ગઝલÐકીરણ


Ð કીરણકમાર
ચૌહાણ Ð
(૧)
ક ું કોણે કે તારી પરવા ક ંુ

,ં


હુ ં બસ તારા ં સખની
તમ ા ક ંુ
તને હુ ં મ ંુ

ં ને

.ં

ુ યા ક ંુ

ં,

હુ ં જીવતરના બે છે ડા સરખા ક ંુ

.ં

ં પણ,
આ સમજણ, આ વળગણ, આ દપણ
ર્ યા કઈ
અકારણÐસકારણ હુ ં તડપ્યા ક ંુ

.ં

મને પામવા ત ું પરીક્ષા કરે છે ,
તને પામવા તારી
ઘણીવાર આ
ખરે ખર જી ું

ુ ક ંુ
જા

.ં

જાગે છે મનમાં,
ં કે જી યા ક ંુ

ં?

હવે જીતવાની મજા પણ મરી ગઈ,
ત ું હારે છે તેથી હુ ં જીત્યા ક ંુ

.ં

(૨)
ં ઘરની એ ઉદાસીઓ બધી પી જાય છે ,
બધ
એક કોયલ

ગણામા ં રોજ ટહકી
ુ જાય છે .

એ જ માણસ જીન્દગી સહેલાઈથી જીવી શકે,
મરણના આગમનની વાત
કોઈ પણ હાલતમા ં

ુ જાય છે .
લી

ુ રહેવાન ું મન શીખી ગય,ું

ં દદર્ હાફી
ં જાય છે .
એટલે મારા બધાયે

. પછી હુ ં જાત પર ા વગરનો થઈ ગયો. . ું વાધો ં છે ? થી સૌ અહ માગ્યા ં કરે માથ ું નમાવીને ! હજી ઈ રને પામી ના શ બધા ં અટકી ગયા ં છે ાન ું એ જ કારણ છે . ં ુ સાજને ઈ છા મજબનો અંત ના આપી શ હુ ં ો. ÔહાÕ વગરનો થઈ ગયો ને ÔનાÕ વગરનો થઈ ગયો. ણયમા ં સાવ મૌલીકતા વગરનો થઈ ગયો. ુ ઝખનાઓન ં ું પરા મ છે ÔકીરણÕ ! આ અ રી રોજ ત ું મરવા પડે ને રોજ જીવી જાય છે ! (૩) ચી મા ં એ ય ુ ની ઘટના વગરનો થઈ ગયો. જાત અપરાધી હતી તો પણ સજા ના દઈ શ બસ. સહેજ પણ બોજો નથી ને એકપણ ચ તા નથી. (૪) ં ચડાવીને. યારથી હુ ં નામÐસરનામા વગરનો થઈ ગયો. અહ તો ભલભલા આવી ગયા બાયો ં ુ કોણ લઈને જઈ શ પરત ું દરીયો ઉઠાવીને ! હજી થોડાકં દે વાલય બનાવી કે ો. ો.ં ચાલ ું પડત ું નથી.. પહ ચવા તારા લગી કઈ પગ તળે થી માગર્ આપોઆપ સરકી જાય છે . એટલો ઉંચે ગયો હુ ં એટલો ઉંચે ગયો. કે પછી તો સાવ પડછાયા વગરનો થઈ ગયો. ગળી ઉંચે બતાવીને.

(૫) ં ળની સાથે. ઘ ું જીવે. સુ. કદી અહેસાન ના લેવાનો મોટો ફાયદો છે આ. સઘ ં ગમાવીને ુ . સતત ઉંચે જવાન ું હોય છે આ ઢાળની સાથે. સાહેબ ! મળે આ . ઘણા ં આવીને ચા યા જાય છે ફોટા પડાવીને. ગમે ત્યા ં જઈ શકાત ું હોય છે મ તક ઉઠાવીને. સાહેબ ! ં ાસની ઓળખ. છતા ં પણ કોઈ ન ર કામ ના આપે. માણસ છીએ. સાહેબ ! તમારા મનને એનાથી અલગ રાખી ુ ઓ. ં બધાની ુ બ ુ ની આળ ને પપાળની ં સાથે.ઘણા ં આઘાત. હવે પાયો ત્યજીને ા ં જશો આ માળની સાથે ? (૬) ં બધીયે કામના ખ ટી ઉપર ટાગી ુ ઓ.ં જરા ચાલી ુ ઓ. ં નથી. બસ એ જ કારણથી. દદની વ ચે ર્ હુ ં તેથી રહી શકુ ં ુ મારી છે . સાહેબ ! ુ ઓ ખાલી ચડી પગમા. રહે છે રોજ અ ધર ાસ ને જજા બધા ં પરણી ગયા ં છે જાણે કે ઘડીયાળની સાથે. સજા ો છો તમે ને એય કે વળ ુ યા રહેવાની ! ુ કુ તી કરી દુ કાળ સાથે. જરા હાફી ુ ઓ. ં મોજથી. અમે વરસો સધી ં તમે ઘરડાઘરોને દાનમા ં માÐબાપ દઈ દીધાં. અમે પખી અમારે એકલા ઉડ ું પડે છે જાળની સાથે.

ુ ઓ. સાહેબ ! હવે સઘ ં એક ઝાટકે ત્યાગી શીખર પર આપ પહ યા છો.. સાહેબ ! (૭) ુ છી ુ ઓ આ જાતને કે ા ં જઈ ર ા ં ? કોના ઈશારે આપણે આગળ વધી ર ા ં ? જન્મોજનમના કોલ તને દઈને ું ક ંુ ? યા ં એક ભવના વાયદા ખોટા પડી ર ા ! ત ું લાગણીનો ખેલ ફરીથી શ ુ ન કર. ુ દના જ શબ્દ ુ ગયા કે લી મને કાયમ નડી ર ા. ખોથી. હવે પહ ચીને કરશો ં તળે સભળાય એવી ુ તો પાડી મ ુ ઓ.ુ જી ુ ઓ. સાહેબ ! ં પડો. ુ ઓ. ુ ઓ. તણા અંશ છો તમે ? ુ ચપટીક સખને માટે તમે કરગરી ર ા.ં ું ? . સાહેબ ! બને તો સાવ કોરી. સાવ.. ઘણા વેશો. સાવ કોરી. ઘ ું પામ્યા. સાહેબ ! કદી આ જીતવાની બાજીને હારી ુ ઓ. ઘણી મહેનત.ં પામ્યાં જબાન તોય ક ું બોલતા ં નથી. હુ ં જા ું કદી આ ભાગ્યનો અંધાર પણ ચાખી ં. તટી ુ પડો. કદી ભાગી તમે કે વળ નયાર્ અજવાસના માણસ. સાહેબ ! ં તમારી દીકરીના પ ને વાચી ઘણાં વરસો. રોઈ શકાય એટલા ં સ ુ નથી ર ા.

ભલે ચેન ના પામ્યા તોયે મનગમતી એક રટમા ં જી યા. હોઠ ને મયાર્દાની ુ મારી સાથે. (૯) તડકાના ાટકમા ં જી યા. કાયમ એક ખ.(૮) ના મળે અઘીકાર ત્યારે ગ ના કરવી પડે. અન્ય હારી જાય એવી કામના કરવી પડે. દયની વ ચે થી લાં સકટમા ુ ં નરી ઓઢી સપનાઓ ું ં જી યા. આપવા માગે જ છે તો આટ ું દઈ દે મને. એટલા સહેલાઈથી બદનામ પણ ના થઈ શકો. ં છે .ં ઘટમા ુ ને આ કે વી ખટપટમા ં જી યા ? આ તે કે વો મનસબો ુ ર્ ું ચોરી લેવા તારાઓ તરકટમા ં જી યા ! તેજ સયન જીવ સટોસટની બાજી છે . ું મા યો. નહ તો આખી જીન્દગી બસ યાચના કરવી પડે. ાસ કસબલ યારે યારે તારી લટમા ં જી યા. વરસાદી વાછટમા ં જી યા. ં ં જી યા. એના માટે પણ જગતમા ં નામના કરવી પડે. ુ ં ં ં લા એકાતની ં સગધભીની સાજની વ ચે. આપણે એવી રમત રમવી નથી મા ં સતત. તો પણ સા ું મન રાજી છે . યાદ એવી આપ આમ તો ને યાદ ના કરવી પડે. રગી વ ચે. . ત્યેક જણ યોગી છે અથવા સત સાવ નાની વાતમા ં અહી સાધના કરવી પડે. ઘટમા ં તોયે વટમા ં જી યા.

થમ આ ૃ ીઃ 2008) આ ઉપરાત (2) ÔમીજાજÕ (સાંની ય કાશન.. ુ મને હફાવો ં બ .ં આવીને સમજાવો. સરત ુ .com )નો ી ગૌરાગ ુ બ ુ બ આભાર... 2009 ુ Õ ફોન્ટમાં સાભાર અક્ષરાંકનઃ ÔઉંઝાજોડણીÕમાં અને Ô તી ·Œ· ુ ી સનીલ શાહ sunilshah101@gmail.કોણે ના પાડી !Õ ુ ુ )Ð Ð કીરણકમાર ચૌહાણ (સરત ં ર્ ♦ કવીસપકઃ ુ ુ )♦ ી કીરણકમાર ચૌહાણ (સરત ઈÐમેઈલઃ kirankumarchauhan9@gmail. થમ આ ૃ ીઃ 2004) કવીના ગઝલસ ં હોઃ (1) Ô મરણોત્સવÕ (સંકેત કાશન.ું Ôલાવો. 2004) નામનો તેમનો હઝલ સ ં હ પણ ગટ થયો છે . કોણે ના પાડી ! ુ વધશે રોચકતા મારા હર અનભવની ... સરત કાશનÐ થમ આ ૃ ી.com .) Ôસન્ડે ઈÐમહેફીલÕ Ð વષઃર્ ચોથ ું Ð અંકઃ 161 – March 15.. થોડી પળ વીતાવો.. કોણે ના પાડી ! Ôઝેર સમ ું જીવન દઉં ં. કોણે ના પાડી ! અડગ ં મારા ની ય પર પણ તેમ છતા.(૧૦) વાવો સપન ું વાવો. કોણે ના પાડી ! ને સપનામા ં આવો. જીવી લેશે ?Õ મ પણ કી . ં ં ુ (Ôસન્ડે ઈÐમહેફીલÕના આ ગઝલÐઅંકના અતીથી સપાદક અને સકલનકાર સરતના ુ યવાગ ઝલકાર ભાઈ ં ઠાકર ( gaurang_charu@yahoo.com ુ Ð 395 009 સરનામુÐં 100Ð શાન્તીકંુ જ સોસાયટી. સરત ં Ôફાફા ં ન મારÕ (પ લવ ુ . મીની વીર રુ રોડ. ઉ મ ગજ્જર. કોણે ના પાડી ! મારી સાથે ફાવે એને ફાવે છે . પાલન રુ જકાત નાકા.

આ કોશના રચિયતા તરીકે આ ાનકોશ "ભગવ ોમડલ પણ સા હત્યÐજગત તેમને સન્માને છે . ુ ુ ં વ ુ ગજરાતી ુ કચેરી. ં ભગવ ોમડલ એટલે (1) ભગવતિસહજી શબ્દસ ં હ (2) ાનકોશ (4) ુ ે રત કે ગૌરવવત ં ુ ાનભર ૂર. આમ.ુ ં ' ઊણો "દિનયાની કોઈ પણ ભાષાના ઉ મ કોશની સરખામણીમાં 'ભગવ ોમડલ ઊતરે તેમ નથી. ૃ . પણ ાનકોશ પણ છે ." ુ ં ' એક અમ ૂ ય અને ઉપરોક્ત ઉિક્ત પરથી અનમાન કરી શકીએ કે 'ભગવ ોમડલ મહત્ત્વનો ાનકોશ છે . શબ્દકોશ. આવા મહાન ાનકોશÐિવ કોશની ં ગાધીજી ને કહેવામાં આ યું ત્યારે તેમણે ક ું " ુ થયો તમારા સાહસથી હુ ં મગ્ધ તાવના લખવા માટે યારે તાવના લખવાની મારી શિક્ત નથી. ગજરાતી ભાષાને િવ કક્ષા સધી ૂિમકા બજાવી ુ ભાષાની શબ્દસમ ૃ ને છે . હત ં ' એટલે શબ્દસ ં હ. 1865ની 24મી ઑક્ટોબરે ધોરાજીમા ં જન્મેલ ભગવતિસહજી એકમા ં ુ સામાિજક અને સા હત્યક્ષે ે પણ અમ ૂ ય તરીકે ન હ.ં ” ઈ.ં એથી માતભાષાની મોટી સેવા થશે એમ હુ ં માનું . ં Õ નામ Ôભગવત્Õ અને Ôગોમડલ ં Õ એમ બે શબ્દોનું બને ું છે . 'ગોમડલ ં ાનભય સર વતી-ભડાર (5) યારે ં ાનકોશ. તમારો કે દફતરીકામમાં અં ેજી ભાષાને બદલે વ મા ભાષાને અને શબ્દોને ૃ ાધાન્ય આપવામાં તેમનો માતભાષા ત્યેનો ેમ અને તેમની .સ. ૃ ્. Ôભગવત્Õ Ôભગવ ોમડલ એટલે ભગવતિસહજી. છ વીસ છ વીસ વષની અખડં સાધના કરીને ગજરાતી ર્ ં થી શોધી કાઢીને મહારાજા ભગવતિસહજીએ ગજરાતી ુ ૂણેખાચરે ભાષામા ં આરત્નમિણ સમાન મહાન ં "ની રચના કરી. પરત રાજવી દાન આપીને ગણનાપા ુ ુ પહ ચાડવામા ં તેમણે મહત્ત્વની બન્યા છે . હૃદ્ શબ્દકોશ (3) સમ ૃ વાન ુ ે રત યાપક વાણી અને (6) ગૌરવવત ં ું ગ ડલ. આ ફક્ત શબ્દકોશ નથી. સમ ૃ વાન. સર વતીભડાર કે ગ ડલ.

શબ્દભડોળ અને અથભડોળની દૃ ટએ એ અતલનીય છે . ' ાનનો ૃ ુ ં '. 'સવર્ ાન સ ં હ' અને 'સમ ૃ નો સાગર' વા શબ્દોથી નવાજવામાં આવેલ છે . િવ ાન. વળી આ કોશની રચના વખતે જોડણીના િનયમોને પણ યાનમાં લેવામાં આ યા છે . નાટક િસનેમાનાં ં . આપણે 'કલા' શબ્દને ભગવ ોમડલમા . સામાિજક. વાિણ ય. જાહેરખબરો. ગજરાતીમા ભિક્ત હતી. 1928ના ઑક્ટોબરની પહેલી તારીખથી તેમણે ગ ડલમા ં 'ભગવ ોમડલ કોશની િવિધસરની કચેરી શ કરી અને મા ં તેમણે જાતમહેનતે એક કરે લા આશરે વીસહજાર શબ્દોથી આ કોશની શ આત કરી. ુ દિનયાની કોઈપણ ભાષાના ઉ મ કોશની સરખામણીમા ં સહેજપણ ઊણો ન ઉતરતો આ ં મા થ શબ્દકોશ જ ન હ પણ ાનકોશ ગણાયો છે . ુ તેને જ કોશમાં સમાવવામાં આવતા. પણ વા શબ્દો ફરફ રયામાથી ં ઉપયોગી જણાતા શબ્દોનો સ ં હ કરતા અને તેમાથી શબ્દોમાં સ ચાઈનો રણકો ઊઠે . ચોપાિનયાઓ ુ ચીજવ તઓની મ ૂ યપિ કાઓ કે એવા કોઈપણ ર ી ં . મહત્ત્વનાં થો વતમાનપ ો. તેના 8. કલા. ુ તકો. સા ં કિતક અને જીવન યવહારના ં બધા ં ં ં ં તપાસીએ તો જ પાસાઓને સમાવી લીધાં છે . નવલકથાઓ. 9મી માચર્ 1955ના રોજ નવમો અને અંિતમ ભાગ િસ થયો હતો. તેમણે શબ્દોનો સ ં હ કરવા માડ માણ ૂત ં .21. ર્ ં ુ વા તવમા ં આપણી ગજરાતી ભાષામા ં આટલા બધા શબ્દો છે તેની સૌ આ કોશ થમ વાર જાણ જ ં િવિવધ િવશેષણો ારા િવ ને થઈ. દા. 1915ની આસપાસથી કોઈપણ કોશમાં ન જોવા મળતા નવીન ં ો.સ.377 શબ્દો. ર્ માિસકો.81. કા યસ ં હો વગેરેનો જ ન હ પરત ં ુ િનવેદનો. તેથી જ ભગવ ોમડલને વા ં કે .832 અથ અને 28. 'િવ કોશ'. આથી એમણે ઈ.156 ટલા ટલા ં ઢ યોગોને ં ુ સમાવવામા ં આ યા છે . 'ગજરાતી ુ ૂઘવતો શબ્દસાગર'. ગજરાતી લોકોની બોલાતી ભાષાનું આમાં સાચામાં સા ું િતિબબ િઝલાયું છે . 'ગજરાતી ભાષાનો સ ં કિત થ ભાષાની અિ મતા'. ૨૫મી ઑગ ટ 1944ના રોજ તેમણે 902 ં પાનાનો ભાગ થમ ભાગ િસ િસ કય અને ત્યારબાદ દર એકÐદોઢ વષના ર્ સમયગાળે એક એક કય . નવ ં થોના 9270 ૃ ઠોમા ં આશરે 2. ં ' ઈ.ત. સા હત્ય. આ બાબતમાં એમની િન ઠા અને ખેવના અજોડ હતી. ં ' એ એક એવો ઉત્કૃ ટ કક્ષાનો મા હતીકોશ કે 'ભગવ ોમડલ ાનકોશ છે કે મા ં ૃ ધમર્.સ.ુ ં સવાગસ ં ૂણર્ શબ્દકોશની ખામી ઘણા વખતથી સાલતી ગટ થાય છે .

ું તે ખબર મળતા ં જ તેમણે સ ં ૂણર્ સેટ લડનમા ં ં વસાવી લીધો હતો. ઉદાહરણ અને જ ર પડે ત્યારે િચ ો. આ પણ યારે કોઈ ભાષા ેમી કે કોશકારને કોઈ શબ્દ કે અથર્ એ સાથ. કોઈપણ શબ્દનાં ફક્ત અથર્ જ ન હ. તેમણે આદરે ું રત્નમિણ તેમના હાથમા ં આવતા ં જ તેમણે મનોમન સક ૅ Ôલિક્સકોન Õન ું કામ ં ૂ ંુ થાય કે તરત આખેઆખા Ôભગવ ોમડલ શબ્દકોશÕને પણ તેમના ુ ૅ જીવનકાળ દરિમયાન જ તેમના Ôગજરાતીલિક્સકૉન Õમાં ઉતારી લેવો.ું િવ ના કોઈ પણ ૂણે રહેતો માનવી આ ાનસ ં હની . આમ.ું તેથી ુ ગજરાતી ભાષાના અમ ૂ ય એવા ાનકોશને ડિજટલાઇઝ કરવાના આ ભગીરથ કામન ું ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોને Õ બી ુ ં ઝડપ્ય. રિતભાઈ ચદરયાએ પણ તેમના સ ં હાયેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી તેમાથી ં ું શબ્દકોશ બનાવવાન ું સને 1975ની આસપાસ શ કયુ. યત્ત્પ ુ ાપ્ત થતી હતી. આમ. "ભગવ ોમડલ મા હતી મળી શકે તે માટે ાનકોશ તરીકે ુ ાનના અમ ૂ ય વારસાને સાચવી તેમ જ લોકોને સલભ રીતે જહેમત ઉઠાવી તે માટે ં . આપેલ છે . આ નમ ં પ કય હતો કે. પરત યાકરણ. કો ટકો વગેરે મા હતીને સચોટ રીતે ર ૂ કરવાનો ં લાખ કાશન પાછળ તેમણે લગભગ સાડાપાચ કાશન કાયર્ િપયા ખચર્ કય હતો. ત્યાર પછી 1986મા ં ભગવ ોમડલન ુ ર્ ુ ણ થય. િશ પશા ની 64 કલાના ં નામ એવી િવિવધ તેમ જ િવ ત ૃત મા હતી આપી છે . અથ . ં ં ુ રા યા યને કારણે તે 146 થની કમત તે સમયે 545 હતી પરત અમ ૂ ય એવા આ નવ િપયામા ં ારા યાસ કય છે . ઉપયોગો અને બીજી અનેક બાબતોથી પોતાની એક આગવી અિ મતા જાળવી ર ો છે . છ વીસ વષના ર્ અથાક પ ર મ બાદ દળદાર એવા નવ ભાગન ું ૂણર્ થય. ગજરાતી ભાષાના એક સમ ૃ અને મહત્ત્વના ં " અ તીય છે . ઢ યોગ. ી ભગવતિસહજીને કો ટ કો ટ વદન ં ડિજટલ ભગવ ોમડલ ુ ં ુ Ôભગવ ોમડલ ં Õ કોશ ગજરાતી ભાષાના અનેક કોશો આપણને ઉપલબ્ધ છે .ર્ ૃ ં ન મળે ત્યારે તે ભગવ ોમડલ ં ની સહાય લે છે અને તેમા ં શબ્દ કે અથર્ કે નમકોશમા હદ્ ર્ મળી રહેતા ં ભાવક પર સ તાની લહેરખી છવાઈ જાય છે . યારે ખ શબ્દન ું 6 ૃ ઠમા ં િવ તત ૃ િવવરણ ં ુ તેના ં ઉ ચાર. ુ આ ભગીરથ કામ યિનકોડ ફોન્ટ આવતા ં સાથક ર્ બને તે ું તેમને લાગ્ય. પરત એના શબ્દો. 54 કલાના ં નામ.'કલા' શબ્દ સાથે તેના 62 અથર્.ું આ ુ િ . ં ં ી. અથર્.

ચકાસેલી ઍન્ ીની ભાષાિન ણાતે ૂફરીડરોએ ુ :ચકાસણી. િવ ુ ાથ શબ્દકોશ. તે જ રીતે ં ી રિતલાલ ચદરયા પણ 87 વષની ર્ ૃ સતત િચિતત છે . રિતલાલ ચદરયા અને Ôગજરાતીલિક્સકોન Õ ટીમના સિમિત સ યોએ આ કાયને ર્ ં પ કય . સૌ ૂણર્ કરવાનો સક ુ થમ ગ ડલ મ્યિનિસપાિલટી તરફથી આ કોશને ડિજટલાઇઝ કરવાની મ ં ૂરી મેળવી. અ યયન કયુ. ત ૂ ની હ ત તો તપાસી નવેનવ ભાગનું ઝીણવટથી ુ શ આત તા. પરગ ીજા વષની ર્ ૂણાહિત ર્ ુ ુ ુ મા ં ગજરાતી -ગજરાતી ુ ુ શબ્દકોશ. ુ ૅ ારા ગજરાતીલિક્સકોન સાઇટની ં સાથે ર ૂ કરવામા ં આવી છે . માણે ઍન્ ીને સાઇટ પર મ ૂકવા એક ખાસ માં સમ ં ૃ હત કરવામાં આવી મા હતીને સગ ુ ૂ સમયમાં જ આપ સૌ ભગવ ોમડલને ંક ં ં ઇન્ટરનેટ પર જોઈ શકશો. વળી. 18-04ભ ો પાસેથી માગદશન ર્ ર્ મેળવી આ કાયની ર્ ં 2008 ને મહાવીર જયતીના દવસે કરવામા ં આવી. માનિસક અને ર્ ુ ુ આિથક ભોગ આપી ગ ુ રી િગરાને એક અમ ૂ ય મ હમામકટથી શણગારવાનો મહાન કય હતો. ગજરાતી -અં ેજી શબ્દકોશ.ું ં ુ ૅ ી. ડેટા ઍન્ ી માટે ઍ ડ ટગ સો ટવેરની રચના કરવામાં આવી. કરી. જો કોઈ ક્ષિત રહી ગઈ હોય તો તેને ન ુ સધારી લેવામાં આવી. તદપરાત ં ં સમ તમે તેને સીડી મા યમથી પણ મેળવી શકશો. તમે ભગવ ોમડલના ૃ ઠોને પણ ઍનીમેટેડ ફોમમા ર્ ં જોઈ શકશો અને તે પણ ત ન િન: ુ ક ! 80 વષની ર્ ફ વયે સતત કાયરત રહી ભગવતિસહજીએ શારી રક. તેમનો માતભાષા ત્યેનો આ યાસ ુ ફ વયે ગજરાતી ભાષા િવશે ુ ં ેમ િવરલ છે . રહી છે . આજના કમ્પ્ય ૂટર યગમા ુ ુ ં ૃ હત આ િનક ટક્નોલૉજીના મા યમથી. અં ેજી-ગજરાતી શબ્દકોશ. આમ. . કોશ કારની ઍ પ્લકે શન બનાવવામાં આવી. આ રીતે નવેનવ ભાગનું કામ હાથ ધરવામાં આ યું અને 11 ૂ ગાળામાં આ કાયર્ માસના ંકા ૂણર્ કયુ. તે ડેટા ઍન્ ીને ૂફરીડરો પાસે ચકાસણી અથ મોકલવામાં આવી. ડેટા ઍન્ ીમાં કુશળ એવા ઑપરે ટરો પાસેથી એ ઍન્ ી કરાવવામાં આવી. ગજરાતી શબ્દકોશ અને અન્ય મા હતીને સગ ુ કરવાનો અને તેને લાખો લોકો સધી મફત પહ ચાડવા માટેનો તેમણે એક ય નોÐ ાનય નો ં કય ારભ ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õ નામથી ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õ ટીમ ં આ સાઇટને નવા સગે ચિલત છે .મા હતી અને તેની મહ ા જાણી શકે અને તેના રોિજદા જીવનમા ં સરળતાથી તેનો િવિનયોગ કરી શકે તે માટે આ કાયર્ હાથ ધરવામા ં આ ય.

ત્યા ં સદાકાળ ગજરાતીલિક્સકોન Õ .ashok. ત્યા ં ત્યા ં વસે સદા ુ કાળ ગજરાત '. શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ વગેરે ર્ ં ુ ૅ પાસાઓને આવરી લીધા ં છે . કહેવતો.. આ ઉપરાત ુ ૅ ં લિક્સકોન Õ સાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે .ઢ યોગ. ' યા ં ુ યા ં વસે એક ગજરાતી કમ્પ્ય ૂટર ુ ુ ૅ Õ સાથ. બ ં ુ ભાષાના િવિવધ એકમોને આટ ું જ નથી.karania@magnettechnologies.Ôજય ગજરાતી સંકલનકારઃ અશોક કરિણયા . પરત ં શા ં કાયરત સમાવવા માટે તે હમે રહે છે . ુ યા ં યા ં વસે ગજરાતી . આ ઉપરાત બીજા અનેક સામિયકો Ôગજરાતી નાનામોટા ફેરફારો તમે સાઇટની ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õન ું યેય મા ુ મલાકાત લઈ... વળી તેમા ં દર અઠવા ડયે િસ થતી શબ્દાથર્ કોયડાની રમત રમવાની પણ મઝા ં સા હત્ય વાચનÐરિસયાઓને માટે પણ િવિવધ સા હિત્યક આવી જાય છે .'જય જય ગરવી ગજરાત . 2009 ુ Õ ફોન્ટમાં સાભાર અક્ષરાંકનઃ ÔઉંઝાજોડણીÕમાં અને Ô તી ુ ી સનીલ શાહ ♦ Œ♦Œ♦Œ♦ sunilshah101@gmail.uttamgajjar@hotmail. ર્ ૂ સમયમા ં જ આપને આ મા હતીથી વાકે ફ ંક કરવામા ં આવશે.com ઉ મ ગજ્જર . Ôગજરાતીલિક્સકોન Õની થમ આ િૃ ને તૈયાર કરી સમક્ષ મ ૂકવામા ં 20 વષનો સમય લાગ્યો. Ôલિક્સકોન Õના ગજરાતી -ગજરાતી શબ્દકોશની સમ ં િવ ટની ચકાસણીન ું કાયર્ ગ ૂજરાત િવ ાપીઠના કોશ િવભાગે કરી આપ્ય ું છે અને તેમાની શબ્દÐ િવ ટ તથા અન્ય મા હતી સાચી છે તેન ું માણપ પણ ગ ૂજરાત િવ ાપીઠ ારા ુ ૅ Ôગજરાતીલિક્સકોન Õને આપવામાં આ ય ું છે .com ૃ દે સાઈ અને સમ મૈ ી શાહ Ð જાગિત સંદભર્ થ ં Ð Ôભગવ ણભંડારÕ Ôલૅિક્સકોન ટીમÕ Ð ŒŒŒ Ôસન્ડે ઈÐમહેફીલÕ Ð વષઃર્ ચોથ ું Ð અંકઃ 161 – March 15. િવ ાપીઠના સાથજોડણીકોશ ર્ ર્ કરવામા ં 2 વષર્ લાગ્યા. ત્યા ં હવે આપણે કહી શકી ું કે ..com . ુ કહેવત છે . જાણી અને માણી શકો છો. પયાયવાચી શબ્દો..ં વા ં અનેક ં 'ના સાગર સમા કાયને યારે 'ભગવ ોમડલ ર્ જા ો ક્ટને ૂણર્ ૂણર્ થતા ં મા 11 ૅ ુ ુ માસનો જ સમય લાગ્યો છે .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful