You are on page 1of 3

Xos Mara Daz Castro

Xos Mara Daz Castro, nado no lugar do Vilario da parroquia dos Vilares do concello de Guitiriz (Provincia de Lugo o !" de #e$reiro de !"!% e #inado en Lugo o & de outu$ro de !""', #oi un poeta e tradutor galego( )n &'!% ser* o +o,ena-eado co Da das Letras Galegas( .illo do escri$ente do concello de /rasparga0!1 e terceiro de catro ir,*ns (2ntonio, Mara e 3era#n , naceu no seo dun+a #a,ilia la$rega( )n !"&" ingresou no 3e,inario de Mondoedo, onde coeceu a 2quilino 4glesia 2lvario( .oi c+a,ado a #ilas pola s5a quinta, destinado ao corpo de sanidade ,ilitar na Corua co,o ca,illeiro e practicante( 6a Guerra Civil, tras un+a se,ana na #ronte de 2sturias, pasou destinado * clnica ,ilitar do 7ospital de Pontevedra( 6o ano !"8" volveu 9 se,inario, porn o a$andona de contado( 4glesia 2lvaro contou coa s5a cola$oraci9n co,o pro#esor no Cole-io Le9n X444, de Vilagarca de 2rousa, do que o de 2$adn era o director( 2$andonados os estudos eclesi*sticos #i-o o $ac+arelato, acadando o ttulo en !"%:, e logo licenciouse en .iloso#a e Letras pola ;niversidade de 3ala,anca(081 )n !"%< trasladouse a Madrid, onde e tra$allou co,o tradutor para organis,os o#iciais e privados, entre eles pri,eira,ente o Ministerio de Go$ernaci9n, en asuntos de seguridade e inteli-encia, despois e-erceu a docenciaco,o pro#esor de linguas cl*sicas e ,odernas( /ra$allou no Consello

3uperior de 4nvestigaci9ns Cient#icas, onde acadou o posto de -e#e do 3ervizo de 4n#or,aci9n e Docu,entaci9n do 4nstituto do .ro( 6o 4nstituto de Cultura 7isp*nica estivo ata !"==, encargado de servizos de traduci9n de #rancs, ingls, ale,*n, italiano, portugus, +olands e linguas escandinavas( > !' de agosto de !":% casou con Mara /eresa ?u$izarreta @engoec+ea, natural de ;rret-u, con quen tivo tres #illos, Aos Mari, Maite e Bigo, todos eles nados, ta,n, en ;rret-u(

>$ra
Daz Castro pu$licou os seus pri,eiros versos 9s dezasete anos na revista Lluvia de rosas de /arragona pero #oi a s5a entrada no se,inario e o contacto con 2quilino 4glesia 2lvario, o seu est,ulo #oi decisivo na pro,oci9n co,o escritor e para co,ezar a escri$ir en galego 0%1, pu$licando en )l Progreso Villal$s o = de agosto de !"8! os seus pri,eiros versos en galego 0:1 Le,$ranzas e sospiros, logo saron @ai-Co o calor (!%D!'D8! , L* vou, a,or (&&D'!D8& , 2s #or,igas (&<E'=E8& , )ra un contio de #adas (<D<D8& , e posterior,ente escri$iu dous cadernos de poesa, ta,n en galego, .ollas verdes en !"8% e .ollas F aire, que incl5e versos de !"8& a !"8:, que #inal,ente quedaron inditos( /a,n pu$licou poe,as en Valli$ria, Mundo de 2+ora e Perla del Calvario( Logo da Guerra Civil continuou co,poendo( > != de agosto de !"%= #oi pre,iado nos Xogos .lorais de @etanzos polo poe,a)l C*ntico de la Ciudad en castel*n, e por 6ascida dCun soo en galego(0=1 Volveron sar poe,as seus en galego en pu$licaci9ns co,o La 6oc+e, Cartel, 3onata Gallega, 2l$a ou Bnsula( .rancisco .ern*ndez del Giego incl5eo na s5a )scol,a da poesa Galega, 4V, >s Conte,por*neos, pu$licada por Gala-ia en Vigo en !"::, representado por sete poe,as( )n revistas e -ornais diversos viron a luz outros poe,as e artigos del en castel*n e en galego(

6i,$os
Con todo Daz Castro est* considerado autor dun+a soa o$ra, o poe,ario 6i,$os,0H1 editado en Vigo, por Gala-ia, o " de -ullo de !"=!0<1 que tivo ,oita in#luencia nos poetas posteriores pola s5a per#ecci9n, pola preocupaci9n por Galicia e polos pro$le,as $*sicos do ser +u,ano, a vida, a ,orte e o te,po( Daz Castro adoita ser encadrado dentro da Xeraci9n do 8= a car9n de poetas co,a Carval+o Calero, Celso ),ilio .erreiro e 2quilino 4glesia 2lvario( 6a o$ra, que incl5e revisados os poe,as que escol,ara .ern*ndez del Giego, ,9strase un+a re#le-i9n so$re o destino +u,ano a travs da preocupaci9n e-istencial e reli-iosa e da co,u9n coa natureza( 6un dos seus poe,as ,*is coecidos, IPenlopeI, re#le-iona so$re un+a Galicia que per,anece dur,ida, non re#ugando, porn, * esperanza para a s5a terra( 2 voz potica de Daz Castro ap9iase nun+a lingua-e rica e e-acta, da que -urde a -usteza da i,a-e e o #ondo poder evocador que se desprende dos seus versos( >s te,as, que aparecen se,pre envoltos na roupa-e elegante dun clasicis,o e-e,plar, son os da grande poesa universalJ a dor do +o,e, o a,or, a paisa-e, os senti,entos reli-iosos, a li$erdade((( Carval+o Calero di-o que 6i,$os veu restaurar na literatura galega a poesa total(

> Do,inio das leguas


Dominaba mis dunha ducia de linguas, o que lle permitiu traducir ao casteln obras de, entre outros, o sueco Verner von Heidenstam(Premio Nobel de Literatura en 191 !, os dinamarqueses Henri" Pontoppidan e #ohannes Vilhelm #ensen (premios Nobel de Literatura en 191$ e 19%% respectivamente!, o austroh&ngaro 'ainer (aria 'il"e, o irland)s *illiam +utler ,eats (Nobel de Literatura en 19-.!, os estadounidenses /0 10 2liot e *alt *hitman, os ingleses 30 40 5hesterton e 6rederic" 6ors7th, o alemn 6riedrich 1chiller ou os8ranceses 9rthur 'imbaud, Paul Val)r7, 9lphonse de Lamartine e Paul 5laudel0:9; /raduciu, tam)n, ao ingl)s a 6ederico 3arc<a Lorca e a 'a8ael 9lberti0:.;

Gecoece,ento
> % de nove,$ro de !"H8 #oi no,eado correspondente da G2G0!'1 e o instituto de Guitiriz 4)3 Poeta Daz Castro leva o seu no,e( 2 Geal 2cade,ia Galega decidiu adicarlle, coincidindo co centenario do autor, o Da das Letras Galegas do ano &'!%( >s outros escritores propostos #oron Gicardo Carval+o Calero, Xos .ilgueira Valverde, .iz Vergara Vilario e Ga,9n de Valenzuela(0!!1