You are on page 1of 2

UNIVERZITET U TUZLI * UNIVERSITY OF TUZLA Filozofski fakultet * Faculty of philosophy sciences NASTAVNI PROGRAM * PROGRAM OF SUBJECT Odsjek: Tehniki

odgoj i informatika Subcourse: Informatics and technical education Predmet * Subject Ukupan broj sati u semestru: 30+30 Semestar Predavanja Vjebe IV 2 2+0 (A+L) Sadraj / struktura predmeta: Nastavne jedinice: -Historija (predmet i zadatak, podjela, izvori, historiografija BiH); -Bosna i Hercegovina u antiko doba; -Srednjevjekovna bosanska drava ; -Bosna i Hercegovina u Osmansko doba (do 1878.), BiH u vrijeme Austro-Ugarske monarhije, corpus separatum, privreda, kultura, obrazovanje, politike stranke, aneksiona kriza, Bosanski sabor, sarajevski atentat, I svjetski rat; BiH izmeu dva svjetska rata (period lanog parlamentarizma, diktatura, punktacije, Sporazum Cvetkovi Maek); BiH u toku II svjetskog rata (NDH, ustaki i etniki pokret, borba za autonomiju, NOP, glavne bitke, AVNOJ i ZAVNOBiH); BiH nakon II svjetskog rata do 1992. godine (period dravnog etatizma, samoupravljanje, privredni razvoj, kultura i obrazovanje); BiH u ratu od 1992.-1995.( disolucija SFRJ, referendum za nezavisnost, meunarodno priznanje, agresija), Dejtonski mirovni ugovor
Nastavne metode: Predavanja, auditorne vjebe i konsultacije. Metode provjere znanja: Ispit se polae pismeno i usmeno Obavezan seminarski rad. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Strana * Page 1

Historija BiH *

ECTS 4

Total numbers of hours per semester: 30+30+0 Semester Lectures Exercizes IV 2 2+0 (A+L) Contents / Structure of the subject:

Teaching methods: Lectures, Examples, Tutorials. Examination methods:

Literatura * Literature: Ivo Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antiko doba, Sarajevo Nada Klai, Srednjovjekovna Bosna,Zagreb 1994 Mustafa Imamovi: Historija Bonjaka, Sarajevo 1997. Grupa autora, BiH od najstarijih vremena do kraja II svjetskog rata, Sarajevo 1998. Hazim abanovi, Bosanski paaluk, Sarajevo 1959. Galib ljivo, Bosna i Hercegovina u 19. stoljeu, Teanj 2002. Azem Koar, Uvod u historiju, Tuzla, 1994. Dejtonski sporazum (broura)

9.

Mustafa Imamovi, Pravni poloaj i unutranjo-politiki razvitak BiH za vrijeme austrougarske vladavine 1878-1914, Sarajevo, 1976. 10. Atif Purivatra, JMD u politikom ivotu Kraljevine SHS, Sarajevo 1972. 11. Enver Redi, Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu, Sarajevo, 1998. 12. Enciklopedija Jugoslavije, separate za Bosnu i Hercegovinu, Zagreb, 1983