R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCET Ă RII UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI
Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaş i R O MÂ N IA Tel: 0232-201010; Fax: 0232-201201 E- mail: rectorat@uaic.ro htt p://www.uaic. ro/

RECTORAT – PROGRAME DIDACTICE

REGULAMENT
PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE şi INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

– studii universitare de licenţă –

- 2009 -

art. art. inclusiv electronic. alte 30 de credite.1).1. Art. specializări/programe de studii. „Domeniul de studiu cuprinde una sau mai multe specializări universitare” (HG nr. 6. condiţii de promovare etc. respectiv 240 credite (durata programului: 4 ani). 1. 2.4. 4. (c) studii universitare de doctorat. a Legii învăţământului nr. Art. la cerere. a Legii privind Statutul personalului didactic nr. fie pentru cunoştinţe şi competenţe de specialitate. programe analitice. Pentru studenţii ale căror programe de studii de licenţă au durata de 4 ani se adaugă 60 de credite. „Specializările sunt modalităţi alternative de a dobândi 2 . În Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi întreaga activitate didactică se desfăşoară în baza prevederilor Constituţiei României. republicată. inginerie geologică). teologie pastorală. 88/2005. însumând 60 de credite. care sintetizează informaţii referitoare la: domenii sau grupuri de domenii de licenţă.- CAPITOLUL I: Principii generale Art. recunoaşterea creditelor anterioare obţinute în universitate. Activitatea didactică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este organizată pe domenii de studiu şi specializări. conform Sistemului European de Credite de Studiu Transferabile ECTS (Legea 288. Lor li se pot adăuga. Un domeniu de studiu este definit prin cunoştinţe şi competenţe generale. 84/1995. a Legii nr. Art. 3. însumând 120 de credite. a principiilor Cartei universitare aprobată de Senat precum şi a altor acte normative care vizează învăţământul superior.128/1997. fie pentru cunoştinţe şi competenţe generale. cu excepţia specializărilor drept. cu modificările şi completările ulterioare. Studiile universitare de licenţă corespund unui număr de 180 credite (durata programului: 3 ani). Art. CAPITOLUL II: Structura studiilor universitare Art. 5.2). a disciplinelor (în conformitate cu planurile de învăţământ). Art. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. al. Înainte de începerea anului universitar. şi cunoştinţe şi competenţe de specialitate. Art. 7. pentru modulul psihopedagogic. fiecare facultate elaborează ghidul de studii. fizică tehnologică. 8. Facultăţile au obligaţia de a afişa. (b) studii universitare de masterat. în alte universităţi româneşti sau străine cu care există acorduri de recunoaştere. al. Activitatea didactică în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este organizată pe cicluri de studii universitare în conformitate cu Legea 288/2004: (a) studii universitare de licenţă (3 ani. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi asigură studenţilor dreptul de opţiune în alegerea specializărilor. modificată şi completată. cu modificările şi completările ulterioare. planuri de învăţământ. informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii didactice.

seminarii. 13. înmatricularea. CAPITOLUL III: Organizarea activităţii didactice Art. Art.1. înscrierea semestrială. următoarele forme de învăţământ: învăţământ de zi. la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. lucrări practice. CAPITOLUL IV: Admiterea. cu frecvenţă redusă şi la distanţă este aceeaşi”(HG. Modalităţile de înscriere şi parcurgere a specializării complementare sunt de competenţa facultăţilor. 9. „durata ciclului de licenţă la formele de învăţământ de zi. 16. Statele de funcţii trebuie să cuprindă. aceasta va avea 120 de credite. Activităţile didactice (cursuri. exmatricularea. acoperirea financiară a fiecărei norme şi fundamentarea acestei acoperiri. în condiţiile legii. Planurile de învăţământ cuprind discipline obligatorii. retragerea de la studii. Art. Art. învăţământ cu frecvenţă redusă (FR). Planurile de învăţământ şi statele de funcţii se elaborează în acord cu Legea învăţământului 84/1995. În Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” pot fi organizate.3). 88/2005. în conformitate cu reglementările aprobate de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. transferul studenţilor Art. Admiterea în învăţământul superior la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se organizează pe domenii sau grupe de domenii de studiu. fiecare va avea câte 60 de credite. durata de studiu a unei discipline fiind de un semestru. Repartizarea activităţilor specifice disciplinelor pe cadre didactice se realizează prin normele didactice cuprinse în state de funcţii ale colectivelor sau departamentelor. modificată şi completată. Repartizarea disciplinelor pe semestre.3 ). 12. 3 .cunoştinţele şi competenţele definitorii pentru un domeniu de studiu” (HG nr. 10. întreruperea studiilor. 88/2005. 11. cu modificările şi completările ulterioare. studentul poate urma specializarea din domeniul de licenţă sau specializarea din domeniul de licenţă şi specializarea complementară. art. discipline facultative. art. alocarea creditelor pe discipline. evidenţierea formelor de evaluare la fiecare disciplină sunt cuprinse în planul de învăţământ al domeniului de licenţă sau al specializărilor. reînmatricularea.) se structurează pe discipline de învăţământ. al. Studiile universitare de masterat şi doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” au regulamente proprii. Art. discipline opţionale. învăţământ la distanţă (ID). Art. Pentru fiecare domeniu. şi cu alte reglementări naţionale sau hotărâri ale Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Art. laboratoare etc. iar dacă se optează pentru o specializare din domeniul de licenţă şi una complementară. Dacă se optează pentru o specializare din domeniul de licenţă.128/1997. 15.2. 14. al. Legea privind Statutul personalului didactic nr. Ca alternativă.

El va achita taxa pentru disciplinele nepromovate anterior (dacă a epuizat cele două prezentări gratuite sau dacă nu s-a prezentat la mai mult de jumătate din evaluările semestrului). Art. Admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se derulează numai pentru specializările acreditate sau autorizate provizoriu. aplicându-se sistemul de credite transferabile. (c) înscrierea în semestrul al doilea se face numai în acelaşi an de studiu Art. Locurile alocate pentru admitere sunt: (a) locuri finanţate de la bugetul de stat. 20. (b) locuri finanţate din taxe şi alte surse extrabugetare. în condiţiile stabilite de lege. (b) un student care are mai mult 5 discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi va fi înscris în acelaşi an de studiu. care sunt cuprinse într-o hotărâre de guvern anterioară începerii admiterii. anexă la contractul de studii. Retragerea de la studii se face la cerere. (b) 50% din taxă cu minimum 10 zile calendaristice înaintea începerii sesiunii. Art. 19. trebuie să cuprindă disciplinele pe care studentul le va urma şi examenele la care se va prezenta în semestrul respectiv. Art. taxa achitată se restituie astfel: (a) dacă cererea de retragere a fost depusă înainte de începerea semestrului. (b) dacă cererea de retragere a fost depusă în primele 15 zile lucrătoare de la începerea 4 . Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii. Un student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este obligat să se înscrie la cursuri înaintea începerii fiecărui semestru universitar. Admiterea candidaţilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se face prin concurs. 25. 24. Cererea de înscriere. în limita cifrei de şcolarizare propusă de Senat şi aprobată prin hotărâre de guvern. Art. Taxele de studii se achită astfel: (a) 50 % din taxă în primele 15 zile calendaristice ale semestrului. 21. 22. 3 sau 4.Art. Un candidat admis poate fi înmatriculat şi în anii 2. FR) se desfăşoară în conformitate cu metodologia elaborată în baza ordinului ministrului privind organizarea admiterii în învăţământul superior şi aprobată de către Senatul Universităţii. Înscrierea se face astfel: (a) un student care are cel mult 5 discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi până la data înscrierii va fi înscris în anul de studiu superior celui din care provine. Art. În acest caz. 17. Biroul Consiliului Facultăţii poate analiza situaţiile deosebite şi poate decide modificarea acestor termene. cu justificarea deciziei. ID. Art. 23. 18. taxa se restituie integral. El va achita taxa anului în care este înscris şi taxa pentru disciplinele nepromovate anterior (dacă a epuizat cele două prezentări gratuite). Admiterea la studii universitare de licenţă (zi. Art.

Art. (c) studentul a fost dovedit că a încercat să promoveze examenele prin fraudă. după caz. Reînmatricularea studenţilor se poate efectua numai la începutul fiecărui semestru. respectă prevederile Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii referitoare la restituirea taxei de şcolarizare. în ceea ce priveşte restituirea taxei. prevederilor contractului de studii. anul I. Studentul aflat în situaţie de reînmatriculare în acelaşi an de studiu are obligaţia de a achita taxele pentru disciplinele la care se înscrie în anul respectiv (dacă a epuizat cele două prezentări gratuite sau dacă nu s-a prezentat la mai mult de jumătate din evaluările semestrului). (b) un student exmatriculat care are mai mult 5 discipline nepromovate pe întreaga perioadă de şcolarizare parcursă va fi reînmatriculat în acelaşi an de studiu din care a fost exmatriculat. El va achita taxa anului în care este reînmatriculat şi taxa pentru disciplinele nepromovate anterior (dacă a epuizat cele două prezentări gratuite). (d) studentul nu s-a înscris la cursuri înaintea începerii semestrului. toate disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al specializării pe care o urmează. (e) studentul a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară. la încheierea ultimului an de studiu (III sau. 29. 5 . (c) studenţii exmatriculaţi pentru neachitarea taxei de şcolarizare se supun aceloraşi exigenţe de la punctele (a) şi (b) după parcurgerea procedurilor de reînmatriculare. stabilită de Biroul Senatului Universităţii. Reînmatricularea studenţilor se realizează astfel: (a) un student exmatriculat care are cel mult 5 discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi până la data reînmatriculării va fi reînmatriculat în anul de studiu superior celui din care provine. 27. studentului i se restituie 90% din taxă. Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una din următoarele situaţii: (a) studentul nu a promovat. (c) dacă cererea de retragere a fost depusă în 30 de zile lucrătoare de la începerea semestrului. taxa de şcolarizare nu se mai restituie. IV). Art. Studenţii din sem 1. Drepturile şi obligaţiile candidatului declarat admis şi înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” sunt stabilite prin contractul de studii şi alte contracte semnate între părţi la începutul anului universitar. într-o perioadă determinată. Art. (d) dacă cererea este depusă după 30 de zile de la începerea semestrului. Studenţii de la formele de învăţământ ID şi FR se supun. Art. studentului i se restituie 50% din taxă. 26. (b) studentul nu a achitat taxele de şcolarizare în termenele stabilite. Procedura de exmatriculare se declanşează la propunerea Biroului Consiliului Facultăţii şi se finalizează prin decizia Biroului Senatului. 28.semestrului.

Art. recunoaşterea disciplinelor promovate putându-se face în limita a cel mult 7 ani calendaristici pentru fiecare examen promovat. 30. la reluarea studiilor. 34. exmatricularea. stabileşte examenele de diferenţă. cererile fiind avizate favorabil de decani şi rectorul celeilalte universităţi). (c) situaţii sociale deosebite. în mod repetat. (c) Biroului Senatului (când se solicită transferul de la o instituţie de învăţământ superior la alta. întreruperea studiilor. Art. (e) studenţii exmatriculaţi pentru alte abateri grave de la disciplina universitară nu mai pot fi reînmatriculaţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” . Toate activităţile de ordin tehnic şi administrativ privind admiterea. de la o facultate la alta. ţinânduse cont de: (a) compatibilitatea specializărilor şi a planurilor de învăţământ. Întreruperea studiilor se poate realiza la cererea motivată a studentului. în aceeaşi ani de studii. 32. Biroul Consiliului Facultăţii care primeşte studenţi transferaţi aplică recunoaşterea creditelor. aprobate de conducerile facultăţilor sau universităţii. Art. Întreruperea studiilor presupune asumarea de către student a tuturor consecinţelor care rezultă din aplicarea regulamentelor universitare privind statutul de student bugetat sau cu taxă. să îndeplinească cerinţele rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ. 36. de la o instituţie de învăţământ superior la alta. Art. Transferul studenţilor poate fi efectuat de la o formă de învăţământ la alta. Art. Aprobarea transferului este de competenţa: (a) decanului facultăţii (când se solicită transferul de la un domeniu de licenţă la altul sau de la o formă de învăţământ la alta în cadrul aceleaşi facultăţi). aceasta fiind aprobată de către conducerea facultăţii pentru maximum două semestre. de la un domeniu de licenţă la altul. Această exigenţă este valabilă şi în situaţia în care studentul este înscris. aplicându-se sistemul european de credite transferabile. reînmatricularea.(d) studenţii exmatriculaţi pentru fraudă pot fi reînmatriculaţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” cu obligaţia de a achita o taxă suplimentară de reînmatriculare de 100 euro. transferul studenţilor. Art. 33. Studenţii care au fost exmatriculaţi şi care au depus cerere de reînmatriculare după o perioadă care depăşeşte un an au obligaţia. se desfăşoară la nivelul 6 . (b) criteriile de performanţă profesională stabilite de universitate şi de fiecare facultate în parte. aplicând sistemul european de credite transferabile. 31. (b) Rectorului (când se solicită transferul de la o facultate la alta în cadrul universităţii. înmatricularea. 35. Art. perioada de susţinere a acestora şi alte activităţi obligatorii pe care studenţii transferaţi trebuie să le îndeplinească la facultatea la care vin. cererile fiind avizate favorabil de către decanii ambelor facultăţi).

Cererile se depun la secretariatele facultăţilor. certificatul din partea universităţii de origine care atestă calitatea studentului de beneficiar al mobilităţii LLP Erasmus. Biroul Programe Comunitare (BPC) trimite Biroului Senat lista studenţilor LLP Erasmus propuşi de universităţile partenere. neînmatriculat ca student. pentru fiecare grupă de studiu. Reînmatricularea şi transferul studenţilor la/de la altă instituţie se fac la cerere. Includerea în lista trimisă Biroului Senat este condiţionată de existenţa la dosarul fiecărui student a următoarelor acte: Learning Agreement (semnat de coordonatorii ECTS). lista devine decizie de înmatriculare şi se transmite la facultăţi. Fiecare facultate solicită studenţilor înmatriculaţi temporar: (a) copie după paşaport. 40. o persoană nu poate urma în acest regim mai mult de 50% din cursurile unui program de licenţă. obţinând un certificat prin îndeplinirea obligaţiilor didactice la disciplina respectivă. Art. corectitudinea înscrierilor datelor şi informarea studenţilor privind situaţia lor şcolară. orice absolvent cu diplomă de bacalaureat. Fiecare facultate are obligaţia de a delega. Student Application Form. Studenţii veniţi prin programul LLP Erasmus. ca şi cei sosiţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” în baza altor acorduri de colaborare cu universităţi din străinătate. Sarcina acestuia constă în îndrumarea studenţilor privind organizarea activităţii. opţiunile profesionale etc.secretariatelor facultăţilor. Art. (d) foaia matricolă actualizată. un tutore dintre cadrele didactice titulare. Pe baza aprobării de către Biroul Senatului. studentul LLP Erasmus îşi pierde toate drepturile rezultate din statutul de student al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi 7 . pe baza contractului de studiu semnat între părţi. 41. se înmatriculează temporar pe perioada în care desfăşoară activitate didactică. CAPITOLUL V: Înmatricularea studenţilor veniţi prin programul LLP Erasmus Art. (b) două fotografii tip buletin. În cazul neprezentării foii matricole până la sfârşitul mobilităţii. Aceste acte sunt păstrate la facultate în dosarul personal al studentului. în regim cu taxă. (c) copie după Learning Agreement (semnată de coordonatorii ECTS de la ambele universităţi). Cazurile de respingere se comunică de către BPC la universităţile partenere. se avizează de Biroul Consiliul facultăţii şi se aprobă de Biroul Senatului Universităţii. Cererea pentru acumularea de credite în acest regim trebuie depusă la începutul fiecărui semestru universitar la secretariatele facultăţilor. Art. care poartă întreaga răspundere pentru promptitudinea. 37. 42. Art. poate urma. În total. un curs. 39. Art. armonizarea preferinţelor pentru disciplinele opţionale şi facultative. Art. 43. 38. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

şi alte modalităţi de evaluare care sunt în concordanţă cu aceste cerinţe generale. 45. conform legii. 52. Facultatea care a primit studenţi înmatriculaţi temporar eliberează acestora carnetele de student. Facultăţile pot propune. Art. 50. Perioada de evaluare a studenţilor pe parcursul semestrului este de 2 săptămâni. Art. 46. sunt stabilite de către cadrul didactic titular. discipline pentru care studentul şi-a exprimat opţiunea în scris. bibliografia necesară etc. Art. 8 .şi despăgubeşte instituţia de cheltuielile angajate anterior pentru calitatea nevalidată. Ea se distribuie astfel: a) o săptămână de evaluare după parcurgerea aproximativ a unei jumătăţi din problematica disciplinei. 51. b) o săptămână de evaluare după parcurgerea întregii problematici. 47. (b) la disciplinele opţionale şi facultative cuprinse în planurile de învăţământ ale specializării. 48. Studenţii înmatriculaţi temporar sunt înscrişi în registrul de înmatriculări temporare al facultăţii (după un formular aprobat de Biroul Senatului). Studenţii LLP Erasmus sunt înmatriculaţi temporar numai la facultatea la care au venit în baza acordului instituţional. criteriile de acordare a notelor. ţinându-se seama de principiile enunţate mai sus. acoperirea creditelor. dar numai din materia rămasă. Art. locul de examinare şi comisiile de evaluare sunt de competenţa facultăţilor. legitimaţiile de transport şi carnetele CFR. Art. Evaluarea finală a studenţilor la fiecare activitate didactică se realizează: (a) la disciplinele obligatorii cuprinse în planul de învăţământ al specializării pe care studentul o urmează. modalităţile în care evaluarea se va realiza. Art. Programarea evaluărilor. Stabilirea perioadelor de evaluare este de competenţa fiecărei facultăţi în parte. 49. Art. CAPITOLUL VI: Evaluarea studenţilor. cu acordul Biroului Senat. 44. promovarea examenelor şi a anilor de studiu Art. conform structurii anului universitar aprobată de către Senat. Formele de evaluare. dacă a optat pentru o astfel de pregătire. Ele rămân aceleaşi pe întreaga durată a semestrului. Art. Perioadele de evaluare sunt aceleaşi pentru toate specializările din interiorul unei facultăţi şi se aprobă de Biroul Senatului la propunerea consiliului facultăţii. Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţământ al unei specializări se încheie cu o evaluare finală. Fiecare cadru didactic este obligat ca în fişa disciplinei (programa analitică) să treacă explicit perioada de evaluare. formele de desfăşurare a acestora. (c) la disciplinele modulului psihopedagogic. aprobate în colectivele sau departamentele de specialitate şi aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul semestrului în care se studiază disciplina.

cu refacerea activităţii didactice: laboratoare. În acest caz. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10. Evaluarea se realizează de către o comisie formată din cadrul didactic care a predat disciplina respectivă şi cadrul didactic care a condus seminariile (lucrările practice) sau. Rezultatele la aceste discipline nu se iau în considerare la calculul mediei anuale. nota minimă de promovare fiind 5.E). reevaluarea cu taxă. de o singură mărire de notă. se acordă primilor 10 % dintre promovaţi. 55. la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Prin evaluări finale se înţelege: a) media celor două evaluări pe parcursul unui semestru. 53. 57. În urma examinării unei serii de studenţi. aceasta se va susţine numai în semestrul respectiv. Art. rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai 9 . La disciplinele facultative. Conducerile facultăţilor au obligaţia de a depune fişele disciplinelor la Departamentul Programe Didactice al Rectoratului la începutul fiecărui semestru universitar. în cazuri speciale. activităţi de practica etc (dacă este cazul).următorilor 25 %. Art. Studentul este considerat promovat dacă media aritmetică a rezultatelor celor două evaluări este cel puţin 5. 54.exigenţele pe care trebuie să le îndeplinească studenţii pentru a se putea prezenta la activitatea de evaluare. Un student poate beneficia. un alt cadru didactic desemnat de şeful de departament. în care nota maximă. Studentul care nu a promovat disciplina în urma celor doua evaluări finale gratuite poate susţine. În cazul probelor scrise. b) nota obţinută la reevaluarea studentului în sesiunea de reevaluare. Cataloagele se depun la secretariatul facultăţii cel mai târziu în ziua următoare terminării evaluării finale. cu 5 note de promovare (A . în baza unei cereri scrise. A. în mod gratuit. rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obţinută anterior. Orice student beneficiază. depunerea cataloagelor se face nu mai târziu de trei zile de la data susţinerii evaluării finale. Referinţa (fără rigiditate în privinţa procentajelor) este sistemul de notare ECTS.următorilor 30 %. 10 B = 8 C = 7 D = 6 E = 5 Cataloagele cu note sunt semnate de către titularii disciplinelor. nota B . într-un semestru universitar. exprimate în numere întregi. nota D -următorilor 25 %.ultimilor 10 %. Această fişă a disciplinei trebuie adusă la cunoştinţa studentului la începutul semestrului în care se studiază disciplina. nota E . de posibilitatea de a se prezenta. 56. În urma reevaluării pentru mărirea notei. trecerea notelor în catalog se face în funcţie de opţiunea studenţilor. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se recomandă ca notele să fie redistribuite pe calificative astfel: A = 9. Art. la două evaluări finale. Reevaluarea se poate face numai în sesiunile speciale aprobate prin structura anului universitar. Taxa reevaluării la o disciplină se stabileşte astfel: taxa pe semestru /numărul de discipline pe semestru. notele celor promovaţi vor reflecta o distribuţie asemănătoare clopotului lui Gauss. Art. Art. nota C .

locurile finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de fiecare student înmatriculat. 67. 62. La facultăţile unde studentul LLP Erasmus nu este înmatriculat. facultatea trimite o adresă la Rectorat (Biroul Programe Comunitare) semnată de secretarul şef şi de decan în care se specifică: (a) denumirea disciplinelor la care studentul a susţinut examenul. Decanul facultăţii poate aproba o astfel de cerere. Numărul de credite pentru un semestru la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este de 30. cerere care trebuie aprobată de către decan. Art. Art. 65.mare decât cea anterioară şi se concretizează în nota dată de comisia de examinare. Punctajul unui student la finele semestrului se obţine prin însumarea punctelor la disciplinele promovate. şi creditele alocate disciplinei respective. (b) notele obţinute în urma evaluării. 58. Studenţii LLP Erasmus sunt evaluaţi în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi studenţi ai universităţii. Punctele obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate disciplinei cu nota obţinută de student. Pe baza cataloagelor menţionate la articolul precedent. 64. Creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu de muncă al studentului necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării la o disciplină din planul de învăţământ. (d) numărul de credite alocat disciplinelor în planul de învăţământ (model aprobat). Art. Art. Studenţii LLP Erasmus care vin la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” au obligaţia de a depune o cerere la secretariatul fiecărei facultăţi unde sunt înmatriculaţi temporar pentru acumulare de credite cu menţionarea denumirii disciplinelor pe care le vor urma. 59. Fiecărei discipline i se alocă 5 credite. el poate adresa o cerere decanului facultăţii. Art. rezultatele fiecărui examen sunt trecute de către cadrul didactic în cataloage 10 . comisia nou constituită incluzând în mod obligatoriu şi titularul disciplinei. Art. dar susţine examene. cu excepţia primului semestru din anul I. Un an de studiu este considerat promovat dacă studentul a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate disciplinele obligatorii şi la cele opţionale pentru care s-a înscris şi a acumulat numărul de credite prevăzut în planul de învăţământ. La probele orale nu se admit contestaţii. La începutul fiecărui semestru. Studentul care a luat minimum nota 5 (cinci) a acumulat. Dacă studentul consideră că a fost apreciat incorect. 63. (c) notele ECTS. 60. cataloage care se păstrează la dosarul personal al studentului. Art. El este echivalat cu 28 – 30 ore fizice. Rezultatele examenelor sunt trecute în cataloage speciale pentru fiecare disciplină în parte (formular aprobat). în mod necesar. Art. Ceilalţi studenţi sunt trecuţi în regim cu taxă. Art. prin care să solicite reevaluarea de către o nouă comisie. Art. 61. Reevaluarea pentru mărirea notei este gratuită . 66.

la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 71. în care se specifică: (a) denumirea disciplinelor la care studentul a susţinut examen. cu semnătura decanului. disciplinele studiate precum şi alte detalii privind activitatea didactică depusă de student pe parcursul anilor de studiu. (d) numărul de credite alocat disciplinelor respective în planul de învăţământ (model aprobat). Examenul de licenţă. cuprinzând toate notele şi creditele obţinute la Universitatea noastră. Studiile universitare de licenţă se încheie cu un examen de licenţă. 74. Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor îl pot susţine în orice altă sesiune. în condiţiile stabilite de lege. Absolvenţii care nu promovează examenul de licenţă primesc. 72. la cerere. 73. în care se menţionează perioada de studii urmată de student la facultatea respectivă.speciale pentru fiecare disciplină în parte (formular aprobat). Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc titlul de licenţiat în domeniul pe care l-au urmat. cu respectarea hotărârilor Senatului Universităţii. Art. CAPITOLUL VII: Finalizarea studiilor Art. confirmat printr-o diplomă de studii universitare de licenţă. coordonatorului LLP Erasmus şi a secretarului şef. în care se consemnează specializarea urmată. un certificat de studii universitare de licenţă şi o copie după foaia matricolă. (c) notele ECTS. următoarele documente: (a) un document referitor la situaţia şcolară. Art. (b) notele obţinute în urma evaluării. dacă a acumulat cel puţin 50% din creditele domeniului în această instituţie sau în alte instituţii acreditate cu care Universitatea are acorduri de parteneriat. semnată de secretarul şef şi de decan. (b) un document semnat de decanul facultăţii. 70. Art. însoţită de suplimentul la diplomă. disciplinele parcurse şi o scurtă descriere a nivelului atins în pregătire. Facultăţile la care studentul LLP Erasmus nu este înmatriculat dar susţine examen trimit o adresă la Rectorat. 11 . 68. se susţine pe baza unei metodologii aprobate anual de Senat şi elaborată în conformitate cu Ordinul Ministrului privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior. la încheierea perioadei de studii la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Art. 69. absolvent în condiţiile legii. La examenul de licenţă organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se poate prezenta orice absolvent al studiilor universitare de licenţă din România. Art. Studenţii LLP Erasmus primesc. Art.

univ.dr. Art. la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic. Art. Prof. Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD) coordonează. Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ cu condiţia parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice oferit numai de către departamentele pentru pregătirea personalului didactic (DPPD) din instituţiile de învăţământ superior acreditate. 82. planificarea activităţii etc. programe didactice. CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. 80.) se realizează de către Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic în baza legislaţiei în vigoare. RECTOR. Programul de studii psihopedagogice privind certificarea pentru profesia didactică se desfăşoară în conformitate cu OMECT 4136/3 iunie 2008 precum şi cu respectarea tuturor reglementărilor ulterioare.CAPITOLUL VIII: Pregătirea psihopedagogică a studenţilor Art. 77. Ea se aprobă de către Senatul Universităţii. Organizarea programului de studii psihopedagogice (planuri de învăţământ. Dispoziţiile prezentului regulament vor fi completate cu reglementările ulterioare ale ministerului precum şi cu hotărârile ce vor fi aprobate de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. înfiinţate conform legii. Vasile Işan 12 . 78. 79. Art. Absolvenţii care nu au parcurs modulele de pregătire psihopedagogică pe durata ciclurilor universitare de licenţă se pot înscrie ulterior. pregătirea psihopedagogică a studenţilor. 75. 81. cu taxă. modalităţi de evaluare. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. care organizează periodic cursuri postuniversitare pentru obţinerea certificatelor de absolvire. Art. 76. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din data de 22 iulie 2009 şi se aplică începând cu anul universitar 2009 – 2010 tuturor anilor de studii. Art. în conformitate cu prevederile legale. a regulamentelor Universităţii şi în perioadele consemnate în structura anului universitar pentru această activitate. Art. Stabilirea disciplinelor obligatorii sau opţionale în cadrul fiecărui program de studii psihopedagogice se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

FEAA Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor In st ruc ţ iun i de ap lica re a Regulamentului privind desfăşurarea activităţii didactice. studii universitare de licenţă. la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor .

În acest scop. 5.4. se va trece la repartizarea pe domenii de licenţă şi specializări pe baza opţiunilor depuse şi a performanţelor obţinute. b.). În Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor la oricare dintre domeniile de licenţǎ nu pot fi constituite mai mult de 3 (trei) formaţii de curs a câte 150 studenţi fiecare.a. c. proporţional cu opţiunile studenţilor. pe domenii de licenţă. art. studii universitare de licenţă – 3 ani.d. iar 14 3.câte 20 de locuri pe fiecare domeniu de licenţǎ. Activitatea didactică în Faculatea de Economie Administrarea Afacerilor din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi este organizată pe cicluri de studii universitare în conformitate cu Legea 288/2004: a. se va face astfel: . cu aprobarea Consiliului facultǎţii. fiecare student depune. studii universitare de doctorat – 3 ani. la secretariatul facultăţii. proporţional cu numărul opţiunilor studenţilor. până la ultima opţiune. Plata activitǎţilor didactice pentru aceaste situaţii se va face în limita finanţǎrii. Dacă se optează pentru o singură specializare din domeniul de licenţă aceasta va avea 120 de credite.m. . al. 4. Studiile universitare de licenţă corespund unui număr de 180 de credite. Repartizarea numărului de locuri finanţate de la buget. parteneriate cu universitǎţi strǎine etc. 2. 8.1). în ultimele douǎ sǎptǎmâni ale semestrului al doilea. la sfârşitul anului I.1. . pentru fiecare domeniu de licenţǎ nu pot fi constituite formaţii de curs cu mai puţin de 75 studenţi. 6. Dacă un student nu poate obţine specializarea precizată la prima opţiune se va lua în calcul cea de-a doua opţiune. Locurile rămase neocupate ca urmare a neconstituirii unei formaţii minime de curs (75 studenţi) vor fi redistribuite la specializările la care s-au constituit formaţii de studii. De asemenea. o fişă de opţiuni în care specifică ordinea de preferinţă pentru domeniile de licenţă şi specializări. conform Sistemului European de Credite de Studiu Transferabile ECTS (Legea 288.diferenţa şi numǎrul de locuri neocupate. Dacă se optează pentru două specializări atunci specializarea principală va avea 60 de credite (discipline de specialitate: DSP1 şi DSP2). pot fi constituite formaţii şi cu un numǎr mai mic de studenţi. Întrucât admiterea este organizată pe grupuri de domenii de licenţă. 7. În situaţii de excepţie (linii de studiu în limbi strǎine. Repartizarea studenţilor pe domenii de licenţă se face în ordinea descrescătoare a punctajelor acumulate şi în ordinea de preferinţă din fişa de opţiuni. studii universitare de masterat – 2 ani. cu încadrarea în numărul maxim de locuri pe fiecare specializare (3 formaţii a cîte 150 studenţi fiecare). în mod obligatoriu. dacă nu poate obţine specializarea precizată la cea de-a doua opţiune se va lua în calcul cea de-a treia opţiune ş.

se organizează unitar pentru toţi studenţii dintr-un modul. un exemplar din fişa disciplinei se depune la decanat cu cel puţin o lună înainte de începerea anului universitar. calendarul activităţilor de evaluare. calendarul activităţilor de evaluare. 14. cel mai târziu. după specificul fiecărei discipline. in termen de maximum 3 zile de la afişare. 13.. In ultima săptămână din semestru. pentru toate grupele dintrun modul. va fi înaintat la decanat pentru compartimentul Baza de date. consemnate în fişa disciplinei. proiecte. Formele de evaluare. bibliografia necesară etc. rezultatele evaluării pe parcurs vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor prin afişare la avizierul catedrei/ facultăţii şi pe portalul facultăţii. După acest interval de timp. vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor în primele ore de activitate didactică din semestrul în care se studiază disciplina. 11. Organizarea examenelor scrise din sesiune pentru disciplinele generale (DG) şi de specialitate tip DSP1. sunt stabilite de către titularii de disciplină şi se consemnează în fişa disciplinei. cel puţin 50% din notă constituie rezultatul evaluării pe parcursul semestrului prin verificări succesive (HS nr. criteriile de acordare a notelor. referate. 10. din anii 1 şi 2. 15. defalcarea pe componente (teste. din anii 1 şi 2 este de competenţa colectivului de cadre didactice care a susţinut cursurile şi seminariile (lucrările practice) format din responsabilul disciplinei. 12. de asemenea. bibliografia necesară etc. în sistemul testelor grilă sau într-un sistem e-learning specific. la decanatul facultăţii pentru compartimentul Baza de date. respectiv an de studiu. După aprobarea în colective sau departamente. Pentru liniile de studii în limbi de circulaţie internaţionalǎ se pot avea în vedere şi sisteme de evaluare specifice. criteriile de acordare a notelor. cu 3 (trei) zile înainte de începerea sesiunii de examene. proiecte. Eventualele liste de corecţii ale rezultatelor aferente pentru evaluarea pe parcurs. eventual. acoperirea creditelor. cel mult 50% din notă se constituie din evaluarea prin examen final. referate etc. Ele se planifică şi se susţin în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră. cadrele didactice care au susţinut 15 . Nota finală la evaluarea pe parcurs se calculează ca medie aritmetică ponderată cu două zecimale a notelor din structura evaluării pe parcurs.specializarea complementară va avea. 6/2005) (teste de evaluare. b. eventualele corecţii ale rezultatelor evaluării pe parcurs nu mai sunt autorizate în baza de date. acoperirea creditelor. Ele nu se vor schimba pe întreaga durată a anului universitar. Un exemplar din liste. Nota finală ce rezultă din evaluarea studenţilor la o disciplină se determină astfel: a.). studii de caz etc. Examenele scrise din sesiune pentru disciplinele generale (DG) şi de specialitate tip DSP1. 60 de credite (discipline de 9. Formele de evaluare. titularii disciplinei. semnate de titularii de disciplină. respectiv an de studiu. vor fi colectate la catedre şi vor fi înaintate. semnat de titularii de disciplină. Listele vor cuprinde nota aferentă evaluării pe parcurs şi. specialitate complementară – DSC).

din anii 1 şi 2.40-0. fracţiunile de la 0. Notele studenţilor adăugaţi în catalog. Listele de control vor fi verificate de către colectivul de disciplină care va atesta şi corectitudinea informaţiilor obţinute. La încărcarea bazei de date se vor lua în considerare toate întrebările şi răspunsurile aferente corespunzătoare întregii materii planificate pentru examen. 18. colectivele de discipline vor asigura verificarea informaţiilor introduse in baza de date şi vor certifica exactitatea acestora. Pentru examenele restante. pentru disciplinele generale (DG) şi de specialitate tip DSP1. notele finale se trec de către titularii de disciplină. în catalogul întocmit în sesiunea precedentă. Notele de la examenul final se aduc la cunoştinţa studenţilor prin afişare la avizierele catedrei/ facultăţii şi pe portalul facultăţii. nu vor fi luate în considerare. 19. După expirarea acestui termen notele din cataloage rămân definitive. 16. Pentru disciplinele opţionale şi facultative cataloagele vor cuprinde numai studenţii care s-au înscris. 22. eventual. Stabilirea rezultatelor finale se face prin calculul mediei aritmetice ponderate a notelor obţinute la evaluarea pe parcurs şi la examenul scris. Scanarea şi verificarea corectitudinii scanării răspunsurilor se face de către personalul compartimentului „Baza de date” sprijinit de personalul didactic implicat în examinare. 16 . nota de la examenul scris şi nota finală.seminariile (lucrările practice) şi. 17.00-0. Setul de subiecte va fi stabilit în aşa fel încât să conducă la un test unitar evaluat printr-o singură notă. Cataloagele pentru examenele scrise din sesiune. 21. Stabilirea setului de subiecte pentru testele grilă se realizează în funcţie de specificul disciplinei. în coloana a doua de note. Rezultatele la contestaţii se afişează în termen de 24 de ore (zi lucrǎtoare) de la încheierea perioadei de contestaţii şi se trec în cataloage. la începutul semestrului.39 se rotunjesc la 0 (zero). De asemenea. La media finală. alte cadre didactice titulare sau asociate desemnate de către şefii de catedră. în ziua examenului.99 se rotunjesc la l (unu). 20. se întocmesc de către compartimentul Baza de date şi se semnează de titularii de disciplină. Comunicarea rezultatelor obţinute se face prin afişare în liste care vor conţine: nota de la evaluarea pe parcurs. astfel ca până la data şi ora planificată pentru examen să existe timpul necesar generării şi listării/ fotocopierii testelor în numărul necesar de exemplare. iar fracţiunile de la 0. corespunzător ponderilor stabilite iniţial. cu cel puţin 48 ore înainte de data planificată pentru examen. Încărcarea bazei de date cu întrebările şi răspunsurile aferente unei discipline se realizează de către colectivele de disciplină implicate. Pe fiecare din listele afişate se vor menţiona data şi ora afişării. precum şi în aplicaţia pentru gestiunea şcolarităţii şi pot fi contestate în termen de 48 de ore de la afişare (zile lucrǎtoare). Evaluarea testelor grilă se face prin software-ul dedicat pe baza scanării formularelor tipizate pentru răspunsurile candidaţilor. în termenul stabilit de decanat.

29. 26.23. 24. La începutul fiecărui semestru. Instrucţiunile de aplicare a regulamentului privind desfăşurarea activităţii didactice. Studentul care la încheierea ultimului an de studiu (anul III pentru ciclul de licenţă) nu a promovat toate disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ va fi exmatriculat 28. Cataloagele se depun la secretariatul facultăţii cel mai târziu în ziua următoare susţinerii examenului. În cazul probelor scrise. Persoanele vinovate vor suporta consecinţele acestor erori (taxe de reînmatriculare. Ceilalţi studenţi sunt trecuţi în regim cu taxă. Reexaminarea pentru mărirea notei poate fi solicitată doar pentru examenul final.univ. 27. studenţii care nu au obţinut calificativul minim necesar la evaluarea pe parcurs pot reface.) şi vor fi sancţionate conform Statutului personalului didactic şi hotărârilor Senatului universităţii. Prevederile din instrucţiunile de aplicare a regulamentului privind desfăşurarea activităţii didactice vor fi completate corespunzător reglementărilor ulterioare ale ministerului. Decan. 30. 31. au fost aprobate în şedinţa Consiliului facultăţii din de 15 octombrie 2009. Dinu Airinei 17 . Pentru evaluarea pe parcurs este necesară refacerea întregii activităţi şi aceasta poate fi efectuatǎ numai în semestrele urmǎtoare (în care disciplina este prevăzută în planul de învăţământ).dr. taxe de şcolarizare etc. cu taxă. La cerere. Prof. În cazul în care se constată erori de trecere a notelor în catalog (omisiuni. 58 din Legea învăţământului. precum şi hotărârilor ce vor fi aprobate de Senatul universităţii sau de Consiliul facultăţii. depunerea cataloagelor se face nu mai târziu de trei zile de la data susţinerii examenului. cu excepţia primului semestru din anul I.). activităţile respective. locurile finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite pe aceste formaţii de studii. După constituirea formaţiilor de studii pe domenii de licenţă şi specializări. locurile finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de fiecare student înmatriculat. conform art. tot în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de studenţi. o comisie desemnată de decanul facultăţii va analiza cauzele şi va stabili responsabilităţile. 25. note eronate etc. burse de studii. studii universitare de licenţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful