You are on page 1of 2

DIA DAS LETRAS GALEGAS

s 17 anos ingresou no Seminario de Mondoedo e cando sau en 1936, exerceu de profesor de Ensinanza Media en Vilagarca de rousa !"on#e$edra%& En 19'(, #ras licenciarse en )ilosofa e *e#ras, #rasladouse a Madrid, onde al#ernou a docencia coa #raducci+n no Minis#erio da ,o-ernaci+n& .am/n #ra-allou no 0ns#i#u#o de 1ul#ura 2isp3nica e no 1onsello Superior 1ien#fico& Obras realizadas Escri-iu os primeiros $ersos +s 14 anos e o seu primeiro poema pu-licouno +s 16 na re$is#a 5*lu$ia de rosas5 !.arragona% da 6ue foi cola-orador& 7esde Madrid pu-licou asiduamen#e poemas na re$is#a 5 l-a5& s8a consagraci+n produciuse coa aparici+n do #omo 0V da Escolma da poesa galega !1999% de )rancisco )ern3ndez del :iego& .am/n pu-licou poemas e ar#igos de cr#ica e ensaio en xornais de Vilal-a, Mondoedo, Vi$eiro, *ugo, "amplona, Vigo e nas re$is#as 5Es#afe#a li#eraria5 e 5;nsula5 de Madrid& En 19'6 pu-licou <ascida dun sono e El c3n#ico de la ciudad e en 1961 <im-os, a s8a o-ra m3is impor#an#e& "u-licou, ademais, #raducci+ns + galego e + cas#el3n de poe#as e prosis#as europeos, mul#i#ude de poemas e os li-ros Som-ra radian#e e Medioda& Outros datos de interese = seu poema 5"en/lope5 foi #raducido + franc/s na an#oloxa .erre d>Espagne de )rancoise "ec?@re e aparece a referencia cr#ica 3 s8a o-ra na re$is#a alemana 52um-old#5& En 19'6 gaou os primeiros premios de poesa galega e cas#el3 nos Aogos )lorais de Be#anzos ! 1orua%&