You are on page 1of 16

oi

6o9 <'06oog d> doq &


ooo o 6 oooi i o io o i oi o o, frog i E6o vo '_
oo Xoo, io 6 io 6 ig 26
cbd o6v Xoi cp6q 6 o.

'H Mfr 'Eoi


Aicilv &i i26 io o io
o6 6oo d 26o ig, d& 6 6 d
1g&vo 6 do o6, ' oo To od,
To, i'ETog '6 vo 6v 6o 6 i
flq oig To.

M6 o69 o69 6o9 frq o


od io &q ioo T6 t o6 oo

Ko g &6 Bi, iog _


& ' 6 flq 'oo i do xp 6 oTo i2go o ooi 6 &6
v 6. 69 6o, 6oo9 i 6,
&6 d,oo 6 g i o6 i
o 6o o6 d, oio d, oo& o o.
'H i i M& 'Eoi d. 'H 1 oooi o6 i26o d f _
. K& f i & o 6 io
& i fl6 pio g oi 69 ' 6 6o oig i6q dooig frg '0o6o 'E-

oiq . Ki oox 6v i fi i yfvo fi fo v vo06 6. Eiv d oi d,t o6 , c_


v To ddo ' d o6 d, 6 _
To 6 o6 d d d &6 o6 6....
'H i & ovg 6 6 g &vo
o'6 od 6 6o '" 6 d,o, i
dio ' A6, t oi 69 6,9 cbo d6 iq ooo6q o, io_
6 i 6.

6o.'H'A Tivo.

(YTTA

o6 6a6 .o fi oi' o
i7 6E f;v o' fi vfi o6 doo ov f; oo 6, o oo f7 c6 i 6

d o. 6 ofi f;yofi o fi foi' oi" *i67 yf; vfi vo0c6o ov o 7


6v o iu'*o vf; v 6
'ofiv'
ii6v o. i ofi fi' o ofyo
6v
o 670, yf; vfi oio 6 o{o
fif;v-o. 6 f; 6v 76 oU'
ioi fi fro d5 dfiv o6 o o o,
yfi vrt y'(Crhfi7 oi o fro7 65 6 76 a6
'dyo;i6"; iio. 6 fil 6 o o
P6, yfi vfi iyvc60v [ 0v o6
o6 6vfuo'v f; fi-oo 6 o v 65
o fi|

d[5>.

(io ,Eio K6o)


Mi 6. cil 6 o to &_
oig, o6 i_
o. 'g oo6o
-i26 6
oq i oo i' o6_, iodi 6
t i6 &
g t i frg o&o
Mdoq 66 & 6 &o6'
ii &' o6o o o otl <<tfi.yo 'olo>, no i'.r, 1fi dooE' &
i o,iog'o d) i fr &o frg &g dcil
6d9 .o, &6 6 <6o
*oiogri. 'o Ta fi5 d5 05 a6v
ov fo f
v oo65 vo yfi ov
fi.
av
'Mi
Ti. oi 'oi Eo6g o
ig 6oa 6 o69' Ei fl 6
q &q o*o 6 o66 o69 i_
i
;'o 'o. T& <oi> & oi
oo
vfi
h i 'oo' Avf;yrtu i,o1jfi "q 67 v v19 o i
[5
x)6 il "E i oi fi
66 5.

' o 6v 6 06vv ovi v rtvfiTc 6 ooo1gfiE [ fi5 iyy6t i fiE o65 & oo1 o Xoo do&og
fiil 0i, <<"rv fvv 6 o v6vo5
oo>>.

Mft Til. A f6 iog


6o d &6 'oo. 6 og 'E d V 6 6 oq iq To i
o&o L 6 io. 'Eoi 6, 6
6 To. v t 6 oi il7ov5 o
t,
o dof,v 6 0fiv6 To i {v5 06 v
oooi. 'H 2g 6 6' 6 K6o i
oig dq o6 o, o6 o6.
Ai o6 d 6 rt 7 ooof 6 fiv vov ol( i fiv ooy6v i d6 i io i 6 io.
'H oi oi iog 1 6 6
d &frg iq o6 fivo
6 6 vfi di io i f; fi 6
o oo i d d, ooto 6' o6o i g. o6q to o 6 &6 6 'Eo K6o i io &oo 6 o oio
frg 'Eoofrg g tg. oi o66 fi[6 6v vo6v 6 o5 o o o fv do.
Mi 6. o d6o
o Moo io i &6 16 o
Mdo 266 6 6 oo flq &ig.
<fi, dy... [ iofr f,lv1...)r.'Ac'
o i 6 & ' 6 d
i d 6 6 66 g i & &
6 io &1r, o6 io 6o6
To. Aoo <> o 'oo '6q o69
oi &d' i & o6 & oo-

d flg oiq To o6 6 frg d&q p6 6 o6o &o. 'H d6 o & &ooo 6o o6 fro frg o, 6 i o
o6 fr i doo o do o 6,p 6. Mdo od ood
frq frq 616 & i o i d t o Ao.
Mi o. <ov i 6o...). oi 69 diq o io fr 6 do 'oo vd &oi & 6 ooi odvog t, 6 6 6o o oo. T6 o6 6
io 6o 6 oo i frg, 6 &o26d 6,, cbg d io o d& To og &oig frg g. ' oi ,o o6 &ood . T6 <do> i
i oi i t oi 6 oo6 frg i
ooig o cbo. 'H i dcbo i oi i; T6 o o o io
i d6 o6 o6 6 d i, 'o <oo5 iofiilv 65 dov i
1oo 6 od o Too>. i 6, 6 N6o
i 69 &oo6vg g &oio ig 66 69. T6 oooi frg frg 6q io 6 o6 6o o6 <K6 To>>.
M6o 6o. 'o iot66 6Log i
& 6 o do26 i oi i26o6 o o iv io1o 6o, 6 6 6 & o26o &6 6 1o o Nto...
ot 6q io i1o &oT <<&
6 6o 6 'oi>>, t, iq g oig 6
o, i 6 6 &oo otg iq To o66... 'o 'og 6 d2g }"to 6 og. 'o 6o9 T &o. 'o 'I-

&g oT & oo i M6_


To. oi iq ig o26do <<6 v o_
v, i 6ov po i6 o d-

6o No...'o Xo6q &6 o6


o6 &o i o6( ooo 6 '.
<i> Yt6g i 6o9 o o.
6 oD, o6o6 o6 cb frg M&g 'Eodoq o io oodo d, oo oig 6.
ooo 6 do1o 6o o oi
To p6 6 ooi.
oo , 6 o, 6,
oo of1 6 1 Mo
To. '' & cro T 6o o&!...
6o i oi 6 od oo t'1 d oo
oi o' A6, o6 6.
Ki i oioo d o6o i6
flg o&og To & iog i o6 6 6
6g o6 & &i d6 6 v6 Tdo!...
(A6 1og 6 it '. Mo6g Nig).

*Su'
. d,C.
'o*b

?l'
L

" xxs|h

MEAH AAKEY
<<*c

fiv, 6vo5 v f;v o'

6y, o 0v6v5 i5 ic6o5, ofi; coata

06 o5 ovo6>;

('E fiq

'Ei: "o

2q doq

'Ei)

6 6 (o6 6) d,

(i 6' 6 &og o 6v o, i 6 6
i oi di ooT d od o, d,
rilo cbg ), ooo6q i 6,
6 o o, do cg ig v i
o, iog ig & d o, o6 i2gov &o&_
(6 6 rjo fr6 &piq, 6 oio 1o
g ig o6 cpoc&ooq)' (6 5 6) 6
6 o&g dv d6vg 6 Ai o, 6 oio p6 (x. 'E.'..).
Eig 6 poo 6 , 6 ''Ao i o
odo i d&o li i6v o io
o o & o 6o Ao, o Kio 6 '_
oo Xoo, ' i6.
oo& oi To 6 q o
6vo (o vo), o6 pi o oi ooi io , dvog o6 ig

& o i & 2g6v & od, o 2g6 (6) d6 6 i io d


dvo, d6og v& 6 6 io o _
d o i oi 6" i6 6 i o i i-

6" oori i fi oc6 i {o ilvfio. off i '06oo6 'Eoi i &


o o , 6 i 6 6yo5 o o c6vo; v fiv To, o65 0v6v5 t5 cflov,
f;6 it ioE o6E lo5 ovo65 o 7-

65 To.
'E6g ig &&ov i6 oo
iod &ovg t 26oo9 6v K6o
' 6 o i ' q t o o, o
divo o v&o To oo.

Tiv 6 &o6o,

oi

oi 'Eio

;;;,

Bfiv fl 'oov;
6 io Bfiv.

oi 6 6v Bi, 6
o, i 26 6 E6v ot 'oo ... ociE i iooi ivfiv. i oo
6 6 6 Bi, 6 ioo, 6v
o i ov6 flg t g i 6 6, 6 _
fr g Xo6.
i 6 Bfi, i 6x 6 Xo6; 6
B", fioo5, dE f; i6 .'o o69 6 ft d 'Ef, B, doog, }''6l" 6x', dT & &o6o q d6 6 P6_
vo i g 6 ' 6.
'O o69 6 oo6, Big,
&oo q, }"6l" 6 i & ot &g, i v6 ' 6.
'o Xo6q \f r6, Bg,
doot, 6 oog &.6 io i o6 ' 6
'o o69 6 vf, o6vv, 6_

10

, B&, iooq & ot, &_


oi, d,o, f oo6 ' 6.
'O Xo6g 6 ig vi, 61 aoi,
Bi, doo, clg 6, &}" i odoo i 6 Bd, 6v 'i [
ofiv i6v
)6 5 { 7 i 6v
ov,fi
"fiE
Xo6v.
'o o 6q }'t ig 6 fiv i, i_
, 6x" oi, o&ov, 6x 1pi, 6x
oi .. i Bi, &oog, 6 ig &i i ooo6 ' 6.
Ti o6 6o Tg 26oo6 'E_
i do i i6 oo do Bi
i o2gi Xo6; Bi, i o26i io6; 'o K6A..
o i oo i d o.

"Ao &2g xPToY


i fto &o2g oig
ooi

o269 &6 o69 o6o9 o66 6 vto i i do2g. "E1o o6 cil, do26 i io, 6
di, & 6 , 6 6 ot, 6 6,

xop6q' 6 po, 6 d 6 i 6 i
io d. ' 6 i o 6 v6o
og T &6 6 ood1 o.
o &6 o Xoo, && &oto A6.
ov i io & M. o, xie 6 oo & 6v ocbov 6, g
oig i &ig v.o 6 266o. Av6o, dvoo6yo, rtv or(Cfi; ooP
)ov frvf; i f;vov fi Av Mo,

11

d v6 oo o1i 6 p o& i
&. Mdo tg 6o ig 69 frq

Xovoog o6 69 t t d,oo t
d d io d6 io pq, di d6
'oo6oq ooq, o6oq io &
6 & Xoo o16 .
E266 6 6 &o21 i T &o26 6
6o, oo6, . Koi. io26 Xoo i 26 6o i oiq. Xig o6 ix 6' L, i t X6 p do26 6 _
oi, 2goo69 i 6oo i o o 6oo d&.

'o 6q

o69.

.<oi; doov oi dof


d6 oocilo o o...))

A i6 flg &o6o9 d6 o_
oro io 6o o dvdo d
v ooi g od. 6 xig poo,o i6 t'1 do, & i-

g i oig ooo ooi,


1 &oo
i d ig oo, P6q t l] ; 'H
&&voq i i.o' <<ov oi &oi &6 o_
oco fo>. "L d,o o6o i o
t K6og i' <<'Avo 69 i _
oov oi 1of o i 6 &6
poarbo o oi ov 6>> (. ''1).
'o Xo6 &v6o i oi d,o o. 'o
Xo6g &6o i oi &o do6o.
6v 6 do, 6 oov, 6 2go.
T6 i fro ig &&oo;

t2

"H 6 & doooo v o6 io'i oq. ' oo og 6


ioog. "H 6 6o & 6 oi t d &vo 6 Xo6v i q vo&q
To.

'o

tg o6 & 6o. 'E6 i 2g69


o Xoo, i 6 ov 'Eoi i 6 6 g
frg odog; 'E& d i ioq To i 6-

Xi o 6a1
7i vo fiE ooiv6 i oov vKi' oov i iv Ay6v
flo, i o6v iv dv viv 7o6E i v
6v dvSv iv dydov....
ov v yfi zi' ortov iv ovQ d'
i, 6v6E do o6oog )(d ii yflE
i o3vQ, oQ dov, fiE oiofvE dioE
ioio iv 76iv o 6o, 7d o
iv o3vQ. Nv iov 'Ayo' vv iov
A71yo' viv i oi i d i '
idv ioi v oov 6ov>.
('og 'dv. Xo6ooog)
<<ov

i 6'Ao

ftog

i v vioi o oo
* "og ct, o6 i26o , io
i Tq 6, 6 & io 6v 266o, dd
o6 ^lL d &oo, do dog
i frg poq o iog.

13

'o Xo6g

6 fr o6 6 ooi
o 6o, &6 6 o6 oi d,o.
6 6 6 x o o6 &, o 'i o do6.
o 6o i

(Mq doog)

* i dd &6 6 o6 ori: i ,, & & oo. "E1o & i o d


6 oo. "E1o dooi i o 2go o6 i E26o ooi o i.
('Aoq 6o9 o6o9)
*

'E6 6 6 o i1 o
6o Xo 69 ' iq i 6" do , 6q
'EToq, iv 6 o frq 6t o
6 io too.
* Aoi o6 6 d
o o Xoo,
i

o i 6v d io 6d fro
oo1 o &o To... ot o frg frq
To dvd,og d io 6o oL, o v
&o i do.
('oooq cil Niog o6o9)
"o & i o 6oo ti, 6 oo &
oo oo 6 6o doo6 6
ig &'6q, g oo 6 6 o ETAYPME*

No HoY!

('og N6o oi)

t4

&a iv
* 6o d6 6
6 ood o6 6
6q. 6 i o d. 6 io
o o. 6 ioi o i o
do o. K 6 6 6, 6 76 6
6 'oo oi fr oi i ' 6 6 oo6. T
d io v &. 6o i o i
o6 oo6 26 . <Nv dv 6E>.
* 6o &6 od o 6o o i o Xoo. 6 &pi o d.
6 6 6 o d. 6 d
o ooo. 6 dt o 6. 6 oi o &. 6 6 Toog o d& . ...i o1E ooov id, nov dv fr Avoio...)).
* o d6
fr o6 o6. 6 & d
c6qi &v. 6g od frg ig. "o q c& d6 i o6 o6, <iv
fi oii o 6E> (d. ', 2), o6 oi oi tp , do26 & i 6. i i fiE 6
ov6v o6E 6E idE iov>.
* 6o &6
o& o &ot. T6 6
6 &o26. T6 io do26. 'H ddoo
i r] irb g o6 o6. A6
6 do26 ooo d' cooo6 fivfiov v6v i rtv o 61"ovo i6vo5>l.

oi,
&o1 <<6>> i ] o6 . 'H
flg dfrq. ' flq &6:co. K 266o od og.

(x. dog P6ooq)

15

ANTOY ANATA!

'o

T6q, dog 69 dooq


o Xooo, o6 o 6 2o .X. iv,
i6 frg do&o6 t'1v 6 o' 6_
:

& i o6 do '
d 6 6oo o6 ood, o g i 6, iq o69 &i o.
TA ENTPA: T6 26 odo 6
'd,
& i &o i
6o o &. &
6 d&o 6, io 5, &o.
Md 6 dpi.
ToY oPoY: Aoi & 6 26o d,
o fr i i 6 oioo, 6 oo i io
o6o od.

ToN o: T6

T EOXE: ' & 626 . 'o

iq oi 6 frg &g.
"El d, ivo i v_
6o. "o o i bo. "o 6ov
i d,oio.
T6 To oi i 6 6v &o. d d
&og frg

d,

oi

fr. 6 &ofr o i6!

'H A&ooq! Ei i d fi,og , o6 &g i o &6 2g_


v& frg &piq o &vo6 oxi flg xp'
fr g dog.

'H &oo6 ;;a" d v6 6 (


K), 6o to ( ) i
*

6oq dog (o6q Xooq).

M6 oodoo frog i 6 xoi,


doi, 6 d o6o o & t od d i o doo o io q
t 26 6o ood i d i o26_
. 6 i g io &
v 6 o 1 do i 26o ooo oo26 cp6 6
i fr q 'oo Xo6.
:l

6 o
oo 6o
i &i o
A& vo
<<T6

o6o>>.

'o

do&g vP, &o K6o6


i 'oog o69, &oT o EA i THPA o 6oo.
:N

oaof;

6v E6v <<OPooo YI'


.: 2310212659.