BIBLIOGRAFIA

ISTORICĂ
A ROMÂNIEI
XI
2004-2006ACADEMIA
ROMÂNĂ

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE
BIBLIOGRAFIA ISTORICA
R O M AN I A E 2004 - 2006
BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ
A R OM Â N I E I 2004–2006
XI

A C A D E M I A R O M Â N Ă

INSTITUTUL DE ISTORIE “GEORGE BARIŢ” CLUJ-NAPOCA
BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA


BIBLIOGRAFIA
ISTORICĂ
A ROMÂNIEI

XI

2004-2006Coordonator:

STELIAN MÂNDRUŢ

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE
A C A D E M I A R O M Â N Ă

INSTITUTUL DE ISTORIE “GEORGE BARIŢ” CLUJ-NAPOCA
BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA


BIBLIOGRAFIA
ISTORICĂ
A ROMÂNIEI

XI

2004-2006

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ


AUTORI:

AURORA ARION, MIHAELA BEDECEANU, MIRCEA BIRŢ, MONICA-GABRIELA CULIC,
STELIAN MÂNDRUŢ, OTTMAR TRAŞCĂ, LUCIA TURC, ATTILA VARGA

Traducere în limba engleză: RODICA RAFIROIU ŞI DANIELA TODOR


Cu o ADDENDA
de VENERA ACHIM, VALENTINA EŞANU
Bucureşti, 2007
Copyright © Editura Academiei Române, 2007.
Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii.


Colaborator: VASILE CIOBANU


Culegere computerizatǎ: MONICA-GABRIELA CULIC
NICULINA DÂRGĂU
NAGY ANIKÓ
LUCIA TURC

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Bibliografia istorică a României / cuv. înainte de acad.
C. Daicoviciu ; introd. de prof. Şt. Pascu ; comitet de
coord. : A. Oţetea, G. Zâne, Constantin Giurescu,... -
Bucureşti: Editura Academiei Române, 1970-vol.
[Voi.] 11 : 2004-2006 : bibliografie selectivă /
Aurora Arion, Mihaela Bedeceanu, Mircea Birt,...; trad.
în lb. eng.: Rodica Rafiroiu şi Daniela Todor ; cu o
addenda de Venera Achim, Valentina Eşanu. - 2007. -
ISBN 978-973-27-1570-3
I. Arion, Aurora
II. Mândruţ, Stelian (coord.)
III. Bedeceanu, Mihaela
IV. Birt, Mircea
V. Rafiroiu, Rodica (trad.)
VI. Todor, Daniela (trad.)
VII. Achim, Venera
VIII. Eşanu, Valentina

016:94(498)
EDITURA ACADEMIEI ROMANE

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5,
050711, Bucureşti, România,

Redactor: MIHAI POPA
Tehnoredactor: DOINA STOIA
Coperta: MARIANA ŞERBĂNESCU


____________________________________________________
Bun de tipar: 01.10.2007. Format: 8/54x84.
Coli de tipar: 67
C.Z. pentru biblioteci mari: 019.922: 90(498)<<2004-2006>>
016:90(498) <<2004-2006>>

a C.Z. pentru biblioteci mici: 016:90(498) a
V


CUVÂNT PRELIMINAR


Corpusul bibliografic publicat în ultimele decenii şi prezentat cu regularitate la Congresele
internaţionale de istorie, a stârnit un interes deosebit în cercurile de specialitate din ţară şi
străinătate. Cele zece volume apărute până acum au contribuit indiscutabil la cunoaşterea şi
recunoaşterea activităţii istoriografiei româneşti în spaţiu şi timp.
Tentativa de a regândi şi restructura cuprinsul “Bibliografiei Istorice a României”,
conform opţiunii conştient asumate de către un modificat colectiv de autori, credem că se află în
concordanţă cu dezideratele actuale ale evoluţiei ştiinţei istorice. Necesitatea de a trece gradat la
elaborarea şi prelucrarea fişelor bibliografice pe calculator, în varianta editării computerizate (CD
şi Internet), adiacentă celei uzuale sub formă de carte, a îndrituit “comprimarea” volumului XI, în
ideea de a identifica oportun rezultatele scrisului istoric autohton, a recupera segmente
bibliografice restante şi a răspunde prompt cititorului (specialist ori veleitar), care apelează
frecvent la sursa numită PC (filiera Google etc.). Fără a neglija însă anumite impedimente de
natură obiectivă şi subiectivă, datorate primordial surmontării handicapului regăsirii informaţiei,
ades difuzată lacunar şi neorganizat.
Lucrarea a fost concepută ca un îndreptar bibliografic general, având menirea de a cumula
rezultatele istoriografiei noastre în anii menţionaţi. Ea reflectă o paletă tematică diversă şi un
spirit disciplinar intrinsec, mărturisite de cărţile / poligrafiile, articolele / studiile din revistele de
profil ori de cultură ştiinţifică, depistate, fişate, clasificate şi indexate conform noii structuri
conceptual-metodologice. Contextul informaţional existent a sorgimentat un atare instrument de
lucru, sortit să ordoneze date curente excerptate despre trecutul autohton şi universal, în
parametrii adecvaţi şi eficienţi interconexiunii bibliografice cu un extins areal spaţial-temporal.
Arhitectura internă a volumului, vizibilă în SUMAR prin succesiunea legico-logică de
capitole şi subdiviziuni, a fost meditată şi finalizată în funcţie de interacţiunea unor criterii
funcţionale în palier tematic, cronologic / alfabetic, dar şi calitativ / cantitativ etc. Incercarea de a
surprinde diversitatea curentelor manifestate în dubitaţia istorică actuală: istoriografie, chestiuni
teoretice şi practice ale istoriei şi relaţia ei cu alte ştiinţe, bibliografii şi instrumente uzuale
VI
aferente, izvoare istorice, ştiinţe auxiliare, compartimentul extins referitor la trecutul autohton,
subliniat în faze evolutive până în contemporaneitate, istoria locală, minorităţile naţionale, românii
din diaspora, ştiinţa, cultura şi civilizaţia autohtonă, istoria universală, este benefic vizualizată
prin restructurata ordonare inaugurată cu ocazia prezentei tratări bibliografice.
Exerciţiul cumulativ-selectiv apare oportun prin tocmai năzuinţa de racordare a edificiului
său intern, la cerinţele istoriografiei contemporane globalizante. Considerăm că rezumatul în
engleză, poate contribui sensibil la a face mult mai cunoscută truda scrisului istoric autohton în
cercurile internaţionale de specialitate, mai ales că, în ultimele decenii, volumele “Bibliografiei
Istorice a României” au devenit tot mai reprezentative în arealul internaţional. Tronsonul de
“Addenda”, succesiv augmentat după 1989, incluzând elaborate despre istoria Românilor,
publicate în afara graniţelor ţării de către autori români şi străini, încearcă să valorifice asemenea
contribuţii istoriografice, conexând aportul documentar-interpretativ unui elevat şi extins circuit
ştiinţific, prin tocmai înserierea demersurilor de profil ale cercetătorilor din Republica Moldova şi
statele din imediată vecinătate (Bulgaria, Serbia, Ucraina, Ungaria etc.).
Utilitatea operei colective este subliniată şi de sporita funcţionalitate datorată validării
procedeului “indexării”, artificiu tehnic care concură la simplificarea căutării bibliografice, la fel
ca şi în situaţia concretă a indicilor de nume şi subiecte, categorii nou exersate tocmai în ipoteza
extinderii rostului travaliului de faţă, de depozitar al informaţiei bibliografice, dar şi de vehicol al
altor moderne surse şi resurse prospective. Opţiunea noastră manifestată deschis, rezidă astfel, în a
legitima identitatea proprie, dobândită în spaţiu şi timp, de colectivul de specialişti bibliografi din
cadrul Institutului de Istorie “G. Bariţ” şi al Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga”, din
Cluj-Napoca, cu tradiţie consolidată în realizarea unor asemenea irefutabile abordări referenţiale.
Particularităţile de formă şi fond, specifice efortului bibliografic, au concurat şi condus la
admiterea unor inevitabile oportunităţi în periegheza efectuată, cu plusurile şi minusurile de
rigoare, astfel că amendarea / emendarea gradului de inerent subiectivism ori “hiatus” inculcat,
ramâne la tacita apreciere a lectorului! Exprimăm deliberată recunoştiinţă pentru înţelegerea
denotată şi, îndeosebi faţă de panoplia sugestiilor critice, previzibile a surveni într-un viitor
apropiat, facil pentru necesare remedieri de substanţă.
Un firesc exerciţiu de deontologie profesională ne obligă a consemna câteva esenţiale
detalii tehnice: a) bibliografia include şi lucrări apărute anterior anului 2004, nesemnalate în
volumul X; b) termenul de indexare se referă la: b/1) indicele de subiecte, întocmit conform
VII
uzanţelor furnizate de Biblioteca Naţională a Franţei prin tezaurul de autorităţi şi de alte tipologii
încetăţenite de anumite biblioteci din ţară (a Academiei Române, cele universitare din Cluj-
Napoca, Iaşi etc.); b/2: indicele de nume este selectiv şi cuprinde denumiri de persoane, instituţii,
societăţi, locuri geografice etc., fiind ades suprapus celui de subiecte; c) poziţiile marcate cu
asterisc dezvăluie faptul că informaţia a fost preluată din surse secundare, inclusive cele
electronice, cu posibile inadvertenţe şi fişe-duplicate persistente; d) poligrafiile au fost inserate
fără a se cita fiecare autor în parte, din cauza inegalităţii generate de aleatoria lor apariţie şi
răspândire.
Nutrim obligaţia morală de a ne exprima gratitudinea faţă de toţi cei care au apreciat,
încurajat şi sprijinit constant efortul şi sacrificiul nostru bibliografic: acad. Dan Berindei,
vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Camil Mureşanu, preşedinte al Filialei Cluj-Napoca, a
Academiei Române, director al Institutului de Istorie “G. Bariţ”, prof. univ. dr. Doru Radosav,
diriguitor al Bibliotecii Centrale Universitare “ Lucian Blaga”, din localitate, şi mulţi alţi
nenumăraţi colegi, dascăli ori cercetători în domeniu.
Au contribuit, efectiv, îndeosebi cu fişe bibliografice, liste de lucrări, xerocópii după
sumarul unor publicaţii periodice, în diferite etape de elaborare a volumului XI, următorii colegi
din reţeaua de arhive, biblioteci, institute, muzee, universităţi: Valer Moga (Alba Iulia), Ruxandra
Nazare (Braşov), Mariana Mihăilescu (Bucureşti), Maria Berinde, Olimpia Curta, Györffy Dénes,
Cristina Popa (Cluj-Napoca), Ana Maria Palamariu (Iaşi), Antonio Faur, Constantin Mălinaş,
Gabriel Moisa (Oradea), Adrian Magina (Reşiţa), Claudiu Călin, Stela Şerban (Timişoara), Ioan
Dorin Rus (Târgu Mureş), Ioan Maria Oros (Zalău), la fel şi colaboratorii noştri externi, reputaţi
specialişti, precum Maria Berényi (Budapesta, Ungaria) şi Costa Roşu (Novi Sad, Serbia).
Sperăm ca astfel, trudă colectivă desfăşurată sub auspiciile celui mai de seamă for ştiinţific
al ţării, - dublată de devoţiunea Editurii Academiei, - să fie pe deplin justificată în a continua să
ofere lumii de specialitate din ţară şi străinătate, binevenite repere bibliografice privitoare la
stadiul dezvoltării actuale a istoriografiei româneşti.

Cluj-Napoca, iulie 2007

Stelian Mândruţ
FOREWORD


The bibliographic work published in the last decades and regularly presented at
internaţional historical congresses incurred a special interest within professional circles in the
country and ibroad. The ten volumes already published indubitably contributed to the profound
understanding md recognition of Romanian historiographic activity in time and space.
The attempt to rethink and restructure efficiently the content of "The Historical Bibliography
of România " - according to the view undertaken by the qualified group of authors congruent to
the ever changing requirements of the development of historical science, the need to gradually
process the bibliographic cards into a computerized bibliographic program with the expressed
purpose of offering a computerized editing variant (CD-ROM and Internet) as an adjacent farm
to the classical printed volume, has led to the "compression " of volume XI to a two year span.
This was meant to identify in due course the results of inland historical contributions, to
recuperate residual bibliographic Information, and to offer a quick and timely Information
source to the user - either specialist or aspirant - who is searching more and more often via PC
and Internet searching engines, without neglecting some impediments of objective and subjective
nature, primarily caused by the failure of Information retrieval which has been poorly organized.
This bibliography has been conceived as a general Information tool, with the vocation of
gathering the results of our historiography during the mentionedyears, thus reflecting a wide
range oftopics and an intrinsic disciplinary spirit found in books, study collections, scientific and
cultural articles and studies, through considerate bibliographic methods of tracking down
Information, bibliographically describing it, classification and indexing in accordance with the
new methodological and concept structure. The present informaţional context has required such
a bibliographic tool, meant to sort current data selected from native and world past, within the
adequate and efficient parameters of bibliographic interconnection over a wide spaţial and time
areal.
The internai architecture of this work, listed in the CONTENT in a logica! sequence of
chapters and subdivisions has been conceived and brought to the final stage depending on the
interaction of some funcţional topic, chronological, alphabetical, and also quantity and quality
criteria. The attempt to accurately comprise trend diversity of present historical debate:
historiography, theoretical and practicai aspects ofhistory, and its connections with other
sciences, bibliographies and afferent known tools, historical sources, auxiliary sciences, the
extended part referring to the native past, methodically outlined in evolutionary stages up to
contemporaneity, local history, naţional minorities, the Romanians of diaspora, inland science,
culture and civilization, world history — is constantly present and reveals the coexistence and
beneficial reorganization of the material expressed within the present bibliographic corpus.
The restitutional exercise appears appropriate because of its attempt of relating its internai
edifice to the ongoing needs of globalizing contemporary historiographic hermeneutics. The
English version of this introductory note may contribute to a great extent - in our opinion - to
make Romanian historical contribution known to internaţional historical circles, especially that
in the las! decades the volumes of "The Historical Bibliography of România" have become
ţepresentatives wide world. After 1989 the Addenda have been equally developed, including
studies about Romanians' history published abroad by both Romanian and foreign scientists, thus
trying to
IX
complete the Information with historical contributions of researchers from The Republic Oj
Moldavia and the countries nearby (Bulgaria, Serbia, Ukraine, Hungary, etc.)
The usefulness of this collective work has been enhanced by its increased functionality,
due to indexation, a technicalprocedure which helps the bibliographic search, together with
the name ane subject indexes, newly generated categories for the widening of this work's
purpose, meaninţ bibliographic information retrieval, and also to implement other sources
and resources of modern inquiry.
Our openly expressed option is to legitimate our identity as a team of specializec
bibliographersfrom the "G. Bariţ" Institute ofHistory and "Lucian Blaga" Central University
Librar) in Cluj-Napoca, with a prestigious tradition in achieving such irrefutable
bibliographic tools.
The subject and structural characteristics of this bibliography have inevitably allowec
enlering a lot of information with inherent pluses and minuses leaving it to the appreciation
oftht user to judge over our subjectivism or undesired "gaps". We wish to express our
gratitude for botl the comprehension and criticai suggestions so predictable in the near
future, given the amount ane diversity of topics covered by this work.
A natural exercise of professional deontology makes us consign some essential technica
details: 1. the bibliography also includes works published before 2004, but not included in
volumt X; 2. indexation refers to: l.b. the subject index, generated in aceordance with
standards of the Nationa Library of France thesaurus, and other libraries in the country
(Romanian Academy Library Central University Library in Cluj, Iaşi, etc); 2. b. the name
index is selective, and comprises namei of persons, institutions, societies, geographical
locations, etc, often overlapping the subject one; 3 the records marked by an asterisk indicate
that information has been found in secondary sources electronic ones included, with possible
duplication;4. study anthologies have been recorded withou editing each author separately,
due to the random spreading andpublication.
We also cherish the moral obligation of expressing our gratitude towards all those whc
appreciated, encouraged and supported our bibliographic effort and sacrifice: acad. Dan
Berindei -vice-president of the Romanian Academy, acad. Camil Mureşanu - president of the
Cluj-Napocc Affiliate of the Romanian Academy and director of the "G. Bariţ" Institute
ofHistory, prof. univ Doru Radosav PhD. — director of the "Lucian Blaga " Central
University Library ", and many othei colleagues, teaching staff and researchers in this field.
There has been a working team that have elaborated bibliographic description cards,
lists Oj works, copies of some journal contents, during several stages of elaboration of volume
XI. ThU team included colleagues from the network of archives, libraries, institutes,
museums, universities. Vaier Moga (Alba Iulia), Ruxandra Nazare (Braşov), Meiriana
Mihăilescu (Bucureşti), Mărie Berinde, Olimpia Curta, Gyorffy Denes, Cristina Popa (Cluj-
Napoca), Ana Măria Palamariu (Iaşi), Antonio Faur, Constantin Mălinaş, Gabriel Moisa
(Oradea), Adrian Magina (Reşiţa), Claudh Călin, Stela Şerban (Timişoara), Ioan Dorin Rus
(Târgu Mureş), Ioan Măria Oros (Zalău), as weli as our externai collaborators, well-known
specialists, such as Măria Berenyi (Budapest, Hungary) and Costa Roşu (Novi Sad, Serbia).
We hope that this collective endeavor under the auspices of the highest scientific forum
of our country - doubled by the devotion of the Academy Publishing House - will be fully
entitled for continuing to offer needed bibliographic references to the specialists home and
abroad regarding the stage ofpresent development of Romanian historiography.

Cluj-Napoca, July 2007

Stelian Mândruţ

X
XIII

LISTA ABREVIERILOR REVISTELORAAM Anuarul Arhivelor Mureşene. Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Mureş. Asociaţia arhiviştilor
„David Prodan“. Filiala Târgu Mureş. Târgu Mureş
AB Analele Banatului. Serie Nouă. Arheologie. Istorie. Muzeul Banatului. Timişoara
A Blas. Acta Blasensia. Universitatea „Babeş-Bolyai“. Facultatea de Teologie Greco-Catolică. Institutul de
Teologie Greco-Catolică. Blaj
ABr. Analele Brăilei. Serie Nouă. Muzeul Brăilei. Brăila
Academica Academica. Revisă de ştiinţă, cultură şi artă. Bucureşti
ActaT. Acta Transylvanica. Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei.Bucureşti
AGORA Agora. Revue d’ÉtudesLittearaires. Universitatea „Babeş-Bolyai“. Facultatea de Litere.
Departamentul de Studii Franceze. Cluj-Napoca
Agora–S Agora – Studii. Revista Universităţii “Agora” din Oradea. Oradea
AICS Anuarul Institututlui de Cercetări Socio-Umane. Academia Română. Sibiu
AIEF Anuarul Institututlui de Etnografie şi Folclor “C.I. Brăiloiu”. Academia Română. Bucureşti
AIGS Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Şincai”. Academia Română. Târgu Mureş
AIICN Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţ”. Academia Română. Cluj-Napoca
AIIR Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice. Cluj-Napoca
AIIX Anuarul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol”. Academia Română. Iaşi
AIO Anuarul de Istorie Orală. Universitatea „Babeş-Bolyai“. Institutul de Istorie Orală. Cluj-Napoca
AIR Arhiva Istorică a României. Universitatea din Bucureşti. Bucureşti
ALT.B Altarul Banatului. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei. Timişoara
Altera Altera. Federalism şi Reconciliere. Liga Pro Europa. Târgu Mureş
AM Arheologia Moldovei. Academia Română. Institutul de Istorie şi Arheologie “A. D: Xenopol”. Iaşi
AMCS Arheologia Medievală. Muzeul Banatului Montan. Reşiţa
AMEM Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei. Complexul Naţional Muzeal Moldova. Iaşi
AMET Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Cluj-Napoca
AMG Anuarul Muzeului din Gherla. Arheologie, Istorie, Cultură. Gherla
AMM Acta Moldavie Meridionalis. Anuarul Muzeului “Ştefan cel Mare”. Inspectoratul de Cultură al
Judeţului Vaslui. Vaslui
AMMar Acta Musei Maramorosiensis. Muzeul Maramureşului. Sighetu-Marmaţiei
AMMR Anuarul Muzeului Marinei Române. Constanţa
AMN Acta Musei Napocensis. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca
AMP Acta Musei Porolissensis. Muzeul de Istorie şi Artă Zalău. Zalău
ANB Analele Bucovinei. Centrul de Studii Bucovina. Rădăuţi
AO Arhivele Olteniei. Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane. Craiova
AP Analele Prahovei. Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Prahova. Asociaţia Arhiviştilor şi Prietenii
Arhivelor, Filiala Prahova. Ploieşti
A.P.-I. Aura Politica. Revistă de Ştiinţe Politice. Federaşia Română de Ştiinţe Politice. Iaşi
Apulum Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii. Alba Iulia
Archaeus Archaeus. Studii de Istorie a Religiilor. Bucureşti
Argesis Argesis. Muzeul Judeţean Argeş. Piteşti
A Som. Arhiva Someşană. Biblioteca Documentară a Academiei Române. Arhivele Statutului. Filiala
Judeţului Bistriţa-Năsăud. Năsăud
Astra C Astra Clujeană. Despărţământul Cluj al “Astrei”. Cluj-Napoca
ASUIist. Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. Istorie. Iaşi
ASUIlingv. Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. Lingvistică. Iaşi
ASUIsoc.-pol. Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. Sociologie-Politologie. Iaşi
ASUIteol.. Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. Teologie. Iaşi
AŞD Anuarul Şcolii Doctorale. “Istorie. Civilizaţie. Cultură”. Universitatea “Babeş-Bolyai”. Facultatea de
Istorie-Filosofie. Cluj-Napoca
AT Ars Transilvaniae. Academia Română. Institutul de Arheologie şi Istoria Artei. Cluj-Napoca
A tot. Arhivele Totalitarismului. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Bucureşti
ATS Acta Terrae Septencastrensis. Universitatea “Lucian Blaga”. Institutul pentru Cercetarea şi
Valorificarea Patrimonului Cultural Transilvănean în context european. Sibiu
AUA hist. Annales Universitatis Apulensis. Seria Historica. Universitatea 1 Decembrie 1918. Facultatea de
Istorie şi Filosofie. Fundaţia “Pro Oriente”. Viena. Alba Iulia
AUA philol. Annales Universitatis Apulensis. Seria Philologica. Universitatea 1 Decembrie 1918. Alba Iulia
XIV
AUA soc. Annales Universitatis Apulensis. Seria Sociologie. Universitatea 1 Decembrie 1918. Alba Iulia
AUA theol. Annales Universitatis Apulensis. Seria Theologie. Universitatea 1 Decembrie 1918. Alba Iulia
AUBV Acta Universitatis “Bogdan Vodă”. Cluj-Napoca
AUC filol. lingv. Analele Universităţii Craiova. Ştiinţe filologice şi lingvistică. Craiova
AUC filol. lit. rom. univ. Analele Universităţii Craiova. Ştiinţe filologice, literatură română şi universală. Craiova
AUC filos. Analele Universităţii Craiova. Filosofie. Craiova
AUC geogr. Analele Universităţii Craiova. Geografie. Craiova
AUC ist. Analele Universităţii Craiova. Istorie. Craiova
AUDC ist. Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“. Secţiunea Istorie. Târgu Mureş
AUEMR.SSU Analele Universităţii „Eftimie Murgu“. Ştiinţe Socio-Umane. Reşiţa
AUEMR.Teol.ort.Ist. Analele Universităţii „Eftimie Murgu“. Teologie Ortodoxă. Istorie. Reşiţa
AUO ist. arh. Analele Universităţii din Oradea. Istorie, Arheologie. Oradea
AUR Analele Universităţii „Eftimie Murgu“. Reşiţa
AUSH Analele Universităţii „Spiru Haret“. Bucureşti
AUSH jurn. Analele Universităţii „Spiru Haret“. Seria Jurnalistică. Bucureşti
AUVT teol. Analele Universităţii de Vest. Seria Teologie. Timişoara
Balcania Balcania. Revista Institutului de Studii Balcanice „Victor Papacostea“. Craiova
BAM Brukenthal Acta Musei. Sibiu
Banatica Banatica. Muzeul Banatului Montan. Reşiţa
BBuc. Biblioteca Bucureştilor. Revista Asociaţiei Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti.
Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu“. Bucureşti
BCIVA Buletinul Cercului de Istorie Veche şi Arheologie „Vladimir Dumitrescu“. Universitatea „Lucian
Blaga“. Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „N. Lupu“. Sibiu
BCM Buletinul Centrului de Medievistică „Radu Popa“. Sibiu
BCMASI Buletinul Comisiei Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice. Bucureşti
BCŞS Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Arheologie, Muzeologie. Universitatea 1 Decembrie
1918. Facultatea de Ştiinţe. Alba Iulia
Bibliopolis Bibliopolis. Buletin al Asociaţiei Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României. Bucureşti
Biblioteca Biblioteca. Revistă de bibliografie şi ştiinţa informării. Bucureşti
Biharea Biharea. Culegere de Studii. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea
BOR Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia României. Bucureşti
BS Biblioteca Septentrionalis. Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu“. Baia Mare
BŞUPSI Buletin Ştiinţific. Studii istorice. Universitatea din Piteşti. Facultatea de Istorie, Filosofie, Jurnalism.
Catedra de Istorie-Muzeologie. Piteşti
BŞUCDC Buletinul Ştiinţific al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“. Braşov
BŞUP şt. soc. um. Buletin ştiinţific. Universitatea din Piteşti. Seria Ştiinţe Socio-Umane. Piteşti
BŞUP teol. ort. Buletin ştiinţific. Universitatea din Piteşti. Seria Teologie Ortodoxă. Piteşti
BUNA Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare. Bucureşti
CAB Cercetări Arheologice în Bucureşti. Muzeul de Istorie al oraşului Bucureşti. Bucureşti
Caietele INMER Caietele INMER. Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc. Bucureşti
Caietele Revol. Caietele Revoluţiei. Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Bucureşti
Candela Candela. Revistă de Teologie şi Cultură. Arhivele Sucevei şi Rădăuţilor. Suceava
Candela M. Candela Moldovei. Buletinul Oficial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Iaşi
Carpica Carpica. Muzeul Judeţean de Istorie “Iulian Antonesei“. Bacău
CB Cetatea Biharei. Revistă de Cultură şi Istorie Militară. Secţia Teritorială Oradea a Institutului de
Istorie şi Teorie Militară. Oradea
C&C Caiete Critice. Revistă lunară de critică literară şi informaţie ştiinţifică.. Supliment al revistei „Viaţa
Românească“. Uniunea Scriitorilor din România. Bucureşti
CCB Cultura Creştină. Revistă a Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Blaj
CCS Codrul Cosminului.Analele Ştiinţifice de Istorie. Universitatea “Ştefan cel Mare”. Suceava
CCV Casa Cărţii Vâlcene. Revistă de Cultură şi Informaţie. Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul”.
Râmnicu Vâlcea
CDAI Caiete de Antropologie Istorică. Revistă Semestrială publicată de Seminarul de Antropologie
Istorică. Universitatea “Babeş-Bolyai”. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Cluj-Napoca
CE Caietele Echinox. Centrul de Cercetare a Imaginarului. Fundaţia Culturală “Echinox”. Cluj-Napoca
Cibinium Cibinium. Analele Muzeului Etnografic “Astra”. Complexul Naţional Muzeal “Astra”. Sibiu
CIC Caietele Institutului Catolic. Institutul Teologic Romano-Catolic. Bucureşti
Clio 1989 Clio 1989. Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Bucureşti
C Lit. Convorbiri Literare. Uniunea Scriitorilor din România. Filiala Iaşi. Iaşi
CME Caietele Mircea Eliade. Despărţământul Oradea al “Astrei”Oradea
CMV Călugărenii lui Mihai Viteazul. Revistă de Educaţie şi Cultură patriotică. Bucureşti
Colloquia Colloquia. Journal of the Institute of Central European History. “Babeş-Bolyai” University. Cluj-
XV
Napoca
Contemporanul Contemporanul. Ideea Europeană. Revistă Naţională de Cultură Politică şi Ştiinţă. Bucureşti
C Num. Cercetări Numismatice. Muzeul Naţional de Istorie a României. Bucureşti
Corviniana Corviniana. Acta Musei Corviniensis. Muzeul Castelul Corvineştilor. Hunedoara
CR Cetatea Rodnei. Rodna
Cred. S Credinţa Străbună. Foaie Religioasă. Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia. Alba Iulia
Crisia Crisia. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea
C Rom. Cronica Romanului. Revistă de Teologie a Episcopiei Romanului. Roman
C. Silv. Caiete Silvane. Revistă de Cultură. Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei
Populare Sălaj. Zalău
Cs.Sz.M. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Társadalom- és Humántudományok. Csíkszereda
CTC Cele Trei Crişuri. Revistă de Cultură. Oradea
Cultura Cultura. Revistă Internaţională de Filosofia Culturii şi axiologie. Universitatea “Al. I. Cuza”.
Facultatea de Filosofie. Iaşi
Cumidava Cumidava. Muzeul Judeţean de Istorie. Braşov
Dac Dacoromania. Fundaţia “Alba Iulia 1918, pentru Unitatea şi Integritatea României”. Alba Iulia
Dacia Dacia. Revue d’Archeologie et d’Histoire Ancienne. Institutul “V. Pârvan” de l’Academie
Roumaine. Bucureşti
Dacoromania Dacoromania. Academia Română. Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu". Cluj-
Napoca
Danubius Danubius. Istorie-Etnografie. Muzeul Judeţean Galaţi. Galaţi
DI Dosarele Istoriei. Fundaţia Pro Historia. Bucureşti
Dialog Dialog. Revistă de Cultură şi Dezbatere Intelectuală. Iaşi
DL Dacia Literară. Muzeul Literaturii Române Iaşi. Scoietatea Culturală "Junimea". Iaşi
Document Document. Buletinul Arhivelor Militare Române. Bucureşti
Drama Drama. Revistă de Teorie şi Literatură Dramatică. Bucureşti
Drobeta Drobeta. Muzeul Regiunii Porţilor de Fier. Drobeta Turnu Severin
EAS Euro-Atlantic Studies. Universitatea din Bucureşti. Center for Euro-Atlantic Studies. Bucureşti
EBPB Études byzantines et post-byzantines. Académie Roumaine. Société Roumaine d'Études Byzantines.
Bucureşti
ED Ephemeris Dacoromania. Accademia di Romania in Roma. Bucureşti
EJST European Journal of Science and Theology. Academic Organisation for Environmental Engineering
and Sustainable Development. Iaşi
EM Erdélyi Múzeum – Egyesület. Kolozsvár
EM-Dolgozatok Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem-és Régiségtárából. Új sorozat. Kolozsvár
EN Ephemeris Napocensis. Academia Română. Institutul de Arheologie şi Istoria Artei. Cluj-Napoca
Erasmus Erasmus. Revistă a Societăţii de Studii Istorice "Erasmus". Bucureşti
Ethnos Ethnos. Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti". Bucureşti
Euroglob Euroglob. A Review of the Center for International Studies. Bucureşti
Ex Ponto Ex Ponto. Text, Imagine, Metatext. Constanţa
Familia Familia. Revistă de Cultură. Oradea
Forschungen Forschungen zur Volks und Landeskunde. Institutul de Cercetări Socio-Umane Hermannstadt. Sibiu
FR Familia Română. Revistă Trimestrială pentru Credinţa, Istoria, Cultura şi Literatura Românilor de
pretutindeni. Oradea
G Buc. Glasul Bucovinei. Revistă Trimestrială de Cultură. Cernăuţi - Bucureşti
GMR Gândirea Militară Română. Ministerul Apărării Naţionale. Bucureşti
Historia Historia. Publicaţie Lunară editată de Grupul de Presă “Evenimentul Românesc”. Bucureşti
HU Historia Urbana. Comisia de Istorie a Oraşelor din România. Sibiu - Bucureşti
HY Historical Yearbook. Romanian Academy. “Nicolae Iorga” History Institute. Bucharest
ÎP Îndrumător Pastoral – Reîntregirea. Episcopia Ortodoxă Română. Alba Iulia
Ker Sz Keresztény Szó. Gyulafehérvári Római Katólikus Püspökseg. Kolozsvár
Korunk Koruk. Világnézeti, Társadalmi, Tudományos és Művelödési Szemle. Kolozsvár
Libraria Libraria. Studii şi Cercetări de Bibliologie. Biblioteca Judeţeană Mureş. Târgu Mureş
Limes Limes. Revistă de Cultură a Sălajului. Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei
Populare. Sălaj. Zalău
LF Lumen Fidei. Revista Centrului de Studii Religioase "Sfântul Anton de Padova". Institutul Teologic
Franciscan de Grad Universitar din Roman.Roman
MAp Munţii Apuseni. Revistă de cultură. Universitatea din Oradea. Oradea
MareaN Marea Noastră. Revista Ligii Navale Române. Constanţa
Marisia Marisia. Studii şi Materiale. Arheologie. Istorie. Etnografie. Muzeul Judeţean Mureş. Târgu Mureş
Martor Martor. Revue d’Anthropologie du Musée du Paysan Roumain. Bucureşti
Memoria Memoria. Revista Gândirii Arestate. Fundaţia Culturală "Memoria". Bucureşti
XVI
MI Magazin Istoric. Revistă de Cultură Istorică. Bucureşti
MK Magyar kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle. Kolozsvár
MN Muzeul Naţional. Muzeul Naţional de Istoria României. Bucureşti
MSŞIA Memoriile Seţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice. Academia Română. Bucureşti
Muzica Muzica. Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Bucureşti
Müvelődés Müvelődés. Közművelődési Folyóirat. Kolozsvár
NEH Nouvelles Études d’Histoire. Academia Română. Bucureşti
Noesis Noesis. Academie Roumaine, Travaux du Comité Roumain d’Histoire et du Philosofie de Science et
de la Technique. Bucureşti.
O Buz. Orizont Buzoian. Revistă de Cultură Urbană. Studii şi Articole de Istorie Modernă şi Contemporană.
Buzău
Oltenia Oltenia. Studii. Documente. Culegeri. Asociaţia Generală a Arhiviştilor din România. Filialele
Judeţene Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Craiova
Oltenia etno. Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie. Istorie. Etnografie. Muzeul Olteniei. Craiova
OMar Ortodoxia Maramureşeană. Universitatea de Nord. Facultatea de Litere şi Ştiinţe. Baia Mare
OP Oglinzi Paralele. Rovnobezne erkadla. Revistă de Dialog Cultural. Publicaţie bilingvă română-
sârbă.Nădlac
Oraşul Oraşul. Revistă de cultură urbană. Cluj-Napoca
Origini CS Origini. Caiete Silvane. Revistă de Studii Culturale. Centrul Culturii Tradiţionale şi Asociaţia
Origini. Zalău
Orizont buzoian Orizont Buzoian. Studii şi Articole de Istorie Modernă şi Contemporană. Buzău
Ortodoxia Ortodoxia. Patriarhia Română. Bucureşti
OXXI Orizont XXI. Asociaţia Culturală “V. Fl. Dobrinescu”Piteşti
P. Acad. Prelegeri Academice. Academia Română. Filiala Iaşi. Iaşi
PA Patrimonium Apulense. Anuar de Arheologie, Istorie, Cultură, Etnografie, Muzeologie, Conservare,
Restaurare. Ministerul Culturii şi al Cultelor. Directia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional Alba. Alba Iulia
PB Patrimonium Banaticum. Anuar de Arheologie, Istorie, Istoria Artei, Istoria Culturii,
Arhitectură. Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al judeţului
Timiş. Timişoara
Peuce Peuce. Studii şi Comunicări de Istorie şi Arheologie. Institutul de Cercetări Geomuzeale. Muzeul
“Delta Dunării”. Tulcea
Philobiblon Philobiblon. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”. Cluj-Napoca
PNT Politica Naţională. Revistă de Ideologie şi Atitudine Politică Naţională. Timişoara
PU Pro Unione. Fundaţia Culturală “Pro Unione”. Baia Mare
RA Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României. Bucureşti
RB Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud. Bistriţa
RBI Revista Bihoreană de Istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice din România. Filiala Bihor
RBN Revista Bibliotecii Naţionale. Biblioteca Naţională a României. Bucureşti
RESEE Revue des Études Sud-Est Européennes. Academie Roumaine. Institut des Études Sud-Est
Européennes. Bucureşti
RF Revista de Filosofie. Societatea Krisis pentru Dialog şi Reflecţie Filosofică. Universitatea din
Bucureşti. Bucureşti
RI Revista Istorică. Academia Română. Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”. Bucureşti
RIC Revista de Istorie Contemporană. Despărţământul Oradea al “Astrei”. Oradea
RIM Revista de Istorie Militară. Ministerul Apărării Naţionale. Bucureşti
RJSP The Romanian Journal of Society and Politics. Bucureşti
RL România Literară. Uniuniea Scriitorilor din România. Bucureşti
RNMY Romanian Navy Museum Yearbook. Muzeul Marinei Române. Constanţa
Romanoslavica Romanoslavica. Studii Române-Slave. Universitatea din Bucureşti. Bucureşti
RRA Revista Româno-Americană. Fundaţia Americii Statelor Unite. Bucureşti
RRH Revue Roumaine d’Histoire. Académie Roumaine. L’Institut d’Histoire “Nicolae Iorga”. Bucureşti
RRHA-BA Revue Roumaine d’Histoire d’Art. Série Beaux Arts. Académie Roumaine. L’Institut d’Histoire de
l’Art. Bucureşti
RRIC Revista Română de Istoria Cărţii. Biblioteca Academiei Române. Biblioteca Centrală Universitară.
Biblioteca Naţională a României. Bucureşti
RRIS Romanian Review of International Studies. Asociaţia de drept internaţional. Bucureşti
RRS Revista Română de Statistică. Institutul Naţional de Statistică. Bucureşti
RRSB Revista Română de Sociologie. Academia Română. Institutul de Sociologie. Bucureşti
RRSE Revue Roumaine des Sciences Economiques. Académie Roumaine. L’Institut des Recherches
Economiques. Bucureşti
RSz Református szemle.Erdélyi Református Egyházkerület. Kolozsvár
XVII
RT Revista Teologică. Revista Oficială a Mitropoliei Ardealului. Sibiu
SA Studia Asiatica. International Journal for Asian Studies. Centrul de Istorie a Religiilor. Asociaţia
Archaeus. Bucureşti
SAA Studia Antiqua et Archeologica. Universitatea “Al. I. Cuza”. Iaşi
Saeculum Saeculum. Revistă de Sinteză Culturală. Sibiu
SAHIR Studia et Acta Historiae Iudeorum Romaniae. Academia Română. Institutul de Istorie “A. D.
Xenopol”. Bucureşti
SAI Studii şi Articole de Istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice din România. Bucureşti
SC - Satu Mare Studii şi Comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare. Satu Mare
SCEB Studii şi Cercetări Etnoculturale. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud. Bistriţa
SCES Studii şi Comunicări Etnologice. Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Naţionale. Sibiu
SCIVA Studii şi Cercetări de Istorie Veche. Universitatea din Bucureşti. Bucureşti
SDR Studii de Drept Românesc. Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice. Bucureşti
SECE Sud-Estul şi Contextul European. Academia Română. Institutul de Studii Sud-Est Europene.
Bucureşti
SH Studia Hebraica. Centrul pentru Studii Ebraice ”Golstein Goren”. Universitatea Bucureşti. Bucureşti
SIA Studia Iudaica Aradensis. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Centrul de Studii Iudaice. Arad
SIAr Studii de Istorie. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Centrul de Studii Iudaice. Arad
SIB Studii de Istorie a Banatului. Universitatea de Vest. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie.
Timişoara
Silvania Silvana. Cultură. Culte. Patrimoniu. Colegiul Naţional “Silvana”. Zalău
SJ Studia Judaica. Universitatea “Babeş-Bolyai”. Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască "Dr. Moshe
Carmilly". Cluj-Napoca
SM Studia Medievalia. Lucrările Masteratului de Studii Medievale Central-Europene. Universitatea
“Babeş-Bolyai”. Facultatea de Istorie-Filosofie. Cluj-Napoca
SMI Mod Studii şi Materiale de Istorie Modernă. Academia Română. Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”.
Bucureşti
SMIC Studii şi Materiale de Istorie Contemporană. Academia Română. Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”.
Bucureşti
SMIM Studii şi Materiale de Istorie Medie. Academia Română. Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”.
Bucureşti
SSC Studii de Ştiinţă şi Cultură. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Arad
ST Studii Teologice. Patriarhia Română. Bucureşti
Studia eu Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Studia Europea. Cluj-Napoca
Studia eph. Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Ephemerides. Cluj-Napoca
Studia ge. Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Geographia. Cluj-Napoca
Studia h. Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Historia. Cluj-Napoca
Studia iu. Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Jurisprudentia. Cluj-Napoca
Studia oe Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Oeconomica. Cluj-Napoca
Studia p. Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Politica. Cluj-Napoca
Studia philol. Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Philologia. Cluj-Napoca
Studia so. Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Sociologia. Cluj-Napoca
Studia t.cat. Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia-Catholica. Cluj-Napoca
Studia t.cat.l. Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia-Catholica latina. Cluj-Napoca
Studia t.gr.cat.v. Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia Graeco-CatholicaVaradiensis. Cluj-Napoca
Studia t.ort. Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia Ortodoxa. Cluj-Napoca
Studia t. ref. Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia Reformata Transylvanensis. Cluj-Napoca
Suceava Suceava. Istorie. AnuarulMuzeului Naţional al Bucovinei. Suceava
SUCH Studia Universitatis Cibisensis Historica. Seria Historica. Universitatea “Lucian Blaga”. Facultatea
de Istorie şi Patrimoniu “N. Lupu”. Sibiu
SUPMH Studia Universitatis “Petru Maior”. Historia. Târgu Mureş
SUVG Studia Universitatis “Vasile Goldiş”. Arad
Symposia Symposia. Caiete de Etnologie şi Antropolgie. Centrul Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale. Craiova
Synthesis Synthesis. Vulletin du Comité National de Littératura Comparée. Bucureşti
ŞN Şcoala Noastră. Revistă pentru Educaţie şi Cultură Pedagogică. Zalău
Theologos Theologos. Revistă de Studii Teologice, Cultură şi Ecumenism a Episcopiei Romanului. Roman
Tibiscum Tibiscum. Studii şi Comunicări de Etnografie. Istorie. Muzeul Judeţean de Etnografie şi Istorie
Locală. Caransebeş
Tomis Tomis. Revistă de Cultură. Constanţa
Trans R Transylvanian Review. Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. Cluj-Napoca
Transilvania Transilvania. Revistă de Cultură. Centrul Cultural Interbelic Transilvan. Sibiu
XVIII
Tribuna Tribuna. Săptămânal de Cultură. Cluj-Napoca
ŢB Ţara Bârsei. Revistă de Cultură. Braşov
Unu Unu. Revistă de Cultură. Academia de Ştiinţe, Literatură şi Arte. Oradea
Vatra Vatra. Revistă de Socio-Culturală. Târgu Mureş
VJHS Valahian Journal of Historical Studies. Valahia Universitas. Târgovişte
VR Viaţa Românească. Caietele “Viaţa Românească”. Uniunea Scriitorilor din România. Bucureşti
Xenopoliana Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academiei “A. D. Xenopol”. Academia Română. Institutul de
Istorie “A. D. Xenopol”. Iaşi
Zargidava Zargidava. Revistă de Istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice din România. Filiala Bacău. Bacău
1


A. PROBLEME GENERALE

I. Istoriografie, istorici

1. ISTORIOGRAFIE

a. GENERALITĂŢI


1. *** Actele Colocviului "Direcţie şi teme de cercetare în
studiile de gen din România" (The papers of the symposium
"Directions and research subjects in the speciality studies in
Romania). Coordonatori Ionela Băluţă, Ioana Cîrstocea.
Bucureşti, 2003.
2. Berindei, Dan. Stadiul actual al cercetărilor de istorie
modernă (The present state of modern history research). SMI
Mod, 2005, 18, p. 167-168.
3. Boia, Lucian. Două secole de mitologie naţională (Two
centuries of national mythology). Bucureşti, Ed. Humanitas,
2005, 135 p.
4. Boia, Lucian. Mitologia ştiinţifică a comunismului (The
scientific mythology of communism). Bucureşti, Ed.
Humanitas, 2005, 234 p.
5. Boia, Lucian. România, ţară de frontieră a Europei. Ed. a
II-a (Romania, a border country of Europe). Bucureşti, Ed.
Humanitas, 2005, 338 p.
6. Câlţia, Simion. Ce nu s-a întâmplat în istoriografia
românească (What has not happened in Romanian
historiography). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 5-10.
7. Cântec, Florin. Istoria şi tentaţia literaturii (History and
the temptation of literature). Xenopoliana, 2004, 12, nr. 1-4,
p. 40-46.
8. Ciupală, Alin. Istoria femeii, studiile de gen şi
provocările istoriografiei româneşti (History of women, genre
studies and the challenges of Romanian historiography). RI,
2006, 17, nr. 1-4, p. 75-82.
9. Cojoc, Marian. Quo vadit historia? Tomis, 2005, nr. 9, p.
47-51.
10. Coman, Marian. Spaţiul românesc - interpretarea
teologică a geografiei istorice (Romanian territory -
theological interpretation of historical geography). RI, 2006,
17, nr. 1-4, p. 54-60.
11. Dumănescu, Luminiţa. Copilăria prin obiectivul istoriei:
priviri în istoriografiile occidentale şi în istoriografia
românească (Childhood through historical perspective:
introspections in Western historiographies and Romanian
historiography). AŞD, 2006, 2, p. 241-252.
12. Gvrilă, Irina. Calculatorul în istoriografie: analize
cantitative şi calitative (Computers in historiography:
quantitative and qualitative analysis). SMI Mod, 2005, 18, p.
135-148.
13. Gudea, Nicolae. Il cristianesimo daco-romano - nella
storiografia greco-cattolica romena moderna e contemporanea.
Studia t. cat., 2006, 51, nr. 1, p. 145-159.
14. Lobiuc, Ioan. În contra neo-roeslerianismului străin şi
autohton actual (Against present foreign and native neo-
roeslerianism). ASUIlingv., 2005, 51, p. 245-259.
15. Mareci, Harieta. Orizont istoriografic (Historiographic
horizon). G Buc., 2003, 10, nr. 1-2, p. 71-77.
16. Mâciu, Mircea. Cultura şi istoriografia românească sub
semnul axiologiei (Romanian culture and historiography under
the sign of axiology). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 416
p.
17. Motogna, Macarie. Istoriografia privind viaţa monahală
din Ţările Române (Historiography regarding monastical life
in the Romanian Principalities). OMar, 2002, nr. 7, p. 288-
316.
18. Murgescu, Bogdan. Instituţii şi cariere la începutul
secolului XXI (Institutions and careers at the beginning of the
21
st
century). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 11-15.
19. Nicoară, Toader. Pentru o istorie a alimentaţiei şi
consumului în istoriografia românească (For a history of food
and consume in the Romanian historiography). CDAI, 2006, 5,
nr. 1-2, p. 7-12.
20. Ofrim, Alexandru. Practicile scrisului şi lecturii. Stadiul
cercetărilor în istoriografia românească (The practice of
reading and writing. The research stage in Romanian
historiography). Xenopoliana, 2004, 12, nr. 1-4, p. 47-54.
21. Pecican, Ovidiu. Post-communist historiography in
Romania and its methodological dimension: the Cluj School.
Symposia, 2003, p. 239-251.
22. Petrovai, George. Istoria - perpetuă pendulare între
tragic şi măreţ (History - a permanent swinging between tragic
and magnificent). Sighetu-Marmaţiei, Ed. Echim, 2005, 121 p.
23. Pintescu, Florin. Imaginea românilor în viziunea saşilor
transilvăneni (Romanians' image viewed by Transylvanian
Saxons). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 207-212.
24. Popa, Bogdan. O istorie socială şi culturală: istoria
sportului (A social and cultural history: the history of sports).
RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 83-86.
25. Purici, Ştefan; Mareci, Harieta; Vitcu, Dumitru.
"Frontiere" şi "identităţi" în istoriografia românească
postdecembristă ("Borders" and "identities" in Romanian
historiography after 1989). CCS, 2005, 11, p. 171-181.
26. Rizescu, Victor. De la pre-istoria teoriei modernizării la
istoria ideologiilor periferice (From the pre-history of
modernization theory to the history of marginal ideologies).
RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 15-27.
27. Stanciu, Laura. Orientări în studiul discursului istoric.
Aspecte semantice. O propunere pentru istoria Transilvaniei
(Trends in the study of historical speech. Semantic aspects. A
suggestion for the history of Transylvania). Alba Iulia, Ed.
Aeternitas, 2005, 157 p.
2
28. Şandru, Ilie. O stafie bântuie prin Ardeal (A ghost is
haunting Transylvania). Sfântu Gheorghe, Ed. Eurocarpatica,
2005, 162 p.
29. Ştefănescu, Ştefan. La latinité-fondament d'identité
européenne du peuple roumain et de son unité. MSŞIA, 2002,
nr. 27, p. 41-47.
30. *** Tehnici şi tehnologii în comunităţile de ieri şi de azi.
Tinerii cercetează istoria (Techniques and technologies in the
past and present communities. Young people investigating
history). Volum îngrijit de Mirela-Luminiţa Murgescu,
Bogdan Popa,. Bucureşti, Ed. Do-Minor, 2005, 272 p.
31. Ţoca, Vlad. Primele istorii generale ale artei din
România (The first general art history textbooks in Romania).
Studia h., 2003-2004, 48-49, nr. 3, p. 87-104.
32. Vesa, Pavel. Incursiuni în istoriografia ecleziastică
arădeană (Forays in the Arad religious historiography). Arad,
Ed. Gutenberg Univers, 2004, 208 p.
33. Vese, Vasile; Capota, Crina. Frontiere şi identităţi în
istoriografia românească (Borders and identities in Romanian
historiography). CCS, 2005, 11, p. 163-170.
34. Willcocks Pakucs, Mária. Abandonarea unui proiect
reuşit: istoria economică (Dropping out a successful project:
economic history). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 53-54.
35. Zainea, Ion. Cenzura istoriei, istoria cenzurată.
Documente (1966-1972) (The censorship of history, censured
history. Documents (1966-1972). Oradea, Ed. Universităţii,
2006, 321 p.
36. Zub, Alexandru. Clio sub semnul interogaţiei. Idee,
sugestie, figuri (Clio under the question mark. Ideas,
sugestions, images). Iaşi, Ed. Polirom, 2006, 264 p.
37. Zub, Alexandru. Cum să privim trecutul? (How shall we
regard the past?). DL, 2005, 16, nr. 5, p. 1-2.
38. Zub, Alexandru. Discurs istoric şi ego-istoric (Historical
and ego-historical discourse). Academica, 2006, 16, nr. 48-49,
p. 62-71; Zargidava, 2006, 5, p. 5-23.
39. Zub, Alexandru. Istoria ca lectură a lumii (History as
world's reading). Xenopoliana, 2004, 12, nr. 1-4, p. 1-3.
40. Zub, Alexandru. Spaţiul carpato-danubian şi paradigma
migraţiei (Carpathian-Danubian area and the migration
paradigm). C Lit., 2005, 138, nr. 3, p. 18-22.


b. VECHE

41. Lazarovici, Gheorghe. Culturile Precriş I, Precriş II şi
Postcriş I, Postcriş II (The Cultures Precriş I, Precriş II şi
Postcriş I, Postcriş II). ATS, 2005, 4, p. 23-78.
42. Rados, Leonidas. Sub semnul acvilei. Preocupări de
bizantinistică în România până la 1918 (Under the sign of the
eagle. Byzantinism in Romania up to 1918). Alexandru Zub,
Prefaţă de. Bucureşti, Ed. Omonia, 2005, 474 p.
43. Şeulean, Anamaria. Consideraţii privind unele denumiri
atribuite complexului cultural Starcevo-Criş şi principalele
sale faze în istoriografia românească (Considerations regarding
some names given to the cultural ensemble Starcevo-Criş and
its main phases in Romanian historiography). BCIVA, 2006, 4,
p. 7-12
.


c. MEDIEVALĂ

44. *Achim, Dan Valeriu. Ştefan cel Mare şi Sfânt în scrieri
de epocă (Stephen the Great and Saint in the workings of the
epoch). PU, 2004, 7, nr. 1-2, p. 11-18.
45. Andreescu, Ştefan. Despre un fragment din Letopiseţul
Cantacuzinesc (On an excerpt from the Cantacuzino
Chronicle). RI, 2005, 16, nr. 3-4, p. 161-162.
46. Bolocan, Carmen-Maria. Dreptcredinciosul voievod
Ştefan cel Mare şi Sfânt în lumina letopiseţelor: sfinţenie, mit
şi realitate (The allfaithful voivod Stephen the Great and Holy
in the light of chronicles: holiness, myth and reality).
ASUIteol.., 2004, 9, p. 7-18.
47. Cristea, Ovidiu. Medievistica românească după 1990:
câteva opinii (Romanian medievistics after 1990: some
opinions). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 50-53.
48. Cristea, Ovidiu. Ştefan cel Mare în sursele veneţiene:
câteva consideraţii (Stephen the Great in Venetian sources:
some considerations). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 101-113.
49. Edroiu, Nicolae. Istoricul cercetărilor privind Răscoala
lui Horea (1784-1785). Cu bibliografia răscoalei pe anii 1784-
2004 (The history of the research work on Horea's uprising
(1784-1785). The bibliography of the uprising for 1784-2004).
MSŞIA, 2004-2005, 29-30, p. 69-188.
50. Florea, Carmen. Universal/ regional - una dintre
provocările metodologice ale cercetării cultului sfinţilor în
istoriografia ultimelor două decenii (Universal/ local - one of
the methodological challenges of the research on the cult of
saints in the last two decades historiography). Studia h., 2005,
50, nr. 2, p. 145-156.
51. *Georgiţă, M. Istoriografia iluministă despre impactul
Reformei asupra românilor din Transilvania (Enlightenment
historiography about the impact of Reformation on the
Romanians in Transylvania). Crisia, 2006, 34, p. 119-132.
52. Nicoară, Simona. Secularizarea, decreştinarea, laicizarea
în dezbaterile istoriografiei (Secularisation, dechristianization,
laicization in historiographical debates). Studia h., 2005, 50,
nr. 2, p. 37-61.
53. Popescu, Dan Alexandru. Evul Mediu. Mozaic din ieri
şi azi. Atitudini de istoric. Le Moyen Âge. Mosaique d'hier et
d'aujourd' hui. Attitudes d'historien. Sibiu, Ed. Universităţii
Lucian Blaga, Continent, 2003, 212 p.
54. Răchită-Aslan, Margareta. Atitudinea civică şi
imaginea princiară. Superstiţii şi paralele biblice în cronicile
transilvănene (1540-1660) (Civic attitude and princely image.
Superstitions and bible analogies in Transylvanian chronicles
(1540-1660). AŞD, 2006, 2, p. 211-218.
55. Stoian, Virgil. Prima Enciclopedie şi Valahia (The first
Encyclopedia and Wallachia). Historia, 2006, 5, nr. 51, p. 17-
21.
56. Szegedi, Edit. Tradiţie şi inovaţie în istoriografia
săsească între baroc şi iluminism (Tradition and innovation in
Saxon historiography between baroque and enlightment). Cluj-
Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004, 351 p.
3
57. Zăloagă, Marian. Imaginea lui Iosif al II-lea în scrisul
săsesc între anii 1770-1790 (The image of Joseph II in Saxon
writings between 1770-1790). AIGS, 2004, 7, p. 79-100.
58. Zub, Alexandru. Iluminismul în spaţiul danubiano-
carpatin (Note istoriografice) (The Enlightenment in the
danubian-carpathian area - historiographic notes). Vatra, 2006,
11-12, p. 37-39.
59. Zuică, Eugen. Istoria catolicismului în Ţările Române în
secolul al XVII-lea. Izvoare şi istoriografie (History of
catholicism in 17
th
Romanian Principalities. Sources and
historiography). ABr., 2004, 5, nr. 5, p. 89-110
.


d. MODERNĂ

60. Ianoş, Rodica. Istoria învăţământului în epoca modernă:
schiţă istoriografică şi analiză critică (History of education in
modern times: historiographic outline and critical review).
AŞD, 2006, 2, p. 361-370.
61. Pintilie, Serinela. Influenţe germane asupra unor istorici
români (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) (German
influences on some Romanian historians - the second half of
the 19
th
century). ASUIist., 2004, 50, p. 133-150.
62. Vitcu, Dumitru. Personalitatea şi opera lui Ştefan cel
Mare în creaţia istoriografică a unui romantic (The
achievements and personality of Stephen the Great in the
historiographic work of a romantic). CCS, 2004, 10, p. 69-74.


e. CONTEMPORANĂ

63. Agrigoroaiei, Ion. Despre neoliberalismul românesc.
Teze şi idei (About the Romanian neo-liberalism. Thesis and
ideas). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 103-112.
64. Alexandrescu, Mihai. Aspecte istoriografice privind
studiul relaţiilor internaţionale în România interbelică
(Historiographical aspects regarding the study of international
relations in interwar Romania). AŞD, 2006, 2, p. 421-428.
65. Anton, Mioara. Avatarurile investigării regimului
comunist (Changes of the communist regime investigations).
RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 41-45.
66. Banu, Florian. Aportul Securităţii la istoriografia actului
de la 23 august 1944 (The contribution of the Securitate to the
historiography of the act of August 23, 1944). DI, 2004, 9, nr.
8, p. 47-52.
67. *Băncilă, Ionuţ Daniel. History of religions and
Orthodox theology in communist Romania (1948-1989).
Archaeus, 2006, 3, nr. 10, p. 131-155.
68. Berindei, Dan. Starea istoriografiei române (The
condition of the Romanian historiography). MSŞIA, 2004-
2005, 29-30, p. 17-26.
69. *Bocholier, Francois. Revenirea sau permanenţa ideii
naţionale? Istoriografia română şi maghiară asupra
Transilvaniei în vremea regimului comunist (Return or
permanence of the national idea? Romanian and Hungarian
historiography on Transylvania during the communist regime).
AIICN, 2006, 45, p. 439-448.
70. Borcea, Liviu. Între clişee şi circumspecţie (Between
cliché and vigilence). Familia, 2006, 42, nr. 1, p. 78-80.
71. Catalan, Gabriel. Instituţii, practici şi personalităţi la
începuturile sovietizării culturii şi istoriografiei româneşti
(Institutions, practices and personalities at the beginning of the
sovjetizations of the Romanian culture and historiography).
AIICN, 2005, 44, p. 439-462.
72. Catalan, Gabriel. Metamorfozele lui 23 august '44:
istoriografie - realism politic - cultură civică (The
metamorphosis of August 23, 1944: historiography - political
realism - civic culture). DI, 2004, 9, nr. 8, p. 53-55.
73. Cioflâncă, Adrian. "Gramatica disculpării" în
istoriografia comunistă. Distorsionarea istoriei Holocaustului
în timpul regimului Ceauşescu ("The grammar of exoneration"
in the communist historiography. The distorsion of the
Holocaust during Ceauşescu regime). AIIX, 2005, 42, p. 627-
644.
74. Cioroianu, Adrian. Istoria - o poveste cu mulţi eroi,
timpuri trecute şi ceva profesionism (History- a many heroed
story, past times and some professionalism). Familia, 2006,
42, nr. 1, p. 69-73.
75. Cliveti, Gheorghe. Istorie socială şi istorie politică. Cu
privire la liberalismul românesc (Social and political history.
About the Romanian liberalism). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-
4, p. 234-237.
76. Conovici, Iuliana. Ortodoxie şi internet sau ortodoxie
versus internet? Contribuţiile studiului asupra "ortodoxiei
virtuale" (Othodoxy and internet or orthodoxy versus internet?
The study of "virtual orthodoxy"). SUPMH, 2006, 6, p. 243-
254.
77. Crăciun, Corneliu. Zigzaguri istoriografice şi obsesia
cărţii fundamentale (Historiographic zig-zag and the obsession
of the fundamental book). Familia, 2006, 42, nr. 1, p. 81-91.
78. Dinulescu, Constantin. O polemică istoriografică
privind graniţa de vest a României în 1918 (A historiographic
polemics regarding the Western border of Romania in 1918).
CB, 2005, nr. 2, p. 18-20.
79. Dobrescu, Vasile; Giura, Lucian. Istoriografia română
de după 1989 cu privire la regimul comunist din România -
puncte de vedere (The Romanian historiography after 1989
about the communist régime in Romania - points of view).
SUCH, 2004, 1, p. 293-301.
80. Dumitraşcu, Sever; Zainea, Ion. Acţiunea masonică
orădeană "Focarul" sau urmărirea istoriografiei române (1986-
1991) (The masonery action "The focus" in Oradea, or
following the Romanian historiography (1986-1991). Oradea,
Ed. Universităţii, 2004, 434 p.
81. Dură, Nicolae. Dreptul şi religia. Normele juridice şi
normele religios-morale (Law and religion. Juridical standards
and moral-religions rules). ST, 2003, 55, nr. 3-4, p. 3-9.
82. Faur, Antonio. Consideraţii privind istoriografia militară
românească (1990-2000) (Considerations about the Romanian
military historiography 1990-2000). CTC, 2004, 15, nr. 1-3, p.
49-54.
83. Faur, Antonio. Probleme fundamentale ale istoriografiei
contemporane (Main problems of contemporary
4
historiography). RIC, 2006, 1, nr. 2, p. 3-5.
84. Grad, Cornel. Istorici din Maramureş, Satu Mare şi Sălaj
(15 fişe - articol pentru Enciclopedia istoriografiei româneşti,
2003) (Historians from Maramureş, Satu Mare and Sălaj -15
card-articles for the Encyclopedia of the Romanian
historiography, 2003). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr.
2, p. 207-216.
85. Ioncioaia, Florea. Liberalismul sălbatic. Note
metodologice asupra istoriografiei liberalismului românesc
(Wild liberalism. Methodological notes on the historiography
of the Romanian liberalism). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p.
20-46.
86. Lascu, Stoica. Contribuţii dobrogene în armenologia
contemporană (Dobruja contributions to contemporary
armenology). Ex Ponto, 2004, 2, nr. 4, p. 186-193.
87. Lascu, Stoica. Radiografierea ştiinţifică a unui sfert de
istorie dobrogeană (1918-1944) (Scientific radiography of a
quarter of a century Dobruja history (1918-1944). Ex Ponto,
2005, 3, nr. 2, p. 192-196.
88. Maleon, Petru-Bogdan. Liberalismul românesc şi
avatarurile "tranziţiei" (The Romanian liberalism and the
transition's torments). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 255-
259.
89. Michelson, Paul. Romanian Liberalism, 1800-1947.
Definition, Periodization and a Research Agenda.
Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 3-19.
90. *Mihalache, Andi. Identităţi în controversă. Noi şi
germanii în istoriografia anilor 1948-1965 (Identities under
controversy. We and the Germans in the historiography of the
years 1948-1965). Altera, 2005, nr. 11, p. 270-279.
91. Mişcoiu, Sergiu. De când se opune liberalismul naţiunii?
Despre falsa ipoteză a incompatibilităţii dintre teoriile liberale
şi discursul naţional (Since when is liberalism opposed to
nation? About false hypothesis of incompatibility between
liberal theories and national discourse). Xenopoliana, 2005,
13, nr. 1-4, p. 238-243.
92. Moisa, Gabriel. Nicolae Ceauşescu şi proiectul
Tratatului de Istoria României (Nicolae Ceauşescu and the
project of The Romania's History Treatise). A Som., 2004, 3, p.
295-308.
93. Moisa, Gabriel. Reevaluări istoriografice
(Historiographical re-assessments). Familia, 2006, 42, nr. 1, p.
62-68.
94. Moldovan, Silviu. Istoriografia contemporană sub
impactul noilor surse primare (Contemporary historiography in
the light of new primary sources). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 27-
36.
95. Moşneagu, Bogdan. Percepţii asupra ideii de stat în
libertarianismul american şi liberalismul românesc (Perception
about the idea of State in American libertarianism and
Romanian liberalism). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 229-
233.
96. Pecican, Ovidiu. Istoriografia transilvană după 1989:
contacte formative (Transylvanian historiography after 1989:
growing contacts). AIIX, 2005, 42, p. 645-666.
97. Pecican, Ovidiu. Poarta leilor. Istoriografia tânără din
Transilvania (1990-2005) (The lions' gate. The new
Transylvanian historiography (1990-2005). Cluj-Napoca, Ed.
Grinta, 2005, 245 p.
98. Platon, Alexandru-Florin. Istoriografia română recentă.
Câteva tendinţe (Recent Romanian historiography. Some
tendencies). Familia, 2006, 42, nr. 1, p. 57-61.
99. *Prodan, Dan. Teritoriile româneşti sub stăpânire
otomană în istoriografia românească a secolului al XX-lea
(Romanian territories under Ottoman domination in 20
th

century Romanian historiography). SAI, 2006, 71, p. 189-211.
100. Rădulescu, Sorin Mihai. Gânduri despre
liberalismul românesc: un viitor pentru trecut (Thinking about
the Romanian liberalism: a future for the past). Xenopoliana,
2005, 13, nr. 1-4, p. 47-51.
101. Sigmirean, Cornel. The history of Romanian elites
of Transylvanian society in the postcommunist historiography.
AIGS, 2004, 7, p. 266-280.
102. Stoica, Valeriu; Aligică, Paul Dragoş. Privind spre
viitor: liberalismul românesc în orizontul următorului deceniu
(Looking to the future: the Romanian liberalism in the next
decade). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 226-228.
103. Şincan, Maria Anca. Dezbaterea asupra adevărului,
istoria bisericii în mâna istoricului (Debate on truth, the history
of the church from the historian's perspective). SUPMH, 2006,
6, p. 233-242.
104. Ştefănescu, Barbu. Istoriografia română actuală -
câteva accente (Present Romanian historiography - some
aspects). Familia, 2006, 42, nr. 1, p. 50-56.
105. Tomi, Raluca. Studiile italiene - tendinţe actuale
(Italian studies - present trends). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 62-
73.
106. Tudor Pavelescu, Alina. Politică, memorie, istorie:
istoriografia comunismului românesc după 1989 (Politics,
memory, history: historiography of Romanian communism
after 1989). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 36-41.
107. *Vasile, Cristian. Câteva reflecţii privind
istoriografia ecleziastică recentă şi sursele sale (Reflections
about ecclesiastical recent historiography and its sources).
SMIC, 2006, nr. 5, p. 225-234.
108. Vatamaniuc, D. Bucovina în istoriografia franceză
din ultimii ani (Bukovina in the French historiography of the
last years). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 439-442.
109. Zub, Al. Cultură istorică şi modernizare în România
secolului XX (Historical culture and modernization in
Romania in the 20
th
century). Academica, 2005, 15, nr. 43, p.
39-43; Zragidava, 2006, 5, 71-80.
110. Zub, Alexandru. De ce liberalism? (Why
liberalism?). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 1-2.
111. Zub, Alexandru. Multiculturalism şi spirit liberal
(Multiculturalism and free spirit). Xenopoliana, 2005, 13, nr.
1-4, p. 244-245.
112. Zub, Alexandru. Procesul comunismului:
dimensiunea istoriografică (The trial of communism:
historiographic dimension). Memoria, 2006, nr. 57, p. 10-13.
113. Zub, Alexandru. Teritoriu şi teritorii în discursul
istoric (Territory and territories in historical discourse).
MSŞIA, 2004-2005, 29-30, p. 7-15.

5
2. VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

114. *** Actele Simpozionului - Banatul, trecut istoric şi
cultural. Radovi Simpozijuma Banat istorijska i kulturna
prošlost (Banat, historical and cultural past). Timişoara, Novi
Sad, Reşiţa, Marineasa, 2005, 432 p.
115. Berindei, Dan; Rusu, Dorina N. Activitatea Secţiei
de Ştiinţe Istorice şi Arheologie pe anii 2004 şi 2005 (The
activity of the history sciences and archaeology department for
2004 and 2005). MSŞIA, 2004-2005, 29-30, p. 215-222.
116. Blînda, Virginia; Nicolae, Simona. Vie
scientifique de l'Institut d'Etudes Sud-Est Européennes 2003.
RESEE, 2004, 42, nr. 1-4, p. 421-437.
117. *** Centrul de cercetare a imaginarului. Proiecte de
cercetare (The Center for the research of imaginary. Research
projects). CE, 2004, 7, p. 317-346.
118. Chindriş, Ioan. Indici de vizibilitate ai Institutului
de Istorie "G. Bariţ" în anul 2003 (Scientific contribution of
the "George Bariţ" History Institute in 2003 - History
Department). AIICN, 2004, 43, p. 713-720.
119. Ciută, Jean. O retrospectivă necesară. Un deceniu
de la reuniunea ştiinţifică istorico-agrară internaţională de la
Bacău (A needed retrospective. A decade after the
international historical-agrarian scientific meeting in Bacău).
Carpica, 2004, 33, p. 271-273.
120. *** Comisia bilaterală a istoricilor din România şi
Federaţia Rusă. Sesiunea a IX-a (Bilateral commission of
Romanian historians and the Russian Federation. The 9
th

session). Coordonatori: Florin Constantiniu, Marian Cojoc.
Constanţa, Ed. Muntenia, 2005, 272 p.
121. Dobrescu, Roxana. Chronique de l'Institut
d'Archeologie "Vasile Pârvan" 2000-2002. Dacia, 2004-2005,
48-49, p. 471-479.
122. Edroiu, Nicolae. A VI-a Reuniune a Comisiei
Mixte de Istorie Româno-Slovacă (Bratislava, 25-28 mai
2004) (The Romanian-Slovakian History Commission).
AIICN, 2004, 43, p. 722-724.
123. *Fodac, Florina. Le premier Congrès International
d'Études Byzantines (Bucarest, 14-20 avril 1924). Prémisses et
contexte historique d'organization. EBPB, 2006, 5, p. 509-522.
124. Iacob, Dan Dumitru. Oraşul şi privilegiile sale.
Clujul - oraş liber regal la 600 de ani (The city and its
privilegies. Cluj - free, royal town at 600 years). HU, 2006, 14,
nr. 1, p. 203-205.
125. Iaţencu, Rodica. Seminarul ştiinţific cu tema:
Trăirea locală a identităţii naţionale (The seminary "Local
national identity"). ANB, 2003, 10, nr. 2, p. 553-554.
126. Iliescu, Ion. Institutul Revoluţiei Române la început
de drum (16 ani de la victoria Revoluţiei Române (The
Institute for the Romanian Revolution at the beginning -16
years since the victory of the Romanian revolution). Caietele
Revol., 2006, 2, nr. 1, p. 38-44.
127. *** Indici de vizibilitate ai Institutului de Istorie
"George Bariţ" în anul 2004 (Scientific contribution of the
"George Bariţ" History Institute in year 2004). AIICN, 2005,
44, p. 629-641.
128. Ioniţă, Viorel. A doua întrunire a grupului de lucru
pentru studiul unirii bisericeşti din Ardeal (Alba Iulia, 10-16
iulie 2003). O evaluare în perspectiva europeană (The second
meeting of the group for the study on the church unification in
the European pespective). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 165.
129. Mândruţ, Stelian. Comisia Mixtă de Istorie
Româno-Maghiară (Arad, 20-21 mai 2004) (The Romanian-
Hungarian History Commission). AIICN, 2004, 43, p. 721-
722.
130. *Mândruţ, Stelian; Bedecean, Mihaela. Anuarul
Institutului de Istorie Cluj. Anuarul Institutului de Istorie Cluj
Napoca. Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţ" din Cluj
Napoca. Series Historica (1996-2006). Indice bibliografic (The
yearbook of the Institute of History Cluj. The yearbook of the
"George Bariţ" Institute of History, Cluj-Napoca.
Bibliographic index). AIICN, 2006, 45, p. 609-644.
131. Milian, Radu. Zilele Muzeului Ţării Crişurilor (The
days of the Museum Ţara Crişurilor). RBI, 2004, 2, nr. 2, p.
78-80.
132. Olaru, Marian. A XII-a sesiune anuală de referate
şi comunicări, cu participare internaţională a Centrului pentru
studierea problemelor Bucovinei: "Bucovina la intersecţia
civilizaţiilor, 230 de ani de la încorporarea nord-vestului
Moldovei în Imperiul Austriac" (The 12
th
yearly scientific
international meeting of the Center for the study of Bukovina:
"Bukovina at the crossing of civilization, 230 years since the
North-Western part of Moldavia was incorporated in the
Austrian Empire). ANB, 2005, 12, nr. 2, p. 665-667.
133. Oşca, Alexandru. Actualitatea unei instituţii cu
tradiţii - Serviciul istoric al Statului Major General (The
present importance of a traditional institution - the historical
service of the General Headquarters). Document, 2005, 8, nr.
2-3, p. 50-53.
134. *Otu, Petre. Congresul Internaţional de Istorie
Militară de la Madrid (The International Congress of Military
History in Madrid). SAI, 2006, 71, p. 291-293.
135. Panţel Cenuşer, Gabriela. Activitatea ştiinţifică a
Institutului [de Cercetări Socio-Umane Sibiu] (1999-2004)
(Scientific activity of the Institute for socio-humanistic
research in Sibiu (1999-2004). AICS, 2000-2004, 7-11, p. 299-
307.
136. Panţel, Gabriela. Activitatea ştiinţifică a
Institutului [de Cercetări Socio-Umane Sibiu] în anul 2005
(Scientific activity of the Institute [of social and human
research in Sibiu] in 2005). AICS, 2005, 12, p. 329-332.
137. *** Raport asupra celei de-a treia întâlniri a grupei
de lucru convocată de către Fundaţia "Pro Oriente" la Alba
Iulia, din 30 iunie până la 6 iulie 2005, pentru studierea unirii
bisericeşti din Transilvania (The 3
rd
meeting of the Foundation
"Pro Oriente" from Alba Iulia, June 30
th
- July 6
th
, 2005, on the
study of the church union in Transylvania). AUA hist., 2006,
10, nr. 2, p. 161-165.
138. Schipor, Vasile I. Anul "Ştefan cel Mare şi Sfânt -
500" (The year "Stephen the Great and Holy" - 500). ANB,
2004, 11, nr. 2, p. 505-512.
139. Schipor, Vasile I. Centrul pentru studierea
problemelor Bucovinei. Destinul unui proiect ştiinţific (Center
for the study of Bukovina questions. The destiny of a scientific
project). ANB, 2003, 10, nr. 2, p. 365-380; 2004, 10 p. 241-
252.
140. Schipor, Vasile I. A XII-a sesiune anuală de
referate şi comunicări ştiinţifice a Centrului pentru studierea
problemelor Bucovinei, cu tema: "Simbolistica naţional-
comunistă din România. Cazul Bucovinei istorice". Rădăuţi,
6
24 septembrie 2004 (Scientific session of Bukovina Research
Center: "The national-communist symbols in Romania. The
case of the historical Bukovina". Rădăuţi, September 24,
2004). ANB, 2004, 11, nr. 2, p. 511-512.
141. *** Simpozionul internaţional "Monumente istorice
din România - valori ale patrimoniului cultural european",
ediţia a X-a (2003). Marius Porumb la 60 de ani (The
international symposium entitled "Historical monuments in
Romania - values of European cultural patrimony", 10
th

edition (2003). Marius Porumb at 60). AT, 2002-2003, 12-13,
p. 333-335.
142. Stanciu, Ioan. Activitatea Institutului de Arheologie
şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul Arheologie (2001-2002)
(The activity of the Institute of Archaeology and History of
Art in Cluj. Archaeology division (2001-2002). EN, 2002, 12,
p. 343-348.
143. Stanciu, Ioan. Activitatea Institutului de Arheologie
şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul Arheologie (2003) (The
activity of the Institute of Archaeology and History of Art in
Cluj. Archaeology division (2003). EN, 2003, 13, p. 345-348.
144. Suttner, Ernst Christoph. Diskussionspunkte fűr
Tagesordmungspunkt I. -Kritische Anmerkungen zu den
Beiträgen in den "Annales Universitatis Apulensis, Series
Historica" 6/II (2002), geordnet gemäß der Reihenfolge in den
"Annales". AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 151-164.
145. Vartic, Gheorghe. Institutul pentru Studii Politice
de Apărare şi Istorie Militară, prezenţă activă în viaţa
ştiinţifică internaţională (Institute of Defense Political Studies
and Military History, active presence in international scientific
life). RIM, 2004, nr. 6, p. 46-54.
146. Vatamaniuc, D. Bucovina în viziunea a trei
instituţii de cercetare (Bukovina viewed by three research
institutes). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 339-342; Bucovina.
147. Vatamaniuc, D. Centrul de Studii "Bucovina" la un
deceniu de activitate ("Bukovina" Centre for Studies, ten years
of activity). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 317-326.
148. Vatamaniuc, D. Conferinţa internaţională în
problemele Bucovinei (The International Conference on
Bukovina). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 393-395.3. PERCEPŢIA ISTORIEI ROMÂNIEI ÎN ISTORIOGRAFIA STRĂINĂ

149. Berindei, Dan. La France et la constitution de la
Roumanie moderne. Academica, 2006, 16, nr. 48-49, p. 11-13.
150. Berindei, Dan. Românii şi Europa. Realităţi istorice
(Romanians and Europe. Historical facts). MSŞIA, 2003, nr.
28, p. 33-36.
151. Boghian, Vasile Constantin. Românii - între Păcală
şi Mioriţa (The Romanians between "Păcală" and "Mioriţa").
Suceava, Ed. Accent Print, 2006, 214 p.
152. Broglie, Gabriel de. L'Institut de France et
l'Académie Roumaine, évocations historiques. Academica,
2006, 16, nr. 48-49, p. 8-10.
153. Buga, Vasile. 1971-2001: 23 august 1944 în
viziunea istoriografiei sovietice şi ruse (1971-2001: August 23,
1944 in the Soviet and Russian historiography). DI, 2004, 9,
nr. 9, p. 51-58.
154. Constantiniu, Laurenţiu. România în documentele
sovietice (Romania in the Soviet documents). DI, 2005, 10, nr.
9, p. 40-43.
155. Crişan, Maria. Cărturari nordici despre geţi şi
limba lor scrisă. Ed. a II-a (Scholars from Northern Europe
about the Getae and their written language). Bucureşti, Ed.
Arvin Press, 2004, 194 p.
156. Csetri, Elek. Európa és Erdély: tanulmányok és
források. (Europe and Transylvania - studies and sources).
Kolozsvár, Kriterion Kiadó, 2005, 414 p.
157. Dăncuş, Mihai. Scriitori şi savanţi maghiari despre
etniile din Maramureş (Hungarian writers and scientists about
the ethnics from Maramureş). AMMar, 2004, nr. 2, p. 17-35;
2005, 3, p. 147-174.
158. Del Chiaro, Anton-Maria. Revoluţiile Valahiei
(Wallachia's revolutions). Traducere din anul 1929 de S. Cris-
Cristian. Iaşi, Ed. Tehnopress, 2005, 168 p.
159. Edroiu, Nicolae. Jacques Pierre Brissot (1754-
1793) şi românii transilvăneni. Studii şi anexe (Jacques Pierre
Brissot (1754-1793) and the Romanians from Transylvania.
Study and addenda). Bucureşti, Ed.România Press,2006,206 p.
160. Erbiceanu, Constantin. Cronicarii greci care au
scris despre români în epoca fanariotă (Greek chroniclers
about the Romanians in the Phanariot epoch). Postfaţă de
Andrei Pippidi. Bucureşti, Cronicar, 2003, 362 p.
161. Iordan, Constantin. Venizelos şi românii
(Venizelos and the Romanians). Bucureşti, Ed. Omonia, 2004,
364 p.
162. *** Izvoare narative privind revoluţia română de la
1821. F. G. Laurean şi opera sa despre români (Narrative
sources regarding the revolution of 1821. F. G. Laurean and
his work about Romanians). Craiova, Ed. Alma, 2006, 216 p.
163. *Lazăr, Cătălin. "Gesta Hungarorum", cronica
notarului anonim. Scurtă consideraţie ("Gesta Hungarorum"
the chronicle of the anonymous notary. Brief considerations).
BCM, 2003, 2, p. 9-13.
164. Madgearu, Alexandru. The Romanians in the
Anonymous Gesta Hungarorum. Truth and fiction. Cluj-
Napoca, Ed. Romanian Cultural Institute, 2005, 218 p.
165. Mărculeţ, Vasile. Ioan de Hunedoara şi cruciada
antiotomană târzie în viziunea istoriografiei bizantine din
secolele XV-XVI. Studii (Ioan de Hunedoara and the late anti-
Ottoman crusade in the Byzantine historiography of the 15
th
-
16
th
centuries. Studies). Prefaţă de Lucian Giura. Mediaş, Ed.
Muzeului Municipal, 2004, 103 p.
166. *Moisa, G. Preocupări de istorie a Transilvaniei în
istoriografia occidentală 1965-1989 (Historical preoccupations
on Transylvania in Western historiography). Crisia, 2006, 34,
p. 339-367.
167. *** Oraşul românesc şi lumea rurală. Realităţi
locale şi percepţii europene la sfârşitul secolului al XVII-lea şi
începutul celui de-al XIX-lea (The Romanian town and the
rural world. Local realities and European perceptions at the
end of the 18
th
century and the beginning of the 19
th
century).
Volum îngrijit de Ileana Cazan, de Buşă, Daniela. Brăila, Ed.
Istros, 2004, 183 p.
168. Păltănea, Paul. Incunabule italiene cu ştiri despre
daci în colecţiile Bibliotecii "V. A. Urechia" Galaţi (Italian
incunabula comprising news about Dacians in the collections
7
of the "V. A. Urechia" Library in Galaţi). RRIC, 2005, 2, nr. 2,
p. 7-11.
169. *** Pologne-Roumanie. Intégration Européenne
(XVIIIe-XXe siècles). Warszawa, Instytut Histori PAN, 2004,
188 p.
170. Popescu, Dan Alexandru. Dei gratia... Sacre et
couronnement medieval. Moyen Âge en France et Moyen Âge
dans les Principautés Roumaines (VIII
e
-XVIII
e
siécle). Sibiu,
Ed. Continent, 2002, 195 p.
171. Purici, Ştefan. Trecutul Bucovinei în viziunea
istoriografiei ucrainene contemporane (1991-2002)
(Bukovina's past in the view of Ucrainian contemporary
historiography (1991-2002). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 43-52.
172. *Spinei, Victor. Les roumains et la grande invasion
mongole dans les oeuvies des chroniqueurs florentins de la
première moitiè du XIV
e
siècle. SA, 2001, 2, nr. 1-2, p. 17-38.
173. Stănculescu, Ileana. Două imagini ale Transilvaniei
în geografia lui Botero şi traducerea românească (Two images
of Transylvania in Botero's geography and the Romanian
translation). AMP, 2005, 27, p. 489-496.
174. Stroia, Marian. Între Levant şi Europa modernă.
Impact extern şi mentalitate tradiţională în spaţiul românesc
(1774-1848) (Between Levant and modern Europe. External
impact and traditional mentality in the Romanian areal (1774-
1848). Bucureşti, Ed. Semne, 2006, 213 p.
175. Suciu, Ioan Alexandru. România şi Comisia
Europeană a Dunării (1856-1948) (Romania and the European
Commission of the Danube (1856-1948). Constanţa, Ed. Ex
Ponto, 2005, 380 p.

176. Vitcu, Dumitru. România şi dilema angajării în
prima conflagraţie mondială. Percepţii americane (Romania
and the dilemma of engaging in World War I. American
views). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 37-42.
177. Vlad, Laurenţiu. Ecouri româneşti în presa
franceză: L'Illustration, 1843-1944. Ediţia a doua revăzută şi
adăugită (Romanian echoes in the French press: L'Illustration,
1843-1944. 2
nd
revised and added edition). Bucureşti, Ed.
Universităţii, 2005, 227 p.
178. Zub, Alexandru. Rencontres roumaines-françaises
dans l'espace de l'historiographie. Academica, 2006, 16, nr. 48-
49, p. 17-21.


4. ISTORICI

179. Dobrescu, Alexandru. Bălcescu şi Florian Aaron
(Bălcescu and Florian Aaron). VR, 2006, 101, nr. 4-5, p. 54-
58.
180. *** Istorici români de azi, mică enciclopedie
(Contemporary Romanian historians, a small enciclopedia).
Editor: Stelian Neagoe. Bucureşti, Ed. Machiavelli, 2003, 232
p.
181. Ligor, Alexandru. Grigore Ureche, Miron Costin,
Constantin Cantacuzino Stolnicul, Ion Neculce, cronicari?
(Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino
Stolnicul, Ion Neculce, chroniclers?). Iaşi, Ed. Junimea, 2004,
374 p.
182. Mitu, Mihai. Bibliologicale (Bibliological topics).
RRIC, 2005, 2, nr. 2, p. 110-123.
183. Panait, Panait I. Istorici pe care i-am cunoscut
(Historiens whom I've met). MI, 2005, 39, nr. 8, p. 71-75.
184. Pentelescu, Aurel. Nicolae Iorga şi Gheorghe I.
Brătianu. Aspecte ale relaţiilor dintre cei doi savanţi. 65 de ani
de la asasinarea lui Nicolae Iorga (27/28 noiembrie 1940)
(Nicolae Iorga and Gheorghe I. Brătianu. Aspects of the
relations between the two scholars. 65 years since the
assasination of Nicolae Iorga (Nov. 27/28, 1940). CB, 2006,
nr. 2, p. 16-23.
185. Răhăian, Laurenţiu Horia. Câteva aspecte din
operele istoricilor A. D. Xenopol şi Constantin C. Giurescu
referitoare la Ştefan cel Mare şi epoca sa (Some aspects from
the works of AD Xenopol and Constantin C. Giurescu
concerning Stephen the Great and his epoch). Transilvania,
2004, 33, nr. 11, p. 30-31.
186. Zub, Al. Istorie şi finalitate, în căutarea identităţii
(History and aan looking for identity). Iaşi, Ed. Polirom, 2004,
271 p.
187. Zub, Al. Istorie şi istorici în România interbelică.
Ed. a II-a (History and historians in interbellum Romania).
Iaşi, Ed. Junimea, 2003, 452 p.
188. Zub, Alexandru. Istorie şi istorici în România
interbelică (History and historians in interbellum Romania).
Iaşi, Junimea, 2003, 452 p.
ADAMEŞTEANU, DINU (1913-2004)

189. Alexandrescu, Petre. Dinu Adameşteanu (25. 03.
1913-22. 01. 2004). Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 491-500.

ANDRIEŞESCU, IOAN (1888 - 1944)

190. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea. Profesorul Ioan
Andrieşescu. Omul şi opera (Professor Ioan Andrieşescu. The
man and his work). CCS, 2005, 11, p. 223-233.

ANGHEL, GHEORGHE (n. 1935)

191. *Suciu, Viorica. Bibliografia selectivă a operei
istoricului Gheorghe Anghel (Selective bibliography of
historian Gheorghe Anghel's work). Apulum, 2005, 42, p. 6-
10.
192. *Suciu, Viorica. Dr. Gheorghe Anghel la 70 de ani
(Dr. Gheorghe Anghel at 70 years). Apulum, 2005, 42, p. 1-5.

ANTONESCU, TEOHARI (1867-1910)

193. Antonescu, Teohari. Cultul Cabirilor în Dacia. Studiu
arheologic şi mitologic asupra unor monumente antice, în
mare parte inedite şi descoperite în regiunile Istrului (The cult
of the Cabyrs in Dacia. An archaeological and mythological
survey of ancient monuments, mostly recently excavated in the
Istrum area). Ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan. Bucureşti,
Ed. Saeculum, 2005, 271 p.
194. Antonescu, Teohari. Jurnal (1893-1908) (Journal).
Ediţie de Lucian Nastasă, Prefaţă de Al. Zub, Postfaţă de C.
Mureşan. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2005, 320 p.

BAICU, ION ŞT. (n. 1934)
8

195. *** Sub semnul lui Clio. Prof. univ. dr. Ion Şt. Baicu,
la împlinirea vârstei de 70 de ani (Under the sign of Clio. Prof.
Ion St. Baicu PhD at his 70's anniversary). Coordonatori:
Gheorghe Calcan, Gheorghe Borovină. Ploieşti, Ed. Mileniul
III, 2004, 608 p.

BARIŢIU, GEORGE (1812-1893)

196. Câmpeanu, Remus. Un lider al istoriografiei
paşoptiste, George Bariţ, despre cauzele şi începutirile unirii
religioase a românilor transilvăneni cu Biserica Romei (A
leader of the 1848 historiography, George Bariţ, an the causes
and the beginnings of the religious unification of the
Transylvanian Romanians with the Church of Rome). AUA
hist., 2005, 9, nr. 2, p. 95-118.
197. Handrea, Coralia Maria. George Bariţiu şi cultura
franceză (George Bariţiu and the French culture). AUA philol.,
2004, 5, nr. 2, p. 113-117.
198. *Teodor, Corina. Abandonarea izolată a
confesionalismului. Istoricul profesionist George Bariţiu (The
isolated abandon of confessionalism. George Bariţiu the
professional historian). Marisia, 2003, 27, p. 217-228.

BARNEA, ION (1913-2004)

199. Suceveanu, Alexandru. Ion Barnea (13. 08. 1913-31.
01. 2004). Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 501-509.

BĂLAN, CONSTANTIN (1928-2005)

200. Rezachevici, Constantin; Mihăilescu, Mariana.
Constantin Bălan (1928-2005). RI, 2005, 16, nr. 3-4, p. 196-
199.

BĂLAN, TEODOR (1885-1972)

201. *** Arhiva istoricului Teodor Bălan: Documentele
familiei Hurmuzachi 1636-1856. Studiu de dr. Teodor Bălan
(în manuscris) (Historian Teodor Bălan's archive: The
Hurmuzachis' documents 1636-1856. Study by Teodor Bălan
(handwritten). G Buc., 2001, 8, nr. 4, p. 58-72.
202. Olaru, Marian. Lucrarea lui Teodor Bălan "Conflictul
pentru Tricolor. Un capitol din istoria politică a Bucovinei,
1898-1904" (Teodor Bălan's work "The conflict for the Flag.
A chapter of the political history of Bucowina, 1898-1904"). G
Buc., 2002, 9, nr. 3-4, p. 119-153.

BĂLUŢĂ, CLOŞCA LUCIAN

203. *Moga, Vasile; Drîmbărean, Matei. In memoriam
Cloşca Lucian Băluţă. Apulum, 2005, 42, p. 523-525.

BĂRNUŢIU, SIMION (1808-1964)

204. Deteşan, Daniela. Atentatele împotriva lui Simion
Bărnuţiu. Între mit şi realitate (Attempts at Simion Bărnuţiu's
life. Between myth and reality). AIICN, 2006, 45, p. 23-70.

BENKŐ, SAMU (n. 1928)

205. Benkő, Samu. Alkalmak és szavak: tanulmányok,
előadások, beszélgetísek, vallomások, bucúztatások
(Possibilities and trends. Historical studies). Kolozsvár, Polis
Kiadó, 2002, 416 p.

BERCIU, ION (1904-1986)

206. Wollmann, Volker. Ion Berciu (1904-1986). Apulum,
2004, 41, p. 1-60.

BERINDEI, DAN (n. 1923)

207. Berindei, Dan. Drumuri în lume (1965-1980). Pagini
de jurnal (Travelling through the world (1965-1980). Diary
pages). Piteşti, Ed. Paralela 45, 2005, 170 p.
208. . Academicianul Dan Berindei la 80 de ani
(Academician Dan Berindei on his 80
th
anniversary). MSŞIA,
2003, 28, p. 97-99.

BODEA, CORNELIA (n. 1916)

209. *** Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani. Aniversare
(Academician Cornelia Bodea at the 90's anniversary). Autori:
Ionel Haiduc, Alexandru Zub, Virgil Cândea, Ştefan
Ştefănescu, Şerban Papacostea, Florin Constantiniu, Radu
Florescu. Academica, 2006, 16, nr. 50, p. 19-28.
210. *** Naţiunea română. Idealuri şi realităţi istorice.
Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani (The Romanian nation.
Historical ideals and realities). Volum îngrijit de Alexandru
Zub, Venera Achim, Nagy Pienaru. Bucureşti, Ed. Academiei
Române, 2006, 625 p.
211. Ştefănescu, Ştefan. Academician Cornelia Bodea la
90 de ani (Academician Cornelia Bodea on her 90
th

anniversary). MSŞIA, 2006, 31, p. 193-201.

BOGDAN, IOAN (1864-1919)

212. Mârza, Radu. Ioan Bogdan: His education and career
in the field of Slavonic studies. Trans R, 2006, 15, nr. 1, p. 3-
26.

BOLDUR, ALEXANDRU V. (1886-1982)

213. Boldur, Alexandru V. Ştefan cel Mare, voievod al
Moldovei (1457-1504). Studiu de istorie socială şi politică
(Stephen the Great, voivode of Moldavia (1457-1504). A study
of social and political history). Ediţie de Cătălina Chelcu,
Marius Chelcu. Iaşi, Ed. Junimea, 2004, 382 p.

BORBÁTH, KÁROLY (1931-1980)

214. Egyed, Ákos. Borbáth Károly történészi alapvonásai
(The characteristics of the historian Borbath Károly). Korunk,
2006, 17, nr. 11, p. 77-78.

BORCEA, LIVIU MIHAI (1939-2006)

215. Telea, Marius. Conf. Univ. Dr. Liviu Mihai Borcea
(1939-2006). Cred. S, 2006, 16, nr. 6, p. 12.

BOTIŞ, EMIL (1904-1984)

216. *Botiş, Petru; Dudaş, Vasile. Emil Botiş (1904-
9
1984). AB, 2004-2005, 12-13, p. 413-432.

BRANGA, NICOLAE (1939-2002)

217. *** In memoriam Nicolae Branga. Autori: Mircea
Tomuş, Ioan Mariş, Lucian Giura. Transilvania, 2002, 32, nr.
6, p. 14-17.

BRĂTIANU, GHEORGHE I. (1898-1953)

218. Brătianu, Gheorghe I. File rupte din cartea războiului
(Pages from the war). Bucureşti, Ed. Scripta, 2006, 200 p.
219. *. Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui
Gheorghe Brătianu (Commemoration of 50 years since the
death of Gheorghe Brătianu). Erasmus, 2003-2005, nr. 14, p.
14-20.
220. . Gheorghe I. Brătianu în dosarele securităţii.
Documente. Perioada domiciliului obligatoriu. Arestarea.
Detenţia. Moartea (Gheorghe I. Brătianu in the files of the
Securitate. The period of forced residence. The arrest. The
detention. Death). Selecţia documentelor, studiu introductiv,
note şi addenda Aurel Pentelescu, Liviu Ţăranu, Prefaţă Dinu
Giurescu. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2006, 337 p.
221. Pentelescu, Aurel. În faţa istoriei. Gh. I. Brătianu
(1898-1953) (Facing history). Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2003,
212 p.
222. Pentelescu, Aurel; Ţăranu, Liviu. Gheorghe I.
Brătianu, voluntar în războiul întregirii neamului (Gheorghe I.
Brătianu, volunteer in the war of unification). Document,
2006, 9, nr. 1-4, p. 52-60.
223. Ţăranu, Liviu. Gh. Brătianu şi unificarea liberală din
1938 (Gh. Brătianu and the liberal union in 1938). CB, 2006,
nr. 2, p. 11-15.

BRÂNZEU, NICOLAE (1869-1939)

224. Popa, Ioan. Personalitatea lui Nicolae Brânzeu: întâiul
istoric al Şcolilor Blajului (The work and personality of
Nicolae Brânzeu the first historian of the Schools of Blaj).
A Blas., 2005, 3, p. 433-435.

BULAT, TOMA G. (1887-1979)

225. *Ilin, Loredana. Toma G. Bulat - a model of XX
th

century intellectual. AO, 2006, 20, p. 71-78.

BUNEA, AUGUSTIN (1857-1909)

226. Pănăzan, Daniela. Augustin Bunea, un colaborator
blăjean al "Enciclopediei Române" (Augustin Bunea, a
collaborator from Blaj to "The Romanian Encyclopedia").
Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 106-107.

BUŞE, CONSTANTIN (n. 1939)

227. *** Omagiu istoricului Constantin Buşe (Homage to
the historian Constantin Buşe). Coordonator: Horia
Dumitrescu. Focşani, Ed. Pallas, 2004, 822 p.

CANTEMIR, DIMITRIE (1673-1723)

228. Cantemir, Dimitrie. Descrierea Moldovei (The
description of Moldavia). Bucureşti, Ed. Semne, 2004, 272 p.
229. Cantemir, Dimitrie. Hronicul vechimei romano-
moldo vlahilor (The chronicle of the age of Romanians-
Moldavian Wallachians). Ediţie de Stela Toma. Bucureşti, Ed.
Albatros, 2003, 208 p.
230. Cantemir, Dimitrie. Sentenţii (Sentences). Ediţie de
Em. C. Grigoraş, Prefaţă de Dan Horia Mazilu. Bucureşti, Ed.
100+1 Gramar, 2003, 93 p.
231. *** 330 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir,
personalitate marcantă a culturii europene (330 years since the
birth of Dimitrie Cantemir an outstanding personality of the
European culture). Coordonatori: Momcilo Luburici, Nicolae
Neacşu, Viorica Ionaşcu, Ion Ionescu. Bucureşti, Ed. Sylvi,
2004, 1232 p.
232. *Alexandrescu, Vlad. Un manuscrit inédit et inconnu
de Démetre Cantemir: L'épître dédicatoire du traité Sacro -
Sanctae Scientiae Indepingebilis Imago. Archaeus, 2003, 3-4,
nr. 7, p. 245-269.
233. Bîrsan, Cristina. Dimitrie Cantemir şi lumea islamică
(Dimitrie Cantemir and the Islamic World). Bucureşti, Ed.
Academiei Române, 2005, 161 p.
234. Calestru, Vasile. Dimitrie Cantemir şi campania de la
Prut (1711) (Dimitrie Cantemir and the Prut Campaign 1711).
AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 205-214.
235. Joiţa, Monica. Timp şi istorie în opera lui Cantemir
(Time and history in works of Cantemir). Craiova, Ed. Scrisul
Românesc, 2004, 212 p.
236. Mârza, Radu. Rusia, slavii şi slavonismul în viaţa şi
opera lui Dimitrie Cantemir (Russia, the Slavs and slavonism
in the life and work of Dimitrie Cantemir). Apulum, 2004, 41,
p. 419-438.
237. Nicolae, Florentina. Neolatina cantemiriană: studiu de
sintaxă asupra operelor lui Dimitrie Cantemir - "De antiquis et
hodiernis Moldaviae nominibus" şi "Historia Moldo-Vlachica"
(Cantemir’s neo-Latin. A study on the syntax in Dimitrie
Cantemir’s works: "De antiquis et hodiernis Moldaviae
nominibus" and "Historia Moldo-Vlachica"). Bucureşti, Ed.
Cartea universitară, 2006, 460 p.

CAPROŞU, IOAN (n. 1934)

238. Rădvan, Laurenţiu. Profesorul Ioan Caproşu la 70 de
ani (Professor Ioan Caproşu at 70). ASUIist., 2004, 50, p. 344-
348.

CÂNDEA, VIRGIL (1927-2007)

239. Berindei, Dan. Academicianul Virgil Cândea la 75 de
ani (Academician Virgil Cândea at his 75
th
anniversary).
MSŞIA, 2002, 27, p. 101.

CERNOVODEANU, PAUL (1927-2006)

240. Berindei, Dan. Paul Cernovodeanu, membru de
onoare al Academiei Române (11 februarie 1927-5 septembrie
2006) (Paul Cernovodeanu, member of honor of the Romanian
Academy - February 11, 1927-September 5, 2006). MSŞIA,
2006, 31, p. 221-222.
241. Berindei, Dan. Paul Cernovodeanu, membru de
onoare al Academiei Române, la 75 de ani (Paul
Cernovodeanu, member of honor of the Romanian Academy,
on his 75
th
anniversary). MSŞIA, 2002, 27, p. 104.
10
242. Ştefănescu. Ştefan. In memoriam Paul Cernovodeanu
(1927-2006). RI, 2006, 17, nr. 5-6, p. 251-252.

CHIDIOŞAN, NICOLAE (1936-?)

243. *** In memoriam Nicolae Chidioşan. Coordonatori:
Lucia Cornea Gabriel Ghemis, Gabriel Moisa. Oradea, Ed.
Muzeului Ţării Crişurilor, 2003, 215 p.

CHIRIŢĂ, GRIGORE (1933-2005)

244. Adăniloaie, Nicolae. Grigore Chiriţă (1933-2005). RI,
2005, 16, nr. 3-4, p. 195.

CHRISTESCU, VASILE (1902-1939)

245. Dragoman, A. ; Harhoiu, R. ; Matei-Popescu, F. ;
Petolescu, C. C. Vasile Christescu. Dacia, 2004-2005, 48-49,
p. 481-484.

CIACHIR, NICOLAE (n. 1928)

246. Ciachir, Nicolae. Un istoric român ancorat în lumea
contemporană (A Romanian historian in the contemporary
world). Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2003, 549 p.

CIPARIU, TIMOTEI (1805-1887)

247. Cipariu, Timotei. Epistolar. 1836-1877
(Correspondence). Ediţie de Ioan Chindriş, Prefaţă de Eugen
Simion. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 304 p.
248. Cipariu, Timotei. Scrieri literare (Literary works).
Ediţie de Ioan Buzaşi. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Naţionale
"Satul Românesc", 2005, 287 p.
249. Buzaşi, Ion. Timotei Cipariu - Omul deplin al Blajului
(Timotei Cipariu - the thorough man of Blaj). ÎP, 2005, 21, p.
591-603; VR, 2005, 100, nr. 10-11, p. 45-54.
250. Hinescu, Ana; Buzaşi, Ion. Timotei Cipariu. Non
omnis moriar. Album documentar la bicentenarul naşterii
(1805-2005) (Timotei Cipariu. Non omnis moriar. A
documentary album on the bicentennial anniversary of his
birth (1805-2005). Blaj, Ed. Astra, 2005, 24 p.
251. Mladin, Constantin-Ioan. Note de filologie şi
lingvistică românească. Despre primatul ideilor ştiinţifice în
opera lui Timotei Cipariu (Notes of Romanian philology and
linguistics. The scientific ideas in the work of Timotei
Cipariu). A Blas., 2005, 3, p. 403-412.
252. Mureşan, Marioara. Timotei Cipariu 200 de ani de la
naştere (1805-2005) (Timotei Cipariu 200 years since birth
(1805-2005). BS, 2005, 13, nr. 1, p. 70-72.
253. Mureşanu, Camil. Universalitatea lui Timotei Cipariu
(The universality of Timotei Cipariu). Academica, 2005, 15,
nr. 35, p. 5-7.
254. Pop, Silvia. Timotei Cipariu, contemporanul nostru.
Repere culturale astriste (Timotei Cipariu our contemporary.
Cultural framework). Blaj, Astra-Despărţământul Timotei
Cipariu, 2005, 124 p.
255. Puiu, Sidonia. Un strateg al culturii moderne
româneşti: Timotei Cipariu (A strategist of the modern
Romanian culture: Timotei Cipariu). A Blas., 2005, 3, p. 417-
428.

CIUBĂNCAN, VASILE (n. 1926)

256. *** Prof. Vasile Ciubăncan. 80. 1926-2006. O viaţă
închinată istoriei (Prof. Vasile Ciubăncan. A life dedicated to
history). Cluj-Napoca, s. n., 2006, 52 p.

CONSTANTINIU, FLORIN (n. 1933)

257. Berindei, Dan. Dr. Florin Constantiniu, membru
corespondent al Academiei Române, la 70 de ani (Dr. Florin
Constantiniu, member of the Romanian Academy, on his 70
th

anniversary). MSŞIA, 2003, 28, p. 101-102.

COSTIN, MIRON (1633-1691)

258. Costin, Miron. Letopiseţul Ţării Moldovei. De neamul
moldovenilor. Viaţa lumii (The Chronicle of Moldavia. About
the Moldavians. The life of the world). Ediţie de Liviu Onu.
Bucureşti, Ed. 100+1 Gramar, 2003, 176 p.
259. Iorgulescu, Anca. Arta discursului la Miron Costin
(Miron Costin's art of speech). AUC filol. lingv., 2003, 25, nr.
1-2, p. 116-119.

CRĂCIUN, IOACHIM (1898-1971)

260. *Zgârciu, Liviu. Istorici în perioada regimului
comunist. Ioachim Crăciun (Historians in the communist
regime. Ioachim Crăciun). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 393-
404.

CSEREI, MIHÁLY (1668-1756)

261. Cserei, Mihály. Erdély históriája (The history of
Transylvania). Szerkesztette Pap Ferenc. Kolozsvár, Kriterion
Kiadó, 2005, 219 p.

CSERNI, ADALBERT (1842-1916)

262. Dreghiciu, Doina; Mircea, Gabriela. Imaginea
personalităţii lui Adalbert Cserni configurată în discursurile
comemorative ale unor contemporani ai săi (1916-1917) (The
image of Adalbert Cserni's personality reflected in the
commemorative speeches of some of his contemporaries
(1916-1917). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 341-356; Dac, 2006,
nr. 25, p. 12-14.

CSETRI, ELEK (n. 1924)

263. *** Emlékkönyv Csetri Elek születésének
nyolcvanadik évfordulójára (In the honour of Csetri Elek at his
80's anniversary). Szerkesztette: Pál Judit, Sipos Gábor. Cluj-
Napoca, Ed. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004, 564 p.

DAICOVICIU, CONSTANTIN (1898-1973)

264. Gâscă, Mădălina. Constantin Daicoviciu. BCIVA,
2004, 3, p. 51-52.
265. *Goman, Mihaela. Aspecte privind cercetările lui
Constantin Daicoviciu pe şantierele arheologice hunedorene
(Aspects regarding Constantin Daicoviciu's researches on the
archaeological sites in Hunedoara county). AUO ist. arh.,
2004, 14, p. 5-10.
11

DAICOVICIU, HADRIAN (1932-1984)

266. Babeş, Mircea. Istorici care au fost: Hadrian
Daicoviciu (Historian of the past: Hadrian Daicoviciu). MI,
2005, 39, nr. 10, p. 22-26.
267. Pop, Constantin. Amintiri despre profesorul Hadrian
Daicoviciu. Din confesiunile unui învăţăcel (Memories about
professor Hadrian Daicoviciu. From the confessions of a
disciple). Tibiscum, 2005, 12, p. 137-149.

DAN, DORIN OVIDIU

268. *Moga, Vasile. In memoriam Dorin Ovidiu Dan.
Apulum, 2005, 42, p. 526-527.

DANI, JÁNOS (1923-2005)

269. *** Dani János (1923-2005). AIICN, 2005, 44, p. 647.

DECEI, AUREL (1905-1976)

270. Giura, Lucian. Centenar Aurel Decei (Aurel Decei's
centenary). SUCH, 2005, 2, p. 339-342.
271. Opriş, Ioan. Aurel Decei despre emigraţia română
(Aurel decei about the Romanian emigration). MI, 2004, 38,
nr. 9, p. 47-51.

DENSUŞIANU, NICOLAE (1846-1911)

272. Densuşianu, Nicolae. Dacia preistorică (Prehistoric
Dacia). Ediţie de Mircea Vâlcu-Mehedinţi. Bucureşti, s. n.,
2005, 156 p.

286. Drăghiceanu, Virgil. Restituiri istorice (Historical
restitutions). Ediţie de Alexandrina Andronescu, Mihai
Oproiu. Târgovişte, Ed. Pilder şi Pilder, 2004, 92 p.
DIACONU, GHEORGHE (1921-2001)

273. Harhoiu, Radu. Gheorghe Diaconu (27. 07. 1921-15.
10. 2001). Dacia, 2002-2003, 46-47, p. 207-208.

DIONISIE ECLISIARHU (1740-1820)

274. Dionisie Eclisiarhu. Scrieri alese. Hronograf.
Predoslovii (Selected Works. Chronograph. Preambles).
Ediţie, prefaţă, note, glosar şi bibliografie de Natalia
Trandafirescu. Bucureşti, Ed. Academia Română, 2004, 277 p.

DJUVARA, NEAGU (n. 1916)

275. Djuvara, Neagu. Amintiri din pribegie (1948-1990).
Ediţia a II-a (Memories from exile (1948-1990). Bucureşti, Ed.
Humanitas, 2005, 502 p.

DOBRINESCU, VALERIU FLORIN (1943-2003)

276. *Dumitrescu, Horia. Despărţirea ne-a durut, am
suferit, am înţeles (Separation hurt us, we suffered, we
understood). OXXI, 2006, 1, nr. 3, p. 1-2.
277. *** Istorie şi societate. Vol. III-IV. Omagiu istoricului
Valeriu Florin Dobrinescu (History and society. Vol. 3-4.
Homage to historian Valeriu Florin Dobrinescu). Editori:
Gheorghe Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cârstea, G Rotaru.
Bucureşti, [s. n. ], 2006.
278. *Pentelescu, Aurel. Istoricul Valeriu Florin
Dobrinescu aşa cum l-am cunoscut (Historian Valeriu Florin
Dobrinescu the way I knew him). OXXI, 2006, 1, nr. 4, p. 3-6.
279. *Popa, Petre. Permanenţa modelului (Model
continuity). OXXI, 2006, 1, nr. 2, p. 2-4.
280. Traşcă, Ottmar. Valeriu Florin Dobrinescu (1943-
2003). AIICN, 2005, 44, p. 729-730.

DOGARU, MARIA (1934-2000)

281. *Teodorescu, Virgiliu Z. Maria Dogaru (1934-2000).
HU, 2006, 14, nr. 1, p. 211-216.

DRAGOMIR, SILVIU (1888-1962)

282. Pleşa, Liviu. Dosarul de securitate al istoricului Silviu
Dragomir (The "Securitate" file of the historian Silviu
Dragomir). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 217-229.
283. Rus, Emanuil. Silviu Dragomir şi raporturile româno-
slave (Silviu Dragomir and the Romanian-Slavonic relations).
Prefaţă de Onufrie Vinţeler. Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2004,
326 p.
284. Şipoş, Sorin. Historian Silviu Dragomir in the
communist prisons. Trans R, 2006, 15, nr. 1, p. 38-59.
285. Şipoş, Sorin. Silviu Dragomir, istoric al unirii
religioase (Siviu Dragomir, a historian of the religious
unification). RT, 2004, 14, nr. 1, p. 60-82; 2005, 15, nr. 1, p.
38-75; nr. 2, p. 89-119.

DRĂGHICEANU, VIRGIL (1879-1964)


DRĂGUŢ, VASILE (1928-1987)

287. Cioculescu, Barbu. Vasile Drăguţ, camaradul de la
colegiul "Sf. Sava" şi prietenul de o viaţă (Vasile Drăguţ, the
companion from "SF. Sava" College and a lifetime buddy).
BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1, p. 24-26.
288. Dumitrescu, Sorin. Testamentul iconografic al lui
Vasile Drăguţ (Iconographic will of Vasile Drăguţ). BCMASI,
2005, 27-29, nr. 1, p. 32-35.
289. Iliescu, Mircea. Vasile Drăguţ - câteva lecţii de
atitudine şi de ţinută (Vasile Drăguţ - some lessons of attitude
and behavior). BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1, p. 11-15.
290. Leahu, Gheorghe. În memoria profesorului Vasile
Drăguţ (Remembering profesor Vasile Drăguţ). BCMASI,
2005, 27-29, nr. 1, p. 30-31.
291. Mohanu, Dan. Vasile Drăguţ, creator sau purtător de
doctrină în domeniul restaurării operei de artă? (Vasile Drăguţ,
creator or doctrine bearer in the field of art work restoration?).
BCMASI, 2005, 27-29, nr. 1, p. 110-116.
292. Mucenic, Cezara. Domnul rector Vasile Drăguţ
(Rector Vasile Drăguţ). BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1, p. 21-23.
293. Oprea, Petre. Amintiri despre Vasile Drăguţ
(Memories about Vasile Drăguţ). BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1,
p. 19-20.
294. Opriş, Ioan. Vasile Drăguţ, fondator de sistem cultural
(Vasile Drăguţ, founder of cultural system). BCMASI, 2005,
12-16, nr. 1, p. 16-18.
12
295. Postăvaru, Iozefina. Vasile Drăguţ. Repere
biografice. Opera (Vasile Drăguţ. Biographical references. His
work). BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1, p. 168-190.
296. Teodorescu, Virgiliu Z. Vasile Drăguţ şi ansamblul
istoric "Mihai Vodă" din Bucureşti (Vasile Drăguţ and the
"Mihai Vodă" historical ensemble in Bucharest). BCMASI,
2005, 27-29, nr. 1, p. 39-47.

FAUR, VIOREL (n. 1941)

297. *** In honorem Viorel Faur. Volum îngrijit de
Corneliu Crăciun, Antonio Faur. Oradea, Ed. Universităţii din
Oradea, 2006, 567 p.
298. *** Istoricul Viorel Faur la împlinirea vârstei de 65 de
ani. O viaţă dedicată ştiinţei şi culturii (Historian Viorel Faur
on his 65
th
birth day. A life dedicated to science and culture).
CTC, 2006, 3, nr. 1-3, p. 5-8.

FILIMON, AUREL (1891-1946)

299. *Fabian, István. Aurel Filimon şi arheologia
mureşeană modernă (Aurel Filimon and the modern
archaeology in Mureş county). Libraria, 2005, 4, p. 21-24.

FILIPAŞCU, ALEXANDRU (1902-1952)

300. Petrovai, Ion. Alexandru Filipaşcu (1902-1952).
AMMar, 2004, 2, p. 247-250.

FILLITTI, IOAN C. (1879-1945)

301. *** Ioan C. Fillitti, omul prin operă (Ioan C. Fillitti,
the man through his works). Ediţie de Georgeta Fillitti.
Bucureşti, Ed. Pegasus Press, 2004, 396 p.

FOTINO, GEORGE (1896-1969)

302. *Fotino-Ciobanu, Stanca. Tainele amintirii. George
Fotino (The secrets of the memory. George Fotino). MI, 2006,
40, nr. 6, p. 15-19.

GEORGESCU, TITU (1929-2004)

303. *Hurezeanu, Damian. Titu Georgescu. O evocare
(Titu Georgescu. An evocation). SAI, 2005, 70, p. 310.

GHERGARIU, LEONTIN (1897-1980)

304. Ciocian, Ioan; Goron, Doru E. Leontin Ghergariu -
un ilustru fiu al Sălajului (Leontin Ghergariu an illustrions son
of Sălaj). ŞN, 2003, 9, nr. 2, p. 53-58.

GIURESCU, CONSTANTIN C. (1901-1977)

305. Giurescu, Constantin C. Jurnal de călătorie. Impresii
din Statele Unite (A Travelogue. Impressions from the United
States). Nicolae Rauş, Ediţie îngrijită de, Dinu C Giurescu,
Postfaţă şi note. Bucureşti, Ed. Scripta, 2006, 304 p.

GIURESCU, DINU C. (n. 1927)

306. Berindei, Dan. Academicianul Dinu C. Giurescu la 75
de ani (Academician Dinu C. Giurescu on his 75
th

anniversary). MSŞIA, 2002, 27, p. 102.

GLÜCK, EUGEN (1927-2004)

307. *** In memoriam Eugen Glück. SIA, 2005, 1, p. 24.
308. Mureşanu, Camil. Eugen Glück (1927-2004). AIICN,
2004, 43, p. 731.

GOLEA, TRAIAN (1917-2004)

309. Golea, Traian. Amintiri şi acţiuni din exil (Memories
and deeds from exile). Norcross, Ed. Criterion Publishing,
2005, 249 p.

GRĂMADĂ, ION (1886-1917)

310. Ştefănescu, Ştefan. "Noi suntem pentru că ei au fost".
In piam memoriam I. Grămadă, căzut eroic pentru ţară la 27
august 1917, la Cireşoaia ("We live because they existed". Ion
Grămadă man who died heroically for his country, on August
27, 1917, at Cireşoaia). MSŞIA, 2006, 31, p. 73-76.

GRĂMADĂ, NICOLAI I. (1892-1961)

311. Mareci, Harieta. Nicolai I. Grămadă. G Buc., 2005,
12, nr. 1, p. 17-22.

GRECU, VASILE (1885-1972)

312. Mareci, Harieta. Vasile Grecu (1885-1972) (Repere
în destinul unui savant) (Vasile Grecu (1885-1972).
Benchmarks in the destiny of a scholar). G Buc., 2004, 11, nr.
1-2, p. 100-107.

HAŞDEU, BOGDAN PETRICEICU (1835-1907)

313. Haşdeu, Bogdan Petriceicu. Arhiva spiritistă. Vol.
III-IV. (07. 01. 1896- 26. 12. 1897) (The spiritistualist archive.
Volume 3-4. (07. 01. 1896- 26. 12. 1897). Transcrierea,
traducerea textelor şi note de Jenica Tabacu. Bucureşti, Ed.
Vestala, 2004, 320, 367 p.
314. Haşdeu, Bogdan Petriceicu. Opere. Vol V-VI. Studii
şi articole literare, filosofice şi culturale (Writings. Literary,
philosophical and cultural studies and articles). Ediţie de Ilin
Stancu. Bucureşti, Ed. Floarea Darurilor - Seculum I. O., 2003,
528, 528 p.
315. Pecican, Ovidiu. B. P. Haşdeu şi liberalismul (B. P.
Haşdeu and the liberalism). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p.
157-162.

HĂŞFĂLEAN, IOAN (1931-1987)

316. Vlad, Ioan. Ioan Hăşfălean, muzeograf şi istoric şi
contribuţia sa la istoriografia Ioan Şenchea (Ioan Hăşfălean,
museum custodian and historian and his contributuion to Ioan
Şenchea historiography). Cumidava, 2005, 28, p. 162-167.

HEITEL, RADU R. (1928-1994)

317. Voic, Nicoleta. Radu R. Heitel (12. VII. 1928-29. X.
1994). BCM, 2005, 4, p. 253-257.
13

IACOBESCU, MIHAI (n. 1938)

318. Mareci, Harieta; Pintescu, Florin. Un destin
exemplar. Istoricul Mihai Iacobescu la 65 de ani (An
oustanding destiny. Historian Mihai Iacobescu, at the age of
65). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 3-16.

IANCU, CAROL (n. 1946)

319. Iancu, Carol. L'histoire des juifs de Roumanie et
l'ego-histoire (The history of the Jews in Romania and the
history of the self). Cluj-Napoca, Ed. Fundaţiei pentru Studii
Europene, 2006, 111 p.

ILIESCU, OCTAVIAN (1919-?)

320. *Lăcustă, Ioan. Un numismat pentru muzeul Băncii
Naţionale: Iliescu Octavian (A numismat for the National
Bank Museum: Iliescu Octavian). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 53-
55.

IONIŢĂ, GHEORGHE I. (1937-2004)

321. *Scurtu, Ioan. Gheorghe I. Ioniţă. SAI, 2005, 70, p.
308-309.

IORGA, NICOLAE (1871-1940)

322. Iorga, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare pentru
poporul român. Ed. a III-a (The history of Stephen the Great
for the Romanin people). Ediţie de Elvira Sorohan. Iaşi, Ed.
Junimea, 2004, 280 p.
323. Iorga, Nicolae. Marea - cum am cunoscut-o (The Sea -
the way I've known it). MareaN, 2005, 15, nr. 4, p. 4-5.
324. Iorga, Nicolae. Neamul românesc din Basarabia (The
Romanians from Bessarabia). Bucureşti, Ed. Semne, 2006, 237
p.
325. Iorga, Nicolae. Neamul românesc din Bucovina (The
Romanians from Bukovina). Bucureşti, Ed. Semne, 2006, 255
p.
326. Iorga, Nicolae. Neamul românesc în Ardeal şi Ţara
Ungurească la 1906 (The Romanians in Ardeal and the
Hungarian Land in 1906). Ediţie îngrijită şi prefaţă de I.
Oprişan. Bucureşti, Ed. Saeculum I. O., 2005, 447 p.
327. . Nicolae Iorga 1871-1940. Studii (Nicolae Iorga 1871-
1940. Studies). Coordonator Constantin Buşe. Bucureşti, Ed.
Universităţii, 2006, 423 p.
328. . Nicolae Iorga şi Universitatea din Cluj.
Corespondenţă (1919-1940) (Nicolae Iorga and Cluj
University. Correspondence). Ediţie de Petre Ţurlea, Stelian
Mândruţ. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 389 p.
329. . Permanenţa lui Nicolae Iorga (The permanence of
Nicolae Iorga). Coordonatori:Victor Crăciun, Cezar Dobre,
Cuvânt înainte Florin Constantin. Bucureşti, Ed. Liga
Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, 2006,
361 p.
330. Baicu, Ion Ştefan. Nicolae Iorga şi Partidul
Naţionalist Democrat în viziunea presei şi a documentelor de
arhivă prahovene (1890-1948) (Nicolae Iorga and the
Nationalist Democratic Party in the press and documents of
the archives from Prahova (1890-1948). Bucureşti, Ed.
Academiei Române, 2005, 191 p.
331. *Berindei, Dan. Nicolae Iorga à Paris lors de ses
études. RRH, 2004, 43, p. 171-175.
332. Bilţiu, Pamfil. Nicolae Iorga şi Maramureşul (Nicolae
Iorga and Maramureş). AMP, 2005, 27, p. 583-598; PU, 2004,
7, nr. 3-4, p. 38-41.
333. Bordeiu, Dumitru Puiu. Moartea unui cărturar (Death
of a scholar). Tomis, 2006, nr. 11, p. 67-72.
334. Bozdoghină, Horia. Comunismul văzut de Nicolae
Iorga (Communism seen by Nicolae Iorga). AICS, 2000-2004,
7-11, p. 77-84.
335. Bozdoghină, Horia. Nae Ionescu - Nicolae Iorga.
Controverse politice (Nae Ionescu - Nicolae Iorga. Political
controversies). Transilvania, 2002, 32, nr. 6, p. 49-52.
336. Bozdoghină, Horia Florin. Relaţiile politice dintre N.
Iorga şi A. C. Cuza (1900-1920) (The political relations
between Nicolae Iorga and A. C. Cuza). Transilvania, 2003,
32, nr. 10, p. 68-74.
337. Bratu, Doru. Nicolae Iorga şi începutul unei istorii
sociale a burgheziei româneşti (Nicolae Iorga and the
beginning of a social history of the Romanian bourgoisie).
AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 37-44.
338. Ciută, Jean. Spiritul istoriografic iorghist - 65 de ani
de la moartea savantului (The historiographic spirit of Nicolae
Iorga - 65 years since the death of the scholar). Zargidava,
2005, 4, p. 123-126.
339. Constantin, Ion. Conceptul balcanic în viziunea lui
Nicolae Iorga (Balkan concept in Nicolae Iorga's view). DI,
2006, 11, nr. 6, p. 16-20, 22-23; BBuc, 9, nr. 6, p. 26-29.
340. Crăciun, Victor. Nicolae Iorga - scriitorul (Nicolae
Iorga - the writer). Cu o prefaţă de Gheorghe Zbuchea.
Bucureşti, Ed. Semne, 2005, 141 p.
341. Filitti, Georgeta. Locul Basarabiei în opera lui
Nicolae Iorga (The place of Bessarabia in Nicoale Iorga's
work). BBuc, 2006, 9, nr. 6, p. 24-26.
342. Georgiţă, Mihai. Nicolae Iorga şi istoria bisericii
româneşti din Transilvania în secolul al XVII-lea (Nicolae
Iorga and the history of the Romanian church from
Transylvania in the 17
th
c.). RBI, 2005, 3, nr. 5, p. 5-12.
343. Maxim, Mihai. D. Mihăiescu - Medicul legist şef al
capitalei la locul unde a fost asasinat savantul Nicolae Iorga
(D. Mihăiescu chief forensic expert of the capital: at the place
where the scholar Nicolae Iorga was assassinated). Historia,
2006, 6, nr. 55, p. 19-22.
344. Median, Gheorghe. Nicolae Iorga şi Botoşanii.
Legături epistolare (Nicolae Iorga and Botoşani. Letter
connexions). Botoşani, Ed. Agata, 2006, 145 p.
345. Pippidi, Andrei. Minorităţile naţionale ale României
în concepţia lui Nicolae Iorga (National minorities living in
Romania viewed by Nicolae Iorga). RI, 2005, 16, nr. 3-4, p.
145-154.
346. Şeicaru, Pamfil. Nicolae Iorga. Bucureşti, Publishing
House, 2002, 180 p.
347. Ştefănescu, Ştefan. Nicolae Iorga, "spiritus rector" al
generaţiei Marii Uniri (Nicolae Iorga, "spiritus rector" of the
generation of the Great Union). Academica, 2005, 15, nr. 44,
p. 41-43.
348. Ştirbăţ, Gheorghe. Din activitatea politică a lui
Nicolae Iorga (From Nicolae Iorga's political activity).
Carpica, 2005, 34, p. 273-294.
349. Vaum, Ecaterina. N. Iorga, critic şi istoric literar (N.
Iorga, literary critic and historian). Bucureşti, Ed. Sigma,
14
2005, 359 p.
350. *Vilhem, Doru. Din corespondenţa lui Nicolae Iorga
cu doamne intelectuale din Botoşani (From the
correspondence of Nicolae Iorga with intellectual ladies from
Botoşani). SAI, 2005, 70, p. 276-280.

JAKÓ, ZSIGMOND PÁL (n. 1916)

351. Edroiu, Nicolae. Jakó Sigismund Pál, membru de
onoare al Academiei Române, la 90 de ani (Jakó Sigismund
Pál, member of honor of the Romanian Academy on his 90
th

anniversary). MSŞIA, 2006, 31, p. 203-204.
352. *** Jakó Zsigmond 1995-2006 közötti irodalmi
munkásságának könyvészete (Jakó Zsigmond's scientific
activity for the years 1995-2006). EM, 2006, 68, nr. 3-4, p. 27-
32.
353. Kubinyi, András. Jakó Zsigmond, a történettudós
(Jakó Zsigmond, the scholar of history). EM, 2006, 68, nr. 3-4,
p. 1-5.

JINGA, VICTOR (1901-1990)

354. Jinga, Victor. Opinions sur la commerce, la
production et la société. Trans R, 2006, 15, nr. 2, p. 87-99.
355. *Dobrescu, Vasile. Victor Jinga and the problem of
cooperativism during the first half of the 20
th
century
Romania. SUPM, 2005, nr. 5, p. 125-140.
356. Lumperdean, Ioan; Lăpădatu, Liana. Victor Jinga
sur la pensée économique roumaine moderne. Trans R, 2006,
15, nr. 2, p. 73-86.

JOSAN, NICOLAE (1943-2004)

357. Şerban, Ioan I. In memoriam Nicolai Josan. Apulum,
2004, 41, p. 665-667.

KELEMEN, LAJOS (1877-1963)

358. Kelemen, Lajos. Művelődéstörténeti tanulmányok
(Studies on the history of culture). Cluj-Napoca, Ed. Kriterion,
2006, 344 p.

KOGĂLNICEANU, MIHAIL (1817-1891)

359. Kogălniceanu, Mihail. Opere. Vol. V. Oratorie. Vol.
III: 1878-1891. Partea a V-a. 1889-1891 (Works. Oratory).
Ediţie de Georgeta Penelea Filitti. Bucureşti, Ed. Academiei
Române, 2004, 342 p.
360. Kogălniceanu, Mihail. Unirea Principatelor a fost
visul de aur... (The Union of the Principalities was the golden
dream...). Ediţie de Ion Pachia Tatomirescu. Timişoara, Ed.
Aethicus, 2004, 212 p.
361. Dragnea, Radu. Mihail Kogălniceanu, monografie
(Mihail Kogălniceanu, monograph). Iaşi, Ed. Do-Minor, 2005,
208 p.
362. Vitcu, Dumitru. Un clasic al parlamentarismului
românesc: Mihai Kogălniceanu (A classic of the Romanian
parliamentarism: Mihail Kogălniceanu). Xenopoliana, 2005,
13, nr. 1-4, p. 150-156.
363. Zub, Al. Mihail Kogălniceanu. Un arhitect al
României moderne. Ediţia a III-a (Mihail Kogălniceanu. An
architect of modern Romania. Third edition). Iaşi, Ed.
Institutul European, 2005, 108 p.

KRAUS, GEORG (1607-1679)

364. Rusu, Gabriel-Virgil. Cerul şi politica. Fenomene
naturale şi "supranaturale" la Georg Kraus (The sky and
politics. Natural and supernatural phenomena with Georg
Kraus). AŞD, 2006, 2, p. 219-224.

KÁDÁR, JÓZSEF (1851-1939)

365. Bilţiu, Pamfil. Kádár Jósef şi cultura populară (Kádár
Jósef and folk culture). AMP, 2005, 27, p. 769-776.

KÁROLY, DÉNES (1928-2004)

366. Botezan, Liviu. Károly Dénes (1928-2004). AIICN,
2004, 43, p. 730.

LAPEDATU, ALEXANDRU (1876-1954)

367. *Mazălu, Dan. Activitatea istoricului Alexandru
Lapedatu în cadrul Conferinţei de pace de la Paris (Historian
Alexandru Lapedatu's activityat the Paris Peace Conference).
PA, 2003, 3, p. 210-215.
368. *Mazălu, Dan. Evocarea personalităţii lui Ştefan cel
Mare prin scrisul istoricului Alexandru Lapedatu (Evoking the
personality of Stephen the Great by historian Alexandru
Lapedatu). PA, 2004, 4, p. 321-331.
369. *Mazălu, Dan. Preocupări de istorie naţională la
studentul Alexandru Lapedatu (1898-1903) (Interests of
national history of student Alexandru Lapedatu (1898-1903).
PA, 2002, 2, p. 183-186.

LEU, PAUL (n. 1926)

370. Nestor, Octavian. Profesorul Paul Leu la 75 de ani
(Professor Paul Leu at 75). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2,
p. 355-360.

LITERAT, VALERIU (1895-1972)

371. Literat, Valeriu. Amintiri (Memories). Cluj-Napoca,
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, 167 p.

LUCA, SABIN ADRIAN (n. 1959)

372. *** Studii de istorie veche şi arheologie. Omagiu
profesorului Sabin Adrian Luca (Studies on ancient history
and archeology. Homage to Professor Sabin Adrian Luca).
Editori: Cristian C. Roman, Dragoş Diaconescu, Nicolae
Cerişer. Cluj-Napoca, Ed. Neremiae Napocae, 2004, 214 p.

LUPAŞ, IOAN (1880-1967)

373. Lupaş, Ioan. "Căzut-a cununa capului nostru... ".
Ediţia a II-a (“Down Fell the Crown of Our Head”. The second
edition). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006,
201 p.
374. . Ioan Lupaş (1880-1967). Scrieri alese. Vol. I-II.
Studiu asupra istoriei evului mediu şi istoriei bisericeşti
(Selected writings. Vol. 1-2. Studies on the history of the
15
Middle Age and of ht church). Ediţie de Nicolae Edroiu.
Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 629 p.
375. Edroiu, Nicolae. Academicianul Ioan Lupaş (1880-
1967) şi medievistica românească (Academician Ioan Lupaş
and the Romanian Middle Age studies). Academica, 2005, 15,
nr. 39, p. 14-15.
376. Mureşanu, Camil. Ioan Lupaş - istoric al epocii
moderne a Transilvaniei (Ioan Lupaş - a historian of the
modern epoch in Transylvania). Academica, 2005, 15, nr. 39,
p. 13.
377. Wünsch, Wolfgang. Bildungsbemühungen bei Ioan
Lupaş (1909-1918). Forschungen, 2006, 49, p. 49-56.

MAIOR, PETRU (1756-1821)

378. *Avram, Monica. Tipografia românească de la Buda
în timpul cenzoratului lui Petru Maior. 1809-1821 (The
Romanian typography of Buda during Petru Maior's activity as
a censor. 1809-1821). Libraria, 2005, 4, p. 231-246.

MAMINA, ION (1941-2006)

379. Lăcustă, Ioan. Robit cărţilor, arhivelor... (Addicted to
books, archives). RL, 2006, 39, nr. 10, p. 9.

MANCIULEA, ŞTEFAN (1894-1985)

380. Drăghiţă, Zevedei-Ioan. Ştefan Manciulea în slujba
Muzeului Blajului (1938-1941) (Ştefan Manciulea at the Blaj
Museum (1938-1941). A Blas., 2002, 1, p. 279-290.
381. Mitrofan, Ioan. Ştefan Manciulea - preot profesor
doctor al Bisericii Blajuui, repere bio-bibliografice (Ştefan
Manciulea - a priest, a professor at Blaj, bio-bibliographic
framework). Studia t. cat., 2004, nr. 3, p. 121-131.
382. *Străjan, Ioan. Ştefan Manciulea (1894-1985) - Un
mare patriot român de pe meleagurile noastre (Ştefan
Manciulea - A great Romanian patriot). Dac, 2006, nr. 10, p.
38-41; nr. 24, p. 66.

MANOLESCU, RADU (1929-2005)

383. *** In memoriam profesor Radu Manolescu (In
memoriam: Professor Radu Manolescu). Coordonator: Stelian
Brezeanu, Îngrijirea volumului Ecaterina Lung, Monica Neaţu.
Bucureşti, Ed. Universităţii, 2006, 373 p.

MARIN, MELUŢA (1920-1994)

384. Alaiba, Ruxandra. Meluţa, Marin - istoric al religiei
vechilor civilizaţii agrare (Meluţa Marin - historian of religion
of the ancient agrarian civilizations). AMET, 2006, 20, p. 291-
303.

MARINESCU-BÎLCU, SILVIA (n. 1935)

385. *** In Honorem Silvia Marinescu-Bîlcu 70 de ani (In
Honorem: Silvia Marinescu-Bîlcu on her 70
th
anniversary).
Bucureşti, Ed. Daim, 2005, 464 p.

MÂRZA, IACOB (n. 1946)

386. Dumitran, Ana. Bibliografia selectivă a operei
istoricului Iacob Mârza (Selective bibliography of historian
Iacob Mârza's work). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 6-18.
387. Dumitran, Daniel. Dr. Iacob Mârza la 60 de ani (Dr.
Iacob Mârza at 60 years). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 1-5.

MEDELEŢ, FLORIN (1943-2005)

388. *** Omagiu Florin Medeleţ. Festschrift für Florin
Medeleţ zum 60. Geburtstag. Hg. von Petru Rogozea, Valentin
Ciudică. Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 368 p.

METEŞ, ŞTEFAN (1886-1977)

389. *Bota, Anca; Bota, Florin Cristian. Zi omagială,
Ştefan Meteş la Geomal (Celebration day, Ştefan Meteş in
Geomal). Dac, 2006, nr. 23, p. 80.
390. *Străjan, Ioan. Academicianul Ştefan Meteş,
important istoric al neamului românesc şi a credinţei străbune -
ortodoxia (Academician Ştefan Meteş - remarkable Romanian
historian and representative of the ancient Orthodox belief).
Dac, 2006, nr. 23, p. 75-79.

MICU, SAMUIL (1745-1806)

391. Barta, Cristian. Dialectica "unirii celei dintâi" şi a
"unirii celei de-a doua" în concepţia lui Samuil Micu
(Dialectics of "the first unification" and of "the second
unification" in Samuil Micu's thinking). AUA hist., 2005, 9, nr.
2, p. 87-94.
392. Dudaş, Florian. Identificarea unei traduceri din opera
lui Samuil Micu (Identifying a translation from Samuil Micu's
work). RRIC, 2004, 1, nr. 1, p. 5-15; Crisia, 2006, 34, p. 103-
118.
393. *Dumitran, Daniel. Opţiuni culturale şi confesionale
în Blajul Luminilor. Raporturile lui Samuil Micu cu episcopul
Ioan Bob (Cultural and religious options in the Blaj of the
lights. The relations between Samuil Micu and bishop Ioan
Bob). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 173-192.
394. Pintea, Zaharie. Din istoria teologiei sacramentale
greco-catolice. Samuil Micu: Taina Sfintei Euharistii (Blaj,
1802) (From the history of the Greek-Catholic sacramental
theology. Samuil Micu. The sacrament of the Holy Eucharisty
(Blaj, 1802). A Blas., 2005, 3, p. 57-70.

MILESCU, NICOLAE (1636-1708)

395. Cernătescu, Radu. Adevărul despre nasul Spătarului
Milescu (The truth about Spătarul Milescu's nose). C Lit.,
2005, 139, nr. 3, p. 117-120; nr. 4, p. 116-120.
396. *Ciurtin, Eugen. L'Asie dans la vie et l'oeuvre du
roumain Nicolas Milescu le Spathaire (1636-1708) et son
contexte européen. SA, 2000, 1, p. 177-208.
397. *Ciurtin, Eugen. L'ethnographie sibérienne dans
l'oeuvre du roumain Nicolas Milescu (1675-1678). Archaeus,
2000, 4, nr. 1-2, p. 413-437.
398. *Dumbravă, Daniela. Ripensando Nicolae Milescu
Spathar (1636-1708) - Breve saggio storiografico. Archaeus,
2004, 1-4, nr. 8, p. 193-234.

MIRCEA, ION RADU (n. 1907)

399. Comănescu, Mirela. Portret de arhivist - Ion Radu
16
Mircea (Portrait of an archivist - Ion Radu Mircea). RA, 2006,
3, p. 147.

MOGA, VASILE (n. 1946)

400. *Benea, Doina. Dr. Vasile Moga la 60 de ani (Dr.
Vasile Moga at 60 years). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 1-3.
401. *Plantos, Cristinel. Bibliografia selectivă a operei
istoricului Vasile Moga (Selectuve bibliography of historian
Vasile Moga's work). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 4-8.

MOTOGNA, VICTOR (1886-1948)

402. Gomboş, Constantin C. Dr. Victor Motogna -
personalitate de seamă a istoriografiei române (Dr. Victor
Motogna - an outstanding personality of Romanian
historiography). PB, 2005, 4, p. 271-277.

MUREŞANU, CAMIL (n. 1927)

403. Berindei, Dan. Academicianul Camil Mureşanu la 75
de ani (Academician Camil Mureşanu on his 75
th
anniversary).
MSŞIA, 2002, 27, p. 103.

MURNU, GEORGE (1868-1957)

404. Murnu, George. Istoria românilor din Pind. Vlahia
Mare 980-1259. Studiu istoric după izvoare bizantine (The
history of the Romanians in Pind. Great Wallachia (980-1259).
A historical overview of Byzantine sources). Ediţie îngrijită şi
prefaţă de Justina Burci, Postfaţă de Victor Crăciun. Craiova,
Fundaţia Scrisul Românesc, 2004, 155 p.

NÄGLER, THOMAS (n. 1939)

405. Giura, Lucian. Profesorul Thomas Nägler la 65 de ani
(Professor Thomas Nägler on his 65
th
anniversary).
Transilvania, 2004, 33, nr. 2-3, p. 162.

NĂSTUREL, PETRE ŞERBAN (n. 1923)

406. Muntean, Vasile. Aportul istoricului Petre Ş. Năsturel
în bizantinistică (The contribution of the historian Petre Ş.
Năsturel to byzantinistics). Alt B, 2006, nr. 1-3, p. 54-58.

NEAGOE, STELIAN (n. 1943)

407. *** Omagiu istoricului Stelian Neagoe (Homage to the
historian Stelian Neagoe). Coordonator Cristina Arvatu.
Bucureşti, Ed. ISPRI, 2003, 416 p.

NEAMŢU, VASILE (1922-2005)

408. *Cheptea, Stela. Vasile Neamţu (1922-2005). HU,
2006, 14, nr. 1, p. 207-210.

NECULCE, ION (1672-1745)

409. Gorovei, Ştefan S. Ion Neculce şi tradiţiile Putnei (Ion
Neculce and the traditions from Putna). AP, 2005, 1, nr. 2, p.
55-72.

NESTOR, ION (1905-1974)

410. Catalan, Gabriel. Analiza cursului prof. Ion Nestor,
"Istoria comunei primitive" (Study of the lecture of Prof. Ion
Nestor "The history of the Primitive commune"). DI, 2004, 9,
nr. 11, p. 15-20.
411. *** In memoriam Ion Nestor. Coordonatori: Petre
Roman, Doina Ciobanu. Buzău, Ed. Alpha, 2005, 238 p.
412. Mitrea, Ioan. Ion Nestor (1905-1974) - creator de
şcoală în arheologia românească (Ion Nestor (1905-1974)
school founder in Romanian archaeology). Zargidava, 2005, 4,
p. 25-36.
413. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea. Din corespondenţa lui
Ion Nestor (From the correspondence of Ion Nestor). AM,
2003, 26, p. 331-343.

NETEA, VASILE (1912-1989)

414. Bengean, Florin. Vasile Netea - cărturarul din Deda
Mureşului (Vasile Netea, the Scholar from Deda Mureşului).
Cred. S, 2005, 15, nr. 4, p. 3-5.

NICOLĂESCU-PLOPŞOR, C. S. (1920-1968)

415. Roşu, Lucian. With C. S. Nicolăescu-Plopşor through
the ageas: an archaeological memoir. Bucureşti, Ed. Mica
Valahie, 2004, 139 p.

NIEDERMAIER, PAUL (n. 1937)

416. Berindei, Dan. Profesorul Paul Niedermaier, membru
corespondent al Academiei Române, la 65 de ani (Prof. Paul
Niedermaier, member of the Romanian Academy, on his 65
th

anniversary). MSŞIA, 2002, 27, p. 105.

NUSSBÄCHER, GERNOT (n. 1939)

417. *** In honorem Gernot Nussbächer. Volum îngrijit de
Daniel Nazare, Ruxandra Nazare. Braşov, Ed. Foton, 2004,
469 p.

ODOBESCU, ALEXANDRU (1834-1895)

418. Drăgan, Iustina Paraschiva. Alexandru Odobescu.
BCIVA, 2006, 4, p. 47-51.

OLAHUS, NICOLAE (1493-1568)

419. *Neagu, Cristina. Nicolaus Olahus, the jesuits and the
rhetoric of the ars epistolandi. Archaeus, 2000, 4, nr. 4, p. 141-
150.

ONCIUL, DIMITRIE (1856-1923)

420. Onciul, Dimitrie. Scrieri alese (Selected writings).
Ediţie îngrijită de Ştefan Ştefănescu, Dorina N. Rusu, Bogdan
Alexandru Halic. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006,
833 p.
421. . Aniversări - Sesiunea Dimitrie Onciul (Celebrations.
The session Dimitrie Onciul). Autori: Dan Berindei,
Alexandru Zub, Ştefan Ştefănescu, Corneliu Mihail Lungu.
Academica, 2006, 16, nr. 54-55, p. 42-52.
17
422. Berindei, Dan. Dimitrie Onciul şi Academia Română
(Dimitrie Onciul and the Romanian Academy). MSŞIA, 2003,
28, p. 105-107; 2006, 31, p. 77-80.
423. *Burac, Constantin. Concepţia lui Dimitrie Onciul
despre studierea istoriei în instituţiile de învăţământ (Dimitrie
Onciul' s opinion about the study of history in educational
institutions). SAI, 2006, 71, p. 130-136.
424. Lungu, Corneliu Mihail. Dimitrie Onciul, director
general al Arhivelor Statului (Dimitrie Onciul, general
manager of the State Archives). MSŞIA, 2006, 31, p. 93-96.
425. Ştefănescu, Ştefan. Dimitrie Onciul - savant, creator
de şcoală istorică (Dimitrie Onciul - scientist, founder of a
history school). MSŞIA, 2006, 31, p. 87-91.
426. Zub, Alexandru. Dimitrie Onciul în contextul "şcolii
critice" (Dimitrie Onciul in the context of the "criticism
school"). MSŞIA, 2006, 31, p. 81-85.

OSIAC, VLADIMIR (n. 1941)

427. *** Revoluţie şi reformă în spaţiul românesc. In
honorem prof. univ. dr. Vladimir Osiac (Revolution and
reform in the Romanian areal). Coordonatori: Cezar Avram,
Dinică Ciobotea. Craiova, Ed. Universitaria, 2006, 309 p.

PALL, FRANCISC (1911-1992)

428. Pall, Francisc. Diplomatica latină din Transilvania
(Latin diplomacy in mediaeval Transylvania). Ediţie de Ionuţ
Costea. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2005, 295 p.

PAPACOSTEA, ŞERBAN (n. 1928)

429. Berindei, Dan. Prof. univ. dr. Şerban Papacostea,
membru corespondent al Academiei Române, la 75 de ani
(Prof. Dr. Şerban Papacostea, member of the Romanian
Academy, on his 75
th
anniversary). MSŞIA, 2003, 28, p. 100.
430. Drăguşin, Nicolae. Convorbire cu acad. Şerban
Papacostea (Talking with academician Şerban Papacostea).
Memoria, 2006, nr. 55-56, p. 76-91.

PAPIU ILARIAN, ALEXANDRU (1827-1877)

431. Papiu Ilarian, Al. Istoria românilor din Dacia
Superioară. Vol. II (The history of the Romanians from Dacia
Superior. Vol. II). Ediţie îngrijită de Grigore Ploeşteanu. Târgu
Mureş, Ed. Ansid, 2005, 626 p.
432. *Ciubâcă, Alexandru. Alexandru Papiu-Ilarian
(1827-1877). MI, 2006, 40, nr. 10, p. 82-84.
433. *Străjan, Ioan. Alexandru Papiu Ilarian - mare
luptător pentru unitatea neamului românesc (Alexandru Papiu
Ilarian - fighter for the unity of the Romanian people). Dac,
2004, nr. 19, p. 34-38.

PĂUNESCU, ALEXANDRU (1931-2003)

434. Chirica, Vasile. Alexandru Păunescu (3. 03. 1931-1.
05. 2003). Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 485-490.

PÂCLIŞANU, ZENOVIE (1886-1957)

435. Pâclişanu, Zenovie. Biserica şi românismul. Studiu
istoric (The church and the Romanian spirit. Historical study).
Ediţie de Ioan Tîmbuş. Târgu-Lăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg,
2005, 131 p.
436. Mârza, Iacob. Zenovie Pâclişanu despre raporturile
românilor cu calvinismul în veacul al XVII-lea: reevaluări
istoriografice (Zenovie Pâclişanu on the relations of the
Romanians with Calvinism in the 17
th
c. : historiographic re-
evaluation). AUA hist, 2005, 9, nr. 2, p. 119-124.
437. Mitrofan, Ioan. Influenţa calvină şi unirea românilor
transilvăneni cu Biserica Romei, în interpretarea lui Zenovie
Pâclişanu - repere teologice pre şi post eventum (The Calvinist
influence and the Unification of the Romanians from
Transylvania with the Church of Rome interpreted by Zenovie
Pâclişanu - theologic pre and post eventum framework). AUA
hist, 2005, 9, nr. 2, p. 125-134.

PÂRVAN, VASILE (1882-1927)

438. Pârvan, Vasile. Idei şi forme istorice (Historical ideas
and forms). Ediţie de Al. Zub. Bucureşti, Ed. Cartea
Românească, 2003, 192 p.
439. Pârvan, Vasile. Scrieri alese (Selected writings).
Prefaţă Radu Vulpe, Text stabilit, introducere, note Alexandru
Zub. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 722 p.
440. Ferenczi, István. Száz éve született Vasile Pârvan
(1982) (The centenary of Vasile Pârvan's birth - 1982). Cs. Sz.
M., 2005, 2, p. 55-58.
441. Mitocaru, Victor. Sub impresia Memorialelor lui
Vasile Pârvan (Under the impression of Vasile Pârvan's
Memoriale). Carpica, 2005, 34, p. 325-328.
442. Roatiş, Florian. Vasile Pârvan, portret spiritual
(Vasile Pârvan. A spiritual portrait). RI, 2005, 16, nr. 3-4, p.
155-160.
443. *Rus, Valentin Florin. Vasile Pârvan. Etape
formative (Vasile Pârvan - Educational stages). MAp, 2002-
2005, 9-12, nr. 1-4, p. 95-99.
444. Sbârcea, Simona. Vasile Pârvan. BCIVA, 2004, 3, p.
51-53; 2006, 4, p. 51-53.
445. Ungureanu, Gheorghe. Gândirea metafizică a lui
Pârvan (Pârvan's metaphysical thinking). BŞUP şt. soc. um.,
2004, 7, nr. 1, p. 29-34.
446. Zub, Alexandru. Pe urmele lui Vasile Pârvan (On the
footsteps of Vasile Pârvan). Prefaţă de Liviu Antonesei.
Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român, 2005, 348 p.

PETRANU, CORIOLAN (1893 -1945)

447. Chiriac, Aurel. Manualul de Istoria artelor dela epoca
veche creştină până azi de Coriolan Petranu, o contribuţie la
istoriografia de artă (Handbook of art history since old
Christian time until today by Coriolan Petranu, a contribution
to art historiography). AT, 2002-2003, 12-13, p. 307-313.
448. Ţoca, Vlad. Câteva consideraţii pe marginea unor
adnotări ale lui Coriolan Petranu (Some considerations
regarding Coriolan Petranu' annotations). AT, 2002-2003, 12-
13, p. 315-326.

PETRESCU-DÂMBOVIŢA, MIRCEA (n. 1915)

449. Ignat, Mircea. O manifestare ştiinţifică prestigioasă -
acordarea distincţiei de Doctor Honoris Causa academicianului
Mircea Petrescu-Dâmboviţa (An impressive scientifical
manifestation - awarding the honor of Doctor Honoris Causa
18
to the academician Mircea Petrescu-Dâmboviţa). CCS, 2005,
11, p. 219-222.
450. Mitrea, Ioan. Academicianul Mircea Petrescu-
Dâmboviţa la 90 de ani (Academician Mircea Petrescu-
Dâmboviţa at his 90
th
anniversary). Zargidava, 2005, 4, p. 13-
20.
451. *** Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem
nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dâmboviţa oblata.
Ediderunt Victor Spinei, Cornelia Magda Lazarovici, Dan
Monah. Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 652 p.

PHILIPPIDE, DIMITRIE DANIEL (1770-1820)

452. Philippide, Dimitrie Daniel. Istoria României. Vol I.
Până la constituirea statelor româneşti Ţara Românească şi
Moldova (The history of Romania. Vol. I. Until the foundation
of the Romanian provinces Wallachia and Moldavia). Ediţie
de Olga Cicanci. Bucureşti, Pegassus Press, 2004, 379 p.

PLATON, GHEORGHE (1926-2006)

453. *Adăniloae, N. Acad. Gheorghe Platon. SAI, 2006, 71,
p. 316.
454. Zub, Alexandru. Academician Gheorghe Platon (26
februarie 1926-24 ianuarie 2006). MSŞIA, 2006, 31, p. 219-
220.
455. Zub, Alexandru. Gheorghe Platon - in memoriam.
DL, 2006, 17, nr. 2, p. 1.

POENARU BORDEA, GHEORGHE (1937-2004)

456. Ardevan, Radu. In memoriam. Gheorghe Poenaru
Bordea (1937-2004). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 475-476.

POPA, PETRE (n. 1935)

457. Tamaş, Corneliu. Portret. Profesorul universitar
doctor Petre Popa la 70 de ani (Portret. University professor
Petre Popa PhD at 70 years). Argesis, 2005, 14, p. 909-913.

POPA, RADU (1933-1993)

458. Dumitraşcu, Sever. Radu Popa - Aşa cum l-am
cunoscut (Radu Popa - as I knew him). Unu, 2003, nr. 1-2, p.
36-38.
459. Pascu, Ioan Fedor. "In memoriam Radu Popa".
Cronica unei conferinţe ("In memoriam Radu Popa". The
chronicle of a conference). AT, 2002-2003, 12-13, p. 337-344.

POPA-LISSEANU, GHEORGHE (1866-1945)

460. Popa-Lisseanu, Gheorghe. Originea secuilor şi
secuizarea românilor (The origin of the Szeklers and the
denationalization of the Romanians). Ediţie de Ioan Lăcustă,
Vasile Lechinţan, Ioan Ranca. Bucureşti, Ed. România pur şi
simplu, 2003, 233 p.

POPI, GLIGOR (n. 1920)

461. Mândruţ, Stelian. Profesorul Gligor Popi la 85 de ani
(Professor Gligor Popi at the age of 85). AIICN, 2005, 44, p.
645-646.

POPP, VASILIE (1789-1842)

462. Popp, Vasilie. De funeribus plebejis Daco-
Romanorum sive hodiernorum Valachorum et quibusdam circa
ea abusibus - Despre înmormântarile comune la daco-români
sau la românii de astăzi şi despre unele superstiţii, Viena, 1817
(De funeribus plebejis Daco-Romanorum sive hodiernorum
Valachorum et quibusdam circa ea abusibus - On communal
burials with the Daco-Romanians and present-day Romanians;
On superstitions, Vienna, 1817). Traducerea din limba latină
Andreea Mârza, Studiu introductiv, ediţie, note şi indice
Marius Rotar, Iacob Mârza, Rezumat Laura Stanciu. Alba
Iulia, Ed. Aeternitas, 2004, 247 p.

PRODAN, DAVID (1902-1992)

463. *Băluţă, Cloşca L. 100 de ani de la naşterea
academicianului David Prodan (100 years since the birth of
academician David Prodan). Dac, 2006, nr. 9, p. 24-25.
464. Bodea, Cornelia. Închinare lui David Prodan
(Homage to David Prodan). MSŞIA, 2002, 27, p. 7-13.
465. *Ciorba, Ioan. David Prodan. Între început şi sfârşit
(Between beginning and end). MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 1-4,
p. 42-47.
466. * *** Crâmpeie de durere şi regrete trăite de David
Prodan la moartea soţiei. 2 februarie 1991 (David Prodan's
grief and regrets at the death of his wife. February 2, 1991).
Dac, 2002, nr. 10, p. 11-12.
467. Edroiu, Nicolae. David Prodan - istoric al
Transilvaniei (David Prodan - historian of Transylvania).
MSŞIA, 2002, 27, p. 15-19.
468. *Hitchins, Keith. Popasuri clujene cu David Prodan
(Stopping over: Cluj with David Prodan). MI, 2006, 40, nr. 12,
p. 26-29.
469. Zub, Al. D. Prodan et F. Braudel: affinités, analogies.
NEH, 2005, 11, p. 239-248.
470. Zub, Alexandru. Un istoric al muncii şi al devenirii
naţionale: D. Prodan (A hard working historian of the national
being). MSŞIA, 2002, 27, p. 21-25.

PROTASE, DUMITRU (n. 1926)

471. Edroiu, Nicolae. Dumitru Protase, membru de onoare
al Academiei Române, la 80 de ani (Dumitru Protase, member
of honor of the Romanian Academy on his 80
th
anniversary).
MSŞIA, 2006, 31, p. 209-210.
472. *** Fontes Historiae. Studia in honorem Demetriu
Protase. Editori: Corneliu Gaiu, Cristian Găzdac. Cluj-Napoca,
Ed. Accent, 2006.
473. Mitrea, Ioan. Prof. univ dr. Dumitru Protase la 80 de
ani (Prof. Dumitru Protase on his 80
th
anniversary). Zargidava,
2006, 5, p. 30-49.

PUNGĂ, GHEORGHE (1949-2003)

474. Toderaşcu, Ion. Un profesor de talent şi om ales:
Gheorghe Pungă (1949-2003) (A gifted teacher and a special
person: Gheorghe Pungă (1949-2003). ASUIist., 2004, 50, p.
349350.

PUŞCARIU, IOAN (1824-1911)
19

475. Puşcariu, Ioan cavaler de. Fragmente istorice. Despre
boierii din Ţara Făgăraşului. Ediţia a II-a (Historical
fragments. About the boyars from Ţara Făgăraşului). Editor
Vasile Iuga. Cluj-Napoca, Ed. Societăţii Culturale Pro
Maramureş "Dragoş Vodă", 2006, 724 p.
476. Puşcariu, Ioan cavaler de. Notiţe despre întâmplările
contemporane. Vol. II. Despre pasivitatea politică a românilor
şi urmările ei (Notes on contemporary events. Vol. II About
the Romanians' political passivity and its consequences).
Ediţie de Nicolae Josan. Bucureşti, Ed. Scriptorium, 2004, 117
p.
477. Stoian, Emil. Ioan Cavaler de Puşcariu, fiu al Branului
(Ioan Knight of Puşcariu, son of Bran). Cumidava, 2004, 27, p.
198-207.

RĂUŢESCU, IOAN (1892-1974)

478. Pally, Filofteia. Preotul Ioan Răuţescu. Portretul unui
istoric şi autor de monografii (Priest Ioan Răuţescu. The
portrait of a historian and monographs author). Argesis, 2005,
14, p. 849-856.

ROMAN, LOUIS (1925-2001)

479. *Teodorescu, Bogdan. Louis Roman (1925-2001).
SAI, 2005, 70, p. 312-313.

ROSETTI, RADU R. (1877-1949)

480. Dinulescu, Constantin; Velter, Tiberiu. Generalul
Radu R. Rosetti la Academia Română (1927-1948) (Generalul
Radu R. Rosetti at the Romanian Academy (1927-1948). AUC
ist., 2001, 6, nr. 6, p. 161-182.

ROŞESCU, EMIL I. (n. 1916)

481. Ţepelea, Ion. Mărturii inedite - Dialog cu prof. Emil I.
Roşescu, iniţiator şi realizator al monografiei Colegiului
Naţional "Emanuil Gojdu" (New testimonies. Dialogue with
prof. Emil Roşescu, author of the monograph of the National
College "Emanuil Gojdu"). Unu, 2003, nr. 1-2, p. 31-32.

SACERDOŢEANU, AURELIAN (1904-1976)

482. *** 1904-2004. Centenar Aurelian Sacerdoţeanu.
Studii şi documente (Aurelian Sacerdoţeanu centenary. Studies
and documents). Ediţie de Dumitru Andronic, Maria Ignat.
Râmnicu Vâlcea, Ed. Almarom, 2004, 168 p.

SÂRBU, ION (1865-1922)

483. Sârbu, Ion. Relaţiile externe ale lui Matei Vodă
Basarab. 1632-1654. Cu privire la istoria Orientului european.
Ediţia a II-a (The foreign relations of Matei Vodă Basarab.
About the history of the European Orient). Ediţie îngrijită de
Rudolf Gräf, Prefaţă de Ştefan Ştefănescu. Timişoara, Ed. de
Vest, 2005, 216 p.

SIMINA, NICOLAE MARCEL (1971-2003)

484. * *** In Memoriam - Un zbor frânt Nicolae Marcel
Simina (16. 04. 1971-08. 04. 2003) (In Memoriam - a broken
wing - Nicolae Marcel Simina). PA, 2003, 3, p. 342-343.

SPINEI, VICTOR (n. 1943)

485. Berindei, Dan. Prof. univ. dr. Victor Spinei, membru
corespondent al Academiei Române, la 60 de ani (Prof. Victor
Spinei PhD, member of the Romanian Academy). MSŞIA,
2003, 28, p. 103.

STANCIU, ION (n. 1945)

486. *** Istoria: contribuţii în căutarea unui nou mesaj.
Profesorului Ion Stanciu, la împlinirea vârstei de 60 de ani
(History: contributions towards finding a new message.
Dedicated to Professor Ion Stanciu, on his 60
th
anniversary).
Volum coordonat de Iulian Oncescu, Silviu Miloiu.
Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, 394 p.

STOICA DE HAŢEG, NICOLAE (1751-1833)

487. Cilibia, Constantin. Protopopul Nicolae Stoica din
Haţeg - primul ctitor de muzeu bănăţean (Archpriest Nicolae
Stoica from Haţeg - the first founder of the Banat museum).
Alt B, 2005, 16, nr. 4-6, p. 121-125.

STREITFELD, THEOBALD (1902-1985)

488. *Dan, Dorin Ovidiu; Dan, Iulia Ramona. Istoricul
Theobald Streitfeld (1902-1985) (Historian Theobald
Streitfeld (1902-1985). PA, 2002, 2, p. 187-188.

SZEKELY, ZOLTÁN (1912-2000)

489. Székely, Zsolt. Zoltán Székely (1912-2000). EN, 2003,
13, p. 339-342.

ŞANDRU, DUMITRU (n. 1934)

490. Iacobescu, Mihai. Istoricul Dumitru Şandru la 70 de
ani (Historian Dumitru Şandru at the age of 70). CCS, 2004,
10, p. 283-294.

ŞERBAN, CONSTANTIN (1921-2006)

491. Mihăilescu, Mariana. In memoriam Constantin
Şerban (1921-2006). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 249-250.

ŞIMON, NESTOR (1862-1915)

492. Mitu, Sorin. O necesară reparaţie morală: posteritatea
lui Nestor Şimon (A necessary moral reparation: the posterity
of Nestor Şimon). A Som., 2005, 4, p. 277-283.

ŞINCAI, GHEORGHE (1754-1816)

493. *Avram, Monica. Gheorghe Şincai în conştiinţa
mureşenilor (Gheorghe Şincai in Mureş people
consciousmess). Libraria, 2004, 3, p. 282-291.
494. *Boldea, Iulian. Gheorghe Şincai şi problemele limbii
române literare (Gheorghe Şincai ant the problems of
romanian literary language). Libraria, 2004, 3, p. 233-243.
20
495. *Buzaşi, Ion. Aniversări literare - Şincai în literatură
(Literary anniverseries - Şincai in literature). Libraria, 2004, 3,
p. 244-246.
496. Crăciun, Boris. G. Şincai despre Ştefan Vodă, la
1800-1810 (G. Şincai about Stephen the Great, at 1800-1810).
FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 3-6.
497. *Curticăpean, Petre. Gheorghe Şincai şi Târgu
Mureşul (Gheorghe Şincai at Târgu Mureş). Libraria, 2004, 3,
p. 102-107.
498. *Dragomir, Ramona. Încercări de tipărire a operei lui
Gheorghe Şinacai (The attempts of publishing Gheorghe
Şincai's work). Libraria, 2004, 3, p. 198-203.
499. *Isac, Constantin-Ionuţ. Istoriograful Gheorghe
Şincai văzut de Lucian Blaga şi David Prodan (Gheorghe
Şincai - the historiographer seen by Lucian Blaga and David
Prodan). Libraria, 2004, 3, p. 302-310.
500. *Lădariu, Lazăr. Spiritul lui Şincai (Şincai's spirit).
Libraria, 2004, 3, p. 16-21.
501. Mălinaş, Constantin. Bicentenarul elegiei lui
Gheorghe Şincai 1804-2004 (The bicentennial of Gheorghe
Şincai’s elegy (1804-2004). Prefaţă Mircea Tomuş. Oradea,
Ed. Asociaţia Română pentru Ex libris, 2005, 80 p.
502. *Mălinaş, Constantin. Gheorghe Şincai şi Oradea
(Gheorghe Şincai and Oradea). Libraria, 2004, 3, p. 146-157.
503. *Moraru, Cornel. Procesele lui Gheorghe Şincai (în
documente publicate în revista "Vatra") (Gheorghe Şincai's
trials, as they appeared in documents published in "Vatra"
magazine). Libraria, 2004, 3, p. 138-146.
504. Mureşan, Marioara. Gheorghe Şincai la ceas
aniversar. 250 de ani de la naştere (Gheorghe Şincai at an
anniversary: 250 years since birth). BS, 2004, 12, nr. 2, p. 15-
17.
505. Negoi-Roman, Ana Maria. Gheorghe Şincai, director
al şcolilor româneşti unite din Principatul Ardealului. Repere
istoriografice româneşti (Gheorghe Şincai head master of the
Romanian Greek-Catholic schools in the Principality of
Transylvania. Romanian historiographic framework). A Blas.,
2005, 3, p. 221-.
506. *Negoi-Roman, Ana Maria. Gheorghe Şincai în
istoriografia românească: în căutarea echilibrului (Gheorghe
Şincai in Romanian historiography: in quest of balance).
Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 193-204.
507. Negoi-Roman, Ana Maria. În căutarea identităţii
naţionale în Roma luminilor. Gheorghe Şincai (1774-1779) (In
search of national identity in the Rome of lights. Gheorghe
Şincai (1774-1779). AIGS, 2004, 7, p. 35-45.
508. *Negoi-Roman, Ana-Maria. Perspectiva diversităţii
în Viena Luminilor. Popasul vienez al lui Gheorghe Şincai,
1779-1780 (The perspective of diversity in Vienna during the
Enlightenment. Gheorghe Şincai's stopping over in Vienna,
1779-1780). Libraria, 2004, 3, p. 260-277.
509. *Ploeşteanu, Grigore. Receptarea operei şi a
personalităţii lui Gheorghe Şincai (Perceiving Gheorghe
Şincai's works and personality). Libraria, 2004, 3, p. 167-198.
510. *Pop, Valer. Gheorghe Şincai - precursor al
etnografiei mureşene (Gheorghe Şincai - forerunner of Mureş
ethnography). Libraria, 2004, 3, p. 89-97.
511. *Puiu, Sidonia. Istoria naturei sau a firei de Gh. Şincai
- cel dintâi manual de istorie naturală în limba română (The
natural history by Gh. Şincai - the first school book of natural
history in Romanian). Libraria, 2004, 3, p. 219-232.
512. *Ranca, Ioan. Gheorghe Şincai primul întemniţat de
seamă al neamului în prinsoarea Aiudului (Gheorghe Şincai -
the first outstanding prisoner at Aiud prison). Libraria, 2004,
3, p. 135-138.
513. *Regneală, Mircea. Gheorghe Şincai în contextul
vieţii social naţionale şi culturale din Transilvania în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-
lea (Gheorghe Şincai in the context of national social and
cultural life from Transylvania in the second half of the 18
century and the beginning of the 19 century). Libraria, 2004,
3, p. 97-101.
514. *Sigmirean, Cornel. Gheorghe Şincai student la
Roma şi Viena (Gheorghe Şincai as student in Rome and
Vienna). Libraria, 2004, 3, p. 108-119.
515. *Teodor, Corina. Secvenţe de istoria bisericii
cuprinse în "Hronica românilor... " a lui Gheorghe Şincai
(Sequences of church history in Gheorghe Şincai's "Hronica
românilor... "). Libraria, 2004, 3, p. 203-208.
516. *Tomuş, Mircea. Şincai - 250 de ani de la naştere
(Şincai - 250 years since his birth). Libraria, 2004, 3, p. 291-
297.
517. Trifu, Mircea. Gheorghe Şincai: locul îngropării sale
(Gheorghe Şincai his burial place). A Blas., 2005, 3, p. 367-
372; FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 34-37.
518. *Vasilescu, Emil. Gheorghe Şincai - context istoric şi
operă de luminare (Gheorghe Şincai - historical context and
enlightenment work). Libraria, 2004, 3, p. 297-302.

ŞTEFANELLI, TEODOR V. (1849-1920)

519. Mareci, Harieta. Teodor V. Ştefanelli (1849-1920). G
Buc., 2005, 12, nr. 3, p. 39-46.

ŞTIRBAN, SOFIA (1961-2006)

520. *Dumitran, Ana. In memoriam. Sofia Ştirban (1961-
2006). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 415-416.

ŞTREMPEL, GABRIEL (n. 1926)

521. *** In honorem. Garbiel Ştempel la 80 de ani (Gabriel
Ştrempel on his 80
th
anniversary). Satu Mare, Ed. Muzeului
Sătmărean, 2006, 849 p.
522. Zub, Alexandru. Gabriel Ştrempel, membru de onoare
al Academiei Române, la 80 de ani (Gabriel Ştrempel, member
of honor of the Romanian Academy on his 80
th
anniversary).
MSŞIA, 2006, 31, p. 205-207.

TANAŞOCA, NICOLAE-ŞERBAN (n. 1941)

523. Lascu, Stoica. Deopotrivă - reprezentant şi cercetător
al unităţii romanice, al diversităţii balcanice şi identităţii
aromâneşti (Both representative and researcher of Romanic
unity, Balkanic diversity and Aromanian identity). Ex Ponto,
2005, 3, nr. 1, p. 189-197.

TEODOR, POMPILIU (1930-2001)

524. Faur, Viorel. Însemnări despre legăturile profesorului
Pompiliu Teodor cu Oradea (1990-2000) (Notes about the
contacts of Prof. Pompiliu Teodor in Oradea). CTC, 2004, nr.
1-3, p. 3-6.
525. Pecican, Ovidiu. Introducere în istoria istoriografiei
21
române (Introduction to the history of Romanian
historiography). Tribuna, 2005, 4, nr. 73, p. 6.

TOCILESCU, GRIGORE (1850-1909)

526. *Stoianov, Marius. Din activitatea lui Grigore
Tocilescu la Ateneul Român (The activity of Grigore
Tocilescu at the Romanian Atheneum). MAp, 2002-2005, 9-
12, nr. 1-4, p. 91-94.

TONK, SÁNDOR (1947-2003)

527. Lupescu Makó, Mária. Sándor Tonk (2 May 1947,
Cluj - 14 August 2003, Budapest). Colloquia, 2003-2004, 10-
11, nr. 1-2, p. 362-365.

TREBICI, VLADIMIR (1916-1999)

528. Vatamaniuc, D. Vladimir Trebici (1916-1999). ANB,
2006, 13, nr. 1, p. 37-38.

TUCĂ, FLORIAN (n. 1928)

529. Tucă, Florian. Zilele şi nopţile unui oştean. Repere
autobiografice (The days and nights of a soldier.
Autobiographical landmarks). Bucureşti, Ed. Sylvi, 2004, 187
p.

TZIGARA-SAMURCAŞ, ALEXANDRU (1872-
1952)

530. *** Alexandru Tzigara-Samurcaş 1872-1952.
Bucureşti, [s. n. ], 2004, 305 p.

URECHE, GRIGORE (1590-1647)

531. Ureche, Grigore. Letopiseţul Ţării Moldovei (The
Chronicle of Moldavia). Ediţie de Dan Horia Mazilu.
Bucureşti, Ed. 100+1 Gramar, 2003, 180 p.
532. Catrinar, Marcel. Boierimea şi ţărănimea în cronica
lui Grigore Ureche. Interpretări istorice (Nobility and
peasantry in Grigore Ureche's chronicle. Historical
interpretations). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 15-34.

URSU, HORIA (1916-?)

533. *Stănculescu, Florea. Horia Ursu între istorie şi
literatură (Horia Ursu - between history and literature). MI,
2006, 40, nr. 12, p. 63-64.

URSU, IOAN (1875-1925)

534. Salvan, Florin. Din activitatea lui Ioan Ursu în cadrul
emigraţiei române din Paris pentru întregirea naţională a
României (The activity of Ioan Ursu within the Romanian
emigration in Paris, for the national unification of Romania).
Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 157-166.

VĂTĂMANU, NICOLAE (1897-1977)

535. Vătămanu, Nicolae. Alaltăieri, ieri, astăzi. Texte
inedite (1952-1958) (The day before yesterday, yesterday,
today. Original texts (1952-1958). Ediţie de Gheorghe
Brătescu. Bucureşti, Ed. Viaţa Medicală Românească, 2006,
104 p.

VĂTĂŞIANU, VIRGIL (1902-1993)

536. Vătăşianu, Virgil. Metodica cercetării în istoria artei
(The research methodology in art history). Cluj-Napoca, Ed.
Clusium, 2004, 128 p.
537. . Centenar Virgil Vătăşianu (Virgil Vătăşianu
centennial). AT, 2002-2003, 12-13, p. 327-330.
538. . Simpozion "Centenar acad. Virgil Vătăşianu" în Aula
Academiei Române (The symposium "Acad. Virgil Vătăşianu
centennial" in the Hall of the Romanian Academy). AT, 2002-
2003, 12-13, p. 327-330.
539. Mândruţ, Stelian. Virgil Vătăşianu şi Biblioteca
Universităţii din Cluj (1925-1947) (Virgil Vătăşianu and the
University Library in Cluj (1925-1947). AT, 2002-2003, 12-
13, p. 273-305; În lb. engleză, Philobiblon, 2005-2006, 10-11,
p. 423-441.
540. Mândruţ, Stelian. Virgil Vătăşianu şi Şcoala Română
din Roma (1930-1931, 1934-1936, 1938-1946) (Virgil
Vătăşianu and the Romanian School in Rome). AIICN, 2006,
45, p. 537-588.
541. Mesea, Iulia. Metode de cercetare în istoria artei din
România: Virgil Vătăşianu (Research methods in the history of
art in Romania: Virgil Vătăşianu). AŞD, 2006, 2, p. 177-186.
542. Porumb, Marius. Sub zodia Vătăşianu (Under
Vătăşianu sign). AT, 2002-2003, 12-13, p. 5-8.
543. Theodorescu, Răzvan. Modelul Vătăşianu (Vătăşianu
model). AT, 2002-2003, 12-13, p. 9-12.

VULPE, ALEXANDRU (n. 1931)

544. Spinei, Victor. Profesorul Alexandru Vulpe, membru
corespondent al Academiei Române, la 75 de ani (Professor
Alexandru Vulpe, member of the Romanian Academy on his
75
th
anniversary). MSŞIA, 2006, 31, p. 211-213.

WOLLMANN, VOLKER (n. 1942)

545. Ardevan, Radu. Profesorul Volker Wollmann la 60 de
ani (Professor Volker Wollmann at 60). EN, 2002, 12, p. 333-
342.

XENOPOL, ALEXANDRU D. (1847-1920)

546. Ştefănescu, Florica. A. D. Xenopol despre ţăranul
român şi satul românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea şi începutul secolului XX (AD Xenopol about the
Romanian peasants and villages in the second half of the 19th
century and the beginning of the 20th century). Biharea, 99-
2000, 26-27, p. 141-155.
547. Ştefănescu, Florica. Statutul sociologiei ca ştiinţă în
concepţia lui A. D. Xenopol (Sociology as science in AD
Xenopol's thinking). CTC, 2004, 15, nr. 4-6, p. 59-62.
548. Ştefănescu, Ştefan. Mari istorici şi ideea naţională: A.
D. Xenopol (Great historians and the national idea: AD
Xenopol). G Buc., 2003, 10, nr. 1-2, p. 36-43.
549. Xenopol, A. D. Istoria partidelor politice în România
de la origini până la 1866 (The history of political parties in
Romania: From the beginnings to 1866). Ediţie îngrijită, studiu
22
introductiv şi note de Constantin Schifirneţ. Bucureşti, Ed.
Albatros, 2005, 655 p.
550. Xenopol, A. D. Publicistică economică (Economic
journalism). Ediţie de Florica Ştefănescu. Oradea, Ed.
Universităţii, 2004, 524 p.
551. Ciurcă, Petrea. Legitimitatea istoriei ca ştiinţă la A.
D. Xenopol (The legitimacy of history as science for AD
Xenopol). Botoşani, Ed. Quadrat, 2005, 232 p.
552. Coandă, Zvetlana. Sinteze filozofice în opera lui A.
D. Xenopol (Philosophical syntheses in AD Xenopol's work).
ASUIsoc. -pol., 2003-2004, nr. 7-8, p. 295-300.
553. Zub, Alexandru. A. D. Xenopol în cultura română
(AD Xenopol in Romanian culture). Academica, 2005, 15, nr.
41-42, p. 34-37 ; P Acad., 2005, 4, nr. 4, p. 49-54.
554. Zub, Alexandru. Istoriografia română la vârsta
sintezei: A. D. Xenopol (A synthesis of the Romanian
historiography: AD Xenopol). Iaşi, Ed. Institutului European,
2004, 119 p.

ZANE, GHEORGHE (1897-1978)

555. Buzatu, Gheorghe. Gheorghe Zane, un anticomunist,
nu un antisemit (Gheorghe Zane an anticommunist, not an
anti-Semitic). Historia, 2005, 2, nr. 45, p. 26-30.

ZELETIN, ŞTEFAN (1882-1934)

556. Zeletin, Ştefan. Burghezia română. Originea şi rolul ei
istoric (The Romanian bourgeoisie. Its origin and its historical
role). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2006, 292 p.

ZUB, ALEXANDRU (n. 1934)

557. *** Istorie şi societate în spaţiul est-carpatic (secolele
XIII-XX). Omagiu profesorului Alexandru Zub (History and
society in the East-Carpathians area. Homage to professor
Alexandru Zub). Editori Dumitru Ivănescu, Marius Chelcu.
Iaşi, Ed. Junimea, 2005.
558. Platon, Alexandru-Florin. In honorem Alexandru
Zub. ASUIist., 2004, 50, p. 341-343.


II. Istoria în relaţie cu alte ştiinţe

559. Banu, Jana-Florentina. Valorificarea educativă a
elementelor de istorie locală în predarea istoriei (cu
exemplificări din oraşul şi judeţul Vaslui) (Educational use of
local history elements in teaching history - with examples
from Vaslui, the city and county). Iaşi, Ed. Pim, 2005, 61 p.
560. Bălu, Daniela. Cercetările pluridisciplinare de teren-
modalităţi de investigare a patrimoniului imaterial
(Multidisciplinary field research - means of investigation of
immaterial patrimony). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr.
2, p. 285-298.
561. Constantin, Ticu. Acurateţea în memoria
autobiografică (Accuracy in autobiographical memory). AIO,
2005, 6, p. 19-45.
562. Crînguş, Mariana; Ştefănescu, Atalia. Etnogeneza
spaţiului social românesc (Ethnogenesis of the Romanian
social area). Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2003, vol.
108 p.
563. Dinga, Emil. On a Paradigm concerning the economic
history. RRSE, 2003, 48, nr. 1, p. 155-162.
564. Işfănoni, Doina; Larionescu, Sanda. Metode şi teorii
utilizate de-a lungul timpului în cercetarea obiceiurilor
(Methods and theories on customs research along the time).
Ethnos, 2004, 5, p. 441-494.
565. Manolache, Viorella. Elite. Legitimări juridice
moderne (Elites. Modern juridical legitimacy). Sibiu, Ed.
Universităţii Lucian Blaga, 2006, 145 p.
566. Mocanu, Constantin. Cu privire la raportul dintre
noţiunile istorie şi retrologie (About the relation between
history and retrology). Zargidava, 2006, nr. 5, p. 153-171.
567. Nedeianu Grama, Sidonia. Imaginar social şi
mitologie politică. Repere teoretice (Social imaginary and
political mythology. A theoretical framework). AIO, 2005, 6,
p. 46-82; 2006, 7, p. 35-56.
568. Radosav, Doru. O "sensibilitate sudică" a memoriei
oralităţii (A "Southern sensibility" of oral memory). AIO,
2005, 6, p. 5-16.


III. Bibliografii. Dicţionare. Enciclopedii

569. *** Activitatea ştiinţifică la Universitatea "Babeş-
Bolyai" din Cluj-Napoca în anul 2005 (The scientific activity
at "Babeş-Bolyai" University in Cluj-Napoca, in 2005).
Redactor-coordonator Ana Maria Căpâlneanu. Cluj- Napoca,
[s. n. ], 2006, 938 p.
570. Acu, Dumitru. "Enciclopedia" Astrei. Prima
enciclopedie românească (Astra's "Encyclopaedia", the first
Romanian encyclopaedia). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p.
6-9.
571. *Andreescu, M. Dicţionar (Dictionary). SAI, 2005, 70,
p. 297-299.
572. Avram, Arina. Femei celebre, mică enciclopedie. Vol.
II. Femei celebre din România (Famous women, small
encyclopaedia. Vol. 2. Famous women from Romania).
Bucureşti, Ed. Allfa, 2004, 320 p.
573. Avram, Cezar Gabriel; Barbu, Paul-Emanoil;
Ciobotea, Dinică; Osiac, Vladimir; Boagiu, Gabriela;
Pătraşcu, Şerban. Dicţionarul istoric al localităţilor din
judeţul Dolj. Bibliografia istorică a judeţului Dolj. Vol. 4
(Historical dictionary of localities in Dolj county. Historical
bibliography of Dolj county. Vol. 4). Coordonator Cezar
Gabriel Avram. Craiova, Ed. Alma, 2005, 101 p.
574. Banciu, Cristina. Colaboratori sibieni la
"Enciclopedia Română" (Colaborators from Sibiu to the
"Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10,
p. 86-87.
575. Bardaşu, Aneta. Doi vâlceni colaboratori la
"Enciclopedia" Diaconovich (Two people from Vâlcea
23
collaborators to Diaconovich's "Encyclopaedia").
Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 116; CCV, 2005, 2, nr, 5,
p. 18.
576. Batto, Iosefina. "Provincia": 2000-2002, indice
bibliografic ("The Province": 2000-2002, bibliographic index).
Postfaţă de Ovidiu Pecican. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2003, 172 p.
577. Bauman, Ionel. Bibliografia anuarului Muzeului
Judeţean de Istorie din Braşov, CUMIDAVA, pe anii 1967-
2000 (The bibliography of the yearbook of the History
Museum in Braşov). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 481.
578. Bauman, Ionel. Bibliografia Revistei Cumidava, vol.
XXV-XXVIII (2001-2005) (The bibliography of the magazine
Cumidava, vol. XXV-XXVII (2001-2005). Cumidava, 2005,
28, p. 247-254.
579. *** Bibliografia Facultăţii de mecanică din Timişoara
(1920-2003) (The Bibliography of Mechanics Faculty in
Timişoara (1920-2003). Editori: Nicolae Neguţ, Mircea O.
Popoviciu. Timişoara, Ed. Politehnica, 2005, 288 p.
580. *** Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului
românesc 1965-1969 (The general bibliography of Romanian
ethnography and folklore. 1965-1969). Redactor şi
coordonator Elena Dăncuş, Ediţie îngrijită de I. Oprişan.
Bucureşti, Ed. Saeculum, 2005, 735 p.
581. *** Bibliografia istorică a României. X. 1999-2004.
Bibliografie selectivă (The historical bibliography of Romania.
X. 1999-2004. A selective bibliography). Coordonator
Gheorghe Hristodol, Autori: Gheorghe Hristodol, Felicia
Hristodol, Stelian Mândruţ, Magdalena Tampa, Ottmar Traşcă,
Lucia Turc. Bucureşti, Academiei, 2005, 1154 p.
582. *** Bibliografia relaţiilor literaturii române cu
literaturile străine în periodice (1919-1944) Vol. VII.
(Bibliography of the relations between the Romanian literature
and foreign literatures in periodical publications). Bucureşti,
Ed. Saeculum, 2005, 320 p.
583. *** Bibliografia românească veche îmbogăţită şi
actualizată. Vol. I (A-C) (Old Romanian Book Bibliography
added and updated. Vol. I (A-C). Târgovişte, Bucureşti,
Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", CIMEC,
2004, 263 p.
584. *** Bibliografie radiofonică românească (Romanian
radiophony Bibliography). , Coordonator Liliana Museţeanu.
Bucureşti, Ed. Casa Radio, 2003, vol. 526 p.
585. *** Bibliographie Juridique Roumaine. Bibliografie
juridică română 1974-1978. Coordonator al lucrării Nicolae
Vrabie. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 214 p.
586. Borţan, Dumitru. "Enciclopedia", reflectare a vieţii
economice a românilor din Transilvania ("The Encyclopaedia"
reflecting the economic standard of the Romanians from
Transylvania). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 42-43.
587. Bozga, Vasile. Terminologia economică în
"Enciclopedia Română" a lui Corneliu Diaconovici
(Economics terminology in Corneliu Diaconovici's "Romanian
Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 44-45.
588. Butnaru, Valentina. Basarabia în "Enciclopedia"
Astrei (Bessarabia in Astra's "Encyclopaedia"). Transilvania,
2004, 33, nr. 9-10, p. 71-73.
589. Cârjan, Lazăr; Manole, Mircea Gheorghe.
Catalogul timbrelor poştale româneşti. Vol. I. 1858-1947 (The
catalogue of the Romanian post stamps. Vol. I. 1858-1947).
Bucureşti, Ed. Enciclopedică RAO, 2006, 348 p.
590. Chende-Roman, Gheorghe. Dicţionar etimologic al
localităţilor din judeţul Sălaj (Ethimological dictionary of the
localities from Sălaj county). Cuvânt înainte de Gabriel
Vasiliu. Zalău, Ed. Silvania, 2006, 415 p.
591. Cozmei, Mihail. Existenţe şi împliniri. Dicţionar
biobibliografic. Domeniul muzică (Lives and fulfillments.
Biobibliographical dictionary. Music). Iaşi, Ed. Artes, 2005,
347 p.
592. Cramarenco, Mihai. Literatura română în
"Enciclopedia" lui Cornel Diaconovici (The Romanian
literature in Cornel Diaconovici's "Encyclopaedia").
Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 63-68.
593. Crăciun, Bogdan; Bolovan, Ioan. Cercetările de
istoria populaţiei Române (1945-2005). Bibliografie selectivă
(Research in the history of Romania's population (1945-2005).
A selective bibliography). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară
Clujeană, 2006, 124 p.
594. Creţu, Ioana-Narcisa. Actualitatea "Enciclopediei
Române" a lui Corneliu Diaconovici (The present interest of
Corneliu Diaconovici's "Romanian Encyclopaedia").
Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 14-15.
595. Cristuş-Pascaniuc, Elena. Bibliografia tematică a
revistei "Analele Bucovinei" pe anii 1994-2002 (The subject
bibliography of the magazine "Analele Bucovinei", 1994-
2002). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 565-572.
596. Crişan, Eugenia. Maria Baiulescu, singura femeie
colaboratoare la "Enciclopedia Română" (Maria Baiulescu, the
only woman - collaborator to the "Romanian Encyclopaedia").
Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 108-110.
597. Curticăpeanu, Vasile. Reflectarea istoriografiei
româneşti şi universale în "Enciclopedia Română" (The
Romanian and world historiography in "The Romanian
Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 19-21.
598. Deneş, Nicolae. Reflectarea problematicii de turism în
"Enciclopedia" lui Cornel Daiconovici 1904 (The tourism
questions in Cornel Daiconovici's "Encyclopaedia" 1904).
Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 117-120.
599. *** Dicţionarul general al literaturii române E-K (The
general dictionary of Romanian literature. E-K). Bucureşti, Ed.
Enciclopedică, 2005, 789 p.
600. *** Dicţionarul general al literaturii române. Vol. IV
(L-O) (The general dictionary of the Romanian literature. Vol.
IV (L-O). Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2005, 745 p.
601. *** Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj.
Vol. I-III (The historical dictionary of the localities from Dolj
county). Craiova, Ed. Alma, 2004.
602. Dogaru, Maria. Bibliografia heraldicii româneşti.
Bibliographie heraldique roumaine. Lucrare îngrijită de
Miliana Şerbu. Bucureşti, Ed. Ministerului Administraţiei şi
Internelor, 2004, 215 p.
603. Donea, Marilena. "Ateneu", 40. Biobibliografie
(1964-2004). Vol. I-II ("Athenaeum", 40. Biobibliography).
Bacău, Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza", 2004, 472, 374 p.
604. Edroiu, Nicolae. Prezenţa istoriografiei române în
bibliografia internaţională a ştiinţelor istorice (IBOHS) (1926-
2001) (The Romanian historiography in the International
Bibliography of the Historical Sciences). MSŞIA, 2006, 31, p.
41-55.
605. Enache, Ioan. George Genoiu, biobibliografie
(George Genoiu, biobibliography). Bacău, Ed. Stadion, 2004,
176 p.
606. Frânculeasa, Alin. Bibliografia arheologică a
judeţului Prahova (The archaeological bibliography of Prahova
24
county). Bucureşti, Ed. Maşina de Scris, 2005, 128 p.
607. Gastone, Niculae. Scriitori de peste munţi în
"Enciclopedia Română" a Astrei (The writers from beyond the
mountains in ASTRA's "Romanian Encyclopaedia").
Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 81-82.
608. *Gherghel, Ioana. Repertoriul bibliografic al
anuarului ştiinţific Biharea 1973-2000 (Bibliographic catalog
of Biharea scientific yearbook 1973-2000). Biharea, 2001, 28,
p. 351-378.
609. Giura, Lucian; Giura, Maura G. ; Knall, Helmuth.
Contribuţii bibliografice la o istorie a Mediaşului
(Bibliographical contributions to the history of Mediaş).
Mediaş, Ed. Crisserv, 2005, 213 p.
610. Goţia, Dorin. Reformă, propuneri şi obiective în
muzeele din România. Bibliografie selectivă (Reform,
suggestions and objectives in the museums from Romania.
Selected bibliography). Cibinium, 2000, 1, p. 353-364.
611. Gruian, Paul. Ştiinţă şi tehnică în "Enciclopedia
Română" (Science and technology in "the Romanian
Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 58-61.
612. Isac, Virginia. Contribuţii la o bibliografie: Alexandru
Ioan Cuza (Contributions to a bibliography: Alexandru Ioan
Cuza). Consultant Dumitru Ivănescu. Iaşi, Ed. Junimea, 2005,
158 p.
613. Istrate, Petru. Contribuţii braşovene la realizarea şi
editarea "Enciclopediei Române" (Contributions from Braşov
to the "Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr.
9-10, p. 99-100.
614. Lazăr, Elena. Literatura neoelenă în România (1837-
2005). O bibliografie (Modern literature in Romania (1837-
2005). A bibliography). Bucureşti, Ed. Omonia, 2005, 206 p.
615. *** Lychnus et lampas. Exibition catalogue. Edited by
Adriana Isac, Cristian-Aurel Roman. Cluj-Napoca, Ed. Mega,
2006, 148 p.
616. Macavei, Elena. Şcoala şi pedagogia din teritoriile
româneşti în Enciclopedia Asociaţiunii (The school and
pedagogy from the Romanian territories in the Association's
Encyclopaedia). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 74-80.
617. Marian, Gabriela. Sistemul bancar reflectat în
"Enciclopedia Română" (The bank system in "the Romanian
Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 49-50.
618. Mateescu, Adrian. Dicţionar bibliografic de
lingvistică. Vol. II (1973-1986) (Bibliolographical dictionary
of linguistics. Vol. II (1973-1986). Craiova, Ed. Universitaria,
2005, 404 p.
619. Matei, Pamfil. "Enciclopedia Română". O realizare
semnificativă a Asociaţiunii ("The Romanian Encyclopaedia".
A significant achievment of the Association). Transilvania,
2004, 33, nr. 9-10, p. 10-12.
620. Maxim, Zoia. Seminarul Naţional de Etnoarheologie
(1991-2005) (The National Seminar of Ethno-Archaeology
(1991-2005). AMET, 2006, 20, p. 259-270.
621. Mârza, Eva; Rus, Anton. Bibliografia cărţilor blăjene
de la începuturile tipografiei până la anul 1948 (The
bibliography of the books from Blaj since the beginnings of
printing up to 1948). Blaj, Buna vestire, 2004, 119 p.
622. Meister, Róbert. A romániai magyar
társadalomtudományi irodalom bibliográfiaja. Tanulmányok,
cikkek. 1990-1999 (Social sciences bibliography of the
Hungarians from Romania. Studies, articles. 1990-1999).
Csikszereda, Pro-Print Kiadó, 2004, 783 p.
623. Moise, Ilie. Folclorul şi etnologia în prima
"Enciclopedie Românească" (Folklore and ethnology in the
first "Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr.
9-10, p. 83-85.
624. Moldovan, Iosif. Obligaţiile fiscale ale românilor din
Transilvania, oglindite în "Enciclopedia Română" (The taxes
paid by the Romanians from Transylvania, in "the Romanian
Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 46-48.
625. Muntean, Daniela. Etnologia în contextul literaturii
de specialitate. Repere bibliografice 2000-2005 (Ethnology
within specialized literature. Bibliographical framework 2000-
2005). Cibinium, 2006, 2, p. 436-465.
626. Munteanu-Săcele, Ştefan. Pădurea românească în
paginile "Enciclopediei Române" (The Romanian forrest in the
pages of "the Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004,
33, nr. 9-10, p. 69-70.
627. Murariu, Ioan. Dicţionar explicativ şcolar de termeni
istorici şi arhaici (Explanatory School dictionary of historical
and archaic terms). Bacău, Ed. Edu Soft, 2006, 370 p.
628. Nagy, Mária. Helikon. 1990-2004. Repertórium
(Bibliographical index). Kolozsvár, Az EME kiadása, 2005,
384 p.
629. * *** Noesis I-XXXI. Travaux du Comité Roumain
d'Histoire et de la Philosophie des Sciences. Index des articles.
Noesis, 2005-2006, nr. 30-31, p. 281-308.
630. Oprean, Nora. Bibliografia Institutului de Arheologie
şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul arheologie (2003) (The
bibliography of the Institute of Archaeology and History of
Art in Cluj-Napoca. Archaeology section (2003). EN, 2003,
13, p. 349-352.
631. Oproescu, Alexandru; Neagu, Mioara. Agora în
bibliotecă. Bibliografia bibliotecii publice Buzău (1893-2003)
(Agora in the library. The bibliography of the public library
from Buzău (1893-2003). Buzău, Ed. Alpha MDN, 2004, 256
p.
632. Pampu, Cătălina. Ştiinţele matematice în
"Enciclopedia" Astrei (Mathematics in Astra's
"Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 62.
633. Păcurariu, Mircea. Probleme bisericeşti prezentate de
"Enciclopedia Română" a "Asociaţiunii" (1898-1904) (The
church problems in the "Association's" "Romanian
Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 51-57.
634. Pădurean, Augustin. "Enciclopedia" Diaconovich,
document al unirii ("The Diaconovich Encyclopaedia"
document of the union). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p.
16.
635. Pop, Silvia. Contribuţia cărturarilor blăjeni la
realizarea "Enciclopediei Române" (The contributions of the
scholars from Blaj to the "Romanian Encyclopaedia").
Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 88-90.
636. Popescu, Florentin. Dicţionar de mitologie orientală
(Dictionary of Oriental mythology). Târgovişte, Ed.
Bibliotheca, 2005, 393 p.
637. Popescu, Petru Demetru. Dicţionar de personalităţi
istorice. Voievozi, principi, domnitori, regi (Dicitonary of
historical personalities. Voivods, princes, domnitors and
kings). Bucureşti, Ed. Niculescu, 2005, 288 p.
638. Razba, Maria. Personalităţi hunedorene. Oameni de
cultură, artă, ştiinţă, tehnică şi sport (sec. XV-XX). Dicţionar.
Ed. a II-a (Hunedoara personalities. People of culture, art,
science, technique and sports (15
th
20
th
century). Dictionary.
2
nd
edition). Cuvânt înainte Mircea Păcurariu. Deva, Ed. Emia,
2004, 624 p.
25
639. *** "Revista de pedagogie", index bibliografic. Autori
(1952-2001) ("The pedagogy review", bibliographical index).
Coordonator Eugen Noveanu. Botoşani, Agata, 2002, 320 p.
640. *** Romániai Magyar Könyvkiadás. 1990-1998
(Publications of the Hungarians from Romania). Szerkesztette
Szigethy Rudolf. Kolozsvár, Az EME kiadása, 2003, 380 p.
641. Satco, Emil. Enciclopedia Bucovinei. Vol. II-III (The
encyclopaedia of Bukovina. Vol. II-III). Suceava, s. n., 2004,
1500 p.
642. Seni, Ioan. Contribuţii năsăudene la prima
"Enciclopedie Românească" (Sibiu - 1904) (Contributions
from Năsăud to the first "Romanian Encyclopaedia").
Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 91-98.
643. Stanciu, Ioan. Bibliografia Institutului de Arheologie
şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul arheologie (2001-2002)
(The bibliography of the Institute of Archaeology and History
of Art in Cluj. Archaeology division (2001-2002). EN, 2002,
12, p. 343-348.
644. Stănescu-Stanciu, Teodora. Cărţi privind anul 1989
şi revoluţia română (Books regarding year 1989 and the
Romanian Revolution). Clio 1989, 2005, 1, nr. 1-2, p. 259-
268.
645. Štefanko, Ondrej. Jean Grosu, bibliografie personală.
Ed. a II-a (A personal bibliography). Nădlac, Ed. Ivan Krasko,
2004, 43 p.
646. Surdu, Alexandru. Semnificaţia filosofică a
"Enciclopediei Române" (1898-1904) (The philosophical
significance of "The Romanian Encyclopaedia" (1898-1904).
Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 17-18.
647. Szabó, Attila M. Erdély, Bánság és Partium történeti
és közigazgatási helységnévtára Vol. I-II (The historical and
administrative dictionary of the places in Transylvania, Banat
and Partium). Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 2003, 1329 p.
648. *** Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004: bibliografie
(Stephen the Great and Saint, 1504-2004: bibliohraphy).
Suceava, Ed. Muşatinii, 2004, 194 p.
649. Tatu, Alexiu. Prima "Enciclopedie Românească" în
documentele Direcţiei Judeţene Sibiu a Arhivelor Naţionale
(The first "Romanian Encyclopaedia", in the documents of the
National Archives from Sibiu). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-
10, p. 101-102.
650. *Teodorescu, Bogdan. Bibliografie (Bibliography).
SAI, 2005, 70, p. 300-307.


IV. Izvoare istorice

1. DOCUMENTE

a. GENERALE

651. Apati, Cristian; Ciorba, Ioan. Însemnări de pe
registrele de stare civilă ale parohiilor ortodoxe din Bihor
(sfârşitul secolului al XVIII-lea-1848) (Notes on the legal
status registers of the Orthodox diocese from Bihor (end of the
18
th
century-1848). CTC, 2006, 3, nr. 7-8, p. 1-70.
652. Drăghici, Ligia. Din nou la lumină - 36 de documente
manuscris descoperite la Braşov (Brought to light again - 36
documents and manuscripts discovered in Braşov). Cumidava,
2003, 26, p. 369-383.
653. *** Izvoare privind istoria timpurie a oraşelor din
România (până în anul 1301) (Sources about the early history
of the cities from Romania (up to 1301). Redactor Paul
Niedermaier, Colaboratori: Oana Damian, Zeno-Karl Pinter,
Gh. I. Cantacuzino, Stela Cheptea, Mircea D. Matei, Sigrid
Pinter, Anda-Lucia Spânu. HU, 2005, 13, nr. 1-2, p. 3-251.
654. Marchescu, Antoniu. Grănicerii bănăţeni şi
comunitatea de avere (contribuţii istorice şi juridice). Ediţia a
II-a (Banat frontier rangers and wealth community (historical
and juridical contributions). Cu o prefaţă de Vasile Corneanu.
Timişoara, Ed. Mirton, 2006, 628 p.
655. *Milian, Radu. Inscripţii pe o condică (Inscriptions on
a register book). RBI, 2003, 1, nr. 1, p. 18-19.
656. Muscă, Elena. Documentul scris - izvor istoric şi de
artă (The written document - historical and art source). AMP,
2005, 27, p. 497-505.
657. *** Organizarea instituţională a Ministerului
Afacerilor Externe. Acte şi documente. Vol. I (1859-1919).
Vol. II (1920-1947) (Ministry of Foreign Affairs. Acts and
documents, Vol. I. (1859-1919). Ediţie de Ion Mamina,
Gheorghe Neacşu, Gheorghe G. Potra. Bucureşti, Ed. Fundaţia
Europeană Titulescu, 2004, 757, 581 p.
658. Radu, Măriuca. Mărturii istorico-documentare
privind mişcarea naţională a românilor braşoveni reflectate în
expoziţia permanentă a Muzeului Judeţean de Istorie Braşov
(Historical-documentary evidences about national movement
in Braşov in the permanent exhibition of History Museum
from Braşov). Cumidava, 2003, 26, p. 141-159.


b. MEDIEVALE

659. Andea, Susana. Medicul domnesc Bartolomeo Ferrati
şi epoca sa. Documente (Princely physician Bartolomeo
Ferrati and his time. Documents). Cluj-Napoca, Ed.
Supergraph, 2005, 252 p.
660. Andreescu, Mihail M. Documente muntene
referitoare la Mitropolia Ţării Româneşti. Mănăstirea Argeş şi
Episcopia Argeşului. Anii 1492-1823 (Wallachian documents
about the Metropolitan Seat of Wallachia. The Argeş
monastery and the Argeş diocese. 1492-1823). Bucureşti, Ed.
Publistar, 2004, 419 p.
661. *Anghel, Gheorghe. Diploma cavalerilor ioaniţi,
important izvor documentar pentru istoria românilor (The
26
diploma of the Joanites Knights, main documentary source for
the history of the Romanians). Dac, 2003, nr. 14, p. 13-14.
662. *** Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. János
Zsigmond királyi könyve 1569-1570 (The royal books of the
Transylvanian princes). Köéteszi: Fejér Tamás, Rácz Etelka,
Szász Anikó. Kolozsvár, Az EME kiadása, 2003, 225 p.
663. Barbu, Violeta; Bălan, Constantin; Constantin,
Florina Manuela. Documenta Romaniae Historica. B. Ţara
Românească. Vol. XXXVII (1652). Bucureşti, Ed. Academiei
Române, 2006, 459 p.
664. Bălan, Teodor. Documente bucovinene. Vol. VII:
1464-1740 (Bukovina documents. Vol. VII. 1464-1740).
Ediţie îngrijită de Ioan Caproşu, Indice de Arcadie Bodale,
Cuvânt înainte de Dumitru Vatamaniuc. Iaşi, Ed. Taida, 2005,
316 p.
665. Bichigean, Gheorghe. Moldova, noi documente
medievale (Moldavia, new mediaeval documents). Sibiu,
Burg, 2003, 64 p.
666. Bodo, Edith. Un document privind vânzarea porcilor
de pe domeniile Oradea şi Beliu la începutul secolului al XIX-
lea (A document on the pigs'selling from the domains of
Oradea and Bleiu at the beginning of the 19
th
century). RBI,
2005, 3, nr. 4, p. 23-26.
667. *Căţoi, Mihai Ovidiu. Un hiéromoine "scythe" du
territoire de la Roumanie, dans un manuscrit byzantin du XII-e
siècle. EBPB, 2006, 5, p. 223-242.
668. Chiţu, Dana Iulia. Ştefan cel Mare în documentele
Arhivelor Naţionale ale României (Stephen the Great in the
documents of the National Archives of Romania).
Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 18-19.
669. *Coroianu, Victor. O diplomă a principesei Ana de
Nadaşd din 1559 dispărută şi regăsită ca o copie din anul 1792,
cu înnobilarea unor români din Ţara Făgăraşului (A diploma
of princess Ana of Nadaşd from 1559 lost and found as a copy
from 1792, about the ennobilation of some Romanians from
Ţara Făgăraşului). PU, 2004, 7, nr. 1-2, p. 44-45.
670. Cristea, George. Cele mai vechi mărturii despre
contactele cu românii (The most ancient proofs about the
contacts with the Romanians). FR, 2005, 7, nr. 3-4, p. 48-50.
671. *** Csiki székely krónika (The Szeklers' Chronicle
from Ciuc). Sepsiszentgyörgy, Európai Idö Kiadó, 2004, 120
p.
672. Diaconescu, Marius. Documente din Arhiva
Conventului din Cluj-Mănăştur referitoare la comitatul Dăbâca
(cista comitatus Doboka) (1376-1399) (Documents from the
archives of Cluj-Mănăştur convent concerning the county of
Dăbâca (1376 - 1399). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 1-28; 2005, 2, nr.
1, p. 1-49.
673. *** Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol.
XXXVII (1643-1644). Bucureşti, Ed. Academiei Române,
2005, 727 p.
674. *** Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania.
Vol. XV (1376-1380). Volum întocmit de Susana Andea,
Lidia Gross, Viorica Pervain, Adinel Dincă. Bucureşti, Ed.
Academiei Române, 2006, 912 p.
675. *** Documenta Romaniae Historica. Seria B. Ţara
Românească. Vol. XXX (1645), XXI (1646), XXV (1650).
Ediţie de Violeta Barbu, Marieta Chiper, Gheorghe Lazăr,
Constanţa Ghiţulescu, Andreea Iancu. Bucureşti, Academiei
Române, 98-2003, 519, 519, 487 p.
676. *** Documente româneşti din arhiva mănăstirii
Xiropotam de la Muntele Athos. Catalog. Vol. I (Romanian
documents in the archive of the Xiropotam monastery on the
Athos Mountain. Catalog. Vol. I). Volum editat de Florin
Marinescu, Ioan Caproşu, Petronel Zahariuc. Iaşi, Ed.
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2005, 485 p.
677. Doroftei, Claudia. Scrierile lui Ştefan cel Mare (The
writings of Stephen the Great). FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 7-10.
678. Drăgoescu, Andreea. Ctitoriile lui Ştefan cel Mare în
documente (The foundations of Stephen the Great in
documents). Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 15-17.
679. Dumitran, Daniel. Documente referitoare la mişcarea
de opoziţie catolică din Ungaria şi Transilvania faţă de
reformele iosefine (Documents regarding the Catholic
opposition movement in Hungary and Transylvania to the
josephine reforms). AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 57-78.
680. *** Elenchus fontium historiae urbanae. Quam
edendumt curaverunt Paul Niedermaier, Quam ediderunt
Gheorghe I. Cantacuzino, Stela Cheptea, Miron D. Matei,
Zeno-Karl Pinter. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005,
255 p.
681. *** Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei.
(Testaments of Transylvanian nobles and important persons.).
Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket
összőállította Tüdős S. Kinga. Marosvásárhely, Mentor Kiadó,
2006, 324 p.
682. *** Erdélyi római Katholikus egyházlatogatási
jegyzőkönyven és okmányók köteté (1727-1737) (The volume
of documents and control reports of the Roman-Catholic
church in Transylvania). Köéteszi Kovács András, Kovacs
Zsolt. Kolozsvár, s. n., 2002, 230 p.
683. *** Erdélyi testamentumok. I. Hadviselő székely
végrendeleti. Háromszék. Kiadta Tüdős S. Kinga.
Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2003, 467 p.
684. *** Europe and the Porte. New documents on the
eastern question. Vol. III-IV. Iaşi, Ed. Junimea, 2006.
685. *Feneşan, Costin. Die Adels- und Wappenbriefe der
Familie Vancea von Bucharest aus dem 17. Jahrhundert. RA,
2006, 71, nr. 4, p. 62-83.
686. Gorun, Gheorghe. Cinci documente referitoare la
haiducul maramureşean Pintea (Five documents concerning
Pintea, the Maramureş outlaw). AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 50-56.
687. Istrate, Voica. Diplomă de înnobilare cu blazon din
1576 păstrată sub forma unei copii (Diploma with armorial
from 1576 preserved in a copy). Cumidava, 2003, 26, p. 69-78.
688. *** Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A.
Diplomataria. Vol. X. Comitatul Turda (The sources of the
rebellion of Horea. Series A. Diplomataria. Vol. X. The county
of Turda). Autori: Ladislau Gyémánt, , Anton E. Dörner,
Vasile Lechinţan. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006,
464 p.
689. *** Die Kirchen Sücher sprechen lassen. Die Ordnung
des kirchlichen Lebens in Weidenbach. Catastrofele bisericeşti
vorbesc. Rânduiala vieţii bisericeşti la Ghimbav. Ediţie de
Liliana Maria Popa, Wolfreim G. Mreibemann. Bucureşti, Ed.
Blueprint, 2006, 150 p.
690. Lazăr, Gheorghe; Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa;
Iancu, Andreea. Documenta Romaniae Historica. B. Ţara
Românească. Vol. XXXIII (1648). Bucureşti, Ed. Academiei
Române, 2006, 517 p.
691. Lazăr, Mihai. Importanţa izvoarelor statistice pentru
cunoaşterea realităţilor fiscale din Moldova medievală (The
importance of statistical sources to the understanding of fiscal
realities in medieval Moldavia). G Buc., 2003, 10, nr. 1-2, p.
27
78-96.
692. *** "Letopiseţul de când s-a început Ţara Moldovei" -
Letopiseţul lui Ştefan cel Mare ("The chronicle since the
beginnings of Moldavian Land" - Stephen the Great's
Chronicle). Ediţie îngrijită, traducere, studiu introductiv şi note
de G. Mihăilă. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 91 p.
693. Luca, Cristian. Note documentare privitoare la
rezidenţii străini din oraşele din Ţările Române în secolele
XVI-XVII (Documents about the foreign residents in the cities
of the Romanian Provinces in the 16
th
- 17
th
century). HU,
2003, 11, nr. 1-2, p. 95-102.
694. *Lukács, Antal. Originile stăpânirii brâncoveneşti la
Sâmbăta de Sus. Documente inedite (The origins of the
possesion of Sâmbăta de Sus by the Brâncoveanu family. New
documents). ActaT., 2004, 1, p. 229-248.
695. Manolescu, Radu. Socotelile Braşovului. Registrele
vigesimale Vol. I-II (The accounts of Braşov. The vigesimal
ledgers). Ediţie de Ionel Cândea, Radu Ştefănescu. Brăila, Ed.
Istros, 2005, 586 p.
696. Mircea, Gabriela. Un protocol de ordonanţe
bisericeşti al protopopilor ortodocşi din Cuciulata (Ţara
Făgăraşului) de la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al
XIX-lea (A protocol of ecclesiastical regulations of the
Ortodox protopopes from Cuciulata (The Făgăraş district),
from the end of the 18
th
and the beginning of the 19
th
century).
AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 79-108.
697. Moisin, Anton. Lupta părintelui Octavian Moisin
pentru drepturile Bisericii Române Unite cu Roma în prigoana
comunistă (fragmente din materialele privind memoriile de
protest şi corespondenţa bisericească) (The fight of father
Octavian Moisin for the rights of the Romanian Greek
Catholic church during the communist persecution (fragments
from the protest petitions and the church correspondence).
Sibiu, Imago, 2004, 60 p.
698. Oltean, Vasile. Izvodul primului calendar almanah
descoperit în Şcheii Braşovului (The chronicle of the first
romanian calendar-almanack discovered in Braşov - Şchei).
Cumidava, 2003, 26, p. 84-86.
699. Paraschiv, Mihaela. Documente latine de cancelarie
din Moldova (sec. XIV-XVIII). Studiu lingvistic şi stilistic
(Latin documents from the chancellor's office of Moldavia
(14th-18th century). Linguistic and stylistic study). Iaşi,
Junimea, 2004, 488 p.
700. Pavel, Teodor. Problema tezaurului român la
Moscova în lumina unor izvoare arhivistice germane din 1917-
1918 (The Issue of Romanian National Treasure in Moscow
reflected in the German Archives sources from 1917-1918).
AAM, 2005, 4, p. 264-272.
701. Pînzar, Alexandru. O carte domnească inedită de la
Mihai Racoviţă voievod (An original book from the prince
Mihai Racoviţă). AP, 2006, 2, nr. 1-2, p. 167-170.
702. Pop, Ioan Aurel; Luca, Cristian. Date privitoare la
zona Dunării de Jos în izvoare veneţiene din secolele XVI-
XVII (Data regarding the Lower Danube area from 16th-17th
centuries Venetian sources). Danubius, 2004, 22, p. 33-44.
703. Râpă-Buicliu, Dan. Noi ştiri documentare privind
relaţiile moldo-polone în timpul domniei lui Mihai Racoviţă
(New documentary news regarding Moldavian and Polish
relationships under the reign of Mihai Racoviţă). Danubius,
2004, 22, p. 55-64.
704. Rozsondai, Béla. Erdélyiek bejegyzései ifj. Pápai
Páriz Ferenc emlékkönyvében (Transylvanian persons in the
Album Amicorum of Ferenc Pápai Páriz Jr.). Cs. Sz. M., 2005,
nr. 2, p. 277-304.
705. Simon, Zsolt. Monumente de limbă maghiară din
secolul al XVI-lea în arhiva municipiului Târgu-Mureş (16
th

century Charters in Hungarian language in the Archive of
Târgu Mureş). AAM, 2004, 3, p. 275-288.
706. Soare, Ion. Documente slavo-române păstrate în
arhivele din Oltenia. Ediţia a II-a (Slavonian-Romanian
documents in the archives from Oltenia). Cuvânt înainte de G.
Mihăilă. Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 2005, 287 p.
707. *Stroia, Marian. Un izvor mai puţin cunoscut despre
Campania de la Prut din 1711 (A less known source about
1711 Prut Campaign). Danubius, 2005, 23, p. 57-72.
708. Székely, Maria Magdalena. Un document de la
Miron Vodă Barnovschi (A document from Miron Vodă
Barnovschi). SMIM, 2005, 23, p. 253-256.
709. Tatu, Alexiu. Ştefan cel Mare în documentele
Direcţiei Judeţene Sibiu a Arhivelor Naţionale (Stephen the
Great in the documents of the National Archives from Sibiu).
Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 7-8.
710. Tűdős, Kinga. Testamente transilvănene. Trei Scaune
1548-1711 (Diplomatorium secuiesc, vol. X) (Transylvanian
testaments. Three chairs 1548-1711. Szekler Diplomacy).
Târgu Mureş, Mentor, 2003, 356 p.
711. Zuică, Eugen. Informaţii privitoare la Ţările Române
în câteva lucrări italiene mai puţin cunoscute (veacurile XVI-
XVIII) (Information regarding Romanian Principalities in
some less known Italian works (16th-18th centuries).
Danubius, 2004, 22, p. 45-54.


c. MODERNE

712. Bardu, Nistor. Conştiinţa iluministă, aromânească şi
balcanică a scriitorilor aromâni din secolul al XVIII-lea
(Aromanian and Balkan Enlightenment consciousness of the
Aromanian writers in the 18
th
century). Ex Ponto, 2005, 3, nr.
2, p. 197-206.
713. Bauman, Maria-Ana. Documente despre castelul
Bran din timpul reginei Maria (1920-1938) (Documents about
Bran Castle during Queen Mary's possesion (1920-1938).
Cumidava, 2003, 26, p. 216-230.
714. *Cherciu, Dorel Viorel. Documente de arhivă
privitoare la Consistoriul eparhial al episcopiei de Caransebeş
(1865-1890) (Archive documents on the diocese of Caransebeş
1865-1890). AUVT teol., 2003, nr. 9, p. 135-146.
715. *Ciorba, Ioan. Rolul alimentaţiei în prevenirea şi
vindecarea unor boli reflectat în câteva documente cu caracter
medical din Transilvania la începutul veacului al XIX-lea (The
importance of food in curing some diseases, as reflected by
medical documents from Transylvania, at the beginning of the
19
th
century). CTC, 2005, 3, nr. 10-12, p. 4-10.
716. Cosma, Ela. Fondul de documente 1848 de la
Institutul de Istorie "George Bariţ" din Cluj-Napoca (The 1848
Funds of Documents at the History Institute "George Bariţ").
AIICN, 2004, 43, p. 711-712.
717. Cosma, Ela. Revoluţia de la 1848. Un catalog de
28
documente şi regeste (Fondul Institutului de Istorie din Cluj).
Vol. I-II (The revolution of 1848. A catalog of documents and
registers (The collections of the history Institute of Cluj). Vol.
I-II). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2005, 279, 318 p.
718. Coşa, Anton. Catolicii din Moldova în Arhiva
Congregaţiei de Propaganda Fide. Documente inedite
(Catholics from Moldavia in the archive of the Sacred
Congregation of Propaganda Fide. New documents). Carpica,
2005, 34, p. 151-173.
719. Crăciun, Cornel. Cartea poştală ilustrată ca izvor
istoric de epocă. "Cazul" oraşului Sibiu (The old picture
postcard as a historical source. "The case" of the city of Sibiu).
HU, 2002, 10, nr. 1-2, p. 187-207.
720. Dăncuş, Mihai; Todincă, Gheorghe. Documente
inedite privind mişcarea naţională română în Maramureş la
sfârşitul secolului al XIX-lea (Original documents about the
national Romanian movement in Maramureş at the end of the
19
th
century). AMMar, 2002, nr. 1, p. 391-400.
721. Dobozi, Milandolina-Beatrice. Statutul breslei
împletitorilor de nasturi din Târgu-Mureş - secolul al XIX-lea
(The status of the button knitters' guild from Târgu Mureş -
19
th
c.). AAM, 2005, 4, p. 237-263.
722. *** Documente privind Revoluţia de la 1848 în Ţările
Române. Seria C: Transilvania. Vol. II. 17-26 iunie 1848
(Documents about the Revolution of 1848 in the Romanian
Countries. Series C: Transylvania). Autori: M. Bodor, L.
Botezan, G. Neamţu, E. Cosma, I. Chindriş, S. Mândruţ.
Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 745 p.
723. Dóczy, Örs. Diploma de înnobilare a unui medic
necunoscut - Mátyus István (The ennoble diploma of an
unknown doctor - Mátyus István). AAM, 2004, 3, p. 289-294.
724. *** Europa and the Porte. New Documents on the
Eastern Question. Vol. III-IV. Swedish Diplomatic Reports,
1799-1808. Edited by Veniamin Ciobanu. Iaşi, Ed. Junimea,
2006, 506, 456 p.
725. Faur, Viorel. Românii din Crişana în anii
revoluţionari 1848-1849. Studii şi documente. Vol. II (1848)
(The Romanians from Crişana in the revolution years 1848-
1849. Studies and documents. Vol. 2 (1848). Documents).
Oradea, Ed. Universităţii, 2006, 213 p.
726. Filitti, Georgeta. Al I. Cuza. BBuc, 2006, 9, nr. 7, p.
7-10.
727. Filitti, Georgeta. Arhiva Catargi (The Catargi
archive). BBuc, 2005, 8, nr. 6, p. 5-8.
728. Florescu, Aurelia. Un document despre urmaşii
domnitorului Constantin Brâncoveanu (A document about the
descendents of domnitor Constantin Brâncoveanu). Oltenia,
2004, 15, p. 63-66.
729. Georgiţă, Mihai. Încă o istorie a regimentului de
graniţă de la Năsăud (Another history of the Border regiment
in Năsăud). A Som., 2004, 3, p. 417-437; 2005, 4, p. 323.
730. Golea, Cornel; Pleniceanu, Vasile; Ionel, Viorel.
Documente cartografice din secolele XVIII-XIX. Sinteze
geografice ale vieţii sociale şi economice din ţinutul
Severinului şi de la poarta europeană a Dunării Româneşti
(Cartographic documents from the 18th-19th century.
Geographic synthesis of the social and economic life in the
region of Severin and at the European gate of the Romanian
Danube). AUC geogr., 2003, 6, p. 69-77.
731. Horga, Ioan; Şipoş, Sorin. De la "Mica" la "Marea
Europă". Mărturii franceze de la sfârşitul secolului al XVIII-
lea şi de la începutul secolului al XIX-lea despre frontiera
răsăriteană a Europei. Studii şi documente. De la "Petite" a la
"Grande Europe". Temoignages français de la fin du XVIII
e

et du debut du XIX
e
siecle sur la frontiere orientale de
l'Europe. Etudes et documents. Oradea, Ed. Universităţii,
2006, 256 p.
732. Jităreanu, Benonia. Documente moldoveneşti -
secolele XVIII-XIX (Moldavian documents - 18
th
-19
th

centuries). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 309-314.
733. Mareci, Harieta. Din arhiva lui Teodor Bălan (From
Teodor Bălan's archive). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 257-265;
2005, 11, p. 183-200; 2006, 12, p. 233-242.
734. Mihalache, Andi. Patrimonii, relicve, ceremonii.
Documente despre posteritatea modernă a lui Mihai Viteazul
(Patrimonies, relics, ceremonies. Documents on the modern
posterity of Michael the Brave). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 182-
200.
735. Peteanu, Claudia Septimia. "Protocolul
Căsăstoriţilor" din comunitatea Năsăud în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea (The "Married Couple" protocol from
Năsăud community, in the second half of the 19
th
c.). A Som.,
2005, 4, p. 211-245.
736. Popovici, Florin Bogdan. Conscripţia de la 1713 -
Satele brănene (I) (The Census from 1713 - villages from
Bran). Cumidava, 2003, 26, p. 79-83.
737. *** Poruncile primăriei Năsăud. 1863-1866 (The
orders of the Townhall Năsăud). Cuvânt înainte Simion
Retegan, Ediţie de Simion Lupşan, Adrian Onofreiu. Năsăud,
Ed. Fundaţiei "George Coşbuc", 2006, 283 p.
738. Retegan, Simion; Suciu, Dumitru; Mádly, Loránd;
Andrei, Mirela. Documente privind mişcarea naţională a
românilor din Transilvania între 1849-1918. Vol. III: 30 iulie
1859-26 februarie 1861 (Documents regarding the movement
of Romanians in Transylvania between 1849-1918. Vol. III: 30
july 1859 - 26 february 1861). Colaborator George Cipăianu.
Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 643 p.
739. Rotar, Marius. Discurs testamentar în Transilvania în
a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea (Testamentary discourse in Transylvania in the second
half of the 19th century and the begining of the 20th century).
AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 111-126.
740. *Străjan, Ioan. Cuvântări, discursuri şi declaraţii din
anul 1915, referitoare la împlinirea dezideratului "întregirii
statului naţional român" (Speeches and declarations from 1915
on the unification of the Romanian national state). Dac, 2001,
nr. 8, p. 11-13.
741. Szász, János. Az utolsó oldal. Naplójegyzetek (1997-
2003) (Pages from a journal, 1997-2003). Marosvásárhelyi,
Mentor Kiadó, 2004, 352 p.
742. Varga, Attila. Chronica Aulae Episcopalis
Timisoaensis. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006, 390 p.
743. Vrăsmaş, Niculae. Izvoare monografice bârgăuane
(Monographic sources from Bârgău). A Som., 2005, 4, p. 413-
431.29
d. CONTEMPORANE

744. Banu, Florian; Bărbulescu, Theodor; Duică,
Camelia; Ţăranu, Liviu. Securitatea. Structuri-cadre,
obiective şi metode. Vol. I-II ("The Securitate". Structures,
aims and methods). Coordonator Florica Dobre. Bucureşti, Ed.
Enciclopedică, 2006.
745. Bucur, Ioan Marius; Stan, Lavinia. Persecuţia
Bisericii Catolice din România: documente din Arhiva Europei
Libere: 1948-1960. Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită (The
persecution of the Catholic Church from Romania. Documents
from the archives of the Free Europe). Târgu-Lăpuş, Ed.
Galaxia Gutenberg, 2005, 259 p.
746. *** Cazurile Plăcinţeanu (The Plăcinţeanu cases).
Memoria, 2005, nr. 51-52, p. 99-118.
747. Căruntu, Mihai-Aurelian. Un eveniment din viaţa
Cernăuţilor de odinioară: serbările prilejuite de dezvelirea
Monumentului Unirii (11 Noiembrie 1924). Documente (An
event in the life of the old Cernăuţi: the feasts occasioned by
the unveil of the Union monument (Nov. 11, 1924).
Documents). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 315-346.
748. Clit, Constantin. Un document inedit privind
activitatea din Eparhia Huşilor (1925-1943) (An original
document on the activity of the Huşi Diocese). AMM, 2001-
2003, 22-24, nr. 1, p. 408-422.
749. *** Conferinţa (secretă) a Uniunii Scriitorilor din iulie
1955 (The secret conference of the Writers' Union in July
1955). Ediţie de:Mircea Coloşenco, Cuvânt înainte de Pavel
Ţugui. Bucureşti, Ed. Vremea, 2006, 455 p.
750. Constantiniu, Laurenţiu. Ambasadorul S. I.
Kavtaradze raportează (Ambassador V reporting). RA, 2006,
70, nr. 3, p. 79-85.
751. Denize, Eugen. Puterea comunistă şi armata. Un
document din Arhiva C. C. al P. C. R. (The communist power
and the army. A document from the archives of the Central
Committee of the Romanian Communist Party). Memoria,
2006, nr. 55-56, p. 70-75.
752. Diaconescu, Marius. Presiunea naţionalismului
ortodox românesc asupra catolicilor din Moldova. Documente
(1922-1945) (The presure of the Orthodox nationalism on the
Moldavian Catholics. Documents (1922-1945). AIR, 2005, 2,
nr. 1, p. 154-175.
753. Dobre, Florica. Organizaţii în care au activat români
din exil: Comitetul Naţional Român şi Adunarea Naţiunilor
Europene Captive (Organizations of the Romanians in exile:
The Romanian National Comittee and The Assembly of the
European Captive Nations). RA, 2006, 3, p. 40-78.
754. *** Documente [1989] (Documents [1989]). Clio
1989, 2005, 1, nr. 1-2, p. 163-206.
755. *** Documente ale represiunii (Documents of the
repression). Caietele Revol., 2006, nr. 2, p. 58-62.
756. *** Documente privind istoria modernă şi
contemporană a României (Documents on the modern and
contemporary history of Romania). Editori: Gheorghe Sbârnă,
Ion Stanciu, Iulian Oncescu, Silviu Miloiu. Târgovişte, Ed.
Cetatea de Scaun, 2006, 332 p.
757. *** Dokumentumok (Documents). MK, 2004, 9, nr. 4,
p. 83-92; 2005, 10, nr. 1/2, p. 72-134.
758. Drăghici, Lucian. Un raport francez despre armata
română din timpul lui Cuza (A French report on the Romanian
army during the reign of Cuza). Document, 2004, 7, nr. 4, p. 2-
4.
759. *Faur, Antonio. Un raport diplomatic francez (inedit)
despre organizarea administrativă sovietică a Basarabiei şi
Nordului Bucovinei (septembrie 1940) (A diplomatic French
report on the Soviet administrative organization of Bessarabia
and the Northern Bukovina (September 1940). CTC, 2005, 3,
nr. 10-12, p. 92-97.
760. Gavrilescu, Vasile. "Liliacul". Documente ("The
lilac". Documents). Râmnicu Vâlcea, Antim Ivireanul, 2004,
416 p.
761. Ionescu-Gură, Nicoleta. Nomenclatura Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Român (The "nomenclature"
of the Central Committee of the Romanian Workers' Party).
Bucureşti, Ed. Humanitas, 2006, 441 p.
762. *Ivănescu, Sorin D. The Documents of the Securitate
(The Romanian Communist Secret Service) and the Historical
Research. RRH, 2004, nr. 43, p. 303-313.
763. Jakabbfy, Elemér. Tervezet a "kisebbségi törvény"
javaslatához (Project for the law of the minorities). MK, 2004,
9, nr. 1-2, p. 377-.
764. *** Lotul Antonescu în ancheta SMERŞ, Moscova,
1944-1946. Documente din arhiva FSB. (The Antonescu group
under SMERŞ investigation, Moscow, 1944-1946. Documents
from the FSB archives). Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de
Radu Ioanid. Iaşi, Ed. Polirom, 2006, 467 p.
765. Mironov, Alexandru-Murad. Putere şi politică în
România lui Nicolae Ceauşescu. Reabilitările din aprilie 1968
(Power and politics in Ceauşescu's Romania. Reabilitations in
April 1968). A tot., 2005, 13, nr. 46-47, p. 169-190.
766. Mironov, Alexandru-Murad. Restabilirea
controlului. Conferinţa naţională a P. C. R., decembrie 1967
(Re-establishing control. The National Conference of the
Romanian Communist Party, December 1967). A tot., 2005,
13, nr. 48-49, p. 204-212.
767. Mocanu, Marin Radu. Avram Bunaciu. Bucureşti,
Ed. Fundaţiei Culturale Libra, 2006, 296 p.
768. Moisa, Gabriel. Un document inedit despre "Istoria
PCR" în nord-vestul României în perioada interbelică (An
original document about the "History of the Romanian
Communist Party" in North-Western Romania during
interwar). RBI, 2004, 2, nr. 2, p. 62-63.
769. Moisa, Gabriel. Un document inedit despre mişcarea
comunistă beiuşeană în preajma lui 23 august 1944 (An
original document about the communist movement from Beiuş
around August 23, 1944). RBI, 2005, 3, nr. 4, p. 50-51.
770. Moşincat, Constantin. Documente inedite despre
cinstirea eroilor martiri de la Sânlazăr (Bihor) şi Lazuri (Satu-
Mare) (Original documents on the honours of the great martyr
heroes from Sânlazăr and Lazuri). CTC, 2006, 3, nr. 7-8, p. 86-
90.
771. Neagoe-Pleşa, Elis. Criticând cultul personalităţii: noi
instrucţiuni pentru presa de partid, 2 iulie 1952 (Criticizing the
cult of personality: new instructions for the party press, July,
2
nd
1952). A. tot, 2006, 14, nr. 1-2, p. 199-211.
772. Netzhammer, Raymund. Episcop în România într-o
epocă a conflictelor naţionale şi religioase (1905-1924).
Jurnal. Vol. I-II (Bishop in Romania in an epoch of national
and religious conflicts (1905-1924). Journal. Vol I-II). Editori
Nikolaus Netzhammer, Krista Zach. Bucureşti, Ed. Academiei
30
Române, 2005, 1737 p.
773. Opriş, Petre. Bugetul partidului şi privilegiile
nomenclaturii P. C. R., 1961-1965 (The budget of the party
and the privilegies of the Romanian Communist Party
Nomenklatura, 1961-1965). A. tot, 2006, 14, nr. 1-2, p. 212-
226.
774. *** Pacea de mâine. Documente ale Comisiei
constituite în vederea pregătirii Conferinţei de Pace de după
cel de-al doilea război mondial (1942-1944) (The peace of
tomorrow. Documents of the Consulting Chamber for the
preparations of the Peace Conference after World War II
(1942-1944). Ediţie de Petre Otu. Bucureşti, Ed. Militară,
2006, 354 p.
775. Paál, Árpád. Törvény a székely közületek
közművelődési önkormányzatáról, a Párizsban 1919.
december 19-én kötött nemzetközi szerződés 11. cikke alapján
(The law of the autonomy of the cultural societies of the
Szeklers' community, according to article 11 of the Paris
International Convention from December 19
th
, 1919). MK,
2004, 9, nr. 1-2, p. 424-465.
776. Rădulescu, Mihai Sorin. Sur quelques membres de la
famille royale de Roumanie en France. ABr., 2004, 5, nr. 5, p.
185-192.
777. *** Relaţiile româno-chineze. 1880-1974. Documente
(Romanian-Chinese relations. 1880-1974. Documents).
Coordonator Romulus Ioan Bucura. Bucureşti, [s. n. ], 2005,
1288 p.
778. Retegan, Mihai; Duţu, Alexandru. Război politic în
blocul comunist. Documente. Vol. II. Relaţii româno-sovietice
(Political war in the communist block. Documents. Vol. II.
Romanian-Soviet relations). Bucureşti, RAO, 2004, 271 p.
779. *** Români în exil, emigraţie şi diasporă. Documente
din fosta arhivă a C. C. al P. C. R. (Exiled Romanians,
emigration and diaspora. Documents from the former archive
of C. C of P. C. R.). Volum îngrijit de Dumitru Dobre, Dan
Taloş, Cuvânt înainte Dumitru Dobre. Bucureşti, Ed. Pro
Historia, 2006, 367 p.
780. *** Stenogramele şedinţelor Biroului Politic al CC al
PMR. Vol. III (1950-1951) (Shorthand records of the Political
Bureau of the Central Committee of the Romanians' Workers
Party (1950-1951). Introducere de Ioan Scurtu. Bucureşti,
Arhivele Naţionale ale României, 2004, 628 p.
781. *** Stenogramele şedinţelor conducerii PCR: 23
septembrie 1944 - 26 martie 1945 (Shorthand records of the
meetings of the Romanian Communist Party leaders:
September 23rd 1944 - March 26th 1945). Coordonatori: Radu
Ciuceanu, Corneliu Mihai Lungu, Florin Constantinu, Sever
Catalan. Bucureşti, INST, Arhivele Naţionale, 2003, 376 p.
782. *** Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri.
Guvernarea Ion Antonescu. Vol. VIII (august-decembrie 1942)
(Shortand records of the meetings of the Ministers' Council,
the government of Ion Antonescu. Vol. VIII (August-
Secember 1942). Ediţie de Marcel-Dumitru Ciucă, Maria
Ignat. Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2004, 640
p.
783. Traşcă, Ottmar. Situaţia evreilor din România în vara
anului 1941 în viziunea diplomaţiei maghiare. Un raport
diplomatic inedit al legaţiei maghiare din Bucureşti (The
situation of the Jews in Romania in the summer of 1941
according to the Hungarian diplomacy. An unknown
diplomatic report of the Hungarian legation in Bucharest).
AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 176-188.
784. Troncotă, Cristian; Spânu, Alin. Documente SSI
privind spaţiul sovietic 22 august1939 - 23 august 1944 (SSI
documents regarding the Soviet territory: August 22, 1939 -
August 23, 1944). Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, 2004, 375 p.2. MEMORIALISTICĂ

a. MEDIEVALĂ

785. Bethlen, Nicolae. Descrierea vieţii sale de către el
însuşi (The description of his life, by himself). Prefaţă de
Camil Mureşanu. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004,
330 p.


b. MODERNĂ

786. Chiper, Mihai. 1848: memorii concurente, grupuri
competitoare şi producţii memorialistice specifice (1848:
concurrent memoirs, competitive groups and specific
memorialistic productions). ASUIist., 2004, 50, p. 111-132.
787. Drăghici, Lucian. Mărturiile unui ambasador.
Maurice Paléologue (The confessions of an ambassador.
Maurice Paléologue). Document, 2006, 9, nr. 1-4, p. 36-38.
788. Gall, Dimitrie. Jurnal de prizonierat (1 august - 10
septembrie 1917) (Captivity journal (August 1
st
- September
10
th
1917). Ediţie de Liviu Papuc, Vasile Pop-Luca. Iaşi, Ed.
Alfa, 2005, 150 p.
789. Oprişan, I. Gr. Pe căile robiei. Însemnările unui
prizonier român (1916-1918) (Ways of slavery. Notes of a
Romanian prisoner (1916-1918). Ediţie de Cosmin Budeancă,
Valentin Orga. Cluj-Napoca, Argonaut, 2003, 207 p.
790. Pelivan, Ioan. Basarabia cea diferită de Rusia
(Bessarabia, different from Russia). Prezentare şi selecţie de I.
Lăcustă. MI, 2006, 40, nr. 4, p. 58-61.
791. Rus, Valer. Tradiţionalism şi modernitate în societatea
românească reflectate într-o descriere de călătorie maghiară
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, "Imagini din Ţara
Românească" descrise de Sami Lajos la 1870 (Traditionalism
and modernity in the Romanian society reflected in a
Hungarian traveller's diary from the second half of the 19
th

century - images from Ţara Românească, described by Sami
Lajos in 1870). Cumidava, 2003, 26, p. 119-131.


31
c. MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

792. Andreica, Leon. Mărşăluind la cheremul imperiilor
(Marching at the empires' mercy). Buzău, Ed. Alpha MDN,
2005, 96 p.
793. Angelescu, Nicolae. Memoriile unui om obscur.
Contribuţii la istoria Râmnicului Vâlcii (Memoirs of an
obscure man: contributions to the history of Râmnicu Vâlcea).
Ediţie critică de Ion Soare, Liliana-Marinela Beu, Cuvânt
înainte de Liliana-Marinela Beu, Notă asupra ediţiei şi glosar
de Ion Soare, Note de Liliana-Marinela Beu, Ion Soare,
Tiberiu Aniniş. Râmnicu Vâlcea, Ed. Adrianso, 2005, 457 p.
794. *Băluţă, Cloşca. Din amintirile unei participante la
Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 decembrie
1918 - Rafila Băluţă (The memories of a participant at the
Great National Assembly from Alba Iulia, December 1918 -
Rafila Băluţă). Dac, 2002, nr. 11, p. 33-34.
795. Breban, Nicolae. Sensul vieţii, memorii. Vol. II (The
sense of life, memoirs. Vol. II). Iaşi, Polirom, 2004, 447 p.
796. Cerkez, Emil. Din vremuri trecute... (în România).
Ediţia a II-a (From past times... (in Romania). Ediţie de Andrei
Pippidi. Bucureşti, Ed. Do-Minor, 2005, 176 p.
797. Dragu-Dimitriu, Victoria. Poveşti ale domnilor din
Bucureşti (Stories of the gentlemen of Bucharest). Bucureşti,
Ed. Vremea, 2005, 493 p.
798. Galaction, Gala. Jurnal 1947-1952. Pagini inedite
cenzurate (Journal. Original uncensored pages). Ediţie îngrijită
de Teodor Vârgolici. Bucureşti, Ed. Vestala, 2006, 270 p.
799. Gavoty, Bernard. Carnetul meu de însemnări "În ţara
lui Enescu" (My notebook "In the country of Enescu").
Muzica, 2005, 16, nr. 4, p. 12-14.
800. Gomboş, Constantin C. Învăţătorul sublocotenent
Nicolae Mălureanu, 1916-1918. Însemnări din prizonieratul
german (The school teacher sub-lientenant Nicolae Mălureanu,
1916-1918. Notes from his German captivity). Historia, 2006,
6, nr. 53, p. 12-17.
801. Hârgău, Costică. Amintiri din copilărie (Recollections
from child-hood). AMEM, 2003, 3, p. 323-347.
802. Kirileanu, G. T. Sub trei regi şi trei dictaturi.
Amintiri, jurnal şi epistolar. Vol. I. (1872-1916) (Under three
Kings and three dictatorships. Memories, diary and epistolary).
Ediţie de Constantin Bostan. Piatra Neamţ, Crigarux, 2004,
403 p.
803. Kirileanu, Gheorghe Teodorescu. Însemnări zilnice
(1906-1960) (Daily notes). Ediţie de Constantin Prangati,
Prefaţă de Iordan Datcu. Bucureşti, Albatros, 2004, 386 p.
804. Lăcustă, Ioan. De la o Unire la alta, memorie sau
memorialişti, 1859-1918 (From a Union to another, memoirs
or memorialists, 1859-1918). Bucureşti, Ed. Albatros, 2005,
358 p.
805. *** Memorialistica între realitate şi ficţiune (Memoirs
between reality and fiction). Editor Aurel Podaru. Beclean,
Clubul Saeculum, 2004, 92 p.
806. Onofreiu, Adrian. Nestor Şimon - manuscrise inedite
(Nestor Şimon - unstudied manuscripts). A Som., 2004, 3, p.
469-494.
807. Popa, Septimiu. Caravanele Ardealului. Evocări. Ed. a
II-a (Caravans of Transylvania. Evocations). Ediţie de Ion
Buzaşi. Craiova, Didactica Nova, 2004, 128 p.
808. Roske, Octavian. Colectivizarea agriculturii.
Represiunea totală, 1957-1962 (Collectivization of agriculture.
Total repression, 1957-1962). A tot., 2005, 13, nr. 46-47, p.
120-126.
809. Rudeanu, Vasile. Memorii din timpuri de pace şi de
război (1884-1929) (Memoirs from times of peace and war).
Ediţie de Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu. Bucureşti,
Cavallioti, 2004, 412 p.
810. *** Secolul Coanei Lizica. Convorbiri din anii 1985-
1986 cu Elisabeta Odobescu-Goga. Jurnal din perioada 1916-
1918 (The century of Madame Lizica. Conversations with
Elisabeta Odobescu-Goga between 1985-1986. A diary of the
years 1916-1918). Editor Zoltán Rostás, Prefaţă de Georgeta
Filitti. Bucureşti, Ed. Paideia, 2004, 298 p.
811. Şotropa, Virgil. Pagini de amintiri (Memoirs). A Som.,
2004, 3, p. 495-505.
812. Ştefan, M. Louis Basset - autosugestia naţională
(Louis Basset - the national self-sugestion). Mi, 2006, 40, nr.
8, p. 21-22.
813. Vaida, Valeriu P. Mărturii dintr-un veac apus (Proofs
from a past century). Ediţie îngrijită de Mariana Cristescu.
Târgu-Mureş, Fundaţia Culturală "Vasile Netea", 2001, 171 p.


d. CONTEMPORANĂ

814. Abălaşei Donosă, Constanţa. Amintiri care nu mor...
(Memories that won't die...). Prefaţă de Ion Popescu-Sireteanu.
Brăila, Ed. Centrul de creaţie, 2005, 140 p.
815. Acterian, Arşavir. Rememorări din puşcăriile
comuniste (Remembrance from the communist prisons).
Memoria, 2005, nr. 53, p. 22-28.
816. *** Al doilea război mondial după 60 de ani. Noi
abordări şi analize. Culegere de studii şi articole, jurnale de
front şi memorii de război (World War II after 60 years. New
approaches and assessments. Collection of studies and articles,
war diaries and war memoirs). Coordonator Ioan Silviu Nistor.
Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005, 282 p.
817. Amzăr, Dumitru Cristian. Jurnal berlinez (Berlin
Journal). Ediţie de Dora Mezdrea, Dinu C. Amzăr. Bucureşti,
Ed. România Press, 2005, 640 p.
818. Andercău, Vasile. Adevăruri trăite (Experienced
truths). Roman, Ed. Serafica, 2005, 151 p.
819. Andrei, Ştefan. O continuitate memorabilă (A
memorable continuity). RRA, 2004, 9, p. 31-37.
820. Arieşan, Grigore Gavril. Şi eu am supravieţuit
clandestinităţii (I also survived clandestinely). Studia t. cat.,
2004, nr. 3, p. 7-23.
821. Baciu, Nicolae. Din temniţele Anei Pauker, în
puşcăriile lui Tito (From the jails of Ana Pauker, to the prisons
of Tito). Braşov, Ed. Foton, 2005, 175 p.
822. Bagdasar, Nicolae. Amintiri, notaţii autobiografice
(Memoirs, autobiographic notes). Ediţie de Constantin Aslam.
Bucureşti, Tritonic, 2004, 319 p.
823. Balint, Nicolae. Octombrie 1956 la Tg. Mureş:
experienţe amare în vremuri de cumpănă (Remembering the
32
events in Mureş County, Romania, during the Hungarian
revolution). DI, 2006, 11, nr. 10, p. 55-59.
824. Barcan, Gheorghe. Am fost şi eu la Midia... (I also
was at Midia...). Memoria, 2006, nr. 54, p. 18-31.
825. Bocu, Sever. Drumuri şi răscruci. Memorii (Ways and
crossings. Memoirs). Ediţie de Viorel Marineasa şi Cornel
Ungureanu,. Timişoara, Marineasa, 2005, 300 p.
826. Boilă, Ioan Z. Ziduri cu ferestre spre cer. Amintiri şi
gânduri din gulagul comunist (Walls with windows to the sky.
Memories and thoughts from the communist gulag). Târgu-
Lăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg, 2004, 105 p.
827. Boilă, Matei. Gratii luminând. Mărturii din detenţia
comunistă (Lightening bars. Testimonies from the communist
detention). Târgu-Lăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg, 2004, 72 p.
828. Bostan, Ionel. Parohii de ţară. Trei preoţi pe la noi
(Country parishes. Three priests from our places). AGORA,
2005, 1, nr. 1, p. 73-75.
829. *Bowd, Gavin. The Second World War in Romanian
soldiers memoirs. 1944-1989. SMIC, 2006, nr. 5, p. 41-56.
830. *Brichiuş, Ioan. Dezrădăcinaţii (The alienated).
OXXI, 2006, 1, nr. 3, p. 46-52; nr. 4, p. 64-66.
831. Buculei-Şomuz, Toader. Mărturisiri. Trupul
Moldovei. Amintiri (Confessions. The body of Moldavia.
memories). Brăila, [s. n. ], 2006, 194 p.
832. Cassian, Nina. Memoria ca zestre. Vol. I (1948-1953,
1975-1979, 1987-2003) (Memory as dowry). Bucureşti, Ed.
Institutului Cultural Român, 2003, 372 p.
833. Cassian, Nina. Memoria ca zestre. Vol. II (1954-1985,
2003-2004) (The memory as dowry, Vol. II (1954-1985, 2003-
2004). Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român, 2004, 291
p.
834. Călin, Vera. Post scriptum. Însemnări (1997-2002)
(Post scriptum. Memories). Bucureşti, Ed. Institutului Cultural
Românesc, 2004, 200 p.
835. Ceauşescu, Mihaela. Nu regret, nu mă jelesc, nu strig.
Memorii (I don't regret, I'm not sorry, I don't cry). Bucureşti,
Ed. Meditaţii, 2004, 267 p.
836. Chiriţă, Mihai. Amintiri din război şi prizonierat
(Memories from the war and prison). Craiova, Ed. Sitech,
2005, 265 p.
837. Ciorănescu, George. Pagini de jurnal: portrete,
amintiri (Pages of a diary: portraits, memories). Ediţie de
Crisula Ştefănescu. Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român,
2003, 144 p.
838. Cirnău, Ioan. Ultima brazdă (1944-1945) (The last
furrow (1944-1948). Ed. Simeria, Fidelia, 2004, 252 p.
839. Ciuceanu, Radu. Jurnalul unui om liniştit. Vol. I.
1963-1971 (The diary of a peaceful man. Vol. I. 1963-1971).
Bucureşti, Ed. INST, 2005, 344 p.
840. Ciuntu, Chirilă. Din Bucovina pe Oder. Amintirile
unui legionar (From Bukovina to the Oder. Memories of a
legionary). Ediţie de Gheorghe Andreica. Constanţa, Ed.
Metafora, 2004, 120 p.
841. Cormos, Graţian. Imaginea opresorului în
memorialistica feminină de detenţie (The image of the
oppresor in the memoirs of women prisoners). Memoria, 2005,
nr. 51-52, p. 92-98.
842. Coroianu, Victor. Între bisturiu şi stetoscop. Memorii,
1944-1949 (Between scalpel and stethoscope. Memories,
1944-1949). Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005,
350 p.
843. Costăchel, Ioan. Aşa a fost. Jurnalul unui ofiţer român
pe frontul de est şi în prizonierat (1941-1945) (This is how it
was. The diary of a Romanian officer on the East Front and in
captivity). Ediţie de Dumitru Stavarache, Ion Negoescu.
Paşcani, Ed. Moldopress, 2006, 353 p.
844. *** Cum era? Cam aşa... Amintiri din anii
comuniscmului românesc (How was it? Somewhat like this...
Recollections from the years of the Romanian communism).
CoordonatorI Călin-Andrei Mihăilescu, Ştefan Atanasiu.
Bucureşti, Ed. Curtea-Veche, 2006, 212 p.
845. David-Ghindăoani, Mihai. Crîncenul veac XX şi
ororile sale (The horrible 20th century and its horrors).
Îngrijire ediţie şi prefaţă Adrian Alui Gheorghe. Iaşi, Ed.
Timpul, 2005, 270 p.
846. Diaconescu, Ion. Amintiri din temniţă (Memoirs from
prison). Memoria, 2006, nr. 55-56, p. 9-29.
847. Dimisianu, Gabriel. Amintiri şi portrete literare. Ed. a
II-a (Literary memoirs and portraits). Bucureşti, Ed. Eminescu,
2004, 280 p.
848. Dinu, Ştefan. Ce am făcut, ce am văzut, ce am auzit,
ce sştiu sigur (Memoirs of a Former High Intelligence officer
of the Romanian Revolution). DI, 2006, 11, nr. 12, p. 38-42.
849. Drăgan, Constantin Iosif. Prin Europa. Memorii. Vol.
I-V (Throughout Europe. Memories Vol. I-V). Cuvânt înainte
de Gheorghe Buzatu. Bucureşti, Ed. RAO, 2005.
850. Drăguşin, Nicolae. Anul 1956 şi urmările sale în
lagărul socialist (The year 1956 and its consequences within
the socialist camp). Memoria, 2006, nr. 57, p. 4-8.
851. Dumitrescu, Ion. Filele mele de calendar (My
calendar pages). Muzica, 2005, 16, nr. 2, p. 131-144.
852. Filimon, Mihail. Însemnări din taberele suferinţei:
1940-1944 (Notes from the camps of suffering: 1940-1944).
Târgu Mureş, Ed. Epistem, 2004, 194 p.
853. Georgescu, Sanda Ionela. Excerpte din memoriile lui
Cécile Lauru, soţia lui V. G. Paleolog (1903-1913) (Excerpts
from the memoirs of Cécile Lauru, the wife of V. G. Paleolog
(1903-1913). Bucureşti, Ed. Pantheon, 2005, 41 p.
854. Gheorgheosu, Ion. Voi ce n-aţi fost cu noi în celule...
Mărturii din închisoare. Ed. a II-a (You, who were not with us
in prison... Confessions from captivity). Postfaţă de Filon
Verca. Caransebeş, Ed. Dalami, 2005, 309 p.
855. Gherman, Paul. Povara tăcerii. Amintirile lui Gîru
Avram, luptător anticomunist din Ciclova, despre temniţele
comuniste (The burden of silence. The memories of Gîru
Avram, anti-communist fighter from Ciclova, about the
communist jails). Reşiţa, Ed. Timpul, 2005, 164 p.
856. Grama, Ana. Amintirea unei duble sărbători
Caragiale: primul "An internaţional" şi inaugurarea Muzeului
memorial (din Ploieşti) (The memory of a double Caragiale
celebration:"The First International Year" and the opening of
the Memorial Museum (from Ploieşti). Saeculum, 2004, 3, nr.
1, p. 161-173.
857. Greceanu, Tudor. Drumul celor puţini. Amintirile
unui pilot de vânătoare ieşit din încercuirea de la Stalingrad
(The way of the few. Memories of a fighting pilot who
escaped the Stalingrade siege). Ediţie de Martha Greceanu.
Bucureşti, Ed. Vremea XXI, 2005, 276 p.
858. *** "Ha szárnya van a szekusnak és repül, akkor sem
szabad hinni neki". Dénes Anna-Szeréna szociális testvér-
válaszol Jakab Gábor kérdéseire (Jakab Gábor in dialogue with
Dénes Anna-Szeréna on past monastic life). Ker Sz, 2006, 17,
nr. 3, p. 8-10.
859. Ianolide, Ioan. Întoarcerea la Hristos - document
33
pentru o lume nouă (The return to Jesus Christ - document for
a new world). Cuvânt înainte Gheorghe Calciu- Dumitreasa.
Bucureşti, Ed. Christiana, 2006, 536 p.
860. Ionescu, Evsevie. Însemnări din război. Jurnalul unui
sergent (22 iunie 1941- 3 ianuarie 1944) (Notes from the war.
The journal of a sergeant (June 22, 1941 - January 3, 1944).
Ediţie de Petre Otu, Carmen Rîjnoveanu, Mircea Soreanu.
Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 224 p.
861. Ionescu, Ştefan. În umbra morţii: memoria
supravieţuitorilor Holocaustului din România (In the shadow
of death: the memory of the Romanian holocaust survivors).
SH, 2004, 4, p. 362-390.
862. Ioniţă, Nicu. "Barometrul demascărilor" (The
barometer of the exposures). Memoria, 2005, nr. 50, p. 94-100.
863. Ioniţă, Nicu. Experimentul Piteşti - adevăr şi
mistificare (The Piteşti experiment - truth and mystification).
Memoria, 2006, nr. 54, p. 10-16; nr. 55-56, p. 139-145.
864. Jela, Doina. Telejurnalul de noapte (The night TV
news). Bucureşti, Ed. Vremea XXI, 2005, 391 p.
865. Kleckner Vrăbiescu, Simona Maria. O mărturie
provocată 1995-2000 (An induced confession 1995-2000).
Slatina, Ed. Themis Cart, 2004, 398 p.
866. Lakatos, István. Emlékeim. Vol. I. Szemben az árral
(Memoirs. Against the flow). Marosvásárhely, Appendix
Kiadó, 2005, 476 p.
867. Lang, Wilfried H. Cercul vicios. Convorbiri cu
Marilena Rotaru - Vartan Arachelian (The vicious circle.
Talking to Marilena Rotaru - Vartan Arachelian). Constanţa,
Ed. Dobrogea, 2006, 202 p.
868. Langa, Tertulian. Trăind şi supravieţuind sub
ateismul comunist (Living and surviving under the communist
atheism). Memoria, 2005, nr. 50, p. 70-76.
869. Lăcustă, Ioan. Timpul iluziilor (The time of illusions).
Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2006, 256 p.
870. Lipatti, Valentin. Carnet pestriţ, Articole (Mixed
booknotes. Articles). Ediţie de Liliana Pavelescu, George
Corbu. Oradea, Ed. Cogito, 2005, 427 p.
871. Maghear, Victor. Drumul orbilor. Vol. 1 (The way of
the slaves). Baia Mare, Ed. Cornelius, 2006, 415 p.
872. Marcu, Mihai. Alegeri "democratice" la Todireni
acum 30 de ani ("Democratic" elections in Todireni. 30 years
ago). A tot., 2005, 13, nr. 48-49, p. 235-243.
873. Martinescu, Pericle. Pagini de jurnal. Inedit (Diary
pages. Novelty). Ex Ponto, 2004, 2, nr. 3, p. 63-70; 2005, 3,
nr. 1, p. 48-54; nr. 2, p. 52-58; nr. 3, p. 58-65.
874. Marzesco, Jeanne. Fragmente-strigăt (Crying
excerpts). Ex Ponto, 2005, 3, nr. 2, p. 59-64.
875. Mateescu, Constantin. Jurnal de tranziţie, 1994-1996
(Transition journal, 1994-1996). Râmnicu Vâlcea, Ed.
Almarom, 2005, 369 p.
876. Maxim, Mihai. Din însemnările medicului legist-şef al
Capitalei (From the notes of the forensic medical expert of the
Capital). Historia, 2006, 6, nr. 54, p. 3-7.
877. Mărculescu, Radu. Mărturii pentru "judecata de
apoi", adunate din Gulagul românesc (Testimonies for "the
day of judgement", gathered from the Romanian Gulag).
Bucureşti, Ed. Aldine, 2005, 264 p.
878. Motrescu, Vasile. Jurnal (Journal). ANB, 2004, 11, nr.
1, p. 139-174.
879. Müller, Coloman. Die andere Seite. 5 Jahre
Russlanddeportation. Januar 1945 - Dezember 1949. Leben,
Arbeit und Kulturtätigkeit in den Internierten-Lagern 1922
"Mischino" und 1956 "Kapitalnaja" in Makeevka-Donnbas.
Teil II+. Timişoara, Ed. Eurobit, 2002, 515 p.
880. Nandriş-Culda, Aniţa. Amintiri din viaţă. 20 de ani în
Siberia (Memories from life. Twenty years in Siberia). Ediţie
îngrijită de Gheorghe Nandriş. Bucureşti, Ed. Humanitas,
2006, 285 p.
881. Năstase, Gheorghe. Însemnări contemporane.
Evenimentele din 13-15 iunie 1990 (Contemporary notes. The
events from June 13
th
-15
th
, 1990). Memoria, 2006, nr. 55-56,
p. 134-138.
882. Nedelcovici, Bujor. Jurnal infidel. Calea şi semnul
(1997-2001) (Unfaithful journal. The way and the sign).
Bucureşti, Ed. ALLFA, 2004, 304 p.
883. Niculescu-Mizil, Paul. Despre plenara "ideologică"
iulie-noiembrie 1971 (About the "ideological" plenary meeting
July-November, 1971). A tot., 2005, 13, nr. 46-47, p. 229-247.
884. Oktapoda-Lu, Efstratia. Voyager dans les Balkans:
deux grecques en Roumanie. Agora - S, 2003, 5, p. 91-103.
885. Olaru, Marian. "Jurnalul" lui Vasile Motrescu (II)
(The "Journal" of Vasile Motrescu). ANB, 2005, 12, nr. 1, p.
217-237.
886. Olaru, Marian. Jurnalul partizanului Vasile Motrescu.
Memorii, scrisori, manifeste (III) (The journal of the partisan
Vasile Motrescu. Memoires, letters, manifestos (III). ANB,
2005, 12, nr. 2, p. 371-391.
887. Oprea, Petre. Jurnal (1971-1975) (Diary (1971-1975).
Bucureşti, Ed. Maiko, 2004, 192 p.
888. Oprea, Petre. Jurnalul anilor 1976-1980 (The journal
of the years 1976-1980). Bucureşti, Ed. Maiko, 2005, 168 p.
889. Paraschiv, Vasile. Lupta mea pentru sindicate libere
în România. Terorismul politic organizat de statul comunist
(My fight for free unions in Romania. Political terrorism
organized by the communist state). Ediţie îngrijită, studiu, note
şi selecţia documentelor de Oana Ionel, Dragoş Marcu. Iaşi,
Ed. Polirom, 2005, 389 p.
890. Paulian, Stelian Titu. Exmatriculările studenţeşti din
decembrie 1962 (Students' expulsions in December 1962). A
tot., 2005, 13, nr. 46-47, p. 227-229.
891. Păiuş, Liviu. Soldat şi prizonier. Însemnări din primul
război mondial (Soldier and prisoner. Notes from World War
I). A Som., 2004, 3, p. 507-523.
892. Popescu, Constantin. Memorii (Memoirs). Ediţie de
Gheorghe Cojanu. Bucureşti, Societatea Scriitorilor Militari,
2004, 360 p.
893. Popescu, Dumitru. Timpul lepros. Jurnalul unui
deţinut politic post-decembrist (The leprous time. The diary of
a post-December politic prisoner). Bucureşti, Ed. Viitorul
Românesc, 2004, 308 p.
894. Rădulescu, Mihai. La capătul iadului. Mărturii şi
documente (At the end of hell. Confessions and documents).
Bucureşti, Ed. Vremea XXI, 2005, 302 p.
895. Rădulescu-Zoner, Şerban. 8 noiembrie 1945
(rememorare) (November 8
th
, 1945 (remember). Memoria,
2005, nr. 53, p. 10-16.
896. Schiff, Júlia. Bogáncsos táj: egy kitelepített
feljegyzései (A grassy area. The notes of a deported).
Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2005, 182 p.
897. Silvestru, Valentin. Jurnal de drum al unui critic
teatral. Vol. II (The travelling diary of a theatre critic).
Bucureşti, Ed. Palimpsest, 2004, 260 p.
898. Socol, Aurel. Kényszerlakhelyen egz européernél
(Memories from World War II.). Ker Sz, 2006, 17, nr. 5, p. 11-
34
15.
899. Sopon, Ioan Vasile. O viaţă schimbată: teologul Ioan
Vasile Sopon (An altered life: the theologist Ioan Vasile
Sopon). Studia t. cat., 2004, nr. 3, p. 113-116.
900. Spijavca, Elena. Munci şi zile în Bărăgan (Works and
days in Bărăgan). Editor Romulus Rusan. Bucureşti, Fundaţia
Academia Civică, 2004, 160 p.
901. Sűmegi, Győrgy. "Életemnek legnagyobb,
legmegrázóbb élménye". Kós Károly feljegyzései az 1956-os
forradalomról (The notes of Kós Károly about the Revolution
from 1956). Korunk, 2005, 16, nr. 12, p. 92-98.
902. Szász, János. "Elképzelhetetlen, milyen lelki tusákba
berűlt" (Memoirs about the Revolution in 1956). Korunk,
2006, 17, nr. 3, p. 61-72.
903. Ştefănescu, Gheorghe Rafael. Amintiri din România
socialistă (Recollections from socialist Romania). Arad, Ed.
Mirador, 2005, 130 p.
904. Tăbârcă, Nicolae. Ambasador la Ecuador sau drumul
unei vieţi de la marxism la gandirea liberă (Ambassador in
Ecuador or the life route from Marxism to free thinking).
Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2006, 128 p.
905. Tănase, Mircea. Otopeni '89: Întunericul de la capătul
aşteptării (Recollecting the events at the Otopeni International
Airport Bucharest). DI, 2006, 11, nr. 12, p. 48-51.
906. Tănase, Viorel. Însemnări despre închisorile mele
(Notes about my prisons). Memoria, 2005, nr. 53, p. 56-63.
907. Timaru, Mihai. Memorial din Cotul Carpaţilor...
(Memories from the curve of the Carpathians...). Bucureşti,
Ed. INST, 2005, 217 p.
908. Turbăceanu, Aurel. Întâlnire cu trecutul. Din
amintirile unui ambasador în Golful Arab (Meeting the past.
Memories of an Ambassador in the Arabian Gulf). Bucureşti,
Ed. Vergiliu, 2006, 367 p.
909. Ţarălungă, Ecaterina. Vremea lui Petru Dumitriu:
cum a fost şi cum s-a scris istoria (The times of Petru
Dumitriu: how history was written). Historia, 2004, 2, nr. 27,
p. 26-33.
910. Ţugurel, Voicu. Misiune îndeplinită. Din amintirile
unui ataşat militar român în Cehoslovacia (Mission
accomplished. The memories of a Romanian military attache
in Czechoslovakia). Bucureşti, Ed. Total Publishing, 2005, 400
p.
911. Urdăreanu, Titus S. Misiuni peste hotare (1977-1987)
(Missions abroad (1977-1987). Bucureşti, Ed. Militară, 2005,
187 p.
912. Vişinescu, Constantin; Voinea, Andrei. Viaţa între
destin şi istorie (Life between destiny and history). Bucureşti,
Ed. Floare albastră, 2005, 383 p.
913. Voinea, Radu P. File din istoria Academiei Române.
1948-1989 (Pages from the history of the Romanian
Academy). A tot., 2005, 13, nr. 46-47, p. 220-227.
914. Zorzoliu, Traian. Strada Teiului din Drăgăşani-Olt.
Evocări (Teiului Street, Drăgăşani, Olt. Recollections).
Slatina, Ed. Fundaţiei Culturale Universitatea pentru Toţi,
2005, 60 p.


3. CORESPONDENŢĂ

915. Alexa, Doina. Din arhivele cernăuţene: generalul
Nicolae Petala către Ion Nistor (From the Cernăuţi's archives:
general Nicolae Petala addressing to Ion Nistor). CCS, 2002-
2003, 8-9, p. 267-272.
916. *** Alexandru Busuioceanu. Un roman epistolar al
exilului românesc. Corespondenţă. Vol. II (1952-1961)
(Alexandru Busuioceanu. A novel epistle of the Romanian
exile. Corespondence. Vol. II (1952-1961). Ediţie de Liliana
Corobca. Bucureşti, Academia Română, Fundaţia Naţională
pentru Ştiinţă şi Artă, 2004, 336 p.
917. Aron, Cotruş. Corespondenţă. Scrisori trimise
(Corespondence. Letters). Ediţie de Alexandru Ruja.
Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2005, 416 p.
918. Baciu, Daniel-Simion. Coordonate ale vieţii lui Ştefan
Moldovan din perspectiva corpusului de scrisori cu George
Bariţiu (Coordinates of Ştefan Moldovan's life from the
perspective of his Correspondence with George Bariţiu).
BCŞS, 2005, 11, p. 109-113.
919. *** Balogh Edgár és Gáll Ernő levélváltásaiból (The
correspondance between Balogh Edgár and Gáll Ernő).
Korunk, 2006, 17, nr. 9, p. 109-111.
920. Bădără, Cristina. Corespondenţa Simion Florea
Marian - Ioan Bianu aflată în colecţiile Bibliotecii Centrale
Universitare din Bucureşti (Mail exchange between Simion
Florea Marian and Ioan Bianu in the collections of Central
University Library in Bucharest). RRIC, 2004, 1, nr. 1, p. 88-
113.
921. *** Bogdan Petriceicu Haşdeu. Corespondenţă inedită
(Original correspondence). Ediţie de I. Oprişan. Bucureşti, Ed.
Vestala, 2005, 512 p.
922. *Boţoghină, Cristina. Idealul feminin în
corespondenţa lui Alexandru C. Golescu (Female ideal in
Alexandru C. Golescu's letters). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 56-58.
923. Celibidache, Sergiu. Scrisori către Eugen Trancu-Iaşi
(Letters to Eugen Trancu-Iaşi). Ediţie de Fabian Anton. Cluj-
Napoca, Eikon, 2003, 159 p.
924. Chindriş, Ioan. Corespondenţa lui Corneliu Coposu
cu preotul Simion Man (1976-1991) (The Correspondence
Between Corneliu Coposu and Simion Man). AIICN, 2005,
44, p. 573-606.
925. *** Constantin Noica, scrisori inedite (Constantin
Noica, original letters). Ediţie de Maria Kogălniceanu. Cluj-
Napoca, Ed. Limes, 2005, 100 p.
926. *** Corespondenţă inedită Mircea Vulcănescu
(Original correspondence Mircea Vulcănescu). RRSB, 2004,
15, nr. 1-4, p. 181-204.
927. *Culianu-Petrescu, Tereza; Petrescu, Dan;
Călinescu, Matei; Corneanu, Sorana. The correspondence
between Mircea Eliade and Ioan Petru Culianu. Archaeus,
2004, 1-4, nr. 8, p. 341-364.
928. Damian, Ştefan. Lettere dai tempi di guerra. Cluj-
Napoca, Ed. IDC Press, 2005, 191 p.
929. *** Dialoguri întrerupte. Corespondenţă Mircea Eliade
- Ioan Petru Culianu (Interrupted dialogues. The
correspondence between Mircea Eliade and Ioan Petru
Culianu). Ediţie de Tereza Culianu-Petrescu, Dan Petrescu,
Prefaţă de Matei Călinescu. Iaşi, Polirom, 2004, 280 p.
930. Dimiu, Claudia. Corespondenţa dintre Alexandru
35
Davila şi Alexandru Macedonski (The correspondence
between Alexandru Davila and Alexandru Macedonski).
Drama, 2003, nr. 1-4, p. 108-112.
931. *** Din arhiva lui Emil Giurgiuca. Corespondenţă
(From the archives Emil Giurgiuca. Correspondence). RL,
2006, 39, nr. 51-52, p. 31.
932. *** Din corespondenţa lui Anatol Vieru (From the
correspondence of Anatol Vieru). Muzica, 2005, 16, nr. 4, p.
77-88; 2006, 17, nr. 1, p. 109-120.
933. Duţă, Carla. Corespondenţa generalului Corneliu
Teodorini (The correspondence of general Corneliu
Teodorini). Document, 2004, 7, nr. 4, p. 44-46.
934. *** Epistolar Iulia Haşdeu. Vol. II (Correspondence
Iulia Haşdeu). Ediţie de Crina Decusară Bocşan. Bucureşti, s.
n., 2004, 263 p.
935. *Faur, Viorel. Din corespondenţa societăţii de lectură
"Samuil Vulcan" din Beiuş cu redacţiile unor periodice din
România (1867-1876) (From the correspondence of the
"Samuil Vulcan" reading society in Beiuş with the editorial
staffs of some periodical magazines in Romania). AUO ist.
arh., 2004, nr. 14, p. 129-146.
936. Felea, Romulus. Suflet şi tradiţie în Ţara Moţilor
(1975-1981) (Soul and tradition in Ţara Moţilor (1975-1981).
Ediţie de Ioan Felea, Prefaţă de Eugen S. Cucerzan. Cluj-
Napoca, Ed. Napoca Star, 2005, 311 p.
937. Giura, Lucian; Ardelean, Radu. Din corespondenţa
lui Nicolae Colan cu Ioan Lupaş (From the correspondence
between Nicoale Colan and Ioan Lupaş). AICS, 2000-2004, 7-
11, p. 275-292; Transilvania, 2003, 7, p. 43-54.
938. Glodeanu, Gheorghe. Corespondenţa lui Mircea
Eliade (I) (The correspondence of Mircea Eliade). CME, 2004,
2, p. 47-64.
939. Goga, Octavian. Corespondenţă primită. Vol. II
(1919-1932) (Received corespondence. Vol. II (1919-1932).
Ediţie de Gh. I. Bodea. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2004, 289 p.
940. Golopenţia, Anton. Rapsodia epistolara. Scrisori
primite şi trimise (1923-1950). Vol. I (Ion Adameşteanu -
Nina Crainic) (Epistolary rhapsody. Received and sent letters
(1923-1950). Vol. I (Ion Adameşteanu - Nina Crainic). Ediţie
de Sanda Golopenţia, Ruxandra Guţu Pelazza. Bucureşti,
Albatros, 2004, 494 p.
941. Grama, Remus. Policarp Moruşca, primul episcop al
românilor din America. Scrisori din captivitate (Policarp
Moruşca, the first bishop of the Romanians from America.
Letters from captivity). Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2004, 230 p.
942. Gusti, Dimitrie. Corespondenţă (scrisori trimise lui
Mircea Vulcănescu; scrisori trimise lui Petru Comarnescu)
(Correspondence (letters addressed to Mircea Vulcănescu;
letters addressed to Petru Comarnescu). RRSB, 2005, 16, nr. 1-
2, p. 37-41.
943. Ionescu, Adrian-Silvan. Impresiile locotenentului
Charles George Gordon din Moldova, mai 1856 - aprilie 1857
(Lieutenant Charles George Gordon's impressions from
Moldavia, May1856 - April 1857). RI, 2005, 16, nr. 1-2, p.
105-116.
944. Ittu, Gudrun-Liane. Briefe aus der
Handschriftensammlung des Brukenthalmuseum in
Hermannstadt/Sibiu. Forschungen, 2006, 49, p. 189-2002.
945. Manu, Emil. Fragmente din corspondenţa lui Ion
Pillat cu Rilke şi Valéry Larbaud (Excerpts from Ion Pillat's
correspondence with Rilke and Valéry Larbaud). VR, 2005,
100, nr. 5, p. 4-6.
946. Mareci, Harieta. Restituiri epistolare. Din
corespondenţa lui Teodor Bălan cu Nichita Adăniloaie (Letter
restitutions. From Teodor Bălan's correspondence with Nichita
Adăniloaie). CCS, 2004, 10, p. 275-282.
947. *** Mircea Eliade. Lettres à Giovanni Papini. 1927-
1954. Editées et presentés par Liviu Bordaş. Origini CS, 2003,
6, nr. 3-4, p. 67-74.
948. *** Mircea Eliade. Scrisori către Valeriu Bologa.
1927-1969 (Letters to Valeriu Bologa. 1927-1969). Ediţie de
Florin Todea. Origini CS, 2003, 6, nr. 3, p. 115-128.
949. Nazare, Daniel. Scrisori ale Consiliului Dirigent către
Al. Vaida Voevod (iunie-octombrie 1919) (Letters of the
Leading Council to Al. Vaida Voevod (June-October 1919).
AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 201-223.
950. *Neamţu, Gelu. Din corespondenţa lui Alimpiu
Barbulovici cu George Bariţiu (1897-1892) - 26 de scrisori
inedite până acum (The correspondence between Alimpiu
Barbulovici and George Bariţiu (1897-1892) - 26 letters till
now). AIICN, 2006, 45, p. 515-547.
951. Novac, Vasile. 24 de scrisori şi telegrame trimise de
Dumitru Brătianu lui Mihail Kogălniceanu între anii 1857-
1891 (Twenty four letters and telegrams sent by Dumitru
Brătianu to Mihail Kogălniceanu between 1857-1891). AMM,
2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 281-286.
952. Onofreiu, Adrian. Corespondenţa dintre Vasile
Naşcu, Ioachim Mureşan şi George Pop (1861-1866) (The
correspondence between Vasile Naşcu, Ioachim Mureşan and
George Pop). A Som., 2004, 3, p. 439-467.
953. Pascaniuc, Elena. Ioan Vicoveanu în corespondenţă
cu Matthias Friedwagner (The correspondence between Ioan
Vicoveanu and Matthias Friedwagner). ANB, 2005, 12, nr. 1,
p. 79-97.
954. Popa, Mircea. Din corespondenţa lui Mircea Eliade
(The correspondence of Mircea Eliade). CME, 2004, 2, p. 40-
46.
955. Popa, Mircea. Istoricul maghiar Andrei Veress în
corespondenţă cu cărturarii români (The Hungarian historian
Andrei Veress exchanging letters with Romanian scholars). C
Lit., 2004, 138, nr. 11, p. 73-75 ; nr. 12, p. 72-75.
956. Popa-Gorjanu, Cornelia. Corespondenţa lui Camillus
Gilinus cu Nicolaus Olahus (The correspondence between
Camillus Gilinus with Nicolaus Olahus). AUA hist., 2005, 9,
nr. 1, p. 263-269.
957. Rosetti, Alexandru; Lombard, Alf. Corespondenţă
(1934-1990). Vol. III (1975-1984) (Letters (1934-1990). Vol.
III (1975-1984). Ediţie îngrijită de Nicolae Mocanu, Ioana
Anghel, Heinz Hoffmann. Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2004,
379 p.
958. Rotaru, Elena. Din corespondenţa lui Liviu Rebreanu
- recent intrată în patrimoniul Casei memoriale de la Valea
Mare (From Liviu Rebreanu's correspondence - recently part
of the patrimony of the Memorial House from Valea Mare).
Argesis, 2004, 13, p. 575-580.
959. Savu, Ovidiu. Fragmente inedite din corespondenţa lui
Iacob Mureşianu Jr. (1857-1917) (Original fragments from the
correspondence of Iacob Mureşianu Jr. (1857-1917).
Cumidava, 2001-2002, 25, p. 159-163.
960. *** Scrisori către N. I. Herescu (Letters to N. I.
Herescu). Ediţie de Victor Durnea, Vasile Pop-Luca. Iaşi, Ed.
Alfa, 2005, 304 p.
961. Suciu, Dumitru; Moraru, Alexandru; Vida, Flaviu;
Cosmuţa, Cosmin. Crâmpeie din istoria bisericii ortodoxe
36
române din Transilvania. Eparhia Sibiului către Protopopiatul
Solnoc II. Corespondenţă (1 octombrie 1845- 20 decembrie
1874). Vol. I (Fragments from the history of Romanian
Orthodox church in Transylvania. Eparchy of Sibiu to the
Archbishopric of Solnoc. Correspondence (Oct. 1, 1845-Dec.
20, 1874). Coordonator Dumitru Suciu. Cluj-Napoca, Ed.
Presa Universitară Clujeană, 2006, 495 p.
962. Tatu, Alexiu. Corespondenţa lui Nicolae Olahus cu
Erasmus din Rotterdam (The correspondence between Nicolae
Olahus and Erasmus of Rotterdam). Transilvania, 2004, 33,
nr. 5, p. 55-59.
963. *Timuş, Mihaela; Ciurtin, Eugen. The unpublished
correspondance between Mircea Eliade and Stig Wikander
(1948-1977). Archaeus, 2000, 4, nr. 3, p. 157-185; nr. 3, p.
179-211; 2001, 5, nr. 3-4, p. 75-119; 2002, 5, nr. 3-4 p. 325-
394.
964. Tűskés, Tibor. Termékenyítő barátság. Kodolányi
János és Tarsoly Sándor kapcsolata (Literary relations between
Kodolámyi János and Tarsoly Sándor). Korunk, 2006, 17, nr.
9, p. 100-104.
965. Ţurlea, Petre. Ipostazele unei relaţii maestru-discipol
(Aspects of a master-disciple relationship). Tomis, 2004, nr. 8,
p. 10-12.
966. Ţurlea, Petre. În jurul unei polemici: Nicolae Iorga -
Panait Istrati (Around a polemic: Nicolae Iorga - Panait
Istrati). Tomis, 2005, nr. 1, p. 18-21.
967. Ţurlea, Petre. Nicolae Iorga şi românii americani
(Nicolae Iorga and the American Romanians). Tomis, 2004, nr.
8, p. 60-62.
968. Ţurlea, Petre. Şcoala Română din Franţa în amintirile
unora dintre membrii săi (The Romanian School from France
in the memories of some of its members). Tomis, 2004, nr. 10,
p. 72-74; nr. 11, p. 36-38; nr. 12, p. 66-68.
969. Vatamaniuc, D. Claudiu Isopescu în corespondenţă cu
N. Iorga (1926-1935) (Correspondence between Claudiu
Isopescu and N. Iorga (1926-1935). ANB, 2004, 11, nr. 2, p.
455-462; 2005, 12, nr. 1, p. 171-179, 2006, 13, nr. 1, p. 311-
349.
970. Vatamaniuc, D. O scrisoare a lui Ioan Slavici către
Dimitrie Onciul, din 1885 (A letter from Ioan Slavici
addressed to Dimitrie Onciul, in 1885). ANB, 2004, 11, nr. 1,
p. 239-241.
971. Vatamaniuc, D. Titu Maiorescu în corespondenţă cu
Hurmuzăcheştii (Titu Maiorescu's correspondence with the
Hurmuzachi family). ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 305-310.
972. *Vlad, Laurenţiu. Din corespondenţa soţilor Brăiloiu
(1847, 1861) (From the correspondence of the Brăiloius (1847,
1861). SECE, 2001-2002, 11, p. 83-98.
973. Vulpe, Ilie; Croitoru, Gabriel. Corespondenţa inedită
a familiei Argetoianu (Original correspondence of the
Argetoianu family). Craiova, Ed. Alma, 2006, 167 p.
974. Wittstock, Joachim. Briefzeugnisse siebenbürgischer
Korrespondenten aus der zweifen Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Forschungen, 2005, 48, p. 153-162.
975. Zainea, Ion. Sibiu-Paris 1919-1920. Iuliu Maniu în
corespondenţă cu Alexandru Vaida-Voevod (Sibiu-Paris 1919-
1920. Iuliu Maniu corespondimg with Alexandru Vaida-
Voevod). AMP, 2005, 27, p. 237-250.


4. DESCRIERI DE CĂLĂTORIE

976. Bulboacă, Sorin. Un diplomat al Renaşterii în Ţările
Române la sfârşitul secolului al XVI-lea: Bartolomeo Brutti (A
diplomat of Renaissance in the Romanian Countries at the end
of the 16
th
century: Bartolomeo Brutti). SSC, 2005, 1, nr. 2, p.
86-92.
977. Caragea, Anton; Hududoi, Ionel. Călători străini
despre istoria românilor (1768-1830) (Foreign travellers about
the Romanian history (1768-1830). AUSH, 2003-2004, 6-7, p.
125-132.
978. *** Călători români în Occident. Secolele XVII-XX
(Romanian travelers in the West. 17-20
th
centuries).
Coordonatori: Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan. Cluj-Napoca,
Institutul Cultural Român, 2004, 307 p.
979. *** Călători străini despre Bucovina (Foreign travelers
to Bucowina). G Buc., 2002, 9, nr. 3-4, p. 56-66.
980. *** Călători străini despre Prahova. Vol. III. Primele
două decenii ale secolului XX (Foreign travellers about
Prahova. The first two decades of the 20th century). Ediţie de
Paul D. Popescu. Ploieşti, Premier, 2002, 112 p.
981. *** Călători străini despre Ţările Române în secolul al
XIX-lea. Vol. I (1801-1821). Vol. II (1822-1830). Vol. III
(1831-1940) (Foreign travellers about the Romanian Provinces
in the 19th century. Vol. I (1801-1821). Redactor responsabil
Paul Cernovodeanu. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2004-
2006, 1010, 618, 1007 p.
982. Câlţia, Simion. Ruralité et fausse ruralité dans les
récits des voyageurs etrangers. Symposia, 2003, p. 253-276.
983. Cernovodeanu, Paul. The visit of the Duke of
Nemours to Wallachia in September 1853. NEH, 2005, 11, p.
183-189.
984. Ionescu, Adrian-Silvan. A Forgotten British Traveler
on the Danube in 1840's: Robert Snow. RNMY, 2004, 7, p.
100-102.
985. *Ispas, Sabina. Călători peste mări şi ţări. Actualitatea
unei cosmografii din secolul al XVII-lea (Travellers over seas
and countries: the contemporariness of a 17
th
century
cosmography). AIEF, 2003-2004, nr. 14-15, p. 261-275.
986. Ivancu, Emilia. Ruritania şi românii. Imagini ale
românilor în texte ale unor călători britanici în Ţările Române
(secolul 18) (Ruritania and the Romanians. The image of the
Romanians in the writings of some British travellers to the
Romanian Provinces (18
th
century). AUA philol., 2004, 5, nr.
1, p. 227-234.
987. Mărăşescu, Amalia. Călători în Europa de sud-est: E.
Davielle şi P. de Marenne (Western travellers in South-East
Europe: E. Davielle and P. de Marenne). AUA philol., 2004, 5,
nr. 1, p. 181-189.
988. Muntean, Ovidiu. Transilvania în descrierile
călătorilor francezi din prima jumătate a secolului al XIX-lea
(Transylvania in the descriptions of French travellers in the
first half of the 19
th
c.). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 139-147.
989. *** Societatea românească între modern şi exotic,
văzută de călători străini (1800-1847) (The Romanian society
between modernity and exotic, viewd by foreign travellers
(1800-1847). Coordonatori: Ileana Căzan, Irina Gavrilă.
Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2005.
37
990. Stroia, Marian. Un călător anonim în Moldova (1805)
(An anonymous traveller in Moldavia (1805). RI, 2006, 17, nr.
1-4, p. 181-190.
991. Şipoş, Sorin. Un călător francez prin Ţările Române:
căpitanul Aubert (A French traveller through the Romanian
Principalities: captain Aubert). AIGS, 2004, 7, p. 66-78; AUO
ist. arh., 2004, 14, p. 59-70.
992. Weber, Peter. Românii din Transilvania şi Ungaria la
mijlocul secolului al XIX-lea în impresii de călătorie ale lui
John Paget (The Romanians from Transylvania and Hungary
in the middle of the 19
th
century, John Paget's journey notes).
AIICN, 2005, 44, p. 51-59.
993. Zugrăvescu, Olga. De l'Úkraine jusqu'au Sibérie au
début du XX-ème siècle (1905-1921). Craiova, Ed. Alma,
2003, 262 p.


5. IZVOARE LITERARE

994. Alexianu, Marius. Imaginaire et propagande: Virgile
et Horace sur les gétes et les daces. C&C, 2006, nr. 1, p. 39-
50.
995. Csukovits, Enikő. Késő középkori leírások Erdély-
képe (The Transylvania-picture of Late Mediaeval
Descriptions). EM, 2005, 67, nr. 3-4, p. 86-104.
996. *Marczell, P. J. Les pretendues traductions
protestantes de Csoma de Kőrös. SA, 2002, 3, nr. 1-2, p. 75-82.
997. *Turcitu, Claudiu-Victor. A hand-written copy of the
work "Divan, or the quarrel between Wiseman and the world"
(with Ottoman Turkish) in the national archives of Romania.
RA, 2006, 71, nr. 4, p. 134-142.


V. Ştiinţe auxiliare

1. GENERALITĂŢI

998. Berciu-Drăghicescu, Adina; Iscru, G. D. Introducere
în ştiinţa istorică şi în ştiinţele auxiliare ale istoriei - surse
info-documentare (ediţie nouă, revăzută şi completată)
(Introduction in the historical science and the auxilliary
sciences of history - info-documentary sources (new edition,
revised and added). Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti,
2005, 271 p.
999. Georgescu, Maria. Ştiinţele auxiliare ale istoriei (The
auxiliary history sciences). Târgovişte, Cetatea de Scaun,
2004, 251 p.
1000. Nistor, Ioan Radu. Relaţia muzeu-muzeograf. Opinii
(The relation between museum and museum curator.
Opinions). A Som., 2004, 3, p. 347-360.
1001. *Poll, Ingrid. Metode de analiză a ceramicii
(Ceramics analysis methods). CAB, 2003, 6, p. 317-326.


2. ARHIVISTICĂ

a. ŞTIINŢA ŞI ISTORIA

1002. Aleca, Bogdan. Din activitatea Comisiei Arhivelor
Statului din Basarabia (The activity of the Commission of the
State Archives from Bessarabia). RA, 2006, 3, p. 136-139.
1003. Boar, Liviu. Forme de folosire ştiinţifică a
informaţiilor din Arhive între tradiţie, actualitate şi
perspectivă. Evoluţia conceptului de "Folosire" în legislaţia
arhivistică românească (1925-1996) (Methods of scientific
usage of the archives information - Traditions, present and
perspectives. The evolution of the concept of "Usage" in the
archives related Romanian Legislation (1925-1996). AAM,
2004, 3, p. 25-30.
1004. Dobozi, Beatrice. Liviu Moldovan - un arhivist printre
istorici, un istoric printre arhivişti (Liviu Moldovan - an
archivist among historians, a historian among archivists).
AAM, 2004, 3, p. 331-342.
1005. *Pleşa, Ioan. Arhivele Naţionale din Alba-Iulia la 50
de ani de activitate (The National Archives from Alba-Iulia, 50
years of activity). Dac, 2005, nr. 21, p. 6-13.
1006. Pop, Valer. Relaţia dintre arhive şi muzee (The
relationship between archives and museums). AAM, 2004, 3, p.
11-15.
1007. *Ratcu, Ileana-Maria. Die Rolle der lateinischen
Terminologie in dem deutschen Urkunden am Beispiel der
siebenbürgischen Urkunden. RA, 2006, 71, nr. 4, p. 162-167.
1008. *** Secretele arhivelor, arhivele secrete. Studii şi
documente Vol. I-II (The secrets of the archives, secrete
archives. Studies and documents). Coordonatori: Gheorghe
Buzatu, Corneliu Bichineţ. Bucureşti, Ed. Mica Valahie, 2005,
386, 549 p.
1009. *Şesan, Dragoş. Grigore Alexandrescu "arhivarul
statului" (1849-1854) (Grigore Alexandrescu, the "State
Archiver"(1849-1854). RA, 2006, 69, nr. 2, p. 140-149.

b. ÎNDRUMĂTOARE, INVENTARE, CATALOAGE, FOTOTECI, FONDURI ŞI COLECŢII INTERNE

1010. Bernád, Rita. A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára. II. Oklevél és iratjegyzék.
38
Canonica Visitationak mutatója. Arhiva Arhidiecezei romano-
catolice de Alba Iulia şi Arhiva Statusului romano-catolic din
Transilvania. Inventarul diplomelor şi documentelor.
1224/1429-1992. Indicele vizitaţiilor canonice. 1711-1908
(The Archives of the Alba Iulia' Roman-Catholic diocese and
the archives of the Roman-Catholic Status from Transylvania.
Index of canonical visits). Gyulafehérvár, Budapest, [s. n],
2006, 282 p.
1011. Bernád, Rita. Structurarea arhivelor parohiale
romano-catolice din Transilvania. Tipuri de documente (The
structure of the Roman-Catholic archives in Transylvania.
Types of documents). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 297-303.
1012. Biţu, Voichiţa. Memoria colecţiilor Bibliotecii
ASTRA: Ioan Pop Reteganul (The memory of the collections
of the ASTRA Library: Ioan Pop Reteganul). Biblioteca, 2005,
57, nr. 8, p. 246-247.
1013. Biţu, Voichiţa. Memoria documentelor bibliotecii
ASTRA: George Enescu (The memory of the documents of
the ASTRA library: George Enescu). Biblioteca, 2006, 58, nr.
3, p. 83-85.
1014. Brauştein, Iancu. Evreii în prima universitate din
România. Vol. 2. Medici şi farmacişti. Catalogul documentelor
aflate în fondul I. M. F. de la Arhivele Naţionale, Direcţia
Judeţeană Iaşi 1881-1948. Partea I:1881-1929. Partea a II-a:
1929-1948 (Jews in the first university of Romania. Vol. 2.
Physicians and pharmacists. The catalog of the documents in
the collection of I. M. F. from the National Archives, Jassy
county division 1881-1948. Part I: 1881-1929. Part II: 1929-
1948). Iaşi, Ed. "Gr. T. Popa", 2004, 436, 446 p.
1015. *** Casa Regală. Documente oficiale. Vol. II Inventar
arhivistic (1901-1930) (Oficial documents. Vol. II. Archivistic
inventary (1901-1930). Bucureşti, Arhivele Naţionale ale
României, 2004, 332 p.
1016. *** Goldkörner. Sammelband aus den
Gemeindearchiven A. B. Hg. von Liliana Maria Popa, Gudrun
Liane Ittu. Sibiu, Honterus, 2004, 156 p.
1017. Jucălea, Diana. Fondul arhivistic Şcoala Superioară
de Gospodărie Topoloveni (1935-1948) (Archives of the
Houskeeping Superprimary School Topoloveni (1935-1948).
AAM, 2004, 3, p. 39-44.
1018. Marin, Elisabeta. Arhiva braşoveană: 1916; 1936
(The Archive of Braşov: 1916; 1936). Cumidava, 2004, 27, p.
235-272.
1019. Onofreiu, Adrian. Nestor Şimon - o posibilă colecţie
arhivistică (Nestor Şimon - a possible archive collection).
AAM, 2004, 3, p. 301-320.
1020. Pop, Valer. Colecţia de documente Ioan M. Maloş
(The "Ioan M. Maloş" collection of documents). AAM, 2004,
3, p. 31-34.
1021. Szögi, László. A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az
Erdélyi Katolikus Státus Levéltára. Arhiva Arhidiecezei
romano-catolice de Alba-Iulia şi Arhiva Statusului romano-
catolice din Transilvania. Das Archiv der Erdiözöse Karlsburg
und das Archiv des "Status Catholicus" in Siebenbürgen.
Repertórium. Gyulafehérvár, Budapest, [s. n], 2006, 350 p.
1022. *** Tezaur arhivistic sibian (Archives thesaurus from
Sibiu). Coord Alexiu Tatu. Sibiu, Ed. Techno-Media, 2006, 48
p.
1023. Vulpe, Ilie. Fondul personal I. Gh. Duca (1897-1939)
(The private fund I. Gh. Duca (1897-1939). AAM, 2004, 3, p.
35-38.


c. FONDURI DIN STRĂINĂTATE

1024. Florea, Pavel Mircea. Documentele colecţiei
Cantacuzino-Edeleanu (SUA): 1530-1852 (The documents of
the collection Cantancuzino-Edeleanu (SUA): 1530-1852).
Bucureşti, Ed. Blueprint Internaţional, 2005, 92 p.
1025. *** 1920 Un act de justiţie. Documente (An act of
justice. Documents). Ediţia a II-a întocmită de Corneliu-Mihail
Lungu, Ioana Grigore, Cuvânt înainte de Ioan Scurtu.
Bucureşti, Ed. Elion, 2005, 359 p.


3. PALEOGRAFIE ŞI DIPLOMATICĂ

1026. Feneşan, Costin; Râpă-Buicliu, Dan. Diploma de
înobilare şi blazon a unor români bănăţeni pribegi (1667)
(Ennobling diploma and blazonry of some errant Banat-
originating Romanians (1667). Banatica, 2005, 17, p. 355-366.
1027. Filitti, Georgeta. Take Ionescu. BBuc, 2005, 8, nr. 5,
p. 6-9.
1028. Gafton, Alexandru. Introducere în paleografia
româno-chirilică (Introduction to the Romanian-Cyrillic
paleography). Iaşi, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, 2005, 134 p.
1029. Iscru, Gheorghe. Curs practic de palografie română
(scrierea "chirilică") (Practical course in Romanian
paleography ("the Cyrillic" writing). Bucureşti, Ed. Nicolae
Bălcescu, 2005, 146 p.
1030. *Maria, Cornel. Inconsecvenţe în ductul unei slove
chirilice (Inconsistency in the duct of a Cyrilic letter). BCM,
2003, 2, p. 53-55.
1031. Mateş, Adela. Gherla prin prisma documentelor.
Diplomele privilegiale acordate Armenopolisului (Gherla in
documents. Privilege charters afferend to Armenopolis). AMG,
2003-2005, 1-3, p. 75-81.
1032. Zahariuc, Petronel; Marinescu, Florin. O
manifestare a moştenirii bizantine în diplomatica medievală
moldovenească şi câteva note despre biserica mănăstirii Golia
(Expression of Byzantine heritage in Moldavian medieval
diplomacy, and some notes about Golia monastery). SMIM,
2005, 23, p. 79-100.
39
5. EPIGRAFIE

a. CLASICĂ

1033. Ardevan, Radu. Autour du texte épigraphique CIL III
1474 = IDR III/2, 379. AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 241-249.
1034. Ardevan, Radu; Zăgreanu, Radu. O inscripţie
romană din Muzeul oraşului Gherla (A Roman inscription
from the Museum of Gherla). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 59-63.
1035. *Moga, Vasile. Însemnări epigrafice (Epygraphic
notes). PA, 2004, 4, p. 98-101.
1036. Petolescu, Constantin. Inscripţii latine din Dacia
(ILD) (Latin inscriptions from Dacia (ILD). Bucureşti, Ed.
Academiei Române, 2005, 332 p.
1037. Piso, Ioan. Epigraphica. AMN, 2002-2003, 39-40, nr.
1, p. 201-218.
1038. Stănescu, Alexandru. Căsătoria militarilor în Dacia
romană. Atestări epigrafice (I) (The military marriage in Daco-
Roman Age. Epigraphic Certifies). Cumidava, 2004, 27, p. 47-
56.
1039. Stănescu, Alexandru. Drepturile femeilor în domeniul
succesiunii mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia romană
(The succession rights of women, mortis causa. Epigraphic
proofs in Roman Dacia). Cumidava, 2005, 28, p. 11-22.
1040. *Timoc, Călin. Neue Inschriften aus dem römischen
Kastell von Tibiscum. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 277-282.
1041. Timoc, Călin. Restituiri epigrafice (Epigraphic
disclosures). AMP, 2004, 26, p. 253-258.
1042. Zabehlicky, Heinrich; Zabehlicky, Susanne. Cocceii
principes prope ripam Danuvii. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1,
p. 19-23.


b. MEDIEVALĂ

1043. Albu, Ioan. Biblie şi liturghie în inscripţiile medievale
(Bible and liturgy in medieval inscriptions). SUCH, 2005, 2, p.
129-139.
1044. *Christescu, Vasile. Câteva observaţiuni asupra unei
inscripţii romane din Drobeta (Some observations on a Roman
inscription from Drobeta). Drobeta, 2004, 14, p. 30-37.
1045. Ciută, Jean. Unitatea şi independenţa la români
reflectate în unele inscripţii istorice (Unity and independence
of Romanians reflected in some historical inscriptions).
Carpica, 2005, 34, p. 321-324.
1046. *** Inscripţii medievale şi din epoca modernă a
României. Judeţul istoric Vâlcea (sec. XIV-1848) (Romanian
medieval and modern times inscriptions. Vâlcea historical
county (14
th
century- 1848). Volum întocmit de Constantin
Bălan, Haralambie Chircă, Olimpia Diaconescu. Bucureşti,
Ed. Academiei Române, 2005, 1348 p.
1047. Kovács, Klára. Un grup de inscripţii renascentiste din
Transilvania secolului XVI (A group of Renaissance
inscriptions form 16
th
century Transylvania). AŞD, 2006, 2, p.
139-150.
1048. Munteanu, Claudiu; Sonoc, Alexandru Gh. O
inscripţie chirilică recent descoperită la Sibiu (A Cyrillic
inscription recently found in Sibiu). SUCH, 2004, 1, p. 163-
167.
1049. *Petolescu, Constantin C. Sacerdotes Cohortis I
Sagittariorum. Drobeta, 2004, 14, p. 38-45.
1050. Ráduly, János. A moldvabányai ferencestemplom régi
róvásjegyei (Old runic inscriptions from the Franciscan church
in Baia). EM, 2006, 68, nr. 3-4, p. 145-149.
1051. *Stîngă, Ion; Drăgan, Mihai. O ştampilă tegulară
inedită descoperită în comuna Vrata, judeţul Mehedinţi (A
unique tegular seal discovered at vill. Vrata, Mehedinţi
county). Drobeta, 2004, 14, p. 46-49.


6. NUMISMATICĂ

a. GENERALĂ

1052. Bârliba-Mihăilescu, Virgil. Scurt istoric al
numismaticii (Short history of numismatics). AM, 2003, 26, p.
218-240.
1053. Constantinescu, Bogdan; Cojocaru, Viorel; Bugoi,
Roxana. Spre o abordare cât mai obiectivă în cercetarea
numismatică prin analize compoziţionale folosind metode
nucleare (Towards the most objective approach possible in
numismatic research through compositional analyses using
nuclear methods). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 389-404.
1054. Ignat, Mircea. Découvertes, collections et recherche
numismatique a Suceava (Discoveries, collections and
numismatic researches in Suceava). CCS, 2004, 10, p. 145-
151.
1055. *Ilie, Costel; Nicu, Mircea. Tezaurul monetar de la
Ţigăneşti, comuna Munteni, judeţul Galaţi (The coin hoard
from Ţigăneşti, vill. Munteni, Galaţi county). Danubius, 2005,
23, p. 127-161.
1056. Lakatos, Attila. Monede bizantine din perioada avară
în Transilvania, vestul şi nord-vestul României (Byzantine
coins from the Avar times in Transylvania, West and noth-
West of Romania). EN, 2002, 12, p. 237-256.
1057. Mihailescu-Bîrliba, Virgil. Numismatica. Vol. I
(Numismatics. Vol. 1). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza", 2005, 178 p.
1058. Predoi, Veronica. Bibliografia numismatică a
judeţului Teleorman (Numismatic bibliography of the
Teleorman county). Alexandria, Ed. Rocriss, 2004, 79 p.
1059. *** Simpozion de numismatică dedicat centenarului
40
Societăţii Numismatice Române (1903-2003). Chişinău, 26-28
noiembrie 2003. Comunicări, studii şi note (Numismatic
symposium dedicated to the centenary of the Romanian
Numismatic Society (1903-2003). Chişinău, Nov. 26-28,
2003). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2005, 254 p.


b. ANTICĂ

1060. Alföldy - Găzdac, Ágnes; Găzdac, Cristian. The
coinage "Provincia Dacia" - a coinage for one province only?
(Ad 246-257). AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 247-258.
1061. Beu-Dachin, Eugenia. Două inscripţii votive de la
Alburnus Maior (Two Deity-destined inscriptions from
Alburnus Maior). EN, 2003, 13, p. 187-193.
1062. Chituc, Marius. Analiza tipurilor monetare geto-
dacice principale în judeţul Vâlcea (Analysis of the main
Getae-Dacian monetary types in Vâlcea county). BCIVA,
2004, 3, p. 23-36.
1063. *Davis, Phillip. Dacian Imitations of Roman
Republican Denarii. Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 321-356.
1064. *Dulea, Olivian. Consideraţii privind locuirea în
Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII p. Chr. (III. Monede
şi descoperiri izolate) (Considerations regarding habitance in
Banat and Transylvania in the 7
th
-8
th
centuries AD (III. Coins
and individual discoveries). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p.
245-266.
1065. Găzdac, Cristian; Cociş, Sorin. Coins from Roman
sites and collections of Roman coins from Romania. Vol. 1:
Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Editor Cristian Găzdac, With
collaboration of Gică Băieştean, Felix Marcu, Ovidiu Ţentea,
Virginia Rădeanu, Radu Ardevan. Cluj-Napoca, Ed. Mega,
2004, 127 p.
1066. Găzdac, Cristian; Voişian, Valentin; Cociş, Sorin.
Coin finds from Roman Napoca - the excavation on Deleu st.
RB, 2003, 17, p. 77-96.
1067. Gramaticu, Steluţa; Oberländer-Târnoveanu,
Ernest. Un depozit de monede autonome histriene descoperit
la Călan, jud. Hunedoara (A dump of Hystria-issued coins
discovered at Călan, Hunedoara county). C Num., 2003-2005,
9-11, p. 25-36.
1068. Gudea, Nicolae; Găzdac, Cristian. Monede cu
defecte de batere şi imitaţii de secol IV p. Chr. în tezaure din
Banat (Mint-flawed coins and 4th century copies in the hoards
from Banat). RB, 2004, 18, p. 123-137.
1069. Gudea, Nicolae; Găzdac, Cristian. Odd 4th century
coins in the hoards from Banat. EN, 2003, 13, p. 243-259.
1070. *Iacob, Mihaela. Aspecte privind activitatea
atelierului monetar callatian în epoca romană (The activity of
the callatian monetary workshop during the Roman times).
Peuce, 2004, 2, p. 213-283.
1071. Istrate-Purece, Silviu. Aspecte privind perioada de
final a prezenţei romane în Oltenia (Aspects regarding the
final period of Roman presence in Oltenia). Corviniana, 2005,
9, p. 99-103.
1072. *Marinoiu, Vasile. Un nou tezaur imperial descoperit
în castrul de la Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj (A new imperial
thesaurus discovered in the castrum of Bumbeşti Jiu, Gorj
county). Apulum, 2005, 42, p. 175-192.
1073. Mihăilescu-Bârliba, Virgil. Comerţ fără monedă şi
monedă fără comerţ în Dacia preromană (Coinless trade and
tradeless coins in pre-Roman Dacia). C Num., 2003-2005, 9-
11, p. 99-103.
1074. Mirea, Pavel; Pătraşcu, Ion. Alexandria. Repere
arheologice şi numismatice (Alexandria. Archaeological and
numismatics framework). Ploieşti, Ed. Musica Viva, 2006, 64
p.
1075. Munteanu, Claudiu. Descoperiri monetare din judeţul
Sibiu (Coins discovered in Sibiu county). SUCH, 2005, 2, p.
89-90.
1076. Negulici, Dorina. Catalogul monedelor antice de
argint intrate în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Braşov
în anul 1986 (The catalogue of the ancient silver coins in the
collection of the History Museum in Braşov, in 1986).
Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 43-128.
1077. Părpăuţă, Tiberiu. Câteva consideraţii privind
prezenţa monedei în Dacia nord-dunăreană (Some remarks
regarding the presence of coins in North-Danubian Dacia). C
Num., 2003-2005, 9-11, p. 37-98.
1078. Pătraşcu, Ion; Stoica, Stan. Tezaurul de denari
romani republicani de la Plopi (com. Drăcşenei, jud.
Teleorman) (Hoard of republican Roman denars from Plopi
(village. Drăcşenei, Teleorman county). Argesis, 2004, 13, p.
51-58.
1079. Petean, Ioan; Arghir, Gheorghe. Materialele - o
problemă pentru denarii imperiali suberaţi (Materials - a
problem of false imperial denars). AMP, 2004, 26, p. 435-440.
1080. Preda, Constantin; Palincaş, Nona. A Tetradrachms
hoard from settlement "A" at Popeşti (District Giurgiu). Dacia,
2004-2005, 48-49, p. 77-98.
1081. Protase, Dumitru. Schimbul în natură şi pe bază de
monedă în economia Daciei postromane (Trade off and money
based trading in post-Roman Dacian economy). Tibiscum,
2005, 12, p. 295-301.
1082. *Purece, Silviu Istrate. A roman group of coins from
Vâlcea county museum. ATS, 2006, 5, p. 183-192.
1083. *Suciu, Viorica. Monede dacice din colecţia Muzeului
Municipal "Ion Raica" Sebeş (Dacian coins in the collection of
the "Ion Raica" City Museum of Sebeş). Apulum, 2005, 42, p.
167-174.
1084. Suciu, Viorica. Monede greceşti din colecţia Muzeului
municipal "Ion Raica" Sebeş (Greek coins from the collection
of the county Museum "Ion Raica" Sebeş). Apulum, 2004, 41,
p. 187-201.
1085. *Suciu, Viorica; Purece, Silviu I. Noi descoperiri
monetare din zona Munţilor Orăştiei (New monetary
discoveries in the area of the Orăştie Mountains). Apulum,
2006, 43, nr. 1, p. 373-392.
1086. *Şeptilici, Raoul-M. Câteva descoperiri monetare,
inedite sau mai puţin cunoscute (Some monetary discoveries,
some unique or less known). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p.
299-304.
1087. *Şeptilici, Raoul-M. ; Truican, Angel. Câteva
monede romane imperiale descoperite întâmplător pe raza
localităţii Berzovia (jud. Caraş-Severin) (Accidental discovery
of Roman imperial coins around the village of Berzovia
(Caraş-Severin county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 231-236; În
lb. engleză, AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 271-276.
1088. Talmaţchi, Gabriel. Monede autonome greceşti şi
41
macedonene descoperite în aşezarea greco-autohtonă de la
Adâncata-Floriile (com. Aliman, jud. Constanţa) (Autonomous
Greek and Macedonian coins discovered in the native-Greek
settlement from Adâncata-Floriile (village Aliman, Constanţa
county). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 19-24.
1089. Talmaţchi, Gabriel. Monede callatiene din perioada
autonomiei descoperite în Dobrogea (Callatis coins dating
from the autonomy period discovered in Dobruja). C Num.,
2003-2005, 9-11, p. 9-11.
1090. Talmaţchi, Gabriel. Noi precizări privind
descoperirile monetare rezultate în urma săpăturilor
arheologice de la "parcul catedralei - Constanţa", din anii
1971-1974 (New explanations regarding monetary discoveries
revealed by the archaeological diggings in the cathedral park
of Constanţa, between 1971-1974). C Num., 2003-2005, 9-11,
p. 13-17.
1091. *Toma-Demian, Nicoleta. Repertoriul descoperirilor
monetare dintre anii 275-383 p. Chr. din jud. Timiş (The
repertory of monetary discoveries dated between 275-383 AD
in the Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 173-198.


c. MEDIEVALĂ, MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

1092. Bălănescu, Dana Antoaneta. Monede descoperite la
Opatiţa (oraş Deta, jud. Timiş) (Coins discovered at Opatiţa
(town of Deta, Timiş county). PB, 2005, 4, p. 145-147.
1093. Coza, Mihaela. Tezaurul monetar de la Vinerea
(secolele XIII-XVII) (Monetary treasure from Vinerea (13th-
17th century). Apulum, 2004, 41, p. 387-393.
1094. Dudău, Oltea. Cana Haupt. Un punct de vedere asupra
unei colecţii numismatice de la sfârşitul secolului XVII (Cana
Haupt. A point of view about a numismatic collection at the
end of the 17
th
century). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 201-214.
1095. Gândilă, Andrei. Sixth-to-seventh century coin
circulation in Dobrudja. C Num., 2003-2005, 9-11, p. 109-166.
1096. *Hanhanu, Liliana Nicoleta. Monede din secolele
XVIII-XX descoperite în săpături arheologice pe teritoriul
oraşului Bucureşti (18
th
-20
th
century coins discovered in the
archaeological diggings on the territory of Bucharest). CAB,
2003, 6, p. 369-376.
1097. Ilie, Costel; Nicu, Mircea. Note privind tezaure
monetare descoperite în zona Tecuci (Notes regarding the
monetary hoard discovered in the Tecuci area). Danubius,
2004, 22, p. 169-174.
1098. Langu, Sorin. Aspecte ale circulaţiei monedei
maghiare în Ţara Românească (1300-1550) (The Aspects of
Hungarian currency trafic in Wallachia (1300-1550). AMM,
2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 58-61.
1099. Lungu, Sorin. Consideraţii asupra tezaurelor încheiate
în timpul domniei lui Ştefan cel Mare (Remarks regarding
treasures concluded under the reign of Stephen the Great).
Danubius, 2004, 22, p. 15-19.
1100. Lupu, Coman. Din istoricul numelor de monede în
limba română (From the history of coin names in Romanian).
Bucureşti, Ed. Universităţii, 2006, 130 p.
1101. Miclăuş, Vlad. Aspecte ale numismaticii româneşti.
Monedele din argint şi aur în perioada 1866-1947 (Aspects of
the Romanian numismatics. Silver and gold coins between
1866-1947). BCŞS, 2005, 11, p. 121-123.
1102. *** Monede medievale şi moderne descoperite în
Bucureşti şi împrejurimi (sec. XIV-XIX) (Monnaies
médiévales et modernes découvertes à Bucarest et ses environs
(XIV-XIX siècles). Bucureşti, Ed. Muzeului Municipiului
Bucureşti, 2005, 616 p.
1103. Munteanu, Claudiu. Monede antice, medievale şi
moderne intrate în colecţia numismatică a Muzeului
Brukenthal (Antique, Medieval and Modern Coins entered in
the Numismatic Collection of Brukenthal Museum).
Cumidava, 2004, 27, p. 282-287.
1104. *Mureşan, Angela. Colecţia de monede medievale
"prof. Alexandru Borza" ("Prof. Alexandru Borza" hoard of
medieval coins). PA, 2004, 4, p. 228-234.
1105. *Oargă, Ovidiu. Tezaurul monetar medieval de la
Şeuşa (jud. Alba) (Medieval monetary hoard from Şeuşa (Alba
county). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 131-140.
1106. Oberländer-Târnoveanu, Ernest. Emisiunile
monetare bătute pe teritoriul Moldovei în vremea lui Ştefan cel
Mare (1457-1504) - O analiză critică (Money issuing minted
in Moldavia under Stephen the Great (1457-1504) - A critical
analysis). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 299-388.
1107. Oberländer-Târnoveanu, Ernest; Custurea,
Gabriel. Deux trésors des XII
e
-XIII
e
siècles trouvés au nord
de la Dobroudja. C Num., 2003-2005, 9-11, p. 183-191.
1108. Pârvan, Katiuşa. Ducaţi munteni descoperiţi la
Mănăstirea Cocoş, judeţul Tulcea (Muntenia ducates
discovered at Cocoş Monastery, Tulcea county). C Num.,
2003-2005, 9-11, p. 215-223.
1109. *Pârvan, Katiuşa. "Falsuri Dabija" descoperite în
Bucureşti ("Dabija forgeries" discovered in Bucharest). CAB,
2003, 6, p. 335-360.
1110. Pârvan, Katiuşa. Un mic tezaur de secol XVII
descoperit la Vaslui (A small treasure of the 17
th
c. discovered
in Vaslui). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 185-195.
1111. Pârvan, Katiuşa; Constantinescu, Bogdan. Tezaurul
de groşi moldoveneşti din secolul al XIV-lea descoperit la
Mărmureni, com. Oniceni, jud. Neamţ (The hoard of 14
th

century Moldavian coins discovered at Mărmureni, village.
Oniceni, Neamţ county). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 225-
286.
1112. Predoi, Veronica; Rădulescu, Maria. Tezaurul
monetar de la Ciuperceni-Teleorman (a doua jum. a sec.
XVIII) (Monetary thesaurus from Ciuperceni-Teleorman (the
second half of the 18th century). Oltenia, 2004, 15, p. 59-60.
1113. Predoi, Veronica; Rădulescu, Maria. Tezaurul
monetar de la Segarcea Vale - jud. Teleorman (sec. XVIII-
XIX) (Monetary thesaurus from Segarcea Vale - Teleorman
county (18th-19th century). Oltenia, 2004, 15, p. 61-62.
1114. Rădulescu, Toma; Predoi, Veronica. Tezaurul
monetar de la Drăgăneşti-Vlaşca (sec. XV-XVII) (Money
hoard from Drăgăneşti-Vlaşca (15th-17th century). Oltenia,
2004, 15, p. 47-53.
1115. Rădulescu, Toma; Predoi, Veronica. Tezaurul
monetar de la Frăsinet-Teleorman (sec. XVII-XVIII) (Money
hoard from Frăsinet-Teleorman (17th-18th century). Oltenia,
2004, 15, p. 54-58.
1116. *Stancu, Paraschiva; Trohani, George. Tezaurul de
monede turceşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea de
la Străuleşti-Bucureşti (Turkish coin hoard from the first half
of the 19
th
century in Străuleşti-Bucharest). CAB, 2003, 6, p.
42
361-367.
1117. *Stîngă, Ion. Contribuţii privind cunoaşterea
circulaţiei monedei moldoveneşti la Cetatea Severinului în a
doua jumătate a secolului al XIV-lea şi prima jumătate a
secolului al XV-lea (Contributions regarding the
understanding of Moldavian coin circulation at Cetatea
Severinului in the second half of the 14
th
century and the first
half of the 15
th
century). Drobeta, 2004, 14, p. 88-94.
1118. Sustek, Zbysek. Documentaţia grafică a pregătirii
biletelor de tezaur şi a bancnotelor pentru reforma monetară
din România în anul 1952 (Graphic documentation for
preparing bonds and banknotes for the monetary reform in
Romania in 1952). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 473-513.
1119. Ungureanu, Dragoş. Monedele aflate în circulaţie în
Ţara Românească în prima jumătate a secolului al XVIII-lea -
putere de achiziţie şi cursuri de schimb (Circulating coins in
Wallachia in the first half of the 18
th
century - acquisition
capacity and exchange rates). C Num., 2003-2005, 9-11, p.
455-468.
1120. *Velter, Ana-Maria. Probleme mai vechi şi mai noi
de numismatică medievală românească. Completări la Corpus
Nummorum Valahorum (Old and new problems of Romanian
medieval numismatics. Additions to Corpus Nummorum
Valahorum). CAB, 2003, 6, p. 329-333.
1121. Velter, Ana-Maria; Custurea, Gabriel. Un tezaur
monetar descoperit în zona oraşului Galaţi (A monetary hoard
discovered in the area of Galaţi). C Num., 2003-2005, 9-11, p.
439-454.
1122. Velter, Ana-Maria; Ştirbu, Constanţa. La
circulation des monnaies d'argent à haute valeur émises par la
couronne espagnole sur le territoire des Principautés Roumains
aux XVI-e et XVII-e siècles. RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 95-
120.
1123. Velter, Ana-Maria; Ştirbu, Constanţa. Tezaurul de
la Dridu-Snagov, jud. Ialomiţa şi unele aspecte ale circulaţiei
monetare în Ţara Românească în secolul al XVII-lea (The
hoard of Dridu-Snagov, Ialomiţa county, and some aspects of
monetary circulation in 17th century Wallachia). C Num.,
2003-2005, 9-11, p. 413-437.
1124. Vîlcu, Aurel; Stancu, Paraschiva. Tezaurul de
monede otomane din secolul al XVIII-lea de la Tamaşi, jud.
Ilfov (The hoard of 18th century Ottoman coins from Tamaşi,
Ilfov county). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 469-472.


7. MEDALISTICĂ, INSIGNOGRAFIE ŞI CARTOFILIE

1125. Avramescu, Valeriu. Începuturile activităţii filatelice
brăilene (Beginnings of Brăila philatelic activity). ABr., 2004,
5, nr. 5, p. 43-48.
1126. Bahrin, Dorel. Sistemul decoraţiilor militare 2000
(The system 2000 of military medals). Cuvânt înainte de Dan
Berindei. Bucureşti, Ed. Economică, 2005, 302 p.
1127. Cojocaru, Florentina; Maschio, Romeo. Mărturii
despre azilul "Elena Doamna" în colecţiile Muzeului Judeţean
Argeş (Evidence about the "Elena Doamna" asylum in the
collections of Argeş County Museum). Argesis, 2004, 13, p.
565-573.
1128. *** Colanul ordinului "Carol I" (The neckless of order
"Charles I"). Bucureşti, Ed. Muzeul Militar Naţional, 2005, 16
p.
1129. Cosmin, Marin. Jubileul "Episcopia Râmnicului - 500
de ani", în colecţii cartofile vâlcene ("The bishopric of Râmnic
- 500 years" jubilee in the Vâlcea postcards collection). CCV,
2003, 1, nr. 1, p. 13.
1130. Cozma, Aurelia; Daneş, Mariana. Medalionul unui
colecţionar sibian - Carl Engber (The Medallion of an
Antiquary in Sibiu - Carl Engber). Cumidava, 2004, 27, p.
232-234.
1131. Dogaru, Ioan. Ştefan cel Mare şi Sfânt în medalistica
românească (1871-2004) (Stephen the Great and Saint in the
Romanian medals). Alexandria, Ed. Cartea Ortodoxă, 2004,
128 p.
1132. Dragomir, Silviu N. Istoria cartofiliei româneşti. Ed. a
III-a (The history of the Romanian bibliophily). Bucureşti, s.
n., 2004, 334 p.
1133. Dragomir, Silviu N. Istoria filateliei româneşti. Vol I,
IV (The history of the Romanian philately). Bucureşti, s. n.,
2003, 331, 221 p.
1134. *Hancu, Ana. Medalii de botez şi de căsătorie în
colecţiile Muzeului de Istorie Târgu-Mureş (Baptism and
marriage medals in the collections of the History Museum of
Târgu-Mureş). Marisia, 2003, 27, p. 459-474.
1135. Iordache, Luminiţa; Constantin, Cristina. Decoraţii
străine din patrimoniul Muzeului Militar Naţional (Foreign
medals at the National Military Museum). Bucureşti, Ed. Total
Publishing, 2005, 80 p.
1136. *Mălinaş, C. Medalia ca document de bibliotecă
(Medals as library documents). Crisia, 2006, 34, p. 195-236.
1137. Mitulescu, Nicolae. Documente bârlădene fixate în
metal (evenimente, fapte, oameni). O istorie a medalisticii
bârlădene (Documents from Bârlad, in metal (events, facts,
people). A history of the medals from Bârlad). Bârlad, Ed.
Sfera, 2005, 186 p.
1138. *Mureşan, Angela. Noi ordine şi medalii intrate în
colecţia muzeului albaiulian (New orders and medals in the
collection of Alba Iulia museum). Apulum, 2005, 42, p. 459-
462.
1139. Pârvan, Katiuşa. Medalii dedicate regelui Suediei
Carol al XII-lea păstrate la Muzeul Naţional de Istorie a
României (Medals dedicated to Charles XII king of Sweden
kept at the National Museum of the Romanian History). C
Num., 2003-2005, 9-11, p. 585-614.
1140. Popescu Călăraşi, Marius. Documente "în metal" ale
Marinei Regale Române, insignele pentru echipajele navelor
Marinei Regale Române (Documents "in metal" of Romanian
Royal Navy, badges for the crew of Romanian Royal Navy
ships). Tibiscum, 2005, 12, p. 325-33.
1141. Popescu, Iulian N. Jubileul "Episcopia Râmnicului -
500 de ani", în colecţii cartofile vâlcene ("The bishopric of
Râmnic - 500 years" jubilee, Vâlcea map collections). CCV,
2003, 1, nr. 2, p. 31, 34.
1142. Rus, Dorin-Ioan. Steme şi însemne de breaslă aflate
în biserica evanghelică Sf. Margaretha din Mediaş (Arms and
trade signs in the Evangelic Church Saint Margarete in
Mediaş). Cumidava, 2001-2002, 25, p. 312-320.
1143. Ştefănescu, Codrin; Dragomir Silviu N. Din
43
cartofilia românească (1897-1947). Vol. I (From the Romanian
cartophily (1897-1947). Vol. I). Bucureşti, Ed. Arvin Press,
2006, 244 p.
1144. *Toma-Demian, Nicoleta. Medalia aniversării lui
Ormós Zsigmond la 70 de ani (20 februarie 1883) (The
anniversary medal of Ormós Zsigmond at the 70
th
birthday
(February 20, 1883). AB, 2004-2005, 12-13, p. 379-392.
1145. *** Un nou chip al voievodului Ştefan cel Mare şi
Sfânt în medalistica românească (A new image of voivod
Stephen the Great and the Holy on Romanian medals).
Tibiscum, 2005, 12, p. 303-312.
1146. Zbarcea, Gheorghe. Bancheri în economia
românească din sec. XIX-XX, oglindită în arta medalistică
(Bankers in the 19
th
-20
th
century Romanian economy reflected
in art medals). Tibiscum, 2005, 12, p. 319-324.


8. SIGILOGRAFIE

1147. Cincu, Monica. Simboluri în emblemele sigiliilor
săteşti transilvănene la mijlocul secolului al XIX-lea (Symbols
in the rural Transylvanian seals at the middle of the 19
th
c.).
RA, 2006, 70, nr. 3, p. 140-146.
1148. *Dan, Iulia Ramona. Tiparul sigilar al tribunului
Mihail Andreica (1827-1902) (Seal mould of tribune Mihail
Andreica (1827-1902). PA, 2004, 4, p. 310-311.
1149. Ghiţulescu, Emil. Toate drumurile duc la... Kabul.
Însemnări diplomatice (All the roads go to... Kabul.
Diplomatic notes). Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2006, 256 p.
1150. Iftimi, Sorin. Emblemele sigiliilor săteşti ca izvor
pentru elaborarea stemelor comunale (The emblems of village
seals as source for the arms of communes). AMEM, 2003, 3, p.
177-202.
1151. Ivănuş, Dan. Sigilii de meşteri breslaşi din colecţia
Muzeului de Istorie din Sibiu (Seals of craftsmen in the
collection of The History Museum in Sibiu). BAM, 2006, 1, nr.
1, p. 197-200.
1152. Ivănuş, Dan. Sigiliul Bisericii Sf. Nicolae din Braşov
(The seal of Saint Nicholas Church in Braşov). Cumidava,
2005, 28, p. 92-93.
1153. Ivănuş, Dan. Sigiliul comitelui Maramureşului
Francisc Redey (The seal of county lord Francisc Redey of
Maramureş). Corviniana, 2005, 9, p. 211-213.
1154. Mălinaş, Constantin. Sfragistica de biblioteci
(Library sfragistics). Oradea, Ed. Asociaţia română pentru Ex-
Libris, 2006, 118 p.
1155. Mircea, Gabriela; Mircea, Ioan. Consideraţii asupra
sigiliilor protopopiatului greco-catolic albaiulian (Remarks
about the seals of Alba Iulia Greek-Orthodox archpriestship).
Apulum, 2004, 41, p. 521-528.
1156. Mureşan, Augustin. Despre aşa-zisul sigiliu al lui
Horea (About the so-called Horea's seal). SIAr, 2005, 1, p. 62-
65.
1157. *Mureşan, Augustin. Două sigilii ale breslei
croitorilor de sumane din Timişoara (Two seals of the thick
long coat tailors guild from Timişoara). AB, 2006, 14-15, nr. 2,
p. 183-188.
1158. Mureşan, Augustin; Popovici, Ioan. Un tipar sigilar
al bisericii din comuna Almaş, judeţul Arad (A seal pattern of
the church from Almaş locality, county of Arad). SSC, 2006,
2, nr. 3-4, p. 160-161.
1159. Opaschi, Cătălina. Sigilii ale familiei Văcărescu -
întâmplări din societatea munteană la sfârşitul veacului al
XVIII-lea (Seals of the Văcărescu family - events in the
wallachian society at the end of the 18
th
century). C Num.,
2003-2005, 9-11, p. 537-545.
1160. Opaschi, Cătălina; Ioniţă, Mioara. Un sigiliu şi un
destin - Alexandru Suţu Voievod (A seal and a destiny -
Voievod Alexandru Suţu). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 555-
578.
1161. Puşcaş, Vasile. "Sticks and Carrots". Regrating the
Most-Favored-Nation Status for Romania (US Congres, 1990-
1996). Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2006, 606 p.
1162. *Râpă-Buicliu, Dan. Miscellanea historica.
Documenta et sphragistica. Danubius, 2005, 23, p. 167-198.
1163. Rus, Dorin-Ioan. Sigilii de breaslă în arhivele
braşovene (Corporation seals in archives of Braşov). SUCH,
2004, 1, p. 155-162.
1164. Szemkovics, Laurenţiu Ştefan; Dogaru, Maria.
Tezaur sfragistic românesc. Vol. I: Sigiliile emise la cancelaria
domnească a Ţării Româneşti (1390-1856). Vol. II: Sigiliile
emise de cancelaria domnească a Moldovei (1387-1856)
(Romanian sfragistics thesaurus. Vol. 1: Seals of the preincely
chancellor's office of Wallachia (1390-1856). Vol. 2: Seals of
the princely chancellor's office of Moldovia (1387-1856).
Bucureşti, Ed. Ars Docendi, 2006, 202, 122 p.


9. HERALDICĂ

1165. *Chiriac, Costel. The first Byzantine seal (6-th-7-th)
found at Ibida (Slava Rusă, Tulcea county). EBPB, 2006, 5, p.
207-210.
1166. *Dan, Dorin Ovidiu. Stemă şi sigiliu. Contribuţii
heraldice la istoria Sebeşului (Blazon and seal. Blazonry
contributions to the history of Sebeş). PA, 2004, 4, p. 235-248.
1167. *Diaconu, Ana-Felicia. New information regarding
Romania's Coat of Arms project drown up by P. V. Năsturel.
RA, 2006, 71, nr. 4, p. 143-152.
1168. *Dinică, Anca. Stema României (Romania's coat of
arms). Dac, 2004, nr. 18, p. 27-28.
1169. Dumitran, Ana. Completări la istoricul stemei
Transilvaniei, pe marginea unui sigiliu aplicat la 31 mai 1595
(About the history of the arms of Transylvania in connection
with a seal from May 31, 1595). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p.
271-282.
1170. Gorovei, Ştefan S. Stemele lui Ştefan cel Mare de la
Cetatea Albă (Stephen the Great's blazonry of Cetatea Albă).
SMIM, 2005, 23, p. 215-226.
1171. *Gorovei, Ştefan S. ; Székely, Maria Magdalena.
Les emblèmes impériaux de la princesse Marie Assanine
Paléologuine. EBPB, 2006, 5, p. 49-87.
44
1172. Iftimi, Sorin. Stemele heraldice de la Casa "Pogor"
(The heraldic arms from the House "Pogor"). DL, 2005, 16, nr.
4, p. 3-5.
1173. Ittu, Constantin. Crinii heraldici din stema lui Ştefan
cel Mare (Heraldic lilies on the arms of Stephen the Great).
Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 20-23.
1174. Ittu, Constantin. Crinii heraldici din stema lui Ştefan
cel Mare Voievod şi Domn (The heraldic lilies on the arms of
Stephen the Great). RT, 2004, 14, nr. 3, p. 49-54; Transilvania,
2004, 33, nr. 11, p. 20-23.
1175. *Lazăr, Ioachim. Câteva date privind cel mai vechi
tricolor românesc din Zarand (1869) (Data about the oldest
Romanian flag from Zarand (1869). ŢB, 2006, 5, nr. 5, p. 5-10.
1176. Mureşan, Augustin. Stemele judeţelor Olteniei
reprezentate pe tiparul sigilar din 1824 al lui Dimitrie Ralet,
caimacam al Craiovei (The arms of the countries of Oltenia as
represented by the printing seal from 1824, of Dimitrie Ralet,
Caimacan of Craiova). SUVG, 2004, 14, p. 102-105.
1177. Mureşan, Augustin; Mureşan, Olivian. Stemele
judeţelor Olteniei de pe sigiliul lui Alexandru Scarlat Ghica,
caimacam al Craiovei (Oltenia's countyemblems on the seal of
Alexandru Scarlat Ghica, caimacam of Craiova). AIICN, 2005,
44, p. 45-49.
1178. Nistor, Ioan Silviu. Stema României. Istoria unui
simbol. Studiu critic (The arms of Romania. History of a
symbol. A critical study). Cluj-Napoca, Studia, 2003, 350 p.
1179. Rezachevici, Constantin. L'Écu a "trois tetes de
Maures". Déchiffrement d'une légende de l'héraldique
roumaine. Balcania, 2004, nr. 1, p. 31-45.
1180. Rotaru, George. Însemnele României şi Naţiunilor
Europei (The signs of Romania and of the United Nations).
Râmnicu Vâlcea, Ed. Rottarymond, 2004, 96 p.
1181. Tiron, Tudor-Radu. Despre dreptul la stemă în
Transilvania secolului XVII (About the right to an emblem in
17
th
century Transylvania). SMIM, 2006, 24, p. 217-238.


10. VEXILOLOGIE

1182. Rus, Dorin-Ioan. Zunftfahnen aus Agnetheln/Agnita (Kreis Hermannstadt/Sibiu). Forschungen, 2006, 49, p. 33-45.


11. GENEALOGIE

1183. Apan, Adrian. Contribuţii documnetare privind
succesiunea unor familii nobiliare pe domeniile Diosig-
Săcuieni (Documents concerning the succession of some noble
families on the estates of Diosig-Săcuieni). RBI, 2005, 3, nr. 4,
p. 5-10.
1184. Bejinariu, Petru. Familia Isopescu în mişcarea
naţională din Bucovina (The Isopescu family in the national
movement in Bukovina). Cuvânt înainte de Dimitrie
Vatamaniuc. Rădăuţi, Ed. Septentrion, 2004, 264 p.
1185. Boldea, Ligia. Date asupra unei familii de juzi români
bănăţeni ai secolului al XVI-lea (Data regarding a family of
Romanian nobles from Banat in the 16
th
century). PB, 2005, 4,
p. 193-200.
1186. Boldea, Ligia. Imagini ale vieţii educaţionale în
Caransebeşul medieval (sfârşitul secolului al XV-lea) (Images
of the educational life in the medieval Caransebeş (end of the
15th century). Tibiscum, 2005, 12, p. 387-398.
1187. Botoş, Ion M. Un neam nobil din dreapta Tisei (A
noble family from the right bank of Tisa). AMMar, 2005, nr. 3,
p. 301-312.
1188. Bulboacă, Sorin. Nobilimea de origine românească
din Banatul Lugojului şi Caransebeşului în secolele XVI-
XVII. Studii de caz: familiile Bekes, Iojica, Vaida şi Măcicaşi
(The Romanian nobility from Banat in Lugoj Land,
Caransebeş, during the 16
th
-17
th
centuries. Case studies: the
Bekes, Iojica, Vaida and Măcicaş families). AIICN, 2004, 43,
p. 57-67.
1189. Ciubotaru, Grigore Neculai. Documente privitoare la
familia moldovenească Condrea (Documents about the
Moldavian family Condrea). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p.
260-263.
1190. Cojocariu, Elena. Permanenţe bucovinene ale luptei
pentru unitate naţională (The fight for national unity in
Bukovina). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 327-332.
1191. Cristocea, Spiridon. Din trecutul marii boierimi
muscelene în secolul al XVII-lea. Marele ban Mareş Băjescu
(From the past of the great boyars from Muscel in the 18th
century. The great boyar Mareş Băjescu). Brăila, Ed. Istros,
2005, 153 p.
1192. *Dumitran, Ana. Completări genealogice în lumina
unei noi surse documentare (31 mai 1595) (Genealogic
additions in the light of a new documentary source May 31,
1595). Apulum, 2005, 42, p. 279-284.
1193. Filipaşcu, Alexandru. Enciclopedia familiilor nobile
maramureşene de origine română (Encyclopaedia of the
Romanian noble families from Maramureş). Ediţie ingrijită de
Ion Piso, Livia Piso. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2006, 288 p.
1194. Florescu, Aurelia. Familia Savopol (The Savopols').
Oltenia, 2004, 15, p. 70-71.
1195. Gorovei, Ştefan S. Maria Despina, doamna lui Radu
cel Frumos (Despina, the wife of Radu cel Frumos). AP,
2006, 2, nr. 1-2, p. 145-152.
1196. Grigorescu, Dinu. Album de familie, incursiuni
genealogice (Family album, genealogical incursion). Ploieşti,
Ed. Editart, 2004, 128 p.
1197. Hossu, Valer. "Nobilii de învăţătură" ai Chioarului în
şcolile şi ierarhia Blajului ("The noble scholars" of Chioar in
the schools and hierarchy of Blaj). Studia t. cat., 2005, nr. 1, p.
131-136.
1198. Hossu, Valer. Sacerdoţiul în antecedentele
genealogice ale episcopilor Vasile şi Iuliu Hossu (Vocation in
the genealogy of bishops Vasile and Iuliu Hossu). Studia t.
cat., 2004, nr. 3, p. 117-119.
1199. Iliescu, Constantin. Conacul Goleştilor, leagănul
boierimii progresiste (The Manor of the Golescu family, the
place of the progressist nobles). Historia, 2005, 2, nr. 41, p.
60-64.
1200. Kovács, András W. A cegei Wass család története
45
(16-20. század (The history of the Wass de Czege family in the
16th-20th century). EM, 2004, 66, nr. 3-4, p. 1-56.
1201. *** Kronológia Székely Mózes életrajzához (The
chronology of Székely Mózes biography). Szerkesztette
Mohály János. Csikszereda, s. n., 2004, 80 p.
1202. Marosi, Ildikó. Örökbe hagyott beszélgetés gróf
Teleki Mihályal (Dialogue left as a will with Count Teleki
Mihály). Marosvásárhely; Budapest, Pallas-Akadémiai Kiadó;
Argumentum Kiadó, 2004, 160 p.
1203. Maxim, Mihai. Conu' Puiu ultimul din marele neam
Stoici (Mr. Puiu, the last of the great Stoici family). Historia,
2005, 2, nr. 41, p. 69-74.
1204. Micle, Veniamin. Genealogia familiei Micle
(Genealogy of the Micle family). Bistriţa, [s. n. ], 2006, 330 p.
1205. *Mitu, Narcisa. Otetelişeanu Family Tree. AO, 2006,
20, p. 41-50.
1206. Murádin, László. Erdélyi magyar családnevek
(Hungarian family names from Transylvania). Nagyvárad,
Europrint Kiadó, 2005, 190 p.
1207. Opproiu, Mihai. Brăneşti, documente inedite ale
familiei Bălăşescu (Brăneşti, new documents of Bălăşescu
family). Târgovişte, Ed. Transversal, 2004, 144 p.
1208. Pag, Teodor A. Zarandul, ţară de voievozi, cnezi şi
nobili români (Zarandul, the country of Romanian voivodes,
princes and nobles). Prefaţă de Nicolae Edroiu. Cluj-Napoca,
Ed. Napoca Star, 2005, 327 p.
1209. Radu, Măriuca. Destinul unei familii româneşti din
Braşov Eremias-Savu (The destiny of a Romanian family from
Braşov, Eremias-Savu). Cumidava, 98-2000, nr. 22-24, p. 129-
140.
1210. Rădulescu, Mihai Sorin. Cu gândul la lumea de
altădată (Thinking about the past world). Bucureşti, Ed.
Albatros, 2005, 366 p.
1211. Rădulescu, Mihai Sorin. Din nobilimea basarabeană -
familia Leonard (Nobility from Bessarabia - the Leonard
family). Historia, 2006, 6, nr. 60, p. 40-43.
1212. Rădulescu, Mihai Sorin. Dinastia Hagi-Tudorachi
(The Hagi-Tudorachi dynasty). MI, 2005, 39, nr. 2, p. 29-32.
1213. Rădulescu, Mihai Sorin. Familia Lecca din Moldova
şi avatarurile ei peste timp (The Lecca family from Moldavia
and its torments in time). Historia, 2006, 6, nr. 59, p. 33-36.
1214. Rădulescu, Mihai Sorin. Kretzulescu, o familie
românească în elita Europei (Kretzulescu, a Romanian family
in the elite of Europe). Historia, 2006, 6, nr. 56, p. 3-6.
1215. Rădulescu, Mihai Sorin. Trei cărţi de vizită (Three
visiting cards). RL, 2006, 39, nr. 13, p. 7.
1216. Sturdza, Mihai Dim. Familiile boiereşti din Moldova
şi Ţara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi
biografică. Vol. I. Abaza - Bogdan (The boyar families in
Moldavia and Wallachia. A historical, genealogical and
biographical encyclopaedia). Bucureşti, Ed. Simetria, 2004,
670 p.
1217. Ungureanu, Ioan. Un neam de boieri numit Hermeziu
(A boyar family called Hermeziu). Carpica, 2005, 34, p. 225-
258.
1218. Vatamaniuc, D. Descendenţi ai familiilor Flondor şi
Hurmuzachi (Descendants of the Flondor and Hurmuzachi
families). ANB, 2003, 10, nr. 1, p. 245-246.


12. DEMOGRAFIE ŞI STATISTICĂ ISTORICĂ

1219. Bertici, Andrea. Evoluţia populaţiei din Plasa Carei,
între anii 1880-1941, din punct de vedere al recensămintelor.
Aspecte etno-confesionale şi economico-sociale (The
evolution of the population from Plasa Carei between 1880-
1941, from the point of view of the census. Ethno-confessional
and economic-social aspects). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-
21, nr. 2, p. 217-232.
1220. Bolovan, Ioan. Politică şi demografie în România în
timpul regimului ceauşist (Politics and demography in
Romania during the communist regime). Tribuna, 2004, 3, nr.
49, p. 15-16.
1221. Bolovan, Paula Sorina; Bolovan, Ioan. Mutaţii
demografice în Transilvania în timpul primului război mondial
(Demographic mutations in Transylvania during World War I).
SMI Mod, 2005, 18, p. 61-70.
1222. *** Catagrafia oraşului Ploieşti de la 1838 (The census
of the town Ploieşti from 1838). Ploieşti, Ed. Mileniul III,
2006, 238 p.
1223. Ciubotaru, Mircea. O problemă de demografie
istorică de la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare (A question
of historical demography at the end of Stephen the Great's
reign). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 69-77.
1224. *Cristian, Crişan. Conscripţia urbarială din anul 1785
a localităţii Ideciu de Jos, jud. Mureş (Urbarial conscription
from 1785 of Ideciu de Jos, Mureş county). Marisia, 2003, 27,
p. 149-165.
1225. Dina, Tudor. Aspecte privind starea civilă a populaţiei
fostei comune Piscani, judeţul Argeş în perioada 1832-1894
(Aspects regarding the civil status of the population of former
village of Pescani, Argeş county during 1832-1894). Argesis,
2005, 14, p. 499-507.
1226. Dumănescu, Luminiţa. Transilvania copiilor.
Dimensiunea demografică a copilăriei la românii ardeleni
(1857-1910) (Children's Transylvania. Demographic aspects
of childhood of Transylvanian Romanians (1857-1910).
Prefaţă de Sorin Mitu. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006, 300
p.
1227. Dumitrescu, Ionel Claudiu. Impactul calamităţilor
naturale asupra populaţiei rurale a judeţului Argeş (The impact
of natural disasters on the rural population of Argeş county).
Argesis, 2004, 13, p. 423-429.
1228. *** Evoluţia principalilor indicatori demografici în
România în perioada 1990-2004 (The evolution of the main
demographic marks in Romania, between 1990-2004).
Bucureşti, [s. n. ], 2005, 41 p.
1229. Gavrilă, Irina. Baze de date istorice. Marea
proprietate funciară potrivit matricolelor nominale ale
locuitorilor împroprietăriţi prin legea rurală din 1864
(Historical databases. The big land property, according to the
number of inhabitants put in possession of land in 1864).
Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2005, 150 p.
1230. Gârceag, Nicolae; Alexandrescu, Vladimir. Pagini
din istoria statisticii româneşti (Glimpses of the Romanian
statistics history). RRS, 2004, nr. 2, p. 5-22.
1231. Gheorghe, Viorel. Populaţia Buzăului până la primul
război mondial (The population of Buzău up to World War I).
46
HU, 2003, 11, nr. 1-2, p. 133-139.
1232. Ghiţulescu Vintilă, Constanţa. Stratégies
matrimoniales et pratiques sociales dans la Valachie au XVIII-
e siècle. RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 125-143.
1233. Haţegan, Ioan. Habitat şi populaţie în Banat (secolele
XI-XX) (Habitat and population in Banat (11th-20th century).
Ediţie de Octavian Dogariu. Timişoara, Ed. Mirton, 2003, 236
p.
1234. Lazăr, Dorina. Tabele de mortalitate prospective
pentru populaţia vârstnică din România (Prospective mortality
tables fo elderly population in Romania). Studia oe., 2004, 49,
nr. 1, p. 83-90.
1235. Lăzărescu, Luminiţa. Consideraţii generale asupra
caracteristicilor populaţiei municipiului Rădăuţi (General
considerations about the characteristics of the population from
the town Rădăuţi). ANB, 2004, 11, nr. 2, p. 393-408.
1236. Le Clerc, Antoine François. Memoriu topografic şi
statistic asupra Basarabiei, Valahiei şi Moldovei, provincii ale
Turciei din Europa (Topographic and statistic statement on
Bessarabia, Wallachia and Moldavia, provinces of Turkey in
Europe). Ediţie de Ioan Aurel Pop, Sorin Şipoş. Cluj-Napoca,
Centrul de Studii Transilvane, 2004, 142 p.
1237. *** Mişcarea naturală a populaţiei între 1901-1910.
Transilvania. Vol. I-II (The natural movement of the
population between 1901-1910. Transylvania. Vol. I-II).
Coordonatori: Traian Rotariu, Maria Semeniuc, Elemér Mezei.
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, 597, 299 p.
1238. Miţă, A. Modificări în structura etnică a populaţiei
depresiunii Braşovului în ultimul secol şi jumătate (The
changes in the Ethnical Structure of the Population of Braşov
Depression in the past Century and a Half). Studia ge., 2006,
51, nr. 1, p. 47-62.
1239. Munteanu, Ioan. Banatul istoric. 1867-1918. Vol. I. :
Aşezările. Populaţia (Historical Banat. 1867-1918. Vol. I. :
The settlements. The population). Timişoara, Ed. Excelsior
Art, 2006, 428 p.
1240. Munteanu, Ioan. Populaţia Banatului istoric la
începutul secolului al XX-lea. Structuri sociale şi profesionale
(Population of the historical Banat at the beginnig of the 20
th

century. Social and professional structures). PB, 2005, 4, p.
233-265.
1241. Mureşan, Florin Valeriu. Calamităţi naturale şi
variaţii climaterice în prima jumătate a secolului al XVIII-lea -
impactul acestora asupra habitatelor umane din districtul
românesc al Bistriţei (Natural Calamities and Climate
Variations during the First Half of the 18th Century. Their
Impact on the Human Habitats in the Romanian District of
Bistriţa). AIICN, 2004, 43, p. 113-129.
1242. Muşat, Mariana. Populaţia oraşelor şi târgurilor
moldoveneşti de la jumătatea secolului al XVII-lea la
jumătatea secolului al XVIII-lea (The population of the towns
and market towns in Moldavia since the middle of the 17
th

century till the middle of the 18
th
century). Bacău, Vasile
Pârvan, 2004, 89 p.
1243. Niedermaier, Paul. Evoluţia populaţiei medievale în
Transilvania (The evolution of the medieval population in
Transylvania). MSŞIA, 2006, 31, p. 107-188.
1244. Olaru, Marian. Consideraţii preliminare despre
demografie şi geopolitică pe teritoriul Bucovinei (1930-1992)
(Preliminaries on demography and geopolitics on the territory
of Bukovina (1930-1992). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 547-553.
1245. Pădurean, Corneliu. Aradul în perioada interbelică.
Contribuţii demografice (Arad during the interwar period.
Demographic contributions). Arad, Ed. Universităţii "Aurel
Vlaicu", 2004, 111 p.
1246. *Pădurean, Corneliu. Unele observaţii privind
natalitatea şi mortalitatea din oraşul Oradea în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea (A few observations regarding the
birthrate and deathrate in Oradea city in the second half of the
19
th century
). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 117-128.
1247. Pop, Gr. P. Două sate din judeţul Cluj - Mănăstireni
şi Mănăşturu Românesc - evoluţie geodemografică în perioada
1850-2002 (Two villages from Cluj county, Mănăstireni and
Mănăşturu Românesc and their geodemographic evolution
during the period 1850-2002). Studia ge., 2006, 51, nr. 2, p.
93-110.
1248. Pop, Gr. P. România. Aspecte ale migraţiei externe în
perioada 1980-2001 (Romania. Aspects of the external
migration within the period 1980-2001). Studia ge., 2004, 49,
nr. 2, p. 73-80.
1249. *** Populaţia României. Trecut, prezent, viitor (The
population of Romania. Past, present, future). Coordonatori:
Traian Rotariu, Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan. Cluj-
Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 587 p.
1250. Rădvan, Laurenţiu. Cu privire la patriciatul şi
"săracii" din oraşul medieval din Ţara Românească (secolele
XIV-XVI) (About the patriciate and the "poor" from medieval
city in Wallachia (14
th
- 16
th
century). HU, 2003, 11, nr. 1-2, p.
49-71.
1251. *** Recensământul din 1850. Transilvania. Ed. a II-a
(The census from 1850. Transylvania). Coordonator Traian
Rotariu, Editori Maria Semeniuc, Elemér Mezei. Cluj-Napoca,
Presa Universitară Clujeană, 2004, 560 p.
1252. Roman, Ileana. Populaţie şi societate. Teorii,
concepte, atitudini (Population and society. Theories,
concepts, attitudes). Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 2005, 168
p.
1253. Roşca, Ion. Învăţământul statistic în cei 145 de ani de
statistică oficială în România (Statistics during 145 years of
official statistics in Romania). RRS, 2004, nr. 3, p. 29-32.
1254. Rus, Dana-Maria. Populaţia satului Budeşti (judeţul
Bistriţa-Năsăud) în lumina conscripţiei iosefine realizate între
anii 1784-1787 (The population of the village Budeşti
(Bistriţa-Năsăud county) in Joseph's conscription between
1784-1787). A Som., 2005, 4, p. 399-412.
1255. *Străjan, Ioan. Date statistice referitoare la evoluţia
demografică din Basarabia (1817-1897; 1940-1989) (Statistics
of the demographic evolution from Bessarabia (1817-1897;
1940-1989). Dac, 2002, nr. 9, p. 11-12.
1256. Ştefănescu, Daniela. Aportul lui Leonida Colescu la
recensămintele populaţiei din România (Tribute to our
forerunners: Leonida Colescu's contribution to the Romanian
population censuses). RRS, 2004, nr. 2, p. 23-26.
1257. *** Székelyföld számokban (Statistics of the Szeklers'
Land). Összeállította Bíró A. Zoltán, Zsigmond Csilla.
Csíkszereda, Alutus Kiadó, 2005, 195 p.
1258. *** Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de
demografie istorică. Omagiu profesorului Liviu Maior
(Transylvania of the 19
th
-20
th
centuries. Studies of historical
demography. Homage to prof. Liviu Maior). Coordonatori:
Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean. Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, 413 p.
1259. Ţarcă, Mihai. Populaţia României la începutul
Mileniului III (The population of Romania at the beginning of
47
the 3
rd
millenium). RRS, 2004, nr. 4, p. 66-80.
1260. Ungureanu, Constantin. Populaţia Bucovinei în
perioada stăpânirii austriece (1774-1918) (Population of
Bucowina under Austrian rule (1774-1918). G Buc., 2003, 10,
nr. 3-4, p. 7-21.
1261. Ungureanu, Constantin. Populaţia Bucovinei între
1880-1910 (Population of Bucowina between 1880-1910). G
Buc., 2003, 10, nr. 1-2, p. 45-70.
1262. Ursu, Niculina. Evoluţia demografică a Dobrogei
(1878-1916) (Demographic evolution of Dobruja (1878-1916).
Ex Ponto, 2005, 3, nr. 3, p. 198-202.
1263. Velescu, Oliver. Catagrafia bucureştiului din anul
1810. O nouă lectură (I-II) (The census of Bucharest in the
year 1810. A new reading (I-II). HU, 2003, 11, nr. 1-2, p. 195-
213; 2004, 12, nr. 1-2, p. 121-171.
1264. Vergatti, Radu Ştefan. Harta etnodemografică a
României, în vara lui 1940 (The etnodemographic map of
Romania in the summer of 1940). DI, 2006, 11, nr. 6, p. 35-41.


13. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR

1265. *** Adaptació és modernizáció a moldvai csángó
falvakban (Adaptation and modernization in the Csángó
villages of Moldavia). Szerkesztette Kinda István, Pozsony
Ferenc. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2005, 356
p.
1266. Amzulescu, Al. I. Despre obârşii... et quibusdam aliis!
Autobiografie sentimentală (About origins... et quibusdam
aliis! sentimental autobiography). Bucureşti, Ed. Etnologică,
2005, 174 p.
1267. Amzulescu, Al. I. Mioriţa. Bucureşti, Ed. Etnologică,
2005, 267 p.
1268. Andron, George-Ioan. Aspecte ale economiei agrare
tradiţionale în comuna Crizbav (Aspects of the Traditional
Agrarian Economy in Crizbav). Cumidava, 2004, 27, p. 318-
325.
1269. Anghel, Constantin. Spectacolul vizual al măştii,
costumului şi dansului popular românesc (Images of
Romanian masks, costumes and folk dance). Bucureşti, Ed.
Relal Promex, 2003, 73 p.
1270. Anghel, Eutasia. Încuietori de lemn la gospodăriile
tradiţionale moldoveneşti. Câteva consideraţii (Wooden bolts
in traditional Moldavia households). AMEM, 2003, 3, p. 291-
298.
1271. *** Atlasul etnografic român. Vol. 2: Ocupaţiile
(Romanian ethnographic atlas. Vol II: Professions).
Coordonator Ion Ghinoiu. Bucureşti, Ed. Academiei Române,
2005, 295 p.
1272. *** Aus der Volkskunde der Siebenbürger Sachsen.
Horst Klusch, Koordination. Hermannstadt, Honterus Verlag,
2003, 289 p.
1273. Avram, Florea. Istoriografia etnografiei româneşti din
Banat (The historiography of the Romanian ethnography from
Banat). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2003, 104 p.
1274. Baka, András. Moldvai csángó magyar népmesék
(Hungarian popular fairy-tales of the Csángó population in
Moldavia). Köéteszi Faragó József. Kolozsvár, Kriterion
Kiadó, 2003, 203 p.
1275. Balotă, Anton. Izvoarele baladei populare româneşti
(The sources of the Romanian folk ballad). Bucureşti, Ed.
Saeculum, 2005, 368 p.
1276. Bălosu, Cornel. Le rituel du "colindat" (cantique de
Noël) entre la fête traditionnelle et la religion populaire.
Symposia, 2003, p. 115-124.
1277. Bălteanu, Valeriu. Dicţionar de magie populară
românească (Dictionary of Romanian folk magic). Bucureşti,
Ed. Paideia, 2003, 324 p.
1278. Bâtcă, Maria. Ceramica populară românească (The
Romanian folk pottery). AIEF, 2005, 16, p. 67-81.
1279. Bâtcă, Maria. Costumul ceremonial de nuntă
(Wedding ceremony costume). SCES, 2004, 18, p. 163-180.
1280. Bâtcă, Maria. Costumul popular în cadrul
spectacolului de folclor (Folk costume in folk performance).
SCES, 2003, 17, p. 133-154.
1281. Berciu-Drăghicescu, Adina; Trofin, Liliana;
Ţîrcomnicu, Emil. Ipostaze spirituale ale romanităţii orientale
(Spiritual aspects of Eastern romanity). Bucureşti, Ed.
Universităţii, 2005, 266 p.
1282. Berdan, Lucia. Cântecul popular epic din Moldova
(The popular epic song in Moldavia). Iaşi, Alfa, 2003, 210 p.
1283. Bernea, Ernest. Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul
român. Ed. a II-a (Space, time and causality with the
Romanian people). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 328 p.
1284. Bilţiu, Pamfil. Contribuţii la cercetarea statutului
vrăjitoarelor în cultura populară din Maramureş (Contributions
to the research of the witches status in the folk culture of
Maramureş). AMET, 2006, 20, p. 145-155.
1285. Bilţiu, Pamfil. Contribuţii la studierea colindului
religios în folclorul maramureşean (Contributions to the study
of religious carols in Maramureş folklore). AMET, 2006, 20, p.
113-127.
1286. Bilţiu, Pamfil. Studii de etnologie românească. Vol. II
(Studies of Romanian ethnology). Bucureşti, Saeculum I. O.,
2004, 293 p.
1287. Bilţiu, Pamfil; Bilţiu, Maria. Fascinaţia magiei. Vrăji,
farmece şi desfaceri din judeţul Maramureş (The fascination of
magic. Witchcraft and magic in Maramureş). Baia Mare, Ed.
Enesis, 2002, 387 p.
1288. *Boangiu, Gabriela. Material culture's silent
narratives on identity and tradition. AO, 2006, 20, p. 165-170.
1289. Bocşe, Maria; Drăgoi, Marius Dan. Portul tradiţional
românesc din subzona Ţibleşului (The Romanian traditional
costume in the subarea of Ţibleş). AMET, 2005, p. 15-41.
1290. Bogdan, Ioan P. Originea mitologică a "Târgului de
fete" de pe muntele Găina (Mythological origin of "The
Maiden Fair" on the Găina Mountain). Bucureşti, Fundaţia
Gândirea, 2004, 54 p.
1291. Boldureanu, Ioan Viorel. Cultura populară bănăţeană
(The Banat folk culture). Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 162 p.
1292. Bologa, Vasile. Poezia populară din Codicele Petrova
(Folk poetry in the Petrova Codex). AMMar, 2002, nr. 1, p.
403-404.
1293. Borca, Mariana. Obiceiuri din Maramureşul istoric
(Customs from historical Maramureş). Silvania, 2006, 5, nr. 1-
4, p. 13-15.
1294. Borca, Vasile. Despre colinda românească (About the
Romanian carol). OMar, 2002, nr. 7, p. 323-326.
48
1295. Braica, Carmen; Toşa, Ioan. Alimentaţia de dulce în
satul românesc de la începutul secolului XX (Regular food in
the Romanian village at the beginning of the 20
th
century).
AMP, 2005, 27, p. 793-804.
1296. Brânză, Iulia. Obiceiuri cu măşti în zona Rădăuţi -
"Irozii", "Banda lui Jianu", "Baba" şi "Moşneagul" (Mask
customs in the Rădăuţi area. "Irozii", "Banda lui Jianu",
"Baba" şi "Moşneagul"). ANB, 2002, 9, nr. 1, p. 235-240.
1297. Brill, Tony. Tipologia legendei populare româneşti.
Vol. I. (Typology of the Romanian folk legend). Ediţie de
Ionel Oprişan. Bucureşti, Ed. Saeculum, 2005, 656 p.
1298. Bucur, Corneliu. Identitate etnoculturală. Conştiinţa
naţională şi afirmare universală (Ethno-cultural identity.
National conscience and universal affirmation). Sibiu, Ed.
Astra Museum, 2006, 367 p.
1299. Bucur, Corneliu. Tratat privind istoria civilizaţiei
populare româneşti (Cu privire specială asupra civilizaţiei
tehnice populare). Vol. I-II (Handbook for the history of the
Romanian folk civilization. (With special concern on the folk
technical civilization). Sibiu, Ed. Astra Museum, 2004, 382,
440 p.
1300. Bucur, Corneliu Ioan. Tratat privind istoria
civilizaţiei populare româneşti. Vol. 1-2 (Compendium on the
history of the Romanian folk civilisation). Sibiu, Ed. Astra
Museum, 2004, 382 p.
1301. Budiş, Monica. Gospodăria rurală din România. Vol.
I. Muntenia, Oltenia, Dobrogea (The rural household in
Romania. Vol. I. Muntenia, Oltenia, Dobruja). Bucureşti, Ed.
Etnologică, 2004, 212 p.
1302. Buga, Marin. Ovid Densuşianu, folclorist (Ovid
Densuşianu, a folklorist). Bucureşti, Grai şi Suflet - Cultură
Naţională, 2003, 459 p.
1303. Burghele, Camelia. Alimentul şi atitudinea faţă de
alimentaţie: elemente generatoare de identitate (Food and
attitude towards diet: elements generating identity). Limes,
2001, 4, nr. 1-4, p. 87-98.
1304. Burghele, Camelia. Sfinţii tămăduitori în contextul
terapeuticii populare (Healing saints in the context of popular
therapeutics). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 275-
278.
1305. *** Buzăul între istorie şi legendă (Buzău between
history and legend). Coordonare Elena Cîrcu, Elena Dumitru.
Buzău, Casa Corpului Didactic, 2005, 10 p.
1306. Cabău, Cristian. Caracteristici ale sistemului
ocupaţional la nivelul munţilor Apuseni (sec. XVIII, XIX,
prima jumătate a sec. XX) (The occupational system in the
Western Carpathians 18
th
, 19
th
century and the beginning of
the 20
th
century). CTC, 2006, 3, nr. 7-8, p. 71-85.
1307. Calboreanu, Ion. De pe Olt şi Hârtibaci. Folclor din
Transylvania (1931-1941) (From the Olt and Hârtibaci.
Transylvanian folklore). Bucureşti, Ed. Maiko, 2006, 248 p.
1308. Căliman, Ion. Creaţie şi tradiţie în folclor (Creation
and tradition in folklore). Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova,
2004, 144 p.
1309. Călin Bodea, Cornelia. Înscrisuri etnologice
(Ethnologic inscriptions). Bucureşti, Ed. Fundaţiei Mirabilis,
2005, 416 p.
1310. *Ceauşescu, Anca. Some considerations on the
traditional secondary occupations in the Plain of the Băileşti.
AO, 2006, 20, p. 171-180.
1311. Chindriş, Ioan. Blajul şi începuturile Vifleimului la
români (Blaj and the Beginnings of the "Vifleim" Custom
among the Romanians). AIICN, 2004, 43, p. 415-456.
1312. Chintăuan, Ioan. Etnopetrografia. Cultură populară şi
religie în piatră (Etnopetrography. Folk culture and religion in
stone). Cluj-Napoca, Ed. Supergraph Tipo, 2005, 286 p.
1313. Cichi, Ani Felicia. Sărbătoarea Sânzienelor în
tradiţiile populare şi în literatura cultă (The Sânziene feast in
the folk traditions and in literature). Iaşi, Ed. PIM, 2005, 66 p.
1314. Ciobănel, Ioana Alina; Budiş, Monica; Minoiu,
Raluca. Romanian Ethnographical Documents (DER) - The
Habitation. Oltenia. AIEF, 2005, 16, p. 19-38.
1315. Cioica, Maria. Datini cultural-creştine, în viaţa
materială şi spirituală a moţilor (Cultural and Christian
customs in material and spiritual life of the "moţi"). AMP,
2005, 27, p. 727-729.
1316. Cioica, Sabin; Cioica, Maria. Mică enciclopedie de
etnografie şi folclor. Ţara Moţilor (Small encyclopaedia of
ethnography and folklore). Alba Iulia, Ed. Altip, 2005, 392 p.
1317. Ciolacu, Pompiliu. Icoana de vatră în sudul Carpaţilor
Meridionali (Home icon in the South of the Eastern
Carpathians). Târgu-Jiu, Ed. CJPCT Gorj, 2006, 115 p.
1318. Cireş, Lucia. Aspecte ale vieţii pastorale în folclorul
obiceiurilor din Moldova (Aspects of pastoral life in the folk
customs in Moldavia). AMEM, 2003, 3, p. 117-124.
1319. Ciubotaru, Ion H. Catolicii din Moldova. Universul
culturii populare. Vol. III, Poezia obiceiurilor populare.
Literatura populară. Folclorul muzical (Catholics from
Moldavia. The folk culture. Vol. 3, Poetry of folk customs.
Folk literature. Folk music). Transcrierea, selecţia şi
comentarea pieselor muzicale Florin Bucescu. Iaşi, Ed. Presa
Bună, 2005, 624 p.
1320. Ciubotaru, Ion H. Consideraţii asupra arhitecturii
populare din satul Gherăieşti, judeţul Neamţ (Considerations
about the folk architecture in the village Gherăieşti, Neamţ
region). AMEM, 2003, 3, p. 125-140.
1321. Ciubotaru, Silvia. Cultul mătrăgunei în Moldova (The
cult of the belladonna in Moldavia). AMEM, 2003, 3, p. 141-
158.
1322. Ciubotaru, Silvia. Folclorul medical din Moldova.
Tipologie şi corpus de texte (Medical folklore from Moldova.
Typology and text collection). Iaşi, Ed. Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza", 2005, 576 p.
1323. Colţea, Dumitru. Nunta în satul Petid (anul 1974)
(Wedding in the village of Petid, 1974). CTC, 2004, 15, nr. 4-
6, p. 71-75.
1324. *Comanici, Germina. Conceptul "valoare" în cultura
populară (The concept of "value" in folk culture). AIEF, 2000-
2002, nr. 11-13, p. 21-25.
1325. *Comanici, Germina. Trei repere privitoare la
documentul etnologic (Three reference landmarks concerning
the ethnologic document). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 405-
407.
1326. Comănici, Germina. Obiceiurile populare - un
concept fundamental în cercetarea culturii populare (The Folk
Customs - a basic notion of Folk Culture). Ethnos, 2004, 5, p.
495-458.
1327. Comănici, Germina. Relaţia dintre rit şi textul
folcloric în orizontul lumii vegetale (The relation between rite
and folk text in the horizon of the vegetal world). SCES, 2003,
17, p. 13-22.
1328. *Constantin, Marin. Antecedente medievale ale
transhumanţei din Carpaţi, Pind şi Pirinei (Medieval
antecedents of transhumance in Carpathians, Pindus, and
49
Pyrennees). AIEF, 2003-2004, nr. 14-15, p. 189-197.
1329. Cosma, Dorel; Golban, Vasile. Cultura populară,
aspiraţii şi împliniri (The folk culture, aspirations and
achievements). Bistriţa, George Coşbuc, 2004, 114 p.
1330. *Cristea, Avram. Mărturii ale riturilor dacice în
folclorul obiceiurilor de iarnă (Proofs of Dacian rituals in the
folklore of the winter customs). Dac, 2005, nr. 22, p. 20-22.
1331. Cristescu, Constanţa. Crâmpeie din cronologia unei
deveniri. Vol. I-II (Fragments from the chronology of a
becoming). Bucureşti, Ed. Muzicală, 2004, 238, 228 p.
1332. Croitoru, Costin. Brazda lui Novac - Consideraţii
terminologice (Novac's defensive line - terminology aspects).
Argesis, 2005, 14, p. 279-290.
1333. Croitoru, Grigorie M. ; Croitoru, Maria V. Folclor
literar din satul Aluniş (Literary folklore from the village of
Aluniş). Zalău, Caiete Silvane, 2004, 296 p.
1334. Cursaru, Simona Maria. Formele şi ornamentica
ceramicii de Horezu. Între tradiţie şi modernitate (The shapes
and the ornamentation of Horezu ceramics between tradition
and modernity). Cibinium, 2006, 2, p. 132-137.
1335. Datcu, Iordan. Contribuţii la etnologia românească
(Contributions to the Romanian ethnology). Bucureşti, Ed.
Universal Dalsi, 2004, 254 p.
1336. Dăncuş, Ioana. Obiceiuri de primăvară şi vară în
Maramureş (Spring and summer customs in Maramureş).
AMMar, 2004, nr. 2, p. 133-145.
1337. Dejeu, Zamfir; Teodorescu, Florian. Căluşul şi
căluşerul - paralelă structurală ("Căluşul" and "Căluşerul" - a
structual parallel). SCES, 2005, 19, p. 123-134.
1338. Deleanu, Ileana. Evoluţia portului popular din satul
Corbu, judeţul Olt (The evolution of the folk costume in the
village Corbu, Olt county). Silvania, 2006, 5, nr. 1-4, p. 38-42.
1339. *Diculescu, Felicia. Documentul de folclor între cauză
şi efect (The folkloric document between cause and effect).
AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 77-89.
1340. Dobre, Alexandru; Constantinescu, Nicolae.
Etnografie şi folclor românesc. Vol. I. Familia ştiinţelor
etnologice (Romanian ethnography and folklore. Vol. The
family of ethnological sciences). Bucureşti, Ed. Fundaţiei
"România de Mâine", 2004, 184 p.
1341. Drăgoi, Marius Dan. Folclor muzical din Spermezeu.
Schiţă monografică (Folk music from Spermezeu.
Monographic sketch). Introducere de Ion Cuceu. Cluj-Napoca,
Ed. Limes, 2005, 332 p.
1342. Enache, Ştefan. Creştinarea daco-romanilor şi
folclorul românesc (Christinizing Daco-Romans and
Romanian folklore). Oltenia etno., 2004, 12, p. 49-65; În lb
engleză, Symposia, 2003, p. 101-114.
1343. Eretescu, Constantin. Folclorul literar al românilor, o
privire contemporană (The literary folklore of Romanians, a
contemporary view). Bucureşti, Ed. Compania, 2004, 327 p.
1344. Florea, Virgiliu. M. Gaster and Agnes Murgoci,
advocates in Great Britain of Romanian popular culture. With
120 original documents. Cluj-Napoca, EFES, 2003, 234 p.
1345. Florea, Virgiliu. Un corpus inedit al folclorului
românesc: manuscrisul de la Budapesta al lui I. C. Hintz-
Hinţescu (A new corpus of the Romanian folklor, I. C. Hintz-
Hinţescu's manuscript from Budapest). AIICN, 2004, 43, p.
185-202.
1346. Florea, Virgiliu. Un corpus inedit al poveştilor
româneşti în limba germană: manuscrisul de la Cluj al lui I. C.
Hintz-Hinţescu (An unpublished corpus in german of the
Romanian tales: I. C. Hintz-Hinţescu's manuscript in Cluj).
AMET, 2005, p. 361-378.
1347. Frîncu, Viorel. Drăgaica, târgul dintre ţări (Drăgaica
the market among provinces). Bucureşti, Ed. Dacoromână,
2004, 128 p.
1348. Fruntelată, Ioana Ruxandra. Constituirea
documentului etnologic (Making up the ethnological
document). SCES, 2005, 19, p. 31-36.
1349. Fulga, Ligia. Sticla transilvăneană în secolele XVII-
XVIII (The glass in Transylvania in the 17th - 18th centuries).
Prefaţă de Nicolae Edroiu. Bucureşti, Economică, 2004, 256 p.
1350. Fulga, Ligia. Tendinţe metodologice actuale în
cercetarea culturii tradiţionale: studiu de caz (Present
methodologic tendencies in the study of the traditional culture.
A case study). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 387-398.
1351. Furdui, Mircea. Ocupaţii şi meşteşuguri tradiţionale
în spaţiul rural al Văii Arieşului (Traditional ocupations and
trades in the rural area of Arieş Valley). SCES, 2003, 17, p.
215-234; 2004, 18, p. 141-162.
1352. Gaga, Lidia Maria. Norme sociale şi atitudini
individuale în obiceiurile de familie din Banat (Social
standards and individual attitudes in family habits from
Banat). Cuvânt înainte Nicolae Săcară. Timişoara, Ed. Mirton,
2004, 230 p.
1353. Gágyi, József. Örökitett Székelykapu (The Szekler
gate as patrimony). Marosvásárhelyi, Mentor Kiadó, 2004, 160
p.
1354. Gazda, Klára. Simboluri creştine în arta populară
(Christian symbols in folk art). AMET, 2005, p. 149-169.
1355. Gălăţan Jieţ, Dumitru. Tradiţii şi obiceiuri în satele
din Estul Văii Jiului (Traditions and customs in the villages of
Eastern Valea Jiului). Petroşani, Ed. Focus, 2005, 215 p.
1356. Găvan, Elena. Textilverarbeitung bei den Rumänen in
Azen/Alţâna (Kreis Hermannstadt/Sibiu). Forschungen, 2006,
49, p. 159-170.
1357. Gehl, Hans. Aspecte ale etnografiei şvabilor sătmăreni
(Aspects of the Swabians from Satu Mare). SC - Satu Mare,
2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 279-284.
1358. Gheorghe, Manuela. Tradiţia - coordonata
fundamentală a religiozităţii în comunităţile rurale din
România (Tradition - fundamental characteristic of the
religious spirit in rural communities from Romania). RRSB,
2005, 16, nr. 5 - 6, p. 503-509.
1359. Gherghel, Marius. Construcţii pastorale de piatră din
zona alpină - Vîrciorova (Stone Sheep - Folds from the
Mountain Area Vîrciorova). Cibinium, 2006, 2, p. 316-324.
1360. Ghinciu, Ion. Căluşul, istorie şi documente (Le Calus,
histoire et documents). Slatina, Ed. Fundaţiei "Universitatea
pentru Toţi", 2003, 168 p.
1361. Godea, Ioan. Din etnologia cumpătării. Palinca, ţuica
şi vinarsul la români (From the ethnology of moderation.
Palinka, tzuika and brandy in Romania). Bucureşti, Ed. Coresi,
2005, 136 p.
1362. Goia, Augustin Ioan. Contribuţii la cunoaşterea
tehnicilor pastorale utilizate în satele Transilvaniei de Nord
între anii 1900-1962 (Contributions to the understanding of
pastoral techniques used in Northern Transylvanian villages
between 1900-1962). Oltenia etno., 2004, 12, p. 10-31.
1363. Goia, Ioan Augustin. Consideraţii privind evoluţia
amenajărilor pastorale ţărăneşti pentru ovine în Nord-Vestul
Transilvaniei (The evolution of stone sheep folds in North-
Western Transylvania). Cibinium, 2006, 2, p. 53-71.
50
1364. Goia, Ioan Augustin. Date inedite privind locuinţa
ţărănească din secolul al XVIII-lea pe platoul Gheţari, Ţara
Moţilor (Original date about the peasant home in the 18
th
c. on
the plateau Gheţari, Moţilor Land). SCES, 2003, 17, p. 195-
214.
1365. Goia, Ioan Augustin. Dinamica efectivelor de oi în
satele cu păstorit local-agricol din Nordul Transilvaniei
(Dynamics of the sheep in shepherds' villages in Northern
Transylvania). AMMar, 2004, nr. 2, p. 37-57.
1366. Goia, Ioan Augustin. Strategii de utilizare a
patrimoniului funciar comunitar şi individual în 86 de sate din
Nordul Transilvaniei (Strategies for the use of the land
community and individual patrimony in 86 villages in the
North of Transylvania). AMET, 2005, p. 87-108.
1367. Goia, Ioan Augustin. Tehnicile tradiţionale de
prelucrare a laptelui practicate în 86 de sate nord-transilvănene
cu sistem local agricol de creştere a oilor (Traditional
techniques for milk processing in 86 North-Transylvanian
villages with local system of sheep breeding). AMET, 2006,
20, p. 43-72.
1368. Golant, Natalia; Hedeşan, Otilia. Carnavalul de la
Moldova Nouă. Observaţii de teren (The carnival from
Moldova Nouă. Observations from the site). SCES, 2004, 18,
p. 79-100.
1369. Groza, Liviu. Legendă şi istorie în Valea Almăjului
(Legend and history in Valea Almăjului). Lugoj, Ed. Nagard,
2005, 78 p.
1370. Gruian, Alexandra. Sânzienele şi drăgaica:
consideraţii etnologice (The feast of "Sânziene" and
"Drăgaica": ethnological considerations). SCES, 2005, 19, p.
63-68.
1371. Hajan, Gabriela. Structuri dramatice în folclorul
românesc (Dramatic structures in Romanian folklore). Iaşi, Ed.
Alfa, 2003, 156 p.
1372. Haldenwang, Sigrid. Das Gansabreiten ein
Siebenbűrgish - sächsischer Volksbrauch. Transilvania, 2004,
33, nr. 5, p. 24-27.
1373. Hănulescu, Cristina. Portul popular în pictura votivă
din Ţara Loviştei (Folk national ethnic costumes in the ex-voto
painting from Ţara Loviştei). Oltenia etno., 2004, 12, p. 66-70.
1374. Hinescu, Ana. Folclorul şi folcloristica în şcolile
Blajului (Folklore and folkloristic in the schools of Blaj).
A Blas., 2005, 3, p. 379-383.
1375. Iancu, Remus. Studiul complexelor de instalaţii
hidraulice din localitatea Rebrişoara, judeţul Bistriţa-Năsăsud
(Complexes of Hydraulic installations from Rebrişoara village,
Bistriţa-Năsăud county). Cibinium, 2006, 2, p. 325-330.
1376. Ilk, Anton-Joseph. Die drei Faschingsmänner. Zipser
Brauchtum aus Oberwischau in mündlicher Überlieferung.
Forschungen, 2003-2004, 46-47, p. 37-58.
1377. Ilovan, Oana-Ramona; Chitul, Dorina. Semnificaţia
etnografiei pentru identificarea Ţării Năsăudului (The
significance of ethnography in individualising Năsăud Land).
Studia ge., 2006, 51, nr. 2, p. 199-208.
1378. *** Ioan Muşlea. Arhiva de folclor a Academiei
Române. Studii, memorii, rapoarte, chestionare, 1930-1948
(The folklore archives of the Romanian academy. Studies,
memories, reports, questionnaries, 1930-1948). Ediţie de Ion
Cuceu, Maria Cuceu. Cluj-Napoca, EFES, 2003, 387 p.
1379. Ispas, Sabina. Capra, ritual al "zilei împăcării" (An
old New Year tradition: "The Goat"). MI, 2004, 38, nr. 12, p.
5-8.
1380. Ispas, Sabina. Ciobanul Dobrişan sau despre bastard
şi autoritatea regală (The shepherd Dobrişan or about bastard
and royal regal authority). MI, 2005, 39, nr. 10, p. 33-37.
1381. Ispas, Sabina. Moartea morţii şi învierea vieţii. Colind
de văduvă (The death of death and the resurection of life. A
widow's carol). SCES, 2004, 18, p. 7-14.
1382. *Ispas, Sabina. Some Considerations on Ethnic Issues
in Folklore Today. AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 27-33.
1383. Işfănoni, Rusalin. Pădurenii Hunedoarei o viziune
etnologică. Ediţia a II-a revizuită (Pădurenii Hunedoarei - an
ethnological point of view). Bucureşti, Ed. Mirabilis, 2006,
422 p.
1384. Işfănoni, Rusalin. Practici arhaice de îngrijire a
sănătăţii în satele pădureneşti (Archaic health caring practices
in forest villages). Corviniana, 2005, 9, p. 263-270.
1385. Iştoc, Florin. Importanţa zonei fânaţelor în viata
satului Tărcăiţa (The importance of the hayfield area for the
village Tărcăiţa). RBI, 2004, 2, nr. 2, p. 81-83.
1386. Ivancov, Karol-Matej; Iváncov, Ána-Karolina.
Banátsci balgarsci folklor. Vol. II (Bulgarian folklore from
Banat). Timisvár, Ed. Helicon, 2004, 1110 p.
1387. *Jiga, Laura. Coordonate folclorice ale lecturii
colective în mediile tradiţionale (Folkloric coordinates of
"aloud reading" within traditional milieus). AIEF, 2000-2002,
nr. 11-13, p. 147-152.
1388. Jompan, Dumitru. Albinăritul la Marga (Bee culture
in Marga). AUR, 2003, 10, nr. 1, p. 317-327; AUEMR. Teol.
ort. Ist., 2003, 10 nr. 1, p. 317-327.
1389. Jompan, Dumitru. Cântecul lui Mantu - la Glimboca
(Mantu's song - at Glimboca). Tibiscum, 2005, 12, p. 355-363.
1390. Jompan, Dumitru. Motivul "drumului" în etnografia
şi folclorul comunei Marga, jud. Caraş - Severin (The motif of
"the way" in the ethnography and folklore of the village
Marga, Caraş - Severin county). AUR, 2003, 10, nr. 1, p. 328-
338.
1391. Jompan, Dumitru. Ofranda de cântec sau cântecul de
pomană (Tribute of song or the alms song). Tibiscum, 2005,
12, p. 79-85.
1392. Juan-Petroi, Constantin. Restituiri etnologice.
Culegere de studii şi articole (Ethnological restorations.
Studies and articles). Ediţie îngrijită şi cu o prefaţă de Isidor
Chicet. Craiova, Ed. MJM, 2006, 174 p.
1393. Kádár, József. Folclorul românesc din nordul
Transilvaniei (Romanian folklore in the North of
Transylvania). Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, Francisc Kiss,
Ediţie de. Bucureşti, Ed. Saeculum I. O., 2005, 159 p.
1394. Lăţea, Felicia. Obiceiul de nuntă în satul Oiejdea,
comuna Galda de Jos - judeţul Alba (Wedding customs in the
village Oiejdea, Galda de Jos - Alba county). AMET, 2006, 20,
p. 171-175.
1395. Livescu, Michaela. "Jder" şi "dihor" în limba română
("Marten" and "fitchew" in Romanian). Balcania, 2004, nr. 1,
p. 84-87.
1396. Lungoci, Toma. Istorie şi tradiţie. Momente din istoria
românilor oglindite în literatura populară. Ediţia a 2-a revăzută
(History and tradition. Moments in Romanian history reflected
in folk literature. 2
nd
revised edition). Craiova, Ed. Arves,
2004, 178 p.
1397. Maier, Radu Octavian. Meşteşuguri ţărăneşti
tradiţionale în spaţiul românesc (Traditional rural craftmanship
in the Romanian area). Bucureşti, Ed. Institutului de etnografie
şi folclor C. Brăiloiu, 2005, 202 p.
51
1398. Manolescu, Gabriel. Mimă şi dramă în obiceiurile
populare româneşti. Perspectivă istorică (Mimiery and drama
in Romanian folk custom. Historical perspective). Ediţie de
Aurel Turcuş. Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2004, 244 p.
1399. Marian, Mariana. Mărturii privind etnografia şi
folclorul românesc în fondul personal Ana Voileanu-Nicoară
(Testimonies on Romanian etnography and folklore in the
personal collection of Ana Voileanu-Nicoară). AMMar, 2002,
nr. 1, p. 431-436.
1400. Marienescu, Atanasie Marian. Cultul păgân şi
creştin. Vol. I. Sărbătorile şi datinele romane vechi. Ediţia a II-
a (The Pagan and the Christian cult. The old Roman feasts and
traditions). Ediţie de I. Oprişan. 2006, 416 p.
1401. Mateş, Adela. Tipuri de ofrande de întemeiere a
construcţiilor (Types of tributes for construction foundation).
Tibiscum, 2005, 12, p. 57-68.
1402. Mica, Alexandru. Filoane etnoculturale româneşti.
Prelegeri universitare la antologia "Cinci veacuri din istoria
Cântecului popular românesc 1540-2004" (Romanian
ethnocultural veins. University lectures to the anthology "Five
centuries of history of Romanian folk song 1540-2004"). Iaşi,
Ed. Junimea, 2004, 337 p.
1403. Micle, Aneta. Folclor literar românesc (Romanian
literary folklor). Oradea, Ed. Universităţii, 2004, 276 p.
1404. Milian, Radu. Tradiţii populare de iarnă din satul
Luncasprie (Winter folk traditions in the village Luncasprie).
RBI, 2004, 2, nr. 3, p. 73-76.
1405. Mocan, Ancuţa. Credinţe şi superstiţii legate de
naştere în satul Călăţele, jud. Cluj (Beliefs and superstitions
related to birth in Călăţele village, Cluj county). AMET, 2006,
20, p. 165-170.
1406. Mocanu, Augustin. Balada populară din zona Sălaj-
Codru (The popular ballad from Sălaj area). Silvania, 2006, 5,
nr. 1-4, p. 96-103.
1407. Mocanu, Augustin. Folclor din Ţara Silvaniei
(Folklore from Silvania county). Zalău, Caiete Silvane, 2004,
199 p.
1408. Moise, Ilie. Consideraţii privind practicarea
stupăritului într-un sat de pe Valea Secaşului Mare (The bee
culture practice in a village from the Valley of Secaşul Mare).
SCES, 2003, 17, p. 171-174.
1409. Moise, Ilie. Quo vadis, cultura populară? (Quo vadis,
folk culture?). Sibiu, Ed. Universităţii "Lucian Blaga", 2005,
160 p; Ed. Imago, 2006, 160 p.
1410. Moise, Ilie. Sibiu - repere etnologice (Sibiu -
ethnological framework). Sibiu, Ed. Forumul Democrat al
Germanilor din România, 2004, 122 p.
1411. Moisei, Antonie. Ştefan cel Mare în paginile
colecţiilor etnofolclorice culese de Simion Florea Marian şi
succesorii săi (a doua jumătate a sec. XIV - încep. sec. XX)
(Stephen the Great in the pages of the etnofolkloric
collections, gathered by Simion Florea Marian and his
successors (in the second half of the 19 century and the
beginning of the 20th century). CCS, 2004, 10, p. 75-77.
1412. Moldovan, Ilie; Bebeşelea Sterp, Vasile. Ecouri
liturgice din etnogeneza românilor. Colinda creştină din sudul
Transilvaniei (Liturgical influences from Romanians'
ethnogenesis. The Christian carol in Southern Transylvania).
Sibiu, Ed. Universităţii "Lucian Blaga", 2006, 133 p.
1413. Morega, Constantin. Hora satului, obicei strămoşesc
din zona Gorj (Village "hora", ancestral custom in Gorj area).
Târgu-Jiu, Ed. Măiastra, 2005, 96 p.
1414. Morega, Constantin. Legende de pe plaiurile Gorjului
(Legends from the lands of Gorj). Târgu-Jiu, Ed. Măiastra,
2005, 163 p.
1415. Munteanu, Simona; Toşa, Ioan. Câteva aspecte
privind cultura populară vâlceană de la sfârşitul secolului al
XIX-lea (Some aspects regarding Vâlcea folk culture at the
end of the 19th century). Oltenia etno., 2004, 12, p. 32-48.
1416. Munteanu, Simona; Toşa, Ioan. Contribuţii la
cunoaşterea alimentaţiei tradiţionale. Alimentaţia de post la
sfârşitul secolului al XIX-lea (Contributions to the
understanding of traditional food. Fast food at the end of the
19th century). AMP, 2005, 27, p. 777-791.
1417. Munteanu, Simona; Toşa, Ioan. Lumea de aici şi
lumea de dincolo în mentalitatea populară de la sfârşitul sec. al
XIX-lea (This world and the world beyond in the folk
conception at the end of the 19
th
c.). AMET, 2006, 20, p. 81-
112.
1418. Mureşan, Mihaela. Les masques de Maramureş.
AMET, 2006, 20, p. 157-164.
1419. Mureşan, Mihaela. Tipologia şi simbolistica măştilor
populare (Typology and symbols folk masks). AMET, 2006,
20, p. 129-143.
1420. Murgoci, Agnes; Murgoci, Helen Beveridge. Pagini
engleze despre folclorul românesc (English pages about
Romanian folklore). Publicate de Virgiliu Florea. Bucureşti,
Ed. Viitorul Românesc, 2005, 286 p.
1421. Mustăţea, Ionel. Obiceiuri la nuntă în satul Bulz la
începutul secolului XX (Wedding customs in the village Bulz
at the beginning of the 20
th
century). RBI, 2004, 2, nr. 3, p. 77-
79.
1422. Neaga, Gavril. Aspecte ale elementelor de unitate în
portul popular românesc. Portul popular din zona etnografică
"Barcău" (Unitary aspects in the Romanian folk costume. The
folk costume in the ethnographical area of Barcău). Silvania,
2006, 5, nr. 1-4, p. 71-75.
1423. *Neagotă, Bogdan. Dacismul şi "fenomenul originar"
în studiul culturii populare (The dacism and the "primary
phenomenon" in the study of the folk culture). AIEF, 2000-
2002, nr. 11-13, p. 117-132.
1424. Nemeti, Irina. Calea zânelor. Moşteniri antice în
mitologia românilor (The way of the fairies. Ancient heritage
in Romanian mythology). Prefaţă de Mihai Bărbulescu. Cluj-
Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2004, 304 p.
1425. Nemeti, Irina. Demonul naşterii în mitologia
românilor (avestiţa, striga sau samca) (Birth demon in
Romanians' mythology). RB, 2004, 18, p. 243-248.
1426. Nestorescu, Andrei. Aspecte ale păstoritului
covăsnean - Voineştenii (Aspects from the shepherds' life in
Covasna - Voineştenii). AMMar, 2004, nr. 2, p. 75-93.
1427. Nicolescu, Costion. Elemente de teologie ţărănească.
Chipul creştin ţărănesc al lui Dumnezeu (Elements of peasant
theology. The peasant Chistian figure of God). Bucureşti, Ed.
Vremea XXI, 2005, 304 p.
1428. Nogradi, Alina; Tóth, Zoltán. Practici cutumiare din
zona Codru. (Raport de cercetare: etapele 1999-2001)
(Customary practices from Codru area. (Research report:
1999-2001). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 299-
302.
1429. *Ofrim, Alexandru. Cultură orală şi cultură scrisă în
mediul urban (Oral culture and written culture in urban
milieu). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 395-397.
1430. *Oişteanu, Andrei. The Romanian legend of the
52
flood. Archaeus, 2000, 4, nr. 1-2, p. 69-103.
1431. Oláh, Ilona. Madéfalvi és csángó népszokások
(Customs of the Csángós and of Siculeni, Harghita county).
Szatmárnémeti, Profundis Kiadó, 2003, 204 p.
1432. Oprea, Timotei. Rai şi iad în cultura populară
românească. File de apocalips (sec. 18-19) (Heaven and hell in
the Romanian folk culture. Pages of apocalypse). Buzău, Ed.
Alpha MDN, 2005, 235 p.
1433. Oprişan, I. La hotarul dintre lumi. Studii de etnologie
românească (At the boundary between worlds. Studies of
Romanian ethnology). Bucureşti, Ed. Saeculum, 2006, 559 p.
1434. Palada, Ştefan. Câteva date cu privire la exploatarea
şi prelucrarea lemnului în Ţara Făgăraşului (Data about wood
exploitation and manufacturing in the Land of Făgăraş). SCES,
2003, 17, p. 175-194.
1435. Panea, Nicolae. O privire asupra folclorului românesc
din Timocul bulgăresc (Aspects of Romanian folklore from
Bulgarian Timoc). Balcania, 2004, nr. 1, p. 118-127.
1436. Papahagi, Tache. Petit dictionnaire folklorique. Sous
la direction de Valerie Rusu. Bucureşti, Ed. Grai şi Suflet -
Cultura Naţională, 2003, 691 p.
1437. Papană, Ovidiu. Colinda din Mehala, o restituire
necesară (The Christmas carol from Mehala, a necessary
restoration). Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2004, 161 p.
1438. Partenie, Adelina. Monografia portului popular din
zona de nord a judeţului Mehedinţi (Monograph of the folk
costume in the Northern area of Mehedinţi). Drobeta-Turnu
Severin, Ed. Irco Script, 2006, 49 p.
1439. Pascal, Ilie. Monografia folclorică a zonei Mitoc,
judeţul Botoşani (Vol. I-II (The folklore monograph of the
Mitoc area, Botoşani county). Botoşani, Ed. Axa, 2004-2005,
250, 404 p.
1440. Pascaniuc, Elena. Folclorul deportărilor din Bucovina
(The folklore of the deportations from Bukovina). ANB, 2006,
13, nr. 1, p. 263-269.
1441. Pavel, Emilia. Măşti populare moldoveneşti
(Moldavian folk masks). AMEM, 2003, 3, p. 273-290.
1442. Pavelescu, Amalia. Capricorn, studii şi cercetări de
etnologie (Capricorn, ethnologic studies and researches).
Sibiu, Ed. Universităţii "Lucian Blaga", 2003, 204 p.
1443. Pavelescu, Gheorghe. Valea Sebeşului. Monografie
etno-folclorică. Vol. I-III (The Valley of Sibiu. Ethno-
folklorical monograph). Sibiu, Ed. Astra Museum, 2004, 247,
319, 336 p.
1444. Pădurean, Dominuţ. Consideraţii istorice, lingvistice
şi etnografice privind băutura numită "mied" (cu referiri
speciale la regionalismul "mursă" din Ţara Moţilor)
(Historical, linguistic and ethnographic considerations
regarding the drink called "mied" (with special references to
the regionalism "mursă" from Moţi Land). AMET, 2005, p. 43-
59.
1445. Păiuş, Liviu. Ion Barna - etnograf şi folclorist (Ion
Barna - an ethnographer and folklorist). SCEB, 2005, 10, p.
83-100.
1446. Părean, Ioan. Legende din Mărginimea Sibiului
(Legends from Mărginimea Sibiului). Sibiu, Ed. Phihomedia,
2004, 206 p.
1447. Pârnuţă, Gheorghe. Folclor muscelean (Folklore
from Muscel). Bucureşti, Ed. Semne, 2004, 258 p.
1448. Petri, Ovidiu. Credinţe, practici magice şi povestiri
despre fiinţe fantastice în satul Tăure, judeţul Bistriţa-Năsăud
(Beliefs, magic and stories about phantastic beings in the
village Tăure, Bistriţa-Năsăud region). A Som., 2004, 3, p.
361-372.
1449. Pintilie, Dan Ovidiu. Arta populară musceleană la
expoziţii şi târguri în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
(Folk art from Muscel at fairs and exhibitions in the second
half of the 19
th
c.). AAM, 2004, 3, p. 185-190.
1450. Pop, Dorina; Pop, Ionel. Folclorul în zonele de
interferenţă. Vatra folclorică Poieni, judeţul Cluj (Folklore in
interference areas. The folklore source Poieni, Cluj county).
Silvania, 2006, 5, nr. 1-4, p. 79-81.
1451. Pop, Dumitru. Coordonate ale culturii populare
româneşti în perspectivă etnologică (Coordinates of the
Romanian folk culture in ethnological perspective). Cluj-
Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004, 227 p.
1452. Pop, Dumitru. Crepusculul unor valori şi forme ale
vechii noastre culturi şi civilizaţii (The twilight of some
ancient values and forms of our culture and civilization). Cluj-
Napoca, ED. Studia, 2004, 142 p.
1453. Pop, Dumitru. Etnologia şi menirea ei în actualitate
(Ethnology and its present destiny). SCES, 2005, 17, p. 7-8.
1454. Popa, Constantin. Contribuţii cu privire la
cunoaşterea păstoritului din Ţara Făgăraşului (About the
shepherd's life in the Land of Făgăraş). SCES, 2004, 18, p.
181-188.
1455. Popa, Ioan. Folclor secăşean. Studii şi articole
(Folklore from Secaş. Studies and articles). Blaj, Astra -
Despărţământul Timotei Cipariu, 2004, 155 p.
1456. Praoveanu, Ioan. Portul popular brănean (Folk
costume from Bran). SCES, 2003, 17, p. 155-170.
1457. Részeg, Vilmos. Egy Híradás a késő Maradékhoz. 17-
20. századi erdélyi toronygombiratok (Memorials in
Transylvanian churches in the 17
th
-20
th
centuries).
Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2006, 500 p.
1458. Rieskampf, Nicole. Der Adventskalender. Ein typisch
deutscher Brauch und seine Verbreitung in der Bukowina (The
"Adventskalendar". A typical German habit and its spread in
Bukovina). CCS, 2004, 10, p. 207-216.
1459. Roşianu, Nicolae. Eseuri despre folclor (Essays on
folklor). Bucureşti, Ed. Universităţii, 2004, 343 p.
1460. Sarsamă Dragomir, Sorin Sebastian. Ţara Oltului - o
"ţară" istorică în muzeul ţării. Specificitate şi reprezentare în
domeniul arhitecturii, al gospodăriei şi meşteşugurilor
tradiţionale (The Olt Land - "a historical land" in the Museum
of the county. Characteristics and representation in
architecture, household and traditional occupations). Cibinium,
2000, 1, p. 83-94.
1461. Săcară, Nicolae. Studii de etnografie bănăţeană
(Studies of Banat ethnography). Timişoara, Ed. Excelsior Art,
2005, 229 p.
1462. *** Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele
Atlasului Etnografic Român. Vol. IV: Moldova (Holidays and
traditions. Answers to the questionnaire of the Romanian
Ethnographic Atlas. Vol. IV: Moldavia). Bucureşti, Ed.
Enciclopedică, 2004, 440 p.
1463. Sârbu, George. Folclor muzical instrumental din
Moldova, ţinutul Bacău (Instrumental folk music in Moldavia,
Bacău county). Iaşi, Ed. Artes, 2003, 347 p.
1464. Schubart, Dorothé. Gemeinsamkeiten im galizischen
und rumänischen Volksgesang. SCES, 2005, 19, p. 167-176.
1465. Schullerus, Trude. Volkskunst und Trachtenpflege.
SCES, 2004, 18, p. 197-202.
1466. Spătariu, Maria. Donjuanismul în lirica populară
53
românească ("Donjuanism" in Romanian folk lyrics). SCES,
2004, 18, p. 53-68.
1467. Stahl, Paul H. Case şi acareturi din Mărginimea
Sibiului (1953-1958) (Houses and annexes from Mărginimea
Sibiului). Bucureşti, Ed. Paideia, 2005, 107 p.
1468. Stahl, Paul H. Structuri sociale şi sisteme de
proprietate. Casificări româneşti şi europene (Social structures
and systems of property. Romanian and European
Classifications). Ethnos, 2004, 5, p. 7-28.
1469. Stahl, Paul H. Oameni şi case de pe Valea Moldovei
(1928-1953) (People and houses on the Valley of Moldavia
(1928-1953). Bucureşti, Ed. Paideia, 2004, 284 p.
1470. Stephani, Claus. Senmurv und Nauk. Zwei avimorfe
Darstellungen auf siebenbürgischen Tongefässen.
Forschungen, 2006, 49, p. 171-177.
1471. Suba, László. Torda és környéke fazekassága (Turda
and the pottery in the area). Kolozsvár, Kriza János Néprajzi
Társasága, 2005, 80 p.
1472. *** Szent György és napja a magyar
néphagyományban (Saint George and his commemoration in
the Hungarian folk tradition). Sepsiszentgyörgy, Medium
Kiadó, 2004, 132 p.
1473. Şeitan, Gheorghe. Zalmoxis în cântecul bătrânesc
(Zamolxis in the old folk song). Tulcea, Ed- Cronicarul, 2003,
115 p.
1474. Şerban, Doru Al. ; Şerban, Valentina. Credinţe,
datini şi obiceiuri din Gorj (Beliefs, traditions and customs in
Gorj). Târgu-Jiu, Ed. Rhabon, 2004, 335 p.
1475. *Şerbănescu-Florea, Mihaela. Baze de date la Arhiva
de Folclor (Databases at the Folklore Archives). AIEF, 2000-
2002, nr. 11-13, p. 133-136.
1476. Şişu, Vasile. O legendă a Sfântului Petru în Mehedinţi
(A legend about Saint Peter in Mehedinţi). Drobeta, 2005, 15,
p. 195-196.
1477. Taban, Mircea. Conservatorism şi creativitate
tehnologică în practicarea industriilor populare (cazul
Caraşova) (Conservatism and technological creativeness in
practicing popular industries (Caraşova case). Banatica, 2005,
17, p. 571-588.
1478. Taloş, Ion. Cununia fraţilor şi nunta soarelui. Incestul
zădărnicit în folclorul românesc şi universal (The brothers'
wedding and the marriage of the Son. Frustrated incest in the
Romanian and universal folklor). Bucureşti, Ed.
Enciclopedică, 2004, 960 p.
1479. Tăban, Mircea. Inventică şi creativitate tehnologică în
practicarea industriilor populare (judeţul Caraş-Severin)
(Technological inventivness and creativity in folk industries
(Caraş-Severin county). Cibinium, 2006, 2, p. 302-315.
1480. *Teodoreanu, Nicolae. Cercetarea etnologică. Puncte
de vedere (Ethnological research. Points of view). AIEF, 2000-
2002, nr. 11-13, p. 432-434.
1481. *Teodoreanu, Nicolae. Fondul audio al Institutului de
Etnografie şi Folclor "C. Brăiloiu". Situaţia actuală şi de
perspectivă (The sonorous fund of the Institute of Ethnography
and Folklore "C. Brăiloiu": present and future situation).
AIEF, 2003-2004, nr. 14-15, p. 373-389.
1482. Teodoreanu, Nicolae. Sunetul muzical, mediator între
două lumi. Fenomene acustice "insolite" în muzicile de factură
orală (The musical sound, mediator between two worlds.
"Unusual" acoustic phenomena in songs). Muzica, 2006, 17,
nr. 3, p. 78-100.
1483. Timotin, Andrei. Croyances et idées eschatologiques
dans le folklore roumain et bulgare. RESEE, 2005, 43, nr. 1-4,
p. 67-75.
1484. Toşa, Ioan; Munteanu, Simona. Contribuţii la
cunoaşterea unor obiceiuri agrare de la sfârşitul secolului al
XIX-lea (Some agrarian customs at the end of the 19
th
c.).
AMET, 2006, 20, p. 13-42.
1485. Toşa, Ioan; Munteanu, Simona. Cultura lemnului în
satul românesc de la începutul secolului al XX-lea (The
culture of wood in the Romanian village at the beginning of
the 20
th
century). AMET, 2005, p. 61-86.
1486. *Totoianu, Radu. Elemente de chirurgie empirică în
medicina pastorală din zona Sebeşului (jud. Alba) (Elements
of empiric surgery in rural medicine in the area of Sebeş (Alba
county). PA, 2002, 2, p. 252-259.
1487. *Totoianu, Radu. Spaţiul şi calendarul pastoral al
mărginenilor Sebeşului (Pastoral area and calender of Sebeş
outskirters). PA, 2004, 4, p. 339-361.
1488. Tőtszegi, Tekla. Veşmintele de doliu într-un sat de pe
Valea Nadăşului (Mourning costumes in a village from the
region of the river Nadăş). AMET, 2005, p. 109-118.
1489. *Train, Elena Maria. Călători străini prin Banatul
secolului al XIX-lea şi chestiunea costumului popular (Foreign
travelers through 19
th
cenutry Banat and the issue of folk
costumes). AUEMR. SSU, 2005, nr. 2, p. 355-359.
1490. Ţintatu-Comănescu, Elena Cremona. Remanenţe
mitice în colinde. Integrare în patrimoniul imaterial românesc
(Mythical remanence in carols. Integration in the Romanian
non-physical patrimony). Piteşti, Ed. Carminis Educaţional,
2005, 56 p.
1491. Ţîrcomnicu, Emil. Identitate românească sud-
dunăreană. Aromânii din Dobrogea. Sărbători, obiceiuri,
credinţe, cultură şi viaţă comunitară (South-Danubian
Romanian identity. Aromanians from Dobruja. Holidays,
traditions, faiths, culture and community life). Bucureşti, Ed.
Etnologică, 2004, 244 p.
1492. *Ţîrcomnicu, Emil; David, Lucian. Cercetări de
teren în Platforma Luncani. Obiceiurile din ciclul familial
(Field Researches in Luncani. Customs within the Family
Cycle). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 367-394.
1493. Ţoca, Ioan. Sărbători religioase, datini, credinţe
populare (Religions feast days, traditions, beliefs). Bucureşti,
ALLFA, 2004, 271 p.
1494. *Ţuţuianu, Adriana; Plantos, Cristinel. The popular
arhitecture within the Ampoi Valley. PA, 2003, 2, p. 247-254.
1495. Văcariu, Mihaela. Instalaţiile hidraulice ale
Răşinarilor (Hydraulic installations of Răşinari). Cibinium,
2006, 2, p. 340-343.
1496. Végh, M. Balázs. 90 esztendeje született Gellért
Sándor (Gellért Sándor - the 90
th
birthday anniversary).
Művelődés, 2006, 59, nr. 10, p. 3-4.
1497. Vuia, Romulus. Folclor românesc din Transilvania şi
Moldova. Vol. I (Romanian folklore from Transylvania and
Moldavia). Ediţie de Teofil Teaha. Bucureşti, Ed. Grai şi suflet
şi cultura naţională, 2005, 539 p.
1498. Zanne, Iuliu A. Proverbele românilor din România,
Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia (Proverbs
of the Romanians from Romania, Bessarabia, Bukovina,
Hungary, Istria and Macedonia). Ediţie de Mugur Vasiliu.
Bucureşti, s. n., 2003-2004, vol. -V, 784, 940, 763, 780, 742 p.
1499. Zanne, Iuliu A. Proverbele românilor... Vol. VI-X
(The proverbs of the Romanians). Bucureşti, Scara, 2004, 779,
955, 771, 797 p.
54

14. MENTALITĂŢI ŞI IMAGOLOGIE

1500. Anton, Mioara. Despre ruşi şi rusofobie în România
anilor '40 (About Russians and Russianphobia in Romania in
the 40's). A. tot, 2006, 14, nr. 1-2, p. 19-26.
1501. *Ardeleanu, Radu. Legende urbane consemnate în
publicistica timişoreană (Urban legends mentioned in
Timişoara jurnalism). AB, 2006, 14-15, nr. 2, p. 237-254.
1502. Balan, Dinu. Entre fierté et lamentation: le sentiment
national a l'epoque de '48 (Between pride and complaints: the
national feeling of the '48 epoch). CCS, 2005, 11, p. 57-63.
1503. Balan, Dinu. Reflexe culturale ale xenofobiei în
spaţiul românesc (Cultural reflexes of xenophobia in the
Romanian area). AIIX, 2005, 42, p. 137-155.
1504. Bârlea, Eugenia. Perspectiva lumii rurale asupra
primului război mondial (The perspective of the rural world on
World War I). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2004, 316 p.
1505. Betea, Lavinia. Mentalităţi şi remanenţe comuniste
(Communist mentalities and remanences). Bucureşti, Ed.
Nemira, 2005, 319 p.
1506. Betea, Lavinia. Reprezentări sociale ale războiului în
mentalul colectiv românesc (Social representations of war in
Romanian collective thinking). RIM, 2004, nr. 6, p. 1-8.
1507. *** Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús
paráznák (Sorceresses' trial in Transylvania). Válogatta, a
bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kiss
András. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2004, 395 p.
1508. Bruja, Radu Florian. Ştefan cel Mare în imagologia
legionară (Stephen the Great in the legionary imagology).
CCS, 2004, 10, p. 93-97.
1509. Chiciudean, Gabriela. Incursiune în lumea
simbolurilor (Inside the world of symbols). Sibiu, Ed. Imago,
2004, 116 p.
1510. Chiciudean, Ion; Halic, Bogdan Alexandru.
Imagologie istorică (Historical imagology). Bucureşti, Ed.
Comunicare. ro, 2003, 275 p.
1511. Cocean, P. ; Ilovan, Oana-Ramona. Trăsăturile
spaţiului mental năsăudean (The Features of the mental space
in "Năsăudului land"). Studia ge., 2005, 50, nr. 2, p. 3-14.
1512. Coşoveanu, Gabriel. Discursul identitar românesc
astăzi - resurse expresive şi perspectivă imagologică
(Romanian identity speech today - expressive resources and
imagological perspective). AUC filol. lit. rom. univ., 2004, 26,
nr. 1-2, p. 22-42.
1513. Crăciun, Maria. Polipticul şi Devoţiunea Euharistică
în Transilvania Evului Mediu Târziu (Polyptic and Eucharist
Devotion in Late Middle Age Transylvania). CDAI, 2005, 4,
nr. 1, p. 45-110.
1514. *Din, Petre. Imaginea revoluţiei franceze din februarie
1848 la nivelul sensibilităţii studenţilor români de la Paris
(The French revolution of February 1848, perceived by the
Romanian students in Paris). CTC, 2005, 3, nr. 8-9, p. 71-82.
1515. Din, Petre. Ipostaza justiţiară a împăratului Iosif al II-
lea în sensibilitatea colectivă a românilor ardeleni (The
justitiary hypostasis of the Emperor Joseph 2
nd
in the
Transylvanian Romanians sensibility). SUCH, 2004, 1, p. 195-
204.
1516. Din, Petre. Ipostaza justiţiară a împăratului Iosif al II-
lea în sensibilitatea colectivă turdeană în secolul al XVIII-lea
(Reparatory hypostasis of Emperor Joseph II in Turda
collective sensitivity in the 18
th
century). RB, 2004, 18, p. 227-
232.
1517. Din, Petre. The myth of the good emperer under
Joseph II in the collective sensibility of the Romanian from
Transylvania. RB, 2004, 18, p. 233-242.
1518. Din, Petre. Românii ardeleni şi împăratul Leopold al
II-lea. Continuitatea mitului "bunului împărat" (Transylvanian
Romanians and Emperor Leopold II. Continuity of the "good
emperor" myth). RB, 2003, 17, p. 175-180.
1519. *Draşovean, Marius-Florin. Tache Rusescu sau
sufletul comerţului cu vorbe - studiu privind reclama bunei
dispoziţii la sfârşitul secolului XIX (Tache Rusescu or the soul
of the words trade - a study on advertising good humor at the
end of the 19
th
c.). Erasmus, 2003-2005, 14, p. 91-104.
1520. Fodor, Georgeta. Imaginea femeilor române în
scrierile călătorilor străini (Images of Romanian women in the
writing of foreign travelers in the 16
th
and the 17
th
centuries
Romanian society). SUPMH, 2006, 6, p. 43-54.
1521. Gafu, Cristina. Istoriile orale - Între biografia
personală şi biografia colectivă (The oral histories. Between
personal and collective biography). AIEF, 2005, 16, p. 39-53.
1522. Gavreliuc, Alin. Mentalitate şi societate. Cartografii
ale imaginarului identitar din Banatul contemporan (Mentality
and society. Charts of the imaginary identity in contemporary
Banat). Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2003, 402 p.
1523. Grancea, Mihaela. Serbările Putnei şi cultura
identitară (The ceremonies at Putna and the culture of
identity). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 369-408.
1524. Hlihor, Constantin. Răsturnarea imaginii adversar-
aliat în mentalul armate române la 23 august 1944 (Turning
over the opponent-ally image in the psychology of the
Romanian army on August 23, 1944). CB, 2005, nr. 2, p. 58-
61.
1525. Iacob, Dan Dumitru. Prin saloanele ieşene din prima
jumătate a secolului XIX (Every day life in Iassy in the 1
st
half
of the 19
th
c.). MI, 2006, 40, nr. 3, p. 47-49, 54.
1526. Iliescu, Adrian-Paul. Anatomia răului politic
(Anatomy of the political evil). Bucureşti, Fundaţia Culturală
Ideea Europeană, 2005, 357 p.
1527. Iordachi, Constantin. Cetăţenie şi identitate naţională
în România: o trecere în revistă (Citizenship and national
identity in Romania: a short history). Altera, 2004, 10, p. 35-
61.
1528. Ivanciu, Ioan C. Omul şi istoria (The human being
and history). RF, 2004, 51, nr. 5-6, p. 797-806.
1529. Ivancu, Emilia. Descoperirea unui popor prin imagini
- din secolul XXI în secolul XVIII. Noi despre noi prin
intermediul britanicilor (Discovering a people through images
- from the 21
st
century to the 18
st
century. We about us through
the British). AUA philol., 2004, 5, nr. 2, p. 363-370.
1530. Jiga Iliescu, Laura. Documente de viaţă cotidiană a
soldaţilor (Documents about the everyday life of the soldiers).
AIEF, 2005, 16, p. 55-59.
1531. Leu, Valeriu. Memorie, memorabil, istorie în Banat
(Memory, memorable, history in Banat). Timişoara, Ed.
Marineasa, 2006, 384 p.
1532. Mihalache, Andi. Insicle the heritage iclea: facts,
heros and commemorations in the twentieth century. Studia h.,
55
2005, 50, nr. 1, p. 117-137.
1533. Mitu, Sorin. Prennialism, modernism, ethno-
symbolism: Ideological conflict or changes in the scientific
paradigm. Studia h., 2005, 50, nr. 1, p. 1-11.
1534. Mitu, Sorin. Sărbătoare, alteritate şi conflict social în
premodernitatea românească (Celebration, alterity and social
conflict in Romanian pre-modern epoch). CDAI, 2005, 4, nr. 1,
p. 133-150.
1535. Mitu, Sorin. Transilvania mea, istorii, mentalităţi,
identităţi (My Transylvania, histories, conceptions, identities).
Iaşi, Ed. Polirom, 2006, 464 p.
1536. Moise, Emil. Interpretarea Bibliei, sursă a
discriminărilor de gen în practica religioasă. O analiză de gen
a trei dintre practicile religioase creştine din România (The
interpretation of the Bible, a source of discrimination in the
religious practice. A study of three Christian practices in
Romania). A. P. -I., 2003, 2, p. 1-13.
1537. Muntean, Ovidiu. Imaginea românilor în Franţa la
mijlocul secolului al XIX-lea (The image of the Romanians in
France at the middle of the 19th century). Cluj-Napoca, Ed.
Napoca Star, 2005, 283 p.
1538. Mureşan, Ovidiu. Regimul alimentar imaginar al
secolelor XVI-XVII. De la gastrosophia utopiilor la bulimia
distropiilor (The imaginary diet of the 16
th
-17
th
centuries.
From the utopian gastrophy to the bulimia of distrophies).
CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 67-88.
1539. Nägler, Doina. Românii în cronici europene din
secolele XVI-XVII (cu privire specială asupra lui Ştefan cel
Mare şi Mihai Viteazul (The Romanians in European
chronicles from the 16
th
- 18
th
centuries with special concern
about Stephen the Great and Michael the Brave). SUCH, 2004,
1, p. 191-194.
1540. Nicoară, Simona. De la "bunul creştin" şi "bunul
cetăţean" la "patriotul naţional". Miza şcolară şi secularizarea
în secolul al XIX-lea (From the "good Christian" and "good
citizen" to the "national patriot". The education crises and
secularization in the 19th century). A Som., 2004, 3, p. 131-
152.
1541. Nicoară, Simona. Metamorfozele sărbătorii sub
impactul sensibilităţilor moderne (secolele XVI-XIX)
(Metamorphoses of celebration under the impact of modern
sensibility (16
th
-19
th
century). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 111-
132.
1542. Nicoară, Simona. National sensitivity in Romanian
society (Eighteenth and nineteenth centuries. Studia h., 2005,
50, nr. 1, p. 70-94.
1543. Nicoară, Toader. Sentimentul de insecuritate în
societatea românească la începutul timpurilor moderne (1600-
1830). Vol. II (The feeling of insecurity in Romanian society
at the beginning of modern times (1600-1830). Vol. II). Cluj-
Napoca, Ed. Accent, 2005, 433 p.
1544. Nicolae, Jan. Tabuizarea şi refularea socială a morţii
în modernitate. Spre o propovăduire şi spiritualitate pascală
(Taboos and social rejection of death in modern times). AUA
theol., 2004, 4, p. 267-289.
1545. Oişteanu, Andrei. Good Jew Bad Jew: An essay on
ethnic imagology. SH, 2004, 4, p. 44-54.
1546. Oişteanu, Andrei. A képzeletbeli zsidó a román és a
kelet-közép- európai kulturában. Imagológiai tanulmány (The
image of the Jew in the Romanian culture and central-East
European culture. Monographical study). Cluj-Napoca,
Kriterion Kiadó, 2005, 467 p.
1547. Otescu, Ion. Credinţele ţăranului român despre cer şi
stele (The beliefs of the Romanian peasant about the sky and
the stars). Ediţie îngrijită de Gheorghe Petcu. Buzău, Ed.
Alpha MDN, 2005, 114 p.
1548. Paul, Cosmina. Antisemitismul în imaginarul urban în
România în secolul XX (Anti-semitism in urban imaginary in
20th century Romania). AŞD, 2005, 1, p. 443-453.
1549. Păuneascu, Anca. Aspecte ale procesului de regres a
unor târguri şi oraşe medievale din Ţara Românească (The
regression of some medieval market towns and towns in
Wallachia). MN, 2004, 16, p. 84-96.
1550. Peteanu, Claudia Septimia. Religia în mentalul
colectiv al românilor din ţinutul Năsăudului în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea (Religion in the Romanian collective
mentality from Năsăud county, in the second half of the 19
th

century). AAM, 2005, 4, p. 114-122.
1551. Platon, Alexandru-Florin. "Tua sacratissima unxio...
cordis intima penetret". Corpul în ceremonialul medieval al
încoronării (The body in the mediaeval ceremony of
coronation). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 13-28.
1552. Popescu, Liviu. Imaginea ocupaţiei străine în
Principatele Române (1716-1739, 1806-1812). Scena puterii şi
a banului (The image of the foreign occupation in the
Romanian Principalities (1716-1739, 1806-1812). The stage of
power and money). SMI Mod, 2006, 19, p. 123-150.
1553. Radosav, Doru. "Les Entrées Royales" in
Transylvania and Banat (18
th
-19
th
century). Discours and
representation. Colloquia, 2003-2004, 10-11, nr. 1-2, p. 158-
189.
1554. Ravaru, Gabriela. Percepţia de sine în spiritualitatea
interbelică (Self awareness in the interwar spirituality). Iaşi,
Ed. Pim, 2005, 155 p.
1555. Romilă, Adrian G. Sursele imaginare ale Raiului în
cultura populară românescă. Mentalităţi păgâne, apocrife
creştine şi cărţi populare (Imaginary sources of Heaven in
Romanian folklore. Pagan mentalities, Christian apocryphs
and popular books). VR, 2005, 100, nr. 1-2, p. 73-89.
1556. Roşu, Georgeta. Propaganda ateistă la sate în perioada
comunismului şi efectele ei asupra mentalului rural
(Communist atheistic propaganda in the villages and its effects
on rural mentality). Ethnos, 2004, 5, p. 321-356.
1557. Rotar, Marius. Apa care arde în flăcări. Dimensiuni
ale alcoolismului în Transilvania celei de a doua jumătăţi a
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea (Water
that burns in flames. The dimensions of alcoholism in
Transylvania in the second half of the 19
th
century and the
beginning of the 20
th
century). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 155-
186.
1558. Rus, Valer. Români văzuţi de maghiari. Imagini
plastice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
(Romanians as Seen by Hungarians. Plastic Images from the
second half of the XIX century). Cumidava, 2004, 27, p. 182-
192.
1559. *Sim, Dumitru. Cârciuma - contrabiserica
premodernităţii - spaţiu polivalent (The pub - the
counterchurch of pre-modernism - polyvalent space). RBI,
2006, 4, nr. 6-7, p. 149-152.
1560. *Sim, Dumitru. Spaţii imaginare în stadiu pur:
imaginea Paradisului şi Infernului în lumea ţărănească din
Crişana premodernităţii (Imaginary space in pure state: the
Paradise and the Hell in the peasant world in pre-modern
Crişana). RBI, 2006, 4, nr. 6-7, p. 143-148.
56
1561. Stephani, Claus. Wirklichkeit und Freiraum der
Phantasie. Demonische Wesen im Alltag und in der
Volkserzählung. Forschungen, 2003-2004, 46-47, p. 25-35.
1562. Stere, Anca. Colectivizarea - între documentul de
arhivă şi cântecul popular nou (The collectivization between
archive documents and the new folk song). AIEF, 2005, 16, p.
61-65.
1563. Ştefan, Bruno. Simbolistica spaţio-temporală în
mediul penitenciar românesc (The space-temporal symbolistic
in the Romanian prisons). RRSB, 2005, 16, nr. 3-4, p. 303-318.
1564. Toader, Radu. China dinastiei Qing în prima jumătate
a secolului XIX-lea: ecouri în societatea românească a vremii
(China during the Qing dynasty in the first half of the 19th
century: echos in the Romanian society of that time). AIEF,
2005, 16, p. 119-134.
1565. *** Trasee ale memoriei (Wais im Gedöchtnis bleibt).
Bucureşti, Goethe Institute, 2004, 94 p.
1566. Tudor, Aurelia. La moartea lui Ioani Ţandrău.
Momente din viaţa unei familii (The death of Ioani Ţandrău.
Moments from the life of a family). Ethnos, 2004, 5, p. 585-
600.
1567. Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa. Focul amorului:
despre dragoste şi sexualitate în societatea românească: 1750-
1830 (The fire of love: about love and sexuality in the
Romanian society: 1750-1830). Bucureşti, Ed. Humanitas,
2006, 270 p.
1568. Virag, Paula. Aspecte ale căsătoriei în Ţara Oaşului
(satul Moişeni, 1900-1950) (The marriage in Ţara Oaşului (the
village of Moişeni, 1900-1950). SC - Satu Mare, 2000-2004,
17-21, nr. 2, p. 105-108.
1569. Virag, Paula. Deviaţii comportamentale ale familiei
din Ţara Oaşului, în secolul XIX (Behaviour deviations of the
family in Ţara Oaşului, in the 19
th
century). SC - Satu Mare,
2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 65-70.
1570. Virag, Paula. Devoţiunea populară faţă de fecioara
Maria în Transilvania secolelor XVIII-XIX (Popular devotion
towards Virgin Mary in17th-19th century Transylvania). AMP,
2005, 27, p. 859-876.
1571. Vlad, Laurenţiu. Propaganda and reception in the
construction of national identity: the role of international
exhibition (1867-1937). Studia h., 2005, 50, nr. 1, p. 108-116.
1572. *Zăloagă, Marian. Imaginea Celuilalt în chronica
românilor. Viziunea şincaiană asupra populaţiilor germanice
din Transilvania (The image of the Other in chronica
românilor. Şincai's vision about Germanic populations from
Transylvania). Libraria, 2004, nr. 3, p. 209-218.


15. ANTROPOLOGIE ISTORICĂ ŞI CULTURALĂ, SOCIOLOGIE

1573. Antonescu, Romulus. Calendar tradiţional
(Noiembrie). Argument (Traditional Calendar - November).
Ethnos, 2004, 5, p. 569-584.
1574. Avram, Sultana. Locuinţa rurală românească.
Moşteniri şi factori de schimbare (The Romanian rural
residence. Heritage and changes). Sibiu, Ed. Techno Media,
2004, 184 p.
1575. Bălăi, Emil. Reflexe istorice, antroponimice şi ale
principalelor ocupaţii în toponimia rodneană (Historical,
antroponimical and professional reflections in the toponimy of
Rodna). A Som., 2004, 3, p. 399-404.
1576. Bărbulescu, Constantin. Imaginarul corpului uman
între cultura ţărănească şi cultura savantă (secolele XIX-XX)
(The imaginary of the human body in folk culture and
academic culture (19th - 20th centuries). Bucureşti, Ed.
Paideia, 2005, 271 p.
1577. Bărbulescu, Constantin. The Substances of Human
Body in the Peasant Body Imaginary. A case Study. Symposia,
2003, p. 391-408.
1578. Bâzgu, Eugen. Arhetipul Întreg-Parte (The Whole-
Part archetype). AMEM, 2003, 3, p. 95-116.
1579. Bellághné Nagy, Rózsa. A "jó és bölcs asszony" a 18.
századi halotti beszédekben (The "good and wise woman" in
18
th
century death lamentations). EM, 2006, 68, nr. 3-4, p. 94-
106.
1580. *** Between East and West. Studies in anthropology
and social history. Entre l'est et l'ouest. Etudes d'histoire et
d'anthropologie sociale. Edited by Ştefan Dorondel, Stelu
Şerban. Bucureşti, Ed. Institutul Cultural Român, 2005, 527 p.
1581. Bilţiu, Pamfil. Aspecte ale cercetării obiceiurilor în
lumina descoperirilor arheologice (Aspects related to the
research of the customs in the view of the archaeological
discoveries). AMET, 2006, 20, p. 75-79.
1582. Bilţiu, Pamfil. Elemente de mare vechime în cultura
populară din zona Lăpuş (Ancient elements in the folk culture
from Lăpuş). AMET, 2005, p. 171-187.
1583. *Bilţiu, Pamfil. Mesele ţăranului maramureşean în
tradiţii, credinţe şi obiceiuri (The food of the peasants from
Maramureş in traditions, beliefs and customs). PU, 2004, 7, nr.
1-2, p. 165-169.
1584. Bilţiu, Pamfil. Substratul mitico-magic al sărbătorilor
din ciclul celor douăsprezece zile în cultura populară
maramureşeană (Mythical - Magical substratum of the
holidays belonging to the twelve days cycle in folk culture of
Maramureş). AMET, 2005, p. 189-212.
1585. Bocholier, François. Elitele transilvane, între
identitatea regională şi expansiunea sentimentelor naţionale
(Transylvanian elites between local identity and the national
feeling). Altera, 2004, 10, p. 118-139.
1586. Botezatu, Dan; Cantemir, Petru; Simalcsik, Robert.
Cimitirul medieval de la Siret, judeţul Suceava. Studiu
antropologic (Mediaeval cemetery in Siret, Suceava county.
Antropological study). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p.
399-410.
1587. Bratiloveanu Popilian, Marcela. Valori ale vetrei şi
pragului regăsite în practica populară din spaţiul carpato-
danubian (Values of the hearth and threshold in the practice of
the Carphatian-Danubian area). Ethnos, 2004, 5, p. 549-566.
1588. *** Cercetarea antropologică în România. Perspective
istorice şi etnografice (Anthropologic research in Romania.
Historical and ethnographic perspectives). Coordonatori:
Cristina Papa, Giovanni Pizza, Filippo M. Zerilli. Cluj-
Napoca, Ed. Clusium, 2004, 312 p.
1589. Cesereanu, Ruxandra. Made in Romania. Subculturi
urbane la sfârşit de secol XX şi început de secol XXI (Made in
Romania. Urban subcultures at the end of the 20
th
century and
beginning of the 21
st
). Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2005, 186 p.
1590. *Comanici, Germina. Antroposul şi cultura -
57
concepte interrelaţionate (The anthrop and culture-interrelated
concepts). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 15-19.
1591. *Constantin, Marin. Tipologia rolurilor etnografice în
antropologia aplicată (The typology of the etnographic roles in
applied anthropology). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 91-98.
1592. Filipciuc, Ion. Naşterea din piatră (Birth from stone).
AMMar, 2004, nr. 2, p. 99-108.
1593. Geambaşu, Réka. Imigranţii rurali: capital material şi
reţele sociale (The Rural Immigrants: Material Capital and
Social Networks). Studia t. gr. cat. v.., 2004, 49, nr. 1, p. 17-
27.
1594. Geană, Gheorghiţă. Antropologia culturală. Un profil
epistemologic (Cultural anthropology. An epistemologic
profile). Bucureşti, Ed. Criterion Publishing, 2005, 246 p.
1595. Goia, Ioan Augustin. Practici magice în păstoritul
local-agricol din Nordul Transilvaniei (Magic practices in
local-agricultural shepherd's life in Northern Transylvania).
AMMar, 2004, nr. 2, p. 59-74.
1596. Holom, Elena Crinela. Sunet şi sensibilităţi colective.
Funcţia socială a clopotelor în comunităţile româneşti din
Transilvania (sec. XIX-XX) (Collective sound and
sensitivities. The social function of bells in the Romanian
communities of Transylvania (19
th
-20
th
century). Cluj-Napoca,
Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 194 p.
1597. *** Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc. Vol. V-VI
(History and tradition in the Romanian area). Coordonator
Sultana Avram. Sibiu, Ed. Techno-Media, 2004, 286, 203 p.
1598. Mihaiu, Ligia. La médecine traditionelle roumaine
entre empirisme et magie. AMET, 2005, p. 213-221.
1599. Mureşan, Mihaela. Simbolistica grâului în
obiceiurile, credinţele şi practicile populare româneşti (The
symbol of corn in the Romanian folk customs, beliefs and
practices). AMET, 2005, p. 223-246.
1600. Oşianu, Flavia. Cânepa în obiceiuri şi sărbători
(Hemp in traditional customs and holidays). AMET, 2005, p.
255-258.
1601. Prahase, Dan. Cazuri de stabilire a hotarului în judeţul
Bistriţa-Năsăud. Influenţa nudităţii magice (Situations of
fixing the borderline with Bistriţa-Năsăud district. The
influence of the magic nudity). A Som., 2005, 4, p. 247-273.
1602. Suiogan, Delia. Simbolica riturilor de trecere
(Symbolistics of the passing rites). Bucureşti, Ed. Paideia,
2006, 296 p.
1603. Şişeştean, Gheorghe; Şişeştean, Solica. Procese
identitare în arii de margine ale etnicităţii. Cazul romano-
catolicilor din Moldova (Identity processes at the border
ethnical areas. The case of the Roman-Catholics from
Moldavia). Origini CS, 2003, 6, nr. 3-4, p. 19-33.
1604. *Turda, Marius. Craniometry and racial identity in
interwar Transylvania. AIICN, 2006, 45, p. 195-210.
1605. Vereş, Cristian. Femeia şi rolul său în lumea satului în
optica cercetărilor monografice ale şcolii de comandante
Broşteni - Neamţ (The woman and her role in the village,
accosiding to the monographical research of the Broşteni -
Neamţ school). RRSB, 2006, 17, nr. 1-2, p. 97-106.


16. GEOGRAFIE ISTORICĂ, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE

1606. Ardelean, Radu. Banatul, Ardealul şi restul lumii sau
geografie şi etnografie la Mihail Halici-tatăl (Banat,
Transylvania and the rest of the world or geography and
ethnography at Mihail Halici-the father). SUCH, 2005, 2, p.
171-181.
1607. *** Atlas-dicţionar al Daciei Romane (Atlas-
dictionary of Roman Dacia). Coordonator Mihai Bărbulescu.
Cluj-Napoca, Ed. Tribuna, 2005, 147 p.
1608. *** Atlas istoric al oraşelor din România.
Städtegeschichteatlas Rumäniens. Coord. Dan Dumitru Iacob,
Text: Paul Niedermaier, Judit Pál, Zeno Karl Pinter, Mihaela
Sanda Salontai. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 14 p.
1609. Bâzgan, Melentina. Indicatorul localităţilor medievale
din Ţara Românească până la 1831 (Directory of mediaeval
locations in Wallachia). Bucureşti, Ed. Cartea Universitară,
2004, 112 p.
1610. Benedek, J. ; Bagoly, P. Procesul de suburbanizare
din România. Studiu de caz zona suburbană a Municipiului
Târgu Mureş (The Process of Suburbanisation in Romania.
Case study the Suburban zone of the city of Târgu Mureş).
Studia ge., 2005, 50, nr. 2, p. 117-126.
1611. Boia, Lucian. Omul şi clima, teorii, scenarii, psihoze
(The man and the climate, theories, scenarios, phychosis).
Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 186 p.
1612. Boţan, C. N. Aspecte critice în sistemul geografic al
Ţării Moţilor (Critical Aspects in the Geografic system of the
Moţilor Land). Studia ge., 2005, 50, nr. 2, p. 81-92.
1613. Căzan, Ileana. Atlas istoric şcolar (Historical school
atlas). Bucureşti, Ed. Minerva, 2004, ? p.
1614. Căzan, Ileana. Austrian Strategy and Cartography at
the Lower Danube (1768-1791). RNMY, 2004, 7, p. 67-76.
1615. Căzan, Ileana. Spaţiul românesc în hărţi şi atlase
germane de uz curent, în secolul al XVIII-lea (The Romanian
areal in current german maps and atlases, in the 18
th
c.). SMI
Mod, 2006, 19, p. 93-122.
1616. Chipurici, Nicolae. Documente cartografice
mehedinţene din anii 1831-1912 în arhivele naţionale din
Bucureşti (Mehedinţi cartographic documents from 1831-1912
in the national archives in Bucharest). Drobeta, 2005, 15, p.
166-176.
1617. Coşuleţ, Stelian. Date de geografie istorică oferite de
"Harta Moldovei şi a Ţării Româneşti tipărită la Nürnberg în
anul 1785 (Historical geographic data given by "The Map of
Moldavia and Wallachia" printed in Nürnberg in 1785).
Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 287-304.
1618. *Czier, Zoltan. Viviaretul - mineral nou pentru
sedimentarul Jurasic al Munţilor Apuseni (Viviaretul - new
mimeral for the Jurassic sediment of the Apuseni Moutains).
MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 1-4, p. 12-19.
1619. Dezsi, Ştefan. Evoluţia sistemului de aşezări din Ţara
Lăpuşului în a doua jumătate a secolului XIX şi în secolul XX
(The Evolution of habitat system and of functional hierarchy
of the Settlements from Lăpuş Country in the Second Half of
the 19
th
Century and the 20
th
Century). Studia ge., 2005, 50,
nr. 2, p. 127-138.
1620. Deák, András Antal. O hartă manuscris necunoscută
privind Transilvania, întocmită de J. C. Müler şi predecesorii
săi (An unknown manuscript map about Transylvania, drawn
58
by J. C. Müler and his predecessors). Cumidava, 98-2000, 22-
24, p. 261-266.
1621. *Forţiu, Sorin. Despre prima atestare a denumirii
Banatus Timisvariensis (1685) (About the first attestation of
the name Banatus Timisvariensis (1685). AB, 2006, 14-15, nr.
2, p. 67-114.
1622. Gróf, László. Maps and Mapmakers of Transylvania.
AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 283-295.
1623. Hegyi, Géza. Radna és a Radna-völgy a középkorban
(1241-1469/1475). Birtok- és településtörténet (Radna and the
Radna Valley in the Middle Ages (1241-1469/ 1475). A
history of Possesion and Settlement).
1624. Hühnel, Helga. Situaţia căilor rutiere din Braşov şi
împrejurimile acestuia (secolele XVII-XIX) ilustrată în
documente cartografice aflate în patrimoniul Bibliotecii
Naţionale a Austriei (The situation of the roads in Braşov and
the surrounding places (17th-19th century) illustrated by
cartographic documents belonging to the National Library of
Austria). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 217-236.
1625. Ipatov, F. Localizarea spaţială a comunităţii ortodoxe
de rit vechi în România (Localizing the area of the ancient rite
Orthodox community in Romania). Studia ge, 2004, 49, nr. 2,
p. 89-96.
1626. Mureşan, Sofronie. Charte vom Bannat (harta
Banatului) din anul 1784 - un preţios document cartografic
(Charte vom Bannat (the map of Banat) from 1784 - a valuable
cartographic document). PB, 2005, 4, p. 219-224.
1627. Nicoară, L. Consideraţii privind distribuţia aşezărilor
din bazinul superior al Crişului Repede (Considerations
regarding the distributions of the settlements from the upper
basin of the Crişul Repede). Studia ge., 2004, 49, nr. 2, p. 81-
88.
1628. Nicolae, Ion. Antropogeografie. Geografie umană şi
economică generală (Anthropogeography. General human and
economic geography). Bucureşti, Ed. Universitară, 2005, 184
p.
1629. Nicolescu, Carmen; Grecu, Marius Velicu; Grecu,
Ion Gh. Satele argeşene atestate între anii 1300 şi 1625. Istorie
şi etimologie (The villages from Argeş certified between 1300
and 1625. History and etimology). Piteşti, Ed. Universităţii,
2005, 165 p.
1630. Nussbächer, Gernot. Hărţi şi planuri preluate de la
Biserica neagră din Braşov (Maps and plans taken over from
The Black Church in Braşov). Cumidava, 98-2000, 22-24, p.
237-252.
1631. Osaci-Costache, Gabriela. Muscelele dintre
Dâmboviţa şi Olt în documente cartografice (sec. XVIII-XX)
(The hillocks between Dâmboviţa and Olt in cartographic
documents (18th-20th century). Bucureşti, Ed. Universitară,
2004, 305 p.
1632. Perovici, Minodora. Istoria României. Atlas şcolar
ilustrat (The history of Romania. School illustrated atlas).
Bucureşti, Ed. Corint, 2006, 72 p.
1633. Petrea, D. ; Josan, N. ; Dumnitraşcu, S. Evoluţia
peleomediului Holocen a Câmpiei Crişurilor (Vestul
României) dovedită prin mărturii geoarheologice şi
paleopedologice (Holocene Paleoenviron-mental evolution of
the Crişuri Plain (Western Romania) proved by
geoarchaeologic and Paleopedologic evidences). Studia ge.,
2006, 51, nr. 2, p. 3-10.
1634. Popescu, Lepădat-Marian; Popescu, Leontina.
Drobeta Turnu Severin, studiu de geografie urbană (Drobeta
Turnu Severin, study on urban geography). Drobeta Turnu
Severin, Ed. Irco Script, 2005, 72 p.
1635. Prăjinaru, Ioan V. Târgurile din judeţul Botoşani în
cadrul comerţului Moldovei. Studiu de geografie istorică. Vol.
I (The markets in Botoşani within the trade of Moldavia. A
historical geography). Botoşani, Ed. Quadrat, 2004, 292 p.
1636. Puşcaş, Angelica. Ţara Chioarului. Geneză şi repere
geologo-paleogeografice (Chioarului Country. Genesis and
Geological-Paleogeogeographical References). Studia ge.,
2004, 49, nr. 2, p. 19-30.
1637. Radu, Măriuca; Lazăr, Ioachim. Ţara Haţegului în
izvoare cartografice secolele XIV-XVIII (The Province of
Haţeg in cartography sources 14th-18th centurys). Cumidava,
98-2000, 22-24, p. 267-286.
1638. Rusu, R. ; Moldovan, C. Studiul geografic al Câmpiei
Curticiului (A Geographical study of Curtici Plain). Studia ge.,
2004, 49, nr. 2, p. 35-46.
1639. Sârghie, Valerica. Gravura în aramă (tehnici şi etape)
- importantă sursă documentară în procesul de restaurare a
hărţilor vechi (Copper gravure (techniques and stages) - An
important documentary source in the restoration procedure of
old maps). Cumidava, 2004, 27, p. 374-379.
1640. Seer, M. Aspecte de organizare hidrografică şi
problema resurselor de apă în Depresiunea Giurgeu (Aspects
of Hydrographic Organisation and the issue of water resources
in the Giurgeu Depression). Studia ge., 2004, 49, nr. 2, p. 67-
72.
1641. Ştefănescu, Radu; Radu, Măriuca. O hartă
necunoscută a Ţării Bârsei şi regiunilor înconjurătoare aflată în
patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov (An unknovn
map of the Province of Bârsa and the sulloundings, belonging
to the History Museum in Braşov). Cumidava, 98-2000, 22-24,
p. 253-260.
1642. Ungureanu, Dan. Descriptio Comitatus Temesiensis,
de Mathias Bell. PB, 2005, 4, p. 171-191.


17. TOPONIMIE ŞI ANTROPONIMIE

1643. Agache, Catinca. Toponimie din comuna Mitocul
Dragomirnei (Toponyms from the village Mitocul
Dragomirnei). ANB, 2003, 10, nr. 1, p. 195-213.
1644. Avram, Petre. Toponime din Teleorman formate de la
nume de grup în -eşti (Toponyms from Teleorman made of
group names ending in -eşti). AUC filol lingv., 2003, 25, p. 9-
15.
1645. Bălai, Emil. Nume toponimice din hotarul localităţii
Rodna Veche - Judeţul Bistriţa-Năsăud (Toponymic names
from the borderline of Rodna Veche - Bistriţa-Năsăud county).
SCEB, 2005, 10, p. 171-194.
1646. Bureacă, Ion. Date privind toponimul "Ardeal" (Data
about the toponymic "Ardeal" (Transylvania). CR, 2004, 1, nr.
5-8, p. 71-73.
1647. Chende-Roman, Gheorghe. Câteva aspecte din
toponimia Sălajului (Some aspects of Sălaj toponymy). AMP,
59
2005, 27, p. 843-858.
1648. Constantinescu, Lavinia-Elena. Toponimia comunei
Frânceşti, judeţul Vâlcea (The toponimy of the village
Frânceşti, Vâlcea county). Sibiu, Ed. Alma Mater, 2005, 100
p.
1649. Coşbuc, Anton. Sensul determinativelor în denumirea
localităţilor Ilva Mare şi Ilva Mică (The meaning of adjectives
in the locality names "Ilva Mare" and "Ilva Mică"). SCEB,
2005, 10, p. 196-210.
1650. Dănilă, Simion. Oiconimul Remetea şi variantele sale.
O controversă (The toponym Remetea and its variants. A
controversy). Dacoromania, 2002-2003, 7-8, p. 177-182.
1651. *** Dicţionarul toponimic al României. Muntenia
(DTRM). Vol. 1. A-B (Toponymic dictionary of Romania.
Wallachia (DTRM). Vol. 1. A-B). Sub redacţia Nicolae
Saramandu. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 380 p.
1652. Fodorean, Florin. Contribuţii la reconstituirea reţelei
rutiere din Dacia romană. Rolul şi importanţa toponimiei în
cercetarea drumurilor antice (Contributions to the
recomposition of road network in Roman Dacia. The role and
importance of toponimy in ancient road research). RB, 2003,
17, p. 321-330.
1653. *Glodariu, Ioan. Valea Sebeşului între istorie şi
hidronimie (The Sebeş Valley between history and
hydronymy). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 141-144.
1654. Grau, Johann. Über die Flurnamen auf der
Germarkung der Gemeinde Großscheuern / Şura Mare (Kreis
Hermannstadt / Sibiu). Forschungen, 2003-2004, 46-47, p.
155-188.
1655. Marţian, Ironim. Exploatarea sării oglindită în
documente şi toponimia bazinului superior al Someşului Mare
(Salt mining reflected in documents and toponymy of the
Someşul Mare upper basin). SCEB, 2005, 10, p. 211-216.
1656. Onofreiu, Adrian. Toponimie şi relaţii geografice în
Districtul Năsăud (Toponymy and geographical relations in
Năsăud District). RB, 2003, 17, p. 331-351.
1657. Pachia Tatomirescu, Ion. Arudeal/ Ardeal. Ţara
Ardelenilor/ Ţara Ardealului (Arudeal/ Ardeal. The land of the
Transylvanians. Transylvania). Transilvania, 2003, 32, nr. 8-9,
p. 82-89.
1658. Paliga, Sorin. Toponimia arhaică a României (Archaic
toponymy of Romania). Vatra, 2004, nr. 7-8, p. 159-163.
1659. Pascaru, Mihai. Lidentité toponimique et territoriale.
Studia t. gr. cat. v.., 2004, 49, nr. 2, p. 69-81.
1660. Pătruţ, Ioan. Originea şi structura antroponimelor
româneşti (The origin and structure of Romanian
anthroponymies). Dacoromania, 2002-2003, 7-8, p. 159-163.
1661. Popescu, Octavian. Câteva consideraţii asupra
toponimului Scorila (Some considerations on the Scorila
toponym). Tibiscum, 2005, 12, p. 51-55.
1662. Roman, Vasile. "Râmnic" - toponim de origine dacică
(ipoteză nouă) ("Râmnic" - toponym of Dacian origin (new
hypothesis). Cuvânt înainte de Viorica Moisuc, Postfaţă de
Petru Pistol. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2004, 67 p.
1663. Sebeşan, Nicolae. Vorbe dulce din bătrâni, vorbe de
pe la noi. Mic dicţionar de regionalisme ardeleneşti, comuna şi
plasa Beliu, zona de jos a Crişului Alb (Dictionary of
Transylvanian regionalisms from the village Beliu, on the
valley of Crişul Alb). Braşov, Ed. Team CCD, 2005, 179 p.
1664. Sfârghiu, Otilia; Sfârghiu, Viorel. Regionalisme din
Câmpulung Moldovenesc (Regionalisms from Câmpulung
Moldovenesc). Câmpulung Moldovenesc, Ed. Amadoros,
2005, 183 p.
1665. *** Tezaurul toponimic al României. Moldova. Vol. I.
Partea a 3-a: Toponimia Moldovei în documente scrise în
limbi străine (exclusiv slavonă) 1332-1850 (Toponymic
thesaurus of Romania. Moldavia. Vol. I. Part 3: Toponymy of
Moldavia in documents written in foreign languages (Slavonic
included) 1332-1850). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza", 2004, 244 p.
1666. Ursan, Vasile. Nume de locuri din Mărginimea
Sibiului (Names of places from Mărginimea Sibiului). Prefaţă
de Pamfil Matei. Sibiu, Ed. Alma Mater, 2004, 162 p.
1667. Vişovan, Ştefan. Monografia toponimică a Văii Izei
(Toponymical monograph of the Valea Izei). Cluj-Napoca, Ed.
Argonaut, Mega, 2005, 414 p.


18. OSTEOLOGIE, PALEOBOTANICĂ, ARHEOZOOLOGIE

1668. *Bartosiewicz, Lászlo; Boroneanţ, Vasile; Bonsall,
Clive; Stallibrass, Sue. Size ranges of prehistoric cattle and
pig at Schela Cladovei (Iron Gates region, România). AB,
2006, 14-15, nr. 1, p. 23-42.
1669. Bindea, Diana. Materialul faunistic din complexul
"Casa Cerbului" de la Parţa (campania 2005) (Animal material
from the "Deer House" ensemble from Parţa (2005 campaign).
PB, 2005, 4, p. 27-72.
1670. *Chiu, Florentina. Cercetări arheozoologice în situl
neolitic de la Foeni - Cimitirul ortodox (jud. Timiş). Campania
2002 (Archaeozoological research at the Neolithic site of
Foeni - the Ortodox cemetery (Timiş County), 2002
campaign). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 13-20.
1671. *Ciută, Beatrice; Plantos, Cristinel. Analiza
arheobotanică a unui lot de seminţe carbonizate provenit din
"silozurile" descoperite la Piatra Craivii (Archaeobotanical
analysis of a carbonized seed lot from the "silos" discovered at
Piatra Craivii). Apulum, 2005, 42, p. 83-94.
1672. *Ciută, Beatrice Daisa. Analiza arheobotanică a
macroresturilor vegetale provenite din situl Cheile Turzii -
Peştera Ungurească (Archaeobotanical analysis of plant
macroremains from the Cheile Turzii site - the Hungarian
Cave). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 35-44.
1673. *Ciută, Beatrice Daisa. Despre rolul şi importanţa
arheobotanicii în cercetarea arheologică din România (About
the role and importance of archaeobotany in the archaeological
research in Romania). PA, 2004, 4, p. 105-110.
1674. Coroliuc, Anca; Haimovici, Sergiu. Studiul
materialului arheozoologic provenit din aşezarea
precucuteniană de la Mândrişca, Valea Seacă (jud. Bacău)
(Study of the archeozoological matter coming from the
precucuteni settlement of Mândrişca, Valea Seacă (Bacău
county). Carpica, 2005, 34, p. 343-356.
1675. Daisa-Ciută, Beatrice; Pop, Horia. Macroresturi
vegetale recuperate în urma unor cercetări arheologice
desfăşurate pe teritoriul oraşului Şimleul Silvaniei (Plant
larger remainders recovered after the archaeological researches
on the territory of the city of Şimleul Silvaniei). Corviniana,
60
2005, 9, p. 81-87.
1676. *El Susi, Georgeta. Animal exploitation during the
bronze age in Romania with a special reffering to Ostrovul
Corbului (Mehedinţi county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 127-
142.
1677. El Susi, Georgeta. Cercetări arheozoologice în
nivelele de epoca bronzului (culturile Verbicioara şi Gârla
Mare) de la Ostrovul Corbului (judeţul Mehedinţi)
(Archaeozoological research in the Bronze Age layers
(Verbicioara and Gârla Mare cultures) from Ostrovul Corbului
(Mehedinţi county). Banatica, 2005, 17, p. 107-125.
1678. *El Susi, Georgeta. Cercetări arheozoologice
preliminare în cetatea medievală de la Caraşova (jud. Caraş-
Severin) (Archaeozoological preliminary researches in the
medieval fortress of Caraşova (Caraş-Severin county). AB,
2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 285-298.
1679. *El Susi, Georgeta. Resturi de animale din gropi
rituale şi menajere de epoca fierului de la Ostrovul Corbului
(jud. Mehedinţi) (Animal remainings from ritual and litter pits
from the iron age at Ostrovul Corbului (Mehedinţi county).
Drobeta, 2004, 14, p. 17-24.
1680. Haimovici, Sergiu. Studiul arheologic al resturilor
animaliere din situl de la Prăjeni (jud. Botoşani) aparţinând
Hallstattului timpuriu (Archaeological study of animal remains
in the Prăjeni site (Botoşani county) belonging to early
Hallstatt). CCS, 2006, 12, p. 25-34.
1681. Haimovici, Sergiu. Studiul arheozoologic al resturilor
osoase provenite din aşezarea hallstattiană de la Siret - Dealul
Ruina (jud. Suceava) (Archaeozoological study of bone
remains from the Hallstatt settlement from Siret - Dealul
Ruina (Suceava county). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p.
317-330.
1682. Haimovici, Sergiu. Studiul arheozoologic al unui
material faunistic din aşezarea La Tène de la Cetăţeni (jud.
Argeş) (Achaeozoological study of animal stuff from La Tène
settlement from Cetăţeni (Argeş county). Argesis, 2004, 13, p.
99-105.
1683. Haimovici, Sergiu. Studiul materialului arheozoologic
cucutenian de la Preuteşti-Haltă (jud. Suceava) (Study of
Cucuteni archaeozoological material from Preuteşti-Haltă
(Suceava county). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 227-
238.
1684. Haimovici, Sergiu. Studiul materialului arheozoologic
din nivelul gumelniţian de la mănăstirea Glavacioc (jud.
Argeş) (Study of archaeozoological material from the
Gumelniţa layer from the Glavacioc monastery (Argeş
county). Argesis, 2005, 14, p. 75-80.
1685. Haimovici, Sergiu. Studiul resturilor faunistice găsite
în două situri din evul mediu târziu (sec. XVII-XVIII) -
Cernica şi Radovanu (Study of animal relics found in two late
Middle Ages sites (17
th
-18
th
centuries) - Cernica and
Radovanu). Argesis, 2005, 14, p. 259-264.
1686. Haimovici, Sergiu. Studiul unor resturi animaliere
provenite din situl cucutenian - faza B - de la Mihoveni (Study
of some animal remains from the Cucuteni site - stage B -
from Mihoveni). Carpica, 2004, 33, p. 317-325.
1687. Haimovici, Sergiu; Tencariu, Felix-Adrian. Studiul
resturilor animaliere găsite în situl precucutenian de la Isaiia
(Campania 2002) (Study of animal remains found in the
Cucuteni site from Isaiia (the 2002 campaign). Carpica, 2004,
33, p. 301-316.
1688. Haimovici, Sergiu; Vornicu, Andreea. Studiul
arheozoologic al resturilor faunistice din situl Fulgeriş-
Cucuteni A (Archaeozoological study of plant remains from
Fulgeriş-Cucuteni A site). Carpica, 2005, 34, p. 357-372.
1689. Miriţoiu, Nicolae; Soficaru, Andrei D. Studiu
antropologic al osemintelor descoperite în cripta basilicii de la
Murighiol (anticul Halmyris) (Antropological study of bones
discovered in the basilica crypt of Murighiol (ancient
Halmyris). BOR, 2004, 122, nr. 1-4, p. 275-292.
1690. Pleşa, Mariana; Cârciumaru, Marin; Mărgărit,
Monica. Omul şi plantele. Manual de analiză carpologică (The
man and the plants. A text book of carpology analysis). Editor
Dragomir Popovici. Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005,
231 p.
1691. *Soficaru, Andrei D. ; Miriţoiu, Nicolae; Sultana,
Nicuşor M. ; Gătej, Mihaela M. ; Constantinescu, Mihai D.
Analiza antropologică a osemintelor descoperite în campania
din 2002, în necropola romano-bizantină de la Slava Rusă
(jud. Tulcea) (Antropological study of the bones discovered
during the 2002 campaign in the Roman-Byzantine necropolis
from Slava Rusă). Peuce, 2004, 2, p. 329-386.
1692. Stavrescu-Bedivan, Mala-Maria. L'étude du matériel
archéobotanique issu du site de Popeşti (1954-2000). Dacia,
2004-2005, 48-49, p. 65-70.
1693. Tomescu, Iulia. Studiul resturilor lemnoase în
arheologie: paleoecologie şi paleoetnografie (The study of the
wooden remains in archaeology, paleoecology and
paleoethnography). Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2004, 112 p.
1694. Trinkaus, Erik; Băltean, Ion C. ; Constantin,
Silviu; Ghelase, Mircea; Horhoi, Viorel; Milota, Ştefan;
Moldovan, Oana; Petrea, Catalin; Quiles, Jérôme;
Rodrigo, Ricardo; Rougier, Hélčne; Sarcina, Lurenţiu;
Soficaru, Andrei; Zilhao, Joao. Asupra oamenilor moderni
timpurii din Banat: Peşterea cu oase (On the early modern
people from Banat. Boned cave). Banatica, 2005, 17, p. 9-27.


B. ISTORIA ROMÂNIEI

I. Sinteze

1. GENERALE

1695. Aelenei, Victor. Istoria frontierei României (History
of the Romanian frontier). Bucureşti, Ed. Univers Ştiinţific,
2004, 349 p.
1696. Arachelian, Vartan. Duminică după infern (After
Hell Sunday). Bucureşti, Ed. Rao, 2004, 440 p.
1697. Baicu, Vasile Dan. Istorie şi arhivistică în arcul
61
intracarpatic (History and archives in the intracarpathian arch).
Adina Fofircă, Volum de studii şi articole alcătuit şi îngrijit de
Ioan Lăcătuşu. Sfântu Gheorghe, Ed. Eurocarpatica, 2006, 231
p.
1698. Banciu, Angela. Introducere în istoria României
moderne şi contemporane (Introduction to the modern and
contemporary history of Romania). Bucureşti, Ed. Printech,
2005, 230 p.
1699. Barbu, Daniel. Politica pentru barbari (Politics with
barbarians). Bucureşti, Ed. Nemira, 2005, 244 p.
1700. *Batista, Beatrice-Adelaida. Jocul de rol (Role play).
SAI, 2006, 71, p. 64-67.
1701. Bălescu, Valeria. Eroul necunoscut, istorie trecută şi
recentă (The unknown hero, past and recent history). Prefaţă
de Dan Berindei. Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 444 p.
1702. Bărbulescu, Mihai; Dörner, Anton E. ; Glodariu,
Ioan; Nägler, Thomas; Pop, Grigor P; Pop, Ioan-Aurel;
Rotea, Mihai; Sălăgean, Tudor; Vasiliev, Valentin. The
History of Transylvania. Vol. I (until 1541). Coordinators
Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Translated and revised by
Bogdan Aldea, Richard Proctor. Cluj-Napoca, Ed. Institutul
Cultural Român Centrul de Studii Transilvane, 2005, 388 p.
1703. Bărbulescu, Titus. Fiinţa neamului românesc (The
being of the Romanian people). Prefaţă de Eugen Simion.
Bucureşti, Ed. Vestala, 2005, 319 p.
1704. Berindei, Dan. Les Roumains et la Bucovine. MSŞIA,
2004-2005, 29-30, p. 189-192.
1705. Bethlen, Farkas. Erdély története Vol. I-III (The
history of Transylvania). Budapest, Kolozsvár, Enciklopédia
Kiadó, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2000-2004, 226, 367, 382
p.
1706. Bichicean, Gheorghe. Dreptul savant al Evului Mediu
(The scholar right in the Middle Age). Saeculum, 2005, 4, nr.
2, p. 97-102.
1707. Boieru, Ion. Cronica vremii 1976-1982 (Time
chronicle 1976-1982). Cuvânt înainte Mircea Nicolau.
Bucureşti, Ed. Scara, 2005, 296 p.
1708. Brie, Mircea. O istorie socială a spaţiului românesc (A
social history of the Romanian space). Oradea, Ed.
Universităţii, 2005, 292 p.
1709. Buciumaş, Maria; Buciumaş, Neculai. Istoria
românilor în legende şi povestiri istorice (The history of the
Romanians in historical legends and stories). Iaşi, Ed. PIM,
2005, 61 p.
1710. Bulei, Ion. O istorie a românilor. Ed. a II-a (A history
of the Romanians). Bucureşti, Ed. Meronia, 2004, 260 p; În lb.
engleză, Bucurepşti, Ed. Meronia, 2005, 231 p.
1711. Bulei, Ion. A short history of Romania. English
version by Liviu Radu. Bucureşti, Ed. Meronia, 2005, 231 p.
1712. Butuc, Liviu. Scurtă istorie a mijloacelor de
comunicare din România (Brief history of the communication
means in Romania). BBuc, 2005, 8, nr. 1, p. 19-24; nr. 2, p.
20-30, nr. 3, p. 20-23; nr. 4, p. 30-34; nr. 5, p. 21-27; nr. 6, p.
26-30; 7, p. 20-27; nr. 8, p. 19-22; nr. 9, p. 22-27; nr. 10, p. 20-
26; nr. 11, p. 30-34; nr. 12, p. 21-25; 2006, 9, nr. 1, p. 30-34,
nr. 2, p. 31-34; nr. 3, p. 23-33; nr. 4, p. 25-30; nr. 5, p. 21-29;
nr. 6, p. 18-21; nr 7, p. 22-26; nr. 8, p. 29- 32; nr. 9, p. 27-31;
nr. 10, p. 29-32; nr. 11, p. 28-31; nr. 12, p. 26-32.
1713. Calcan, Gheorghe. Istoria românilor (The history of
the Romanians). Ploieşti, Ed. Universităţii, 2005, 250 p.
1714. Caragea, Anton. Pagini de istorie ascunsă. Afaceri
celebre, personalităţi controversate, morţi misterioase (Pages
of a hidden history. Famous affairs, controversed personalities,
mysterious deaths). Bucureşti, Cartier, 2004, 376 p.
1715. *** Cărticică folositoare. Ediţie bibliofilă (Useful
booklet. Bibliophile edition). Transliterare şi glosar Anna
Borca, Cuvânt înainte Simona Lazăr. Bucureşti, Ed. Intact,
2005, 110 p.
1716. *** Centru şi periferie. Lucrările colocviului naţional,
Bistriţa 23-25 aprilie 2004 (Downtown and the suburbs. The
works of the national conference in Bistriţa, 23
rd
-25
th
of April
2004). Coordonatori Corneliu Gaiu, Horaţiu Bodale. Cluj, Ed.
Accent, 2004, 366 p.
1717. Cernat, Ion. Cu Iorgu Toma despre naţionalism şi
verticalitate (With Iorgu Toma about nationalism and
verticality). Prefaţă de I. Ciupercă. Iaşi, PIM, 2004, 267 p.
1718. Cernat, Vasile. Trecut glorios şi viitor european:
protejarea identităţii naţionale în condiţiile unui prezent
dureros (Glorious past and European future: protecting
national identities under the conditions of a painful present).
AIGS, 2004, 7, p. 178-188.
1719. Chiriţă, Mihai. Studiu de istorie (Eseuri) (History
studies. Essays). Craiova, Ed. Sitech, 2005, 427 p.
1720. Cionchin, Ionel; Ţâru, Joria. Conştiinţa unităţii de
neam (The conscience of the nations unity). Prefaţă de Radu
Păiuşan. Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 605 p.
1721. Cios, Teodor. Eseuri teologice, istorice şi culturale
(Theological, historical and cultural essays). Beiuş, Ed. Buna
Vestire, 2005, 436 p.
1722. Coroama, Mădălina. Sensul peiorativ al
balcanismului românesc (Deprecatory meaning of Romanian
balkanism). Tomis, 2006, nr. 12, p. 76-77.
1723. *** Corona Laurea. Studii în onoarea Luciei Ţeposu
Marinescu (Corona Laurea. Studies in the honour of Lucia
Ţeposu Marinescu). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005,
551 p.
1724. Cristescu, Florian. Povestea neamului nostru.
Legende istorice româneşti. Vol. I (The story of our people.
Romanian historical legends. Vol. I). Bucureşti, Panoptic,
2004, 196 p.
1725. David, Aurel V. Studiu de istorie a înălţării şi
declinului naţiei române (Studies on the history of the rise and
fall of the Romanian nation). Bucureşti, Ed. Dacoromâni TDC,
2006, 676 p.
1726. *** Diversitate şi identitate culturală în Europa. Vol. II
(Cultural diversity and identity in Europe. Vol. II).
Coordonator Petre Gheorghe Bârlea. Târgovişte, Ed.
Bibliotheca, 2005, 255 p.
1727. Djuvara, Neagu. O scurtă istorie a românilor povestită
celor tineri. Ed a V-a (A short history of the Romanians
addressed to the young people). Bucureşti, Ed. Humanitas,
2005, 266 p.
1728. Dudaş, Florian. Urme din trecutul Transilvaniei. Vol.
I (Traces from the past of Transylvania). Timişoara, Ed. de
Vest, 2004, 270 p.
1729. *Duicu, Ioana. Metalurgia fierului de la tehnica
empirică la tehnologia ştiinţifică (Iron metallurgy from
empirical technique to scientific technology). Biharea, 2001,
28, p. 41-52.
1730. *Dumitraşcu, Gheorghe. Românii de dincolo de
Carpaţi şi dincoace de Dunăre (The Romanians from over the
Carpathians and from this side of the Danube). Dac, 2003, nr.
13, p. 5-8.
1731. Egyed, Ákos. Erdély metamorfózisa a hosszú 19
62
században. Vol. I-II (The metamorphosis of Transylvania
along the 19th century). Miercurea Ciuc, Pallas-Akadémia
Kiadó, 2004, 294, 336 p.
1732. *** Europa şi noi. Studii de istorie economică (Europe
and us. Studies on the economic thinking). Coordonator: Maria
Mureşan. Bucureşti, Ed. ASE, 2005, 395 p.
1733. Filitti, Georgeta; Matei, Dorin. Mileniul românesc.
1000 de ani de istorie în imagini (The Romanian millenium.
One thousand years of history in images). Prefaţă de Virgil
Cîndea. Bucureşti, Ed. Litera Internaţional, 2006, 975 p.
1734. Froicu, Dumitru. Continuitatea daco-romanilor în
ţinuturile cuprinse între Dunăre, Marea Neagră, Bug, Carpaţii
Păduroşi şi Dunăre (Continuity of the Daco-Romans on the
territories between the Danube, the Black Sea, Bug, Forest
Carpathians and the Danube). Beiuş, Ed. Buna Vestire, 2005,
47 p.
1735. Ghiţă, Marian. A existat un "model românesc" de
asimilare a ideilor revoluţionare franceze? (Was there a
"Romanian model" of assimilating French revolutionary
ideas?). ABr., 2004, 5, nr. 5, p. 195-216.
1736. Giurescu, Constantin C. Istoria pădurii româneşti:
din cele mai vechi timpuri până azi (The history of the
Romanian forest: from ancient times until present). Postfaţă de
Dinu C. Giurescu. Bucureşti, Ed. Orion, 2004, 400 p.
1737. *Grădinaru, Virgil. Imaginea Banatului reflectată de
un dicţionar istorico-geografic de la sfârşitul secolului al
XVIII-lea (Image of Banat reflected by a historical and
geographical dictionary at the end of the 18
th
century). AB,
2002-2003, 10-11, nr. 2, p. 433-442.
1738. Grecu, Victor V. Unirea - permanenţă a istoriei
românilor (The Union - permanence of the history of
Romanians). AICS, 2005, 12, p. 7-13.
1739. Grigorovici, Radu. Modelul Bucovinei (The model of
Bukovina). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 375-391.
1740. Grigorovici, Radu. Die Ősterreichische Politik
gegenüber der Bukowina und ihre oft unerwarteten Folgen.
ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 343-352.
1741. *Haţegan, Ioan. Dicţionar istoric al aşezărilor din
Banat. Secolele XI-XX. Litera A (Historical dictionary of
Banat settlements. 11
th -
20
th
centuries. Letter A). AB, 2004-
2005, 12-13, p. 297-316.
1742. Hărăguş, Paul-Teodor. Convergenţă şi divergenţă.
Cazurile României şi Suediei (Convergence and divergence.
The Cases of Romania and Sweden). Studia t. gr. cat. v..,
2004, 49, nr. 1, p. 29-40.
1743. Hitchins, Keith. Romanian nation - formation in
Transylvania: the stage seventeenth century to 1914. Studia h.,
2005, 50, nr. 1, p. 43-69.
1744. Husar, Alexandru. Un nou ideal (A new ideal). DL,
2005, 16, nr. 2, p. 19-21; nr. 3, p. 7-9; nr. 4, p. 13-14, P.
Acad., 2005, 4, nr. 4, p. 9-20.
1745. Iacobescu, Mihai. 30 de zile în "Siberia"căutând
arhivele Bucovinei. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită (30 days
in Syberia searching for the archives of Bukovina. 2
nd
revised
and added edition). Iaşi, Ed. Junimea, 2005, 489 p.
1746. Iacobescu, Mihai. Bucovina între mitul habsburgic şi
realitatea istorică (Bukovina between the Habsburg myth and
the historical reality). ANB, 2005, 12, nr. 2, p. 289-306.
1747. Iacobescu, Mihai. Condicile cronicale - izvoare
istorice pentru reconstituirea unor realităţi din trecutul
Bucovinei (The chronical register books - historical sources
for recomposing facts from the past of Bukovina). CCS, 2002-
2003, 8-9, p. 229-235.
1748. Iliescu, Vladimir. Die geschichtliche Entwicklung der
Balkanhalbinsel aus geopolitischer bzw. geohistorischer Sicht
und deren Auswirkungen im rumänischen Raum. Balcania,
2004, nr. 1, p. 9-20.
1749. Ionescu-Bogdăneşti, Petre. O expunere în versuri
privind istoria României de la regele Decebal până la
preşedintele Ion Iliescu (The history of Romania in verse, from
king Decebal to president Ion Iliescu). Bucureşti, Ed. Amurg
Sentimental, 2006, 116 p.
1750. Ioniţă, Alexandru M. Istorie şi cultură. Evenimente,
fapte, oameni (History and culture. Events, facts, people).
Constanţa, Ed. Ex Ponto, 2004, 297 p.
1751. Isar, Nicolae. Mărturii şi preocupări franceze
privitoare la români. Secolele XVIII-XIX (French testimonies
and preoccupations regarding the Romanians. 18
th
-19
th

century). Bucureşti, Ed. Universităţii, 2005, 252 p.
1752. Isar, Nicolae. Principatele Române în epoca Luminilor
(1770-1830). Cultura, spiritul critic, geneza ideii naţionale.
Ediţia a doua revăzută şi adăugită (Romanian Principalities
during the Enlightenment (1770-1830. Culture, criticism,
genesis of the national idea. 2
nd
revised and added edition).
Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2005, 250 p.
1753. *** Istorie şi societate (History and society). Prefaţă de
Gheorghe Buzatu. Bucureşti, Ed. Mica Valachie, 2004, vol.
583 p.
1754. *** Kirche, Staat, Gesellschaft. Biserică, Stat,
Societate. Vol. I (Churches, state, society. Vol. I). Editor
Mihăiţă Nifon. Sibiu, [s. n. ], 2005.
1755. Kristof, Ladis K. D. Bukovina and the evolution of its
Northern boundary: migration, demographic pressures and
regional versus linguistic versus national identity. CCS, 2006,
12, p. 215-222.
1756. Lascu, Stoica. Aromânii în România. Repere istorice
(The Aromanians living in Romania. Historical landmarks).
RI, 2005, 16, nr. 3-4, p. 41-64.
1757. Lechinţan, Vasile. Oficiali de stat români din
Transilvania (1368-1918). Dicţionar (Romanian state officials
from Transylvania (1368-1918). Dictionary). Cluj-Napoca, Ed.
Argonaut, 2003, 363 p.
1758. *Lohon, Silviu Gabriel. Începuturi ale liberalismului
în România (Beginnings of liberalism in Romania). AO, 2004,
18, p. 161-168.
1759. Măcriş, Anatol. De la Nistru pân' la Tisa şi ceva mai
departe (From the Nistru to the Tisa and farther). Bucureşti,
Ed. Agerpress Typo, 2004, 170 p.
1760. Milca, Mihai. Identitate românească şi europeană
(Romanian and European identity). Bucureşti, Ed. Ager, 2005,
240 p.
1761. Millea, Zeno. "Chestiunea Transilvaniei" versus
"Problema transilvană" ("The question of Transylvania "
versus "The Transylvanian problem"). Bucureşti, Ed. România
pur şi simplu, 2004, 126 p.
1762. Moşoarcă, Claudia. Consideraţii istorice şi juridice
despre armele albe (Historical and juridical considerations
about side arms). PB, 2005, 4, p. 433-454.
1763. Mureşeanu, Nicolae. România la interferenţa
mileniilor. Istorie comparată (Romania at the interference of
milleniums. Comparative history). Brăila, Ed. M. T. M.
Prodesign, 2005, 182 p.
1764. *Neagoe, Claudiu. Unitatea românească în "secolul
fanariot". Mit sau realitate istorică? (Romanian unity during
63
the "phanariote century". Myth or historical facts?). Danubius,
2005, 23, p. 73-80.
1765. Neagu, Aurel; Aelenei, Victor. Istoria frontierei
României. Vol. 1 (History of the Romanian border. Vol. I).
Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2003, 350 p.
1766. Nedelcu, Cristina. Avocatura în România. Istoric Vol.
I (1741-1942) (The lawyer's profession in Romania. History
Vol. I (1741-1942). Constanţa, Ed. Muntenia, 2004, 434 p.
1767. *** Neliniştile insecurităţii (The problems of
insecurity). Coordonator Cristian Troncotă. Bucureşti, Ed.
Tritonic, 2005, 428 p.
1768. Nestorescu-Bălceşti, Horia. Enciclopedia ilustrată a
francmasoneriei din România. Vol. I-III (The illustrated
encyclopaedia of the freemasonry in Romania). Bucureşti, Ed.
Phobos, 2005, 462, 440, 480 p.
1769. Nica, Constantin. Liberalismul din România - teorie şi
practică. Vol. 1: Liberalismul şi societatea modernă
(Liberalism in Romania - theory and practice. Vol. 1:
Liberalism and modern society). Bucureşti, Ed. Institutului de
Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2005, 338 p.
1770. *** Note de lectură ce conturează psihologia poporului
român (Reading notes shaping the psychology of the
Romanian people). Editor Mariana Roşca. Cluj-Napoca, [s. n.
], 2006, 99 p.
1771. Oancea, Dorin. "Legea strămoşească" în context
istoric transilvănean ("The ancestral law" in Transylvanian
historical context). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 21-26.
1772. Olaru, Marian; Purici, Ştefan. "Bucovinism" şi
"homo Bucovinensis" ("Bukovinism" and "homo
Bukovinensis"). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 367-374.
1773. Oltean, Adina-Maria. Transylvania - an intercultural
area - a historical and sociological approach. Studia philol.,
2005, 50, nr. 3, p. 171-184.
1774. Ostafi-Ost, George. Die bemalten Ostereier und
Osterbräuche aus der Bukowina. Suceava, 2002-2003, 29-30,
nr. 2, p. 369-386.
1775. Ostermayer, Hieronymus. Erdély krónika, 1520-
1570. Dácia rövid krónikája, 1143-1571 (The chronicle of
Transylvania, 1520-1570. Short history of Dacia, 1143-1571).
Kiadta Péter Lökös. Cluj-Napoca, Kriterion Kiadó, 2005, 168
p.
1776. Papacostea, Şerban. Marea Neagră, placă turnantă a
comerţului internaţional: actualitatea unei teme istoriografice
(The Black Sea, center of international trade: the present
interest of a historiographic issue). MSŞIA, 2006, 31, p. 15-27.
1777. Pârvulescu, Ioana. În intimitatea secolului 19 (In the
intimacy of the 19
th
century). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005,
346 p.
1778. Pîrnac, Mariana; Pîrnac, Iulian Liviu. Istoria
românilor. Din cele mai vechi timpuri şi până în anul 1989.
Crestomaţie (History of Romanians. Since the earliest times
until 1989. Chrestomacy). Alexandria, Ed. Tipoalex, 2006,
109 p.
1779. Platon, Gheorghe. România în jocul politic al marilor
puteri. Determinism politic şi acţiune naţională (Romania in
the political game of the great powers. Political determinism
and national activity). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 353-366.
1780. Pop, Ioan Aurel. I romeni e la Romania. Una breve
storia. Cluj-Napoca, Ed. Centrului de Studii Transilvane, 2004,
276 p.
1781. Pop, Ioan-Aurel. Die Rumänen und Rumänien. Eine
kurze Geschichte. Übersetzung aus dem Rumänischen Rudolf
Gräf. Cluj-Napoca, Ed. Rumänisches Kulturinstitut, 2005, 278
p.
1782. *** Porturile dunărene, maritime şi de pe căile
navigabile interioare în sectorul românesc (Romanian Danube,
Sea and inland sailable river harbors). Coordonator Gheorghe
Iuraşcu. Constanţa, s. n., 2004, 348 p.
1783. Purici, Ştefan. De la supuşi la cetăţeni. Românii din
Bucovina (1775-1914) (From subjects to citizens. The
Romanians from Bukovina (1775-1914). ANB, 2006, 13, nr. 1,
p. 155-166.
1784. *** Repere ale dezvoltării la început de mileniu
(Framework of the development at the beginning of the
millenium). Referenţi ştiinţifici Marcel Ştirban, Dumitru
Suciu. Târgu-Mureş, Ed. Dimitrie Cantemir, 2004, 280 p.
1785. *** Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor
XVI-XX (Death representations in the 16
th
-20
th
century
Transylvania). Coordonator Mihaela Grancea. Cluj-Napoca,
Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, 345 p.
1786. Rizescu, Alexandru. Imagini ale cotidianului la
românii din sudul Transilvaniei în secolele XIV-XIX (Images
of everyday life of the Romanians from Southern Transylvania
in the 14
th
-19
th
c.). Transilvania, 2004, 33, nr. 2-3, p. 132-135.
1787. *** Romanitate, românitate, universalitate. Vol. III
(Romanity, Romanianism, universality). Coordonator Dan
Bodea. Bucureşti, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2004,
236 p.
1788. Roth, Harold. Scurtă istorie a Transilvaniei (Short
history of Transylvania). Prefaţă de Ovidiu Pecican. Târgu-
Mureş, Ed. Pro Europe, 2006.
1789. * *** Les Roumains et les Balkans. Martor, 2001, 6, p.
71-278.
1790. Sălcudeanu, Nicoleta. Ideea naţională, ideea
europeană (The national concept, the European concept).
AIGS, 2004, 7, p. 309-323.
1791. Sârbu, Ionel. Istoria între destin şi înţelepciune
(History, between destiny and wisdom). Iaşi, Ed. Junimea,
2004, 106 p.
1792. Seişanu, Romulus. Dobrogea - Gurile Dunării şi
Insula Şerpilor, schiţă monografică, studii şi documente
(Dobruja - the Danube and Insula Şerpilor, monograph, studies
and documents). Iaşi, Tipo Moldova, 2004, 300 p.
1793. Speteanu, Viorel Gh. 366 de zile ale neamului
românesc (366 days of the Romanian people). Bucureşti,
Fundaţia Culturală Gheorghe Marin Speteanu, 2005, 422 p.
1794. Stănciugel, Robert; Bălaşa, Monica. Dobrogea în
secolele VII-XIX. Evoluţie istorică (Dobruja in the 17th - 19th
centuries. Historical evolution). Bucureşti, Ed. DC
Promotions, 2005, 258 p.
1795. Suciu, Dumitru. Destine istorice. Românii
transilvăneni spre Marea Unire. 1848-1918. Studii (Historical
destinies. The Romanians from Transylvania towards the
Great Union. 1848-1918. Studies). Bucureşti, Ed. Academiei
Române, 2006, 436 p.
1796. Ştefănescu, Ştefan. Bucovina, "cheia Moldovei", sub
stăpânirea Austriei habsburgice (1775-1918) (Bukovina, "the
key of Moldavia" under the Habsburg Austrian domination).
ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 7-14.
1797. Ştefănescu, Ştefan. La Roumanie - Pilier Oriental de
la latinité. NEH, 2005, 11, p. 19-27.
1798. Teodor, Dan Gh. Consideraţii privind continuitatea
autohtonă în spaţiul carpato-dunărean în mileniul I d. Hr.
(Considerations regarding native continuity in the Carpathian-
64
Danubian area in the 1
st
millenium BC). Carpica, 2005, 34, p.
131-142.
1799. Teodorescu, Dorin. Evoluţia social-politică a Ţării
Româneşti (1701-1830) (Social and political evolution of
Wallachia (1701-1830). Slatina, Ed. Fundaţiei "Universitatea
pentru toţi", 2004, 90 p.
1800. Teodorescu, Virgiliu Z. Evoluţia elementelor
definitorii ale personalităţii unui oraş pe teritoriul românesc
(The evolution of the characteristics of a town on the
Romanian territory). HU, 2006, 14, nr. 1, p. 119-128.
1801. Teoran, Alexandru A. ; Groza, Alexandru. Cronica
pădurilor din ţinuturile Bihorului (The chronicle of the forests
from Bihor). Oradea, Abaddaba, 2004, 284 p.
1802. Theodoru, Ştefan Gheorghe. Un drapel, o luptă, un
loc. Studii istorice (A flag, a fight, a place. Historical studies).
Bucureşti, Ed. Universul, 2003, 80 p.
1803. *Timotin, Andrei. Paleocreştinismul carpato-
danubian (Carpathian-Danubian paleochristianity). Archaeus,
99, 3, nr. 1, p. 43-172.
1804. Todorici, Vasile. Precedente ale activităţii culturale şi
politice a studenţilor români de la Academia de Drept din
Oradea (Premises of the cultural and political activity of the
Romanian students from the Law School in Oradea). RBI,
2005, 3, nr. 5, p. 19-22.
1805. Tomi, Marian Nicolae. Maramureşul istoric în date
(Historical Maramureş in data). Introducere de Ovidiu
Pecican. Cluj-Napoca, Ed. Grinta, 2005, 308 p.
1806. *** Trecutul la judecata istoriei (The past in the
judgement of the history). Editor Gheorghe Buzatu. Bucureşti,
Ed. Mica Valahie, 2006, 514 p.
1807. Ţiplic, Ioan Marian. Contribuţii la istoria spaţiului
românesc în perioada migraţiilor şi Evul Mediu timpuriu
(secolele IV-XIII) (Contributions to the history of Romanian
area during migrations and early Middle Ages (4
th
-13
th

centuries). Iaşi, Institutul European, 2005, 275 p.
1808. Ţiplic, Ioan Marian. Transylvania in the early middle
ages (7
th
-13
th
c.). Translated by Claudia Valentina Apostu,
Anca Niţoi. Alba Iulia, Ed. Altip, 2006, 128 p.
1809. Ucrain, Constantin; Croitoru, Constantin.
Cuceritorii înălţimilor (Conquerers of the skies). Bucureşti,
Ed. Pro Transilvania, 2004, 235 p.
1810. Vincelli, Daniel Pommier. Il federalismo in Romania:
il dibattito sulla Transilvania. Relazione della ricerca. AIIR,
2005, nr. 2, p. 139-156.
1811. Vlad, Laurenţiu. Pe urmele "Belgiei Orientului".
România la expoziţiile universale sau internaţionale de la
Anvers, Bruxelles, Liège şi Gand (1894-1935) (On the
footsteps of "Belgium of the Orient". Romania at world or
international exhibitions in Anvers, Bruxelles, Liège and Gand
(1894-1935). Bucureşti, Ed. Nemira, 2004, 280 p.
1812. Zub, Al. Cunoaştere de sine şi integrare (Self
conscionsness and integration). Iaşi, Ed. Universităţii "Al. I.
Cuza", 2004, 288 p.
1813. *** 2000 Years of inter European East-West
Relations. Case study: Romania - The Netherlands. Bucharest,
[s. n. ], 2004.


2. SOCIETATE. ECONOMIE

1814. *Andrei, Diana-Mihaela. The history of the princely
estate of Craiova. AO, 2006, 20, p. 25-30.
1815. Anghel, Gheorghe; Suciu, Viorica. Mărturii ale
practicării plutăritului în Transilvania din antichitate, evul
mediu şi perioada modernă. Rolul oraşului Alba Iulia în istoria
plutăritului (Evidence about practising rafting in Transylvania
in Antiquity, the Middle Ages and Modern times. The role of
Alba Iulia in the history of rafting). Apulum, 2004, 41, p. 367-
386.
1816. Apan, Adrian. Informaţii cu caracter istoric şi
etnografic privind domeniile nobiliare Diosig-Săcuieni
(Historical and ethnographic information regarding the Diosig-
Săcuieni nobility's lands). Biharea, 99-2000, 26-27, p. 157-
213.
1817. Baicu, Ion Şt. ; Apostolache, Mihaela; Apostolache,
Mihai. Doctrine politice trecut şi prezent. Comentarii
(Political doctrines: past and present. Comments). Ploieşti, Ed.
Prahova S. A., 2004, 140 p.
1818. *** Banque Nationale de Roumanie. Bucharest, [s. n.
], 2005, 48 p.
1819. *Bodo, Edith. Propagandă oficială la nivel nobiliar şi
ţărănesc în timpul războaielor napoleoniene (The official
propaganda at the nobiliary and peasant level during the
Napoleonic wars). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 81-86.
1820. Bold, Ion; Drăghici, Manea. Douză secole de
economie rurală şi agrară. Portrete şi semnificaţii (Two
centuries of rural and agrarian economy. Portraits and
significances). Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 724 p.
1821. Bordaş, Liviu. Românii în istoria drumului spre Indii
(Romanians in the history of the way to the Indies). C Lit.,
2005, 138, nr. 1, p. 102-109; nr. 2, p. 97-105.
1822. Bozga, Vasile. Trecut şi activitate. Articole,
personalităţi, comunism (Past and activity. Articles,
personalities, communism). Bucureşti, Ed. Ager-Economistul,
2005.
1823. Buzatu, Gheorghe. A history of Romanian oil. Vol. I-
II. Bucharest, Mica Valahie Publishing House, 2004, 614, 614
p.
1824. *Coman, Ioan. Meşteşugul vărăritului în sate din
Depresiunea Beiuşului (sec. al XVIII-lea, începutul sec. al
XIX-lea) (Chalk processing craft in villages from the Beiuş
valley (18
th
century, beginning of the 19
th
century). Biharea,
2001, 28, p. 53-92.
1825. Cristocea, Spiridon. Disputa dintre boierii Balotă şi
Brătianu pentru stăpânirea moşiei Cacaleţi din satul Şuici,
judeţul Argeş (The dispute between the boyars Balotă and
Brătianu regarding the ownership of the Cacaleţi property,
South of Şuici, Argeş county). Argesis, 2004, 13, p. 245-248.
1826. Dărămuş, Lucian. Analiza fenomenului prostituţiei în
Bucureşti între 1850-1950. Dinamici ale raporturilor dintre
sexe şi construcţii ale diferenţei (Analysis of prostitution in
Bucharest between 1850-1950. Dynamics of sex ratios and
outlining the differences). AŞD, 2006, 2, p. 253-258.
1827. Deca, Roxana. Statutul femeii în societatea
tradiţională românească. Consideraţii pornind de la mărturii
documentare din sec. al XVII-lea şi al XIX-lea (The status of
women in Romanian traditional society. Remarks starting from
documentary evidence of the 17th and 19th century). Oltenia
65
etno., 2004, 12, p. 113-121.
1828. *Emődi, J. Istoria cărămizii în Bihor (The history of
bricks in Bihor county). Crisia, 2006, 34, p. 133-150.
1829. Filitti, Georgeta. Odobescu. BBuc, 2005, 8, nr. 8, p. 7-
9.
1830. Firescu, Victor. Stupăritul în Oltenia - între tradiţie şi
modernitate (Beehiving in Oltenia - between tradition and
modernity). Oltenia etno., 2004, 12, p. 3-9.
1831. Floareş, Dan. Fortificaţiile Ţării Moldovei din
secolele XIV-XVII (Fortresses of Moldavia in the 14
th
-17
th

centuries). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza",
2005, 357 p.
1832. Fodor, Dumitru. Pagini din istoria mineritului (Pages
from the history of mining). Deva, Ed. Infomin, 2005, 456 p.
1833. Ghişa, Vasile V. ; Răgălie, Ştefan; Stoian, Ion.
Relaţiile economice româno-ruse. Experienţe şi oportunităţi
(Romanian-Russian relations. Experiences and opportunities).
Bucureşti, Ed. Expert, 2005, 258 p.
1834. Goia, Ioan Augustin. Consideraţii privind ambianţa
social-economică dintr-o zonă populată prin sistemul
"mutăturilor": Platoul Gheţari, Munţii Apuseni (Remarks
regarding the social and economic background of a populated
area using the "moving" system. The Gheţari Plateau, the
Apuseni Mountains). AMP, 2005, 27, p. 717-726.
1835. Grapini, Floarea. Scurtă cronologie a social-
democraţiei române (Brief chronology of Romanian social-
democracy). Suceava, Ed. Lidana, 2005, 51 p.
1836. Irimea, Mihai. Istoria economiei naţionale (The
history of the national economy). Ploieşti, Ed. Universităţii,
2005, 183 p.
1837. *** Istorie şi societate. Vol. III (History and society).
Coordonatori: Stela Cheptea, Marusia Cârstea, Horea
Dumitrescu. Bucureşti, Ed. Mica Valahie, 2005.
1838. Ittu, Gudrun-Liane. Aspecte ale emancipării femeii
în mediul protestant (luteran) german (săsesc) din
Transilvania, în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul
sec. XX (Aspects of women emancipation in the German
Protestant environment from Transylvania, in the second half
of the 19
th
century and the beginning of the 20
th
century).
AICS, 2005, 12, p. 27-35.
1839. Ivănuş, Gheorghe; Ştefănescu, Ion; Mocuţa, Ştefan-
Traian; Stirimin, Ştefan N. ; Pascu Coloja, Mihai. Istoria
petrolului în România (History of oil in Romania).
Coordonator Gheorghe Ivănuş. Bucureşti, Ed. Agir, 2004, 578
p.
1840. Jivan, Alexandru; Paţac, Filip. Istoria economică a
României (Economic history of Romania). Timişoara, Ed.
Mirton, 2004, 180 p.
1841. Kirson, Ştefan Petre. Casa de Economii şi
Consemnaţiuni (1864-2004) (The Savings Bank (1864-2004).
Bucureşti, s. n., 2004, 599 p.
1842. Lazăr, Dan Mircea. Repertoriul glăjăriilor
transilvănene din secolele XVII-XIX (List of 17
th
-19
th

Transylvanian glass workshops). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 215-
232.
1843. Lumperdean, Ioan. Interferenţe economice moderne
(Modern economic interferences). Cluj-Napoca, Ed. Alma
Mater, 2004, 164 p.
1844. Maravela, Petre. Comisia Europeană a Dunării 1856-
2006 (The Danube European Commission 1856-2006).
MareaN, 2006, 16, nr. 3, p. 12-13.
1845. Miron, Vasile. Familia românească între tradiţie şi
provocările contemporaneităţii (Romanian family between
tradition and contemporary challenges). ÎP, 2005, 21, p. 528-
533.
1846. *Mitu, Narcisa. Domeniul funciar al familiei boiereşti
Otetelişeanu (Land property of the boyar Otetelişeanu family).
AO, 2004, 18, p. 85-94.
1847. Negulici, Dorina. Date noi privind organizarea
meşteşugărească în Ţara Bârsei şi la Rupea (New data about
the craftmanship in Ţara Bârsei and Rupea). Cumidava, 2001-
2002, 25, p. 273-311.
1848. Nicoară, Simona. De la modelul creştin al cumpătării
la dieta alimentară modernă. Marile mutaţii ale structurilor
gustului şi consumului (secolele XVI-XX) (From the Christian
pattern of moderation to the modern diet. Significant
alterations of taste and consume structures - 16
th
-20
th centuries
).
CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 117-130.
1849. Orbán, Iános. Egy erdélyi kastélyleltár 1787-ből (An
inventary of a castle, in 1787). Korunk, 2005, 16, nr. 12, p. 69-
82.
1850. Otiman, Păun Ion. Viaţa rurală a României în secolul
al XX-lea (Rural life in Romania in the 20th century).
Timişoara, Ed. Mirtobn, 2005, 131 p.
1851. Paţac, Filip. Istoria economiei naţionale - manual de
studiu individual (History of the natioanl economym -
handbook of individual study). Timişoara, Ed. Eurostampa,
2004, 90 p.
1852. Petre, George. Navigaţia pe sub podul de la
Cernavodă (Navigation under the Cernavodă bridge). MareaN,
2004, 14, nr. 1, p. 10.
1853. Pintilie, Dan. Capitalul societăţii "Concordia" 1907-
1948 (The capital of "Concordia" company 1907-1948).
Argesis, 2005, 14, p. 553-562.
1854. Popa, Monica; Vasile, Monica. Tradiţie, modernitate
şi continuitate în obştile vrâncene (Tradition, modernity and
continuity in Vrâncea communities). AMP, 2005, 27, p. 681-
694.
1855. Popovici, Florin Bogdan. Consideraţii privind graniţa
şi rolul acesteia în dezvoltarea Branului de Sus (sec. XIV-
XIX) (Considerations about the frontier and its role in the
development of the upper part of Bran 14th-19th century).
Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 467-473.
1856. Prăjinaru, Ioan V. Târgurile din judeţul Botoşani în
cadrul comerţului Moldovei. Studiu de geografie istorică.
Partea I (The fairs in Botoşani county as part of Moldavian
trade. Study of historical geography. Part I). Botoşani, Ed.
Quadrat, 2004, 288 p.
1857. Prepeliuc, Aurel. Elemente introductive referitoare la
plutăritul în Bucovina şi în zonele limitrofe (Introductory
elements referring to rafting in Bukovina and limitrophe
areas). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 169-182.
1858. Puşcaş, Angelica. Particularităţi "obşteşti". Impact şi
evoluţie în economia agricolă tradiţională ("Public" specific
features. Impact and evolution in the traditional agricultural
economy). Studia ge., 2006, 51, nr. 1, p. 63-66.
1859. Rostás, Zoltán. Parcurs întrerupt. Discipoli din anii
'30 ai Şcolii gustiene (Interrupted path. Disciples of the thirties
of the Gustian school). Note de Irina Marmor-Rostás.
Bucureşti, Ed. Paideia, 2006, 519 p.
1860. Roşu, Laurenţiu Ovidiu. Controlul statului asupra
Comunităţii de avere a fostului regiment grăniceresc româno-
bănăţean nr. 13 din Caransebeş (Control of state over the
wealth community of former Romanian-Banat ranger regiment
66
13 from Caransebeş). Banatica, 2005, 17, p. 443-453.
1861. Rovinaru, Flavius. Foreign capital in the Romanian
oil industry. Study on the period 1850-1940. Studia oe, 2005,
50, nr. 1, p. 149-154.
1862. Sisa, József. A szolga és a gyermek a kastély
társadalomban (1840-1914) (The servant and the child in the
social life of the castle). Korunk, 2005, 16, nr. 12, p. 30-37.
1863. Stănilă, Viorel. Avatars of land property in a
Dobrudjan setting: Mihail Kogălniceanu, 1878-2001. RESEE,
2005, 43, nr. 1-4, p. 385-396.
1864. Stănişor, Ioan. Reuniunea meseriaşilor români din
Sălişte (The reunion of the Romanian craftsmen in Sălişte).
Transilvania, 2003, nr. 7, p. 88-98.
1865. Suciu, Ioan P. Jurământul la români. Istoric, reflecţii
şi puncte de vedere (Romanians military oath. History,
opinions and views). BOR, 2003, 121, nr. 1-6, p. 533-536.
1866. *Şcheianu, Ştefania-Virginia. România în circuitul
economic european şi mondial în secolele XIX-XX (Romania
in the European and world economic flow in the 19
th
and 20
th

centuries). SAI, 2005, 70, p. 99-119.
1867. Ştefan, Ilie. Liga Navală Română şi dezvoltarea
spiritului marinăresc la români (Romanian Naval League and
the development of Romanians' sailing spirit). MareaN, 2004,
14, nr. 4, p. 20-21.
1868. Ştefănescu, Sergiu. O moşie "bătrână" - Delenii (An
"Old Estate" - Delenii). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 155-
171.
1869. Şuta, Alina Ioana. Alimentaţia populaţiei rurale din
Transilvania în manualele şcolii primare (Food habits at the
rural population from Transylvania in primary school books).
CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 371-382.
1870. *Ţone, Mihaela; Costache, Brânduşa. Prosperitate
prin siguranţă şi echilibru: Banca Naţională a României
(Prosperity through security and equilibrium: The National
Bank of Romania). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 49-52.
1871. Ujvárosi, T. Industria cherestelei în Grupa Centrală a
Carpaţilor Orientali (The Slat Industry in the Central Group of
the Eastern Carpathians). Studia ge., 2006, 51, nr. 2, p. 145-
154.


3. POLITICĂ INTERNĂ ŞI EXTERNĂ

1872. Bezviconi, G. Contribuţii la istoria relaţiilor româno-
ruse (Contributions to the history of Romanian-Russian
relations). Bucureşti, Ed. Tritonic, 2004, 392 p.
1873. Bulat, Nicolae. Oamenilor noi de la oameni vechi
(From old people to new people). AMP, 2005, 27, p. 451-458.
1874. Buzatu, Ion. Istoria relaţiilor României cu China din
cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre (The history of
the relations between Romania and China, from the ancient
times up to the present). Bucureşti, Ed. Meteor Press, 2005,
224 p; Ed. a II-a: 2005, 368 p.
1875. *** Confluenţe româno-finlandeze. Trei secole de
contacte. 85 de ani de relaţii diplomatice (Romanian-Finnish
confluence. Three centuries of connection. 85 years of
diplomatic relationship). Coordonator: Alexandru Popescu.
Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român, 2005, 312 p.
1876. *** Conservatorismul românesc - concepte, idei,
programe (Romanian conservatorism - concepts, ideas,
programs). Antologie, prefaţă, note introductive, bibliografie şi
indici de Laurenţiu Vlad. Bucureşti, Ed. Nemira, 2006, 288 p.
1877. *** Cultură politică şi comportament electoral în
România în perioada democraţiei parlamentare (1866-1937) -
între specificul naţional şi modelele europene (Electoral
behaviour in Romania during parliamentary democracy (1866-
1937) - between national specific european models). Volum de
studii editat de Sorin Radu. Sibiu, Ed. Universităţii Lucian
Blaga, 2006, 319 p.
1878. *** Cultură politică şi politici culturale în România
modernă (Political culture and cultural policies in modern
Romania). Culegere de studii editată de Alexandru Zub,
Adrian Cioflâncă. Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza", 2005, 445 p.
1879. *Dogaru, Mircea. Românii sau "Românii de răsărit"
(The Romanians or the "Eastern Romanians"). Dac, 2003, nr.
12, p. 6-15.
1880. Dungaciu, Dan. Moldova ante portas (Moladavia ante
portas). Bucureşti, Ed. Tritonic, 2005, 320 p.
1881. *** Istoria prieteniei româno-franceze. Secolele XIX-
XX (History of the Romanian-French friendship - 19
th
-20
th

centuries). Bucureşti, [s. n. ], 2006, 44 p.
1882. Mádly, Loránd. Autonomia saşilor transilvăneni şi
circumscrierea sa juridică până în epoca neoabsolutismului
(The autonomy of Transylvanian Saxons and its judicial
circumscription until neoabsolutism). RB, 2004, 18, p. 299-
303.
1883. Miroiu, Andrei. Balanţă şi hegemonie. România în
politica mondială (1913-1989) (Balance and hegemony.
Romania in the world politics (1913-1989). Prefaţă de Mihail
E. Ionescu. Bucureşti, Ed. Tritonic, 2005, 206 p.
1884. Nicolescu, Gheorghe. România în relaţii
internaţionale. Acţiuni politice şi militare în perioada 1877-
1939 (Romania in international relations. Political and military
actions between 1877-1939). Piteşti, Ed. Universităţii din
Piteşti, 2004, 243 p.
1885. Oşca, Alexandru. România în relaţiile internaţionale
contemporane. Vol. I (1917-1939) (Romania within the
contemporary international relations). Bucureşti, Ed. Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, 2006, 214 p.
1886. Philippi, Paul. Despre istoria Transilvaniei în Evul
Mediu (About the history of Transylvania in the Middle Age).
Saeculum, 2004, 3, nr. 2, p. 90-95.
1887. Platon, Gh. Românii în veacul construcţiei naţionale:
naţiune, frământări, mişcări sociale şi politice, program
naţional (Romanians in the century of national construction:
nation, restlessness, social and political movements, national
program). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2005, 494 p.
1888. Radu, Sorin. Modernizarea sistemului electoral din
România (1866-1937) (The modernization of the elective
system in Romania (1866-1937). Iaşi, Ed. Institutul European,
2005, 284 p.
1889. Răceanu, Mircea. Cronologie comentată a relaţiilor
româno-americane, de la începuturi până la 1989 (Comments
on the chronology of the Romanian-American relations from
the beginnings up to 1989). Bucureşti, Ed. Silex, 2005, 352 p.
1890. Rădulescu, Mugurel. Europa în mişcare. Libera
67
circulaţie a persoanelor în contextul extinderii Uniunii
Europene (Europe on the move. Free circulation of persons in
the context of European Union expansion). Bucureşti, Ed.
Tritonic, 2005, 192 p.


4. BISERICĂ ŞI RELIGIE

1891. Albu, Alin. 30 de ani de la reactivarea scaunului
vlădicesc de Alba Iulia (Thirty years since the re-activation of
the Metropolitan Seat of Alba Iulia). AUA theol., 2005, 5, p.
260-271.
1892. Andea, Susana; Andea, Avram. Transilvania.
Biserici şi preoţi (Transylvania. Churches and priests). Cluj-
Napoca, Ed. Supergraph, 2005, 224 p.
1893. Andrei. Treizeci de ani de la reînvierea Vlădiciei de la
Alba Iulia (Thirty years since the revival of the Diocese in
Alba Iulia). ÎP, 2005, 21, p. 20-25.
1894. *Apati, Cristian. Aspecte privind sursele de venit ale
clerului parohial ortodox din Partium (a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea - primele decenii ale secolului al XIX-
lea) (Aspects regarding the Orthodox clerk's earnings in
Partium (the second half of the 18
th
century - the first decades
of the 19th century). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 87-102.
1895. *Basa, Valeriu. Parohia "Înălţarea Domnului" -
Simeria. File de istorie şi viaţă bisericească (The parish
"Înălţarea Domnului" - Simeria. Pages of church history and
life). Alt B., 2006, nr. 7-9, p. 103-108.
1896. Benedek, Fidél P. Ferences kolostorok. Tanulmányok
(Franciscan monasteries. Studies). Csíkszereda, Pallas-
Akadémia Könyvkiadó, 2005, 269 p.
1897. Berinţan, George. Ceasul din urmă. Consideraţii
privind Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică (The
last minute. Considerations about the Romanian Greek-
Catholic Church). Baia-Mare, Ed. Gutinul, 2005, 96 p.
1898. *** Biserică şi societate. Studii istorice (Church and
society. Historical studies). Coordonatori: Corneliu Pădurean,
Mihai Săsăujan. Arad, Ed. Gutenberg Univers, 2005, 327 p.
1899. Bodó, Márta. A piarista nevelés elvei és gyakorlata
(The Piarist principles and education practices). Ker Sz, 2005,
16, nr. 10, p. 29-32.
1900. Bolea, Nicolae. Biserica Ortodoxă Română din
Transilvania în secolele XV-XVII şi legăturile ei cu patriarhia
ecumenică (The Romanian Orthodox Church from
Transylvania in the 15
th
-17
th
centuries and its relation with the
ecumenic patriarchy). Alba Iulia, Ed. Reîntregirea, 2006, 321
p.
1901. Bolea, Nicolae. Eveniment cu dimensiuni istorice:
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I la Alba Iulia (A historical
event: The Ecumenic Patriarch Bartholomew I in Alba Iulia).
ÎP, 2005, 21, p. 642-650.
1902. Bors-Portik, Hortenzia. Miseruhák (Clerical robes).
Ker Sz, 2006, 17, nr. 6, p. 3-11.
1903. Brusanowski, Paul. Az Erdélyi Ortodox Egyház
történetének periódusai (Historical periods of the Orthodox
Church from Transylvania). Ker Sz, 2006, 17, nr. 10, p. 20-23.
1904. Bunea, Vasile I. Scurt excurs al istoriei generale a
iezuiţilor, apariţia şi activitatea generală a misiunii lor în
România. Viaţa, rezistenţa şi misionarismul comunităţii iezuite
la Gherla, în perioada regimului totalitar comunist (Short
history of the Jesuits, their activity and mission in Romania.
The life, resistence and mission of the Jesuits in Gherla during
the communist regime). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 82-118;
Studia t. cat., 2004, 3, p. 41-61.
1905. Bura, László. A második évszázad (1904-2004): a
szatmári római katolikus egyházmegye kislexikona (The
second century (1904-2004): dictionary of the Roman-Catholic
diocese of Satu-Mare). Csíkszereda, Státus Kiadó, 2003, 230
p.
1906. Buzalic, Alexandru. Unirea cu Roma în viziunea
teologiei greco-catolice (The union with Rome in the Greek-
Catholic theological conception). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p.
75-86.
1907. *Cherciu, Viorel Dorel. Episcopia unită de Lugoj.
Fundaţia Ioan Boros (The Greek-Catholic diocese of Lugoj.
Ioan Boros Foundation). AUVT teol., 2005, 11, p. 101.
1908. *Cherciu, Viorel Dorel. Identitatea ştirbită a unui loc
din Banat - mănăstirea Săraca (The damaged identity of a
place from Banat: the monastery Săraca). AUVT teol., 2006,
12, p. 83-90.
1909. Chifăr, Nicolae. Studii istorice (Historical studies).
Prefaţă de Mircea Păcurariu. Sibiu, Ed. Universităţii Lucian
Blaga, 2005, 193 p.
1910. Chiriac, Aurel. Din calendarul anului "Ştefan cel
Mare - 500" (1504-2004) (The year "Stephen the Great - 500"
(1504-2004). FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 20-26.
1911. Costin, Radu Miron. La 1700 "ne-am întors acasă".
Partea a II-a (In 1700 "we came back home"). Târgu-Lăpuş,
Ed. Galaxia Gutenberg, 2005, 89 p.
1912. Coşa, Anton. Protectoratul catolicilor din Moldova
(Protectorate of the Moldavian Catholics). Carpica, 2004, 33,
p. 134-156.
1913. *** Credinţă, istorie şi cultură la Dunărea de Jos
(Faith, history and culture at the Lower Danube). Se tipăreşte
cu binecuvântarea lui Casian Crăciun. Galaţi, Ed. Episcopiei
Dunării de Jos, 2005, 630 p.
1914. *** Creştinismul, sufletul neamului românesc
(Christianity, the soul of the Romanian people). Făgăraş, Ed.
Agaton, 2004, 258 p.
1915. Damian, Iulian Mihai. Vetus et nova haeresis:
inchiziţia franciscană la hotarul sud-estic al regatului ungar la
jumătatea secolului XV (Vetus et nova haeresis: Franciscan
inquisition at the South-Eastern border of the Hungarian
kingdom in the second half of the 15
th
century). AŞD, 2006, 2,
p. 95-102.
1916. Dan, Ovidiu. Protopopiatul Ortodox Român Reghin
(The Romanian Archbisopric of Reghin). ÎP, 2005, 21, p. 307-
312.
1917. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
Recunoştinţă şi reînnoire. Semnificaţia spirituală şi misionară
a Autocefaliei, Patriarhiei şi a slujirii arhiereşti a Patriarhului
Bisericii Ortodoxe Române (Gratitude and renewal. The
spiritual and missionary significance of Autocephaly and
Patrialchy of the Patriarch of the Romanian Orthodox Church).
Candela M., 2005, 14, nr. 3-4, p. 2-5.
1918. *Debucean, Dragoş. 120 de ani de autocefalie (120
years of autocephaly). AUVT teol., 2005, 11, p. 93-100.
1919. *Debucean, Dragoş. Mănăstirile din Arhiepiscopia
68
Timişoarei (The monasteries from the archbishopric of
Timişoara). AUVT teol., 2006, 12, p. 97-108.
1920. *** Din Arini la Săbăoani (From Arini to Săbăoani).
Roman, s. n., 2004, 96 p.
1921. *Dobrei, Florin. Implicarea B. O. R. în soluţionarea
conflictului bulgaro-constantinopolitan din anii 1870-1945
(The involvement of the Romanian Orthodox Church in the
Bulgarian - Constantinople conflict between 1870-1945). Alt
B., 2006, nr. 7-9, p. 35-44.
1922. Drăgulin, Gheorghe I. Sfântul Dionisie Smeritul şi
Areopagitul în cinstirea şi unitatea spirituală a Europei (The
Saint Dionisie the Pious and the Areopagitus in the honour and
spiritual unity of Europe). Ortodoxia, 2004, 55, nr. 1-2, p. 3-
15.
1923. Dumitran, Daniel. Între toleranţă şi necesitatea
convertirii. Raporturile dintre greco-catolici şi ortodocşi în
Transilvania la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
secolului al XIX-lea (Between tolerance and the need of
convertion. The relations between Greek-Catholics and
Orthodox in Transylvania at the end of the 18
th
century and the
beginning of the 19
th
century). AIGS, 2004, 7, p. 46-65.
1924. Dură, Nicolae. Christianism in Pontic Dacia. The
Scythian Monks (Daco-Roman) and their contribution to the
advance of ecumenical unity and the development of the
European Christian Humanist Culture. RRH, 2003, 42, nr. 1-4,
p. 5-17.
1925. Dură, Nicolae. Reactivarea scaunului mitropolitan al
Tomisului (Reactivation of metropolitan bishop see of Tomis).
Ex Ponto, 2004, 2, nr. 4, p. 171-177; 2005, 3, nr. 1, p. 178-
183; nr. 2, p. 186-191 nr. 3, p. 182-188.
1926. Dură, Nicolae V. 120 de ani de la recunoaşterea
Autocefaliei (1885-2005) şi 80 de ani de la întemeierea
Patriarhiei Române (1925-2005) (120 years since the
acknowledgement of the Autocephaly (1885-2005) and 80
years since the foundation of Romanian Patriarchate (1925-
2005). BOR, 2005, 123, nr. 1-3, p. 444-456.
1927. Dură, Nicolae V. Monahismul din Dacia pontică.
"Călugării sciţi" (daco-romani) şi contribuţia lor la afirmarea
unităţii ecumenice şi la dezvoltarea culturii umanist-creştine
europene (Monachism in Pontic Dacia. "Scythian monks" -
Daco-Romans - and their contribution to the assertion of
ecumenic unity and the development of European Christian
humanistic culture). BOR, 2004, 122, nr. 5-8, p. 347-357; ST,
2004, 46, nr. 3-4, p. 3-14.
1928. Dură, Nicolae V. Scythia Minor (Dobrogea) şi
biserica ei apostolică. Scaunul arhiepiscopal şi mitropolitan al
Tomisului (secolele IV-XIV) (Scythia Minor (Dobruja) and its
apostolic church. The bishop's and metropolitan Seat of Tomis
(4
th
-14
th
centuries). Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică,
2006, 246 p.
1929. *** Episcopia Râmnicului 500 de ani de la înfiinţare
(1503-2003) (The diocese of Râmnic. 500 years since
foundation (1503-2003). Volum îngrijit de Ioan St. Lazăr,
Constantin Cîrstea,. Râmnicu Vâlcea, Ed. Adrianso, 2005, 716
p.
1930. Epure, Ştefan. Monumente de arhitectură populară.
Bisericile de lemn de pe Valea Trotuşului (Popular
architecture monuments. Wood churches from Trotuş Valley).
C. Rom., 2004, 4, nr. 8, p. 22.
1931. Ferro, Teresa. Activitatea misionarilor catolici italieni
în Moldova (sec. XVII-XIX) (The activity of Italian catholic
missionaries in Moldavia (17
th
-19
th
centuries). Bucureşti, Ed.
Academiei Române, 2004, 22 p.
1932. Ferro, Teresa. I missionari cattolici in Moldavia.
Studi storici e linguistici. Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2005,
192 p.
1933. Fireza, George. Unirea de la 1700 şi cum s-au
învrăjbit iarăşi românii? Ediţia a II-a Lugoj, 1921. Ediţia a III-
a, Lugoj, 2006 (The 1700 Union, and how the Romanians
played off each others.). Lugoj, Ed. Solness, 2006, 119 p.
1934. Gheorghe, Radu. Catolicii din judeţul Neamţ, 1552-
1900. Aspecte istorice şi demografice (The Catholics from
Neamţ county, 1552-1900. Historical and demographic
aspects). Piatra Neamţ, Ed. Cetatea Doamnei, 2006, 115 p.
1935. Ghişa, Ciprian. Biserica greco-catolică din
Transilvania (1700-1850). Elaborarea discursului identitar
(The Greek-Catholic Church from Transylvania (1700-1850).
Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 407 p.
1936. Ghişa Ciprian. Purgatoriul şi azima în viaţa teologică
a Bisericii Române Unite cu Roma din Ardeal (Purgatory and
azym in the Transylvanian Greek-Catholic church). SM, 2004,
1, p. 173-200.
1937. Gomboş, Stelian. Românii la Muntele Athos
(Romanians at Mount Athos). FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 38-41.
1938. Groza, Liviu. Biserica strămoşească în Banatul
grăniceresc (Ancestral church in the frontier Banat). Lugoj,
Ed. Nagard, 2005, 168 p.
1939. *Holubeanu, Ionuţ. The Byzantine monachisme in
Schytia Minor - Dobruja in the 14
th
-15
th
centuries. EBPB,
2006, 5, p. 243-289.
1940. *** Iezuiţii şi românii (The Jesuits and Romanians).
Vatra, 2006, 4, p. 2-93.
1941. Ioniţă, Alexandru M. Din viaţa şi activitatea bisericii
strămoşeşti (From the life and activity of traditional church).
Constanţa, Ed. Ex Ponto, 2004, 303 p.
1942. *** Istoria relaţiilor bisericilor creştine în Transilvania.
Vol. I. Comparaţia istoriei bisericilor din punct de vedere al
bisericilor lutherane, reformate, ortodoxe, romano-catolice şi
greco-catolice până la jumătatea secolului al XVIII-lea
(History of the relations between Christian Churches in
Transylvania. Vol. I. Comparing the church history from the
perspective of the Lutheran, Reformed, Orthodox, Roman-
Catholic and Greek-Catholic Churches until the middle of the
18
th
century). Editor Dieter Brandes. Cluj-Napoca, Stúdium
Kiadó, 2006, 241 p.
1943. *** A kolozsvári magyar baptista gyülekezet és a vele
kapcsolatos események naptára (1874-2004) (The calender of
the Hungarian Baptist community from Cluj and of the events
regarding its existence). Szerkesztette Varga János. Cluj-
Napoca, Ed. Risoprint, 2004, 150 p.
1944. *Madgearu, Alexandru. The spreading of
Christianity in the rural areas of post-Roman Dacia (4th-7th
centuries). Archaeus, 2004, 1-4, nr. 8, p. 41-59.
1945. Martiniuc, Narcis. "Merkava" şi carul de foc al lui
Ilie - implicaţii simbolice, biblice şi iconografice ("Merkava"
and the fire cart of Ilie - symbols in the Bible and
iconography). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 29-35.
1946. Márton, József. A tízparancsolat az Erdélyi katolikus
hitvitákban (The Ten Commandments in the debates of the
Transylvanian Catholics). Ker Sz, 2006, 17, nr. 9, p. 6-9.
1947. Máthé, András. Baza şi administrarea economică a
Bisericilor Protestante Maghiare în perioada interbelică
(Economic basis and administration of Hungarian Protestant
Churches during the interwar period).AŞD,2006, 2, p. 465-476.
69
1948. Mămularu, Gheorghe; Mămularu, George. Din
trecutul mănăstirii Cozia (From the past of the monastery
Cozia). Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Gh. M. Speteanu,
2004, 115 p.
1949. *Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe. Vase de sticlă
descoperite în complexe funerare din secolele XV-XIX (Glass
pots discovered in the 15
th
-19
th
centuries burial grounds). CAB,
2003, 6, p. 193-245.
1950. Mărculeţ, Vasile; Mărculeţ, Ioan; Mărculeţ,
Cătălina. Biserica română unită cu Roma (greco-catolică) din
regiunea Mediaşului 1700-2005. Studiu istorico-demografic
(Romanian church united with Rome (Greek-Catholic) from
the Mediaş region 1700-2005. Historical and demographic
study). Bucureşti, [s. n. ], 2005, 96 p.
1951. *** Memoria imaginii. Arhiepiscopia Ortodoxă
Română a Alba Iuliei, trecut şi prezent. Album (Image
memory. The Romanian Orthodox Archbishopric district from
Alba Iulia, past and present. Album). Alba Iulia, Reîntregirea,
2003, 39 p.
1952. Mihoc, Blaga. Valenţele emancipării. Etnie,
confesiune şi civism (The dimensions of emancipation. Ethnic,
confession and civism). Blaj, Ed. Logos '94, 2004, 435 p.
1953. Mişu, Gheorghe. Biserica Adormirii Maicii Domnului
din satul Grădiştea (The church the "Assumption of the
Virgin" from the village Grădiştea). CMV, 2004, nr. 10, p. 6-7.
1954. Moldovanu, Liviu; Şirli, Roxana. Credinţa, temelia
continuităţii româneşti (Faith, the basis of Romanian
continuity). Arad, Ed.Universităţii "Aurel Vlaicu",2003, 253 p.
1955. Moldoveanu, Ioan. Contribuţii la istoria relaţiilor
Ţărilor Române cu Muntele Athos (1650-1863) (Contributions
to the history of the relationship between Romanian
Principalities and Mount Athos (1650-1863). BOR, 2002, 120,
nr. 7-9, p. 247-420.
1956. *Molnár, Lehel B. Az erdélyi unitárius egyház
szerepe az unitárius világszövetség megalakulásában, és
részvétele a szövetség munkájában (The role of Transylvanian
Unitarian Church in founding the world Association of the
Unitarians (IARF). The collaboration between them). ActaT.,
2004, 1, p. 163-170.
1957. Morariu-Andreievici, Silvestru. Proprietăţile
fundaţionale ale bisericii greco-ortodoxe în Bucovina după
istoria aşezămintelor canonice şi legile de stat (The founding
proprieties of the Greek-Orthodox church in Bukovina
according to history canonic settlements and state laws).
Suceava, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor,2004,148 p.
1958. Moraru, Alexandru. Autocefalie şi patriarhie în
Biserica Ortodoxă Română (Autocephaly and patriarchy
within Romanian Orthodox Church). BOR, 2005, 123, nr. 1-3,
p. 403-413.
1959. Moraru, Alexandru. Biserica Ortodoxă Română între
anii 1885-2000. Vol. III (The Romanian Orthodox Church
between 1885-2000). Bucureşti, Ed. Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2006, 822, 480 p.
1960. *Moşneagu, Bogdan. Biserica Ortodoxă Română şi
modernitatea. Procesul secularizării şi caracteristicile sale (The
Romanian Orthodox Church and modernity. The
secularization process and its characteristics). AIICN, 2006,
45, p. 401-416.
1961. Motogna, Macarie. Şematismul Protopopiatului
ortodox român Lăpuş (Shematism of the Romanian Orthodox
Eparchy of Lăpuş). OMar, 2002, nr. 7, p. 319-323.
1962. Muntean, Vasile. Zamolxe în viziunea unor autori
creştini (Zamolxe in the vision of some Christian authors). Alt
B., 2005, 16, nr. 1-3, p. 67-69.
1963. Muntean, Vasile V. Bizanţul şi românii. Cercetare
comparativă privind organizarea mănăstirilor (The Byzantine
Empire and the Romanians. Comparative research regarding
organization of monasteries). Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 238 p.
1964. Muntean, Vasile V. Situaţia preoţilor ortodocşi din
Protopopiatul Sighişoarei (secolele XVIII-XIX) (The case of
Orthodox priests from the Eparchy of Sighişoara (18
th
-19
th

centuries). AŞD, 2006, 2, p. 225-232.
1965. Mureşan, Codruţa Maria; Ştirban, Marcel. Din
istoria Bisericii Române Unite. Biserică. Şcoală. De la
începuturile sale până la 1918 (From the history of the
Romanian Greek-Catholic Church. School. Nation. From its
beginnings to 1918). Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean,
2005, 392 p.
1966. Mureşan, Olimpia; Ghila, Ioana. O veche formă de
manifestare religioasă - pelerinajul (mănăstirile din Sălaj) (An
old form of religious expression - the pilgrimage (Sălaj
monasteries). AMP, 2005, 27, p. 759-767.
1967. *Neagotă, Bogdan. Religie şi religiozitate populară.
Perspective etnologice şi istorico-religioase (Popular religion
and religiosity. Ethnologic and historical-religious
approaches). AIEF, 2003-2004, nr. 14-15, p. 103-126.
1968. Neculce, Ion. O samă de cuvinte. Letopiseţul Ţării
Moldovei de la Dabija-Vodă până la a doua domnie a lui
Constantin Mavrocordat (The chronicle of Moldavia from
Dabija-Vodă up to the second reign of Constantin
Mavrocordat). Ediţie de George Muntean. Bucureşti, Ed.
100+1 Gramar, 2004, 184 p.
1969. Negrea, Romeo. Legăturile monarhiei române cu
biserica în timpul regilor catolici (The relations between
Romanian Monarchy and the Church during the Catholic
Kings). AAM, 2005, 4, p. 177-186.
1970. Netzhammer, Raymund. Antichităţile creştine din
Dobrogea (Christian antiquities from Dobruja). Ediţie de
Alexandru Barnea. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005,
209 p.
1971. Pal, Maximilian. Principii juridice în organizarea
Bisericii Ortodoxe Române la începutul secolului XX
(Juridical principles in the organization of the Romanian
Orthodox Church at the beginning of the 20
th
c.). Lumen Fidei,
2004, 2, nr. 2, p. 150-175.
1972. Panaite, Ovidiu. Autocefalie şi Patriarhie. Patriarhia
Română la ceas aniversar (Autocephaly and Patriarchy. The
Romanian Patriarchy at its anniversary). ÎP, 2005, 21, p. 82-
93.
1973. Pascu, Niculiţă. Protopopiatul Ortodox Alba Iulia de
la încputuri până azi (The Orthodox Archipriest of Alba Iulia
from the beginning up today). ÎP, 2005, 21, p. 262-274.
1974. Paul, Adrian. Sfântul Macarie Pseudo-Egipteanul şi
chestiunea patristică a "celor doi Macarie" (Saint Macarie the
Pseudo-Egyptian and the patristic question of the "two
Macarie"). OMar, 2002, nr. 7, p. 199-220.
1975. Păcurariu, Mircea. Istoria bisericii ortodoxe române.
Vol. II. Ediţia a 3-a (History of the Romanian Orthodox
Church. Vol. II. 3
rd
edition). Iaşi, Ed. Trinitas, 2006, 567 p.
1976. Păcurariu, Mircea. Scurtă istorie a vieţii bisericeşti a
Sibiului până la începutul secolului al XX-lea (Short history of
the church life in Sibiu at to the beginning of the 20
th
c.). RT,
2006, 16, nr. 2, p. 36-46.
1977. Păcurariu, Mircea. Studii de istorie a Bisericii
70
Ortodoxe Române (Studies on the history of the Romanian
Orthodox Church). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005,
542 p.
1978. Pâclişanu, Zenovie. Istoria Bisericii Române Unite
(The history of the Greek-Catholic Church). Ediţie îngrijită
Ioan Tâmbuş. Târgu Lăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg, 2006, 543
p.
1979. Petrescu, Teodosie; Rădulescu, Adrian. Mitropolia
Tomisului. Tradiţie şi actualitate (The Metropolitan See of
Tomis. Traditions and present time). Constanţa, Ed.
Arhiepiscopiei Tomisului, 2004, 190 p.
1980. Pop, Partenie. Protopopiatul Târnăveni - trecut şi
perspective (The Archpiest of Târnăveni - past and future
perspectives). ÎP, 2005, 21, p. 315-323.
1981. Popeangă, Vasile. Eparhia Aradului în perioada
instituţionalizării culturii naţionale 1807-1948 (The Arad
diocese during the foundation of the national cultural
institutions). Arad, Ed. Vasile Goldiş University Press, 2006,
418 p.
1982. Raşcu, Paul Emil. Wood churches of Romania and
Norway. Comparative considerations. EJST, 2005, 1, nr. 3, p.
35-50.
1983. Roman, Viorel. Unirea cu Roma a românilor (The
Romanians' union with Rome). AUR, 2004, 11, nr. 2, p. 365-
373.
1984. *** Romeni e la Santa Sede. Miscellanea di studi di
storia ecclesiastica. A cursa di Ion Cârja, Introduzione
Antonello Biagini. Bucarest-Roma, Ed. Scriptum, 2004, 282 p.
1985. Roşca, Nuţu. Catapeteasma Bisericii episcopale din
Sighetu Marmaţiei (The roof screen of bishop church from
Sighetu Marmaţiei). OMar, 2002, nr. 7, p. 316-319.
1986. Sas, Péter. Kalazanci Szent József ereklyéje
Kolozsváron, az egykori piarista templomban (Saint Joseph's
relics in the Cluj Piarist Church). Ker Sz, 2004, 15, nr. 11, p.
26-27.
1987. Sava, Viorel. Binecredinciosul Voievod al Moldovei
Ştefan cel Mare şi Sfânt - file de sinaxar (The faithful Voivod
of Moldavia Stephen the Great and the Holy - synaxar pages).
ASUIteol.., 2004, 9, p. 37-50.
1988. Sârghie, Anca. Vârste sau trepte ale traducerii textelor
Bibliei în cultura românească (Ages or stages in the translation
of the Bible in the Romanian culture). Transilvania, 2004, 33,
nr. 2-3, p. 30-33.
1989. Sechel, Alexandru. Creştinismul latin-roman al
strămoşilor noştri (The Latin-Roman Christianity of our
ancestors). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2006, 167 p.
1990. Stroe, Geo. Tempus în căutarea lui Zamolxe în
Dacoromânia (Tempus looking for Zamolxe in Daco-
Romania). Bucureşti, Ed. Dacoromână Tempus Dacoromânia
Comterra, 2006, 125 p.
1991. Ştefan, Cristian. Legăturile patriarhilor Chiril Lukaris
şi Dositei al Ierusalimului cu Ţările Române (The
relationships of patriarchs Chiril Lukaris and Dositei of
Jerusalem with The Romanian Principalities). OMar, 2002, nr.
7, p. 221-229.
1992. Ştirbăţ, Gh. A. Crucea la români (The cross at the
Romanians). C Rom., 2005, 5, nr. 4, p. 12-13.
1993. Tătaru, Teresia B. Biserica greco-catolică şi Cavalerii
Ioaniţi. "Our Lady of Damascus" (The Greek-Catholic church
and the Ioanites Knights). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 155-191.
1994. *** Teologie şi spiritualitate la Dunărea de Jos.
Fascicula III (Theology and spirituality at The Lower Danube.
Issue III). Volum tipărit cu binecuvântarea P. S Casian
Crăciun. Galaţi, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, 2004, 450 p.
1995. Tia, Teofil. Transilvania "subiectivă": diversitate
confesională şi culturală ("Subjective" Transylvania:
confessional and cultural diversity). AUA theol., 2004, 4, p.
49-68.
1996. Tocănel, Ioan. Protopopiatul Aiud (The Archpiest of
Aiud). ÎP, 2005, 21, p. 275-290.
1997. Trofin, Liliana. Romanitate şi creştinism la Dunărea
de jos în secolele IV-VIII (Romanity and Christianity at the
Lower Danube in the 4
th
-8
th
century). Bucureşti, Ed.
Universităţii din Bucureşti, 2005, 420 p.
1998. Udişteanu, Dionisie. Seminarul Monahal Neamţu.
Contribuţii la o istorie a şcoalelor călugăreşti (Neamţu
Monachal Seminar. Contributions to a history of monk
schools). Colecţie recuperată, îngrijită şi editată de Mircea
Motrici. Suceava, Ed. Muşatinii, 2005, 308 p.
1999. Ungureanu, Mihai-Răzvan. Convertire şi integrare
religioasă în Moldova la începutul epocii moderne (Religious
convertion and integration in Moldavia at the beginning of the
modern age). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza",
2004, 411 p.
2000. *** Unitatea bisericii. Accente eclesiologice pentru
mileniul III. Biblie şi multiculturalitate II (Church unity.
Ecclesiological aspects for the 3
rd
millenium. Bible and
metaculturality II). Ediţie îngrijită de Radu Preda, Ioan-Vasile
Leb. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2005, 460 p.
2001. Vasilescu, Gheorghe. Autocefalie şi patriarhie -
documentare istorică la un popas aniversar (Autocephaly and
patriarchy - historical documentation at the anniversary). BOR,
2005, 123, nr. 1-3, p. 380-402.
2002. *Vasilescu, Gheorghe. Tradiţii şi speranţe româneşti
la Athos (Romanian traditions and hopes at Mount Athos). MI,
2006, 40, nr. 11, p. 5-10.
2003. Vasiliu, Cezar. Istorie şi Credinţă (History and belief).
Râmnicu-Vâlcea, "Antim Ivireanul", 2004, 449 p.
2004. Vasiliu, Cezar. Istorie şi credinţă. Ediţia a II-a
revizuită şi adăugită (History and faith. 2
nd
revised and added
edition). Cuvânt înainte Ioan Barbu, Prefaţă Remus Rus.
Râmnicu Vâlcea, Ed. "Antim Ivireanul", 2004, 450 p.
2005. Vasiliu, Cezar. Sfinţi neamului românesc (The Saints
of the Romanian people). Târgovişte, Pildner-Pildner, 2002,
189 p.
2006. Vesa, Pavel. Episcopia Aradului. Istorie. Cultură.
Mentalităţi (1706-1918) (The Arad diocese. History. Culture.
Conceptions (1706-1918). Cluj-Napoca, Ed. Presa
Universitară Clujeană, 2006, 740 p.
2007. *** Viaţa religioasă din România. Ediţia a II-a
(Religious life in Romania. 2
nd
edition). Coordonator Adrian
Lemeni, Volum realizat de Florin Frunză, Ştefan Ioniţă.
Bucureşti, Ed. Bizantină, 2005, 256 p.
2008. Zsigmond, Attila. Egyházközségeink a Névkönyvek
tükrében (Our dioceses as reflected by the register office). RSz,
2005, 98, nr. 1, p. 93-109.71
5. ARMATĂ

2009. Avram, Valeriu; Ştefan, Ion. Politica aeriană a
României în primele decenii ale secolului XX (The air policy
of Romania in the first decades of the 20
th
c.). Timişoara, Ed.
Mirton, 2006, 539 p.
2010. Bădălan, Eugen; Arsenie, Valentin; Văduca,
Gheorghe. Eseu despre arta strategică (Essay on the strategic
art). Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 409 p.
2011. Bădălan, Eugen; Băeţelu, Vasile; Laurian, Eugen;
Marin, Gheorghe; Nicuţ, Valeriu; Orzeaţă, Mihail; Paşcu,
Ioan Mircea; Văduva, Gheorghe. Statul Major General,
contribuţii la construcţia Apărării Naţionale (General
Headquarters, contributions to the development of National
Defence). Coordonator Mihail Orzeaţă. Bucureşti, Ed.
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2004, 122 p.
2012. Băeţelu, Vasile; Carp, Cornel; Duţu, Alesandru;
Georgescu, Maria; Ghinoiu, Marin; Ghitaş, Ioan Gavril;
Giurcă, Ion; Hlihor, Constantin; Orezeaţă, Mihail; Oşca,
Alexandru; Otu, Petre; Petrache, Costinel; Popa, Vasile;
Şperlea, Florin; Ungheanu, Alina. Statul Major General
1859-2004. Istorie şi transformare (General Headquarters
1859-2004. History and change). Coordonator Mihail Orzeaţă.
Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2004,
322 p.
2013. Hentea, Călin. Armata şi luptele românilor. Breviar de
istorie militară. Ed. a II-a (Romanians' army and battles. Short
military history). Bucureşti, Nemira, 2004, 304 p.
2014. *** Importanţa Dunării pentru NATO şi Uniunea
Europeană. Culegere de studii (The importance of the Danube
for NATO and thye European Union. Study collection).
Coordonator Constantin Iordache. Bucureşti, Ed. Centrului
Tehnic Editorial al Armatei, 2005, 208 p.
2015. *Ionescu, Mihail E. Construcţia militară românească.
Temeiuri naţionale şi înrâuri străine (1821-1947) (Romanian
military construction. National background and foreign
influences (1821-1947). RIM, 2006, nr. 1-2, p. 1-15.
2016. *König, Carol; Râpă-Buicliu, Dan. Marginalii
privind două piese rare de armament (Comments reagarding
two rare armament pieces). Danubius, 2005, 23, p. 163-166.
2017. Leşcu, Anatol. Românii în armata imperială rusă.
Secolul al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea
(Romanians in Russian imperial army. 18
th
century - first half
of the 19
th
century). Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 232 p.
2018. Maior, Liviu. Romanians in the Habsburg army.
Forgotten Soldiers and Officers. Bucureşti, Military Publishing
House, 2004, 207 p.
2019. *Manaloiu, Daniela. Primele structuri de organizare
militară în judeţul Muscel (1882-1923) (The first military
organizational structures in Muscel county (1882-1923).
OXXI, 2006, 1, nr. 2, p. 66-67.
2020. Marin, Ilie; Stoe, Petre. Creşterea şi descreşterea
structurilor militare în etapele de precriză, pe timpul crizei şi
postcriză (retrospectivă istorică) (Rise and fall of military
structures in precrisis, crisis and postcrisis stages (historical
view). Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei,
2005, 138 p.
2021. Marinescu, Călin. Cenzura poştală militară în
România (1914-1940) (The military mail censorship in
Romania (1914-1940). Bucureşti, Ed. Medro, 2004, 382 p.
2022. Măran, Trinţu; Groza, Liviu. Documente vieneze
referitoare la Banatul grăniceresc (Vienna documents referring
to the border of Banat). Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, 2005,
96 p.
2023. Mocanu, Vasile I. Istoria armatei române. Repere
cronologice. Vol. 1: Din cele mai vechi timpuri până în anul
1821 (History of Romanian army. Chronological marks. Vol.
1: Since earliest times until 1821). Bucureşti, Ed. Universităţii
Naţionale de Apărare, 2004, 458 p.
2024. Moşneagu, Marian. 145 de ani de la crearea Marinei
Militare Române (145 years after the foundation of Romanian
military navy). Tomis, 2005, nr. 10, p. 113-117.
2025. Nicolescu, Lenuţa. Secţia 5 Instrucţie din Statul Major
General (Department 5 training of the General Headquarters).
Document, 2006, 9, nr. 1-4, p. 78-84.
2026. Ochea, Lionede. Comunitatea de informaţii a
României. Tradiţie şi modernitate (The intelligence
community of Romania. Tradition and present). Bucureşti, Ed.
Paco, 2005, 243 p.
2027. Onofreiu, Adrian; Bolovan, Ioan. Contribuţii
documentare privind istoria regimentului grăniceresc
năsăudean (Documentary contributions about the history of the
frontier guards' from Năsăud). Cuvânt înainte de Liviu Maior.
Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2006, 380 p.
2028. *Oprea-Barac, Ionel. Consideraţii privind
determinarea economică a fenomenului militar
(Considerations regarding the economic reasons of military
phenomenon). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 17-18.
2029. Oşca, Alexandru; Ene, Niculae; Carp, Cornel;
Ţucă, Cornel. Sub zodia lui Gutenberg. 85 de ani de la
crearea Tipografiei Ministerului Apărării Naţionale (Under the
sign of Gutenberg. 85 years since the foundation of The
National Defence Minister printing house). Studiu introductiv
şi note de Florin Şperlea, Cornel Ţucă. Bucureşti, Ed.
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2005, 304 p.
2030. *** Pietre de hotar. Vol. 5 (Milestones. Vol. 5).
Coordonatori Constantin Moşincat, Dan Poinar. Oradea, Ed.
Tipo MC, 2005, 408 p.
2031. *** Statul Major al forţelor navale (1860-2005):
tradiţii şi perspective (The Navy Headquarters (1860-2005):
traditions and perspectives). Coordonator Marian Moşneagu.
Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2005,
332 p.
2032. Sucilă, Valentin. Istoria unei transformări. De la
Regimentul 2 Grăniceri Românesc la Brigada 81 Mecanizată
(The history of a change. From 2nd Romanian Regiment of
Frontier Guards to 81st Mechanized Brigade). GMR, 2005, 16,
nr. 4, p. 173-177.
2033. Suciu, Ioan P. Privire repede: Jandarmeria la români
(1850-1949) (Quick glimpse: the Romanian gendarmerie
(1850-1949). DI, 2005, 10, nr. 4, p. 17-23.72
6. STAT, DREPT, INSTITUŢII

2034. Amuza, Ion T. Contribuţii ale bisericii ortodoxe la
formarea vechiului drept românesc (Contributions of the
Orthodox Church to the ancient Romanian law). Bucureşti, Ed.
Sylvi, 2004, 180 p.
2035. Amuza, Ion T. Instituţii juridice româneşti. Istoria
statului şi a dreptului românesc (Romanian juridical
institutions. The history of the Romanian state and low).
Bucureşti, Ed. Sylvi, 2005, 146 p.
2036. Amuza, Ion T. Istoria statului şi dreptului românesc.
Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită (History of Romanian state
and law. 2
nd
revised and added edition). Bucureşti, Ed. Sylvi,
2004, 333 p.
2037. Bitoleanu, Ioan; Atanasiu, Carmen. Istoria
administraţiei (The history of administration). Constanţa, Ed.
Europolis, 2005, 214 p.
2038. Cernea, Emil; Molcuţ, Emil. Istoria statului şi
dreptului românesc. Ed. a III-a (History of the Romanian state
and law). Bucureşti, Ed. Universul Juridic, 2004, 350 p.
2039. Chiş, Ioan. Istoria statului şi dreptului românesc
(History of Romanian state and law). Bucureşti, Ed. A. N. I.,
2004, 212 p.
2040. Dariescu, Cosmin. Istoria statului şi dreptului
românesc (History of Romanian state and law). Iaşi, Ed.
Universitatea " Alexandru Ioan Cuza", 2005, 123 p.
2041. Dworschak, Francisc Ion. Epoca monarhiei în
România. O scurtă istorie (Monarchy epoch in Romania. Brief
history). Bucureşti, Ed. Criterion Publishing, 2004, 256 p.
2042. *** Istoria Curţii de Conturi a României (1864-2004)
(The history of the Court of Decounts of Romania (1864-
2004). Coordonator Bogdan Murgescu. Bucureşti, s. n., 2004,
364 p.
2043. Lifa, Ştefan. Instituţii româneşti şi europene în Evul
Mediu timpuriu. Vol. I-II (Romanian and European
institutions in early Middle Ages. Vol. I-II). Timişoara, Ed.
Aura, 2005, 145 p.
2044. *Mádly, Loránd. Autonomia saşilor transilvăneni şi
circumscrierea sa juridică până în epoca neoabsolutistă
(Autonomy of Transylvanian Saxons and its juridical
circumscription until the neoabsolutist period). RB, 2005, 19,
p. 211-216.
2045. Mangu, Valeriu. Puterea. Categoriile puterii. Teoria
puterii poporului. Puterile excepţionale ale preşedintelui
României. A cincea putere (The power. Categories of power.
Theory of people's power. Exceptional powers of Romania's
president. The 5
th
power). Bucureşti, Ed. Sfera, 2005, 645 p.
2046. Matichescu, Olimpiu. Istoria administraţiei publice
româneşti (History of Romanian public administration).
Bucureşti, Ed. Economică, 2000, 208 p.
2047. Miculescu, Petru; Clipa, Cristian. Istoria instituţiilor
juridice în spaţiul românesc (The history of legal institutions in
Romania). Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 197 p.
2048. Negoiţă, Florin. Istoria statului şi dreptului românesc.
Ed. a II-a (History of the Romanian state and law). Bucureşti,
Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2005, 160 p.
2049. Pál-Antal, Sándor. Marosszéki intézmények és
pecsétjeik a XVI-ik századból 1867-ig (Institution and seals of
the Szekler's Seat Mureş from the 16th century up to 1867).
Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2004, 439 p.
2050. Pál-Antal, Sándor. Székely önkormányzat-történet
(The history of the Szeklers' administration). Marosvásárhely,
Mentor Kiadó, 2003, 488 p.
2051. *** Prima constituţie a României. Ediţie anastatică din
1866 (Romania's first constitution. Anastatic edition from
1866). Cu un studiu introductiv de Doru Neagu. Slatina, Ed.
Fundaţiei "Universitatea pentru toţi", 2006, 40 p.
2052. Racoviţan, Mihai. Administraţia imperială austriacă
în Transilvania 1691-1867 (The Austrian imperial
administration in Transylvania 1691-1867). Sibiu, Ed.
Universităţii "Lucian Blaga", 2004, 132 p.
2053. Rizescu, Oana. "Bătaia la capul scării": imaginea
publică a domnitorului judecător ("The beating on the ladder":
the public image of the prince as a judge). RI, 2006, 17, nr. 1-
4, p. 133-140.
2054. *Roşu, Ovidiu. Organele silvice ale Comunităţii de
Avere a fostului regiment grăniceresc nr. 13 din Caransebeş
(Forest administration of the Wealth Community of former
ranger regiment no. 13 in Caransebeş). AB, 2006, 14-15, nr. 2,
p. 255-272.
2055. Stanomir, Ioan. Libertate, lege şi drept. O istorie a
constituţionalismului românesc (Freedom, law and justice. A
history of the Romanian constitutionalism). Iaşi, Ed. Polirom,
2005, 240 p.
2056. Ştefănescu, Barbu. Sociabilitate rurală, violenţă şi
ritual. Cartea în practicile oblative de răscumpărare a păcii
comunitare, Transilvania, sec. XVII-XIX (Rural sociability,
violence and ritual. The books in the oblative practice for
community peace redemption, Transylvania, 17th-19th
century). Oradea, Ed. Universităţii, 2004, 624 p.
2057. Tudor, Constantin. Administraţia românească în
Cadrilater (1913-1940) (The Romanian administration in the
Quadrilater (1913-1940). Călăraşi, Ed. Agora, 2005, 382 p.
2058. Ţop, Dan. Istoria dreptului şi statului românesc
(History of the Romanian state and law). Târgovişte, Ed.
Bibliotheca, 2005, 320 p.
2059. Văleanu, Sebastian. Repere istorice privind dreptul
muncii (Historical reference points regarding labor law).
Sighetul Marmaţiei, Ed. Echim, 2004, 131 p.
2060. Vîlvoi, Nicolae. Evoluţia dreptului românesc privind
falsificarea documentelor istorice (The evolution of Romanian
law regarding the forging of historical documents). Oltenia,
2004, 15, p. 112-119.
2061. Voicu, Costică. Istoria statului şi dreptului românesc.
Curs universitar (History of the Romanian state and law.
University handbook). Bucureşti, Ed. Sylvi, 2003, 425 p.


7. ARHEOLOGIE VECHE ŞI MEDIEVALĂ

2062. *Amon, Lucian. The archeological research made by
National Military Museum at the "Dealul Morii" site in
Romula (Olt district) in the year 1987. AO, 2006, 20, p. 13-16.
2063. Andriţoiu, Ioan; Popa, Cristian Ioan; Simina,
Nicolae Marcel. Raport de săpătură. Şantierul arheologic
Vinţu de Jos - "Deasupra satului" (jud. Alba) (1994-1998)
73
(Digging report. The archaelogical workyard of Vinţu de Jos -
"Above the villageage" (Alba county) (1994-1998). AMP,
2004, 26, p. 141-192.
2064. Andronic, Mugur; Batariuc, Paraschiva-Victoria;
Hău, Florin; Gogu, Monica; Niculică, Bogdan Petru;
Mareş, Iona. Noi cercetări arheologice de teren în judeţul
Suceava (New archaeological field researches in the Suceava
county). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 117-226.
2065. Angelescu, Mircea. Arheologia preventivă din
România şi contextul european (Preventive archaeology in
Romania and the European context). Bucureşti, Institutul
Naţional al Monumentelor Istorice, 2004, 185 p.
2066. Angelescu, Mircea. Arheologia şi tehnicile de
management (Archaeology and management techniques).
Bucureşti, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, 2004,
90 p.
2067. Anghelinu, Mircea. Evoluţia gândirii teoretice în
arheologia românească. Concepte şi modele aplicate în
preistorie (Evolution of the theoretical thinking in Romanian
archaeology. Concepts and applied methods in prehistory).
Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2003, 375 p.
2068. Ardeu, Adriana; Bălos, Angelica. Cercetări
arheologice la Măgura Uroiului (jud. Hunedoara)
(Archaeologic research in Măgura Uroiului (Hunedoara
county). Cumidava, 2001-2002, nr. 25, p. 67-81.
2069. Avram, Alexandru. Scarlat et Marcelle Lambrino:
notes inédites sur les fouilles d'Histria (1928-1940) récemment
retrouvées. Dacia, 2002-2003, 46-47, p. 185-188.
2070. Batariuc, Paraschiva-Victoria; Hău, Florin.
Necropola medievală de la Siret - punctul C. E. C. (Medieval
necropolis in Siret - C. E. C. landmark). Suceava, 2002-2003,
29-30, nr. 1, p. 363-398.
2071. Bauman, Ionel; Moţei, Florin. Sondajul arheologic
de la Cristian-Măgurice (jud. Braşov) (Archeological Prospect
from Cristian-Măgurice). Cumidava, 2004, 27, p. 15-25.
2072. Bărbat, Ioan Alexandru. Materiale preistorice
descoperite pe teritoriul localităţii Lunca Târnavei (jud. Alba)
(Pre-historical materials discovered at Lunca Târnavei (Alba
county). BCŞS, 2005, 11, p. 13-30.
2073. Beşliu Munteanu, Petre. Sibiu, strada Avram Iancu,
nr. 11 - Studiu arheologic (Sibiu, 11 Avram Iancu str. -
Archaeological study). Corviniana, 2005, 9, p. 139-162.
2074. Beşliu Munteanu, Petre; Blezu, Florin. Restituiri
istorice. Planul fortificaţiei medievale "Turnu Roşu" de la
Boiţa (Historical restorations. The plan of the mediaeval
fortification "Turnu Roşu" from Boiţa). Transilvania, 2003, nr.
4, p. 70-74.
2075. Beşliu, Munteanu Petre; Breazu, Florin. Gropile de
provizii de pe terasa de sus a oraşului medieval Sibiu (The
provision pits on the upper terrace of the medieval town of
Sibiu). Transilvania, 2004, 33, nr. 2-3, p. 139-142.
2076. Boghian, Dumitru; Ursulescu, Nicolae; Catană,
Constantin; Romanescu, Gheorghe; Ignat, Mircea; Mareş,
Ioan; Cotrugă, Vasile; Niculică, Bogdan Petru; Ignătescu,
Sorin. Unele consideraţii privind identificarea şi repatrierea
resurselor utile din zona montană a judeţului Suceava utilizate
în preistorie şi istorie (Some considerations regarding the
identification and the repertorisation of the useful resources
from the mountain area of Suceava used in prehistory and
history). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 135-159.
2077. *Boroneanţ, Vasile. Cercetările de la Domneşti,
judeţul Ilfov, Canalul Dunăre-Bucureşti (Researches in
Domneşti, Ilfov county, The Danube-Bucharest Canal). CAB,
2003, 6, p. 23-46.
2078. *Boroneanţ, Vasile. Consideraţii privind pădurea
îngropată din bazinul Argeşului inferior (Viewpoints regarding
the sunken forest from the Lower Argeş basin). CAB, 2003, 6,
p. 3-21.
2079. Botár, István. A csíkszenttamási csonkatorony 2003.
évi régészeti kutatása (The archaeological research of the
Csonkatorony of Tomeşti in 2003). Cs. Sz. M., 2005, nr. 2, p.
37-54.
2080. Bozu, Ovidiu; Rancu, Dacian. Săpăturile arheologice
de salvare din cadrul proiectului "Alimentare cu apă Berzovia"
comuna Berzovia, judeţul Caraş-Severin (Archaeological
rescuing diggings within "Berzovia water supply" project,
Berzovia village, Caraş-Severin county). Banatica, 2005, 17,
p. 159-200.
2081. *Breazu, Marius; Borşan, Tudor; Maican, Ionuţ.
Aplicaţii ale tehnicilor şi metodelor moderne în cadrul
cercetărilor arheologice de salvare - topografia digitală
(Applications of modern methods and techniques in
archaeological rescuing research - digital topography). PA,
2004, 4, p. 111-128.
2082. Breban, Radu; Şerban, Mihai; Viehmann, Iosif;
Baicoană, Marincaş. Istoria exploatării de guano-fosfat şi a
descoperirii omului fosil din peştera Cioclovina Uscată
(Cioclovina uscată). Ediţia I revizuită (History of guano
phosphate manufacturing and the discovery of the fosile man
in Cioclovina Uscată cave. 1
st
revised edition). Hunedoara, [s.
n. ], 2003, 152 p.
2083. Budui, Vasile; Niculică, B. P. Consideraţii
pedogeografice privind tumulul nr. 2 din necropola tumulară
de tip Komarów-Costişa-Bialy-Potik, de la Adâncata (jud.
Suceava) (Pedogeographical considerations regarding tumuls
no. 2 from the Komarów - Costişa - Bialy-Potik tumular
necropolis type from Adâncata (county of Suceava). CCS,
2002-2003, 8-9, p. 177-185.
2084. Cantacuzino, Gheorghe I. Cercetarea arheologică a
civilizaţiei urbane din Ţara Românească şi perspectivele sale
(Archeaological research of urban civilization in Wallachia
and its perspectives). HU, 2006, 14, nr. 1, p. 3-20.
2085. *Ciobanu, R. Raport preliminar privind cercetările
arheologice de salvare executate la Alba Iulia - Apulum II -
str. Arhim. Iuliu Hossu, nr. 12 (Preliminary report regarding
the archaeological rescuing research performed at Alba Iulia -
-Apulum II - 12 Arhim. Iuliu Hossu st.). PA, 2002, 2, p. 133-
134.
2086. *Ciobanu, R. ; Rustoiu, G. T. Raport preliminar
privind cercetările arheologice de la Alba Iulia - Apulum II -
"Dealul Furcilor" - str. Izvor, f. n. (Preliminary report
regarding the archaeological research at Alba Iulia - -Apulum
II - Dealul Furcilor - Izvor st.). PA, 2002, 2, p. 137-; PA, 2002,
2, p. 137.
2087. *Ciobanu, R. ; Rustoiu, G. T. Raport preliminar
privind săpăturile arheologice de salvare de la Alba Iulia -
Apulum II - Dealul Furcilor - fără nume de stradă (Preliminary
report regarding the archaeological rescuing diggins from Alba
Iulia - -Apulum II - Dealul Furcilor - no street name). PA,
2002, 2, p. 135-136.
2088. *Ciobanu, Radu; Rustoiu, Gabriel. Şantierul
arheologic de la Alba Iulia - Dealul Furcilor (The
archaeological workfield from Alba Iulia - Dealul Furcilor).
PA, 2003, 2, p. 124.
74
2089. *Ciută, M. ; Gligor, A. Raport preliminar asupra
cercetărilor arheologice de la Şeuşa - "Gorgan" (com. Ciugud,
jud. Alba) (Preliminary report on the archaeological research
from Şeuşa - "Gorgan" (vill. Ciugud, Alba county). PA, 2002,
2, p. 149-152.
2090. *Ciută, Marius. Cercetări arheologice sistematice la
Şeuşa - "Gorgan", (com. Ciugud, jud. Alba) (Systematic
archaeologcial research at Şeuşa - "Gorgan", (vill. Ciugud,
Alba county). PA, 2004, 4, p. 129-137.
2091. *Ciută, Marius; Burnichioiu, Ileana; Anghel, Călin.
Raport preliminar privind rezultatele cercetărilor arheologice
de la Sântimbru - "Biserica Reformată" (judeţul Alba),
campania 2003 (Preliminary report regarding the
archaeological research results from Sântimbru - "the reformed
church" (Alba county), the 2003 campaign). PA, 2003, 2, p.
136-137.
2092. *Ciută, Marius Mihai; Dragotă, Aurel. Cercetări
arheologice de descărcare de sarcină arheologică în Alba Iulia,
str. Brânduşei (Lalelelor) (Archaeological rescuing research in
Alba Iulia, Brânduşei (Lalelelor) st.). PA, 2004, 4, p. 188-195.
2093. *Ciută, Marius Mihai; Dragotă, Aurel. Cercetări
arheologice de descărcare de sarcină arheologică în Alba Iulia,
Dealul Furcilor (str. Izvor) (Archaeological rescuing research
in Alba Iulia, Dealul Furcilor (Izvor st.). PA, 2004, 4, p. 196-
201.
2094. *Ciută, Marius Mihai; Dragotă, Aurel. Raport
asupra lucrărilor de descărcare de sarcină arheologică
întreprinse în cadrul sitului arheologic "Apulum" - Q1 Auto
SRL (QMV), Alba Iulia, B-dul Republicii (Report on the
quick rescuing works performed at the achaeological field
"Apulum" - Q1 Auto SRL (QMV), Alba Iulia, Republicii
Bvd.). PA, 2004, 4, p. 156-164.
2095. *Ciută, Marius Mihai; Gligor, Adrian. Raport
preliminar privind rezultatele cercetărilor arheologice de la
Şeuşa - Gorgan, compania 2003 (Preliminary report regarding
the archaeological research results from Şeuşa - Gorgan, the
2003 campaign). PA, 2003, 2, p. 118-121.
2096. *Ciută, Marius-Mihai; Anghel, Călin. Cercetarea
arheologică de la Sântimbru - "Biserica Reformată"
(Archaeological research at Sântimbru - the Reformed
Church). PA, 2004, 4, p. 221-226.
2097. *Corbu, Emilia. Podoabe din aşezări şi necropole
medievale timpurii de la Dunărea de Jos (a doua jumătate a
secolului VIII-secolul XI (Ornaments from early medieval
settings and necropolis from the Lower Danube (the second
half of the 8
th
c-11
th
c). Peuce, 2004, 2, p. 177-190.
2098. Costea, Florea. Ein vor kurzem in Racoşul de Jos,
Kreis Braşov (Kronstadt) gefundener keltischer Gewandnagel.
Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 3-6.
2099. Coşuleţ, Stelian. Săpături arheologice de salvare în
Braşov: strada Mihail Sadoveanu nr. 4 (Archaeologic rescuing
research in Braşov: 4, Mihail Sadoveanu Street). Cumidava,
2001-2002, nr. 25, p. 104-113.
2100. Crandell, Otis Norman. Macroscopic and
microscopic analysis of Chert. A proposal for standardisation
of methodology and terminology. BCŞS, 2006, nr. 12, p. 7-30.
2101. Crăciun, Cristina. O fortificaţie necunoscută din
judeţul Iaşi (An unknown fortification in Iaşi county).
BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1, p. 266-268.
2102. Crăciun, Gino-Mario. Contribuţii la repertoriul
arheologic al judeţului Hunedoara privind perioada dacică
(sec. II î. Hr. - I d. Hr.) (Contributions to the archaeological
repertoir of Hunedoara county regarding the Dacian period
(2nd century BC - 1st century AD). Corviniana, 2005, 9, p.
89-97.
2103. *Crişan, I. ; Fazecaş, G. Săpăturile de salvare din
punctul Oradea - Salca (Archaeological rescuing excavations
from Oradea "Metro"). Crisia, 2006, 34, p. 7-18.
2104. *Dan, Dorin Ovidiu. O contribuţie de arheologie
industrială transilvană. Uzina electrică Sebeş (A contribution
of Transylvanian industrial archaeology. The electricity plant
in Sebeş). PA, 2003, 2, p. 216-226.
2105. Dăvâncă, Diana. Campania din vara anului 2003 de la
Hunedoara - Grădina Castelului (Summer campaign of year
2003 in Hunedoara - The Castle garden). BCIVA, 2004, 3, p.
47-50.
2106. *Dragotă, Aurel; Deleanu, Valentin; Urian,
Cosmin-Marcel; Băbuţ, Isabela; Niţoi, Anca; Ştefu, Viorel;
Brânda, Dan-Sever. Săpături de salvare în cimitrul de la Alba
Iulia - str. Arhimadrit Iuliu Hossu (fostă Brânduşei) (Rescuing
diggings in the cemetery of Alba Iulia - Arhimadrit Iuliu
Hossu st. (former Brânduşei). PA, 2002, 2, p. 38-57.
2107. Dragotă, Aurel; Rustoiu, Gabriel. A grave with
antique perforated coin in Alba Iulia - site Profi. AMCS, 2005,
5, p. 21-26.
2108. *Dragotă, Aurel; Rustoiu, Gabriel. Raport privind
cercetările executate pentru descărcarea de sarcină arheologică
a terenului din str. Calea Moţilor - F. N. (Report on the
research performed for quick archaeological rescuing of the
land in Calea Moţilor st.). PA, 2003, 2, p. 132-133.
2109. *Drâmbărean, Matei. Raport privind săpăturile
arheologice preventive executate în Alba Iulia, str. Brânduşei,
f. n. şi str. Ferdinand I, nr. 20 (Report on the preventive
archaeological diggings at Alba Iulia - Brânduşei st. and 20
Ferdinant I st.). PA, 2004, 4, p. 174-179.
2110. *Drîmbărean, Matei. Raport privind săpătura
arheologică de salvare executată pe terenului d-lui Laurenţiu
Muncelean, situat în Alba Iulia, str. Regimentul V Vânători,
nr. 42 (Report on the rescuing diggings performed on
Laurenţiu Muncelean's land, located on Regimentul V st.). PA,
2003, 2, p. 122-123.
2111. Dvorski, Traian; Madgearu, Alexandru. Cercetările
arheologice din anul 2003 de la Halmyris (Murighiol, jud.
Tulcea) (Archaeological research in 2003 from Halmyris
(Murighiol, Tulcea county). RIM, 2004, nr. 6, p. 55-58.
2112. El Susi, Georgeta. Cercetări arheologice de epoca
bronzului şi hallstattiene în împrejurimile localităţii Iam
(judeţul Caraş-Severin) (Bronze and Hallstatt Age
archaeological research in the surroundings of locality of Iam
(Caraş-Severin). Banatica, 2005, 17, p. 89-106.
2113. Epure, Violeta-Anca. Descoperiri arheologice din
perioada secolelor VI-XI d. Hr. în spaţiul est-carpatic
(Archaeological discoveries during the 6
th
-11
th
centuries AD in
the Est-Carpathian area). CCS, 2006, 12, p. 35-42.
2114. Fodorean, Florin. Evoluţia cercetărilor privind
drumurile din Dacia romană (Research development regarding
the roads in Roman Dacia). RB, 2003, 17, p. 55-68.
2115. Fuioagă, Alexandru. Descoperiri recente de la
"Poiana Cireşului", Piatra Neamţ. Materialul litic (Recent
discoveries at "Poiana Cireşului", Piatra Neamţ. Stone
material). BCŞS, 2005, 11, p. 5-12.
2116. *Gaiu, Corneliu. Vestigii feudale timpurii pe teritoriul
localităţii Archiud (jud. Bistriţa-Năsăud) (Early medieval
traces at Archiud (Bistriţa-Năsăud county). Marisia, 2003, 27,
75
p. 73-78.
2117. Gáll, Erwin. Contribuţii privind elaborarea sistemului
cronologic al descoperirilor funerare din secolul X în bazinul
transilvan (Contributions regarding the elaboration of the
chronological system of the 10th century funerary discoveries
in the Transylvanian basin). EN, 2002, 12, p. 289-312.
2118. Gogâltan, Florin. Centru şi periferie. Între teorie şi
realitate arheologică (Central and marginal. Between theory
and archaeological reality). RB, 2004, 18, p. 39-62.
2119. Haimovici, Sergiu. Caracteristicile unui cep al
cornului de bos primigenius, găsit într-o groapă din zona curţii
domneşti de la Suceava, alături de materiale arheologice datate
sec. XVI-XVII (Characteristics of "bos primigenius" found in
a ditch near the fortress from Suceava, together with other
archaeological artefacts). ANB, 2005, 12, nr. 1, p. 73-78.
2120. Hânceanu, George Dan. Căniţe cu semne din
aşezarea de la Roşiori-Dulceşti (Engraved pottery from the
settlement of Roşiori-Dulceşti). Carpica, 2005, 34, p. 115-122.
2121. *Inel, C. ; Drâmbean, M. ; Gligor, A. ; Dragotă, A. ;
Ciobanu, R. ; Rustoiu, G. T. ; Dan, D. O. Raport preliminar
privind cercetările arheologice de la Alba Iulia - Apulum II -
Stadion (Preliminary report regarding the archaeological
research at Alba Iulia - -Apulum II - the Stadium). PA, 2002,
2, p. 142-145.
2122. *Inel, Constantin. Raport preliminar de cercetare
arheologică pe terenul amplasat în Alba Iulia, str. Crişanei f. n.
(Preliminary report of archaeological research in Alba Iulia -
Crişanei st.). PA, 2004, 4, p. 171-173.
2123. *Inel, Constantin. Raport preliminar de cercetare
arheologică pe terenul amplasat în Alba Iulia str. Izvorului f. n.
(Preliminary report of archaeological research in Alba Iulia -
Iyvorului st.). PA, 2004, 4, p. 202-206.
2124. *Inel, Constantin; Deleanu, Valentin. Raport
preliminar de cercetare arheologică pe terenul amplasat în
Alba Iulia, str. Lalelelor f. n. (Preliminary report of
archaeological research in Alba Iulia - Lalelelor st.). PA, 2004,
4, p. 180-187.
2125. Ivanciuc, Teofil. Descoperiri arheologice inedite în
Ţara Maramureşului (Archaelogical findings in Maramureş).
AMMar, 2005, nr. 3, p. 277-284.
2126. Jozsa, Andreea; Neaţu, Călin. Un nou punct
arheologic situat în hotarul comunei Satchinez (jud. Timiş) (A
new archaeological site at the border of village Satchinez
(Timiş county). PB, 2005, 4, p. 95-106.
2127. Kacsó, Carol. Contribuţii la topografia arheologică a
Depresiunii Lăpuşului. Descoperirile de la Suciu de Sus şi
împrejurimi (Contributions to the archaeological topography
of Depresiunea Lăpuşului. The discoveries from Suciu de Sus
and surroundings). RB, 2003, 17, p. 45-54.
2128. Kacsó, Carol. Contribuţii la topografia arheologică a
judeţului Sălaj (Contributions to the the archaeological
topography of Sălaj county). AMP, 2004, 26, p. 77-87.
2129. Kacsó, Carol. Mărturii arheologice (Archaeological
testimonies). Baia Mare, Ed. Nereamia Napocae, 2004, 212 p.
2130. Lazarovici, Gh. ; Merlini, Marco; Maxim, Zoia;
Lazarovici, Magda. Şantierul arheologic Parţa. Casa
Cerbului. 1-15 iulie 2005 (Archaeological workfield at Parţa.
The Deer House. July 1-15, 2005). PB, 2005, 4, p. 27-72.
2131. Luca, Sabin Adrian. Arheologie şi istorie (I).
Descoperiri din judeţul Caraş-Severin (Archaeology and
history (I). Dscoveries in Caraş-Severin county). Bucureşti,
Ed. Economică, 2004, 240 p.
2132. Luca, Sabin Adrian. Arheologie şi istorie. Vol. II:
Descoperiri din Banat. Vol. III: Descoperiri din judeţul
Hunedoara (Archaeology and history. Vol. II: Discoveries
from Banat. Vol. III: Discoveries in Hunedoara county). Editor
Sabin Adrian Luca. Bucureşti, Ed. Economică, 2005, 526, 373
p.
2133. Luca, Sabin Adrian. Descoperiri atheologice din
Banatul românesc. Repertoriu (Archaeologic discoveries in
Romanian Banat). Sibiu, Ed. Altip, 2006, 359 p.
2134. Luca, Sabin Adrian. Repertoriul arheologic al
judeţului Caraş-Severin (Archaeological repertoire of the
Caraş-Severin county). Cu contribuţii de Ioan Marian Ţiplic,
Cosmin Suciu, Editor Sabin Adrian Luca. Bucureşti, Ed.
Economică, 2004, 261 p.
2135. Luca, Sabin Adrian. Repertoriul arheologic al
judeţului Hunedoara (The archaeologic index of Hunedoara
county). Alba Iulia, Ed. Altip, 2005, 237 p.
2136. Luca, Sabin Adrian; Roman, Cristian; Diaconescu,
Dragoş; Ciugudean, Horia; El Susi, Georgeta; Beldiman,
Corneliu. Cercetări arheologice în peştera Cauce (sat Cerişor,
comuna Lesele, judeţul Hunedoara) (Archaeological research
in the Cauce cave (II) (vill. Cerişor, Hunedoara county). Sabin
Adrian Luca, Editor:, Diana Stancz, Cu contribuţii de.
Bucureşti, Ed. Economică, 2005, 254 p.
2137. Manea, Cristian; Pădurean, Ovidiu. Şantierul
arheologic Rogova. Campania 2005 (Rogova archaeological
workfield. the 2005 campaign). Drobeta, 2005, 15, p. 47-56.
2138. *Marcu Istrate, Daniela; Istrate, Angel. Şantierul
arheologic de la Alba Iulia, Catedrala Romano-Catolică şi
Palatul Episcopal (The archaeological workfield at Alba Iulia,
Roman-Catholic cathedral and the Episcopal palace). PA,
2003, 2, p. 143-135.
2139. *Marcu Istrate, Daniela; Istrate, Angel; Tănase,
Daniela; Szöcs, Peter Levente. Raport preliminar de
cercetare privind şantierul Alba Iulia - Catedrala Romano-
Catolică şi Palatul Episcopal - str. Mihai Viteazul nr. 21
(Preliminary report of research regarding the Alba Iulia
workfield - Roman-Catholic cathedral and Episcopal palace -
21 Michael the Brave st.). PA, 2002, 2, p. 146.
2140. *Mare, Mircea; Cedic, Valentin. Cercetările
arheologice de la Herneacova-Cetate (or. Recaş, jud. Timiş).
Campaniile 2004-2005 (Archaeological excavations at
Herneacova-Cetate (Timiş county). The 2004-2005
campaigns). AB, 2004-2005, 12-13, p. 633-636.
2141. Matei, Mircea D. ; Asăvoaie, Costică; Sion,
Gheorghe; Chiriac, Laurenţiu; Predoi, Veronica; Josanu,
Vitalie. Investigaţiile arheologice sistematice de la "Curţile
Domneşti" - Vaslui din anii 1998-2002 (The Archaeologycal
researches from Vaslui Princely Residences betrween 1998-
2002). AMM, 2001-2003, 22-23, nr. 1, p. 83-129.
2142. *Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe. Cronica
cercetărilor arheologice din Bucureşti (1999-2004) (Chronicle
of archaeological research in Bucharest (1999-2004). CAB,
2003, 6, p. 289-314.
2143. *Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe; Căpăţână Dan;
Boroneanţ, Vasile; Palincaş, Nona; Măgureanu, Andrei.
Săpături arheologice de salvare la Pantelimon (2004)
(Archaeological rescuing diggings in Pantelimon (2004). CAB,
2003, 6, p. 83-172.
2144. *Mărţiş, Florentina; Popescu, Octavian. Studiu
tipologic al inventarului litic cioplit şi şlefuit de la Sânandrei,
nivelul IV, 2004 (Typological study of the cut and polished
76
lithics from Sânandrei (Timis county) 1994 campaign - level
IV). AB, 2004-2005, 12-13, p. 57-80.
2145. Micle, Dorel. Despre prospecţiunile arheologice
aeriene (On archaeological research by plane). SIAr, 2005, 1,
p. 4-27.
2146. *Moga, V. ; Rustoiu, G. T. Raport preliminar privind
cercetările arheologice de la Alba Iulia - Apulum II - str. 1
Decembrie 1918, nr. 30 (Preliminary report regarding the
archaeological research at Alba Iulia - -Apulum II - 30, 1
Decembrie st.). PA, 2002, 2, p. 141.
2147. *Moga, Vasile. Însemnări privind primele investigaţii
arheologice sistematice de la Alburnus Maior (The first
sytematic archaeological research in Alburnus Maior). Dac,
2002, nr. 9, p. 28-29.
2148. *Moga, Vasile. Raport preliminar privind săpăturile
arheologice de la Alba Iulia castrul Apulum - Porta principalis
dextra (Preliminary report regarding the archaeological
diggings from Alba Iulia Apulum castrum - Porta principalis
dextra). PA, 2002, 2, p. 130.
2149. *Moga, Vasile; Inel, Constantin. Raport privind
săpătura arheologică de salvare Alba Iulia - str. Aurel Vlaicu,
nr. 23, proprietar Stanciu Florin (Report on the archaeological
rescuing diggings at Alba Iulia - 23 Aurel Vlaicu st., owner
Stanciu Florin). PA, 2003, 2, p. 125.
2150. *Moga, Vasile; Inel, Constantin. Raport privind
săpătura arheologică de salvare Alba Iulia - str. Republicii, nr.
66, finanţator Rompetrol Downstream S. A. Bucureşti (Report
on the archaeological rescuing diggings at Alba Iulia - 66
Republicii st., financer Rompetrol Downstream S. A.
Bucureşti). PA, 2003, 2, p. 126-127.
2151. Morariu, Vasile V. Arheometrie şi personalităţi din
România. Comemorarea lui Constantin şi Hadrian Daicoviciu
(Archeometry and personalities from Romania. Celebration of
Constantin and Hadrian Daicoviciu). Tibiscum, 2005, 12, p.
151-155.
2152. Nemeth, Eduard; Bozu, Ovidiu. Noile săpături din
castrul roman de la Vărădia - "Pustă" (jud. Caraş-Severin)
(New diggings from the Roman castrum of Vărădia - "Pustă"
(Caraş-Severin county). Banatica, 2005, 17, p. 201-210.
2153. Niculescu, Gheorghe Alexandru. Archaeology,
nationalism and "The history of the Romanians" (2001).
Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 99-124.
2154. Niţoi, Anca; Pop, Răzvan C. Observaţii privind
cercetările arheologice din centrul istoric al Sibiului - Casa
parohială romano-catolică (Observations regarding the
archaeological research in the historical downtown of Sibiu -
Roman-Catholic vicarage). Corviniana, 2005, 9, p. 195-209.
2155. Niţu, Florina; Şeulean, Ana Maria. Evidenţa
statistică şi prelucrarea materialului ceramic pe şantierul
arheologic de la Miercurea Sibiului - "Petriş" (Statistic
evidence and ceramic material analysis at Miercurea Sibiului -
"Petriş" archeological field training course). BCŞS, 2006, nr.
12, p. 31-40.
2156. *O'Shea, John M. ; Barker, Alex W. ; Sherwood,
Sarah; Szentmiklosi, Alexandru. New archaeological
investigations at Pecica-Şanţul Mare. AB, 2004-2005, 12-13, p.
81-110.
2157. Olaru Nenati, Lucia. O coincidenţă tulburătoare la
Ipoteşti (A thrilling coincidence at Ipoteşti). BBuc, 2005, 8, nr.
1, p. 5-7.
2158. *Panait, Panait I. Arheologia Cotrocenilor
(Archaeology of Controceni). CAB, 2003, 6, p. 247-269.
2159. *Paul, I. ; Ciută, M. ; Rustoiu, G. T. ; Mazăre, P. ;
Florescu, C. ; Gligor, M. Raport asupra rezultatelor săpăturii
de salvare efectuate în cadrul sitului arheologic de la Alba
Iulia - Lumea Nouă, punctul "Ferma Romano-Catolică"
(Report on the results of the rescuing diggings at the
archaeological site from Alba Iulia - The New World, location
"Roman-Catholic farm"). PA, 2002, 2, p. 127-129.
2160. *Paul, I. ; Gligor, Mihai; Florescu, Cristian. Raport
asupra săpăturilor de eliberare de sarcină istorică efectuate în
situl arheologic de la Alba Iulia - Lumea Nouă (Report on the
rescuing diggings performed at the archaeological site at Alba
Iulia). PA, 2003, 2, p. 114-117.
2161. *Paul, Iulian; Ursuţiu, Adrian; Rustoiu, Gabriel T.
Sondaje arheologice la Miceşti Cigaşe, judeţul Alba
(Archaeological digging tests at Miceşti Cigaşe, Alba county).
PA, 2002, 2, p. 9-24.
2162. *Paul, Iuliu; Gligor, Mihai; Florescu, Cristian.
Cercetări arheologice preventive efectuate pe teritoriul
judeţului Alba în anul 2004 (Preventive archaeological
research performed on the territory of the Alba county in
2004). PA, 2004, 4, p. 138-146.
2163. *Petrov, Gheorghe; Scrobotă, Paul. Biserica
Adormirea Maicii Domnului din Livezile, jud. Alba. Raport
preliminar de cercetare arheologică (The Assumption of the
Virgin Mary Church from Livezile, Alba county. Preliminary
report of arcaheological research). PA, 2003, 2, p. 139-142.
2164. *Petrov, Gheorghe; Scrobotă, Paul. Cercetările
arheologice de la Lopadea Veche, com. Mirăslău, jud. Alba -
Ruina bisericii medievale româneşti - campaniile 1995-1996,
2002 (Archaeological research from Lopadea Veche, vill.
Mirăslău, Alba county - the ruin of medieval Romanian church
- 1995-1996, 2002 campaigns). PA, 2002, 2, p. 147-148.
2165. Pinter, Zeno Karl. Casa din strada Vopsitorilor nr. 13
(Sibiu). Sondaje arheologice (The house in 13, Vopsitorilor
Street, Sibiu, archaeological research). SUCH, 2004, 1, p. 55-
64.
2166. *Popa, Cristian I. ; Bounegru, George. Raport
asupra săpăturii de salvare de la Alba Iulia - str. Oborului, nr.
12 A (Report on the rescuing diggings at Alba Iulia - 12 A
Oborului st.). PA, 2004, 4, p. 165-170.
2167. *Popa, Cristian I. ; Bounegru, George; Mihai, Paul
A. Raport asupra săpăturii de salvare de la Alba Iulia - str.
Brânduşei, f. n. (Report on the rescuing diggings at Alba Iulia
- Brânduşei st.). PA, 2004, 4, p. 150-155.
2168. *Popa, Cristian I. ; Mihai, Paul; Bounegru, George.
Raport asupra săpăturii de salvare de la Alba Iulia, B-dul
Horea, nr. 22 (Report on the rescuing diggings at Alba Iulia -
22. Horea Bvd.). PA, 2004, 4, p. 207-216.
2169. *Popa, Cristian I. ; Plantos, Cristinel; Deleanu,
Valentin. Raport privind cercetările arheologice de la Cetea
(com. Galda de jos, jud. Alba) (Report regarding the
archaeological research from Cetea (vill. Galda de jos, Alba
county). PA, 2004, 4, p. 138-146.
2170. Popa, Ioan Cristian; Simina, Nicolae-Marcel.
Cercetări arheologice la Lancrăm - "Glod" (Archaeological
research in Lancrăm - "Glod"). Contribuţii de Radu Totoianu,
Dan Anghel, Ovidiu Ghenscu. Alba Iulia, Ed. Ulise, 2004,
232 p.
2171. *Rădulescu, Alexandru. "Castelul Huniade" -
Timişoara - sondajul arheologic din anul 1980 (An
arheological prospect of the Huniade Castle of Timişoara -
1980). AB, 2006, 14-15, nr. 2, p. 11-42.
77
2172. Rişcuţa, Nicolae Cătălin. Noi cercetări arheologice şi
câteva consideraţii privind complexul ecleziastic de la Strei
(jud. Hunedoara) (New archaeological research and some
remarks regarding the church complex in Strei (Hunedoara
county). Apulum, 2004, 41, p. 337-366.
2173. Rotar, Gabriel; Diaconescu, Dragoş; Roman,
Cristian C. Contribuţii la repertoriul arheologic al comunei
Laslea (jud. Sibiu) (Contributions to the archaeological
repertory of village Laslea (Sibiu county). BAM, 2006, 1, nr. 1,
p. 31-66.
2174. Rotaru, Marin; Gherghe, Gheorghe. Descoperiri din
evul mediu în partea de sud-est a judeţului Vaslui (Middle
Ages discoveries in the South-East of Vaslui country). AMM,
2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 54-57.
2175. Rus, Răzvan; Stîngă, Mihai. Noi descoperiri
arheologice întâmplătoare pe teritoriul judeţului Mehdinţi
(New accidental archaeological discoveries on the territory of
Mehedinţi county). Drobeta, 2005, 15, p. 134-135.
2176. *Rustoiu, G. T. Raport preliminar privind cercetările
arheologice de la Alba Iulia - Apulum II - sector: Dealul
Furcilor - fără nume de stradă (Preliminary report regarding
the archaeological research at Alba Iulia - -Apulum II - Dealul
Furcilor - no street name). PA, 2002, 2, p. 140.
2177. *Rusu-Bolindeţ, V. Raport preliminar de cercetare
arheologică privind şantierul Alba Iulia - str. Munteniei, nr.
15-17 (sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii)
(Preliminary report of archaeological research regarding the
Alba Iulia workfield - 15-17 Munteniei st. (headquarters of the
consular governor of the three Dacia). PA, 2002, 2, p. 131-132.
2178. *Sfrengeu, Florin. Săpăturile arheologice din 2001-
2002 de la Biharea - cetatea de pământ (zona de sud)
(Archaeological diggings between 2001-2002 at Biharea - the
Ground Walled Fortress (Southern zone). AUO ist. arh., 2004,
nr. 14, p. 11-17.
2179. Spânu, Daniel. Campania Zimnicea 1924 - informaţii
restituite. Cercetările arheologice conduse de I. Andrieşescu pe
situl "Cetate" (Zimnicea campaign 1924 - redeemed
information. Archaeological research conducted by I.
Andrieşescu on the "Cetate" site). Argesis, 2005, 14, p. 117-
173.
2180. *Stan, Adina Daniela. Scurt istoric al cercetărilor
arheologice de la Roşia Montană din perioada 2000-2003
(Short history of the archaeological research in Roşia Montană
between 2000-2003). MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 1-4, p. 78-82.
2181. Stăniloiu, Călin. Şantierul arheologic de la Roşcani
(jud. Hunedoara), campaniile 2002-2003 (Archaeological
work-site from Roşcani (Hunedoara county), the 2002-2003
campaigns). BCIVA, 2004, 3, p. 43-46.
2182. Suceveanu, Alexandru. 170 années d'archeologie en
Roumanie. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 11-18.
2183. Székely, Zsolt. Contribuţii la dezvoltarea culturii
Boian în sud-estul Transilvaniei în lumina noilor cercetări
arheologice efectuate la Turia şi Brăduţ (jud. Covasna)
(Contributions to the Boian culture in South-East
Transylvaniae as a result of the new archaeological research in
Turia and Brăduţ (Covasna county). Cumidava, 2001-2002, nr.
25, p. 3-14.
2184. *Szentmiklosi, Alexandru. Cercetările arheologice de
salvare de la Deta-Dudărie. Expoziţie temporară
(Archaeological rescuing research from Deta-Dudărie.
Temporary exhibition). AB, 2004-2005, 12-13, p. 615-618.
2185. *Szentmiklosi, Alexandru. Cercetările arheologice de
salvare din anul 2005 de la Deta-Dudărie. Raport preliminar de
săpătură (Rescue archaeological excavations at Deta-Dudărie.
Preliminary report of excavation). AB, 2004-2005, 12-13, p.
637-656.
2186. *Szentmiklosi, Alexandru. Materiale aparţinând
culturii Cruceni-Belegis descoperite în hotarul localităţii
Dragşina (jud. Timiş) (Materials belonging to the Cruceni-
Belegis culture discovered at the boundaries of locality
Dragşina (Timiş county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 111-126;
În lb. engleză, Banatica, 2005, 17, p. 75-88.
2187. *Szentmiklosi, Alexandru; Timoc, Călin. Cercetările
arheologice de la Foeni-Selişte (jud. Timiş). Raport preliminar
(Archaeological research from Foeni-Selişte (Timiş county).
Preliminary report). AB, 2004-2005, 12-13, p. 657-676.
2188. Sztancs, Diana. Consideraţii privind arheologia
informatizată (Considerations regarding computerized
archaeology). BCIVA, 2004, 3, p. 33-36.
2189. *Teodor, Eugen S. Raport asupra materialului
ceramic de secol VI, rezultat în săpăturile de salvare din
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9 (Report on the 6
th
century
ceramic material, as a result of the rescuing diggings in
Bucharest, 9 Calea Victoriei). CAB, 2003, 6, p. 181-192.
2190. *Tomegea, George. Istoricul cercetărilor cu privire la
necropolele de tip Mediaş din Transilvania (History of the
research on the Mediaş type necropolis from Transilvania).
BCM, 2004, 3, p. 5-8.
2191. Ţeicu, Dumitru; Rancu, Dacian. Descoperiri
arheologice în hotarul satului Ersig (Archaeological
discoveries at the borders of village Ersig). Banatica, 2005,
17, p. 288-303.
2192. Vizauer, Victor V. Aşezări nefortificate medievale
timpurii (secolele VI/VII-IX/X) de pe teritoriul Transilvaniei:
schiţă a istoricului cercetărilor (Early medieval unfortified
settlements (6/7th-9/10th centuries) in Transylvania: plan of
the history of research). AŞD, 2005, 1, p. 136-144.
2193. Vizauer, Victor V. Mileniul I p. Chr. şi începutul
mileniului II în depresiunea Maramureş (An archaeological
catalog for Maramureş in the First millenium A. C. and at the
beginning of the second millenium). SM, 2004, 1, p. 51-68.
2194. Voznyi, Ihor. Izvoare arheologice privind vestigiile
credinţelor păgâne în cultura spirituală a populaţiei Bucovinei
de nord (sec. XII - prima jumătate a sec. XIII) (Archeological
sources regarding the pagan's faith vestiges in the spiritual
culture of Northern Bukovina's inhabitans (12
th
century - first
half of the 13
th
century). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 187-193.
2195. Zaharia, Eugenia. Despre arheologie, istorie, muzee
(About archaeology, history, museums). Zargidava, 2006, nr.
5, p. 211-215.

78
8. PERSONALITĂŢI

a. POLITICE, ECONOMICE ŞI MILITARE

2196. Apostol, Vasile. Slavă eroilor băcăuani (Laudatio for
Bacău's heroes). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2002, 233 p.
2197. Banu, Florian. Fişe biografice ale unor ofiţeri
superiori de Securitate (Biographic files of some high rank
officers of Securitate). CB, 2006, nr. 2, p. 96-109.
2198. Borandă, Georgeta. Two Commanders of the
Romanian Danubian Military Fleet: Anton and Nicolae
Barbieri. RNMY, 2004, 7, p. 103-107.
2199. Buzatu, Gh. Hitler, Stalin, Antonescu. Ploieşti, Ed.
Ploieşti- Mileniul III, 2005, 580 p.
2200. *Cetean, Daniela. Destine paralele: Alexandru Ioan
Cuza şi Carol I (Parallel destinies: Alexandru Ioan Cuza and
Charles I). Dac, 2006, nr. 25, p. 35-36.
2201. Crişan, Radu Mihai. Înduşmăniţii au acelaşi crez.
testamentele politice ale lui Ion Antonescu şi Corneliu Zelea
Codreanu (The enemies share the same belief. The political
testaments of Ion Antonescu and Corneliu Zelea Codreanu).
Bucureşti, Ed. Cartea Universitară, 2005, 48 p.
2202. Crişan, Radu Mihai. Moţa şi Marin - testamentele lor
politice (Moţa and Marin - their political wills). Bucureşti, Ed.
Cartea Universitară, 2006, 48 p.
2203. Dan, Petre. Preşedinţii Adunării Deputaţilor şi ai
Senatului României 1862-2004: mică enciclopedie (The
presidents of the Deputy Assembly and Romania's Senate
1862-2004: a brief encyclopedia). Bucureşti, Ed. Meronia,
2004, 301 p.
2204. Dicu, Paul I. Momente şi personalităţi din istoria
modernă a României: vizita domnitorului Cuza la Leordeni-
Argeş (1863); Parlamentari de Argeş (1866-1907) (Moments
and personalities in the modern history of Romania: visit of
domnitor Cuza at Leordeni-Argeş (1863); parliamentaries of
Argeş (1866-1907). Argesis, 2005, 14, p. 521-532.
2205. Dima, Romus. Premierii României 1862-2004. Vol. I
(Romania's prime-ministers. 1862-2004. Vol. I). Bucureşti,
Ed. România în lume, 2005, 302 p.
2206. Dworschak, Francis. King Ferdinand, Queen Mary
and the Western Mass Media. RIC, 2006, 1, nr. 1, p. 12-17.
2207. Gafiţa, Vlad. Divergences politiques entre Iancu
Flondor et Ion Nistor concernant le probleme du rythme de
l'intégration de la Bucovine dans le royaume de la Roumanie
(Differences between Iancu Flondor and Ion Nistor concerning
the problem of the integration of Bukovina in the Romanian
kingdom). CCS, 2005, 11, p. 103-109.
2208. Gârbaci, Fredy. Carol Mircea de Hohenzollern al
României contra lui Mihai I de România (Carol Mircea of
Hohenzollern of Romania, against Michael 1
st
of Romania).
Bucureşti, Ed. H. G., 2004, 304 p.
2209. Gheorghe, Constantin. Miniştii de interne în
Parlamentul României (Ministers of interior in the Parliament
of Romania). Bucureşti, Ed. Ministerului Administraţiei şi
Internelor, 2004, 580 p.
2210. Goia, Vistian. Destine parlamentare. De la Mihail
Kogălniceanu la Nicolae Titulescu (Parliamentary destinies.
From Mihail Kogălniceanu to Nicolae Titulescu). Cluj-
Napoca, Ed. Dacia, 2004, 252 p.
2211. Gonţ Topor, Nicolae; Manolescu, Cornel; Păun,
Elena. Premierii României de la Cuza până azi (The Prime
Ministers of Romania from Cuza up to the present). Slatina,
Ed. Universitatea pentru Toţi, 2004, 116 p.
2212. Hohenzollern-Veringen, Radu. The Royal Family of
Romania. Bucureşti, Ed. Humanitas, 2004, 144 p.
2213. Ioniţoiu, Cicerone. Victimele terorii comuniste,
arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. Dicţionar N-O (Victims of
the communist terror, arrested, tortured, imprisoned, killed.
Dictionary N-O). Lucrare revizuită de Mihaela Adreiovici.
Bucureşti, Ed. Maşina de scris, 2005, 255 p.
2214. Iordache, Constantin; Pruia, Aurel. Aviatori,
veterani de război (Aviators, war veterans). Bucureşti, Ed.
Artemis, 2005, 371 p.
2215. Iorga, Nicolae; Vulcănescu, Mircea; Polihroniade,
Mihail; Moisil, Constantin; Ioaniţiu, Mircea; Teşu, S. Regii
României - o istorie adevărată (The kings of Romania - a true
story). Bucureşti, Ed. Teşu, 2004, 204 p.
2216. Martinescu, Sandu. Brăileni şi gălăţeni. Personalităţi
militare (People of Brăila and Galaţi. Military personalities).
Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 145 p.
2217. Matei, Călin T. Destine eroice (1848-1939) (Heroic
destinies). Râmnicu Vâlcea, Ed. Almarom, 2003, 241 p.
2218. Matei, Călin T. Patrie, onoare, demnitate.
Personalităţi militare (Homeland, honor, dignity. Military
personalities). Râmnicu Vâlcea, Ed. Almarom, 2004, 99 p.
2219. *** Membrii C. C. al P. C. R. 1945-1989. Dicţionar
(C. C. members of the R. C. P. 1945-1989. Dictionary).
Coordonator Florica Dobre, Autori: Liviu Marius Bejenaru,
Clara Cosmineanu-Mareş, Monica Grigore, Alina Ilinca, Oana
Ionel, Nicoleta Ionescu-Gură, Elisabeta Neagoe-Pleşa, Liviu
Pleşa, Gură, Studiu introductiv Nicoleta Ionescu. Bucureşti,
Ed. Enciclopedică, 2004, 663 p.
2220. Novac, Vasile. Activitatea politică şi culturală a lui
Gheorghe Golescu (1768? 1770?-1848) (Gheorghe Golescu's
political and cultural activity). Argesis, 2005, 14, p. 469-498.
2221. Opriş, Petre. Doctori în ştiinţe cu orice preţ! (Ph. D. at
any price!). DI, 2004, 9, nr. 12, p. 11-15.
2222. Ploscaru, Gheorghe I. Slavă eroilor şi vitejilor
mehedinţeni (Laudation for the heroes and bravemen of
Mehedinţi). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 516 p.
2223. Poenaru, Emil. Trei recursuri pentru Horea, Şincai şi
Iancu (Three appeals for Horea, Şincai and Iancu). Braşov, Ed.
Dealul Melcilor, 2005, 272 p.
2224. Rus, Valer. Dinastia Mureşenilor sau două secole din
istoria românilor transilvăneni (Mureşanu dynasty or two
centuries from the history of the Transylvanian Romanians).
Historia, 2005, 2, nr. 39, p. 54-59.
2225. *** Studii de istorie economică şi istoria gândirii
economice. Vol. VI: Fernand Braudel, Ion Ionescu de la Brad,
Leonida Colescu, Nicolae Bălcescu. Vol VIII: Personalităţi
româneşti şi străine (Studies of economic history and the
history of economic thinking. Vol. VI: Fernand Braudel, Ion
Ionescu de la Brad, Leonida Colescu, Nicolae Bălcescu).
Coordonator Iulian Văcărel. Bucureşti, Ed. Academiei
Române, 2004-2005, 288, 244 p.
2226. Ucrain, Constantin. Bârlad. Personalităţi militare
(Bârlad. Military peronalities). Bucureşti, Ed. Pro
Transilvania, 2005, 139 p.
79
2227. Ucrain, Constantin. Cavalerii onoarei (The knights of
honour). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 264 p.
2228. Ucrain, Constantin. Urmaşii plăieşilor Sucevei (The
descendents of Suceava guardsmen). Bucureşti, Ed. Pro
Transilvania, 2004, 167 p.
2229. Ucrain, Constantin; Ciobanu, Viorel. Personalităţi
militare din Teleorman (Military personalities from
Teleorman). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2002, 255 p.
2230. Ucrain, Constantin; Cîmpean, Marinel.
Transilvania. Personalităţi militare (Transylvania. Military
personalities). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 272 p.
2231. Ucrain, Constantin; Penciuc, Dumitru. Fii ai
Basarabiei în oştirea română (The sons of Bessarabia in the
Romanian army). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 130
p.
2232. Ucrain, Constantin; Pintilie, Gică. Urmaşii arcaşilor
de la Rovine (The descendents of the Rovine archers).
Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 167 p.
2233. Ucrain, Constantin; Scrieciu, Liviu; Ene, Niculae.
Personalităţi militare româneşti. Vol. I-II (Romanian military
personalities. Vol. I-II). Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-
Editorial al Armatei, 2005, 372, 356 p.
2234. Ungheanu, Alina. Trecutul integral [Şefii Statului
Major General] (Whole past [headquarters chiefs]). GMR,
2004, 15, nr. 5, p. 134-152.
2235. Voicu, Liulian; Bădescu, Emanuel. Regalitatea, o
pagină din istoria României. The Royalty, a page of Romanian
history. La Royauté, une page de l'histoire de la Roumanie.
Das Königtum, ein Blatt aus des Geschichte Rumäniens. La
realeza, una pagina de la historia de Rumania. Ed. a II-a.
Bucureşti, Ed. Alcor Impex, 2005, 96 p.


ANA DE ROMÂNIA

2236. Ana de România, regina. Un război, un exil, o viaţă
(A war, an exile, a life). Bucureşti, Ed.Humanitas,2004, 208 p.

ANGELESCU, CONSTANTIN (1869-1948)

2237. Angelescu, Constantin C. Scrieri alese. Drept, istorie
şi cultură (Selected Works. Law, History and Culture). Ediţie
şi studiu introductiv de Dumitru Vitcu. Iaşi, Ed. Junimea,
2005, 512 p.
2238. . Constantin C. Angelescu. Centenar 2005- Simpozion
comemorativ (A Commemorative Symposium on Constantin
C. Angelescu’s 2005 Centennial). Editor Genoveva Vrabie.
Iaşi, Ed. Institutul European, 2006, 136 p.
2239. Agrigoroaei, Ion. Dr. Constantin Angelescu - Ministru
al Instrucţiunii Publice (Dr. Constantin Angelescu - Minister
of Education). Zargidava, 2006, 5, p. 81-92.

ANTONESCU, ION (1882-1946)

2240. Anton, Mioara. Mareşalul Antonescu supraveghează
ofiţerii "dizidenţi" (Marshal Antonescu supervisor of "the
disident officers"). Document, 2005, 8, nr. 2-3, p. 27-31.
2241. *Buteanu, Radu. Preluarea puterii. Începutul
guvernării generalului Ion Antonescu (Taking over the power.
The beginning of general Ion Antonescu's rule). PU, 2004, 7,
nr. 3-4, p. 42-45.
2242. Buzatu, Gheorghe. Erorile istoriei ori istoria erorilor?
(The errors of the history or the history of the errors). DI,
2006, 11, nr. 6, p. 52-55, 58-64.
2243. *Buzatu, Gheorghe. Mareşalul Antonescu şi
războaiele anticomuniste ale României (Marshal Antonescu
and Romania's anti-communist wars). OXXI, 2006, 1, nr. 3, p.
34-38.
2244. Buzatu, Gheorghe. Reconstituiri din Jurnalul de
Război al Mareşalului Antonescu (Reconstructions from the
Journal of War of Marshal Antonescu). Historia, 2005, 5, nr.
47, p. 14-20.
2245. Buzatu, Gheroghe. România în orbita Reichului
nazist (mareşalul Antonescu - al treilea om al Axei) (Romania
on the orbit of the Nazi Reich (marshal Antonescu - the third
man of the Axis powers). Argesis, 2005, 14, p. 635-660.
2246. Chistol, Aurelian. Ecouri ale demisiei generalului Ion
Antonescu din fruntea Marelui Stat Major (Reactions to the
resignation of general Ion Antonescu as head of the General
Headquarters). Argesis, 2004, 13, p. 505-512.
2247. Dicu, Paul I. Din biografia mareşalului Ioan
Antonescu (1882-1946). Relaţiile familiale cu Dobrianii şi
Antoneştii din Piteşti. Câteva momente din viaţa sa (From the
biography of marshal Ioan Antonescu (1882-1946). Family
relations with the Dobrains and the Antonescusfrom Piteşti.
Some moments of his life). Argesis, 2004, 13, p. 643-665.
2248. Focşa, Constantin. Mareşalul Antonescu şi evreii
(Marshal Antonescu and the Jews). AMM, 2001-2003, 22-24,
nr. 1, p. 446-452.
2249. Focşa, Constantin. Mareşalul Antonescu şi problema
Transilvaniei (Marshal Antonescu and the question of
Transylvania). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 433-445.
2250. Giurescu, Dinu C. Ioan Antonescu în noi documente
americane (1940: General Ion Antonescu în New Evidences
from the National Archives Washington DC (1940: General
Ion Antonescu în New Evidences from the National Archives
Washington DC). DI, 2006, 11, nr. 11, p. 17-23.
2251. Mâţă, Cezar. Memoriul unui ministru demisionar
(Memoir of a resigning minister). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 109-
132.
2252. Miloiu, Silviu. Antonescu şi Mannerheim, doi soldaţi
aduşi în prim-planul istoriei de revoluţia rusă (Antonescu and
Mannerheim, two soldiers brought in the first line of history
by the Russian revolution). Historia, 2005, 2, nr. 43, p. 32-38.

ANTONESCU, MIHAI (1904-1946)

2253. Filitti, Georgeta. Mihai Antonescu. BBuc, 2006, 9, nr.
2, p. 10-13.

ARBORE, ECATERINA (1873-1937)

2254. Sturdza, Mihai Dim. Ecaterina Arbore (Ecaterina
Arbore the boyard who became a communist). MI, 2004, 38,
nr. 11, p. 5-8.

ARGETOIANU, CONSTANTIN (1871-1952)

2255. Ciuchea, Elena-Mirela. Constantin Argetoianu.
Glimpses on his life. CCS, 2006, 12, p. 249-258.
2256. Scurtu, Ioan. Constantin Argetoianu. Portretul unui
traseist politic (The portrait of a political wanderer). MI, 2005,
39, nr. 1, p. 12-17.

80
ARSENESCU, GHEORGHE (1907-1962)

2257. Mărăcineanu Constantinescu I. Un erou de legendă:
Colonel (r) Gh. Arsenescu (A legendary hero: colonel (r) Gh.
Arsenescu). Memoria, 2004, nr. 49, p. 82-86.

AVERESCU, ALEXANDRU (1859-1938)

2258. Otu, Petre. Mareşalul Alexandru Averescu. Militarul,
omul politic, legenda (Marshal Alexandru Averescu. The
Military Man, the Politician, the Legend). Bucureşti, Ed.
Militară, 2005, 439 p.

BABEŞ, LIVIU (1942-1989)

2259. Benciu, Mircea. Martirul Liviu Babeş. Eseu despre
torţa care a întunecat torţionarii (The martyr Liviu Babeş.
Essay about the torch that darkend the executioners). Postfaţă
de Liviu Sofonea. Braşov, Ed. Capo-Lavoro, 2004, 128 p.

BACALOGLU, GHEORGHE (1868-1934)

2260. Moşincat, Constantin. Întemeietorul revistei "Cele
trei Crişuri", generalul Gheorghe Bacaloglu - în note
calificative (The founder of the magazine "Cele Trei Crişuri",
Gheorghe Bacaloglu - in qualifying notes). CTC, 2005, 16, nr.
1-3, p. 62-64.

BALINT, SIMION (1810-1880)

2261. Rus, Traian. Simion Balint fiu, al Ţării Moţilor
(Simion Balint, the Son of Tara Motilor). Cluj Napoca, Ed.
Eta, 2003, 112 p.

BÁNFFY, MIKLÓS (1873-1950)

2262. Mariás, József. Bánffy Miklós közéleti szerepe (The
public role of Bánffy Miklós). Müvelődés, 2006, 59, nr. 10, p.
23-25.

BIBESCU, GHEORGHE D. (1804-1873)

2263. Ploeşteanu, Grigore. Domnia lui Ghe. D. Bibescu
(1842-1848) reflectată în "Allgemeine Zeitung" din Augsburg
(Ghe. D. Bibescu's ruling (1842-1848) reflected in the
"Allgemeine Zeitung" of Augsburg). AIGS, 2004, 7, p. 101-
119.

BOCU, SEVER (1874-1951)

2264. *Luchescu, Gheorghe. Un patriot bănăţean Sever
Bocu (1874-1951) (A pariot from Banat). Alt B, 2006, nr. 7-9,
p. 89-91.

BODNĂRAŞ, EMIL (1904-1976)

2265. Cristoiu, Ion. Enigma Bodnăraş (The Bodnăraş
enigma). Historia, 2006, 5, nr. 51, p. 54-61.

BOERESCU, MIHAI (1875-?)

2266. Filitti, Georgeta. Mihai Boerescu. BBuc, 2006, 9, nr.
8, p. 7-9.

BOERESCU, VASILE (1833-1883)

2267. Anghelescu, Mircea. Un scriitor din epoca Unirii:
Vasile Boerescu (A writer in the Union time: Vasile
Boerescu). RRIC, 2004, 1, nr. 1, p. 43-50.

BOLOGA, IACOB (1817-1888)

2268. Grama, Ana. Iacob Bologa, în ipostaza de consilier
aulic petiţionar (Iacob Bolga as aulic match maker counselor).
Saeculum, 2004, 3, nr. 2, p. 160-166.

BRANDSCH, RUDOLF (1880-1953)

2269. Ciobanu, Vasile. Relaţiile lui Milan Hodža cu Rudolf
Brandsch (The relations of Milan Hodža with Rudolf
Brandsch). Transilvania, 2004, 33, nr. 5, p. 38-39.

BRANIŞTE, VALERIU (1869-1928)

2270. Branişte, Valeriu. Jurnal (1923) (A Diary (1923).
Timişoara, Ed. de Vest, 2005, 221 p.
2271. Iancu, Gheorghe. Valeriu Branişte (1869-1928) la
"Tribuna" din Sibiu (1893) (Valeriu Branişte at "Tribuna" in
Sibiu). AIICN, 2005, 44, p. 269-286.
2272. Popescu, Dan. Valeriu Branişte - strălucit ziarist şi om
politic (1869-1928) (Valeriu Branişte - a well - known
journalist and politician (1869-1928). Alt B. 2005, 16, nr. 1-3,
p. 135-154.

BRĂTIANU, CONSTANTIN I. C. (1866-1950)

2273. Brişcă, Adrian. Constantin (Dinu) I. C. Brătianu
(1866-1950). A tot., 2005, 13, nr. 48-49, p. 244-246.

BRĂTIANU, CONSTANTIN I. C. (1866-1956)

2274. Tănăsescu, Florian. Constantin (Bebe) I. C. Brătianu:
istoria PNL la interogatoriu (Constantin (Bebe) I. C. Brătianu:
the history of the National Liberal Party under cross-
examination). Prefaţă de Radu Ciuceanu. Piteşti, Ed. Paralela
45, 2005, 370 p.

BRĂTIANU, ELIZA (1870-1957)

2275. *Fotino-Ciobanu, Stanca. Amintiri depre marea
doamnă Eliza Brătianu (1870-1957) (Memoirs about the great
lady: Elitza Brătianu). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 5-8.

BRĂTIANU, ION C. (1821-1891)

2276. Berindei, Dan. Viaţa şi opera lui Ion C. Brătianu (The
life and work of Ion C. Brătianu). Academica, 2006, 16, nr. 50,
p. 42-43.
2277. Ungureanu, Gheorghe. Filosofia istoriei în scrierile
lui Ion C. Brătianu (Philosophy of history in Ion C. Brătianu's
writings). BŞUP şt. soc. um., 2004, 7, nr. 2, p. 9-14.

BRĂTIANU, ION I. C. (1864-1927)

81
2278. Iriciuc, Valeria. I. I. C. Brătianu - apărător al ideii de
suveranitate naţională la Conferinţa Păcii din 1919-1920 (I. I.
C. Brătianu - defender of the idea of national suveranity at the
Peace conference in 1919-1920). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 86-
91.
2279. Tambozi, Justin. Personalitatea lui Ion I. C. Brătianu
(The personality of Ion I. C. Brătianu). Bucureşti, Ed. Justin şi
Justinian Tambozi, 2004, 86 p.
2280. Vasiliu, Mihai. Ideologia lui Ion I. C. Brătianu (Ion I.
C. Brătianu's ideology). Carpica, 2004, 33, p. 213-236.

BRĂTIANU, VINTILĂ (1867-1930)

2281. Cîrstea, Remus Petre. Vintilă I. C. Brătianu - între
pacea României Mari şi războiul petrolului (Vintilă I. C.
Brătianu - between the peace of Greater Romania and the oil
war). Argesis, 2005, 14, p. 613-622.
2282. Cîrstea, Remus Petre. Vintilă I. C. Brătianu şi
premisele modificării legislaţiei asupra resurselor naturale
(1895-1924) (Vintilă I. C. Brătianu and the pre-requisites of
the legislative changes). Argesis, 2004, 13, p. 493-499.
2283. Dumitriu, Mircea. Vintilă I. C. Brătianu, altruistul din
dinastia Brătienilor (Vintilă I. C. Brătianu, the altruist from
Brătianu dynasty). Historia, 2005, 2, nr. 38, p. 75-82.

CARADA, EUGENIU (1836-1910)

2284. Turliuc, Cătălin. Tinereţea unei liberal mazzinian:
Eugeniu Carada (The youth of a Măinian liberal: Eugeniu
Carada). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 163-167.

CAROL AL II-LEA AL ROMÂNIEI (1893-1953)

2285. Moşincat, Constantin. Aspecte ale preocupărilor
regelui Carol al II-lea pentru formarea şi dotarea armatei
(1930-1940) (The concern of king Charles II for the training
and endowment of the army). RIC, 2006, 1, nr. 3, p. 10-20.
2286. Ţurlea, Petre. Bacalaureat la castel (Bacalaureate at
the castle). Historia, 2006, 6, nr. 59, p. 3-6.

CAROL I AL ROMÂNIEI (1839-1914)

2287. Berindei, Dan. Informations inèdits sur les premières
années du règne du prince Charles de Hohenzollern-
Sigmaringen en Roumanie. RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 205-
225.
2288. *** Carol I, amintirea unei mari domnii (Charles I,
recollection of a glorious reign). Bucureşti, [s. n. ], 2006, 306
p.
2289. *** Carol I. Corespondenţă privată. 1878-1912
(Charles 1
st
. Private corespondence). Ediţie de Sorin Cristescu,
Prefaţă de Ion Bulei. Bucureşti, Ed. Tritonic, 2005, 494 p.
2290. Ciută, Jean. Omniprezenţa domnitorului-rege Carol I
în primele decenii de guvernare 1866-1886 (Omnipresence of
the domnitor-king Charles I in the first governing decades
1866-1886). Carpica, 2004, 33, p. 200-204.
2291. *** România în timpul lui Carol I 1866-1914
(Romania during the Reign of Charles I (1866-1914).
Bucureşti, Ed. Cetatea de Scaun, 2006, 396 p.

CATARGIU, BARBU (1807-1862)

2292. *Dobrescu, Gheorghe. S-a dat prins duşmanului lt. (r)
Barbu Catargiu? (Did lt. (r) Barbu Catargiu surrender to the
enemy?). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 29-36.

CĂLINESCU, ARMAND (1893-1939)

2293. *Chistol, Aurelian. Armand Călinescu în guvernele
Miron Cristea (10/11 februarie 1938 - 9 martie 1939) (Armand
Călinescu in Miron Cristea governments (February 10/11,
1938 - March 9, 1939). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 40-45.
2294. Weck, René de. Armand Călinescu - Aşa cum l-am
cunoscut (Armand Călinescu as I knew him). MI, 2005, 39, nr.
8, p. 80-84.

CÂRŢAN, GHEORGHE (1849-1911)

2295. *Furduiu, Ilie. Badea Cârţan. Dac, 2002, nr. 10, p. 32-
34.

CEAUŞESCU, NICOLAE (1918-1989)

2296. *Aldea-Aldescu, Grigore. Ceauşescu în Japonia: o
vizită amânată (Ceauşescu in Japan: a delayed visit). MI, 2006,
40, nr. 6, p. 53-56.
2297. Bodunescu, Ion. La groapa preşedintelui, lacrimi şi
nostalgie (At the grave of the president, tears and sorrow).
Bucureşti, Arvin Press, 2004, 372 p.
2298. Cioroianu, Adrian. Ce Ceauşescu qui hante les
Roumains. Préface de Bogumil Jewsiewicki. Bucureşti, Curtea
Veche Publishing, 2004, 320 p.
2299. Crăciun, G. Iaşi, 1985 septembrie 12-14. Vizita celui
mai iubit fiu al poporului (Iaşi, September 12-14 1985. The
Visit of the Nation’s Most Beloved Son). Iaşi, Ed. Noël, 2006,
151 p.
2300. Cristea, Adrian Eugen. Familia Ceauşescu şi Direcţia
a V-a. Puncte de vedere (The Ceauşescu family and "The 5
th

Direction. Points of view). Bucureşti, Ed. PACO, 2004, 204 p.
2301. Dobrescu, Maria. La curtea lui Ceauşescu (At the
court of Ceauşescu). Prefaţă de Adrian Cioroianu. Bucureşti,
Ed. Amaltea, 2004, 288 p.
2302. Ianoşi, Ion. Eu şi Ei. Însemnări subiective depre
Ceauşescu (Subjective notes about Ceauşescu). Bucureşti, Ed.
Ideea Europeană, 2006, 192 p.
2303. Roguski, Camil. Ceauşescu, adevăruri interzise.
Dincolo de umbră (Ceauşescu, forbiden truths. Beyond the
shade). Bucureşti, Ed. Lucman, 2004, 387 p.

CERNĂTESCU, IOAN MICU (1849-1943)

2304. Rezeanu, Paul. Jean Cernătescu, un comunard
condamnat la moarte (Jean Cernătescu a Communard
sentenced to death). Historia, 2005, 2, nr. 45, p. 56-58.

CICIO POP, ŞTEFAN (1865-1934)

2305. *Petraş, Lucian. Activitatea desfăşurată de Ştefan
Cicio-Pop în legislatura parlamentară 1910-1914 (Ştefan
Cicio-Pop's activity in the parliamentary legislature 1910-
1914). RB, 2005, 19, p. 249-256.

CIOCAN, ION (1850-1915)

82
2306. Tomi, Gavrilă. Ion Ciocan - la 90 de ani de la trecerea
sa în nefiinţă (Ion Ciocan - 90 years since he passed away). A
Som, 2005, 4, p. 285-291.

CIORĂNESCU, GEORGE (1918-1993)

2307. Ciorănescu, George. Europa unită. De la idee la
întemeiere (Towards a United Europe. From an Idea to Its
Fulfillment). Bucureşti, Ed. Paideia, 2004, 448 p; În lb.
franceză, Bucureşti, Ed. Paideia, 2005, 414 p.

CIORDAŞ, IOAN (1877-1919)

2308. *Dumitraşcu, Sever. Dr. I. Ciordaş - omul, patriotul,
democratul în contemporaneitate (Dr. I. Ciordaş - the man, the
patriot, the democrat at present). MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 1-
4, p. 7-11.

CIUNTU, EDMOND (1894-1988)

2309. Rădulescu, Mihai Sorin. Edmond Ciuntu (1894-
1988). DI, 2006, 11, nr. 1, p. 21-30.
2310. Rădulescu, Sorin Mihai. Un diplomate d'autrefois:
Edmond Ciuntu. SMIC, 2005, 4, p. 159-182.

COPOSU, CORNELIU (1916-1995)

2311. Zarojanu, Tudor Călin. Viaţa lui Corneliu Coposu.
Ediţia a II-a (The life of Corneliu Coposu). Bucureşti, Ed.
Maşina de Scris, 2005, 207 p.

COŞOVEANU, IOAN (1900-1976)

2312. Coşoveanu, Crina. Dosarele de Securitate ale tatălui
meu, comandorul Ioan Coşoveanu (The "Securitate# files of
my father, commandor Ioan Coşoveanu). Memoria, 2005, nr.
50, p. 51-59.

CRISTESCU, EUGEN (1895-1950)

2313. Troncotă, Cristian. Omul de taină al Mareşalului.
Monografie Eugen Cristescu (The secret man of the Marshal.
Eugen Cristescu monograph). Bucureşti, Ed. Elion, 2005, 447
p.

CRISTESCU, GHEORGHE (1904-1975)

2314. Ochea, Lionede. Gheorghe Cristescu (1904-1975) şi
serviciul special de informaţii al României (Gheorghe
Cristescu and the Special Intelligence Service of Romania).
SUCH, 2004, 1, p. 273-283.

CUZA, ALEXANDRU IOAN (1820-1873)

2315. Berindei, Dan. Meritele şi scăderile lui Alexandru
Ioan Cuza (The merits and flaws of Alexandru Ioan Cuza).
Historia, 2006, 6, nr. 50, p. 38-41.
2316. Berindei, Dan. Napoléon III et le prince Cuza. MSŞIA,
2003, 28, p. 41-45.
2317. Potop, Constantin; Melinte, Mariana. 1947 - ultimul
pelerinaj al osemintelor domnitorului Alexandru Ioan Cuza?
(1947 - the last pilgrimage of domnitor Alexandru Ioan Cuza's
relics?). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 96-100.
2318. *Rogojanu, Ion. Un document inedit privind urmaşii
domnitorului Alexandru Ioan I Cuza (A novel document
reagrding the descendents of domnitor Alexandru Ioan I
Cuza). Danubius, 2005, 23, p. 199-204.

CUZA, ELENA (1825-1909)

2319. Flor, Petru. Elena Cuza - Ultimii ani (Elena Cuza -
The last years). MI, 2006, 40, nr. 1, p. 10-14.

DAVILA, CAROL A. (1886-1963)

2320. Cărămizaru, Viorel Rafael. Carol Davila în primul
război mondial (Carol Davila in World War I). Argesis, 2005,
14, p. 579-582.

DĂIANU, ELIE (1868-1956)

2321. Dăianu, Elie. Însemnări din închisoare şi exil (1917-
1918). Vol II (Notes from prison and exile). Ediţie de Valentin
Orga, Maria Aldea, Cosmin Budeancă. Cluj-Napoca, Ed.
Argonaut, 2003, 384 p.
2322. Orga, Valentin. Din zile de detenţie însemnările lui
Elie Dăianu din anii 1917-1918 (Of the incarceration days -
Elie Dăianu's notes in 1917-1918). RB, 2003, 17, p. 247-265.

DĂSCĂLESCU, NICOLAE (1884-1969)

2323. Soreanu, Mircea. Nicolae Dăscălescu, un mare
general şi, mai ales, un mare român (Nicolae Dăscălescu, a
great general, and above all, a great Romanian). RIM, 2005, nr.
1-2, p. 18-21.

DIACONESCU, ION (n. 1917)

2324. Cristoiu, Ion. Un om de treabă rătăcit în istorie: Ion
Diaconescu (A kind man lost in history: Ion Diaconescu).
Historia, 2004, 2, nr. 27, p. 6-14.

DOBRESCU-ARGEŞ, CONSTANTIN (1859-1903)

2325. *** "Oameni care au fost". C. Dobrescu-Argeş,
evocare istorică la centenar ("People of the past". C.
Dobrescu-Argeş, historical commemoration at the centenary).
Coordonator Florian Tucă. Bucureşti, Ed. Sylvi, 2003, 176 p.

DOBROGEANU GHEREA, CONSTANTIN (1855-
1920)

2326. Aderca, Felix. C. Dobrogeanu Gherea, viaţa şi opera
(C. Dobrogeanu Gherea, his life and his works). Iaşi, Princeps
Edit, 2003, 224 p.
2327. Ornea, Zigu. Viaţa lui C. Dobrogeanu-Gherea (The
Life of C. Dobrogeanu-Gherea). Cuvânt înainte Mircea
Anghelscu. Bucureşti, Ed. Compania, 2006, 438 p.

DODA, TRAIAN (1822-1895)

2328. Muntean, Flavius. Train Doda - in memoriam.
Tibiscum, 2005, 12, p. 369-373.

83
DONCEA, CONSTANTIN (1904-?)

2329. Tănase, Stelian. Constantin Doncea (The communist
Constantin Doncea). MI, 2004, 38, nr. 12, p. 66-70.

DRAGOŞ, IOAN (1810-1849)

2330. Faur, Viorel. Prezenţa lui Ioan Dragoş în
evenimentele de la 1848 din Crişana (The presence of Ioan
Dragoş in the events of 1848 in Crişana). CB,2005, nr.2, p.3-8.

DUCA, I. G. (1874-1933)

2331. Râpeanu, Valeriu. I. G. Duca. Bucureşti, Ed.
Fundaţiei Pro, 2004, 196 p.

FERDINAND I AL ROMÂNIEI (1865-1927)

2332. Dănilă, I. Ferdinad I de România şi problema
naţionalităţilor conlocuitoare (Ferdinad I of România and the
national minorities problem). CB, 2005, nr. 2, p. 13-17.
2333. Dănilă, Ion. Ferdinand I de România pe frontul din
Moldova (Ferdinand I of România on the Moldavian front).
CB, 2006, nr. 2, p. 31-35.
2334. Dănilă, Ion I. Ferdinand I de România - Un om de
cultură şi pentru cultură (Ferdinand I of Romania a man of
culture for culture). CTC, 2006, 3, nr. 1-3, p. 36-40.
2335. Duţu, Mircea. Fostele iubite ale lui Ferdinand se
păruie la bătrâneţe (The ex-lovers of Ferdinand fight at old
age). Historia, 2005, 5, nr. 47, p. 30-33.
2336. Moghior, Neculai. Unele aspecte ale preluării tronului
României de către Ferdinand I Întregitorul şi ale intrării
României în primul război mondial (Some aspects regarding
Ferdinand I the Unifier taking the Romanian throne and
entering Romania into World War I). CB, 2005, nr. 1, p. 32-
48.
2337. Moghior, Neculai; Dănilă, Ion; Popa, Vasile.
Ferdinand I văzut de contemporanii săi (Ferdinand I seen by
his contemporaries). Bucureşti, Ed. Militară, 2006, 416 p.

FICŞINESCU, THEODOR V.

2338. Rusşindrilar, Petru. Theodor V. Ficşinescu. Destinul
unui social-democrat (The destiny of a social-democrat).
Suceava, Ed. Lidana, 2004, 98 p.

FLONDOR, IANCU (1865-1924)

2339. Ceauşu, Mihai-Ştefan. Iancu Flondor. Omul politic şi
epoca sa (Iancu Flondor. The political man and his epoch).
AIIX, 2005, 42, p. 221-234.
2340. Gafiţa, Vlad. Aspecte ale activităţii politice a lui Iancu
Flondor (a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea) (Aspects of Iancu Flondor's political
activity (second half of the 19
th
century and the beginning of
the 20
th
). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 53-75.
2341. Gafiţa, Vlad. Consideraţii privind atitudinea lui Iancu
Flondor faţă de clasele sociale din Bucovina (sfârşitul sec. al
XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea) (Considerations regarding
Iancu Flondor's attitude toward the social classes from
Bukovina (the end the 19th century and the beginning of the
20th century). CCS, 2004, 10, p. 225-230.
2342. Gafiţa, Vlad. Rolul lui Iancu Fondor în emanciparea
politică şi naţională a românilor bucovineni (1897-1918) (The
role of Iancu Fondor in the political and national emancipation
of the Romanians from Bukovina (1897-1918). CTC, 2004, 15,
nr. 10-12, p. 56-68.
2343. Purici, Ştefan. Iancu Flondor (1865-1924). O viaţă în
slujba dreptăţii (Iancu Flondor (1865-1924). A life in the
service of justice). CCS, 2004, 10, p. 259-270.
2344. Ungureanu, Constantin. Memoriul lui Iancu Flondor
din anul 1913 despre hotarele Bucovinei (Iancu Flondor 1915's
memorial about Bukovina's borders). CCS, 2002-2003, 8-9, p.
273-284.

FLORESCU, IOAN EMANOIL (1819-1893)

2345. Florescu, Radu R. Generalul Ioan Emanoil Florescu,
organizator al armatei române moderne (General Ioan Emanoil
Florescu organizer of the modern Romanian army). Bucureşti,
Ed. Militară, 2004, 228 p.

FLUERAŞ, IOAN (1882-1953)

2346. Radu, Sorin. Activitatea politică a lui Ion Flueraş
până în anul 1918 (Ion Flueraş' s political activity until 1918).
Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 357-372.
2347. Radu, Sorin. Documente inedite cu privire la
activitatea politică a lui Ioan Flueraş (1945-1946) (Unknown
documents regarding the political activity of Ioan Flueraş
(1945-1946). AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 189-206.

GAFENCU, GRIGORE (1892-1957)

2348. Gafencu, Grigore. Gânduri peste Cortina de Fier
(Thoughts over the Iron Curtain). Selecţie, note, cuvânt înainte
de Ion Calafeteanu. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2006, 580 p.
2349. Gafencu, Grigore. Jurnal. Vol. 1 Bucureşti, 1 iunie
1940 - Moscova, 31 august 1941 (A Diary. Volume 1,
Bucharest June 1, 1940 Moscow, August 31, 1941). Cuvânt
înainte de Florin Constantiniu, Notă asupra ediţiei, note şi
indici Laurenţiu Constantiniu. Bucureşti, Ed. Pro Historia,
2006, 284 p.
2350. . Provocarea Europei. Exilul elveţian al lui Grigore
Gafencu (1941-1957) (The challenge of Europe. The Swiss
exile of Grigore Gafencu). Ediţie de Claudia Chinezu, Postfaţă
de Florin Constantiniu. Bucureşti, Ed. Pro Historia, 2004, 575
p.
2351. Calafeteanu, Ion. Grigore Gafencu. Alte pagini de
jurnal (Grigore Gafencu. Other pages from a journal). MI,
2006, 40, nr. 1, p. 50-53.
2352. Chinezu, Claudia. Intelectual înzestrat, analist lucid,
farmec personal (Gifted intellectual, lucid analyst, personal
charm). DI, 2005, 10, nr. 1, p. 28-44.
2353. Constantiniu, Florin. Minte luminoasă, inimă
fierbinte (Bright mind, warm heart). DI, 2005, 10, nr. 1, p. 45-
63.
2354. Grecu, Viorel. Europa unită se va face (The Unified
Europe will become true). DI, 2005, 10, nr. 1, p. 24-28.
2355. Lucaci, Andrei. Grigore Gafencu - omul şi diplomatul
(Grigore Gafencu - the man and the diplomat). Carpica, 2004,
33, p. 237-156.

GAFENCU, VALERIU (1921-1952)
84

2356. Drăgulin, Gheorghe I. Valeriu Gafencu: Prin mari
încercări, cu statornicie şi iubire creştină, la suprema cinstire
aghiografică (Valeriu Gafencu: Through hard times, with
steadiness and Christian love, to the utmost hagiographic
honour). BOR, 2002, 120, nr. 7-9, p. 466-478.

GÁL, SÁNDOR (1821-1856)

2357. *** Gál Sándor életrajza, avagy a székely ezredes, ki
nem engedett a 48-ból (Gál Sándor's biography, military chief
of Transilvanian Szeklers in 1848-1849). Ákos Egyed,
Előszó:, Tamás Csikány, Kísérő tanulmány és kronológia:,
Zsolt Zágoni, Fordítás és utószó. Csíkszereda, Ed. Pallas-
Akadémia, 2006, 364 p.

GAVRILIU, VASILE A. (1919-2002)

2358. Iordache, Constantin. Eroul aviator Vasile A.
Gavriliu (An Aviator-Hero: Vasile A. Gavriliu). Bucureşti, Ed.
Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, 2004, 130 p.

GHEORGHE, ION (1893-1957)

2359. Toader, Michaela. Politică şi exil. Generalul Ion
Gheorghe (Politics and exile. General Ion Gheorghe). Argesis,
2005, 14, p. 903-907.

GHEORGHIU-DEJ, GHEORGHE (1901-1965)

2360. Banu, Florian. Moartea şi succesiunea lui Gheorghiu-
Dej (The death and the succession of Gheorghiu-Dej). DI,
2005, 10, nr. 7, p. 27-34.
2361. Betea, Lavinia. Gheorghe Gheorghiu-Dej şi relaţiile
româno-chineze (Gheorghe Gheorghiu-Dej and the Romanian-
Chinese relations). RIM, 2004, nr. 4-5, p. 46-59.
2362. Cătănuş, Dan. A doua destalinizare: Gh. Gheorghiu-
Dej la apogeul puterii (The Second De-Stalinisation: Gh.
Gheorghiu-Dej at the Climax of Power). Prefaţă de Florin
Constantiniu. Bucureşti, Ed. Vremea, 2005, 351 p.
2363. Pleşa, Elisabeta. Eternizarea memoriei lui Gheorghiu-
Dej (Immortalizing the memory of Gheorghiu-Dej). DI, 2005,
10, nr. 7, p. 35-40.
2364. Ţăranu, Liviu. Ce i se impută, ce i se recunoaşte -
Gheorghe Gheorghiu-Dej în istoriografia actuală (Charge and
acknowledgement - Gheorghe Gheorghiu-Dej in the present
historiography). DI, 2005, 10, nr. 7, p. 19-26.
2365. Ţăranu, Liviu. Gh. Gheorghiu-Dej şi unele probleme
economice ale regimului său (Gh. Gheorghiu-Dej and some
economic problems of his regime). CB, 2005, nr. 1, p. 83-98.

GHERMANI, MENELAS (1834-1899)

2366. Slăvescu, Victor. Viaţa şi opera lui Menelas Ghermani
(1834-1899) (The life and work of Menelas Ghermani). Ediţie
de Ştefan Petre-Kirson, Prefaţă de Georgeta Filitti. Bucureşti,
Ed. Fundaţiei Culturale Magazin istoric, 2004, 352 p.

GHICA, ION (1816-1897)

2367. Ghica, Ion. Scrisori către Vasile Alecsandri (Letters to
Vasile Alecsandri). Bucureşti, Ed. Aldo Press, 2004, 397 p.
2368. Baraba, Mircea. Ion Ghica, utopie şi instaurare
culturală (Ion Ghica utopia and cultural estabilishment).
Transilvania, 2001, 31, nr. 1, p. 73-77.

GHICA, ION T. (1873-1922)

2369. Păunescu, Emil. Ion T. Ghica cel mai de seamă
prefect de Vlaşca (Ion T. Ghica the most important prefect of
Vlaşca). CMV, 2004, nr. 10, p. 8-9.

GOJDU, EMANUIL (1802-1870)

2370. *** Grupaj Emanuil Gojdu (Emanuil Gojdu
compendium). Autori; Aurel Pavel, Alexandru Roz, Irina
Donciu, Bogdan Aurescu, Ion Gâlea, Cornel Sigmirean, Ioan
Aurel Pop, Roxana Dobre, Ştefan Munteanu Săcele, Bogdan
Gheorghiţă, Ana Grama, Ion Onuc Nemeş. Transilvania, 2003,
32, nr. 5-6, p. 1-53.
2371. Mălinaş, Constantin. Emanuil Gojdu - un român
european (Emanuil Gojdu - an European Romanian). FR,
2003, 5, nr. 1, p. 4-8.
2372. Mălinaş, Constantin. Roman Ciorogariu despre
Emanuil Gojdu (Roman Ciorogariu about Emanuil Gojdu).
CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 12-20.

GOLDIŞ, VASILE (1862-1934)

2373. Gagea, Eugen. Activitatea la catedră a profesorului
Vasile Goldiş - Arad)1901-1922) (Teaching activity of
professor Vasile Goldiş - Arad (1901-1922). SSC, 2006, 2, nr.
3-4, p. 155-159.
2374. Iovan, Marţian. Fundamente obiective, naţiune şi
valori spirituale ale progresului umanităţii în concepţia lui
Vasile Goldiş (Objective foundamental elements, reason and
spiritual values of the progress of humanity in the conception
of Vasile Goldiş). SSC, 2006, 2, nr. 3-4, p. 176-181.
2375. Şora, Gheorghe; Gacea, Eugen. Vasile Goldiş despre
cultura română şi europeană (Vasile Goldiş on the European
and Romanian culture). Cuvânt înainte de Aurel Turcuş. Arad,
Ed. Gutenberg Univers, 2004, 260 p.

GOLESCU, GHEORGHE (IORDACHE) (1768-
1848)

2376. Călin, Gerard. Iordache Golescu (1768-1848). Boier
şi ctitor al instituţiilor româneşti moderne (Iordache Golescu.
Boyar and founder of modern Romanian institutions).
Historia, 2006, 6, nr. 52, p. 14-17.

GORUN, GHEORGHE (n. 1949)

2377. Gorun, Gheorghe. În menghina istoriei trăite.
Publicistică, 2000-2002. Vol. I-II (In the Vice of Lived
History. Journalism, 2000-2002. Vol. 1-2). Târgu-Jiu, Ed.
Rhabon, 2004, 386, 388 p.

GRIGORE, LIVIU I. (1902-1994)

2378. Grigore, Rodica. Viaţa şi lupta fostului deţinut politic
colonel Liviu I. Grigore (The life and fight of an ex-political
prisoner colonel Liviu I. Grigore). Memoria, 2006, nr. 55-56,
p. 52-66.
85

GRIGORESCU, EREMIA (1863-1919)

2379. Moghior, Neculai. Credincios jurământului dat -
generalul Eremia Grigorescu (Faithful to the oath taken before
general Eremia Grigorescu). CTC, 2006, 3, nr. 1-3, p. 15-35.
2380. Moghior, Neculai; Miler, Didi. Credinţă şi glorie -
General Eremia Grigorescu. Mărturii documentare. Ediţia a II
(Faith and Glory - General Eremia Grigorescu. Documentary
Testimonies). Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al
Armatei, 2006, 178 p.

GUŞĂ, ŞTEFAN (1940-1994)

2381. Guşă de Drăgan, Daniela Veronica. Condamnat la
adevăr: generalul Ştefan Guşă (Convicted to truth: general
Ştefan Guşă). Prefaţă de Gh Buzatu. Bucureşti, Ed. Rao
Internaţional, 2004, 510 p.

HALIPPA, PANTELIMON (1883-1979)

2382. *Mutu, Melania. Ziua mare a Basarabiei - Discursul
lui P. N. Halippa (The great day of Bessarabia - The speech of
P. N. Halippa). Dac, 2003, nr. 14, p. 7-8.

HĂLĂLĂU, ŞTEFAN (1893-1964)

2383. Hălălău-Crăifăleanu, Măriuca. Colonelul Ştefan
Hălălău - un om (Colonel Ştefan Hălălău - a real man).
Memoria, 2006, nr. 54, p. 78-92.

HUDIŢĂ, IOAN (1896-1982)

2384. Hudiţă, Ioan. Jurnal politic, 1939 (Political journal,
1939). Ediţie de Dan Berindei. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Pro,
2004, 352 p.
2385. Hudiţă, Ioan. Jurnal politic (25 august 1944 - 3
noiembrie 1944) (Political Diary (August 25, 1944 November
3, 1944). Ediţie de Dan Berindei. Piteşti, Ed. Paralela 45,
2006, 405 p.
2386. *Berindei, Dan. Jurnal politic: Ioan Hudiţă (Political
journal: Ioan Hudiţă). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 79-83.

HURMUZESCU, MIHAIL (1894-1919)

2387. Moşneagu, Marian. Primul marinar Cavaler al
Ordinului "Mihai Viteazul" - locotenentul Mihail Hurmuzescu
(The first marine awarded the Knight of "Michael the Brave"
Order - lieutenant Mihail Hurmuzescu). RIM, 2005, nr. 4-5, p.
79-81.

IANCU, AVRAM (1824-1872)

2388. Boţoghină, Iulian Stelian. 1924: Centenarul naşterii
lui Avram Iancu. Mitul cretaor de imagine (1924: Centenary of
Avram Iancu' birth. The image creator myth). CB, 2005, nr. 2,
p. 36-39.
2389. Faur, Antonio. Avram Iancu - o personalitate
europeană a revoluţiei de la 1848-1849 (Avram Iancu - an
European personality of the 1848-1849 revolution). CB, 2005,
nr. 1, p. 8-10.
2390. Faur, Viorel. Avram Iancu la Oradea (Avram Iancu in
Oradea). CB, 2005, nr. 1, p. 3-7.
2391. *Faur, Viorel. Solidari cu Iancu (Solidarrity with
Iancu). CTC, 2005, 3, nr. 8-9, p. 55-70.
2392. Lazăr, Ioachim. Personalitatea lui Avram Iancu -
Atitudini pro şi contra (Avram Iancu's personality - Pro and
against attitudes). Corviniana, 2005, 9, p. 215-219.
2393. *Manciulea, Ştefan. Ultimul popas al lui Avram Iancu
la Blaj - moartea Craiului Munţilor (The last stop of Avram
Iancu at Blaj - the death of the King of the Mountains). Dac,
2002, nr. 10, p. 15-17.
2394. *Manta, Ruxandra. Avram Iancu şi locuitorii Roşiei
Montane în revoluţia de la 1848-1849 (Avram Iancu and the
inhabitants from Roşia Montană in the 1848-1849 revolution).
Dac, 2003, nr. 12, p. 30-31.
2395. *Şterca Şuluţiu, Iosif. Avram Iancu în temniţa de la
Alba-Iulia (Avram Iancu in the prison from Alba Iulia). Dac,
2003, nr. 13, p. 14-15.
2396. *Vaida, Aurel. Avram Iancu. 180 de ani de la naşterea
Craiului Munţilor (Avram Iancu - 180 years since the birth of
the "King of the Mountains"). PU, 2004, nr. 3-4, p. 61-64.

ILIESCU, ION (n. 11930)

2397. Iliescu, Ion. Marele şoc din finalul unui secol scurt. În
dialog cu Vladimir Tismăneanu (The great shock at the end of
a short century. Dialogues with Vladimir Tismăneanu). Prefaţă
de Dinu C. Giurescu. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 500
p.

IONESCU, TACHE (1858-1922)

2398. Ionescu, Tache. Amintiri. Discursuri pentru România
Mare (Memoirs. Speeches for Great Romania). Ediţie de
Nicolae Şerban Tanaşoca. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Pro, 2005,
397 p.
2399. Cândea, Mihaela; Baciu, Daniel. Take Ionescu -
vizionar al politicii româneşti (Take Ionescu a visionary of the
Romanian politics). Cred. S, 2006, 16, nr. 12, p. 8.
2400. Iancovici, D. Tache Ionescu. Ediţie de Radu Păiuşan.
Timişoara, Ed. de Vest, 2004, 152 p.
2401. Miron, Lucia. România ar mai avea nevoie de un
Take Ionescu (Romania would need another Take Ionescu).
Historia, 2005, 2, nr. 45, p. 64-69.

ISBĂŞESCU, GHEORGHE (1908-1942)

2402. Petrescu, Nicolae. Un ofiţer de marină, căpitanul
Isbăşescu Gheorghe erou la cotul Donului (A marine officer,
captain Isbăşescu Gheorghe, a hero of the Don). Argesis, 2005,
14, p. 893-901.

ISTRATI, CONSTANTIN I. (1850-1918)

2403. Teodorescu, Virgiliu. Dr. Constantin I. Istrati, militant
pentru unitatea naţională (Dr. Constantin I. Istrati, a Fighter for
National Unity). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 333-352.

JARCA, VASILE (1907-1978)

2404. Popa, Iosif. Căpitanul (r) Vasile Jarca, unul dintre cei
trei bihoreni decoraţi cu Ordinul "Mihai Viteazul" (Captain (r)
Vasile Jarca, one of the three persons from Bihor awarded the
86
"Michael the Brave" Order). CB, 2005, nr. 1, p. 120-122.

KLEIN, GUSTAV ADOLF (1902-1989)

2405. *** Valori încredinţate. Gustav Adolf Klein. Banca
Generală de Economii din Sibiu (Trusted values. Gustav Adolf
Klein. The General Savings Bank Sibiu). Sibiu, Ed. Forumul
Democrat al Germanilor din România, 2006, 110 p.

LASCĂR, VASILE (1854-1907)

2406. Ivanovici, Constantin Bebe; Berca, Teodor. Vasile
Lascăr, părintele poliţiei române (Vasile Lascăr the father of
the Romanian police). Bucureşti, Ed. PACO, 2004, 236 p.

LAZĂR, ILIE (1895-1976)

2407. *Babici, Ioan. Ilie Lazăr (1895-1976). PU, 2004, nr.
3-4, p. 85-86.
2408. *Bellu, Ştefan. Ilie Lazăr, participant activ la
înfăptuirea Marii Uniri şi consolidarea statului naţionbal
român unitar (Ilie Lazăr active participant to the Great Union
and the consolidation of the Romanian national state). PU,
2004, 7, nr. 1-2, p. 38-43.
2409. Dobeş, Andrea. Ilie Lazăr. Consecvenţa unui ideal
politic (Ilie Lazăr. A Steadfast Political Ideal). Cluj-Napoca,
Ed. Argonaut, 2006, 292 p.

LUCACIU, VASILE (1852-1922)

2410. *Corneanu, Ion. Procesul penal intentat de autorităţile
ungureşti părintelui Vasile Lucaciu la Tribunalul Regal din
Satu Mare - 8 iulie 1889 (The criminal trial of the Hungarian
authorities against Father Vasile Lucaciu at the Royal Court
from Satu Mare - July 8, 1889). Dac, 2006, nr. 27, p. 13-19.
2411. Mihoc, Blaga. Memorandistul exemplar (The
exemplary memorandist). Familia, 2005, 41, nr. 1, p. 56-61.

MAGHERU, GHEORGHE (1804-1880)

2412. Mischie, Nicolae; Văduva, Filimon; Nichifor,
Gheorghe. Generalul Gheorghe Magheru "In memoriam".
Bicentenarul naşterii ("In memoriam": On the Bicentennial
Anniversary of General Gheorghe Magheru’s Birth). Târgu-
Jiu, Ed. Rhabon, 2004, 160 p.

MANIU, IULIU (1873-1953)

2413. Berindei, Dan. Iuliu Maniu, o personalitate a naţiunii.
Rolul său în realizarea marii uniri (Iuliu Maniu a personality
of the nation. His role in the Great Union). MSŞIA, 2003, 28,
p. 7-10.
2414. Biţu, Voichiţa. Memoria documentelor Bibliotecii
Astra: Iuliu Maniu - corespondenţă (The memory of
documents of The Astra Library: Iuliu Maniu -
correspondence). AMP, 2005, 27, p. 147-166.
2415. Burlacu, Emil. Iuliu Maniu, martor în procesul
mareşalului Ion Antonescu (Iuliu Maniu, a wittness in the trial
of marshal Ion Antonescu). AMP, 2005, 27, p. 333-339.
2416. Burlacu, Ioana. Iuliu Maniu în viziunea regelui Mihai
I. Pe marginea convorbirilor purtate de scriitorul Mircea
Ciobanu cu Mihai I al României (Iuliu Maniu in the view of
king Michael I. About the conversations of writer Mircea
Ciobanu with Michael I of Romania). AMP, 2005, 27, p. 341-
344.
2417. Constantinu, Florin. Iuliu Maniu şi "cei trei mari"
(1944-1947) (Iuliu Maniu and "the three big" (1944-1947).
MSŞIA, 2003, 28, p. 17-25.
2418. Iancu, Gheorghe. Aspecte din activitatea politică a lui
Iuliu Maniu în anii 1910 şi 1919 (Aspects of Iuliu Maniu's
Political Activity in the Years 1910 and 1919). AIICN, 2005,
44, p. 551-572.
2419. *Ion, Licu D. Iuliu Maniu versus Carol al II-lea. SAI,
2005, 70, p. 243-256.
2420. Lapedatu, Ion. În 21 august 1944, Maniu recomanda:
"Ascultaţi radio Bucureşti" (On August 21
st
1944, Maniu said:
"You should listen radio Bucharest). MI, 2005, 39, nr. 2, p. 6-
8.
2421. Păunescu, Cristian. Mihail Oromolu - Documente
inedite (Mihail Oromolu - Original documents). MI, 2006, 40,
nr. 4, p. 9-11, 15.
2422. Pop, Marian. Iuliu Maniu, omagiat de către sălăjeni la
împlinirea vârstei de 60 de ani (1933) (Iuliu Maniu honored by
the Sălaj people at the age of 60 (1933). AMP, 2005, 27, p.
323-332.
2423. Scurtu, Ioan. Iuliu Maniu, promotor al democraţiei
româneşti (Iuliu Maniu promoter of the Romanian
democracy). MSŞIA, 2003, 28, p. 11-16.
2424. Ţepelea, Ioan. Iuliu Maniu şi Béla Kuhn (Iuliu Maniu
and Béla Kun). C Lit., 2004, 138, nr. 9, p. 105-107.
2425. Ţepelea, Ioan. Omul Iuliu Maniu (Iuliu Maniu, the
man). C Lit., 2004, 138, nr. 10, p. 80-81; nr. 11, p. 80-81.
2426. Zub, Alexandru. Iuliu Maniu - un destin sub semnul
rezistenţei (Iuliu Maniu - a destiny under the sign of
resistence). MSŞIA, 2003, 28, p. 27-32.

MANOILESCU, MIHAIL (1891 - 1950)

2427. Grigore, Adina. Mihail Manoilescu et l'attitude envers
l'orthodoxie et l'eglise (Mihail Manoilescu and the attitude
regarding the orthodoxy and the church). CCS, 2005, 11, p.
119-124.

MANOLIU, FLORIN (1904-?)

2428. Kranzler, David. Omul care a oprit trenurile spre
Auschwitz (The man who stopped the trains to Auschwitz).
MI, 2005, 39, nr. 2, p. 71-73.

MARCHIŞ, ROMUL (1866-1925)

2429. Ciubotă, Viorel. Romul Marchiş (1866-1925). Limes,
2001, 4, nr. 1-4, p. 275-276.

MARGHILOMAN, ALEXANDRU (1854-1925)

2430. Florescu, Gheorghe I. "Sacrificiul" lui Alexandru
Marghiloman (Alexandru Marghiloman's "sacrifice"). C Lit.,
2005, 139, nr. 5, p. 87-89.

MARIA A ROMÂNIEI (1875-1938)

2431. Maria, regina României. Însemnări zilnice. Vol. I
(decembrie 1918-decembrie 1919). Vol. II (ianuarie 1921-
87
decembrie 1921). Vol. IV (1 ianuarie-32 decembrie 1922)
(Daily notes). Traducere de Sanda-Ileana Racoviceanu, Ediţie
de Vasile Armia. Bucureşti, Ed. Albatros, 2004, 420, 439, 424
p.
2432. Ciubotaru, Ştefania. O ultimă dorinţă: să mor în ţara
mea (A last wrish: to die in my country). MI, 2004, 38, nr. 11,
p. 30-32.
2433. Duţu, Mircea. Inima Reginei Maria poposeşte într-un
loc profan (The heart of Queen Mary in a profane place).
Historia, 2005, 2, nr. 45, p. 5-12.
2434. Fotino-Ciobanu, Stanca. Septembrie 1937. Ultima
"Sfântă Marie" a reginei Maria (Sepetember 1937: The last
celebration of the Hola Virgin's Day for Queen Mary). MI,
2006, 40, nr. 2, p. 27-29.
2435. Ionescu, Adrian-Silvan. Preliminariile vizitei
americane a Reginei Maria (Preliminaries to the visit of Queen
Mary to the U. S. A.). RA, 2006, 3, p. 113-135.

MARINESCU, VOINEA (1915-1973)

2436. Opriş, Petre. Ministrul comunist al sănătăţii, dr.
Voinea Marinescu - altruism şi decenţă profesională (The
communist ministry of health, dr. Voinea Marinescu - altruism
and professional decency). CB, 2005, nr. 1, p. 117-119.

MARTINESCU, SANDU (n. 1928)

2437. Ucrain, Constantin. Omagiu unui distins ofiţer de
artilerie colonel Sandu Martinescu (Colonel Sandu
Martinescu: A Homage to a Distinguished Artillery Officer).
Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 203 p.

MAURER, ION GHEORGHE (1902-2000)

2438. Teodoroi, Simona-Maya. Contribuţia lui Ion
Gheorghe Maurer la configurarea unui program realist al
cercetării juridice române (Ion Gheorghe Maurer's
Contribution to the configuration of a realistic program of
Romanian juridical research). SDR, 2004, 16, nr. 3-4, p. 457-
460.

MĂCELARIU, ILIE (1822-1891)

2439. Străuţiu, Eugen. Ilie Măcelariu. In memoriam.
Transilvania, 2003, 32, nr. 7, p. 74-78.

MICULESCU, ANGELO (1929-1999)

2440. *** Angelo Miculescu - o viaţă dăruită ogorului
românesc (Angelo Miculescu A Life Dedicated to the
Romanian Field). Antologie omagială coordonată de
Alexandru Brad, Teodor Marian. Bucureşti, Ed. Fundaţiei
"Satul românesc", 2004, 366 p.

MIHAI I DE ROMÂNIA (n. 1921)

2441. Ciobanu, Mircea. Convorbiri cu Mihai I al României.
Ed. a II-a (Conversations with Michael I of Romania).
Bucureşti, Ed. Humanitas, 2004, 468 p.
2442. *** [Număr special dedicat Regelui Mihai I] (Special
pages dedicated to King Michael I). Autori: Adrian Majuru,
Dinu Zamfirescu, Mihai Dim. Sturdza, Christian Mititelu, Iulia
Huiu, Nicolette Frank, Vlad Stolojan, George Carpat Vocke,
Mihaela Toader. Caietele INMER, 2006, 3, nr. 5, p. 3-50.

MIHALACHE, ION (1882-1963)

2443. *Nicolescu, Gheorghe. Personalităţi în uniformă
militară: Ion Mihalache (Personalities wearing military
uniforme: Ion Mihalache). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 14-16.

MIHALYI DE APŞA, IOAN (1844-1914)

2444. Botoş, Ioan. Dr. Ioan Mihalyi de Apşa. 160 de ani de
la naştere (Ioan Mihaly Apşa. 160 years anniversary). FR,
2004, 6, nr. 3-4, p. 54-56.

MIKÓ, IMRE (1805-1876)

2445. Egyed, Ákos. Gróf Mikó Imre - Erdély Széchenyije
(Commemoration of count Mikó Imre). Kolozsvar, Ed. Erdélyi
Múzeum-Egyesület, 2006, 76 p.

MOLDOVAN, VICTOR (1884-1977)

2446. Şular, Igna-Claudiu. Schiţă biografică a omului
politic Victor Moldovan (origine, şcoală, activitate politică) (A
biographical outline regarding Victor Moldovan - origin,
school, political activity). A Som, 2005, 4, p. 293-313.

MORARIU, VICTOR (1881-1946)

2447. Grigoroviţă, Mircea. Victor Morariu (1881-1946).
Monografie (Victor Morariu. monograph). Prefaţă de Nicolae
Cârlan. Suceava, Fundaţia Culturală "Leca Morariu", 2005,
159 p.

MORUZOV, MIHAIL (1887-1940)

2448. Troncotă, Cristian. Mihail Moruzov şi frontul secret
(Mihail Moruzov and the secrete front). Cuvânt înainte de
Florin Constantiniu. Bucureşti, Ed. Elion, 2004, 320 p.

MOŞOIU, TRAIAN (1868-1932)

2449. Teodorescu, Virgiliu Z. Traian Moşoiu - cetăţean de
onoare al municipiului Oradea (Traian Moşoiu - an honorable
citizen of Oradea). CB, 2004, nr. 2, p. 50-53.

MOŢ DÂMBUL, ATANASIE (1785-1867)

2450. Vaida, Aurel. Atanasie Başotă Moţ Dâmbul. Tribunul
de la Zagra (Atanasie Başotă Moţ Dâmbul. The leader from
Zagra). Baia Mare, Ed. "Maria Montessori", 2006, 308 p.

MURGU, EFTIMIE (1805-1870)

2451. Bocşan, Nicolae. Eftimie Murgu's Political ideology
and Inititives, 1842-1845. Trans R, 2006, 15, nr. 2, p. 100-117.
2452. Bodea, Cornelia. Eftimie Murgu şi făurirea României
Mari (Eftimie Murgu and the creation of Greater Romania).
RI, 2005, 16, nr. 1-2, p. 27-32.
2453. *Popescu, Dan. Eftimie Murgu (1805-1870), 200 de
ani de la naştere (Eftimie Murgu - 200 years since his birth).
88
Alt B, 2006, nr. 4-6, p. 127-133.

NACU, DUMITRU

2454. Gălăţan, Valentin. Dumitru Nacu, văzut de
contemporani (Dumitru Nacu, seen by contemporaries). SCEB,
2005, 10, p. 287-298.

NAGYSÁNDOR, JÓZSEF (1804-1849)

2455. Fleisz, János. A leghazafiasabb érzelmű tábornok.
Nagysándor József (1804-1849) (The most sensitive patriot
general Nagysándor József). Nagyvárad, Europrint Kiadó,
2004, 330 p.

NĂSTASE, ADRIAN (n. 1950)

2456. Năstase, Adrian. România după Malta, 875 de file la
Externe. Vol. I-II (Romania after Malta, 875 days at the
Foreign Affairs). Bucureşti, Ed. Fundaţia Europeană Titulescu,
2006, 708, 458 p.
2457. Năstase, Adrian. România într-o Europă unită
(Romania in a unified Europe). Bucureşti, Ed. Yes, 2004, 112
p; versiune şi în lb. engleză.
2458. . De la Karl Marx la Coca-Cola. Adrian Năstase în
dialog deschis cu Alin Teodorescu (From Karl Marx to Coca-
Cola. Adrian Năstase in open dialogue with Alin Teodorescu).
Bucureşti, Ed. Nemira, 2004, 208 p.

NECULCEA, EUGEN (1877-1954)

2459. *** Un diplomat regăsit/ Un diplomate retrouvé:
Eugen Neculcea. Ediţie de Marcela Sălăjean. Cluj-Napoca, Ed.
Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane,
2006, 161 p.

NEGRESCU, GHEORGHE (1888-1977)

2460. Avram, Valeriu. General aviator inginer Gheorghe
Negrescu. Viaţa şi opera (General pilot engineer Gheorghe
Negrescu. His life and work). Vaslui, Ed. Thalia, 2004, 236 p.

NEGRI, COSTACHE (1812-1876)

2461. Păltănea, Paul. Viaţa lui Costache Negri (The life of
Costache Negri). Galaţi, Ed. Centrului Cultural Dunărea de
Jos, 2006, 340 p.

ONCIUL, AUREL (1864 - )

2462. Olaru, Marian. Despre crezul politic al lui Aurel
Onciul (On Aurel Onciul's Political Beliefs). ANB, 2002, 9, nr.
2, p. 495-500.

PACEPA, ION MIHAI (n. 1928)

2463. Nichita, Alexandru. Pacepa, între trădare şi eroism
(Pacepa, between betrayal and heroism). Bucureşti, Ed. Teşu,
2004, 256 p.
2464. Solomovici, Teşu. Un dosar incendiar, Pacepa (An
inciting file, Pacepa). Bucureşti, Ed. Teşu, 2005, 344 p.

PAPANACE, CONSTANTIN (1904-1985)

2465. Papanace, Constantin. Pro Balcania şi fermentul
aromân (macedo-român) în sud-estul european. Ediţie trilingvă
româno-engleză-franceză (Pro Balkania and the Aromanian
(Macedo-Romanian) Ferment in South-Eastern Europe. A
Trilingual Romanian-English-FrenchEdition). Prefaţă şi
postfaţă de Justin Tambozi, Argument de Gheorghe
Dumitraşcu. Bucureşti, Ed. Justin şi George Iustinian
Tambozi, 2004, 721 p.

PATIŢIA, RUBIN (1841-1918)

2466. *Cristea, Ileana Mihaela. Locul şi rolul lui Rubin
Patiţia în mişcarea memorandistă (1841-1918) (The place and
role of Rubin Patiţia in the Memorandist mouvement). Dac,
2002, nr. 10, p. 27-30.
2467. *Străjan, Ioan. Memorandistul alba-iulian Rubin
Patiţia despre condiţiile cultului ortodox din Alba Iulia în sec.
al XVIII-lea (The Memorandist from Alba Iulia Rubin Patiţia -
about the Orthodox cult in Alba Iulia in the 18
th
c.). Dac,
2005, nr. 21, p. 3-5.

PAUKER, ANA (1893-1960)

2468. Calafeteanu, Ion. Scrisori către Tovarăşa Ana (Letters
to Comrade Anna). Bucureşti, Ed. Univers enciclopedic, 2005,
393 p.

PĂTRĂŞCANU, LUCREŢIU (1900-1954)

2469. Betea, Lavinia. Lucreţiu Pătrăşcanu. Moartea unui
lider comunist. Ed. a II-a (Lucreţiu Pătrăşcanu. The death of a
communist leader). Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2006, 499 p.
2470. Buga, Vasile. Sovieticii şi "cazul Pătrăşcanu" (The
Soviets and the "case Pătrăşcanu"). Historia, 2006, 6, nr. 54, p.
50-52.
2471. Ilie, Oana. Victima ultimului proces de tip stalinist
(The victim of the last Stalinist trial). Historia, 2006, 6, nr. 54,
p. 43-47.
2472. Onişoru, Gheorghe. Omul care a vrut să intre în
istorie (The man who wanted to become history). Historia,
2006, 6, nr. 54, p. 36-42.
2473. Păiuşan, Cristina. Femeile din viaţa lui Pătrăşcanu
(The women in Pătrăşcanu's life). Historia, 2006, 6, nr. 54, p.
53-55.

PENESCU, NICOLAE (1889-1982)

2474. Tomescu, Dorina. Pentru o istorie a exilului
românesc: Nicolae Penescu (For a history of the Romanian
exile: Nicolae Penescu). MI, 2006, 40, nr. 3, p. 55-58.

PETROŞANU, DRAGOŞ (1915-1941)

2475. *Sima, Felix. Dragoş Petroşanu (1915-1941). De pe
câmpul de luptă, în paginile unei cărţi (Dragoş Petroşanu
(1915-1941). From the battlefield to the book's pages). RA,
2006, 69, nr. 2, p. 150-152.

PLESSIA, RADU (n. 1915)

89
2476. Rădulescu, Mihai Sorin. Radu Plessia, personalitate
puţin cunoscută a exilului românesc de la Paris (A less known
Romanian from Paris). DI, 2006, 11, nr. 11, p. 58-62.

POP, CORNEL (1889-1953)

2477. Bâtiu, Iosif. Un primar culegător de folclor, dr. Cornel
Pop, o victimă a comunismului (A mayor collector of folklore,
Cornel Pop, PhD, a victim of communism). Memoria, 2005,
nr. 50, p. 80-85.

POP, IOAN (1873-1953)

2478. *Mircea, Ionela. Dr. Ioan Pop, avocat din Alba-Iulia,
primul prefect român al judeţului Alba (Ioan Pop lawyer from
Alba Iulia the first Romanian prefect of Alba county). Dac,
2006, nr. 25, p. 41.

POP, IONEL (1889-1983)

2479. Limbeanu, George. Ionel Pop. Meandrele unui destin
sau patima nemuririi (Ionel Pop. The sinuosity of a destiny or
the passion for immortality). Sibiu, Ed. Arhip Art, 2006, 234
p.

POPA, AUREL (1888-1980)

2480. Racoviţan, Mihai. Aurel Popa, participant la făurirea
României Mari (Aurel Popa, participant to the Great Union).
Sibiu, Ed. Universităţii Lucian Blaga, 2004, 96 p.

POPA-ZLATNA, IOAN (1904-1983)

2481. Popa-Zlatna, Ioan. Amintiri din Ţara Corvinilor
(Memories from Ţara Corvinilor). Ediţie îngrijită de Ioan
Popa-Zlatna. Alba Iulia, Ed. Fundaţia Paem, 2004, 469 p.
2482. Popa-Zlatna, Ioan. Amintiri din Ţara Martirilor. Vol.
I-IV (Memories from the Land of the Martyrs. Volumes 1-4).
Ediţie îngrijită de Ioan Popa-Zlatna. Alba Iulia, Ed. Fundaţia
Paem, 2004, 335, 350, 330, 347 p.
2483. *Forosigan, Melania. Ioan Popa-Zlatna, un neobosit
luptător pentru înălţarea spirituală, socială şi economică a Ţării
Moţilor (Ioan Popa-Zlatna fighter for the social, spiritual and
economic development of the Land of Moţilor). Dac, 2006, nr.
27, p. 40-46.

POPOVICI, AUREL C. (1863-1917)

2484. Crişan, Vasile. Aurel C. Popovici, colaborator al
"Enciclopediei Române" (Aurel C. Popovici collaborator to
the "Romanian Encyclopedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-
10, p. 103-105.
2485. *Neumann, Victor. Federalism şi naţionalism în
monarhia austro-ungară: teoria lui Aurel C. Popovici
(Federalism and nationalism in the Austro-Hungarian
monarchy: the theory of Aurel C. Popovici). Altera, 2006, nr.
12, p. 203-237.

POPŞA, IOAN (1922-1952)

2486. Ivan Duică, Camelia. Ioan Popşa (1922-1952). A tot.,
2005, 13, nr. 48-49, p. 250-251.

PREZAN, CONSTANTIN (1861-1943)

2487. Neagu, Viorica. Incusrsiune în instituţia mareşalatului:
Cartea de mareşal a lui Constantin Prezan (The institution of
the marsal: the marshal book of Constantin Prezan). AMM,
2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 361-367.
2488. Zgutta, Viorica. Constantin Presan - mareşal al
României (Constantin Presan - Marshal of Romania). Vaslui,
Iaşi, Ed. Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare", Ed. Dosoftei,
2005, 112, 112 p.

PROCA, ALEXANDRU (1900-1945)

2489. Spânu, Alexandru-Alin. Alexandru Proca (1900-
1945). A tot., 2005, 13, nr. 48-49, p. 247-249.

PROTOPOPESCU, PAKE (1845-1892)

2490. Filitti, Georgeta. Pake Protopopescu. BBuc, 2005, 8,
nr. 2, p. 4-6.

RANNICHER, JAKOB (1823-1875)

2491. Nägler, Thomas. Jakob Rannicher und seine Zeit.
SUCH, 2004, 1, p. 229-237.
2492. Nägler, Thomas. Parlamentarul sibian Jakob
Rannicher (1823-1875) (The Member of Parliament Jakob
Rannicher from Sibiu (1823-1875). Transilvania, 2003, 33, nr.
4, p. 73-78.

RĂDESCU, NICOLAE (1874-1953)

2493. *** [Număr special dedicat generalului Nicolae
Rădescu] (Special pages dedicated to general Nicolae
Rădescu). Oana Ionel, Autori, Dragoş Marcu, Autori. Caietele
INMER, 2005, 2, nr. 3, p. 3-54.
2494. Şerbănescu, Alexandru. Nicolae Rădescu 6 martie
1945 (Nicolae Rădescu March 6
th
, 1945). Memoria, 2005, nr.
50, p. 10-28.
2495. *** Un sfert de veac de urmărire. Documente din
dosare secrete ale generalului Nicolae Rădescu (A pursuit of a
quarter of a century. Documents from the secret files of
general Nicolae Rădescu). Prefaţă de Gheorghe Onişoru,,
Ediţie de Monica Grigore, Oana Ionel, Dragoş Marcu.
Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 471 p.

RIZEA, ELISABETA (1912-2003)

2496. Dobre, Claudia. Elisabeta Rizea, un "loc al memoriei"
pentru români (Elisabeta Rizea "a place of memory" for
Romanians). Memoria, 2004, nr. 46, p. 76-81.

ROBESCU, C. F. (1839-1920)

2497. Săvulescu, Mihail. C. F. Robescu ia o decizie
revoluţionară (C. F. Robescu takes a revolutionary decision).
MI, 2005, 39, nr. 9, p. 88-90.

ROSETTI, C. A. (1816-1885)

2498. Netedu, Loredana. Jurnalul lui C. A. Rosetti sau
90
ceasuri de ne-mulţumire (The journal of C. A. Rosetti or
moments of dissatisfaction). AUA philol., 2004, 5, nr. 1, p.
191-194.

ROTH, HANS OTTO (1890-1953)

2499. Baier, Hannelore. Die politischen Benühungen von
Hans Otto Roth nach dem 23. August 1944. Forschungen,
2003-2004, 46-47, p. 7-14.
2500. Philippi, Paul. Politik im Namen einer Minderheit.
Saeculum, 2005, 4, nr. 1, p. 75-79.

SCHILERU, DUMITRU (1846-1880)

2501. Duţu, Mircea. Neica Duică Schileru, deputatul cu
doar 42 de zile de şcoală, patron de mine şi proprietar de ziar
(Duică Schileru the deputy with only 42 school days, mine and
newspaper owner). Historia, 2005, 2, nr. 38, p. 7-12.

SEVER, IOAN AXENTE (1821-1906)

2502. Gabor, Ioan. Ioan Axente Sever. Un nume pentru
neuitare (1821-1906) (Ioan Axente Sever. A name for ever).
Sibiu, Ed. Casa de Presă; Ed. Tribuna, 2006, 215 p.
2503. *Stăncescu, Gheorghe. Ioan Axente Sever simbol al
demnităţii noastre naţionale (3/15 aprilie 1821-13 august
1906) (Ioan Axente Sever symbol of aur national dignity
(April 3/15 1821-August 13, 1906). Dac, 2006, nr. 25, p. 33-
34.
2504. Stăncescu, Gheorghe. Un erou transilvănean: Ioan
Axente Sever (A Transylvanian hero: Ioan Axente Sever).
Historia, 2006, 6, nr. 59, p. 41-43.

SIMA, HORIA (1907-1993)

2505. Sima, Horia. Prizonieri ai Puterilor Axei (Prisoners of
the Axis' powers). Constanţa, Ed. Metafora, 2005, 301 p.

SIMINEL, VICTOR (1897-1981)

2506. Lăcătuşu, Gheorghe. Generalul Victor Siminel, o
victimă nevinovată a regimului comunist (General Victor
Siminel, an innocent victim of the communist regime).
Memoria, 2005, nr. 51-52, p. 145-148.
2507. Spânu, Alin. Victor Siminel (1897-1980). A tot., 2006,
14, nr. 1-2, p. 248-251.

SIMU, NICOLAE (1772-1842)

2508. Deteşan, Daniela. Testamentul mecenatului Nicolae
Simu (The will of protector Nicoale Simu). RB, 2004, 18, p.
259-267.

STEER, CORIOLAN (1879-1924)

2509. Ciubotă, Viorel. Coriolan Steer (1879-1924). Limes,
2001, 4, nr. 1-4, p. 276-277.

STERIOPOL, NICOLAE (1889-1972)

2510. Moşneagu, Marian; Făină, Dumitru. Rear Admiral
Nicolae Steriopol - A reporter of International Danube
Comission. RNMY, 2004, 7, p. 167-175.

STOICA, VALERIU (n. 1953)

2511. Stoica, Valeriu. Provocări liberale. Dialoguri despre
gândirea, istoria şi practica liberalismului (Liberal challenges.
Dialogues about the liberal thinking history and practice).
Bucureşti, Ed. Humanitas, 2003, 348 p.

STOICA, VASILE (1889-1959)

2512. Mirgheşiu, Florin. Vasile Stoica în S. U. A. (1919-
1920) (Vasile Stoica in the USA (1919-1920). Limes, 2001, 4,
nr. 1-4, p. 19-42.
2513. Vornicu, Cristian-Sorin. L'activité du patriote
roumain Vasile Stoica pour le renforcement des rapports de la
Roumanie avec les Etats-Unis (1917-1920). EAS, 2005, 9, p.
3-6.

STURDZA, ALEXANDRU (1891-1854)

2514. Vergatti, Radu Ştefan. Boierul român Alexandru
Sturdza şi Sfânta Alianţă (The Romanian boyar Alexandru
Sturdza and the Holy Alliance). Argesis, 2004, 13, p. 267-270.

STURDZA, DIMITRIE A. (1833-1914)

2515. Sturdza, Dimitrie A. Europa, Rusia şi România.
Studiu etnic şi politic (Europe, Russia and Romania. An
Ethno-Political Study). Îngrijire ediţie şi postfaţă de Emil
Ţîrcomnicu. Bucureşti, Ed. Etnologică, 2005, 69 p.

SUCIU, IOAN (1907-1953)

2516. *** Ioan Suciu. Apostolul tinerilor (Ioan Suciu, the
apostle of the young people). Blaj, s. n., 2003.

ŞENCHEA, IOAN (1864-1916)

2517. Vlad, Ioan. Ioan Şenchea martirul Ardealului. Lupta
naţională la Făgăraş pentru marea unire (Ioan Şenchea, the
Martyr for Ardeal. The National Struggle for the Great Union.
The Case of Făgăraş). Braşov, Ed. Pastel, 2004, 623 p.

ŞTIRBEY, GEORGE BARBU

2518. *Rădulescu, Mihai Sorin. Un mécène roumain à
Paris: Georges B. Ştirbey. RRH, 2004, 43, p. 177-181.

TĂTĂRANU, CONSTANTIN (1893-?)

2519. Păunescu, Cristian. Constantin Tătăranu. Destinul
unui fost guvernator (Constantin Tătăranu the destiny of an ex-
guvernor). MI, 2005, 39, nr. 9, p. 18-23.

TĂTĂRĂSCU, GHEORGHE (1886-1957)

2520. Tătărescu, Gheorghe. Regimul electoral şi
parlamentar în România (The Electoral and Parliamentary
System in Romania). Bucureşti, Ed. Fundaţiei Pro, 2004, 175
p.
2521. Ion, Narcis Dorin. Gheorghe Tătărăscu şi Partidul
91
Naţional Liberal (1944-1948) (Gheorghe Tătărăscu and the
National Liberal Party (1944-1948). Bucureşti, Ed. Tritonic,
2004, 260 p.

TITULESCU, NICOLAE (1882-1941)

2522. Titulescu, Nicolae. Mărturii. Témoignages.
Testimonies. Geständnisses. Bucureşti, Monitorul Oficial,
2004, 216 p.
2523. . Nicolae Titulescu, eternitatea unui destin exemplar
(Nicolae Titulescu, eternity of an exquisite destiny).
Coordonatori: Laurenţiu Guţică-Florescu, Dorin Theodorescu.
Slatina, Ed. Fundaţiei Universitatea pentru Toţi, 2005, 240 p.
2524. . Nicolae Titulescu. Opera politico-diplomatică (iulie
1927-iulie 1928). Vol. I-II (N. Titulescu. The political-
diplomatic work (July 1927-July 1928). Ediţie de George G.
Potra, Constantin Prodan. Bucureşti, Ed Fundaţia Europeană
Titulescu, 2003, 1202 p.
2525. Ciupercă, Ioana Veturia. Nicolae Titulesco
l'européen avant l'heure. Le Figaro 1932-1936 (Nicolae
Titulesco l'européen avant l'heure. Le Figaro 1932-1936).
Bucureşti, Ed. Top Form, 2006, 141 p.
2526. Dina, Doru; Ivaşcu, Ion; Teodorescu, Dorin.
Nicolae Titulescu, titanul politicii externe româneşti (Nicolae
Titulescu the head of the Romanian foreign politics). Slatina,
Ed. Fundaţiei Universitatea pentru toţi, 2005, 141 p.
2527. Panait, Oana. Prăbuşirea marelui Titulescu (The fall
of the great Titulescu). Historia, 2006, 6, nr. 3, p. 3-8.

TOBESCU, CONSTANTIN (1893-1951)

2528. Pânu, Alexandru-Alin. G-ralul Constantin Tobescu
(1893-1951) (General Constantin Tobescu (1893-1951). DI,
2005, 10, nr. 4, p. 37-40.

TOMA, SORIN

2529. Ilinca, Alina; Bejenaru, Liviu-Marius. Sorin Toma
la judecata partidului (Sorin Toma at the judgement of the
party). MI, 2006, 40, nr. 2, p. 47-52.

TUDOR, CORNELIU VADIM (n. 1949)

2530. Meşca, Sever. Corneliu Vadim Tudor sau
compromiterea naţionalismului românesc (Corneliu Vadim
Tudor or compromizing the Romanian nationalism). Bucureşti,
Ed. Monitorul Oficial, 2004, 220 p.

ŢEPELEA, GABRIEL (n. 1916)

2531. *** Cărturarul şi omul politic Gabriel Ţepelea. Repere
biobibliografice (The scholar and politician Gabriel Ţepelea.
Biobibliographic frameworks). Coordonatori: Virgil Petrescu,
Dinu Ghia. Bucureşti, Ed. Editor. ro., 2004, 102 p.

URS DE MARGINA, DAVID (1816-1897)

2532. Părean, Ioan; Părean, Radu. David Urs de Margina.
Un mare român uitat (David Urs de Margina. A great forgotten
Romanian). Sibiu, Ed. Asociaţiunii ASTRA, 2006, 135 p.

VAIDA VOEVOD, ALEXANDRU (1872-1950)

2533. Vaida Voevod, Alexandru. Scrisori de la Conferinţa
de Pace Paris-Versailles 1919-1920 (Letters from the Peace
Conferecence Paris-Versailles 1919-1920). Ediţie îngrijită,
studiu introductiv Mircea Vaida-Voevod. Bucureşti, Ed. Multi
Press Internaţional, 2003, 607 p.
2534. Salvan, Florin. Dr. Alexandru Vaida Voevod în
câmpul Conferinţei de Pace de la Paris (1919-1920) (Dr. Al.
Vaida Voevod at the Peace Conference in Paris). Cumidava,
98-2000, 22-24, p. 167-178.

VELICAN, CAMIL (1878-1937)

2535. *Giurgiuman, Elena. Avocatul dr. Camil Velican,
primul primar român de după Marea Unire al oraşului Alba-
Iulia (Lawyer dr. Camil Velican the first Romanian mayor of
Alba-Iulia after the Great Union). Dac, 2006, nr. 25, p. 37-40.

VLAD, AUREL (1875-1953)

2536. Orga, Valentin. Aurel Vlad, istorie şi destin. Ediţia a
II-a (Aurel Vlaicu, history and destiny). Cluj-Napoca, Ed.
Argonaut, 2005, 545 p.

VLADIMIRESCU, TUDOR (1780-1821)

2537. Mada, Georgeta. Tudor Vladimirescu, legendă şi
adevăr (Tudor Vladimirescu, legend and truth). Drobeta Turnu
Severin, Ed. Stef, 2005, 150 p.
2538. Suru, Claudia. Tudor Vladimirescu şi Ghiţă Opran
(Tudor Vladimirescu and Ghiţă Opran). Oltenia, 2004, 15, p.
67-69.

VOINEA, ŞERBAN (1894-1969)

2539. Stahl, Paul H. Şerban Voinea (1894-1969).
Contribuţii la istoria social-democraţiei române (Şerban
Voinea (1894-1969). Contributions to the history of the social-
democracy in Romania). Bucureşti, Ed. Fundaţiei "C. Titel-
Petrescu", 2004, 206 p.

WANGLER, ERNST F. (1888-1976)

2540. Dejan, Constantin; Dejan, Octavian C. Fapte
necunoscute din umbra primului război mondial şi eroul lor,
un mare prieten al Româmiei (Unknown acts of World War I
and their heroes, a great friend of Romania). BOR, 2004, 122,
nr. 9-12, p. 637-644.

ZAPPA, EVANGHELIE (1800-1865)

2541. Postolache, Nicolae. Evanghelie Zappa de la Broşteni
la Atena. Repere europene. Ed. a II-a (Evanghelie Zappa.
From Broşteni to Athens. European Landmarks). Slobozia, Ed.
Star Tipp, 2004, 210 p.

ZELEA CODREANU, CORNELIU (1899-1938)

2542. *Jakson, Paul. A case study in fascist ideological
production: Corneliu Codreanu's "For My Legionaries" (The
Iron Guard). AIICN, 2006, 45, p. 211-242.
2543. Sandache, Cristian. Istorie şi biografie. Cazul Corne-
92
liu Zelea Codreanu (History and Bioraphy.The Case of Corne- liu Zelea Codreanu).Bucureşti, Ed. Mica Valahie, 2005, 412 p.

b. ECLEZIASTICE

2544. Boér, Jenő. Lelkészharcok a temesvári
egyházmegyéből (Priest figures from Timişoara Diocese).
Temesvár, Solness Könyvkiadó, 2004, 144 p.
2545. David, P. I. Martirii de la Halmyris în contextul
misionar la început de mileniu III. Descoperirea moaştelor
Sfinţilor Epictet şi Astion şi cei împreună cu dânşii (The
martyrs from Halmyris in the missionary contex of the
beginning of the 3rd millenium. Discovery of relics belonging
to saints Epictet and Astion and those together with them).
BOR, 2002, 120, nr. 10-12, p. 323-335.
2546. Dejan, Octavian C. Lista cronologică a protopopilor
de Piteşti şi a episcopilor Eparhiei Argeşului în ultimii 170 de
ani (Câteva figuri reprezentative de protopopi) (Chronological
listing of the protopopes of Pitesti and bishops of Arges
Bishopric in the last 170 years (Some outstanding bishop
personalities). BOR, 2003, 121, nr. 7-12, p. 512-520.
2547. Drăgoi, Macarie. Sfinţii Ioan Gură de Aur şi Teotim
al Tomisului (The Saint "John Gură de Aur" and Teotim of
Tomis). Cred S, 2006, 16, nr. 7, p. 12.
2548. Dumitriu, Claudia. Ierarhi ortodocşi români în
misiuni diplomatice (Romanian Orthodox hierarchs in
diplomatic missions). BOR, 2002, 120, nr. 10-12, p. 266-298.
2549. Dură, Ioan. Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române
îndepărtaţi din scaun şi trimişi în recluziune monastică de către
autorităţile comuniste în anii 1944-1981 (Hierarchs of the
Romanian Orthodox Church removed from their positions and
sent to monastic incarceration by the communist authorities
between 1944-1981). BOR, 2002, 120, nr. 10-12, p. 298-322;
Memoria, 2006, nr. 55-56, p. 158-177.
2550. Leu, Paul. Episcopi români răpiţi şi asasinaţi de KGB
(Romanian bishops kidnapped and assassinated by the KGB).
Bucureşti, Ed. Fundaţia Episcopul Grigorie Leu, 2005, 213 p.
2551. Merticariu, Varlaam; Danielescu, Niţă Dan;
Vicovan, Ioan. Păstori ai bisericii şi promotori ai culturii.
Mitropoliţii Moldovei de la începuturi până azi (Church
servants and culture promoters. Moldavia's bishops since the
beginning until today). Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 175 p.
2552. Moraru, Alois; Răchiteanu, Iosif. Păstorii Diecezei
de Iaşi şi rectorii Seminarului diecezan (Servants of the Iaşi
bishopric and the rectors of the Seminar). Iaşi, Ed. Sapientia,
2004, 98 p.
2553. *Popi, Gligor. Preoţii Vichentie Petrovici şi Valeriu
Magdu - militanţi înflăcăraţi pentru drepturile românilor
bănăţeni (Priests Vichentie Petrovici and Valeriu Magdu -
passionate defenders of the rights of the Romanians from
Banat). PU, 2004, 7, nr. 3-4, p. 121-123.
2554. Stavarache, Dumitru. Episcopul Melchisedec
Ştefănescu şi mitropolitul Visarion Puiu. Interferenţe (Bishop
Melchisedec Ştefănescu and metropolitan bishop Visarion
Puiu). Theologos, 2006, nr. 1-6, p. 30-41.
2555. *Străjan, Ioan. Stareţi de la mănăstirea Prislop
(judeţul Hunedoara) aleşi mitropoliţi la Mitropolia Ortodoxă
Română a Transilvaniei de la Bălgrad (Alba-Iulia) (Superiors
at Prislop monastery (Hunedoara county) who became
metropolitan bishops at the Romanian Orthodox Metropolitan
See of Transylvania, from Bălgrad (Alba-Iulia). Dac, 2003, nr.
14, p. 33-37.
2556. Teodorescu, Virgiliu Z. Brădet - mărturii
documentare (Brădet - documentary evidence). BOR, 2002,
120, nr. 10-12, p. 336-347.
2557. Voichiţu, Andrei. Apărători ai individualităţii
spirituale şi culturale la Tomis. Episcopi tomitani (secolele IV-
VI) (Defenders of the spiritual and cultural individuality in
Tomis. Bishops from Tomis (4
th
-6
th
c.). AMMR, 2003, 6, p. 61-
87.
2558. *Zecheru, Alexandra Dana. Figuri de protopopi
greco-catolici albaiulieni la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului XX (Figures of Greek-Catholic protopope
from Alba Iulia at the end of the 19
th
century and the
beginning of the 20
th
century). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 285-
293.


ANANIA, BARTOLOMEU (n. 1921)

2559. *Albu, Mihaela. Valeriu Anania şi revista "Noi"
(Valeriu Anania and the magazine "Noi"). AO, 2005, 19, p.
141-146.

ANDREICUŢ, ANDREI (n. 1949)

2560. Tia, Teofil. Un profil acedemic contemporan inedit:
Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Prof. Univ. Dr. Andrei
Andreicuţ, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba
Iulia: 200-2004 şi 2004-2008. Repere bio-bibliografice şi
academice (An original academic profile: this Holiness the
Archbishop Prof. Andrei Andreicuţ, PhD. Dean of the
Orthodox Theology Department in Alba Iulia 2000-2004 and
2000-2008. Bio-bibliographical and academic references). ÎP,
2005, 21, p. 39-64.

ANTAL, EMILIAN (1894-1971)

2561. Valenciuc, D. Arhiereul Emilian Antal Târgovişteanul.
Lt. de Mitropolit al Bucovinei (1945-1948) (Archbishop
Emilian Antal Târgovişteanul. Lt. To Metropolitan Archbishop
of Bukovina (1945-1948). Câmpulung Moldovenesc, Ed.
Biblioteca Mioriţa, 2005, 258 p.

ANTIM IVIREANUL (1650-1716)

2562. Cristea, Avram. Antim Ivireanu - 290 de ani de la
trecerea la cele veşnice (Antim Ivireanu - 290 years since his
death). Cred. S, 2006, 16, nr. 12, p. 5.
2563. Dulceanu, Silviu Iulian. Antim Ivireanul, mitropolitul
Ungrovlahiei (Antim Ivireanul the metropolitan bishop of
Ungrovlachia). Zimnicea, s. n., 2005, 59 p.
2564. Lung, Ecaterina. Imaginea familiei între realitate şi
utopie în opera lui Antim Ivireanu (Family image between
reality and utopia in Antim Ivireanu's work). RI, 2006, 17, nr.
5-6, p. 137-156.
2565. Mălinaş, Constantin. Antim Ivireanul în cultura
românească. Bibliografie la cerere. 1691-1982 (Antim
Ivireanul in Romanian culture. Bibliography on request. 1691-
1982). CCV, 2005, 3, nr. 6, p. 21, 56-58.

93
ARĂPAŞU, TEOCTIST (n. 1915)

2566. Stan, George. Prea Fericitul Părinte Teoctist,
Patriarhul României. Monografie (His holiness Teoctist, the
Patriarch of Romania. monograph). Bucureşti, Ed. Institutului
Biblic şi de Misiune al BOR, 2005, 268 p.

BĂLAN, NICOLAE (1882-1955)

2567. Brusanowski, Paul. Mitropolitul Nicolae Bălan şi
misiunea Bisericii româneşti în Basarabia şi Transnistria, în
anii celui de-al doilea război mondial (Mitropolitan bishop
Nicolae Bălan and the mission of the Romanian church from
Bessarabia and Transnistria during World War II). RT, 2005,
15, nr. 3, p. 154-173.
2568. Chifăr, Nicolae. Mitropolitul Nicolae Bălan şi românii
ortodocşi din America (Mitropolitan bishop Nicolae Bălan and
the Romanians from America). RT, 2005, 15, nr. 3, p. 92-101.
2569. Lăcătuşu, Ioan. Preocuparea Mitropolitului Nicolae
Bălan privind situaţia românilor din ţinutul Harghitei şi
Covasnei (The concern of the mitropolitan bishop Nicolae
Bălan about the situation of the Romanians in Harghita and
Covasna counties). RT, 2005, 15, nr. 3, p. 117-153.
2570. Moldovan, Ilie. Misiune şi pastoraţie în gândirea şi
activitatea mitropolitului Nicolae Bălan (Mission and pastoral
in the thinking and activity of metropolitan bishop Nicolae
Bălan). RT, 2005, 15, nr. 3, p. 79-91.
2571. Oltean, Vasile. Mitropolitul Nicolae Bălan - sprijinitor
al învăţământului braşovean (Mitropolitan Nicolae Bălan -
supporter of education in Braşov). RT, 2005, 15, nr. 2, p. 174-
178.
2572. Păcurariu, Mircea. 50 de ani de la moartea
Mitropolitului Ardealului, Nicolae Bălan, membru de onoare
al Academiei Române (Fifty years since the death of the
Metropolitan Bishop of Transylvania, Nicolae Bălan, member
of honor of the Romanian Academy). Academica, 2005, 15, nr.
41-42, p. 93-95.

BĂLESCU, NICHITA (1915-2006)

2573. Vanca, Dumitru. Nichita Bălescu (1915-2006).
Pledoarie pentru statornicie în parohie (Pleading for stability in
the diocese). Cred. S, 2006, 16, nr. 6, p. 12.

BOB, IOAN (1739-1830)

2574. Dumitran, Daniel. Statutul social-juridic şi
implicaţiile sale politice: demersurile episcopului Ioan Bob
pentru ameliorarea situaţiei materiale a clerului greco-catolic
din dieceza Făgăraşului (The social-juridical statute and its
political implication: the measures taken by Bishop Ioan Bob
to improve the living standards of the Greek-Catholic clergy
from the diocese of Făgăraş). A Blas., 2002, 1, p. 205-215.
2575. Dumitran, Daniel. Un timp al reformelor. Biserica
Greco-Catolică din Transilvania sub conducerea episcopului
Ioan Bob (1782-1830) (A Time of Reforms. The Greek-
Catholic Church in Transylvania under the Bishopry of Ioan
Bob (1782-1830). Bucureşti, Ed. Scriptorium, 2005, 442 p.

BOIU, ZAHARIA (1834-1903)

2576. Macavei, Elena. Zaharia Boiu şi literatura didactică
(Zaharia Boiu and the didactic literature). RT, 2005, 15, nr. 2,
p. 120-138.

BOIU, ZAHARIA (SENIOR) (1800-?)

2577. Adonis, Mihai. Date privind istoricul familiei Boiu din
Sighişoara. Testamentele lui Zaharia Boiu senior (Data
regarding the history of the Boius from Sighişoara. Zaharia
Boiu senior's wills). RB, 2004, 18, p. 269-280.

BRANCOVICI, SAVA (1620-1683)

2578. *Scridon, Alin. Considerations au regard de l'activité
du metropolite de Transylvanie Sava Brancovici (11620-
1683). AUVT teol., 2003, nr. 9, p. 127-134.

CÂRCIULEANU, ION (n 1915)

2579. Cârciuleanu, Ion. Slujire (Servitude). Iaşi, Ed. Pim,
2005, 241 p.

CHEREBEŢIU, CELESTIN (1901-1978)

2580. Roman, Andrei. Celestin Cherebeţiu, preotul,
profesorul şi compozitorul (Celestin Cherebeţiu the priest, the
professeor, the composer). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 261-274.

CIOROGARIU, ROMAN (1852-1936)

2581. Dulgău, Bujor. Ctitori ai României Mari: Roman
Ciorogariu (1852-1936). Adnotări biografice (Founders of the
Great Romania: Roman Ciorogariu - Biographical notes).
CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 34-37.
2582. Erdei, Miron. Episcopul Roman Ciorogariu între
amvon şi tribună (Bishop Roman Ciorogariu between pulpit
and Stand). CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 4-11.
2583. Faur, Viorel. Consideraţii în legătură cu aprecierile
episcopului Roman Ciorogariu despre aşa-numita Carte
Neagră de la Budapesta (Bishop Roman Ciorogariu on the so-
called "Black Book" from Budapest). CTC, 2006, 3, nr. 5-6, p.
10-12.
2584. *Roşu, Elisabeta. Poziţia Episcopului Roman
Ciorogariu faţă de concordatul încheiat de România cu Sfântul
Scaun (Bishop's Roman Ciorogariu status regarding the
concordat between Romania and the Holy See). AUO ist. arh.,
2004, nr. 14, p. 147-160; RBI, 2005, 3, nr. 4, p. 33-41.
2585. Roşu, Elisabeta. Roman Ciorogariu - programul
politic (Roman Ciorogariu - political program). CTC, 2006, 3,
nr. 4, p. 21-33.

COMAN, VASILE (1912-1992)

2586. Muntean, Cristian. Familia în viziunea episcopului
Vasile Coman al Oradiei (Familiy in the conception of Vasile
Coman of Oradea). RT, 2005, 15, nr. 2, p. 147-158.

COSTACHE, VENIAMIN (1768-1846)

2587. Dură, Ioan. Mitropolitul Veniamin Costache, "nou"
ctitor al mănăstirii Esfigmenu de la Sfântul Munte Athos,
pictat în nartexul bisericii acesteia (Bishop Veniamin
Costache, a "new" founder of Esfigmenu monastery at the
94
Athos Holy Mountain, painted in the narthex of its church).
BOR, 2003, 121, nr. 1-6, p. 530-532.

COTOŞMAN, GHEORGHE (1904-1977)

2588. Olărescu, Ioan. Prot. dr. Gheorghe Cotoşman (1904-
1977). O viaţă închinată slujirii bisericii şi istoriografiei
(Archpriest Dr. Gheorghe Cotoşman (1904-1977). A life
dedicated to church and historiography). Alt B., 2005, 16, nr.
1-3, p. 121-128.

CREŢU, NICOLAE (1910-2005)

2589. Nuţu, Mircea. Pr. iconom stavrofor Nicolae Creţu
(Priest Nicolae Creţu). Candela, 2006, 16, nr. 1-2, p. 32.

CRISTEA, ELIE MIRON (1868-1939)

2590. Cristea, Elie Miron. Note ascunse. Însemnări
personale (1895-1937) (Hidden Notes. Personal Records
(1895-1937). Ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei Maria Bilţiu,
Cuvânt înainte, note ştiinţifice, comentarii Gheorghe I. Bodea.
Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 99, 176 p.
2591. Georgiţă, Mihai. O pastorală a episcopului Miron
Cristea adresată soldaţilor români din armata austro-ungară (A
pastoral of bishop Miron Cristea addressed to the Romanian
soldiers of the Austrian-Hungarian army). CB, 2006, nr. 1, p.
6-10.

CRIŞAN, TRAIAN (1918-1990)

2592. Rus, Anton; Gheorghiu, Florin. Papa Ioan Paul al II-
lea şi românii. Cazul Mgr. Traian Crişan (Pope John Paul II
and the Romanians. The case of Mgr. Traian Crişan). CCB,
2004, 7, nr. 3-4, p. 281-286.

DAMIAN, VASILE (1855-1919)

2593. *Olosu, Petru. În memoria posterităţii - Vasile
Damian, protopop al Zarandului (In the memory of the
posterity - Vasile Damian, archpriest of Zarand). Dac, 2006,
nr. 24, p. 57-61.

DASCĂLU, GRIGORIE (1765-1834)

2594. Şontică, Daniela. Grigorie Dascălu - Mitropolitul
smerit (Grigorie Dascălu - a pious metropolitan bishop). Cred.
S, 2006, 16, nr. 8, p. 5.

DOMIDE, GHERASIM (1856-1909)

2595. Păiuş, Liviu. Memorandistul Gherasim Domide (The
memorandist Gherasim Domide). CR, 2004, 1, nr. 9-12, p. 35-
53.

DOSOFTEI (1624-1693)

2596. *** Mărturii documentare privitoare la viaţa şi
activitatea mitropolitului Dosoftei (Documentary Testimonies
about Bishop Dosoftei’s Life and Deeds). Lucrare alcătuită de
N. A. Ursu, Nicolae Dascălu, Cu un cuvânt înainte
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei Daniel. Iaşi, Ed. Trinitas,
2003, 144 p.
2597. *** Slujba, viaţa şi acatistul sfântului ierarh Dosoftei,
mitropolitul Moldovei (The life and prayers of Saint Dosoftei,
metropolitan bishop of Moldavia). Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 36
p.

DRAGOMIR, IOAN (1905-1985)

2598. Mesaroş, Simion. Ep. Dr. Ioan Dragomir. In
Memoriam. Baia Mare, Ed. Scriptorium, 2005, 56 p.

DUMA, ION

2599. Dobozi, Beatrice. Activitatea unui preot de ţară, Ion
Duma. Autoportret (The activity of a county priest, Ion Duma.
Self portrait). AAM, 2004, 3, p. 179-184.

DURĂ, NICOLAE V. (n. 1945)

2600. *** Omagiu profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani
(Homage to professor Nicolae V. Dură on his 60
th

anniversary). Constanţa, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, 2006,
1531 p.

ERDÉLYI, VASILE (1794-1862)

2601. Apan, Adrian. Episcopul Vasile Erdely şi parohia
greco-catolică Olosig (Bishop Vasile Erdely and the Greek-
Catholic parish from Olosig). CTC, 2006, 3, nr. 9-10, p. 1-4.

FERENŢ, IOAN (1886-1933)

2602. Ferenţ, Ioan. Începuturile bisericii catolice din
Moldova (The Beginnings of the Catholic Church in
Moldova). Ediţie îngrijită de Eduard Ferenţ. Iaşi, Ed.
Sapienţia, 2004, 298 p.

FLOCA, IOAN N. (1928-2006)

2603. Joantă, Sorin. Viaţa şi activitatea arhid. prof. univ. dr.
Ioan N. Floca (1928-2006) (The life and activity of Prof. Dr.
Ioan N. Floca). RT, 2006, 16, nr. 2, p. 204-213.

FOGARASSY, MIHÁLY (1800-1882)

2604. Márton, József. Fogarassy Mihály Erdély püspök
élete és munkássága (The life and activity of the
Transylvanian bishop Fogarassy Mihály). Alba Iulia, [s. n. ],
2005, 201 p.

GÁLERIU, CONSTANTIN (1918-2003)

2605. Izidor, Zoltan. Modele omiletice contemporane -
Părintele Constantin Galeriu (Contemporary sermons - Father
Constantin Galeriu). Cred. S, 2006, 16, nr. 8, p. 3.
2606. Leonte, Constantin. Personalitatea moral-
duhovnicească a părintelui profesor Constantin Galeriu (The
moral-religious personality of Father Professor Constantin
Galeriu). C Rom., 2004, 4, nr. 8, p. 14-15.

GAŞPAR, MIHAIL (1881-1929)

95
2607. Bugariu, Valentin. Incursiune în opera protopopului
Mihail Gaşpar (The work of archpriest Mihail Gaşpar). Alt B,
2005, 16, nr. 10-12, p. 154-161.

GHIKA, VLADIMIR (1873-1954)

2608. Fay, Ştefan I. Monseniorul Vladimir Ghica, schiţă de
portret european (Monseigneur Vladimir Ghica, sketch of an
European portrait). Sibiu, Ed. Continent, 2006, 68 p.
2609. Langa, Tertulian. Spicuiri dintr-o biografie sfântă
(Fragments from a holly biography). Memoria, 2003, nr. 47-
48, p. 28-38.
2610. Şerban, Tarciziu. Rayons de sainteté on des
convictions pour une vie sainte. CIC, 2005, 7, p. 217-225.
2611. *** A trăit şi a murit ca un sfânt. Antologie de texte
dedicate monseniorului Vladimir Ghica. 1873-1954 (He lived
and died like a saint. An anthology of texts dedicated to his
Eminence Vladimir Ghica 1873-1954). Coordonator Ioan
Ciobanu. Bucureşti, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice,
2003.

GHITA, IEREMIA B. (1914-1995)

2612. Cilibia, Constantin. In memoriam: Părintele Ieremia
B. Ghita (In memoriam Father Ieremia B. Ghita). Alt B, 2005,
16, nr. 10-12, p. 171-172.

GREBENEA, NICOLAE (1905-2006)

2613. Grebenea, Nicolae. Amintiri din întuneric. Ediţia a
treia (Memories from the Dark. The Third Edition). Bucureşti,
Ed. Scara, 2005, 544 p.

GROSU, GURIE (1877-1943)

2614. Duţu, Mircea. Cazul mitropolitului Gurie al
Basarabiei: răzbunare politică şi nedreaptă prigonire (The case
of the metropolitan bishop Gurie of Bessarabia: political
revenge and injust persecution). Historia, 2006, 6, nr. 55, p.
26-35.
2615. Grosu, Gurie. Jurnalul unui mitropolit (The Diary of a
Metropolitan Archbishop). Ediţie îngrijită şi prefaţată de Prea
Sfinţia Sa Calinic. Curtea de Argeş, Ed. Dacpress, 2005, 37 p.

HOSSU, IULIU (1885-1970)

2616. *** Î. P. S. Episcopul Dr. Iuliu Hossu în graniţa
năsăudeană (His holiness bishop Iuliu Hossu PhD in Năsăud
border). SCEB, 2005, 10, p. 9-16.

KAVSOKALIVITUL, NEOFIT (1713-1784)

2617. Ică, Ioan jr. Un filolog şi canonist uitat - ierodiaconul
Neofit Kavsokalivitul (1713-1784) (The concern of the
mitropolitan bishop Nicolae Bălan about the situation of the
Romanians in Harghita and Covasna counties). RT, 2006, 16,
nr. 4, p. 41-61.

KLEIN, HANS (n. 1940)

2618. *** Spannweite. Theologische Forschung und
kirchliches virken. Festgabe für Hans Klein zum 65.
Geburtstag Christoph von Klein, Stefan Tobler, Egbert
Schlarb. Bucureşti, Ed. Blueprint Internaţional, 2005, 341 p.

LĂZĂRESCU, GHEORGHE C. (n. 1908)

2619. Lăzărescu, Rodica. Un preot sociolog: Gheorghe C.
Lăzărescu (A sociologist priest: Gheorghe C. Lăzărescu).
RRSB, 2005, 16, nr. 1-2, p. 177-182.

LEFTER, MELENTIE (1777-1848)

2620. Niţă-Danielescu, Daniel. Activitatea episcopului
Huşilor, Meletie Lefter, în timpul războiului ruso-turc dintre
anii 1806-1812 (The activity of Huşi bishop, Meletie Lefter,
during the Russian-Turkish war between 1806-1812).
ASUIteol.., 2003, 8, p. 287-298.

LEMENI, IOAN (1780-1861)

2621. Ghişa, Ciprian. Cărţile liturgice din timpul păstoririi
episcopului Ioan Lemeni (1832-1850) (Liturgical books from
the time of bishop Ioan Lemeni). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p.
233-244.
2622. Ghişa, Ciprian. Două predici ale lui Ioan Lemeni
(Two sermons of Ioan Lemeni). Studia t. cat., 2005, nr. 1, p.
145-151.
2623. *Străjan, Ioan. Episcopul Ioan Lemeni faţă de
revoluţia română din Transilvania din anii 1848-1849 (Bishop
Ioan Lemeni facing the Romanian revolution from
Transylvania in 1848-1849). Dac, 2003, nr. 13, p. 33-37.

LEONŢIU DIN BIZANŢ (sec. VI)

2624. Muntean, Vasile. Cine a fost, de fapt Leonţiu din
Bizanţ? (Who was in fact Leonţiu of Byzyntium?). Alt. B,
2004, 15, nr. 10-12, p. 87-89.

LONOVICS, JÓZSEF (1793-1867)

2625. Varga, Attila. Biserica Romano-Catolică din Banat şi
Sfântul Scaun înainte de revoluţia de la 1848-1849. Misiunea
la Roma şi jurnalul secret al episcopului de Cenad József
Lonovics (Roman-Catholoci Church from Banat and the Holy
See prior to the 1848-1849 revolution. The mission in Rome
and the secret diary of bishop Cenad, József Lonovics). AŞD,
2005, 1, p. 337-344.

MANGRA, VASILE (1850-1918)

2626. Eppel, Marius. Roma şi Biserica românilor în
viziunea unui mitropolit ortodox [Vasile Mangra] (Rome and
the Romanians' church as viewed by an Orthodox metropolitan
bishop). RT, 2005, 15, nr. 4, p. 110-116.
2627. Eppel, Marius. Un mitropolit şi epoca sa. Vasile
Mangra (1850-1918) (A metropolitan bishop and his epoch.
Vasile Mangra). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară
Clujeană, 2006, 540 p.
2628. Eppel, Marius. Vasile Mangra şi noul activism politic
(Vasile Mangra and the political activism). RB, 2003, 17, p.
241-246.

MARINA, JUSTINIAN (1901-1977)
96

2629. Muntean, Cristian. Patriarhul Justinian Marina şi
reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania
(Patriarch Justinian Marina and the reunion of the Romanian
Orthodox Church in Transylvania). BOR, 2003, 121, nr. 1-6, p.
501-507.
2630. Oane, Sorin. Ascensiunea patriarhului Justinian
Marina (The ascension of patriarch Justinian Marina).
Historia, 2006, 6, nr. 50, p. 22-26.
2631. Popa, Petre. Patriarhul Iustinian Marina între
ortodoxie tradiţională şi politica românească postbelică
(Patriarch Iustinian Marina between traditional orthodoxy and
Romanian postwar politics). Argesis, 2005, 14, p. 877-892.
2632. Stan, Gheorghe. Părintele Patriarh Justinian Marina
(Father Patriarch Justinian Marina). Bucureşti, Ed. IBMBOR,
2005, 267 p.

MÁRTON, ARON (1896-1980)

2633. Bodó, Márta. Oly korban éltem... Az 1939-es év a
nagyvilágban és Márton Áron életében (The year 1939 in the
world and an the life of Márton Áron). Ker Sz, 2005, 16, nr. 9,
p. 11-16.
2634. Jakabbfy, Tamás. A püspök búcsúja. Tanúságok,
dokumentumok. Márton Áron végnapjairól, haláláról és
temetéséről (Testimonies about the last days, the death and the
funerals of Márton Áron). Ker Sz, 2005, 16, nr. 9, p. 4-9.
2635. Jakubinyi, Győrgy. Márton Áron püspök és a
Szentszék (Bishop Márton Áron and the Haly Seat). Ker Sz,
2005, 16, nr. 9, p. 1-4.
2636. Mihály, József; Nagy, Zoltán. Találkozások Márton
Áronnal (Meeting with Márton Áron). Ker Sz, 2005, 16, nr. 9,
p. 9-10.

MEŢIANU, IOAN (1828-1916)

2637. Răşinăreanu, Visarion. "Biserica şi şcoala" - O
cuvântare inedită a mitropolitului Ioan Meţianu ("Church and
School" - An original speech of Metropolitan bishop Ioan
Meţianu). RT, 2006, 16, nr. 1, p. 13-19.

MICLEA, IOAN (1902-1982)

2638. Mitrofan, Ioan. Caietele Ioan Miclea. Vol I-II (The
Ioan Miclea Papers. Volumes 1-2). Blaj, Ed. Aridia, 2005, 84,
89 p.

MICU-KLEIN, IOAN INOCHENTIE (1692-1768)

2639. Lascu, Viorica. Due esuli: Ovidio e Inochentie Micu
Klein. AIIR, 2005, 2, p. 17-21.
2640. Nuţiu, Florica-Elisabeta. Arhieraticonul lui
Inochentie Micu-Klein: primul ahieraticon ardelenesc
(Arhieratikon, by Inochentie Micu-Klein, the first
Transylvanian Arhieratikon). A Blas., 2005, 3, p. 357-365.
2641. Ungureanu, Cornel. Inocenţiu Micu Klein şi paşii
întâiului călător ardelean (Inocenţiu Micu Klein and the
footsteps of the first Transylvanian traveller). BBuc, 2006, 9,
nr. 11, p. 16-19.

MIHALYI DE APŞA, VICTOR (1841-1918)

2642. Covaci, Diana Maria. Aspecte privind alegerea
mitropolitului Victor Mihályi de Apşa (Aspects regarding the
election of bishop Victor Mihályi of Apşa). AŞD, 2005, 1, p.
355-364.
2643. Covaci, Diana Maria. Instalarea mitropolitului Victor
Mihály de Apşa (The Appointment of the Metropolitan Bishop
Victor Mihály de Apşa). A Som, 2005, 4, p. 169-186.

MIHĂLCESCU, IOAN IRINEU (1874-1948)

2644. Vicovan, Ioan. Ioan Irineu Mihălcescu, "apostol al
teologiei româneşti". Vol. I (Ioan Irineu Mihălcescu, "apostle"
of the Romanian theology). Iaşi, Ed. Trinitas, 2004, 701 p.

MOISESCU, IUSTIN (1910-1986)

2645. Iustin, Patriarhul. Ierarhia bisericească în epoca
apostolică. Ediţia a II-a revizuită (Church Hierarchy in the
Apostolic Period). Coordonator Calinic Argatu, Lucrare
îngrijită de Liliana Comănescu. Bucureşti, Episcopia
Argeşului şi Muscelului, Ed. Anastasia, 2004, 151 p.
2646. Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.
Patriarhul Iustin Moisescu - Mitropolit al Moldovei şi Sucevei
(1957-1977) (Patriarch Iustin Moisescu, Metropolitan Bishop
of Moldavia and Suceava (1957-1977). Candela, 2006, 16, nr.
5-7, p. 3-7.

MORARIU-ANDRIEVICI, SILVESTRU (1818-
1895)

2647. Nichitean, Bogdan Mihai. Mitropolitul Silvestru
Morariu-Andrievici al Bucovinei (The metropolitan bishop
Silvestru Morariu-Andrievici of Bukovina). S. l., s. n., 2005,
90 p.
2648. Stan, Simina Octavia. Silvestru Morariu-Andrievici,
slujitorul şi apărătorul caracterului românesc al bisericii
orotodoxe din Bucovina (Silvestru Morariu-Andrievici -
defender of the Romanian character of the Orthodox church in
Bukovina). ANB, 2005, 12, nr. 1, p. 9-32.

MOROI, IOANICHIE

2649. Bălan, Ioanichie. Ierischomonahul Ioanichie Moroi,
egumenul Sihăstriei (1909-1944) (The monk Ioanichie Moroi,
Father Superior of the monastery Sihăstia 81909-1944).
Vânători, Mănăstirea Sihăstria, 2004, 96 p.

MOVILĂ, PETRU (1596-1647)

2650. Covalcic, Marius. Petru Movilă şi raporturile slavilor
de est cu Ţările Române (Petru Movilă and the Impact of
Eastern Slavs on the Romanian Provinces). Cluj-Napoca, Ed.
Risoprint, 2005, 370 p.

NAZARIE, CONSTANTIN GH. (1865-1926)

2651. Muntean, Cristian. Personalitatea preotului profesor
dr. Constantin Gh. Nazarie şi rolul său în campania militară
din 1916-1918 (The personality of professor priest Constantin
Gh. Nazarie PhD, and his role in the 1916-1918 military
campaign). BOR, 2003, 121, nr. 7-12, p. 403-410.

97
NETZHAMMER, RAYMUND (1862-1945)

2652. Mitu, Sorin. "Rămăşiţele zilei": universalism catolic
versus particularism naţional în opera lui Raymund
Netzhammer ("The remains of day" - universal Catholicism
versus national characteristics in Raymund Netzhammer's
work). Studia h., 2005, 50, nr. 2, p. 200-211.
2653. Netzhammer, Nikolaus. In verbo tuo. Raymund
Netzhammer, O. S. B. Arhiepiscop de Bucureşti, 1905-1924
(Raymund Netzhammer Archpriest of Bucharest). Bucureşti,
Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2003, 170 p.

NICODIM DE LA TISMANA (c. 1340-1406)

2654. *Muntean, Vasile. Sf. Nicodim de la Tismana - noi
conturări (Saint Nicodim from Tismana - new aspects). Alt B,
2006, nr. 7-9, p. 7-10.

NISTOR, VENIAMIN (1886-1963)

2655. *Bona, Petru. L'éveque Veniamin Nistor (1886-1963).
AUVT teol., 2002, nr. 8, p. 107-114.

OLARU, PAISIE (1897-1990)

2656. *** Părintele Paisie Olaru (1897-1990). Povăţuitor
spre poarta raiului - in memoriam (In memoriam: Father Paisie
Olaru (1897-1990). Guiding the Path towards the Gates of
Heaven). Carte tipărită cu binecuvântarea I. P. S. Daniel,
Ediţie îngrijită de Timotei Aioanei, Constantin Prodan. Iaşi,
Ed. Trinitas, 2005, 344 p.

ORBAN, ROMUL S. (1855-1930)

2657. Câmpian, Alexandru. Preotul din Iclănzel, Romul S.
Orban. Note biografice (The priest from Iclănzel, Romul S.
Orban. Biographical notes). AMM, 2004, 3, p. 197-200.

PAVEL, MIHAIL (1827-1902)

2658. Apan, Adrian. Contribuţii documentare privind
testamentul episcopului Mihail Pavel (Documents concernning
the testament of bishop Mihail Pavel). CTC, 2006, 3, nr. 11-
12, p. 38-40.

PETROVICI-STOICHESCU, DIMITRIE
(1794-1860)

2659. Otescu, Daniel. Protopopul Dimitrie Petrovici-
Stoichescu, figură marcantă a Revoluţiei de la 1848 din Banat
(Archpriest Dimitrie Petrovici - Stoichescu, a prominent
character of the Revolution of 1848 in Banat). Alt B., 2005, 16,
nr. 1-3, p. 129-134.

PLĂMĂDEALĂ, ANTONIE (1926-2005)

2660. Brusanowski, Paul. Coordonate biografice ale
Mitropolitului Antonie al Ardealului (Biographical framework
of metropolitan bishop Antonie of Transylvania). RT, 2005,
15, nr. 3, p. 43-69.
2661. Popescu, Dumitru. Î. P. S. academician Antonie
Plămădeală, mitropolitul Transilvaniei (1926-2005) (His
Holliness Antonie Plămădeală, member of the Romanian
Academ, Metropolitan Bishop of Transylvania (1926-2005).
Academica, 2005, 15, nr. 41-42, p. 85-87.

PLOSCARU, IOAN (1911-1998)

2662. Soica, Sergiu. Viaţa şi activitatea arhiepiscopului Ioan
Ploscaru (The Life and Work of Archbishop Ioan Ploscaru).
Timişoara, Ed. Eurobit, 2005, 108 p.

POP, IOSIF (1896-1986)

2663. Pop, Iosif. Credinţă şi apostolat. Memorii (Faith and
Apostolate. Memoirs). Liviu Sabău, Prefaţă de, Dimitrie
Poptămaş, Ediţie îngrijită şi postfaţă de, Melinte Şerban, Ediţie
îngrijită şi postfaţă de. Târgu-Mureş, Fundaţia Culturală
"Vasile Netea", 2004, 229 p.

POP, NICOLAE

2664. *Străjan, Ioan. Nicolae Pop - protopop ortodox de
Balomir - vicar general al episcopiei greco-catolice de Blaj -
arhimandrit ortodox la Mănăstirea Argeşului (Nicolae Pop -
Orthodox archpriest of Balomir - general vicar of the Greek-
Catholic diocese of Blaj, Orthodox archimandrite of the Argeş
monastery). Dac, 2003, nr. 12, p. 21-24.

POPESCU, IOAN (1917-2006)

2665. Baltag, Vasile. A trecut la Domnul preotul Ioan
Popescu (The priest Ioan Popescu passed away). Candela,
2006, 16, nr. 1-2, p. 33.

POPESCU, TEODOR M. (1893-1973)

2666. Popescu, Vasile M. Un martir al Crucii: viaţa şi
scrierile lui Teodor M. Popescu (A martyr of the Cross: the life
and work of Teodor M. Popescu). Ediţie îngrijită de Gabriela
Moldoveanu, Răzvan Codrescu. Bucureşti, Ed. Christiana,
2006, 538 p.

POPOVICI, GEORGE (1862-1927)

2667. Pârvu, Ion. Protopopul dr. George Popovici în slujba
bisericii gr. ort. şi a neamului românesc 81862-1927)
(Archpriest George Popovici, PhD. in the service of the Greek-
Catholic Church and the Romanian people). Timişoara, Ed.
Mirton, 2005, 97 p.

POPOVICIU, NICOLAE (1903-1960)

2668. Cuc, Ioan-Sorin. Repere ale vieţii şi activităţii
episcopului Nicolae Popoviciu (The life and activity of bishop
Nicolae Popescu). RBI, 2004, 2, nr. 3, p. 45-55.
2669. Moşincat, Constantin. Contribuţia episcopului
Nicolae Popoviciu la reînfiinţarea episcopiilor ortodoxe de
Maramureş şi Timişoara (The contribution of bishop Nicolae
Popoviciu to the refoundation of the Orthodox diocese of
Maramureş and Timişoara). CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 52-61.
2670. Rusu, Dorel Octavian. Episcopul Nicolae Popoviciu,
o viaţă jertfită pe altarul Bisericii şi al neamului (Bishop
Nicolae Popoviciu a life sacrified on the altar of the Church).
98
RT, 2006, 16, nr. 2, p. 214-227; CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 38-51.

PUIU, VISARION (1879-1964)

2671. Puiu, Visarion. Documente inedite 1908-1917
(Unpublished Documents. 1908-1917). Se tipăreşte cu
binecuvântarea Casian Căciun, Ediţie îngrijită, studiu
introductiv şi note de Eugen Drăgoi. Galaţi, Ed. Episcopiei
Dunării de Jos, 2005, 174 p.
2672. Gavriliu, Leonard. Mitropolit Visarion Puiu, apostol
al ecumenismului (Metropolitan Bishop Visarion Puiu, an
apostle of religions). DL, 2005, 16, nr. 1, p. 39-40.
2673. Stavarache, Dumitru. Documente inedite ale
mitropolitului Visarion Puiu din perioada 1945-1949 (Novel
documents of archbishop Visarion Puiu during 1945-1949).
CB, 2004, nr. 2, p. 105-109.
2674. Ţuscanu, Florin. In memoriam mitropolitul Visarion
Puiu (In memoriam Metropolitan Bishop Visarion Puiu). C
Rom., 2004, 4, nr. 8, p. 11, 21.
2675. Ţuscanu, Florin. Un nedreptăţit al istoriei -
mitropolitul Visarion Puiu (An injustice of the history - the
case of the Metropolitan Bishop Visarion Puiu). AMM, 2001-
2003, 22-24, nr. 1, p. 403-407.
2676. Valenciuc, Dumitru. Mitropolitul Visarion Puiu şi
pregătirile pentru evacuarea bunurilor culturale ale bisericii
bucovinene (1939-1940) (The Bishop Visarion Puiu and the
preparation for the cultural possessions of the Bukovina
church (1939-1940). ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 351-363.
2677. Valenciuc, Dumitru. Visarion Puiu, mitropolit al
Bucovinei (1935-1944), un martir al demnităţii ortodoxe
(Visarion Puiu metropolitan bishop of Bukovina a martyr of
the Orthodox dignity). ANB, 2004, 11, nr. 1, p. 41-82.

RAŢIU, NICOLAE (1755-1805)

2678. *Dreghiciu, Ioana; Mircea, Gabriela. O schiţă de
biografie a protopopului albaiulian Niclae Raţiu (Draft of a
biography of archbishop Nicolae Raţiu of Alba Iulia). Apulum,
2005, 42, p. 291-310.

RITI, EMIL (1926-2006)

2679. Birtz, Mircea Remus. Episcopul Emil Riti (1926-
2006). Tentativa unei recuperări istoriografice (cu documente
inedite) (Bishop Emil Riti (1926-2006). An attempt to a
historiographic recovery - with original documents). Cluj-
Napoca, Napoca Star, 2006, 215 p.

ROMANO, DIONISIE (1806-1873)

2680. Epifanie, Episcopul Buzăului şi Vrancei. Episcopul
Dionisie Romano, promotor al culturii şi al emancipării
neamului (Bishop Dionisie Romano, Advocate of the Nation’s
Cultural Emancipation). Buzău, Ed. Episcopiei Buzăului şi
Vrancei, 2006, 80 p.

RUSAILĂ, NIFON (1789-1875)

2681. Zăvoianu, Corneliu. Nifon mitropolitul, primatul
României (1850-1875), fondator de seminar teologic ortodox
(Metropolitan bishop Nifon patriarch of Romania (1850-1875)
fonder of the Orthodox theologic seminary). Ortodoxia, 2006,
57, nr. 1-2, p. 202-220.

RUSU, ALEXANDRU (1884-1963)

2682. Pop, Gheorghe. Demn urmaş al marilor ierarhi ai
Bisericii Române Unite, Greco-Catolică şi al corifwilor Şcolii
ardelene - episcopul Alexandru Rusu - 120 de ani de la naştere
(Bishop Alexandru Rusu - 120 years since his birth - a
respected successor of the great hierarchs of the Greek-
Catholic Church and Şcoala Ardeleană). AMMar, 2005, 3, p.
329-334.
2683. *Pop, Gheorghe. Episcopul Alexandru Rusu - demn
urmaş al marilor ierarhi ai Bisericii Române Unite Greco-
Catolică. 120 de ani de la naştere (Bishop Alexandru Rusu -
successor of the great hierarchs of the Romanian Greek-
Catholic Church. 120 years since his birthday). PU, 2004, 3-4,
p. 169-173; AMMAR, 2005, 3, p. 329-334.
2684. *** 120 ani de la naşterea Episcopului Dr. Alexandru
Rusu (120 years since the birth of Bishop Alexandru Rusu, Ph.
D.). Baia Mare, Ed. Scriptorium, 2004, 488 p.

SAFTU, VASILE (1863-1922)

2685. Pinca, Petru. Protopop Dr. Vasile Saftu (1863-1922),
întâiul numit în scaunul de Episcop al Armatei Române cu
sediul la Alba Iulia (Archpriest Dr. Vasile Saftu (1863-1922)
the first bishop of the Romanian Army in Alba Iulia). ÎP,
2005, 21, p. 159-214.

SANCIALI, NICOLAE (?-1852)

2686. Popa, Cristian Ioan. Protopopul greco-catolic Nicolae
Sanciali (+1852) din Cugir - repere biografice (The archpriest
Nicolae Sanciali (+1852) of Cugir - biographical notes). CCB,
2004, 7, nr. 3-4, p. 245-261.

SANDU, IOAN D. (1889-1955)

2687. Petcu, Adrian Nicolae. Prof. Ioan D. Sandu, martir al
Bisericii Ortodoxe Române (Prof. Ioan D. Sandu, a martyr of
the Romanian Orthodox Church). DI, 2005, 10, nr. 7, p. 48-52.

SOFRONIE DIN CIOARA

2688. *Străjan, Ioan. Ieromonahul Sofronie din Cioara -
apărător al credinţei strămoşeşti (Monk Sofronie of Cioara,
defender of the ancient belief). Dac, 2002, nr. 11, p. 35-38.

STAN, VASILE (1875-1945)

2689. Goia, Eugen. Episcopul dr. Vasile Stan - un mare
patriot şi om de cultură (A great patriot and scholar). Cred. S,
2005, 15, nr. 8, p. 5.

STANCA, SEBASTIAN (1878-1947)

2690. Dobrei, Florin. Protopop Stavrofor Dr. Sebastian
Stanca - micromonografie (Archpriest Dr. Sebastian Stanca -
micromonography). RT, 2006, 16, nr. 1, p. 131-143.

STĂNILOAIE, DUMITRU (1903-1993)

99
2691. Antonie, Mitropolitul Ardealului. Părintele Dumitru
Stăniloaie. Omul şi teologul (Father Dumitru Stăniloaie. The
man and the theologian). Saeculum, 2004, 3, nr. 1, p. 226-229.
2692. Bria, Ion. Metoda "teologică" a Părintelui Stăniloaie
(The "theological" method of Father Stăniloaie). Ortodoxia,
2003, 54, nr. 3-4, p. 46-49.
2693. Buchiu, Ştefan. Cosmologia în opera Părintelui
Stăniloaie şi implicaţiile ei ecologice (Cosmology in the work
of Father Stăniloaie and its ecological implications).
Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 60-75.
2694. Ciora, Andreea. Dumitru Stăniloaie - "Sfântul
cărţilor" (Dumitru Stăniloaie - "the saint of the books"). Cred.
S, 2006, 16, nr. 11, p. 4.
2695. Clement, Olivier. Cel mai mare teolog ortodox al
secolului XX (The greatest Orthodox theologist of the 20th
century). Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 86-94.
2696. Grigorescu, Florin. With father Dumitru Stăniloae
about father Dumitru Stăniloaie. CCS, 2006, 12, p. 259-268.
2697. Iloaie, Ştefan. Ascetica şi mistica în teologia
Părintelui Stăniloaie (Ascetism and mystic in the theology of
Father Stăniloaie). Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 95-107.
2698. *Neamţu, Mihail. Between the gospel and the nation:
Dumitru Stăniloaie's ethno-theology. Archaeus, 2006, 3, nr.
10, p. 9-46.
2699. Popa, Virginia. Părintele Dumitru Stăniloaie.
Biobibliografie (Father Dumitru Stăniloaie. A
Biobibliography). Carte tipărită cu binecuvântarea Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei Daniel. Iaşi, Ed. Trinitas, 2004, 524 p.
2700. Preda, Radu. Centenarul Stăniloaie şi teologia
universitară (The centenary Stăniloaie and the University
theology). Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 108-115.
2701. Remete, George. Observaţii privind specificul gândirii
Părintelui Dumitru Stăniloaie (Considerations about the
characteristics of Father Dumitru Stăniloaie's thinking).
Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 50-59.
2702. Teşu, Ioan. "Taina Teologiei" în gândirea părintelui
profesor Dumitru Stăniloaie ("The mystery of theology" in the
conception of Father Professor Dumitru Stăniloaie). ST, 2003,
55, nr. 3-4, p. 10-17.
2703. Teşu, Ioan C. Teologia Părintelui profesor Dumitru
Stăniloaie, o teologie a iubirii şi a dăinuirii, a rugăciunii şi
desăvârşirii (The teology of Professor Dumitru Stăniloaie, a
theology of love, devotion, prayer, perfection). Ortodoxia,
2003, 54, nr. 3-4, p. 76-85.
2704. Toma, Ştefan. Coordonate eclesiologice în gândirea
teologică a Pr. Dumitru Stăniloaie (Ecclesiological coordinates
in the theological thinking of Father Dumitru Stăniloaie). RT,
2006, 16, nr. 4, p. 160-181.

SUCIU, IOAN (1907-1953)

2705. Manu, Mircea. Ioan Suciu - episcop martir (Ioan
Suciu - a martyr bishop). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 275-280.
2706. Pădurean, Mia. Thorns and halo. The life of the
martyr bishop Ioan Suciu. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star,
2004, 160 p.

ŞAFRAN, ALEXANDRU (1910-2006)

2707. *Iancu, Carol. Alexandru Şafran: A life of struggle, a
roy of light. SH, 2006, 6, p. 69-73.
2708. Iancu, Carol. Chief rabbi Alexander Şafran's struggle
before his expulsation from Romania. SH, 2005, 5, p. 324-350.
2709. Radnev, Manase. Alexandru Şafran: viziunea mea a
fost spirituală nu politică (Alexandru Şafran - my vision was a
spiritual, not a political one). MI, 2004, 38, nr. 10, p. 33-38.

ŞAGUNA, ANDREI (1809-1873)

2710. Şaguna, Andrei. Corespondenţa. Vol. I/ 1 (Letters.
Volume I/1). Ediţie, studiu introductiv şi note de Nicolae
Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan
Ivanov. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, 568
p.
2711. ***. Grupaj Andrei Şaguna (Andrei Şaguna -
compendium). Autori: Andrei Mitropolitul Ardealului, Mircea
Păcurariu, Visarion Răşinăreanu, Ana Grama, Irimie Marga.
Transilvania, 2003, nr. 5-6, p. 54-74.
2712. *Furduiu, Ilie. Andrei Şaguna. Dac, 2003, nr. 14, p.
22-23.
2713. *Furduiu, Ilie. Andrei Şaguna - 1809-1873 - ctitor al
învăţământului confesional românesc (Andrei Şaguna - fonder
of the Romanin confessional education). Dac, 2003, nr. 12, p.
32-35.
2714. Goia, Eugen. Mitropolitul Andrei Şaguna - ctitor de
cultură şi învăţământ românesc în Munţii Apuseni ai
Ardealului (Bishop Andrei Şaguna fonder of Romanian culture
and education in Transylvania's Western Montains). Cred. S,
2005, 15, nr. 2, p. 5.
2715. Neamţu, Gelu. Episcopul Andrei Şaguna "Regele
Românilor" la 1848 (Bishop Andrei Şaguna "The King of the
Romanians" in 1848). Studia t. ort., 2004, nr. 1-2, p. 35-39.
2716. Stăniloaie, Dumitru. La începutul Ortodoxiei
contemporane din Transilvania a fost Şaguna (At the
beginnings of the contemporary orthodoxism in Transylvania,
there was Şaguna). RT, 2006, 16, nr. 4, p. 22-28.

ŞTEFAN, SIMION (?-1656)

2717. Păcurariu, Mircea. Mitropolitul Simion Ştefan -
slujitor al Bisericii şi al Poporului Român (Metropolitan
Simion Ştefan, servant of the Romanian Church and the
Romanian people). ÎP, 2005, 21, p. 571-590.

ŞTEFĂNESCU, MELCHISEDEC (1822-1892)

2718. Pentelescu, Aurel. Episcopul Melchisedec Ştefănescu
la Academia Română (Bishop Melchisedec Ştefănescu at the
Romanian Academy). Theologos, 2006, nr. 1-6, p. 57-65.
2719. Petcu, Adrian Nicolae. Episcopul Melchisedec
Ştefănescu în scrierile unor teologi ortodocşi interbelici
(Bishop Melchisedec Ştefănescu in the writings of some
witerwas Orthodox theologians). Theologos, 2006, nr. 1-6, p.
42-49.

ŞTERCA ŞULUŢIU, ALEXANDRU (1794-1867)

2720. Bonda, Ioana Mihaela. Cronica unei conferinţe.
Viena 1856 (The chronicle of a conference. Vienna, 1856).
AŞD, 2005, 1, p. 345-354.

TEOTIM I (?-c. 407)

2721. Ielciu, Ioan-Mircea. Un părinte străromân ierarh şi
100
teolog: Teotim I (An ancient Romanian hierarch and
theologian: Teotim I). RT, 2005, 15, nr. 1, p. 76-84.
2722. Vicovan, Ion. Străromânul Teotim de Tomis, teolog şi
sfânt al Bisericii nedespărţite, model de cooperare pentru
Biserica noastră astăzi (The Romanian forbear Teotim of
Tomis, a theologist and a saint of the undivided church, a
model of cooperation for our present church). ASUIteol..,
2004, 9, p. 346-357.

TOTOIANU, IOACHIM

2723. *Totoianu, Radu. Un luptător pentru desăvârşirea
unităţii naţionale a românilor, preotul Ioachim Totoianu din
Miceşti (A fighter for the completion of Romanians' national
unity, preast Ioachim Totoianu from Miceşti). PA, 2003, 3, p.
227-236.

UDIŞTEANU, DIONISIE (1900-1984)

2724. Udişteanu, Dionisie. O viaţă ca oricare alta (A Life
Like Any Other). Colecţie recuperată, îngrijită de Mircea
Motrici. Suceava, Ed. Muşatinii, 2004, 185 p.

VANCEA, IOAN (1820-1892)

2725. Vancea, Ioan. Mitropolitul greco-catolic Ioan Vancea
- demn urmaş al corifeilor Şcolii Ardelene (The Greek-
Catholic bishop Ioan Vancea - successor of Şcoala Ardeleană).
AMMar, 2005, 3, p. 319-328.

VULCAN, SAMUIL 1758-1839

2726. *Duicu, Ioana. O circulară inedită redactată de Samuil
Vulcan în 1823 privind cultura duzilor ("fragilor") (A novel
document edited by Samuil Vulcan in 1823 regarding
mulberry crop). Biharea, 2001, 28, p. 33-40.
2727. Mihoc, Blaga. Etnie şi confesiune. Samuil Vulcan şi
românii ortodocşi arădeni (Ethnic and confession. Samuil
Vulcan and the Arad Orthodox Romanians). Familia, 2004,
40, nr. 2, p. 43-50; nr. 3, p. 46-51; nr. 5, p. 75-83.


II. Preistorie şi antichitate

1. GENERALITĂŢI

2728. Alicu, Dorin. File risipite, file regăsite (1974-2004)
(Scattered pages, regained pages (1974-2004). Cluj-Napoca,
Ed. Napoca Star, 2005, 297 p.
2729. Angelescu, Mircea. Standarde şi proceduri în
arheologie (Standards and procedures in archaeology).
Bucureşti, Ed. Daim, 2004, 176 p.
2730. *Anghel, Dan. Metode şi etape în studiul tehnologiilor
de confecţionare a ceramicii preistorice (Methods and stages in
the study of prehistorical ceramics manufacturing
technologies). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 393-402.
2731. *** Archaeological pluridisciplinary researches at
Borduşani-Popină. Editor Dragomir Popovici,. Târgovişte, Ed.
Cetatea de Scaun, 2003, 196 p.
2732. *** Archeologie und Geschichte der Region des
Eisernen Tores zwischen 275-602 N. Chr. Bucureşti, Ed.
Vavila Edinf, 2003, 116 p.
2733. *** Archéozoologie en Roumanie. Corpus des
données. Auteurs : Adrian Bălănescu, Mircea Udrescu, Radu
Valentin, Dragomir Popovici. Târgovişte, Cetatea de Scaun,
2003, 344 p.
2734. Bălăşescu, Adrian; Radu, Valentin; Moise, Dragoş.
Omul şi mediul animal între mileniile VII-IV î. e. n. la
Dunărea de Jos (The man and animal environment between
7
th
-4
th
milleniums BC on the Lower Danube). Târgovişte, Ed.
Cetatea de Scaun, 2005, 404 p.
2735. Bejan, Adrian; Măruia, Liviu. Civilizaţia geto-
dacilor. Universul ocupaţional. Meşteşugurile (Getae and
Dacian civilization. Professional environment. Craftsmanship).
Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2005, 165 p.
2736. Bejan, Adrian; Pădurean, Ovidiu C. Prelucrarea
osului şi cornului în secolele IV-V d. Hr. în spaţiul fostei Dacii
preromane. Tehnici de execuţie a obiectelor din os şi corn
(Bone and antler processing in the 4
th
-5
th
centuries AD in the
area of former pre-Roman Dacia. Manufacturing techniques of
bone and antler items). Banatica, 2005, 17, p. 247-260.
2737. Beldiman, Corneliu. Istoria veche a românilor. Datele
(Romanians' ancient history. Dates). Bucureşti, Ed. Universul
juridic, 2005, 251 p.
2738. Beldiman, Corneliu; Sztancs, Diana-Maria. Piese
preistorice de podoabă descoperite în peşteri hunedorene (Pre-
historical adornement items discovered in Hunedoara caves).
Corviniana, 2005, 9, p. 41-79.
2739. *Boroffka, Nikolaus. Resursele minerale din România
şi stadiul actual al cercetărilor privind mineritul preistoric
(Mineral resources of Romania and the present stage of
researches regrading prehistoric mining). Apulum, 2006, 43,
nr. 1, p. 71-94.
2740. Chirica, Vasile; Constantinescu, Oana. Descoperiri
arheologice pe Valea Trotuşului (Archaeological discoveries
in the Trotuş Valley). Carpica, 2004, 33, p. 10-40.
2741. *Ciugudean, Daniela. Observaţii de paleotehnologie
antică ocazionate de restaurarea unor artefacte din os şi corn
de la Apulum (Observations of ancient paleotechnology
occasioned by the restoration of some bone and antler-made
artefacts from Apulum). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 425-440.
2742. *** Comerţ şi civilizaţie. Transilvania în contextul
schimburilor comerciale şi culturale în antichitate (Trade and
civilization. Transylvania in the context of commercial and
cultural exchanges in ancient time). Editori/ Editors: Călin
Cosma, Aurel Rustoiu. Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2005, 296 p.
2743. Comşa, Alexandra. Populaţii de origine stepică din
perioada de tranziţie şi epoca bronzului de pe teritoriul
României. O abordare antropologică (Populations of steppe
origine in the transition period and Bronze age on the territory
of Romania. An anthropological approach). Târgovişte, Ed.
Cetatea de Scaun, 2005, 110 p.
2744. Crăciun, Victor; Papari, Aurel. De la Dacia la
România. Studiu, antologie, comentarii privind începuturile
101
românităţii (From Dacia to Romania. Study, anthology,
comments regarding the beginnings of romanity). Constanţa,
Ed. Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni;
Fundaţia Cultural-Ştiinţifică Aromână "Andrei Şaguna", 2006,
434 p.
2745. *** Cronica cercetărilor arheologice din România.
Campania 2001 (The chronicle of the archaeological research
in Romania. The 2001 campaign). Editori: Mircea Victor
Angelescu, Corina Bots, Irina Oberlönder-Târnoveanu.
Bucureşti, Ed. CIMEC, 2002, 520 p.
2746. *** Cronica cercetărilor arheologice din România.
Campania 2003 (The chronicle of the archaeological
researches in Romania. The 2003 campaign). Editori: Victor
Angelescu, Irina Oberländer-Târnoveanu, Florela Vasilescu.
Bucureşti, Ed. CIMEC, 2004, 510 p.
2747. Florescu, Adrian; Florescu, Marilena. Cetăţile traco-
getice din secolele VI-III a. Chr. de la Stânceşti (jud. Botoşani)
(Thracian-Dacian fortresses in the 6
th
-3
rd
centuries BC at
Stânceşti (Botoşani county). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun,
2005, 181 p.
2748. Ganciu, Anca. Piepteni din corn şi os din secolele IV
a. Chr. -I p. Chr., dela Dunărea de Jos (Horn and bone combs
from the 2
nd
BC-1
st
AD, from the Lower Danube). SCIVA,
2001-2002, 52-53, p. 53-82.
2749. Georgescu, Cristina. Essai de reconstruction d'un
bouclier (Istros, VI
e
s. av. J. -C.). Dacia, 2002-2003, 46-47, p.
5-51.
2750. Gherghe, Petre; Nica, Marin; Ridiche, Florin.
Cercetările arheologice sistematice din punctele "Castraviţa" şi
"La Ruptură", localitatea Desa, jud. Dolj (campania 2001)
(Sistematic archaeological research at "Castraviţa" and "La
Ruptură" sites, locality of Desa, Dolj county (2001 campaign).
Oltenia, 2004, 15, p. 13-22.
2751. *Gligor, Mihai. Consideraţii privitoare la neoliticul
târziu/eneoliticul timpuriu din sud-vestul Transilvaniei.
Materiale cermice de la Alba-Iulia - Lumea Nouă
(Considerations regarding late Neolithic/early Eneolothic in
South-Western Transylvania. Ceramic materials at Alba-Iulia -
the New World). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 9-34.
2752. Gogâltan, Florin; Aldea, Ioan Al. ; Ursuţiu, Adrian.
Raport preliminar asupra investigaţiilor arheologice de la
Gligoreşti - "Holoame", com. Luna, jud. Cluj (1944-1996)
(Preliminary report on the archaeological investigation from
Gligoreşti - "Holoame", Luna village, Cluj county (1944-
1996). Apulum, 2004, 41, p. 61-101.
2753. *Lascu, Ilie. Statuete antropomorfe descoperite la
Alba Iulia - "Dealul Furcilor-Monolit" (Hominoid statuettes
discovered at Alba Iulia - "Dealul Furcilor-Monolit"). Apulum,
2006, 43, nr. 1, p. 135-140.
2754. Luca, Sabin Adrian. Descoperiri arheologice din
judeţul Hunedoara - din paleolitic până la începutul civilizaţiei
dacice (Archeological discoveries in Hunedoara county - from
Paleolithic up to the beginning of the Dacian civilisation).
SUCH, 2005, 2, p. 7-51.
2755. Luca, Sabin Adrian. Roşcani, cercetări arheologice
(Roşcani, archaeological research).Deva, Ed.Emia, 2004, 75 p.
2756. Luca, Sabin Adrian; Roman, Cristian; Diaconescu,
Dragoş. Archaeological studies in the Cauce Cave. Vol. I-IV.
Bucureşti, Economică, 2004, 286 p.
2757. Mare, Mircea. Banatul între secolele IV-IX.
Meşteşuguri şi ocupaţii tradiţionale. Vol. II (Banat during the
4
th
-9
th
centuries. Trades and traditional professions).
Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2005, 97 p.
2758. Marin, Tamalia Elena. Consideraţii metodologice
privind metalurgia antică în spaţiul nord-pontic
(Methodological remarks regarding ancient metallurgy in
North-Pontic area). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 3-17.
2759. Măndescu, Dragoş. Arheologia văii Râului Doamnei.
Vestigii din preistorie până în epoca romană (Archaeology of
Râul Doamnei (the Lady's River). Vestiges from prehistory
until the Roman age). Argesis, 2004, 13, p. 107-122.
2760. Măndescu, Dragoş. Varia archaeologica ordessensia.
Argesis, 2005, 14, p. 81-87.
2761. Mărghitan, Liviu. Din umbră de milenii (From the
shade of milleniums). Arad, Ed. Fundaţiei Moise Nicoară,
2004, 99 p.
2762. *Moldovan Emil. Dispozitivul pivotant de la Deda
(jud. Mureş) pentru confecţionat ceramică din suluri de lut
(The revolving device from Deda (Mureş county) for
manufacturing ceramics out of clay roles). Apulum, 2006, 43,
nr. 1, p. 403-424.
2763. *Molnár, Zsolt. Două celturi descoperite în perimetrul
oraşului Aiud (Two celts discovered in the perimeter of Aiud
town). Marisia, 2003, 27, p. 49-51.
2764. Negrei, Dimitrie P. O bază de date pentru idolii
antropomorfi cataloage şi extrageri de tabele (A database for
antropomorphic idols: catalogs and diagram excerpts).
Tibiscum, 2005, 12, p. 205-226.
2765. Nemeth, Eduard; Rustoiu, Aurel; Pop, Horea.
Limes Dacicus Occidentalis. Die befestigungen im westen
Dakiens vor und Nach der Römischen eroberung. Cluj-
Napoca, Ed. Mega, 2005, 177 p.
2766. *O'Shea, John M. ; Barker, Alex W. ; Nicodemus,
Amy; Sherwood, Sarah; Szentmiklosi, Alexandru.
Archaeological investigations at Pecica "Şanţul Mare": the
2006 campaign. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 211-228.
2767. Olariu, Cristian. Istoria veche a României (The
ancient history of Romania). Bucureşti, Ed. Credit, 2004, 108
p.
2768. Palincaş, Nona. Zur chronologischen Stellung der
kannellierten (Vor-Basarabi) Keramik von Popeşti. Dacia,
2004-2005, 48-49, p. 55-64.
2769. *Paraschiv, Dorel. Cercetările arheologice de la Baia
(jud. Tulcea), punctul "Staţia de epurare" (Archaeological
research from Baia (Tulcea county), "The cleaning station").
Peuce, 2004, 2, p. 153-159.
2770. Păunescu, Alexandru. Din istoria arheologiei
româneşti pe baza unor documente de arhivă (From the history
of the Romanian archaeology based on archive documents).
Ediţie de Alexandra-Cristina Păunescu. Bucureşti, Ed. AGIR,
2003, 164 p.
2771. *Petică, Mihai; Apai, Emeşe. Materiale preistorice de
la Târgu-Mureş "Cetate" (Prehistoric materials from Târgu-
Mureş "Cetate"). Marisia, 2003, 27, p. 9-23.
2772. Pop, Horea; Bejinaru, Ioan; Băcueţ-Crişan, Dan;
Băcueţ-Crişan Sanda; Sana, Daniel; Csók, Zsolt. Şimleul
Silvaniei. Monografie arheologică I. Istoricul cercetărilor
(Şimleul Silvaniei. Archaeological monograph. The history of
the research). Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2006, 173 p.
2773. *Popa, Cristian I. ; Rustoiu, Gabriel T. ; Popovici,
Pantelimon. Două noi piese de plastică preistorică (Two new
pieces of prehistoric art). PA, 2004, 4, p. 36-48.
2774. Protase, D. Orizonturi daco-romane. Vol. II (Daco-
Romans studies. Vol. II). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005,
102
432 p.
2775. *** Relaţii interetnice în spaţiul românesc. populaţii şi
grupuri etnice (II î. Chr. - V d. Chr.) (Interethnical relations in
the Romanian areal. Ethnical populations and groups).
Coordonatori: Ioan Marian Ţiplic, Silviu Istrate Purece,. Alba
Iulia, Ed. Altip, 2006, 253 p.
2776. Roman, Cristian C. ; Diaconescu, Dragoş.
Repertoriul descoperirilor arheologice din peşterile sud-
vestului Transilvaniei (The repertory of archaeological
discoveries from the South-Western Transylvania caves).
Corviniana, 2005, 9, p. 9-40.
2777. *Schuster, Cristian. Mediul înconjurător la Dunărea
de Jos în preistorie. Câteva gânduri (Eenvironment on the
Lower Danube during prehistory. Some thoughts). Drobeta,
2004, 14, p. 5-16.
2778. Schuster, Cristian. The navigation in prehistory in the
region of the Lower Danube. A possible introduction.
Drobeta, 2005, 15, p. 32-46.
2779. *Szentmiklosi, Alexandru. Arta prelucrării bronzului
în Banat (mileniul al II-lea în. Chr.). Expoziţie internaţională
itinerantă (The art of processing bronze in Banat - 2
nd

millenium BC. Itinerant international exhibition). AB, 2004-
2005, 12-13, p. 611.
2780. Şovan, Octavian Liviu; Ignat, Mircea. Aşezarea
getică fortificată de la Cotu-Copălău (Getic fortified settlement
from Cotu-Copălău). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005,
113 p.
2781. Teodorescu, Raluca. Înmormântările tumulare cu ocru
pe teritoriul României (Ochred tumular burials on Romanian
territory). BCIVA, 2004, 3, p. 7-20.
2782. Toma, Corina. Habitatul antic în Câmpia Crişurilor.
Condiţii de locuire şi descoperiri de epoca dacică (Ancient
habitat in Câmpia Crişurilor. Living conditions and discoveries
from Dacian times). AŞD, 2005, 1, p. 40-51.
2783. Turcu, Mioara. Arheologie (Archaeology). Bucureşti,
Ed. Fundaţiei "România de Mâine", 2004, 136 p.
2784. *Vasiliu, Ioan. Cercetările arheologice de salvare de la
Frecăţei, jud. Tulcea (The rescue preservation archaeological
research from Frecăţei, Tulcea county). Peuce, 2004, 2, p. 9-
32.
2785. *Vintilă, Nicu. Podul roman de la Grojdibodu,
construit de Domiţian şi Fuscus, între anii 86-87 (The Roman
bridge from Grojdibodu, built by Domiţian and Fuscus,
between 86-87). AO, 2004, 18, p. 21-40.
2786. Virag, Cristian. Cercetări arheologice la Urziceni-
Vamă (Archaeological research at Urziceni-Vamă). AMP,
2004, 26, p. 41-76.
2787. Vulpe, Alexandru. 50 years of systematic
archaeological excavations at the pre- and protohistoric site at
Popeşti. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 19-37.
2788. *Wollmann, Volker; Ciugudean, Horia. Noi
cercetări privind mineritul antic în Transilvania (New research
regarding ancient mining in Transylvania). Apulum, 2005, 42,
p. 95-116.


2. PREISTORIE

a. EPOCA PIETREI

1. PALEOTILIC ŞI MEZOLITIC

2789. Bădocan, Ioana; Maxim, Zoia. Peşterile paleolitice -
sanctuare naturale? (Paleolithic caves - natural sanctuaries?).
Tibiscum, 2005, 12, p. 11-17.
2790. *Beldiman, Corneliu. Art mobilier au Paléolithique
supérieur de l'Olténie, Roumanie. AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 1-
21.
2791. Brudiu, Mihalache. Galets et plaquettés utilisées dans
la station paléolithique de Cotu Miculinţi (dép. de Botoşani).
SAA, 2004-2005, 10-11, p. 3-8.
2792. Cârciumaru, Marin. Paleoliticul, epipaleoliticul şi
mezoliticul lumii (World paleolithic, epipaleolithic and
mezolithic). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2005, 289 p.
2793. Chirica, Vasile; Borziac, Ilie. Considérations
générales concernant le Paléolithique moyen entre le Dniestr et
la Tissa. Carpica, 2005, 34, p. 5-36.
2794. *Popa, Cristian Ioan. În legătură cu câteva
descoperiri Bodrogkersztur (About some Bodrogkersztur
discoveries). PA, 2003, 2, p. 8-15.


2. NEOLITIC

2795. Alaiba, Ruxandra. Cultura Horodiştea/Erbiceni-
Gorodişte-Kasperovcy: plastica antropomorfă
(Horodiştea/Erbiceni-Gorodişte-Kasperovcy culture:
antropomorphic fine arts). Carpica, 2004, 33, p. 78-93.
2796. Alaiba, Ruxandra. Lingurile de lut cucuteniene,
ustensile şi recuzite rituale (The clay spoons from Cucuteni,
tools and ritual pieces). AMEM, 2003, 3, p. 81-94.
2797. Batariuc, Paraschiva-Victoria; Botezatu, Dan. Une
possible inhumation cucuténienne trouvée à Mihoveni - "Cahla
Morii". SAA, 2004-2005, 10-11, p. 21-30.
2798. Băcueţ-Crişan, Sanda; Cârstea, Anamaria. Plastică
antropomorfă neolitică de la Porţ "Corău" (jud. Sălaj)
(Anthropomorphic Neolithic painting from Porţ "Corău" (Sălaj
county). AMP, 2004, 26, p. 11-15.
2799. Băltean, Ion Cornel. Stadiul actual al cercetărilor
privind industria litică cioplită în neoliticul timpuriu din Banat
(Present stage of research regarding carved lithic industry in
Early Neolithic in Banat). PB, 2005, 4, p. 7-25.
2800. *Beldiman, Corneliu. Date asupra industriei
materiilor dure animale în aşezări neolitice timpurii din sud-
estul Transilvaniei (Data on the industry of hard animal
materials in Early Neolithic settlements in South-Eastern
Transylvania). AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 22-54.
2801. Beldiman, Corneliu. Industria materiilor dure
103
animaliere în aşezări neolitice timpurii din sud-estul
Transilvaniei (The industry of raw animal matter in Early
Neolithic settlements in South-Eastern Transylvania). RB,
2003, 17, p. 9-31.
2802. *Beldiman, Corneliu; Sztancs, Diana-Maria.
Obiecte de podoabă neolitice timpurii din materii dure animale
descoperite pe teritoriul României: Brăţări de os (Early
Neolithic jewelry made of hard animal material discovered on
the territory of Romania: bone bracelet). RB, 2005, 19, p. 9-30.
2803. Bem, Cătălin. Considérations sur quelques types de
pièces gumelnitiennes en cuivre. Dacia, 2002-2003, 46-47, p.
147-172.
2804. *Biagi, Paolo; Voytek, Barbara A. Excavations at
Peştera Ungurească (Caprelor) (Cheile Turzii, Petreşti de Jos,
Transylvania) 2003-2004: a preliminary report on the chipped
stone assemblages from the chalcolithic toarte pastilate
(Bodrogkeresztúr) layers. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 177-202.
2805. Bodi, George. Studiul traseologic al utilajului litic
cioplit din aşezarea cucuteniană de fază A de la Hoiseşti.
Consideraţii preliminare (Track study of the lithic carved tool
from the stage A Cucuteni settlement from Hoiseşti.
preliminary considerations). Carpica, 2005, 34, p. 373-384.
2806. Boghian, Dumitru. La phase Cucuteni A-B: une
inconnue? (The Cucuteni A-B phase - unknown?). CCS, 2004,
10, p. 111-129.
2807. Boghian, Dumitru; Ignătescu, Sorin; Mareş, I. ;
Niculică, B. P. Principalele rezultate ale cercetărilor
arheologice efectuate în situl de la Feteşti-la Schit (com.
Adâncata, jud. Suceava) (The most significant results of the
arheological research made in Feteşti site - Adâncata, county
of Suceava). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 161-175.
2808. *Braşovean, Florin. Burials in the area of the Foeni
culture group. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 129-134.
2809. *Ciută, Marius Mihai. Contribuţii la repertoriul
descoperirilor aparţinând fazelor timpurii ale culturii Vinca din
sud-vestul Transilvaniei (Contributions to the repertory of the
discoveries belonging to the early stages of the Vinca culture
in the South-Western Transylvania). PA, 2004, 4, p. 29-35.
2810. Comşa, Eugen. Gesturile redate de figurinele şi
reprezentările antropomorfe de pe unele vase din epoca
neolitică din România (Gestures from anthropomorphous
figurines and representations on some Neolithic pots from
Romania). AMET, 2006, 20, p. 313-324.
2811. Daisa-Ciută, Beatrice; Zach-Obmann, Barbara;
Ciută, Marius. Identificarea macroresturilor vegetale
descoperite într-un sit aparţinând perioadei neoliticului
dezvoltat (Identifying vegetal remainings discovered in an
archaelogical site belonging to the Middle Neolithic). Apulum,
2004, 41, p. 103-112.
2812. Gheorghiu, Dragoş. The archaeology of dwelling.
Theory and experiments. Bucureşti, Ed. Universităţii, 2005,
105 p.
2813. Gligor, Mihai. Contribuţii la repertoriul descoperirilor
aparţinând culturii Petreşti din bazinul Mureşului mijlociu
(Contributions to the repertoire of discoveries belonging to the
Petreşti culture from the middle Mureş basin). AMP, 2004, 26,
p. 17-39.
2814. Godea, Ioan. Arhitectura în epoca neolitică
(Arhitecture in Neolithic). AMMar, 2005, nr. 3, p. 25-43.
2815. Gogâltan, Florin. Tell-uri în Orientul Apropiat şi
Bazinul Carpatic. O scurtă privire comparativă asupra
habitatului preistoric (Tells in Near East and the Carpathian
Basin. A short comparative sight on the pre-historical habitat).
ATS, 2005, 4, p. 79-129.
2816. *Hansen, Svend. Figurinele neolitice din sudul
Bazinului Carpatic (Neolithic figurines from Southern
Carpathian Basin). AB, 2004-2005, 12-13, p. 25-40.
2817. Ignătescu, Sorin. Decorul liniar pe fond alb în faza
Cucuteni A (Linear decor on the white background in the
Cucuteni A phase). CCS, 2004, 10, p. 99-110.
2818. Ignătescu, Sorin. Istoricul cercetării culturii Cucuteni
în Podişul Sucevei (Historical research of the Cucuteni culture
in the Suceava Plateau). CCS, 2005, 11, p. 3-18.
2819. László, Attila. Az Erősd-Cucuteni kultúra időrendjéről
(On the chronology of the Ariuşd-Cucuteni culture). EM-
Dolgozatok, 2006, nr. 1, p. 9-28.
2820. László, Attila; Cotiugă, Vasile. On the Chalcolitie
housebuilding. Archaelogical observations and some
experimental archaelogical data. SAA, 2004-2005, 10-11, p.
147-170.
2821. Lazarovici, Gh. ; Petrescu, Sorin; Negrei, Dimitrie;
Sorin, Ion; Ţârdoiu, Daniela. Săpăturile de la Balta Sărată.
Campania din 2004 (Diggings at Balta Sărată. The 2004
campaign). Tibiscum, 2005, 12, p. 157-182.
2822. Lazarovici, Gheorghe. Vulturul - pasărea morţii, a
regenerării şi mesager al zeilor (The eagle - the bird of death,
regeneration and messenger of Gods). AMET, 2006, 20, p.
271-282.
2823. *Lazarovici, Gheorghe Corneliu; Lazarovici,
Magda Cornelia. A home altar at Gura Baciului. AB, 2006,
14-15, nr. 1, p. 103-112.
2824. Luca, Sabin Adrian. Eine stilisierte zoomorphe
Statuette der neolithischen Siedlung von Reussmarkt /
Miercurea Sibiului (Kreis Hermannstadt / Sibiu).
Forschungen, 2005, 48, p. 33-52.
2825. Luca, Sabin Adrian. La necropole appartenent à la
culture Turdaş trouvée à Orăştie - Dealul Pemilor, le lieu dit
X
2
. ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 13-27.
2826. Luca, Sabin Adrian; Diaconescu, Dragoş;
Georgescu, Adrian; Suciu, Cosmin. Cercetările arheologice
de la Miercurea Sibiului - Petriş (jud. Sibiu). Campaniile
anilor 1997-2005 (Archaeological research at Miercurea
Sibiului - Petriş (county of Sibiu). 1997-2005 campaigns).
BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 9-20.
2827. Luca, Sabin Adrian; Suciu, Cosmin Ioan. Despre
începutul neoliticului timpuriu din Transilvania (About the
beginning of Early Neolithic from Transylvania). SUCH,
2004, 1, p. 9-24.
2828. *Martiş, Florentina; Popescu, Octavian. Uneltele de
piatră şlefuită din locurile neolitice de la Hodoni (jud. Timiş)
(Polished stone tools from the neolitical settlements from
Hodoni (Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 21-44.
2829. Meşter, Mihai. Neoliticul târziu din Transilvania:
cronologie, aspecte culturale, raporturi cu grupurile şi culturile
contemporane (Late Neolithic in Transylvania: chronology,
cultural aspects, relations with contemporary groups and
cultures). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 7-20.
2830. Meşter, Sonia. Repertoriul arheologic al descoperirilor
neoliticului târziu din judeţele: Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud,
Cluj, Maramureş, Mureş, Sălaj (Archaeological index of the
Late Neolithic discoveries in the counties of Alba, Bihor,
Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Mureş, Sălaj). AMG, 2003-
2005, 1-3, p. 21-31.
2831. Molnár, Zsolt; Imecs, Zoltán. Adatok a Nagykárolyi-
104
síkság és az Ér-vidék településhálózatának kutatásához (Data
on the research of the Otomani cultures habitat in the Carei
Plain and the Eriu Valley). EM-Dolgozatok, 2006, nr. 1, p. 29-
66.
2832. Niţă, Loredana; Frînculeasa, Alin. Consideraţii
aupra materialului litic cioplit descoperit în aşezarea
gumelniţiană de la Urlaţi (jud. Prahova) (Considerations on the
carved lithic material discovered in the Gumelniţa culture from
Urlaţi (Prahova county). Argesis, 2005, 14, p. 41-53.
2833. Niţu, Florina Maria. Câteva consideraţii privind
geneza şi originea culturii Petreşti (Some considerations
regarding the genesis and origin of the Petreşti culture).
BCIVA, 2006, 4, p. 13-20.
2834. Pandrea, Stănică. Decouvertes d'ossements humains
dans des établissements Gumelnitza situés au Nord-Est de la
Plaine Roumaine. ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 29-41.
2835. Pătroi, Cătălin Nicolae. Evoluţii culturale în
neoliticul târziu din Oltenia. Contribuţii (Cultural evolutions in
Late Neolithic in Oltenia. Contributions). Drobeta, 2005, 15,
p. 5-15.
2836. Petrescu, Sorin M. Elemente de magie practicată în
aşezarea Vinca de la Balta Sărată (mun. Caransebeş) (Vodoo
elements practiced in Vinca settlement from Balta Sărată (city
of Caransebeş). PB, 2005, 4, p. 89-93.
2837. *Schier, Wolfram; Draşovean, Florin. Masca rituală
descoperită în tellul neolitic de la Uivar (jud. Timiş) (Ritual
mask discovered in the Neolithic tell from Uivar (Timiş
county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 41-56.
2838. *Spataro, Michela. Pottery typology versus
technological choices: an Early Neolithic case study from
Banat (România). AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 63-78.
2839. *Suciu, Cosmin; White, Martin; Lazarovici,
Gheorghe; Luca, Sabin Adrian. Progress Report -
Reconstruction and study of the Vinca architecture and
artifacts using virtual reality technology. Case study at Parţa
and Miercurea Sibiului sites. ATS, 2006, 5, p. 7-24.
2840. Sztancs, Diana-Maria; Beldiman, Corneliu. Podoabe
preistorice din materii dure animale: o mărgea de Spondylus
sp. descoperită în peştera din Bordu Mare (sat Ohaba-Ponor,
com. Pui, jud. Hunedoara) (Prehistorical ornaments made of
hard animal matter: a Spondylus sp. bead discovered in the
cave of Bordu Mare (Ohaba-Ponor village, Pui commune,
Hunedoara county). RB, 2004, 18, p. 9-21.
2841. Tencariu, Felix-Adrian; Robu, Ioana. Experimente
privind ceramica neolitică (Experiments regarding Neolithic
ceramics). Carpica, 2004, 33, p. 53-64.
2842. Terzea, Elena; Beldiman, Corneliu. Peştera nr. 1 din
Dâmbul Colibii: date paleontologice şi arheologice (Cave No 1
of Dâmbul Colibii:: paleontological and archaeological data).
RB, 2003, 17, p. 33-43.
2843. Tuţulescu, Ion. Plastica culturilor Sălcuţa şi
Gumelniţa - studiu comparativ (The plastic art of Sălcuţa and
Gumelniţa cultures - a comparative study). BCIVA, 2006, 4, p.
21-30.
2844. Ursulescu, Nicolae; Boghian, Dumitru; Cotiugă,
Vasile. Nouveaux types d'idoles dans la plastique
anthropomorphe de la culture Prècucuteni. SAA, 2004-2005,
10-11, p. 9-20.
2845. Ursulescu, Nicolae; Tencariu, Felix-Adrian;
Scarlat, Letiţia. Isaiia 2005. Noi date privind complexele de
cult din cultura Precucuteni (Isaiia 2005. New data regarding
cult ensembles belonging to the pre-Cucuteni culture).
Carpica, 2005, 34, p. 37-54.


3. ENEOLITIC

2846. Alaiba, Ruxandra. Reprezentări zoomorfe în relief pe
ceramica Cucuteni de tip C (Zoomorphic representations on
the C type Cucuteni ceramics). Carpica, 2005, 34, p. 75-86.
2847. Bartók, Botond. Délkelet Erdély késő eneolitikuma
(Late Eneolithic in the South-East of Transylvania). Sfântu
Gheorghe, Charta Kiadó, 2005, 141 p.
2848. Bălăşescu, Adrian; Radu, Valentin. Omul şi
animalele. Strategii şi resurse la comunităţile Hamangia şi
Boian (The man and the animals. Strategies and resources in
the communities from Hamangia and Boian). Târgovişte,
Cetatea de Scaun, 2004, 310 p.
2849. *Beldiman, Corneliu; Ciută, Marius-Mihai;
Sztancs, Diana-Maria. Industria materiilor dure animale în
preistoria Transilvaniei: descoperirile aparţinând epocii
eneolitice de la Şeuşa - "Gorgan", com. Ciugud, jud. Alba
(Industry of hard animal matter in the prehistory of
Transylvania: discoveries belonging to the Eneolithic period
from Şeuşa - "Gorgan", Ciugud village, Alba county). Apulum,
2005, 42, p. 27-52.
2850. *Buzea, Dan. Models of Altars and Miniature Tabeles
belonging to the Cucuteni-Ariuşd Culture, discovered at
Păuleni Ciuc-Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", Harghita County.
ATS, 2006, 5, p. 127-158.
2851. *Ciugudean, Horia. Cultură şi civilizaţie la Tărtăria:
istoricul cercetărilor arheologice (Culture and civilization at
Tărtăria; history of the archaeological research). Dac, 2006, nr.
27, p. 4.
2852. *Ciugudean, Horia; Ciută, Marius; Kadar,
Manuela. Consideraţii privind câteva piese din depozitul de
bronzuri de la Pănade (com. Sâncel, jud. Alba)
(Considerations regarding some pieces from the bronze
deposit at Pănade (vill. Sâncel, Alba county). Apulum, 2006,
43, nr. 1, p. 95-110.
2853. *Crăciunescu, Gabriel. The Eneolithic settlement
from Bistreţ (Mehedinţi county). AB, 2006, 14-15, nr. 1, p.
203-210.
2854. Crăciunescu, Gabriel. Un topor de aramă din judeţul
Mehedinţi (Copper ax from the Mehedinţi county). Tibiscum,
2005, 12, p. 235-242.
2855. *Dima, Cristian; Oargă, Cristina. Descoperiri
Coţofeni din periegheză la Şeuşa şi Drîmbar (jud. Alba)
(Coţofeni surface survey discoveries at Şeuşa and Drîmbar
(Alba county). PA, 2004, 4, p. 49-62.
2856. El Susi, Georgeta. Resturile de faună din nivelele
Coţofeni de la Ostrovul Corbului (judeţul Mehedinţi) (Animal
relics in the Coţofeni layers from Ostrovul Corbului
(Mehedinţi county). Drobeta, 2005, 15, p. 16-31.
2857. Ersulescu, Nicolae. Date recente despre credinţele
magico-religioase la începutul eneoliticului pe teritoriul
Moldovei (Recent data on the magic-religious beliefs at the
beginning of the Eneolithic on the territory of Moldavia).
Zargidava, 2006, nr. 5, p. 50-70.
105
2858. Frânculeasa, Alin. Plastica antropomorfă şi zoomorfă
din epoca neo-eneolitică din patrimoniul Muzeului Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova (Neo-Eneolitic,
anthropomorphic and zoomorphic fine arts from the patrimony
of Prahova History and Archeological Museum). Cumidava,
2004, 27, p. 26-46.
2859. Frînculeasa, Alin. Un vas zoomorf descoperit la
Colceag (judeţul Prahova) (A zoomorphic bowl discovered at
Colceag (Prahova county). Argesis, 2004, 13, p. 11-26.
2860. *Ghemiş, C. ; Sava, V. Descoperiri arheologice
aparţinând culturii Coţofeni din Peştera Moanei (com.
Şuncuiuş, jud. Bihor) (Archaeological finds from Moanei
Cave belonging to Coţofeni culture). Crisia, 2006, 34, p. 19-
32.
2861. Ileş, Anca. Un fragment de figurină antropomorfă
descoperit la Alba-Iulia - "Lumea Nouă" (A fragment from an
anthropomorphic figurine discovered at Alba Iulia - "Lumea
Nouă"). BCŞS, 2005, 11, p. 31-33.
2862. Istina, Lăcrămioara Elena. Observaţii privind
cercetările arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriş, jud.
Bacău. Campania 2004 (Observations regarding the
archaeological research in the Cucuteni site from Fulgeriş,
Bacău county. The 2004 capmapign). Carpica, 2005, 34, p.
55-74.
2863. Kacsó, Carol. Descoperiri Coţofeni la Oarţa de Sus -
Oul Făgetului (Coţofeni discoveries at Oarţa de Sus - Oul
Făgetului). RB, 2004, 18, p. 29-37.
2864. Lazarovici, Magda-Cornelia; Botezatu, Dan; Ellis,
Linda; Ţurcanu, Senica. Noi resturi de oase umane în
aşezarea cucuteniană de la Scânteia (1994-2003) (New
remains of human bones at Cucuteni, Scânteia (1994-2003).
AM, 2003, 26, p. 297-306.
2865. Mareş, Ion. Topoare de aramă din eneolitic, din
colecţiile Complexului Muzeal Bucovina (Copper axes from
Eneolithic, in the collections of Bokovina Museal Complex).
Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 239-266.
2866. Mareş, Ion. Un topor din lut ars din colecţiile
Complexului Muzeal Bucovina (Burn-clayed ax in the
collections of Bukovina Museal Complex). Suceava, 2002-
2003, 29-30, nr. 1, p. 419-422.
2867. Mirea, Pavel. Câteva date despre locuirea neo-
eneolitică din zona Alexandriei (Some data about the Neo-
Eneolothic habitation from the area of Alexandria). Argesis,
2005, 14, p. 13-40.
2868. Mirea, Pavel; Frînculeasa, Alin. Locuirea eneolitică
gumelniţiană de la mănăstirea Glavacioc, judeţul Argeş
(Gumelniţa Eneolithic habitation from the Glavacioc
monastery, Argeş county). Argesis, 2005, 14, p. 55-74.
2869. *Moga, Marius. Ceramica Coţofeni de la Româneşti -
Peştera cu Apă (com. Curtea, jud. Timiş) (The Coţofeni
pottery from Româneşti - Peştera cu Apă (comm. Curtea,
Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 45-56.
2870. Petrescu, Sorin M. ; Negrei, Dimitrie P. Cercetări de
arheologie speologică în Valea Cernei (Research of
speological archaeology in Valea Cernei). Tibiscum, 2005, 12,
p. 227-234.
2871. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea; Văleanu, Mădălin-
Cornel. Cucuteni-Cetăţuie. Monografie arheologică (1961-
1966) (Archaeologic monograph). Piatra Neamţ, Ed. C.
Mătasă, 2004, 408 p.
2872. Popa, Cristian I. Reprezentări speciale pe ceramica de
tip Coţofeni. Aspecte ale cultului urano-solar în preistorie
(Special representations on the Coţofeni ceramics. Aspects of
the Uranus and Sun cult in prehistory). Apulum, 2004, 41, p.
113-145.
2873. *Popa, Cristian Ioan. O groapă de cult Coţofeni de la
Sebeş - Râpa Roşie (A Coţofeni cult pit from Sebeş - Râpa
Roşie). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 45-70.
2874. *Sztancs, Diana-Maria; Beldiman, Corneliu; Ciută,
Marius-Mihai. Podoabe din materii dure animale aparţinând
culturii Coţofeni descoperite recent în Transilvania (Jewelry
made of hard animal material belonging to the Coţofeni
culture recently discovered in Transylvania). RB, 2005, 19, p.
31-50.
2875. Tatár, Árpád. Aşezări Coţofeni pe Valea Mureşului.
Matei "După Vii" (jud. Bistriţa-Năsăud) (Coţofeni settlements
on the Valea Mureşului, village of Matei (Bistriţa-Năsăud
county). RB, 2004, 18, p. 23-28.
2876. *Ursulescu, Nicolae. Donnés récentes concernant
l'histoire des communautés énéolithiques de la civilisation
Cucuteni. ATS, 2006, 5, p. 79-114.
2877. Ursulescu, Nicolae; Boghian, Dumitru; Cotiugă,
Vasile. Locuinţe de suprafaţă cu platformă din aşezarea
precucuteniană de la Târgu Frumos - Baza Pătule (Ground
platformed dwellings from the pre-Cucuteni settlement in
Târgu Frumos - Baza Pătule). CCS, 2006, 12, p. 3-24.


b. EPOCA METALELOR

1. EPOCA BRONZULUI

2878. *Ardelean, Laura. Despre secerele din epoca
bronzului (About the sikles from the Bronze Age). MAp, 2002-
2005, 9-12, nr. 1-4, p. 20-22.
2879. Bărbat, Ioan Alexandru. Unelte din os şi corn din
cultura Coţofeni. Metode de prelucrare (Bone and horn tools
from the Coţofeni culture. Methods of work). BCŞS, 2005, 11,
p. 45-53.
2880. Bărbulescu, Constantin Augustus; Chiţa, Mădălin.
Săpături de salvare efectuate în necropola de incineraţie de la
Gârla Mare (jud. Mehedinţi), în anul 2004 (Rescuing diggings
performed in the incineration necropolis from Gârla Mare
(Mehedinţi county) in 2004). Argesis, 2005, 14, p. 109-116.
2881. *Bejinariu, Ioan. Piese din necropola de epoca
bronzului de la Felnac (jud. Arad) aflate în colecţia Muzeului
din Zalău (Items from the Bronze Age necropolis in Felnac
(Arad County), held by the Museum of Zalau). AB, 2002-
2003, 10-11, nr. 1, p. 67-72.
2882. Bejinariu, Ioan. Săpăturile arheologice de la
Giurtelecu Şimleului "Coasta lui Damian". Câteva consideraţii
referitoare la staţiunile fortificate din aria culturii Wietenberg
(Archaeological diggings from Giurtelecu Şimleului "Coasta
lui Damian". Some considerations regarding the fortified
station belonging to the Wietenberg culture). AMP, 2004, 26,
p. 89-109.
106
2883. Bejinariu, Ioan; Lakó, Eva; Sana, Daniel V.
Materiale arheologice din epoca bronzului de la Doh (com.
Măierişte), jud. Sălaj (Bronze Age archaeological items in Doh
(com. Măierişte), Sălaj county). AMP, 2004, 26, p. 111-131.
2884. Bolohan, Neculai; Mihu, Cătălina. Unele completări
şi observaţii privind necropola de la Doina (com. Gârcina, jud.
Neamţ) (Some addenda and observations regarding the
necropolis from Doina (vill. Gârcina, Neamţ county). Carpica,
2004, 33, p. 94-109.
2885. *** Bronzefunde aus Rumänien. Descoperiri de
bronzuri din România. Vol. II (Bronze items discovered in
Romania). Editat de Tudor Soroceanu. Bistriţa, Cluj-Napoca,
Ed. Accent, 2005, 501 p.
2886. Brudiu, Mihail. La izvoarele istoriei tracilor (At the
sources of the history of Thracians). Balcania, 2004, nr. 1, p.
21-23.
2887. Chicideanu-Motzoi, Ion; Gugiu, Despina. Un
mormânt dinb epoca bronzului descoperit la Cârlomăneşti
(jud. Buzău) (A Bronze Age tomb discovered at Cârlomăneşti
(Buzău county). SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 5-41.
2888. Chira, Ioana. Spade celtice distruse voluntar la
Pişcolt. Teorii ale problematicii (Celtic swords intentionally
distroyed at Pişcolt. Theories on the topic). AŞD, 2006, 2, p.
13-24.
2889. Ciugudean, Horia. Descoperiri aparţinând Bronzului
târziu pe cursul mijlociu al Mureşului (Discoveries belonging
to the Late Bronze on the middle Mureş River). Apulum, 2004,
41, p. 178-185.
2890. Ciută, Marius. Consideraţii asupra locuirii
Wietenberg de la Şeuşa - La cărarea morii (com. Ciugud, jud.
Alba) (Remarks on Wietenberg dwelling from Şeuşa (Ciugud
com., Alba county). Apulum, 2004, 41, p. 147-178.
2891. Comşa, Alexandra; Semuc, Cătălina. The bearers of
the tumular ochre burials. Some social aspects. Drobeta, 2005,
15, p. 102-105.
2892. Crăciunescu, Gabriel. Cultura Verbicioara în
jumătatea vestică a Olteniei (The Verbicioara culture in the
Western part of Oltenia). Craiova, Ed. MJM, 2004, 382 p.
2893. Crăciunescu, Gabriel. Mărturii ale practicării
metalurgiei şi obiecte de metal în cadrul culturii Verbicioara
(Evidence of practicing metallurgy and metal-made objects
from Verbicioara culture). Drobeta, 2005, 15, p. 57-101.
2894. *Emődi, J. Descoperiri de la sfârşitul epocii bronzului
din Bihor (Corrigenda) (Late Bronze Age discoveries in Bihor
county). Crisia, 2006, 34, p. 33-34.
2895. Emödi, Ioan. O aşezare din epoca bronzului de la
Palota Veche (A Bronze Age settlement from Palota Veche).
EN, 2002, 12, p. 5-35.
2896. Georgescu, Adrian; Gonciar, Andrei. Un mormânt
Noua descoperit la Valea Viilor (jud. Sibiu) (A Noua grave
discovered at Valea Viilor (Sibiu county). BAM, 2006, 1, nr. 1,
p. 21-30.
2897. Irimia, Mihai; Belc, Marius. O seceră de bronz de la
Medgidia şi rezultatul analizelor spectrale efectuate asupra ei
(A bronze sickle from Medgidia and the results of its
spectroscopy examination). Cumidava, 2001-2002, nr. 25, p.
15-20.
2898. *Kacsó, Carol. Contribuţii la cunoaşterea bronzului
târziu din nordul Transilvaniei. Cercetările de la Bicaz-Igoaie
(Contributions to the understanding of Late Bronze in Norther
Transylvania. Researches from Bicaz-Igoaie). RB, 2005, 19, p.
51-70.
2899. Leviţki, Oleg. Lumea tracică şi masivul cultural nord-
pontic în perioada Hallstattiană timpurie (secolele XII-X î. e.
n.) (The Thracian world and the North-Pontic cultural massive
during the Hallstatt early period (12th-10th C. BC). Bucureşti,
Ed. Vavila Edinf, 2003, 432 p.
2900. Măndescu, Dragoş; Miroiu, Marius. Aşezarea
aparţinând culturii Tei de la Valea Stânii (comuna Ţiţeşti,
judeţul Argeş) (The settlement belonging to the Tei culture
from Valea Stânii (Ţiţeşti vill., Argeş county). Argesis, 2005,
14, p. 101-107.
2901. *Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Dorogostaisky,
Leonard. The earth works from Corneşti-"Iarcuri" (Orţişoara
village, Timiş county) in the light of recent field research. AB,
2006, 14-15, nr. 1, p. 283-290.
2902. Miriţoiu, Nicolae; Soficaru, Andrei D. ; Sultana,
Nicu M. Analiza antropologică a osemintelor aparţinând
mormântului din epoca bronzului de la Cârlomăneşti (jud.
Buzău) (Anthropologic analysis of the bones belonging to the
Bronze Age tomb from Cârlomăneşti (Buzău county). SCIVA,
2001-2002, 52-53, p. 43-51.
2903. Molnár, Zsolt; Ghemiş, Călin. O descoperire
aparţinând perioadei bronzului timpuriu din peştera Izbucu
Topliţei (jud. Bihor). Consideraţii privind grupul cultural
Roşia (A discovery belonging the Early Bronze Age from
Izbucu Topliţei cave (Bihor county). Remarks regarding Roşia
cultural group). EN, 2003, 13, p. 41-92.
2904. Motzoi-Chicideanu, Ion. Cu privire la descoperirile
funerare ale grupei Verbicioara (About the funerary
discoveries of the Verbicioara group). Oltenia, 2004, 15, p. 3-
12.
2905. Niculică, Bogdan. Considèrations sur la période
moyenne de l'Âge du Bronze dans le Plateau de Suceava. Le
complexe culturel Komarów - Costişa - Bialy Potik. SAA,
2004-2005, 10-11, p. 61-68.
2906. Niculică, Bogdan; Budui, Vasile; Mareş, Ion.
Consideraţii privind unele topoare de piatră, din epoca
bronzului, descoperite în Podişul Sucevei (Considerations
regarding some Bronze age stone-made axes, discovered in the
Suceava Plateau). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 267-
316.
2907. Niculică, Bogdan; Mareş, Ion; Boghian, Dumitru;
Ignătescu, Sorin. Consideraţii preliminare asupra practicilor
funerare din necropola de tip Komariv- Bilyi-Potik-Costişa de
la Adâncata (jud. Suceava) (Preliminary considerations
regarding the funeral practices in the Komariv - Bilyi-Potik -
Costişa from Adâncata (Suceava). CCS, 2004, 10, p. 131-143;
In lb. franceză, SAA, 2004-2005, 10-11, p. 69-86.
2908. Niculică, Bogdan Petru. Noi date cu privire la toporul
de la Darabani - Zamèesco (Ucraina) (New data regarding the
Darabani ax - Zamèesco (Ukraine). Suceava, 2002-2003, 29-
30, nr. 1, p. 411-419.
2909. Palincaş, Nona. Statut social şi relaţii de gen în
bronzul târziu de la Popeşti. Pledoarie pentru o astfel de
arheologie (Social status and social relations in the late Bronze
Epoch in Popeşti. Pleading for a different kind of
archaeology). Academica, 2004, 15, nr. 33, p. 26-29; În lb.
engleză, Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 39-53.
2910. Pătraşcu, Ion. Depozitul de celturi de la Pietroşani
(jud. Teleorman) (Deposits of Celtic items at Pietroşani
(Teleorman county). Argesis, 2004, 13, p. 27-31.
2911. *Pinca, Răzvan; Rogozea, Petru. O nouă aşezare din
epoca bronzului aparţinând grupului cultural Balta-Sărată
107
descoperită la Coşteiu (jud. Timiş) (A new Bronze Age
settlement of Balta Sărată type from Coşteiu (Timiş county).
AB, 2004-2005, 12-13, p. 619-632.
2912. Plantos, Cristinel. Observaţii pe marginea a două
piese din bronz din aşezarea getică de la Răcătău (jud. Bacău)
(Observations regarding two bronze pieces from the Getic
settlement from Răcătău (Bacău county). Carpica, 2005, 34, p.
103-114.
2913. *Rogozea, Petru; Pinca, Răzvan. O aşezare din
epoca bronzului de la Lugoj (A settlement belonging to the
Bronze Age from Lugoj). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 73-
80.
2914. Rotea, Mihai. Grupul Copăceni (I) (The group
Copăceni). Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2003, 116 p.
2915. Rotea, Mihai. Non-ferrous metallurgy in Transylvania
from the Bronze Age. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 7-17.
2916. Schuster, Cristian. Zu den frühbronzezeitlichen
Siedlungen und Bestattungen in Südrumänien. ATS, 2006, 5,
nr. 1, p. 43-50.
2917. Schuster, Cristian; Comşa, Alexandra; Semuc,
Cătălina. Zu den Bestattungen der frühbronzezeitlichen Glina
- Kultur. SAA, 2004-2005, 10-11, p. 41-60.
2918. Schuster, Cristian; Morintz, Alexandru; Chelmec,
Adrian. Ein dreidimensionales Modell einer Ansiedlung:
Radovanu - "Gorgana a doua". SAA, 2004-2005, 10-11, p. 31-
40.
2919. Sobaru, Luminiţa A. ; Andrei, Răzvan M. Noi
informaţii privind locuirea preistorică de la Ampoiţa - "La
pietre" (New information about the pre-historical habitat from
Ampoiţa - "La pietre"). BCŞS, 2005, 11, p. 35-44.
2920. *Szentmiklosi, Alexandru. The relations of the
Cruceni-Belegis culture with the Zuto Brdo-Gârla Mare
culture. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 229-270.
2921. *Szentmiklosi, Alexandru. Un mormânt de
incineraţie aparţinînd culturii Cruceni-Belegis descoperit la
Şag (jud. Timiş) (A cremation grave belonging to the Bronze
Age from Lugoj). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 81-92.
2922. Szentmiklosi, Alexandru; Draşovean, Florin. Arta
prelucrării bronzului în Banat (mileniul al II-lea în. Chr.).
Catalogul expoziţiei (Art of bronze processing in Banat (3
rd

millenium BC). Exhibition catalog). Timişoara, Ed. Solness,
2004, 134 p.
2923. Ştefan, Cristian. Cultura Verbicioara. Câteva
observaţii (The Verbicioara culture. Some observations).
Argesis, 2005, 14, p. 89-100.
2924. Teodorescu, Raluca. Necropolele tumulare din
bronzul timpuriu în spaţiul intracarpatic (Early bronze tumular
necropolis from intra-carpathian area). BCIVA, 2004, 3, p. 5-
14.
2925. *Trandafir, Marian. Două vase de tip "peşte" din
cultura Otomani II descoperite la Girişul de Criş, jud. Bihor
(Two "fish" type vases from the Otomani culture II,
discovered at Girişu de Criş, Bihor county). MAp, 2002-2005,
9-12, nr. 1-4, p. 53-55.
2926. *Vasilescu, Tiberiu. Două complexe de epoca
bronzului descoperite la Cârlomăneşti - "la Arman" (Two
Bronze Age complexes discovered at Cârlomăneşti). AUDC
ist., 2005, nr. 6, p. 295-307.
2927. Vasiliev, Valentin. Despre grupul cultural Igriţa
(About Igriţa cultural group). AMP, 2004, 26, p. 133-140.
2928. Wittenberger, Mihai. Comportament funerar la
Cultura "Noua" din Transilvania (Funeral behaviour at Noua
Culture from Transylvania). AMET, 2006, 20, p. 305-312.


2. EPOCA FIERULUI, GETO-DACII (Sec. VII-II î.e.n.)

2929. *Ailincăi, Sorin; Micu, Cristian; Maille, Michel.
Nouveaux etablissements du premier age du fer decouverts au
Nord-Ouest de la Dobroudja (The rescue preservation
archaeological research from Frecăţei, Tulcea county). Peuce,
2004, 2, p. 33-40.
2930. Băjenaru, Radu. Două celturi inedite din spaţiul
extracarpatic al României (Two new Celtic pieces from the
extra-Carpathian territory of Romania). Carpica, 2005, 34, p.
87-94.
2931. Benga, Mihaela Silvia. Tipologia inventarului funerar
din mormintele culturii Basarabi de pe teritoriul României
(The typology of the funerary inventory of the tombs
belonging to the Basarabi culture on the territory of Romania).
BCŞS, 2005, 11, p. 55-91.
2932. Calotoiu, Gheorghe. Consideraţii asupra inventarului
funerar descoperit în necropola tumulară de la Teleşti -
Drăgoieşti - Gorj (Considerations on the funerary inventory
discovered in the tumular necropolis from Teleşti - Drăgoieşti
- Gorj). Drobeta, 2005, 15, p. 106-122.
2933. David, Daniel. O încercare de prezentare a staţiunii de
epocă Latène de la Răcătău (Attempt of presenting the old
resort Latene from Răcătău). Carpica, 2005, 34, p. 95-102.
2934. Dumitraşcu, Valentin. The 2001 campaign in the
Early Iron settlement at Popeşti - A zooarchaeological
analysis. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 71-75.
2935. *Haimovici, Sergiu; Chirilă, Letiţia. Studiul unor
resturi funistice descoperite în cetatea datată în Hallstattul
Târziu de la Beidaud (jud. Tulcea) (The study of some fauna
remains discovered at the fortress of Late Halstatt from
Beidaud - Tulcea county). Peuce, 2004, 2, p. 303-310.
2936. Ignat, Mircea. Necropolele tumulare din Depresiunea
Rădăuţi - rezultatele şi perspectivele cercetărilor (The tumular
necropolis from Rădăuţi Depression - results and perspectives
of the researches). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 127-134.
2937. *Inel, Constantin. Istoricul cercetărilor cu privire la
ceramica din prima epocă a fierului pe teritoriul României. Cu
referire specială la spaţiul intracarpatic (History of the
research regarding the First Iron Age ceramics on Romanian
territory. With special reference to intracarpathian area).
Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 111-134.
2938. *Lascu, Ilie. O reprezentare inedită aparţinând culturii
Basarabi de la Oarda (A special representation belonging to
the Basarabi culture froam Oarda). Apulum, 2005, 42, p. 53-
56.
2939. *Lazăr, Simona. Cultura Insula Banului în Oltenia
(The Insula Banului culture in Oltenia). AO, 2005, 19, p. 7-20.
2940. Lazăr, Simona. Cultura Vârtop în Oltenia (Vârtop
culture in Oltenia).Craiova, Ed.Scrisul Românesc, 2005,180 p.
2941. Lazăr, Simona. Motive zoomorfe şi ornitomorfe pe
ceramica culturii Basarabi (Zoomorphic and ornitomorphic
motifs on the ceramics of the Basarabi culture). Oltenia, 2004,
15, p. 23-32.
108
2942. *Lazăr, Simona. Simboluri ornitomorfe în cultura
Basarabi (Ornitomorphic symbols in the Basarabi culture).
AO, 2004, 18, p. 9-20.
2943. *Lăzăr, Simona. Opinions on the funeral practices in
the late Hallstatt in Oltenia. AO, 2006, 20, p. 5-12.
2944. Matei, Sebastian. Geţii de pe Valea Râmnicului.
Aşezarea de la Oratia, comuna Podgoria, judeţul Buzău (Getae
on the Râmnic Valley. The settlement of Oratia, Podgoria
village, Buzău county). Argesis, 2004, 13, p. 39-50.
2945. *Măndescu, Dragoş. Câteva particularităţi regionale
ale fibulei de schemă tracică (Some local characteristics of the
Thracian fibulae). Peuce, 2004, 2, p. 41-48.
2946. Măndescu, Dragoş. Consideraţii cu privire la fibulele
de schemă tracică din tezaurele de la Buneşti-Avereşti şi
Epureni-Huşi (jud. Vaslui) (Considearations about Thracian
fibulae in the treasures from Buneşti-Avereşti and Epureni-
Huşi - Vaslui country). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 23-
26.
2947. Măndescu, Dragoş. Materiale arheologice de la
începutul celei de-a doua epoci a fierului descoperite la
Ipoteşti - "La conac", judeţul Olt (Archaeological items from
the beginning of the second Iron Age discovered at Ipoteşti -
"La conac", Olt county). Argesis, 2004, 13, p. 33-37.
2948. *Medeleţ, Florin; Cedică, Valentin. Coiful greco-ilir
de la Găvojdia (jud. Timiş) (The Greek bronze illyrian helmet
from Găvojdia (Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p.
97-100.
2949. *Medeleţ, Florin; Cedică, Valentin; Mare, Mircea;
Chiu, Florentina; Rogozea, Petru. Cercetările arheologice de
la Herneacova-Cetate (com. Recaş, jud. Timiş). Campania
2003, v. I (Archaeological escavations at Herneacova - Cetate
(Timiş county). The 2003 campaign, v. I). AB, 2002-2003, 10-
11, nr. 1, p. 93-96.
2950. Niculică, Bogdan Petru. Consideraţii privind aşezarea
Noua de la Cumpărătura (comuna Bosanci, judeţul Suceava)
(Consideration regarding the Noua settlement from
Cumpărătura (Bosanci village, Suceava county). Suceava,
2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 423-431.
2951. *Pădureanu, Eugen. Două acesorii vestimentare
descoperite în zona Mureşului (Two clothing accessories
discovered in the Mureş area). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p.
101-108.
2952. *Popa, Cristian Ioan. Descoperiri din epoca fierului
la Petreşti - Groapa Galbenă (Iron age discoveries at Petreşti -
Groapa Galbenă). PA, 2004, 4, p. 63-75.
2953. *Rustoiu, Aurel. Archäologische und historische
Hinweise betreffend den Anfang der keltischen Kolonisation
des innenkarpatischen Raumes. Apulum, 2005, 42, p. 57-76.
2954. Spânu, Daniel. Un mormânt de epocă târzie Latène de
la Dubova (A late Latène epoch tomb from Dubova). SCIVA,
2001-2002, 52-53, p. 83-132.
2955. *Talmaţchi, Gabriel. Semne monetare din zona
carpato-pontică la mijlocul mileniului I a. Chr. (Coin traces in
the Carpato-Pontic area at the middle of the 1
st
millenium BC).
AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 55-82.
2956. Toma, Corina. Circulaţia monedei de inspiraţie greco-
macedoneană pe teritoriul actual al Crişanei (Circulation of
Greek-Macedonian inspired coins on the present territory of
Crişana). AŞD, 2006, 2, p. 25-34.
2957. Vaida, Dan Lucian. Cimitire celtice din nord-estul
Transilvaniei. Rit şi ritual funerar (Celtic graveyards in the
North-East of Transylvania. Funerary rite and ritual). A Som.,
2004, 3, p. 375-392.
2958. Vaida, Dan Lucian. Fibule descoperite în mormintele
celtice din nord-estul Transilvaniei (sec. IV-II î. Hr.) (Fibulae
discovered in Celtic tomles in the North-Eastern Transylvania
(4
th
-2
nd
c. BC). A Som., 2005, 4, p. 15-30.
2959. Vaida, Dan Lucian. Habitats et necropoles celtiques
au Nord-Est de la Transylvanie (IV
e
-II
e
siècles Av. J-Ch.).
ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 135-138.
2960. Vasile, Ferencz Iosif. Settlements and necropoles.
Few considerations on the archeological discoveries on the
middle course of Mureş rivr belonging to La Tène B
2
-C
1
. ATS,
2006, 5, nr. 1, p. 139-149.
2961. *Vasiliev, Valentin. Despre câteva aspecte referitoare
la grupul scitic din aria intracarpatică a Transilvaniei (About
some aspects regarding the Scythian group from
intracarpathian area of Transylvania). RB, 2005, 19, p. 71-76.


3. ORAŞELE GRECEŞTI DE LA MAREA NEAGRĂ (Sec. VII î.e.n.-VII e.n.)

2962. *Achim, Adriana Irina. Les fosses d'autel en Scythie
Mineure. Essai d'analyse. ED, 2004, 12, p. 277-291.
2963. Alexandrescu, Petre. Histria. VII La zone sacrée
d'époque grecque. Planches (95-129) et dépliants. Bucureşti,
Ed. Academiei Române, 2005.
2964. Baumann, V. H. Amfore şi ştampile la Histria
(Amphoraes and seals in Histria). Ex Ponto, 2005, 3, nr. 3, p.
189-192.
2965. Bounegru, Octavian. La flotte militaire et comerciale
romaine au Bas-Danube et au Pont Gauche. RNMY, 2004, 7, p.
14-19.
2966. Bounegru, Octavian Nicolae. Comerţ şi navigatori la
Pontul Stâng şi Dunărea de Jos (sec. I-III p. Chr.) (Commerce
and navigators at Pontul Stâng and the Lower Danube). Iaşi,
Ed. Demiurg, 2002, 284 p.
2967. Cîteia, Adriana-Claudia. Instituţii ecleziastice pe
litoralul vest-pontic, în lumina izvoarelor arheologice, literare
şi epigrafice în secolele IV-VII (Ecclesiatical institutions on
West Pontic coastline, according to archaeological, literary
and epigraphic sources in the 4
th
-7
th
centuries). Constanţa, Ed.
Muntenia, 2006, 611 p.
2968. Cojocaru, Victor. Populaţia zonei nordice şi nord-
vestice a Pontului Euxin în secolele VI - I î. e. n. pe baza
izvoarelor epigrafice (Die Bevölkerung der nördlichen
nordwestlichen Schwerzmeerküste vom 6. bis 1. jhd. v. Chr.
auf grundlage des Inschriftenmaterials). Iaşi, Ed. Universităţii
"Al. I. Cuza", 2004, 500 p.
2969. Feraru, Remus Mihai. Sărbători dionysiace în cetăţile
greceşti din Pontul stâng (Dionysiac celebrations in the Greek
cities on the left Pontus). Banatica, 2005, 17, p. 219-234.
2970. Firicel, Mădălina. Ecrivains originaires de Callatis.
SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 133-156.
2971. Ionescu, Mihai; Papuc, Gheorghe. Sistemul de
apărare a litoralului Dobrogei Romane (sec. I-VII p. Chr.)
(The defense system of the shores of Roman Dobruja (1
st
-7
th

century AD). Prefaţă de Alexandru Suceveanu. Constanţa, Ed.
109
Ex Ponto, 2005, 205 p.
2972. *Irimia, Mihai. Cu privire la raporturile dintre sciţi,
geţi şi coloniile greceşti de la Dunărea de Jos în secolele VI-IV
a Chr. (About the relations between Scythians, Getae and
Greek colonies from the Lower Danube in the 6
th
-4
th
centuries
BC). RRSE, 2005, 1, nr. 1, p. 51-93.
2973. *Lungu, Vasilica. Iconographie et societé antique: a
propos d'une stèle funeraire d'Orgamé. Peuce, 2004, 2, p. 49-
60.
2974. *Marin, Valentin. Hegesagoras - un amiral mai puţin
cunoscut (Hegesagoras - a less known admiral). OXXI, 2006,
1, nr. 2, p. 20-21.
2975. *Muşeţeanu, Crişan. Contribution à la céramique
romaine de Durostorum. ED, 2004, 12, p. 145-157.
2976. Suceveanu, Alexandru. Histria - paradigmă a vieţii
urbane din provincia Scythia în secolele IV-VII p. Chr.
(Histria - paradigm of urban life from the province of Scythia
in the 4
th
-7
th
c. AD). HU, 2006, 14, nr. 1, p. 135-142.
2977. *Ştirbulescu, Cristina. Considerations on some
terracota figurines from Durostorum. ED, 2004, 12, p. 227-
241.
2978. Talmaţchi, Gabriel. Aspects of the circulation of the
Greek coin (other than the West-pontic Dobrudjan ones)
between the Danube and the Euxine Sea, during the
autonomous period. SAA, 2004-2005, 10-11, p. 115-122.
2979. *Toma, Natalia. Capiteluri corintice romane de la
Tomis. Grupul de capiteluri "serviliene" (Corinthian Roman
capitals from Tomis. The group of "Serviline" capitals).
Peuce, 2004, 2, p. 73-94.


4. STATUL ŞI CIVILIZAŢIA GETO-DACĂ

2980. *Băluţă, Claudia. Contract de vânzare-cumpărare a
unei sclave la Roşia Montană (Purchase contract of a slave at
Roşia Montană). Dac, 2003, nr. 14, p. 9-10.
2981. Bârcă, Vitalie. Pătrunderea sarmaţilor la Dunărea de
Jos şi de Mijloc şi relaţiile cu geto-dacii (sec. 1
st
c. -1
st
c. A.
D.) (The ingretion of the Sarmatians into the Lower and
Middle Danube and their relations with the Geto-Dacians).
EN, 2002, 12, p. 45-97.
2982. Bejan, Adrian. Istoria şi civilizaţia geto-dacilor. Vol. I
(The history and the civilization of the Geto-Dacians).
Timişoara, Ed. Universităţii de vest, 2003, vol. 252 p.
2983. Bujarov, Olga. Zalmoxis. BCIVA, 2006, 4, p. 43-46.
2984. *Bulzan, S. ; Ghemiş, C. Cercetări arheologice în
aşezarea dacică de la Hodoş "Malomdomb" (Dâmbul Morii)
(Dacian late Latène settlement discovered at Hodoş
"Malomdomb", Bihor county). Crisia, 2006, 34, p. 47-72.
2985. *Cătăniciu Bogdan, Ioana. Étapes de la conquête des
getes et daces. ED, 2004, 12, p. 25-36.
2986. Cionchin, Ionel; Ţâru, Joria. Zeul traco-daco-get,
mit şi realitate (The Thracian-Daco-Getic God, myth and
reality). Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 332 p.
2987. Costea, Florea. Aşezarea dacică de la Şinca Veche,
judeţul Braşov (The Dacian settlement from Şinca Veche,
Braşov county). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 7-22.
2988. Costea, Florea; Scurtu, Lucica; Bălos, Angelica. "O
marcă de olar" (?) descoperită în fortificaţia dacică de la Racoş
- Piatra Detunată, Jud. Braşov (The potter's sign (?) discovered
in the Dacian fortification from Racoş - Piatra Detunată -
Braşov). Cumidava, 2003, 26, p. 11-22.
2989. *** Daco-geţii. 80 de ani de cercetări arheologice
sistematice la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei (Getae and
Dacians. 80 years of systematic archaeological research at the
Dacian fortresses in the Orăştie Mountains). Deva, [s. n. ],
2004, 16 p.
2990. Dana, Dan. Le dossier Gébéléďzis. Une page de
l'interprétation de Zalmoxis. EN, 2003, 13, p. 117-141.
2991. Dana, Dan. Dékinaďs et Avézina. Précisions
onomastiques sur deux noms historiques des daces. EN, 2003,
13, p. 143-147.
2992. Dana, Dan. The historical names of the Dacians and
their memory: new documents and a preliminary outlook.
Studia h., 2006, 51, nr. 1, p. 99-125.
2993. Dima, Cristian. Piese de echipament militar, cu rol
defensiv, la daci (sec. II î. chr. - sec. I d. chr.) (Dacian
defensive weapons (2
nd
century BC. - 1
st
century AD). BCŞS,
2006, nr. 12, p. 41-54.
2994. *Dima, Cristian; Oargă, Cristina. Temutul falx dacic
(The fearful Dacian falx). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 58-60.
2995. Dodiţoiu, Florenţa. Cetatea dacică de la Tilişca
(Dacian fortress at Tilişca). BCIVA, 2004, 3, p. 37-40.
2996. Dumitru, Carmen Zenovia. Sarmizegetusa, centrul
de odinioară al lumii dacice (Sarmizegetusa, the late center of
Dacian world). BCIVA, 2006, 4, p. 39-42.
2997. Ferencz, Iosif Vasile. Două fibule cu resort bilateral
mare şi coarda înfăşurată de arc, provenind din aşezarea dacică
de la Ardeu, com. Balşa (jud. Hunedoara) (Two fibulae with
two-sided latch, and string around the spring, original from the
Dacian settlement from Ardeu, Balşa village (Hunedoara
county). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 67-76.
2998. *Ferencz, Vasile Iosif; Bodo, Cristina. Cetatea
dacică de la Ardeu (The Dacian fortress from Ardeu). Dac,
2005, nr. 22, p. 10-11.
2999. Florea, Gelu A. The public image of the Dacian
aristocracy. Studia h., 2006, 51, nr. 1, p. 1-11.
3000. Gheorghe, Ion. Cogaioanele. Munţii marilor pontifi
(The Cogaions, sacred mountains of the great priests).
Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 2004, 520 p.
3001. Gheorghiu, Gabriela. Dacii pe cursul mijlociu al
Mureşului (sfârşitul sec. II a Ch. - începutul sec. II p. Ch.)
(Dacians on the middle course of the Mureş - end of the 2
nd

century BC - beginning of 2
nd
century AD). Cluj-Napoca, Ed.
Mega, 2004, 524 p.
3002. *Gheorghiu, Gabriela. Piese de mobilier romane
descoperite în cetatea dacică de la Costeşti-Cetăţuie (Roman
furniture pieces discovered in the Dacian fortress from
Costeşti-Cetăţuie). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 151-156.
3003. Glodariu, Ioan; Moga, Vasile. Cetatea dacică de la
Căpâlna (The Dacian fortress from Căpâlna). Alba Iulia, Ed.
Altip, 2006, 255 p; PA, 2002, 2, p. 28-37.
3004. Grec, Marius. Consideraţii despre Zamolxis şi
conceptul de nemurire (Considerations about Zamolxis and the
concept of immortality). SIAr, 2005, 1, p. 28-50.
3005. Grec, Marius. Geto-dacii, mare neam tracic, în
contextul religios şi social indoeuropean (The Geto-Dacians,
110
important Thracian nation, in the Indo-European religions and
social context). SSC, 2005, 1, nr. 1, p. 50-56.
3006. Grec, Marius. Zamolxis personnalité charsmatique de
l'antiquité au nord du Danube Inférieur. SSC, 2005, 1, nr. 2, p.
78-85.
3007. Iacobeanu, George. Probleme apărute la restaurarea
unui vas de provizii dacic (Problems during the restoration of a
Dacian provisions pot). Cumidava, 2003, 26, p. 362-368.
3008. Iacobeanu, George. Vasul borcan, emblemă a vieţii
cotidiene în lumea geto-dacică (integrarea formei: studiu
asupra registrului cromatic) (The pot, an emblem of daily life
in the Geto-Dacian world (the form: a study on colours).
Cumidava, 2005, 28, p. 234-238.
3009. Ionescu, I. Sarmizegetusa. BOR, 2004, 122, nr. 1-4, p.
268-272.
3010. Lundius, Carolus. Zamolxis, primus gerarum
legislator. Zamolxe, primul legiuitor al geţilor (Zamolxis first
lawgiver of the Getae). Ediţie de Maria Crişan, Honorius
Crişan. Bucureşti, Ed. Arvin Press, 2004, 402 p.
3011. Marinescu-Nour, A. Credinţe, rituri şi superstiţii geto-
dacice (Geto-Dacian beliefs, rites and superstitions). Filipeştii
de Târg, Ed. Antet XX Press, 2004, 118 p.
3012. Mateescu, Răzvan. Consideraţii asupra orientărilor
astronomice ale monumentelor din Dacia preromană (Remarks
about the astronomic-fronted positions of monuments in pre-
Roman Dacia). AŞD, 2005, 1, p. 17-24.
3013. Măndescu, Dragoş. Câteva consideraţii relative la
tipul de fibule Orlea-Maglavit (Some remarks regarding the
type of Orlea-Maglavit fibulae). Danubius, 2004, 22, p. 7-14.
3014. Mărghitan, Liviu. Arta argintului la geto-dacii de la
Est de Carpaţi (Repertoriul descoperirilor din secolele XIX-
XX) (Silver art at the Geto-Dacians from the East of the
Carpathians - Index of the discoveries in the 19
th
-20
th
c.).
AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 27-46.
3015. Mărghitan, Liviu. Trésor d'objets en argent
découvertes en Dacie préromaine. SUVG, 2004, 14, p. 59-67.
3016. *Merai, Sarolta Tünde. Femeia la daci (Women for
the Dacians). MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 1-4, p. 67-72.
3017. Panait, Maria. Cavalerul trac (The Thracian knight).
BCIVA, 2004, 3, p. 41-44; 2006, p. 41-44.
3018. Pătraşcu, Ion. Aşezarea geto-dacă de la Ştorobăneasa
- "Cimitir" (judeţul Teleorman) (Getae-Dacian settlement at
Ştorobăneasa - "Cemetery" (Teleorman county). Argesis,
2005, 14, p. 175-178.
3019. Petolescu, Constantin. O statuetă reprezentând pe
regele Decebal (A statuette representing king Decebal).
Oltenia, 2004, 15, p. 33-35.
3020. *Petrescu, Sorin M. ; Alic, Daniel. Fortificaţiile
dacice de la Obreja (jud. Caraş-Severin) (The Dacian
fortifications from Obreja (Caraş-Severin county). AB, 2004-
2005, 12-13, p. 143-156.
3021. *Plantos, Cristinel. A Dacian bracelet of "Şimleul
Silvaniei" type originating in the History Museum "Augustin
Bunea" Blaj (Alba county). Apulum, 2005, 42, p. 77-82.
3022. *Plantos, Cristinel. Two Greek-Roman glass vessels
in the Dacian fortress and settlement from Piatra Craivii (Alba
County). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 145-150.
3023. *Plantos, Cristinel; Popa, Cristian I. Noi precizări
asupra locuirilor dacice de la Inuri - "Piatra cu Stânjenu" şi
împrejurimi (New data about Dacian habitations from Inuri -
"Piatra cu Stânjenu" and sorroundings). PA, 2004, 4, p. 76-86.
3024. Pop, Horea. Despre un tezaur dacic din nord-vestul
României în colecţiile Muzeului secuiesc din Sfântu Gheorghe
(About a Dacian thesaurus in North-Westwern Romania in the
collections of Szekler Museum of Sfântu Gheorghe). EN,
2002, 12, p. 37-44.
3025. Pop, Horea. Fortificaţiile dacice din vestul şi nord-
vestul României (The Dacian fortifications from the West and
North-West of Romania). Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2006, 152
p.
3026. Pop, Horea; Bancea, Gheorghe. Elemente de
spiritualitate dacică în nord-vestul României (Elements of
Dacian spirituality in North-Western Romania). AMP, 2004,
26, p. 193-213.
3027. Popa, Dumitru; Natea, Gheorghe. Noi observaţii
topografice şi arheologice privind turnul nr. 1 din ceatea
dacică de la Tilişca, jud. Sibiu (New topographical and
archaeological considerations regarding the tower nr. 1 from
the Dacian Fortress, Tilişca, Sibiu County). SUCH, 2004, 1, p.
25-34.
3028. Romalo, Dan. Cronica getă apocrifă pe plăci de
plumb?. Ed. a II-a (The Getic apocryphal chronicle on lead
plates?). Prefaţă de Alexandru Suceveanu, Postfaţă de Virgil
Cândea. Bucureşti, Ed. Alcor Edimpex, 2005, 300 p.
3029. Rustoiu, Aurel. Fibulele din Dacia preromană, sec. II
î. e. n. - I e. n. (Artafects in pre-Roman Dacia, 2nt c. B. C - 1st
c. AD). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 475-480.
3030. Rustoiu, Aurel. A journey to the mediterranean.
Peregrination of a celtic warrior from Transylvania. Studia h.,
2006, 51, nr. 1, p. 42-85.
3031. Sîrbu, Valeriu. The getae "Gold and silver princes"
(4
th
-3
nd
centuries BC). Studia h., 2006, 51, nr. 1, p. 12-41.
3032. Sîrbu, Valeriu; Arsenescu, Margareta. Dacian
settlements and necropolises in South-Western Romania (2
nd

century BC. -1
st
century AD). ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 163-186.
3033. Sîrbu, Valeriu; Cerişer, Nicolae; Ioan, Vasile
Romulus. Un depozit de piese dacice din fier de la Piatra
Roşie (sat Luncani, com. Boşorod, judeţul Hunedoara) (A
deposit of Dacian iron objects from Piatra Roşie (Luncani
village, Boşorod Commune, Hunedoara county). Editor Sabin
Adrian Luca. Sibiu, Ed. Altip, 2005, 105 p.
3034. Sîrbu, Valeriu; Luca, Adrian Sabin; Roman,
Cristian; Purece, Silviu; Diaconescu, Dragoş. Dacian
settlement and children necroplis of Hunedoara. A unique
discovery in the Dacian world. Archeological approach. ATS,
2006, 5, nr. 1, p. 187-207.
3035. Spânu, Daniel. Consideraţii privind teoria
"monopolului" regal dacic şi circulaţia metalelor preţioase în
Dacia preromană (Remarks regarding the theory of royal
Dacian monopoly and the circulation of precious metal in pre-
Roman Dacia). Argesis, 2004, 13, p. 59-97.
3036. Stancu, Ioan. Religia geto-dacilor (The religion of the
Geto-Dacians). BŞUP teol. ort., 2004, 9, nr. 1, p. 59-70.
3037. Şeulean, Anamaria. Aspecte privind credinţele geto-
dacilor (Aspects regarding the faiths of Geto-Dacians).
BCIVA, 2004, 3, p. 21-26.
3038. Şeulean, Anamaria. Aspecte privind cultul solar la
geto-daci (Aspects regarding the solar cult in Geto-Dacians).
BCIVA, 2004, 3, p. 15-22.
3039. Trohani, George. Ceramica geto-dacă din secolele II
a. Chr. -I p- Chr. (The Geto-Dacian pottery in the 2
nd
C. BC-1
st

C. AD). SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 245-255.
3040. Turcu, Mioara. Elemente decorative în ceramica
geto-dacă (Decoration elements in Geto-Dacian pottery).
111
AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 133-150.
3041. Ţeicu, Dumitru; Draşovean, Florian. Fortificaţia de
pământ de la Baziaş (Land fortification from Baziaş). PB,
2005, 4, p. 107-114.
3042. Ursachi, V. O nouă descoperire legată de gropile de
cult geto-dacice (A new discovery concerning the Geto-Dacian
cult graves). Cumidava, 2001-2002, nr. 25, p. 21-25.
3043. Ursu-Naniu, Rodica. Surse de cercetare ale
fenomenelor culturale în cazul societăţilor antic a-literare.
Spiritualitatea geto-dacică: metode de investigaţie (Research
sources for the cultural phenomena in ancient non-literary
societies. Geto-Dacian spirituality). AUSH, 2003-2004, 6-7, p.
151-162.


5. EPOCA ROMANĂ

a. DACIA ŞI DOBROGEA ROMANĂ (Sec. I-VII e.n.)

3044. Albineţ, Constantin. Castrul roman de la Căşeiu-
Samum (The Roman camp from Căşeiu-Samum). AMG, 2003-
2005, 1-3, p. 32-40.
3045. Andriţoiu, Ioan. Necropolele Miciei (The necropolis
of Micia). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2006, 280 p.
3046. *Băluţă, Cloşca. Apulum - Alba-Iulia, centru de
iradiere a romanităţii în Dacia (Apulum - Alba-Iulia - the
centre for spreading romanity in Dacia). Dac, 2003, nr. 12, p.
27-28.
3047. *Benea, Doina. Teritoriul rural al municipiului
Tibiscum (Rural territory of municipium Tibiscum). Apulum,
2005, 42, p. 145-156.
3048. Bogdan-Cătăniciu, Ioana. Colonia Aurelia Apulum -
imagine a oraşului roman din Dacia (ignorată de urbaniştii
moderni) (The Aurelia Apulum colony - image of the Roman
city in Dacia (ignored by modern urbanists). HU, 2002, 10, nr.
1-2, p. 13-26.
3049. Buzalic, Alexandru. Creştinismul primar, roman şi
bizantin în Dobrogea (The primary Roman and Byzantin
Christianity in Dobruja). Studia t. gr. cat. v., 2004, nr. 2, p. 13-
19.
3050. *Ciută, Marius. Contribuţii la locuirea romană de la
Şeuşa "La cărarea morii" (Contributions to the Roman
habitation from Şeuşa "La cărarea morii"). PA, 2003, 2, p. 25-
42.
3051. Ciută, Marius-Mihai. Contribuţii la cunoaşterea
oraşului antic Apulum. Cercetări arheologice preventive la
Alba Iulia - str. Decebal nr. 25 (jud. Alba) (Contribution to the
understanding of the ancient city of Apulum. Preventive
archaeological research in Alba Iulia - 25 Decebal str. (Alba
county). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 77-88.
3052. Fodorean, Florin. Tabula Peutingeriana and the
Province of Dacia. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 51-58.
3053. Fábián, István. Relaţiile între Dacia sud-vestică şi
Imperiul Roman între cea de-a doua jumătate a secolului III -
secolul V. Aspecte politico-militare (Relations between South-
Western Dacia and the Roman Empire between the second
half of the 3
rd
and 5
th
century. Political and military aspects).
AIGS, 2004, 7, p. 335-350.
3054. Fábián, István. Teritoriile din partea de nord a
Dunării de Jos în circuitul persoanelor dintre Imperiu şi lumea
barbară (The territories from the Northern side of the Lower
Danube in the circuit of persons between the Empire and the
barbarian world). SUPMH, 2006, 6, p. 7-10.
3055. Grec, Marius. Daci şi romani (Dacians and Romans).
Arad, Ed. "Vasile Goldiş" University Press, 2006, 190 p.
3056. Grec, Marius. Ştampilele Legiunii V Macedonica:
tipul "Potaissa" (The stamps of the V Macedonica Legion:
"Potaissa" type). SSC, 2006, 2, nr. 3-4, p. 136-139.
3057. Grec, Marius. Tegulae legionis V Macedonicae. Arad,
Ed. "Vasile Goldiş" University Press, 2006, 141 p.
3058. *Gudea, Nicolae. Evreii în Dacia romană. Discul
miniatural de piatră cu reprezentarea stelei lui David la
Porolissum (Jews in Roman Dacia. Stone miniature disk
representing the star of David at Porolissum). RB, 2005, 19, p.
95-100; În lb. engleză, SJ, 2006, 14, p. 407-411.
3059. Hasan, Mihai. Geopolitică medievală timpurie.
Limesul romano-bizantin din Dobrogea şi capetele de pod din
Câmpia Română şi Banat (secolele V-VII) (Early Medieval
geopolitics. The Byzantine Lower Danube frontier of Dobruja
and its bridgeheads in the Romanian Plain and Banat (5
th
- 7
th

century). SM, 2004, 1, p. 17-50.
3060. *** Histria. Ghid album (Histria. Album guide).
Coordonatori: Alexandru Suceveanu, Mircea Victor
Angelescu. Constanţa, Ed. Ex Ponto, 2005, 171 p.
3061. *Itineant, Vasile. Elements preconstantiniens de
facture chretienne en Dacie roumaine et dans les territoires
extra provinciaux. AUVT teol., 2002, nr. 8, p. 81-94.
3062. Madgearu, Alexandru. The 6th century Lower
Danubian bridgeheads: location and mission. EN, 2003, 13, p.
295-314.
3063. Marinoiu, Vasile. Romanitatea în Nordul Olteniei
(Romanity in Northern Oltenia). Târgu-Jiu, Ed. Rhabon, 2004,
383 p.
3064. Mihailescu-Bîrliba, Lucreţiu. Étude demographique
des militaires en Dobroudja romaine. C&C, 2006, nr. 1, p. 81-
88.
3065. Nemeti, Sorin. Scenarios on the Dacians: the
indigenous districts. Studia h., 2006, 51, nr. 1, p. 86-98.
3066. Nemeti, Sorin. Sincretismul religios în Dacia Romană
(Religious syncretism in Roman Dacia). Cluj-Napoca, Ed.
Presa Universitară Clujeană, 2005, 423 p.
3067. Opreanu, Coriolan. Colonizare şi aculturaţie în
Dacia. Mecanismele integrării în lumea romană (Colonization
and acculturation in Dacia. Integration mechanisms into the
Roman world). EN, 2003, 13, p. 261-276.
3068. *Opriş, Carol Ioan. Ceramiques à caractere liturgique
et devotionnel provenant de la Scythie Mineure (IV
e
-VI
e
S.
AP. J. -C. ED, 2004, 12, p. 263-275.
3069. *Opriş, Carol Ioan. Războaiele Dacice ale lui Traian
(Traianus' Dacian wars). MI, 2006, 40, nr. 11, p. 11-15.
3070. *Pop, Constantin. Bronzuri figurate în Dacia:
dubitanda (Bronze figurines in Dacia). Apulum, 2005, 42, p.
163-166.
3071. Protase, Dumitru. 1900 de ani de la terminarea
războaielor daco-romane şi integrarea Daciei în Imperiul
112
Roman (1900 years since the end of the Daco-Roman wars and
the integration of Dacia in the Roman Empire). Academica,
2006, 16, nr. 52-53, p. 48-50.
3072. Purece, Silviu Istrate. Aspecte privind circulaţia
monedei romane în Oltenia la jumătatea secolului III d. Chr.
Studiu comparativ asupra tezaurelor de la Olteni şi Stăneşti
(jud. Vâlcea) (Aspects concerning the Roman coins in Oltenia
at the second half of the 3
rd
century p. Ch. Comparative study
about Olteni and Stăneşti hoards). SUCH, 2004, 1, p. 35-41.
3073. *Sonoc, Alexandru Gh. Einige Bemerkungen
bezüglich der Grabstelle eines Augustals aus Ulpia Traiana
Sarmizegetusa. ATS, 2006, 5, p. 159-182.
3074. Sonoc, Alexandru Gh. Observaţii cu privire la
propunerile de clasificare a mormintelor din necropolele
romane provinciale din Dacia (Observations regarding the
suggestions about classifying the tombs of the Roman
necropolis in Dacia). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 89-112.
3075. Stănescu, Alexandru. Determinarea condiţiei legale a
copiilor din inscripţiile din Dacia Romană (Determining
children's legal status from the inscriptions of Roman Dacia).
Cumidava, 2003, 26, p. 32-62.
3076. Suceveanu, Alexandru. Contribuţii la cunoaşterea
satului dobrogean din epoca romană (Contributions to the
knowledge of the Dobruja village from the Roman epoch).
SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 157-172.
3077. Teodor, Eugen S. Methdology on the Danube's bank.
Amphorae and bags at Capidava. EN, 2003, 13, p. 277-294.
3078. Turcu, Mioara. Organizarea Daciei romane (The
organization of the Roman Dacia). Bucureşti, Ed. Fundaţiei
România de Mâine, 2005, 128 p.
3079. *Vlascici, Simona; Ştefănescu, Atalia; Crînguş,
Mariana. Atelierul ceramic din castrul de la Praetorium
(Mehadia). Contribuţii arheologice (Ceramic pottery from the
castrum of Praetorium (Mehadia). Archaeological
contributions). Apulum, 2005, 42, p. 157-162.


b. SOCIETATE. ECONOMIE

3080. Alicu, Dorin. Lămpile romane de la Micia în colecţiile
Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei (Roman lamps
from Micia in the collections of the Transylvanian National
History Museum). Tibiscum, 2005, 12, p. 243-259.
3081. Ardeţ, Adrian. Ştampile tegulare descoperite recent la
Tibiscum (Tegular seals recently discovered at Tibiscum).
Tibiscum, 2005, 12, p. 261-270.
3082. Ardevan, Radu. Economie şi circulaţie monetară în
aşezarea romană de la Gherla (Economy and monetary use in
the Roman settlement from Gherla). AMG, 2003-2005, 1-3, p.
41-48.
3083. Băluţă, Cloşca L. Cărămizile ştampilate din colecţia
Fehér (Marked bricks from Fehér collection). Apulum, 2004,
41, p. 301-307.
3084. Benea, Doina. Ceramică glazurată de la Tibiscum
(Glazed ceramics from Tibiscum). Apulum, 2004, 41, p. 203-
217.
3085. Benea, Doina. Integrarea provinciei Dacia în sistemul
economic al Imperiului Roman (The integration of Province
Dacia within the economic system of the Roman Empire). EN,
2002, 12, p. 99-111.
3086. *Benea, Doina. Mansio sau villa rustica la Gârla
Mare? (Mansio or villa rustica at Gârla Mare?). Apulum, 2006,
43, nr. 1, p. 279-282.
3087. Benea, Doina. Die Römischen Perlenwerkstätten aus
Tibiscum. Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2004, 344 p.
3088. Benea, Doina; Hica, Ioana. Damnatio memoriae în
arhitectura romană târzie de la Dunărea de Jos (Damnatio
memoriae in late Romanian architecture from the Lower
Danube). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2004, 192 p.
3089. Benea, Doina; Regep-Vlaşcici, Simona. Organizarea
internă a aşezărilor vicane din Dacia. Thermae (Internal
organization of civilian settlement in Dacia. Thermae). AMP,
2004, 26, p. 235-244.
3090. Blaga, Dragoş. Locuinţele în Dacia romană. Teorie şi
realitate (Dwellings in Roman Dacia - theory and reality).
BCŞS, 2006, nr. 12, p. 71-83.
3091. *Bogdan, Doru; Cociş, Sorin. Roman Brooches from
Apulum. Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 219-230.
3092. *Bounegru, Octavian. Notes sur la koiné
commerciale du Pont Gauche à l'époque romaine. Peuce,
2004, 2, p. 61-72.
3093. Bozu, Ovidiu; Micli, Vidu. Edificii publice şi
amenajări thermale romane pe un plan al staţiunii Băile
Herculane din 1774 (Public buildings and Roman thermal
facilities on a plain of Băile Herculane resort from 1774). PB,
2005, 4, p. 123-142.
3094. *Ciauşescu, Mihaela; Gligor, Mihai. Un ansamblu
ceramic de perioadă severiană de la Apulum. Contribuţii la
istoria economică a aşezărilor de la Apulum (A ceramic
ensemble from the Severian period from Apulum.
Contributions to the economic history of the settlements from
Apulum). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 237-252.
3095. *Ciugudean, Daniela. Chandeliers en bronze
d'Apulum. Apulum, 2005, 42, p. 137-144.
3096. *Ciugudean, Daniela. Despre funcţionarea unor
ateliere de prelucrare a osului la Apulum (About the operation
of some bone processing workshops at Apulum). PA, 2003, 2,
p. 278-281.
3097. Cociş, Sorin. Fibulele din Dacia romană (Fibulae from
Roman Dacia.). Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2004, 454 p.
3098. Cociş, Sorin; Ciugudean, Horia; Deleanu, Valentin.
Fibule romane de la Apulum (Roman fibulae from Apulum).
Apulum, 2004, 41, p. 279-286.
3099. *Cociş, Sorin; Marinoiu, Vasile. Fibule din Oltenia
(Fibulae from Oltenia). RB, 2005, 19, p. 101-110.
3100. Crînguş, Mariana. Cu privire la activitatea lapidarilor
din Dacia (About the activity of the stone carvers in Dacia).
AMP, 2004, 26, p. 245-251.
3101. *Crînguş, Mariana; Ştefănescu, Atalia. Relaţia
părinte-copil în Dacia romană (Parent-child relationship in
Roman Dacia). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 283-290.
3102. Cupşa, Cosmina. Vesela de lut cu glazură plombiferă
din castrul de la Bologa (Lead-containing glazed clay dishes
from Bologa Roman camp). AŞD, 2005, 1, p. 69-74.
3103. *Egri, Mariana; Ciută, Marius Mihai. O copie
ceramică a unui opaiţ roman din bronz de la Şeuşa (jud. Alba)
(A ceramic copy of a Roman bronze rush light from Şeuşa
(Alba county). PA, 2004, 4, p. 92-97.
3104. Fodorean, Florin. Drumurile la romani (Roman
113
roads). Prefaţă de Mihai Bărbulescu. Cluj-Napoca, Ed. Napoca
Star, 2005, 157 p.
3105. Găzdac, Cristian. Centru şi periferie: politica
monetară a Imperiului Roman la Dunărea de Jos la mijlocul
secolului 3 P. Chr. (Centre and suburbs: the monetary policy
of the Roman Empire at the Lower Danube at the middle of
the 3
nd
c. AD). A Som., 2005, 4, p. 39-45.
3106. Găzdac, Cristian; Cociş, Sorin. Ulpia Traiana
Sarmisegetusa. Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2004, 127 p.
3107. Gherghe, Petre. Raporturile Sucidavei şi Drobetei cu
Imperiul Roman în secolele III-IV (The relationships of
Sucidava and Drobeta with the Roman Empire in the 3
rd
-4
th

centuries). Balcania, 2004, nr. 1, p. 24-31.
3108. Gindele, Robert. Săpături arheologice în aşezarea din
epoca romană de la Supuru de Jos - Togul Cosmi
(Archaeological diggings at the Roman period settlement of
Supuru de Jos - Togul Cosmi). AMP, 2004, 26, p. 327-337.
3109. Gudea, Alexandru. Contribuţii la cunoaşterea
speciilor de animale domestice de la Porolissum. Studiu
preliminar asupra urmelor de animale impregnate pe ţigle şi
cărămizi, cu privire specială asupra celor de câine
(Contributions to the understanding of domestic animal
species from Porolissum. Preliminary study of animal fossile
imprints on tiles and bricks, especially those of dogs). AMP,
2004, 26, p. 339-353.
3110. *Iacob, Mihaela. Piese romane de bronz descoperite
de Argamum (Bronze Roman pieces discovered at Argamum).
Peuce, 2004, 2, p. 161-168.
3111. Inel, Constantin. Fibule romane din bronz recent
descoperite la Ampelum (Roman bronze fibulae recently
discovered at Ampelum). Apulum, 2004, 41, p. 287-290.
3112. Jucan, Codruţa. Evergetism feminin la Apulum
(Female evergetism in Apulum). AŞD, 2006, 2, p. 45-51.
3113. Lalu, Ştefania. Ordo decurionum la Apulum şi
implicarea cavalerilor şi veteranilor în administraţia
municipală (Ordo decurionum at Apulum and the involvement
of the knights and veterans in town administration). AŞD,
2005, 1, p. 53-68.
3114. *Man, Nicoleta. Vase cu destinaţie specială din
aşezarea romană de la Cristeşti (Special vessels discovered in
Roman settlement of Cristeşti). Marisia, 2003, 27, p. 55-62.
3115. Muşeteanu, Crişan V. Ateliere ceramice romane de la
Durostorum (Roman pottery workshops in Durostorum).
Bucureşti, Muzeul Naţional, 2003, 173 p.
3116. *Muşeţeanu, Crişan; Elefterescu, Dan. Contribuţii
privind ceramica romană de la Durostorum (Contributions to
the Roman pottery from Durostorum). Peuce, 2004, 2, p. 95-
142.
3117. Nemeti, Sorin. Piese romane de bronz din Dacia
(Roman bronze pieces in Dacia). RB, 2004, 18, p. 89-100.
3118. Nemeti, Sorin; Nemeti, Irina; Fodorean, Florin.
Teritorium Potaissae. RB, 2003, 17, p. 69-75.
3119. Opreanu, Coriolan; Cociş, Sorin. Villa romană de la
Viştea (jud. Cluj) (Roman villa from Viştea (Cluj county).
AMP, 2004, 26, p. 275-282.
3120. *Ota, Radu; Deleanu, Valentin. Piese arheologice
inedite descoperite la Apulum (New archaeological objects
discovered at Apulum). PA, 2004, 4, p. 87-91.
3121. Papuc, Gh. Tomis I. Aprovizionarea cu apă a cetăţii
Tomis în epoca romană şi romană târzie (Tomis I. Water
supply of fortress Tomis in Roman and late Roman time).
Constanţa, Ed. Ex Ponto, 2005, 146 p.
3122. Paraschiv, Dorel. Amfore romane şi romano-bizantine
în zona Dunării de Jos (sec. I-VII p. Chr.) (Roman and
Roman-Byzantine amphorae in the Lower Danube area (1
st
-7
th

centuries AD). Iaşi, Ed. Fundaţiei Axis, 2006, 256 p.
3123. Pătraşcu, Ion. O fibulă romană descoperită la
Dulceanca (judeţul Teleorman) (A Roman fibula discovered at
Dulceanca (Teleorman county). Argesis, 2005, 14, p. 187-188.
3124. Petică, Mihail. Habitatul roman pe limesul de nord-est
al Daciei, sectorul Gurghiu-Călugăreni (The Roman habitat in
North-East Dacia, the Gurghiu-Călugăreni area). Cumidava,
2001-2002, nr. 25, p. 82-86.
3125. *Plantos, Cristi. Importurile romane de la Piatra
Craivii (The Roman imports from Piatra Craivii). Dac, 2006,
nr. 25, p. 5-7.
3126. Popa, Dumitru. O balanţă romană descoperită la Ocna
Sibiului (A Roman scale discovered at Ocna Sibiului). SUCH,
2005, 2, p. 73-79.
3127. Purece, Silviu I. Un fragement de centură (?) realizat
din monede romane imperiale aflat în colecţia Muzeului
Judeţean Vâlcea (A belt fragment made of Roman imperial
coins kept in the collection of the County Museum of Vâlcea).
SUCH, 2005, 2, p. 81-87.
3128. *Simion, Mihaela; Damian, Paul. Considerations on
the population structure of Roman Alburnus Maior from
perspective of burial rite and ritual. ED, 2004, 12, p. 81-91.
3129. Stănescu, Alexandru. The Ius Hereditatium in the
Latin inscriptions of the Roman Dacia. Argesis, 2004, 13, p.
137-165.
3130. *Suciu, Viorica. Circulaţia monedelor dacice pe
teritoriul judeţului Alba (The Dacian coins spreading on the
territory of Alba county). Dac, 2005, nr. 22, p. 16-19.
3131. *Timoc, Călin. Contribuţii la navigaţia fluvială pe râul
Mureş în secolele II-III p. Chr. şi portul de la Apulum
(Contributions to the river navigation on the Mureş in the 2
nd
-
3
rd
century AD and the Apulum harbour). Apulum, 2006, 43,
nr. 1, p. 213-218.
3132. Timoc, Călin. Despre navigaţia fluvială pe Mureş în
epoca romană (About navigation on the river Mureş during the
Roman epoch). SIAr, 2005, 1, p. 57-58.
3133. Trăilă Ţundrea, Marinela. Câteva consideraţii asupra
importului de terra sigillata din Gallia Centrală la Tibiscum
(Some considerations regarding the import of terra sigillata
from Central Gaul to Tibiscum). Tibiscum, 2005, 12, p. 261-
270.
3134. *Vlascici, Simona. Piese de iluminat din bronz de la
Tibiscum (Bronze made lighting parts from Tibiscum).
Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 291-296.
3135. *Wright, Bruce; Tamba, Dan; Găzdac, Cristian. A
baldric terminal discovered at the Roman town and fort of
Porolissum (Roman Dacia, today Romania). RB, 2005, 19, p.
111-120.


c. ADMINISTRAŢIE ŞI ARMATĂ

3136. Amon, Lucian Dan. Armamentul şi echipamentul armatei române din Dacia sud-carpatică (The arms and
114
equipments of the Roman army in South-Carpathian Dacia).
Craiova, Ed. Universitaria, 2004, 313 p.
3137. *Anghel, Gheorghe. Fortificaţia de pământ daco-
romană de la Cetatea de Baltă (The Daco-Roman land
fortification from Cetatea de Baltă). Dac, 2006, nr. 27, p. 5-7.
3138. *Ardeţ, Adrian; Ardeţ, Carmen Lucia. O nouă
fortificaţie militară romană descoperită la Tibiscum-Iaz (A
new Roman military fortress discovered at Tibiscum-Iaz). AB,
2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 109-130.
3139. Bărbulescu, Cornelia. Arhitectura militară şi tehnica
de construcţie la romani. Castrul de la Potaissa (Military
arhitecture and building technique of the Romans. The Roman
castrum from Potaissa). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2004,
102 p.
3140. *Benea, Doina. Armata Daciei şi campania din Orient
a împăratului Gordian al III-lea (The Dacian army and the
Orient campaign of emperor Gordian III). AB, 2004-2005, 12-
13, p. 171-186.
3141. Benea, Doina. Aurelius Goddes magister figlinarum
legionis XIII Gemina. Banatica, 2005, 17, p. 143-149.
3142. Bota, Emilian; Ruscu, Ligia; Ruscu, Dan;
Ciongradi, Carmen. Cercetări arheologice în castrul Alei I
Batavorum Milliaria de la Războieni - Cetate (jud. Alba)
(Archaeological research in the Alei I Batavorum Milliaria
Roman castrum from Războieni - Cetate (Alba county).
Apulum, 2004, 41, p. 291-300.
3143. Chiriac, Mihai. Pandantive şi aplici de cuirasă în
Dacia Romană (Pendants and thorax ornaments in Roman
Dacia). BCIVA, 2006, 4, p. 31-38.
3144. Crînguş, Mariana; Ştefănescu, Atalia; Lalescu,
Iulian. The arheological investigations in the military vicus
from Mehadia (2004). Banatica, 2005, 17, p. 151-157.
3145. Eck, Werner; MacDonald, David; Pangerl,
Andreas. Neue Diplome für die Auxiliartruppen von
Unterpannonien und die Dakischen Provinzen aus
Hadrianischer Zeit. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 25-50.
3146. *Flutur, Alexandru. Ştampilele tegulare ale legiunii a
IV-a Flavia Felix de la Bersobis (Tegular seals of the the 4
th

Flavia Felix Legion from Bersobis). AB, 2002-2003, 10-11, nr.
1, p. 157-162.
3147. Fodorean, Florin. Drumul roman de pe valea
Mureşului între localităţile Brâncoveneşti şi Războieni-Cetate.
Studiu topografic şi arheologic (The Roman road in the Mureş
valley between the localities Brâncoveneşti and Războieni-
Cetate. Topographic and achaeological study). RB, 2004, 18,
p. 71-87.
3148. Fodorean, Florin. Propunere pentru o clasificare a
drumurilor din Dacia romană (Suggestion for a classification
of Roman Dacia roads). RB, 2004, 18, p. 63-69.
3149. Grec, Marius. Consideraţii despre producerea
materialului tegular în mediul militar (Considerations about
producing tegular material in military environment). SSC,
2005, 1, nr. 3, p. 92-100.
3150. Marcu, Felix. Comments on the identity and
deployment of cohortes i brittonum. AMN, 2002-2003, 39-40,
nr. 1, p. 219-234.
3151. Matei, Alexandru V. ; Gindele, Robert. Fortificaţia
romană de pământ de tip Burgus, ataşată valului şi şanţului
roman, descoperit la Supuru de Sus, jud. Satu Mare (Roman
earthen outpost forts of Burgus type, attached to the Roman
ridge and ditch, discovered at Supuru de Sus, Satu Mare
county). AMP, 2004, 26, p. 283-307.
3152. Matei, Dan. Trupe fără castre, castre fără trupe în
Dacia (Troops without castra, catsra without troops in Dacia).
BCŞS, 2006, nr. 12, p. 55-70.
3153. *Măndescu, Dragoş. Descoperiri de suprafaţă în
castrul roman de la Crâmpoaia, pe limes transalutanus
(Ground discoveries in the Roman castrum from Crâmpoaia,
on the border beyond the Olt). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 269-
278.
3154. Măndescu, Dragoş. Un vârf de lance (hasta) de pe
limes transalutanus (A spear top (hasta) on limes
transalutanus). Oltenia, 2004, 15, p. 36-39.
3155. *Moga, Vasile. Castrul roman Apulum - porta
principalis dextra (Roman castrum at Apulum - porta
principalis dextra). Apulum, 2005, 42, p. 117-122.
3156. *Moga, Vasile. Din nou despre prezenţa militară
romană în regiunea auriferă a Daciei (Again about Roman
military presence in the auriferous area of Dacia). PA, 2003, 2,
p. 16-24.
3157. Nemeth, Eduard. Armata în sud-vestul Daciei
Romane. Die Armee im Südwesten des Römischen Dakien
(The army in the South-West of the Roman Dacia). Timişoara,
Ed. Mirton, 2005, 228 p.
3158. Onofrei, Cosmin. Diploma militară din 14 aprilie 123
(Military diploma from April 14, 123). AŞD, 2006, 2, p. 37-43.
3159. Panait, Maria. Castrul Arutela (judeţul Vâlcea)
(Arutela Castrum - Vâlcea county). BCIVA, 2004, 3, p. 37-42.
3160. Petolescu, Constantin C. Drobeta în timpul domniei
împăratului Hadrian (Drobeta during emperor Hadrian's reign).
Drobeta, 2005, 15, p. 123-129.
3161. Petolescu, Constantin C. Graniţa de sud-est a Daciei
în timpul împăratului Caracalla (South-Eastern border of
Dacia during emperor Caracalla). Argesis, 2005, 14, p. 271-
278.
3162. *Petolescu, Constantin C. Organizarea administrativă
a Daciei Romane (Administrative organization of Roman
Dacia). SAI, 2006, 71, p. 137-149.
3163. Petolescu, Constantin C. Preliminariile organizării
provinciei Dacia Inferior (Preliminiaries for organizing Dacia
Inferior province). Argesis, 2004, 13, p. 131-135.
3164. Piso, Ioan; Pescaru, Adriana; Pescaru, Eugen. Der
Tribun C. Valerius Valerianus in Germisara. AMN, 2002-2003,
39-40, nr. 1, p. 197-200.
3165. *Popescu, Mihai. La religion des militaires a
Tibiscum. ED, 2004, 12, p. 243-262.
3166. *Regep-Vlaşcici, Simona. O nouă lucerna descoperită
la Tibiscum (A new lucerna discovered at Tibiscum). AB,
2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 163-167.
3167. Rustoiu, Aurel. O zăbală irlandeză în Muzeul de
istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca (Observaţii privind
artefactele metalice vehiculate de trupele din Britannia
staţionate în Dacia romană) (Irish bit in the Museum of
History of Transylvania in Cluj-Napoca (Observations
regarding metallic artifacts used by the troops from Britain
camping in Roman Dacia). AMP, 2004, 26, p. 215-232.
3168. *Timoc, Călin. Fortificaţii romane din Banat.
Teregova (date şi controverse) (Roman fortifications from
Banat. Teregova (data and controvercies). AB, 2004-2005, 12-
13, p. 187-198.
3169. Ţentea, Ovidiu. Despre două puncte din sistemul
defensiv roman de la Dunărea de Jos - semnalări şi ipoteze
(About two locations of the Roman defensive system from the
Lower Danube - references and hypotheses). Argesis, 2005,
115
14, p. 179186.
3170. Ţentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian. Alae et
cohortes Daciae et Moesiae. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p.
259-296.
3171. Zugravu, Nelu. Din nou despre "provinciales".
Pornind de la o idee a lui Demetrio S. Marin (Again about
"provinciales". Starting from an idea of Demetrio S. Marin).
Carpica, 2005, 34, p. 123-130; În lb. franceză, C&C, 2006, nr.
1, p. 89-98.


d. CULTURĂ ŞI RELIGIE

3172. Alföldy-Găzdac, Ágnes. Bronzuri romane din Dacia
în colecţia Muzeului Naţional Maghiar din Budapesta (Roman
bronze from Dacia held by the collection of the Hungarian
National Museum in Budapest). EN, 2003, 13, p. 149-185.
3173. Alicu, Dorin. Micia. Studii monografice. Vol. I:
Monumentele de spectacol şi de cult (Micia. Monographic
studies. Vol. I: Monuments of entertainment and cult). Cluj,
Ed. Napoca Star, 2004, 175 p.
3174. Alicu, Dorin. Pièces décoratives de char decouvertes à
Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Apulum, 2004, 41, p. 247-252.
3175. Apostol, Virgil. Funerary architecture in Alburnus
Maior (Roşia Montană): the Circular Monument. Dacia, 2004-
2005, 48-49, p. 249-282.
3176. Bajusz, István. Aspecte privind cunoaşterea şi
folosirea scrisului la Porolissum (Aspects regarding the
knowledge and use of writing in Porolissum). AMP, 2004, 26,
p. 315-325.
3177. Baumann, Victor Henrich. Sângele martirilor (The
blood of the martyrs). Constanţa, Ed. Arhiepiscopiei
Tomisului, 2004, 231 p.
3178. *Benea, Doina. Despre pandantivul tip bulla din
Provincia Dacia (About the bulla-type pendant from Dacia
Province). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 141-146.
3179. Bondoc, Dorel. Atestări arheologice ale practicilor
medicale romane la Coroiul Nou, judeţul Mehedinţi
(Archaeological confirmation of Roman medical practice at
Coroiul Nou, Mehedinţi county). Drobeta, 2005, 15, p. 138-
147.
3180. Bondoc, Dorel. Dislocarea trupelor de tip cuneus
equitum pe limesul Dunării de Jos, în epoca romană târzie
(The transfer of the cuneus equitum-type troops on the Lower
Danube limes, during late Roman period). Oltenia, 2004, 15,
p. 40-46.
3181. Bucurescu, Adrian. Dacia divină: misterele sacre ale
dacilor (The divine Dacia: the sacred mysteries of the
Dacians). Bucureşti, Ed. Arhetip - Renaşterea Spirituală, 2004,
290 p.
3182. Chera, Constantin; Lungu, Virgil. Camere funerare
antice cu pictură murală din Dobrogea (Wall painted ancient
funerary chambers from Dobruja). Ex Ponto, 2005, 3, nr. 3, p.
193-197.
3183. *Chiş, Silvius Ovidiu. Monumentele funerare cu
imaginea Sfinxului din Dacia romană (Funerary monuments
imaging the Shinx from Roman Dacia). RB, 2005, 19, p. 87-
94.
3184. Chiş, Silvius Ovidiu. Reprezentările lui Marsyas pe
monumentele funerare din Dacia romană (Images of Marsyas
on funerary monuments from Roman Dacia). RB, 2004, 18, p.
101-103.
3185. Chiş, Silvius Ovidiu. Reprezentările Scyllei pe
monumentele funerare din Dacia Romană (Skylla's image on
the funerary monuments from Roman Dacia). A Som., 2005, 4,
p. 31-38.
3186. Ciobanu, Radu. Mars Toutaticus (Mars Toutaticus).
Apulum, 2004, 41, p. 259-266.
3187. *Ciobanu, Radu. Marte celtic în Dacia romană:
elemente de epigrafie, istorie comparată a religiilor şi
iconografie (Celtic Mars deity in Roman Dacia: elements of
epigraphy, compared history of religions and iconography).
Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 199-212.
3188. *Ciobanu, Radu. Sala cu picturi şi hypocaust din
aşezarea romană Apulum II (The painting chamber and
hypocaust from the Roman settlement of Apulum II). Apulum,
2005, 42, p. 123-136.
3189. Cociş, Sorin; Beu-Dachin, Eugenia; Voişian,
Valentin. Un altare votivo a Silvano, scoperta a Napoca.
AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 235-239.
3190. Cociş, Sorin; Oloşutean, Gelu. Un nou altar votiv
închinat lui Mercur la Alburnus Maior (A new Mercury-
dedicated altar at Alburnus Maior). EN, 2002, 12, p. 167-170.
3191. Costea, Florea. Construcţiile sacre de la Augustin-
Tipia Ormenişului şi câteva din posibilele lor interpretări
(Sacred constructions in Augustin-Tipia Ormenişului and
some possible interpretations). Cumidava, 2001-2002, nr. 25,
p. 26-41.
3192. *Crînguş, Mariana. Elemente ornamental-
simbolistice pe monumentele din sud-vestul Daciei
(Ornamental and symbolist elements on the monuments of
South-Western Dacia). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 147-
156; 2004-2005, 12-13, p. 225-230.
3193. Diaconescu, Alex; Bota, Emilian. La decoration
architectonique et sculpturale du Forum Vetus de
Sarmizegetusa: origine, evolution et chronologie. AMN, 2002-
2003, 39-40, nr. 1, p. 155-196.
3194. Etienne, Robert; Piso, Ioan; Diaconescu,
Alexandru. Les fouilles du Forum Vetus de Sarmizegetusa.
Rapport général. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 59-154.
3195. Farcaş, Simona. Culte orientale la Histria şi în
teritoriu (Oriental cults in Histria and sorroundings). Carpica,
2004, 33, p. 110-116.
3196. Gaiu, Corneliu. Sacrificii şi practici rituale în aşezarea
daco-romană de la Stupini (Bistriţa-Năsăud) (Sacrifices and
ritual practices in the Daco-Roman settlement from Stupini
(Bistriţa-Năsăud). RB, 2004, 18, p. 115-121.
3197. Gligor, Mihai; Mazăre, Paula; Breazu, Marius. Un
mormânt din epoca romană descoperit la Alba Iulia - Dealul
Furcilor (Str. Izvor, f. nr.) (A tomb from the Roman epoch
discovered in Alba Iulia Dealul Furcilor (str. Izvor, f. nr.).
AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 251-261.
3198. Grec, Marius. Sincretismul religios şi "interpretatio
romana" în provincia Dacia (Religious syncretism and
"interpretatio romana" in Dacia). SIB, 2002-2003, 26-27, p.
211-218.
3199. *Gudea, Nicolae. Despre un fragment de plăcuţă de
marmoră cu reprezentarea cavalerilor danubieni de la
Porolissum (About a fragment of marble plate representing the
116
Danubian knights from Porolissum). RB, 2005, 19, p. 77-86.
3200. Gudea, Nicolae. Note de arheologie creştină. 3. Inelul
de aur cu inscripţie de la Goznitza (Moesia Inferior) (Notes of
Christian archaeology. The golden ring with inscription from
Goznitza (Moesia Inferior). Studia t. cat., 2005, nr. 1, p. 3-8.
3201. Gudea, Nicolae. Sanctuare şi militari la Porolissum
(Sanctuary and military in Porolissum). EN, 2003, 13, p. 217-
242.
3202. Horga, Marius. Petrografia materialului litic din
castrul roman Ilişua (Petrography of the stone stuff from Ilişua
Roman camp). RB, 2004, 18, p. 105-114.
3203. Iconomu, Constantin; Chiriac, Costel. Contribuţii la
iconografia cavalerilor danubieni în Dobrogea (Contributions
to the iconography of the Danubian knights in Dobruja). AM,
2003, 26, p. 51-58.
3204. *Jitărel, Alin. Aspecte sociale ale cultului mithriac în
Dacia (Social aspects of mithriac cult in Dacia). AB, 2004-
2005, 12-13, p. 199-224.
3205. Leonte, Constantin. Credinţa în viaţa de dincolo
reflectată în inscripţii paleo-creştine (The belief in "the after
life" reflected by paleo-Christian inscriptions). Zargidava,
2006, nr. 5, p. 216-219.
3206. Lifa, E. Şt. Misionari şi martiri creştini (Christian
missionaries and martyrs). Alt B., 2005, 16, nr. 7-9, p. 113-
118.
3207. Mărgineanu Cârstoiu, Monica; Apostol, Virgil;
Bâlci, Ştefan; Muşter, Claudia. Membra disiecta. Roman
lithic fragments in Haţeg. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 173-
248.
3208. Mihăilă, Carmen. Divinităţi agreste reprezentate pe
reliefurile votive din Dacia Romană (Rural deities represented
on the votive offerings in Roman Dacia). AŞD, 2005, 1, p. 25-
36.
3209. Miron, Costin. Atmosfera spirituală în Scythia Minor
la sfârşitul Imperiului Roman (The spiritual atmosphere in
Scythia Minor at the end of the Roman Empire). Transilvania,
2004, 33, nr. 2-3, p. 115-121.
3210. Moga, Marius. Mercurius la Apulum (Mercurius at
Apulum). Apulum, 2004, 41, p. 253-258.
3211. Nemeti, Irina. Aspecte ale cultului Dianei în Dacia
romană (Aspects of the cult of Diana in Roman Dacia). AMG,
2003-2005, 1-3, p. 49-53.
3212. Nemeti, Irina; Nemeti, Sorin. Iupiter Depulsor in
Dacia. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 241-246.
3213. Nemeti, Sorin. About Danubian Knights. AMG, 2003-
2005, 1-3, p. 54-58.
3214. Onel, Cristian. Organizarea eclesiastică a Scythiei
Minor în secolele IV-VI (Ecclesiastical organization of
Scythia Minor in the 4
th
-6
th
c.). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1,
p. 47-53.
3215. *Ota, Radu. O copie a lui Apollo din Belvedere
descoperită la Apulum (A copy of Apollo from Belvedere
discovered at Apulum). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 231-236.
3216. Pop, Constantin. Viaţa spirituală în mediul rural din
Dacia Superioară (Spiritual life in Dacia Superior rural
environment). Apulum, 2004, 41, p. 309-320.
3217. Popescu, Ciprian. Unele aspecte privind introducerea
şi răspândirea creştinismului în Banat (Aspects of Christianity
in Banat). Alt B, 2004, 15, nr. 4-6, p. 93-103.
3218. Popescu, Mihai. La religion dans l'armée romaine de
Dacie. Bucharest, Ed. de l'Académie Roumaine, 2004, 368 p.
3219. Rădeanu, Virginia. Diana Sancta Potentisima şi
maurii de la Micia (Diana Sancta Potentisima and the Moors
from Micia). Apulum, 2004, 41, p. 266-270.
3220. Simion, Mihaela V. ; Vieja, Apostol D. Alternus
Maior. Vol. II. Monumentul funerar circular (The circular
funerary monument. Vol. II). Bucureşti, s. n., 2004, 193 p.
3221. Sonoc, Alexandru Gh. Erz und Schlake in
Provinzialrőmische Grăber aus Dakien. ATS, 2006, 5, nr. 1, p.
209-222.
3222. Sonoc, Alexandru Gh. ; Ciută, Marius; Gál, Szilárd
Sándor. O înhumare de copil în situl de la Şeuşa - "La cărarea
morii" (com. Ciugud, jud. Alba) (A child's burial in the style
of Şeuşa - "La cărarea morii" (Ciugud village, Alba county).
SUCH, 2005, 2, p. 53-71.
3223. *Ştefănescu, Atalia. Cultul zeiţei Hecate în Dacia
romană (The cult of godess Hecate in Roman Dacia). AB,
2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 131-140.
3224. Ştefănescu, Atalia. Note epigrafice. Despre
semnificaţia unor dublete din Dacia Romană (Epigraphic
notes. About the significance of some duplicates in Roman
Dacia). Apulum, 2004, 41, p. 271-278.
3225. Ştefănescu, Atalia. Religia militarilor din trupele
auxiliare din Dacia Porolissensis. Studiu epigrafic (The
religion of the soldiers from the auxiliary troops in Dacia
Porolissensis. Epigraphical study). AMP, 2004, 26, p. 259-274.
3226. Ştefănescu, Atalia. Some observations on the Oriental
cults in the Roman army in Dacia. Banatica, 2005, 17, p. 211-
218.
3227. Tamba, Dumitru. O statuetă de bronz a lui Mercurius
din patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă - Zalău
(A Bronz statuette of Mercurius in the collection of the County
Museum of History and Art in Zalău). AMP, 2004, 26, p. 309-
313.
3228. Timoc, Călin. Despre cultul Eponei la Tibiscum
(About the cult of Epona at Tibiscum). Banatica, 2005, 17, p.
235-245.
3229. Timoc, Călin. Templul palmyrienilor din castrul de la
Tibiscum - Jupa (Palmyrian temple in the Roman castrum at
Tibiscum - Jupa). PB, 2005, 4, p. 115-122.
3230. *Vasinca Hadiji, Maria. Cultul Cavalerilor
Danubieni: origini şi denumire (The Danube Knights cult:
origins and name). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 253-268.
3231. Zăgreanu, Radu. Monumente funerare inedite cu
scena banchetului funerar de la Gherla (New funerary
monuments with the funerary banquet scene from Gherla).
AŞD, 2006, 2, p. 53-60.
3232. Zăgreanu, Radu; Meşter, Mihai. Piese sculpturale
romane de la Mintiu Gherlii (Roman sculptural monuments
from Mintiul Gherlii). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 64-67.


e. DACII LIBERI ŞI ALTE POPOARE (Sec. II-IV e.n.)

3233. Haimovici, Sergiu. The animal economy of the free
Dacians (II-III century AD) from the Northern and Central
part of the space between the Carpathians and the river Prut,
reflected by the faunal materials. SAA, 2004-2005, 10-11, p.
171-190.
3234. Mitrea, Ioan. Valori ale civilizaţiei romane în lumea
117
dacilor liberi din regiunile est-carpatice (Values of the Roman
civilization in the world of the free Dacians in the East-
Carpathians areas). Zargidava, 2005, 4, p. 37-50.
3235. Moţei, Florin. Necropole ale culturii Poieneşti-
Vârteşcoiu. Analiză statistică (Necropoles of the culture
Poieneşti-Vârteşcoiu. Statistic data). Cumidava, 2001-2002,
nr. 25, p. 87-96.
3236. *Negru, Mircea. O locuinţă de tip Militari-Chitila
descoperită la Bucureşti-Militari Câmpul Boja (A Militari-
Chitila type dwelling discovered at Bucureşti-Militari Câmpul
Boja). CAB, 2003, 6, p. 173-180.
3237. Palade, Vasile. Aşezarea şi necropola de la Bârlad -
Valea Seacă (sf. sec. al III-lea - a doua jumătate a sec. al V-
lea) (The settlement and necropolis from Bârlad - Valea Seacă
(end of the 3rd - second half of the 5th century). Editor
Eugenia Popuşoi. Bucureşti, Ed. Arc 2000, 2004, 720 p.
3238. Sonoc, Alexandru Gh. Noi puncte de vedere asupra
datării şi atribuirii etnoculturale a mormintelor de la Cuci-
Hotarul Orosiei (jud. Mureş) (New points of view on the date
and ethno-cultural assignation of the Cuci-Hotarul Orosiei
graves (Mureş county). Corviniana, 2005, 9, p. 105-138.


f. MIGRATORII. ETNOGENEZA (Sec. IV-IX)

3239. Andronic, Mugur. Poiana, o aşezare din secolele
VIII-IX d. Chr. (Poiana, a settlement from the 8th - 9th C.
AD). Brăila, Ed. Istros, 2005, 116 p; Suceava, 2002-2003, 29-
30, nr. 1, p. 7-116.
3240. Andronic, Mugur. Teritoriul nord-carpatic în a doua
jumătate a primului mileniu creştin (The North-Carpathian
territory in the second half of the first Christian millenium).
Brăila, Ed. Istros, 2005, 508 p.
3241. Baltag, Gheorghe. Aşezări şi tipuri de locuinţe din
bazinul Târnavei Mari între sec. III-X d. Hr. (Settlements and
types of dwelling places in the Târnava Mare basin between
3rd-10th century AD). RB, 2004, 18, p. 139-193.
3242. Bejan, Adrian. Etnogeneza românilor, proces istoric
european (The ethnogenesis of the Romanians, a European
historical process). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2004, 230 p.
3243. *Bounegru, George; Ota, Radu. Piepteni de os din
aşezarea postromană de la Alba Iulia - Dealul Furcilor-Monolit
(Bone made combs from the postroman settlement from Alba
Iulia - Dealul Furcilor-Monolith). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p.
297-308.
3244. Dana, Dan. Informaţii despre spaţiul getic în
"Biblioteca" Patriarhului Photius (Information about the Getic
space in the Library of Patriarch Photius). Cumidava, 98-2000,
22-24, p. 29-42.
3245. Gaiu, Corneliu. Aşezări din secolele V-VI p. Chr. în
Transilvania de nord-est (5th-6th century AD settlements in
North-Eastern Transylvania). RB, 2003, 17, p. 97-136.
3246. *Gaiu, Corneliu. O aşezare daco-romană la Vermeş,
jud. Bistriţa-Năsăud (A Daco-Roman settlement at Vermeş,
Bistriţa-Năsăud county). RB, 2005, 19, p. 121-138.
3247. Ghergari, Lucreţia; Ionescu, Corina; Horga,
Marius; Rădulescu, Gabriela. Studii mineralogice-
petrografice asupra ceramicii medievale timpurii de la Şieu-
Odorhei (jud. Bistriţa-Năsăsud) (Mineralogic and petrographic
studies on early medieval ceramics from Şieu-Odorhei
(Bistriţa-Năsăud country). AMCS, 2005, 5, p. 171-190.
3248. Harhoiu, Radu. Allgemeine Betrachtungen zum
Bestattungssittenbild Siebenbürgens im. 4 und bis zur Mitte
des 9. Jahrhunderts. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 283-334.
3249. Harhoiu, Radu. Aurul migraţiilor (Das Gold der
Völkerwanderungszeit). Prefaţă de Petre Alexandrescu.
Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2000, 76 p.
3250. *Itineant, Vasile. L'office liturgique et les objets de
culte dans la Dacie post-romaine et les territoires
extracarpatiques. AUVT teol., 2003, nr. 9, p. 83-98.
3251. *Langu, Sorin. Aspecte ale circulaţiei monetare între
anii 700-971 la sud şi est de Carpaţi (Aspects of monetary
circulation between 700-971 South and East of the
Carpathians). Danubius, 2005, 23, p. 57-72.
3252. Mare, Mircea. Banatul între secolele IV-IX (Banat
between the 4th - 9th centuries). Timişoara, Ed. Excelsior Art,
2004, 231 p.
3253. *Mare, Mircea. Obiecte de cult din perioada secolelor
III/IV-IX din Banat (Cult objects from the 3
rd
/4
th
-9
th
centuries
in Banat). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 199-232.
3254. Mateş, Cosmin Daniel. Viaţa bisericească în sudul
Dunării şi relaţiile cu nordul Dunării în secolele IV-VI p. Chr.
(Chuch life in the South of the Danube and the relations with
the North of the Danube in the 4
th
-6
th
centuries AD). Cu o
prefaţă de Prea sfinţitul Daniil Stoenescu. Deva, Ed. Casa
corpului Didactic, 2005, 280 p.
3255. Maxim, Iancu. Etnogeneza românilor. Comparaţie cu
formarea altor popoare europene, în contextul geografiei
istorice (Romanians' ethnogenesis. Comparison with other
European peoples' formation, in the context of historical
geography). Iaşi, Ed. Sedcom Libris, 2004, 439 p.
3256. Măgureanu, Andrei. O aplică avară descoperită la
Budureasca (judeţul Prahova) (An Avar ornament discovered
at Budureasa (Prahova county). Argesis, 2005, 14, p. 189-202.
3257. *Mirea, Pavel. Descoperirile funerare Sântana de
Mureş-Cerneahov de la Lăceni - Cioroaica (jud. Teleorman)
(Sântana de Mureş-Cerneahov funerary discoveries at Lăceni -
Cioroaica (Teleorman county). Danubius, 2005, 23, p. 33-42.
3258. Mitrea, Ioan. Observaţii privind sfârşitul culturii
Sântana de Mureş şi începuturile culturii Costişa-Botoşana-
Hansca, în stadiul actual al cercetărilor arheologice
(Observations regarding the end of Sântana de Mureş culture
and the beginnings of Costişa-Botoşana-Hansca culture, in the
present stage of archaeological research). Carpica, 2005, 34,
p. 131-142.
3259. Moga, Vasile. Pagini despre începuturile
creştinismului (Pages about the beginnings of Christianity). ÎP,
2005, 21, p. 537-541.
3260. *Neag, Gheorghe. Consideraţii privind istoria
germanicilor timpurii pe teritoriul Transilvaniei
(Considerations on the history of the early Germanics on the
territory of Transylvania). BCM, 2005, 4, p. 5-36.
3261. Opreanu, Coriolan. Sfârşitul culturii Sântana de
Mureş în Transilvania: Cultura "Sfântu Gheorghe" sau
"Orizontul Post-Cerneahovian"? (The end of Sântana de
Mureş culture in Transylvania. "Sfântu Gheorghe" or
"Orizontul Post-Cerneahovian" culture?). EN, 2002, 12, p.
171-181.
3262. Opreanu, Coriolan. Transilvania la sfârşitul
118
antichităţii şi în perioada migraţiilor. Schiţă de istorie culturală
(Transylvania at the end of antiquity and during the
migrations. A cultural history outline). Cluj-Napoca, Ed.
Nereamia Napocae, 2003, 303 p.
3263. *Pătraşcu, Ion. Căteva descoperiri de tip Sântana de
Mureş-Cerneahov în judeţul Teleorman (Some discoveries of
Sântana de Mureş-Cerneahov type in Teleorman county).
Danubius, 2005, 23, p. 25-32.
3264. Popilian, Gheorghe; Nica, Marin. Aşezarea
prefeudală de la Craiova (Fântâna Obedeanu) (Prefeudal
settlement from Craiova (Fântâna Obedeanu). Drobeta, 2005,
15, p. 148-165.
3265. Protase, Dumitru. Cimitirul slav de la Ocna Sibiului
(Sec. VIII-IX) (The Slav cemetery from Ocna Sibiului (8
th
-9
th

century). Editor Sabin Adrian Luca. Bucureşti, Ed.
Economică, 2004, 102 p; ATS, 2005, 4, p. 151-209.
3266. *Stanc, Simina. Studiul arheozoologic al metrialului
prelevat de la Slava Rusă (Archaezoological study of the
material from Slava Rusă). Peuce, 2004, 2, p. 311-328.
3267. Stanciu, Ioan. Gepizi, avari şi slavi timpurii (sec. V-
VII p. Chr.) în spaţiul vestic şi nord-vestic al României (The
Gepids, Avars and early Slavic peoples (AD 5th-7th centuries)
in Western and North-Western part of Romania). EN, 2002,
12, p. 203-236.
3268. Székely, Zoltán. Goţii şi gepizii în Valea Oltului (The
Goths and the Gepidae in the Olt Valley). Cumidava, 98-2000,
22-24, p. 23-28.
3269. Szentmiklosi, Alexandru; Timoc, Călin. Die ersten
archäologische Ausgrabungen von Foeni, Ort "Selişte".
Banatica, 2005, 17, p. 59-73.
3270. Şovan, Octavian Liviu. Necropola de tip Sântana de
Mureş-Cernjachov de la Mihălăşeni (jud. Botoşani)
(Necropolis of Sântana de Mureş-Cernjachov type from
Mihălăşeni (Botoşani). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun,
2005, 390 p.
3271. *Tănase, Daniela. Câteva observaţii cu privire la
mormântul de orfevru din epoca avară descoperit la Felnac
(jud. Arad) (Some observations regarding the goldsmith grave
from the Avar period discovered at Felnac (Arad county). AB,
2004-2005, 12-13, p. 237-264.
3272. *Tănase, Daniela. Două morminte din secolele IV-V
p. Chr. descoperite la Dudeştii Vechi (jud. Timiş) (Two graves
from the 4
th-
5
th
centuries AD discovered at

Dudeştii Vechi
(Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 233-244.
3273. *Toma, Cătălin. Aspecte ale culturii materiale în
Dobrogea secolelor VIII-XII (Aspects of the material culture
in Dobruja in the 8
th
-12
th
c.). BCM, 2005, 4, p. 37-66.
3274. *Ursachi, Laurenţiu; Onel, Cristian; Bâgu, Flavius.
Mormânt dublu tumular descoperit pe "Dealu Ţuguieta",
Bârlad, jud. Vaslui, aparţinând nomazilor turanici (The
tumular double tomb discovered on "Dealu Ţuguieta", Bârlad,
Vaslui county, belonging to the Turkish nomads). AUDC ist.,
2005, nr. 6, p. 274-280.


III. Evul mediu

1. SINTEZE

a. GENERALITĂŢI

3275. *Andreescu, Mihail M. Românii şi Europa în Evul
Mediu (Romanians and Europe in the Middle Ages). SAI,
2005, 70, p. 5-13.
3276. Atanasiu-Găvan, Andreea. Evoluţia navigaţiei la
Dunărea de Jos şi Marea Neagră în evul mediu românesc
(Navigation on the Lower Danube and the Black Sea in
medieval Romania). Constanţa, Ed. Muzeului Marinei
Române, 2006, 243 p.
3277. Bureacă, Ion. Valea Rodnei. Districtul românesc al
Rodnei în evul mediu (The Rodnei Valley. The Romanian
district of Rodna in the Middle Ages). CR, 2004, 1, nr. 5-8, p.
68-70.
3278. Cernovodeanu, Paul. O familie de diplomaţi români
din Transilvania la cumpăna dintrea veacurile XVII şi XVIII:
Corbea din Şcheii Braşovului (A family of Romanian
diplomats from Transylvania at the end of the 17th century and
the beginning of the 18th century: Corbea from Şcheii
Braşovului). SMIM, 2005, 23, p. 145-158.
3279. *** Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele
XVI-XVIII. Studii şi documente (Urban civilization in the
Romanian areal in the 16
th
- 18
th
centuries. Studies and
documents). Editor Laurenţiu Rădvan. Iaşi, Ed. Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza", 2006, 271 p.
3280. *Dan, Dorin Ovidiu. Contribuţii la istoria scaunului
săsesc Sebeş (Contributions to the history of the Saxon see of
Sebeş). Apulum, 2005, 42, p. 229-246.
3281. *Din, Petre. Românii transilvăneni între sentimentul
identităţii naţionale moderne şi cel al apartenţei la imperiul
habsburgic în secolul al XVIII-lea (Transylvanian Romanians
between the feeling of modern national identiy and that of
belonging to the Hansburg empire in 18
th
century). RB, 2005,
19, p. 189-194.
3282. *** Etnie şi confesiune în Moldova medievală. Studiu
(Ethnic and confession in mediaeval Moldavia. Studies).
Coordonator Ion Toderaşcu. Iaşi, Ed. Universităţii Al. I. Cuza,
2006, 265 p.
3283. Gogu, Viorica. Implicaţii bisericeşti şi politice ale
răspândirii cărţii brâncoveneşti în Transilvania (Religious and
political involvement in the the spread of Brâncoveanu books
in Transylvania). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 23-48.
3284. Jancsó, Benedek. Erdély az Anjou-háztól Mátyás
haláláig (Transylvania during the reign of the Anjou dynasty
till to the death of Matei Corvinul). Sfântu-Gheorghe, Európai
Idő Kiadó, 2004, 300 p.
3285. Luca, Cristian C. Resurse alimentare în Transilvania
între secolele XV-XVII (Food resources in Transylvania
between 15
th
-17
th
centuries). AŞD, 2005, 1, p. 163-174.
3286. Matei, Mircea D.; Cârciumaru Radu. Studii noi
119
despre probleme vechi: din istoria Evului Mediu românesc
(New studies on old problems: from the history of the
Romanian Middle Ages). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun,
2004, 157 p.
3287. Mazilu, Dan Horia. Lege şi fărădelege în lumea
românească veche (Law and iniquity in old Romanian world).
Iaşi, Ed. Polirom, 2006, 557 p.
3288. Mărculeţ, Vasile. Contribuţii la istoria bazinului vest-
pontic (sec. IX-XV). Studii (Contributions to the history of the
West-Pontic basin. Studies). Mediaş, Ed. Samuel, 2006, 172 p.
3289. *** Möilyen történelmi körülmények között kerültek a
románok többsége jelelegi államuk területén. Egy tanácskozás
eredményei (The question of the Romanian continuity in
Transylvania between 11
th
-13
th
century). EM, 2004, 66, nr. 3-
4, p. 114-122.
3290. Neagoe, Claudiu. Organizarea administrativă şi
militară a judeţului Muscel în veacul al XVIII-lea
(Administrative and military oragnization of Muscel county in
the 18th century). Argesis, 2004, 13, p. 213-221.
3291. *Philippi, Paul. Judecăţi şi prejudecăţi privind istoria
medievală a Transilvaniei (Judgement and prejudice in
Transylvania's medieval history). Altera, 2005, nr. 11, p. 104-
111.
3292. Pop, Ioan Aurel. Românii şi maghiarii în secolele IX-
XIV. Geneza statulului medieval în Transilvania. Ed. a II-a
(The Romanians and the Hungarians in the 9
th
-14
th
century.
Genesis of the medieval state in Transylvania). Sibiu, Tribuna,
2003, 289 p.
3293. Pop, Ioan-Aurel. Medieval antecedents of the modern
nations. Studia h., 2005, 50, nr. 1, p. 12-42.
3294. *** Relaţii interetnice în Transilvania (secolele VI-
XIII) (Interethnical relations in Transylvania 6
th
-13
th

centuries). Coordonatori Zeno Karl Pinter, Ioan Marian Ţiplic,
Maria Emilia Ţiplic. Bucureşti, Ed. Economică, 2005, 269 p.
3295. Simon, Alexandru. Acceptance and rejection in
medieval Transylvania. Trans. R., 2005, 14, nr. 1, p. 55-68.
3296. Stângă, Ion. Sud-vestul Ţării Româneşti la sfârşitul
secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea. Noi
contribuţii privind importanţa europeană, strategică şi
economică a zonei (South-Western Wallachia at the end of the
14
th
century and the beginning of the 15
th
century. New
contributions reagrding the European, strategic and economic
importance of the area). Argesis, 2005, 14, p. 291-299.
3297. Ştefănescu, Ştefan. Ţările Române în evul mediu:
identitate statală şi putere (The Romanian Provinces and the
Middle Ages: state identity and power). AUSH, 2003-2004, 6-
7, p. 163-170.
3298. Teodor, Corina. Raţiuni de stat şi strategii
matrimoniale în Moldova lui Ştefan cel Mare (State reasons
and marital strategies in Stephen the Great's Moldavia). AIGS,
2004, 7, p. 9-19.
3299. Tertecel, Adrian. Un moldovean şi relaţiile ruso-
otomane-crimeene în anul 1712 (A Moldavian and Russian-
Ottoman-Crimean relations in 1712). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p.
191-200.
3300. *** Transilvania (sec. XIII-XVII). Studiu istoric
(Transylvania (13
th
- 17
th
century). Historical studies).
Coordonator Susana Andea, Autori: Susana Andea, Livia
Ardelean, Adinel Dincă, Lidia Gross, Daniela Mitea, Aurel
Răduţiu, Vasile Rus. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005,
357 p.
3301. *** Volum omagial, Francisc Rákoczy al II-lea
(Homage volume, Francisc Rákoczy). Alba Iulia, Satu Mare,
2004.


b. SOCIETATE. ECONOMIE

3302. Anton-Manea, Cristina. Nobilime, pământ, bani şi
funcţii în secolele XVI-XVIII: cazul familiei Romanescu
(Gentry, land, money and positions in the 16
th
-18
th
century: the
case of the Romanescus). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 405-
412.
3303. *Apan, Adrian. Monopolurile feudale pe domeniile
nobiliare Diosig-Săcuieni (Feudal monopoly on the noble
domains Diosig-Săcuieni). Biharea, 2001, 28, p. 93-142.
3304. Bârlădeanu, Alisa. Femeia în societate (Evul Mediu)
(Women in society (the Middle Ages). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p.
18-22.
3305. Bechtold, Noémi-Edit. A Bethlen lányok
hozományleltárairól (The dowry inventory of the girls from
the Bethlen family). SM, 2004, 1, p. 71-102.
3306. Bejenaru, Luminiţa. Strategia de expoloatare a
animalelor în cadrul unor aşezări medievale de pe teritoriul
Moldovei: date arheozoologice (The strategy of exploiting
animals in certain medieval settlements on the territory of
Moldavia: archaeological data). AMCS, 2005, 5, p. 191-198.
3307. Blăjan, Iona. Sarea, aliment şi substanţă rituală (Salt,
nutriment and ritual substance). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 95-
102.
3308. Căprăroiu, Denis; Denize, Eugen. Naşterea Europei
medievale. Vol. II: Europa central-răsăriteană şi de sud-est
(secolele V-XV) (The development of medieval Europe. Vol.
II: Central-Eastern and South-Eastern Europe). Târgovişte, Ed.
Cetatea de Scaun, 2005, 223 p.
3309. *Cioarec, Ileana. Repertoriul descoperirilor de
podoabe, în zona Olteniei, în secolele XIII-XV (The catalog of
ornamental discoveris, in the area of Oltenia, in the 13
th
-15
th

centuries). AO, 2004, 18, p. 41-58.
3310. *Diaconescu, Dragoş; Roman, Cristian C. A stone
oven from the early Middle Ages discovered at Hunedoara -
Grădina Castelului. ATS, 2006, 5, p. 193-209.
3311. Dumănescu, Luminiţa. Copilul şi Legea. Societatea
românească transilvăneană la sfârşit de secol XVIII, început de
secol XIX (Children and Law. Transylvanian Romanian
society at the end of the the 18
th
century, the beginning of the
19
th
century). RB, 2004, 18, p. 249-258.
3312. Lazăr, Gheorghe. Marchands valaques et leurs formes
d'organisation et activité commerciale. SMIM, 2006, 24, p. 41-
53.
3313. Livadă-Cadeschi, Ligia. Un être ambigu: le pauvre
dans les documents historiques roumains. Symposia, 2003, p.
287-307.
3314. Magina, Adrian. Opţiuni confesionale în rândul
nobilimii din Banat (secolele XV-XVII) (Religious options
among the nobility of Banat (15th-17th centuries). AŞD, 2005,
1, p. 117-132.
3315. Mitran, George. Trei căni de cositor descoperite
recent în cetatea feudală Râşnov (Three tin cups recently
discovered in the feudal town of Râşnov). Cumidava, 2001-
120
2002, 25, p. 266-272.
3316. *Muscă, Elena. Aspecte privind rolul şi implicarea
breslelor din Zalău în viaţa urbei (Aspects concerning the role
and the involvement of the guilds from Zalău in town life).
Marisia, 2003, 27, p. 253-261.
3317. Neagoe, Claudiu; Mocanu, Valentin I. Negustori şi
slujbaşi otomani la Câmpulung în secolele XVI-XVIII
(Ottoman merchants and employees in 16
th
-18
th
century
Câmpulung). Argesis, 2005, 14, p. 365-367.
3318. Papacostea, Şerban. La Mer Noire carrefour des
grandes routes intercontinentales 1204-1453. Bucureşti, Ed.
Institutul Cultural Român, 2006, 379 p.
3319. Păunescu, Anca. Oraşul de Floci. Un oraş dispărut,
din Muntenia medievală. A lost medieval Wallachian town:
Floci town. Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, 52 p.
3320. *Petrovics, István. The burghers of medieval
Temesvár/Timişoara in the light of written sources. AB, 2004-
2005, 12-13, p. 317-324.
3321. *Rădulescu, Gabriela. Cuptoare de ars ceramica în
Bistriţa medievală (Furnaces for burning ceramics in medieval
Bistriţa). RB, 2005, 19, p. 139-156.
3322. Rădvan, Laurenţiu. Oraşele din Ţara Românească
până la sfârşitul secolului al XVI-lea (The towns from
Wallachia up to the end of the 16
th
century). Iaşi, Ed.
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2004, 596 p.
3323. Rusu, Adrian Andrei; Mărginean, Florin.
Prelucrarea osului şi cornului în Transilvania medievală
(Început de abordare tematică) (Bone and horn manufacturing
in medieval Transylvania (the beginning of a thematical
approach). AMCS, 2005, 5, p. 113-158.
3324. Rusu, Gabriel. Despre domeniul cetăţii Gherla (About
the estate of Gherla fortress). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 68-74.
3325. *Sălăgean, Tudor. Cricău - un sat din comitatul Alba
în secolele XIII-XV (Cricău - a village from the shire of Alba
in the 13
th
-15
th
centuries). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 51-62.
3326. Solcan, Şarolta. Femeile din Moldova, Transilvania şi
Ţara Românească în evul mediu (Women in Moldavia,
Transylvania and Wallachia in the Middle Ages). Bucureşti,
Ed. Universităţii, 2005, 292 p.
3327. Stoide, Constantin A. Manufacturile din Ţara Bârsei
între 1750 şi 1850 (The manufactures from Ţara Bârsei 1750-
1850). Ediţie, cuvânt-înainte şi biobibliografie de I Caproşu.
Cluj-Napoca, Ed. Institutul Cultural Român, 2005, 189 p.
3328. *Talmaţchi-Paraschiv, Cristina. Scurtă privire
asupra prezenţei şi frecvenţei mărcilor de olar descoperite pe
teritoriul Munteniei (secolele 8-16 p. Hr.) (The presence and
frequency of the pottery brands discovered on the territory of
Muntenia - 8
th
-16
th
century AD). AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 90-
151.
3329. Ungureanu, Dragoş. Aspecte ale agriculturii în Ţara
Românească în lumina Condicii de venituri şi cheltuieli a
vistieriei (1694-1703) (Aspects of Wallachian agriculture in
the light of treasury income and expenditure account book
(1694-1703). Argesis, 2005, 14, p. 369-396.
3330. Ursulescu, Petru. Banatul de nord-est în secolele X-
XVI (North-Estern Banat in the 10
th
-16
th
centuries).
Timişoara, Ed. Orizonturi Universitare, 2005, 252 p.


c. POLITICĂ INTERNĂ ŞI EXTERNĂ

3331. Atanasiu-Găvan, Andreea. Geopolitics within the
Black Sea Basin (XIII-XIV Centuries). RNMY, 2004, 7, p. 40-
46.
3332. Butnariu, Viorel M. Transilvania în relaţiile
internaţionale. Interferenţe politice şi monetare (1526-1714)
(Transylvania in international relations. Political and monetary
interferences (1526-1714). Iaşi, Ed. Junimea, 2004, 408 p.
3333. *Cernovodeanu, Paul. The cosmopolitan world of the
Levantine Dragomans of Constantinople (Eighteenth-
Nineteenth centuries). HY, 2005, 2, p. 49-74.
3334. Ciobanu, Tiberiu. Domnitori români mai puţin
cunoscuţi (Less known Romanian domnitors). Timişoara, Ed.
Excelsior Art, 2005, 229 p.
3335. Crăciun, Maria. Tolerance and persecution. Political
authority and religious difference in late medieval Moldavia.
Colloquia, 2003-2004, 10-11, nr. 1-2, p. 5-58.
3336. *Denize, Eugen. Românii şi căderea Mării Negre sub
dominaţie otomană (The Romanians and the fall of the Black
Sea under Ottoman domination). RIM, 2006, nr. 1-2, p. 45-53.
3337. Dukrét, Geza. Főhajtás II. Rákoczi Ferencz előtt
(Homage to Rákoczi Ferencz). Művelődés, 2006, 59, nr. 4, p.
23-24.
3338. Lemnean, Alina. Personalitatea lui Ştefan cel Mare în
conştiinţa străinătăţii şi în memoria poporului român (Stephen
the Great's personality in international conscience and in the
memory of the Romanian people). BS, 2004, 12, nr. 2, p. 9-10.
3339. Lixandru, Niculae. Constantin Brâncoveanu este dus
la pierzanie de diplomaţia sa duplicitară (Constantin
Brâncoveanu was led to his tragic end by the duplicity of his
diplomacy). Historia, 2005, 2, nr. 44, p. 29-33.
3340. Mărculeţ, Vasile. Lumea românească de la Imperiul
Asăneştilor la statele nord-dunărene. Spaţiul carpato-balcanic
în relaţiile internaţionale de la începutul secolului al XIII-lea
până la mijlocul secolului al XIV-lea (Romanian world from
the Asăneşti Empire to the Northern-Danubian states. The
Carpathian-Balkan region in international relations since the
beginning of the 13
th
century until the middle of the 14
th

century). Alba Iulia, Asociaţia Istoricilor din Mediaş, 2005,
177 p.
3341. Rizescu, Oana. "Nimic de glumă să nu vă pară!":
autoritatea domnească şi pericolul deriziunii ("It shall be taken
in all earnestness": the princely authority and the danger of
falling into derision). RI, 2005, 16, nr. 5-6, p. 163-166.
3342. Ştefănescu, Ştefan. Istoria românilor - de la afirmarea
etnică românească la crearea "Daciei româneşti" sub
conducerea lui Mihai Viteazul (The history of Romanians.
From the Romanian ethnic assertion to the creation of the
"Romanian Dacia" under the rule of Michael the Brave).
Bucureşti, Ed. România de Mâine, 2005, 208 p.121
d. BISERICĂ ŞI RELIGIE

3343. Albu, Alin. Aspecte ale vieţii religioase din Bălgradul
celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea. Protopopii
albaiulieni Toma Topai şi Vasiu (Aspects from the religious
life of Bălgrad in the second half of the 17
th
. The archpriests
Toma Topai and Vasiu from Alba Iulia). ÎP, 2005, 21, p. 65-
81.
3344. Andriescu, Bogdan. Confesiune şi viaţă privată în
Transilvania (sec. XVI-XVII) (Religions confession and
private life in Transylvania (16
th
-17
th
c.). SUCH, 2005, 2, p.
141-154.
3345. Barbu, Violeta. The feminine holiness. The cult of
female saints in Wallachia in the 17
th
century. Colloquia,
2005, 12, nr. 1-2, p. 90-107.
3346. Barbu, Violeta. Ţările Române şi disputele în jurul
dogmei primatului papal (Romanian Principalities and the
disputes regarding the papal primacy dogma). SMIM, 2006,
24, p. 189-216.
3347. Barta, Cristian. De la "Catehismul" lui Iosif de
Camillis (1696) la "Dogmatica Învăţătură" a lui P. P. Aron
(1760): aspecte doctrinare ale discursului identitar greco-
catolic (From the "Catechism" of Joseph of Camillis (1696) to
"The Dogmatic Thinking" of P. P. Aron (1760): doctrine
aspects of the Greek-Catholic identity discourse). AUA hist.,
2006, 10, nr. 2, p. 49-57.
3348. Barta, Tünde. Cadrul instituţional al divorţului la
calvini şi unitarieni în Transilvania secolului al XVII-lea (The
institutional background of divorce for Calvinists and
Unitarians in 17th century Transylvania). AŞD, 2005, 1, p.
227-233.
3349. Benkő, Elek. Erdély középkori harangjai és bronz
keresztelőmedencéi (Medieval bells and fonts from
Transylvania). Cluj, Budapesta, Ed. Polis, 2002, 541 p.
3350. Bodale, Arcadie. Semnificaţiile actelor ctitoriceşti în
Evul Mediu românesc (The significance of the foundations
papers during the Romanian Middle Age). AIIX, 2005, 42, p.
17-56.
3351. Bolea, Nicolae. Apărarea credinţei ortodoxe de către
românii transilvăneni în faţa prozelitismului apusean în
secolele XV-XVII (Defending Orthodox faith by the
Transylvanian Romanians against Western proselytism in the
15
th
-17
th
centuries). OMar, 2002, nr. 7, p. 257-284.
3352. *Bona, Petru. Regulamentul iliric din 1777 şi biserica
românească din graniţa bănăţeană (The Illiric regulation from
1777 and the Romanian church from Banat border). AUVT
teol., 2004, nr. 10, p. 63-68.
3353. Brusanowski, Paul. Biserica Româna Unită: păstrarea
"legii strămoşeşti" sau o "a treia lege"? Viziunea ortodocşilor
şi greco-catolicilor din sec. XVIII (The Romanian Greek-
Catholic church: preserving "the ancestors' law" or a "3
rd
law"?
The vision of the Orthodox and Greek-Catholics in the 18
th

century). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 59-69.
3354. Brusanowski, Paul. Consideraţii cu privire la Biserica
Ortodoxă Română şi autorităţile de stat din Principatul
autonom al Transilvaniei (1541-1690) (The relations between
the Romanian Orthodox Church and the state authorities from
the autonomous Principality of Transylvania). RT, 2006, 16,
nr. 2, p. 122-142.
3355. Bugariu, Valentin. Aspecte bisericeşti ale culturii
româneşti din Banat (Religions aspects of the Romanian
culture in Banat). Alt B, 2004, 15, nr. 7-9, p. 124-127.
3356. Buzalic, Alexandru. Particularităţi în gândirea greco-
catolică la jumătatea secolului al XVIII-lea (Characteristics of
the Greek-Catholic thinking at the middle of the 18
th
century).
AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 71-92.
3357. Câmpeanu, Remus. Unire religioasă şi mental public
la începuturile catolicismului românesc din Transilvania
(Religious union and public mentality at the beginnings of the
Romanian Catholicism in Transylvania). AUA hist., 2006, 10,
nr. 2, p. 93-102.
3358. Cândea, Virgil. Vulgata românească (The Romanian
"Vulgata"). Academica, 2005, 16, nr. 47, p. 9-10.
3359. Cilibia, Constantin. Episcopia Mehadiei (The Diocese
of Mehadia). Alt B, 2004, 15, nr. 1-3, p. 119-129.
3360. Ciocâltan, Alexandru. Biserica şi organizarea
bisericească a saşilor din Câmpulung-Muscel în secolele XIII-
XVI (The church and church organization of Câmpulung-
Muscel Saxons in the 13
th
-16
th
centuries). RI, 2006, 17, nr. 5-
6, p. 5-18.
3361. Cojocaru, Constantin C. ; Cojocaru, Marcel C.
Cronicarul Eftimie de Căpriana şi ucenicul său Isaia "Ot
Slatina" (The chronicler Eftimie de Căpriana and his
apprentice Isaia "Ot Slatina"). Iaşi, Ed. Golia, 2005, 101 p.
3362. Dancu, Pál. A munkácsi rutén püspökség helyzete a
Rákócziak korában (The situation of the Ruthenian diocese of
Munkács during the Rákoczi epoch). SC-Satu Mare, 2000-
2004, 17-21, nr. 2, p. 55-64.
3363. Diaconescu, Marius. Un episcop sârb la Lipova în
1542 (A Serbian Bishop at Lipova in 1542). AIR, 2004, 1, nr.
2, p. 29-30.
3364. Dobre, Claudia. Preaching, conversion, ministering
and struggling against Hussites: the Mendicants' missionary
activites and strategies in Moldavia from the 13
th
to the first
half of the 15
th
century. RESEE, 2004, 42, nr. 1-2, p. 71-86.
3365. Dorlan, Carmen Maria. Realităţi confesionale la
românii din districtul Bistriţei la începutul deceniului VII al
secolului XVIII (Confessional realities with the Romanians in
Bistriţa District at the beginning of the 7
th
decade of the 18
th

century). AAM, 2004, 3, p. 87-96.
3366. Dumitran, Ana. Câteva detalii ale portretului
intelectual al preotului român ardelean din secolele XVI-XVII
- contribuţii la definirea conceptului de reformă ortodoxă
(Some details of the portrait of the Romanian Transylvanian
priest in the 16
th
-17
th
c. - contributions to the definition of the
Orthodox reform concept). A Blas., 2002, 1, p. 127-147.
3367. Dumitran, Ana. Religie ortodoxă, religie reformată.
Ipostaze ale identităţii confesionale a românilor din
Transilvania în secolele XVI-XVII (The Orthodox religion, the
Protestant religion. Hypostases of the confessional identities of
the Romanians in Transylvania in the 16
th
-17
th
century).
Prefaţă de Paul Cernovodeanu. Cluj-Napoca, Ed. Neremiae
Napocae, 2004, 408 p.
3368. Dumitran, Daniel. Rezistenţa ortodoxă împotriva
unirii religioase în Braşov şi Ţata Bârsei (The Orthodox
resitance against the religious unification in Braşov and Ţara
Bârsei). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 53-62.
3369. Dumitran, Daniel. Uniţi şi ortodocşi la sfârşitul
secolului XVIII. Observaţii despre consecinţele toleranţei
iosefine (Greek-Catholic and Orthodox at the end of the 18
th

century. The consequences of Joseph's tolerance). AUA hist.,
2006, 10, nr. 2, p. 129-142.
122
3370. Dumitriu, Claudia. Viaţa bisericească a românilor
reflectată în scrierile unor călători străini (Secolul al XVIII-
lea) (Romanians' church life reflected in the writings of some
foreign travelers (the 18th century). BOR, 2002, 120, nr. 7-9,
p. 421-442.
3371. Ene, Irina. Petru Cercel încearcă să-şi convertească
supuşii la catolicism (Petru Cercel tries to convert his subjects
to Catholicism). Historia, 2005, 2, nr. 38, p. 64-69.
3372. *Flaut, Daniel. Patriarchs of Antioch in the Romanian
Countries (16
th
and 17
th
centuries). RRSE, 2005, 1, nr. 1, p.
167-172.
3373. *Georgiţă, Mihai. Biserica românească din
Transilvania în timpul principilor Rákóczi (The Romanian
church from Transylvania during the reign of the Rákóczi
princes). RBI, 2006, 4, nr. 6-7, p. 14-27.
3374. Ghişa, Ciprian. Denominarea Bisericii Romano-
Catolice şi a Suveranului Pontif în cultura religioasă a
românilor uniţi din Transilvania (The denomination of the
Roman-Catholic church and of the Pope in the religious
culture of the Greek Catholic Romanians from Transylvania).
A Som., 2004, 3, p. 173-184.
3375. Ghitta, Ovidiu. Formarea şi reformarea clerului
greco-catolic din comitatul Satu Mare în prima jumătate a
secolului XVIII (Education and reformation of the Greek-
Catholic clergy in Satu Mare county in the first half of the 18
th

c.). A Blas., 2002, 1, p. 149-158.
3376. Glăvan, Ciprian. Istoria şi aşezămintele ordinelor
religioase din Banat în secolul al XVIII-lea (History and
facilities of religious orders from 18
th
century Banat). PB,
2005, 4, p. 201-217.
3377. *Gorun, Gheorghe. În jurul constituirii Bisericii
greco-catolice din părţile de vest (On the formation of the
Greek-Catholic church in the Western regions). ActaT., 2004,
1, p. 203-228.
3378. Gorun, Gheorghe. Patenta imperială din 1742 a
Mariei Tereza de reconfirmare a statutelor bisericii greco-
catolice (The imperial licence of Maria Tereza in 1742
reconfirming the statutes of the Greek Catholic church). Studia
t. gr. cat. v., 2004, nr. 2, p. 167-176.
3379. Guran, Petre. Moise, Aaron et les "rois de la terre".
L'iconographie du tabernacle du témoignage à Curtea de
Argeş. RESEE, 2005, 43, nr. 1-4, p. 193-222.
3380. *Ilie, Liviu Marius. Înfiinţarea scaunelor arhiereşti
din Ţara Românească în a doua jumătate a secolului al XIV-
lea: aspecte confesionale şi politice (Creation of religious sees
in Wallachia in the second half of the 14
th
century:
confessional and political aspects). AO, 2004, 18, p. 59-84.
3381. Ionescu, Ion. Momente de afirmare a Autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române din secolele XVII şi XVIII
(Moments of expressing the Autocephaly of the Romanian
Orthodox Church in the 17
th
and 18
th
century). BOR, 2005,
123, nr. 1-3, p. 433-443.
3382. Ioniţă, Viorel. Argumentele adversarilor Unirii pe la
jumătatea secolului al XVIII-lea (The arguments of the
opponents to the Union around the middle of the 18
th
century).
AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 15-17.
3383. Iorgulescu, Vasile. Le sud-est européen entre Byzance
et Occident aux X
e
- XIV
e
siècles. Le cas des roumains. Iaşi,
Ed. Trinitas, 2005, 463 p.
3384. Ivanov, Bogdan Paul. Ortodoxia transilvană în faţa
Contrareformei în a doua jumătate a secolului al XVI-lea
(Transylvanian Orthodoxy confronted with
Counterreformation in the second half of the 16
th
century).
Studia t. ort., 2005, 50, nr. 1, p. 247-254.
3385. *Jiga, Laura. Moartea Sfântei Filofteia (The death of
St. Philophteia). AIEF, 2003-2004, nr. 14-15, p. 277-286.
3386. Korom, Imre. Görög katolikusok Erdélyben (Greek
Catholics in Transylvania). Ker Sz, 2005, 16, nr. 10, p. 7-9.
3387. Maleon, Bogdan-Petru. Ritualurile puterii şi funcţia
mediatoare a clerului de mir. "Rugătorii" lui Ştefan cel Mare
(The rituals of power and the mediating function of the clergy.
Stephen the Great's "prayers"). ASUIist., 2004, 50, p. 53-68.
3388. Márton, József. Instituţii care au contribuit la
realizarea unirii. Contribuţia vistiernicului Ştefan Apor şi a
iezuitului Ladislau Paul Baranyi la realizarea unirii religioase
(1697-1701) (Institutions that contibuted to the unification.
The role of treasurer Ştefan Apor and of the Jesuit Ladislau
Paul Baranyi to in the religious unification (1697-1701). AUA
hist., 2005, 9, nr. 2, p. 31-38.
3389. Mărculeţ, Vasile. Când a fost constituită Mitropolia
de Vicina? Consideraţii asupra datei întemeierii eparhiei
dobrogene (When was the metropolitan church of Vicina
built? Remarks about the foundation date of the Dobruja
eparchy). BOR, 2004, 122, nr. 1-4, p. 259-267.
3390. Mihail, Zamfira. Vies des Saints latins dans les
manuscrits orthodoxes des XIV
e
-XV
e
siècles. RESEE, 2004,
42, nr. 1-4, p. 99-105.
3391. Miron, Greta Monica. Acţiune ortodoxă - acţiune
catolică. Efectele mişcării lui Visarion Sarai în Hunedoara,
Haţeg, Zarand şi Alba (Orthodox action - catholic action. The
effects of the movement led by Visarion Sarai in Hunedoara,
Haţeg, Zarand and Alba). Studia h., 2005, 50, nr. 2, p. 1-36.
3392. Miron, Greta Monica. Ultimul act al unirii românilor
din Transilvania cu Biserica Romei. Spre un nou concept de
unire (The last act of the unification of the Transylvanian
Romanians with the Church of Rome. To a new concept of
unification). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 47-52.
3393. Miron, Greta-Monica. Biserica greco-catolică din
Transilvania. Cler şi enoriaşi (1697-1782) (Greek-Catholic
Church in Transylvania. Clergy and parishoners (1697-1782).
Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2004, 600 p.
3394. Miron, Greta-Monica. Drumul spre hirotonire şi
sinuozităţile sale: două exemple de la mijlocul secolului al
XVIII-lea (The way to the holy orders and its sinuosities: two
examples from the middle of the 18
th
c.). A Blas., 2002, 1, p.
159-168.
3395. Miron, Greta-Monica. The Transylvanian Greek-
Catholic Church in the eighteenth century. Towards Catholic
reformation. The marriage question. Colloquia, 2003-2004,
10-11, nr. 1-2, p. 120-142.
3396. *Miskolczy, Ambrus. Istoria românilor sub semnul
Reformei (The history of Romanians under the sign of the
Reform). Altera, 2003, nr. 9, p. 237-251.
3397. Nedici, Radu. Identitatea confesională a ortodoxiei
ardelene în preajma unirii cu Roma (The confessional identity
of the Transylvanian orthodoxism before the unification with
Rome). BCŞS, 2005, 11, p. 93-101.
3398. Nica, Emilian. Personalităţi ale cinului călugăresc
nemţean de la sfârşitul secolului al XIV-lea până în secolul al
XVI-lea (Personalities of Neamţ monk order at the end of the
14
th
century until the end of the 16
th
century). ASUIteol..,
2003, 8, p. 281-286.
3399. Niculescu, Alexandru. Avatarurile protestantismului
românesc - Reforma, Reformele (The changes of Romanian
123
Protestantism - the Reform, reforms). Vatra, 2005, nr. 9-10, p.
168-173.
3400. Oltean, Vasile. Cuviosul Nicodim de la Tismana într-
un manuscris din veacul al XVI-lea descoperit în Şcheii
Braşovului (Pious Nicodim from Tismana in a 16
th
c.
manuscript found in Şcheii Braşovului). RT, 2006, 16, nr. 4, p.
182-190.
3401. Oltean, Vasile. Popa Cosma din Deal, martir apărător
al legii strămoşeşti în vremea Uniaţiei (Father Cosma from
Deal, a martyr and defender of the ancient law of Uniation).
RT, 2005, 15, nr. 4, p. 117-126.
3402. Paraschiv, Dumitru. Antiteza sfinţilor. Constantin
Brâncoveanu mai sfânt decât Ştefan cel Mare (The antithesis
of the saints. Constantin Brâncoveanu holier than Stephen the
Great). Historia, 2005, 2, nr. 39, p. 40-47.
3403. Peteanu, Claudia Septimia. Consecinţele Edictului de
toleranţă a lui Iosif al II-lea asupra grănicerilor români din
Haţeg (The consequences of the Tolerance Edict of Joseph II,
over the Romanian frontier guards in Haţeg). A Som., 2004, 3,
p. 123-130.
3404. Pilat, Liviu. Biserică şi putere în Moldova în a doua
jumătate a secolului XV (Church and power in Moldavia in the
second half of the 15
th
century). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 133-149.
3405. Pilat, Liviu. Cultul Sfintei Cruci în vremea lui Ştefan
cel Mare (The cult of the Holly Cross in the time of Stephen
the Great). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 5-15.
3406. Pilat, Liviu. Ioachim, Theoctist I şi sfârşitul "perioadei
bizantine" (Ioachim, Theoctist I and the end of the "Byzantine
epoch"). AP, 2005, 1, nr. 2, p. 73-90.
3407. Pilat, Liviu. Redemptor noster. Moldova şi Respublica
christiana la 1476-1477 (Redemptor noster. Moldavia and
Republica christiana in 1476-1477). AP, 2006, 2, nr. 1-2, p.
137-144.
3408. Pilat, Liviu. Sihastrul Sava, Ştefan al II-lea şi
întemeierea Mitropoliei de Roman (Hermit Sava, Stephen II
and the foundation of the metropolitan church of Roman).
SMIM, 2005, 23, p. 23-40.
3409. Pîţu, Gheorghe. Contribuţii la localizarea a două
dintre cele şapte biserici din Valea Soloneţului şi a Solcăi,
închinate de Ştefan cel Mare Episcopiei de Rădăuţi (Locating
two of the seven churches from the Valley of Soloneţ and
Solca, dedicated by Stephen the Great to the diocese of
Rădăuţi). ANB, 2004, 11, nr. 1, p. 175-188.
3410. Popa, Aura L. Reintroducerea iezuiţilor în
Transilvania. "Faza neoficială" sau "etapa larvară" a misiunii
iezuite (1590-1594) (Restoring Jesuits to Transylvania. The
hidden period of the Jesuit mission (1590-1594). AAM, 2005,
4, p. 79-92.
3411. Popa, Aura Lucia. Raporturile interconfesionale în
Transilvania în a doua jumătate a secolului XVI (Inter-
confessional relations in Transilvania, during the second half
of the 16
th
century). AAM, 2004, 3, p. 69-86.
3412. *Popan, Marin. De la petenţi uniţi bistriţeni la
Supplex-ul transilvan ortodox din 29 aprilie 1761. Încercare
interpretativă asupra câtorva memorii ecleziastice din perioada
tereziană transilvană (From Bistriţa Greek-Catholic addressers
to the Orthodox Transylvanian Supplex in April 29, 1761.
Glossarial attempt on some religious memoirs dated from the
Transylvanian Maria Theresa period). RB, 2005, 19, p. 195-
210.
3413. Popescu, Elena. Câteva consideraţii noi privind
iconostasul brâncovenesc din capela Institutului Teologic
Universitar Sibiu (New considerations about the Brâncoveanu
iconostasis from the chapel of the Theological Institute in
Sibiu). Transilvania, 2004, 33, nr. 7-8, p. 116-123.
3414. Răşinăreanu, Visarion. Reorganizarea monahismului
pe teritoriul ţării noastre în timpul Sfântului Nicodim de la
Tismana (Re-organizing monachism on the territory of our
country in the time of Saint Nicodim from Tismana). RT,
2006, 16, nr. 4, p. 16-22.
3415. Rudeanu, Ioan Octavian. Tradiţia religioasă bizantină
în Ţările Române în secolele XVI-XVIII (The Byzantine
religious tradition in the Romanian Provinces in the 16
th
-18
th

century). Alt B, 2004, 15, nr. 4-6, p. 13-20.
3416. Săsăujan, Mihai. Coabitare culturală şi confesională
în Moldova sec. XV-XVI (Cultural and confessional
cohabitation in Moldavia in the 15
th
-16
th
century). Alt B, 2004,
15, nr. 7-9, p. 116-123.
3417. Săsăujan, Mihai. Conceptul de unire bisericească în
dezbaterile conferinţelor ministeriale din Viena la mijlocul
secolului al XVIII-lea (The concept of church unification in
the debates of Vienna ministry conferences at the middle of
the 18
th
c.). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 63-74.
3418. Săsăujan, Mihai. Criterii ale apartenenţei confesionale
(unit-neunit) în comitatul Bihor (1754-1758) (Criteria for a
confession -Greek-Catholic or Orthodox - in the county of
Bihor (1754-1758). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 113-127.
3419. Sipos, Gábor. Unirea religioasă şi antecedentele ei în
relaţiile calvino-ortodoxe din Transilvania (1660-1710) (The
religious unification and its antecedents in the Calvinist-
Orthodox relations from Transylvania (1660-1710). AUA hist.,
2005, 9, nr. 2, p. 27-30.
3420. Stanciu, Laura. Între aderare şi asumare. Punctele
florentine pentru greco-catolicii transilvăneni în secolul al
XVIII-lea (Between adhering and assuming. Florentine issues
in favour of the Transylvanian Greek-Catholics in the 18
th

century). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 19-35.
3421. Stanciu, Laura. Rediscutarea unei controverse.
"Rezoluţia de unire" a lui Teofil (21 martie 1697) (Resuming a
controversy. "The unification resolution" of Teofil (March, 21,
1697). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 39-46.
3422. Stănciulescu-Bârda, Al. Dreptul canonic în Biserica
Ortodoxă din Banat (1700-1850) (Canonical law in the
Orthodox Church from Banat (1700-1850). Alt B., 2005, 16,
nr. 10-12, p. 128-138.
3423. Suttner, Ernst Christoph. Das Abrűcken von der
Ekklesiologie des Florentiner Konzil bei der ruthenischen
Union von 1595/96 und bei der rumänischen Union von 1701.
AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 135-146.
3424. Suttner, Ernst Christoph. Consideraţii asupra
punctelor 2, 3 şi 4 de pe ordinea de zi (Considerations on
topics 2, 3 and 4 of the time table). AUA hist., 2006, 10, nr. 2,
p. 37-48.
3425. Suttner, Ernst Christoph. Consideraţii asupra
punctului 5 de pe ordinea de zi (Considerations on topic 5 of
the timetable). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 149-154.
3426. Suttner, Ernst Christoph. Das Unionsverständnis bei
Főrderern und Gegner der Union der Siebenbürger Rumänen
mit der Kirche von Rom. AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 7-20.
3427. Székely, Maria Magdalena. Cine a fost sfântul
Ghenadie de la Putna? (Who-was Saint Ghenadie from
Putna?). AP, 2005, 1, nr. 2, p. 45-54.
3428. Székely, Maria Magdalena. Ştefan cel Mare şi cultul
Sfintei Cruci (Stephen the Great and the cult of the Holy
124
Cross). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 17-34.
3429. Sípos, Gábor. Relaţiile Bisericii reformate ardelene cu
bisericile româneşti în prima jumătate a secolului XVIII-lea
(The contacts of the Protestant Church from Transylvania with
the Romanian Church in the first half of the 18
th
century).
AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 11-14.
3430. Telea, Marius. Biserica ortodoxă română din
Transilvania în secolele XV-XVII şi legăturile ei cu patriarhia
ecumenică (The Romanian Orthodox church from
Transylvania in the 15
th
-17
th
century and its relations with the
ecumenical patriarchy). Cred. S., 2006, 16, nr. 7, p. 8.
3431. Turcuş, Şerban. A canonization Process in eleventh
century Tranylvania and its political role in Hungary and the
Venetian Republic. NEH, 2005, 11, p. 29-49.
3432. Vanca, Dumitru. Rânduiala tainei Sfântului Maslu.
Consideraţii pe marginea molitfelnicului de la Bălgrad, 1689
(Running the Holy Oil. Considerations on the Molitfelnic from
Bălgrad, 1689). AUA theol., 2004, 4, p. 82-124.
3433. Vatamaniuc, D. Cercetările locale şi importanţa lor:
biserica din Bădeuţi (Local research and their importance: the
church from Bădeuţi). ANB, 2004, 11, nr. 2, p. 453-454.
3434. Vicovan, Ion. "Preasfinţitul mitropolit chir Theoctist
I" (1453-1477) - "pomăzuitorul" Binecredinciosului Voievod
Ştefan cel Mare şi Sfânt ("The holy mitropolite Theoctist I"
(1453-1477) - "the blesser" of the faithful Voivod Stephen the
Great and the Holy). ASUIteol.., 2004, 9, p. 19-36.
3435. Zabolotnaia, Lilia. Corelaţii între populaţia catolică şi
cea ortodoxă în mediul urban din Moldova (sfârşitul secolului
al XVI-lea - mijlocul secolului al XVIII-lea), pe baza
relatărilor misionarilor catolici (Correlations between the
Catholic and the Orthodox population in the urban area from
Moldavia (end of the 16
th
century - middle of the 18
th
century)
according to the reports of the Catholic missionaries). HU,
2003, 11, nr. 1-2, p. 79-94.
3436. Zahariuc, Petronel. Din Epir în Polonia: frânturi din
activitatea ctitoricească a lui Vasile Lupu (From Epir to
Poland: fragments from the foundation activity of Vasile
Lupu). AIIX, 2005, 42, p. 71-81.
3437. Zahariuc, Petronel; Marinescu, Florin. Câteva
documente privitoare la mănăstiri din Galaţi păstrate în arhiva
mănăstirii sfântul Pavel de la Muntele Athos (Some documents
about monasteries from Galaţi, preserved in the archives of
Saint Paul monastery, at Mount Athos). AIR, 2004, 1, nr. 2, p.
35-57.


e. ARMATĂ

3438. Anghel, Dan. Peştera fortificată de la Piatra Cetii (The
fortified cave from Piatra Cetii). Apulum, 2004, 41, p. 329-
336.
3439. Crăescu, Constantin. Vitejii lui Ştefan cel Mare (The
brave men of Stephen the Great). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 53-60.
3440. Dan, Dorin Ovidiu. Un manipulus la Sebeş (judeţul
Alba) (A manipulus from Sebeş (Alba county). Apulum, 2004,
41, p. 417-418.
3441. Geier, Lucian. Die militärische Besetzung der
Bukowina und das K. K. Infanterieregiment 41 - das
Bukowiner Hausregiment. ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 143-153.
3442. Iosipescu, Sergiu. Ştefan cel Mare şi sistemul defensiv
al Moldovei (Stephen the Great and Moldavia's defensive
system). Document, 2004, 6, nr. 2-3, p. 5-8.
3443. Kovacs, Klára. Releveul din anul 1752 al cetăţii
Gherla (The 1752 scale drawing of Gherla fortress). AŞD,
2005, 1, p. 175-185.
3444. Madgearu, Alexandru. Sistemul de fortificaţii al
Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare (1457-1504)
(Moldavia's fortification network under Stephen the Great
(1457-1504). RIM, 2004, nr. 3, p. 9-16.
3445. Năsturel, Petre Ş. Steagul "de luptă" al lui Ştefan cel
Mare: prapur bisericesc ori poală de icoană? (The "battle flag"
of Stephen the Great: procession banner or icon?). AP, 2005,
1, nr. 1, p. 47-52.
3446. Neagoe, Claudiu. Arnăuţii în oştile Moldovei şi Ţării
Româneşti (secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-
lea) (Mercenaries in the armies of Moldavia and Wallachia
(18
th
century and the beginning of the 19
th
century). Argesis,
2005, 14, p. 425-433.
3447. Otu, Petre. Arta militară a lui Ştefan cel Mare. "La
lucruri de războaie meşter" (Stephen the Great's military art.
"Master of war"). RIM, 2004, nr. 3, p. 1-8.
3448. Panaitescu, P. P. Cercetări asupra organizaţiei armatei
moldovene în evul mediu (Research on the organization of the
Moldavian army in the Middle Age). AP, 2006, 2, nr. 1-2, p.
153-166.
3449. Pinca, Răzvan. Arme medievale pentru lupta la
distanţă din Colecţiile Muzeului din Lugoj (Medieval weapons
for distance battle in the collections of the Lugoj Museum).
Tibiscum, 2005, 12, p. 285-292.
3450. *Plugor, Zsuzsa. Scurt istoric al cercetărilor privind
fortificaţiile din sud-estul Transilvaniei (Short history of the
research on the fortifications in South-Eastern Transylvania).
BCM, 2005, 4, p. 67-72.
3451. Rezachevici, Constantin. Caracterul bătăliei din 1330
între Basarab I şi Carol Robert: ţărani neînarmaţi sau cavaleri
de tip apusean? (Characteristics of the battle in 1330 between
Basarab I and Charles I of Hungary: unarmed peasants or
Western knights?). Argesis, 2004, 13, p. 167-175.
3452. Rezachevici, Constantin. Spada lui Ştefan cel Mare la
Constantinopol? (Stephan the Great's sword at
Constantinople?). RIM, 2004, nr. 3, p. 25-33.
3453. Ţiplic, Marian. Dinastia angevină şi strategia apărării
voievodatului Transilvaniei în secolul al XIV-lea (Angevine
dynasty and the strategy of defending the voivodeship of
Transylvania in the 14
th
century). Corviniana, 2005, 9, p. 179-
183.
3454. Urduzia, Claudia. Piese de armanent şi echipament
militar din colecţia de arheologie a Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu (Weapons and military equipment of the
archaeology collection of "Lucian Blaga" University in Sibiu).
SUCH, 2005, 2, p. 95-98.125
f. STAT, DREPT, INSTITUŢII

3455. *Boldea, Ligia. Aspecte insituţionale în lumea
medievală românească bănăţeană - voievozii secolelor XIV-
XVI (Institutional aspects of Romanian Banat medieval world
- 14
th
-16
th
century voivods). AUEMR. SSU, 2005, nr. 2, p. 267-
274.
3456. Dáné, Veronka. "Az őnagysága széki így deliberála".
Torda vármegye fejedelemségkori bírósági gyakorlata
(Judicial exercise in the county of Turda during the
principality). Kolozsvár, Debrecen, Az EME kiadása, Egyetem
Történelmi Intézete, 2006, 212 p.
3457. Feneşan, Cristina. Termes daco-roumains et
aroumains des Codes de Loi (Qanunname) délivrés au sandjaq
de Timişoara et Lipova. RESEE, 2005, 43, nr. 1-4, p. 97-111.
3458. Hasan, Mihai Florin. Trei surse judiciare privind
infracţionalitatea în Ungaria (secolele XIV-XVI). Infracţiunile
de drept penal oglindite în decretele regilor ungari,
Tripartitum-ul lui Werbőczy şi statutele municipale săseşti
(Three judicial sources regarding the offence in Hungary
(14th-16th century). Criminal law offences reflected in the
decrees of the Hungarian kings, Werbőczy's Tripartitum and
Saxons' city statutes). AŞD, 2005, 1, p. 189-201.
3459. Livadă-Cadeschi, Ligia. Un manuscris juridic de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, "Micul cod criminal" al lui
Alexandru Ipsilanti (A juridical manuscript from the end of the
18
th
century. "The little criminal code" by Alexander Ipsilanti).
AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 109-127.
3460. Pakó, László. Scurte vieţi omeneşti. Pruncucideri din
Cluj la sfârşitul secolului al XVI-lea (Short human lives.
Infanticides in Cluj at the end of the 16th century). AŞD, 2005,
1, p. 2003-212.
3461. *Pecican, Ovidiu. Un model pentru ideea de stat sud
şi est-carpatic: formaţiunea teutonă din Carpaţi (A pattern for
the South and East Carpathian state: the Teuton group from the
Carpathians). Altera, 2005, nr. 11, p. 112-130.
3462. Rizescu, Oana. Construirea statului prin controlul
datoriilor. Chezăşia şi relaţiile contractuale în Ţara
Românească în secolele XV-XVII. Partea II: Sec. XVII
(Building up the state by debt control. Warranties and contract
relations in Wallachia in 15th-17th centuries. Part II. 17th
century). SMIM, 2005, 23, p. 117-144.
3463. Sofronie, Mihai. Guvernatorul Samuel von Brukenthal
şi răscoala din 1784 (Governor Samuel von Brukenthal and the
uprising in 1784). SUCH, 2004, 1, p. 213-219.
3464. Tamasné Szabó, Csilla. Az Erdélyi Fejedelemség
korának jogi nyelve (The legal language during the voievodate
of Transylvania). EM, 2004, 66, nr. 3-4, p. 98-106.
3465. Ţărău, Melania. Statutul juridic al femeii în evul
mediu, oglindit în "Registrul de la Oradea" (The legal status of
woman in the Middle Ages as reflected by the Register from
Oradea). RBI, 2004, 2, nr. 3, p. 5-12.


2. EV MEDIU TIMPURIU (SEC. IX-XIII)

3466. *Agrigoroaei, Vladimir. Vikingi sau ruşi. Noi
cercetări asupra complexului de la Basarabi-Murfatlar
(Vikings or Russians. New researches on the Basarabi-
Murfatlar ensemble). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 25-50.
3467. Antihi, Adriana. Mărturii ale breslei stănarilor aflate
în patrimoniul Muzeului de istorie Sighişoara (Evidence of tin
workers' craft held in the collection of the History Museum in
Sighişoara). RB, 2004, 18, p. 209-215.
3468. *Badea, Ionuţ Silviu. Forme de proprietate reflectate
în necropolele medievale timpurii din Transilvania (Propriety
forms reflected by early medieval necropolis from
Transylvania). BCM, 2004, 3, p. 9-34.
3469. Baltres, Albert; Avram, Emil. Păcuiul lui Soare -
Building Stones and Their Sources. Dacia, 2002-2003, 46-47,
p. 189-206.
3470. Băcueţ-Crişan, Dan. Eine neue frühmittelalterliche
Nekropole in nord-westlichen Teil Rumäniens?
Bergrabungscharakter habende Funde aus Guruslău (Kreis
Sălaj). SUCH, 2005, 2, p. 91-93.
3471. Băcueţ-Crişan, Dan; Ciorba, Marinel. Vase
medievale timpurii (sec. VII-XI) cu semne/mărci de olar
descoperite în judeţul Sălaj (Potter-marked/signed early
medieval pots (7th-11th century) discoverd in Sălaj county).
AMP, 2004, 26, p. 355-366.
3472. *Bejan, Adrian. Economia satului bănăţean la
începutul feudalismului (sec. VIII-XI) (Economy of the Banat
village at the beginning of feudalism (8
th
-9
th
century). AB,
2004-2005, 12-13, p. 265-296.
3473. Bejan, Adrian; Tănase, Daniela; Gáll, Ervin;
Kalcsov, Constantin. Necropola medievală timpurie de la
Dudeştii Vechi - "Movila lui Dragomir" (jud. Timiş) (The
early Midde Age necropolis from Dudeştii Vechi - "The
hillock of Dragomir" (Timiş county). AMCS, 2005, 5, p. 35-
43.
3474. Blazovich, László. Az Andreanum és az erdélyi
szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori
Magyarországon (Andreanum - the letter of privilege of
Transylvanian Saxons living in the system of ethnic autonomy
in medieval Hungary). EM, 2005, 67, nr. 3-4, p. 5-17.
3475. Bodinger, Martin. Les Khazares ont-ils habité le
territoire roumain? SAHIR, 2005, 9, p. 359-365.
3476. Ciocâltan, Virgil. Le Khanat du Bas Danube, gardien
des Détrois à la fin du XIII
e
siècle. HY, 2006, 3, p. 5-16.
3477. Corbu, Emilia. Bordeie, cuptoare şi gropi din aşezarea
medieval-timpurie de la Vlădeni - Popina Blagodeasca (jud.
Ialomiţa) (sec. IX-prima jumătate a sec. XI). Campaniile 2000-
2004 (Huts, domestic furnaces and food pits in early-
mediaeval settlements from Vlădeni - Popina Blagodeasca
(Ialomiţa County) 9
th
-11
th
centuries). AMCS, 2005, 5, p. 5-19.
3478. *Crăciunescu, Gabriel. Descoperiri din feudalismului
timpuriu în judeţul Mehedinţi (Discoveries from early
feudalism in Mehedinţi county). Drobeta, 2004, 14, p. 50-87.
3479. *Crişan, I. Un mormânt din necropola satului
medieval Rădvani (A grave belonging to the necropolis of the
medieval village of Rădvani). Crisia, 2006, 34, p. 77-86.
3480. Crişan, Ioan; Hora, Gina. Piese de podoabă şi de
vestimentaţie din aşezarea medievală Rădvani (jud. Bihor)
(Ornaments and vestimentary pieces from the medieval
settlement of Rădvani (Bihor county). AMCS, 2005, 5, p. 87-
100.
126
3481. Curta, Florin. Transilvania în jurul anului 1000
(Transylvania round year 1000). EN, 2002, 12, p. 267-288.
3482. Dragotă, Aurel. Aspecte de multiculturalitate
spirituală. Rit şi ritual funerar în Transilvania şi Europa
Centrală şi de Est (secolele IX-XI p. Ch.) (Aspects of the
spiritual multiculturality. Funerary rite in Transylvania and in
central and Eastern Europe (9
th
-11
th
centuries AD). Alba-Iulia,
Ed. Altip, 2006, 278 p.
3483. Dragotă, Aurel; Brânda, Dan Sever. Ein
frühmittelalterliches Gräberfeld in Karlsburg/ Alba Iulia. Die
Rettungsgrabungen aus dem Jahre 1999. Forschungen, 2001-
2002, 44-45, p. 131-158.
3484. *Dragotă, Aurel; Niculescu, A. S. ; Breazu, Marius;
Urian, Cosmin; Băbuţ, Izabela; Breazu, A. Tipuri de brăţări
în cimitirele de secol X-XI (Types of bracelets in 9
th
-10
th

century cemeteries). PA, 2003, 2, p. 89-113.
3485. *Dragotă, Aurel; Oţa, Silviu; Rustoiu, Gabriel T.
Tipuri de colane în secolele IX-XI din spaţiul intracarpatic
românesc (Types of 9
th
-11
th
necklaces in Romanian
intracarpathian area). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 309-320.
3486. *Dragotă, Aurel; Rustoiu, Gabriel T. ; Deleanu,
Valentin; Cordoş, Cristina; Crişan, Monica; Urian,
Cosmin M. ; Kudler, Adela. Necropola medievală timpurie
de la Alba Iulia - str. Brânduşei (Ealy medieval necropolis
from Alba Iulia - Brânduşei st.). Apulum, 2005, 42, p. 201-
228; PA, 2004, 4, p. 217-226.
3487. *Dragotă, Aurel; Urian, Cosmin-Marcel; Deleanu,
Valentin; Niţoi, Anca; Băbuţ, Izabela; Cioancă, Costel;
Brânda, Dan Sever. Necropola medival timpurie de la Pîclişa,
mun. Alba Iulia (secolul al XI-lea) (Early medieval necropolis
from Pîclişa, city of Alba Iulia (11
th
century). PA, 2002, 2, p.
58-97.
3488. Elst, Jean-Paul van der. The crusades and the
migration mouvement towards Transylvania. Transilvania,
2004, 33, nr. 5, p. 8-12.
3489. Gáll, Erwin. Burial customs in the 10th-11th centuries
in Transilvania, Crişana and Banat. Dacia, 2004-2005, 48-49,
p. 335-454.
3490. Iambor, Petru. Aşezări fortificate din Transilvania
(secolele IX-XIII) (Fortified settlements in Transylvania (9
th
-
13
th
centuries). Ediţie îngrijită Tudor Sălăgean,:, Cuvânt
înainte Nicolae Edroiu. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2005, 400
p.
3491. Ioniţă, Adrian. Interferenţe politice şi culturale în
spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi Dunărea Inferioară în
secolele XI-XIII (Political and cultural interferences in the
area between the Eastern Carpathians and Lower Danube in
the 11
th
-13
th
c.). SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 257-266.
3492. Ioniţă, Adrian. Spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi
Dunărea inferioară în secolele XI-XIII (The areal between the
Southern Carpathians and Lower Danube in the 11
th
-13
th

centuries). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 228 p.
3493. Mărculeţ, Vasile. Asasinarea Ţarului Asan (The
assassination of Tzar Asan). Historia, 2006, 5, nr. 51, p. 14-16.
3494. Mărculeţ, Vasile. Consideraţii asupra unor aspecte ale
legăturilor Voievodatului ardelean cu Imperiul bizantin
(mijlocul sec. X - începutul sec. XI) (Remarks on some aspects
of the relations between Transylvanian voivodeship and the
Byzantine Empire (mid of the 10
th
century - beginning of the
11
st
century). AMP, 2005, 27, p. 11-22.
3495. Mărculeţ, Vasile. Imperiul Bizantin la Dunărea de Jos
în secolele X-XII. Spaţiul carpato-balcanic în politica vest-
pontică a Imperiului Bizantin (Byzantine empire at the Lower
Danube in the 10
th
-12
th
centuries. Carpathian-Balkan area in
the Western-pontic policy of the Byzantine empire). Târgu-
Mureş, [s. n. ], 2005, 205 p.
3496. Mărculeţ, Vasile. Stăpânirea bizantină la Dunărea de
Jos în secolele X-XII (The Byzantine rule over the Lower
Danube in the 10
th
-12
th
centuries). Mediaş, Ed. Samuel, 2005,
145 p.
3497. Nemeti, Sorin. Un pandantiv bizantin de la Berghin,
jud. Alba (A Byzantine pendant from Berghin, Alba county).
EN, 2002, 12, p. 257-266.
3498. Opriş, Ioan. Cetatea cu un mileniu de istorie:
Capidava (The fortified town with a millenium history:
Capidava). MI, 2005, 39, nr. 9, p. 9-12.
3499. Oţa, Silviu. Domenii ale pecenegilor şi cumanilor în
Banatul istoric (Domains of the Petchenegs and Cumans in the
historical Banat). SIB, 2002-2003, 26-27, p. 219-240.
3500. Oţa, Silviu. The relations between the seattlements
and the Necropolises of the Banat Teritory in the 11
th
- 13
th

Centuries. ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 239-247.
3501. Paraschiv-Talmaţchi, Cristina. Nero methods
concerning the problem of approaching the potters mark
"phenomenon". SAA, 2004-2005, 10-11, p. 133-144.
3502. Pinter, Zeno - Karl; Ţiplic, Ioan - Marian; Dragotă,
Aurel. Das frühmittelalterliche Gräberfeld im Brooser Gebiet
"Böhmerberg" / Dealul Pemilor. Ausgrabungsstelle X 2.
Forschungen, 2001-2002, 44-45, p. 115-129.
3503. Rusu, Adrian Andrei. Castelarea carpatică.
Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi teritoriile învecinate
(sec. XIII-XIV) (The Carpathian Castellation. Castels and
fortifications from Transylvania and its vicinity (13
th
-14
th

centuries). Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2005, 653 p.
3504. *Simina, Nicolae-Marcel. Locuinţa din secolele XI-
XII de la Lancrăm-"Glod" (Dwelling in the 11
th
-12
th
centuries
in Lancrăm-"Glod"). PA, 2002, 2, p. 96-111.
3505. Solomon, Flavius. Politică şi confesiune la început de
ev mediu moldovenesc (Politics and confession at the
beginning of the Middle Age in Moldavia). Iaşi, Ed.
Universităţii "Al. I. Cuza", 2004, 272 p.
3506. Talmaţchi-Praschiv, Cristina. Consideraţii privind
motivul decorativ ceramic din zona carpato-danubiano-pontică
(sec. VIII-XI) (Pottery decoration motif in the Carpatho-
Danubian-Pontic area (8
th
-11
th
c.). AMMR, 2003, 6, p. 203-
214.
3507. *Toma, Cătălin. Câteva aspecte legate de producerea
ceramicii medievale timpurii din Dobrogea în secolele IX-XI
(Early medieval pottery manufacturing in Dobruja in the 9
th
-
11
th
c.). BCM, 2004, 3, p. 35-38.
3508. Ţiplic, Ioan Marian. Contribuţia pecenegilor, secuilor
şi saşilor la constituirea frontierei de sud a Transilvaniei (sec.
XI-XIII) (Contribution of the Seklers, Petchenegs and
Transylvanian Saxons to the establishment of Southern
Transylvanian border (11
th
-13
th
centuries). SUCH, 2004, 1, p.
67-78.
3509. Ţiplic, Ioan Marin; Cociş, Sorin; Voişian, Valentin.
Descoperiri medievale timpurii în Cluj-Napoca, str. V. Deleu
(Early medieval discoveries in Cluj-Napoca, V. Deleu st.). RB,
2004, 18, p. 195-208.
3510. Ţiplic, Ioan Marin; Pinter, Zeno-Karl. Das
frühmittelalterliche Gräberfeld in Broos/Orăştie -
Böhmerberg/Dealul Pemilor, Fundstelle X2/2001-2004 (3.
teil). Forschungen, 2006, 49, p. 17-32.
127
3511. *Urduzia, Claudia. Consideraţii asupra topoarelor de
luptă din perioada migraţiilor sec. IX-XI (Considerations on
the fighting axes from the migration epoch, 9
th
-11
th
c.). BCM,
2003, 2, p. 5-7.
3512. *Urduzia, Claudia. Consideraţii privind arcul şi
săgeata în perioada migraţiilor (secolele IX-XI)
(Considerations on arrows and bows during the migration
epoch - 9
th
-11
th
c.). BCM, 2004, 3, p. 39-44.
3513. Vizauer, Victor V. Aspecte privind alimentaţia în
Transilvania în Evul Mediu timpuriu (secolele VI/VII - IX/X)
(Aspects regarding diet in Transylvania in early Middle Ages
(6/7
th
- 9/10
th
centuries). AŞD, 2006, 2, p. 187-198.
3514. Vochiţu, Andrei. The Byzantine Flotilla on Danube
between VII-X Centuries. RNMY, 2004, 7, p. 30-39.
3515. Zsoldos, Attila. István ifjabb király és Erdély (Adatok
az 1264-1265 évi belháború kezdetének meghatározásához)
(Prince Stephen and Transylvania - some remarks on the
beginnings of the war between Béla IV and Prince Stephen in
1264-1265). EM, 2005, 67, nr. 3-4, p. 18-24.


3. EV MEDIU DEZVOLTAT (Sec. XIV-XVII)

a. SOCIETATE. ECONOMIE

3516. Achim, Viorel. Disputa pentru decimul din terrae
christianorum din cuprinsul episcopiei de Cenad (1468-1469)
(Dispute over the tithe of terrae christianorum belonging to
the bisphopric of Cenad (1468-1469). RI, 2005, 16, nr. 1-2, p.
169-184.
3517. Adam, Sergiu. Ctitoriile lui Ştefan cel Mare (1457-
1504): biserici, mănăstiri, cetăţi, curţi domneşti (The
foundations of Stephen the Great (1457-1504): churches,
monasteries, fortresses, royal courts). Cluj-Napoca, Ed. Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2003, 154 p.
3518. Atanasiu, Mihai-Bogdan. Patrimoniul funciar al
marelui vistiernic Iordache Cantacuzino (Land patrimony of
the great treasurer Iordache Cantacuzino). SMIM, 2006, 24, p.
121-130.
3519. Avram, Carmen-Lavinia. Statutul social-juridic al
nobilimii din Banat (secolele XIV-XVII) (Social an Juridical
Statute of Banat Aristocracy). Cumidava, 2004, 27, p. 57-73.
3520. Balogh, Judit. A székely nemesség kialakulásának
folyamata (The birth of the Szeklers' nobility). Kolozsvár, Az
EME kiadása, 2005, 256 p.
3521. Barbu, Violeta. Pagini din istoria căsătoriei în Ţările
Române. Căsătoria ca sacrament (secolul al XVII-lea) (Pages
from the history of marriage in Wallachia. Marriage as a
sacrament (17
th
century). SMIM, 2005, 23, p. 101-115.
3522. Batariuc, Victoria Paraschiva. Cahle polono-
lituaniene descoperite la Suceava (Polish-Lithuanian terra-
cotta chimney piesec discovered in Suceava). AMCS, 2005, 5,
p. 159-170.
3523. Batariuc, Victoria-Paraschiva. Locuinţe medievale la
Suceava (Mediaeval residences in Suceava). Cumidava, 2005,
28, p. 23-34.
3524. Bejenaru, Luminiţa; Stanc, Simina.
Archaeozoological data concerning the hunting of the deers
species in Mediaeval Moldavia. SAA, 2004-2005, 10-11, p.
191-200.
3525. Berindei, Dan. Ştefan cel Mare în conştiinţa românilor
(Stephen the Great in the conscience of the Romanians).
MSŞIA, 2004-2005, 29-30, p. 27-34.
3526. *Boldea, Ligia. Noi consideraţii asupra elitelor sociale
româneşti bănăţene: stăpânii de pe valea Bistrei (sec. XV-
XVI) (New considerations on Romanian Banat social elites:
goodmen of the Bistra valley (15
th
-16
th
centuries). AB, 2004-
2005, 12-13, p. 325-342.
3527. Boldea, Ligia. Noi date asupra elitelor româneşti
bănăţene: familia Lazăr de Almăj (sec. XV-XVI) (New data
regarding Romanian elites from Banat: Lazăr de Almăj family
(15
th
-16
th
centuries). Banatica, 2005, 17, p. 307-322.
3528. *Boldea, Ligia. Un caz aparte în elita socială a
Banatului medieval: familia nobililor de Cerna (secolul al XV-
lea) (A special case in the social elite of medieval Banat: the
family of the Cerna nobles (15th century). AB, 2002-2003, 10-
11, nr. 2, p. 317-334.
3529. Borbála, Benda. Obiceiuri alimentare pe domeniile
aristocratice şi evoluţia lor în secolul al XVII-lea (Food habits
on the aristocracy domains and their evolution in the 17
th

century). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 31-54.
3530. *** Ctitorii sub semnul Crucii: Ştefan cel Mare şi
Sfânt: 1504-2004. Album (Foundations in the name of the
Holy Cross: Stephen the Great: 1504-2004. Album).
Coordonator Ioan Roşca. Bucureşti, Ed. Rompres, 2004, 127
p.
3531. Cocuz, Ioan. Moldova Măriei-Sale, Ştefan cel Mare şi
Sfânt. Album (Moldavia of His Highness, Stephen the Great
and Saint. Album). Prefaţă de Ştefan S. Gorovei. Gura
Humorului, Ed. Terra Design, 2004, 100 p.
3532. *Comănescu, Mirela. Zestre, căsnicie, moşteniri în
secolul XVII (Dowry, mariage, inheritance in the 17
th
c.). MI,
2006, 40, nr. 10, p. 66-68.
3533. *** Comemorarea lui Ştefan cel Mare la 500 de ani de
la moarte (In the memory of Stephen the Great, 500 years
since his death). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2004, 183
p.
3534. Costea, Ionuţ. Identities of the social environment.
The Transylvanian nobility in the 17
th
century. Colloquia,
2003-2004, 10-11, nr. 1-2, p. 190-217.
3535. Costea, Ionuţ. Nobilimea transilvăneană din epoca
principatului. Probleme istoriografice (Transylvanian nobility
during principality. Historiographical questions). RB, 2004,
18, p. 217-226.
3536. Costea, Ionuţ. Solam virtutem et nomen bonum:
nobilitate, etnie, regionalism în Transilvania princiară: (sec.
XVII) (Nobility, ethnic, regionalism in princely Transylvania).
Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2005, 310 p.
3537. Csorba, Szilard. Jocurile copilăriei şi adolescenţei la
nobilimea din Transilvania în secolul al XVII-lea (Childhood
and adolescence games among 17th century Transylvanian
nobility). RB, 2003, 17, p. 151-158.
3538. Denize, Eugen. Semnificaţia haraciului în relaţiile
moldo-otomane din vremea lui Ştefan cel Mare. Câteva
consideraţii (The significance of tribute within Moldavian-
128
Ottman relations under Stephen the Great. Some remarks).
SMIM, 2005, 23, p. 227-240.
3539. Dornescu, Maria; Dornescu, Victor. Soarele
Moldovei, 1504-2004 (The Sun of Moldavia, 1504-2004). Iaşi,
Ed. Optima, 2004, 192 p.
3540. *** Duhul Măriei Sale, Ştefan, la Neamţ (The spirit of
his Highness Stephen, at Neamţ). Ediţie de Mihaela Cojocaru,
Constantin Dram. Iaşi, Universitas XXI, 2004, 232 p.
3541. *Dumitran, Ana. Elita culturală românească
transilvăneană de la sfârşitul secolului XVII şi imperativele
modernităţii (Transylvanian Romanian cultural elite at the end
of the 17
th
century and the requirements of modernity).
Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 151-158.
3542. Dumitran, Ana. Preoţi români ortodocşi din
Transilvania înnobilaţi în secolul al XVII-lea (Romanian
Orthodox priests from Transylvania ennobled in the 17
th
c.).
CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 192-203.
3543. Gorovei, Ştefan S. Feudele ardelene ale lui Ştefan cel
Mare. Observaţii pe marginea izvoarelor (The Transylvanian
lands of Stephen the Great. Details about the sources). AP,
2005, 1, nr. 1, p. 123-132.
3544. Haimovici, Sergiu. Caracteristicile unui lot de faună
provenit din cetatea Făget, aparţinând sfârşitului secolului al
XVII-lea. AMCS, 2005, 5, p. 199-204.
3545. Hegyi, Géza. Bálványosvár és a nagypolitika (1456-
1463). A Várdai és a losonczi Dezsőfi család küzdelme a
bálványosi uradalomért (Castle Bálványos (Unguraş) and high
politics. The struggle of families Dezsőfi de Losoncz and
Vardai de Kisvárda for the domain and castle). EM, 2005, 67,
nr. 3-4, p. 105-130.
3546. Iftimi, Sorin. Apanaje şi surse de venit ale doamnelor
din Moldova şi Ţara Românească (Advantages and revenue
sources of the ladies in Moldavia and Wallachia). AIIX, 2005,
42, p. 1-15.
3547. Iftimi, Sorin. Copiii din flori ai lui Ştefan cel Mare
(The illegitimate children of Stephen the Great). MI, 2006, 40,
nr. 1, p. 5-9.
3548. *Iganat, D. ; Marta, D. Cuptoare medievale
descoperite la Oradea (Medieval Age Owers from Oradea).
Crisia, 2006, 34, p. 87-102.
3549. *** Jumătate de mileniu întru învecinicirea lui Ştefan
cel Mare: obol memorial din vechiul ocol al Câmpulungului
Moldovenesc (Half of a millenium since the death of Stephen
the Great: contributions to his memory from the ancite site of
Câmpulung Moldovenesc). Culegere îngrijită de Ion Filipciuc.
Câmpulung, Ed. Bucovina, 2004, 255 p.
3550. Kovács Kiss, Győngy. Kemény János ravatalei.
Adalékok a halál- és ravatalmotivumhoz, valamint a
boncszinháze kelléktárhoz (Data about the death and funerals
of Kemeny Janos). Korunk, 2006, nr. 6, p. 86-91.
3551. Kovács, W. András. Szécsényi Tamás erdély vajda
familiárisairól (On the Familiari of the TransylvanianVoievod
Tamás Szécsényi). EM, 2005, 67, nr. 3-4, p. 78-85.
3552. Lazăr, Mihai. Aspecte ale fiscalităţii din Ţara
Moldovei în epoca ştefaniană (Aspects of the taxation policy
in the country of Moldavia in the time of Stephen the Great).
CCS, 2004, 10, p. 63-68.
3553. Lefter, Lucian-Valeriu. Boieri şi "domenii" în ţinutul
Vaslui înainte şi în vremea lui Ştefan cel Mare (Boyars and
"estates" in Vaslui before and during the reign of Stephen the
Great). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 61-68.
3554. Luca, Cristian. Politica mercantilistă a principilor
transilvăneni din secolul XVII (The mercantile policy of the
Transylvanian princes in the 17
th
century). SM, 2004, 1, p.
201-228.
3555. Lukács, Antal. Documente inedite despre boierii din
Dridif (Ţara Făgăraşului) (Original documents about the
boyars from Dridif The Făgăraş Land). AIR, 2004, 1, nr. 2, p.
31-34.
3556. Matei, Mircea D. Studii de istorie orăşenească
medievală (Moldova, sec. XIV-XVI). Ediţia II revăzută şi
completată (Studies of medieval urban history (Moldavia,
14
th
16
th
century). 2
nd
revised and added edition). Târgovişte,
Ed. Cetatea de Scaun, 2004, 156 p.
3557. Nagy, Márta. Egy főúr rangra emelkedett nemes élete:
Hídvégi Mikó Ferenc (1585-1635) (The life of a noble who
rised to eminence: Ferenc Mikó Hídvégi (1585-1635). Cs. Sz.
M., 2005, nr. 2, p. 83-120.
3558. Oprea, Radu. O călugăriţă din neamul Craioveştilor şi
ctitoriile sale muscelene (A nun from the Craioveşti family
line and her Muscel churches). Argesis, 2005, 14, p. 355-361.
3559. Pakucs Willcocks, Mária. Making a profit in Sibiu in
the sixteenth century Oriental goods, commercial capitals and
betrayed friendships. HY, 2006, 3, p. 99-110.
3560. *Pap, Francisc. Negustori literaţi ("Deák") la Cluj
(1599-1637) (Marchants, men of letters ("Deák") in Cluj
(1599-1637). AIICN, 2006, 45, p. 9-22.
3561. Papacostea, Şerban. Comerţ şi oraşe în politica lui
Ştefan cel Mare (Trade and cities in the policy of Stephen the
Great). HU, 2004, 12, nr. 1-2, p. 3-8.
3562. Pădurariu, Neculai. The "Bolozan". A (Still) mystery
Ship on the Mediaeval Danube. RNMY, 2004, 7, p. 47-49.
3563. Pintescu, Florin. Românii din Transilvania la sfârşitul
secolului XVI şi începutul secolului XVII (The Romanians
from Transylvania at the end of the 16
th
century and the
beginning of the 17
th
century). Suceava, Ed. Universităţii,
2004, 275 p.
3564. *Popa, Ciprian. Domeniile Râu de Mori şi Densuş.
Scurt istoric (The estates Râu de Mori and Densuş. Short
history). BCM, 2003, 2, p. 37-39.
3565. *Popa-Gorjanu, Cosmin. Practica scrisului în mediul
familiilor nobiliare. Registrul de socoteli al magistrului
Nicolae (mai-iunie 1372) (The practice of writing in noble
family environment. Accounting book of magister Nicolae
(May-June 1372). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 63-70.
3566. *Roman, Cosmin T. Câteva aspecte legate de
producătorii de armament sibieni în secolele XIV-XVI (Some
aspects from the activity of the arms manufacturers from Sibiu
in the 14
th
-16
th
c.). BCM, 2003, 2, p. 41-47.
3567. Roman, Toma Cosmin. Morile oraşului Sibiu (1528-
1545) (Mills of the town of Sibiu (1528-1545). SUCH, 2005,
2, p. 155-169.
3568. Rüsz-Fogarasi, Enikő. Nivele de alimentaţie în Clujul
din epoca Principatului (Food standards in Cluj during the
Principality). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 55-66.
3569. Salan, Györfi. Pinteni cu rotiţă din Muzeul Naţional
de Istorie al Transilvaniei (secolul al XIII-lea-începutul
secolului al XV-lea) (The rowel sours from the National
History Museum of Transylvania (13
th
century-the first halt of
the 15
th
century). AMCS, 2005, 5, p. 101-112.
3570. Simon, Alexandru. Ştefan cel Mare şi Matei Corvinul.
O coexistenţă medievală (Stephen the Great and Matei Corvin,
a mediaeval co-existence). Cluj-Napoca, Ed. Presa
Universitară Clujeană, 2005, 672 p.
129
3571. *** Sinoadele din Moldova în secolul al XVII-lea
(Synods in Moldavia in the 17th century). Editor Wilhelm
Daniel. Iaşi, 2003.
3572. Smaranda, Aurică. Despre circulaţia monetară în
Câmpulung Muscel şi zonele înconjurătoare în sec. XVI
(About monetary circulation in Câmpulung Muscel and the
sorrounding areas in the 16
th
century). Tibiscum, 2005, 12, p.
313-318.
3573. *Solcan, Sarolta. Situaţia locuitorilor Ţării
Făgăraşului în ultimii ani ai secolului al XVII-lea (The
situation of the inhabitants of the Făgăraş county in the last
years of the 17
th
century). ActaT., 2004, 1, p. 43-74.
3574. *Stănică, Aurel. Ceramica Maiolică descoperită la
Aegyssus - Tulcea (Majolitic pottery descovered at Aegyssus -
Tulcea). Peuce, 2004, 2, p. 191-198.
3575. *Stănică, Aurel. Tulcea. Un centru economic la
Dunărea de Jos în secolul al XVI-lea (Tulcea. An economic
centre at the Lower Danube in the 16
th
c.). Peuce, 2004, 2, p.
199-206.
3576. *** Ştefan cel Mare, soarele Moldovei, la Târgu
Frumos, Cotnari, Hârlău, 1504-2004 (Stephen the Great, the
sun of Moldavia, at Târgu Frumos, Cotnari, Hârlău, 1504-
2004). Coordonatori Aurica Axinte, Maria Timofte, Dobriţa
Vlădeanu. Iaşi, Ed. Samia, 2005, 212 p.
3577. *** Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004: biserica, o
lecţie de istorie (Stephen the Great and Holy, 1504-2004: the
church, a history lesson). Suceava, Ed. Muşatinii, 2004, 266 p.
3578. *Ştefănescu, Aristide. Note privind locuirea din
secolele XIV-XV pe raza oraşului Buftea (Notes regarding
habitation in the 14
th
-15
th
centuries around Buftea). CAB,
2003, 6, p. 281-285.
3579. Ştefănescu, Ştefan. Aspecte ale istoriei rurale a Ţării
Româneşti în secolele XIV - XVI. Clasa rurală de ţărani
dependenţi (Aspects from the rural history of Wallachia in the
14
th
- 16
th
century. The rural class of serf peasants). MSŞIA,
2003, nr. 28, p. 47-96.
3580. Ştefănescu, Ştefan. Aspecte ale istoriei rurale a Ţării
Româneşti în secolele XIV-XVI. Proprietate funciară şi putere
(Aspects from the rural history of Wallachia, in the 14
th-
16
th

century. Land property and power). MSŞIA, 2002, nr. 27, p.
49-99.
3581. Ştefănescu, Ştefan. Economie şi societate.
Transformări socio-economice în Ţara Românească în a doua
jumătate a secolului al XVI-lea (Economy and society. Socio-
economic changes in Wallachia in the 2
nd
half of the 16
th

century). MSŞIA, 2004-2005, 29-30, p. 35-67.
3582. Ştefănescu, Ştefan. Românii "Latinii Orientului".
Conştiinţa europeană în secolele XV-XVI (The Romanians,
"the Latins of the East". The European conscience in the 15
th-
16
th
centuries). AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 171-177.
3583. Theodoru, Radu. Vlaşca. Boieri şi slujitori (Vlaşca.
Boyars and serfs). CMV, 2004, nr. 10, p. 1, 4-5.
3584. Tiţa, Claudia. De la diversa cibaria la hrana raiului.
Ospeţe voievodale şi coduri alimentare în Ungrovlahia
secolului al XVI-lea (From diversa cibaria to the food of
heaven. Voivodes feasts and food codes in Hungarian
Wallachia in the 16
th
century). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 13-
22.
3585. Tofan, Constantin. Evoluţia perioadelor de foamete
(Evolution of famine periods). Carpica, 2005, 34, p. 201-224.
3586. *Tomegea, George. Despre cneazul Stanislau din
Maramureş (About prince Stanislau of Maramureş). BCM,
2003, 2, p. 33-35.
3587. Tűdős, Kinga. Testamente transilvănene (1540-1600)
(Transylvanian wills (1540-1600). RI, 2005, 16, nr. 3-4, p.
163-166.
3588. Tűdős, Kinga S. Testamentul lui Bekes Gáspár.
Grodno, 1 noiembrie 1579 (Bekes Gáspár's will. Grodno,
November1, 1579). SMIM, 2006, 24, p. 181-188.
3589. Tűdös, Kinga. Recomandarea testamentară a părinţilor
cu privire la şcolarizarea orfanilor (Parents' testamentary
prescription regarding orphans' education). RI, 2006, 17, nr. 5-
6, p. 131-136.
3590. Ţigău, Dragoş-Lucian. Familia nobililor Peica de
Caransebeş în secolele XVI-XVII (Peica of Caransebeş noble
families in 16
th
-17
th
centuries). Banatica, 2005, 17, p. 323-353.
3591. Vâtcu, Mihai. Din vremurile lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt (From the times of Stephen the Great and the Saint).
Suceava, Ed. Lidana, 2004, 85 p.


b. POLITICĂ ŞI INTERNĂ

3592. Adamovici, Constantin. Grigore Ureche, întâiul
biograf al domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt (Grigore
Ureche, the first biographer of the voivode Stephen the Great
and Saint). C. Rom., 2004, 4, nr. 10, p. 9, 12; nr. 11, p. 6, nr.
12, p. 17.
3593. Andea, Susana; Costea, Ionuţ; Dörner, Anton;
Felezeu, Călin; Ghitta, Ovidiu; Kovács, András; Magyari,
András; Pop, Ioan-Aurel; Radosav, Doru; Rüsz Fogarasi,
Enikő; Szegedi, Edit. Istoria Transilvaniei. Vol. II (de la 1541
până la 1711) (History of Transylvania. Vol. II (since 1541
until 1711). Coordonatori: Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler,
András Magyari. Cluj-Napoca, Ed. Institutul Cultural Român,
Centrul de Studii Transilvane, 2005, 448 p.
3594. Andreescu, Mihail M. Despre sanctificarea lui Ştefan
cel Mare din timpul domniei (About sanctifying of Stephen the
Great during his rule). AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 17-35.
3595. Andreescu, Ştefan. Din relaţiile Ţărilor Române cu
Epirul: ctitoriile bucureştene ale lui Ghiorma din Pogoniani
(From the relationships of the Romanian Principalities with
Epirus: Ghiorma of Pogoniani's churches in Bucharest).
SMIM, 2006, 24, p. 101-109.
3596. Baltag, Gheorghe. Vlad Dracul la Sighişoara (Vlad
Dracula in Sighişoara). MI, 2006, 40, nr. 2, p. 13-16.
3597. Barbu, Violeta. "Furtişagul" din visteria ţării: de la
justiţia sumară la proces (Ţara Românească, secolul al XVII-
lea) (Theft from the country's treasury: from sketchy legal
proceedings to the court trial (Wallachia, 17
th
century). RI,
2005, 16, nr. 1-2, p. 143-152.
3598. Barbu, Violeta. L'écho du concile de Lyon (1274)
dans les pays roumains à l'époque de la Contre-réforme. Trans
R, 2006, 15, nr. 2, p. 15-28.
3599. *Boldea, Ligia. Asupra avatarurilor unei cetăţi
medievale: Jdioara anilor 1548-1658 (On the changes of a
medieval fortress: Jdioara of the period 1548-1658). AB, 2006,
14-15, nr. 2, p. 43-66.
3600. Borcea, Liviu. Doi boieri români, Radu Mihalcea
130
Cândescu şi Miron Costin la Oradea (1658-1663) (two
Romanian boyars Radu Mihalcea Cândescu and Miron Costin,
in Oradea (1658-1663). ÎP, 2005, 21, p. 636-641.
3601. Bulboacă, Sorin. Acaţiu Barcsai de Bârcea Mare,
ultimul ban al Lugojului şi Caransebeşului (26 decembrie
1644-14 septembrie 1658) (Acaţiu Barcsai of Bârcea Mare, the
last governor of Lugoj and Caransebeş (26
th
December 1644-
14
th
of September 1658). SIAr, 2005, 1, p. 59-61.
3602. Bulboacă, Sorin. Studiu comparativ: bănia Lugojului
şi Caransebeşului şi bănia Craiovei în sec. XVI-XVII (A
comparative study: the banate of Lugoj and Caransebeş and
the banate of Craiova in the 16th-17th century). SUVG, 2004,
14, p. 106-109.
3603. Constantin, Dumitru. Dracula, misterele naşterii,
copilăriei şi adolescenţei (Dracula, the mysteries of birth,
childhood and adolescence). Bucureşti, Ed. Medron, 2005, 318
p.
3604. Constantinescu, Nicolae. Fiction chronologique -
destin historiographique: Rovine, le "17 mai 1395". Argesis,
2004, 13, p. 177-194; 2005, 14, p. 301-314.
3605. Crăciun, Victor. Eminescu, Ştefan Vodă şi Putna,
1504-2004 (Eminescu, Ştephen the Great and Putna).
Bucureşti, Ed. Semne, 2004, 204 p.
3606. Csetriné Lingvay, Klára. Bocskai István (1557-
1606). Művelődés, 2006, 59, nr. 1, p. 28-30.
3607. *Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
Défenseur de la chrétienté et fondateur de sanctuaires. EBPB,
2006, 5, p. 13-18.
3608. Demciuc, Vasile. Ştefan cel Mare - "Un vero atleta
della fede Cristiana" (Stephen the Great - "Un vero atleta della
fede Cristiana"). CCS, 2004, 10, p. 37-61.
3609. Deneş, Nicolae. Ştefan cel Mare, repere turistice
(Stephen the Great, touristic framework). Transilvania, 2004,
33, nr. 11, p. 32-35.
3610. Etényi, G. Nóra. A Bocskai szabadságharc európai
propagandája (The European propaganda of the liberation war
led by Bocskai). RSz, 2005, 98, nr. 3, p. 318-327.
3611. Filip, Vasile. Ştefan Vodă al Moldovei (Stephen the
Great, voïvode of Moldavia). Iaşi, Ed. PIM, 2004, 203 p.
3612. Georgiţă, Mihai. Românii în contextul curentelor
reformei din secolul al XVI-lea (consideraţii şi aprecieri).
Moldova în timpul primei domnii a lui Alexandru Lăpuşneanu
(The Romanians within the reforms in the 16
th
century
(considerations). Moldavia during the first reign of Alexandru
Lăpuşneanu). RBI, 2004, 2, nr. 2, p. 22-30.
3613. Gorovei, Ştefan S. "Maria Asanina Paleologhina,
doamna Moldovlahiei" ("Maria Asanina Paleologhina, the
princess of Moldovlahia"). SMIM, 2006, 24, p. 55-80.
3614. Gorovei, Ştefan S. Titlurile lui Ştefan cel Mare.
Tradiţie diplomatică şi vocabular politic (Stephen tha Great's
titles. Diplomatic tradition and political vocabulary). SMIM,
2005, 23, p. 41-78.
3615. Gorovei, Ştefan S. ; Székely, Maria Magdalena.
Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare (A
history of Stephen the Great). Suceava, Ed. Muşatinii, 2005,
630 p.
3616. Gross, Lidia. Confreria rozariului Bistriţa (Rosary
brotherhood in Bistriţa). AMP, 2005, 27, p. 39-44.
3617. Halic, Bogdan Alexandru. Pace şi război în Ţara
Românească în secolele XIV-XVI (Peace and war in
Wallachia in the 14th-16th century). Prefaţă de Ştefan
Ştefănescu. Bucureşti, Comunicare. ro, 2003, 398 p.
3618. Haţegan, Ioan. Pavel Chinezu. MI, 2005, 39, nr. 8, p.
9-12.
3619. Haţegan, Ioan. Voicu de Hunedoara şi Banatul (Voicu
of Hunedoara and Banat). MI, 2005, 39, nr. 11, p. 86-87.
3620. Hentz, Ina; Focşa, Daniel. România. Umbre
încoronate: Vlad Ţepeş (Crowned shadows). Bucureşti, Ad
Libri, 2004, 321 p.
3621. Iftimi, Sorin. Papură Vodă. MI, 2005, 39, nr. 5, p. 44-
48.
3622. Iftimi, Sorin. Ştefan Lăcustă Vodă (Prince Ştefan
Lăcustă). MI, 2005, 39, nr. 9, p. 13-17.
3623. Ionaşcu, Iuvenalie. Neagoe Basarab: Principe isihast
(Neagoe Basarab: a religious prince). Apare cu binecuvântarea
Prea Sfinţitului Părinte Episcop al Argeşului şi Muscelului
Calinic. Curtea de Argeş, Ed. Dacpress, 2005, 55 p.
3624. Luca, Cristian. Un protagonist al vieţii politice şi
economice din Ţările Române în primele decenii ale secolului
al XVII-lea: Constantin Battista Vevelli (A protagonist of the
political and economic life in Moldavia and Wallachia in the
first decades of the 17th century: Constantin Battista Vevelli).
Argesis, 2004, 13, p. 195-202.
3625. Maleon, Bogdan-Petru. O schimbare de domn la
mijlocul secolului XVI şi rolul elitei clericale moldoveneşti (A
change of rule in the middle of the 16th century and the role of
the Moldavian élite). AIIX, 2005, 42, p. 57-69.
3626. Mazilu, Dan Horia. Şerban Cantacuzino. Adversarul
puternic, criminalul de pe tron (The powerful enemy, the
criminal on the throne). MI, 2004, 38, nr. 11, p. 33-37.
3627. Mălinaş, Constantin. Ştefan cel Mare în mijlocul
Transilvaniei (Stephen the Great in the centre of
Transylvania). FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 18-19.
3628. Mănicuţă, Cornelia. Ştefan cel Mare - evocare
istorică şi mit romantic (Stephen the Great - historical
evocation and romantic myth). CCS, 2004, 10, p. 79-91.
3629. Meleon, Bogdan-Petru. Mănăstirea Probota - între
ierarhia ecleziastică şi domnie. Semnificaţiile unor privilegii
din secolele XV-XVI (The Probota monastery - between
ecclesiastic hierarchy and reign. Significance of some 15
th
-16
th

century privileges). SMIM, 2006, 24, p. 131-150.
3630. *** Mihai Viteazul şi Transilvania. Culegere de studii
(Michael the Brave and Transylvania. Collection of studies).
Coordonator: Camil Mureşanu, Senior editor Iona Silviu
Nistor. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005, 299 p.
3631. Minculete, Gheorghe. Ştefan cel Mare şi Sfânt -
domnitor militar-creştin al neamului românesc (Stephen the
Great and the Holy - a military Christian domnitor of
Romanians). BUNA, 2004, nr. 1, p. 369-377.
3632. Mitrea, Ioan. De la demitizarea lui Ştefan cel Mare la
intoxicarea cititorului (From the demolition of the myth of
Stphen the Great to the intoxication of the reader). Zargidava,
2005, 4, p. 51-58.
3633. *** Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească.
Vol. 1. Casa noastră movilească. Vol. II Ieremia Movilă
Domnul. Familia. Epoca (Movileşti. Romanian history and
spirituality. Vol. 1 Our home Movilă. Vol. 2. Ieremia Movilă
the Prince. The Family. The epoch). Suceava, Ed. Muşatinii,
2006, 330, 370 p.
3634. Munteanu-Beşliu, Petru. Sisteme defensive, margine
sau hotar pe Nistru şi Carpaţi, în a doua jumătate a secolului al
XV-lea (Defensive systems, borders or hallmarks on the Nistru
and on the Carpathians in the second half of the 15
th
century).
Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 24-28.
131
3635. Mureşanu, Camil. O schiţă istorică a lui George Bariţ
despre un episod din timpul domniei lui Ştefan cel Mare (A
historical sketch of George Bariţ about one episode during the
ruling time of Stephen the Great). AIICN, 2004, 43, p. 29-33.
3636. Năsturel, Petre Ş. L'effet boomerang d'un outrage
princier. Vladislav III de Valachie et le grand ban Pârvu de
Craiova (1523). RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 89-94.
3637. Neagoe, Claudiu. Prima încercare de transformare în
paşalâc a Ţării Româneşti: episodul Mehmet Bey (1522) (The
first attempt of converting Wallachia into a pashalic: the
Mehmet Bey episode (1522). Danubius, 2004, 22, p. 25-32.
3638. Nistor, Nicolae. Ştefan cel Mare şi Transilvania
(Stephen the Great and Transylvania). Transilvania, 2004, 33,
nr. 11, p. 9-10.
3639. Nogrády, Árpád. A lázadás ára (Price of the
rebellion). EM, 2005, 67, nr. 3-4, p. 131-137.
3640. Oltean, Vasile. Noi mărturii despre Ştefan cel Mare şi
Sfânt în Şecheii Braşovului (New testimonies about Stephen
the Great and Saint in Şcheii Braşovului). RT, 2004, 14, nr. 3,
p. 42-48.
3641. *Olteanu, Mihaela. Misterul mormântului lui Vlad
Ţepeş (The mystery sorrounding Vlad Ţepeş's grave). OXXI,
2006, 1, nr. 2, p. 64-65.
3642. Panait, Marin. Vlaşca şi Radu Şerban (Vlaşca and
Radu Şerban). CMV, 2004, nr. 9, p. 10-11.
3643. Panait, Panait I. Un voievod în vâltoarea vremurilor.
Radu cel Frumos (A prince in troubled times. Radu cel
Frumos). MI, 2005, 39, nr. 1, p. 45-48.
3644. Pap, Francisc. Registrele tricesimale clujene despre
arme, echipament militar şi muniţie în comerţul clujean (1599-
1637) (The "Tricesime" Registers about Weapons, Military
Equipement and Munition in the Commerce from Cluj, 1599-
1637). AIICN, 2004, 43, p. 69-83.
3645. Pintescu, Florian. Ştefan cel Mare - marele oştean.
Repere în istoriografia polonă (Stephen the Great - the great
soldier. References in Polish historiography). ASUIist., 2004,
50, p. 69-84.
3646. Pippidi, Andrei. Criza politică din Moldova anilor
1547-1564. O mărturie neaşteptată (The political crisis in
Moldavia between 1547-1564. A surprising testimony). RI,
2005, 16, nr. 1-2, p. 152-168.
3647. Pippidi, Andrei. Lucruri noi despre Ştefan cel Mare
(New information about Stephen the Great). AP, 2005, 1, nr. 1,
p. 79-91.
3648. *Popescu, Dan. Pavel Chinezul - Comite de Timiş
(Pavel Chinezul - praefect of Timiş). SAI, 2005, 70, p. 218-
224.
3649. *Popescu, Emilian. L'image chrétienne-orthodoxe
d'Étienne le Grand. EBPB, 2006, 5, p. 19-36.
3650. Porţeanu, Alexandru. Ştefan cel Mare în conştiinţa
românilor din Transilvania (Stephen the Great in the
consciousness of the Romanians from Transylvania). AMP,
2005, 27, p. 29-34.
3651. Prună-Stancu, Maria; Dumitru, Marian; Dincă,
Dana-Roxana; Prună-Stancu, Cristina. Ştefan cel Mare
adevăr şi legendă (Stephen the Great, truth and legend).
Craiova, Ed. Didactica Nova, 2004, 135 p.
3652. Rezachevici, Constantin. Dracea armaşul din
Măneşti, soţul mamei lui Mihnea cel Rău, fiul nelegitim al lui
Vlad Ţepeş, şi moştenirea lăsată de el Mihneştilor (Dracea, the
beneficiary from Măneşti, Mihnea cel Rău's mother's husband,
illegitimate son of Vlad Ţepeş, and his legacy for the
Mihneas). Argesis, 2005, 14, p. 315-332.
3653. Rezachevici, Constantin; Năsturel, Petre Ş. Un
patrafir de la mănăstirea Ivirilor şi neamul doamnei lui Radu
Mihnea (A stole from the Ivir monastery and the family of
Radu Mihnea's lady). SMIM, 2006, 24, p. 111-120.
3654. *Rizea, Ion. Les boyards Craioveşti, protecteurs du
monachisme athonite post-byzantin. EBPB, 2006, 5, p. 423-
458.
3655. Rizescu, Oana. Formes d'action et procédure selon la
loi du pays. Le răvaş et la nomination des "Boyards jureurs"
par le prince roumain au XVII
e
siècle. HY, 2006, 3, p. 195-
214.
3656. Roca, George. Ştefan cel Mare - Vocaţia de
constructor (Stephen the Great - a builder's vocation). FR,
2004, 6, nr. 3-4, p. 12-15.
3657. Rusu, Adrian Andrei. Ştefan cel Mare şi
Transilvania. Un inventar critic, date nevalorificate şi
interpretări noi (Stephen the Great and Transylvania. A critical
list, unused data and new interpretations). AP, 2005, 1, nr. 2, p.
91-122.
3658. Rusu, Gabriel. Principele descăpăţânat: Andrei
Báthory (The beheaded prince: Andrei Báthory). MI, 2004, 38,
nr. 10, p. 14-18.
3659. Rusu, Gabriel Virgil. Comorile cetăţii Gherla (The
treasures of the city of Gherla). MI, 2006, 40, nr. 3, p. 37-41.
3660. Rusu, Gabriel-Virgil. Conscripţia nobiliară de la Cluj
împotriva lui Sigismund Báthory (1594) (Nobiliary
conscription from Cluj against Sigismund Báthory (1594).
AŞD, 2005, 1, p. 213-224.
3661. Simon, Alexandru. "Fata de la nemţi". Bogdan III,
Maximilian I şi o căsătorie din 1513 ("The german girl".
Bogdan III, Maximilian I and a marriage from 1513). AŞD,
2006, 2, p. 103-118.
3662. *Spătărelu, Mihail. The relationships of Stephen the
Great with the Pontic region. EBPB, 2006, 5, p. 37-47.
3663. Székely, Maria Magdalena. "Aceşti pani au murit în
război cu turcii" ("These Polish pans (lords) died in the war
with the Turks). AP, 2006, 2, nr. 1-2, p. 127-136.
3664. Székely, Maria Magdalena. Gesturile puterii la
Ştefan cel Mare (The signs of power at Stephen the Great).
AP, 2005, 1, nr. 1, p. 151-159.
3665. Székely, Maria Magdalena; Gorovei, Ştefan S.
Călugărirea lui Ştefan cel Mare. De la temeiurile ipotezei la
realitatea istorică (The monastic life of Stephen the Great.
From hypothesis to historical reality). AP, 2005, 1, p. 93-99.
3666. Székely, Maria Magdalena; Gorovei, Ştefan Sorin.
Maria Asanina Paleologhina. O prinţesă bizantină pe tronul
Moldovei. (Maria Asanina Paleologhina. A Byzantine princess
on the throne of Moldavia). Suceava, Ed. Muşatinii, 2006, 290
p.
3667. Şerban, Constantin. Unde şi când au hotărât
imperialii pieirea lui Mihai Viteazul (Where and when the
imperials decided the assassination of Michael the Brave).
AMP, 2005, 27, p. 23-28.
3668. Şimanschi, Leon. Ştefaniada sau Cronica celui Mare
şi Sfânt în 47 de episoade (Ştefaniada or the chronicle of The
Great and The Holy in 47 episodes). Botoşani, Ed. Axa, 2004,
288 p.
3669. *** Ştefan cel Mare şi Sfânt, 500, evocări băcăuane
(Stephen the Great and Saint, 500, evocations from Bacău).
Bacău, Ed. Conexiuni, 2004, 200 p.
3670. *** Ştefan cel mare şi Sfânt. Portret în istorie (Stephen
132
the Great and Saint. Portrait in history). Suceava, Ed.
Muşatinii, 2003, 617 p.
3671. *** Ştefan cel mare şi Sfânt. Portret în legendă
(Stephen the Great and Saint. Portrait in legend). Suceava, Ed.
Muşatinii, 2003, 242 p.
3672. Ştefănescu, Ştefan. Ştefan cel Mare şi remodelarea
puterii domneşti (Stephen the Great and the re-shaping of the
prince's power). ANB, 2004, 11, nr. 1, p. 7-13.
3673. Ştefănescu, Ştefan. Ştefan cel Mare şi Sfânt - ilustru
suveran român, apărător al Europei creştine (Stephen the Great
and Saint illustrous Romanian sovereign, defender of the
Christian Europe). AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 9-15.
3674. Tamaş, Corneliu. Organizarea cancelariei domneşti în
vremea lui Mircea cel Bătrân (Organization of domnitor's
chancellary in the time of Mircea cel Bătrân). CCV, 2005, 3,
nr. 6, p. 10-11, 20.
3675. *Teoteoi, Tudor. Étienne le Grand, prince souverain
et ses rapports avec le culte des saints militaires. EBPB, 2006,
5, p. 89-116.
3676. Toderaş, Ov. Ion. Stephen the Great - A Romanian
Prince. Trans. R., 2005, 14, nr. 1, p. 3-12.
3677. Toderaşcu, Ion. Ştefan cel Mare. Resorturile unui
cognomen (Stephen the Great. Sources of a cognomen).
ASUIist., 2004, 50, p. 7-52.
3678. Toloacă, Grigore. Fiica lui Petru Rareş, Doamna
Chiajna, mamă a doi musulmani şi o cadână (The daughter of
Petru Rareş, Madam Chiajna, mother of two Moslems and an
odalisque). Historia, 2005, 2, nr. 43, p. 64-68.
3679. Ţuscanu, Florin. Legăturile lui Ştefan cel Mare cu
Romanul (The connection of Stephen the Great with the town
of Roman). C Rom., 2004, 4, nr. 2, p. 17; nr. 4, p. 15.
3680. Vatamaniuc, D. Ştefan cel Mare şi Sfânt şi vremea sa.
"Cronica germană" din 1502 (Stephen the Great and the Holy
and his time. The "German chronicle" of 1502). ANB, 2004,
11, nr. 1, p. 15-19.
3681. Vergatti, Radu Ştefan. Puncte de vedere asupra
domniei lui Radu cel Mare (Points of view on the reign of
Radu cel Mare). Argesis, 2005, 14, p. 333-339.


c. POLITICĂ EXTERNĂ

3682. Andreescu, Ştefan. Ştefan cel Mare al Moldovei şi
Zaccaria Ghizolfi, seniorul din Matrega: câteva note despre
relaţiile lor (Stephen the Great of Moldavia and Zaccaria
Ghizolfi, the senior of Matrega: some considerations about
their relations). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 115-121.
3683. Andreescu, Ştefan. Wallachian Diplomacy during
the long War: Michael The Brave's negotiation with the
Khanate of Crimeea. HY, 2006, 3, p. 29-54.
3684. *** Anul Ştefan cel Mare la Poarta Albă (Stephen the
Great at Poarta Albă). Bucureşti, Ed. Semne, 2004, 108 p.
3685. Apostol, Vasile; Ucrain, Constantin. Bat clopotele
la Putna şi Borzeşti (The bells rign at Putna and Borzeşti).
Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2004,
168 p.
3686. Berindei, Mihnea. Problema transilvană în politica
ungară a lui Soliman I (The Transylvanian question in the
Hungarian policy of Soliman I). Altera, 2003, 9, p. 176-181.
3687. Bulboacă, Sorin. Bartolomeo Brutti în Moldova.
Politică, diplomaţie şi religie (Bartolomeo Brutti in Moldavia.
Politics, diplomacy and religion). Arad, Ed. "Vasile Goldiş"
University Press, 2006, 113 p.
3688. Calinic, episcop. Sfântul voievod Ştefan cel Mare,
între cer şi genune (The saint voivode Stephen the Great,
between hell and heaven). Prefaţă de Mircea Păcurariu. Cluj-
Napoca, Ed. Eikon, 2004, 182 p.
3689. *Căzan, Ileana. Implicarea ţărilor române în lupta
pentru hegemonie în Europa central-răsăriteană, 1630-1664
(The involvement of the Romanian provinces in the fight for
hegemony in central-Eastern Europe, 1630-1664). AUDC ist.,
2005, nr. 6, p. 152-184.
3690. Ciobanu, Nicolae; Voievozeanu, Ion. Ştefan cel
Mare şi Sfânt. Remember militar. La cinci veacuri de la
trecerea sa în nemurire (2 iulie 1504 - 2 iulie 2004) (Stephen
the Great and Holy. Military remember. Five centuries after
his death (July 2, 1504 - July 2, 2004). Bucureşti, Ed.
Academiei Tehnice Militare, 2004, 200 p.
3691. *** Comemorare "Ştefan cel Mare şi Sfânt", 500 de
ani. Vol. I-II (Stephen the Great and the Saint, 500 years).
Coordonatori Momcilo Luburici, Nicolae Neacşu, Viorica
Ionaşu, Ion Ionescu. Bucureşti, Ed. Sylvi, 2005, 1055 p.
3692. *Cristea, Ovidiu. Genoa's struggle for hegemony in
the Blak Sea (thrteeth fourteenth centuries). HY, 2005, 2, p.
117-132.
3693. Cristea, Ovidiu. Matthias Corvin et l'expédition de
Bayazid II contre la Moldavie (1484). RRH, 2003, 42, nr. 1-4,
p. 61-80.
3694. Cruceanu, Lucian. Politica transilvăneană a lui
Alexandru Lăpuşneanu (The Transylvanian policy of
Alexandru Lăpuşneanu). MI, 2004, 38, nr. 10, p. 77-80.
3695. Denize, Eugen. Când s-a declanşat conflictul între
Vlad Ţepeş şi turci? (When did the conflict between Vlad
Ţepeş and the Turks start?). SMIM, 2006, 24, p. 239-251.
3696. Denize, Eugen. Contextul internaţional al domniei lui
Ştefan cel Mare (The international context of the reign of
Stephen the Great). Document, 2004, 6, nr. 2-3, p. 2-4.
3697. Denize, Eugen. Moldova lui Ştefan cel Mare la
intersecţia de interese a marilor puteri (1457-1474) (Stephen
the Great's Moldavia at the interest convergence of the Great
Powers. 1457-1474). AIICN, 2004, 43, p. 9-28.
3698. Denize, Eugen. Relaţiile moldo-otomane în anii
1473-1474. De la starea de pace la cea de război (Moldavian-
Ottoman relationships between 1473-1474. From peace to
war). RIM, 2004, nr. 3, p. 34-42.
3699. Denize, Eugen. The Romanians and the fall of the
Black Sea under Ottoman Rule. HY, 2006, 3, p. 17-28.
3700. *Diaconescu, Marius. Gândirea politică a lui Ştefan
Jósika, cancelarul principelui Sigismund Báthory.
Paternitatea unei idei politice: unirea Transilvaniei cu Ţara
Românească şi Moldova (The political thought of Stephen
Jósika, the chancellor of prince Sigismund Báthory. The
authorship of a political idea: the union of Transylvania with
Wallachia and Moldavia). ActaT., 2004, 1, p. 17-42.
3701. Epure, Violeta-Anca. Contribuţii privind relaţiile
dintre Moldova lui Ştefan cel Mare şi tătarii (Contributions
regarding the relation between Stephen the Great's Moldavia
and the tatars). CCS, 2004, 10, p. 23-36.
3702. Gheorghieş, Daniela Felicia. Moldova în sistemul
politic internaţional. Extrase din jurnalul cancelarului polon
133
Cristofor Szydlowiecki din 1523 (Moldavia in the
international political system. Abstracts from the diary of the
Polish chancellor Cristofor Szydlowiecki from 1523). AIR,
2004, 1, nr. 2, p. 308-326.
3703. Haţegan, Ioan. Banatul în faţa cucerii otoamne 1551-
1552. Repere cronologice (Banat facing Ottoman conquest
1551-1552. Chronological references). PB, 2005, 4, p. 149-
170.
3704. Isopescu, Sergiu. Alianţele militare ale principatelor
carpato-dunărene în secolul al XVII-lea (Military alliances of
the Carpathian-Danubian principalities in the 17th century).
RIM, 2005, nr. 3, p. 43-51.
3705. Kármán, Gábor. Argumentarea bellum iustum în
campania din Moldova a lui György Rákóczi al II-lea în anul
1653 (The reasoning for bellum iustum in the Moldavian
campaign of György Rákóczi II in 1653). SUPMH, 2006, 6,
p. 23-42.
3706. Marţincu, Monica. Relaţii moldo-athonite în
secolele XV-XVII (Moldavian-Athinite relations in 15
th
-17
th
centuries). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 7-14.
3707. Maxim, Mihai. Ştefan cel Mare şi Înalta Poartă: noi
documente turceşti (Stephen the Great and the High Porte:
new Turkish documents). RIM, 2004, nr. 3, p. 17-24; În lb.
engleză, Trans R, 2005, 14, nr. 1, p. 13-27.
3708. *Mihail, Bogdan. Relaţiile politice româno-ruse în
secolele XV-XVII (Romanian-Russian political relations in
the 15
th
-17
th
centuries). RRSE, 2005, 1, nr. 1, p. 153-165.
3709. *Muntean, V. Vasile. Les rélations roumain-
byzantines au Moyen Age. Nouvelles precisions. AUVT teol.,
2002, nr. 8, p. 95-98.
3710. Mureşan, Ovidiu. Relaţii moldo-veneţiene în timpul
domniei lui Ştefan cel Mare (Moldavian and Venice relations
in the time of Stephen the Great). AIICN, 2004, 43, p. 35-56.
3711. Muşat, Mariana. 2004 - 500 de ani de la apusul
soarelui Moldovei (2004 - 500 years since the death of
Moldavia's "sun", Stephen the Great). Bacău, Ed. Vasile
Pârvan, 2004, 96 p.
3712. *** Personalităţi care au fost. Ştefan cel Mare (1504-
2004) (Personalities of the past. Stephen the Great (1504-
2004). Iaşi, Ed. Samia, 2004, 200 p.
3713. Petrescu, Ion. Mihai Viteazul şi arta diplomaţiei. Ed.
a IV-a (Michael the Brave and the art of diplomacy). Prefaţă
de Ştefan Ştefănescu. Ploieşti, Ed. Premier, 2006, 410 p.
3714. Pilat, Liviu. Vocabular politic şi consecinţe teritoriale
ale omagiului de la Liov (1387) (Political vocabulary and
territorial consequences of Lviv political act (1387). SMIM,
2006, 24, p. 253-261.
3715. *** Pocreaca lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (Pocreaca
of Stephen the Great and Saint). Ediţie de Mihail Roşu. Iaşi,
Ed. Junimea, 2004, 81 p.
3716. Pop, Ioan-Aurel. O mărturie veneţiană contemporană
despre evenimentele din anul 1538 (A contemporary
Venetian evidence about the events of year1538). SMIM,
2005, 23, p. 241-252.
3717. Rudeanu, Ioan Octavian. Iancu de Hunedoara -
ultimul cruciat al Europei (Iancu de Hunedoara the last
crusader of Europe). Alt B., 2005, 16, nr. 1-3, p. 70-76.
3718. Rusu, Gabriel. Poarta otomană se răzbună pe
Rákóczi II (The Ottoman Porte takes revenge on Rákóczi II).
MI, 2005, 39, nr. 9, p. 77-84, 93.
3719. Rusu, Gabriel Virgil. Cronicari, călători şi proiectele
polone ale principilor ardeleni. Campania din Polonia a lui
Gheorghe II Rákóczi (1657) (Chronichers, travellers and
Polish projects of the Transylvanian princes. Poland
campaign of Gheorghe II Rákóczi (1657). SM, 2004, 1, p.
229-252.
3720. Ruzé, Alain. Étienne le Grand, défenseur de la
Chrétienté et "Athlète du Christ". RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p.
61-80.
3721. Satco, Emil. Ştefan cel Mare şi Sfânt: mari
aniversări, 1504-2004. Documente (Stephen the Great and the
Saint: great ceremonies, 1504-2004. Documents). Suceava,
Fundaţia Culturală Leca Morariu, 2004, 64 p.
3722. Schipor, Vasile I. Ştefan cel Mare în legendele
poporului român (Stephen the Great in the legends of the
Romanian people). ANB, 2004, 11, nr. 1, p. 195-207.
3723. *** Sfântul voievod Ştefan cel Mare în cetatea
Basarabilor (The Saint voivode Stephen the Great in the
fortified town of the Basarabs). Coordonatori Daniel Gligore,
Nicolae Trăznea. Curtea de Argeş, Ed. Dacpress, 2004, 150
p.
3724. Simion, Alexandru. Ţările Române ca loc de pasaj
cruciat în anii 1490 (Romanian Principalities as Christendom
passage in the 1490s). AŞD, 2005, 1, p. 101-116.
3725. Soreanu, Mircea. Domnia lui Ştefan cel Mare în
context internaţional (The reign of Stephen the Great in
international context). RIM, 2004, nr. 3, p. 43-58.
3726. Sporiş, Mihai. Posada 1330 - o pagină de istorie,
după 675 de ani (Posada 1330 - a page of history, after 675
years). CCV, 2005, 2, nr. 5, p. 21, 28.
3727. Stoianovici, Constantin. Ştefan cel Mare şi Muntele
Athos (Stephen the Great and Mount Athos). Document,
2004, 6, nr. 2-3, p. 9-10.
3728. *** Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004: portret în
cronică (Stephen the Great and Saint, 1504-2004: portrait in a
chronicle). Suceava, Ed. Muşatinii, 2004, 376 p.
3729. *** Ştefan cel Mare şi Sfânt, 500 (Stephen the Great
and Saint, 500). Editor Mihail I. Vlad. Târgovişte, Ed.
Macarie, 2004, 60 p.
3730. *** Ştefan cel Mare şi Sfânt, atlet al credinţei
străbune (Stephen the Great and Saint representative of the
ancestors' belief). Editori Maria Magdalena Szekely, Ştefan
S. Gorovei. Suceava, Ed. Muşatinii, 2004, 514 p.
3731. *Ştefănescu, Ştefan. Les sources byzantines et
l'épopée roumaine au XV
-e
siècle. EBPB, 2006, 5, p. 117-124.
3732. Tătar, Octavian. Atitudinea sultanului Süleyman I în
chestiunea Transilvaniei în timpul negocierilor de pace cu
Ferdinand I de Habsburg din anii 1557-1559 (The attitude of
Sultan Suleyman 1st to the question of Transylvania during
the peace negociations with Ferdinand 1st of Habsburg, in
1557-1559). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 19-25.
3733. *Tătar, Octavian. Problema Partium-ului în disputa
habsburgo-otomano-transilvăneană din 1556-1571 (The
question of Partium in the Habsburg-Ottoman-Transylvanian
dispute of 1556-1571). Apulum, 2005, 42, p. 269-278.
3734. Tătar, Octavian. Tratatul de la Gilău (29 decembrie
1541) - conţinut şi semnificaţii (The treaty of Gilău
(December 29, 1541) - contents and importance). SUCH,
2004, 1, p. 169-171.
3735. Telea, Marius. Legăturile Ţării Româneşti cu
Bizanţul în secolele XIV-XV (The contacts between
Wallachia and Byzantium in the 14
th
-15
th c.)
. ÎP, 2005, 21, p.
542-570.
3736. *Teodorescu, Bogdan. Românii şi Europa în secolul
134
al XVII-lea (The Romanians and Europe in the 17
th
century).
SAI, 2005, 70, p. 14-27.
3737. Ţibuleac, Viorel. Prima parte a conflictului moldo-
turc (1470-1475). Bătălia de la Podul Înalt din 1475 (The first
part at the conflict between Moldavia and Turkey (1470-
1475). The battle from Podul Înalt (1475). AMM, 2001-2003,
22-24, nr. 1, p. 130-154.
3738. Vasiloiu, Ionuţ. Emisari ai Romei la Bacău şi
Târgovişte (Emissaries of Rome in Bacău and Târgovişte).
MI, 2006, 39, nr. 2, p. 47-50.
3739. Vasiloiu, Ionuţ. Misionarii Romei între români (The
missionaries from Rome among Romanians). MI, 2005, 39,
nr. 11, p. 27-30.
3740. Vasiloiu, Ionuţ. Valahia în cadrul sistemului otoman
de supraveghere (secolul al XVI-lea) (Wallachia in the
Ottoman surveilling system (16
th
century). Argesis, 2005, 14,
p. 341-353.
3741. Zănescu, Ionel. Politica munteană a lui Ştefan cel
Mare (The Wallachian policy of Stephen the Great). MI,
2004, 38, nr. 9, p. 39-42.
3742. *Zbuchea, Gheorghe. Creştinii din Peninsula
Balcanică şi Mihai Viteazul (The Christians from The Balkan
Peninsula and Michael the Brave). Dac, 2005, nr. 23, p. 69-
71.


4. EV MEDIU TÂRZIU (Sec. XVIII)

a. SOCIETATE. ECONOMIE

3743. Apan, Adrian. Reglementarea urbarială de la 1772 pe
domeniile Diosig-Săcuieni (jud. Bihor) (The urbarium
reglementation from 1772 on the domains of Diosig-Săcuieni -
Bihor county). CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 62-70.
3744. Balogh, Géza. A mikolai jobbágyok vallomása (The
confession of the serfs from Micula). SC-Satu Mare, 2000-
2004, 17-21, nr. 2, p. 45-50.
3745. Beguni, Mirela. Starea materială a clerului din
Moldova în timpul domniilor fanariote (The wealth status of
the Moldavian clergy during the phanariote regime). CCS,
2004, 10, p. 167-172.
3746. Beguni, Mirela. Statul şi Biserica Ortodoxă a
Moldovei în perioada 1774-1831 (The state and Orthodox
church of Moldavia between 1774 and 1831). CCS, 2002-
2003, 8-9, p. 213-227.
3747. *** Bonnes et mauvaises moeurs dans la société
roumaine d'hier et d'aujourd'hui. Coordonations par Ionela
Băluţă, Constanţa Ghiţulescu-Vintilă. Bucureşti, Ed. Rosetti,
2005, 342 p.
3748. Bozac, Ileana; Pavel, Teodor. Călătoria împăratului
Iosif al II-lea în Transilvania la 1773. Vol. I. Die Reise Keiser
Josephs II. durch Siebenbürgen im Jahre 1773. Cluj-Napoca,
Ed. Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane,
2006, 797 p.
3749. *Cabău, Cristian. Creşterea animalelor la nivelul
Depresiunii Beiuş în prima jumătate a secolului al XVIII-lea
(Animal bre