You are on page 1of 43

Bibliografija publikacija u biblioteci FHP koje za predmet imaju Kosovo

Bibliografija ima za cilj da predstavi spisak publikacija iz biblioteke FHP koje u celini ili delom za svoj predmet imaju temu Kosova u humanitarnom, politikom, istorijskom, pravnom, sociolokom, etnografskom, vojnom, itd, aspektu. Takoe, u bibliografiju su ukljuena dela autora koji su poreklom sa Kosova, bez obzira na predmet kojim se bave. Po svojoj svrsi bi trebala da prui istraivaima pregled literature koju bi oni mogli da iskoriste za svoje projekte, kao na primer, za popunjavanje baza podataka o nestalim i ubijenim u sukobu na Kosovu, ili za analizu naina na koji se pie ili pisalo o kosovskom problemu. Bibliografija je podeljena na 14 podcelina radi bolje preglednosti, po vrsti publikacija. Tematske celine su odreene delom po formi publikacije (kao kod adresara, spiskova, serijskih publikacija), a delom po sadraju ili svom predmetu (npr, istorija, ratni zloini, pravo, itd.). Da bi se odredilo da neka publikacija po svom sadraju pripada odreenoj tematskoj celini, ona mora u celini ili najveim delom svog sadraja da se poklapa sa odreenom celinom. Svaka publikacija se pojavljuje samo jednom u celoj bibliografiji, to znai da moe da pripada samo jednoj tematskoj celini. Ponekad publikacija po svom sadraju moe da pripada u vie tematskih celina, u tom sluaju se njema pripadnost nekoj od tematskih celina odreeuje pomou one koja je najvie zastupljena u njenom sadraju. Radi pretraivanja najbolje je koristiti opciju find (ctrl + f) i potom u prozor otkucati naziv teme, naziv publikacije ili autora koji se trai. Sadraj bibliografije o Kosovu sa objanjenjima (tamo gde su potrebna): I Ratni zloini, ljudska prava, rtve rata, unitavanje objekata, imovine i spomenika kulture (do juna 1999.) Objanjenje: publikacije koje za predmet imaju krenja ljudskih prava pred poetak sukoba na Kosovu, kao i ratne rtve i unitavanje u toku sukoba na Kosovu, zakljuno sa dolaskom KFOR-a na Kosovo, juna 1999. godine. II Ljudska prava nakon juna 1999. Godine Objanjenje: publikacije koje za predmet imaju krenja ljudskih prava nakon dolaska KFOR-a, juna 1999. godine i zavretka sukoba na Kosovu. III Spiskovi poginulih i nestalih u sukobu na Kosovu Objanjenje: spiskovi i liste svih rtava sukoba na Kosovu. Svi spiskovi koje popisuju nestale, ubijene, bez obzira na datum kada su sainjene i kompletnost podataka.

IV Vojna dejstva, vojne jedinice, vojni aspekt sukoba na Kosovu Objaenjenje: publikacije koje se ne fokusiraju na ratne rtve i tetu koliko na sama vojna dejstva, borbe, strategiju i sastav jedinica koje su bile umetane u konflikt. V Memoari, putopisi VI Fotoalbumi VII Intervjui, konferencije, mediji, ankete Objanjenje: intervjui vezani za temu Kosova, ili intervjuisane linosti sa Kosova. Konferencije sa temom Kosova, ili konferencije koje su se odrale na Kosovu. Mediji o Kosovu, medijska slika Kosova. Ankete i javno mnjenje Kosova i javno mnjenje o Kosovu. VIII Eseji, lanci, analize Objanjenje: studije iz raznih naunih oblasti, analitika dela, novinarski lanci i kolumne. IX Post-konfliktno drutvo na Kosovu Objanjenje: oporavak drutva, posledice sukoba, izgradnja institucija, status Kosova, meunarodna pomo. X Pravo, pravosudni organi, sudski procesi Objanjenje: pravni sistem, pravosue, meunarodna uprava, institucije, suenja za ratne zloine. XI Istorija Objaenjenje: istorija Kosova bilo u posebnim publikacijama ili u sklopu publikacija o istoriji Srbije, Jugoslavije ili Balkana. XII Knjievnost Objanjenje: knjievnost autora sa Kosova, ili dela pisana o Kosovu. Narodna knjievnost. Dela o knjievnosti sa Kosova. XIII Serijske publikacije Objanjenje: sve publikacije koje izlaze u nastavcima u neogranienom nizu. asopisi, novine, izvetaji, bilteni, itd. Publikacije koje se izdaju na Kosovu ili za temu imaju Kosovo u bilo kom njegovom aspektu. XIV Adresari, imenici

U okviru svake od podcelina publikacije su predstavljene spiskom upisanim u tabelu. U pet kolona u okviru tablice upisani su sledeim redom: redni broj publikacije u bibliografiji, ISBD podaci (naslov, autor, izdava, godina i mesto izdanja), broj signature pod kojim je zavedena u biblioteci, kratak opis sadraja publikacije i jezik na kom je tampana (ili vie jezika ako ih ima). Publikacije su u tabelama poreane abecedno, prema naslovu, gde prvo ide spisak knjiga na latinici a zatim na irilici. Sve publikacije koje su se nale u bibliografiji su prole pregled sadraja od strane biblitekara. Bibliografija e se stalno dopunjavati novim jedinicama u zavisnosti od toga koliko novih publikacija e biblioteka dobijati, ili ukljuivanjem nekih koje su deo trenutnog fonda biblioteke a koje sluajno nisu bile ukljuene ranije. Zakljuno sa datumom 15.08.2013. bibliografija sadri ukupno 355 bibliografskih jedinica.

I Ratni zloini, ljudska prava, rtve rata, unitavanje objekata, imovine i spomenika kulture (do juna 1999.)
Redni broj Publikacija 78 dana pakla : Kurumlija '99. / Radoljub Gligorijevi ; [fotografije Aleksandar Radovi ... i dr.]. - Ni : Punta, 2006. Signatura Predmetne odrednice ili opis optina Podujevo NATO intervencija - civilne rtve vojne rtve unitavanje objekata obnova optine sadri spisak poginulih vojnika iz optine Podujevo u toku sukoba na Kosovu, fotografije Sukob na Kosovu uka Zaha Plavljane ratni zloini poinioci 14. Maj 1999, sadri: fotografije Jezik

1.

B 2494

Srp.

2.

3.

A Village Destroyed, May 14, 1999 : war crimes in Kosovo / text Fred Abrahams and Eric Stover ; photographs Gilles Peress ; introduction Carroll Bogert. - [S. l.] : Human Rights Watch ; Berkeley : Human Rights Center at University of California, 2001. Albanski terorizam i organizovani kriminal na Kosovu i Metohiji. - Beograd : [b. i.], 2003.

B 2718

Eng.

B Kopije 102

Publikacija Vlade Srbije koja sadri spisak albanaca ukljuenih u organizovani kriminal i OVK komandanata uz line podatke o njima. Kosovo ekshumacije ratni zloin rtve rata (podaci) svedoanstva Sukob na Kosovu NATO intervencija 1999 uniteni objekti spomenici kulture

Srp.

4.

Bunari smrti na Kosovu : devet nedelja prolea 1999 / Josef Martinsen. - Pristina [i. e. Pritina] : Grafoprint, 2006. Dokumenta i dokazi. 1, NATO zloini u Jugoslaviji : 24. mart - 24. april 1999. Beograd : Savezno ministarstvo za inostrane

B 1647

Srp.

5.

B 441

Srp.

poslove, 1999.

ljudske rtve Postoji verzija na Eng. Sukob na Kosovu NATO intervencija 1999 uniteni objekti uniteni spomenici kulture ljudske rtve Postoji verzija na Eng.

6.

Dokumenta i dokazi. 2, NATO zloini u Jugoslaviji : 25. april - 10. jun 1999. Beograd : Savezno ministarstvo inostranih poslova, 1999.

B 442

Srp.

7.

8.

9.

10.

11.

Dokumenta i dokazi. 3, Teroristiki akti albanskih teroristikih grupa na Kosovu i Metohiji : 1. januar 1998 - 10. jun 1999. Deo 1 / [Savezna Republika Jugoslavija, Savezno ministarstvo za inostrane poslove]. Beograd : Savezno ministarstvo za inostrane poslove, 2000. Dokumenta i dokazi. 3, Teroristiki akti albanskih teroristikih grupa na Kosovu i Metohiji : 1. januar 1998 - 10. jun 1999. Deo 2. - Beograd : Savezno ministarstvo za inostrane poslove, 2000. Dokumenta i dokazi. 4, Zloini albanskih terorista na teritoriji AP Kosovo i Metohija od 10. juna 1999. godine. Deo 1. - Beograd : Savezno ministarstvo za inostrane poslove, 2000. Dokumenta i dokazi. 4, Zloini albanskih terorista na teritoriji AP Kosovo i Metohija od 10. juna 1999. godine. Deo 1. - Beograd : Savezno ministarstvo za inostrane poslove, 2000. Fate of Serbs, Montenegrins, Roma, Bosniacs and Ashalies Missing in Kosovo. Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2005.

B 437

Srp.

B 438

Srp.

B 439

Srp.

B 440

Srp.

B Kopije 110

Nestala lica ekshumacije Kosovo Srbi Romi Bonjaci Akalije po optinama svedoenja sadri spisak Postoji vezija na srpskom. Albanci rtve rata ratni zloin civili masovne grobnice Batajnica Petrovo Selo Peruac sadri spisak Forenzika DNK analiza rtve rata - masovne smrti - Kosovo

Eng.

12.

Fate of the Missing Albanians in Kosovo / Humanitarian Law Center. - [Beograd] : Humanitarian Law Center, November 2005. Forenziko istraivanje rtava rata na teritoriji Kosova i Metohije / Suzana Mateji. - Beograd : Zadubina Andrejevi, 2009. Genocide Against Roma in Kosovo and Metohija = Genocideo kontra Rroma po Kosovo thaj Metohija : ethnic conflict and violence ; Darko Trifunovi. - Belgrade : "Filip Vinji" ; Alexandria : The International Strategic Studies Association, 2012 ([s. l. : s. n.]).

B I 390

Eng.

13.

B 2188

Srp.

14.

B 2541

Sukobi na Kosovu civilne rtve Romi ratni zloini spiskovi rtava - izbeglice; Kosovo Romi progon 2004

Eng, Rom

15.

Humanitarian Law Violations in Kosovo / [Fred Abrahams, Elisabeth Andersen]. - New York [etc.] : Human Rights Watch, 1998.

B 45

16.

17.

18.

Hyrje t drejtat n Kosov / [prkthimi Divna Lima]. - Beograd : Fondi pr t drejtn humanitare, 1998. Junaci otadbine : spomen-knjiga / [odgovorni urednik Radoljub Matovi]. Beograd : Savezna vlada : Novinskoinformativni centar "Vojska" : Vojnoizdavaki zavod, 2000. Kosovo - zloini bez kazne / Milena Radevi. - Podgorica : Specijal, 2009. Kosovo : kako vieno, tako reeno. [Deo 1], Analiza OEBS Verifikacione misije Kosovo : stanje ljudskih prava : oktobar 1998 jun 1999. godine / [prevodilac Pavle Rak]. Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2001.

B 1316

Napadi na civile, pogranini incidenti, nestanci, nezakonita hapenja, guenje medija, kao i krenja pravila rata od strane OVK i srpskih snaga. Kosovo ljudska prava 19931997 - izvetaj Sukob na Kosovu 1998-1999 VJ poginuli spisak (sa kratkim biografijama)

Eng.

Alb.

B I 247

Srp.

B 2238

19.

B I 4/1, B I 4/1 1

Kosovo : kako vieno, tako reeno. [Deo 1], Analiza OEBS Verifikacione misije Kosovo : stanje ljudskih prava : oktobar 1998 jun 1999. godine / [prevodilac Pavle Rak]. Reprint izd. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2004. 20.

B I 5/1, B I 5/1 1, B I 5/1 2, B I 5/1 3

Sukob na Kosovu rtve rata nealbanci Izvetaj Verifikacione misije OEBS za Kosovo (OEBS-KVM) iji je zadatak bio da nadgleda sprovoenje Rezolucije 1199 i sporazuma o prekidu vatre. Na poetku se predstavlja metodologija koja je koriena u pisanju izvetaja. Nabrajaju se po vrsti sluajevi krenja ljudskih prava tokom trajanja misije, govori se o posledicama koje je sukob imao na odreene delove populacije, mapiraju se sluajevi krenja ljudskih prava razvrstani po optinama gde su poinjeni, preporuuju se domai i strani standradi ljudskih prava koji se mogu primeniti na Kosovo. U dodatku knjige se nalazi registar imena naselja na Kosovu na srpskom i albanskom jeziku. Izvetaj Verifikacione misije OEBS za Kosovo (OEBS-KVM) iji je zadatak bio da nadgleda sprovoenje Rezolucije 1199 i sporazuma o prekidu vatre. Na poetku se predstavlja metodologija koja je koriena u pisanju izvetaja. Nabrajaju se po vrsti sluajevi krenja ljudskih prava tokom trajanja misije, govori se o posledicama koje je sukob imao na odreene delove populacije, mapiraju se sluajevi krenja

Srp.

Srp.

Srp.

21.

Kosovo : oppression of ethnic Albanians. London : Minority Rights Group International, 1992. Kosovo = Kosova : as seen, as told : an analysis of the human rights findings of the OSCE Kosovo Verification Mission : October 1998 to June 1999.

B I 296

ljudskih prava razvrstani po optinama gde su poinjeni, preporuuju se domai i strani standradi ljudskih prava koji se mogu primeniti na Kosovo. U dodatku knjige se nalazi registar imena naselja na Kosovu na srpskom i albanskom jeziku. Kosovo Albanci ljudska prava represija 90 - izvetaj Izvetaj Verifikacione misije OEBS za Kosovo (OEBS-KVM) iji je zadatak bio da nadgleda sprovoenje Rezolucije 1199 i sporazuma o prekidu vatre. Na poetku se predstavlja metodologija koja je koriena u pisanju izvetaja. Nabrajaju se po vrsti sluajevi krenja ljudskih prava tokom trajanja misije, govori se o posledicama koje je sukob imao na odreene delove populacije, mapiraju se sluajevi krenja ljudskih prava razvrstani po optinama gde su poinjeni, preporuuju se domai i strani standradi ljudskih prava koji se mogu primeniti na Kosovo. Sukob na Kosovu ratna dejstva dolazak KFOR otmice ubistva izbeglitvo 1998-2002 - dnevnik Kosovo medijska slika nacionalno pitanje ljudska prava - represija - izvetaj

Eng.

22.

BI6

Eng.

23.

Kosovo i Metohija : imanje i nemanje / Radmila Todi-Vulievi. - Novi Sad : Matica srpska, 2003. Kosovski vor : dreiti ili sei? : izvetaj Nezavisne komisije Sra Popovi, Dejan Jana, Tanja Petovar / tekstovi Sra Popovi, Ivan Jankovi, Vesna Pei, Nataa Kandi, Svetlana Slapak. - Titograd : Chronos, 1990. Krimet e Lufts n Kosov : 1998-1999 : monografi 1 / Kshilli pr Mbrojtjen e t Drejtave e t Lirive t Njeriut. - Prishtin : Kshilli pr Mbrojtjen e t Drejtave e t Lirive t Njeriut, 2010. Lament nad Kosovom / [autor i prireiva] Ljiljana Bulatovi. - Beograd : "Nikola Pai", 2003. Ljetopis novog Kosovskog raspea : dnevniki i drugi zapisi : mart avgust 1999 / Mitropolit Amfilohije (Radovi). - Cetinje : Svetigora, 2011.

B 2608

Srp.

24.

B 471

Srp.

25.

B K 149

Ratni zloini ljudske rtve statistike spiskovi (po optinama) 1998-1999

Alb.

26.

B 2108

Sukob na Kosovu ratni zloini rtve rata podaci svedoenja

Srp.

27.

B 2437

Srp.

28.

29.

30.

Masakra e Kralanit / Jusuf Osmani, Ram Manaj. - Prishtin : Agjencia Shtetrore e Arkivave t Kosovs, 2012. Milosrdni aneo ili knjiga mrtvih / Branimir B. Stanojevi. - Beograd : "Nikola Pai", 2008. NATO crimes in Yugoslavia : documentary evidence : 24 March - 24 April 1999. Belgrade : Federal Ministry of Foreign Affairs, 1999.

B 2526

Sukob na Kosovu akovica Ratni zloini civili podaci o rtvama

Alb.

B 2162 Sukob na Kosovu NATO intervencija 1999 uniteni objekti uniteni spomenici kulture ljudske rtve Postoji verzija na Srp. Sukob na Kosovu NATO intervencija 1999 uniteni objekti uniteni spomenici kulture ljudske rtve Postoji verzija na Srp. Tema ovog izvetaja je krenje ljudskih prava za vreme sukoba na Kosovu koji se fokusira na tri sluaja: policijska akcija u irezu i Likoanima, policijsku akciju u Donjem Prekazu i martovski okraj u Gloanu. Drugi deo Izvetaja ine saoptenja za javnost Fonda za humanitarno pravo koja se tiu zbivanja na Kosovu. (postoji izdanje izvetaja na srpskom i engleskom jeziku) Kosovo nestanci Srbi Albanci Romi 1998 - izvetaj (postoje izdanja izvetaja na srpskom i engleskom jeziku) Porodice nestalih - sukobi u dravama bive Jugoslavije biografije - foto album Sukob na Kosovu NATO intervencija - Srpska pravoslavna crkva unitavanje objekata culture 1998-1999 NATO intervencija rat na Kosovu ljudske rtve Novi Pazar biografije

Srp.

B 443

Eng.

31.

NATO crimes in Yugoslavia : documentary evidence. [knj.] 2, 25 [twentyfifth] April - 10 June 1999. - Belgrade : Federal Ministry of foreign affairs, 1999.

B 444

Eng.

Nn thjerrz : raporti nr. 26 : Kosov - t drejtat e njeriut gjat kohs s konfliktit t armatosur. - Beograd : Fondi pr t Drejtn Humanitare, 1998. B 420, B 420 1

32.

Alb.

33.

Nn thjerrz : raporti nr. 27 : Kosov zhdukjet gjat kohs s konflikteve t armatosura. - Belgrade : Fondi pr t Drejtn Humanitare, 1998. Nestali ivoti / [autor fotografija] Nik Danciger ; [autor teksta] Rori Meklin. Stockport : Dewi Lewis Publishing, 2010. Nova kosovska golgota : antihrianski pohod na hrianske svetinje / [priredili protojerej Radomir Nikevi, Vesna Nikevi]. - Cetinje : Svetigora, 2000. Novi Pazar : May 31, 1999 : bombarding the apartment house r-74 in the Stevana Nemanje street by NATO aviation 13:25h / [author: Dragan Novovi ] ; [pictures of gravestones: Veljko Ristovi]. - Novi Pazar : The Associoation of NATO Air Attacks Victims in 1999, [1999]. Open Wounds : human rights abuses in

Arhiva

Alb.

34.

B 2273

Srp.

35.

B 63 1

Srp.

36.

B I 305

Eng.

37.

B 44

Kosovo - Ljudska prava

Eng.

Kosovo / Human Rights Watch/Helsinki (formerly Helsinki Watch). - New York [etc.] : Human Rights Watch, 1993. Oteta zemlja : Kosovo i Metohija (zloini, progoni, otpori ...) / Mirko upi. - Beograd : Nolit, 2006.

38.

B 1981

policijska represija militarizacija diskriminacija manjina 1993-1994 - izveptaj Knjiga poinje opisivanjem skorije istorije Kosova i dogaajima koji su sledili pre poetka sukoba. Drugi deo knjige opisuje sukob na Kosovu, fokusirajui se na srpske rtve. Sadri i spiskove ubijenih i nestalih civila, policajaca i pripadnika VJ na Kosovu. Sukob na Kosovu ljudska prava sluajevi (po optinama) politika pozadina - NATO intervencija suenja za ratne zloine izvetaj Izvetaj br. 24 ima za temu stanje obrazovnog sistema na albanskom jeziku na Kosovu, u situaciji kada je nastava na albanskom jeziku u dravnim kolama bila uskraena kosovskim albancima. Tema ovog izvetaja je krenje ljudskih prava za vreme sukoba na Kosovu koji se fokusira na tri sluaja: policijsku akciju u irezu i Likoanima, policijsku akciju u Donjem Prekazu i martovski okraj u Glodanu. Drugi deo Izvetaja ine saoptenja za javnost Fonda za humanitarno pravo koja se tiu zbivanja na Kosovu. (postoje verzije izvetaja na albanskom i engleskom jeziku) Kosovo nestanci Srbi Albanci Romi 1998 - izvetaj (postoje verzije izvetaja na albanskom i engleskom jeziku) Sukob na Kosovu NATO intervencija izbeglice statistika

Srp.

39.

Po nareenju : ratni zloini na Kosovu / Human Rights Watch ; s engleskog preveli Jasmina Stani ... [et al.]. - Beograd : Samizdat B92, 2003.

B 475 B 475 3

Srp.

Pod lupom : izvetaj br. 24 : obrazovanje na albanskom jeziku. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 1998. 40. B 410

Srp.

Pod lupom : izvetaj br. 26 : Kosovo - ljudska prava u vreme oruanih sukoba. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 1998.

41.

B 411, B 411 1, B 411 2

Srp.

42.

Pod lupom : izvetaj br. 27 : Kosovo nestanci u vreme oruanih sukoba. Beograd : Fond za humanitarno pravo, 1998.

B 413, B 413 1, B 413 2, B 413 3

Srp.

43.

44.

Policy or Panic? : the flight of ethnic Albanians from Kosovo, March-May 1999 / Patrick Ball. - Washington : American Association for the Advancement of Science, 2000. Political Killings in Kosova/Kosovo, MarchJune 1999 : a cooperative report by the

B I 61

Eng.

B 681

Sukob na Kosovu politika ubistva mart-jun 1999

Eng.

45.

Central and East European Law Initiative of the American Bar Association and the Science and Human Rights Program of the American Association for the Advancement of Science. - Washington : American Bar Association Central and East European Law Initiative, 2000. Prilozi istraivanju zloina genocida i ratnih zloina : zbornik radova / [urednik Jovan Mirkovi]. - Beograd : Muzej rtava genocida, 2009.

statistika (po optinama) izvetaj

B 2375

Ratni zloini genocid zloini dokumentovanje - biva Jugoslavija Hrvatska i BiH (II sv. rat) Kosovo (1998-2006) spisak nestalih - istraivanje zbornik

Srp.

46.

Raak, potpuna istina : (u izbeglitvu 19992011) / Zejnel Zejneli, Bogoljub Janievi. Beograd : "Filip Vinji", 2011. Rat u brojkama : demografski gubici na teritoriji bive Jugoslavije od 1991. do 1999. / [Ewa Tabeau]. - Beograd : Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji, 2009.

B 2439 Rat u bivoj Jugoslaviji demografija rtve rata statistika Sadri poglavlje o gubicima ivota na Kosovu 1999 statistika analiza obrazaca kretanja izbeglica i ubistava od marta do juna 1999. Srbija Romi ljudska prava diskriminacija - 1998-2003 izvetaj Kosovo Romi ljudska prava nakon 1999

Srp.

47.

B 2136 B 2136 1 B 2136 4 B 2136 11

Srp.

Romi u Srbiji. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2003. 48. B 335

Srp, Eng.

49.

50.

Serbias Crimes Against Children in Kosova : 1998-1999 / Jusuf Osmani. - Prishtina : The State Agency of Kosova Archives, 2012. Spotlight : report no. 27 : Kosovo disappearances in times of armed conflict. Belgrade : Humanitarian Law Center, 1998.

B 2585

Sukob na Kosovu ratni zloini civili deca 1998-1999 Kosovo nestanci Srbi Albanci Romi 1998 izvetaj (postoje verzija izvetaja na albanskom i srpskom jeziku) Izvetaj br. 24 serije Pod lupom ima za temu stanje obrazovnog sistema na albanskom jeziku na Kosovu, u situaciji kada je nastava na albanskom jeziku u dravnim kolama bila uskraena kosovskim albancima. (Postoji verzija izvetaja na srpskom)

Eng.

B 449, B 449 1, B 449 2

Eng.

Spotlight on : education of Kosovo Albanians : spotlight : report no. 24. Belgrade : Humanitarian law Center, 1998.

51.

B 416

Eng.

Spotlight on : Kosovo, human rights in times of armed conflict : spotlight : report no. 26. - Belgrade : Humanitarian Law Center, 1998.

52.

B 483 1

Tema ovog izvetaja je krenje ljudskih prava za vreme sukoba na Kosovu koji se fokusira na tri sluaja: policijsku akciju u irezu i Likoanima, policijsku akciju u Donjem Prekazu i martovski okraj u Gloanu. Drugi deo Izvetaja ine saoptenja za javnost Fonda za humanitarno pravo koja se tiu zbivanja na Kosovu. (postoji verzija izvetaja na albanskom i srpskom) Sukob na Kosovu Albanci nestanci masovne gorbnice Batajnica Petrovo Selo Peruac spisak identifikovanih

Eng.

Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu. Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2005

53.

B Kopije 109

Izvetaj o nestalim Albancima tokom sukoba na Kosovu ija tela su pronaena u masovnim grobnicama u Srbiji (Batajnica, Petrovo Selo i Peruac). Spisak identifikovanih rtava. Sukob na Kosovu Srbi Romi Bonjaci Akalije nestanci po optinama svedoanstva spisak ekshumiranih lica Postoji vezija na engleskom.

Srp.

54.

Sudbina Srba, Crnogoraca, Roma, Bonjaka i Akalija nestalih na Kosovu / Fond za humanitarno pravo. - [Beograd] : Fond za humanitarno pravo, novembar 2005.

B Kopije 108

Srp.

55.

56.

Timoki bouri / [priredio] Desimir Milenovi. - Zajear : Oskar, 2000. Under Orders : war crimes in Kosovo / [Fred Abrahams ... et al.]. New York [etc.] : Human Rights Watch, 2001.

B K 146

B 46

57.

58.

59.

Vatromet uasa : (dnevnike beleke) / Miomir Bata osi. - Pritina : Narodna i univerzitetska biblioteka "Ivo Andri", 2004. Vojska : istinom protiv agresije : svedoanstvo o odbrani i otporu / [glavni i odgovorni urednik Miloje eki]. - Beograd : Novinsko-informativni centar Vojska, 1999. War Crimes in Kosovo : a population-based assessment of human rights violations against Kosovar Albanians / a report by

B 2610

Vojnici SRJ iz Timoke optine poginuli u ratu - biografije Sukob na Kosovu ljudska prava sluajevi (po optinama) politika pozadina - NATO intervencija suenja za ratne zloine izvetaj Sukob na Kosovu NATO intervencija vojna dejstva rtve rata - dnevnik

Srp.

Eng.

Srp.

B I 24 Sukob na Kosovu ljudska prava izbeglice svedoenja statistika dravna represija

Srp.

B 1452

Eng.

Physicians for Human Rights. - Boston ; Washington DC : Physicians for Human Rights, cop. 1999.

1999 - izvetaj

Povratak na poetak

II Ljudska prava nakon juna 1999. godine


Redni broj Publikacija Dani terora : (u prisustvu meunarodnih snaga) / [autori i urednici Zoran Anelkovi, Sonja epanovi, Guljen Prlinevi]. Beograd : Centar za mir i toleranciju : AS media, 2000. Days of Terror : (in the presence of the international forces) / [authors and editors Zoran Andjelkovi, Sonja epanovi, Guljen Prlinevi ; translated into English Zoran Stojanovi]. - Belgrade : Centre for Peace and Tolerance, 2000. Dnevnik kosovske tragedije / Mirko upi. (2. proireno izd.). - Podgorica : Alef, 2001. Signatura Predmetne odrednice ili opis Proterivanje, incidenti, krenje ljudskih prava nakon dolaska KFOR-a na Kosovo. Spiskovi i statistika. Ilustracije. Proterivanje, incidenti, krenje ljudskih prava nakon dolaska KFOR-a na Kosovo. Spiskovi i statistika. Ilustracije. Jezik

1.

B I 115

Srp.

2.

B I 47

Eng.

3.

B Kopije 144

4.

Kad je Gnjilane gorelo : (martovsko nasilje 2004. godine) : ubistva, masakriranja, demoliranje, unitavanje crkava i imovine, paljenje kua I automobila, progoni / Ratko Stoiljkovi. - Gnjilane : Izdavaki kulturni klub "Serbika" : Omladinski literarni klub, 2009. Kosmet iza lai / Zoran Vlakovi. - Pritina : Panorama-Jedinstvo, 2012.

B 2463

Kosovo dolazak KFOR-a ivot u enklavi nasilje prema Srbima pljakanje imovine unitavanje imovine dnevnik Kosovo Gnjilane martovski nemiri 2004 progon krenje ljudskih prava unitavanje imovine

Srp.

Srp.

5.

B 2597

Kosovo : kako vieno, tako reeno. Deo 2, Izvetaj Misije OEBS-a na Kosovu : stanje ljudskih prava : jun 1999 - oktobar 1999. godine / [prevodilac Duka Anastasijevi]. Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2001.

6.

B I 4/2, B I 4/2 2

Kosovo Srbi KFOR unitavanje imovine unitavanje spomenika kulture posledie NATO intervencije nestala lica rtve rata Bitka na Koarama 1998-2011 Knjiga predstavlja izvetaj OEBS misije na Kosovu, u periodu nakon NATO intervencije i uspostavljanja prelazne uprave UNMIK-a. Izvetaj sadri podatke sa terena koje su sakupili istraivaki OEBS-a u okviru regionalnih centara u Pritini, Pei, Kosovskoj Mitrovici, Prizrenu i Gnjilanu, i po strukturi je organizovan po tim regijama. U dodatku knjizi

Srp.

Srp.

Kosovo : kako vieno, tako reeno. Deo 2, Izvetaj Misije OEBS-a na Kosovu : stanje ljudskih prava : jun 1999 - oktobar 1999. godine / [prevodilac Duka Anastasijevi]. Reprint izd. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2004.

7.

B I 5/2

8. 9.

Kosovo 1999/2000 : dnevnik / Nikola ivkovi. - Novi Sad : Prometej, 2000. Lavirint ivota : dnevnik / Olivera Budimir. Beograd : Partenon, 2011. Ljetopis novog kosovskog raspea : dnevniki i drugi zapisi : septembar 1999.decembar 2000 / Mitropolit Amfilohije (Radovi). - Beograd ; Cetinje : Svetigora, 2011. Martovski pogrom na Kosovu i Metohiji : 1719. mart 2004. godine : s kratkim pregledom unitenog i ugroenog hrianskog kulturnog naslea / [urednik Branko V. Joki ; prevod na engleski Milica evkui] = March Pogrom in Kosovo and Metohija : March 17-19, 2004 : with a survey of destroyed and endangered Christian cultural heritage / [reviser Branko V. Joki ; translated by Milica evkui]. Beograd : Ministarstvo kulture Republike Srbije : Muzej u Pritini (sa izmetenim seditem) = Belgrade : Ministry of Culture of the Republic of Serbia : Museum in Pritina

B 1561

B 2422

su dati hronologija dogaaja vezanih za ljudska prava os 12. juna do 31. oktobra 1999., klasifikacija krenja ljudskih prava, spisak grobnica koje je dokumentovao OEBS i registar srpskih i albanskih naziva naselja. Knjiga predstavlja izvetaj OEBS misije na Kosovu, u periodu nakon NATO intervencije i uspostavljanja prelazne uprave UNMIK-a. Izvetaj sadri podatke sa terena koje su sakupili istraivaki OEBS-a u okviru regionalnih centara u Pritini, Pei, Kosovskoj Mitrovici, Prizrenu i Gnjilanu, i po strukturi je organizovan po tim regijama. U dodatku knjizi su dati hronologija dogaaja vezanih za ljudska prava od 12. juna do 31. oktobra 1999., klasifikacija krenja ljudskih prava, spisak grobnica koje je dokumentovao OEBS i registar srpskih i albanskih naziva naselja. Sadri svedoanstva o iseljavanju Srba i nasilju nakon zavretka NATO intervencije. Porodice nestalih - Kosovo NATO intervencija dnevnik izbeglice

Srp.

Srp.

Srp.

10.

B 2438

Srp.

Kosovo martovski pogrom proterivanje unitavanje imovine unitavanje kulturnih dobara mart 2004 Srp, Eng.

11.

B I 440

12.

13.

14.

(displaced), 2004. Na pragu zaviaja / Dragan Damjanovi. Beograd : Trileks, 2007. Prikrivanje genocida na Kosovu : zloin protiv Boga i ovenosti / Izolda Henri ; [prevodilac monah Ksenofont]. - Beograd : Eparhija rako-prizrenska i kosovskometohijska, 2007. Primena zakona protiv diskriminacije : zakon br. 2004/32 / [autori izvetaja Milica Matijevi, Mimoza Gojani] ; [prevod Bardi ehu, Ivana Nikitin, ore Jankovi]. Beograd ; Pritina : Inicijativa mladih za ljudska prava, 2007. Roma in the Kosovo Conflict : published materials 1999. - Budapest : European Roma Rights Center, cop. 2000. Zatvor pod otvorenim nebom / Marija Lina Veka ; predgovor i prevod s italijanskog Milisav Savi. - Beograd : "Filip Vinji", 2008.

B 2615

B 1801

Kosovo svedoenja nestala lica poginuli izbeglice Sukob na Kosovu progoni otmice nestanci - manjine KFOR - 1999-2006

Srp.

Srp.

B 1732

15.

B I 188

Analiza kosovskog zakona protiv diskriminacije, njegova primena, Kancelarije za dobro upravljanje, jedinice za ljudska prava u ministarstvima. Sluajevi diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije. Romi ljudska prava izbeglice diskriminacija proterivanje svedoenja 1999 i posle izvetaji Kosovo Srbi ljudska prava 1999ivot Srba nakon NATO intervencije na Kosovu, i posledice. Sadri fotografije. Kosovo Srbi KFOR unitavanje imovine progoni ubistva 1999-2005

Eng.

16.

B 2089

Srp.

17.

ivot iza ice / Zoran Vlakovi. - Pritina : Panorama-Jedinstvo, 2006.

B 2596

Srp.

Povratak na poetak

III Spiskovi poginulih i nestalih u sukobu na Kosovu


Br. 1. 2. 3. Publikacije
Beograd ne broji poginule : poginuli u ratovima od 1990. do 1999. godine / Milisav Sekuli. - Beograd : Udruenje veterana-ratnih invalida ratova od 1990. godine Republike Srbije, 2007. Kosovo Memory Book : Let people remember people. Vol. 1, 1998 / [english translation Angelina Miina, Mary Thompson Popovi]. - Belgrade : Humanitarian Law Center : Humanitarian Law Center Kosovo, 2011. Kosovska knjiga pamenja : 1998-2000. : da ljudi pamte ljude. Knj. 1, 1998. godina. - Beograd : Fond za humanitarno pravo : Fond za humanitarno pravo

Signatura
B 1873 B 1873 1 B 2407 B 2407 1 B 2408 B 2408 1

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kosovo, 2011. Libr kujtimi i Kosovs : Njerzit t'i kujtojn njerzit. Libri i par, 1998. - Prishtin : Fondi pr t Drejtn Humanitare, 2011. Monografi e krimieve t lufts n Gjakove / Fuat Haxhibeqiri. - Gjakov : [Autori], 2011 (Erpo-print : Gjakov). Na braniku otadbine / Nikola Devura. - abac : Udruenje ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca Srbije, optinski odbor abac, 2008. Na krilima patriotizma : borci Rakovice u ratovima od 1990. do 1999. godine / Milisav Sekuli. - Beograd : Udruenje boraca rata od 1990. godine optine Rakovica, 2001. Persons Missing in Relation to the Events in Kosovo : 3rd edition issued in February 2004 by chronological and alphabetical order . - Genve : International Committee of the Red Cross, 2004. Persons Missing in Relation to the Events in Kosovo : from January 1998 : 1st edition issued in May 2000 by chronological and alphabetical order . - Genve : International Committee of the Red Cross, 2000. Persons Missing in Relation to the Events in Kosovo : from January 1998 : 2nd edition issued in March 2001 by chronological and alphabetical order . - Genve : International Committee of the Red Cross, 2001. Persons Missing in Relation to the Events in Kosovo = Personat e zhdukur n lidhje me ngjarjet n Kosov = Nestale osobe u vezi sa dogaajima na Kosovu : ICRC update for the Working group, 8.11.2005. Persons Missing in Relation to the Events in Kosovo = Personat e zhdukur n lidhje me ngjarjet n Kosov = Lica koja su nestala u vezi sa sukobom na Kosovu : 4th edition issued in June 2007. - 4th ed. . - Genve : ICRC, 2007. Persons Missing in Relation to the Events in Kosovo = Personat e zdhukur n lidhje me ngjarjet n Kosov = Lica koja su nestala u vezi sa dogaajima na Kosovu. - 5th ed. - Genve : International Committee of the Red Cross, April 2013. Raanski junaci / Milan Mio Nikoli. - Raka : Gradac, 2006.

B 2409 B 2409 1 B 2478 B K 135 B K 129 B I 2/3, B I 2/3 1 B I 2/1

B I 2/2

B I 2/4

BI25

B I 2/6 pdf

Povratak na poetak

IV Vojna dejstva, vojni aspekt sukoba na Kosovu


Redni broj Publikacija A-10s over Kosovo : The Victory of Airpower over a Fielded Army as Told by the Airmen Who Fought in Operation Allied Force / Edited by Christopher E. Haave and Phil M. Haun. - Alabama : Air University Press Maxwell Air Force Base, 2003. Agresija Nato : uzroci, karakter i posledice krize na Kosovu i Metohiji : zbornik radova : izlaganja na prvom naunom skupu odranom 24. maja 2007. na osnovu Signatura Predmetne odrednice ili opis Sukob na Kosovu NATO intervencija 1999 avijacija vojna dejstva svedoanstva Jezik

1.

pdf

Eng.

2.

B 2204

Sukob na Kosovu NATO intervencija - ratna teta izbeglice rtve rata - etiki aspekt rata - Kumanovski

Srp.

3.

referata predsednika skuptine Kluba generala i admirala general-pukovnika u penziji Spasoja Smiljania / [glavni i odgovorni urednik Radovan Tomanovi]. Beograd : Klub generala i admirala : Beoknjiga, 2008. Agresija NATO na SR Jugoslaviju 1999 : vesti i dnevnik / Svetozar N. Jovanovi. - Beograd : S. Jovanovi, 2008.

sporazum.

B 2213

NATO intervencija hronologija dogaaja dnevnik iseci iz vesti - registri Pripadnici vojske i policije poginuli i nestali spisak Publikacija Vlade Srbije koja sadri spisak albanaca ukljuenih u organizovani kriminal i OVK komandanata uz line podatke o njima. Kratka broura o terorizmu na Kosovu. Momilo Perii biografija vojna karijera Hrvatska (Zadar) BiH Srbija Kosovo politike prilike Vojni aspekt sukoba na Kosovu. Sadri fotografije boraca obe strane. Balkan - vojna istorija gerila partizanske jedinice - etnici pobunjenici - paramilitarne jedinice - 20. Vek - Zbornik

Srp.

4.

Albanian Terrorism and Organized Crime in Kosovo and Metohija. - Belgrade : [s. n.], 2003.

B Kopije 103

Eng.

5.

6.

Albanian Terrorism in Kosovo and Metohija. - Novi Beograd : Federal Secretariat of Information, 1998. Bitka ljutog generala / uro Zagorac. Beograd : Archive Media, 1999.

B 552

Eng.

B 2623

Srp.

7.

Drugi Kosovski boj / Milovan Drecun. Beograd : Polet pres ; Pale : Pres, 2002. Gerila na Balkanu : borci za slobodu, buntovnici ili banditi : istraivanje gerile i paramilitarnih formacija na Balkanu / saoptenja sa Meunarodnog naunog skupa odranog 14-16. septembra 2006. godine u Beogradu, Leskovcu i Vranju- Tokyo : Institute for Disarmament and Peace Studies ; Belgrade : Institute of Contemporary History : Faculty for Security Studies, 2007. Hronika jednog rata / Milan Jovanovi. Kruevac : [M. Jovanovi], 2009. Karakter i fizionomija jugoslovenskih ratova : 1991-2001 / Jovo Ninkovi. - Beograd : Drutvo za istinu o NOB i Jugoslaviji, 2007. Kosmet - moje svedoenje / Zoran Stijovi. Beograd : Z. Stijovi, 2007.

B1

Srp.

8.

B 2201

Srp, Eng.

9. 10.

B 2215

B 2156

11.

B 1843

12. 13.

OVK protiv Jugoslavije : kako smo izgubili Kosovo i Metohiju / Marko Lopuina. - 2. izd. - aak : Legenda, 2001. Primena pravila meunarodnog prava oruanih sukoba : Vojska Jugoslavije i Kosovo

B 17 B I 55

Sukob na Kosovu lekari memoari Sukob u bivoj Jugoslaviji oruane snage zaraenih strana vojna dejstva pravni aspekti rata Sukob na Kosovu speratisitike gurpe OVK dejstva ratni zloini dokumenta ratne rtve Sukob na Kosovu OVK obavetajne agencije separatistiki pokreti Sukon na Kosovu VJ vojni sudovi saradnja sa

Srp.

Srp.

Srp.

Srp. Srp.

i Metohija : 1998-1999 / priredio Ivan Markovi. - Beograd : Vojska, 2001. Rat za Kosovo / Milovan Drecun. - Beograd : M. Drecun, 2007. Srbija i NATO. 1, Srpski diskurs rata. Beograd : Nova srpska politika misao, 1999. Srbija i NATO. 2, Svetska debata. Dosije. Beograd : Nova srpska politika misao, 1999. Terorizam albanskih ekstremista / Milan Mijalkovski, Petar Damjanov. - Beograd : Vojska, 2002.

humanitarnim organizacijama gubici VJ (tabela) Kosovo separatizam OVK ratna dejstva ratni zloini diplomatija NATO intervencija NATO intervencija ideoloki aspekt meunarodna politika medijski aspekt - zbornik NATO intervencija ideoloki aspekt meunarodna politika medijski aspekt - zbornik Sukob na Kosovu jugoistok Srbije terorizam - dejstva OVK Sadri: Rezolucije UN, dokumenti MUP-a, Vojnotehniki ugovor, Ustav republike Kosovo (1990), i druga dokumenta. Raspad SFRJ rat u bivoj Jugoslaviji uloga JNA transformacija ciljevi strategija borbe Knjiga intervjua sa uglednim linostima iz Srbije i Kosova sa temom kosovskog pitanja.

14. 15. 16.

B 2241

Srp.

B 118

Srp.

B 119

Srp.

17.

B4

Srp.

18.

19.

20.

The Serbian Project and its Adversaries : a strategy of war crimes / James Gow. Montreal [etc.] : McGill-Queen's University Press, 2003. Untying the Kosovo Knot : a two-sided view / [authors Fahri Musliu, Dragan Banjac ; translated by Ivana Damjanovi, Dragan Novakovi]. - Belgrade : Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2005. Vazduni rat nad Srbijom 1999. godine / Bojan B. Dimitrijevi, Jovica Dragani. - 1. izd. - Beograd : Institut za savremenu istoriju, 2010. Veterani - osvajai plavog neba / Mitar Mitrovi. - Zemun : Udruenje penzionisanih vojnih letaa i padobranaca Jugoslavije, 2002.

B 2392

Srp.

B 843

Eng.

B 2305

Sukob na Kosovu NATO intervencija vojna dejstva rtve rata statistike - studija JNA veterani (Udruenje UPVLPJ) istorija RV poginuli borci biografije

Srp.

21.

B 2592

22.

Vojska Jugoslavije u odbrani od agresije NATO : svedoanstva. Knj. 1 / [glavni i odgovorni urednik Radovan Tomanovi]. - 2. izd. - Beograd : Klub generala i admirala Vojske Srbije : Beoknjiga, 2009. Vojska Jugoslavije u odbrani od agresije NATO 1999. : svedoanstva. Knj. 2 / [glavni i odgovorni urednik Milo oan]. - Beograd :

B 2604/1

23.

B 2604/2

objanjenje: sadri podatke o poginulim borcima u sukobima u Hrvatskoj, Bosni i Kosovu, biografije pilota sa njihovim, spisak vojnika I dobrovoljaca NATO intervencija VJ uzroci rata na Kosovu odnos OVK i NATO Rambuje pravni aspekt intervencije vojnotehniki sporazum KFOR zbornik NATO intervencija VJ drave uesnice mobilizacija armije VJ PVO RM MUP zbornik

Srp.

Srp.

Srp.

24.

25.

Klub generala i admirala Vojske Srbije : Beoknjiga, 2009. Vojska Jugoslavije u odbrani od agresije NATO 1999. : svedoanstva. Knj. 3 / [glavni i odgovorni urednik Milo oan]. - Beograd : Klub generala i admirala Vojske Srbije : Beoknjiga, 2009. Winning ugly : NATO's war to save Kosovo / Ivo H. Daalder and Michael E. O'Hanlon. - 1st softcover printing. - Washington D.C. : Brookings Institution Press, 2001. Zloini i zablude albanskih separatista / Milan Mijalkovski. - Beograd : Vojska, 1999.

B 2604/3

B 1947

NATO intervencija VJ infrastruktura (razaranje) medijska slika Vojno-tehniki sporazum ljudski gubici zbornik Sukob na Kosovu - NATO intervenciju strategija vojna dejstva Knjiga o delovanju OVK na Kosovu (ciljevima i sredstvima, nainu finansiranja, odabiru meta, snabdevanju oruijem i ilegalnim prelascima granice, organizaciji jedinica, zloini i terorizam), stranim plaenicima na Kosovu, Albanije kao faktora i NATO intervenciji.

Srp.

Eng.

26.

B7

Srp.

Povratak na poetak

V Memoari, putopisi
Redni broj Publikacija Bone Woman : among the dead in Rwanda, Bosnia, Croatia and Kosovo / Clea Koff. London : Atlantic Books, 2004. sht hert pr t pranuar njri tjetrin : prshtypje nga Kosova = Too Early to Get Along : travel reports from Kosovo = Jo je rano za sutinske promene : putopis sa Kosova / Els de Groen. - Amsterdam : Press Now, 2001. Moj izvetaj : (1998-2001) / Jiri Dinstbir ; [preveo Svetozar Ili]. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udbenike, 2007. Nemilosrdni aneo / Ratko V. Bulatovi. Beograd : Princip Pres, 2011. Silent Cry : [one man's fight for Croatia in the Signatura B 647 Predmetne odrednice ili opis Memoari forenziarke koja je bila na misiji u Kosovu, BiH, Hrvatskoj, Ruandi. Putopis sa putovanja po Kosovu nakon 1999. Razgovori sa stanovnitvom o suoavanju s prolou, etnikom identitetu i odnosu prema drugima. Kosovska kriza sukobi na Kosovu diplomatska misija meunarodna politika memoari NATO intervencija politike prilike ljudske rtve unitavanje obkekata - dnevnik Memoari kotlananina John Jezik Eng.

1.

2.

B 592

Srp, Alb, Eng.

3.

B 2401

Srp.

4. 5.

B 2518 B 615

Srp. Eng.

Bosnian war] / by John MacPhee ; edited by Ashley Shaw. - 1st publ. - Manchester : Empire Publications, 2000.

6.

7.

U bizarnom ratu iz nevolje : prilog istoriji srpskog naroda u zadnjem proleu XX veka / Neboja Milosavljevi. - Beograd : igoja tampa : Slubeni glasnik, 2010. Urlik sa Kosova / Alesandro Di Meo ; prevod sa italijanskog Vojna Gutea, Jasmina Poropati, Vesna Pei ; [fotografije u knjizi Alesandro Di Meo]. - Beograd : Pei i sinovi, 2013.

B 2449

MacPhee-a koji je uestvovao u ratovima u bivoj Jugoslaviji prikljuivi se HVO. Zadnje kratko poglavlje govori o njegovom boravku na Kosovu gde je stupio u kontakt sa OVK. Rat na Kosovu ratni dnevnik 1999 NATO intervencija autobiografija Kosovo meunarodna uprava Srbi Severno Kosovo enklave - izbeglice svedoenja

Srp.

B 2725

Srp.

Povratak na poetak

VI Fotoalbumi
Redni broj Publikacija A Journey Home : the humanitarian challenge in Kosovo / [edited by Hlne Caux]. - Geneva : United Nations High Commissioner for Refugees, 2002. Krimet Gjenocidale Etnike n Kosov = Ethnic Genocidal Crimes in Kosova / [fotogtafit Maria Fuglevaag Warsinski]. Prishtin : Komisioni pr Hetimin e Krimeve e Lufts dhe Prsonave t Humbur, 2000. Terrori i Serbis pushtuese mbi shqiptart : 1844-1999 = The Terror of Invading Serbia over Albanians : 1844-1999 / [prgatiti Nusret Pllana ; prkthyes Nehat Hoxha ... et al.]. - Prishtin : Arkivi Shtetror i Kosovs, 2001. Tornare : Kosovo 1999 / foto di Fausto Fabbri ; introduzione di Vjosa Dobruna e Natasa Kandic ; testi di Venera Pajova. - Forl : Una Citta', 2000. Signatura B I 64 Fotografije rtava sukoba na Kosovu. B I 56 Alb. Predmetne odrednice ili opis Knjiga fotografija. Jezik Eng.

1.

2.

3.

B I 54

Sadri fotografije rtava (Albanaca) i uesnika sukoba na Kosovu.

Alb, Eng, Nem, Fra.

4.

B 1697

Umetnike fotografije iz ivota nakon sukoba na Kosovu.

Ita.

Povratak na poetak

VII Intervjui, konferencije, mediji, ankete

Redni broj

1.

2.

3.

Publikacija 20 godina od razbijanja SFRJ = 20 Years Since the Breaking-Up of the SFRY / priredili = edited by Branislava Knei, Jovan iri. Beograd : Institut za uporedno pravo = Belgrade : Institute of Comparative Law, 2011. A Narrative about War and Freedom : (dialog with the commander Ramush Haradinaj) / Bardh Hamzaj ; translated from Albanian by Engjllush Morina. - Prishtina : Zri, 2000. Adem Demai : biography / Shklzen Gashi ; translated by Elizabeth Gowing. - Prishtina : Rrokullia Publishing House, 2010.

Signatura

PDF

Predmetne odrednice ili opis Ratovi u bivoj Jugoslaviji diplomatija mirovni proces uloga zapada etniki odnosi u Jugoslaviji Jugoslavija (ureenje) zbornik Ramu Haradinaj intervju

Jezik

BHS, Eng.

B 586

Sukob na Kosovu - OVK

Srp.

Adem Demai - biografija B 2018 B 2018 1 Sadri istorijske podatke o albanskom pokretu za nezavisnost. Sukob na Kosovu porodice poginulih intervjui Eng.

4.

5.

6.

Dgjoni far ne themi : Familijart flasin / [intervista t drejtuara nga Fatmire Shala, Mileva Todorovi] ; [prkthues kryesor Kujtesa Suka]. Prishtin : OMPF, 2006. Degradirana mo / Filip Hemond, Edvard S. Herman ; s engleskog prevela Ljiljana Markovi : mediji i kosovska kriza. - Beograd : Plato, 2001. Dijalog na buretu baruta : srpsko-albanski dijalog 1994-2000 / priredio Omer Karabeg. Beograd : Medija centar, 2000. From Bosnia and Herzegovina to Northern Kosovo: Coping with the Remaining Impasses in the Western Balkans : 22nd workshop of the study group "Regional Stability in the South East Europe" / editors: Ernst M. Felberbauer, Predrag Jurekovi. Vienna : Study Group Information, 2011. Izvodi iz diskusija / Forum Kosovski problem istine i zablude, Leskovac, 17. jul 1998, Pritina, 25. septembar 1998. ; pokrovitelj Fond za otvoreno drutvo, Beograd [i] USAID/OTI. - Leskovac : Odbor za ljudska prava, 1998. Javnost Srbije i Crne Gore o reformi vojske : rezultati istraivanja : I krug / [Jasmina Glii ... et al.]. - Beograd : Centar za civilno-vojne odnose, 2003.

B I 350

Alb, Eng, Srp.

B 1886 1

Sukob na Kosovu mediji politika propaganda zbornik

Srp.

B 152

7.

B 2476

Jugoslavija politike prilike etniki odnosi kosovsko pitanje 1994-2000 radio emisije (transkripti) - diskusije Zapadni Balkan bezbednost etniki odnosi post-konfliktna drutva mirovni proces zbornik

Srp.

Eng.

8.

B 72, B 72 1, B 72 2

Sukob na Kosovu izvetavanje medija medijska slika javno mnjenje diskusije - transkript

Srp, Alb, Eng.

Vojska Srbije i Crne Gore sukob na Kosovu javno mnjenje B 560/1 Javno mnjenje graana o Vojsci Srbije i Crne Gore. Prvi krug istraivanja. Srp.

9.

10.

Javnost Srbije i Crne Gore o reformi vojske : rezultati istraivanja : II krug / [Jasmina Glii ... et al.]. - Beograd : Centar za civilno-vojne odnose, 2004.

Vojska Srbije i Crne Gore sukob na Kosovu javno mnjenje B 560/2 Javno mnjenje graana o Vojsci Srbije i Crne Gore. Drugi krug istraivanja. Vojska Srbije i Crne Gore sukob na Kosovu javno mnjenje B 560/3 Javno mnjenje graana o Vojsci Srbije i Crne Gore. Trei krug istraivanja. Vojska Srbije i Crne Gore sukob na Kosovu javno mnjenje B 560/4 Javno mnjenje graana o Vojsci Srbije i Crne Gore. etvrti krug istraivanja. Vojska Srbije i Crne Gore sukob na Kosovu javno mnjenje B 560/5 Javno mnjenje graana o Vojsci Srbije i Crne Gore. Peti krug istraivanja. Vojska Srbije i Crne Gore sukob na Kosovu javno mnjenje B 560/7 Javno mnjenje graana o Vojsci Srbije i Crne Gore. Sedmi krug istraivanja. Vojska Srbije i Crne Gore sukob na Kosovu javno mnjenje B 560/6 Javno mnjenje graana o Vojsci Srbije i Crne Gore. Sedmi krug istraivanja. esti krug istraivanja. Kosovo suoavanje s prolou etniki identitet meuetniki odnosi - putopis Kosovsko pitanje ljudska prava drutvena kriza dijalozi Srp. Srp. Srp. Srp. Srp. Srp.

11.

Javnost Srbije i Crne Gore o reformi vojske : rezultati istraivanja : III krug / [Jasmina Glii ... et al.]. - Beograd : Centar za civilnovojne odnose, 2004.

12.

Javnost Srbije i Crne Gore o reformi vojske : rezultati istraivanja : IV krug / [Jasmina Glii ... et al.]. - Beograd : Centar za civilnovojne odnose, 2004.

13.

Javnost Srbije i Crne Gore o reformi vojske : rezultati istraivanja : V krug / [Jasmina Glii ... et al.]. - Beograd : Centar za civilno-vojne odnose, 2005.

14.

Javnost Srbije i Crne Gore o reformi vojske : rezultati istraivanja : VII krug / [Jasmina Glii ... et al.]. - Beograd : Centar za civilnovojne odnose, 2005.

15.

Javnost Srbije i Crne Gore o reformi vojske : rezultati istraivanja : VI krug / [Jasmina Glii ... et al.]. - Beograd : Centar za civilnovojne odnose, 2005.

16.

17. 18.

Jo je rano za sutinske promene : putopis sa Kosova / Els de Groen. - Amsterdam : Press Now, 2001. Nasilna drutva u tranziciji : alternativni dijalog Kosovo-Srbija / [grupa autora ; priredila Katarina Putnik ; prevod na albanski jezik Shpend Qamili]. - Beograd ; Pritina : Inicijativa mladih za ljudska prava, 2004. Novinari to mogu / [priredili Nemanja

B 1532, B 1532 1

Srp.

B 976/1

Srp, Alb. Srp,

B 38

Kosovsko pitanje medijsko

Stjepanovi, Sphend Qamili]. - Beograd : Inicijativa mladih za ljudska prava, 2005. Novosti iz prolosti : znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije / Dubravka Stojanovi ... [et al.] ; priredio Vojin Dimitrijevi. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 2010. Politika genocida : [srpsko izdanje posveeno izdajnicima Srbije] / Edvard S. Herman i Dejvid Piterson ; prevod sa engleskog Biserka Ili, Sonja Ili. - Beograd : Vesna info, 2010. Rape is a War Crime : how to support the survivors : lessons from Bosnia - strategies for Kosovo : Vienna 19-20 June 1999 / editors: Marijana Grandits ... [et al.]. - Vienna : International Centre for Migration Policy Development, 1999. Rasplitanje kosovskog vora : pogled sa obe strane / [autori Fahri Musliu, Dragan Banjac]. - Beograd : Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji, 2005. Srpsko-albanski dijalog : Beograd, 21-22. novembar 1998. / [organizator] Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji ; [prevod teksta sa albanskog Fahri Musliu]. - Beograd : Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji, 1999. Srpsko-albanski dijalog : Ulcinj, 23-25. jun 1997 / [prevod teksta sa albanskog Fahri Musliu]. - Beograd : Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji = Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 1997.

B 38 2 B 38 3 B 38 4

izvetavanje 2003-2005 analiza Istorija Srbi - nacionalna samopercepcija nacionalni identitet i drugi istraivanje anketa Genocid medijska slika manipulacije - javno mnjenje Sadri studiju sluaja Raak Kosovo ratni zloini ene rtve rata silovanje Konferencija

Alb, Eng.

19.

B 2301

Srp.

20.

B 2332

Srp.

21.

B I 497

Eng.

22.

B 842

23.

B 151

Kosovsko pitanje politike prilike meunarodni odnosi meunarodna zajednica javne linosti - intervjui Zbirka izlaganja sa drugog srpsko-albanskog dijaloga odranog u Beogradu 21-22. novembra 1998.

Srp.

Srb, Alb.

24.

B 150, B 150 1

Zbirka izlaganja sa srpskoalbanskog dijaloga odranog u Ulcinju 23-25. juna 1997.

Srb, Alb.

Povratak na poetak

VIII Eseji, lanci, analize


Redni broj Publikacija A Paper House : the ending of Yugoslavia / Mark Thompson. - London : Vintage, 1992. Balkan ghosts : a journey through history / [Robert D. Kaplan]. - 1st Vintage Departures ed. - New York : Vintage Departures, 1994. Between Serb and Albanian : a history of Kosovo / Miranda Vickers. Boja avola : hronika zla 2000-2006. / Signatura B 2506 B 2504 Predmetne odrednice ili opis Jugoslavija istorija politike prilike 1991 - putopis Balkan istorija drave etniki odnosi putopis, sadri bibliografiju Kosovo istorija Srbi Albanci etniki onosi nacionalizam Srbija politike prilike Jezik Eng. Eng.

1. 2. 3. 4.

pdf B 2340

Eng. Srp.

Dragoljub Todorovi. - Beograd : Srpska re, 2006. Conflict in Kosovo - Failure of Prevention? : an analytical documentation, 1992-1998 / Stefan Troebst. - Flensburg : European Centre for Minority Issues, 1998. Confronting the Yugoslav controversies : a scholars' initiative / edited by Charles Ingrao and Thomas A. Emmert. - West Lafayette (Indiana) : Purdue University Press, cop. 2009. Desetkovanje graana : izvetaji o lojalnosti zlu / Heni Erceg. - Beograd : Fabrika knjiga, 2008.

5.

B2

pravosue sudski procesi ratni zloini ratovi 90 zbirka novinskih lanaka Srbi Albanci etniki odnosi politike prilike 90 - analiza

Eng.

6.

B 2510

7.

B 2589

8.

Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity : [I-S]. 2 / [editor in chief] Dinah L. Shelton. - Detroit ; New York ; San Francisco ; New Haven ; Waterville ; London : Gale Cengage Learning, 2005.

Jugoslavija etiki odnosi istorija (20 vek) raspad Jugoslavije oruani sukobi haki sud uloga meunarodne zajednice ratni zloini zbornik Eseji kolumne Srbija (drutvene prilike) Hrvatska (drutvene prilike) Bosna I Hercegovina (drutvene prilike) suoavanje sa zloinima 1998-2007 Enciklopedija ljudska prava zloini protiv ovenosti teror genocide Sadri sledee relevantne unose: Slobodan Miloevi, Kosovo, Alija Izetbegovi, ICTY, Srebrenica Enciklopedija ljudska prava zloini protiv ovenosti teror genocid Sadri sledee relevantne unose: Yugoslavia. Jugoslavija istorija 20 vek nacionalizam separatistiki pokreti etniki odnosi raspad Jugoslavije drutvena transformacija postkomunistika drutva Genocid totalitarni reimi 20. Vek intervencije Ruanda Bosna I Hercegovina Kosovo Darfur meunarodna politika - UN SAD EU Meunarodni odnosi separatizam istona Evropa demokratizacija Romi Egiani Akalije nacionalni identitet ljudska prava sukob na Kosovu Sadri bibliografiju radova.

Eng.

Hrv.

B I 480/2

Eng.

9.

Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity : [T-Z.INDEX]. 3 / [editor in chief] Dinah L. Shelton. - Detroit ; New York ; San Francisco ; New Haven ; Waterville ; London : Gale Cengage Learning, 2005. Ethnic nationalism : the tragic death of Yugoslavia / Bogdan Denitch. - Minneapolis : University of Minnesota Press, 1994.

B I 480/3

Eng.

10.

B 2509

Eng.

11.

Genocide at the Dawn of the Twenty-First Century : Rwanda, Bosnia, Kosovo, and Darfur / Dale C. Tatum.

pdf

Eng.

12.

13.

Hladni mir : (Kavkaz i Kosovo) / Dragan tavljanin. - Beograd : igoja tampa ; Prag : Radio Slobodna Evropa, 2009. Identity Formation among Minorities in the Balkans - The Cases of Roms, Egyptians and Ashkali in Kosovo. - Sofia : Minority Studies Society Studii Romani, 2001.

B 2224

Srp.

B 1294

Eng.

Independent International Commission on Kosovo - Kosovo Report Conflict International Response Lessons Learned

14.

PDF

Kosovo vojni sukob NATO intervencija UN uprava diplomatija pravni aspekti NATO intervencije Sadri: demografske podatke, Rezoluciju 1244, Sporazum iz Rambujea, Bibliografiju Meunarodna politika meunarodne vojne intervencije UN diplomatija zbornik Sadri: poglavlje o intervenciji na Kosovu str. 230-260. Kosovsko pitanje- NATO intervencija - memoari Kosovo sukob na Kosovu etniki odnosi istorija humanitarna situacija pravni aspekt - zbornik

Eng.

15.

Intervencionizam Ujedinjenih nacija : 19912004 / priredili Mats Berdal i Spiros Ikonomidis ; prevela sa engleskog jezika Nataa Bokovi. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udbenike, 2010. Iskljuivo lino : Kosovo posle svega / Milenko Karan. - Beograd : B92, 2001. Kosovo - Kosova : confrontation or coexistence / edited by Ger Duijzings (general editor) and Duan Janji & Shklzen Maliqi (co-editors). - Nijmegen : University, Peace Research Centre : Political Cultural Centre 042, 1996. Kosovo : contending voices on Balkan interventions / edited by William Joseph Buckley. - Grand Rapids : William B. Eerdmans Pub., 2000. Kosovo : ki a bns? : esemnyek, kommentrok, dokumentumok / Blint Istvn, Bozki Antal, Lovas Istvn. - jvidk : Dolgozk, 2001. Kosovo: realnost i mit / Ilija uki. - Beograd : Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji, 2003. Kosovo and the challenge of humanitarian intervention : selective indignation,collective action,and international citizenship / edited by Albrecht Schnabel and Ramesh Thakur. Kosovska zamka : Kosovo, godina nulta / an-Arno Derens ; s francuskog prevela Olja Petroni ; [predgovor Marek Antoni Novicki]. - 1. izd. - Beograd : HISPERIAedu, 2009.

B 2372

Srp.

16.

B 455, B 455 1

Srb.

17.

B8

Eng.

18.

B 10

Kosovo istorija NATO intervencija meunarodna politika kosovski problem zbornik Kosovo politike prilike 1997-2001 Sadri: hronologiju, Sporazum iz rambujea, UN rezolucija 1244 Kosovsko pitanje meunarodna politika meunarodni odnosi politike prilike Sukob na Kosovu meunarodna zajednica intervencionizam - NATO javno mnjenje mediji diplomatija - zbornik Kosovo istorija etniki odnosi albanski separatizam sukob na Kosovu Kosovo nakon 2000. ekomonska situacija politika situacija politika situacija drutvo region biva Jugoslavija ratni zloini - novinski lanci eseji

Eng.

19.

B I 234

Ma.

20.

B 648

Srp.

21.

pdf

Eng.

22.

B 2203

Srp.

Krivo srastanje / Bojan Toni. - Beograd : ene u crnom, 2011.

23.

B 2450

Srp.

24.

Liberating Kosovo : coercive diplomacy and U. S. intervention / David L. Phillips. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2012. Mirovna misija : ubiti ve ubijenog / Zejnel Zejneli. - Beograd : Inter JU pres, 2002. Misija u Beogradu / Marti Ahtisari ; preveo Slobodan Popovi. Beograd : "Filip Vinji", 2001 (Beograd : "Filip Vinji"). Monumenti : promenljivo lice seanja = the changing face of remembrance : [11-28. jun 2012., Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd] / [urednici, editors Daniel Brumund, Christian Pfeifer; prevodi, translations Luan Morina ... [et al.] ; fotografije, photographs Marko Kroja]. - Beograd : Forum Ziviler Friedensdienst, 2012. One gorke suze posle / Sra Popovi ; [urednik Zoran Pureevi ; karikature Predrag Koraksi-CORAX]. - Beograd : Peanik, 2010.

B 2659

25. 26.

B 718

neki od lanaka se bave ratnom zloinima i ratovima 90 Sukob na Kosovu diplomatija NATO intervencija politike prilike meunarodna uprava nezavisnost - 1990-2008 Kosovo (nakon dolaska KFOR-a) ivot u Pritini - memoari Dnevnik vezan za pregovore za okonanje kosovske krize 1999. godine. Spomenici memorijalni centri prolost politika identiteta Jugoslavija BiH Hrvatska Crna Gora Srbija Makedonija - 1920- 2011 catalog izblobe fotografija Promenjivo lice seanja CZKD - Beograd 11-28 jun 2012 Raspad jugoslavije ratni zloini Hag suoavanje s istinom atentat na inia politike prilike (Srbija) lustracija Kosovo polemike intervjui - eseji Dnevnik iz 1999. u kome se dosta panje posveuje dogaajima na i u vezi sa Kosovom. Kosovo etniki odnosi politika rtve diskurs Srbi Albanci

Eng.

Srp.

B 1885

Srp.

27.

B I 490

Eng, Srp.

28.

B 2487

Srp.

29.

30.

31.

Pievi zapisi. [6], 1999-2000. Vreme zmija : mali svetski rat protiv Srbije / Dobrica osi ; priredila Ana osi-Vuki. - Beograd : Slubeni glasnik, 2008. Politika rtve na Kosovu : identitet rtve kao primarni diskurzivni cilj Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu / Helena Zdravkovi. - Beograd : Srpski genealoki centar, 2005. PU u Rusiji? I podela Kosova? : [brikola hronika 24. 03. - 23. 07. 1999. l. g.] / [priredio M. I. Zborski]. - [1. autorsko izd.]. - [Novi Sad] : M. I. Zborski, 1999. Ratne igre oko Kosova / Zoran Gluevi. - 2. izd. - Beograd : "Nikola Pai", 1999. Ratovi na Kosovu (1998/1999) i u eeniji (1994-1996) / Milo Mini. Sarajevo : Rabic, 2000.

B 2096

Srp.

B 1758

Srp.

B 2283

Sukob na Kosovu Ruska spoljna politika teorije zavere novinski lanci tampa

Srp.

32.

B 346

33.

B5

Sukob na Kosovu nacionalni identitet verski identitet etniki odnosi Separatizam eenija Kosovo NATO intervencija politike prilike meunarodni odnosi U prilozima sporazumi o Kosovu, rezolucija SB.

Srp.

Srp.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Religija i identitet na Kosovu / Ger Dejzings ; prevele sa engleskog Slobodanka Glii i Slavica Mileti. - Beograd : Biblioteka XX vek : Krug, 2005. Religion and the Politics of Identity in Kosovo / Ger Duijzings. - London : C. Hurst & Co., 2000. Self-determination, Territorial Integrity and International Stability : the case of Yugoslavia / Enver Hasani. - 2nd ed. . Prishitn : "Gjon Buzuku", 2010. iptari : narod od koga treba uiti / Dragoljub Tatomirovi. - Beograd : Revija Detektiv, 1993. Srbi na Kosovu i u Metohiji : zbornik radova sa naunog skupa odranog u Kosovskoj Mitrovici 27-29. maja 2005. / urednik Stevan Karamata. - Beograd : SANU, 2006. Sukob ili dijalog : srpsko-albanski odnosi i integracija Balkana : zbornik radova / [urednici Duan Janji i keljzen Malii ; prevod Hivzi Islami ... et al.]. - Subotica : Otvoreni univerzitet, Evropski graanski centar za reavanje konflikata, 1994. Suoavanje s jugoslovenskim kontraverzama : inicijativa naunika : centralnoevropske studije / glavni urednik Charles W.Ingrao ; urednik Gary B. Cohen. Sarajevo : Buybook, 2010. The Conflict Over Kosovo : why Milosevic decided to settle when he did / Stephen T. Hosmer. Thinking about Yugoslavia : scholarly debates about the Yugoslav breakup and the wars in Bosnia and Kosovo / Sabrina P. Ramet. - 1st publ. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. Virtual War : Kosovo and beyond / Michael Ignatieff. - New York : Picador, 2001.

B 1883

Kosovo meuetniki odnosi verski identitet kulturni identitet etnologija Kosovo verski identitet etniki identitet Samoopredeljenje meunarodno pravo pravo na otcepljenje secesija raspad Jugoslavije Albanci obiaji nacionalno pitanje - Kosovo Srbi Kosovo istorija etniki odnosi - zbornik

Srp.

B 639

Eng.

B 2411

Eng.

B 71, B 71 1

Srp.

B 1813

Srp.

B 537

Kosovo demografija nacionalni pokreti - nacionalni identiteti nacionalno samoopredeljenje ljudska prava Albanci Raspad Jugoslavije politike prilike oruani sukobi uloga meunarodne zajednice diplomatija ratni zloini Haki tribunal analize istorija zbornik Sukob na Kosovu Slobodan Miloevi NATO intervencija meunarodna politika mirovni pregovori Str. 200-242: o uzrocima sukoba na Kosovu i NATO intervecionizmu.

Srp.

B 2466

Srp.

41.

pdf

Eng.

42.

B 605

Eng.

43.
Zato? : propaganda i lai o ratovima na Balkanu devedesetih godina / Ule Bjerke ; prevela sa norvekog Ratka Krsmanovi. Novi Sad : Prometej ; Oslo : Udruenje Srba "Kosovo i Metohija", 2011.

B 2508

44.

B 2519

Rat na Kosovu NATO intervencija humanitarno intervencionizam politike prilike diplomatija rat (etiki aspekt) virtuelni rat Ratovi u bivoj Jugoslaviji BiH Hrvatska Kosovo NATO intervencija rtve rata intervjui - mediji propaganda

Eng.

Srp.

Povratak na poetak

IX Post-konfliktno drutvo na Kosovu


Redni broj Publikacija 15 Years of Peace-Building in the Western Balkans : lessons learnt and current challenges / Ernst M. Felberbauer, Predrag Jurekovi (eds.). - Vienna : National Defence Academy [etc.], 2010. Signatura Predmetne odrednice ili opis Zapadni balkan mirovni proces naslee prolosti sudski procesi za ratne zloine suoavanje s prolou meunarodne vojne intervencije meunarodna pomo - zbornik Kosovo drutvo etniki odnosi ekonomija kriminal institucije tranzicija Jezik

1.

B 2362

Eng.

2.

A Future for Kosovo : a report for Caritas Luxemburg / Lex Folscheid. - Luxemburg : Caritas, [2005].

B I 59

Eng.

Amputirano Kosovo : odbrana Miloevia koja traje / Branislav Krsti. - Beograd : Dan Graf, 2007.

Kosovo status diplomatija meunarodna politika dnevnik Autor govori o svojim inicijativama u reavanju kosovskog pitanja od 2000. Knjiga je u formi dnevnika, pisana dok je autor bio potpredsednik Koordinacionog centra za KiM. Raspad Jugoslavije Srbija ustavni poredak pitanje Kosova - diplomatija

3.

B 1756

Srp.

4.

Argumenti za Srbiju : politike i ustavne rasprave / Slobodan Samardi. - Beograd : Centar za unapreivanje pravnih studija, 2001. Command Responsibility : practice of Kosovo Internationalized Courts : Belgrade, 11 September 2004. - Beograd : Fond za humanitarno pravo : British Embassy Belgrade, 2004. Conference Integration of Ethnic Communities in Kosova/o = Integrimi i Komuniteteve Etnike n Kosov = Integracija etnikih zajednica na Kosovu = Kosova'daki Etnik Topluluklarin Entegrasyonu = O Integripe e Mineritetyune Etnitetyengo ani Kosov : 16-17. 12. 2002, Brezovic/a. - [S. l. : s. n.], 2002. Conflict and memory : bridging past and future in (South East) Europe / [editors]

B 15

Srp.

5.

B K 132

Kosovo pravosue komandna odgovornost suenja za ratne zloine konferencija Kosovo - etnike manjine integracija - konferencija

Eng.

6.

B 481

Alb, Eng, Srp.

7.

B 2310

Suoavanje s prolou reavanje konflikata - jugoistok

Eng.

8.

9.

10.

Wolfgang Petritsch, Verdan Dihi. - BadenBaden : Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co, 2010. Consultative Process on the RECOM initiative : an overview of thoughts, suggestions and recommendations : July December 2009 / [organized by] Coalition for RECOM. - Belgrade : Humanitarian Law Center, 2010. Darovi "Milosrdnog anela" : ekoloko razmatranje NATO bombardovanja SR Jugoslavije / Mirjana Anelkovi Luki. Beograd : "Nikola Pai", 2008. Decentralizmi : nj proces sfidues : raport mbi monitorimin e procesit t decentralizmit n tri komunat koht e fundit t krijuara Graanic/Graanica, Ranillug/Ranilug dhe Kllokot-Verbovc/Klokot-Vrbovac ; prgatiti Fondi pr t Drejtn Humanitare. - Prishtin : Fondi pr t Drejtn Humanitare, 2011. Ethnic Minorities in Kosovo in 2005 / [prepared by HLC Office Prishtina]. - Belgrade : Humanitarian Law Center, 2006.

evrope.

REKOM izvetaj 2009. B I 429 B I 429 1 Eng.

B 2161

NATO intervencija ekoloke posledice

Srp.

B 2473

Kosovo lokalna uprava decentralizacija optine Klokot, Graanica, Ranilug 2011 izvetaj

Alb, Srp, Eng.

11.

B 1309, B 1309 1

12.

Etnike zajednice na Kosovu : 2003. i 2004. Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2005. EU Meeting its Internal Challenges: Implications for Stability in the Western Balkans : 24th workshop of the study group "Regional Stability in South East Europe" / editors: Ernst M. Felberbauer, Predrag Jurekovi. - Vienna : Austrian Ministry of Defence : PfP Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes, 2012. Internally Displaced Persons from the Prizren Area of Kosovo : living conditions, mental health and repatriation issues / [autori] Lazar Tenjovic ... [et al.]. - Beograd : IAN - International Aid Network, 2001. Izvetaj o toku konsultativnog procesa o instrumentima za utvrivanje injenica o ratnim zloinima i drugim tekim povredama ljudskih prava u post-jugoslovenskim zemljama : maj 2006.jun 2009. / [priredio Fond za

B 264

Izvetaj FHP o ljudskim pravima na Kosovu 2005. Sloboda kretanja, povratak izbeglih, diskriminacija, etniki motivisano nasilje i incidenti su obraeni u posebnim poglavljima. Jedno poglavlje je posveeno suenjima za dogaaje iz marta 2004. Kosovo ljudska prava martovsko nasilje 2003/2004 - izvetaj Zapadni balkan EU Evropska Unija stabilizacija regiona

Srp, Eng, Alb.

Srp, Alb, Eng.

13.

B 2676

Eng.

14.

B 370

Optina Prizren interno raseljeni uslovi ivota povratak

Eng.

REKOM izvetaj 2006-2009. B I 415 B I 415 1 Srp.

15.

16.

humanitarno pravo]. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2009 Izvetaj o tranzicionoj pravdi u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu : 1999-2005 / [priredio] Fond za humanitarno pravo. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2006. Izvjee o tijeku konzultacijskog procesa o instrumentima za utvrivanje injenica o ratnim zloinima i drugim tekim povredama ljudskih prava u post-jugoslovenskim zemljama : svibanj 2006. - lipanj 2009. / [priredio Documenta - Centar za suoavanje s prolou]. - Zagreb : Documenta Centar za suoavanje s prolou, 2009. Izvjetaj o toku konsultativnog procesa o instrumentima za utvrivanje injenica o ratnim zloinima i drugim tekim povredama ljudskih prava u post-jugoslavenskim zemljama : maj 2006.juni 2009. / [priredio Fond za humanitarno pravo]. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2009 Izvjetaj o toku konsultativnog procesa o instrumentima za utvrivanje injenica o ratnim zloinima i drugim tekim povredama ljudskih prava u post-jugoslovenskim zemljama : maj 2006.jun 2009. / [priredio Fond za humanitarno pravo]. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2009 Ka izgradnji odrivog kosovskog drutva / [priredila Izabela Kisi]. - Beograd : Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji, 2007.

B I 233

Tranziciona pravda Kosovo Srbija Crna Gora procesi pomirenja Postoji i verzija na engleskom. REKOM izvetaj - 2006-2009.

Srp.

17.

B I 416 B I 416 1

Hrv.

REKOM izvetaj 2006-2009.

18.

B I 417 B I 417 1

Bos.

REKOM izvetaj 2006-2009.

19.

B I 418 B I 418 1

Cg.

20.

B 1849

21.

Komunitet etnike n Kosov n 2006 = Etnike zajednice na Kosovu u 2006. = Ethnic Communities in Kosovo in 2006 / [priredio Dragan Popovi]. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2007.

Pregled projekta "Kosovske zajednice: ka izgradnji odrivog drutva". Integracija manjina, politiki procesi protiv kosovskih albanaca. U knjigu je ukljuena zbirka tekstova Helsinke povelje o Kosovu. Sadri i Rezoluciju Skuptine Srbije o neophodnosti pravednog reavanja pitanja Kosova i druge dokumente. Prava manjina na Kosovu etniki odnosi etniki incidenti dravni organi Sadri: Izvetaj sa okruglog stola Etnike zajednice na Kosovu u 2006. Izvetaj o ljudskim pravima na Kosovu 2007. i 2008. godine u

Srp.

B I 467

Alb, Srp, Eng.

22.

Komunitetet Etnike n Kosov = Etnike zajednice na Kosovu = Ethnic Communities in

B I 352, B I 352 1

Alb, Srp,

23.

24.

25.

26.

27. 28.

29.

30.

Kosovo : n 2007 dhe 2008 : u 2007 i 2008. : 2007 and 2008 / [Fondit pr t Drejtn Humanitare]. Prishtin : Fondit pr t Drejtn Humanitare, 2008. Konsultativni proces o Inicijativi za osnivanje REKOM : pregled miljenja, predloga i preporuka : jul - decembar 2009. / [organizator] Koalicija za REKOM. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2010. Konsultativni proces o Inicijativi za osnivanje REKOM : pregled miljenja, prijedloga i preporuka : jul - decembar 2009. / [organizator]Koalicija za REKOM. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2010. Konsultativni proces o Inicijativi za osnivanje REKOM-a : pregled miljenja, prijedloga i preporuka : jul - decembar 2009. / [organizator]Koalicija za REKOM. Podgorica : Centar za graansko obrazovanje (CGO), 2010. Konzultacijski proces o Incijativi za osnivanje REKOM : pregled miljenja, prijedloga i preporuka : srpanj - prosinac 2009. - Zagreb : Documenta - Centar za suoavanje s prolou, 2010. Kosovo : bitka bez iluzija / Darko Hudelist. Zagreb : Centar za informacije i publicitet, 1989. Kosovo izmeu poretka i anomije / Milojica utovi. - Beograd : igoja tampa ; Kosovska Mitrovica : Filozofski fakultet, 2008. Leap into the City : Chiinu, Sofia, Pristina, Sarajevo, Warsaw, Zagreb, Ljubljana : cultural positions, political conditions, seven scenes from Europe / edited by Katrin Klingan ... [et al.] ; [translations Paul Bowman]. - Kln : DuMont, 2006. Ljudska prava, demokratija i - nasilje : godinji izvetaj: Srbija 2008 / [priredio] Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji. Beograd : Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji, 2009. Marrveshja pr paqe t prkohshme / intervistuar nga Shklzen Gashi. Prishtin : S. Gashi, 2004. Monitorimi i procesit t decentralizimit, situats s siguris dhe sundimit tligjit n veri t Kosovs = Nadgledanje procesa decentralizacije, bezbednosne situacije i vladavine zakonana

pogledu bezbednosti i zapoljavanja. Izvetaj o primeni Zakona o upotrebi jezika i Zakona protiv diskriminacije. REKOM izvetaj 2009. B I 427 B I 427 1 REKOM izvetaj 2009. B I 431 B I 431 1 REKOM izvetaj 2009. B I 428 B I 428 1

Eng.

Srp.

Bos.

Cg.

REKOM izvetaj 2009. B I 430 B I 430 1 Kosovo etniki odnosi - eseji Hrv. Kosovsko drutvo multikulturnalnost etniki odnosi istorijske perspektive Istona Evropa drutvene prilike intervjui kultura tranzicija Hrv.

B 1555 B 1555 1

B 2123

Srp.

B 2427

Eng.

Poglavlje o ivotu na Kosovu. Srbija ljudska prava 2008 izvetaj B 2138 Sadri poglavlje o proglaenju nezavisnosti Kosovo i reakcijama povodom toga. Kosovo politika - intervjui Srp.

31.

B 1702 Kosovo ureenje optine decentralizacija Sver Kosova bezbednost institucije - integracija

Alb.

32.

B 2655 B 2655 1

Alb, Srp, Eng.

severu Kosova = Monitoring of Decentralization Process, Security Situation and Rule of Law in Northern Kosovo : raport 2012. - Prishtin : Fondi pr t Drejtn Humanitare Kosov, 2013. Nasilna drutva u tranziciji : alternativni dijalog Kosovo-Srbija. 2 / [urednica Sarah Maliqi ; prevod Vesna Bogojevi, Trim Shala, Fatri Jusufi]. - Beograd ; Pritina : Inicijativa mladih za ljudska prava, 2005. Transkript sa konferencije srpsko-albanskog dijaloga u kojoj je uestvovalo tridesetak aktivista, studenata i intelektualaca iz Srbije i sa Kosova (odrane oktobra 2005.). Transkript konferencije srpskoalbanskog dijaloga.

33.

B 976/2

Srp, Alb,E ng.

34.

35.

36.

Nasilna drutva u tranziciji : alternativni dijalog Kosovo-Srbija. III / [urednica Naa Duhaek ; prevod Nina Markovi ... [et al.]. Beograd ; Pritina : Inicijativa mladih za ljudska prava, 2006. Nova generacija za novo Kosovo : izvetaj humanog razvoja 2006. [Pritina?] : United Nations Development Programme - Kosovo, [2007?] (Pritina : Grafika Rezniqi). Posleratna pravda i trajni mir u bivoj Jugoslaviji : tematski izvetaj komesara Saveta Evrope za ljudska prava / Council of Europe Commissioner for Human Rights. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2012.

B 1729

Alb, Eng, Srp.

B I 314

Kosovo mladi obrazovanje zapoljavanje - uee u politikom ivotu

Srp.

B 2653

Tranziciona pravda Jugoslavija, biva sudski procesi Haki tribunal izbeglice rtve krenja ljudskih prava komisije za istinu Komesar Saveta Evrope za ljudska prava - izvetaj UNMIK-ova broura/vodi za povratak izbeglica na Kosovo. Kosovo (pomoravlje) demografija statistika iseljavanje Srba - 1999-2009

Srp.

37.

38.

39.

Povratak na Kosovo. - [Pritina] : UNHCR ; UNMIK Kancelarija za povratak i zajednice, [2003?]. Preoblikovanje srpskog etnikog prostora u Kosovskom pomoravlju : (1999-2009) / Ratko Stoiljkovi. - Gnjilane : Izdavaki kulturni klub "Serbika" : Omladinski literarni klub, 2012. Procesi konsultativ mbi vrtetimin e krimeve t lufts dhe shkeljet tjera t rnda t drejtave t njeriut t kryera n territorin e Jugosllavis s dikurshme : Procesi KOMRA. - Prishtin : Fondi pr t Drejtn Humanitare Kosov, 2011. Role of Local Government in Sustainable Return = Roli i vetqeverisjs lokale n kthim t qndrueshm = Uloga lokalne samouprave u odrivom povratku. - Beograd : Fractal ; Beograd : Srpski demokratski forum ; Prizren

B I 189

Srp.

B 2606

Srp.

B I 453

Tranziciona pravda suoavanje s prolou ratni zloini ratovi u bivoj Jugoslaviji regionalna saradnja komisije Sadri: Statut REKOM Izbeglice povratak lokalna vlast

Alb.

40.

B 2048

Eng, Srp, Alb.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

: SFIDA, 2005. Serving Justice or Trivializing Crimes? : Fulfilling the Right for Victims of Human Rights Abuses to seek Reparation before the Serbian Courts : 2012 Report. - Belgrade : Humanitarian Law Center, 2013. Situata e Siguris n Mitrovic/Mitrovica : gjat periudhs dhjetor 2008 - janar 2009 ; Bezbednosna situacija u Mitrovici/Mitrovic : u periodu decembar 2008. - januar 2009. ; Security situation in Mitrovica/Mitrovic : during the period Decembar 2008 and January 2009. Statusi pa pardon / Shklzen Gashi. Prishtin : [s. n.], 2006 (Prishtin : Printing Press). The Kosovo Serbs : an ethnic minority between collaboration and defiance / Anna Matveeva and Wolf-Christian Paes. - Bonn : Bonn International Center for Conversion ; Belgrade : The Friedrich Naumann Foundation ; London : Saferworld, 2003. Too Early to Get Along = travel reports from Kosovo / Els de Groen ; [translated from Dutch by Lee Mitzman]. - Amsterdam : Press Now, 2001. Transitional Justice Report Serbia, Montenegro and Kosovo : 1999-2005 / [prepared by] Humanitarian Law Center. Belgrade : Humanitarian Law Center, 2006. Uspostavljanje pravde ili relativizacija zloina? : ostvarivanje prava rtava na reparacije u sudskim postupcima u Srbiji : izvetaj za 2012. godinu. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2013. Vukovi u magli : Kosovo - OUN talac mafije i SAD / uzepe ula, Vitorio Romano ; preveo sa italijanskog jezika Lazar Macura. - Beograd : Jasen, 2010. ivot u enklavi / [Biljana Sikimi ... i dr.] ; odgovorni urednik Nikola Tasi ; urednik Biljana Sikimi. - Kragujevac : Centar za nauna istraivanja SANU i Univerziteta u Kragujevac, 2005.

B 2963, B 2963 1 B 2963 2

B 2143 B 2143 1 B 2143 2

Sudski procesi (Srbija) Kosovo Sandak - ratni zloini reparacije tortura nezakonito zatvaranje izvetaj Bezbednost na Sever Kosova bezbednost etniki odnosi incidenti institucije 20082009 - izvetaj

Eng.

Alb, Srp, Eng.

B 1703

Kosovo status intervjui 2005 Kosovo Srbi etniki odnosi meunarodna uprava institucije Kosova

Alb.

B I 353

Eng.

B 1837

B I 284, B I 279

Kosovo seanja suoavanje s prolou svedoanstva nacionalni identitet etniki odnosi intervjui - putopis Tranziciona pravda Kosovo Srbija Crna Gora procesi pomirenja Postoji i verzija na srpskom. Sudski procesi (Srbija) Kosovo Sandak - ratni zloini reparacije tortura nezakonito zatvaranje izvetaj Kosovo ivot posle rata kriminal - meunarodna uprava svedoanstva iz rata Kosovo enklave etnografsko istraivanje

Eng.

Eng.

47.

B 2962, B 2962 1

Srp.

48.

B 2354

Srp.

49.

B 1811

Srp.

Povratak na poetak

X Pravo, pravosudni organi, sudski procesi


Redni broj Publikacija shtjet e siguris, punsimi dhe zbatimi i ligjit pr prdorimin e gjuhve dhe ligjit kundr diskriminimit n Kosov : raport FDH Kosov. - Prishtin : Fondi pr t Drejtn Humanitare, 2008. Signatura Predmetne odrednice ili opis Kosovo primena zakona zakon o jeziku zakon protiv diskriminacije bezbednost 2008 izvetaj Postoje verzije izvetaja na srpskom i engleskom. Kosovo 2008 - ustav Kosovo meunarodna administracija (dokumenti) sporazumi protokoli - KFOR Biva Jugoslavija tranziciona pravda suenja za ratne zloine suoavanje s prolou mediji lustracija povratak izbeglica reparacije 2010-2011 izvetaj Porodice nestalih Srbija I Crna Gora prava pomo Jezik

1.

B I 343

Alb.

2. 3.

Constituiton of the Republic of Kosovo. Prishtina : [s. n.], 2008. Dokumenti o Kosovu i Metohiji. - Beograd : Liber press, 2002. Drejtsia tranzicionale n vendet postjugosllave : raport pr vitin 2010-2011 / [pr botuesin: Bekim Blakaj]. - Prishtin : Fondi pr t Drejtn Humanitare Kosov, 2013.

B 2066 B Kopije 107

Eng. Srp, Eng.

4.

B I 492

Alb.

5.

6.

7.

8.

Families of the Missing in Serbia and Montenegro : their needs and rights in relation to the law / [International Committee of Red Cross]. - Geneve : International Committee of Red Cross, 2004. Fillimi i implementimit t ligjit pr Mbrojtjen dhe Promovimin e t Drejtave t Komuniteteve dhe Pjestarve t tyre n Republikn e Kosovs = Poetak primene Zakona o promovisanju i zatiti prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo = Beginning of the Implementation Law on the Promotion of the Rights of Communities and Their Members in Republic of Kosovo : Raport i FDH-Kosov : Izvetaj FHP-Kosovo : Report by HLC-Kosovo / [Fondi pr t Drejtn Humanitare - Kosov]. Prishtin : Fondi pr t Drejtn Humanitare, 2008. Gjykimet pr krime lufte dhe veprat penale t motivuara etnikisht dhe politikisht n Kosov n vitin 2010 : raporti i FDH Kosov. Prishtin : Fondi pr t Drejtn Humanitare Kosov, 2011. Gjyqsori kosovar ende nuk sht i gatshm pr t'u ballafaquar me sfidat e rnda : raporti i FHD Kosov / [Prgatiti/Pripremila/Prepared Anka Kurteshi Hajdari]. - Prishtin : Fondi pr tr Drejtn

B 1780

Eng.

Kosovo zakon o promovisanju I zatiti prava zajednica 2008 primena izvetaj

B 2056, B 2056 1

Alb, Srp, Eng.

B 2423

Kosovo ratni zloini sudski procesi 2010 izvetaj (po predmetima) Sadri statistike podatke. Kosovo pravosue sudski procesi ratni zloini etniki motivisana krivina dela ljudska prava 2012 izvetaj

Alb.

B 2671 B 2671 1

Alb, Srp, Eng

9.

10.

Humanitare Kosov, 2013. Indictment at the Hague : the Miloevi regime and crimes of the Balkan war / Norman Cigar and Paul Williams. - New York [etc.] : University Press [etc.], 2002. Izvetaj o suenjima za ratne zloine u Srbiji 2011. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2012. Izvetaj o suenjima za ratne zloine u Srbiji u 2012. godini. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2013. Komandna odgovornost : praksa internacionalizovanih sudova na Kosovu : Beograd, 11. septembar 2004. - Belgrade : Fond za humanitarno pravo : Britisih Embassy, 2004. Konani izvetaj koji je tuiocu podnela Komisija osnovana da razmotri kampanju bombardovanja NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije / Meunarodni krivini sud za bivu Jugoslaviju

B 1304

Miloevi Karadi Mladi hake optunice dokumenti.

Eng.

B 2534

11.

B 2642

12.

B 329

Srbija sudstvo - procesi za ratne zloine po porcesima (Hrvatska, BiH, Kosovo) 2011 izvetaj Ratni zloini sudski procesi sudstvo zakonodavstvo predmeti Srbija 2012 izvetaj Kosovo pravosue komandna odgovornost suenja za ratne zloine konferencija

Srp.

Srp.

Srp, Eng.

13.

B I 264

14.

Kosovo : 1981, 1989, 1999, 2001 : tablir les faits / Jol Hubrecht. - Paris : Esprit, 2001.

B 18

15.

16.

17.

18.

19.

Kosovo : pravo i politika : Kosovo u normativnim aktima pre i posle 1974. godine = Kosovo: Law and Politics : Kosovo in normative acts befor and after 1974 / [urednik Seka Stanojlovi ; prevela Mirka Jankovi]. - Beograd : Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji, 1998. Kosovo and Metohija. - Novi Beograd : Federal Secretariat of Information, 1998. Kosovo Conflict and International Law : an analytical documentation 1974-1999 / edited by Heike Krieger. - 1st paperback ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. Kosovo Decentralization Briefing Book / edited by Robert D. Ebel and Gbor Pteri. Pritina : Kosovo Foundation for Open Society : Local Government and Public Service Reform Initiative, 2007. Kosovo Trial Sills Handbook = Doracak mbi shkathtsit gjyqsore n Kosov = Kosovski prirunik o sudskim vetinama / T. Markus

NATO intervencija Komisija osnovana da razmotri kampanju bombardovanja NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije UN ICTY / Haki tribunal / MKSJ stradanje civila izvetaj Sukob na Kosovu - albanski otpor (1981-1999) hronologija demografska statistika geografske karte Kosovo - ustavni poloaj 1974.-1990.

Srp.

Fra.

B6 Sadri ustave i zakone SFRJ, Kosova, Srbije, SRJ. Sukob na Kosovu - terorizam Kosovo meunarodni dokumenti meunarodna zajednica 1974 - 1999

Srp, Eng.

B 550

Eng.

B I 479

Eng.

Kosovo - lokalna uprava decentralizacija prirunik B 1675 Eng.

B 1631

Kosovo sudije zakon o krivinom postupku 2004 prirunik

Srp, Alb, Eng.

20.

Funk ; [translation Shefije Hashani (Albanian) and Nebojsa Arsi (Serbian)]. - Pristina : United States Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training Office of the Resident Legal Advisor, 2006. Kosovo Under International Administration : an unfinished conflict /Alexandros Yannis. Athens : ELIAMEP : PSIS, 2001. Lessons from the Deployment of International Judge and Prosecutors in Kosovo : written by Tom Perriello and Marieke Wierda. - New York : International Center for Transitional Justice, 2006. Ombudsperson : altinci yillik raport : 20052006 : Kosova Meclisi'ne sunuldu 11 Temmuz 2006. - Pritine : Kosova Ombudsperson Enstits, 2006. Ombudsperson : etvrti godinji izvetaj : 2003-2004 / [urednik Ibrahim Arslan]. Pritina : Ombudsperson Institucija na Kosovu, 2004. Ombudsperson : sixth annual report : 20052006 : addressed to the Assembly of Kosovo 11. July 2006.

B 20

21.

B I 384

Kosovo administracija dravni organi meunarodna uprava etniki odnosi odnos prema Srbiji Sudski organi Kosovo meunarodne sudije meunarodni tuioci

Eng.

Eng.

Kosovo Ombusperson 20052006 - izvetaj B 1646 Postoje izdanja izvetaja na srpskom i engleskom) Kosovo Ombudsman 20032004 godinji izvetaj Srp. (postoje verzija i na albanskom i engleskom jeziku) Kosovo Ombudsman 20032004 godinji izvetaj Eng. (postoje verzije izvetaja i na srpskom i albanskom jeziku) Kosovo Omdusman institucija vodi B 619 Alb.

22.

23.

B 521, B 521 1

24.

B 1644

25.

26.

27.

28.

29.

Ombudsperson Institution = Ombudsperson Institucioni = Ombudsperson Institucija / [editor brahim Arslan]. - [Prishtina] : Ombudsperson Institution in Kosovo = Ombudsperson Institucioni n Kosov = Ombudsperson Institucija na Kosovu, 2001. Ombudsperson Institution = Ombudsperson Institucioni = Ombudsperson Institucija / [editor brahim Arslan]. - [Prishtina] : Ombudsperson Institution in Kosovo = Ombudsperson Institucioni n Kosov = Ombudsperson Institucija na Kosovu, 2004. Ombudsperson Institution in Kosovo : Fifth Annual Report : 2004-2005. - Pristina : Ombusperson Institution in Kosovo, 2005. Ombudsperson Institution in Kosovo : fourth annual report : 2003-2004 / [editor brahim Arslan]. - Pristina : Ombudsperson Institution in Kosovo, 2004. Ombudsperson Institution in Kosovo = Institucioni i Ombudspersonit n Kosov = Ombudsperson Institucija na Kosovu /

Eng, Alb, Srp.

B 1090

Kosovo Ombudsperson institucija zakonski okvir propisi.

Srp, Alb, Eng.

B 1726

Kosovo Ombudsman 20042004 godinji izvetaj Kosovo Ombudsman 20032004 godinji izvetaj

Eng.

B 1090

Eng. Eng, Alb, Srp.

B 596

Ombudsperson institucija na Kosovu zakonski okvir i propisi.

30.

[editor brahim Arslan]. - Prishtina : Ombudsperson Institution in Kosovo = Ombudsperson Institucioni n Kosov = Ombudsperson Institucija na Kosovu, 2005. Pitanja bezbednosti, zapoljavanje i primena Zakona o uoptrebi jezika i Zakona protiv diskriminacije na Kosovu : izvetaj FHP Kosovo. - Pritina : FHP Kosovo, 2008.

B I 342

Kosovo bezbednost zakon o jeziku zakon protiv diskriminacije 2008 - izvetaj Postoje verzija izvetaja i na engleskom i albanskom jeziku. Srbija Crna Gora izbeglice porodice nestalih borci ostvarivanje penzije povraaj svojine pribavljanje dokumenata Kosovo UNIM bezbednost prava manjina izvetaj

Srp.

31.

32.

33.

34.

35.

Porodice nestalih u Srbiji i Crnoj Gori : njihove potrebe i prava : pravna studija / [Meunarodni komitet Crvenog krsta]. Beograd : Meunarodni komitet Crvenog krsta, 2004. Prava manjina na Kosovu pod meunarodnom upravom / autor Klajv Boldvin ; [prevod sa engleskog Stanka Para Damjanovi]. - London : Minority Rights Group International, 2006. Proceset gjykimeve pr krime t lufts dhe vepra penale politikisht dhe etnikisht t motivuara n Kosov n vitin 2011 : raport i FDH Kosov. - Prishtin : Fondi pr t Drejtn Humanitare Kosov, 2012. Proceset gjyqsore n Kosov pr krime t lufts dhe vepra penale t motivuara etnikisht = Suenja za etniki motivisana krivina dela i ratne zloine na Kosovu = Trials for Ethnically Motivated Crimes and War Crimes in Kosovo : Raporti, viti 2007 : Izvetaj za 2007. : Report for 2007. Procjena naslijea MKSJ / priredio Richard H. Steinberg. - Hag : Meunarodni krivini sud za bivu Jugoslaviju, 2011.

B 54 B 54 2

Srp.

B I 299

Srp.

B 2535

Kosovo sudski procesi za ratne zloine sudski procesi za etniki motivisana krivina dela po predmetima 2011 izvetaj Kosovo suenja za ratne zloine 2007 sluajevi izvetaj

Alb, Srp, Eng.

B 1872

Alb, Srp, Eng.

B 2363 B 2363 1

36.

Programi i Kosovs pr Barazi Gjinore = Program Kosova za ravnopravnost polova = Kosovo Program for Gender Equality. Prishtin : Agjencia pr Barazi Gjinore, 2008. Prosecutions and Sentencing in the Western Balkans : draft report presented at the Seminar on the Impact of International Courts on Domestic Proceedings, Belgrade, 19-20 November 2009 / by Yal Ronen, with the Assistance of Sharon Avital and Oren Tamir. Reykjavik : DOMAC, 2009. Provisional Criminal Procedural Code of Kosovo. - Kosovo : UNMIK, 2003. Security Issues, Employment and Application

B 2191

Haki tribunal naslee uticaj na region rezidualni mehanizmi nacionalna pravosua (Hrvatska, Srbija, BiH) - arhive - zbornik Agencija za polnu ravnoptavnost akcioni plan program 2008-2010

Srp, Alb, Eng.

37.

B I 470

Zapadni Balkan suenja za ratne zloine pravosue statistike haki tribunal (uticaj na region)

Eng.

38. 39.

B K 128 B I 344

Kosovo UNMIK privremeni zakoni 2003 Kosovo bezbednost zakon o

Eng. Eng.

of Law on the Use of Languages and the Anti discrimination Law in Kosovo : report / HLC Kosovo. - Prishtina : Humanitarian Law Center, 2008. Suenja za ratne zloine i etniki i politiki motivisana krivina dela u post jugoslovenskim zemljama / [glavni urednik Nataa Kandi]. - Beograd : Fond za humanitarno pravo = Fondi pr t Drejtn Humanitare = Humanitarian Law Center, 2009. Suenja za ratne zloine i etniki motivisana krivina dela u Srbiji u 2010 : izvetaj ; Analiza postupka i sudskih odluka u predmetu Suva Reka ; Nezakonitosti u procesuiranju ratnih zloina u Republici Srbiji : Izvetaj. Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2011. Suenje Slobodanu Miloeviu : transkripti. Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2004 : 2005 : 2006.

jeziku zakon protiv diskriminacije 2008 - izvetaj Postoje verzije izvetaja i na srpskom i albanskom jeziku. Rat u bivoj Jugoslaviji ratni zloini - sudski procesi - izvetaj B 2126 B 2126 1

40.

Srp, Alb, Eng.

41.

B 2425 B HLC 130 B HLC 130 1

Ratni zloini Kosovo sudski procesi - u Srbiji 2010 izvetaj (po predmetima)

Srp.

Postoji verzija na engleskom. Slobodan Miloevi haki tribunal proces transcript Prvih 26 knjiga sadri izvoenje dokaza Tuilatva po optunici za Kosovo i izvoenje dokaza Odbrane, zakljuno sa sudskom sesijom odranom 14. marta 2006. godine, kada je postupak zvanino prekinut zbog smrti optuenog Slobodana Miloevia. Biva Jugoslavija tranziciona pravda suenja za ratne zloine suoavanje s prolou mediji lustracija povratak izbeglica reparacije 2010-2011 izvetaj Biva Jugoslavija tranziciona pravda suenja za ratne zloine suoavanje s prolou mediji lustracija povratak izbeglica reparacije 2010-2011 izvetaj Biva Jugoslavija tranziciona pravda suenja za ratne zloine suoavanje s prolou mediji lustracija povratak izbeglica reparacije 2010-2011 izvetaj Ratni zloini Kosovo sudski procesi - u Srbiji 2010 izvetaj (po predmetima)

42.

B 1529 126

Srp.

43.

Transitional Justice in Post-Yugoslav Countries : report for 2010-2011 / [prepared by] Sandra Orlovi. - Belgrade : Humanitarian Law Center, 2013.

B I 491

Eng.

44.

Tranziciona pravda u postjugoslovenskim zemljama : izvetaj za 2010-2011. godinu / [priredila] Sandra Orlovi. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2012.

B I 484

Srp.

45.

Tranziciona pravda u postjugoslovenskim zemljama : izvjetaj za 2010-2011. godinu / [urednik Sunita Dautbegovi Bonjakovi]. Sarajevo : Udruenje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjeanje u BiH, 2012. Trials for War Crimes and Ethnically Motivated Crimes in Serbia in 2010 : Report ; Analysis of Procedures and Court Decisions in

B I 485

Hrv.

46.

B 2426 B HLC 131

Eng.

the Case of Suva Reka ; Irregularities and Abuse of Power in War Crimes Proceedings in the Republic of Serbia : Report. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2011.

B HLC 131 1 Postoji verzija na srpkom jeziku.

Povratak na poetak

XI Istorija
Redni broj Publikacija "Niko ne sme da vas bije" : Slobodan Miloevi u Kosovu Polju 24-25. april 1987 : istorija i mit / Kosta Nikoli. - 1. izd. - Beograd : Institut za savremenu istoriju, 2006. Signatura Predmetne odrednice ili opis Slobodan Miloevi politika karijera Gazimestan 1987 politiki kontekst Stenografske beleke razgovora u Kosovu Polju 24,25 aprila 1987. Kosovo istorija sukob na Kosovu 90 Kosovo istorija Albanci graanski otpor separatizam nacionalizam paralelne structure NATO intervencija nezavisnost Jugoslavija Kraljevina SHS nastanak istorija nacionalno pitanje Drugi svetski rat SFRJ raspad Jugoslavije, sadri: hronologiju, bibliografiju, statistike, mape II tom, str. 433-495. sadri poglavlje o dogaajima na Kosovu od raspada SFRJ do zavretka NATO intervencije. Istorija jugoistona Evropa udbenik Jezik

1.

B 2202

Srp.

2.

Apartheid in Europa : die Lage in Kosova / Michael Ackermann. Bad Kissingen : Heiligenhof, 1997. Civil Resistance in Kosovo / Howard Clark.

B 73

Nem.

3.
Istorija Jugoslavije u 20. veku / Mari-anin ali ; preveli s nemakog Ranka Gai i Vladimir Babi. - Beograd : Klio, 2013.

pdf

Eng.

4.

B 2726

Srp.

5.

6.

7.

Istorija jugoslovenske krize : (1990-2000) / Jelena Guskova ; prevod sa ruskog Sava ivanov ... [et al.]. - 1. izd. - Beograd : IGAM, 2003. Istorijska itanka. 1, Osmansko carstvo / urednici Halil Berktaj i Bogdan Murgesku ; [prevod sa engleskog grupa prevodilaca]. - 2. izd. - Beograd : Dan Graf ; Solun : Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistonoj Evropi = Thessaloniki : Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2010. Istorijska itanka. 2, Nacije i drave u jugoistonoj Evropi / urednica MirelaLuminica Murgesku ; [prevod sa engleskog grupa prevodilaca]. - 2. izd. - Beograd : Dan Graf ; Solun : Centar za demokratiju i

B 1881/2

Srp.

B I 443/1 Udbenici za kole koje su zajedniki pisali strunjaci iz zemalja regiona. Istorija jugoistona Evropa udbenik B I 443/2 Udbenici za kole koje su

Srp.

Srp.

8.

9.

pomirenje u jugoistonoj Evropi = Thessaloniki : Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2010. Istorijska itanka. 3, Balkanski ratovi / urednici Valerij Kolev i Kristina Kuluri ; [prevod sa engleskog Helena Kozul]. - 2. izd. Beograd : Dan Graf ; Solun : Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistonoj Evropi = Thessaloniki : Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2010. Istorijska itanka. 4, Drugi svetski rat / priredio Kreimir Erdelja ; [prevod sa engleskog Drinka Gojkovi]. - 2. izd. - Beograd : Dan Graf ; Solun : Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistonoj Evropi = Thessaloniki : Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2010. Klokot sa okolinom / Stanislav C. Koji ; [ilustrator Sreko Simi]. - Vranje : S. Koji, 2010 (Vranje : Aurora).

zajedniki pisali strunjaci iz zemalja regiona. Istorija jugoistona Evropa udbenik B I 443/3 Udbenici za kole koje su zajedniki pisali strunjaci iz zemalja regiona. Istorija jugoistona Evropa udbenik B I 443/4 Udbenici za kole koje su zajedniki pisali strunjaci iz zemalja regiona. Klokot ( nekada deo optine Vitina) istorija geografija demografija privreda kolstvo spiskovi uenika spiskovi nastavnog osoblja (Spominju se etniki sukobi pre, tokom i nakon NATO intervencije) Kosovsko pitanje istorija etniki odnosi diskirminacija NATO intervencija oruani uskobi Kratka ilustrovana istorija Kosova. Srp. Srp.

10.

B 2472

Srp.

11.

Kosovo - politika konfrontacije / Jasminka Udoviki ; sa engleskog prevela Sneana Vujovi. - Beograd : Samizdat B92, 2001. Kosovo : a chain of causes 1225 B.C. - 1991 and consequences 1991-1999 / Fama International Team. - 1st ed. - Belgrade : Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2004. Kosovo : a short history / Noel Malcolm. London : Pan Books, 2002.

B 69 B 69 1 B 69 2 B 69 3

Srp.

12.

B I 58

Eng.

Kosovo istorija srednji vek 20v. B 2095 Bibliografija dela o Kosovu na kraju knjige. Knjiga obrauje temu dogaaja koji su stvorili uslove za nastanak sukoba na Kosovu. Kratka ilustrovana istorija Kosova sa ilustracijama koja se posebno osvre na period 1991-1999. Kratka ilustrovana istorija Kosova. Eng.

13.
Kosovo : how myths and truths started a war / Julie A. Mertus. - Berkeley [etc.] : University of California Press, 1999. Kosovo : lanac uzroka 1225 B.C. - 1991 i posledica 1991-1999 / [prireiva] Fama International Tim. - 1. izd. - Beograd : Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji, 2004. Kosovo : zinxhiri i shkaqeve 1225 B.C. - 1991 dhe i pasojave 1991-1999 / Fama International Team. - Botim i 1. Belgrad : Kshilli i Helsinkit pr t Drejtat e

14.

B 731

Eng.

15.

B I 114

Srp.

16.

B I 57

Alb.

17.

18.

19.

Njeriut n Serbi, 2004. Kosovo = Kosova : Fluchtursachen, Asylpraxis, Materialien zur Rckkehrgefhrdung / von Michael Stenger. Frankfurt am Main : Frderverein Pro Asyl, 1997. Kosovo 1912-2000 u kolskim udbenicima istorije Kosova, Albanije i Srbije / [Shklzen Gashi ; prevodilac: Vehap Shita]. - Pritina : KAHCR : KEC, 2012. Kosovo i Metohija : prolost, sadanjost, budunost : zbornik radova s meunarodnog naunog skupa odranog u Beogradu 16-18. marta 2006. godine / urednik Kosta Mihailovi. - Beograd : SANU, 2007. Kosovo izmeu istorijskog i etnikog prava / Branislav Krsti. Beograd : Kua Vid, 1994.

BI9

Hronologija dogaaja na Kosovu od 1974-1999. Geografske karte i mape. Dokumenti. Istorija balkana udbenici 20 vek. Albanija Kosovo Srbija, sadri bibliografiju Kosovo istorija etnografija demografija - zbornik

Nem.

B 2538 B 2538 1

Srp.

B 1812

Srp.

20.

B3

Kosovo istorija Srbi seobe demografija demografija meunacionalno pomirenje Sadri geografske karte i statistiku. Istorija nacionalizam nacije religija - nacionalni idnentitet dijaspora - zbornik

Srp.

21.

22.

Nations, states and diasporas of the former Yugoslavia / [urednik Darko Gavrilovi]. Salzburg : The Institute for Historical Justice and Reconciliation ; Novi Sad : Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje ; Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravnopolitike studije, 2010. Osnovna kola u Vrbovcu i njena okolina / Stanislav C. Koji. - 1. izd. Vrbovac : Osnovna kola "Marko Rajkovi", 2005. Parallel Worlds : Response of Kosovo Albanians to Loss of Autonomy in Serbia, 1989-1996 / Denisa Kostoviov. - Cambridge : Wolfson College, University of Cambridge, 1996. Serbia's Kosovo Drama : a historical perspective / Duan T. Batakovi. - Beograd : igoja tampa, 2012.

B 2329

Srp, Eng.

B 2471

Vrbovac istorija sela u okolini spiskovi porodica Osnovne kola u Vrbovcu istorija spiskovi aka Kosovo Albanci paralelne structure 1986-1996

Srp.

23.

B 1705

Eng.

24.

B 2550

Kosovo istorija - Srpskoalbanski odnosi srednji vek otomanska vlast islamizacija progoni prvi svetski rat Kraljevina Jugoslavija Drugi svetski rat SFRJ; Sukob na Kosovu 1998/1999; Kosovo progoni 1999-2008; Nezavisnost Kosova sadri dokumente Srbi istorija politiki mitovi ratovi u bivoj Jugoslaviji Srbi Albanci etniki odnosi

Eng.

25. 26.

Serbs : history, myth and the destruction of Yugoslavia / Tim Judah. - New Haven ; London : Yale University Press, 1997. Srbi i Albanci kroz vekove / Petrit Imami. - 2.

B 2062 B 466

Eng. Srp.

27. 28.

dopunjeno izd. Beograd : K.V.S., 2000. Srbija i Arbanija : jedan prilog kritici zavojevake politike srpske buroazije / Dimitrije Tucovi. - Obnovljeno izd. - Zemun : Most art, 2011. Tragina srpska prolost : 1389-1999 / Mirko Rapai. - 1. izd. - Beograd : Vedes, 2006. Yugoslavia as history : twice there was a country / John R. Lampe. - Cambridge : University Press, 1996.

B 1618 B 2521

istorija kulturne veze Srbija Kosovo Albanija Albanci - imperijalizam spoljna politika Srbija istorija Kosovo nacionalno pitanje Istorija Jugoslavije drutvo u Jugoslaviji - nastanak nacionalnih drava Kraljevina SHS Kraljevina Jugoslavija SFRJ pad komunizma politika kriza raspad Jugoslavije, sadri bibliografiju Istorija Jugoslavije drutvo u Jugoslaviji - nastanak nacionalnih drava Kraljevina SHS Kraljevina Jugoslavija SFRJ pad komunizma politika kriza raspad Jugoslavije, sadri bibliografiju Drugo izdanje

Srp.

B 2231

Srp.

29.

B 2512

Eng.

Yugoslavia as history : twice there was a country / John R. Lampe. - 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

30.

B 600

Eng.

Povratak na poetak

XII Knjievnost
Redni broj Publikacija Bitka na Kosovu u albanskom epu / Ana di Lelio ; prevela s engleskog Slobodanka Glii. - Beograd : Biblioteka XX vek : Knjiara Krug, 2010. Signatura Predmetne odrednice ili opis Bitka na Kosovu 1389 tradicija mit poezija predanje albanska srpska verzija, sadri razliite verzije albanske pesme o boju na kosovu, eseje, bibliografiju Roman trgovina organima na Kosovu kao tema Jezik

1.

B 2448

Srp.

2.

Coeur de Loup = / Maria Lina Veca = ; raduction de la langue italienne par Matilde Brodskij Charenton = - . - : : ; : ; : " ", 2010.

B K 111

Fra, Srp.

3.

Dimitrije sa suncem u oima / [Ratko Popovi]. - Graanica : Nikanor, 2006. E di se kam pasur nj titull m t mire = I Know I Had a Better Title : (por e kam harruar) / Arben I. Kastrati ; [prkthimi shqip - anglisht: Avni Spahiu]. - [s. l. : s. n.], 200?. Faruk Begolli / Jeton Neziraj. - Pritina : Integra, 2008. Gozba / Bakim ehu ; s albanskog preveo keljzen Malii. - Beograd : LIR BG : Forum pisaca, 2003. Iz Pritine, s ljubavlju : nova albanska knjievnost Kosova / [prireiva Jeton Neziraj ; prevodioci keljzen Malii, Nailje Maljaj Imami, Fadilj Bajraj]. - Beograd : Algoritam media, 2011. Kosovo i Metohija, mi ili oni / Zejnel Zejneli. Cetinje : Svetigora, 2008. Kosovo najskuplja srpska re / Matija Bekovi. - Valjevo : "Glas crkve", 1989.

B 2614

Dimitrije Popovi memorijalna knjiga Roman biografija, ivot na Kosovu

Srp.

4. 5. 6.

B 2522

Alb, Eng. Srp. Srp.

B 2493 B 2232

Faruk Begoli biografija, sadri filmografiju Roman.

7.

B 2365

Poezija proza drame - 21v. Kosovo (Pisci) zbirka (neka od dela insiprisana su ratom na Kosovu) Biografsko istorijski roman ija radnja se protee od drugog svetskog rata do 1999. Kosovo najskuplja srpska re je predavanje Matije Bekovia odrano u Australiji, Evropi i Jugoslaviji tokom 1989. godine prilikom obeleavanja estostogodinjice Kosovskog boja. Ratni roman dogaaji pokrivaju period 97-99 Kosovo Poezija posveema poginulom Bojanu ordumoviu, vojniku JA, tokom NATO intervencije. Roman zasnovan na aferi o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Albaniji Roman koji sadri svedoanstva o ratnim zloinima na Kosovu. poezija

Srp.

8.

B 2281

Srp.

9.

B 2722

Srp.

10. 11. 12. 13.

Oiljci rata / Mirko Simonovi. - Beograd : EtnoStil, 2012. Slovo o Bojanu su pisali: Gordana ... [i dr.]. Beograd : Teos, 2003. Srpsko srce Johanovo / Veselin P. Deletovi. - 3., dopunjeno izd. - Beograd : Milenium grup, 2011. Svedoanstvo o Kosovu / Svetlana orevi. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2003. Zapis o patnji neprebolnoj / Milena Mladenovi Parli. - Beograd : Milena Mladenovi Parli, 2011.

B 2595

Srp.

B 2563

Srp.

B 2545

Srp.

B 307

Srp.

14.

B 2455

15.

Zrat : Iniciativ e Teatrit Interaktiv q adreson shtjen e personave t pagjetur n Kosov = Voices : An Interactive Theatre Initiative addressing the issue of the missing in Kosovo = Glasovi : Inicijativa interaktivnog pozorita koja pokree pitanja nestalih lica na Kosovu / [redaktor, editors, urednici Jeton

B I 191

sadri podatke o nestalim i ubijenim srbima na Kosovu i autobiografske tekstove Pozorine radionice sa temom nestalih na Kosovu. Sadri izjave svedoka o ratnim zbivanjima i o sadanjem ivotu na Kosovu.

Srp.

Srp, Alb, Eng.

Neziraj, Andrew Zadel ; prkthimi, translation, prevod Doruntina Basha, Faton Rai]. - [S. l.] : OMPF : CCTD, 2006.

Povratak na poetak

XIII Serijske publikacije


Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Publikacije
!Glas Iniciative za REKOM. !Glas Inicijative za REKOM / [urednitvo:] Igor Mekina i Predrag Ivanovi. !Glas na inicijativata za REKOM. !Zri i Nisms pr KOMRA. Bilten / Odbor za zatitu ljudskih prava i sloboda - Pritina. - God. 1, br. 1 (1991). - Pritina (Veluka br. 46) : Odbor za zatitu ljudskih prava i sloboda, 1991 -. Bulletin / Council for the Defence of Human Rights and Freedoms - Prishtina. Year 1, no. 1 (1991)- . uperak : revija mladih za kulturu i afirmaciju / glavni urednik Ratko Stoiljkovi. Focus Kosovo. - 2001 (October, 1st ed.)- . - [Prishtina] : UNMIK Division of Public Information, 2001-. Glas Juga : nezavisni list sa Kosova i Metohije / glavni i odgovorni urednik ivojin Rakoevi. Kosmetske rtve. - God. 1, br. 1 (maj 2008.) . - Beograd (Milutina Milankovia 25) : Udruenje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, 2008-. Kosovo : Colloque contre l'impunite, [mars 1999 - n7] / Initiative Citoyens en Europe. - Paris : Ecole Normale Suprieure, 1999. Literarni otisak : kosovski asopis za literaturu i zbivanja / urednik Ratko Stoiljkovi. - God. 1, br. 1 (decembar 2001/maj 2002)- . Oteta istina : list Udruenja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji / glavni i odgovorni urednik Milijana M. Komarevi. - God. 1, br. 1 (2005). Periodini informator / [urednik Ibrahim Arslan ; pripremila Kata Mester]. - [Br. 1], januar-mart 2004- . - Pritina : Ombudsperson institucija na Kosovu, 2004-. Quarterly Information Sheet / [editor Ibrahim Arslan ; prepared by Kata Mester]. [Vol. 1], January -March 2004- . - Prishtina : Ombudsperson Institution in Kosovo, 2004-. RECOM Initiative !Voice.

Signatura
B S !GLAS ini. Rekom B S !GLAS REKOM B S !GLAS za rekom B S !ZRI komra B S KMDLNJ Bilten B S KMDLNJ Bulletin B S UPERAK B S FOCUS Kosovo B B S GLAS juga BS KOSMETSKE rtve B 67 B S OTISAK B S OTETA istina BS PERIODINI informator BS QUARTERLY Info. Sheet B S RECOM voice

17. 18.

Romano alav : revista vash e qhib thay kultura. - [1972, 1]- . - Prizren : Narayipni organizacia "D. Aslano", [1972]-. Zri : magazin e ilustruar shqiptare /editor Blerim Shala.

B S ROMANO alav B S ZRI

Povratak na poetak

XIV Adresari, imenici


Redni broj Publikacija Directory of Associations of Families of Missing Persons = Imenik Udruenja porodica nestalih osoba = Direktorij udruga obitelji zatoenih i nestalih osoba = Imenik udruenja porodica nestalih lica = Imenik na zdruenija na semejstva na iseznati lica = Doracak i shoqatave t familjeve t personave t zhdukur : u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, Kosovo pod upravom UN administratora, BJR Makedoniji / International Commission on Missing Persons. - Sarajevo : International Commission on Missing Persons, 2003. Imenik Udruenja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj, i Saveznoj Republici Jugoslaviji, ukljuujui Kosovo = Directory of Associations of Families of Missing Persons in Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, and the Federal Republic of Yugoslavia, including Kosovo. - Sarajevo : International Commission on Missing Persons, 2001. Signatura B 55 B 55 2 B 55 3 Predmetne odrednice ili opis Imenik udruenja nestalih u regionu (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo). Jezik

1.

Eng, BHS, Mak, Alb.

B 906

Imenik udruenja nestalih, dravnih komisija za nestale, ICRC i ICMP u regionu (SRJ sa Kosovom, BiH, Hrvatska.

2.

BHS, Eng.

Povratak na poetak