You are on page 1of 10

PENETAPAN LEMAK KASAR DAN KOMPONEN LIPID (PENETAPAN LEMAK DENGAN METODE SOXHLET

)

PENDAHULUAN Latar Belakang Lemak meru akan !ekel"m "k #e!ar m"lekul$m"lekul alam %ang ter&'r' ata! un!ur$un!ur kar#"n( )'&r"gen( &an "k!'gen mel' ut' a!am lemak( malam( !ter"l( *'tam'n$*'tam'n %ang larut &' &alam lemak (+"nt")n%a A( D( E( &an K)( m"n"gl'!er'&a( &'gl'!er'&a( ,"!,"l' '&( gl'k"l' '&( ter en"'& (terma!uk &' &alamn%a geta) &an !ter"'&) &an la'n$la'n- Lemak !e+ara k)u!u! men.a&' !e#utan #ag' m'n%ak )e/an' a&a !u)u ruang( le a! &ar' /u.u&n%a %ang a&at mau un +a'r( %ang ter&a at a&a .ar'ngan tu#u) %ang &'!e#ut a&' "!a (An"n'm 0121)Mengek!trak!' lemak !e+ara murn' !angat !ul't &'lakukan( !e#a# a&a /aktu mengek!trak!' lemak( akan terek!trak!' ula 3at$3at %ang larut &alam lemak !e ert' !ter"l( )"! )"l' '&( a!am lemak #e#a!( 'gmen kar"ten"'&( k)l"r",'l( &an la'n$la'n- Pelarut %ang &'gunakan )aru! #e#a! &ar' a'r agar #a)an$#a)an %ang larut &alam a'r t'&ak terek!trak &an ter)'tung !e#aga' lemak &an keakt',an elarut ter!e#ut men.a&' #erkurang- Pelarut 'n' !e ert' &'et'l eter( )e4ana( #en3ena( &an la'n$la'nA&a &ua kel"m "k umum untuk mengek!trak!' lemak %a'tu met"&e ek!trak!' ker'ng &an met"&e ek!trak!' #a!a)- Met"&e ker'ng a&a ek!trak!' lemak mem un%a' r'n!' #a)/a mengeluarkan lemak &an 3at %ang terlarut &alam lemak ter!e#ut &ar' !am el %ang tela) ker'ng #enar &engan menggunakan elarut an%)'&r"u!- Keuntungan &ar' &ar' met"&e ker'ng 'n'( rakt'kum men.a&' amat !e&er)ana( #er!',at un'*er!al( &an mem un%a' kete atan %ang #a'kKelema)ann%a met"&e 'n' mem#utu)kan /aktu %ang +uku lama( elarut %ang &'gunakan mu&a) ter#akar &an a&an%a 3at la'n %ang 'kut terek!trak !e#aga' lemakPr'n!' !"4)let 'ala) ek!trak!' menggunakan elarut %ang !elalu #aru %ang umumn%a !e)'ngga ter.a&' ek!trak!' k"nt'%u &engan .umla) elarut k"n!tan &engan a&an%a en&'ng'n #al'k- Met"&e !"4)let 'n' &' 'l') karena elarut %ang &'gunakan le#') !e&'k't (e,e!'en!' #a)an) &an larutan !ar' %ang &'al'rkan melalu' !',"n teta t'nggal &alam la#u( !e)'ngga elarut %ang &'gunakan untuk mengek!trak !am el !elalu #aru &an men'ngkatkan la.u ek!trak!'- 5aktu %ang &'gunakan le#') +e at- Kerug'an met"&e 'n' 'ala) elarut %ang &'gunakan )aru! mu&a) mengua &an )an%a &'gunakan untuk ek!trak!' !en%a/a %ang ta)an ana!-

a La#u lemak &'!'a kan %ang ukurann%a !e!ua' &engan alat ek!trak!' !"4)let %ang akan &'gunakan. Kerta! !ar'ng kemu&'an &'ma!ukkan ke&alam alat ek!trak!' !"4)let- . La#u lemak kemu&'an &'ker'ngkan &alam "*en !elama 71 men't &alam !u)u 2161 < &an &'&'ng'nkan &alam ek!'kat"r !elama 26 men't !etela) 'tu &'t'm#ang.utn%a( #a)an$ #a)an %ang &'gunakan a&ala) elarut lemak (&'et'l eter( )e4ana( #en3ene)( #'!ku't- Pr"!e&ur Ker. Pelarut lemak &'ma!ukkan ke&alam la#u lemak !e+uku n%a.Pelak!anaan rakt'kum &' La#"rat"r'um Anal'!'! 9at g'3' makr"( De artemen G'3' Ma!%arakat( :akulta! Ek"l"g' Manu!'a( In!t'tut Pertan'an B"g"rAlat &an Ba)an Alat$alat %ang &'gunakan a&ala) #ul ( ' a *"lumetr'k( la#u lemak(gela! ukur( !"4)let( "*en emana!( t'm#angan elektr"n'k( ek!'kat"r.Selan.am 27-11 )'ngga 28-11 5IB.uan Prakt'kum enera an anal'!'! lemak 'n' &'lakukan untuk mengukur ka&ar lemak anal'!'! met"&e !"4)let - METODOLOGI 5aktu &an Tem at Prakt'kum eneta an lemak r"te'n &'lak!anakan )ar' Kam'! tanggal 06 Maret 0121( .Tu. Sam el &'t'm#ang te at 6 gram &' &alam kerta! !ar'ng %ang !e!ua' ukurann%a.

umla) elarut k"n!tan &engan a&an%a en&'ng'n #al'k.ar'ngan tu#u) %ang &'!e#ut a&' "!a (An"n'm 0121)Dalam anal'!'! lemak( !ul't untuk melakukan ek!trak!' lemak !e+ara murn'.'l."l' '&( gl'k"l' '&( ter en"'& (terma!uk &' &alamn%a geta) &an !ter"'&) &an la'n$la'n.Sela'n 'tu( met"&e %ang &'gunakan &alam anal'!'! ka&ar lemak &a at menggunakan met"&e /e'#ull.Ole) karena 'tu( )a!'l anal'!'! lemak &'teta kan !e#aga' lemak ka!ar.am .u&n%a %ang a&at mau un +a'r( %ang ter&a at a&a . La#u lemak &'&'ng'nkan &alam ek!'kat"r !elama 01$71 men't kemu&'an &'t'm#ang- TIN>AUAN PUSTAKA Peneta an Ka&ar Lemak Lemak meru akan !ekel"m "k #e!ar m"lekul$m"lekul alam %ang ter&'r' ata! un!ur$un!ur kar#"n( )'&r"gen( &an "k!'gen mel' ut' a!am lemak( malam( !ter"l( *'tam'n$*'tam'n %ang larut &' &alam lemak (+"nt")n%a A( D( E( &an K)( m"n"gl'!er'&a( &'gl'!er'&a( .Hal 'tu &'!e#a#kan a&a /aktu ek!trak!' lemak &engan elarut lemak( !e ert' )"! )"l' '&( !ter"l( a!am lemak #e#a!( 'gmen kar"ten"'&( &an kl"r". Setela) !ele!a'( elarut kemu&'an &'!ul'ng kem#al' &an la#u lemak &'angkat &an &'ker'ngkan &alam "*en a&a !u)u 2161 < .. La#u lemak &' ana!kan &an &'lakukan ek!trak!' !elama 7$= .Lemak !e+ara k)u!u! men.a&' ek!trak!' k"nt'%u &engan .S"4)let ter&'r' &ar' enga&uk atau granul ant'$ #um 'ng( !t'll "t (/a&a) en%ul'ng( #% a!! !'&earm( t)'m#le !elul"!a( e4tra+t'"n l'Au'&( !% )"n arm 'nlet( !% )"n arm "utlet( e4 an!'"n a&a ter( +"n&en!er ( en&'ng'n)( +""l'ng /ater 'n( &an +""l'ng /ater "ut- .Pr'n!' ker."!.Ter&a at &ua met"&e &alam enentukan ka&ar lemak !uatu !am el( %a'tu met"&e ek!trak!' ker'ng (menggunakan !"4)let) &an met"&e ek!trak!' #a!a).a &ar' met"&e /eu#ull a&ala) ek!trak!' lemak &engan elarut n"n "lar !etela) !am el &')'&r"l'!'! &alam !ua!ana a!am untuk mem#e#a!kan lemak %ang ter'kat (Har er &kk 2?@?)- Pr'n!' !"4)let 'ala) ek!trak!' menggunakan elarut %ang !elalu #aru %ang umumn%a !e)'ngga ter.a&' !e#utan #ag' m'n%ak )e/an' a&a !u)u ruang( le a! &ar' /u.

Ba)an %ang akan &'ek!trak!' 'ala) .Pr"!e! ek!trak!' lemak ka!ar &'lakukan !elama 8 ."!.S"4)let &'!am#ungkan &engan la#u &an &'tem atkan a&a alat emana! l'!tr'k !erta k"n&en!"r.A'r &'ng'n %ang &'al'rkan mele/at' #ag'an luar k"n&en!er mengem#unkan ua elarut !e)'ngga kem#al' ke .A'r untuk en&'ng'n &'.utn%a la#u k"!"ng &''!' #ut'r #atu &'&').Penentuan ka&ar lemak &engan elarut "rgan'k( !ela'n lemak .Mak'n "lar elarut( #a)an terek!trak %ang &')a!'lkan t'&ak #er#e&a untuk ke&ua ma+am +ara ek!trak!':en"lat t"tal %ang tert'ngg' &'&a atkan a&a r"!e! ek!trak!' menggunakan elarut et'l a!etat.agung( &e&ak( te ung 'kan( elet.' .S'.Setela) &'ker'ngkan &an &'&'ng'nkan( la#u &''!' &engan etr"leum ! 'r'tu! 81$B1C< !e#an%ak 2@6 ml.Pelarut melarutkan lemak &alam t)'m#le( larutan !ar' 'n' terkum ul &alam t)'m#le &an #'la *"lumen%a tela) men+uku '( !ar' akan &'al'rkan le/at !'.Hal 'n' menun.at ant'#akter' tert'ngg' ter.Alat en&'ng'n &'!am#ungkan &engan !"4)let.alankan &an alat ek!trak!' lemak mula' &' ana!kanKet'ka elarut &'&'&')kan( ua n%a na'k mele/at' !"4)let menu.Karena 'tu )a!'l ek!trak!'n%a &'!e#ut lemak ka!ar (Darma!') 2??@)Mekan'!me Ker.a Sam el %ang !u&a) &')alu!kan( &'t'm#ang 6$21 gram &an kemu&'an &'#ungku! atau &'tem atkan &alam t)'m#le (!el"ng!"ng tem at !am el)( &' ata! !am le &'tutu &engan ka a!.Selan.D'gunakan etr"leum ! 'r'tu! karena kelarutan lemak a&a elarut "rgan'kT)'m#le %ang !u&a) ter'!' !am el &'ma!ukan ke &alam !"4)let.uga ter'kut .Pr"!e! &ar' engem#unan )'ngga engal'ran &'!e#ut !e#aga' re.a&' a&a ek!trak %ang &' er"le) &ar' ek!trak!' menggunakan elarut et'l a!etat untuk ket'ga ma+am #akter' u.luk!.a!e +a'r( kemu&'an menete! ke t)'m#le.u la#u.D'#an&'ngkan &engan +ara ma!era!'( ek!trak!' &engan S"4)let mem#er'kan )a!'l ek!trak %ang le#') t'ngg'.:ung!' #atu &'&') 'ala) untuk meratakan ana!.am.Pelarut %ang &'gunakan a&ala) etr"leum ! 'r'tu! &engan t't'k &'&') 81$B1C<.u ke ' a en&'ng'n.Setela) r"!e! ek!trak!' !ele!a'( elarut &an lemak &' '!a)kan melalu' r"!e! en%ul'ngan &an &'ker'ngkan (Darma!') 2??@)Da!ar Pem'l')an Met"&e( Keuntungan &an Kerug'an Met"&e S"4)let Ba)an terek!trak %ang &' er"le) &ar' ke&ua +ara ek!trak!' !emak'n t'ngg' &engan !emak'n "larn%a elarut.Ba)an terek!trak al'ng t'ngg' &alam )al 'n' &' er"le) &engan menggunakan elarut +am uran etan"l &an a'r a&a er#an&'ngan 2D2 (B=(@@ E (#F#) a&a +ara ma!era!' &an B@(8? E (#F#) a&a +ara S"4)let)Ek!trak!' &engan S"4)let mem#er'kan )a!'l ek!trak %ang le#') t'ngg' karena a&a +ara 'n' &'gunakan emana!an %ang &'&uga mem er#a'k' kelarutan ek!trak.at "lar."l' '&a( !ter"l( a!am lemak #e#a!( kar"ten"'&( &an 'gmen %ang la'n .ukkan #a)/a !en%a/a %ang #'!a terek!trak &alam gam#'r #er!'."n menu.

alankan &an alat ek!trak!' lemak mula' &' ana!kan - .ukkan &a%a )am#at %ang #erart' a&a !emua #akter' u.Pelarut an)%&r"u! meru akan elarut %ang #enar$#enar #e#a! a'rHal ter!e#ut #ertu.Setela) &'ker'ngkan &an &'&'ng'nkan( la#u &''!' &engan elarut an)%&r"u!T)'m#le %ang !u&a) ter'!' !am el &'ma!ukan ke &alam !"4)let.utn%a la#u k"!"ng &''!' #ut'r #atu &'&'). (5)'taker 2?26)- B'!ku't GM"n&e M'lk Mar'eH B'!ku't a&ala) r"&uk makanan ke+'l %ang ren%a) %ang &'#uat &engan +ara &' anggang.B'a!an%a re!e r"&uk 'n' &' erka%a &engan lemak &an gula-B'!ku't kera! a&ala) .Gram$ "!'t'.S"4)let &'!am#ungkan &engan la#u &an &'tem atkan a&a alat emana! l'!tr'k !erta k"n&en!"r.en'! #'!+u't man'! %ang &'#uat &ar' a&"nan kera!( #er#entuk ' ')( #'la &' ata)kan enam ang "t"ngann%a #ertek!tur a&at( &a at #erka&ar lemak t'ngg' mau un ren&a) (An"n'm 0118)Ba)an &a!ar B'!ku't M"n&e M'lk Mar'e a&ala) te ung ter'gu &an !u!u #u#ukDengan &em'k'an( #'!ku't 'n' ka%a akan kal!'um &an *'tam'n D untuk mem#antu em#entukan tulang %ang kuat.Selan.' Gram$negat'.Sela'n 'tu( #'!ku't 'n' ka%a akan kan&ungan g'3' la'nn%a( &'antaran%a lemak( r"te'n( kar#")'&rat( &an m'neral (Nutr't'"n :a+t)- HASIL DAN PEMBAHASAN Pa&a rakt'kum 'n' &'lakukan eneta an ka&ar lemak a&a #er#aga' .:ung!' #atu &'&') 'ala) untuk meratakan ana!.Semua ek!trak t'&ak menun..Alat en&'ng'n &'!am#ungkan &engan !"4)let.A'r untuk en&'ng'n &'.en'! #'!ku't %ang a&a &' a!aran &engan menggunakan met"&e !"4)let (met"&e ek!trak!' ker'ng).an elarut ter!e#ut t'&ak #erkurangSam el %ang !u&a) &')alu!kan( &'t'm#ang 6$21 gram &an kemu&'an &'#ungku! atau &'tem atkan &alam t)'m#le (!el"ng!"ng tem at !am el)( &' ata! !am le &'tutu &engan ka a!.>en'! #'!ku't %ang &'gunakan a&a er+"#aan 'n' a&ala) m"n&e m'lk mar'ePeneta an ka&ar lemak a&a #'!ku't ter!e#ut &engan met"&e !"4)let 'n' &'lakukan &engan +ara mengeluarkan lemak &ar' #'!ku't &engan elarut an)%&r"u!.uan !u a%a #a)an$#a)an %nag larut a'r t'&ak terek!trak &an ter)'tung !e#aga' lemak !erta keakt'.<'r'$+'r' &ar' #'!ku't &'antaran%a( ren%a) &an ker'ng( #entuk umumn%a ke+'l( t' '! &an rata (An"n'm 0121)B'!ku't meru akan r"&uk makanan %ang &'#uat &ar' #a)an &a!ar ter'gu %ang &' anggang )'ngga ka&ar a'r kurang &ar' 6 er!en.

utn%a #'!ku't B'!kuat Su!u Mem'l'k' ka&ar lemak !e#e!ar @6(18E.E..Pr"!e! &ar' engem#unan )'ngga engal'ran &'!e#ut !e#aga' re.Ket'ka elarut &'&'&')kan( ua n%a na'k mele/at' !"4)let menu.Ha!'l er)'tungan ma!'ng$ma!'ng !am el &a at &'l')at a&a ta#el #er'kut 'n'Ta#el 2 Peneta an ka&ar lemak a&a #'!ku't Kel"m "k Sam el La#u Berat !am el Berat la#u J lemak (g) Ka&ar lemak Berat (g) K"&e 2 N'!!'n +ra+ker! 7?(6?@2 81 6(1186 7@(@1B7 $7@(@7E 0 SAuare !tu.utn%a #'!ku't R"ma Sar' Gan&um mem'l'k' ka&ar lemak !e#e!ar 2@1EB'!ku't O" ! Butter <ra+ker! mem'l'k' ka&ar lemak !e#e!ar ?(00E. mem'l'k' ka&ar lemak !e#e!arSelan.Selan.u ke ' a en&'ng'n.Ha!'l &ar' er+"#aan 'n' &' er"le) er!enta!' ka&ar lemak !e#e!ar 06B EHa!'l %ang &' er"le) &ar' rakt'kum 'n' a&ala) ka&ar lemak &ar' ma!'ng$ma!'ng !am el %ang &'&a atkan melalu' rumu!.A'r &'ng'n %ang &'al'rkan mele/at' #ag'an luar k"n&en!er mengem#unkan ua elarut !e)'ngga kem#al' ke .Penentuan ka&ar lemak a&a #'!ku't ter!e#ut &'lakukan !elama I 7 .luk!.a!e +a'r( kemu&'an menete! ke t)'m#le. 6?(028? <? 6(1=88 =1(=?@? $7@1E 7 R"ma !ar' gan&um 62(B@?2 0 6(181= 81(=?87 2@1E = O" ! #utter +ra+ker! 6@(B?@2 2 6(110B 6B(76B8 ?(00E 6 M"n&e m'lk mar'e 7?(7?2@ 7 6(17B? 60(7628 06@(0E 8 B'!kuat !u!u 78(80B8 26 6(1BB1 =1(==@8 @6(18E Ber&a!arkan ta#el &'ata! #'!ku't N'!!'n <ra+ker! mem'l'k' ka&ar lemak !e#e!ar $7@(@7E.Alat ek!trak!' !"4)let ter!e#ut &')u#ungkan &engan k"n&en!"r &an la#u lemak %ang tela) &''!' &engan elarut lemak.u la#u.Urutan #'!ku't &engan ka&ar lemak tert'ngg' )'ngga #'!ku't &engan ka&ar lemak teren&a) &a at &'l')at melalu' ta#el &' #a/a) 'n' ..am.Pr"!e! ek!trak!' lemak ka!ar &'lakukan !elama 8 .Pelarut melarutkan lemak &alam t)'m#le( larutan !ar' 'n' terkum ul &alam t)'m#le &an #'la *"lumen%a tela) men+uku '( !ar' akan &'al'rkan le/at !'.Ka&ar lemak &' er"le) melalu' !el'!') #erat la#u lemak ak)'r &engan #erat la#u lemak a/al( &'#ag' &engan #erat !am el( kemu&'an &'kal'kan 211E.am.Kemu&'an #'!ku't SAuare Stu."n menu.Setela) r"!e! ek!trak!' !ele!a'( elarut &an lemak &' '!a)kan melalu' r"!e! en%ul'ngan &an &'ker'ngkan (Darma!') 2??@)Pa&a er+"#aan 'n'( #'!ku't %ang tela) &')alu!kan !e#an%ak I 6 gram &'#ungku! &engan kerta! !ar'ng lalu &'ma!ukkan ke &alam alat ek!trak!' !"4)let.B'!ku't M"n&e M'lkmar'e mem'l'k' ka&ar lemak !e#e!ar 06@(0E.

utn%a #'!+u't %ang tela) &'u.Dengan &em'k'an( ka&ar lemak a&a #'!ku't %ang &' er"le) &ar' er+"#aan 'n' t'&ak !e!ua' &engan l'teratur karena er!enta!e ka&ar lemak ..Selan.B'!ku't &engan ka&ar lemak teren&a) a&ala) #'!ku't SAuare Stu. $7@1E 0 2 N'!!'n +ra+ker! $7@(@7E 7 = O" ! #utter +ra+ker! ?(00E = 8 B'!kuat !u!u @6(18E 6 7 R"ma !ar' gan&um 2@1E 8 6 M"n&e m'lk mar'e 06@(0 Ber&a!arkan )a!'l %ang tela) &')'tung ka&ar lemakn%a( maka &a at &'keta)u' #'!ku't M"n&e M'lk Mar'e a&ala) #'!ku't %ang mem'l'k' ka&ar lemak %ang tert'ngg'.Sela'n 'tu( kuant'ta! elarut %ang &'gunakan t'&ak te at !e)'ngga &a at mem engaru)' .Dengan &em'k'an( ka&ar lemak a&a #'!ku't %ang &' er"le) &ar' er+"#aan 'n' t'&ak !e!ua' &engan l'teratur karena er!enta!e ka&ar lemak #'!ku't )a!'l er+"#aan ter!e#ut .alan !elama I 0 .Kel"m "k Sam el #'!ku't Ka&ar lemak 2 0 SAuare !tu.Ta#el 0 Pengurutan +"nt") #'!ku't &engan ka&ar lemak tert'ngg' )'ngga ka&ar lemak teren&a) N".akt"r$.a+t %ang ter&a at a&a kema!an B'!ku't M"n&e M'lk Mar'e &'!e#utkan #a)/a er!enta!e ka&ar lemak t"tal !et'a !atu "r!' makan (6 gram) a&ala) 6E.akt"r %ang mem engaru)' la.' ka&ar lemakn%a &'#an&'ngkan &engan nutr't'"n .umla) ka&ar lemak %ang terek!trak!'KESIMPULAN DAN SARAN Ke!'m ulan Menentukan er!en ka&ar lemak %ang terkan&ung &alam !uatu #a)an &a at &'lakukan &engan +ara meng)'tung !el'!') #erat la#u lemak ak)'r &engan #erat la#u lemak a/al( &'#ag' &engan #erat !am el( kemu&'an &'kal'kan 211EBer&a!arkan ta#el nutr't'"n .u ek!trak!' a&ala) t' e er!'a an !am el( /aktu ek!trak!'( kuant'ta! elarut( !u)u elarut( t' e elarut (Lu+a! &kk 2?=?)Ber&a!arkan l'teratur ter!e#ut( ke!ala)an a&a er+"#aan 'n' &a at &'!e#a#kan karena ket'&akte atan .a+t %ang ter&a at a&a #ungku! #'!+u't ter!e#ut.au) le#') t'ngg' &ar' er!enta!e ka&ar lemak a&a l'teratur:akt"r$.Ber&a!arkan ta#el nutr't'"n .amKe!ala)an ter!e#ut terma!uk ke!ala)an /aktu ek!trak!'..akt"r ter!e#ut( m'!aln%a a&a er+"#aan 'n' ek!trak!' #aru mula' !etela) r"!e! ek!trak!' #er.a+t %ang ter&a at a&a kema!an B'!ku't M"n&e M'lk Mar'e &'!e#utkan #a)/a er!enta!e ka&ar lemak t"tal !et'a !atu "r!' makan (6 gram) a&ala) 6E.

.#'!ku't )a!'l er+"#aan ter!e#ut .a&' ke!ala)an %ang akan #er engaru) a&a er)'tungan ka&ar lemak !am elLAMPIRAN Gam#ar 2 S"4)let Ta#el 2 Peneta an ka&ar lemak a&a #'!ku't Kel"m "k Sam el La#u Berat !am el Berat la#u J lemak (g) Ka&ar lemak Berat (g) K"&e 2 N'!!'n +ra+ker! 7?(6?@2 81 6(1186 7@(@1B7 $7@(@7E 0 SAuare !tu.au) le#') t'ngg' &ar' er!enta!e ka&ar lemak a&a l'teratur- Saran Setela) melakukan rakt'kum eneta an ka&ar lemak &engan met"&e !"4)let( rakt'kan &')ara kan mam u menentukan ka&ar lemak !uatu #a)an makanan !e+ara ka!ar.Kel"m "k Sam el #'!ku't Ka&ar lemak 2 0 SAuare !tu.. 6?(028? <? 6(1=88 =1(=?@? $7@1E 7 R"ma !ar' gan&um 62(B@?2 0 6(181= 81(=?87 2@1E = O" ! #utter +ra+ker! 6@(B?@2 2 6(110B 6B(76B8 ?(00E 6 M"n&e m'lk mar'e 7?(7?2@ 7 6(17B? 60(7628 06@(0E 8 B'!kuat !u!u 78(80B8 26 6(1BB1 =1(==@8 @6(18E Ta#el 0 Pengurutan +"nt") #'!ku't &engan ka&ar lemak tert'ngg' )'ngga ka&ar lemak teren&a) N".Dalam menentukan eneta an ka&ar lemak 'n'( !e#a'kn%a rakt'kan le#') +ermat &alam melakukan langka)$langka) er+"#aan !e ert' en'm#angan la#u lemak a/al &an la#u lemak ak)'r agar t'&ak ter. $7@1E 0 2 N'!!'n +ra+ker! $7@(@7E .

T)e >"urnal ".2?=?.///-/'k' e&'a-"rg N0B Maret 0121OAn"n'm.0121.2??@.Lemak.&.B'!ku't.0118.Pr'n!' S"4)let.2?26.eternakan-l't#ang-&e tan-g"-'&Fu!erF tek?@$ 0=.B'"k'm'a.5 R"&/ell( P.0121.A Ma%e!. In&u!tr'al an& Eng'neer'ng <)em'!tr%Ea!t"nD E!+)en#a+) Pr'nt'ng <"m an%)tt DFFre!e +ara em#uatan eng"la)an)a!'lkue-#l"g! "t-+"mF0121F22F eneta a n$lemak$ka!ar$&an$k"m "nen-)tml .///-/'k' e&'a-"rg N0B Maret 0121ODarma!').2?@?.Ne/ Q"rkD >")n 5'le% an& S"n!( In+5)'taker( M-<.7 = O" ! #utter +ra+ker! ?(00E = 8 B'!kuat !u!u @6(18E 6 7 R"ma !ar' gan&um 2@1E 8 6 M"n&e m'lk mar'e 06@(0E <"nt") er)'tungan E Ka&ar lemak K (#erat la#u ak)'r L#erat la#u a/al )F(#erat !am el) M 211E E Ka&ar r"te'n kel"m "k 2 K (7@(@1B7 $7?(6?@2 )F6(1186 M 211E K $7@(@7E E Ka&ar r"te'n kel"m "k 0 K (=1(=?@? $6?(028? )F6(1=88 M 211E K $7@1E E Ka&ar r"te'n kel"m "k 7 K (81(=?87 $62(B@?2 )F6(181= M 211E K 2@1E E Ka&ar r"te'n kel"m "k = K (6B(76B8$6@(B?@2 )F6(110B M 211E K ?(00E E Ka&ar r"te'n kel"m "k 6 K (60(7628$7?(7?@2 )F6(17B? M 211E K 06@(0E E Ka&ar r"te'n kel"m "k 8 K (=1(==@8$78(80B8 )F6(1BB1 M 211E K @6(18E DA:TAR PUSTAKA An"n'm.///-e#""k angan-+"m N0B Maret 0121OAn"n'm.Pr'n+' le! an& Pra+t'+e In Organ'+ <)em'!tr%.N0B Maret 0121O Har er( P.>akartaD Pener#'t EG<Lu+a!( H"/ar& >( Da*'& Pre!!man..Mengenal >en'! B'!ku't.

Te ung 'kan meru akan !ala) !atu #a)an #a)u em#uatan akan )e/an mau un akan 'kan karena te ung 'kan mem'l'k' kan&ungan r"te'n %ang #a'k untuk r"!e! ertum#u)an &an erkem#angan )e/an ternak mau un 'kan !e#aga' )e/an el')araan.Kan&ungan nutr'!' &ar' te ung 'kan %ang &'gunakan untuk em#uatan akan 'kan a&ala) r"te'n 81 L @6 E( lemak 8 L 2= E( ka&ar a'r = L 20 E &an ka&ar a#u 8 L 2B E-(K"r&'(0121) .