહ Ð જાગિત સંદભર્ ંથ Ð Ôભગવ ણભંડારÕ Ôલૅિક્સકોન ટીમÕ Ð January 23.ં ં જોશી Ðઉમાશકર ‘વાચનયા ાનો ં સાદ’ સપાદક : મહેન્ મેઘાણી–પાન 224 ઉપરથી સાભાર. ત્યા ં ત્યા ં વસે સદા ુ કાળ ગજરાત '. 2009 Œ કાનમા ં કહુ ં ? ું કે ટકેટલા કા યસ ં હો. ુ ં નાખી સાહીત્યવાડીમા ં એક અવનવા ઉમેરારપ છે .. મળીયા ં સ ં હોને આ રીતે તણાઈ જવા દે વા..com ઉ મ ગજ્જર .uttamgajjar@hotmail.ashok... વાતાસ શક્તીવાળા ઉદીયમાન કવીઓ ને ર્ ં હો સદર વાતાકારોને હાથે સહેજ ઉતાવળમા ં ર્ ગટ થાય છે અને કાળના વાહમા ં જાણે તણાઈ જાય ુ જવ લે જ થાય છે . ત્યા ં હવે આપણે કહી શકી ું કે . 2009 ુ Õ ફોન્ટમાં સાભાર અક્ષરાંકનઃ ÔઉંઝાજોડણીÕમાં અને Ô તી ુ ી સનીલ શાહ ··· Œ ··· sunilshah101@gmail.karania@magnettechnologies..com . પણ બાણ ું ું શ સવાન Ð હવે ણÐચાર ુ તકાળ ટી ગય ું ું ? એ કામ હવે કાળ ભગવાને કરવાનુ. ુ યા ં યા ં વસે ગજરાતી . તો પ ના ં થોથા ં ગાળી નાખીને એવ ું જ કઈક કરંુ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful