You are on page 1of 3

Rukovanje teretom II Kolokvij II

1.) to je Draft survey Postupak odreivanja mase ukrcanog tereta na osnovu gaza broda

2.) Napisati jedan od izraza za odreivanje !D (quoter mean draft). !D"Df#Da$%Dm & '.) (pisati ukratko postupak odreivanja mrtvi) te*ina pomo+u Draft surveya. Provodimo draft survey, moraju biti to-no poznata mase tereta, praznog broda, za.i)a i osta.i) masa na brodu. (ne se odbijaju od ukupnog dep.asmana, raz.ika u masi nam predstav.jaju mrtve te*ine.

/.) 0oja se tri osnovna e.ementa utvruju pre.iminarnim prora-unom za ukrcaj *ita i ko.ike su vrijednosti ti) e.emenata. 0ut nagiba ne smije biti ve+i od 12 stupnjeva, metacentarska visina isprav.jena za utjecaj s.obodni) povr1ina mora biti ve+a od 2,' m, 3D4 5rezervna dinami-ka stabi.nost) ne smije biti manja od 2.267 m8rad i.i /.29% mo

7.) Napi1i puni naziv skra+enice 3D4 i objasni pojam 3ezervna dinami-ka stabi.nost : povr1ina odreena krivu.jom stati-ke stabi.nosti i krivu.je prekretnog momenta do kuta nagiba od /2 stupnjeva %.) to su to sipki tereti 4ipki tereti su tereti kod koji) je kut prirodnog prik.ona manji od '7 stupnjeva 6.) (bjasni pojam ;a.cu.ated strengt)s 5;4) kod u-vr1+ivanja tereta predstav.ja maksima.no optere+enje u-vr1+enja 5!4<) umanjeno za faktor sigurnosti &.) to je osnovni ci.j u-vr1+enja tereta

Datum= 21.2% 2212 1

Rukovanje teretom II Kolokvij II (snovni ci.j u-vr1+enja tereta je pri-vrstiti teret za brod i tako stvoriti jednu cje.inu kako bi se si.e koje dje.uju na teret prenije.e na brodski trup i pove+a.a sigurnost tereta te smanji.e si.e koje dje.uju destruktivno na jedinicu tereta

9.) Nabrojiti tri osnovna e.ementa sustava u-vr1+enja Pa.ubni prsten, 1kopac, .anac, -e.ik : -e.o, meta.na steza.ica

12.) Nabroji tri vrste p.anova tereta koji se pojav.juju od najave tereta 5booking) do zavr1etka ukrcaja Pre.iminarni p.an tereta, radni p.an tereta i kona-ni p.an tereta 11.) 0oja su dva osnovna kriterija za utvrivanje mase tereta koja mo*e biti pri)va+ena na brod Najve+a dopu1tena nosivost i.i dep.asman koji je u funkciji gaza na odreenoj vodenoj .iniji na kojoj se brod na.azi u odreenoj zoni. >aktor s.aganja kod .aki) tereta 5 vo.umen koji zauzima jedna tona dobro s.o*enog tereta) u s.u-aju kada se ispunjava ukupni kapacitet prostora za teret a brod nije dostigao maksima.nu nosivost.

12.) 0ako se izvodi ukrcaj genera.nog tereta obzirom na raspodje.u tereta po sk.adi1nim prostorima ?eret se krca na osnovu popre-ne i uzdu*ne stabi.nosti, na teme.ju -vrsto+e brodskog trupa, na osnovu brzine ukrcavanja i iskrcavanja te na teme.ju ukrcajne i iskrcajne .uke.

1'.)

to je bay, ro@ i tier i kako se ozna-avaju

Aay je smje1taj kontejnera u uzdu*nom smis.u, ozna-avaju se od prvog smje1tajnog mjesta 5pramca) prema krmi neparnim brojevima, parni brojevi ozna-avaju poziciju za /2Bstopni kontejner 3o@ je smje1taj kontejnera u popre-nom smis.u, ozna-ava se od uzdu*nice broda parnim brojevima u .ijevu stranu a neparnim brojevima u desnu. Cko.iko postoji centre.na pozicija ozna-uje se 2 ?ier je smje1taj kontejnera u vertika.nom smis.u, ozna-avaju se parnim brojevima. Da sk.adi1te se mjere od dna sk.adi1ta i zapo-inje brojem 22, dok za pa.ubu se mjeri od razine pa.ube i po-inje brojem &2.
Datum= 21.2% 2212 2

Rukovanje teretom II Kolokvij II

1/.) (bjasni pojam door to door kod integra.nog transporta ?o je prijevoz tereta od vrata do vrata, tj prijevoz tereta od proizvoa-a do krajnjeg korisnika pri -emu se vr1i uzastopna upotreba transportni) sredstava razni) prometni) grana. 17.) Nabroji tri najva*nija uvjeta koji moraju biti zadovo.jena kod s.aganja kontejnera !aksima.no te*insko optere+enje po kontejnerskoj jedinici, raspored prama iskrcajnim .ukama i brzini ukrcaja i iskrcaja te raspored s obzirom na popre-nu i uzdu*nu stabi.nost i prema vrsti kontejnera 1%.) to se upisuje u knjigu o u.jima 5(i. 3ecord Aook) na tankeru

4astoji se od 2 dje.a. C 1. Dje.u upisuju se postupci s otpadnim u.jima iz strojarnice dok u 2 dje.u se upisuju pojedinosti i osobine u.ja krcanog kao teret. 16.) to je to inertni p.in

Enertni p.in je p.in koji sadr*i manje od 7F kisika i ne podr*ava gorenje. 0oristimo ga za inertiranje tankova 1&.) Nabroji dva najva*nija cjevovoda na tankeru

;jevovod tereta i ba.asta

Datum= 21.2% 2212 3