You are on page 1of 2

Xos Mara Daz Castro.

O poeta nace na parroquia de Os Vilares no ano 1914 desde aquela viviu ligado a esa paisaxe e contorno da Serra de Montouto.De orixe labrega, ingresou no Seminario de Mondoedo aos de asete anos, mais abandonou a !ormaci"n eclesi#stica en 19$% para se dedicar ao ensino privado en Vilagarc&a de 'rousa. (ursou a carreira de )iloso!&a e *etras na especialidade de linguas modernas e en 194+, un,a ve licenciado, marc,ou a Madrid, onde residiu a maior parte da s-a vida, para traballar como traductor en di!erentes instituci"ns o!iciais e editoras .coec&a case todas as linguas europeas/. 0n 19%1, quince anos despois de lle ser premiada a composici"n 1ascida dun sono nun certame en 2etan os, o seu libro, 1imbos,convertiuno nun,a das voces po3ticas m#is destacadas das letras galegas do s3culo 445 por3n, os seus primeiros poemas xa apareceran na 0scolma de poes&a galega, 6V. Os (ontempor#neos, editada por 7alaxia en 1988. ' singularidade do seu posicionamento est3tico e ideol"xico e a !or a expresiva dos seus versos conc3denlle un lugar destacado no panorama da poes&a de posguerra. O universo l&rico de D&a (astro xira # volta do ser ,umano, o amor, a vida, a morte e o tempo. 9am3n encontran espa o na s-a escrita a relixiosidade .en!ocada desde o ascetismo e desde a necesidade de apro!undar na esencia das cousas/ e a preocupaci"n por 7ali a5 por veces, recorre # paisaxe dun,a maneira simb"lica para introducir a s-a visi"n sobre a realidade do pa&s. D&a (astro revelouse como un grande mestre da t3cnica versi!icadora e dos recursos estil&sticos. :n dos principais tra os caracter&sticos da s-a obra, !ortemente in!lu&da pola lectura dos cl#sicos antigos e modernos, 3 a cuidada selecci"n do l3xico .a pesar de tender para o emprego de ruralismos e dialectalismos/ e o evidente interese pola lingua, que se mani!esta nun,a poes&a elegante e sinxela. 9ras un,a vida entragada # investigaci"n, ao ensino e # traduci"n, o poeta lugu3s !aleceu en *ugo en 19+9. D&a (astro publicou os seus primeiros versos "s de asete anos na revista *luvia de rosas de 9arragona pero !oi a s-a entrada no seminario e o contacto con 'quilino 6glesia 'lvario, o seu

est&mulo !oi decisivo na promoci"n como escritor e para come ar a escribir en galego, publicando en0l ;rogreso Villalb3s o % de agosto de 19$1 os seus primeiros versos en galego *embran as e sospiros, logo sa&ron 2aix<o o calor.14=1>=$1/, *# vou, amor .??=>1=$?/, 's !ormigas .?+@>%@$?/, 0ra un contio de !adas .+=+=$?/, e posteriormente escribiu dous cadernos de poes&a, tam3n en galego, )ollas verdes en 19$4 e )ollas A aire, que incl-e versos de 19$? a 19$8, que !inalmente quedaron in3ditos. 9am3n publicou poemas en Vallibria, Mundo de ',ora e ;erla del (alvario. *ogo da 7uerra (ivil continuou compoendo. O 1% de agosto de 194% !oi premiado nos 4ogos )lorais de 2etan os polo poema 0l (#ntico de la (iudad en castel#n, e por 1ascida d<un soo en galego.B%C Volveron sa&r poemas seus en galego en publicaci"ns como *a 1oc,e, (artel,Sonata 7allega, 'lba ou Dnsula. )rancisco )ern#nde del Eiego incl-eo na s-a 0scolma da poes&a 7alega, 6V, Os (ontempor#neos, publicada por 7alaxia en Vigo en 1988, representado por sete poemas. 0n revistas e xornais diversos viron a lu outros poemas e artigos del en castel#n e en galego.