You are on page 1of 1

Mapa znanja informacione nauke

Domen Fokusi Glavne kategorije (1. podela) Potkategorije (2. podela) Potkategorije* / primeri i objanjenja** (3. podela)

Haim Cins
Oblasti primene

Teorija

1. Osnove

A. Koncepti B. Discipline (npr. Antropologija (npr. kultura), Umetnost (npr. dizajn), Komunikologija (npr. komunikacije, mediji, poruka), Raunarstvo (npr. raunarski jezik), Ekonomija (npr. ekonomija informacija), Obrazovanje (npr. uenje), Inenjerstvo (npr. informaciona tehnologija), Istorija (npr. primarni izvori, sekundarni izvori, tercijarni izvori), Pravo (npr. intelektualna svojina, copyright), Lingvistika (npr. jezik), Filozofija (epistemologija) (npr. znanje), Etika (npr. informaciona etika, profesionalna etika), Politike nauke (npr. demokratija), Psihologija (npr. saznanje), Metodologija istraivanja (npr. evaluacija, istraivanje, metodologija istraivanja), Semiotika (npr. znak), Sociologija (npr. drutvo) C. Teorije A. Teorijsko B. Empirijsko 1. Kvantitativno 2. Kvalitativno Akademsko obrazovanje i profesionalno usavravanje: teoretsko znanje i praktino znanje Istorijski dogaaji u odreenom podruju Kvalitetne informacija (izvori), kvaliet (izvora) informacija Primarni izvori (tj. ljudi kao izvor informacija), sekundarni izvori, tercijarni izvori A. Osobine linosti B. Teoretsko znanje C. Primenjeno znanje i praksa Taksonomije profesionalaca po specijalizaciji (npr. medicinska informatika) i podruju rada (npr. bibliotekari, arhivisti) Pitanja vezana uz sadraj (npr. ta je predmet?) Taksonomije struktura (npr. mape znanja, sheme predmetne klasifikacije, tezaurusi), klasifikacioni sistemi (npr. LCC, DDC, UDK, CC, BC), predmeti (tj. arheologija, biologija, raunarstvo) Pitanja vezana uz razvoj aplikativih sistema Taksonomija aplikacija (npr. pretraivanje informacija, kupovina, socijalizacija i druenje). Pitanja vezana uz razne operacije i procese ukljuene u posredovanje ljudskog znanja Taksonomije operacija i procesa: dokumentovanje, predstavljanje, organizovanje, obrada, diseminacija, objavljivanje, skladitenje, manipulacija, evaluacija, merenje, pretraivanje i pronalaenje znanja. Pitanja u vezi tehnologije (npr. dizajn korisnikog interfejsa). Taksonomija tehnologija i medija: elektronske tehnologije (npr. raunarski zasnovani informacioni sistemi, Internet), papirne i tamparske tehnologije (npr. knjige), komunikacione tehnologije i mediji (npr. mobilni telefoni, MP3) Drutvena pitanja (npr. informaciona politika, dostupnost informacija), ukljuujui i etnika i kulturna pitanja, struna pitanja koja se odnose na kontekst, kao i pravna pitanja (npr. intelektualna svojina, privatnost) i etika pitanja (npr. privatni protiv javnog interesa) A. Etniko i kulturno okruenje B. Kontekst (npr. obrazovanje, zdravstvo) Problemi vezani uz organizacijski okvir (npr. upravljanje znanjem u poslovnim organizacijama) A. Po nainu organizovanja: 1. Vladin sektor 2. Javni sektor 3. Privatni sektor B. Po nainu delovanja: 1. Organizacije koje uvaju podatke 2. Informacioni servisi Pitanja vezana uz korisnike (npr. informacione potrebe korisnika, ponaanje korisnika, strategije pretraivanja) A. Pojedinci B. Grupe i zajednice
1. Zasnovane na rodu 2. Zasnovane na ivotnom dobu 3. Zasnovane na kulturi i etnikoj pripadnosti 4. Zasnovane na potrebi i interesu (npr. podela po struci)

Znanje s p o d r u j a informacione nauke

Teorija informacione nauke

Meta-znanje Znanje zasnovano na predmetu

Istraivanje

Metodologija istraivanja Obrazovanje iz bibl. / inform. oblasti Istorija inform. nauke Kvalitet informacija Informacio ni sistemi Informaciona etika Obrazovanje iz bibl / inform nauke

Obrazovanje Istorija Pitanja

2. Izvori
Posrednici (medijatori)

Vrste Pitanja Vrste Pitanja

Znanje o istraenim fenomenima (tj. aspekti i uslovi posredovanja ljudskog znanja)

3. Strunjaci za znanje

Ko? ta? Zato? Faktori posredovanja Kako? Gde i kada?

10. Korisnici

Izvor: Knowledge Map of Information Science : http://www.success.co.il/is/index.html Prevela: Ljiljana Kovaevi Chaim Zins, PhD. Knowledge Mapping Research; 26 Hahaganah St, Jerusalem 97852, Israel.

Teme Motivi Metode Sredstva (mediji) Sredina

4. Sadraji

Vrste Pitanja

5. Aplikacije

Vrste Pitanja Vrste Pitanja

6. Operacije i procesi

7. Tehnologije

Vrste

8. Okruenja

Pitanja Vrste Pitanja

Informaciona etika Drutvena informatika

9. Organizacije
Vrste

Pitanja

Vrste

Studije korisnika Informaciono ponaanje

* Re i tampane masnim slovima su kategorije. ** Ostali termini slue kao primeri (unosi).