You are on page 1of 9

TABELE, GRAFI, KARTE

Karta pokrovnosti tal Slovenije, stanje 2001

Slika 1: Karta pokrovnosti tal Slovenije, stanje 2001.

Pokrovnost tal Slovenije, Statistini GIS pokrovnosti tal Slovenije, stanje 2001
Tabela 1: Pokrovnost tal Slovenije, Statistini GIS pokrovnosti tal Slovenije, stanje 2001, glavne kategorije.
ha
Statistine regije

Skupaj

Gozdnate
povrine

Vse kmetijske
povrine

Odprte
povrine

Vode

Pozidane
povrine

Ceste

eleznice

Pomurska

133,753

41,720

85,003

79

998

4,380

1,436

136

Podravska

216,967

95,080

106,526

252

2,553

9,553

2,712

291

Koroka

104,080

75,762

24,488

361

795

1,906

680

88

Savinjska

238,419

145,188

78,418

2,134

1,315

7,806

3,297

261

Zasavska

26,354

17,997

6,758

201

93

868

395

42

Spodnjeposavska

88,514

47,832

35,900

255

755

2,645

1,010

118

Jugovzhodna Slovenija

268,335

195,862

63,756

395

958

4,709

2,439

215

Osrednjeslovenska

254,669

158,929

78,280

2,199

841

11,167

2,844

408

Gorenjska

213,660

160,514

32,661

12,542

1,256

4,920

1,607

161

Notranjsko-kraka

145,634

103,111

37,417

94

2,309

1,550

1,044

110

Gorika

232,471

171,715

40,751

13,635

849

3,335

2,043

144

Obalno-kraka
SLOVENIJA
SLOVENIA

104,444

69,730

29,222

241

781

2,955

1,309

207

ha

2,027,300

1,283,440

619,181

32,388

13,503

55,792

20,816

2,180

100.0

63.3

30.5

1.6

0.7

2.8

1.0

0.1

30.5%
1.6%
0.7%

Gozdnate povrine

3.9%

Vse kmetijske povrine


Odprte povrine
Vode
Pozidane povrine

63.3%

Slika 2: Pokrovnost tal Slovenije, Statistini GIS pokrovnosti tal Slovenije, stanje 2001, glavne kategorije.

Slika 3: Pokrovnost tal Slovenije po statistinih regijah, Statistini GIS pokrovnosti tal Slovenije, stanje 2001.

Tabela 2: Statistini GIS pokrovnosti tal Slovenije, podrobneji podatki, stanje 2001.
ha
Kategorija

Pod kategorija
gozdnate povrine

gozdnate
povrine

Podravsk
a

Korok
a

Savinjska

Zasavska

Posavska

Jugovzhodna
Slovenija

41713

95008

75341

142332

17900

47827

195124

ruevje

329

1025

povrine v zaraanju

63

420

2518

96

746

gorski travniki

40

1025

27024

59981

22341

61723

6289

22863

55527

4568

3822

1343

1687

211

1904

2699

49876

34164

299

7602

119

7242

3307

291

198

2978

82

41

639

2945

265

2191

138

264

2801

5305

1129

2781

1821

96

28

77

100

travniki
meano kmetijsko
vse kmetijske
povrine

Pomurska

njive
hmeljia
sadovnjaki
vinogradi
movirja

pozidane
povrine

pozidane povrine

4380

9552

1906

7805

867

2644

4709

ceste

ceste

1436

2712

680

3315

395

1010

2439

eleznice

eleznice

136

291

88

261

43

115

205

50

122

12

28

48

199

60

209

137

145

134

deponije
odprte
povrine

kamnolomi

ha
Kategorija

Pod kategorija
gozdnate povrine

gozdnate
povrine

Podravsk
a

Pomurska

Korok
a

Savinjska

Zasavska

Posavska

Jugovzhodna
Slovenija

41713

95008

75341

142332

17900

47827

195124

ruevje

329

1025

povrine v zaraanju

63

420

2518

96

746

22

292

1856

53

115

233

997

2552

794

1260

93

755

957

133753

216967

104080

238419

26354

88514

268335

skale in prod
soline
vode
vode
Skupaj

ha
Osrednjeslovenska
gozdnate povrine
gozdnate
povrine

Notranjsko-Kraka

Gorika

ObalnoKraka

SLOVENIJA
Ha

157869

152287

98949

167698

63205

1255252

61.9

965

8228

191

3970

14710

0.7

99

3971

39

6527

14488

0.7

274

2228

3984

7551

0.4

58308

22711

34664

27274

21045

419749

20.7

6974

1106

1105

1178

1671

28267

1.4

11919

6243

640

2175

2371

125959

6.2

3590

0.2

503

307

366

783

1555

9958

0.5

vinogradi

35

5355

2557

21784

1.1

movirja

269

67

642

24

1305

0.1

11168

4920

1550

3335

2955

55790

2.8

2844

1607

1044

2059

1309

20850

1.0

ruevje
povrine v zaraanju
gorski travniki
travniki
meano kmetijsko

vse kmetijske
povrine

Gorenjska

njive
hmeljia
sadovnjaki

pozidane
povrine

pozidane povrine

ceste

ceste

eleznice

eleznice

403

159

109

140

206

2157

0.1

deponije

95

30

22

13

403

0.0

311

109

54

167

173

1746

0.1

1793

12402

32

13445

54

30302

1.5

625

625

0.0

840

1255

2309

847

155

12814

0.6

254669

213660

145634

232471

104444

2027300

100.
0

odprte
povrine

kamnolomi
skale in prod
soline

vode
vode
Skupaj

Tabela 3: Ocena zanesljivosti podatkov statistinega GIS-a pokrovnosti tal Slovenije, stanje 2001.
Statistini GIS pokrovnosti tal, stanje 2001 (m)

diagonale DOF (m)

Kategorija

ceste

ceste

4143

pozidano

652

68

192

1048

231

10

581897

90.10

6740

800

13

300798

81.73

16137

92

176

21318

75.70

134

16114

11

24550

65.63

24

114

2725

3799

71.73

108

10

220

529

41.64

24272

3953

254

939006

1377

3155

1758

1280

6814

534

402

17

62

111

4872

57605
7

310349

198

vode

zanesljivost
uporabnika

vsota

67.76

245832

odprto

eleznice

6114

912

337

vode

10

1508

kmetijsko

vsota

odprto

54779

177

eleznice

kmetijsko

52428
1
45698

gozd

pozidano

gozd

19248

povprena
zanesljivost
zanesljivost
proizvajalca

85.03

91.01

79.21

83.84

66.39

68.93

86.20

86.71
kappa

0.73

Tabela 4: Povprene zanesljivosti Statistinega GIS-a pokrovnosti tal Slovenije, stanje 2001, po statistinih regijah.
Statistina
regija
Skupna
zanesljivost
kappa

r1

r2

86.62

84.28

0.77

0.72

r3
87.
8
0.6
8

r4

r5

r6

r7

r8

r9

r10

r11

r12

84.08

81.13

83.23

89.45

86.25

87.94

87.78

84.72

84.74

0.69

0.5

0.68

0.75

0.74

0.75

0.64

0.67

0.69

Slika 4: Zanesljivost Statistinega GIS-a pokrovnosti tal, stanje 2001, po statistinih regijah.

Spremembe v pokrovnosti tal v Sloveniji v obdobju 1993 do 2001


Tabela 5: Spremembe v pokrovnosti tal v obdobju 1993 do 2001, Slovenija
Gozdnate povrine
(ha)

Indeks

Kmetijske povrine
(ha)

Indeks

199
3
199
7
200
1

1,145,031

1.00

770,126

1.00

1,217,547

1.06

691,574

0.89

1,283,440

1.12

619,181

0.80

Povrina (Ha)

leto

1,400,000
1,300,000
1,200,000
1,100,000
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000

Pozidane povrine pod stavbami


(centroidi) (ha)

Indeks

43,867

1.00

44,754

1.02

46,282

1.06

Gozdnate povrine
Kmetijske povrine

1993

1997

2001

Slika 5: Spremembe kmetijskih in gozdnatih povrin v Sloveniji v obdobju 1993 do 2001.

Povrina (Ha)

46,500
46,000
45,500
45,000
44,500
44,000
43,500

Pozidane povrine pod


stavbami

43,000
42,500

1993

1997

2001

Slika 6: Spremembe povrin pod stavbami v Sloveniji v obdobju 1993 do 2001.

Tabela 6: Spremembe pokrovnosti tal v obdobju 1993 do 2001, statistine regije.


Indeks gozdnatih
povrin
1993
1997
2001

Indeks kmetijskih
povrin
1993 1997 2001

Indeks povrin pod


stavbami
1993
1997
2001

Pomurska

1.00

1.04

1.11

1.00

0.98

0.95

1.00

1.01

1.04

Podravska

1.00

1.01

1.14

1.00

0.98

0.89

1.00

1.02

1.05

Koroka

1.00

1.02

1.03

1.00

0.91

0.88

1.00

1.01

1.04

Savinjska

1.00

1.03

1.10

1.00

0.94

0.83

1.00

1.02

1.06

Indeks gozdnatih
povrin
1993
1997
2001

Indeks kmetijskih
povrin
1993 1997 2001

Indeks povrin pod


stavbami
1993
1997
2001

Zasavska

1.00

1.07

1.08

1.00

0.82

0.78

1.00

1.03

1.07

Spodnjeposavska
Jugovzhodna
Slovenija
Osrednjeslovenska

1.00

1.03

1.13

1.00

0.94

0.84

1.00

1.01

1.03

1.00

1.05

1.09

1.00

0.87

0.77

1.00

1.02

1.06

1.00

1.08

1.10

1.00

0.87

0.83

1.00

1.03

1.08

Gorenjska

1.00

1.10

1.14

1.00

0.77

0.66

1.00

1.02

1.04

Notranjsko-kraka

1.00

1.07

1.08

1.00

0.82

0.81

1.00

1.02

1.05

Gorika

1.00

1.08

1.17

1.00

0.87

0.63

1.00

1.02

1.05

Obalno-kraka

1.00

1.17

1.33

1.00

0.79

0.61

1.00

1.02

1.07

SLOVENIJA

1.00

1.06

1.12

1.00

0.90

0.80

1.00

1.02

1.05

Slika 7: Spremembe gozdnatih povrin po statistinih regijah v obdobju 1993 do 2001.

Slika 8: Spremembe kmetijskih povrin po statistinih regijah v obdobju 1993 do 2001.

Slika 9: Spremembe povrin pod stavbami po statistinih regijah v obdobju 1993 do 2001.

Statistina ocena raznolikosti krajine na osnovi referennih podatkov za


izraun zanesljivosti
Tabela 7: Raznolikost krajine Slovenije po statistinih regijah.

Kategorija /
Statistina regija
SLOVENIJA
Pomurska
Podravska
Koroka
Savinjska
Zasavska
Spodnje-posavska
Jugovzhodna
Slovenija
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Notranjsko-kraka
Gorika
Obalno-kraka

tevilo sprememb na km
Ceste Gozdnate Trajni eleznice Njive Pozidane Travniki Vode Odprte
Skupaj
povrine nasadi
povrine
povrine
0.5
1.7
0.2
0.0
0.7
0.6
2.3
0.1
0.1
6.2
0.6
1.6
0.4
0.0
1.6
0.9
2.0
0.1
0.0
7.2
0.7
1.6
0.3
0.0
1.6
0.8
2.8
0.1
0.0
7.8
0.3
1.7
0.0
0.0
0.3
0.5
2.2
0.0
0.0
5.0
0.7
1.8
0.2
0.0
1.0
0.7
2.8
0.1
0.0
7.3
0.7
2.3
0.0
0.1
0.2
0.6
2.8
0.1
0.3
7.0
0.7
1.9
0.9
0.0
1.0
0.8
3.8
0.1
0.0
9.2
0.5
0.6
0.4
0.3
0.4
0.6

1.5
1.7
1.6
1.5
1.8
1.8

0.1
0.0
0.0
0.0
0.3
0.5

Slika 10: Raznolikost krajine Slovenije po statistinih regijah.

0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1

0.7
0.8
0.3
0.1
0.1
0.5

0.5
0.7
0.5
0.2
0.3
0.3

2.3
2.6
1.8
1.5
1.6
2.1

0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0

0.0
0.0
0.3
0.0
0.5
0.0

5.7
6.6
5.0
3.6
5.1
6.1