Ako imam, u toku namaza, izgubi abdest ?

Pitanje: Es-selamu alejkum sta će imam uraditi ako u toku namaza izgubi abdest? Odgovor: Alejkum selam. Šejh Ibnu Usejmin rhm., kaže: „Ako imam, u toku namaza, izgubi abdest, napustiće namaz, i narediće nekom od džematlija koji klanjaju iza njega da predvodi i završi namaz sa džematom. a primjer ako bi pretpostavili da se na trećem rekatu sjetio da nije uzeo abdest ! obaveza mu je da prekine sa namazom, i nije mu dozvoljeno da nastavi klanjati namaz bez ta"areta-abdesta. ekome od džematlija iza imama će reći da nastavi predvoditi namaz umjesto njega, pa će upotpuniti treći rekat, zatim i #etvrti, nakon #ega će predati selam. Ako pretpostavimo da se imam sjetio da nije uzeo abdest ! nakon što je završio sa namazom i predao selam ! njemu je namaz neispravan, pa će ga obnoviti, dok je namaz ostalog džemata ispravan i oni neće obnavljati namaza.$ %ogledaj: "ttp:&&ar.islam'a(.net&)at'a&*+,-. /dgovor priredio: 0ead e). 1asavić, pro).)ik"a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful