You are on page 1of 2

UNIVERZITET za poslovne studije

Bosna i Hercegovina Republika Sprska

TA TREBA INITU U TURIZMU BANJALUKE ! Turizam Banjaluke i okoline preds a!lja no!u uris i"ku des ina#iju" koju sve radije biraju savre#eni turisti prezasi$eni klasi%ni& destinacija #asovnog turiz#a! 'onkurentska prednost Banjaluke i okoline je u nekoliko T() seg#enata selektivnog turiz#a* - +rad bogat raznovrsno,$u- kultura" religija" starina" gra.evina" - +rad #ladi& i grad djevojaka" - +rad zelenila i banjski& izvora" - Ruralno okru/enje idealne nad#orske visine i pogodno za nove oblike turiz#a- brdski bicikliza#" pje,a%ke staze u netaknutoj prirodi" agroturiza#" avanturiza# na divlji# voda#a i u vazdu&u" - +ostoljubivost ljudi koja je iskonska osobina na,eg %ovjeka" a ne nau%ena strategija! Potrebno je da ova blaga prepoznaju nosioci gradske politike, da ih zatite i uvaju od nas samih, prije svega, a onda i od nadolazeih turista. 0! Treba raditi na osavre#enjavanju postoje$i& obrazovni& institucija" kako bi i one prepoznale turiza# kao generator razvoja regiona! Treba poja%ati sektor &otelijerstva i gastrono#ije i obilato sara.ivati i koristiti iskustva razvijeniji& ze#alja iz okru/enja" koje su" evidentno" ispred nas" jer turiza# ne poznaje granice! Turisti vide sa#o turisti%ke destinacije i turisti%ke proizvode! 1! Treba poja%ati rad Instituta turiz#a i &otelijerstva na proble#i#a* standardizacije" kategorizacije" istra/ivanja" edukacije koje ne pokrivaju postoje$e obrazovne institucije! )osebno treba poja%ati edukaciju na selu" jer je seoski turiza#" posebno oko gradova" vrlo popularan! 2o#a$e stanovni,tvo ga ne prepoznaje i ne pri&vata" te je potrebno raditi na edukaciji lokalnog seoskog stanovni,ta" a onda na potpori razvoja turiz#a u seoski# do#a$instvi#a" na seosko# i#anji#a u etno seli#a" seli#a sa 3zdravo#4 kli#o# i nad#orsko# visino#! 5! Treba turiza# povezati sa ekologijo#" jer 4odr/iv razvoj turiz#a6 #ora biti ko#ple#entaran sa 4ekolo,ko# odgovorno,$u4! 7ista i netaknuta priroda je osnovni #otiv dolaska turista u Banjaluku i okolinu" tako da je potrebno razvijati taj novi koncept raz#i,ljanja! 8! U obrazovno# siste#u treba razvijati #odel 4projektnog #enad/#enta6" obziro# da je on #odel poslovanja savre#ene privrede! Razvijati 3preduzetni%ki du&4 na svi# nivoi#a obrazovanja" kako bi budu$i #ladi stru%njaci kreirali radna #jesta" a ne %ekali i& na biroi#a za

zaposljavanje! Treba edukovati edukatore 94Vaspita% #ora biti vaspitan6: u du&u savre#eni& turisti%ki& tendencija i puta ka Evropi" koji je neizbje/an" a za turiza# vrlo bitan" jer turiza# je grana koja 4ne poznaje granice6" a koja pokazuje trendove rasta!! U to# s#islu je potrebno poja%ati u%enje jezika turista e#itivni& tr/i,ta ;! 'ako su velike li%nosti" istorijski doga.aji i sa# rat" danas" #otivi dolaska turista" potrebno je na,e #e.unarodno prepoznatljivi doga.aji i li%nosti ista$i" pro#ovisati i od nji&ovi& /ivota i djela napraviti dobre turisti%ke pri%e" jer turisti su #ala djeca na od#oru i /eljni su dobri& pri%a* Banjaluka je jedna velika pri%aonica" a Banjaluka je puna pripovjetki i pri%alaca!Uz na,u bogatu i zdravu gastrono#iju i gostoljublje Banjaluka #o/e na du/e vrije#e biti privla%na turisti%ka destinacija! <! )otrebno je uraditi turisti%ku signalizaciju u gradu i okolini" kako bi se turisti #ogli orijetisati! =! )otrebno je rije,iti proble# aerodro#a i prevoza do njega" jer bogatiji turisti ne#aju #ogu$nosti da do.u aviono# i da i#aju organizovan prevoz! >! Treba uvezani turisti%ku ponudu grada i okoline* prevoz turisti%ki# autobuso# po gradu" do va/ni& destinacija* Slatina" ?arija Zvijezda" 'rupa na Vrbasu" +o#ionica" 7okori i sli%no! Treba staviti znak da #ogu turisti%ki autobusi i$i grado#" jer to po sada,njoj signalizaciji ne #ogu" ,to je nedopustivo! @! Treba od Vrbasa napraviti ekolo,ki %istu rijeku" kupljenje# otpadni& voda u kolektor! ! Treba napraviti biciklisti%ku u pje,a%ku stazu du/ rijeke Vrbas" kako bi #ajke s djeco#" rekreativnci" penzioneri i sli%ni i#ali prostor za zadovoljavanje sportskoArekreativni& potreba" koji su sve vi,e sastavni dio turisti%ki& potreba! 0! Treba poja%ati inBo pultove za turiste i obogatiti i& rekla#ni# #aterijali#a! 1! Treba urediti 'astel" kako bi on i u ovakvo# stanju bio turisti%ka destinacija i pri%a za turiste koji ga /ele obi$i! 5! Treba raditi pro#ociju na gradnji Banjaluke kao grada turiz#a i edukovati preko pro#ocija sve stanovni,tva da se tako pona,a* da je uvijek na usluzi turisti#a" da nesebi%no daje inBor#acije i da se ne ka/njavaju turisti po svaku cijenu za u%injeni prekr,aj!