You are on page 1of 2

SREDNJA TEHNIKA KOLA ZAVIDOVII

Mjeseni plan rad


Predme t Razred Termika obrada s ispitivanjem materijala %&' M Mjesec (ovembar kolska godina +00!0+010

Sedmica i datum

Metodska jedinica

Ogledi,nastavna sredstva i lektire


Termika obrada sa ispitivanje materijalaza za etvrti razred srednje tehnike kole.

Napomena

01.11.-08.11.

0!.11.-1".11.

1!.#ija$ram izotermike tran%&ormacije '()* +0.,rokalji-o%t elika

1..11.-++.11.

+1./a$rija-anje materijala ++.Si%tematizacija $radi-a

Urednici:Zdravko ime!novi" #svjetlost$ arajevo

Udbenik

18.Kaljenje,kritina brzina hladenja

+1.11.-+!.11

+1.2emi%ko djelo-anje %red%ta-a za hladjenje +3.Sred%t-a za hla4enje i o%no-na pra-ila potop . predmeta +".5ermika obrada otpu6tanje

,otpi% na%ta-nika

10.11.

,omo7nik direktora