7 Naklanjavanje propuštenih namaza

Naklanjavanje propuštenih namaza

Pitanje: Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Bismillah: Na jednoj internet stranici naiđoh na tekst objavljen od strane jedne sestre, Allah je učvrstio u Njegovoj vjeri, sa nekoliko hadisa koji opravdavaju naklanjavanje propu tenih nama!a. "o to ja lično ne podr#avam takav neo!biljan odnos prema nama!u i ne smatram ispravnim neklanjanje nama!a u njegovo vrijeme i naklanjavanje istog, #elim da provjerim ispravnost i te#inu ovih hadisa. $ak i ako su ovi hadisi ocijenjeni kao sahih ili hasen, smatram da nije pametno iriti takve hadise među muslimanima, jer %e onda svako svoj nemar mo%i opravdati njima, svako %e sebi davati pravo da klanja kad koji nama! ho%e, i tako %e se nama! !apostavljati. &no to mi se posebno ne sviđa kod postupka ove sestre jeste i to to pored ovih hadisa nije naglasila da se ipak ne prepu tamo nemaru i popu tanju u vjeri, da se ipak trudimo da sve nama!e obavljamo u njihova vremena i da ne !loupotrebljavamo ove hadise pravdaju%i njima svoj nemar' (ubhanAllah, ako budemo stub na e vjere potkopavali pravdaju%i se sa ova tri hadisa, gdje %emo onda !avr iti) *a nas Allah a!!e we d#elle sačuva i učvrsti u Njegovoj vjeri. A sestra je pod nikabom, !nate... + moj mali mo!ak te ko ,svaruje, kako tako ,#estoka muwehida, pod nikabom mo#e tako da pi e -dodu e, pročitala sam i gorih stvari od takvih, polupismenih i s nedostatkom ahlaka., a kad takve sretnu sestru pod hid#abom, obično je gledaju s visoka, Allah nas sačuvao oholosti. Elhamdulillah, po!nato mi je ve% du#e vrijeme da nikab i brada nisu !nak sekta tva, ali isto tako nisu uvijek niti !nak pravih vjernika, tako da mi ne morate ni ta po tom pitanju obja njavati. (amo bi bilo dobro da se na dersovima i web/portalima malo vi e upo!oravaju takve usijane glave. 0 prilogu vam dostavljam i kopiju teksta, tj. citirane hadise: Naklanjavanje propu tenih nama!a Ebu 1atade veli2 prvi koji se probudio bio je Allahov "oslanik a,s, kome je sunce ve% obasjavalo leđa / ustali smo #ure%i, a on ja rekao2 u!ja ite i u!jahali smo i putovali sve dok sunce nije odskočilo, a onda je on sjahao i !atra#io da mu se donese !djela !a u!imanje abdesta, koja je bila kod mene i u kojoj je bilo ne to vode. 0!eo je abdest, a !atim je Bilal proučio e!an !a nama!. "oslanik a,s, je klanjao dva

rekata, a potom i sabah nama!, pa je postupio isto kao i to čini svaki dan. -hadis bilje#i +mam 3uslim 456.. &d *#abira r,a, se prenosi da je &mer ibn 7attab r,a, do ao na dan bitke na 7endeku nakon !alaska sunca i počeo grditi nevejrnike i! plemena 1urej , tada je rekao2 Allahov "oslaniče, nisam stigao klanjati ikindiju sve do pred sami !ala!ak sunca. "oslanik a,s, mu je ka!ao2 8ako mi Allaha ja je nisam klanjao. &ti li smo u Buthan i u!eli abdest radi nama!a. &n je klanjao ikindiju nakon !alaska sunca, a !atim i ak am nama!. -hadis bilje#i +mam Buhari 9:4.. Naklanjavanje je isto kao klanjanje u redovnom vremenu. 8ako propu teni nama!i %e se naklanjati prema svome redosljedu. &d ibn 3es;uda r,a, se prenosi da su idolopoklonici spriječili "oslanika a,s, da klanja četiri nama!a na dan bitke na 7endeku. 1ad je pro ao dobar dio no%i, !atra#io je od Bilala r,,a, da prouči e!an. 1ad je proučio ikamet, klanjali su podne nama!. <atim je ponovo proučio ikamet, pa su klanjali ikindiju. "roučen je ikamet, pa su klanjali ak am nama!. "onovo je proučio ikamet, pa su klanjali jaciju. -hadis bilje#i +mam Et/ 8irmi!i.., Odgovor: Alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nama! ima poseban polo#aj u islamu. Nama! je drugi rukn islama, i nakon ehadeta najvrijednije je djelo. "rvo !a to %e čovjek odgovarati na (udnjemu danu jeste nama!, pa ko ga sačuva uspio je i spasio se, a ko ga !agubi propao je i stradao. Allah d#. ., ka#e: „A teško se klanjačima & koji namaz svoj kako treba ne izvršavaju! -el/ 3a;un, =/9.. !slamski učenja"i se ne razilaze u tome da je obaveza naklanjati opravdano propušteni namaz !bog !aborava, sna, te ke bolesti, prisile i sl., i nikako nije do!voljeno ispu tati nama! !bog nekog drugog ra!loga poput posla, etnje itd.. Allahov "oslanik s.a.w.s., je rekao: „#o prespava namaz ili ga zaboravi klanjati $ neka ga naklanja odmah čim ga se sjeti! -el/3uvetta;, rivajet >ahja el/?ejsi, br.@4.2 Ebu *avud, br.=A9.2 +bnu 3ad#d#e, br.4:9.. "ogledaj: http:BBCatwa.islamweb.netBCatwaBindeD.php) pageEshowCatwaF&ptionEGatwa+dF+dE6:=@A !slamski učenja"i se razilaze po pitanju propisanosti naklanjavanja namaza koji su neopravdano izostavljeni%

&e'ina islamske uleme smatra da je obaveza naklanjati ih( dok ejhul/islam +bnu 8ejmijje rhm., haCi! +bnul/1ajjim rhm., ejh +bnu 0sejmin rhm., i ostali učenjaci, smatraju da nije obaveza takve namaze naklanjavati( ve' da je samo obaveza iskreno se Allahu d)%š%( pokajati( i svoje budu'e namaze čuvati uz redovno klanjanje na*ila+namaza% *akle, ve%ina islamske uleme u! ovo to je rečeno u drugom stavu, obave!uju i naklanjavanje neopravdano propu tenih nama!a, to je svakako sveobuhvatnije mi ljenje i preče. "ogledaj: http:BBCatwa.islamweb.netBCatwaBindeD.php) pageEshowCatwaF&ptionEGatwa+dF+dE6A=H64 Ako je čovjeku po!nat broj propu tenih nama!a onda mu je obave!a redoslijedno ih naklanjati, a ako mu je nepo!nat broj propu tenih nama!a I onda neka ih naklanjava do momenta kada je odprilike siguran da ih je sve naklanjao, a Allah d#. ., najbolje !na. "ogledaj: http:BBCatwa.islamweb.netBCatwaBindeD.php) pageEshowCatwaF&ptionEGatwa+dF+dE:H=H6 Odgovor priredio: ,ead e*% -asavi'( pro*%*ikha

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful