CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA Karla Dieneša 4/1 Tel.

035/362-611 Za ostvarivanje prava na pomoć za uzdrža an!" potrebno je prikupiti i prilo iti kao !oka" slije!e#e !oku$ente% 1. #r"$%&'a o$o(n" &$'azn&)" &"a sa$'a ili "a sve (lanove obitelji ) 2. Rodn& %&$* &preslika - ori*inal na uvi!) &"a sa$'a ili "a sve (lanove obitelji) 3. #o* rd" o pr&man!&ma ispla#eni+ u pret+o!na tri $jese'a &pla#a, nakna!a "a ne"aposlene, bolovanje i !r.) 4. U !"r"n!" +&ro &n$'o,&n a%&d$'o- o$&-uran!a o visini $irovine pret+o!na tri $jese'a prije po!nošenja "a+tjeva ili &o!res'i o! $irovinski+ pri$anja) &"a sa$'a ili "a sve o!rasle (lanove obitelji) 5. U !"r"n!" Ur"da drža n" upra " u Brod$'o po$a $'o! župan&!& , -lu ba "a !ruštvene !jelatnosti, !a li je netko o! o!rasli+ (lanova ku#anstva korisnik bilo koje* vi!a po$o#i po Zakonu o "aštiti vojni+ i 'ivilni+ invali!a rata, prosjek pret+o!na tri $jese'a "a sa$'a ili "a sve o!rasle (lanove obitelji ) 6. U !"r"n!" od +&n&$*ar$* a .r a*$'&. (ran&*"%!a domo &n$'o- ra*a !a li je . nije korisnik koje* vi!a po$o#i /!sjek "a +rvatske branitelje) 0. U !"r"n!" od +U#,a ovlasništvu na! auto$obilo$ &"a sa$'a ili "a sve (lanove obitelji ) 1. U !"r"n!" o 'a*a$*ar$'om pr&.odu & "a sa$'a ili "a sve o!rasle (lanove obitelji ) 2. #o* rda o &$&n& do.o*'a &z #or"zn" upra " &"a sa$'a ili "a sve o!rasle (lanove obitelji) 10. Iz ada' &z z"m%!&/n&. 'n!&-a- stanje vlasništva ili suvlasništva &na /p#insko$ su!u) &"a sa$'a ili "a sve (lanove obitelji ) 11. #o* rda Opć&n$'o- $uda !a li i$a/ne$a sklopljen u*ovor o !o ivotno$ ili !os$rtno$ u"!r avanju &"a sa$'a ili "a sve o!rasle (lanove) 12. #o* rda o r"do no! pr&!a & 'od $%už(" za zapo/%!a an!" &"a sa$'a ili "a sve o!rasle ne"aposlene (lanove) i preslika 3vi!en'ijsko* lista 13. #o* rda o r"do nom /'o%o an!u-stu!iranju "a !je'u 14. R!"/"n!" o na$%!"0& an!u &za $mr*& rod&*"%!a &%& $upružn&'a 15. #o* rda a-"n)&!" nad%"žn" za p%aćan!a u po%!opr& r"d& & rura%nom raz o!u o &$p%ać"n&m po*porama 4444444444444 Doku$enta'iju $o ete poslati pošto$ ili je !onijeti osobno u 5rije$ni ure!. Radno r&!"m" $a $*ran'ama%

6ova 7ra!iška, 444444444444444444

-lu bena osoba 8entra%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful