7

Előszó
Az előkelő Briarwood iskola előkészítőjében eltöltött első nap volt Regan Hamilton Madison életének legszörnyűbb napja !lyan katasztro"#lis volt$ %ogy Regan eldöntötte$ so%a többé nem megy vissza A nap kezdetén még &gy gondolta$ %ogy az &j iskola 'sod#latos lesz Miért is ne lenne az( H#rom b#tyja és édesanyja is azt mondta$ neki pedig nem volt oka kételkedni a szav)kban B*szkén *lt a 'sal#di lim)zin %#ts+ *lésén &j egyenr)%#j#ban ,ék-sz*rke ko'k#s szokny#j#%oz keményített gallér& "e%ér bl&zt viselt$ kék nyakkendőjét 'som+ra kötötték$ mint a "ér"iakét$ és az egyenr)%#%oz tartoz+ sz*rke blézer mellényzsebén aranyszínű embléma virított az iskola nevének kezdőbetűivel .öndör %aj#t az iskola #ltal engedélyezett kék színű 'satok "ogt#k %#tra Minden$ amit viselt$ vadonat&j volt$ beleértve %+"e%ér zoknij#t és sz*rke 'ipőjét is Regan &gy vélte$ az iskola m)lats#g lesz Az elm&lt két évben őt és kilen' t#rs#t kényeztették és sz*ntelen*l di'sérték a mindig mosolyg+ +v+nők az eleg#ns +vod#ban Meg volt győződve r+la$ %ogy ez a Briarwoodban sem lesz m#sként /őt$ tal#n még jobb is lesz 0gy volt$ %ogy édesanyja is elkíséri az &j iskol#ba$ a%ogy m#s any)k#k 1 és né%a ap)k#k is 1 szokt#k$ amikor a gyermek*k először megy iskol#ba$ de a kör*lmények kedvezőtlen alak)l#sa miatt az anyj#nak 2ondonban kellett maradnia az &j bar#tj#val$ és nem ért vissza 3%i'ag+ba az iskolakezdésre Hamilton nagymama boldogan elkísérte volna$ de ő sem tart+zkodott az orsz#gban A bar#tait l#togatta meg k*l"öldön$ és a következő két %étben nem is volt v#r%at+ a %azaérkezése Amikor Regan előző este tele"onon édesanyj#val beszélt$ megmondta neki$ nem sz*kséges$ %ogy a %#zvezetőnő$ Mrs 4yler vigye el az iskol#ba Anyja akkor Aident javasolta Regan t)dta$ %a megkérné legidősebb b#tyj#t$ az elkísérné Aiden tizen%ét éves volt$ és nem szívesen )gyan$ de megtette volna$ %ogy vele megy5 %a megkéri r# Mindent megtett volna érte$ ak#r'sak két m#sik testvére$ /pen'er és 6alker

? 8e Regan &gy döntött$ %ogy senki ne kísérje el az oszt#lyba 9 m#r nagyl#ny A rajta lévő egyenr)%a is bizonyítja Ha mégis eltévedne$ egyszerűen segítséget kér az egyik mosolyg+ tan#rt+l Mint kider*lt$ az iskola nem is %asonlított arra$ amit elképzelt /enki sem mondta neki$ %ogy a "oglalkoz#sok egész nap tartani "ognak :em "igyelmeztették$ %ogy rengeteg gyerek j#r az iskol#ba$ s közt*k sok erőszakos alak is akad Minden*tt ott voltak 2egink#bb egy idősebb l#ny miatt agg+dott$ aki k*lönösen szerette terroriz#lni a kisebbeket$ amikor a tan#rok nem "igyeltek Mire dél)t#n %#romkor megsz+lalt a tanít#s végét jelző 'sengő$ Regan annyira kétségbeesett és megviselt volt$ %ogy az ajk#ba kellett %arapnia$ ne%ogy sírva "akadjon A "élkör alak& ko'si"el%ajt+n ko'sik és lim)zinok v#rakoztak ;van$ a 'sal#d so"őrje kisz#llt a ko'sib+l és "elé ind)lt Regan l#tta közeledni a "ér"it$ de annyira kimer*lt volt$ %ogy nem volt ereje oda")tni %ozz# ;van gyorsabbra "ogta lépteit$ mert megriasztotta a kisl#ny k*lseje Haja kibomlott és a 'satokkal egy*tt ar'#ba l+gott$ nyakkendője kibomlott$ inge kil+gott a szokny#b+l$ egyik zoknija a bok#j#ra 's&szott Az ötéves kisl#ny &gy nézett ki$ mint%a r)%#st)l kimost#k és ki'entri")g#lt#k volna ;van kinyitotta neki a ko'siajt+t$ miközben megkérdezte< 1 Minden rendben$ Regan( A kisl#ny le%ajtott "ejjel v#laszolt 1 =gen 1 :a$ és milyen volt az iskola( Regan beb&jt a %#ts+ *lésre 1 :em szeretnék beszélni r+la A %#zvezetőnő is "eltetette neki az omin+z)s kérdést$ amikor beengedte 1 :em szeretnék beszélni r+la 1 ismételte a kisl#ny A %#zvezetőnő elvette tőle a t#sk#t 1 ,öszönöm 1 mondta Regan >elro%ant a lép'sőn$ végig a "olyos+n$ egyenesen a szob#j#ba$ be'sapta maga mögött az ajt+t és azonnal könnyekbe tört ki Regan tiszt#ban volt vele$ %ogy "olyamatosan 'sal+d#st okozott édesanyj#nak$ mert b#rmilyen erősen is pr+b#lta$ nem t)dott )ralkodni az érzelmein Ha elesett és le%orzsolta a térdét$ és az "#jt$ egyszerűen sírnia kellett :em sz#mított$ %ogy %ol van$ vagy %ogy ki l#tja a viselkedését Amikor boldogtalan volt$ minden szab#lyt "elr&gott$ amit édesanyja pr+b#lt tanítani neki =dőről időre "igyelmeztették$ %ogy viselkedjen %ölgy m+dj#ra$ de nem igaz#n t)dta$ mit is jelent ez$ kivéve persze$ %ogy *lés közben össze kell z#rni a két térdét :em szeretett ném#n

D kínl+dni "*ggetlen*l att+l$ %ogy ez aranyszab#lynak sz#mított a Madison %#zban Az sem érdekelte k*lönösebben$ %ogy b#tran viselkedjen$ és %a valami b#nata volt$ akkor az egész 'sal#dj#nak %allani kellett r+la /zeren'sétlenségére$ ebben a pillanatban egyed*l Aiden volt ott%on 9 volt a legkevésbé egy*ttérző a testvérei köz*l$ mert ő volt a legidősebb$ és egy#ltal#n nem izgatt#k egy %atéves pisis gondjai Aiden gyűlölte$ %a sírt$ de Regant most ez sem tartotta vissza ,i"&jta az orr#t$ megtörölte a szemét és #töltözött Mi)t#n levette az egyenr)%#j#t$ gondosan össze%ajtotta és beleejtette a szemetesbe Mivel so%a nem megy vissza abba a szörnyű iskol#ba$ nem lesz többé sz*ksége erre a ronda r)%#ra Rövidnadr#got vett "el %ozz#illő p+l+val$ és &jabb szab#lyt %#gott #t$ amikor mezítl#b ")tott végig a "oly+son b#tyja szob#ja "elé >élénken kopogtatott az ajt+n 1 Bejö%etek( @#laszt sem v#rva benyitott$ b#tyja #gy#%oz ")tott és "elm#szott a p)%a takar+ra$ amit Aiden mindig ler&gott mag#r+l alv#s közben 2#bait maga al# %&zta$ majd kikapta a 'satokat a %aj#b+l$ és az ölébe ejtette Aiden bossz&snak l#tszott /portmezben *lt az asztal#n#l$ amit elborítottak a tankönyvek Regannek "el sem tűnt$ %ogy tele"on#l$ amíg a "i& el nem köszönt és le nem tette a tele"ont 1 0gy illik$ %ogy megv#rd$ amíg megengedem$ %ogy begyere a szob#mba 1 kezdte Aiden 1 :em ront%atsz 'sak &gy be 1 Amikor azonban a kisl#ny nem "elelt$ Aiden %#tradőlt a széken és alaposan szem*gyre vette %&ga ar'#t 1 /írt#l( Regan végiggondolta a dolgot$ és &gy döntött$ &jabb szab#lyt szeg meg 1 :em 1 "elelte$ de szemét a padl+ra szegezte Aiden t)dta$ %ogy %az)dik$ de némi töprengés )t#n "élretette az igazmond#sr+l sz+l+ %egyi beszédet ,is%&ga igaz#n kétségbeesettnek l#tszott 1 @alami baj van( 1 kérdezte$ %olott pontosan t)dta$ %ogy igen A l#ny nem nézett r# 1 :eeem5 1 %&zta el a sz+t vég*l Aiden nagyot s+%ajtott 1 :in's időm tal#lgatni$ Regan Aer'eken bel*l el kell ind)lnom$ %a nem akarok elkésni az edzésről Mondd el$ mi a gondB 1 /emmi Be'ssz+ra 1 vonta meg a v#ll#t a kisl#ny Cjjai apr+ köröket rajzoltak a p)%a takar+ra

E Aiden "eladta$ %ogy kiszedje belőle$ mi baja 2e%ajolt$ %ogy "elvegye edző'ipőjét$ közben eszébe j)tott$ %ogy Regan ma volt először iskol#ban 1 Milyen volt a s)li( A kisl#ny reak'i+ja teljesen v#ratlan)l érte Regan zokogni kezdett R#bor)lt az #gyra$ és a paplanba törölgette a szemét és az orr#t .#tl#stalan)l ömlöttek belőle a szavak$ a gond 'sak az volt$ %ogy semmi logik#t nem le%etett "el"edezni a mondand+j#ban ;gyetlen %ossz&$ k)sza és össze"*ggéstelen mondatba tömörítette mindazt$ ami a szívét nyomta 1 .yűlölöm az iskol#t$ és so%a nem megyek vissza$ so%a többé$ mert nem engedik$ %ogy egy*nk és #lland+an 'sendben kell *ln*nk$ és ott volt az a l#ny$ és egy nagyl#ny megríkatta$ és azt is mondta$ %a sz+l)nk valamelyik tan#rnak$ akkor minket is elkap$ és nem t)dtam$ %ogy mit 'sin#ljak$ vég*l %#tramentem az ép*let mögé a l#nnyal és egy*tt sírtam vele$ és so%a többé nem megyek vissza abba a szörnyű iskol#ba$ mert a nagyl#ny azt mondta$ %ogy %olnap &jra elkapja azt a l#nyt Aiden döbbenten nézte Regan szívet tépően zokogott Ha nem nézett volna ki olyan szeren'sétlennek$ kineveti Milyen dr#mai előad#sB ;zt a 'sal#d Hamilton #g#t+l örökölte A Hamiltonok mindig is nyíltan kim)tatt#k az érzelmeiket /zeren'sére ő$ /pen'er és 6alker a Madisonokra *töttek /okkal vissza"ogottabban b#nnak az érzelmeikkel Regan akkora zajt 'sapott$ %ogy Aiden nem %allotta a kopog#st /pen'er és 6alker rontottak be a szob#ba >ivérei magasak voltak$ kar's&ak és sötét %aj&ak$ ak#r'sak Aiden /pen'er tizenöt éves volt$ és a %#rom "i& köz*l neki volt a legl#gyabb szíve 6alker most lépett a tizennegyedik életévébe 9 volt a 'sal#d "enegyereke$ vakmerő és nemtörődöm 0gy nézett ki$ mint aki %#bor&b+l jön ,arja és ar'a 's)pa v#g#s és kar'ol#s ,ét nappal azelőtt "elm#szott a %#ztetőre a "o'ilabd#ért$ elvétette a lépést$ és val+színűleg a nyak#t is kitörte volna$ %a nem siker*l megragadnia egy #gat$ ami lelassította z)%an#s#t A bar#tja$ Ryan nem volt ilyen szeren'sés$ mert 6alker egyenesen r#z)%ant és eltörte a karj#t Ryan %#tvédként j#tszott az i"i'sapatban$ de most kénytelen lesz az évadot a kispadon tölteni 6alker nem érezte mag#t %ib#snak a baleset miatt Az #gat %ib#ztatta a szeren'sétlenségért$ amely "ogs#gba ejtette Ryant$ így bar#tja nem t)dott el)grani az &tj#b+l 6alker sebeket keresett Reganen$ de egyet sem tal#lt Akkor meg miért sír( 1 Mit 'sin#lt#l vele( 1 "ord)lt Aiden%ez 1 /emmit 1 vont v#llat a "i& 1 Akkor mi baja van( 1 'sod#lkozott 6alker ,özelebb %ajolt az #gy%oz$ és bizonytalan)l vizsg#ltatta %&g#t >ogalma sem volt$ %ogy mit tegyen

G /pen'er odébb lökte és le*lt az #gyra a kisl#ny mellé @igasztal+an simogatni kezdte a v#ll#t Regan vég*l el'sendesedett Aiden &jabb %angos s+%ajt %allatott 4al#n vége a vi%arnak 1 2e%ajolt$ %ogy bekösse a m#sik 'ipő"űzőjét is$ közben "igyelmeztette ö''sét 1 3sak meg ne kérdezd tőle$ %ogy milyen volt5 1 :a$ milyen volt a s)li 1 kérdezte vele egy időben 6alker A zokog#s &jra kezdődött 1 5 a s)li 1 "ejezte be Aiden a mondatot 2e%ajtotta a "ejét$ és vissza"ord)lt az ír+asztal%oz$ %ogy %&ga ne l#t%assa a mosoly#t :em akarta megb#ntani a kisl#nyt$ de az isten #ldja meg$ nagyon %angos volt Ha "igyelembe veszi$ %ogy milyen ki'si$ igaz#n "igyelemremélt+ ri'sajt 'sapott 1 Rossz napja volt 1 t#jékoztatta ö''seit 1 .ondolod( 1 kérdezett vissza /pen'er Regan abba%agyta a sír#st annyi időre$ %ogy kimond%assa< 1 /o%a többé nem megyek oda vissza 1 Mi történt( 1 kív#n'siskodott 6alker Regan %*ppögve kezdte &jra elsorolni sérelmeit 1 @issza kell menned 1 jegyezte meg /pen'er ;zt nem kellett volna mondania 1 :em kellB 1 8e igen 1 erősködött b#tyja 1 Apa nem kényszerítene r# 1 Honnan t)dod$ %ogy mit 'sin#lna Még kisbaba volt#l$ amikor meg%alt @al+színűleg nem is emlékszel r# 1 8e emlékszem F+nak emlékszem r# 1 A stíl)sod lenyűgöző 1 mondta Aiden 1 M#r 'sak ezért is vissza kell menned az iskol#ba 1 m)tatott r# /pen'er >el kellett emelnie a %angj#t$ %a azt akarta$ %ogy meg%allj#k$ mert Regan megint r#kezdett a bömbölésre 1 Az ördögbe is$ de %angos 1 morogta Aiden Megr#zta a "ejét 1 Rendben 1 adta meg mag#t 1 ;l "ogok késni az edzésről$ %a nem ind)lok el %amarosan$ sz+val gyorsan a végére kell j#rn)nk ennek a dolognak Regan$ ne az én paplanomba törölt az orrod$ és légy szíves$ *lj "el =gyekezett megszigorítani a %angj#t$ de sem a paran's$ sem a %angs&ly nem volt %at#ssal a kisl#nyra :em %agyja abba a zokog#st$ amíg ki nem ad mag#b+l mindent 1 >igyelj$ Regan :y)godj meg és meséld el nek*nk pontosan$ %ogy mi történt 1 mondta 6alker 1 Mégis$ mit 'sin#lt az a nagyl#ny(

J /pen'er a zsebébe ny&lt$ és előkotort egy agyonnyomorított papírzsepit 1 4essék 1 %&ga kezébe 1 4öröld meg az orrodat és *lj "elB .yer*nkB :em t)dj)k megoldani a problém#t$ amíg nem t)dj)k pontosan$ mit 'sin#lt az a nagyl#ny Hrted( Aiden a "ejét 's+v#lta 1 Regan maga "ogja megoldani a problém#t 1 jelentette ki A kisl#ny kiegyenesedett 1 :em "ogom$ mert so%a többé nem megyek vissza abba a szörnyű iskol#ba 1 Ha elmenek*lsz$ azzal semmit nem oldasz meg 1 :em érdekel =tt%on maradok 1 @#rj 'sak$ Aiden Ha valami verekedős kis'saj b#ntani akarja a %&g)nkat$ akkor5 1 kezdte 6alker$ de Aiden "elemelt keze el%allgattatta 1 =smerj*k meg a tényeket$ mielőtt b#rmit is tennénk$ 6alker >igyelj$ Regan 1 v#lt kedvesebbé a %angja 1 H#ny éves volt az a l#ny( 1 :em t)dom 1 Rendben Azt t)dod$ %ogy %#nyadikos( 1 Cgyan %onnan t)dn#( 1 kérdezte /pen'er 1 Regan még 'sak előkészítős 1 8e igenis t)dom 1sz+lalt meg Regan 1 M#sodikos$ a neve Morgan és gonosz 1 Azt m#r tiszt#zt)k$ %ogy gonosz 1 nézett az +r#j#ra Aiden t*relmetlen*l 1 M#ris előbbre vagy)nk /pen'er és 6alker is elmosolyodott /zeren'sére Regan ezt nem l#tta 1 Azt mondtad$ %ogy ez a m#sodikos megríkatott egy kisl#nyt( 1 kérdezte Aiden Regan b+lintott 1 Igy van$ megríkatta 1 Mit 'sin#lt vele( 1 érdeklődött 6alker 1 Meg*tötte( 1 :em 1 Akkor %ogyan( 1 6alker %angj#ban )gyanaz a t*relmetlenség b)jk#lt$ mint Aidenében Regan szeméből &jra ömleni kezdtek a könnyek 1 ;lvette tőle a 'satjait 1 A l#ny is előkészítős( 1 kérdezte Aiden 1 =gen$ és nagyon kedves Mellettem *lt az asztaln#l A neve 3ordelia$ de azt mondta$ mindenki 'sak 3ordie-nak %ívja$ és sz+lítsam én is &gy 1 ,edveled ezt a 3ordeli#t( 1 'satlakozott a kérdezősködés%ez /pen'er 1 =gen$ és van egy m#sik l#ny is$ akit szeretek A neve /op%ie$ és egy asztaln#l *l vel*nk

K 1 :a l#tod 1 mondta Aiden 1 Még 'sak egy napja j#rsz az &j iskol#ba$ és m#ris két bar#tod van Mivel &gy vélte$ t&lj)tottak a v#ls#gon$ "elkapta a ko'si k)l'sait 6alker meg#llította 1 @#rj egy ki'sit$ Aiden :em me%etsz el addig$ amíg el nem döntött*k$ mi legyen a verekedős l#nnyal Aiden meg#llt az ajt+n#l 1 H*lyéskedsz( Az a verekedős l#ny még 'sak m#sodikos 1 Akkor is meg kell véden*nk Regant 1 erősködött 6alker 1 Mégis %ogy gondolod( 1 bosszankodott Aiden 1 !damegy*nk mind a %#rman az iskol#%oz és r#ijeszt*nk a kölyökre( ;rre m#r Regan is "elélénk*lt 1 Az j+ lesz 1 jelentette ki 1 Mondj#tok meg neki$ %ogy ne b#ntsa 3ordie-t$ /op%ie-t meg engem 1 Cgyan m#r 1 mondta Aiden 1 4e magad is meg t)dod oldani a dolgot /z#llj szembe a l#nnyal Mondd meg neki$ %ogy %agyjon békén téged$ a %olmidat és a bar#tnőidet 1 Az első jobban tetszett Aiden meglepetten pislogott 1 Milyen első( 1 Az$ %ogy te$ /pen'er és 6alker eljöttök velem az iskol#%oz és r#ijesztetek =nk#bb azt v#lasztom ;gész nap velem marad%attok$ %a akartok 1 ;z nem "eleletv#laszt+s "eladat5 1 kezdte Aiden 1 @#rj 'sak :em azt mondtad$ %ogy a l#ny5 %ogy is %ívj#k( 1 kérdezte 6alker 1 Morgan 1 Rendben Mint%a azt mondtad volna$ %ogy az a Morgan %olnap is gyötörni akarja 3ordeli#t( Regan szipogni kezdett$ szeme elkerekedett 1 Akkor miért agg+dsz( :em téged akar b#ntani 1 mondta 6alker Regan nagyon komolyan nézett r# 1 Mert 3ordie a bar#tnőm$ 6alker Aiden elmosolyodott 1 Mit gondolsz$ mit "og érezni$ %a %olnap nem mész iskol#ba( 1 9 sem megy %olnap be Mondta nekem 1 :a igen Hn biztosra veszem$ %ogy a sz*lei r#kényszerítik$ %ogy bemenjen 4)dod$ Regan$ két "ajta ember van a vil#gon Azok$ akik meg")tamodnak$ és azok$ akik szembesz#llnak az erőszakos alakokkal

L A kisl#ny letörölte a könnyeket az ar'#r+l 1 Hs én melyik "ajt#%oz tartozom( 1 4e Madison vagy /zembenézel a bajokkal /enki nem ")tamít%at meg Regannek nem tetszett$ amit %allott$ de b#tyja ar'ki"ejezéséből l#tta$ %ogy nem "ogja megv#ltoztatni a véleményét$ b#rmivel #lljon is elő Igy is valamivel jobban érezte mag#t$ mert legal#bb a "élelmeit megoszt%atta testvéreivel M#snap reggel$ miközben Mrs 4yler a %aj#t "és*lte$ arra gondolt$ %ogy mégsem tűzi be a 'satjait$ de azt#n meggondolta mag#t$ %#t%a 3ordeli#nak sz*ksége lesz r#j)k Mire az iskol#%oz érkezett$ a "élelemtől teljesen "el"ord)lt a gyomra Hszrevette 3ordie-t a kap)n#l 1 Azt %ittem$ nem jössz ma iskol#ba 1 kezdte$ amikor odaért %ozz# 1 Ap) kényszerített r# 1 mondta leverten a kisl#ny 1 ;ngem meg a b#ty#m /op%ie ki#ltott oda nekik Hppen akkor sz#llt ki a ko'sib+l$ és kanyarította v#ll#ra a t#sk#j#t Amikor megl#tta 3ordie-t és Regant egy*tt a kap)n#l$ odaro%ant %ozz#j)k$ %ossz&$ aranyszőke %aja lobogott mögötte a szélben Regan arra gondolt$ %ogy /op%ie pontosan &gy néz ki$ mint egy %er'egnő @il#gos %aja szinte "e%éren 'sillogott a "ényben$ szeme a zöld legszebb #rnyalat#t t*krözte 1 4)dom$ mit tegy*nk 1 jelentette ki$ alig%ogy odaért %ozz#j)k 1 A sz*netben elb&j)nk az ötödikesek mögé$ &gyis olyan sokan vannak az )dvaron$ %ogy Morgan észre sem "og venni$ azt#n meg Regan odalop+zik %ozz# és visszaszerzi 3ordie 'satjait 1 Hogyan( 1 kérdezte Regan 1 Mit %ogyan( 1 Hogyan szerzem vissza a 'satokat( 1 Azt nem t)dom$ de tal#n kital#l%atn#l valamit 1 Ap) azt mondja$ %ogy sz+lnom kell a tan#rnőnek Morganről$ de nem "ogok sz+lni 1 közölte 3ordie >ekete "*rtjeit #tvetette a v#lla "ölött 1 Ha #r)lkodnék$ Morgan 'sak d*%ösebb lenne Regan %irtelen nagyon "elnőttnek érezte mag#t 1 Meg kell mondan)nk neki$ %ogy %agyjon minket békén Aiden mondta 1 ,i az az Aiden( 1 /op%ie volt a kív#n'siskod+ 1 A b#ty#m 1 8e Morgan 'sak engem piszk#l$ nem téged vagy /op%ie-t 4i el")t%attok$ és b&jjatok el vala%ov# 1 4e is elb&j%atn#l vel*nk 1 vetette "el /op%ie

M 1 A tan#r &gyis kik*ld a sz*netre 1 mondta lemond+an 3ordie 1 Hs Morgan r#m "og tal#lni 1 ;gy*tt marad)nk$ és amikor megpr+b#lja elvenni a %olmidat$ vagy r#d akar ijeszteni$ megmondj)k neki$ %ogy menjen el H#rman tal#n meg t)dj)k ijeszteni 1 4al#n 1 egyezett bele 3ordie$ de %angja nélk*lözött minden lelkesedést$ és Regan t)dta$ %ogy nem igaz#n %isz benne 1 A sz*netig kital#lok valamit 1 bíztatta őket /op%ie Hangja nagyon magabiztosan 'sengett Regan azt kív#nta$ b#r'sak ő is olyan lenne$ mint /op%ie 0gy tűnt$ &j bar#tnőjét semmi sem ijeszt%eti meg Regan a maga részéről aggodalmaskod+ típ)s volt$ és nyilv#nval+$ %ogy 3ordie is 9k ketten egész délelőtt Morgan miatt agg+dtak Az első sz*netet az oszt#lyban töltötték$ mert odakint szemerkélt az eső$ de ebédidőre$ amikor a nagysz*net kezdődött$ a nap is kis*tött$ ezért ki kellett menni*k az )dvarra Regan t&l későn ismerte "el$ %ogy nem kellett volna megennie az ebédjét .yomr#ban a tej szinte megsavanyodott$ és &gy érezte mag#t$ mint aki szikl#t nyelt Morgan az előkészítősöknek és első oszt#lyosoknak "enntartott %int#k mellett v#rt r#j)k /zeren'sére /op%ie m#r készen #llt az &jabb tervvel 1 Ha Morgan elind)l 3ordie "elé$ bero%anok az ép*letbe és sz+lok Mrs .rantnek 1 ;lmondod neki$ %ogy Morgan mit akar 'sin#lni 3ordie-val( 1 :em 1 Miért nem( 1 :em akarom$ %ogy a többiek #r)lkod+ j&d#snak %ívjanak Ap) szerint az #r)lkod#sn#l nin's rosszabb 1 Akkor mit "ogsz 'sin#lni( 1 kérdezte Regan$ szeme sark#b+l Morgant "igyelve A l#ny még nem vette észre őket 1 Még nem t)dom$ mit "ogok mondani a tan#rnőnek$ de r#veszem$ %ogy kijöjjön az )dvarra$ és arra is$ %ogy meg%allja$ a%ogy Morgan ijesztgeti 3ordie-t 4al#n még azt is l#tni "ogja$ amikor elveszi tőle a 'satjait 1 /op%ie$ te olyan b#tor vagy 1 jelentette ki 3ordie :agyszerű terv$ gondolta Regan /op%ie eltűnt az ép*letben$ alig%ogy Morgan$ akit Regan val+s#gos +ri#snak l#tott$ "eléj*k lépett A két l#ny önkéntelen*l %#tr#lt egy lépést Morgan még egy lépést tett előre Regan kétségbeesetten k)tatott a szemével /op%ie és Mrs .rant )t#n$ de egyiket sem l#tta Hal#lra rém*lt Morgan l#b#t b#m)lta és arra gondolt$ %ogy legal#bb akkora$ mint Aidené Majd "élénken "elnézett és tekintete tal#lkozott a l#ny gombszemével H#nyinger tört r#

7N Regan most m#r két dolog miatt is agg+dott 4artott Morgan kegyetlenségétől$ és att+l is$ %ogy az egész iskola előtt %#nyja el mag#t A nagyl#ny előny&jtotta a kezét$ tenyérrel "el"elé$ és sz&r+san 3ordie-ra meredt 1 Add ideB 1 intett az )jjaival 3ordie azonnal a %aj#%oz ny&lt$ %ogy kivegye a 'satokat$ de Regan meg"ogta a kezét 1 :em 1 mondta %at#rozottan$ és bar#tnője elé lépett 1 Hagyd őt békénB ;z volt a legb#trabb dolog$ amit vala%a is tett$ )gyanakkor &gy érezte$ %ogy menten el#j)l ,eserű epe k&szott "el a tork#n$ nem t)dott nyelni$ de t)dom#st sem vett nyomor& #llapot#r+l B#tran viselkedett$ és alig v#rta$ %ogy eldi'sekedjen vele Aidennek Morgan mellbe bökte Regan %#tra t#ntorodott$ kis %íj#n elesett$ de gyorsan összeszedte mag#t$ és erősen megvetette a l#b#t 1 Hagyd békén 3ordie-tB 1 ismételte A torka kapart$ amitől %angja gyenge volt$ ezért gyorsan nagyot nyelt$ és a l#ny ar'#ba ki#ltotta a paran'sot !-%+ .yomra b)k"en'et vetett$ és azonnal t)dta$ %ogy m#r nem ér a l#nymosd+ig 1 Rendben 1 mondta Morgan >enyegetően közelebb lépett %ozz#$ és &jra mellbe bökte 1 Akkor te adj nekem valamit Regan %#borg+ gyomra készségesen engedelmeskedett

Első fejezet
A démon ki akart törni A "ér"i nem érzett 'sod#lkoz#st$ sem riadalmat A szörnyeteg mindig nap végén b&jt elő$ amikor elméjét m#r nem "oglalkoztatt#k az apr+-'seprő m)nka%elyi *gyek$ és elgyötört teste pi%enésre #%ítozott Hossz& ideje m#r$ tal#n egy éve is$ %ogy a démon rejtőzködött benne$ és nem is sejtette$ %ogy ott lap)l :aiv m+don azt %itte$ %ogy p#nikro%amai vannak$ vagy kritik)s napja ;z kevésbé "élelmetesnek tűnt$ mint a val+s#g Mélyen a gyomr#ban kezdődött @alami k*lönös s+v#rg#s$ amely azonban nem volt kellemetlen A%%oz az érzés%ez %asonlított$ amikor két karj#val "orr+ követ szorít didergő testé%ez 8e a%ogy a nap előre%aladt$ a kő egyre "orr+bb# v#lt$ míg vég*l elvisel%etetlen %őséget #rasztott ;kkor idegesség lett &rr# rajta$ szörnyű idegesség$ melytől bőre bors+zni kezdett$ t*dejét pedig val+s#ggal égette a kényszer$ %ogy *völtsön$ egyre 'sak *völtsön$ amíg bírja sz)sszal =lyenkor végső kétségbeesésében még az is eszébe j)tott$ %ogy

77 tal#n be kellene venni az orvos #ltal "elírt k*lönleges tablett#kb+l$ de ő so%a nem szedett gy+gyszert$ még aszpirint sem$ att+l val+ "élelmében$ %ogy a gy+gyszerek elgyengítik Rendes embernek tartotta mag#t Rendszeresen be"izette az ad+t$ vas#rnaponként elj#rt templomba$ és volt #ll#sa /tresszel teli m)nka volt ez$ amely #lland+$ meg"eszített "igyelmet követelt tőle$ és nem %agyott neki időt vagy alkalmat arra$ %ogy az ott%on r# v#r+ ne%éz te%er miatt agg+djon :em b#nta a m)nk#val eltöltött %ossz& +r#kat /o%a nem ")tamodott meg a "elelősség elől$ sem a m)nka%elyén$ sem a mag#néletben :yomorék "eleségét$ :in#t kellett gondoznia A nő kérésére költöztek #t 3%i'ag+ba a baleset )t#n$ %ogy &j életet kezdjenek A "ér"i két %éten bel*l tal#lt mag#nak m)nk#t$ amit j+ jelnek vett Mozgalmas$ mégis élvezetes időszaka volt ez élet*knek :in#val &gy döntöttek$ %ogy a k#rtérítési pénz egy részét "el%aszn#lj#k$ %ogy &j ott%ont teremtsenek mag)knak a k*lv#rosban Mi)t#n kipakoltak$ azzal töltötte a ny#ri estéket$ %ogy r#mp#t építsen és #talakítsa a "öldszintet :ina és pi%ekönnyű$ modern tervezésű tol+ko'sija sz#m#ra A balesetben :ina térde összez&z+dott$ ami azt jelentette$ %ogy so%a többé nem t)d majd l#bra #llni ;l"ogadta$ amit a sors r#j)k mért$ és tov#bb lépett Megkönnyebb*lt$ amikor l#tta$ %ogy "elesége "okozatosan visszanyeri erejét és megtan)lja$ %ogyan l#ssa el mag#t napközben Amikor ott%on volt$ ragaszkodott %ozz#$ %ogy kényeztesse az asszonyt Minden este va'sor#t "őzött és elmosogatott$ majd "eleségével egy*tt megnézte annak kedven' tévéműsor#t 4íz éve voltak m#r %#zasok$ de szerelm*k semmit sem vesztett a kezdeti l#ngol#sb+l A szörnyű baleset pedig elejét vette$ %ogy önelég*ltté v#ljanak vagy "ölényeskedni kezdjenek a m#sikkal :em 'soda$ %ogy így történt Az ő édes és gyengéd :in#ja meg%alt oper#'i+ közben$ és azt#n 'sod#k 'sod#j#ra visszatért %ozz# Az orvosok egész éjszaka dolgoztak$ %ogy megmentsék az életét Amikor meg%allotta$ %ogy "elesége meg "og gy+gy)lni$ térdre ereszkedett a k+r%#z k#poln#j#nak kövén és megesk*dött$ %ogy egész %#tralévő életét annak szenteli$ %ogy :in#t boldogg# tegye .azdag$ teljes életet élt5 egyetlen apr+ kivétellel :em "okozatosan jött r# a démon létezésére :em$ egyszerre tört r# a megvil#gosod#s Hjszaka közepén történt ,éptelen volt elal)dni$ és mivel "orgol+d#s#val nem akarta "elébreszteni :in#t$ ink#bb "elkelt és lement az ép*let t&ls+ végében lévő kony%#ba$ ott j#rk#lt "el-al# Arra gondolt$ %ogy egy po%#r langyos tej majd megny)gtatja %#borg+ gyomr#t$ és el is #lmosítja$ de nem így történt A ki*r*lt po%arat a mosogat+ba akarta tenni$ amikor az ki's&szott a kezéből és összetört a t#l'a alj#n A %#l+szoba ajt+%oz sietett és dobog+ szívvel %allgat+zott A zaj nem ébresztette "el "eleségét$ ami megny)gtatta és visszatért a kony%#ba

7? =degessége egyre nőtt 3sak nem "ogja elveszíteni az eszét( :em$ nemB 3sak egy a ne%éz napok köz*l ;nnyi$ és nem több ;z még nem olyan szörnyű ;zt még t)dja kezelni Az &js#g ott volt a kony%ap)lton$ a%ol %agyta >elkapta és az asztal%oz ment vele ;l%at#rozta$ %ogy minden egyes oldalt el "og olvasni$ minden sort$ amíg annyira el nem #lmosodik$ %ogy leragad a szeme A sportrovatn#l kezdte Minden sz+t gondosan elolvasott$ azt#n a v#rosi %írek%ez lapozott Ot")tott az &j park és ")t+ösvény "elavat#s#r+l sz+l+ 'ikken$ szétnyitotta a lapot$ és azonnal megakadt a szeme egy 'sapat "ér"i előtt #ll+ gyönyörű$ "iatal nő képén ,ezében oll+t tartott készen arra$ %ogy #tv#gja az ösvény előtt ki"eszített szalagot Hs egyenesen r# mosolygott :em t)dta levenni r+la a szemét A kép alatti neveket olvasta$ amikor megtörtént ;rős szorít#st érzett$ és elakadt a lélegzete Mint%a vill#m %asított volna a szívébe és elvisel%etetlen "#jdalmat érzett /zívro%ama lesz$ vagy 'sak egy &jabb p#nikro%am tört r#( :y)gi$ mondta mag#nak 3sak ny)godj meg 2élegezz mélyeket =degessége egyre nőtt$ és vele egy*tt jött az ismerős rettegés Bőre égni és viszketni kezdett ,örmeivel esett kezének és l#b#nak$ miközben "elpattant és körözni kezdett a kony%#ban Mi történik vele( >el"edezte$ %ogy szaladg#l$ és kényszerítette mag#t$ %ogy meg#lljon A%ogy végignézett mag#n$ l#tta a mély$ 'ikk'akkos bar#zd#kat$ amelyeket körme v#jt a bőrébe @éres kar'ol#sok borított#k mindkét karj#t és l#b#tP a v#g#sok némelyike egész mély volt és a vér a padl+ra 'söpögött 0gy érezte$ menten "elrobban A %aj#t tépte és nyöszörgött$ de a rettegés tov#bb gyötörte Hs akkor "ényes vill#mként %asított belé a megvil#gosod#s :em volt többé )ra a testének$ még lélegezni is megszűnt 8e megdöbbentő tisztas#ggal l#tta és megértette$ %ogy valaki m#s lélegzik %elyette M#snap reggel a kony%a padl+j#n ébredt magzati %elyzetbe gömbölyödve ;l#j)lt volna( :em t)dott m#sra gondolni A p)ltot %aszn#lva t#masztékként nagy ne%ezen talpra ke'mergett /zemét le%)nyva vett né%#ny mély lélegzetet és lassan kiegyenesedett Hszrevette az oll+t az össze%ajtogatott &js#g tetején 9 tette oda( :em emlékezett r# @isszarakta az oll+t a %elyére$ a "i+kba és "elvette az &js#got$ %ogy kidobja a szemetesbe Hs akkor megl#tta a kiv#g#sokat A 'ikk és a mosolyg+s nő képe is az asztal közepén "ek*dtek$ mint%a r# v#rn#nak 4)dta$ ki tette oda őket Hs azt is$ %ogy miért A démon a nőt akarta Ar'#t a kezébe temette és sírva "akadt

7D 4)dta$ %ogy meg kell tal#lnia a m+dj#t$ %ogy megbékítse a vad#llatot Az intenzív sport meg"elelőnek tűnt 2ement az edzőterembe és megsz#llottként dolgozott ,edven' gyakorlata az volt$ amikor "elve%ette a bokszkesztyűket$ és teljes erőből p*"ölni kezdte a %omokzs#kot$ amíg 'sak ki nem "ogyott a sz)szb+l =lyenkor teljesen elvesztette az időérzékét$ és 'sak akkor #llt le$ amikor m#r a kezét sem bírta "elemelni a %asogat+ "#jdalomt+l :apokig tartotta testét a teljes kimer*ltség #llapot#ban 8e ez sem volt elég Az idő %aladt#val a démon egyre ink#bb %atalm#ba kerítette$ lassan teljesen "elemésztette =ronik)s m+don$ a "elesége adta az ötletet ;gyik este mosogat#s közben "elvetette$ %ogy a "ér"inak ki kellene r)''anni éjszak#ra ;gy szabad éjszaka$ erősködött az asszony$ amit a bar#taival tölt%et$ és végre kikap'sol+dik egy ki'sit 4ermészetesen vit#ba sz#llt vele M#r így is épp elég éjszak#t volt t#vol a m)nk#ja miatt Hs ott van az az idő is$ amit az edzőteremben tölt$ vagy amikor ")tni j#r ;nnyi egyed*l eltöltött éjszaka éppen elég 8e az asszony maka'sabb volt$ mint ő$ és addig érvelt$ amíg levette a l#b#r+l @ég*l beleegyezett$ 'sak %ogy örömöt okozzon neki Igy azt#n a mai lesz az első éjszaka$ amikor kimarad Hrezte$ a%ogy adrenalin #ramlik az ereibe 2egal#bb olyan ideges és izgatott volt$ mint amikor az első randira ind)lt Mielőtt eljött ott%onr+l$ azt mondta :in#nak$ %ogy m)nka )t#n be*l bar#taival /)lly népszerű b#rj#ba$ de nem kell agg+dnia miatta Ha egy po%#rn#l többet iszik$ nem "og ko'siba *lni Majd taQival jön %aza Minden szava %az)gs#g volt :em$ egy#ltal#n nem azért ment a v#rosba$ %ogy kikap'sol+djon @ad#szatra ind)lt

Második fejezet
Regan Madison %#rom szörnyű napot és éjszak#t töltött vén ke'skékkel kör*lvéve 0gy tűnt$ minden%ol ott vannak 1 a rep*lőtereken$ a sz#llod#kban és R+ma )t'#in is A vén ke'ske a saj#t meg%at#roz#sa szerint$ azokat a kéjs+v#r$ idős$ de gazdag )rakat jelölte$ akik olyan "iatal %ölggyel az oldal)kon jelentek meg$ aki a l#ny)k vagy ak#r az )nok#j)k is le%etett volna Regan val+j#ban so%a nem törődött ezekkel a p#ro'sk#kkal$ de most mosto%aapja$ ;merson elvett egy ilyen l#nyk#t ;merson igényeinek Regan megértette$ miért vonz+dik %ozz# 4este ak#r egy sztriptízt#n'osnőé$ intelligen'i#ja pedig egy ty&kéval vetekszik ;z tökéletesen meg"elelt

7E Regan szeren'séjére az ön"eledten boldog$ de nyilv#nval+an rendellenes p#r R+m#ban maradt$ amikor ő %azarep*lt 3%i'ag+ba A %ossz& )taz#s )t#n kimer*lten z)%ant #gyba$ és teljes nyol' +r#t al)dt azt #lmodva$ %ogy %olnap egy jobb nap köszönt r# 8e tévedett Amikor m#snap reggel %atkor "elébredt$ &gy érezte$ %ogy milli+nyi g)miszalagot %&ztak térdére$ amelyek teljesen elszorítj#k a vérkeringését ;lőző este be*tötte a térdét a kom+d sark#ba$ de nem volt lelki ereje jeget tenni r# A "#jdalom szinte elvisel%etetlen volt >élredobta a takar+t és "el*lt az #gyon$ majd addig masszírozta a "#j+s testrést$ míg a l*ktető érzés megszűnt Rossz térde egy j+tékonys#gi baseball me''sen szerzett sér*lés következménye volt Az egyes védő %elyén j#tszott$ és remek m)nk#t végzett$ amíg egyszer rossz ir#nyba nem pörd*lt és megsér*lt a térdiz*leti por'a Az ortopédorvos műtétet javasolt és biztosította$ %ogy né%#ny nap alatt &jra m)nka- és j#tékképes lesz$ de Regan egyre %alogatta a dolgot 2el+gatta a l#b#t az #gyr+l$ és előre%ajolva lassan$ +vatosan "el#llt ;kkor$ mint%a nem lenne elég baja$ t*sszögni kezdett és a könnye is eleredt Regan kap'solata sz*lőv#ros#val a szeretet és gyűlölet között mozgott /zerette a képt#rakat és m&ze)mokat 0gy vélte$ %ogy a v#s#rl#s legal#bb akkora élvezet$ mint :ew Rorkban$ no%a két legjobb bar#tnője$ /op%ie és 3ordelia mindig bőszen tiltakozott ez ellenP és arr+l is meg volt győződve$ %ogy a lakoss#g legal#bb nyol'van sz#zaléka rendes ember és tisztességes ad+"izető polg#r /okan r#mosolyogtak az )t'#n$ és né%#nyan köszöntek is Mint a legtöbb középny)gati$ ők is )dvariasak és bar#ts#gosak voltak$ de viselkedés*kben nyoma sem volt a tolakod#snak B*szkék voltak szív+ss#g)kra és edzettség*kre$ b#r im#dtak panaszkodni$ k*lönösen a kemény téli %+napok idején$ amikor a 'sípős szél az ember ar'#ba v#gott$ vagy késként %asított a %#t#ba att+l "*ggően$ %ogy közeledett a Mi'%igan t+%oz$ vagy t#volodott tőle Regan sz#m#ra azonban a tavasz jelentette az igazi kellemetlenséget Minden"éle allergi#t+l szenvedett$ és minden tavasszal$ amikor vir#gba bor)ltak a "#k$ két l#bon j#r+ patik#v# v#ltozott 8e ennek ellenére sem lazított Azokon a napokon$ amikor a levegő pollentartalma k*lönösen magas volt$ teletömte a zsebeit papírzsepivel$ aszpirinnel$ anti%isztamin tablett#kkal$ légzésjavít+kkal és szem'seppekkel$ és rend*letlen*l dolgozott tov#bb Az egész napja be volt t#bl#zva$ és t)dta$ %ogy nem szabadna l)st#lkodnia$ de semmi m#sra nem v#gyott$ mint %ogy beb&jjon a j+ meleg takar+ al# a j+ meleg #gyik+ba !lyan j+ volt itt%on lenniB

7G Az ott%on Regan sz#m#ra egy lakoszt#lyt jelentett a Hamiltonban$ a 'sal#d egyik öt'sillagos sz#llod#j#ban A %otel 3%i'ago egyik divatos v#rosnegyedben$ a 6ater 4ower ker*letben emelkedett eleg#nsan és előkelően$ a legnagyobb kényelmet kín#lva és kielégítve a leg"inny#sabb igényeket is Regan egyelőre elégedett volt lak#skör*lményeivel A sz#llod#ban minden rendelkezésére #llt$ amire sz*ksége volt A t#rsas#g irod#i is itt voltak$ így a m)nk#ba j#r#s sem okozott ne%ézségetP 'sak a li"tbe kellett besz#llni$ %ogy a m)nka%elyére j)sson Arr+l nem is beszélve$ %ogy gyerekkora +ta ismerte a személyzet nagy részét$ és 'sal#dtagként gondolt r#j)k B#rmennyire is szeretett volna visszab&jni az #gyba$ nem engedett a kényszernek Haj#t %#tradobta az ar'#b+l$ majd a "*rdőszob#ba s#ntik#lt$ %ogy megmossa az ar'#t és a "og#t Mi)t#n végzett a tiszt#lkod#ssal$ "elvette edzőr)%#j#t$ %aj#t 'op"ba kötötte és "elli"tezett a tizen%etedik emeletre$ %ogy le")ssa a szok#sos %#rom kilométerét a vadonat&j "edett p#ly#n :em %agyta$ %ogy a szénan#t%a vagy b#rmilyen "#jdalom$ vagy ak#r sér*lt térde elt#ntorítsa Minden nap %#rom kilométer$ %a 'ig#nygyerekek potyognak is az égből >él nyol'kor m#r &jra a szob#j#ban volt$ lez)%anyozott és megette a szok#sos grape"r)itot és a pirít+st a te#val Alig%ogy le*lt a szalonban$ %ogy #tnézze a jegyzeteit$ megsz+lalt a tele"on 3ordelia %ívta 1 :a$ milyen volt R+ma( 1 4űr%ető 1 !tt volt a mosto%aap#d is( 1 =gen 1 Akkor %ogy mond%atod$ %ogy tűr%ető( Cgyan m#r$ Regan A bar#tnőddel beszélsz 4)dod$ 3ordie-val Regan "els+%ajtott 1 /zörnyű volt 1 ismerte be 1 ;gyszerűen borzaszt+ 1 .ondolom$ a mosto%apap#d mag#val vitte az &j asszonyt is 1 =gen$ a nő is ott volt 1 Még mindig kil+g az ;s'ada ')''aib+l( Regan mosolygott 3ordie-nak megvolt az a képessége$ %ogy a legszörnyűbb dolgot is m)lats#gosnak t)dja be#llítani 4)dta$ %ogy mi bar#tnője sz#ndéka 1 őt akarja "elvidítani ;z&ttal sikerrel 1 :em ;s'ada 1 javította ki 1 @ersa'e Hs igen$ még mindig kib)ggyan belőle 3ordie "el%orkant 1 /zinte l#tom magam előtt A "ivéreid is ott voltak(

7J 1 Aiden természetesen eljött A r+mai sz#lloda az ő dédelgetett gyermeke$ és persze szok#s szerint komoly és mélt+s#gteljes volt Azt %iszem$ évek +ta nem l#ttam mosolyogni .ondolom$ ez egy*tt j#r azzal$ %a az ember a legidősebb testvér 1 Hs mi van /pen'errel és 6alkerrel( 1 /pen'er nem %agy%atta ott Melbo)rne-t @alami probléma ad+dott az &j sz#llod#val az )tols+ pillanatban 6alker eljött$ de 'sak a "ogad#sra Ai%enni akart a verseny előtt 1 /z+val beszéltél vele( 1 =gen 1 Remek Akkor vég*l megbo's#tott#l neki$ nem igaz( 1 Azt %iszem$ igen 3sak azt tette$ amit %elyesnek vélt =dővel val+ban m#sként l#ttam a dolgot$ a%ogy meg is j+soltad /z+val rajta$ k#rörvendj 'sak ny)godtan R#ad#s)l szörnyen éreztem volna magam$ %a az összes életét el%aszn#lja$ mielőtt megmond%atn#m neki$ %ogy nem %aragszom A m&lt %+napban megint összetört egy ko'sit 1 tette %ozz# 1 Hs persze meg&szta egy kar'ol#s nélk*l$ igaz( 1 Igy van 1 Sr*lök$ %ogy m#r nem vagy d*%ös 1 Fobban ör*ltem volna$ %a nem v#g a dolgok elébe !lyan lobbanékony a természete :é%#nyszor tal#lkozom egy 'sinos "i&val$ erre egyből embereket "ogad és nyomoztatni kezd )t#na 1 M#r megbo's#ss$ de több is történt 8enisszel$ mint p#r randev& 1 :a$ igen5 1 8e legal#bb nem %agytad$ %ogy összetörje a szíved Abban egészen biztos vagyok$ %ogy nem volt#l belé szerelmes 1 Honnan t)dod( 1 Amikor szakított#l vele$ egy könnyet sem ejtettél :ézz szembe a rideg val+s#ggal$ Regan Még egy k)tyat#p rekl#mon is képes vagy sírva "akadni Ha nem sírt#l 8enis miatt$ akkor nem is adtad neki a szívedet Hs 'sak a tények kedvéért meg kell említenem$ %ogy el voltam ragadtatva$ amikor lap#tra tetted ;gy#ltal#n nem volt %ozz#d val+ 1 ;gy időben &gy gondoltam$ %ogy illik %ozz#m /őt$ azt %ittem$ %ogy majdnem tökéletes Annyi közös volt benn*nk /zerette a szín%#zat$ a balettet és az oper#t$ r#ad#s)l nem b#nta$ %ogy rész kellett vennie a j+tékonys#gi rendezvényeken Azt %ittem$ %asonl+ak az erköl'si5 1 8e nem ez volt az igazi ar'a$ )gye( 3sak a pénzed kellett neki$ Regan$ neked pedig t&l sok j+ t)lajdons#god van a%%oz$ %ogy eltűrj egy ilyen képtelenséget

7K 1 ;zek szerint egy &jabb %egyi beszéd következik arr+l$ %ogy milyen szép és okos vagyok @agy tévednék( 1 /ajnos nin's most időm prédik#'i+t tartani @issza kell mennem a laborba$ mielőtt valamelyik tanítv#nyom "elrobbantan# a termet 3sak azért %ívtalak$ %ogy megbizonyosodjam$ épségben %azaértél$ és %ogy megkérjelek$ va'sor#zz ma velem Holnapt+l grape"r)it diét#n vagyok 1 B#r'sak veled va'sor#z%atnék$ de elborít a m)nka ;gy egész %eti lemarad#st kell be%oznom 1 Rendben$ akkor tegy*k #t péntekre$ és 'sak szombaton kezdem meg a diét#t .yer*nk m#r 1 erősködött 3ordie 1 Mindkettőnkre r#"ér egy kis m)lats#g /zörnyű %etem volt Hét"őn az egyik gyerek elejtette az egyik kém'söves dobozt$ és az összes &j kém'ső és "őzőpo%#r eltört Azt#n kedden megt)dtam$ %ogy a jövő évi "izetésem "elére 'sökken >eléreB 1 %angs&lyozta 1 Fa$ és szerd#n /op%ie "el%ívott és megkért egy apr+ szívességre$ ami vég*l szintén elég kellemetlennek bizony)lt 1 Milyen szívességről beszélsz( 1 Megkért$ %ogy menjek el a rendőrségre és ellenőrizzek valamit 1 Mit( 1 :em szolg#l%atok véres részletekkel /op%ie megígértette velem$ %ogy nem #r)lok el neked semmit 9 akar beavatni a t)dnival+kba 1 M#r megint ki"őzött valamit$ igaz( 1 4al#n Ajaj$ az egyik tanítv#nyom veszett*l integet Mennem kell 2etette a kagyl+t$ mielőtt Regan elköszön%etett volna tőle St per' m&lva /op%ie %ívta 9 nem vesztegette az idejét )dvariass#gi körökre 1 /zeretnék szívességet kérni tőled :agy szívességet 1 R+ma 'sod#latos volt ,öszi$ %ogy megkérdezted Milyen szívességről lenne sz+( 1 ;lőbb mondj igent Regan "elnevetett 1 Tvod#s korom +ta nem dőlök be ennek a tr*kknek 1 Akkor ebédelj*nk egy*tt :em ma 1 tette %ozz# sietve 1 4)dom$ %ogy nyakig *lsz a m)nk#ba$ és nekem is van két tal#lkoz+m egym#s )t#n$ amiket nem %alaszt%atok el 4al#n %olnap vagy %olnap)t#n tal#lkoz%atn#nk /z*kségem lesz né%#ny +r#ra$ mire mindent elmagyar#zok 1:é%#ny +ra egy ebédre(

7L 1 Az ebédre és a szívességre 1 javította ki bar#tnője 1 4al#lkoz%atn#nk a A#lm#ban pénteken "él egykor 3ordie délben végez$ és ő is 'satlakoz%at %ozz#nk F+ neked a péntek( 1 Még nem t)dom bizt5 1 4ényleg sz*kségem van a segítségedre /z#nalomra mélt+ volt a %angja Regan t)dta$ %ogy sz#ndékosan manip)l#lja$ de &gy döntött$ %ogy %agyja 1 Ha annyira "ontos5 1 kezdte 1 :agyon 1 Rendben$ ott leszek 1 4)dtam$ %ogy sz#mít%atok r#d Fa igen$ egyeztettem Henryvel$ %ogy szabadd# tegyem a következő %étvégédet$ és beírattam magam 1 Az egész %étvégére( /op%ie$ mi "olyik itt( 1 Majd elmondom az ebédnél$ és egy egész %eted lesz$ %ogy #tgondold 1 :em t)dok5 1 4etszett a képed az &js#gban A %ajad egyszerűen 'sod#s volt 1 /op%ie$ t)dni akarom5 1 =nd)lnom kell 4al#lkoz)nk pénteken "él egykor a A#lm#ban Regan vitatkozni akart$ de nem volt értelme$ mert /op%ie letette a tele"ont Az +r#j#ra nézett$ "elkapta kézi sz#mít+gépét és az ajt+%oz sietett Aa)l .reen"ield$ vezetőségi tag és j+ bar#t$ az elő'sarnokban v#rt r# Regan tinédzserkora ismerte Aa)lt .yakornokként az ő "el*gyelete alatt dolgozott a ny#ri sz*nidőben még elsőéves kor#ban$ és az alatt a %#rom %+nap alatt "*lig belez&gott a "ér"iba Aa)l tiszt#ban volt a vonzalm#val 1 megle%etően nyilv#nval+ volt eltévelyedése$ a%ogy anyja nevezte a dolgot 1 és nagyon kedvesen viselkedett vele =dőközben a "ér"i megnős*lt$ négy gyermek*k is sz*letett$ akik teljesen elnyűtték$ de mindig akadt egy mosolya a l#ny sz#m#ra Haja m#r ősz*lt a %al#nték#n#l$ és sz+d#s*veg vastags#g& szem*veget viselt$ Regan mégis &gy gondolta$ %ogy még mindig #tkozott)l j+képű ,ezében olyan ötsz#z oldalnyinak tűnő nyomtatv#nyt tartott 1 F+ napot$ Aa)l &gy l#tom$ tele mind a két kezed 1 F+ reggelt 1 viszonozta a "ér"i a köszönést 1 ;z val+j#ban a tied 1 T 1 lépett önkéntelen*l is %#tra a l#ny Aa)l bo's#natkérő vigyorra %&zta a sz#j#t 1 :e %arag)dj Alig egy +r#ja kaptam egy e-mailt a b#ty#dt+l$ Aidentől 1 =gen$ és( 1 n+gatta a "ér"i %aboz#s#t l#tv#n 1 Az ir#nt érdeklődött$ miért nem %all "előled

7M Megpr+b#lta a papírköteget Regan kezébe nyomni$ de az el%#tr#lt előle 1 Aontosan mit akar Aiden %allani( 1 A véleményedet erről a jelentésről 1 ;zt mind ő írta( Az ég szerelmére$ mikor volt ideje ötsz#z oldalas jelentést írni( 1 3sak kétsz#ztíz oldal 1 javította ki Aa)l 1 Rendben Mikor volt ideje kétsz#ztíz oldalas jelentést írni( 1 4e is t)dod$ %ogy a b#ty#d nem szokott al)dni Hs nin's saj#t élete$ gondolta a l#ny$ de nem merte kimondani$ mert ez #r)l#snak tűnt volna 1 ;z nyilv#nval+ 1 b+lintott 1 Milyen jelentés ez( Aa)l mosolygott A l#ny &gy nézegette a papírokat$ mint%a azt v#rn#$ %ogy elő)grik egy kramp)sz a lapok köz*l 1 Aiden tervei a bővítést illetően 1 magyar#zta 1 4)dnia kell$ %ogy mit gondolsz r+l)k$ mielőtt tov#bblépne Minden adat itt van /pen'er és 6alker m#r r#b+lintottak 1 8e nekik nem kellett elolvasni)k ezt az irom#nyt 1 @al+ban nem olvast#k Regan l#tta a "ér"i ar'#n a bűnb#n+ ki"ejezést$ a%ogy a kezébe nyomta a paksamét#t 1 Aiden még 'sak nem is említette$ amikor R+m#ban volt)nk ;rre most azt %iszi$ %ogy el kellene olvasnom 1 :yilv#nval+$ %ogy valami keveredés történt M#r m#sodszor nyomtatom ki neked ezeket az oldalakat Az első péld#ny &gy l#tszik$ eltűnt ;milynek adtam 1 )talt Aiden titk#rnőjére 1 9 pedig megesk*szik$ %ogy tov#bbadta Henrynek 1 Ha odaadta volna Henrynek$ akkor meg is kaptam volna Aa)l igyekezett diplomatik)san "ogalmazni 1 ;z az egész rejtély$ de azt %iszem$ nem érdemes időt és energi#t vesztegetni arra$ %ogy meg"ejts*k 1 =gen$ persze ;gy rejtély 1 :em t)dta visszanyelni %angj#b+l a g&nyt 1 Mindketten t)dj)k$ %ogy ;mily5 A "ér"i nem engedte$ %ogy be"ejezze 1 :e tal#lgass)nk Mindenesetre a b#ty#d v#rja a véleményedet$ remél%etőleg még ma délig 1 8élig( 1 Azt mondta$ mondjam meg neked$ %ogy ne agg+dj az időeltol+d#s miatt Regan "oga meg'sikord)lt 1 Rendben Ma délelőtt elolvasom Aa)l mosolya jelezte$ %ogy ör*l a l#ny v#lasz#nak

?N 1 Ha valami kérdésed lenne$ az irod#mban leszek tizenegyig Ct#na Miamiba )tazom Meg"ord)lt$ %ogy t#vozzon$ amikor Regan )t#na sz+lt 1 4)dtad$ %ogy beadom a derekam$ )gye( A "ér"i nevetése volt a v#lasz Regan az +r#j#ra nézett$ "elnyögött$ majd ki%&zta mag#t és az irod#ja "elé ind)lt

Harmadik fejezet
Hiba volt gyilkolni A 6ater 4ower-beli ép*let #rnyék#ban #llt és a bej#ratot "igyelte @#rta$ %ogy a kiv#lasztott megjelenjen A nyirkos$ %űvös éjszaka val+s#ggal beleette mag#t a 'sontjaiba :yomor)lt)l érezte mag#t$ de nem merte "eladni$ ezért tov#bb rejtőzködött$ v#rt és reménykedett több mint két +r#n #t @ég*l el"ogadta$ %ogy ez&ttal elb)kott A legyőzöttek nyomor& érzésével m#szott be a dzsipbe és %aza%ajtott Az elkeseredéstől és szégyentől könnyek gyűltek a szemébe$ amelyek azt#n meg#llít%atatlan)l peregtek le ar'#n Hallotta$ %ogy valaki zokog$ majd "el"edezte$ %ogy ő maga a %ang okoz+ja$ mire t*relmetlen*l törölte meg ar'#t ,éptelen volt abba%agyni a remegést ;lb)kott Mit "og most vele tenni a démon( 0jra sírva "akadt Hs akkor$ amikor m#r majdnem "el*völtött elkeseredésében$ megjött a v#lasz Megl#tta a ,onr#d Aark bej#rat#t és egyből t)dta$ %ogy a démon ir#nyította ide A ")t+ösvény tökéletes nyol'asként kígy+zott a park és az egyetem ép*lete kör*l ;mlékezett az *nnepségről sz+l+ a %ossz& &js#g'ikkre$ amelynek a bevétele valami j+tékonys#gi alapnak "og menni$ de m#r nem emlékezett$ %ogy melyiknek Itt megtalálod őt$ s)ttogta a démon Hirtelen megkönnyebb*lt 4ökéletes parkol+%elyet tal#lt mag#nak az egyetem melletti )t'#ban A tele"onoszlop mellett #llt meg Az oszlopra a közelgő versenyt %irdető t#bl#t szegeztek A képen egy 'sinos nő éppen #tszakította a 'élszalagot M#r nyitotta az ajt+t$ amikor megdermedt :in's rendesen öltözve !l's+$ de a 'élnak meg"elelő "ekete öltönyt viselt "e%ér inggel és %ajsz#l'síkos nyakkendővel$ mert &gy kész*lt$ %ogy az eleg#ns 6ater 4ower ker*letben "og tal#lkozni vele és azt a benyom#st akarta kelteni$ %ogy ő is egy m)nk#b+l %aza"elé igyekvő *zletember Usebébe baseball sapk#t gyűrt$ és &gy tervezte$ azonnal "elveszi$ amint követni kezdi a l#nyt$ %ogy az esemény )t#n senki se t)dja őt azonosítani

?7 Mit tegyen( Hozd ki belőle a legjobbat$ sziszegte a démon >elkapta az aktat#sk#j#t$ és el%at#rozta$ &gy tesz$ mint%a egyetemi pro"esszor lenne$ akinek s*rgős dolga van :em tűnt le%etetlennek =gen$ siker*lni "og Az idő &jra megbolond)lt Az elm&lt négy napban egy"olyt#ban esett$ de ma estére tiszta időt ígértek A meteorol+g)s nyilv#nval+an tévedett A "enébe is$ igaz#n eszébe j)t%atott volna$ %ogy %ozzon mag#val esernyőt M#r t&l késő volt a%%oz$ %ogy szerezzen egyet Bal kezébe "ogta az aktat#sk#t$ és gyorsan megind)lt az ösvényen =gyekezett azt a l#tszatot kelteni$ %ogy t)dja$ %ov# megy M#r a m#sodik kilométert tette meg$ "inom permet borította a r)%#j#t$ belsejében egyre nőtt a kínz+ "esz*ltség$ miközben a meg"elelő %ely )t#n k)tatott :em volt sok "#s ter*let$ és t)dta$ %ogy ott k*lönösen +vatosan "og viselkedni a kiv#lasztott Arra nem is gondolt$ %ogy a rossz idő elriaszt%atja a l#nyt A ")t+k ")tnak$ legyen b#rmilyen j+ vagy rossz az idő Hs most egy "ontos verseny is közelgett$ amire "el kell kész*lni T igen$ itt meg "ogja őt tal#lni 8e %ova rejtőzzön el( 4ov#bbsét#lt$ egyre 'sak a meg"elelő %elyet keresve A régi g#zl#mp#kat "orm#z+ l#mpaoszlopok alig öt-%at méterre #lltak egym#st+l$ sőt az ép*let környékén$ amely "elé közeledett$ némelyik még közelebb is Az ép*letre m)tat+ nyíl jelezte$ %ogy előad+terem tal#l%at+ odabent 1 :em j+$ nem j+ 1 morogta maga elé 1 4&l sok a "ény a tervezett dolog%oz Az öltönye lassan teljesen #t#zott$ de ő 'sak ment tov#bb Mi van a "alnak t#masztva( ,özelebb sét#lt$ lelépett az ösvényről$ majd meg#llt ;gy lap#t( =gen$ ez lesz az H#rom nagyobb ly)kat is l#tott a "al mentén$ a%ol a régi bokrokat kiszedték$ %ogy %elyet 'sin#ljanak az &jaknak @al+színűleg az egyik m)nk#s "elejtette itt a lap#tj#t Hs még né%#ny dolgot A lap#t mellett a "öldön egy %anyag)l össze%atogatott víz%atlan ponyva %evert$ amelyből egy kalap#'s "eje kandik#lt ki Rozsd#s )gyan$ de a 'élnak meg"elel >elemelte$ s&ly#t$ "og#s#t méri'skélte$ majd kezét leengedve szorosan a teste mellett tartotta :em gondolt arra$ %ogy "egyvert %ozzon mag#val ;rős volt$ szörnyen erős$ és biztosra vette$ %ogy b#rmilyen nőt képes p)szta kézzel legyűrni$ nem sz#mít mekkora 8e a kalap#'s segít%et$ %ogy meggyőzze$ nem érdemes ellenkezni Fobb "élni$ mint megijedni$ gondolta Besét#lt a kanyarba$ és lélegzete "elgyors)lt Még tartott a "el&jít#s Halomba %#nyt bokrok és "#k l#tv#nya t#r)lt elé$ a "#k gyökerei mint megannyi kisz#rad polipkar ny&ltak be az ösvényre$ v#rva$ %ogy elsz#llíts#k Tvatosan kör*lkémlelt$ van-e valaki a közelben$ aki megl#t%atn# vagy meg%all%atn#$ majd "elkapott egy nagyobb követ és kidobta a legközelebb eső l#mpa égőjét Még mindig t&l vil#gos van$ döntötte el$ és m#r rep*lt is a m#sodik kő

?? 1 4ökéletes 1 s)ttogta 1 4ökéletes kis "észek :em t)dott m#sra gondolni$ mint azokra a 'sod#latos nagy és mély gödrökre$ amiket valaki gondosan ott%agyott neki A gödrök többsége az ép*let ny)gati oldal#n volt$ de kettőt közvetlen az ösvény mellé #stak$ és élénk naran'ss#rga k&pok "igyelmeztették az arra j#r+t a veszélyre :o%a kesztyűt viselt$ mégis idegesen a nadr#gj#ba törölte a kezét$ a%ogy leg)ggolt az egyik dögletes bűzt #raszt+$ rot%ad+ gyökér%alom mögé 3ipője mélyen a s#rba s*ppedt !l's+ aktat#sk#j#t gondosan maga mellé %elyezte a "öldre$ majd vett egy mély$ megny)gtat+ lélegzetet H#la az adrenalin serkentő %at#s#nak$ érzékelt minden apr+ neszt$ érezte a do%os$ penészes szagokat Hallotta a ")t+ léptek tompa dobban#s#t az ösvényen$ a%ogy "elé közeledtek ;légedetten elmosolyodott A ")t+ az ")t a kör*lményektől "*ggetlen*l Még jobban lek)s%adt$ és +vatosan kémlelt ki az #gak köz*l /zeme a l#mpa alatti "ényes pontra tapadt$ mivel t)dta$ %ogy a ")t+nak el kell ott %aladnia 1 =gen 1 A ")t+ tényleg egy nő volt 8e vajon a meg"elelő nő( 9 a tökéletes$ a kiv#lasztott( :em l#tta az ar'#tP a nő le"elé nézett az ösvényre$ amelyen ")tott 2#tta azonban kar's&$ kisportolt alakj#t és 'op"ba "ogott sűrű$ "ekete %aj#t Annak kell lennie A %ossz&$ b)ja$ %i%etetlen*l tökéletes l#bakat b#m)lta /zorosabbra "ogta kezében a kalap#'sot$ és "elkész*lt az )gr#sra :em akarta megölni 3sak el akarta k#bítani 4&l későn vette észre$ %ogy rossz volt az időzítése Meg kellett volna v#rnia$ amíg a nő el")t mellette$ és %#t)lr+l le*tni$ de t&l mo%+ volt és t&l tapasztalatlan A nő nem %agyta mag#t Az ar'a "elé kapott éles körmeivel$ mialatt ő mindent elkövetett$ %ogy a "öldre szorítsa Ar+b#lta elker*lni a veszélyes karmokat$ és amikor végre siker*lt az ar'#ra pillantania$ l#tta$ %ogy a nő emlékezetébe véste minden von#s#t ;lőbb p#nikba esett$ majd d*% tört r# A nő g#zsprayt %&zott elő a zsebéből$ miközben teli torokb+l sikoltozott ;rősen meg*tött 1 elég volt egy kalap#'s*tés 1 és a nő összeesett Hs akkor a démon nem engedte$ %ogy itt véget érjen a dolog 0jra és &jra les&jtott a l#b#ra$ összez&zta a térdét$ a bok#j#t$ eltörte a 'ombj#t Mindent vér borított A szeren'se nem %agyta el A ködös szit#l#sb+l z)%og+ eső lett Hgnek "ordította az ar'#t$ és %agyta$ %ogy a %ideg esővíz elmossa a vérnyomokat A karmazsin színű lé be"olyt az inggallér al#$ végig"olyt a %#t#n$ amitől 's)pa libabőr lett 2e%)nyta a szemét$ %ogy megny)godjon Hirtelen "elegyenesedett @ajon mennyi ideig *lt a test mellett ostob#n$ a sötét eget b#m)lva$ miközben b#rki erre j#r%atott volna(

?D Megr#zta a "ejét ;l kell rejtenie a %olttestet A ly)kak Azok a gyönyörű$ nagy ly)kak az ép*let mellett Merje megko'k#ztatni$ %ogy od#ig el'ipeli( @agy ink#bb %aszn#lja a lap#tot$ és #sson itt egy gödröt a rot%ad+ gyökerek al#( =gen$ ezt "ogja tenni 8e nem most .yorsan elrejtette a nőt az #gak al#$ majd &jra lek)porodott és v#rt Hj"él )t#n$ amikor m#r biztosra vette$ %ogy senki nem zavar%atja meg$ el%#nyta a %olt #gakat$ és #sott egy gödröt a nőnek Mi)t#n meggyőződött r+la$ %ogy elég mély$ odavonszolta a testet @onszol#s közben leesett a nő mindkét 'ipője$ és az egyik zoknija is ;zeket )t#na dobta a %evenyészett sírba R#%#nyta a "öldet$ le is lapogatta$ és 'sak )t#na %&zta vissza a sz#raz #gakat és %alott bokrokat m)nk#ja "ölé Mi)t#n legjobb te%etsége szerint elt*ntette a l#bnyomait$ #tsét#lt az ösvény m#sik oldal#ra$ %ogy onnan is szem*gyre vegye a %elyet Megkönnyebb*lten l#tta$ %ogy az eső m#r el is mosta a vérnyomokat A remegés akkor kezdődött$ amikor be*lt a dzsipbe Alig t)dta a sl)sszk)l'sot a %elyére d)gni$ annyira kiborított#k a történtek Mire %azaért$ a béke és ny)galom olyan elsöprő érzése #radt szét tagjaiban$ amit 'sak szerelmeskedés )t#n szokott érezni ,ielég*lés és elégedettség$ j+leső ernyedtség Hs semmi bűnt)dat ;z meg is lepte egy ki'sit 4ényleg egy szikr#nyi bűnt)datot sem érzett 8e miért is kellene bűnösnek éreznie mag#t( A nő be'sapta$ és ezért megérdemelte a %al#lt ,ét m#sik ")t+ is elszaladt arra$ amíg arra v#rt$ %ogy eltemet%esse a %olttestet$ mindkettő "ér"i$ és b#rmelyik*k észreve%ette volna a vérnyomokat$ amelyeket akkor még nem mosott el teljesen az eső =gen$ ma éjjel elég nagy ko'k#zatot v#llalt 2ekap'solta a vil#gít#st$ mielőtt az )t'#j)kba "ord)lt$ %ogy a szomszédj)k$ az a kív#n'si boszorka ne l#ssa$ %ogy most érkezik %aza :é%#ny %ete leszerelte a gar#zsr+l is a l#mp#t A%ogy közeledett a %#z)k%oz$ szinte lépésre v#ltott 4essék$ ott #ll a nő a kony%aablakban$ és ki"elé k)k)'sk#l Mindig a szomszédok )t#n kémkedik A%ogy a gar#zsajt+ "elnyílt$ a nő is eltűnt az ablakb+l 3arolynnek %ívt#k$ és a "ér"i véleménye szerint ő volt a t*ske a köröm alatt Milyen k#r$ %ogy 3arolyn nem egyed*l élt Beteg édesanyj#t gondozta Az ember azt %inné$ %ogy egy beteg öregasszony éppen eléggé le"oglalja az idejét$ de szemmel l#t%at+an nem így volt 3arolyn igazi b)zg+m+'sing volt$ aki r#ad#s)l mindenbe bele*ti az orr#t$ és #lland+an azért nyaggatta$ mikor )gor%atna be megl#togatni :in#t Ha nem %agyja %amarosan abba$ kénytelen lesz tenni valamit Mi)t#n le#llította a ko'sit$ levett egy "adobozt a pol'r+l$ és belerakta a véres kalap#'sot Azt#n ki*rítette a zsebeit A g#zsprayt és a nő jogosítv#ny#t$ amit ösztönösen elvett tőle$ a

?E kalap#'s mellé tette A l#d#t és a t#sk#j#t a sarokba lökte ;z)t#n %alkan levetkőzött és s#ros r)%#it a szennyeszs#kba tette 3sendesnek kell lennie :em akarta :in#t "elkelteni$ ezért &gy döntött$ %ogy a vendégszob#ban alszik :ém#n ment #t a %#zon$ "el a lép'sőn Amikor megpillantotta az ar'#t a t*körben$ elakadt a lélegzete$ és elborzadva %őkölt %#tra Mit tett vele az a nő( Ar'a olyan volt$ mint a nyers %&s .yorsan megnyitotta a 'sapot$ és egy r)%#val gyengéden lemosta az ar'#t A nő körmei #rkokat sz#ntottak bőrébe$ sőt egy k*lönösen mély karmol#s a nyak#n %&z+dott végig 8*%öngve lépett a z)%any al# ,ét karja is szörnyű #llapotban volt Hdes istenem$ mi lesz$ %a valaki megl#tta %aza"elé jövet( 4öbbször is meg kellett #llnia a piros l#mp#n#l$ és v#rakoz#s közben ide-oda tekintgetett 2e%et$ %ogy az egyik so"őr m#r %ívta is a rendőrséget$ és megadta nekik a rendsz#m#t @erte a "ejét a "alba ;l"ognak$ el "ognak kapniB Mit tegyek( =stenem$ mi lesz :in#val( ,i "ogja gondj#t viselni( 3sak nem kényszerítik arra$ %ogy végignézze$ amint bilin'sbe verve elvisznek( 4&l megal#z+ volt még a gondolat is$ ezért )gyanazt tette$ amit a k+r%#zban is tett$ mialatt :ina élet és %al#l között lebegett ,ényszerítette mag#t$ %ogy le#llítsa a képzelődést$ míg a rémképek teljesen el nem tűntek Az egész %étvégét a %#zban töltötte a televízi+ előtt v#rva$ %ogy bemondj#k a gyilkoss#g %írét A%ogy telt-m&lt az idő$ k*lönös közöny vett erőt rajta$ mert a %olttestet nem "edezték "el ,eddre m#r &gy érezte$ %ogy szeren'sésnek tart%atja mag#t$ és ez megelégedéssel töltötte el :em rossz$ mondogatta mag#nak ,oszt*mös "őpr+b#nak egész j+ Még az ar'#n lévő karmol#sokra is tal#lt meg"elelő magyar#zatot Az eső "el#ztatta és 's&sz+ss# tette a talajt$ ő el's&szott és beleesett né%#ny t*skés bokorba /zerd#n az oszt#lyvezető$ egy piti#ner kis senki$ négykor be%ívta az irod#j#ba$ %ogy elmondja$ mindenki észrevette$ milyen keményen dolgozott és milyen j+kedvű volt az elm&lt %#rom napban Az egyik m)nkat#rsa még azt is el#r)lta$ %ogy vi''et mesélt nekik Azzal "ejezte be$ %ogy reméli$ a jövőbenis ilyen kreatív és vid#m lesz Amikor ki"elé ind)lt$ még "eltett neki egy )tols+ kérdést Mi okozta a v#ltoz#st( A tavasz$ "elelte vid#man A mosto%a időj#r#ssal mit sem törődve$ rendbe rakta az egész %#ts+ kertet 3sod#latosan érezte mag#t$ b#r *ltetni még nem volt ideje A talaj szinte meleg volt$ és ő mindent kitépett$ "elszedett$ elt#volított ,i"elé a régi dolgokkal$ és %add jöjjön az &j Arra gondolt$ %ogy esetleg "el#llít egy védőtetőt is 1 3sak +vatosan azokkal a bokrokkal 1 "igyelmeztette a piti#ner 1 Cgye nem akar &jra t*skék közé esni( /zeren'séje van$ %ogy a sebek nem "ertőződtek el

?G =gaza van 4ényleg nem akar több karmol#st$ és igen$ elmond%atja mag#r+l$ %ogy nagyon szeren'sés ember

Negyedik fejezet
A %ét mintegy ködben &szva telt el Aéntekre Regan sokkal jobb %ang)latba ker*lt /iker*lt )tolérnie mag#t a papírm)nk#val$ és végre azt 'sin#l%atta$ amit szeretett Még az sem vetett #rnyékot j+ %ang)lat#ra$ %ogy össze")tott Aiden titk#rnőjével Regan éppen az irod#ja "elé sietett a "olyos+n$ amikor ;mily )t#na kiab#lt Meg"ord)lt és megv#rta$ %ogy ;mily beérje A nő legal#bb nyol' 'entivel magasabb volt n#la$ %a nem tízzel$ és val+s#ggal "ölé magasodott$ k*lönösen amikor magas sark& 'ipőt viselt /zőke %aj#t egész rövidre v#gatta$ így "eltűnő von#sait tépett 's)takok keretezték Minden divatos volt rajta$ rövid szokny#j#t+l a szintén "eltűnő$ színes ékszerekig Regan nem kedvelte ;milyt$ de mindent megtett$ %ogy személyes érzelmei ne be"oly#solj#k m)nk#j#t @alami okn#l "ogva ;mily sem szerette Regant ;mily ellenszenve az elm&lt %+napokban "okozatosan erősödött$ és lassan nyílt ellenségeskedésbe 'sapott #t 1 Aiden szeretné$ %a én venném #t a megbeszélés levezetését$ amelyet neked kellett volna ma délelőtt megtartanod Biztosan azt akarja$ %ogy minden sim#n menjen ;z komoly sértés volt$ amit nem is igyekezett pal#stolni Regannek emlékeztetnie kellett mag#t$ %ogy miért is %ajland+ elviselni ezt a nőt B#rmilyen kellemetlen alak$ rengeteg ter%et levesz Aiden v#ll#r+l$ és 'sak ez sz#mít 1 /z*kségem van az adatokra$ amelyeket Aiden e-mailen k*ldött neked :yomtasd ki$ és sz+lj az asszisztensednek$ %ogy %ozza #t nekem Aersze$ semmi kérlek vagy köszönöm ;gyszerűen %#tat "ordított és elsét#lt Regan mély levegőt vett és &gy döntött$ nem %agyja$ %ogy ;mily tönkretegye a napj#t .ondolj valami j+ dologra$ )tasította mag#t Beletelt egy per'ébe$ mire eszébe j)tott valami 2egal#bb nem ;milynek dolgozik ;z %at#rozottan j+ dolog Regan többnyire &gy gondolta$ %ogy övé az #lomszakma$ %iszen pénzt oszt%at 9 volt a Hamilton alapítv#ny kezelője Hamilton nagymama indította az emberbar#ti programot$ és amikor p#r évvel ezelőtt szívro%amban el%)nyt$ Regan lépett a %elyére$ aki addigra megtan)lta$ mi a teendője Még nem tartozott a m)ltimilli#rdos alapítv#nyok közé$ de sok$ a "ennmarad#sért k*zdő iskol#nak és közösségi %#znak j)ttatott pénzt Regannek nem volt m#s dolga$ mint meggyőzni b#tyjait$ %ogy emeljék az alapot ;z pedig nem is könnyű "eladat

?J ,*lönösen Aiden volt kemény di+$ akinek minden gondolata és erő"eszítése a sz#llodal#n' bővítésére ir#ny)lt A 3%i'ago Hamilton 'sak az egyik gyermeke volt Aidennek$ de modelljé*l szolg#lt a többi v#llalkoz#s%oz Az *gy"élszolg#lat kiemelt %elyet kapott a rendszerben$ és mivel a személyzet gondosan oda"igyelt a legapr+bb részletekre is$ a sz#lloda elnyert minden le%etséges értékes díjat$ mi+ta 'sak megnyitott#k Mindegyik sz#lloda zökkenőmentesen működött %#la Aidennek$ aki minden tőle tel%etőt megtett$ %ogy olyan embereket szerződtessen$ akik megosztott#k vele az elkötelezettséget Henry Aortman m#r v#rt r#$ amikor az irod#j#ba lépett >iatal asszisztense részidőben dolgozott$ miközben az egyetemet végezte Az i"j& a"ro-amerikai "ér"i egy söprögető testével rendelkezett$ szíve$ ak#r az oroszl#né$ agya pedig$ mint a "iatal Bill .atesé 1 A s#rk#ny téged keres 1 mondta *dvözlésként Regan elnevette mag#t 1 M#r tal#lkoztam ;milyvel a "olyos+n Otveszi tőlem a tíz+rai tal#lkoz+t @an még valami$ amiről t)dnom kéne( 1 @annak j+ és rossz %írem 1 Mondd előbb a j+t 1 0ton van a t#mogat#s &jabb két iskol#nak a művészeti programj)k%oz$ és tizen%at m#sik levél v#r al#ír#sra 1 >*lig érő mosollyal "olytatta 1 4izen%at rendkív*l értékes végzős megy egyetemre$ akiknek a teljes tandíj#t #llj)k 1 ;z j+ %ír 1 mosolygott a l#ny 1 Az ilyen napokon szeretem a m)nk#m 1 Hn is 1 b+lintott a "ér"i 1 Az idő nagy részében$ ami azt illeti 1 ;zzel el is érkezt*nk a rossz %ír%ez Regan le*lt az ír+asztal%oz$ és kezdte al#írni a leveleket A%ogy be"ejezett egyet$ odany&jtotta Henrynek$ aki össze%ajtogatta és borítékba tette 1 @olt egy kis gond ma reggel :os5 val+j#ban m#r vagy egy %+napja %&z+dik az *gy$ de azt %ittem$ el t)dom intézni Most m#r egy#ltal#n nem vagyok biztos benne ;mlékszel egy Morris nevű "i'k+ra( Aeter Morrisra Regan nemet intett 1 Mi van vele( 1 ;l)tasítottad a m#sodik segélykérelmét kör*lbel*l egy %+nappal ezelőtt Alig%ogy megkapta az el)tasít+ levelet$ azonnal beny&jtotta a kérvényt &jra Azt %itte$ valami "ormai %iba miatt )tasítj)k elP nem tette ki mindegyik i-re a pontot$ vagy *resen %agyott egy r)brik#t a nyomtatv#nyon$ amit ő &gy %ívott$ %ogy a)tomatik)s meg&jít#si kérelem ;zért is töltött ki

?K egy &jat Mindegy$ né%#ny %ete azt#n "el%ívott$ %ogy mikorra v#r%atja a pénzt ,i t)dja$ %onnan szedte azt az őr*lt ötletet$ %ogy %a megkapta az első adom#nyt$ akkor a sírig j#r neki a t#mogat#s >elvil#gosítottam a tévedéséről 1 mondta Henry$ majd "ej's+v#lva "olytatta 1 Azt#n &jra "el%ívott$ és azt mondta$ szerinte én nem vagyok tiszt#ban azzal$ %ogy mit jelent az a)tomatik)s meg&jít#s 1 0gy tűnik$ maka's ember 1 !lyan$ mint a zabszem a5 t)dod :em akartalak ezzel zavarni$ de egyszerűen nem t)dom ler#zni a "i'k+t Amíg R+m#ban volt#l$ "olyton %ívogatott Mint%a 'sak kamp#nyt "olytatna :yilv#nval+an azt %iszi$ %a elég kitart+an zaklat$ előbb-)t+bb meg)nom$ és "izetek$ 'sak %ogy megszabad)ljak tőle 1 Ha ennyire ostoba$ kénytelen leszek én beszélni vele ;lőkeresnéd a papírjait( Minden bizonnyal alapos okom volt r#$ %ogy el)tasítsam 1 M#r elővettem őket 1 m)tatott Henry az asztal szélén lévő irat'som+ra 1 8e időt sp+rol%atok meg neked$ %a röviden elmondom$ miért tagadtad meg a kérését :em arra %aszn#lta "el az első adom#ny összegét$ amire kérte A pénzből &j eszközöket kellett volna v#s#rolnia a közösségi %#z részére 1 T$ igen$ emlékszem m#r 1 Morris #llítja$ %ogy megvette az &j eszközöket$ 'sak épp összekeverte a sz#ml#kat 1 ;rre te mit mondt#l( Henry nevetett 1 Azt$ %ogy rendben$ j+ t)dni$ és azt#n megkérdeztem$ %ogy mikor lenne alkalmas$ %ogy veled egy*tt megl#togass)k és megnézz*k az &j szerzeményeket 3sak %ebegett-%abogott összevissza Hallanod kellett volna$ %ogy ötölt-%atolt Regan meg's+v#lta a "ejét 1 ;zek szerint nin'senek &j eszközök 1 Igy van /zerintem "ogalma sin's$ mekkora bajban van Amikor a "őnökei "el"edezik$ %ogy lenyelte a pénzt$ "el "ogj#k jelenteni Hn legal#bbis azt tenném 1 tette %ozz# 1 8e ezt nem mondtam neki 1 Hogyan "ejezted be a beszélgetést( 1 :em t#pl#lt)nk bar#ti érzelmeket egym#s ir#nt$ %a erre vagy kív#n'si :em könnyű )dvariasnak lenni egy segg"ej%ez$ de nekem siker*lt vala%ogy @eled akar beszélni személyesen Mielőtt letette volna a kagyl+t$ biztosított r+la$ r# t)d venni téged$ %ogy megv#ltoztasd a döntésed 1 ,i van z#rva

?L 1 Hn is így gondoltam Mégis ")r'sa volt 0gy viselkedett$ mint%a valami személyes kap'solat "űzné %ozz#d Azt %iszem$ ő is agg+dik /zerintem pengeélen t#n'ol :em t)dom$ %ogyan j)tott #t az ellenőrzésen$ amit a könyvelőink végeznek minden jelentkezőnél$ de vala%ogy siker*lt neki :em %iszem$ %ogy időt kellene pazarolnod r# 8e %a mégis beszélsz vele$ és meg"enyeget$ tal#n sz+lnod kéne Aidennek r+la ;zt nem kellett volna mondania A pillant#st+l$ amit a l#ny r#vetett$ az egykilen'ven magas asszisztens összerezzent 1 ;gyik b#ty#mat sem +%ajtom bevonni$ Henry Megértetted( 1 =genis$ meg 1 Ha Morris "enyegetőzni kezd$ jelzem a biztons#giaknak$ és %ívom a rendőrséget ;zzel le is van z#rva a téma A leveleket al#írtam$ le%et post#zni Henry "elkapta a borítékokat és meg"ord)lt$ %ogy t#vozzon 1 @an még itt valami 1 #llította meg Regan 1 :yomtasd ki$ kérlek$ Aiden levelét @an benne né%#ny jegyzet a tíz+rai tal#lkoz+ra$ amit ;mily "og vezetni 1 Azt akarod$ %ogy személyesen vigyem el neki a papírt( 1 A "ér"i sz#nalmas ar'ot v#gott 1 4&l "ogod élni 1 nevetett Regan Henry megköször*lte a tork#t és közelebb lépett 1 Ami Aident illeti5 1 =gen( 1 :em kéne beszélnem neked r+la$ de a%ogy én l#tom a dolgokat$ neked dolgozom és nem a b#ty#dnak =gaz( Regan "elnézett 1 Igy van 1 %elyeselt 1 A#r %ete be)grott$ amikor nem volt#l itt$ és azt mondta$ %a b#rmilyen probléma ad+dik$ azonnal %ívjam "el Regan igyekezett nem d*%be g)r)lni 1 Aidennek apakompleQ)sa van 1 Hn mondtam neki$ %ogy nin's semmi nagy baj$ és j+l elboldog)l)nk Mert nagyszerűen végezz*k a m)nk#nkat$ nem gondolod( >ontos$ amit 'sin#l)nk 1 Igy igaz$ "ontos$ amit 'sin#l)nk M#r majdnem be's)kta maga mögött az ajt+t$ amikor Henrynek eszébe j)tott még valami 1 Majd el"elejtettem$ de a m&lt %éten itt tal#ltam a s#rk#nyt 1 Az irod#mban( Mit keresett itt(

?M 1 Azt #llította$ %ogy 'sak né%#ny papírt tett az asztalodra$ de mi)t#n elment$ ellenőriztem$ és semmi &jat nem l#ttam /zerintem kör*lszimatolt Azt %iszem$ belepiszk#lt a sz#mít+gépedbe is 1 Biztos vagy benne( 1 kérdezte Regan$ miközben mag#ban azon tűnődött$ mit keres%etett ;mily Minél többet gondolkodott rajta$ ann#l d*%ösebb lett 1 Megle%etősen 4e mindig kikap'solod a gépet este$ amikor elmész$ és éppen nekil#ttam a m)nk#nak$ amikor besét#ltam és itt tal#ltam @an benne némi rosszind)lat$ nem igaz( 1 ;z még eny%e ki"ejezés volt Mielőtt Regan v#laszol%atott volna$ Henry "olytatta 1 Azt %iszem$ k)l'sra kellene z#rn)nk az ajt+t$ %ogy a s#rk#ny ne t)djon bejönni 1 :em kellene s#rk#nynak %ívnod ;gyszer még valaki meg%allja és visszamondja neki A "i& v#llat vont$ így jelezve$ %ogy nem igaz#n izgatja a dolog VVVVV Regan "él tizenkettőig dolgozott$ majd "elszaladt a lakoszt#ly#ba$ %ogy "el"rissítse mag#t Mivel alig %ét )t'#nyira volt a A#lm#t+l$ &gy döntött$ gyalog megy @issza"elé majd beadja a jelentéseket az *gyvédi irod#ba$ és meg akart #llni a 8i'kersonn#l is$ %ogy megvegye /op%ie kedven' test#pol+j#t Bar#tnője sz*letésnapja m#r itt van a nyak)kon Regan m#r megvette azt a gyönyörű Arada retik*lt$ amit /op%ie annyira 'sod#lt$ és el%at#rozta$ %ogy megtölti minden "öldi j+val$ amit bar#tnője szeret Ha lesz elég ideje$ be)grik a :ieman Mar')s%oz is$ %ogy vegyen egy *veg @ery 6ang par"*möt Manaps#g /op%ie nem %aszn#lt m#st Regan &gy döntött$ %ogy j+t "og tenni neki a séta ;gy kis mozg#s minden bizonnyal elűzi rossz kedvét A t)dat$ %ogy ;mily az irod#j#ban szagl#szott$ d*%ítő volt$ és se%ogy nem t)dta t&ltenni mag#t rajta Miközben #tsét#lt az elő'sarnokon$ azon gondolkodott$ %ogy ez t)lajdonképpen d)rva t#mad#s a mag#nélete ellen Hszrevette ;milyt$ aki programszervező "elé tartott$ és &gy döntött$ %ogy meg*tközik vele 1 ;mily$ van sz#momra egy per'ed( /zeretnék beszélni veled ;mily kelletlen*l meg"ord)lt$ ar'#ra volt írva$ %ogy bosszankodik 1 =gen$ természetesen 1 Henry említette$ %ogy a m&lt %éten az irod#mban tal#lt Regan azt v#rta$ %ogy a nő tiltakozni "og$ ezért megdöbbent a v#laszon 1 =gen$ így történt 1 Hs pontosan mit 'sin#lt#l ott(

DN 1 :é%#ny papírt tettem az asztalodra 1 Miért nem Henrynek adtad oda$ vagy az asztal#n is %agy%attad volna 1 :em akartam$ %ogy elkeveredjenek 1 ;mily #tnézett Regan v#lla "elett$ ezzel is érzékeltetve$ mennyire nem "ontos ez a beszélgetés 1 Henry so%a nem keveri el a dolgokat 1 és belekezdett volna asszisztense m)nk#j#nak di'séretébe$ de ;mily nem v#rta meg ;gyszerűen %#tat "ordított$ és elsét#lt Még 'sak vissza sem nézett 1 Aiden jelentését is elkeverte$ nem igaz( 1 :em 1 mondta nyomatékosan Regan 1 Akkor "eltételezem$ %ogy te volt#l ;mily egy pillanatra sem #llt meg Regan nem akart ordib#lni vele$ sem kergetőzni$ de egyre ne%ezebb volt elviselni$ az egyszer biztos @alamit tenni kell$ még%ozz# %amarosan /z#molj tízig és kon'entr#lj valami j+ra$ mondta mag#nak @alami pozitív dologra ,ilépett a sz#llod#b+l$ és azonnal "eltűnt neki$ %ogy milyen 'sod#latos$ tiszta nap van A sz*rke köd m#r "elsz#llt$ és a nap "ényesen ragyogott az ég tökéletes az&r kékjén A j#rd#t szegélyző %atalmas 'serepekben m#r kid)gt#k "ej*ket az első tavaszi vir#gok Regan &jabb mély lélegzetet vett$ és azonnal t*sszögni kezdett :em le%et olyan rossz a pollenkon'entr#'i+$ gondolta A szeme nem égett$ és alig %atot vagy %etet t*sszentett A dolgok kezdenek j+ra "ord)lni 4ov#bbra is pozitív maradt Az ész diadalmaskodik a test "ölött$ mondogatta mag#nak Azt#n a Mi'%igan és a /)perior sark#n tal#lkozott az aznapi első vén ke'skével$ miközben a zöld l#mp#ra v#rt A középkor&nak m#r nem igaz#n nevez%ető "ér"i$ akit l#t%at+an nem érdekelt$ %ogy %#nyan b#m)lj#k$ egy édes kis vöröset tapizott$ aki Regan megítélése szerint leg"eljebb tizennyol' le%etett Az ostoba "r)ska szemmel l#t%at+an élvezte a r# ir#ny)l+ "igyelmet Hles vi%og#sa még az *veget is megrepesztette volna Regan erősebben "ogta a t#sk#j#t$ és összeszorított "oggal ment el a t)rbékol+ p#ro'ska mellett kényszerítve mag#t$ %ogy ne tegyen %angos megjegyzést ;gy m#sik kora május-késő december p#rba a :ieman Mar')s mellett el%aladva ")tott bele$ és mire az étterembe ért$ teljesen "elizgatta mag#t$ és %#nyinger ker*lgette Aznap ,evin volt szolg#latban A %+ri%orgas és "#jdalmasan sov#ny %&széves "i& "ekete %aja mint megannyi %egyes t*ske meredezett a "ején$ mand)laalak& szeme vid#man tekintett a vil#gba 9 volt Henry legjobb bar#tja ,edves mosoly#t+l Regan m#ris jobban érezte mag#t 1 Ollati j+l nézel ki ma$ Regan 1 mondta$ mi)t#n gyorsan végigmérte 1 ;z a koszt*m remek*l kiemeli a5

D7 Regan szemöldöke megemelkedett 1 A mimet( 1 Az idomaidat 1 s)ttogta és elvörösödött Mielőtt Regan v#laszol%atott volna$ a "i& #t%ajolt a p)lton$ %ogy megnézze a 'ipőjét 1 Hű$ 'sak nem Fimmy 3%oo van rajtad( A l#ny nevetett 1 Cgyan mit t)dsz te a Fimmy 3%oo 'ipőkről( 1 A semminél alig többet 1 ismerte el a "i& 1 8e a bar#tnőm olyanra v#gyik$ és arra gondoltam$ %ogy te mindig olyan eleg#ns és előkelő vagy$ meg minden$ és biztos van p#r sz#z 'ipőd 1 ,evin$ semmiből nin's p#r sz#z darabom$ és ezek sajnos nem Fimmy 3%oo 'ipők 0j "*lbeval+d van( A "i& b+lintott 1 3arrie-től kaptam a %at%+napos év"ord)l+nkra Apa gyűlöli$ de annyira ör*l a jegyeimnek$ %ogy nem 'sin#l nagy *gyet belőle 3arrie most pr+b#lja r#beszélni Henryt is egyre ,evin észrevette$ %ogy 2aggia$ a t)lajdonos közeledik 1 !-%+ 1 s)ttogta 1 =tt jön 2aggia :e "elejts el lelkesedni a p#"r#nyok ir#nt 4eljesen odavan ért*k a "i'k+ Regan r#mosolygott a közeledő t)lajdonosra 1 =gaz#n "antasztik)s$ amit ezzel a %ellyel művelt$ Mr 2aggia ;zek a p#"r#nyok gyönyörűek A "ér"i val+s#ggal ragyogott az örömtől 1 T$ észrevette( Hogy ne vette volna észre( Minden*tt ott voltak 1 T$ igen 1 "elelte 1 :em gondolja$ %ogy olyan5 dzs)ngeles( 1 :em$ egy#ltal#n nem B#r az étteremnek val+ban volt egy kis őserdő jellege$ de ez nem volt domin#ns$ és a bokszok "ölé magasod+ p#"r#nyok olyan %at#st keltettek$ mint%a k*lönszob#ban *lne az ember 1 H#nyan lesznek ma( 1 kérdezte ,evin 1 H#rman /op%ie "él egyre rendelt asztalt ;gy ki'sit kor#bban értem ide 1 @ezesse Miss Madisont a négyesbe Hpp most tetettem be né%#ny "ik)szt ;lég nagyok$ ami azt illeti ,evin a zömök "ér"i mögött #llt$ és a szemét "orgatta$ közben "intorgott A bokszot$ amely%ez vezette$ teljesen kör*lvették a "ik)szok$ p#"r#nyok és p#lm#k 3ordie és /op%ie késtek Regan

D? /prite-ot iszogatott$ abban a reményben$ %ogy az majd megny)gtatja %#borg+ gyomr#t 2assan ellaz)lt és kezdte jobban érezni mag#t$ amikor 1 a mindenségitB 1 egy &jabb visszataszít+ p#r sét#lt be Regan igyekezett pozitívan gondolkozni 4al#n az ősz %aj& &riember a l#ny apja vagy nagyapja Amikor el%aladtak az asztala mellett$ l#tta$ %ogy a "ér"i végigsimítja a l#ny gerin'ét 4apogatta$ vagy 'sak gyengéden ir#nyítani akarta( Regan t)dta$ %ogy ez m#r megsz#llotts#g$ de t)dni akarta$ %ogy a rendkív*l 'sinos l#ny a "ér"i )nok#ja vagy szeretője Tvatosan ki%ajolt a bokszb+l$ és "igyelte a t#volod+kat ;gyre kijjebb %ajolt$ a%ogy a p#r &tj#t követte ;lvesztette az egyens&ly#t$ és ki is z)%ant volna$ %a nem ragadja meg az asztal szélét az )tols+ pillanatban /*ltbolondnak érezte mag#t >elegyenesedett$ eligazgatta az asztalon a terítőt$ amit majdnem letépett az imént$ majd %#tradőlt a széken Hagyd ezt abba$ mondta mag#nak :e "oglalkozz vele 3sak a "ér"i "eje b&bj#t l#tta 4)dnia kell Tvatosan "eltérdelt$ %ogy l#ssa a p#rt$ de a boksz "ölé bor)l+ növények takart#k a kil#t#st /zét%&zta a leveleket$ de az egyik elszabad)lt$ és képen törölte ;z sem riasztotta el 2#tta$ a%ogy a l#ny be's)sszan az egyik bokszba az étterem t&ls+ végén Az öreg nem a l#nnyal szembe *lt Regan széjjelebb %&zta a leveleket$ éppen j+kor a%%oz$ %ogy l#ssa$ a "ér"i a l#ny mellé 's)sszan ,evin mindegyiknek adott egy étlapot Még meg sem "ord)lt$ %ogy visszatérjen a %elyére$ amikor a "ér"i #rkarolta a l#ny v#ll#t$ %ozz# %ajolt és meg's+kolta 1 @én kéjen' 1 s)ttogta Regan maga elé 1 ,ertészkedsz( Regan "el)grott /op%ie %angj#ra .yorsan elengedte a p#"r#nyt$ kitért a "ik)sz vissza'sap+d+ #ga elöl$ és le*lt 1 ,éstél /op%ie meg sem %allotta a szemre%#ny#st 1 Mit 'sin#lt#l( Remélem$ valami j+ %apsit "igyeltél 1 /ajnos nem 3sak egy &jabb vén ke'skét 1 /z+val még mindig 'sin#lod( Regan b+lintott 1 0gy l#tszik$ nem bírom abba%agyni Az égre esk*szöm$ minden*tt ott vannak /op%ie nevetett Regan arra gondolt$ bar#tnője olyan$ mint egy tini Haj#t l+"arokba kötötte$ ar'a pedig r+zs#sra pir)lt a ")t#st+l /op%ie #lland+an ")tva érkezet minden%ov#$ mert mindig késésben volt 3sod#san nézett ki$ mint mindig 1 ;z &j bl&z rajtad( Helyes

DD 1 4&l sok r+zsaszínt %ordok$ de amikor megl#ttam$ képtelen voltam ott%agyni A pin'ér lépett az asztal%oz$ és "elvette /op%ie italrendelését Regan az étterem bej#rata "elé "ord)lt 1 ;l sem %iszem$ %ogy megelőzted 3ordie-t ,ív#n'si vagyok$ mi tart+ztatja /o%a nem szokott késni 1 Hn sz+ltam neki$ %ogy r#ér egyre vagy negyedkettőre jönni A pin'ér visszatért egy po%#r jeges te#val /op%ie azonnal "elkapta a %#rom ')krosza'sk+t és tartalm)kat a te#ba sz+rta 1 Miért mondtad neki$ %ogy5 1 9 m#r %allotta$ amiről beszélni akarok veled M#r vagy egy %+nappal ezelőtt beler#ngattam$ de téged nem akartalak zavarni$ mert olyan sokat )tazt#l 1 3sak R+m#ban voltam 1 M#r ne is %arag)dj$ de R+ma előtt Ho)stonba rep*lték$ előtte Miamiba5 1 2os Angelesbe 1 "ejezte be a mondatot Regan 1 =gazad van$ tényleg elég sokat )taztam az elm&lt két %+napban Akkor meséljB Mi is az$ amibe beler#ngattad 3ordie-t( 1 ;gy terv Hlvezettel ejtette ki a sz+t$ és szeme val+s#ggal ragyogott 1 ;z nagyon komolyan %angzott$ /op%ie Mondd el$ milyen tervről van sz+ 1 nyomta meg ő is a sz+t 1 :e g&nyol+djB Regan megad+an "elemelte a kezét 1 :em g&nyol+dom ;sk*szöm a jeges te#dra A pin'ér meg%allotta a jeges te#t$ és p#r m#sodper''el később m#r oda is rakta Regan elé a magas po%arat A l#ny nem akarta elkeseríteni a t&lb)zg+ pin'ért azzal$ %ogy sz+l neki$ nem kért te#t =nk#bb megköszönte /op%ie össze"onta maga előtt a karjait 1 ;lőször is meg kell mondanom$ %ogy v#ltozott a terv$ ami a ma estét illeti 1 :em "og)nk egy*tt va'sor#zni( 1 8e%ogynem 3ordie m#r elintézte az asztal"oglal#st 3sak előbb elmegy*nk egy "ogad#sra 1 ,inyitotta a t#sk#j#t$ elővett egy köteg össze%ajtogatott papírt és az asztalra tette 1 Mik azok( 1 Mindj#rt megmagyar#zom 1 Rendben$ akkor beszélj a "ogad#sr+l

DE /op%ie %omlokr#n'olva "igyelte egy 'sapat *zletembert$ akik a közel*kben *ltek egy %ossz& asztaln#l 1 Azok a "ér"iak téged b#m)lnak 1 :em engem b#m)lnak$ %anem téged :e is törődj vel*k 1 Az$ aki a végén *l$ egész 'sinos Regan oda sem nézett 1 Beszélj nekem arr+l a "ogad#sr+l /op%ie végre %ajland+ volt Regannek szentelni a "igyelmét 1 Azoknak szervezik$ akik "eliratkoztak a %étvégi szemin#ri)mra$ és mi mind%#rman ott lesz*nk Mindezt egy sz)szra bökte ki$ majd ragyog+ mosolyt villantott Reganre 8e nem %atott r# 1 :em t)dok ott lenni 1 Faj$ de%ogynem 0gyis stresszes vagy a r+mai &tt+l$ meg %ogy egy szob#ban kellett lenned a vén ke'ske mosto%aap#ddal$ %ogy a te szavaiddal éljek ;z valami egészen m#s és5 nemes =gen$ amire kész*l*nk$ az %at#rozottan nemes 1 Mennyire nemes( /op%ie előre%ajolt$ a %angj#t is s)ttog+ra "ogta 1 ;gy gyilkost "og)nk elkapni

Ötödik fejezet
Regant nem r#zta meg /op%ie kijelentése ;lvégre egy*tt nőttek "el és volt ideje %ozz#szokni bar#tnője dr#mai megnyilv#n)l#sai%oz 1 ;gy gyilkost "og)nk elkapni( F+l %allottam( 1 kérdezett vissza 1 =gen$ pontosan ezt mondtam$ és ezt "ogj)k tenni 1 Rendben$ és mégis %ogyan képzelted( 1 ,omolyan beszélek$ Regan 4ényleg el akarom kapni azt a nyomor)ltat Regan "el%&zta a szemöldökét /op%ie nem szokott ilyen szavakat %aszn#lni 1 ,iről beszél*nk( 1 8r 2awren'e /%ieldsről A pszi'%ol+gia doktora$ és arra %aszn#lja a post#n rendelt diplom#j#t$ %ogy gazdag$ de egyed*l#ll+ és gyenge nőket "osszon ki$ legyen az öreg vagy "iatal Regan b+lintott

DG 1 Hallott#l r+la( 1 kérdezte /op%ie 1 !lvastam r+la né%#ny &js#g'ikket /op%ie belekortyolt a te#j#ba$ mielőtt "olytatta volna 1 Az önsegítő$ %add-m)tassam-meg-%ogyan-"ordít%atn#d-meg-nyomor&s#gos-életedet szemin#ri)mai gyan&tlan "ér"iak és nők sz#zait vonzz#k ;z olyan szomor&$ de tényleg A "iatalok valami"éle g)r)t keresnek$ aki eligazítja őket az élet dolgaiban$ segít kital#lni$ %ogyan rendezzék el a jövőj*ketP az idősebbek pedig azt k)tatj#k$ %ogyan terel%etnék m#s ir#nyba az #ltal)k kitaposott sorsösvényt 1 0gy rémlik$ mint%a azt olvastam volna$ %ogy dr /%ieldset a""éle 'sodadoktornak tartj#k 1 Hat#rozottan #llít%atom$ %ogy nem az Azok a 'ikkek és interj&k "izetett rekl#mok /%ields tetemes összeget költ az előad#sai rekl#moz#s#ra Hvente kettőt tart itt$ 3%i'ag+ban /op%ie egyre izgatottabb lett$ ar'a teljesen kipir)lt 1 ;l t)dom képzelni$ mennyit keres azokkal a szemin#ri)mokkal 1 mondta Regan$ miközben azon töprengett$ mennyibe ker*l%et vajon egy %étvégi 'soportos ter#pia Minden bizonnyal 'sillag#szati összegről van sz+ Bar#tnője "elkapta az asztalr+l az össze%ajtogatott papírköteget$ és a kezébe nyomta 1 ;z itt egy Mary 3oolidge nevű nő napl+j#nak a "énym#solata 9 egyike azoknak a nőknek$ akiket /%ields r#szedett 1 ,ésőbb majd elolvasom 1 ígérte Regan 1 Most 'sak mondd el nagy vonalakban$ %ogy mi van benne /op%ie beleegyezően b+lintott 1 Mary 3oolidge "érje két évvel ezelőtt meg%alt$ és Mary ez)t#n egyik depresszi+b+l a m#sikba esett A l#nya$ 3%ristine pr+b#lt neki segíteni$ de Mary vissza)tasította$ %ogy tan#'sad+%oz j#rjon$ vagy gy+gyszereket szedjen 1 /zerintem természetes$ %ogy valaki mélyen gy#szol$ %a elveszíti$ akit szeretett 1 jegyezte meg Regan 1 Még mindig ne%ezen viselem édesany#m %al#l#t$ pedig m#r majdnem egy éve meg%alt 1 =gen$ a gy#sz természetes dolog$ de Marynek 'saknem két évébe ker*lt$ mire egy#ltal#n el%agyta a %#zat 1 /z+val$ mit 'sin#lt Mary( 1 n+gatta Regan >igyelte$ a%ogy /op%ie egy &jabb adag ')krot tesz a te#ba$ és mag#ban 'sod#lkozott$ %ogy bírja meginni az édes löttyöt 1 Mary %allott a /%ields-"éle szemin#ri)mokr+l$ és anélk*l$ %ogy egy sz+t is sz+lt volna a l#ny#nak vagy a bar#tainak$ ki"izette az ezerdoll#ros részvételi díjat és részt vett a kétnapos k)rz)son

DJ 1 ;zer doll#r( H#ny ember szokott részt venni egy ilyen %étvégén( 1 H#rom- vagy négysz#z Miért( 1 >el"ogtad$ mennyi pénzt söpör be a "i'k+( Bo's#ss meg 1 dőlt &jra %#tra 1 :em akartalak "élbeszakítani ,érlek$ "olytasd 1 /%ields nem okozott 'sal+d#st$ tényleg olyan j+ volt$ a%ogy %irdette Megv#ltoztatta Mary életét A karizmatik)s szél%#mos ki%aszn#lta a mag#nyoss#g#t$ m+dszeresen )tat taposott a szívéig$ és azt#n elszedte minden doll#rj#t$ amit a "érje %agyott r# Mint kider*lt$ valamivel több mint kétmilli+t /%ields egy kígy+ 1 tette %ozz# 1 8e okos kígy+ Minden$ amit tett$ leg#lis volt Mary önként adta neki a vagyon#t 1 Hs mindez le van írva a napl+j#ban( /op%ie b+lintott 1 Ha a l#nya nem tal#lja meg$ so%a nem der*lt volna "ény arra$ %ogy mi történt val+j#ban Mary minden részletet leírt a szédítő rom#n'r+l Alig rövid %#rom %+nappal a megismerkedés*k )t#n /%ields megkérte$ %ogy legyen a "elesége$ és ő igent mondott R#vette$ %ogy az eljegyzés legyen kettej*k kis titka$ amíg lesz ideje 1 és elég pénze 1$ %ogy rendes eljegyzési gyűrűt vegyen neki 1 Mit értesz azon$ %ogy amíg lesz elég pénze( Ha egy %étvégéért5 /op%ie közbev#gott 1 4ermészetesen %az)dott ;z is a 'sal#s része volt Azt #llította$ %ogy átmeneti pénzzavarban szenved$ a nő pedig$ %ogy bebizonyítsa a szerelmét és bizalm#t$ önként és dalolva #t)talta neki a vagyon#t 1 Hogy le%etett ilyen ostoba( 1 A mag#ny 1 vont v#llat /op%ie 1 4)dod$ mi következett ez)t#n$ )gye( 1 A "ér"i meggondolta mag#t 1 Aontosan Azt mondta a nőnek$ %ogy időközben ki%űltek az érzései ir#nta :em elég$ %ogy nem akarta elvenni$ még a pénzt sem volt %ajland+ visszaadni /őt$ "el%ívta a "igyelmét$ %ogy semmit sem t)d tenni ellene 1 /zegény asszonyB A pin'ér szakította "élbe a történetet$ aki jött$ %ogy "elvegye a rendelést 1 Azt %iszem$ rendelni kéne 1 mondta /op%ie 1 :in's ma sok időm az ebédre Regan az +r#j#ra pillantott Még nem volt egy +ra 1 Hn megv#rom 3ordie-t$ de te rendelj ny)godtan /op%ie sal#t#t kért$ és egy &jabb po%#r te#t Abban a pillanatban$ amikor a pin'ér t#vozott$ Regan megkérdezte

DK 1 Mi történt Maryvel( 1 Sngyilkos lett 2egal#bbis mindenki ezt %iszi 1 Mindenki$ téged kivéve A l#ny b+lintott 2etette a szalvét#t$ és kimentette mag#t 1 Ha visszajöttem$ megmagyar#zom /op%ie a mosd+ba ind)lt$ mag#ra %agyva bar#tnőjét Regan észrevette$ %ogy az asztaln#l *lő "ér"iak mind )t#na "ord)lnak$ a%ogy el%alad mellett*k ;zzel /op%ie is tiszt#ban volt$ l#tsz+dott magabiztos$ r)ganyos léptein$ ring+ j#r#s#n Minden a 'sípőtől "*gg$ szokta mondani 3ordie-nak és Regannek Ha azt akarod$ %ogy a "ér"iak "el"igyeljenek r#d$ mozgasd a 'sípődet Hs mindenre$ ami szent$ ő most mozgatta /zemmel l#t%at+$ %ogy neki működik$ gondolta Regan >elemelte a papírokat$ %ogy #tnézze őket$ és történetesen éppen akkor pillantott "el$ amikor 3ordie besét#lt az étterembe 3ordie-val kap'solatban minden ellentmond#sos volt A "ér"iak megle%etősen vonz+nak tal#lt#k %omok+ra-alakj#t$ %ossz&$ sötét %aj#t és ke'ses ma'skamozg#s#t$ de őt nem izgatta a r# ir#ny)l+ "igyelem 1 az asztaln#l *lő "ér"iak most őt b#m)lt#k meredten 1$ és sokkal kényelmesebben érezte mag#t egy ko'si alatt$ mint benne Ak#r'sak /op%ie$ ő is egyed*li gyerek volt$ aki kor#n elvesztette az anyj#t Apj#nak az egész ,özépny)gaton végig%&z+d+ vir#gz+ a)t+szerelő mű%ely%#l+zata volt :o%a meggazdagodott$ lélekben mindig megmaradt egyszerű szerelőnek$ és l#ny#nak is megtanított mindent$ amit a ko'sikr+l t)dni le%et :é%#ny évvel ezelőtt megaj#ndékozta egy %aszn#lt >orddal$ és az+ta 3ordie #talakította a motort$ és a kip)"og+dob valamint a szélvédő kivételével gyakorlatilag mindent le'serélt rajta Hetente egy este +r#t adott az a)t+szerelő iskol#ban A %elyi középiskol#ban kémi#t tanított$ és közben a doktori disszert#'i+j#n is dolgozott Ha tartja az *temtervet$ akkor egy év m&lva siker*l is be"ejeznie >ekete koszt*möt és %alv#ny selyembl&zt viselt :agyon sikkesen nézett ki Ha 3ordie-nak volt egy#ltal#n %ib#ja$ az a "ér"iak terén m)tatott szörnyű ízlése volt /op%ie a mosd+b+l jövet belebotlott 3ordie-ba$ és mindketten meg#lltak$ %ogy p#r sz+t v#ltsanak ,evinnel Regan mosolyogva nézte őket /op%ie vad)l #g#lva magyar#zott valamit ,evin l#t%at+ elragadtat#ssal %allgatta$ b#rmit is mondott$ míg 3ordie 'sak #llt karba "ont kézzel$ és sűrűn b+logatott H#rm+j)k köz*l /op%ie volt a legenergik)sabb Magasabb is volt$ valamint majdnem egy évvel idősebb$ mint Regan és 3ordie$ ezért &gy vélte$ %ogy az idősebb jog#n övé az ir#nyít#s Az iskol#ban igazi bajkeverőként tartott#k sz#mon 1 keményen meg is dolgozott ezért a

DL 'ímért 1$ és mivel Regant és 3ordie-t is belevonta a 'sínyekbe$ gyakran voltak b*ntetésben /op%ie még mindig szeretett paran'solgatni$ de két bar#tnője m#r 'sak ritk#n tartott vele Regannek volt egy olyan érzése$ %ogy ez a %étvége egyike lesz a ritka kivételeknek 3ordie intett neki$ a%ogy végigsét#lt az asztalok közötti "olyos+n$ majd be's)sszant a bokszba Regannel szemben /op%ie még mindig ,evinnel beszélgetett A "őnöke$ Mr 2aggia is 'satlakozott %ozz#j)k 1 H%es vagyok 1 mondta 3ordie 1 Hs nem 'soda M#r egy +ra Rendeltél m#r( /op%ie azt mondta$ %ogy ő m#r rendelt 1 Még nem Miről beszélgetnek ,evinnel és Mr 2aggi#val( 1 /op%ie &gy véli$ %ogy érdemes lenne &jra írni az étteremről$ és azt mondta$ %ogy beszélni "og a gasztro rovat vezetőjével 3ordie intett a pin'érnek$ majd mi)t#n megrendelték az ebédet$ az össze%ajtogatott papírok "elé b+lintott 1 Az Mary 3oolidge napl+j#nak m#solata( 1 =gen !lvastad( 1 =gen /zívszorít+ 1 Miért nem mondtad$ amikor "el%ívt#l( 1 4)dtam$ %ogy /op%ie akarja elmondani @ég*l is az ő tervéről van sz+ 1 A tervet még nem is %allottam 3ordie mosolygott 1 Majd "ogod 1 j+solta 1 ;gyébként velem m#r megígértette$ %ogy részt veszek a %étvégi szemin#ri)mon$ és t)dom$ %ogy téged is r# akar venni$ %ogy gyere el @olt né%#ny %ajmeresztő ötlete a m&ltban$ de ez most legal#bb j+ 'élt szolg#l A pin'ér az asztal)kra tette a diét#s 3ol#t$ amit 3ordie rendelt$ és a kenyeres kosarat is 3ordie azonnal kivett a kos#rb+l egy "e%ér zsemlét és kettétörte 1 Ha igaz$ amit /op%ie Mary 3oolidge-r+l mesélt$ akkor /%ieldsnek börtönben kéne lennie Miért nin's ott mégis( 1 kérdezte Regan 1 :agyon dörzsölt a "i'k+$ mindig ki's&szik a rendőrség kezei köz*l$ %#t ezért Aanaszt ny&jtottam be ellene abban a reményben$ %ogy visszavonj#k az engedélyét$ és biztosra veszem$ %ogy m#sok is tettek panaszt @alamit tenni kell$ %ogy ez az ember ne vad#sszon tov#bb mag#nyos$ érzelmi v#ls#gban szenvedő asszonyokra 1 :em értem @agyonokat keres a szemin#ri)maival Miért kellene neki a mag#nyos nőket5 Regan a meg"elelő sz+t kereste 3ordie a segítségére sietett 1 Meglopni( ,i"osztani( ,irabolni(

DM 1 ,i"osztani :in's sz*ksége pénzre 1 :em %iszem$ %ogy sz*kség kérdése lenne /zerintem azért teszi$ mert ez %atalmat ad neki Azt %iszem$ egyszerűen élvezi 1 ,i'soda élvez és mit( 1 *lt le /op%ie 3ordie mellé 1 =deadn#d a te#mat$ kérlek( 1 Arr+l beszélgett*nk$ %ogy miért sz#llt r# /%ields a gazdag$ boldogtalan nőkre 1 vil#gosította "el 3ordie !dany&jtotta neki az italt$ majd %ozz#tette 1 Hn azt mondtam$ %ogy nem a pénzért 'sin#lja 1 :em értek veled egyet 1 jelentette ki /op%ie 1 /zerintem$ pontosan a pénz a mozgat+r)g+ja 1 8e a ko'k#zat$ %ogy valamelyik nő a rendőrség%ez5 1 kezdte Regan 1 2egyőz%etetlennek %iszi mag#t 1 magyar#zta /op%ie 1 Ami pedig a ko'k#zatot illeti Biztos megéri neki Mary 3oolidge valamivel több mint kétmilli+t adott neki ;z pedig elég szép s)mma$ %ölgyeim 1 Hat#rozottan megéri a ko'k#zatot 1 b+lintott 3ordie 1 Ha valaki olyan mo%+$ mint ő$ akkor "eltétlen 1 Hogy j)tott#l a napl+%oz( 1 nézett Regan /op%ie-ra 1 Mondtam$ %ogy Mary l#nya tal#lta meg a napl+t a temetés )t#n$ amikor5 az anyja %olmij#t rendezgette 1 =gen( 1 Azonnal a rendőrségre sietett$ és nem j)tott semmire Wgyvédet is "ogadott$ %ogy visszaszerezze az anyja pénzét$ de az *gyvéd$ mi)t#n #tnézte a papírokat$ amiket Mary al#írt$ azt mondta$ %ogy amit /%ields tett$ az elítélendő$ de nem törvénytelen 1 Hs( 1 kérdezte Regan$ amikor /op%ie nem "olytatta 1 3%ristine 1 így %ívj#k Mary l#ny#t 1 visszatért Battle 3reekbe$ a%ol a "érjével laknak$ de előtte elk*ldte a napl+ m#solat#t a Tribune-nak A riporter$ aki a borítékot kapta$ "el%ívott egy-két embert$ de mivel sokkal s*rgősebb m)nk#ja is akadt$ nem akarta az idejét egy szerinte veszett *gynek szentelni A levél és a "énym#solat a szemetesben végezte Hallottam$ a%ogy egy m#sik &js#gír+nak e'setelte a nő %iszékenységét$ és persze kív#n'si lettem ;zért amikor elment$ kiszedtem a papírokat a szemetes kos#rb+l és elolvastam 1 4)dod$ %ogy /op%ie mi'soda balek$ mindig a reménytelen *gyek j)tnak neki 1 jegyezte meg 3ordie 1 Hs mivel segítségre volt sz*ksége$ r#vett$ %ogy én is elolvassam a napl+t5 1 Hs azonnal 'satlakozott is %ozz#m 1 tette %ozz# /op%ie 1 Mikor történt mindez( 1 érdeklődött Regan

EN 1 4e 2os Angelesben volt#l éppen$ amikor 3ordie bement a rendőrségre érdeklődni 1 "elelte /op%ie 1 9 kényszerítette ki$ %ogy bemenjek 1 mondta 3ordie 1 Hs be kell valljam$ lelkesen vettem t)dom#s)l$ %ogy a rendőrség akt#t vezet /%ieldsről$ és "igyelemmel kíséri a tevékenységét /ajnos a lelkesedésem nem tartott sok#ig 2ewis %adnagy nem m#s$ mit egy ősz %aj& s#rmőr 3sak &gy 'söpögött belőle az egy*ttérzés és megértés$ de két per' sem kellett %ozz#$ %ogy r#jöjjek$ egyetlen szav#t sem szabad komolyan venni /op%ie el"elejtett sz+lni a pin'érnek$ %ogy az ő sal#t#j#t %ozza ki$ amint kész van$ így mind a %#rom "og#s egy*tt érkezett Mivel sietni kellett$ %ogy visszaérjen az irod#ba$ gyorsan nekiesett a sal#t#j#nak 3ordie ket'%)pöt 's)rgatott a sajtb)rgerre$ r#'sapta a zsemle tetejét és ő is enni kezdett 1 @olt m#s panasz is /%ields ellen( 1 kérdezte Regan 3ordie visszatette a t#l'#rra a b)rgert$ mielőtt v#laszolt 1 =gen$ &gy tűnik$ m#s nők is panaszt tettek$ de nin's elegendő bizonyíték ellene A %adnagy megesk*dött$ %ogy dolgozik rajta :em igaz#n t)dom$ %ogy mit jelent ez az ő értelmezésében Mindenesetre eltelt egy &jabb %+nap$ és még nem tart+ztatt#k le 2ewis közben #tpasszolta az *gyet az egyik megle%etősen középszerű nyomoz+nak$ név szerint /weeney-nek 0jra "elvette a b)rgert$ és éppen bele akart %arapni$ amikor Regan &jabb kérdéssel #llt elő 1 Hs mi+ta dolgoztok az *gyön( 1 :em olyan régen Regan direkt megv#rta$ amíg bar#tnője &jra %arapni akar és 'sak akkor sz+lalt meg 1 3sak még egy kérdés5 3ordie letette a szendvi'set 1 ;zt )gye sz#ndékosan 'sin#lod( Mindig akkor kérdezel$ amikor5 /op%ie$ %agyd békén a s*lt kr)mplimat 1 :em tesz j+t neked 3sak segítek megenni$ mert törődöm az egészségeddel Mert én ilyen j+ bar#tod vagyok 3ordie a szemét "orgatta$ majd vissza"ord)lt Regan%ez 1 ,omoly kérdésem van /zerinted Mary 3oolidge öngyilkos lett$ vagy te is azt %iszed$ amit /op%ie( 1 Hogy megölték( 1 s)ttogta 3ordie 1 :em t)dom 2e%etséges Regan leejtette a vill#t 1 ,omolyan beszélsz( 1 %ajolt előre

E7 1 Amikor én vetettem "el a le%etőséget$ egy#ltal#n nem döbbentél meg Miért( 1 "irtatta /op%ie Regan nem "inomkodott 1 Mert te mindenben minden%ol dr#m#t sejtesz 3ordie sokkal gyakorlatiasabb$ és %a ő azt mondja$ %ogy le%etséges$ akkor5 1 Akkor mi van( 1 r#n'olta komoran a %omlok#t /op%ie 1 Akkor le%etséges 1 :em is sejtek minden%ol dr#m#t Regan oda sem "igyelt r# 1 /zeretném t)dni$ miért tartod le%etségesnek 1 "ord)lt 3ordie-%oz 1 !lvasd el a napl+t 1 ;l "ogom olvasni$ de most vagyok r# kív#n'si$ %ogy mit gondolsz 1 Rendben 2#tni "ogod a vége "elé$ %ogy Mary "élt /%ieldstől A "ér"i meg"enyegette Ha elolvasod az )tols+ bejegyzést$ l#tni "ogod$ %ogy milyen össze-vissza és reszketeg az ír#sa$ ami szerintem azt jelenti$ %ogy valamilyen drog volt a szervezetében$ azért olyan zavaros 4al#n azért írta$ amit írt5 de az is le%etséges$ %ogy val+ban azt történt Regan "elemelte a papírokat$ elő%&zta az )tols+t és elolvasta 3sak %#rom sz+ volt az egész Túl késő. Jönnek.

Hatodik fejezet
A sik#tor nedves k)tyaszőr és %#nyadék szagot #rasztott A t&l'sord)lt szemetes k)ka$ amely mögött Ale' B)'%anan nyomoz+ az éjszaka nagy részét töltötte$ egyre elvisel%etetlenebb*l bűzlött Ssszesen %ét nyomoz+ dolgozott m#r az *gyön Ale' %&zta a rövidebbet$ ezért maradt idekint biztosítani a m#sik nyomoz+t$ Mike 4annert$ aki a sz#raz és val+színűleg sokkal melegebb rakt#rban v#rakozott$ %ogy nyélbe *ssék az *zletet Az #l'#zott 8)tton és :ellen az )t'a végén %elyezkedtek el$ és a rakt#r bej#rat#t "igyelték két k*lönböző pontr+l ,ét m#sik nyomoz+ a v#ros egyik éttermében *lt ,*lsőre pontosan &gy néztek ki$ mint ezer m#s tizenéves középiskol#s a v#rosban< divatos !ld :avy p+l+$ kényelmes .ap "armer és kopott "e%ér :ike 4*relmetlen*l v#rt#k a k*lv#ros )t'#ira sz#nt &j sz#llítm#nyt A %etedik nyomoz+ a pénzt követte Hivatalosan 8)tton vezette az ak'i+t$ de 4anner &gy vélte$ ő a "őnök Ale' 'sak né%#ny napja dolgozott 4annerrel$ ezért nem akart t&l kor#n ítéletet mondani a "ér"ir+l ;gyelőre a várjunk

E? és majd meglátjuk #ll#spontra %elyezkedett B#r$ amit eddig l#tott$ nem töltötte el "el%őtlen lelkesedéssel 4anner %amar "eld*%ödött$ és olyankor %agyta$ %ogy az ind)latai vezessék =lyen %elyzetben ez nem t&l szeren'sés$ gondolta Ale' ;gy#ltal#n nem szeren'sés 4anner m#r eddig is okozott né%#ny problém#t :em engedte meg$ %ogy bedr+tozz#k$ és azt se %agyta$ %ogy a te'%nik)sok polosk#t tegyenek a rakt#rba Att+l tartott$ %ogy "el"edezik a mikro"onokat$ és mivel ő volt az$ aki eddig az ikrekkel dolgozott$ a többiek nem te%ettek m#st$ mint beletörődtek A két *gyvéd$ 2yle és 2ester /isley egypetéjű ikrek voltak$ akik egy georgiai kisv#rosb+l ker*ltek 3%i'ag+ba Aontosan &gy beszéltek és viselkedtek$ mint két vidéki j+"i&$ akik minden reggel "elesk*sznek a z#szl+ra és ;lvisre$ és akik szeretnek 'sak &gy elj#rk#lni ott%onr+l$ %ogy összer&gj#k a patk+t valakivel$ de so%asem ker*lnek igaz#n bajba Az alkalmi ismerősök #ltal#ban &gy nyilatkoztak az ikrekről$ %ogy lass& észj#r#s&ak )gyan$ de kedves$ borzaszt+an kedves emberek @al+j#ban azonban pont az ellenkezője volt igaz ;gyetlen por'ik#j)k sem volt t)nya vagy kedves =ntelligen'i#j)k azonos volt és éppen egy ponttal a zseni#lis "ölött Azt beszélték r+l)k$ %ogy végigb)lizt#k a jogi egyetemet$ mégis év"olyamelsőként végeztek Alig egy éve éltek még 'sak 3%i'ag+ban$ amikor arra a következtetésre j)tottak$ %ogy a sok m)nka ellenére igen'sak keveset keresnek 0gy döntöttek$ ideje terjeszkedni St évvel később több milli+ra r&gott a bevétel*k$ és %oltbiztos$ %ogy nem az *gyvédi díjakb+l tollasodtak meg :em adt#k "el az *gyvédi praQist$ előkelő irod#t tartottak "enn az ;lm /treeten$ de nagyon kevés *gy"el*k volt 2enyűgöző tit)l)st mond%attak mag)kénak$ mégsem merte egyik*k sem kiírni az iroda ajtaj#ra 3%i'ago első sz#m& drogb#r+iként tartott#k őket sz#mon Hs ez még nem volt elég 0gy sa''olt#k$ %ogy az elm&lt év sor#n 2yle és 2ester több drogot adtak el$ mint a A"izer m)ltina'ion#lis gy+gyszergy#r :em volt olyan pir)la vagy tabletta$ amelyet ne vontak volna be valamilyen m#s$ "*ggőséget okoz+ anyaggal /z*kségtelen megemlíteni$ %ogy a nyomoz+k m#r nagyon %ossz& ideje igyekeztek bekasznizni a két j+madarat Remél%etőleg ma siker*l pontot tenni a 2yle és 2ester *gyre$ %a minden a terv szerint történik ;gy %+napi kemény m)nk#ba és nem kevés "ortélyba ker*lt$ míg elérték$ %ogy az ikrek v#llalj#k a ko'k#zatot$ és személyesen jöjjenek el a pénzért A kapzsis#g %atalmas mozgat+r)g+$ és 4anner$ aki az egész ak'i+t szervezte$ abban bízott$ %ogy siker*lt beép*lni a legbelső körbe A legtöbb illeg#lis *zletet a rakt#rban bonyolított#k le$ a%ol 4anner v#rakozott

ED Az ikrek ")r'sa p#r volt Majdnem mindent egy*tt 'sin#ltak ;gy*tt dolgoztak$ j#tszottak és egy*tt éltek a 2ake /%ore 8rive-on lévő emeleti lakoszt#ly)kban Még az öltözék*k is 1 a klasszik)s 'owboy viselet 1 egy"orma volt Azért akadt né%#ny k*lönbség 2yle rajongott a pirospozsg#s$ telt idom& nőkért 0gy "ogyasztotta őket$ mint a "o'idr)kker a szotyol#t a tévé képernyője előtt$ a végén kiköpve a mag%éjat$ amikor m#r elment az íze Az eldobott nők mégsem panaszkodtak$ )gyanis 2yle dr#ga b&'s&aj#ndékokkal %almozta el volt partnereit A nők %amisítatlan &riembernek nevezték 2yle-t 2ester gyengéje a ko'sik voltak$ a Rolls-Roy'esok$ %ogy pontosak legy*nk 4öbb mint tizenöt péld#ny #llt m#r a saj#t gar#zsép*letében$ és épp nemrégiben vett egy &jabbat /z#zötven%#romezer doll#rba ker*lt$ de a drogb#r+nak ez 'sak apr+pénz volt 2ester so%a nem vezetett Minden pénteken elsét#lt a gar#zs%oz és megnézte a ko'sijait @alaki %allotta$ amint azt mondta egy bar#tj#nak$ %ogy j+ #llapotban kell tartani a ko'sikat$ mert később sz*ksége lesz r#j)k$ de azt nem magyar#zta el$ %ogy miért 1 >igyelem$ jönnek 1 %allotta Ale' a "*l%allgat+ban 8)tton "igyelmeztetését$ aki az )t'a t&ls+ végén őrködött$ és kisz&rta a közeledő ikreket Ale' a k)k#ba 's)sszant és be#sta mag#t a szemét közé @alami m#szott a nyak#n$ és erőt kellett venni mag#n$ %ogy ne 'sapjon oda$ a%ogy +vatosan el%elyezkedett$ és kikémlelt az apr+ ly)kon$ amit maga "&rt a b#dogba A po'sék rejtek%ely 4anner ötlete volt Ale' a rakt#r padl#s#n szeretett volna egy meg"igyelőpontot kialakítani$ így l#tott és %allott volna mindent$ de 4anner %allani sem akart r+la Biztosra vette$ %ogy az ikrek azonnal kisz&rn#k$ %a valaki lenne odabent$ és mivel 4anner %ozta össze a tal#lkoz+t$ Ale' nem vitatkozott Ale' megmondta 8)ttonnak$ %ogy nem %ajland+ a tetves k)k#ban maradni az ak'i+ alatt 8)tton egyetértett vele 4anner elsz#nts#ga$ %ogy ő legyen az ak'i+ sz)perszt#rja$ és minden#ron nevet szerezzen mag#nak$ veszélyeztette az ak'i+ sikerét 8)tton )tasította Ale'et$ %ogy mi%elyt 2yle és 2ester beléptek az ajt+n$ m#sszon "el a tűzlétr#n$ amelyet m#r megszabadítottak a 'sapd#nak "elszerelt zsin+rokt+l Ale' az )t'#t "igyelte /enkit nem l#tott 1 Akadt egy kis gond 1 %allotta :ellis %angj#t 1 ;gy egyenr)%#s beszélget az ikrekkel Az ördögbe is$ b*ntető'éd)l#t akar nekik adni$ mert tilosban parkoltak 1 :em 1 sz+lalt meg 8)tton 1 :em ad b*ntető'éd)l#t ;gy*tt mennek a rakt#r "elé Az egyenr)%#s a két iker között 1 Snként megy vel*k( 1 Meg nem t)dn#m mondani

EE 1 Mi van a "egyverrel( @an 2yle-nak és 2esternek pisztolya( 1 :ellis %angja d*%ösen 'sengett 1 8)tton$ mit l#tsz( 1 :em l#tom$ %ogy van-e "egyver*k 1 s)ttogta 1 Ale'$ neked még van annyi időd$ %ogy bemenj és "igyelmeztesd 4annert !tt leszek mögötted 1 Mondd meg 4annernek$ %ogy tűnjön leB 1 :ellis is s)ttogott 1 0gyse "og eltűnni 1 érvelt 8)tton 1 Ale'$ menjB A "őbej#rat előtt #lltak meg$ te%#t nem az oldalajt+t "ogj#k %aszn#lni Az )t'#t "*rkészik /e%ol egy lélek 2ester most d)gta a z#rba a k)l'sot Az egyenr)%#s agg+dni l#tszik Ale' m#r &ton volt ,im#szott a k)k#b+l$ #tro%ant a sik#toron és "elm#szott a tűzlétr#n @alamivel "elette volt az ablak :ekir)gaszkodott$ elkapta a p#rk#nyt és bekapaszkodott 8)tton ott j#rt mögötte :em volt olyan magas és izmos$ mint Ale'$ de legal#bb olyan ma'ska*gyességgel és %ang nélk*l mozgott 4öbb méter magasra %almozott a)t+-alkatrészes dobozokkal volt zs&"olva a padl#s /zar)"#kra erősített kamer#k vigy#zt#k az #r)t Az ikreknek nem volt riaszt+berendezés*k Megoldott#k mag)k a problém#kat$ és %a valaki olyan botor volt$ %ogy kezet emelt a t)lajdon)kra$ az egyszerűen eltűnt a s*llyesztőben 8)tton lassan m#szott a korl#t "elé Ale' "elemelte a kezét$ %ogy meg#llítsa$ majd az egyik kamer#ra m)tatott Hallott#k a %angokat Az ikrek egym#ssal beszélgettek$ a%ogy az iroda "elé közeledtek$ amely közvetlen*l a padl#s alatt volt 4anner minden bizonnyal az iroda előtti "olyos+n v#rta őket$ mert %allott#k$ %ogy "elki#lt 1 Mi a "ene történik itt( ;gy %ang 1 val+színűleg a "iatal zsar)é 1 v#laszolt 1 Sn mit5 Azt#n egy pillanatra dermedt 'send t#madt 1 4)dj#k 1 s)ttogta 8)tton Ale' b+lintott =ntett 8)ttonnak$ %ogy "edezze a lép'sőt$ miközben maga közelebb araszolt a korl#t%oz$ %ogy kiderítse$ mi történik odalent 4anner d*%öngve j#rt "el-al#$ védekezésként minden"éle v#dat sz+rt az ikrekre 2yle 4anner "elé lökte a "iatal rendőrt és elő%&zta a pisztoly#t Azt#n elszabad)lt a pokol

Hetedik fejezet

EG 1 /z+val$ benne vagy( 1 kérdezte /op%ie 1 Aersze$ %ogy benne vagyok 1 4)dtam$ %ogy így lesz 1 jelentette ki 1 Mindig azt szoktad mondani$ %ogy igazi balek vagyok$ akinek 'sak a reménytelen *gyek j)tnak5 1 Ami azt illeti$ ezt 3ordie szokta mondani 1 =gen$ de te is balek vagy 1 ;zt most b+knak sz#ntad( /op%ie végzett a szendvi''sel 1 ;l "ogsz késni 1 intett egy kr)mpli szelettel /op%ie "elé 1 :em azt mondtad$ %ogy %#romnegyed kettőkor tal#lkoz+d van( 1 ;lőbb beszélnem kell Regannel 1 mondta /op%ie és teljes "igyelmével bar#tnője "elé "ord)lt 1 /zeretném$ %a minél előbb elolvasn#d a napl+t$ "eltétlen*l még ma :em "og sok#ig tartani Mary nem írt bele minden nap Azt %iszem$ 'sak negyvenegy-két oldal 4)dod mit( ;lolvas%atn#d$ mi)t#n 3ordie és én elment*nk Hs azt#n5 1 =gen( /op%ie nagy levegőt vett$ majd kibökte 1 Még egy szívességet kérek tőled /zeretném$ %a elmennél a rendőrségre és kiderítenéd$ mi történt eddig az *gyben 2eg)t+bb 3ordie ment$ sz+val most te vagy soron 1 Hn vagyok soron Hiszen 'sak most5 1 Akkor is te jössz 1 Miért nem me%etsz te a rendőrségre( 1 kérdezte Regan 1 @i''elsz( Hn riporter vagyok :ekem semmit nem mondan#nak Mielőtt Regan b#rmit mond%atott volna$ /op%ie "olytatta 1 Rendben 4)dom$ mire gondolsz Azt is$ %ogy te mire$ 3ordie /z+val$ még nem teljes jog& oknyomoz+ riporter$ és igen$ azt is t)dom$ %ogy semmi komoly 'ikket nem írtam még Az elm&lt #tkozott öt évben nem tettem m#st$ mint el*ltem a seggemet az &js#gn#l ostoba tan#'sokat írogatva a segélykérő rovatba 8e igaz#n$ Regan$ jobban kellene bennem bíznod Hs neked is$ 3ordie Hamarosan minden megv#ltozik Majd megl#tj#tok 1 Hn tökéletesen megbízom benned 1 tiltakozott Regan 1 Hs nem is arra gondoltam$ %ogy5 1 Hirtelen el%allgatott és elnevetette mag#t 1 =gaz#n j+l 'sin#lod$ /op% 1 =gen$ val+di pro"esszor 1 %elyeselt 3ordie 1A lelkiismeretetekre akartam %atni$ nem igaz( Hi#ba$ ne%éz a régi szok#sokt+l szabad)lni 8e akkor sem me%etek a rendőrségre$ mert mindig lebzsel ott né%#ny riporter valami j+ sztori

EJ reményében @alamelyik*k biztos "elismerne$ és t)dni akarn#$ %ogy mit keresek ott 4)dom$ %ogy nagyon el"oglalt vagy5 1 4)dok r# időt szakítani1 ígérte Regan /op%ie le volt ragadtatva 1 Cgye megérted$ %ogy miért nem akarom$ %ogy m#s riporter is szagot "ogjon ;z az én *gyem ;gyed*l akarom be'serkészni /%ieldset$ és igazs#got szolg#ltatni Mary 3oolidge-nak 1 4al#n még A)litzert is kapsz érte 1 jegyezte meg 3ordie /op%ie mosolygott 1 ;nnek esélye egy a milli#rd%oz$ de az ember sosem adja "el a reményt Mindenesetre nem ezért 'sin#lom 1 4)dj)k 1 b+lintott 3ordie 1 :em kéne ind)lnod$ /op%( /op%ie az +r#j#ra nézett és "elnyögött 1 ;l "ogok késni Ro%annom kell 1 kapta "el a t#sk#j#t 1 ,i"izetné valamelyiktök az ebédem ;ste vendégeim vagytok a va'sor#ra 1 F+l %angzik 1 jelentette ki 3ordie 1 Mikor jöttök értem( 1 kérdezte /op%ie 1 Hs ki vezet( 3ordie v#laszolt ,özben a vén ke'ske és a 'i'ababa vonta mag#ra Regan "igyelmét$ a%ogy ki"elé mentek az étteremből 3ordie észrevette bar#tnője megv#ltozott ar'ki"ejezését 1 Mi a baj( 1 Az a kripli vénember azzal a tizenkét éves 'sitrivel 3ordie meg"ord)lt és megl#tta a p#ro'sk#t 1 :em %iszem$ %ogy a l#ny tizenkettő lenne =nk#bb tizennyol'$ k*lönben a "ér"it bekaszniz%atj#k 1 :a$ és a pasi( Hatvan( 1 !lyasmi le%et Hs a kork*lönbség azért zavar$ mert5 1 .)szt)stalan 1 Hs( 1 0gy beszélsz$ mint egy terape)ta 1 3sak &gy vélem$ %ogy be kéne ismerned$ %ogy miért is %#borodt#l "el ennyire A p#ro'ska a mosto%aap#dra és i"j& "eleségére emlékeztet 1 Aersze$ %ogy r#j)k emlékeztetnek 1T 1 Mi az$ %ogy XTY(

EK 1 Reméltem$ %ogy segítek t&ltenni magad rajta 1 R#mosolygott bar#tnőjére 1 =gaz#n itt az ideje$ %ogy jobb kedvre der*lj Regan b+lintott 4)dta$ %ogy 3ordie-nak igaza van 3sak abban nem volt biztos$ %ogyan "ogjon %ozz# 1 /zörnyű reggelem volt @an időd$ %ogy meg%allgasd a nyavalyg#som( 1 Mennyit akarsz nyavalyogni( 1 ;gy j+ str+"#nyit 3ordie nevetett 1 4íz per'em van$ azt#n el kell mennem Regan azonnal bele"ogott a panasz#radatbaP a m)nk#ja$ Aiden #lland+ beavatkoz#sa az életébe$ az összetűzése ;milyvel Amikor elmesélte$ %ogy Henry az irod#j#ban tal#lta ;milyt$ a%ogy az ő dolgai )t#n k)takodott$ 3ordie közbev#gott 1 2ap#tra kell tenned a spinét Regan szeme elkerekedett$ mire 3ordie "elnevetett 1 ;gyre ink#bb &gy beszélek$ mint a tanítv#nyaim 8e akkor is ki kell r&gnod 1 :em te%etem 9 Aiden titk#rnője :eki kell kir&gnia 1 mondta 1 8e a t)dat$ %ogy ennyire "el%#borít téged az eset$ m#ris jobb kedvre derít Azt %iszem$ eleget nyavalyogtam Rendelek még egy te#t$ és elolvasom ezt a napl+t Azt#n elsét#lok a rendőrségre Hs nem szűnök meg pozitívan gondolkozni 1 tette %ozz# 1 Hs azt %ogy 'sin#lod( 1 Bízom abban$ %ogy a nap egyre jobb lesz 1 Hn erre nem sz#mítanék Fa$ és sok szeren'sét /weeney nyomoz+%oz 1 Mielőtt Regan v#laszol%atott volna 1 9 az a "ér"i$ akivel a nyomoz#s *gyében beszélned kell ,emény di+ a "i'k+ 1 :em agg+dom miatta Cgyan$ mennyire le%et rossz(

Nyolcadik fejezet
Benjamin /weeney nyomoz+nak$ akit nevének kezdőbetűi )t#n mindenki 'sak B/-nek ismert az oszt#lyon$ a szok#sosn#l is rosszabb napja volt Hajnali "él %atkor kezdődött$ amikor is m#snaposan "elébredt$ és &gy érezte$ s&lyos légkalap#'sok d*börögnek a szem%éja mögött Az egyetlen gy+gyszer$ ami elm)lasztja a "#jdalmat$ az maga$ ami okozta< egy j+kora adag w%isky$ amit két gyors korttyal le is k*ldött Az ital marta a nyelvét$ végigégette a tork#t 'sip#s szemmel tapogat+zott a sz#jöblítő )t#n$ %ogy elmossa a pia szag#t$ majd "elöltözött és

EL elment a "ogorvos%oz Hétkor elszenvedett egy szörnyűséges gyökérkezelést ,ilen're elm&lt a novo'ain %at#sa$ és /weeney ag+nia közeli #llapotba ker*lt 4ízkor eltűnt a nap$ és az égre s&lyos$ sötét eső"el%ők k&sztak Bőrig #zott$ amíg kolleg#j#val$ 2o) 8)prével a ko'sit+l beszaladtak a 's+t#nyokt+l %emzsegő ép*letbe Megm#sztak négy emeletet$ %ogy szem*gyre vegyék a boml#snak ind)lt$ %)szonéves "iatal nő tetemét A padl+n *res "iol#k %evertek szerteszét Az egyik drogos %idegre tette a m#sikat$ gondolta /weeney :em t&l nagy veszteség a vil#gnak$ vélte Azt is t)dta$ %ogy nem akad majd senki$ aki azonosítan# a %olttestet 1 az t&l egyszerűvé tenné az esetet 1$ és természetesen most is igaza lett /enkit sem tal#ltak Oltal#ban sir#nkoz#s#val r# t)dta venni t#rs#t$ %ogy elvégezze a gyűlölt papírm)nk#t$ le")ssa a szok#sos köröket$ amíg az akta vég*l a megoldatlan *gyek közé ker*lt$ amit /weeny titokban Xki a "enét érdekelY 'ímkével l#tott el Ma azonban 8)pre nem volt %ajland+ egy*ttműködni ;gyszerűen lesegg"ejezte /weeney-t$ és közölte vele$ %ogy tele van a %+'ipője az #lland+ sir#nkoz#ssal$ és éppen ideje lenne "elemelni azt a nagy l)sta %#ts+j#t és nekil#tni a dolgoknak Az összes "ilmben$ amit /weeney a tévében l#tott$ miközben eszméletlenre itta mag#t$ a nyomoz+k mint%a a testvérei lettek volna a m#sikat ,épesek voltak ak#r a goly+ elé is vetni mag)kat$ %ogy megmentsék t#rs)kat 1 és a "ilm vége előtt #ltal#ban meg is tették Mi'soda mar%as#g Mint a t*ndérmesékben /weeney nyomor&s#gos vil#g#ban 1 a val+ vil#gban 1 ő és a t#rsa 'sontj)k velejéig gyűlölték egym#st @oltak olyan időszakok$ amikor /weeney egy j+ kis tűzp#rbajr+l #lmodozott$ amiben t#rsa %#ta mögé oson%atna és kilo''sant%atn# az agyvelejét 4)dta$ %ogy az érzés köl'sönös A "enébe$ ezeken a napokon mindenki az oszt#lyon messzire elker*lte$ mint%a lepr#s lenne 4)dt#k$ %ogy meg"igyelés alatt #ll$ %a nem is %ivatalosan$ és m#r előre eltemették "*ggetlen*l a vizsg#lat eredményétől /weeney-t nem érdekelte a dolog =gen$ bűnös Aénzt "ogadott el$ %ogy "élrenézzen$ miközben megöltek egy drogdílert$ de a "ér"i$ aki le"izette$ nem volt abban a %elyzetben$ %ogy beköp%esse Hs a pénz$ a tízezer doll#r tiszta volt 4eljesen tiszta /weeney nagyon kör*ltekintően j#rt el Hagyta$ %add %allgass#k meg a kop+k a volt díler szaj%#inak pletyk#it :eki nem sz#mított Ha lenne ellene valami$ m#r rég "el"*ggesztették volna /weeney-nek két éve és %#rom %+napja volt még a ny)gdíjig$ de voltak napok$ mint péld#)l a mai is$ amikor t)dta$ sose "ogja ezt megérni 4ökéletesen megértette$ mi megy végbe egy őr*lt elméjében$ amikor lövöldözni kezd a rendőrökre$ és né%a 'sak att+l "el#llt a "arka$ %ogy elképzelte$ amint 8)pre vére és szétkenődött zsigerei borítj#k a "alakat

EM Mielőtt megszökött volna a "i)kkal$ a "elesége azt mondta$ %ogy olyan a'sarg+s lett$ mint egy veszett k)tya és %ogy az ital elvette az eszét A v#lasza nem éppen elmés$ de mindenképpen lényegre törő volt @isszakézből alaposan képen v#gta az asszonyt$ majd r#paran'solt$ %ogy %ozza a va'sor#t Aznap este$ miközben ő valami szerelmes"ilmet b#m)lt a tévében$ a nő összepakolta a ')''ait és a gyerekkel egy*tt kis)rrant a %#ts+ ajt+n 8e siker*lt elkapnia$ amikor az öreg Honda 3ivi'et pr+b#lta beindítani Beny&lt az ablakon$ amit az asszony %i#ba pr+b#lt őr*lt m+dj#ra "el%&zni$ és 1 nem törődve a %#ts+ *lésen bömbölő gyerekkel 1 megragadta a nyak#t$ és közölte vele$ neki nagyon is meg"elel$ %a so%a többé nem l#tja őt meg a kölykét Majd egész közel %ajolt %ozz#$ és a képébe sziszegte$ %a 'sak egy "illért is megpr+b#l ki%&zni belőle gyerektart#s 'ímét$ balt#val megy )t#na$ és nin's olyan %ely a "öldön$ a%ov# elb&j%atna előle Az asszony bizony#ra l#tta rajta$ %ogy nem vi''el$ mert so%a többé nem %allott r+l)k A%ogy teltek-m&ltak a napok$ lassan meggyőződésévé v#lt$ %ogy sokkal jobb egyed*l élni :em sz#mít$ %ogy mit pletyk#lnak az oszt#lyon$ ő nem alko%olista Még nem 3sak megpr+b#lja elvisel%etőbbé tenni a sok mo'skot$ amivel az )t'#kon tal#lkozik 3%i'ago egy pö'egödör lett$ a%ol 'sak az el"ajzott kor's gazemberek ismerik a t&lélés m+dj#t 9k$ ak#r'sak a ba'il)sok$ szaporodtak és kivir)ltak a mo'sokban >élt$ %ogy a "ertőzés imm#r r# is #tterjedt$ és lassan eggyé v#lik vel*k Hs azokon az éjszak#kon$ amikor 'sontja velejéig #tj#rta a rém*let és a pia sem volt képes eny%íteni a nyom#st$ arr+l #lmodozott$ %ogy visszavon)l :em kell m#s %ozz#$ 'sak egy nagy "og#s ,i le nem szarja a ny)gdíjat Ha meg*ti a "őnyereményt$ vesz mag#nak egy %elyes ja'%tot és el%aj+zik a Ba%am#kra Még so%a nem volt %aj+ja$ és a szigeteken sem j#rt$ de az irod#j#ban a "alra kiszögelt képeken l#tta$ %ogy tiszta %ely /zeretett volna tiszta )t'#kon sét#lni$ tiszta levegőt beszívni és "elnézni a tiszta$ #t%at+an kék égre$ de leg"őképpen szerette volna &jra érezni a tisztas#got @ala%#nyszor sötét rémképek bor)ltak elméjére$ vett mag#nak egy *veg Bo)rbont$ kivett egy szabadnapot$ és nagy eszem-iszomot rendezett ott%on :émi töprengés )t#n arra a következtetésre j)tott$ %ogy val+j#ban ilyenkor szívességet tesz az ad+"izető polg#roknak Azzal$ %ogy ott%on marad$ és %)llarészegre issza mag#t$ megkíméli őket att+l$ %ogy %alomra lője 3%i'ago törvénytisztelő lakoss#g#t 4iszt#ban volt vele$ %ogy ki kell tartani és j+zannak maradnia$ amíg be nem *t a nagy "og#s$ vagy legal#bb el nem éri a ny)gdíjkor%at#rt ;zért igyekezett ki%aszn#lni az élet apr+ örömeit A mai este péld#)l igazi élvezet v#r r# H&sz per' m&lva lej#r a m)nkaideje$ és seggnyal+ t#rs#t+l eltérően egyetlen per''el sem %ajland+ tov#bb maradni Ma kapta meg a "izetését$

GN ezért este "enségesen beva'sor#zik$ majd megl#togatja 2ori /zépségszalonj#t$ ami történetesen egy j+l menő k)pler#jra néz 2ev#gatja a %aj#t$ még%ozz# ingyen$ és leszopatja mag#t az egyik k)rv#val 0gy "élnek tőle$ mint tűztől$ sz+val nem merik vissza)tasítani A romantik)s estét legjobb bar#tj#val tervezte megkoron#zni$ egy *veg Fa'k 8anielZs-szel Az idő 'sigalass&s#ggal v#nszorgott előre Az elm&lt per'ben legal#bb kétszer nézett az +r#j#ra Még tizenkilen' per' =stenem$ mennyire gyűlöli ezt a %elyet Asztala a ronda$ %ossz& terem legt#volabbi sark#ban #llt$ közvetlen*l a bors+zöld "al mellett @oltak reggelek$ amikor a lép'sőn "el"elé jövet &gy érezte$ %ogy mag#%oz a pokol%oz vezető )tat m#ssza meg A %ely zs&"olt volt és le%angol+ Beszéltek )gyan %olmi #talakít#sr+l$ de eddig mindössze egy szob#t "estettek ki H#tradőlt a széken és kör*lnézett ;gy t)'atnyi nyomoz+ dolgozott szorgalmasan rendetlen$ papírokkal zs&"olt asztala mögött 2egtöbbj*k tele"on#lt$ de szeren'sére egyik sem "igyelt r# /weeney arra gondolt$ %ogy ak#r el is me%etne előbb$ senki nem %i#nyoln# .yorsan el is vetette a k+sza ötletet$ amikor &j "őnöke jött "el a lép'sőn Mi'soda "asz"ejB 2ewis %adnagy még 'sak öt %ete ker*lt %ozz#j)k$ de /weeney-nek ennyi is elég volt$ %ogy tiszta szívből meggyűlölje A %adnagy nem szerette a problém#s eseteket$ és mi)t#n a belső ellenőrzés mesélt neki a nem %ivatalos nyomoz#sr+l$ 2ewis /weeney ellen "ord)lt :a és$ ott dögöljön meg :em akarja$ %ogy a "inom keze beszennyeződjön 4&l késő$ k)n'ogott /weeney k#rörvendően 2ewis sem az a ma sz*letett b#r#ny /weeney "igyelte$ a%ogy a %adnagy az *veg"al& irod#ba von)l Hallotta %írét$ %ogy 2ewis sem igaz#n %űséges gazdag és előkelő "eleségé%ez Mindenkinek megvannak a maga kis titkai$ és %a a %adnagy nem sz#ll le r+la$ akkor ő is nyomoz egy ki'sit )t#na M#r el is döntötte :em lesz ne%éz megtal#lni a szaj%#t$ akivel az időt m&latja$ és né%#ny "ényképet készíteni r+l)k az asszonynak Aersze névtelen*l "ogja elk*ldeni Hogy "og 2ewis boldog)lni a gazdag b)ksza nélk*l$ aki a sz#ml#it "izeti( 4al#n vennie kellene egy olyan "lan'os digit#lis "ényképezőgépet$ %ogy igazi$ minőségi "ot+kat k*ld%essen a nőnek A pokolba is$ "okoz%atn# az élvezeteket$ és az =nternetre is "ellő%etne né%#ny képet .yorsan észbekapott$ és még idejében siker*lt vissza"ogni a nevetést$ a%ogy maga elé képzelte a le%etőséget Megérdemelné az a "asz"ej$ %ogy a "elesége "elszabdalja az eleg#ns öltönyeit$ összetörje az arany RoleQet$ melyet &gy viselt$ %ogy mindenki l#ssa$ és kirakn# azt a 'sontos seggét ,öl'sönkenyér visszaj#r 4)dta$ %ogy 2ewis rendszeresen "igyeli$ és minden apr+s#got "eljegyez$ %ogy minden gond nélk*l kir&g%assa$ de &gy vélte$ amíg +vatosan j#r el$ addig 2ewis nem t)dja lap#tra tenni

G7 H#rom tetves per' telt el Aapírokkal kezdett szöszmötölni$ közben az iroda "elé sandított A "ran'baB 2ewis őt nézi .yorsan vissza"ord)lt a papírjai%oz$ és kinyitotta az egyik mapp#t =gyekezett &gy tenni$ mint aki nagyon el"oglalt Ale' B)'%anan sietett "el a lép'sőn Hossz&$ sötét %aj#val$ véreres szemével és k)sza szak#ll#val &gy nézett ki$ mint egy agyondrogozott bandavezér B)'%anan nem t&l régen dolgozott az oszt#lyon 3sak nemrégiben %elyezték #t %ozz#j)k$ de előtte is benne volt az élet sűrűjében /weeney még so%asem beszélt vele$ de %allotta %írét :em olyan ember volt$ akivel szívesen tengelyt akasztott volna >iatal közrendőr szapor#zta mögötte a lépteit Ar'#n "#jdalmas ki"ejezés *lt$ és szakadt r+la a veríték /weeney &gy tett$ mint aki bőszen dolgozik$ amíg a két "ér"i bement a %adnagy irod#j#ba Majd "elkapta a tele"ont$ lenyomta a tartsa gombot$ és a kagyl+val a "*lén meg"ord)lt a széken és "igyelni kezdte$ mi történik 2ewis nem vesztegette az időt$ d*%e nem ismert %at#rt$ és ez a d*% a "iatal zsar) ellen ir#ny)lt /weeney igyekezett vissza"ojtani mosoly#t$ a%ogy a %adnagy őrjöngését "igyelte$ aki #d#z)l %adon#szott$ és a levegőt böködte %ossz&$ 'sontos )jj#val /weeney %allotta$ mi történt A kölyök isten t)dja %#ny %+napos gondos szervezőm)nk#t tett tönkre közbelépésével Rossz %elyen volt rossz időben Hallotta$ %ogy né%#ny t#rsa erről beszélt dél)t#n a k#véz+ban Abb+l$ amit %allott$ &gy tűnt$ %ogy B)'%ananből valami istenverte #tkozott %ős lett ,imentette a zsar)t a kelep'éből$ mielőtt megsz+laltak volna a "egyverek B)'%anan nyilv#n ple'snit kap$ de az ar'#r+l ítélve$ most ink#bb vérre szomjazott$ nem elismerésre /weeney &gy vélte$ B)'%anan a kölyök vérét akarja$ de né%#ny m#sodper' m&lva r#jött$ %ogy a nyomoz+ d*%e a %adnagy ellen ir#ny)l 4al#n azért$ mert 4annerrel kellett egy*ttdolgoznia$ akiről mindenki t)dta$ %ogy sz*letett vesztes Ha m#r &gyis r# gondolt5 A következő pillanatban 4anner jelent meg a színen Ar'#r+l gyűlölet s)g#rzott$ és tombolva lökött "élre mindenkit az &tj#b+l$ a%ogy a %adnagy irod#ja "elé 'sörtetett M#r azelőtt kiab#lni kezdett$ %ogy be's)kta volna maga mögött az ajt+t ;z jobb$ mint azok a régi "ilmek$ amiket a tévében szokott nézni :em is %i#nyzott m#s$ 'sak egy sör és pattogatott k)kori'a$ %ogy igaz#n élvezze az előad#st 1 Mi "olyik itt( 1 kérdezte az egyik nyomoz+ 1 B)'%anan pr+b#ja ki%&zni a kölyköt a bajb+l 1 v#laszolta a m#sik 1 4anner meg legszívesebben ki'sontozn# /weeney a szemét "orgatta Az #tkozott bolond$ a szent B)'%anan$ gondolta rosszall+an /weeney nagyon élvezte a l#tv#nyt$ a%ogy %adnagya teljesen kikel mag#b+l 4al#n még in"arkt)st is kap Az lenne 'sak a szépB

G? 0jra az +r#j#ra nézett Még tizenöt per' A "enébe$ mindj#rt szomjan %al :em v#gyott m#sra$ 'sak %ogy kiszabad)ljon ebből a pokolb+l$ és végre leigya mag#t /z#z sz#zalék$ %ogy a %adnagy most nem r# "igyel /weeney vissza"ord)lt a sz#mít+gép%ez$ a papírokat belökte egy mapp#ba$ és els*llyesztette a Xki a "enét érdekelY "i+kba M#r kész*lt "el#llni$ amikor véletlen*l "elnézett ;gy "iatal$ édes teremtés jött "el a lép'sőn /weeney nem t)dta levenni r+la a szemét Mire a l#ny elérte az in"orm#'i+s p)ltot$ /weeney-nek m#r 'sorgott a ny#la :em ő volt az egyetlen A terem el'sendesedett$ és /weeney sejtette$ %ogy a többiek is a l#nyt nézik ;gy t&lb)zg+ segg"ej val+s#ggal #t%ajolt az asztal#n$ %ogy "elaj#nlja a segítségét a l#nynak$ ezzel eltakarta a kil#t#st /weeney elől Az iroda "elé pillantott$ de a bent levőket még mindig teljesen le"oglalta a vita A nyomoz+$ aki mézesm#zos szavaival megpr+b#lta elszédíteni a l#nyt$ kelletlen*l /weeney "elé m)tatott A l#ny elind)lt a zs&"olt asztalok közt "elé /weeney gyorsan megigazította a nyakkendőjét$ %ogy elrejtse a ket'%)p "oltot$ be%&zta a %as#t$ és elő%&zott egy iratot a "i+kb+l$ %ogy el"oglaltnak l#tsz+djon ;gy igazi bomb#z+ közeledett "elé B)ja$ telt ajkak$ l#gy ívek és 'sod#s$ %ossz& l#bak 4al#n ő is egyike azoknak az ezer-doll#r-egy-éjszaka k)rv#knak$ akikről eddig 'sak %allott$ de még so%a nem tal#lkozott eggyel sem Mi'soda szeren'se lenne 0gy vélte$ elég "ineszes a%%oz$ %ogy megszerezze mag#nak egy menetre Az lenne 'sak a "őnyeremény 2enne mire emlékeznie a %ossz&$ mag#nyos éjszak#kon /zinte l#tta maga előtt$ a%ogy a l#ny letérdel elé$ %ossz& %aja izgat+an végigsöpri a 'ombj#t5 ;rővel elszakította mag#t a "ant#ziaképtől$ mielőtt t&l kanos lenne A szék megre''sent alatta$ a%ogy %#tradőlt és szemét a közeledő l#nyra szegezte ;lőkelő boszork#ny$ gondolta 4&l előkelő a%%oz$ %ogy szaj%a legyen Hszrevette a gyűrű za"írj#t$ és t)dta$ %ogy igazi követ l#t Az ilyenek nem %ordanak %amisítv#nyt 8e a bal kezén nin's gyűrű$ te%#t a za"írt nem a gazdag "érjtől kapta @agy belesz*letett a j+ba$ vagy egy ')krosb#'si "izeti a sz#ml#it Hs /weeney$ aki a 'sontja velejéig 'inik)s volt$ az )t+bbira tippelt ;gy 'sinibaba$ akiből #rad a pénz szaga /zinte érezte az illat#t$ és agya vad)l j#rt$ %ogyan kap%atna belőle ő is 4al#n ez a l#ny lesz a nagy "og#s Mindenkinek vannak titkai$ még az ilyen előkelő %ölgyeknek is Snkéntelen*l megnyalta ajk#t$ de rögtön +vatoss#gra intette mag#t Hsznél légy$ /weeney$ ne%ogy bolondot 'sin#lj magadb+l Sssze%&zott szemmel "igyelte$ a%ogy a l#ny közeledik @ala%ol nagyon mélyen érezte$ %ogy ő 'sak kisp#ly#s le%et e%%ez a nő%öz viszonyítva A nyom#ba sem ér%et Uokon is vette !lyan gazdags#g #radt belőle$ amilyent manaps#g 'sak ritk#n l#tni A szépségnek lélegzetel#llít+an kék szeme volt$ egy #rnyalattal

GD vil#gosabb 'sak$ mint az )jj#n villog+ kő .azdag és gyönyörű Megközelít%etetlen és elér%etetlen A jelenés meg#llt az asztala előtt 1 /egít%etek valamiben( 1 kérdezte /weeney$ mielőtt a m#sik megsz+lal%atott volna 4)dta$ %ogy nyers és bar#ts#gtalan a %angja$ de nem érdekelte 1 /weeney nyomoz+( A "ér"i az asztal#n #ll+ névk#rty#ra m)tatott 'igarett#t+l s#rga )jjaival$ és akkor vette észre$ %ogy a "elirat "elé m)tat ;lőre%ajolt$ %ogy meg"ordítsa$ közben siker*lt kidöntenie 'sészéjéből a rég ki%űlt k#vé maradék#t Halk szitkot mormolva "elkapott egy papírt$ %ogy letörölgesse a "olyadékot 1 Hn vagyok az$ édesem /weeney nyomoz+ :em volt ne%éz kital#lnia$ %ogy a l#nynak nem tetszett az édesem megsz+lít#s /zeme alig észreve%etően összeszűk*lt /weeney-t nem érdekelte$ %ogy d*%ös-e a l#ny Mi)t#n kis*tötte$ %ogy &gysem r&g labd#ba n#la$ miért "#rasztotta volna mag#t %olmi )dvariaskod#ssal ,*lönben is j+ bar#tja$ Fa'k 8anielZs m#r t*relmetlen*l v#rta 1 A nevem Regan Madison 1 kezdte a l#ny$ miközben t#sk#j#t az asztal előtt #ll+ műanyag székre tette 1 Bűnesetet szeretne bejelenteni( 1 :em A bar#tnőm$ 3ordelia ,ane kért meg$ %ogy )gorjak be és érdeklődjem$ milyen előre%alad#s történt az *gyében ;gy dr 2awren'e /%ields nevű pszi'%ol+g)s ellen tett panaszt /weeney még 'sak nem is mímelte$ %ogy ismerős neki a név 1 ,i ellen( Regan sz+r+l-sz+ra megismételte a mondand+j#t A "ér"i még mindig nem t)dta$ kiről vagy miről beszél 3sak a tork#t köször*lte és %*mmögött$ pr+b#lt blö""ölni előkapva azokat a "r#zisokat$ amelyeket a tele"onon érdeklődőknél szokott %aszn#lni 1 T$ igen ;z a nyomoz#s még "olyamatban van 1 Aontosan mi történt eddig az *gyben( 1 :ézze5 /egítsen "el"rissíteni a mem+ri#mat !lyan sok *gy van most a kezem alatt Hagyta$ %ogy a mondat vége a levegőben l+gjon$ majd #sított Mi'soda időpo'sékol#s$ gondolta Regan 3ordie-nak igaza volt /weeney ellenszenves alak$ r#ad#s)l teljesen alkalmatlan a "eladatra A "ér"i ki a %ozz##ll#sa is "eld*%ítette

GE R#ad#s)l egy kéjen' 4&ls#gosan le"oglalta$ %ogy a melleit b#m)lja Regan vissza"ojtotta az inger*ltségét$ és elmagyar#zta$ ki'soda dr /%ields és mit tett Mary 3oolidge-dzsal Amikor be"ejezte$ l#tta$ %ogy /weeny még mindig nem t)dja %ova tenni az *gyet 1 A bar#tnője5 Hogy is %ívj#k( 1 3ordelia ,ane 1 Milyen kap'solatban #ll vele( 1 Hogyan( 1 Azt kérdeztem$ milyen kap'solatban #ll vele 1 3ordelia a bar#tnőm 1 :em$ nem :em r+la van sz+ A m#sik nőről5 Aki öngyilkos lett 1 9t Mary 3oolidge-nak %ívt#k 1 Hrtem .ondoskodott r+la$ %ogy a l#ny is l#ssa$ őt egy#ltal#n nem érdekli$ amit mond /zemét "élig le%)nyta és szinte m#sodper'enként #sított =stenem$ mi'soda egy b)nk+B Ha még jobban %#tradől azon a széken$ %anyatt "og esni Regan őszintén remélte$ %ogy így lesz 1 /zeretnék valamit %allani a nyomoz#sr+l$ /weeney nyomoz+ @an valami elképzelése5 A "ér"i egy intéssel el%allgattatta 1 M#r emlékszem erre az *gyre A%ogy mondtam$ annyi tartozik %ozz#m$ %ogy nem könnyű mindet "ejben tartani 8e m#r eszembe j)tott A bar#tnője nagyon d*%ös volt erre a dr /%ieldsre Azt mondta$ meg van győződve arr+l$ %ogy ő "elelős az idős %ölgy %al#l#ért A nyomoz#s még "olyamatban van 1 tette %ozz# rezzenéstelen ar''al 1 Meddig j)tott a nyomoz#sban( 1 :os$ az az igazs#g5 1 =gen( A "ér"i v#llat vont 1 Még dolgozom rajta Regan sikítani szeretett volna Helyette vett egy mély lélegzetet Az nem segít$ %a kiab#lni kezd a "ér"ival Ha ellenségesen beszél vele$ semmit nem "og megt)dni tőle 1 Hrtem Meg t)dn# mondani5 :em j)tott tov#bb$ mert a "ér"i &jb+l "élbeszakította 1 2ej#rt a szolg#latom Mi lenne$ %a %olnap visszajönne érdeklődni( Regan tűrőképessége %at#r#%oz érkezett 1 Att+l tartok$ ez nem le%etséges Beszél%etnék 2ewis %adnaggyal(

GG A 'sinibaba kezdett kellemetlenné v#lni /weeney kezdeti kelletlensége ellenségességbe v#ltott Hogy merészeli a "eljebbval+j#val meg"enyegetni( 1 A %adnagy most nagyon el"oglalt 1 intett "ejével az iroda "elé 1 ,*lönben ő sem tenne m#st$ mint visszak*ldené %ozz#m :ekem pedig nin's m#s mondanival+m 1 4örtént valami az *gyben( Beszéltek a szomszédokkal$ vagy5 1 A dolgok jelenlegi #ll#sa szerint ez a /%ields nevű "i'k+ nem követett el semmi törvénybe *tközőt 4)dom$ %ogy ne%éz megemészteni$ de ez van A nő önként adta oda neki a pénzét$ azt#n öngyilkos lett =lyen egyszerű Az *gy le van z#rva 1 /z+val a nyomoz#s még sin's "olyamatban$ igaz( Regan iszony& d*%ös volt Ar'a val+s#ggal l#ngolt$ de a "ér"i nem törődött vele 1 8e%ogy nin's 1 vont v#llat 1 @#r)nk valami megdönt%etetlen bizonyítékra Regan segélykérően kör*lnézett 4ekintete az *veg"al& irod#ban lévő négy emberre esett :yilv#nval+an az asztal mögött #ll+ "ér"i a %adnagy$ aki kiab#lt és vad)l %adon#szott ;gy m#sik "ér"i vonta mag#ra a "igyelmét A mo'skos r)%#ba öltözött "ig)ra laz#n az ablaknak dőlt és mondott valamit$ amivel "eld*%ítette a %adnagyot$ mert az most az asztalt verte öklével A %isztérik)s kitörés nem volt %at#ssal a "ér"ira A %adnagy d*%e az egyenr)%#s rendőrre ir#ny)lt Még a 's)kott ajt+n kereszt*l is ki%allatszott né%#ny d)rva sértés és "enyegetés Az ablaknak t#maszkod+ "ér"i a "iatal rendőr segítségére sietett ;lé#llt és mondott valamit a %adnagynak$ amitől az őrjöngeni kezdett Regan nem akarta "élbeszakítani őket ;gy#ltal#n nem akart semmit ettől a %adnagyt+l$ és az biztos$ %ogy nem %ozz# "og "ord)lni$ %a segítségre lesz sz*ksége 0gy döntött$ %ogy minden tőle tel%etőt megtett >elkapta a t#sk#j#t$ és el%agyta az ép*letet A%ogy az )t'#ra ért$ elővette a mobiltele"ont és /op%ie-t %ívta 1 Beszéltem /weeney nyomoz+val 1 Hs( 1 Az a "ér"i egy nagy n)lla 1 3ordie is ezt mondta r+la 8e legal#bb megérte vele beszélni( Mondott valami %asznosat( 1 :em$ egy sz+t sem :em %iszem$ %ogy b#rmi is történt az *gyben A legkevésbé sem izgatta szegény Mary 3oolidge sorsa 1 ;lolvastad a napl+j#t$ )gye( 1 =gen 8r /%ieldset meg kell #llítani 1 ;zért is mentél a rendőrségre$ %ogy megt)dd5 1 /op%ie$ nem nyomoznak az *gyben 1 Beszéltél 2ewis %adnaggyal(

GJ 1 :em 9 am&gy sem "og segíteni Rosszabb$ mint /weeney$ %a ez egy#ltal#n le%etséges 1 Azt %ittem$ nem beszéltél vele 1 2#ttam m)nka közben 3sak *völtözött meg "enyegetőzött 1 Mégis$ mit mondott neked /weeney( Regan elind)lt és séta közben "elidézte az ellenszenves nyomoz+val "olytatott beszélgetést 1 Hn mondom neked$ kész időpo'sékol#s volt az egész Be"ejezte a besz#mol+t és be"ord)lt a sarkon Mint%a ki#lt#st %allott volna a %#ta mög*l$ és ösztönösen meg"ord)lt Az össze*tközés elker*l%etetlen volt

Kilencedik fejezet
Ale' B)'%anan sietett$ %ogy mielőbb a ko'sij#%oz j)sson !tt%on akart m#r lenni$ %ogy levet%esse koszos rongyait 0gy érezte$ mint%a bogarak m#szk#ln#nak a bőrén és semmi m#sra nem v#gyott$ mint egy %ossz&$ "orr+ z)%anyra >)tva igyekezett a ko'si%oz$ és a%ogy a sarkon be"ord)lt$ kis %íj#n "eldöntötte az ott #ll+ nőt Az *tközés kemény volt A t#ska balra rep*lt$ a l#ny jobbra Ale' az )tols+ pillanatban ölelte #t a derek#t$ megmentve att+l$ %ogy "ejjel nekiessen a tégla"alnak /zil#rdan tartotta a l#nyt A mindenit$ de 'sinosB Az illata is "inom ,ész 'soda$ %ogy képes még illatokat érezni a mai éjszaka )t#n ;lengedte a l#nyt$ "elemelte a t#sk#j#t és visszaadta neki$ majd %#tralépett 1 ;lnézést kérek Regan b+lintott jelezve$ %ogy %allotta$ és t)dom#s)l vette a bo's#natkérést$ de megsz+lalni nem t)dott A "ér"i szemébe nézett$ megpr+b#lt mosolyogni$ majd meg"ord)lt és elsietett$ olyan gyorsan$ a%ogy 'sak t)dott Hatalmas kortyokban nyelte a levegőt$ miközben igyekezett vissza"ojtani öklendezését Hdes istenem$ a "ér"ib+l #rad+ bűztől könnybe l#badt a szeme ;lnevette mag#t Amikor visszanézett$ a "ér"i még mindig ott #llt és őt nézte Regan mosolygott$ de amikor be"ord)lt a sarkon$ &jra nevetni kezdett A "ér"i gyönyörű "e%ér "ogaival egy #llatkerti l#togat#sra emlékeztette gyerekkor#b+l Aiden vitte el$ amikor %étvagy nyol'éves le%etett ;mlékezett r#$ %ogy bementek egy %atalmas$ sz*rke kőép*letbe A zs&"olt %elyiséget #porodott szag lengte be$ de a "olyos+ végén ott volt az #llatkert &j lak+ja$ egy +ri#si gorilla Akkor végezték az )tols+ simít#sokat a gorilla%#zon 8)pla r#'s v#lasztotta el az #llatot a tömegtől$ de a tör%etetlen pleQit még nem illesztették a %elyére Regan ott%agyta Aident és ")tni kezdett =de-oda 'ik#zott az emberek között$ %ogy ő j)sson elsőnek a r#'s%oz$

GK mielőtt m#s is észrevenné$ %ogy ott még van %ely ;gészen az első r#'ssorig j)tott$ mielőtt a szag térdre kényszerítette A megsemmisítő bűztől öklendezni kezdett$ és Aidennek ki kellett őt 'ipelnie a "riss levegőre Az+ta sem "elejtette el a gorilla ketre'éből #rad+ dögletes szagot A "ér"i$ aki majdnem "ellökte$ sokkal b*dösebb volt A régi emlék "elidézése j+kedvre %angolta /ajnos ez a vid#ms#g nem tartott sok#ig Alig %agyta el a :ieman Mar')st egyik kezében a t#r'#j#val$ a m#sikban a bev#s#rl+szatyorral$ amikor egy kétszer akkora "ér"i$ mint ő nekiment Mi van itt( 2#t%atatlan vagyok$ %#borgott mag#ban ,ét "ér"i is el akarta taposni egyetlen napon ;z a péld#ny nem is kért elnézést /őt$ egyenesen &gy tűnt$ %ogy direkt lépett a l#b#ra @issza se nézett$ a%ogy tovasietett az )t'#n Regan l#ba "#jdalmasan l*ktetett$ a%ol a "ér"i r#taposott$ ezért lassan$ eny%én bi'egve sét#lt a 8i'kerson "elé A napnak még 'sak a "ele telt el$ a dolgok még jobbra "ord)l%atnak$ mondta mag#nak biztat+an Cgyan mire lenne j+ negatív gondolatokkal ter%elni mag#t( 8e amikor belépett a 8i'kersonba$ képtelen volt megőrizni pozitív %ozz##ll#s#t A Ms Aatsy névre %allgat+ elad+nő a pénzt#rgép%ez dőlve élénk tele"onbeszélgetést "olytatott A kagyl+t a v#llgödrébe szorította$ és beszélgetés közben az egyik körmét reszelgette Ms Aatsy erősen kivörösödött ar'#b+l nem volt ne%éz kital#lni$ %ogy valami nagyon ki%ozta a sodr#b+l Hszrevette Regant$ t*relmetlen*l intett neki$ %ogy v#rjon$ majd "olytatta a beszélgetést A nő az ötvenes évei végén$ tal#n a %atvanas évei elején j#r%atott$ de &gy 'sa'sogott a tele"onba$ mint egy tizenéves :yilv#nval+an a bar#tnőjével beszélt A leg&jabb pletyk#kat osztotta meg vele egy Fenni"er nevű nőről Regan nem akart %allgat+zni$ de nem t)dta t)dat#t bez#rni a lo'sog+ %ang előtt$ így akaratlan)l is a "*ltan&ja volt a nő né%#ny megjegyzésének$ és mélyen megdöbbent annak d)rvas#g#n Regan elsét#lt az *veggel borított p)lt m#sik végébe$ %ogy ne kelljen %allania a beszélgetést @#rt né%#ny per'et$ majd "elemelt egy test#pol+t és a m#sik pénzt#r%oz ind)lt Ms Aatsy )t#na ki#ltott$ %ogy v#rjon$ letette a tele"ont$ és be*tötte a v#s#rolt tételt /értődött ar''al #tny&jtott Regannek a 'somagot$ majd sz+ nélk*l meg"ord)lt és elsét#lt Regan meglepődött a nő ar'#tlans#g#n @al+s#ggal megkönnyebb*lt$ amikor visszaért a sz#llod#ba és &jra az irod#j#ban le%etett$ de a nap nem akart jobbra "ord)lni A dél)t#n %#tralévő részét tűzolt#ssal töltötte$ egym#s )t#n z#rva le a körmére égett eseteket Hat +r#ig dolgozott$ azt#n "elszaladt a lakoszt#ly#ba$ %ogy "el"rissítse mag#t :egyed %étkor m#r a bej#rati ajt+n#l #llt 3ordie-ra v#rva Bar#tnője taQival érkezett$ ami azt jelentette$ %ogy

GL az öreg >ord megint lerobbant Regan sz+lt$ %ogy %ozz#k a ko'sij#t$ majd kiment$ %ogy *dvözölje bar#tnőjét 1 ;z&ttal mi mondta "el a szolg#latot( Megint a %űtő( 1 A kip)"og+dob 1 morogta 3ordie 1 Holnap veszek egy &jat és ki'serélem Amikor elő%ozt#k Regan ko'sij#t$ a port#s odasietett$ %ogy tartsa az ajt+t 1 4)dom$ mire gondol$ 4erry 1 mosolygott r# Regan$ a%ogy be*lt a tizenöt éves 3%evy korm#nya mögé A port#s vigyorgott 1 =deje lenne le'serélni ezt a 'sotrog#nyt$ Miss Madison 1 @i''el( 1 %ajolt előre 3ordie 1 Hiszen remek #llapotban van /op%ie nem volt a %#z előtt$ amikor odaértek H#romszor megker*lték a tömböt$ mire megjelent Regan elmesélte 3ordie-nak a nap keserű +r#it és azt$ %ogyan vesztette el %itét embert#rsaiban$ de mi)t#n /op%ie 'satlakozott %ozz#j)k$ sz+ sem esett közt*k$ amíg a 2iam%#z%oz nem értek A kon"eren'ia központ melletti parkol+ tele volt$ így Regannek köröznie kellett$ %ogy %elyet tal#ljon A gyenge vil#gít#s megne%ezítette a dolg#t /op%ie a %#ts+ *lésről dirig#lt 1 !tt van egy5 :em$ az egy bej#r+ /emmi vész 3sak menj tov#bb 1 :ézd m#r azt az idi+t#tB Az &ttesten ko'og ;l akarja *ttetni mag#t( 1 %#borgott 3ordie 1 0jra el kellene kezdenem ")tni 1 s+%ajtott /op%ie 1 4)dod mit$ Regan( @eled tartok$ %a az egyetem melletti p#ly#ra mész 1 M#r nem j#rok oda Ami+ta elkész*lt a sz#lloda ")t+p#ly#ja$ ink#bb ott ko'ogok /okkal kényelmesebb 1 4öbbet kondiznék$ %a lenne a %#zamban edzőterem 1 jegyezte meg 3ordie 1 Cgyan$ kondizt#l te m#r vala%a( 1 'sipkelődött /op%ie 1 =genis szoktam edzeni 1 jelentette ki 3ordie 1 3sak nem vagyok következetes /op%ie nevetett 1 Ha egyszer "orm#ba t)dn#d %ozni magad$ nem kellene #lland+an diét#n5 1 Ha j+l t)dom$ meg akartad osztani vel*nk a nagy tervet 1 v#gott közbe 3ordie 1 Mi van( 3ordie t*relmesen megismételte 1 T$ édes istenemB 4eljesen el"elejtettem Regan a visszapillant+ t*körből nézett bar#tnőjére 1 ;l"elejtetted a nagy terved( 1 8e%ogy ;l"elejtettem elmondani$ %ogy mi történt ma 0gysem "ogj#tok el%inni

GM 1 Mondd m#rB 1 s*rgette 3ordie 1 Mary 3oolidge szomszédja végre vissza%ívott 2egal#bb tíz *zenetet %agytam a "i'k+nak az elm&lt %etekben M#r éppen "el akartam adni$ de kider*lt$ %ogy el)tazott a v#rosb+l$ és ezért nem %ívott vissza 1 Hs( 1 4)dj#tok$ %ogy /%ieldsnek van két segédje$ akik mindig mellette vannak 1 =gen 1 b+lintott Regan 1 Mary írt r+l)k a napl+j#ban 1 9k val+j#ban /%ields mamel)kjai 1 Mamel)k( 1 nevetett 3ordie 1 Cgyan ki %aszn#lja manaps#g ezt a sz+t( 1 Mary szomszédja 9 nevezte őket mamel)koknak Most "igyeljetekB Mary azt mondta a l#ny#nak$ %ogy /%ields elmondta neki$ %ogy testőrnek "ogadta "el a két embert Rettegett től*k$ és szerinte a két "ér"i szemmel l#t%at+an élvezi$ %ogy meg"élemlít%eti az embereket Még azt is megtették$ %ogy éjjel-nappal sötét szem*veget %ordtak 1 ;z nevetséges 1 jegyezte meg Regan Hszrevett egy ko'sit$ amely éppen akkor %&zott ki a parkol+b+l .yorsan kitette az ir#nyjelzőt$ és be#llt a %elyére 1 /z+val$ mit mondott a szomszéd( 1 kérdezte 3ordie Majd kitekeredett a nyaka$ a%ogy %#tranézett /op%ie-ra 1 Amikor kiengedte a ma'sk#t$ l#tott két "ér"it Mary ajtaja "elé tartani Regan le#llította a motort 1 Hs te azt %iszed$ %ogy ők voltak$ és azért mentek$ %ogy r#ijesszenek Maryre /op%ie b+lintott 1 4)dom$ %ogy ez 'sak spek)l#'i+$ de5 1 8e mi( 1 kérdezte Regan 1 8e azt %iszem$ Mary meg"enyegette /%ieldset$ %ogy a rendőrség%ez "ord)l$ erre a "i'k+ elk*ldte a verőlegényeit$ %ogy lebeszéljék r+la 1 =gen$ ez le%etséges 1 sz+lt elgondolkodva 3ordie 1 8e ezt be is kell bizonyítani 1 ;mlékszik a szomszéd$ %ogy mikor l#tta azokat a "ér"iakat( 1 ;gész biztos benne$ %ogy azon az estén$ amikor Mary öngyilkos lett Azt %iszem$ azért mentek oda$ %ogy meg"élemlítsék$ és Mary &gy gondolta$ nin's m#s v#laszt#sa$ mint bevenni azokat a tablett#kat @agy így történt$ vagy5 1 Féz)som$ /op%ie$ ne 'sig#zzB 1 morgott 3ordie 1 @agy mi( /op%ie szinte s)ttogva "elelt

JN 1 @agy ők kényszerítették$ %ogy bevegye a gy+gyszert$ és addig ottmaradtak$ amíg el nem vesztette az eszméletét Regan a "ejét 's+v#lta 1 .ondolkozz 'sak$ /op%ie Mi volt az )tols+ bejegyzés Mary napl+j#ban( 3ordie v#laszolt a kérdésre 1 4&l késő Fönnek 1 Hs az ír#s megle%etősen k)sza volt$ nem igaz( 1 =de-oda 's&szk#lt az egész oldalon 1 mondta 3ordie 1 Mint%a Mary m#r akkor is a tablett#k %at#sa alatt lett volna 1 Ha'sak nem kényszerítették$ %ogy vegyen be né%#ny tablett#t$ azt#n megv#rt#k$ %ogy %asson Hagyt#k$ %ogy né%#ny gondolatot papírra essen$ majd beleerőszakolt#k a többi tablett#t5 1 Rendben$ ez az elmélet nem #llja meg a %elyét 1 ismerte be /op%ie 1 8e %a /%ields emberei azért mentek oda$ %ogy meg"élemlítsék5 1 ;zt nagyon ne%éz lesz bizonyítani 1 jegyezte meg %alkan Regan 1 Ha lenne "énykép*nk a két testőrről$ és megm)tatn#nk a szomszédnak5 1 kezdte 3ordie /op%ie nagyot 'sapott a "ejt#ml#ra 1 Aontosan erre gondoltam én is 3sak az a %elyzet5 1 =gen( 1 noszogatta Regan 1 A szomszéd nem biztos abban$ %ogy "elismeri őket Azt mondta$ nem l#tta j+l az ar')kat Hn azért megm)tatn#m neki a képet$ 'sak a biztons#g kedvéért 1 /z+val ez lenne a nagy terv( >ot+t készíteni a két verőlegényről( 1 kérdezte 3ordie 1 ;%%ez elég lett volna egy ki'sit körözni a környéken$ és amikor kilépnek az ép*letből$ kittkatt$ és m#r meg is van a kép 1 :em$ van m#s is ;lőször is bemegy*nk$ és ki"izetem a részvételi díj)nkat 1 Az enyémet )gyan nem 1 mondta Regan 1 Az enyémet sem 1 'satlakozott 3ordie 1 Hatalmas szívességet tesztek nekem Az egész %étvégéteket r#m #ldozz#tok$ sz+val nin's vita Az a legkevesebb$ %ogy köszönetképpen ki"izetem a részeteket ,észpénzzel "ogok "izetni 1 tette %ozz# gyorsan$ %ogy leszerelje a tov#bbi agg#lyoskod#st 1 :em akarom$ %ogy /%ields vagy az emberei %ozz#"érjenek a sz#ml#im%oz$ ezért nem akarok 'sekkel vagy %itelk#rty#val "izetni 1 F+s#gos istenB 3sak nem azt akarod mondani$ %ogy %#romezer doll#r van a pénzt#r'#dban(

J7 /op%ie elvigyorodott 1 Mivel a melltart+mban nem volt %ely$ ezért tényleg a pénzt#r'#mban van 1 ,i %ord manaps#g ennyi készpénzt mag#val( 1 "ord)lt 3ordie Regan%ez 1 Amint l#tod$ /op%ie 1 Az ap#mn#l tízszer ennyi készpénz van #lland+an 1 jelentette ki a l#ny 1 /op%$ %ogy enged%eted meg magadnak$ %ogy kiadj %#romezer doll#rt( 1 kérdezte 3ordie 1 Hiszen kevesebbet keresel$ mint én 1 Ap#t+l kaptam 1 Mint%a a m&lt %+napban azt mondtad volna$ %ogy so%a többé nem kérsz tőle pénzt :agyon elsz#nt volt#l$ %ogy meg#llsz a magad l#b#n is 1 ;lő-sz*letésnapi aj#ndék volt 1 magyar#zta /op%ie 1 Most vett egy &jabb %étvégi %#zat$ és az ad+k miatt ezt most az én nevemre íratta Ap#nak annyi pénze van$ %ogy %#rom életre is elég lenne :o%a m#r az előkészítő iskola +ta ismerték /op%ie-t és a legjobb bar#tok voltak$ Regan és 3ordie még mindig nem t)dt#k$ %ogy mivel is keresi az apja a pénzét @ala%#nyszor megkérdezték$ mindig m#s v#laszt kaptak @agy %avonta v#ltogatta a papa az #ll#s#t$ vagy mondta$ ami éppen eszébe j)tott Regan sok#ig azt %itte$ %ogy a bankszakm#ban dolgozik$ míg 3ordie azt képzelte$ %ogy ingatlan 'éz#r Most$ %ogy "elnőttek$ és %allott#k a k*lönböző pletyk#kat és spek)l#'i+kat$ t)dt#k$ %ogy /op%ie apj#t zavaros *gyek veszik kör*l ;gyik tervet a m#sik )t#n "őzte ki$ és ők agg+dtak$ mi lesz$ %a az egyik terv egyszer rossz)l s*l el Regan /op%ie miatt agg+dott Hi#ba tartotta mag#t bar#tnője annyira okosnak$ apj#val kap'solatban nagyon %iszékeny volt Hs rendkív*l védelmező 3ordie-n l#tszott$ %ogy szívesen "olytatn# a vit#t$ de Regan vissza akarta terelni a beszélgetést az eredeti v#g#nyra 1 Hs %a m#r bent lesz*nk$ arra mi a terved( 1 Bejelentkez*nk és5 kör*lnéz*nk Regan gyors pillant#st v#ltott 3ordie-val 1 Aontosan mit értesz azon$ %ogy Xkör*lnéz*nkY( /op%ie "elkapta a t#r'#j#t és kinyitotta a %#ts+ ajt+t 1 A sz#mít+gépét Ct#naj#rtam egy-két dolognak$ és t)dom$ %ogy a résztvevők névsora és adatai sz#mít+gépen vannak Azt is megt)dtam$ %ogy mindig mag#val %ordja a laptopj#t$ és abban reménykedem$ %ogy a %étvégén lesz alkalm)nk belenézni 1 !%+$ ez egy#ltal#n nem tetszik nekem 1 morogta maga elé 3ordie 1 Cgye nem azt akarod mondani$ %ogy betörsz a sz#mít+gépébe( 1 döbbent meg Regan is /op%ie j+t nevetett Megv#rta$ amíg bar#tnői kisz#llnak a ko'sib+l$ és 'sak akkor v#laszolt

J? 1 4ermészetesen nem Hn nem értek az ilyesmi%ez Majd 3ordie 1 /z+ sem le%et r+la 1 tiltakozott 3ordie 1 /emmilyen törvénytelen dologra nem vagyok %ajland+ 1 /z*kségem van a "eljegyzéseire 1 érvelt /op%ie 1 3sak így t)d%atom meg a többi nő nevét$ akiket be'sapott 1 A testőrei nem "ognak a sz#mít+gép közelébe engedni 1 j+solta Regan 1 ;gy egész %étvégénk lesz$ %ogy pr+b#lkozz)nk 1 /op%ie$ könyörgöm$ mondd$ %ogy van m#sik terved is$ nem 'sak a sz#mít+gép "eltörése 1 Aersze$ %ogy van Azért vagy)nk itt$ %ogy nyomozz)nk Mindenkivel beszélni "og)nk$ aki "eliratkozott$ és tal#n lesz valaki$ aki t)d olyant mondani$ ami segít%et nek*nk 1 Mint péld#)l( 1 "irtatta 3ordie 1 Mint péld#)l$ %ogy /%ields most kire veti ki a %#l+j#t Hegyezni kell a "*l*nket 1 :ekem &gy tűnik$ %ogy ink#bb a "enek*nk lesz a "őszereplő a %étvégén$ nem a "*l*nk 1 jegyezte meg szkeptik)san 3ordie 1 Hogy t)dott beler#ngatni minket( 1 kérdezte nevetéssel k*szködve Regan 1 Mert a tervei mindig olyan5 értelmesen %angzanak 1 Hall+$ itt vagyok Hs minden sz+t %allottam 3ordie és Regan t)dom#st sem vettek r+la 1 Mi'soda ostoba dolog ezzel tölteni a %étvégét 1 panaszkodott 3ordie 1 8e j+ *gy érdekében tessz*k 1 vigasztalta Regan 1 Hs m#r t&l késő$ %ogy visszat#n'olj)nk 3ordie "elnézett az égre 1 ;sni "og Az ördög vigye elB 4önkremegy a "riz)r#m 1 ;gész éjjel itt "og)nk #llni$ vagy mi( 1 érdeklődött Regan 3ordie és /op%ie elind)lt a sötét parkol+n #t Mivel erősen sajgott a térde$ Regan lassabban követte bar#tnőit és miközben mindent elkövetett$ %ogy ne s#ntik#ljon$ szidta mag#t a kényelmetlen 'ipőért 1 2assíts)nk egy ki'sit 1 sz+lalt meg 3ordie 1 Regannek megint "#j a térde Mikor műttetted meg végre( 1 Hamarosan 1 Hogy ne nyaggass#k tov#bb a rettegett műtéttel$ Regan gyorsan tém#t v#ltott 1 !lajat kéne 'serélni a ko'simban Meg'sin#lod$ 3ordie( 1 Aersze$ a jövő %ét végén /op%ie a szemét "orgatta 1 4öbb időt töltesz a motor%#z "edele alatt$ mint egy szerelő$ 3ordie ;sk*szöm$ so%a nem "oglak megérteni benneteket Megenged%etnétek magatoknak a legdr#g#bb$ legm#rk#sabb

JD ko'sikat$ mégis +'ska traga''sal j#rtok B#r azt azért sejtem$ %ogy Regan miért tartja a maga traga's#t 1 Aiden 1 mondt#k ki 3ordie-val egy*tt a nevet 1 A b#ty#dat tiszt#ra megőrjíti$ mi( 1 nevetett /op%ie ;lőresietett$ kinyitotta az ajt+t és bev#rta bar#tnőit kon'entr#l)nk A 2iam-%#z öreg kőép*let volt$ amely sok"éle "eladatot betöltött m#r az idők sor#n Most előad#sok és az elmély*lés %elyé*l szolg#lt Az &jonnan #talakított terem m#rv#nypadl+j#nak élénk 'sillog#sa erős kontrasztot alkotott a "alak l#gy$ meleg bézs színével A regisztr#'i+s asztal a nagy$ négyszög alak& elő'sarnok t&ls+ végében #llt ;gy %armin'as$ 8ebby névre %allgat+ nő *lt az asztal mögött élénk$ kékeszöld blézerben Mögötte$ az erkély korl#tj#r+l két$ %#romméteres transzparens l+gott dr /%ields életnagys#g& "ot+j#val Mindkét z#szl+n /%ields )gyanazt a rikít+ kékeszöld zak+t és széles mosolyt viselte 1 Mi ez a "i'k+$ pszi'%ol+g)s vagy ingatlan*gynök( 1 s)ttogta 3ordie /op%ie oldalba bökte 1 2#tod a laptopot( 1 =tt van előttem az asztalon Hogy a 's)d#ba ne l#tn#m( 2e"oglalod a nőt$ amíg "elkapom és el")tok vele( 1 kérdezte kissé g&nyosan 1 :e sz+rakozzB 1 sziszegte vissza /op%ie Mind%#rman kitöltötték a jelentkezési lapokat$ és /op%ie #tadta őket 8ebbynek 1 A részvételi díj ezer doll#r "ejenként$ dr#g#m 1 =gen$ t)dj)k 1 b+lintott /op%ie és a nő kezébe nyomta a nagy köteg pénzt 8ebby gondosan megsz#molta a bankjegyeket$ majd az összeggel elégedetten beírta nev*ket a jelentkezési lapr+l a gépbe Megnyomott egy gombot$ mire a nyomtat+ m#r köpte is ki mag#b+l a sz#ml#t 1 8r /%ields a nappaliban van né%#ny résztvevővel =smerkedési estet tart)nk$ amiről biztosan nem akarnak kimaradni A doktornak olyan 'sod#latos gyakorlatai vannak 1 .yakorlatok( 1 'sod#lkozott Regan 1 ,i%ív#sok 1 javította ki mag#t 8ebby 1 /zellemi ki%ív#sok 8r /%ields így %ívja őket /egít megszabad)lni az összes d*%től$ keserűségtől és ellenséges érzelemtől$ amelyek elveszik az energi#t a kreativit#st+l Hs %a egyszer siker*lt megszabad)lni a méregtől$ elind)l%atnak egy pozitívabb ir#nyba :ekem teljesen megv#ltoztatta az életemet 1 tette %ozz# 1 Hs a mag)k életét is meg "ogja v#ltoztatni$ %a egy*ttműködnek vele és megbíznak benne 1 Rendben$ %ölgyeim Mostant+l 'sak az előtt*nk #ll+ "eladatra

JE Regan sz#ja széles mosolyra %&z+dott 1 T$ én szeretnék megv#ltozni =gaz#n Azért vagyok itt 1 Hn is 1 lelkesedett /op%ie 8ebby b)zg+n b+logatott 1 A "ogad#s a "olyos+ végén lesz$ a sarkon t&l$ a d)pla ajt+ mögött :em is t)dj#k$ %ölgyeim$ %ogy milyen szeren'sések =gazi aj#ndék$ %ogy dr /%ields nem egyszerűen 'sak elvegy*l a %allgat+k között A doktor &r annyira el"oglalt mostan#ban$ de nagyon szeret spont#n m+don 'selekedni$ %a be t)dja illeszteni az időbeoszt#s#ba 1 ;lőre megtervezi a spontaneit#st( 1 Regan igyekezett vissza"ojtani a nevet%etnékjét 8ebby igazi sz)rkol+i lelkesedéssel v#gta r# 1 =gen$ persze$ mindig megtervezi Regan ind)lni akart$ de 8ebby %angja meg#llította 1 @#rjanak$ %ölgyeim$ a 'somagjaik 1 Mind%#rm)knak #tadott egy-egy kék dossziét 1 @an benne jegyzettömb és toll$ %ogy le t)dj#k írni a doktor böl's mond#sait 4ilos magn+t vagy videokamer#t bevinni Ha valami kérdés*k vagy kérés*k van$ a segítők )gyanilyen kék blézert viselnek$ mint én Mindannyian remélj*k$ %ogy ez a szemin#ri)m maradand+ élmény lesz az élet*kben 1 Biztosan az lesz 1 v#gta r# /op%ie Regan végigsét#lt a széles "olyos+n$ be"ord)lt a sarkon és megtorpant 1 F+s#gos istenemB 1 s)ttogta ,özvetlen az ajt+ mellett két és "él méteres$ %atalmas$ kartonpapírb+l kiv#gott /%ields "ogadta a résztvevőket A teljes alakos képen rikít+ zak+j#val és "e%éren villog+ "ogaival 1 melyekről messziről l#tszott$ %ogy mű"ogak 1 /%ields pontosan &gy nézett ki$ mint egy sikeres ingatlan*gynök$ aki éppen most kötötte meg élete nagy *zletét ;gyik szem%éja "élig szemére l+gott$ mint%a a "ényképész éppen ka'sint#s közben kapta volna el 1 .ondolj#tok$ %ogy szereti mag#t a "i'k+( 1 törte meg a döbbent 'söndet 3ordie 1 ;z egy egom#ni#s 1 jelentette ki /op%ie 1 @ajon színes kontaktlen'sét visel( 1 töprengett 3ordie 1 2#tt#l te m#r vala%a kobaltkék szemet( 1 kérdezte Regan 1 ;gy pont oda 3ordie előrelépett$ %ogy kinyissa az ajt+t$ de /op%ie meg#llította 1 @#rj Be kell kap'solnom a magn+t 1 Fobb lesz$ %a közel *lsz %ozz# 1 tan#'solta Regan 1 Hn %#tra *lök 1 szögezte le %at#rozottan 3ordie

JG 1 Rendben$ gyer*nk 1 nyitotta ki az ajt+t /op%ie A nappali meglepően nagy volt és zs&"olt A kandall+ előtt %ossz&$ krémszínű *lőgarnit&ra terpeszkedett$ a teremben körös-kör*l könnyű műanyag székek voltak "el#llítva A %#ts+ "al%oz t#masztva tov#bbi székek sorakoztak össze%ajtva A résztvevők legal#bb nyol'van sz#zaléka nő volt$ de nem akadt olyan koroszt#ly$ amely kiemelkedően képviseltette volna mag#t Regan &gy képzelte$ %ogy többségében középkor& nők és "ér"iak vesznek majd részt a szemin#ri)mon$ akik valamilyen érzelmi v#ls#gon mentek kereszt*l a kor)k miatt$ de nyilv#nval+an tévedett /ok %)szonéves *ldögélt a székeken$ és j+ né%#ny %atvanas is akadt /op%ie %at#rozottan előrement és be"észkelte mag#t két "ér"i közé a sz+"#ra Mindkét "ér"i boldogan %&z+dott odébb$ %ogy %elyet biztosítson neki 3ordie észrevett két *res széket a %#ts+ "aln#l$ a sarokban 1 .yere )t#nam 1 bökte meg Regant Regan )t#na sietett$ le*lt és teljes "igyelmével /%ields "elé "ord)lt A pszi'%ol+g)s a kandall+ előtt #llt =mpoz#ns "ér"i voltP magas$ napbarnított5 vagy 'sak a sminkjének köszön%eti ezt a színt( :em volt ne%éz kisz&rni a két testőrt A kandall+ m#sik oldal#n #lltak szobormereven :em volt rajt)k napszem*veg$ és tekintet*k sz*ntelen*l a %allgat+s#got p#szt#zta 1 H#tborzongat+an néznek ki 1 s)ttogta 1 A testőrök( 1 =gen 1 /%ields is /zerinted ez smink rajta( 1 Azt %iszem$ igen A pszi'%ol+g)s egy#ltal#n nem tűnt szörnyetegnek$ ink#bb egy %i&$ ötvenes ripa'snak$ aki &jra %&szévesnek pr+b#l l#tszani Mary 3oolidge azt írta$ %ogy ő a legkarizmatik)sabb "ér"i$ akivel vala%a tal#lkozott Regan azonban nem tal#lt benne semmi karizmatik)st$ tal#n azért mert eleve el%at#rozta$ %ogy nem "ogja kedvelni a "ér"it 1 4)dod$ kire emlékeztet a "i'k+( 1 bökte meg 3ordie 1 ,ire( 1 A mosto%aap#dra 1 ;gy okkal több$ %ogy ne kedveljem 1 morogta Regan /%ieldsnek val+ban lenyűgöző mosolya volt =dőközben a terem sark#ba sét#lt$ és női %+dol+k egész %ada vette kör*l %allgat+s#gon Hirtelen intett$ %ogy mindenki *ljön le Megv#rta$ amíg el'sendesednek$ akkor visszament a terem közepére$ a kandall+ elé Halk moraj ")tott végig a

JJ 1 ,ezdődik az előad#sB 1 s)ttogta Regan

Tizedik fejezet
/%ields *dvözölte a résztvevőket 8allamos$ %ipnotik)s %angja mint%a Barry 6%ite és Mr Rogers7 keresztezéséből jött volna létre 3ordie oldalba bökte Regant 1 Az egyik testőr az+ta b#m)l téged$ mi+ta bejött*nk a terembe Mi baja le%et veled( 1 :e is törődj vele /%ields "inoman össze*tötte a két tenyerét 1 ,i kor#n kel$ aranyat lel$ szokta volt mondogatni a nagymam#m Holnap ötsz#z ember lesz az előad+teremben Méreteit "igyelembe véve kénytelen voltam %at#rt szabni a jelentkezők sz#m#nak$ de mivel önök kor#n jöttek$ és be"izették a részvételi díj)kat$ &gy döntöttem$ %ogy egy kis elő-szemin#ri)mot tartok itt Ha esetleg jönnek még$ kinyitj)k az ajt+kat$ %ogy el"érj*nk :os akkor$ engedjék meg$ %ogy elmeséljem$ mivel is "og)nk "oglalkozni ezen a %étvégén Hangja monoton egykedvűséggel b&gott$ így Regan egy idő )t#n kikap'solt ;lő%&zta a "ér"i "ot+j#t a dosszié oldalzsebéből$ és össze%asonlította az élővel =gaz#n %asonlít$ gondolta .ondolatai elkalandoztak né%#ny per're$ majd eszébe j)tott né%#ny elintézendő dolog$ ezért meg"ordította a képet és jegyzetelni kezdett Fel !vni a biztonságiakat és sz"lni nekik #eter $orrisr"l$ írta %eszélni &idennel 'mil(ről >elnézett$ és tekintete végigsiklott a %allgat+s#gon /%ields kétségtelen*l t)dott b#nni az emberekkel A nők többsége lenyűgözve %allgatta :é%#nyan még előre is %ajoltak a szék*kön$ mint%a ezzel is közelebb akarn#nak j)tni %ozz#$ %ogy jobban %allj#k >igyelni kezdett ő is$ és tíz per' )t#n meg#llapította$ %ogy /%ields rögtönzött beszéde két "ő elem köré 'soportos)l< a "élelem és a kapzsis#g köré =gen$ erősködött$ minden az övék le%et R#szolg#ltak$ %ogy megkapj#k$ amire v#gytak 8e e%%ez előbb meg kell szabad)lni)k a bensőj*kben lévő méregtől ;gy kéz emelkedett a magasba r#mosolyog%asson a jelentkezőre 1 =gen( A nő talpra #llt$ zavartan lesimogatta a szokny#j#t /%ields előrelépett$ meg#llt a beszédben$ %ogy

7

>red Rogers$ a Mr Rogers bar#tai ' népszerű gyerekműsor vezetője volt

JK 1 Hn5 én azt %iszem$ %ogy nem j+l értettem Azt mondta$ %ogy nyiss)k meg az elménket az &j le%etőségek előtt$ és %ogy először szabad)lj)nk meg a benn*nk lévő méregtől5 Haboz#s#t l#tva$ /%ields megsz+lalt 1 =gen$ pontosan ezt mondtam 1 =gen5 nos$ a dolog &gy #ll5 én nem is t)dtam$ %ogy méreg van bennem /%ields dr#mai mozd)lattal intett körbe 1 =tt a teremben mindenkinek meg van mérgezve a bensője 1 H#t ez az 1 mondta a nő a szokny#j#t %)zig#lva 1 Mit ért pontosan azon$ %ogy méreg( A "ér"i nyilv#nval+an v#rta a kérdést ,ezét a %#ta mögött összek)l'solva közelebb lépett 1 >igyeld$ milyen közel #ll /op%ie-%oz 1 s)ttogta 3ordie 1 A magn+ biztosan rögzíti minden szav#t 1 /zerintem a nő$ aki kérdezett$ beépített ember Mit gondolsz( 1 2e%etséges 1 b+lintott 3ordie 1 Megb#ntott#k m#r vala%a( 1 kérdezte a nőtől /%ields 1 /értették m#r meg nagyon mélyen$ nagyon "#jdalmasan( Cgyan$ kit nem b#ntottak még meg( Regan 8ennisre gondolt$ és %irtelen érdekelni kezdte /%ields mondand+ja A kérdező nő le%ajtotta a "ejét$ ar'a egy "okkal s#padtabb lett 1 =gen5 de "ogadni mernék$ %ogy a legtöbben így vannak ezzel a teremben 1 nézett kör*l idegesen 1 A bar#tom5 meg'salt$ és még 'sak nem is törődött vele$ %ogy mennyire "#j ez nekem 95 ki%aszn#lt engem 1 Sn pedig mélyen eltemette mag#ban az érzést$ nem így van( 1 /%ields b+logatva nézett kör*l a %allgat+s#gon 1 H#nyan éltek #t "#jdalmas kap'solatot az évek sor#n( H#ny)knak kellett eltűrnie$ %ogy a 'sal#dja vagy olyanok$ akik bar#toknak %ittek$ meg'salj#k$ vagy el#r)lj#k( H#ny)kat mellőzték az előléptetéseknél &jra és &jra$ %olott a szív*k mélyén t)dt#k$ %ogy kiérdemelték azt( Minden"elé kezek emelkedtek a magasba 1 /%ields a tenyeréből eteti őket 1 s)ttogta 3ordie 1 !%+$ a testőr még mindig téged b#m)l 4edd "el gyorsan a kezedB Regan sz+"ogad+an "elemelte a kezét A %ideg ")tkosott a gerin'én$ a%ogy /%ieldset nézte A "ér"i most &gy mosolygott$ mint Roda mester 1 :os$ ezek a "#jdalmas tapasztalatok apr+ méreg'seppekké alak)ltak az idők sor#n$ melyek "elzab#lj#k a te%etség*ket$ kreativit#s)kat$ életkedv*ket 1 8e %ogyan szabad)lj)nk meg ettől a méregtől( 1 kérdezte egy m#sik nő

JL 1 Meg "ogom m)tatni Mire vas#rnap este be"ejeződik ez a szemin#ri)m$ valamennyien megtiszt)lnak és készen #llnak majd egy &j életre 0jabb sz*netet tartott$ majd sima$ be%ízelgő %angon "olytatta 1 Favaslom$ %ogy végezz*nk el egy gyakorlatot Mindenki vegye elő a jegyzettömböt és a tollat A dosszié belsejében tal#lj#k őket 2ist#t "og)nk készíteni =ntett a jobb oldal#n #ll+ testőrnek Az izomember azonnal letérdelt a kandall+ elé$ és el"ordította a g#z'sapot M#sodper'ekkel később vid#man lobog+ l#ngnyelvek melegítették az am&gy is ")llaszt+ levegőt 1 Fobb lesz$ %a mi is elővessz*k a jegyzettömböt$ és &gy tesz*nk$ mint akit nagyon érdekel a dolog 1 mondta %alkan 3ordie 1 Meleg van itt 1 tette %ozz# 1 >el kellett volna kötni a %ajam 4iszta 'satakos lesz$ az biztos Regan megszokta m#r 3ordie %ajm#ni#j#t$ így "igyelmen kív*l %agyta bar#tnője morg#s#t 1 ,észen #llnak( 1 ki#ltotta /%ields 1 Akkor most nézz*k$ mit is kív#nok önöktől Hogyan te%etnék még jobb %ellyé a vil#got a mag)k sz#m#ra( Boldogabbak$ elégedettebbek$ vid#mabbak lennének$ %a azok az emberek$ akik b#natot okoztak önöknek$ nem léteznének többé( Mi lenne$ %a lenne egy var#zsp#l'#j)k$ amit 'sak meg kéne lengetni és %opp5 1 'settintett az )jj#val 1 eltűnnének5 örökre /zeren'sésebbek lennének nélk*l*k( Ha siker*lne megszabad)lni a lelk*ket mérgező rosszt+l$ boldogabbak lennének( Ha &gy %iszik$ %ogy igen$ írj#k le azoknak az embereknek a neveit$ akiknek önök szerint el kéne tűnni*k a "öldrőlB Regan nem %itt a "*lének :em ő volt az egyetlen ;gy "élénk kéz emelkedett a magasba 1 ;lnézést$ dr /%ields$ j+l %allottam( Azt akarja$ %ogy5 ;gy m#sik nő #llt "el$ jegyzettömbjét szorosan mag#%oz ölelte 1 Azt akarja$ %ogy készíts*nk egy5 %al#llist#t( 1 :em is ezt mondta 1 ki#ltott "el egy "iatal "ér"i /%ields "elemelte a kezét 1 Annak %ívj#k$ aminek akarj#k Az érzékenyebb lelk*letűek gondolj#k azt$ %ogy list#t írnak azokr+l$ akikkel egyszerűen nem akarnak többé tal#lkozni 0gy tűnt$ a jegyzettömbjét mag#%oz szorít+ nő nem "ogékony a nyelvi "inoms#gokra 1 Rendben 4e%#t azt akarja$ %ogy le azoknak a neveit$ akiket5 %oltan szeretnénk l#tni 1 =gen$ egészen pontosan ezt szeretném Ha megszabad)lna azokt+l az emberektől$ akik "#jdalmat okoztak$ nem könnyebb lenne megszabad)lni a belsejét r#g+ méregtől( 1 Azt %iszem5 igen5 de5 1 :ekem több papírra lesz sz*kségem 1 ki#ltott be egy m#sik "ér"i

JM =deges nevetés követte a kijelentést 1 @an %at#r$ %ogy mennyit ír%at)nk( 1 kérdezte 1 Irjanak le annyi nevet$ amennyit 'sak akarnak 0gy vélem$ nem #rt$ %a megszabj)k$ mennyi idő #ll a rendelkezés*kre ennél a "eladatn#l 4íz per' 1 mondta 1 ,ezd%etj*k( Maga elé emelte a kezét$ az +r#j#t "igyelve 1 ,ezd%etik 1 mondta A Regan előtt *lő "ér"i maga elé s)ttogott 1 ;z j+ m)lats#g lesz A "eleségemmel kezdem 1 0gy érted$ a volt "eleségeddel 1 s&gta neki a mellette *lő nő 1 Remek$ őt is "elveszem a list#ra 3ordie döbbenten b#m)lt maga elé 1 ;l t)dod ezt %inni( /%ields egy 'sapat poten'i#lis gyilkost 'sin#lt belől*nk 1 3sitt 1 sziszegte Regan 1 Fobb lesz$ %a &gy tesz*nk$ mint%a egy*ttműködnénk a programmal ,ezdj írniB 1 Akkor is$ %a taszít a "eladat( 1 :em sz#mít 1 :os$ akkor5 1 :os$ akkor mi van( 3ordie elmosolyodott 1 4al#n még sz+rakoztat+ is lesz Mindketten öl*kbe vették az ír+tömböt Regan "elírta a lap tetejére< XHal#llistaY$ és kétszer al#%&zta a sz+t$ majd al#írta< X;mberek$ akiket %oltan akarok l#tniY Hs most %ogyan tov#bb( =dő%&z#sként kopogtatni kezdte toll#val a mapp#t$ míg az előtte *lő %#tra nem "ord)lt 1 ;lnézést$ abba%agyn#( Uavar a kon'entr#l#sban 1 Bo's#nat 1 s)ttogta Regan 0gy érezte$ a testőr még mindig őt b#m)lja 2e%et$ %ogy kezd paranoi#s lenni( ,isöpörte a %aj#t a szeméből$ és "elnézett$ majd gyorsan &jra le%ajtotta a "ejét :em$ nem Mégsem paranoi#s A "i'k+ még mindig őt b#m)lja Mi a "ene baja le%et( 3ordie szipogott mellette$ és a t#sk#j#ban t)rk#lt Regan adott neki egy papír zsebkendőt 1 Még öt per' 1 jelentette be /%ields 1 Azt#n körbej#rok a teremben$ és azt szeretném$ %a mindenki "elemelné a papírj#t$ %ogy l#ssam$ %#ny nevet írtak !%+B Regan írni kezdett /%ields$ az egyes sz#m& testőr és a kettes sz#m& testőr is r#ker*lt a list#ra ,it írjon még( Ms Aatsyt$ azt a modortalan elad+nőt a 8i'kersonb+l T igen$ és ki ne "elejtse azt a szörnyű nyomoz+t$ /weeney-t Az biztos$ %ogy nélk*l*k 'sak jobb le%et a vil#g

KN Hppen %ozz# akarta írni 2ewis %adnagyot is$ amiért olyan d)rv#n b#nt a "iatal rendőrrel$ de lej#rt az idő :em is gondolta volna$ %ogy ilyen vérszomjas /%ields tapsolt 1 4egyék le a tollakatB Mindenki emelje "el a papírt$ %ogy l#t%assamB F+ F+ :agyszerű 1 di'sérte őket 1 Mindenki elvégezte a gyakorlatot Most pedig a következőt tessz*k ;gyesével idejönnek a kandall+%oz$ kitépik a lapot a tömbből$ és apr+ darabokra szaggatj#k$ majd bedobj#k a tűzbe és "igyelik$ a%ogy a l#ngok elemésztik a papír"e'niket a nevekkel egy*tt ,ezd%etj*k( 1 ;z meg "og szabadítani minket a "#jdalomt+l és a méregtől( 1 kérdezte egy nő 1 ;z egy jelképes geszt)s 1 magyar#zta /%ields 1 Arra szolg#l$ %ogy megnyissa az elmét a k*lönböző le%etőségek előtt 1 ;z meg mit akar jelenteni( 1 kérdezte 3ordie 1 Megnyitj)k az elménket a le%etőség előtt$ %ogy minden ellenség*nket meggyilkol%atj)k 1 ironiz#lt Regan 1 ,ezd%etj*k( 1 kérdezte &jra /%ields /op%ie kezdte a sort /%ieldsre mosolygott$ a%ogy elment mellette 1 /op%ie "lörtöl vele 1 s)ttogta 3ordie 1 0gy l#tom$ /%ieldsnek tetszik a "igyelem 1 Hogy képes r#( !lyan5 )ndorít+ a "i'k+ 1 ;z az egész baroms#g ;l t)dod %inni$ %ogy még "izetni is kell érte( 1 /%ields azt mondta$ %ogy ötsz#zan iratkoztak "el erre a szemin#ri)mra /zorozd be ezt a sz#mot ezer doll#rral$ amit ki"izettek$ és5 1 Hatalmas vagyonra tesz szert így a "i'k+ 1 ;l sem %iszem$ %ogy egy egész %évégét ennek szentel*nk 1 Ollj)nk be a sorba$ azt#n %&zz)nk el innen Mindj#rt é%en %alok Regan "elemelte a t#sk#j#t$ amikor megsz+lalt a tele"onja A %ang mind a két testőr "igyelmét mag#ra vonta >elvette a tele"ont$ gyorsan összekapta a %olmij#t és kisietett a "olyos+ra$ míg 3ordie be#llt a sorba$ %ogy elégesse a list#j#t ;mily Milan %ívta Aaprik#s %ang)latban volt$ nem vesztegette az időt "ölösleges )dvariass#gra$ azonnal a t#rgyra tért 1 :em adtad ide Aiden leg)t+bbi jegyzeteit 1 pattogott 1 ;nnek következtében a mai tal#lkoz+ kész katasztr+"a volt :em vagyok képes rendesen végezni a m)nk#m$ %a tov#bbra is gyerekesen viselkedsz velem szemben$ Regan

K7 1 Biztosra veszem$ %ogy Henry kinyomtatott mindent$ amit Aiden írt :em töröltem ki$ és %olnap magam ellenőrzöm$ amikor visszamegyek a sz#llod#ba$ de5 1 ;lv#rom$ %ogy azok a papírok %olnap az asztalomon legyenek 1 Biztosra veszem$ %ogy minden ki lett nyomtatva$ amit a b#ty#m írt 1 ismételte meg Regan 1 Beszéljem meg ink#bb Aidennel( Regan ötig sz#molt :em segített 1 =gen$ kérlek$ tedd meg 8*%ösen elz#rta a tele"ont$ azt#n 'sak b#m)lt r# 1 T$ annyira illesz a list#mra 1 mormolta Azt kív#nta$ b#r'sak kir&g%atn# ;milyt akkor és ott$ tele"onon kereszt*l 8e nem te%eti :in's joga %ozz# ,özeli mennydörgés szakította "élbe bor&s gondolatait A tele"ont a t#sk#ba lökte és visszament a terembe megkeresni 3ordie-t és /op%ie-t Menjenek innen minél előbb$ mielőtt teljesen elmegy az életkedve Be%&zta maga mögött a s&lyos ajt+t$ és akkor megl#tta$ %ogy az egyik testőr a "öldön térdel a kandall+ előtt$ és éppen elz#rja a g#z'sapot ,ital#lta$ %ogy siker*lt lemaradnia tűz #ltali megtiszt)l#s rit)#léj#r+l :em l#tta /op%ie-t$ de 3ordie ott *lt$ a%ol %agyta$ a kényelmetlen széken *lve a %#ts+ "aln#l 2e*lt mellé és %alkan megkérdezte 1 :em me%etnénk el most( 1 ;gy per' még /%ields valami #ltala nagyon inspir#l+nak tartott történetet mesél az egyik tanítv#ny#r+l 1 4anítv#ny#r+l( 3sak nem +r#kat ad( 3ordie megr#zta a "ejét 1 Minket %ív a tanítv#nyainak Az előző szemin#ri)mokon részt vett embereket pedig a volt di#kjainak nevezi :em értem$ %ogy dől%et be neki ak#r egy "éleszű is Messziről kiab#l r+la$ %ogy mekkora k+kler 1 :ézz kör*l 1 s)ttogta Regan 1 A terem tele van boldogtalan emberekkel$ akik kétségbeesetten szeretnének v#ltoztatni az élet*kön 9 'sak azt mondja nekik$ amit %allani akarnak 1 R#ad#s)l bűnbakot is ad nekik a%elyett$ %ogy r#vil#gítana a saj#t "elelősség*kre a sors)kért /op%ie-nak igaza volt ,i%aszn#lja az emberek sebez%etőségét 1 Meg "ogom kérni Aident$ %ogy r&gja ki ;milyt 1 jelentette ki Regan 3ordie kiegyenesedett 1 4ényleg( 1 kérdezte "elvillanyozva Regan sz+r+-sz+ra megismételte az ellenszenves nővel "olytatott p#rbeszédet 1 4e mit tennél(

K? 1 R#venném Aident$ %ogy tegye lap#tra a 'sontos valag#t 1 s&gta 1 :eked kell kiv#lasztanod a következő titk#rnőjét 9 szemmel l#t%at+an rossz "ajt#ra b)kik 1 Az milyen( 1 >iatal$ 'sinos$ szőke$ vékony5 1 Mit törődsz vele$ %ogy néz ki( 1 ;ngem nem érdekel 1 vont v#llat gyorsan 3ordie 1 4e panaszkodsz #lland+an Regan "els+%ajtott 1 :em r&g%atom ki :em nekem dolgozik Mellesleg$ Aidennek sz*ksége van segítségre5 1 Hs akkor( /zerezz neki valakit$ aki segít /%ields %angja "elerősödött$ a%ogy be"ejezte a történetet A %allgat+s#g tapsolt A "ér"i megv#rta$ míg el*l a zaj$ majd bejelentette$ %ogy a spont#n *lés be"ejeződött$ le%et "el#llni$ beszélgetni$ ismerkedni M#sodper'eken bel*l nők tömege vette kör*l a pszi'%ol+g)st$ versengve a "igyelméért 1 ;sik( 1 kérdezte 3ordie Maga elé emelte egyik %ossz& "*rtjét$ majd s+%ajtva visszalökte a "*le mögé 1 @ég*l is mindegy$ a "riz)r#mnak m#r &gyis annyi 4iszt#ra begöndörödött 1 !stobas#g A %ajad gyönyörű %)ll#mos 3ordie a t#sk#j#ba t&rt$ megtal#lta a 'satj#t$ és neki#llt$ %ogy "eltekerje a %aj#t 1 Megyek és ide%ozom a ko'sit az eresz al# ,erítsd elő /op%ie-t$ és %a kell$ vonszold ki 1 mondta Regan Ssszeszedte a %olmij#t$ a dossziét a %+na al# d)gta és elind)lt ki"elé A teremben vid#m %ang)lat )ralkodott$ a résztvevők többsége nevetgélt és egym#ssal beszélgetett Mennyi v#gy és mennyi remény$ gondolta Biztosra vette$ %ogy /op%ie semmi%ez sem %asonlít%at+ nevetését %allja Hogy a j+ égbe van %ozz# gyomra$ %ogy elviselje /%ields közelségét( 0gy tűnt$ Regan az egyetlen$ aki sietve t#vozik Az elő'sarnok és az ép*let környéke sűrű %om#lyba b)rkol+zott Regan az orr#ig sem l#tott Ha pesszimista lett volna$ arra gondol$ %ogy az eső direkt r# v#rt$ mert abban a pillanatban$ amikor kilépett az eresz al+l$ a l#gy szit#l#s jég%ideg z)%anyra v#ltott /ietve ind)lt a parkol+ "elé$ az eső az ar'#t #ztatta Mivel ernyőt nem %ozott mag#val$ a kék dossziét tartotta a szeme elé$ %ogy l#ssa az )tat maga előtt az eső"*ggönyön #t Mire elérte a parkol+t$ térde l*ktetve "#jt >ontol+ra vette$ %ogy megv#lik vadonat&j$ ellen#ll%atatlan$ tűsark& 'ipőjétől$ de m#r 'sak alig ötven méter volt a ko'siig$ és nem akart meg#llni M#r elő is vette a ko'si k)l'sait A k)l'sokat egy karl#n'on tartotta A l#n'ot a 's)kl+j#ra tekerte$ %ogy a t#sk#j#t is kézbe t)dja "ogni$ miközben ")tott a ko'si "elé

KD Otv#g%atna persze a "*vön is$ az j+val lerövidítené az )tat$ de akkor teljesen tönkremenne a gyönyörű$ p)%a bőr'ipő =stenem$ mi'soda ostoba ötlet volt tőle tűsark& 'ipőt "elvenni H)szonöt$ tal#n %armin' méterre le%etett a ko'sit+l$ amikor &gy %allotta$ %ogy valaki a nevét ki#ltja Regan a)tomatik)san a %ang "elé pörd*lt Bal térde megbi'saklott$ és nagyot z)%ant >elki#ltott a "#jdalomt+l$ %agyta$ %ogy t#r'#ja a "öldre essen$ és a dossziét önkéntelen*l is maga elé tartotta$ %ogy megt#massza mag#t Megszokta m#r$ %ogy né%a kimegy a térde 1 legal#bb egyszer megtörtént minden %+napban 1$ de a "#jdalom #ltal#ban né%#ny m#sodper' alatt elm&lt ;z alkalommal m#sként történt Hles$ szinte elvisel%etetlen "#jdalom %asított belé 4#sk#ja tartalm#nak a "ele szétsz+r+dott a j#rd#n >él térden #llva pr+b#lta összeszedni az ajakr&zst és a levélt#r'#j#t @alaki megint r#ki#ltott Magas$ éles %ang volt$ vagy 'sak a szél űzött vele ")r'sa tré"#t( >esz*lten %allgat+zott$ közben t#r'#j#t visszagyömöszölte a t#sk#ba$ és talpra ke'mergett /emmi Biztos 'sak a képzelete j#tszott vele$ döntötte el :em t)dott m#sra gondolni$ mint%ogy sz#raz %elyre j)sson Akkor meg%allotta a lépteket$ majd megl#tta a "ér"it

Tizenegyedik fejezet
;gy %ét telt el a ")t+val történt in'idens +ta$ és a rendőrség nem kopogtatott az ajtaj#n$ %ogy elvigye Hét nap és %ét éjszaka telt el "eneketlen rettegés és kirobban+ öröm között %#ny+dva :é%a "elébredt éjszaka és arra gondolt$ XT istenem$ mit tettem(Y$ és %allgatta a démon s)ttog#s#t Meg&szt)nk egy gyilkoss#got Aéntek volt$ és a szörnyeteg "elébredt 0jra el kell mennie vad#szni 2eg)t+bbi kalandja majdnem tragik)san végződött$ de abban bízott$ %ogy tan)lt a %ib#kb+l$ és ez alkalommal jobban végzi a dolg#t$ mert még egy k)dar'ot nem enged%et meg mag#nak =gen$ ma este "elkész*ltebb lesz ;ltöltötte a v#rakoz#s izgalma$ a%ogy bepakolta a sötét ")t+r)%#t$ a vadonat&j baseballsapk#t 1 a régit ki kellett dobni$ mert 's)pa vér volt 1 és a "ekete ")t+'ipőt A %olmit a ko'si %#ts+ *lése alatt rejtette el$ a vastag szar)keretes szem*veggel$ a sötétbarna par+k#val 1$ amely a v#ll#ig ért$ és egy piros-"e%ér kendővel "ogta össze %#t)l$ mint a bi'iklist#k szokt#k 1 és az &j p#r "ekete kesztyűvel egy*tt Még ragaszt+t és szak#llat is vett az egyik kellékboltban$ gondosan kör*lnyírta$ %ogy ne %asonlítson annyira 3%arles Mansonra?
?

3%arles Manson$ a Manson 'sal#d "eje$ %étszeres gyilkos az 2/8 mellett elsősorban a Beatlest okolta az #ltala 7MJM a)g)szt)s#ban elkövetett gyilkoss#gokért

KE B#r kétsége sem volt$ %ogy le t)d gyűrni egy nőt$ minden es%etőségre "elkész*lve a zsebébe s*llyesztett egy kést Tr#kat töltött el azzal$ %ogy minden lépését megtervezze$ végiggondolt minden es%etőséget Mikor vég*l elkész*lt és ind)l#sra készen #llt$ elidőzött az emeleti "*rdőszoba t*kre előtt$ és alaposan szem*gyre vette mag#t ;légedett volt a l#tv#nnyal Még az anyja sem ismert volna r# A démon is elégedett volt ;gy dologban biztos volt /o%a többé nem jö%et %aza karmol#sokkal az ar'#n és a karj#n 4ermészetesen elő#ll%at valamilyen %az)gs#ggal$ %a kell$ de a karmol#sok r#ir#nyítan#k a "igyelmet$ és ez megbo's#t%atatlan %iba lenne 3sak +vatosabbnak kell lennie @ala%#nyszor eszébe j)tott az első$ %al#llal végződő össze'sap#s$ mindig kiverte a veríték !lyan közel j#rt a%%oz$ %ogy elkapj#k$ annyira közel Ma este minden m#sként lesz 2eg)t+bb szeren'séje volt$ de ez&ttal nem akart a j+ szeren'se szeszélyes segítségére %agyatkozni Megtan)lta a le'két Beleolvadni a környezetbe ;z az első sz#m& szab#ly ;zért ma este &gy tesz$ mint%a maga is egy lenne a ko'og+k köz*l Remek "orm#ban volt$ ez 'sak természetes Az edzőteremben eltöltött %ossz& +r#k 1 mint%a 'sak erre kész*lt volna végig még 'sak "el sem ismerve 0gy viselkedett$ mint egy megsz#llott$ de most vil#gosan l#tta$ %ogy val+j#ban akkor kezdődött a "elkész*lése$ amikor "elemelte az első ötkil+s s&lyz+t Meglepően könnyű volt megtal#lni a kiv#lasztottat A nő szinte a ko'sija elé sét#lt$ éppen 'sak az ablakon nem kopogott be ;nnyire közel volt Akkor sét#lt ki a sz#lloda ajtaj#n a bar#tnőjével$ amikor ő be"ord)lt ko'sij#val a sarkon T$ és a k*lsejeB 4ökéletes$ s)ttogta maga elé ;gyszerűem tökéletes ;gy ko'si tolatott ki az )t'#ra$ így alkalma volt meg#llni és "eltűnés nélk*l szem*gyre venni a nőt Még az ablakot is le%&zta abban a reményben$ %ogy meg'sapja a par"*m illata ,övetni akarta$ %ogy megt)dja %ov# megy$ és ott kiv#rja a meg"elelő alkalmat$ de a szeren'se &j"ent mellé szegődött Hallotta$ a%ogy a port#s odaki#lt a li"tes"i&nak$ %ogy t)dja-e a legrövidebb )tat a 2iam-%#z%oz A nő ko'sija elind)lt$ és ő megpr+b#lt r#ragadni$ de elvesztette$ amikor az be"ord)lt a Mi'%igan s)g#r&tra A 2iam-%#z%oz %ajtott$ tal#lt egy parkol+t alig ötsz#z méterre$ majd visszako'ogott a kon"eren'ia központ%oz /apk#j#t igazgatva kétszer is megker*lte az ép*letet$ és nem sajn#lta az időt$ %ogy alaposan szem*gyre vegye a terepet Abban reménykedett$ %ogy lesz egy ")t+ösvény az ép*let kör*l$ és akkor könnyedén megközelít%etné$ 'sak &gy kell tennie$ mint aki ko'og 8e nem volt ösvény$ 'sak )t'#k$ parkol+k és egy apr+ park

KG A l#mp#k gyenge "énye nagy megelégedéssel töltötte el$ de egy#ltal#n nem tetszett neki$ %ogy j+ né%#ny ablakb+l és a bej#rati ajt+n kereszt*l is "ény ömlött az )t'#ra Meg%&zta mag#t a "#k #rnyék#ban Att+l tartott$ %ogy a kiv#lasztott bement az ép*letben$ miközben ő körbej#rt @#rt egy "él+r#t$ de egyre idegesebb lett @ajon itt van( @isszament és végigj#rta a parkol+t$ mire végre megl#tta a nő ko'sij#t a park t&ls+ végén 1 =gen 1 s+%ajtotta$ és l#ba elgyeng*lt a megkönnyebb*léstől Hppen jobb meg"igyelő%elyet akart keresni$ amikor "elnézett$ és l#ssanak 's)d#t$ ott volt a nő Mielőtt az ajt+ be's)k+dott volna mögötte$ egy pillanatra aranyl+ "énya)ra vette kör*l az ép*letből kiszűrődő l#mpa"énynek köszön%etően A "ér"inak elakadt a lélegzete a nő szépsége l#tt#n Aislogni kezdett$ mert egy var#zslatos pillanatra a nő ar'a megv#ltozott$ és mint%a szeretett :in#j#t l#tta volna 0jra pislogott$ és megint a nő #llt ott Mi okozta$ %ogy a képzelete ilyen tré"#t űzött vele( 4al#n a sötét %aj @agy tal#n azért$ mert ő volt az egyetlen$ a tökéletes$ a kiv#lasztott Hrezte$ a%ogy összeszor)l a mellkasa Hirtelen %angot %allott maga mögött Mivel tiszt#n l#t%at+ volt ott$ a%ol #llt$ gyorsan letérdelt és &gy tett$ mint aki a 'ipő"űzőjét köti$ míg egy ismeretlen$ aki nagy za'sk+ zöldséget 'ipelt$ elment mellette 2e%ajtotta a "ejét$ %ogy ne l#tsz+djon az ar'a$ és megv#rta$ %ogy a "ér"i eltűnjön Hatalmas mennydörgés reszkette meg a levegőt 4)dta$ %ogy gyorsan kell 'selekednie >elt#madt a szél Mélyen a %omlok#ba %&zta a sapk#t és mély levegőt vett Abban a pillanatban megnyíltak az ég 'satorn#i A nő előtte %aladt most$ %ossz& l#b#nak eleg#ns léptei "ogva tartott#k a szemet ;lőlépett a rejtek%elyéről$ és az ar'#ba v#g+ esőről t)dom#st sem véve nézte a nőt Hrtékelte A szokny#ja rövid$ de nem ízléstelen*l A l#mp#k pisla "ényében bőre aranyszínűnek l#tszott Az aranyl#ny$ ez volt sz#m#ra A díj$ amit pillanatokon bel*l megszerez =gyekezett minden apr+ részletet az agy#ba vésni Mindenre emlékezni akart$ a tart#s#ra$ az illat#ra$ az érzésre$ amikor megragadja .yönyörű$ erős l#ba volt A baleset előtti :in#t l#tta maga előtt =gen$ pontosan olyan ,e'ses elegan'i#val mozgott$ ak#r'sak a "elesége$ "elemelt "ejjel$ "inoman ring+ 'sípővel ;lméje "el%#borodottan tiltakozott az össze%asonlít#s ellen$ vagy 'sak a démon "igyelmeztette$ %ogy veszélyes ilyen dolgokra gondolni( :em$ nem %asonlít%atja :in#%oz :eki itt még dolga van ;gy elintézetlen *gy ;llenszolg#ltat#s ;zzel a gondolattal a "ejében s*llyesztette kezét a zsebébe$ )jjai r#"on+dtak az &j késre5 biztos$ ami biztos ;lőrelépett és r#ki#ltott 1 @#rjonB

KJ A nő nem is lassított$ ezért )t#na ro%ant és &jra r#ki#ltott ;z&ttal maga is %allotta a %angj#b+l ki'send*lő d*%öt A nő meg"ord)lt$ tekintete egy pillanatra tal#lkozott az övével !lyan %irtelen #llt meg$ %ogy beleroppant a térdkal#'sa Rém*lten "igyelte$ a%ogy a nő elesik A l#ba egyszerűen össze's)klott$ mint%a ki%&zt#k volna belőle a 'sontot A j#rd#ra z)%ant és "elki#ltott "#jdalm#ban A "ér"i a "*lére szorította a kezét$ %ogy ne %allja a %angot Mint%a lassított "elvételen l#tn# az eseményeket$ ak#r'sak az évekkel ezelőtti balesetet Aontosan olyan volt Az elkínzott ar'ki"ejezés$ mielőtt a "ém a l#b#ba v#gott volna Az elméje képtelen volt be"ogadni Mi történt itt( ;lind)lt vissza"elé$ majd megtorpant /zegény teremtés >#jdalmai vannak$ nem t)dja %aszn#lni a l#b#t$ és 1 +$ istenem 1 annyira %asonlított :in#ra /egítenie kell neki$ nem igaz( ;nnek semmi értelme Miért érez szinte ellen#ll%atatlan kényszert$ %ogy segítsen valakinek$ akit az imént még el akart p)sztítani( :em t)dta$ mit tegyen 3sak #llt$ és a nőt nézte H#tr#lt$ de egyre 'sak őt nézte >igyelte$ %ogyan k*szködik$ %ogy talpra #lljon M#sodj#ra majdnem meg'sin#lta$ mielőtt &jra összeroskadt volna /zegény$ szegény kisl#ny Arra gondolt$ %ogy tal#n sír$ de a szél elkapta a %angot$ mielőtt elért volna %ozz# ,éptelen volt levenni r+la a szemét$ és a nő is rajta tartotta a tekintetét$ mialatt pr+b#lt "el#llni @alami k*lönös kap'solat "esz*lt közt*k Hrezte a szívében és a lelkében$ a%ol a démon lakozott A nő szakította meg a szemkap'solatot Meg"ord)lt és els#ntik#lt$ mint egy sebzett #llat :yitott t#sk#ja a karj#n %int#zott A ko'si "elé tartott A "ér"i %allotta$ a%ogy a démon eszelősen %ajtogatja< )a*d el+ )a*d el+ )a*d el+ Ct#na vetette mag#t Hallotta a saj#t zi%#l#s#t$ a%ogy közeledett %ozz# Majdnem beérte$ amikor %irtelen éles "ény vakította el Mi a5(B >ejét leszegve el"ord)lt$ %ogy &jra #rnyékot tal#ljon Meg's&szott valamin$ z)%anni kezdett$ egyenesen neki egy "#nak A kemény *tést a jobb v#lla "ogta "el /aj#t *gyetlenségét #tkozva lenézett$ %ogy l#ssa$ min 's&szott el ;gy dossziét l#tott$ kör*lötte papírok .yorsan le%ajolt$ összekapkodta a papírokat és visszatömte a dossziéba abban a reményben$ %ogy ki'salogat%atja vele a nőt a ko'sib+l >elkapta a dossziét és a nő )t#n ki#ltott$ de az nem #llt meg ,éső ;lkésett A nő m#r a ko'sij#ban *l$ és éppen kitolat a parkol+%elyről ,#romkodni kezdett !'sm#ny szavak tol)ltak a sz#j#ra$ olyan szavak$ amelyekről nem is t)dta$ %ogy ismeri őket$ és so%a ki nem ejtette azelőtt ,éptelen volt abba%agyni a 's&"

KK lit#ni#t 4eljesen elvesztette az ön)ralm#tP érezte$ a%ogy elnyeli a démon$ és ő engedelmesen #tadta mag#t neki :em volt könnyű kon'entr#lni Minden erejére sz*ksége volt$ %ogy összpontosítani t)djon A ko'si$ amely elvakította$ ir#nyjelzőjét villogtatva v#rta$ %ogy "elszabad)ljon a nő parkol+%elye A gyönyörű$ aranypréda meg#llt Miért nem megy el( Mit 'sin#l( A "ér"i kereszt*lro%ant a parkol+n$ egy pillanatra sem tévesztve szem elöl a nő ko'sij#t A "ényektől k#pr#zott a szeme >elny&lt$ %ogy a szemébe %&zza sapk#j#t$ de az nem volt a "ején @ajon #tl#tott a nő az #l'#j#n( 2#tta a gyűlöletet benne( :em mozd)lt Mi az ördögöt 'sin#l%at( Cramisten$ a mobiltele"onB Biztosan van n#la$ és ebben a pillanatban tele"on#l A kilen'-tizenegyet %ívja =gen$ biztos ezt teszi ;l"ogta a p#nik ,örbe-körbero%ang#lt$ miközben pr+b#lta kital#lni$ %ogy mit tegyen Ha a nő %ívta a rendőrséget$ mennyi időbe telik$ amíg a zsar)k ideérnek( !stoba "ajank+B 4ökkel*tött baromB A sapka @issza kell szereznie a baseballsapk#t 1 tele van az )jjlenyomat#val 1$ és azt#n el kell tűnnie innen @isszaro%ant a "#%oz$ aminek nekiesett$ gyorsan térdre ereszkedett és k)tatni kezdett a sötétben Mi ez( ,eze r#k)l'sol+dott egy ez*stszínű mobiltele"onra$ szíve nagyot dobbant örömében A nő nem %ívta a rendőrséget Amikor elejtette a dossziét$ elejtette a tele"onj#t is =gen$ igen$ ez biztosan az övéB Otsöpört rajta a megkönnyebb*lés$ amíg eszébe nem j)tott$ %ogy meg kell tal#lnia a sapk#t Hol le%et( Mint egy őr*lt matatott a sötétben$ elméjében egy %ang egyre s*rgette< ,iess+ ,iess+ Hs megtal#lta végre ;lgyötörten "els+%ajtott$ majd "el)grott és ro%anni kezdett a biztons#g "elé ,ezében a dosszié$ a tele"on és a sapka$ az elméjében %atalmas k#osz :em %allotta a saj#t gondolatait A démon *völtése elnyomott minden %angot

Tizenkettedik fejezet
A semmiből ker*lt elő Hs egyenesen "elé tartott Hallotta a j#rd#n a lépteit$ a%ogy meg"ord)lt 2#tta$ %ogy ar'a r#ngat+zik a d*%től Hatalmas$ izmos "ér"i volt Mit 'sin#l itt( Hs miért d*%ös( Agya megpr+b#lt valami értelmes magyar#zatot tal#lni arra$ mit keres ott a "ér"i Minden bizonnyal egy ko'og+$ akit elkapott az eső 4al#n ő is a ko'sij#%oz akar j)tni 8e amikor "elé "ord)lt$ annyira meglepte$ %ogy megtorpant ")t#s közben :em$ nem Rossz érzése van vele kap'solatban Maga sem t)dta miért$ de érezte$ %ogy a "ér"i d*%e r# ir#ny)l

KL Ssztönei val+s#ggal sikoltoztak$ %ogy menek*ljön innen A "élelem 1 %atalmas ösztönző erő 1 "eledtette vele "#jdalm#t$ és siker*lt talpra #llnia ,o'sik)l'sa még mindig a karpere'én %imb#l+zott ,ész 'soda$ %ogy nem esett le a s#rba A ko'si jelenti most sz#m#ra a biztons#got >)ss$ )tasította mag#t >)ssB Az eső ömlött$ mint%a dézs#b+l öntenék >ejét le%ajtva botladozott a ko'si "elé @ajon a "ér"i követi( Megko'k#ztatott egy pillant#st a %#ta mögé T istenem$ ott ro%an$ egyre közeledik @#rj)nk 'sak @an valami a kezében Azt lengeti$ a%ogy meg#lljt kiab#l :em$ itt valami nem stimmel .yorsabban .yorsabban kell ")tni B#tyja "igyelmeztetése j)tott eszébe /pen'er azt szokta mondani$ %a kétsége t#mad$ %allgasson az ösztöneire Az ösztönei pedig azt s&gt#k 1 nem is$ egyenesen *völtötték 1$ %ogy biztons#gos %elyre kell j)tnia @égre elérte a ko'sit A k)l's majdnem kiesett a kezéből$ a%ogy le%&zta a 'savart karpere'et a 's)kl+j#r+l$ de az )tols+ pillanatban siker*lt elkapnia ,eze síkos volt az esőtől$ és annyira reszketett$ %ogy kétszer is pr+b#lkoznia kellett$ mire be t)dta d)gni a k)l'sot a z#rba A "ér"i majdnem beérte .yorsan kinyitotta az ajt+t$ "élresöpörte a t#sk#j#t az &tb+l$ be)grott$ és mag#ra z#rta az ajt+t :em vesztegette az időt$ %ogy visszanyerje lélegzetét Beindította a motort$ r#adta a vil#gít#st és ki"arolt a parkol+%elyről 2#ba le's&szott a ped#lr+l 1 T$ istenemB 1 s&gta maga elé A "ér"i leg"eljebb nyol'-tíz méterre #llt A "ény az ar'#ra esett$ és az ar'ki"ejezése megrémítette :em mo''ant Regan sietve kitörölte szeméből az eső'seppeket Aislogott A "ér"i nem volt se%ol >elkapta a padl+r+l a t#sk#j#t$ és k)tatni kezdett benne a tele"on )t#n Hol a 's)d#ban van( H#t)lr+l r#d)d#lt egy ko'si 3ordie és /op%ie5 r# v#rnak$ %ogy "elvegye őket Hs ott #ll az az őr*lt Megragadta a korm#nyt és vad)l kilőtt A kon"eren'ia központ bej#rata elé %ajtott Aidennek igaza volt$ gondolta @al+ban &j ko'sira van sz*ksége !lyanra$ amelynek riaszt+berendezése van$ és erős z#rjai Mi'soda gyerekes dolog volt tőle$ %ogy ragaszkodott e%%ez az +'skavas%oz$ 'sak%ogy b#tyj#t bosszantsa vele Bar#tnői m#r az ajt+ előtt v#rt#k Regan *resbe tette a sebv#lt+t$ #tny&lt az *lés "elett$ %ogy kinyissa a %#ts+ ajt+t /op%ie-nak 2etekerte az ablakot$ és kikiab#lt 3ordie-nak 1 4e vezetsz 1 Mi történt veled( 1 kérdezte /op%ie$ miközben kinyitotta a vezető*lés "elöli ajt+t 3ordienak 1 ;gész s#padt vagy

KM 1 ;lestem @al+j#ban5 1 Hs &jra megsér*lt a térded$ )gye( 1 v#gott közbe /op%ie 1 Megint "elmondta a szolg#latot$ igaz( 1 =gen$ de5 1 Hppen ideje lenne megoper#ltatnod 1 mondta 3ordie a visszapillant+ t*kröt igazgatva 1 :e szakítsatok m#r "olyton "élbe$ 'sak "igyeljetek 4örtént valami /op%ie$ add ide a mobilodat :em tal#lom az enyémet$ és %ívni akarom a rendőrséget Remegő %angon mesélte el a történteket >)r'sa volt$ de az események &jb+li "elidézése legal#bb olyan "élelmetes volt sz#m#ra$ mint maga a megtapasztal#s 4al#n azért$ mert 'sak most ismerte "el$ milyen veszélyben is "orgott val+j#ban 2e%et$ %ogy a "ér"i őr*lt volt 3ordie annyira megdöbben$ mire Regan a történet végére ért$ %ogy kezét a karj#ra tette megny)gtat#s)l 1 H#la istennek$ %ogy el t)dt#l menek*lni előle 1 s)ttogta /op%ie tov#bbi részleteket akart t)dni 1 Megismernéd$ %a &jra l#tn#d( 1 :em t)dom =gen5 tal#n Annyira megijedtem Meg"ord)ltam$ és egyszerre 'sak ott volt @astag szem*veget viselt 3ordie megtal#lta a mobilj#t$ és #tny&jtotta Regannek 1 Hívd "el őket most rögtön$ és mondd el nekik$ %ogy egy őr*lt k+sz#l a kon"eren'ia központ kör*l 1 2e"ogadom$ %ogy %eted%ét %at#ron t&l j#r m#r 1 jegyezte meg /op%ie 1 Azt akarod mondani$ %ogy ne %ívja a rendőrséget( 1 kérdezte vit#ra készen 3ordie 1 8e$ természetesen %ívnia kell$ de mi)t#n megadtad a személyleír#st$ mondd meg nekik azt is$ %ogy &ton vagy)nk a rendőrségre 3sak p#r kilométer ide 1 Menj*nk innen 1 mondta 3ordie$ és ki"ord)lt a "ő&tra$ miközben Regan a rendőrséget %ívta 1 /zerezn*nk kell egy kis jeget Regan térdére 1 mondta /op%ie 1 Még%ozz# minél előbb Regan intett bar#tnőinek$ %ogy maradjanak 'sendben$ amíg tele"on#l ,i'sit agg+dott$ %ogy egy m#sik /weeney-%ez kap'solj#k$ de szeren'sére a vonal t&ls+ oldal#n egy )dvarias és érdeklődő rendőrt tal#lt Mi)t#n elmagyar#zta neki$ %ogy mi történt$ a tiszt azonnal rendőröket k*ldött a kon"eren'ia központ%oz$ %ogy megkeressék a "ér"it 1 Azt %iszem$ %itt nekem$ de "ogalmam sin's$ miért 1 jelentette ki$ mi)t#n be"ejezte a beszélgetést 1 Sssze-visszabeszéltem$ nem( 1 3sak egy ki'sit 1 ny)gtatta meg 3ordie

LN 1 A következő sarokn#l "ord)lj balra 1 navig#lt /op%ie 1 @an ott egy kis *zlet$ a%ol ve%et*nk jeget$ a rendőrség pedig alig m#s"él kilométerre van lejjebb az )t'#ban 1 Honnan t)dod ilyen j+l$ %ogy merre vannak a rendőrőrsök( 1 'sod#lkozott Regan 1 :em mindet ismerem$ 'sak né%#nyat köz*l*k @ég*l is$ oknyomoz+ riporternek kész*lök$ emlékszel( F+$ %a az ember tiszt#ban van bizonyos dolgokkal VVVVV 1 4etszett nekem ez a Martinez nyomoz+ 1 mondta egy +r#val később /op%ie$ miközben el%agyt#k a rendőrség ép*letét Regan "elidézte mag#ban$ %ogy miket mondott a tisztnek$ és elégedetlen*l 's+v#lta a "ejét 1Sssze-visszabeszéltem @olt ott egy "ér"i5 &gy nézett ki$ mint egy ko'og+ 1 idézte mag#t 1 A semmiből tűnt elő$ és én elestem$ és azt %iszem$ %ogy tal#n engem *ldözött 8e az is le%et5 %ogy mégsem 1 F+l tetted$ %ogy el")tott#l$ /op%ie 1 ny)gtatta 3ordie 1 Martinez is azt mondta Az ösztöneidre %allgatt#l 1 Azt is mondta$ %ogy az elm&lt évben nem volt probléma a kon"eren'ia központ környékén 1 Akkor is %elyesen 'selekedtél Felentetted az esetet$ és %a a "i'k+ "l&gos$ amiről egyébként meg vagyok győződve$ akkor a rendőrség oda"igyel r# 1 Mi lenne$ %a nem beszélnénk erről többet( 1 kérte Regan 1 Mit sz+ltok egy va'sor#%oz a sz#lloda éttermében( 2e*ltetlek benneteket az étteremben$ én pedig "elszaladok a lakoszt#lyomban #töltözni Mi)t#n megszabad)ltam ezektől a nedves rongyokt+l$ egy*tt megva'sor#z)nk 1 :em %iszem$ %ogy képes leszel b#r%ova is ")tni 1 jegyezte meg 3ordie 1 Hs jeget nem ve%eted le a térdedről 1 Akkor gyertek "el a lakoszt#lyomba$ és a szob#mba %ozatj)k a va'sor#t Mindketten beleegyeztek$ és az est %#tralevő része #ld#sos eseménytelenségben telt el Regan meg volt győződve arr+l$ %ogy az *gy lez#r)lt

Tizenharmadik fejezet
;lsz&rta A rengeteg aggodalom$ tervezés és gyakorl#s )t#n %agyta$ %ogy a nő elmenek*ljön Aedig olyan keményen dolgozott ;z nem igazs#gos :em$ ez egy#ltal#n nem igazs#gos Foga volt %ozz#$ %ogy elvegye az életétP ez volt a kötelessége

L7 Be'sapta$ amikor összeesett$ és ezzel megzavarta és egy*ttérzést keltett benne ;lgyengítette =gen$ pontosan ezt tette A j#rda mellé ir#nyította a ko'sit$ *resbe tette a sebv#lt+t$ majd ökleivel p*"ölni kezdte a műszer"alat 4)dta$ %ogy nevetségesen viselkedik$ %isztizik$ mint egy gyerek$ de nem törődött vele ;lb)kott Addig p*"ölte a műszer"alat$ amíg elm&lt a remegése Mire képes volt &jra logik)san gondolkodni$ b*tykei vérben &sztak 3sak mi)t#n a gar#zs biztons#g#ba ért$ tört r# a p#nik A ko'siban maradt$ amíg a gar#zsajt+ teljesen le's)k+dott$ és ő ott *lt biztons#gban a saj#t rideg selyemg)b+j#ban 8e akkor sem mozd)lt H#tradőlt az *lésen$ és szemét be%)nyva végiggondolta a %elyzetet .ondolatai szélvész sebesen )gr#ltak az egyik le%etőségről a m#sikra 4)dta$ 'sak idő kérdése$ %ogy a rendőrség nyom#ra b)kkanjon a balesetnek$ melyet ő mélyen mag#ba temetett @ajon össze"*ggésbe %ozz#k-e a gyilkoss#ggal( Ha igen$ akkor élete %#tralévő részét r#'s mögött tölti$ és akkor az :in#ja$ az ő dr#ga$ édes :in#ja5 mi lesz vele nélk*le( 3sak ny)gi$ mondogatta mag#nak @an m#s le%etőség is :em "ogj#k elkapni A szörnyeteg nem engedi meg Minden rendben lesz 4ov#bbra is "olytatta belső monol+gj#t$ miközben #tv#gott a %#zon$ és kinyitotta a %#l+szoba ajtaj#t$ %ogy ellenőrizze :in#t >elesége mélyen al)dt Halkan be's)kta az ajt+t$ és mos+kony%#ba ballagott Megszabad)lt a r)%#it+l$ a mos+gépbe gyűrte őket$ és "elkapta a mos+poros dobozt ;lméje nem t)dott megny)godni ;gyre az esti vérszegény szereplését elemezgette$ és az eredményt megdöbbentőnek$ és )gyanakkor visszataszít+nak tal#lta 2egközelebb *gyesebbnek kell lennie /okkal *gyesebbnek .ondolatai egyre a nő kör*l "orogtak Maga előtt l#tta a gyönyörű angyalt törött sz#rnyakkal$ a%ogy ke'sesen lez)%an Hallotta$ a%ogy "elki#lt$ vagy 'sak a képzelete j#tszott vele( A kiv#lasztott$ a tökéletes angyal #rtatlan volt$ ak#r'sak az ő szeretett :in#ja 2e%)nyta a szemét$ és le%ajtotta a "ejét 2#tta$ a%ogy zokog$ és a szíve vérzett érte 4eljesen megzavarodott @al+s#ggal kettétépte az érte érzett aggodalom és )gyanakkor a d*%$ %ogy siker*lt elmenek*lnie 1 :em le%et minden a tiéd 1 s)ttogta maga elé 8e t)dta$ a szíve mélyén nagyon is tiszt#ban volt vele$ %ogy ki kell engesztelnie a démont Anyasz*lt meztelen*l ment vissza a gar#zsba ;gész teste libabőrös volt Az ajt+ melletti pol'on egy kis t*kör #llt Meg#llt előtte$ %ogy meg'sod#lja mag#t A teste$ mint a görög istené$ gondolta nem kis b*szkeséggel ,eményen megdolgozott érte =zmait meg"eszítve$ t*körképére mosolygott

L? ;gy teljes per'ig #llt a t*kör előtt$ mielőtt meg"ord)lt volna /*rgős késztetést 1 nem is$ ink#bb kényszert 1 érzett$ %ogy &jra l#ssa a nő %olmij#t 3sak %ogy megbizonyosodjon$ j+l el vannak rejtve a kis "adobozban$ egy k)pa' rongy alatt A dobozt eredetileg a sarokba d)gta :em t&l okos rejtek%ely 4ervezte is$ %ogy m#snap &j %elyet keres neki A kalap#'s$ a l#ny jogosítv#nya és a g#zspray ott volt$ a%ov# tette őket Még mindig nem t)dta biztosan$ miért tette el ezeket a dolgokat$ de képtelen volt r#venni mag#t$ %ogy megszabad)ljon től*k ,ézbe vette a jogosítv#nyt és elolvasta a l#ny nevét Haley 3ross A "ényképen mosolygott A képen$ melyet a "ér"i őrzött mag#ban$ a l#ny ar'a eltorz)lt a rém*lettől A jogosítv#nyt a spray tetejére ejtette$ majd meg"ogta a kalap#'sot A közelben megsz+lal+ tele"on %angj#ra összer#nd)lt A kalap#'sot magasba emelve megpörd*lt Beletelt p#r m#sodper'be$ mire r#jött$ %ogy a dzsipből jön a %ang H#t persze A nő tele"onja @alaki őt %ívja 8ermedten$ a magasba emelt kalap#''sal a kezében v#rta$ %ogy a 'sengetés megszűnjön A %#ts+ *lésen ott %evert a tele"on és a mappa A %űvös éjszakai levegőtől reszketve sietett a kony%#ba A tele"ont és a dossziét az asztalra tette$ majd a mosogat+%oz sietett$ %ogy megmossa a kezét$ és ell#ssa a sér*léseket az )jjain ;zek )t#n készített mag#nak egy italt 2e*lt az egyik székre és kinyitotta a mapp#t /zétteregette a lapokat az asztalon és olvasni kezdett

Tizennegyedik fejezet
Ale' B)'%anan volt az )tols+ )tas$ aki el%agyta a gépet Az egyik stewardessnek kellett "elébresztenie Alig tíz m#sodper''el az)t#n$ %ogy be'satolta a biztons#gi övét$ és tett egy sz#nalmas kísérletet$ %ogy %ossz& l#b#t kényelmesen kiny&jt+ztassa$ m#r al)dt is Ale' b#r%ol és b#rmikor képes volt elal)dni b#tyja$ :i'k legnagyobb megdöbbenésére :i'k rettegett a rep*léstől$ és szinte b#rmit %ajland+ volt megtenni$ %ogy elker*lje$ ami miatt természetesen #lland+an )gratt#k a 'sal#don bel*l Ale' nem b#nta$ %a rep*lnie kellett$ b#r &gy vélte$ a Boston és 3%i'ago közti t#vols#g t&l rövid Mivel az éjszaka nagyobb részét ébren töltötte öt "ivérével és két %&g#val beszélgetve$ szívesen al)dt volna még egy ki'sit a gépen 4)dta$ %ogy szörnyen néz ki :em borotv#lkozott kedd +ta$ amikor meg%allgat#sra ment az >B=-%oz Megle%etősen biztosra vette$ %ogy övé az #ll#s$ %a ő is akarja 6ard 8ayboro)g%$ a k*lönleges bűnesetek oszt#ly#nak vezetője lassan egy éve pr+b#lta r#venni$ %ogy menjen #t %ozz#j)k$ és azt is garant#lta$ %ogy Boston környékén lesz az #llom#s%elye

LD ;z is az #ll#ssal j#r+ előnyök egyike$ de %a mégsem "ogadja el$ akkor is gyakrabban kell időt szakítani arra$ %ogy %azal#togasson Hi#nyzott neki a 'sal#dja ;zen a %étvégén az egész B)'%anan 'sal#d összegyűlt sz*lei :at%an Bay-i ott%on#ban$ %ogy meg*nnepelje apja sz*letésnapj#t :i'k és "elesége$ 2a)rant először %ozt#k mag)kkal &jsz*lött kisl#ny)kat :i'k$ 4%e+val össze"ogva mindent elkövetett$ %ogy r#vegye$ "ogadja el az #ll#st az >B=-n#l =gyekeztek meggyőzni$ %ogy ez amolyan 'sal#di elkötelezettség 4%eo az igazs#g*gyi minisztéri)mban dolgozott *gyvédként$ :i'k pedig m#r %ossz& évek +ta az >B= egyik k*lönleges alak)lat#n#l szolg#lt %#z#t =deje volt v#ltoztatni$ és Ale' alaposan meg"ontolta a döntést :agyszerű volt &jra ott%on lenni$ még akkor is$ %a alaposan %elyben %agyt#k 4estvéreivel vívtak vérre menő 'sat#t a "o'ip#ly#n A sors k*lönös "intora$ %ogy leg"#jdalmasabb sér*lését éppen egyik %&ga$ Fordan okozta :em bírta mosolyg#s nélk*l meg#llni$ %a eszébe j)tott Fordan egyszerűen zseni#lis elme$ ezt senki sem vitatja$ r#ad#s)l val+s#gos kis vagyonra tettek szert$ amikor pénzt "ektettek be a tal#lm#ny#ba$ egy '%ipbe$ amely "orradalmasította a sz#mít+gépipart B#rmilyen okos volt is$ j+zan ésszel nem #ldotta meg a sors R#ad#s)l kétbalkezes volt :em akart ő belemenni Ale'be$ egyszerűen 'sak elbotlott a saj#t l#b#ban /zeren'séjére az *tés nagy részét Ale' v#lla "ogta "el$ és b#tyja elkapta$ mielőtt 'sontja tört volna ;sett az eső$ amikor ki%ajtott a rep*lőtér parkol+j#b+l A "orgalom iszonyatos volt$ de még mindig jobb$ mint Bostonban 's&'s"orgalom idején ,is ker*lő)t'#kat v#lasztva rövidítette le az )tat %az#ig$ kipakolt és "elvette kedven'$ j+'sk#n elnyűtt "armerj#t Hppen ellenőrizni akarta az *zeneteit$ amikor régi bar#tja$ .il H)tton tele"on#lt .il nemrégiben ny)gdíjba von)lt$ de tov#bbra is t)dott minden pletyk#r+l Ale' esk*dni mert volna$ %ogy .il l#tnok 4)dott a dolgokr+l$ mielőtt megtörténtek volna .il nem vesztegette az időt )dvariaskod#sra 1 Hallottam 2ewis esetét 1 =gaz#n( 1 nevetett Ale'$ miközben kinyitotta a %űtőt és kivett egy sört 2etépte a z#r+k)pakot és nagyot kortyolt /zinte maga előtt l#tta .ilt$ a%ogy a "ejét vakarja 1 ezzel a szok#s#val az őr*letbe t)dta kergetni Ale'et 1 és s+v#ran b#m)l /zeretett így nézni$ %a éppen nem voltak &j %írei Ale' szerette Bostont$ és mivel :i'knek a 'sal#d növekedtével nagyobb ott%onra volt sz*ksége$ "elaj#nlotta$ %ogy #tadja Ale'nek a v#rosi

LE Ale' eny%e bűnt)datot érzett$ mert nem mondta el bar#tj#nak$ %ogy t#vozni akar az oszt#lyr+l F+ oka volt r# =smerte .ilt annyira$ %ogy t)dja$ a "ér"i képtelen lenne %allgatni az >B=-jal történt t#rgyal#sr+l 1 2ewis #llati d*%ös volt$ amiért megvédted azt a zöld"*lűt a kir&g#st+l 4)dod$ %ogy akarja kiegyenlíteni a sz#ml#t( Ale' %irtelen nagyon kimer*ltnek érezte mag#t 2evetette mag#t a kanapéra és le%)nyta a szemét =stenem$ %ogy mennyire gyűlöli a politik#tB 1 Hogyan( 1 Ha beadod az #t%elyezési kérelmed$ nem "ogja engedélyezni 1 :em adtam be #t%elyezési kérelmet 1 =gaz#n( Miért nem( Azt %ittem5 .il szagot "ogott :em telik sok időbe$ amíg összerakja a dolgokat$ és kital#lja$ %ogy Ale' t#vozni kész*l 1 :em volt időm meg'sin#lni a papírm)nk#t 1 mondta ;z nagyj#b+l igaz is$ gondolta 4ényleg nem volt ideje 1 :os$ 2ewis nem "og elengedni Arra gondoltam$ erről t)dnod kell Ale' nem kérdezte$ %onnan szedte az in"orm#'i+t$ de &gy képzelte$ %ogy .il m#ssal sem tölti a napot$ mint a tele"onon *l$ %ogy összeszedje az apr+ %írmorzs#kat 1 /z#llj le r+lamB Hajdan volt t#rsa t)dom#st sem a "elsz+lít#sr+l 1 2ewis igazi bal"asz 1 Igy van 1 %elyeselt Ale' 1 Hs a szab#lyok megsz#llott %íve Ami még rosszabb$ gondolta$ %ogy a %adnagy nem #ll ki az emberei mellett$ a%ogy kéne ;gyszerűen meg akar szabad)lni az olyanokt+l$ akik bajba ker*lnek$ mint péld#)l a "iatal rendőrtől is$ aki semmi rosszat nem tett$ 'sak szeren'sétlenségére rosszkor volt rossz %elyen 1 ;lvesztette az emberei megbe's*lését 1 jelentette ki .il 1 :em is volt mit elvesztenie /z+val$ #r)ld el nekem$ megakad#lyozta a kölyök #t%elyezését( 1 Az a kölyök 'sak négy évvel "iatalabb$ mint te 1 =gen$ de közel annyi élettapasztalata sin's$ mint nekem$ a 'inizm)somr+l nem is sz+lva 1 2ewisnak ezt nem siker*lt meg%i&sítania >igyelj 'sak$ mi lenne$ %a bekapn#nk egy sört >innegannél( 1 Ma este nem 1 Akkor %olnap( /zívesen meg%allgatn#m$ %ogy mi a véleményed /weeney esetéről 1 Miért$ mi van /weeney-vel(

LG 1 :em %allottad( Ale' kezdte elveszíteni a t*relmét 1 Mit kellett volna %allanom( 1 T$ öregem$ azt %ittem$ m#r t)dod$ de persze nem %all%attad$ mert nem volt#l Bostonban :em szoktad meg%allgatni az *zeneteidet( 1 Hppen arra kész*ltem$ amikor "el%ívt#l /z+val$ #r)ld m#r el$ mi van /weeney-velB 1 A m&lt éjjel megölték

Tizenötödik fejezet
Regan alaposan el")ser#lta a térdét B#rmennyire szerette volna$ t)dta$ %ogy nem %alogat%atja tov#bb a műtétet Hét"őn reggel "el%ívta az irod#j#b+l az ortopédsebészt Biztosra vette$ %ogy a "ér"i annyira be van t#bl#zva$ %ogy a műtétre legal#bb egy %+napot kell v#rnia$ esetleg kettőt is ;nnyi idő éppen elég lesz$ %ogy "elkész*ljön testileg és lelkileg is 8e kider*lt$ %ogy valaki visszalépett az )tols+ pillanatban$ így kedd délelőtt "elszabad)lt egy időpont /enkinek nem sz+lt titk#r#t$ Henryt kivéve$ mert nem akarta$ %ogy testvérei vagy bar#tnői agg+djanak miatta A sebész artroszk+pik)s műtéttel oper#lta meg a térdét$ ami azt jelentette$ %ogy sokkal gyorsabban gy+gy)lt Mindössze két napig mank+t kellett %aszn#lnia$ majd &jabb két nap m&lva meg is kezd%ette a re%abilit#'i+t Alig "ejezte be a térderősítő gyakorlatot$ amikor 3ordie és /op%ie e a lakoszt#ly#ba 1 Még mindig d*%ös vagyok r#d$ Regan 1 kezdte /op%ie 1 3sak akkor t)dt)k meg$ %ogy megműttetted magad$ mi)t#n megtörtént 1 4e is %arag)dn#l r#nk$ %a /op%ie vagy én tett*nk volna ilyet 1 t+dította 3ordie 1 =gazatok van$ %ib#ztam 8e nem akartam$ %ogy agg+djatok$ és am&gy sem eget rengető dologr+l volt sz+ 1 ;ngem nem érdekel$ %ogy eget rengető vagy sem Akkor is el kellett volna mondanod 1 vitatkozott /op%ie 1 :em is t)dom$ mi d*%ít jobban Az$ %ogy nélk*l*nk mentél az oper#'i+ra$ vagy az$ %ogy mag)nkra %agyt#l azon a szörnyű szemin#ri)mon$ a%ol két napig %allgatt)nk azt a sarlat#nt és 'sin#lt)k egym#s )t#n az ostob#bbn#l is ostob#bb gyakorlatokat Hletem legborzaszt+bb %étvégéje volt 1 4ényleg iszony& volt 1 b+logatott /op%ie 1 A szemin#ri)m )t#n beszéltem /%ields embereivel$ %ogy adj#k vissza a pénzedet$ de nem voltak %ajland+k Mondtam nekik$ %ogy

LJ megsér*lt a térded$ de egy#ltal#n nem érdekelte őket A legkisebb részvétet sem m)tatt#k A nő azt mondta$ %ogy /%ieldsnek nagyon szigor& "eltételei vannak /enkinek nem "izetik vissza a részvételi díjat @ajon miért nem ér meglepetésként a dolog( 1 ,öveteltem$ %ogy beszél%essek a doktorral 1 'satlakozott bar#tnőjé%ez 3ordie >el"edezte a ')kork#s t#lat a kom+don$ és belet&rt$ borsment#s )t#n k)tatva 1 Akkor der*lt ki$ %ogy /%ields a nyaral+j#ba ment 8ebbie azt mondta$ %ogy mag#nyra van sz*ksége a%%oz$ %ogy meg t)djon &j)lni :ekem ez azt jelenti$ %ogy időre van sz*ksége$ %ogy még több idi+ta gyakorlatot tal#ljon ki Regan b+lintott 1 :em %iszem$ %ogy "el*l t)dn# m&lni$ az Xemberek$ akiket %oltan akarok l#tniY gyakorlatot 1 :a%#t$ az igaz#n nagyszerű m)lats#g volt 1 vigyorgott /op%ie 1 ,iket írt#l a list#ra( 1 kív#n'siskodott Regan 1 @olt közt*k olyan$ akit ismerek( 1 8e%ogy volt 1 nyílt t#gra /op%ie szeme 1 Az olyan5 barb#r dolog lett volna ,ital#lt neveket írtam Mindegyik rímelt 1 Hs te kiket írt#l$ 3ordie( 1 A %ét törpét Regan elvörösödött 3ordie észrevette 1 4e igazi neveket írt#l$ )gye( :em is kellett v#laszolnia Anélk*l is t)dt#k$ %ogy így történt Regan kiv#rta$ amíg bar#tnői kinevetik mag)kat 1 Rendben$ ny)godtan kijelent%etj*k$ %ogy komplett idi+ta vagyok ;gyszerűen eszembe sem j)tott$ %ogy kital#lt neveket is ír%atnék Azt %iszem$ megle%etősen "esz*lt voltam aznap este 1 Ami el is vezet a javaslatom%oz 1 ka'sintott ravasz)l /op%ie 1 Arra gondoltam$ %ogy ideje lenne egy ki'sit nyaralni 1 Hol van az a tengerpart( 1 A ,ajm#n-szigeteknél /z+val$ mi a v#laszod( >el%ívtam a légit#rsas#got is$ m#r ma este ind)l%at)nk Regan gyors pillant#st vetett 3ordie-ra$ és l#tta$ %ogy zavarban van 0jra /op%ie "elé "ord)lt =smerte m#r ezt a tekintetet 1 Hs mi a val+di ok$ /op%ie( @alamire kész*lsz$ ne is tagaddB /op%ie vallott$ mint egy bűnös 1 Ami azt illeti5 végeztem egy kis k)tat#st Hs tal#lj#tok ki$ %ol van dr /%ields nyaral+ja( Regan gyorsan kap'solt ,ibéreltem egy kis vill#t egyenesen a tengerparton Mindannyi)nknak j+t "og tenni egy kis kikap'sol+d#s :agyon r#d "ér m#r a pi%enés$ Regan

LK 1 A ,ajm#n-szigeteken 1 "elelte$ majd 3ordie-%oz "ord)lt 1 4e is benne vagy( 3ordie b+lintott 1 4)dom$ ne is mondd Magam sem nagyon %iszem$ %ogy mindent "élredobok$ és a ,ajm#nszigetekre ro%anok 1 Apa azt mondja$ %ogy sokan mentik ki a pénz*ket a ,ajm#n-szigeteki bankokba a %#zast#rs)k vagy a %itelezők elől5 1 ;setleg az ad+%ivatal elől( 1 kérdezte Regan 1 Aontosan 1 %elyeselt /op%ie 1 Hs biztosan t)dod$ %ogy /%ields a ,ajm#n-szigeteken van( 1 2#tt#k a %#za mögötti strandon 1 jelentette ki /op%ie magabiztosan 1 Mégis mit jelent az$ %ogy Xl#tt#kY( Honnan t)dod$ %ogy5 1 Apa ideadta egy ismerőse tele"onsz#m#t$ és boldogan ellenőrizte nekem /%ields tényleg ott van 1 Mennyi időre akartok elmenni( 1 ,ét %étre vettem ki a vill#t$ de att+l "*gg$ mi történik 1 ;lme%ettek ilyen %ossz& időre( ;z&ttal 3ordie v#laszolt 1 Miért ne( /op%ie j+ két %éttel előbbre az *temterve előtt j#r$ és nekem is véget ért %ivatalosan a s)li =tt van előttem az egész ny#r a szakdolgozatír#sra$ de nem akarok magammal m)nk#t vinni 0gy tervezem$ %ogy semmit nem "ogok 'sin#lni$ 'sak *lök a parton és pi%enek 2e%angol+ ez az #lland+ eső$ és %a le%angolt vagyok$ akkor eszem 1 B#r'sak veletek me%etnék$ de ez sajnos le%etetlen 1 mondta Regan 1 :yak)nkon van az a)k'i+$ amit semmiképpen nem %agy%atok ki Hs a szok#sos éves 'sal#di összejövetel időpontja is ro%amosan közeleg 1 :em értem$ mit "oglalkozol vele 1 jegyezte meg /op%ie 1 ;gy ly)kas garast sem ér a szavazatod /pen'er mindig Aidennel szavaz$ 6alker tart+zkodik$ te pedig mindig m#s véleményen vagy ;gyszerűen nin's elég %atalmad$ %ogy5 1 4e is t)dod$ %ogy ez nem igaz 1 szakította "élbe 3ordie 1 Aiden nem alapít%at &j sz#llod#t$ 'sak %a a m#sik %#rom is %ozz#j#r)l Regannek megvan a %atalma$ %ogy megakad#lyozzon b#rmilyen terjeszkedést A szavazata nélk*l meg#llnak a dolgok 1 8e nem teszek ilyent 1 sz+lt közbe Regan 1 4öbb pénzt szeretnék a művészeti program%oz$ amit tavaly indított)nk Henryvel 4i is l#tt#tok az eredményt ;gyszerűen 'sod#s 1 :agyot s+%ajtott 1 ;ltért*nk a t#rgyt+l Meg kell írnom a jelentést$ amellyel al#t#masztom$ %ogy val+ban több pénzre van sz*kség*nk$ e%%ez pedig sok idő kell Annyira szeretném$ %a vala%ov# m#s%ov# mennétek nyaralni

LL 1 ;z nem igazi nyaral#s lesz 1 mondta /op%ie 1 8e nekem igen 1 jelentette ki 3ordie vid#man 1 /%ields veszélyes le%et Ha ő k*ldte a testőreit Mary 3oolidge %#z#%oz5 1 4)dom 1 szakított "élbe /op%ie 1 8e akkor sem vagyok %ajland+ visszat#n'olni 2e's)katom$ így vagy &gy$ de r#'s mögött akarom l#tni 1 :em tetszik ez nekem 1 's+v#lta a "ejét Regan 1 :e%ogy valami törvénybe *tközőt kövessetek elB Hs kérlek$ legyetek nagyon +vatosakB /op%ie v#llat vont 1 >el*ltetett 1 4essék( 1 @as#rnap odajött %ozz#m és el%ívott5 va'sor#zni ;l"ogadtam a meg%ív#st 0gy volt$ %ogy a Hyattben tal#lkoz)nk 4öbb mint egy +r#t v#rtam r#$ de nem jött el 1 ;l"ogadtad annak a kreténnek a meg%ív#s#t( 1 %#borgott Regan 1 :em abba egyeztem bele$ %ogy le"ekszem vele$ sz+val ne nézz r#m ilyen vasvillaszemekkel :em t)dt)nk %ozz#"érni a sz#mít+gépé%ez$ és m#s adatok%oz sem j)tott)nk a szemin#ri)m alatt 3sak közelebb akartam ker*lni %ozz#$ %ogy5 1 Hozz#"érj az adatai%oz( 1 kérdezte 3ordie 1 /op%ie$ &gy érzem$ %ogy alaposan #t kéne gondolnod ezt a dolgot 1 @an ennél jobb ötleted( 1 Mit akarsz tenni$ %a megtal#lod őt a ,ajm#n-szigeteken( 1 érdeklődött Regan 1 Még nem t)dom 1 ismerte be /op%ie 1 8e addig kital#lok valamit

Tizenhatodik fejezet
;z volt Regan első teljes m)nkanapja$ és Henry az őr*letbe kergette az #lland+ any#skod#s#val 0gy kotkod#'solt kör*lötte$ mint egy ideges ty&kany+ Még azt sem engedte meg$ %ogy le%ajoljon a 'er)z#ért /zeren'sére az egész délelőttje be volt t#bl#zva$ rengeteg elintéznival+ja akadt aznap A%ogy ind)lni kész*lt$ Regan megkérte$ %ogy #lljon meg a parkol+%#zn#l$ és %ozza el a ko'sij#b+l a mobiltele"onj#t Biztosra vette$ %ogy ott %agyta Abban a pillanatban$ amikor az ajt+ be's)k+dott mögötte$ Regan vissza"ord)lt az ír+asztal#%oz ;l%at#rozta$ %ogy olyan gyorsan végez az e-mailjevel$ amilyen gyorsan 'sak t)d Az első %armin'on "élbeszakít#s nélk*l t&lj)tott$ azt#n sz*netet tartott$ %ogy megv#laszolja a tele"on*zeneteit$ és egyen valamit$ majd visszatért a m)nk#%oz

LM A következő levél Henrytől jött Ha a "i& olyan *zenetet kapott$ amely szerinte Regant is érdekel%eti$ mindig tov#bbk*ldte a l#ny sz#mít+gépére A t#rgy r)brik#t *resen %agyt#k$ és a%ogy le"elé görgette$ 'sak egy 'satolt "#jlt tal#lt$ semmi szöveges *zenetet Henrytől ;zen egy ki'sit el'sod#lkozott$ de "eltételezte$ %ogy a "i& nagyon sietett R#kattintott az ikonra és v#rt Henry éppen akkor sét#lt be az irod#ba$ amikor a képernyőn megjelent a kép 1 A tele"onod nem volt a ko'sidban Benéztem az *lések al# és közé is5 Regan$ mi a baj( 3sak nem vagy rossz)l( 1 Hdes j+ istenem5B 1 Annyira megdöbbentette a l#tv#ny$ %ogy képtelen volt "olytatni Henry odaro%ant %ozz#$ de amikor megl#tta a képernyőt$ ő is dermedten torpant meg ;gy %alott "ér"it l#tott a képen$ aki vala%ol egy pin'ében$ egy gerend#ra akasztott kötélről l+gott$ ar'a groteszk m+don megdagadt /zeme t#gra nyílt$ pety%*dt bőre kréta"e%ér volt 1 ;z d)rva 1 s)ttogta Henry 1 Mi'soda perverz alak k*ld ilyen5 1 4őled jött a levél 1 Hn so%a nem k*ldenék ilyen borzalmat Regan b+lintott 1 @alaki megszerezte az e-mail 'ím*nket Henry a képernyőre m)tatott 1 ;z nem igazi @alaki 'sak beteg tré"#t űz veled 4öröld ki 1 ny&lt a töröl gomb "elé A l#ny ellökte a kezét 1 =smerem ezt a "ér"it 1 Mi'soda( 1 =smerem őt 1 @annak emberek$ akik sok mindent meg t)dnak tenni egy "ényképpel és egy sz#mít+géppel 1 ;z azt jelenti$ %ogy tal#n nem is %alott( 1 =gen /zerintem %ívn)nk kellene a rendőrséget$ és majd ők kital#lj#k$ mi az igazs#g Regan a képernyőre m)tatott 1 9 a rendőrség

Tizenhetedik fejezet
Ale' a Hamilton Hotelbe tartott$ %ogy beszéljen azzal az agyamenttel$ aki "el%ívta az őrsöt és Benjamin /weeney nyomoz+t kereste Amikor közölték vele$ %ogy /weeney nem elér%ető$

MN akkor az ir#nt érdeklődött$ %ogy ez végleges vagy 'sak #tmeneti #llapot Hs ez volt az a pont$ a%ol Fo%n 6in'ott és Ale' B)'%anan nyomoz+kat is bevont#k az *gybe 4)dta$ %ogy vagy a nő$ aki %ívta a rendőrséget$ vagy a titk#ra "ogja v#rni a ny)gati sz#rnyban$ a li"tek előtt Amint belépett$ észrevette a keki színű nadr#got és tengerészkék zak+t viselő "iatalembert$ aki a li"t előtt toporgott$ és "elé ind)lt !lyan$ mint egy testőr$ gondolta$ vagy ink#bb a Medvék vagy m#s 'sapat volt %#tvédje$ de amikor jobban megnézte$ Ale' l#tta$ %ogy milyen "iatal A pokolba$ %iszen még gyerek 1 B)'%anan nyomoz+( 1 =gen A "iatalember előrelépett és kezet ny&jtott 1 Henry Aortmannek %ívnak$ és Regan5 &gy értem Ms Regan Madison titk#ra vagyok A kölyök ideges volt Ale' nem igyekezett megny)gtatni 1 :a$ és %ol van a5 1 kezdte$ de azt#n el%allgatott Majdnem agyamentnek nevezte Henry m)nkaad+j#t :em igaz#n diplomatik)s megold#s$ döntötte el vég*l 1 Hol van Mrs Madison( 1 kezdte &jra 1 T$ ő Miss Madison 1 javította ki Henry 1 :in's "érje :emrég még azt %ittem$ %ogy eljegyzi mag#t$ de nem jött össze a dolog$ aminek igaz#n ör*ltem 1 Bo's#natkérő "intort v#gott 1 >eltételezem$ %ogy ez nem t&l "ontos$ )gye( 1 @al+színűleg nem 1 %agyta %elyben Ale' 1 ;lmondan#d$ %ogy miért ör*ltél annak$ %ogy nem lett semmi az eljegyzésből( 1 Ale' arra gondolt$ %ogy Henry esetleg odavan a "őnökéért$ és kív#n'si volt$ %ogy beismeri-e 1 A "i'k+nak 'sak a pénze kellett 1 /ok pénze van( Henry észbekapott$ %ogy olyan dolgokr+l beszél$ amiről tal#n nem kellene 1 ;zt majd tőle mag#t+l kell megkérdeznie A m#sodik emeleti irod#ban v#r minket A sz#mít+gépre vigy#z$ ne%ogy valaki %ozz#"érjen Ha velem jön5 1 9rzi a sz#mít+gépet( 1 =gen$ )ram Henry 's)kl+j#n %ossz& ez*stl#n'on egy k)l's volt Amint beléptek a li"tbe$ bed)gta a k)l'sot a z#rba$ és megnyomta a m#sodik emelet gombj#t 1 Minden iroda a m#sodik emeleten van 1 magyar#zta 1 Hs senki nem sz#ll%at ki azon az emeleten$ %a'sak nin's %ozz# k)l'sa ;z biztons#gi okokb+l van így :agyon sok értékes "elszerelés*nk van

M7 Ale' elrakt#rozta az in"orm#'i+t A maga sz#zkilen'ven 'entijével nem volt ala'sonyabb$ mint a "i&$ mégis &gy érezte$ %ogy eltörp*l mellette Ale' kellőképpen izmos volt karban és v#llban$ de Henry vagy %&sz kil+val többet nyomott$ mint ő ;zzel egy*tt &gy érezte$ %a sz*kséges$ le t)dja gyűrni a "i&t Henry valamiért nagyon ideges volt 1 H#ny éves vagy( 1 4izenkilen' 1 Még középiskol#ba j#rsz( 1 :em$ )ram A 2oyol#ra j#rok itt$ 3%i'ag+ban 1 A 2oyol#nak nin's "o'i'sapata 1 mondta ki Ale' %angosan a gondolat#t Henry elmosolyodott 1 Olland+an azt kérdezgetik tőlem$ %ogy milyen pozí'i+ban j#tszom ;gy %atalmas a"roamerikai "ér"i igazi bikanyakkal Az emberek a)tomatik)san "eltételezik$ %ogy "o'ista vagyok$ sőt né%a egyenesen bűnözőnek %isznek 8e m#r tiszta vagyok$ mint a "rissen esett %+ A%a$ most megvagy Ale' nem mosolygott$ de közelebb lépett 1 =gaz#n( 1 kérdezte$ miközben a li"t ajtaja kinyílt a m#sodik emeleten 1 0gyis megt)dn# 1 bökte ki Henry 1 Az akt#m )gyan titkos$ de mivel rendőr$ előbb-)t+bb megtal#ln# a m+dj#t$ %ogy elolvassa$ sz+val megsp+rolom a "#radts#got$ és ink#bb el#r)lom Akadt né%#ny problém#m$ amikor kölyök voltam$ és a javít+intézetben is meg"ord)ltam Rossz t#rsas#gba keveredtem ;zt nem mentségként mondom 1 Rendben$ de akkor miért vagy ilyen ideges( 1 Maga miatt 1 nyögte 1 Azaz nem is maga miatt A zsar)kt+l #ltal#ban kib)kok :in's ebben semmi k*lönös A bar#tom$ ,evin is tök ideges lesz a zsar)kt+l Aedig neki nin's is pri)sza 1 A "őnököd %ívott minket 1 emlékeztette 1$ sz+val nem kell 'idrizni Henry mosolygott Mindketten a "olyos+n #lltak 1 Az irod#ink a "olyos+ végén vannak$ a sarkon t&l Ale' kényelmesen követte a "i&t Minden ajt+n#l meg#llt és benézett$ %ogy mi van odabent Amikor Henry észrevette$ %ogy mit 'sin#l$ visszasét#lt %ozz# 1 Az az iroda Regan b#tyj#é$ /pen'eré$ de 'sak ritk#n %aszn#lja 1 Hs az( 1 intett Ale' "ejével a szemközti ajt+ "elé 1 Az 6alkeré Ale' gyorsan kap'solt 1 6alker Madison$ az a)t+versenyző(

M? 1 =gen$ ő az 4ov#bbmentek$ be"ord)ltak a sarkon$ és meg#lltak egy m#sik ajt+ előtt 1 ;z Aiden irod#ja 9 a legidősebb "ivér Ssszesen négyen vannak$ %#rom "i& és egy l#ny A "olyos+ legal#bb olyan előkelő volt$ mint az elő'sarnok Az asztalokon gyönyörű v#z#kban "riss vir#gok pomp#ztak A padl+t bord+ szőnyeg borította$ a "alakon "e%ér damaszt "esz*lt 1 Mesélj a "őnöködrőlB 1 Mit akar t)dni( 1 Milyen érzés neki dolgozni( 1 :agyszerű 1Hogyan kaptad meg ezt az #ll#st( 1 Az egyik középiskolai tan#rom vett r#$ %ogy töltsem ki a jelentkezési lapokat /z#mít+gépes m)nk#r+l volt sz+ itt a %otelben Azt %ittem$ 'sak tré"#l$ mert nem sokat t)dtam akkoriban a sz#mít+gépekről Még egy elektronik)s levelet sem t)dtam volna elk*ldeni @oltak )gyan sz#mít+gépek a s)liban$ de többször voltak rosszak$ mint j+k Ak#r%ogy is$ Miss Madison engem v#lasztott$ és egész ny#ron éjt nappall# téve dolgoztatott Még al)dni is itt al)dtam$ a sz#llod#ban$ míg vég*l tal#lt egy 'sal#dot$ amelyiknek volt egy szabad szob#ja$ és nem b#nta$ %ogy eggyel több gyerek ro%ang#l kör*lötte Az+ta is itt dolgozom ;z &gy %angzott Ale'nek$ mint%a a tan#r és Miss Madison össze"ogtak volna$ %ogy megmentség a kölyköt 1 Még mindig ann#l a 'sal#dn#l laksz( 1 =gen$ )ram ,özvetlen*l előtt*k egy d)pla *vegajt+ z#rta el az )tat 1 ;z az én irod#m 1 Henry %angj#b+l b*szkeség 'send*lt ki 1 Miss Madison irod#ja az enyém mögött van 1 /z+val$ %a b#rki tal#lkozni akar vele$ 'sak rajtad kereszt*l te%eti meg 1 Igy van ,ivéve$ amikor az egyetemen vagyok Akkor gondoskodik mag#r+l F+l elvagy)nk 1 Mi a dolgod( 1 T$ gyakorlatilag minden 1 Rendben Hs Miss Madison mit 'sin#l( Henry szélesen elmosolyodott 1 Aénzt osztogat 1 Azt#n nagyot nevetett 1 /zeretem kimondani 1 =gaz#n( 1 =gen Hs igaz is @al+ban pénzt osztogat Miss Madison "elelős a 'sal#d j+tékonys#gi alapj#ért

MD Ale' kinyitotta az ajt+t$ és intett Henrynek$ %ogy menjen előre A kölyök besietett és az ír+asztala mögé #llt 1 ;z a m)nka%elyem$ az én birodalmam 1 mondta b*szkén 1 Most egy ki'sit rendetlen Hppen #trendezem a dolgokat Az asztalt elborított#k a papírok Henry "élrelökte az egyik k)pa'ot és "elvett egy &js#gkiv#g#st 1 =tt egy "ot+ a Madisonokr+l 1 m)tatta 1 :emrég v#gtam ki$ és azt terveztem$ %ogy bekeretezem 1 A "ot+t tov#bbra is a kezében tartva "olytatta 1 A ,onr#d park #tad#sakor készítették 4)dja$ %ol van( 1 @#laszra sem v#rva beszélt tov#bb 1 A Madisonok a v#rosnak aj#ndékozt#k az egész "öldet és az &j ")t+ösvényt is ki"izették =lletve$ volt egy régi ")t+p#lya$ és ők rendbe %ozatt#k és kiszélesítették 1 magyar#zta 1 9k "izették a gyönyörű j#tsz+teret minden"éle j#tékkal és m#sz+k#val a kiskölyköknek A%ogy a 'ikk is írja$ Miss Madison is ott szokott ko'ogni ak#r esett$ ak#r "&jt$ de most$ %ogy a sz#lloda "első szintjén is kialakítottak egy ")t+p#ly#t$ m#r nem kell el%agynia az ép*letet$ %a ko'ogni akar 1 A 'ikk és a "ot+ "elé intett a "ejével 1 :agyon szép képet "estett a testvérekről Azért őrzöm$ mert nagyon ritka dolog$ %ogy egy*tt le%et l#tni őket Ale'et nem érdekelte k*lönösebben a 'ikk j+tékonykodni$ nem tartozott a t#rgy%oz Henry asztala mögött négy-öt méterrel &jabb *vegajt+ volt Ale' egy "iatal nőt l#tott az *vegen kereszt*l A nő az ajt+nak %#ttal tele"on#lt Amikor be"ejezte a beszélgetést$ megpörd*lt a székkel$ megl#tta őket$ és sietve "eléj*k ind)lt A mindenit$ gondolta Ale' >elismerte azt a 'sod#s$ %ossz& l#bat A l#ny kinyitotta az ajt+t$ és meg#llt előtte /zemében aggodalom 'sillogott$ ar'a kipir)lt T$ igen$ )gyanaz a gyönyörű nő$ kétség sem "ér%et %ozz# Henry bem)tatta őket egym#snak$ Regan előrelépett és kezet ny&jtott ,éz"og#s erős volt$ mosolya le"egyverző Ale' visszamosolygott r# 4al#n itt az ideje$ %ogy ő is kedves legyen$ vélte Ha a l#ny tényleg agyament$ amiben a Henryvel val+ beszélgetés )t#n erősen kételkedett$ akkor "ontos le%et az egy*ttműködés szempontj#b+l$ %a kedvesen viselkedik :oa% 3layborne$ a 'sal#d bar#tja$ aki szintén az igazs#gszolg#ltat#sban dolgozik$ egyszer azt mondta$ %ogy ')korral több őr*ltet "og%atsz$ mint e'ettel Aersze :oa% 1 ele"#nt a por'el#nboltban 1 még so%a nem pr+b#lta ki az elmélet %elyességét Ale'%ez %asonl+an ő is jobban szerette le*tni a gyan&sítottat$ mint b#j'sevegni vele Regan nyilv#nval+an nem emlékezett r# Ale' alaposan meg"ontolta és vég*l &gy döntött$ nem említi meg$ %ogy ő volt az$ aki az előző %éten kis %íj#n leg#zolta az )t'#n Ha a l#ny A tény$ %ogy a Madisonok szeretnek

ME emlékezne a balesetre$ biztos sz+lt volna r+la 0gy l#tszik$ Ale' nem %agyott maradand+ nyomot benne$ nem &gy$ mint a l#ny őbenne 1 Bizony#ra nem emlékszik r#$ nyomoz+$ de a m&lt %éten egym#sba ")tott)nk a rendőrség mellett ,i gondolta volna( Mégis'sak emlékszik 1 =smered őt( 1 'sod#lkozott Henry 1 0gy is le%et mondani Sssze*tközt*nk$ és %a nem kap el$ el is ter*ltem volna a j#rd#n 1 Ha j+l emlékszem$ majdnem "elborítottam 1 v#gott egy grimaszt Ale' 1 :evetett Arra is pontosan emlékszem 1 =gen5 ;szembe j)tott5 1 A l#ny %abozott 1 Mi( Regan elpir)lt 1 Az #llatkert Az #llatkert j)tott eszembe mag#r+l 1 Ollatkert( 1 Ma sokkal jobb az illata 1 Remélem is 1 nevetett a "ér"i Henry elgondolkodva "igyelte "őnökét Regan "elé "ord)lt 1 ;lmagyar#ztad B)'%anan nyomoz+nak5 1 Arra gondoltam$ majd te elmagyar#zod :em t)dtam$ mit is mondjak Ale' nem vette le a szemét Reganről 1 Mi lenne$ %a elmesélné$ mi történt( Mielőtt Regan v#laszol%atott volna$ Henry kitört 1 Mi semmit nem t)d)nk r+la$ nyomoz+ Igy van$ Miss Madison( 1 Miért sz+lítasz Miss Madisonnak( Henry %at#rozottan zavartnak tűnt 1 Azt %ittem$ %ogy a rendőrség előtt nem ildomos Regannek %ívni téged 1 Favaslom$ %ogy *lj le itt$ amíg én beszélek a "őnököddel 1 mondta Ale' 1 8e én azt reméltem5 1 Mit( 1 kérdezte t*relmetlen*l a "ér"i 1 Azt reméltem$ %ogy bent marad%atok$ amíg megnézi a "ot+t és megmondja$ %ogy val+di$ vagy valami sz#mít+gépes tr*kk /zerintem %amis$ de Regan &gy véli$ %ogy igazi Ale'nek "ogalma sem volt$ miről zagyv#l a "i& 1 Wlj 'sak le 1 ismételte 1 Most pedig$ Miss Madison5 1 ,érem$ sz+lítson Regannek

MG 1 Rendben Regan$ elmagyar#zn#$ kérem$ mi "olyik itt( 1 Az elektronik)s post#mat ellenőriztem 1 kezdte$ miközben visszasét#lt az ír+asztal#%oz A képernyő sötéten #sított$ míg meg nem pö'költe az egeret az egérpadon 1 Hs ezt kaptam .yorsan "élrelépett$ %ogy ne takarja a képet Ale' gyomra összer#nd)lt A "ot+ nem volt szép l#tv#ny Regan %#ttal a szekrénynek dőlt$ %ogy ne kelljen &jra r#néznie 1 :em t)dtam igaz#n$ mi a teendő ilyen esetben 1 mondta 1 >éltem elmenteni vagy tov#bbítani$ mert arra gondoltam$ b#rki k*ldte is$ belete%etett valami vír)st$ ami megsemmisít%eti$ ezért azt#n nem 'sin#ltam vele semmit 1 Azt j+l tette 1 Mit gondol$ nyomoz+( =gazi vagy %amis( 1 =gazi$ kétségtelen$ %ogy az Hangj#ban nyoma sem volt %aboz#snak vagy kételynek 1 :em néz ki meglepettnek5 vagy döbbentnek 1 A gyilkoss#gi 'soportn#l dolgozom$ l#ttam m#r éppen elég %olttestet 1 %ajolt közelebb a képernyő%öz$ %ogy jobban megvizsg#lja a "ot+t 1 =gen$ persze$ de5 1 A képernyőre m)tatott A "ér"i közönyös %ozz##ll#sa megdöbbentette 1 8e ő is nyomoz+ volt$ egy mag)k köz*l$ egy5 1 Hangja bizonytalann# v#lt 1 Igy van Ale' annyit t)dott /weeney-ről$ %ogy komisz gazember volt$ aki ideje nagy részét alko%olm#moros #llapotban töltötte Mindenki t)dta r+la$ %ogy korr)pt és 'sak idő kérdése$ %ogy mikor kapj#k el 1 F+l ismerte( 1 kérdezte a l#ny 1 :em Regan remélte$ %ogy ez a magyar#zata a "ér"i közönyös viselkedésének Ha nem így lenne$ akkor B)'%anan nyomoz+nak nem a részvét a legerősebb oldala Hirtelen idegesíteni kezdte$ %ogy olyan közel #ll %ozz# 3sapd#ba esett az ír+asztala és a kisszekrény között$ és %a 'sak nem akarta "elemelni a szokny#j#t és #t)grani az asztalt$ kénytelen volt v#rni$ amíg a "ér"i megmozd)l Ma sokkal kellemesebb illata volt Ami azt illeti$ ki"ejezetten vonz+ volt$ mint a "riss tavaszi szellő Ale' ellépett a sz#mít+géptől 1 Mit gondol$ miért k*ldték mag#nak ezt a képet( 1 >ogalmam sin's 1 v#laszolta "#radtan ,arj#t dörzsölgetve igyekezett #tgondolni a dolgot 1 Ha visszakeresi$ l#t%atja$ %ogy &gy néz ki$ mint%a Henry gépéről k*ldték volna$ de

MJ természetesen nem onnan jött @alakinek megvan mindkettőnk e-mail 'íme Az+ta is töröm a "ejem$ %ogy kital#ljam$ miért éppen én$ de eddig nem j#rtam sikerrel Most mi a teendő( 1 /z*kség*nk lesz egy te'%nik)sra 1 %&zta elő Ale' a mobiltele"onj#t ;lsét#lt mellőle$ és %alk beszélgetésbe kezdett Amikor be"ejezte$ intett a l#nynak$ %ogy 'satlakozzon %ozz# A Mi'%igan s)g#r&tra néző ablak előtt egy sz+"a terpeszkedett$ előtte két szék Regan gyakran k)porodott a sz+"#ra a papírm)nk#t intézni 1 Mialatt a te'%nik)sra v#r)nk$ beszéljen /weeney nyomoz+%oz "űződő kap'solat#r+l 1 ;z leg"eljebb öt m#sodper'et "og igénybe venni /emmilyen kap'solat nem "űz %ozz# Maga a gondolat is %#tborzongat+ volt B#r nem szép dolog %alottr+l rosszat mondani$ /weeney volt az egyik legellenszenvesebb "ig)ra$ akivel vala%a tal#lkozott 8e b#rmilyen visszataszít+ volt is$ senki sem szolg#lt r# ilyen borzaszt+ %al#lra 1 Rendben 1 b+lintott a "ér"i :ekit#maszkodott az ablakp#rk#nynak$ két karj#t össze"onta a melle előtt 1 Akkor mesélje el$ %onnan ismerte a nyomoz+tB Ale' "igyelmét semmi sem ker*lte el Regan egyre idegesebb lett a tekintetétől$ de szil#rdan eltökélte$ %ogy ezt nem #r)lja el neki :em tett semmi rosszat$ és a "ér"inak nem lett volna szabad így "elzaklatnia Regan a sz+"#%oz sét#lt és le*lt 1 =gaz#b+l nem ismertem 3sak egyszer tal#lkoztam vele$ amikor bementem a rendőrségre5 azon a napon$ amikor egym#sba ")tott)nk Ar+b#lt kényelmesen el%elyezkedni$ %ogy ny)godtabbnak l#tsszon Az egyik p#rna nyomta a %#t#t ;lőre%ajolt$ %#trany&lva kikapta a p#rn#t a %#ta mög*l és letette maga mellé 1 ;gy bar#tom kérésére mentem a rendőrségre$ aki azt szerette volna t)dni$ %ogy %alad egy nyomoz#s$ amivel /weeney-nek kellett volna "oglalkoznia 1 )ellett volna "oglalkoznia( 1 :ekem egy#ltal#n nem &gy tűnt$ mint aki nyomoz az *gyben 8e ami azt illeti$ szerintem nem is érdekelte sem ez$ sem m#s *gy 1 Milyen *gyről van sz+( Regan lesimította a szokny#j#t$ keresztbe tette a l#b#t$ majd &jra nekidőlt a p#rn#knak 1 Hallott m#r vala%a dr 2awren'e /%ieldsről( 1 :em$ milyen doktor( 1 ;gy sarlat#n$ legal#bbis szerintem az 1 Meg's+v#lta a "ejét$ &gy "olytatta 1 9 vezeti azokat az önsegítő$ v#ltoztasd-meg-az-életed szemin#ri)mokat 3%i'ag+ban évente kétszer tart előad#st :em l#tta még a rekl#mplak#tjait( Ale' 'sak megr#zta a "ejét

MK 1 Mi van vele( Regan részletesen elmagyar#zta$ ki'soda /%ields és mit tett Mary 3oolidge-dzsal Beszélt arr+l$ %ogy Mary l#nya elment a rendőrségre és panaszt tett /%ields ellen$ és %ogy /weeney kapta meg az *gyet 1 Mary l#nya nem j)tott semmire a nyomoz+val$ ezért %aza)tazott$ de a bar#tnőm$ /op%ie olvasta Mary napl+j#t és el%at#rozta$ %ogy bele#ssa mag#t az *gybe ;lk*ldte egy m#sik bar#tnőnket$ 3ordie-t$ %ogy beszéljen /weeney-vel$ de ő sem t)dott ki%&zni belőle semmit 1 Hs akkor következett maga( 1 =gen @#rj)nk 'sak5 %#t nem érti$ ez lesz az 1 Hirtelen olyan izgalom tört r#$ %ogy nem t)dott ny)gton *lni >elpattant és j#rk#lni kezdett$ miközben végiggondolta "eltételezését 1 =gen$ ennek van értelme ;z lesz a kap'solat közt*k 1 ;lmondja( 1 /%ields és /weeney 4al#n /%ields r#jött$ %ogy nyomoz)nk )t#na a bar#taimmal Mi van$ %a a t)dom#s#ra j)tott$ %ogy nyom#st gyakorl)nk /weeney-re és azt akarj)k$ %ogy vegye komolyan a nyomoz#st 4al#n így akart "igyelmeztetni Megölette /weeney-t és elk*ldte nekem a "ot+t$ %ogy r#m ijesszen Abba%agyta a j#rk#l#st$ és le'övekelt Ale' előtt ,ezét 'sípőre téve$ kív#n'sian v#rta$ mit sz+l a "ér"i az elméletére 8e Ale' nem v#laszolt elég gyorsan 1 Mit gondol( 2e%etséges$ nem( /%ields manip)l#lta Maryt$ %ogy megszerezze a pénzét$ több mint kétmilli+ doll#rt 2e%et$ %ogy /%ields &gy vélte$ ennyiért m#r érdemes ölni Hs Mary l#nya biztosra veszi$ %ogy /%ields kergette Maryt az öngyilkoss#gba$ mert a nő meg"enyegette$ %ogy a rendőrség%ez "ord)l Hs %a egyszer m#r ölt$ miért %abozna &jra megtenni( 4al#n azt %itte$ %ogy én és a bar#taim t&l közel ker*lt*nk az igazs#g%oz 1 >elemelte mindkét kezét 1 4al#n ez a kap'solat A "ér"i még mindig nem sz+lalt meg 1 Cgye van értelme( 1 4al#n 1 engedett Ale' Regannek "el sem tűnt$ %ogy a "ér"i 'sak )gratja Hat#rozottan elégedettnek tűnt mag#val 1 Akkor rendben 1 jelentette ki 1 Remek 1 tette %ozz# erőteljes b+lint#ssal 1 Akkor %ogyan tov#bb( Ale' elnyűtt$ kis noteszt %&zott elő a zsebéből 1 Akkor most &jra #tvessz*k az egészet

ML 1 T$ édes istenemB 3ordie és /op%ie5 tele"on#l%atnék előbb( 1 nézett a "ér"ira kérdőn 1 A bar#tnőim a ,ajm#n-szigeteken vannak /%ields közelében >igyelmeztetnem kell őket 1 Az ír+asztal%oz sietett 1 Mielőtt téves következtetéseket vonn#nk le$ nézz*k #t a tényeket 1 intette Ale' 8e Regan m#r 3ordie sz#m#t t#r's#zta Hív#s#t #tir#nyított#k a %angposta "i+kba$ ami azt jelentette$ %ogy 3ordie éppen tele"on#l$ vagy kikap'solta a mobilt 1 3ordie$ azonnal %ívj vissza$ a%ogy megkaptad ezt az *zenetetB /*rgősB Hs maradjatok t#vol /%ieldstől$ te is és /op%ie isB Hívj vissza$ ak#rmikor :em sz#mít$ %#ny +ra 2etette a kagyl+t és visszasét#lt B)'%anan%ez A "ér"i nem kérdezte$ mire vonatkozott a %ív#s$ ő pedig nem akarta elmagyar#zni 1 Azt mondta$ &jra #t kell venn*nk az egészet( 1 Igy igaz 1 =ntett a l#nynak$ %ogy *ljön le 1 ,ezdj*k Mary 3oolidge-dzsal Hs egyik kérdés követte a m#sikat Hppen arr+l kezdett beszélni$ %ogy /%ields elő"ogad#st tartott a résztvevőknek$ és ő is elment r# a bar#tnőivel$ amikor egy "ér"i és egy nő sét#lt be az irod#ba Henry kíséretében A nő legink#bb egy szersz#mos l#d#nak l#tsz+ dobozt 'ipelt mag#val Ale' el"intorodott$ amikor megl#tta$ ki a te'%nik)s Melissa XMi'soda Boszork#nyY Hill Hs ez 'sak az egyike volt a sz#mtalan tal#lékony névnek$ amit a nyomoz+k r#ragasztottak Hill ala'sony$ d*%ös teremtés volt$ t*ske"riz)r#val és korai r#n'ok tömkelegével ;z )t+bbiakat kétségtelen*l #lland+ %omlokr#n'ol#s#nak és elégedetlen "intorainak köszön%ette /zinte le%etetlen volt egy*ttdolgozni vele$ de ő volt az egyik legjobb sz#mít+gép szakértő a szakm#ban A nő nyom#ban Matt 3onnelly nyomoz+ ballagott Mereven b#m)lta Hill %#t#t$ ami val+színűleg azt jelentette$ %ogy egy ko'sival jöttek az őrsről Matt odab+lintott Ale'nek *dvözlésképpen 4ekintete Reganre v#ndorolt$ és ott is maradt 1 /z+val$ mi "olyik itt( 1 :ézd meg magad 1 intett Ale' a sz#mít+gép "elé 1 :ézd meg a képernyőt /zia$ Melissa 1 tette %ozz# 3sak egy morg#s volt a v#lasz :em az a "ajta volt$ aki b#j'sevegésre vesztegeti az idejét 1 ;zt a lepra komp)tert kell szétszednem( 3onnelly v#laszolt 1 Mivel az egész szob#ban nin's m#s lepra komp)ter$ mégis mit gondolsz( 1 Menj a "ran'ba$ 3onellyB

MM Ale' gyorsan bem)tatta őket egym#snak 3onnelly b+lintott *dvözlés*l$ de Hill t)dom#st sem vett Reganről Mindketten a sz#mít+gép%ez %ajoltak és a képernyőre meredtek Hill ar'#n nyoma sem volt érzelemnek$ de 3onnelly szemmel l#t%at+an el"e%éredett 1 Féz)somB /weeney meztelen*l Sregem$ ez d)rvaB Rém#lmaim lesznek Regan közelebb lépett 1 Mint%a azt mondta volna$ %ogy szétszedi a gépet /z*kség van erre( A nő le%)ppant Regan székére ;gy pillanattal később )jjai sz#g)ldani kezdtek a billentyűzet "ölött 1 Ha &gy gondolom$ %ogy sz*kséges$ akkor darabokra "ogom szedni Most pedig menjen$ *ljön le vala%ol$ és ne zavarjon a m)nk#mban Regan megdöbbent a nő d)rvas#g#n /zerette volna "elkapni a sz#mít+gépet és megvédeni a nőtől 1 Az összes dok)ment)mom rajta van és5 1 kezdte Ale' odament %ozz# és elé#llt 1 Minden rendben lesz 1 ny)gtatta meg 1 Melissa nem teszi tönkre a gépet 9 is nagyon j+l t)dja$ %ogy nin's joga %ozz#ny&lni a maga engedélye nélk*l$ és tiszt#ban van a jogi következményekkel$ %a sz#ndékosan megrong#l valamit :em igaz$ Melissa( 1 Menj a5 1 mondta volna a szok#sos v#laszt a nő$ de "elnézett és megl#tta B)'%anan kemény tekintetét Hallotta m#r %írét =gazi ne%éz"i&$ akivel nem j+ tengelyt akasztani 1 8e igen 1 morogta olyan %angon$ ami legink#bb egy pittb)ll vi'sorg#s#ra emlékeztetett 1 Most pedig %agyjatok békén Megpr+b#lok #tj)tni ezeken a "alakon 1 Hagyj)k ny)godtan dolgozni 1 javasolta Ale' Regan meg sem %allotta$ kezét a te'%nik)s "elé ny&jtotta és &jra bem)tatkozott Melissa szerette volna$ %a nem zavarj#k$ de ne%éz volt "igyelmem kív*l %agyni a kezet$ ami alig p#r 'entire volt az ar'#t+l @ég*l abba%agyta a gépelést és megr#zta Regan kezét 1 M#r bem)tattak minket egym#snak 1 morogta Melissa ideges nő volt Cjjai szinte viszkettek$ %ogy "olytat%assa a m)nk#t 2any%#n meg"ogta Regan kezét$ majd t*relmetlen*l el is r#ntotta a saj#tj#t 1 Hs most "olytat%atn#m a m)nk#mat( Regan &gy tett$ mint%a nem is %allotta volna a kérdést 1 Mit ért azon$ %ogy megpr+b#l #tj)tni a -alakon( Melissa lemond+an "els+%ajtott

7NN 1 Ak#rki k*ldte is az e-mailt /weeney-ről$ megle%etősen okos Alaposan ismeri a sz#mít+gépeket ,*lönböző korl#tokat #llított "el$ %ogy ne le%essen követni a nyom#t 8e ne agg+djon$ nin's olyan akad#ly$ amin én #t ne t)dnék %atolni 1 Még egy olyan va'ak géppel is$ mint az enyém( 1 kérdezte mosolyogva Regan Melissa %alkan k)n'ogott 1 Ami azt illeti$ azt mondtam$ %ogy lepra gép$ de erősen t&loztam ;gy ki'sit elav)lt$ "el kéne &jítania Ale'et lenyűgözte a l#tv#ny /ose l#tta még Meliss#t mosolyogni$ és az$ %ogy vid#man 'seveg Regannel$ megdöbbentő élmény volt 3sekély erő"eszítés #r#n Regannek siker*lt #ttörnie Hill mindegyik védő"al#t Hat#rozottan lenyűgözőB /weeney "ot+ja &jra megjelent a képernyőn 1 Igy tal#ltak r# 1 m)tatott a képre Melissa 1 Hogy mondta( 1 Hallottam$ %ogy a pin'éjében tal#ltak r# "elakasztva @alaki betele"on#lt az őrsre$ és azt mondta$ %ogy ott tal#lj)k /weeney-t$ és tényleg ott is volt =szonyatos volt a %elyszín$ azt mondt#k nekem /weeney-nek sok ellensége volt 1 @alamiért Melissa ezt "ontosnak tartotta megemlíteni 1 Azt pletyk#lt#k$ %ogy megzsarolt né%#ny dílert 4)dja$ %ogy miért k*ldték éppen mag#nak a "ot+t( 1 :em t)dom$ de megle%etősen groteszk 1 2#ttam m#r rosszabbat is 1 di'sekedett Melissa 1 Mint a volt "i&d( 1 sz+lt közbe 3onnelly 1 Menj a "ran'baB Regan %#tralépett$ és az ablak "elé "ord)lt$ %ogy ne kelljen még egyszer a képre néznie 1 M#s is megkapta ezt a képet( @agy én voltam az egyetlen5 Melissa ki#lt#snak is beillő szavai szakított#k "élbe 1 Bent vagyokB 1 Hol( 1 kérdezte 3onnelly 2eg)ggolva meredt az *res képernyőre$ amikor megsz+lalt a mobilja 4*relmetlen*l nyomta meg a gombot$ és kisét#lt az irod#b+l 1 A "ot+t egy mobiltele"onr+l k*ldték 1 mondta Melissa ;ldar#lta a sz#mot Ale' &jra elővette a noteszt Regan el"e%éredett 1 T$ édes istenemB 1 s)ttogta Ale' meg%allotta 1 Mi az( Mi történt(

7N7 1 A tele"onsz#m5 az enyém

Tizennyolcadik fejezet
Regan elméletén %atalmas ly)kak t#tongtak Ha val+ban /%ields volt /weeney %al#la mögött$ %ogyan j)tott %ozz# a tele"onj#%oz( 2e%et$ %ogy mégsem volt %elyes a következtetése( ;zen töprengett$ miközben B)'%anan nyomoz+ t*relmesen v#rta$ %ogy megmagyar#zza$ %ogyan ker*l%etett /weeney "ot+ja a mobiltele"onj#ra ;rre a kérdésre Regan is szeretett volna v#laszt kapni 1 ;z a maga tele"onsz#ma 1 =gen$ de egész biztos$ %ogy nem én készítettem a képet 3onnelly szakította "élbe őket 1 A v#dalk) be")''solt 1 kezdte$ miközben visszalökte tele"onj#t a tokj#ba és az ajt+ "elé ind)lt 1 4íz per'em van$ %ogy a bír+s#gra érjek Akarod$ %ogy k*ldjek magam %elyett valakit( 1 :em$ köszönöm Boldog)lok magam is 1 A %adnagy l#tni akar$ mi%elyt itt végeztél 1 sz+lt még vissza ;z elkedvetlenítette Ale'et Abban a pillanatban$ amikor az ajt+ be's)k+dott 3onnelly mögött$ teljes "igyelmével Regan "elé "ord)lt 1 Rendben$ akkor most meséljen arr+l a tele"onr+lB A l#ny "eltételezte$ %ogy típ)s#t szeretné t)dni$ de maga sem emlékezett r#$ ezért a t)lajdons#gair+l kezdett beszélni 1 @an benne beépített "ényképezőgép$ részletes tele"onregiszter mag#n és *zleti sz#mokkal és e-mail 'ímekkel$ és internetezni is le%et vele 1 "ejezte be egy k)rta mosollyal 1 Hs nem emlékszik r#$ %ol %agy%atta el( Regan megr#zta a "ejét 1 Azt %ittem$ %ogy a ko'siban "elejtettem$ de Henry megnézte$ és nem volt ott >ogalmam sin's$ %ova lett Henry %allotta$ mit mondott$ és sietett 'satlakozni a beszélgetés%ez 1 Igy igaz A sr#'okat is megkérdez%eti a gar#zsban 2#ttak engem$ és megmondtam nekik$ %ogy mit keresek :em lepődtek meg t&ls#gosan 0gy értem$ és ne vedd sértésnek$ Regan$ de mindig el%agyod vala%ol a tele"onod !lyan ki'sike 1 mondta Ale'nek 1 :é%a egyszerűen kiesik a t#sk#j#b+l ;gyszer az *lés és a konzol közé szor)lva tal#ltam meg 8e ma se%ol sem tal#ltam Minden%ol megnéztem a ko'si belsejében$ de nem volt ott

7N? Tv+n közelebb lépett a l#ny%oz 1 Cgye$ nin's bajban$ 'sak mert valaki %aszn#lta a tele"onj#t( Cgye nem "ogja őt gyan&sítani( A kölyök "őnöké%ez val+ %űsége igaz#n 'sod#latra mélt+ volt$ )gyanakkor megle%etősen idegesítő is 1 Amikor )tolj#ra ellenőriztem$ a tele"on elvesztése nem volt törvénybe *tköző 'selekedet :in's valami s*rgős m)nk#d odakint az irod#dban( 1 érdeklődött Ale' be%at+an Regan megv#rta$ amíg a "i& %all+t#vols#gon kív*lre ker*l$ s 'sak akkor s)ttogta oda a "ér"inak 1 Henry igazi aggodalmaskod+ típ)s /okkal rosszabb volt$ amikor először jött ide M#r rengeteget jav)lt$ de még mindig t&l sokat agg+dik Melissa %angos nyögése keltette "el a "igyelm*ket A nő szemmel l#t%at+an elemében volt Cjjai var#zslatos gyorsas#ggal rep*ltek a billentyűk "elett$ és minden m#sodik pillanatban nagyot s+%ajtott vagy nyögött egyet 1 Hívjam "el és töröltessem a tele"ont$ vagy jelentsem be$ %ogy elveszett( 1 #llt meg Henry a k*szöbön 1 :em$ semmiképpen 1 mondta Ale' 1 4al#n szeren'sénk lesz$ és megpr+b#l &jra kap'solatba lépni Regannel 1 :em "ogja többször %aszn#lni a tele"ont 1 sz+lt közbe Melissa F+l ismeri a sz#mít+gépek me'%anizm)s#t$ és azt is t)dja$ %ogy le t)dj)k nyomozni a tele"ont A levelet öt nappal ezelőtt k*ldte$ de az+ta semmit 1 Cjjai %irtelen megpi%entek a billentyűzeten 1 Rendben$ mindent #tk*ldtem a saj#t gépemre$ és /weeney képét is kinyomtattam$ %ogy magammal t)djam vinni ;zent&l minden levél$ amit kap$ n#lam is meg "og jelenni ;z nem gond$ )gye( >eltételezem$ %ogy nem Regan nemigen "igyelt r# Az ablak előtt #llt$ és a Mi'%igan s)g#r&t "orgalm#t "igyelte Agya l#zasan dolgozott$ a%ogy pr+b#lta "elidézni$ mikor %aszn#lta )tolj#ra a mobilj#t 4)dta$ %ogy B)'%anan le "ogja nyomozni a bejövő és kimenő %ív#sokat$ de %a most emlékezne r#$ értékes időt sp+rol%atn#nak meg A műtét +ta azonban a napok szinte egybe"olytak$ és a %at#ridőnapl+j#t sem vezette olyan rendszerességgel$ mint szokta /weeney szörnyű "ot+ja is elvonta a "igyelmét /ose gondolta volna$ %ogy egy ar' ennyire megd)zzad%at$ ilyen groteszk m+don eltorz)l%at A kép &jra meg &jra "elb)kkant lelki szemei előtt :em %allotta$ a%ogy Henry mögé lép :agyot )grott$ amikor a "i& megérintette a v#ll#t 1 Bo's#nat 1 s)ttogta 1 :em akartalak megijeszteni 1 A nyomoz+ "elé sandított$ %ogy meggyőződjön arr+l$ %ogy még mindig le"oglalja a te'%nik)ssal val+ beszélgetés 1 3sak azt akartam elmondani$ %ogy &jra ellenőriztem a gépemet

7ND 1 Mit ellenőriztél rajta( 1 4)dni akartam$ %ogy annak a %alott embernek a "ot+j#t elk*ldték-e nekem 1 s)ttogott tov#bb 1 8e nem B#r'sak elk*ldték volna B#r'sak az összes 'ímre elk*ldték volna$ ami a tele"onodban volt :em j+$ %ogy 'sak neked k*ldték el 1 4)dom 1 b+lintott Regan 1 !kos volt a m+dszer$ a%ogy elk*ldte 0gy tenni$ mint%a az én gépemről k*ldték volna 1 /o%a nem nyitom ki a 'satolt "#jlt$ %a nem t)dom$ ki k*ldte .ondolom$ nem akarta v#llalni a ko'k#zatot$ %ogy olvas#s nélk*l kitörlöm 1 Azt %iszem$ sz#ndékosan v#lasztott téged 1 jegyezte meg Henry 1 8e vajon miért( Ale' meg%allotta a megjegyzést 1 ;z az$ amit meg kell "ejten*nk A zsebébe t&rt$ %ogy elővegyen egy névjegyet Regannek$ amikor megsz+lalt a tele"onja Az elm&lt negyed+r#ban ez volt a %armadik %ív#s$ amit az irod#b+l kapott 2ewis titk#ra "olyamatosan %ívta$ és azt követelte$ %ogy amilyen gyorsan 'sak t)d$ térjen vissza az őrsre A %adnagy beszélni akar vele Ale' t)dta$ miért 2ewis val+színűleg most jött r#$ %ogy őt megker*lve a "őnöké%ez "ord)lt$ %ogy megmentse a "iatal zsar)t a kir&g#st+l$ aki olyan szeren'sétlen*l avatkozott bele a rajta*tésbe 1 :em veszi "el( 1 'sod#lkozott Regan 1 Azt %iszem$ "el kéne 1 A "*lé%ez emelte a mobilt$ egy per'ig %allgatott$ majd így sz+lt 1 Amint itt végzek$ odamegyek Mielőtt a titk#r vitatkozni kezdett volna$ megszakította a %ív#st$ és &jra Regan%ez "ord)lt @égre tal#lt egy névjegyet$ és odaadta a l#nynak$ mire az %#l#san r#mosolygott ;lragad+ l#ny$ gondolta Ale' Hs a "enébe is$ nagyon vonz+ M#s alkalommal$ m#s %elyen egészen biztosan randira %ívta volna$ de most nem te%ette ;gy "olyamatban lévő nyomoz#sn#l semmiképpen Hs k*lönben is$ %a nem kapn# meg az #ll#st az >B=-n#l$ akkor is beadja a "elmond#s#t és egy-két %+napon bel*l el%agyja 3%i'ag+t$ így azt#n sz+ba sem jö%et$ %ogy viszonyt kezdjen valami nővel Ha'sak nem alkalmi szeQpartnerre v#gyik Regan Madison pedig nem azB ;nnyit az alig "él+r#nyi egy*ttlét )t#n is t)dott .ondolatban megr#zta mag#t :in's joga ilyen dolgokon törni a "ejét ,*lönös$ milyen sr+"ra j#r az esze 4al#n ö''sének$ 8ylannek mégis igaza van abban$ %ogy perverz 1 6in'ott "el*gyelő nyomoz /weeney %al#la *gyében 1 mondta %angosan 1 Hn vagyok mellé beosztva$ de ő a rangidős$ és %amarosan ideér$ %ogy kikérdezze mag#t F+ lenne$ %a nem %agyn# el a sz#llod#t 1 Aersze$ természetesen

7NE 1 8e %a időközben eszébe j)t b#rmi 1 b+lintott a k#rtya "elé$ amit a l#ny a kezében tartott 1$ t)dja a sz#mom 1 ;gy +r#n bel*l gy+gytorn#ra kellene mennem a térdemmel$ de lemond%atom 1 .ondoltam$ %ogy az a seb &j Amikor mag#nak *tköztem$ még nem volt ott Mi történt( A l#nyt meglepte$ %ogy észrevette A v#g#s nem volt nagy$ de seb még nem %egedt be$ vörös és r#n'os volt Snkéntelen*l is kimondta$ amit gondolt 1 Hszrevette$ %ogy az első tal#lkoz#s)nkn#l még nem volt ott( ;z lenyűgöző$ nyomoz+ :em igaz#n$ vélte a "ér"i 2egal#bbis e)n)'%nak kellett volna lennie$ %ogy ne vegye észre azokat az észbont+an szeQi l#bakat 1 Baseball 1 "olytatta a l#ny 1 Megsér*lt$ amikor be's&sztam a %armadik b#zisra 4avaly ny#ron történt 1 Baseball$ mi( 1 Ale' mosolygott :em volt könnyű elképzelni a l#nyt sportmezben$ *tővel és labd#val a kezében !lyan gyengédnek és törékenynek l#tszott e%%ez a sport%oz 1 =gen$ baseball 1 erősítette meg 1 F+tékonys#gi me''s volt Mi olyan m)lats#gos( A "ér"i nem v#laszolt 1 4avaly sér*lt meg$ és 'sak most oper#ltatta meg( 1 ;gyre 'sak %alogattam$ de mivel &jra megsértettem5 1 Hirtelen el%allgatott$ majd kitört 1 Mi'soda egy idi+taB 1 4essék( 1 :em mag#r+l van sz+$ %anem r+lam Hn vagyok idi+ta 1 !lyan gyorsan akarta megmagyar#zni$ %ogy a szavak szinte összegabalyodtak a nyelvén 1 4)dom$ kinél van a tele"onom @agy legal#bbis azt %iszem$ %ogy t)dom ;l sem %iszem$ %ogy ennyi ideig tartott$ amíg eszembe j)tott 4)dja$ elejtettem a t#sk#mat$ és akkor vesztettem el /ajn#lom Oltal#ban nem vagyok ilyen szétsz+rt @olt ott egy "ér"i A ko'siig *ldözött$ és5 Az )tols+ mondat "elkeltette Ale' "igyelmét >eltartotta a kezét 1 Hű%aB 2assítson egy ki'sit$ és kezdje elölről 1 Rendben ;gy %éttel ezelőtt történt$ péntek este Akkor %aszn#ltam )tolj#ra a mobilomat ;bben biztos vagyok Ale' &jra elő%&zta a noteszt$ majd tűvé tette a zsebeit$ a toll#t keresve 1 Hs %ol volt( 1 A "ogad#son 1 ;zt &gy mondta$ mint%a nekem t)dnom kéne$ %ogy milyen "ogad#sr+l beszél

7NG 1 Faj$ bo's#nat Azt %ittem$ beszéltem r+la$ amikor a /%ields és /weeney közti kap'solatot magyar#ztam A "ér"i nem tűnt boldognak 1 Mesélje el most Regan el sem %itte$ %ogy így el t)dott "eledkezni a parkbéli "ér"ir+l$ de azt#n azzal mentegette mag#t$ %ogy éppen elég sokkot élt #t az e-mailnek köszön%etően$ azt#n jött B)'%anan nyomoz+$ a te'%nik)s és 3onnelly nyomoz+ Hs mindez alig egy +ra alatt .yorsan elmesélte a "ogad#st a 2iam-%#zban$ amire elment a bar#tnőivel 1 /op%ie mind%#rm)nkat be"izetett a %étvégi szemin#ri)mra Azt m#r említettem$ %ogy /%ields évente kétszer tart k)rz)st 3%i'ag+ban 1 Mit akartak elérni( 1 Az nyilv#nval+ volt sz#m)nkra$ %ogy /weeney nyomoz+ semmit nem "og tenni /%ields *gyében$ ezért el%at#rozt)k$ %ogy5 1 =gen( 1 Hogy elvégezz*k %elyette a m)nk#t 1 vont v#llat Regan Ale' nem akart %inni a "*lének 1 Hs %ogyan akart#k elvégezni %elyette a m)nk#t( 1 kérdezte %omlokr#n'olva 1 0gy döntött*nk$ %ogy nyomoz)nk /%ields )t#n$ és összegyűjt*nk annyi bizonyítékot$ %ogy v#dat le%essen ellene emelni /op%ie nyomozott$ mi 3ordie-val azért ment*nk$ %ogy t#mogass)k @al+j#ban szerett*nk volna m+dot tal#lni r#$ %ogy betörj*nk a sz#mít+gépébe$ %ogy megszerezz*k azoknak a nőknek a nevét$ akik a kor#bbi szemin#ri)mokon részt vettek Arra gondolt)nk$ %ogy össze t)dj)k kap'solni a bankbetétjét a5 A "ér"i kezében meg#llt a toll 1 4)dja$ %ogy ez törvénybe *tközik( 1 4ermészetesen t)dom :em tört*nk be a sz#mít+gépbe 3sak akart)nk 3sak egy terv volt A l#ny t&l őszinte volt 1 :ekem nagyon is "élkész tervnek tűnik Regan egyetértett vele 1 =gen :os$ ami azt illeti$ /op%ie #llt elő vele$ ő pedig %ajlamos "ejjel a "alnak menni anélk*l$ %ogy végiggondoln# a következményeket Abban %isz$ %ogy a dolgok mag)kt+l is megold+dnak$ és tény$ %ogy többnyire így is van Regan karba "onta a kezét és j#rk#lni kezdett az ablak előtt$ közben az a szörnyű éjszaka j#rt az eszében

7NJ 1 ;mlékszem$ %ogy velem volt a tele"onom ,ésésben volt)nk$ de vala%#nyszor /op%ie-val megy*nk vala%ov#$ mindig késni szokt)nk Mindenesetre a "ogad#s m#r jav#ban tartott$ mire megérkezt*nk$ és /%ields sz+nokolt a 'soportnak =gazi sarlat#n és teljesen el van telve önmag#val ;ngem nem %atott meg$ de a többiek reak'i+j#b+l ítélve$ r#j)k igen'sak nagy %at#ssal volt ;gy gyakorlatot is el kellett végezn*nk ;gy teljesen őr*lt "eladatot 1 Hs mi van a tele"onj#val( 1 igyekezett visszaterelni az eredeti tém#%oz Ale' 1 ;l"elejtettem kikap'solni$ és megsz+lalt /%ields beszéde közben ,isiettem a "olyos+ra$ %ogy v#laszolja a %ív#sra$ mielőtt /%ields egyik testőre elvenné tőlem 1 4estőr( 1 ,etten voltak 9 )gyan az asszisztenseinek %ívja őket$ de val+j#ban a testőrei ,ét izompa'sirta 1 Hrtem /z+val &gy véli$ %ogy a kon"eren'ia központban %agyta a tele"ont( 1 :em Biztos$ %ogy visszatettem a t#sk#mba Azt %iszem$ akkor ejt%ettem el$ amikor elestem Ale' igyekezett megőrizni a ny)galm#t 1 Hs az mikor történt( 1 Amikor kimentem$ %ogy %ozzam a ko'sit ;sett$ ezért azt mondtam /op%ie-nak és 3ordienak$ %ogy v#rjanak a bej#ratn#l$ és én odaviszem a ko'sit A ko'sim "elé siettem$ amikor %allottam$ %ogy valaki a nevemen sz+lít :agyon erős szél "&jt és az eső is z)%ogott$ sz+val nem voltam biztos benne Meg"ord)ltam$ %ogy ellenőrizzem$ és akkor megl#ttam azt a "ér"it5 1 Mint%a ezer éve lett volna 1 Minden olyan gyorsan történt Amikor meg"ord)ltam$ a térdem ki"ord)lt 1 Hs ezt 'sak most mondja( 1 kérdezte inger*lten Ale'$ és nem b#nta$ %ogy a l#ny is l#tja d*%ét 1 :em is gondoltam5 egyszerűen nem %oztam kap'solatba a kettőt /zeren'sém volt$ %ogy el t)dtam menek*lni előle 1 Wldözte mag#t( 1 =gen 8e nem gondolja$ %ogy5 1 Mit( 1 kérdezte$ amikor l#tta a l#ny %aboz#s#t 1 4al#n /%ields bérelte "el 4al#n azért v#rt a kon"eren'ia központ mellett$ mert t)dta$ %ogy én odabent vagyok$ és meg akart ijeszteni ;z mondj)nk siker*lt is neki 1 0gy l#tom$ nagyon ragaszkodik a%%oz az ötlet%ez$ %ogy /%ields #ll a dolgok mögött 1 Mert ennek van értelme$ vagy nem( 1 ;gyelőre nem bo's#tkoznék tal#lgat#sokba$ mert nem #ll elegendő in"orm#'i+ a rendelkezésemre 8e mi%elyt többet t)dok$ "eltétlen*l el "ogom mondani mag#nak Most pedig pontosan t)dni akarom$ mi történt att+l a pillanatt+l "ogva$ %ogy kilépett a 2iam-%#zb+l

7NK 1 Hppen most mondtam el mindent$ ami történt 1 Mondja el &jra Regan engedelmeskedett 1 Amikor elestem$ minden kisz+r+dott a t#sk#mb+l$ de akkor azt %ittem$ %ogy siker*lt mindent vissza%#nynom bele A tele"ont val+színűleg a "öldön %agytam :em volt m#s gondolatom$ 'sak%ogy elj)ssak a ko'sim%oz és bez#rk+zzam A "ér"i magasba tartott valamit és azt kiab#lta$ %ogy #lljak meg$ de nem tettem @olt valami ")r'sa rajta 1 Mi( 1 Az ar'a 1 Megdörzsölte a karjait$ mert %irtelen végig")tott rajta a %ideg 1 Még a %ideg is kilel$ %a r# gondolok Hívtam a rendőrséget 1 tette %ozz# 1 Hs bementem a közeli rendőrőrsre$ %ogy bejelentsem az esetet 1 Azt j+l tette Most pedig mesélje el$ mi nem tetszett az ar'#ban( 1 A d*% /o%a nem l#ttam ekkora d*%öt senkinek a szemében Hs akkor valami nagyon k*lönös dolog történt 1 =gaz#n( 1 2e%et$ %ogy 'sak a képzeletem j#tszott velem A térdem "#jdalmasan l*ktetett$ és bőrig #ztam$ de amikor be*ltem a ko'siba és kinéztem$ l#ttam$ %ogy az )t'ai l#mpa alatt #ll és még mindig engem b#m)l /írtam 1 ismerte be 1 Hs azt %iszem$ l#tta$ %ogy sírok Az ar'ki"ejezése megv#ltozott 1 Hogyan v#ltozott meg( 1 emelte "el a "ejét Ale' 1 ;gy*ttérzővé v#lt Azt %iszem$ sajn#lt engem

Tizenkilencedik fejezet
Az időzítés nem is le%etett volna jobb Ale' éppen &tban volt vissza"elé az őrsre$ %ogy megvívja 2ewis %adnaggyal a m#sodik menetet$ amikor a %ív#s be")tott 6ard 8ayboro)g% volt az$ az >B= *gynök$ aki mindent elkövetett$ %ogy beszervezze$ és most *dvözölte a Hivatal dolgoz+i között 6ard szinte %en'egett 1 4)dtam$ %ogy megszerezlek 1 di'sekedett 1 ,itart#s 1 %&zta el a sz+t mély$ délies ak'ent)s#val 1 :ekem pedig j+ nagy adag j)tott belőle H#ny évbe is telt$ amíg siker*lt meggyőznöm téged( A kérdésre nyilv#n nem v#rt v#laszt$ mert 6ard rögtön "olytatta$ még mindig m#morosan a %+dít#st+l

7NL 1 A kiképzés kemény lesz$ de nem agg+dom miattad Meg "ogod #llni a %elyed A teszteredményeid "antasztik)sak voltak 4izen%ét %ét v#r r#d az akadémi#n 1 tette %ozz# 1 :em sz#mít$ %ogy mennyi gyakorlatod van$ akkor is ki kell töltened a teljes tizen%ét %etet 1 Azt akarod$ %ogy meggondoljam magam( 1 :em$ de%ogyis 1 Mit akarsz$ mikor kezdjek( 1 ,ét%etente ind)lnak az &j tan"olyamok$ de sz+ltam p#r sz+t az érdekedben$ és siker*lt elintéznem$ %ogy 'sak két %+nap m&lva kezdj Az nyol' %ét m#t+l sz#mítva Arra gondoltam$ %ogy sz*kséged lesz némi időre$ amíg összepakolod a %olmidat 3%i'ag+ban$ lez#rod az *gyeidet$ és egy kis sz)sszan#s%oz j)tsz 1 =gen$ az remek lesz :yol' %ét alatt összekapom magam :em mint%a ez vala%a is megtörténne$ gondolta$ miközben letette a mobilt Amilyen rendszerető volt a m)nk#j#ban$ annyira rendetlen a mag#néletében 9 volt a 'sal#d tre%#ny alakja .yerekkor#ban mindig &gy nézett ki a szob#ja$ mint%a 'iklon söpört volna rajta kereszt*l Az+ta jav)lt valamit a %elyzet 4akarít+személyzetet vett "el$ akik minden %éten 'sillog+ra sik#lt#k a lak#st Az egyik nő még a bev#s#rl#st is elv#llalta$ így a %űtője mindig tele volt kedven' ételeivel 8r#ga m)lats#g volt$ de Ale' élni sem t)dott volna nélk*le A nő sajnos nem me%et vele az akadémi#ra$ és a tizen%ét %ét alatt &j élet"orm#t kell kialakítania ;z keményebb "eladatnak tűnt$ mint az egész kiképzés Ale' &gy érezte$ j+l döntött 4)dta$ %ogy %i#nyozni "og neki 3%i'ago$ és r#ad#s)l semmi biztosítéka nem volt r#$ %ogy az akadémia elvégzése )t#n siker*l Bostonban #ll#st kapnia 6ard )gyan biztosra ígérte$ de Ale' nem vette készpénznek az ígéretet 0gy döntött$ %ogy meg#ll a személyzeti oszt#lyon és beadja a "elmond#s#t$ mielőtt 2ewis-zal tal#lkozik Az ír+asztal mögött *lő nő igazi j+tét lélek volt$ aki m#r majdnem %&sz éve dolgozott az oszt#lyon Bi"ok#lis szem*vege olyan vastag volt$ %ogy szeme 'sak %om#lyosan l#tsz+dott és a d)pl#j#nak tűnt val+s#gos méreténél Amint megl#tta Ale'et$ mosolygott és meg's+v#lta a "ejét 1 T$ ne 1 T$ ne$ mi'soda( 1 :em ad%atja be az #t%elyezési kérelmét 0gy értem$ %ogy bead%atja$ de nem me%et se%ova 2ewis %adnagy teljesen egyértelművé tette$ %ogy sz*ksége van mag#ra az oszt#lyon 1 2e%alkította a %angj#t$ &gy "olytatta 1 Ami azt jelenti$ %ogy az ellenőrzése alatt akarja tartani 0gy sajn#lom$ Ale' Azt %iszem$ mindenki tiszt#ban vele$ mi'soda "éreg$ de övé a %atalom$ és

7NM a "eleségének vannak kap'solatai$ %a érti$ mire gondolok :em %inném$ %ogy vala%a is megszabad)l)nk tőle$ %a'sak nagyon el nem 'sesz valamit 1 Hrtem @iszont tőlem siker*l megszabad)lni Beadom a "elmond#som Milyen papírokat kell kitöltenem( A nő szeme megtelt könnyel 1 /ajn#lom$ %ogy elmegy Maga az egyik legjobb 1 Aapír zsebkendőt vett elő az asztal#n lévő dobozb+l$ és megtörölgette a szemét 1 !lyan ez$ mint az a régi dal$ amit Billy Foel énekel 4)dja$ 'sak a j+k mennek el >iatalon Ale' a szemét "orgatta 1 A "enébe Hn egy#ltal#n nem tervezem$ %ogy "iatalon meg%aljak 1 8e elmegy 1 szipogta$ miközben ki%&zta a "i+kot$ %ogy elővegye a sz*kséges papírokat A "elmond#s bonyol)ltabbnak bizony)lt$ mint Ale' v#rta ,*lön"éle papírokat kellett kitöltenie$ és akkor még ott volt a beszélgetés a paran'snokkal$ aki eltökélten pr+b#lta r#beszélni$ %ogy maradjon @ég*l az egész pro'ed&ra több mint egy +r#j#ba ker*lt a remélt né%#ny per' %elyett Mire visszaért az őrsre$ 2ewis m#r a pla"onon volt Hppen tele"on#lt$ amikor Ale' belépett$ de amint megl#tta$ azonnal "el)grott és d*%ös mozd)latokkal integetett$ %ogy azonnal menjen be %ozz# az irod#ba Ale' "él&ton j#rt$ amikor megsz+lalt a tele"onja 4)dta$ nem 2ewis titk#ra %ívja &jra$ mert a "ér"i az imént ment el mellette a lép'sőn .il volt a vonalban Amint meg%allotta Ale' %angj#t$ "elki#ltott 1 Mondd$ %ogy nem igazB 1 Honnan t)dtad meg ilyen gyorsan( 1 kérdezte Ale' teljesen lenyűgözve 1 =smersz Megvannak a "orr#saim ;zek szerint igaz( 4ényleg ott %agyod az oszt#lyt( 1 =gen Hpp 2ewis%oz tartok$ %ogy neki is megmondjam ,ésőbb vissza%ívlak Be"ejezte a beszélgetést$ és besét#lt 2ewis irod#j#ba A %adnagy el"e%éredett )jjakkal szorongatta a kagyl+t Ale' zsebre v#gta a kezét$ és t*relmesen v#rta$ %ogy a "ér"i be"ejezze a beszélgetést 1 =gen$ )ram 1 2ewis %angja "esz*lt s)ttog#snak %atott @égre be"ejezte a beszélgetést Amint visszadobta a kagyl+t a kész*lékre$ Ale' %anyag)l megkérdezte 1 2#tni kív#nt( 1 A "enébe is$ nagyon j+l t)dja$ %ogy l#tni akartam 4öbb mint egy +r#ja v#rok mag#ra$ %ab#r az ok az+ta megv#ltozott

77N ;gy teljes per'ig ném#n meredt Ale're$ de ő nem reag#lt ;gyszerűen "arkasszemet nézett vele 1 >elmondott 1 =gen 2ewis %omlok#n kidagadt az ér 1 Hs nem gondolt arra$ %ogy nekem illett volna először beny&jtani a papírjait( 4ele"onon kellett megt)dnom a t)lajdon "őnökömtőlB Mire be"ejezte a mondatot$ val+s#ggal *völtött Az ér veszett*l l*ktetett a %omlok#n Ale' képtelen volt levenni r+la a szemét Ha 2ewis szívro%amot kap és meg#ll a szíve$ akkor Ale'nek kell &jraélesztenie( Hm5 ez igaz#n komoly dilemma Míg ő ezen "ilozo"#lt$ 2ewis tov#bb "rö'sögött 1 4)dja$ milyen %elyzetbe %ozott ezzel engem( ;mmett most r#m d*%ös 1 )talt a ter*leti paran'snokra Ale' v#llat vont 1 :em t)dom$ mit mondjak erre 1 morogta el%&zva a szavakat Otkozott legyen$ %a bo's#natot kér ettől a "el"&jt %+lyagt+l$ amiért kellemetlen %elyzetbe %ozta 4ov#bbi %#rom %ét 2ewis paran'snoks#ga alatt %irtelen egy örökkéval+s#gnak tűnt$ és Ale' azon töprengett$ %ogy "ogja elviselni M#r a %adnagy p)szta l#tv#ny#t+l is "el"ord)lt a gyomra 2ewis &gy nézett ki és &gy is viselkedett$ mint valami eszelős Rendkív*l %i& volt a k*lsejére Bőrének napbarnított színe sose kopott le$ amit kétségtelen*l a szol#ri)mban eltöltött +r#knak köszön%etett A rossz nyelvek szerint ott is al)dt 4ermészetellenesen vakít+ "e%ér "ogai val+s#ggal kísértetiessé tették$ amikor %aragosan r#vi'sorgott valakire 1 H#rom %ét "elmond#si időm van$ de %a azt szeretné$ %ogy most rögtön t#vozzak$ nekem az is nagyon meg"elel 1 Otkozott egy %elyzetbe %ozottB 1 Mire gondol( 1 ;mmett azt akarja$ %ogy r#vegyem$ maradjon 0gy tűnik$ ő nagy nyereségnek tartja mag#t :em is kell mondanom$ %ogy ebben nem értek egyet vele Ale' meg's+v#lta a "ejét 1 A döntésem végleges 2ewis az asztalra 'sapta a tenyerét és előredőlt 1 4)dja$ mi a baj mag#val$ B)'%anan( :em 'sapatj#tékos Ha a 'sapat "eladata az$ %ogy 2ewis előnyös színben tűnjön "el$ akkor nem$ gondolta Ale' Akkor tényleg nem 'sapatj#tékos

777 1 Akarja$ %ogy letöltsem a %#rom %etet$ vagy menjek el most( :ekem teljesen mindegy$ %ogy dönt 1 =tt marad 1 'sattant 2ewis :e%ézkesen leereszkedett a székére$ és az akt#k között k)tatott /zemmel l#t%at+an azt a benyom#st akarta kelteni$ %ogy milyen el"oglalt ember ,inyitott egy mapp#t$ majd be's)kta$ és egy m#sik )t#n ny&lt 1 Rendbe te%eti az akt#it Ha "*ggő *gye van$ azt rakja az asztalomra Majd odaadom valamelyik %űséges nyomoz+mnak Ale' majdnem megkérdezte$ %ogy kik lennének azok$ de még idejében vissza"ogta mag#t :em lenne böl's dolog most összetűzni a %adnaggyal$ aki pokoll# te%eti az )tols+ %#rom %etét$ %a akarja 1 Az elkövetkező %#rom %etet az asztal#n#l tölti 1 "olytatta 2ewis anélk*l$ %ogy "elnézett volna 1 6in'ott segítője lesz 1 6in'ott segítője( ;z mégis mit jelent( 1 Azt jelenti$ %ogy "elveszi azt az #tkozott tele"ont$ és %a 6in'ottnak segítségre van sz*ksége$ akkor a rendelkezésére #ll A papírm)nk#ban Ale'nek val+s#ggal viszketett az ökle$ %ogy be%&zzon a "i'k+nak egyet ,i"elé ind)lt$ amikor 2ewis )t#na sz+lt 1 @an m#r m#sik #ll#sa( 1 =gen 1 3%i'ag+ban( 1 :em :em mondott többet$ 2ewis pedig nem erősködött Ale' az asztal#%oz ment$ és beletemetkezett az akt#kba 6in'ott sietett #t a termen M#r rég+ta ismerték egym#st Ale''el ;gy*tt j#rtak az akadémi#ra$ és j+ bar#tok lettek$ de egészen az )t+bbi időkig nem egy*tt dolgoztak 6in'ott annak idején képes volt őt az asztal al# inni$ és Ale' azon töprengett$ %ogy val+színűleg még most is meg t)dn# tenni 1 Sregem$ szörnyen nézel ki Ale' nem t&lzott 6in'ott &gy nézett ki$ mint aki legal#bb egy %ete nem al)dt /zeme alatt m#zs#s t#sk#k *ltek$ ar'#n mély r#n'ok %&z+dtak 3sak né%#ny évvel volt idősebb Ale'nél$ de most mat)zs#lemnek l#tszott %ozz# képest 6in'ott meg sem %allotta a k*lsejére tett megjegyzést 1 Megkaptad az *zenetem Regan Madison e-mailjéről( 1 kérdezte Ale' 1 =gen$ és boldogan beszélnék is r+la$ 'sak előbb kérdezni szeretnék valamit 4ényleg igaz( =gaz$ %ogy el%agysz benn*nket(

77? 1 =gen 1 b+lintott Ale' /zéke megnyikord)lt$ a%ogy %#tradőlt 1 >el akartalak %ívni$ %ogy elmondjam$ de "eltételezem$ %ogy .il megelőzött 6in'ott "el*lt az asztal szélére /zeme Ale' v#lla "ölött a %adnagy irod#j#ra meredt 1 :em %ib#ztatlak Ha lenne %ova mennem$ én is eltűnnék innen 1 =deje volt m#r v#ltani 1 ;z talpraesett v#lasznak tűnt$ és Ale' el%at#rozta$ %ogy ragaszkodni "og %ozz# az elkövetkező %)szonegy napban 1 @#ltani$ mi( Hs %ov#( 1 Remél%etőleg Bostonba Amolyan %onv#gy "ogott el 6in'ott %alkabbra "ogta a %angj#t$ és közelebb %ajolt Ale'%ez 1 Azt 'siripelik a verebek$ %ogy az >B= "elé ka'sintgatsz Ale' mosolygott :em erősítette meg$ de nem is tagadta a %írt 1 Ot kell majd jönnöd egy va'sor#ra$ mielőtt el%agyod 3%i'ag+t 1 "olytatta 6in'ott 1 /)zie ki "og bor)lni$ %a meg%allja A "eleségem évek +ta odavan érted 1 Még mindig az én nevem ki#ltja$ %a szerelmeskedtek( 1 Honnan a "enéből t)dn#m( 1 nevetett 6in'ott 1 =dejét sem t)dom$ mikor szeretkezt*nk )tolj#ra Mindig akad legal#bb egy kölyök az #gy)nkban$ és most$ %ogy a baba +r#ként "elébred$ nem is v#gyom m#sra$ 'sak egy kiad+s alv#sra 1 4iszt#ra &gy beszélsz$ mint egy igazi %#zasember 6in'ott 'sak egy "intort v#gott 1 4érj*nk vissza /weeney-%ez 1 v#ltott komolyra a %angja 1 0gy tűnik$ nagyon sok ember akarta a %al#l#t$ sz+val gyan&sítottakban nin's %i#ny Most k)tatj)k #t a %olmij#t /enki nem tal#lja a t#r'#j#t Hs tal#ld ki$ mi &js#gB /weeney napl+t vezetett Ale' szemöldöke a magasba szökkent 1 ;z olyan kisl#nyos dolog :em %ittem volna$ %ogy /weeney Xkedves napl+mY-"ajta ember 6in'ott nagyot ka'agott Ha nevetett$ legal#bb tíz évvel "iatalabbnak l#tszott 1 :em olyan napl+t 1 mondta 1 Az az idi+ta "eljegyzéseket vezetett mindenkiről$ akit meg akart zsarolni ;z nem 'sak kital#'i+ Mindent leírt 4al#ld ki$ ki szerepelt a napl+ban a drogdílerek és a stri'ik mellettB 1 :a$ ki( 6in'ott &jra közelebb %ajolt 1 2ewis Ale' "elkapta a "ejét 1 :e %*lyéskedjB

77D 1 Aedig így van /weeney arra kész*lt$ %ogy le"ényképezze és elk*ldje a %adnagy "eleségének a képeket 1 Milyen képeket( 1 2ewist a szeretőjével 1 :em$ ez döbbenetes 1 's+v#lta a "ejét Ale' 1 :em %iszem$ %ogy ennyire meg kéne döbbenned rajta 1 jegyezte meg 6in'ott 1 :em ismerek olyan embert$ aki ne l#tn# szívesen 2ewis b)k#s#t 1 Arra gondoltam$ döbbenetes$ %ogy két nőt is r# t)dott venni$ %ogy "ek*djön le vele 1 Az egyik nő &gy néz ki$ mint a vasal+deszka$ de van pénze bőven$ ezért vette el "eleség*l A m#siknak egy "ityingje sin's$ viszont m#s ter*leteken nagyon is vastag$ %a érted$ %ogy mire gondolok 1 ,i szerepelt még a napl+ban( 6in'ott megemlített né%#ny nevet$ akiket /weeney m#r zsarolt 1 Még egy "őkönyvet is vezetett a v#r%at+ bevételekről és kiad#sokr+l Mint valami banksz#mla ,i a "ene ír le ilyent( 1 :yilv#nval+an biztosra vette$ %ogy so%a nem kapj#k el 1 A%ogy m#r mondtam is$ gyan&sított)nk van bőven$ de lassan szűkítj*k a kört 0gy néz ki$ %ogy a %#rom drogdíler köz*l az egyiknek nem akar+zott "izetni 4al#n meg"enyegette őket 1 Hs mi van Regan Madisonnal( 9 %ogy ker*l a képbe( 1 :em t)dom Még nem volt alkalmam beszélni vele @issza kellett mennem a %elyszínre$ és ott ragadtam Megtal#lt)k a l#ny mobiltele"onj#t Ale' kiegyenesedett 1 =gaz#n( Hol tal#lt#tok meg( 1 A bokrok között$ az od& mögött$ amit /weeney az ott%on#nak %ívott Most ellenőrzik a kolleg#k a maradv#nyokat$ %ogy van-e rajta valami %aszn#l%at+ adat$ de őszintén sz+lva$ én erősen kételkedem A pin'ét is tiszt#ra glan'olt#k 3sak /weeney )jjlenyomatait tal#lt)k meg A gyilkos t)dta$ mit 'sin#l$ és erős volt$ nagyon erős Annak kellett lennie 1 tette %ozz# 1$ k*lönben nem t)dta volna "el%&zni /weeney-t a kötéllel Fa$ és megkapt)k a %alottkém jelentését is M#r %alott volt$ amikor levetkőztették és "ell+gatt#k 1 Hogyan ölték meg( 1 Meg"ojtott#k :em is értem$ miért v#llalta a gyilkos a pl)sz %er'e%)r'#t a vetkőztetéssel és az akaszt#ssal Brads%aw szerint dr#mai %at#st akart kelteni 1 )talt t#rs#ra 1 4e mit gondolsz( 1 /zerintem "el akart v#gni képzeletbeli bar#tnője előtt5 érted$ le akarta nyűgözni a l#nyt

77E 1 ;z a bar#tnő Regan Madison lenne( 1 Azt %allottam$ igazi bomb#z+ a 'saj 1 %&zta "el a szemöldökét 6in'ott Ale' nem reag#lt$ és 6in'ott &gy l#tszik$ nem vette észre 1 4)dod$ milyenek a diliny+sok Brads%aw &gy véli$ l#tta vala%ol a l#nyt$ és rögzítette az elméjébe a képét Beszélni akar Metlinnel r+la 1 Matlin a rendőrségi pszi'%i#ter volt 1 F+ ötlet 1 %elyeselt Ale' ;zek )t#n elmesélte tal#lkoz#s#t Regannel$ és beszélt arr+l a "ér"ir+l is$ aki *ldözte a l#nyt Megemlítette Regan elméletét /weeney és dr /%ields kap'solat#r+l 1 Biztos benne$ %ogy akkor %agyta el a tele"ont$ amikor elesett 6in'ott megpr+b#lta a %allottakat rendszerbe illeszteni 1 Rendben$ sz+val a "ér"i megtal#lta a tele"ont$ l#tta$ %ogy van benne "ényképezőgép$ és &gy döntött$ %ogy elsz+rakozik egy ki'sit A l#ny e-mail 'íme benne volt a gépben :em kellett m#st tennie$ mint elkészíteni a képet$ és azt#n megnyomni a gombot 1 8e még mindig nin's magyar#zat$ %ogy milyen kap'solatban volt /weeney-vel 6in'ott egyetértett vele 1 Hs annak sem l#tom értelmét$ %ogy egy drogdíler miért sz+rakozna ilyesmivel Azt értem$ %a egyik*k megölte$ de5 1 ;l%allgatott$ majd tan#'stalan)l v#llat vont 1 ;nnek egyelőre semmi értelme 1 Hogy értetted azt$ %ogy most ellenőrzik a maradv#nyokat( 1 A gyilkos darabokra törte a tele"ont még a pin'ében A te'%nik)sok megtal#lt#k né%#ny apr+ darabk#j#t a m)nkapadon 1 Hs persze nin's )jjlenyomat a kalap#'son 1 ;gy sz#l se 1 b+lintott r# 6in'ott 1 >igyelj$ nagyon ör*lök$ %ogy vel*nk dolgozol ezen az *gyön F+ sok l#bm)nk#ra lesz sz*kség Mivel Regan Madison megkapta azt az e-mailt$ ellenőrizn*nk kell mindenkit$ aki kap'solatban #ll vele 2e%et$ %ogy valami bossz&r+l van sz+ ;gy el%agyott szerető vagy egy elégedetlen alkalmazott Minden segítség j+l jön :agyszerű lesz végre egy*tt dolgozni$ r#ad#s)l én )tasítgat%atlak$ %ogy mit tégy ;zt szeretni "ogom 1 ;egen$ mielőtt nagyon beleélnéd magad$ %ogy a 'sapatod%oz 'sapj$ van itt valami$ amiről t)dnod kell 1 Mi az( 1 6in'ott mintegy véletlen*l "elnézett$ majd bossz&san morogta 1 A pokolbaB 2ewis integet$ %ogy menjek be %ozz# 1 Azt "ogja mondani$ %ogy %agyj ki a körből >elve%etem nektek a tele"ont$ de semmi több 1 6in'ott 1 ki#ltotta 2ewis az iroda ajtaj#b+l 1 Beszélni akarok mag#val 1 >asz"ej 1 motyogta 6in'ott 1 Majd t#jékoztassB 1 kérte Ale'

77G 6in'ott b+lintott Ale' %allotta$ a%ogy a "ér"i %angosan "els+%ajt$ miközben az asztalok között 2ewis irod#ja "elé tart

H szadik fejezet
1 0jra benne van 2ewis az irod#ja ajtaj#b+l tette a kijelentést 1 B)'%anan$ %allotta$ mit mondtam( 0jra benne van Ale' nem zavartatta mag#t >el sem #llt$ 'sak meg"ord)lt a széken$ &gy kérdezte 1 Miben( 2ewis előrelépett 1 Az imént tele"on#lt a rendőr"őnök =gen 1 mondta 1 a rendőr"őnök maga 1 Mellkasa szinte "el"&v+dott$ mint a gömb%al$ a%ogy az &js#got megismételte 1 Hs( 1 n+gatta Ale' 1 4)dta$ %ogy ki az a Regan Madison$ amikor beszélt vele( Ale'nek nem volt kedve barko%b#zni A jegyzettömbjére "irk#lgatott$ miközben "él szemmel a nagym)tat+ lass& körsét#j#t "igyelte a "ali+r#n 3sak p#r +ra telt el az+ta$ %ogy 2ewis az összes *gyet elvette tőle$ de m#ris %al#lra )nta mag#t >ogalma sem volt$ meddig lesz képes elviselni a t)datot$ %ogy 2ewis elv#rja tőle$ minden reggel pontban nyol'kor jelenjen meg az irod#ban és semmittevéssel töltsön kilen' #tkozott +r#t Ha 2ewisnak az volt a sz#ndéka$ %ogy az őr*letbe kergesse$ ki sem tal#l%atott volna jobb m+dszert H#rom %ét dög)nalom 4etszik vagy sem$ el kell viselnie 1 :os$ t)dta( 1 Rendben$ "eladom ,i ő( 1 ;gy Hamilton 1 v#gta ki b*szkén /zinte ')ppantott$ a%ogy kimondta a nevet 2ewis ekkor m#r Ale' asztala előtt #llt$ és izzadt tenyerét a jegyzettömbre t#masztotta 1 9 Regan Madison Hamilton 1 Hs( 1 A 'sal#dj#é az a sok sz#lloda 1 ,omoran b#m)lt Ale're$ l#t%at+an bosszantotta$ %ogy a "ér"it nem nyűgözi le a név 1 A '%i'ag+i Hamilton 'sak az egyike a sok %otelnek A legmagasabb körökben "orognak Az a nő a pénz vil#g#b+l sz#rmazik 9si vagyon 1 :a és( 1 ;z volt benne a jelentésében ;llenőriztem ;zt igaz#n említeni kellett volna Miért nem tette( Ale' nem is t)dott mit v#laszolni erre az absz)rd kérdésre 1 /z+val$ mi van vele( Hs mit értett azon$ %ogy &jra benne vagyok(

77J 1 @annak "ivérei 1 =gen$ t)dom 1 H#rom is 1 "olytatta 2ewis &gy téve$ mint%a nem is %allotta volna Ale' szavait 1 A legidősebb "el%ívta a rendőr"őnököt$ aki &gy l#tszik$ elég j+l ismeri a Madisonokat Cgyanannak a kl)bnak a tagjai 1 tette %ozz# 1 A 3lairmont 3o)ntry 3l)bnak$ %ogy pontos legyek A "eleségem és én m#r öt éve pr+b#l)nk bej)tni 1 Hs( 1 pr+b#lta Ale' kideríteni a lényeget 1 Aiden a legidősebb Madison 1 magyar#zta 1 :agyon be"oly#sos ember Hangj#b+l rajong#s 'sengett Ale' ezt visszataszít+nak tal#lta 1 =gen( 1 :agy s&lyt "ektet a %&ga biztons#g#ra Ale' %#tradőlt a széken 1 Miért velem beszél( 6in'ott vezeti a nyomoz#st >ord)ljon %ozz# a "ivérek dolg#val 1 6in'ottnak van épp elég dolga 1 mondta 1 Hs Regan Madison nem gyan&sított5 1 6in'ott mondta$ %ogy nem az( 1 Hn mondom1 'sattant 2ewis Ale'nek nem volt kedve vitatkozni .yer*nk m#r$ gondolta$ bökd m#r ki 2ewisnak egy örökkéval+s#gba telt$ %ogy előr)kkoljon a mondand+j#val Hs Ale'nek annyi tennival+ja volt még Mint péld#)l a "irk#l#s ;rre a gondolatra majdnem "elnevetett 2ewis biztosra ment$ és kiz#rta minden "olyamatban lévő nyomoz#sb+l$ mert azt akarta$ %ogy 'sak *ljön és b#m)ljon a semmibe /zeren'sére még rengeteg rajz"irka v#rt be"ejezésre$ most péld#)l a %adnagy tenyere izzadt az egyik remekművén 1 Azt akarom$ %ogy vigy#zzon r#$ amíg 6in'ott el nem kapja /weeney gyilkos#t Ale' kezéből kiesett a 'er)za 1 Azt akarja$ %ogy a testőre legyek 1 M#r a gondolatt+l is "eld*%ödött 1 :em vagyok testőr$ a "ene vigye elB 1 morogta$ mielőtt 2ewis v#laszol%atott volna 1 Most m#r az 4)dja$ miért döntöttem maga mellett( 1 Mert t)dta$ %ogy )t#lom 1 Azért is 1 b+lintott a %adnagy vigyorogva 1 Rossz a %ozz##ll#sa$ B)'%anan ;zért ment mag#nak olyan j+l az #l'#z#s :agyszerűen illik a perverzek és a pszi'%opat#k közé A sértés lepergett Ale'ről 1 ,edves$ %ogy észrevette 1 R#tapad a Madison l#nyra$ mint r#g+g)mi a 'ipőtalpra Hjjel-nappal mellette lesz Megértette( Melyik volt "ontosabb sz#m#ra$ egy gazdag nő "el%#borod#sa vagy /weeney meggyilkol#sa( :e%éz lett volna megmondani

77K 1 Ha a 'sal#dj#nak annyi pénze van$ miért nem "ogad mellé egy testőrt( 1 Megte%etik 4ermészetesen megte%etik 4al#n meg is teszik @ala%#nyszor kinyitotta a sz#j#t$ ny#llal "rö'skölte tele Ale' asztal#t Atya&risten$ a %#rom %ét %irtelen élet"ogytiglannak tűnt 1 8e azt szeretném$ %ogy valaki től*nk is legyen mellette #lland+an$ és azt akarom$ %ogy Aiden Madison %#l#s legyen nek*nk Megértette( 1 :em v#rt v#laszt >elegyenesedett$ és visszaind)lt az irod#j#ba Mielőtt be's)kta volna maga mögött az ajt+t$ meg#llt egy pillanatra 1 B)'%anan 1 ki#ltotta Ale' nem v#laszolt 1 ;z az én belépőm a 3lairmont kl)bba ;l ne 'sesszeB 1 F+$ rendben 1 4artsa életben a l#nyt

H szonegyedik fejezet
A "olyamatos esőnek köszön%etően a karbantart+ 'soport napokig nem j)tott %ozz#$ %ogy eltakarítsa a m#s"él méter magas bokrok és #gak %almaz#t A "ér"iak "ekete g)mi'sizm#t és s#rga esőköpenyt viseltek m)nkar)%#j)k "elett$ amit %amarosan s#r"oltok pettyeztek minden*tt$ a%ogy a %)lladékot %)r'olt#k @ernon$ a %#romtag& 'soport legenergik)sabb embere$ a tali'sk#ra lökte az )tols+ #gat is$ és ind)lt volna vissza a s)"ni%oz$ %ogy pi%enjen egyet és elszívjon egy mezítl#bas 3amelt$ amikor egyik m)nkat#rsa$ /ammy sikoltozni kezdett$ mint valami kisl#ny$ és rém*lten m)togatott mögé /ammy gesztenyebarna szeme &gy kid*lledt$ mint%a ki akarna )grani az *regéből Harry$ aki &j ember volt a 'sapatban$ vastag bi"ok#lis szem*veget %ordott$ amit most el%om#lyosított a s#r és a szemerkélő eső Amikor közelebb sét#lt$ %ogy megnézze$ miért 'irk)szol /ammy$ ő is sikítozni kezdett Az ő %angja viszont nem olyan volt$ mint egy kisl#nyéP ink#bb a mad#rvijjog#sra emlékeztetett 1 Mi a "ene esett belétek( 1 "ord)lt vissza "eléj*k @ernon Hs akkor ő is megl#tta A s#rb+l egy l#b)jj villant elő 2eg)ggolt$ l#tta$ %ogy a köröm élénkpirosra van "estve$ mire le%)ppant terjedelmes %#ts+j#ra 1 :e ny&ljatok %ozz#B 1 nyögte$ miközben talpra ke'mergett 1 A rendőrség nem akarn#$ %ogy b#rmi%ez is %ozz#ny&lj)nk$ mert ez itt egy bűntény %elyszíne Harry a l#b)jjat nézte meredten$ mint%a azt v#rn#$ %ogy megmozd)ljon 1 Honnan t)dod$ @ernon(

77L 1 MerZ itten bűntény lett elkövetve$ te észlény$ vagy legal#bbis itt #st#k el a %olttestet 1 ;l%allgatott$ és dr#mai mozd)lattal a l#b)jjra m)tatott 1 Hs ettől ez egy gyilkoss#g szín%elye lett Igy szokt#k mondani a tévében$ amikor körbekerítik a ter*letet azzal a s#rga szalaggal /ammy$ az isten szerelmére$ %agy abba a sip#kol#stB /ammy mo'skos zsebkendőt %&zott elő a zsebéből és a megtörölte a szemét 1 @alamit tenn*nk kéne érte5 :em kéne tenni valamit( A kör*lményeket "igyelembe véve @ernon meglepően ny)godt volt 1 =tt m#r nin's ember$ aki segíteni t)dna neki 1 ;z egy igazi l#b)jj$ )gye$ @ernon( 1 kérdezte Harry 1 Hogy érted azt$ %ogy igazi( 1 Arra gondoltam$ %ogy le%etne g)mib+l vagy műanyagb+l is 4al#n valamelyik okostoj#s egyetemista ki akart babr#lni vel*nk :em volt rossz ötlet @ernon közelebb %ajolt 1 ;z bizony igazi A g)mi nem ind)l ilyen gyorsan oszl#snak$ és &gy l#tom$ %ogy nem műanyag$ mert nin's rajta "ény /ammy öklendezni kezdett Harry keményen r#nézett$ és a %#ta mögé intett 1 A rendőrség nem "ogja értékelni$ %a össze%#nyod a %elyszínt @egyél né%#ny mély lélegzetet 1 tan#'solta 1 Biztos vagy benne$ %ogy az )jj%oz test is tartozik( 1 kérdezte @ernont 1 Mi'soda ostoba kérdésB :em ny&lok %ozz#$ te%#t nem is t)d%atom$ %ogy van-e %ozz# test Az m#r a rendőrség dolga$ %ogy kiderítse >)t#s az ép*letbe$ és %ívd őketB /ammyvel megv#r)nk itt 1 :em lenne gyorsabb$ %a a mobilomat %aszn#ln#m( 1 Az ég szerelmére$ %#t m#r mindenkinek van mobiltele"onja az Ollamokban( 1 A többi #llamokbeli emberről nem t)dok 1 mondta Harry 1 8e nekem van M#r egy éve ,igombolta az esőköpenyét$ elő%&zott al+la egy rikít+an vörös tele"ont$ és %ívta a kilen'tizenegyet

H szonkettedik fejezet
Az )tols+ dolog$ amit Regan akart$ vagy amire sz*ksége volt$ %ogy valaki #rnyékként a nyom#ban j#rjon egész nap 8e B)'%anan nyomoz+t nem igaz#n izgatta$ %ogyan érez Besét#lt az irod#j#ba 1 pont olyan szakadtan és )gyanakkor szeQisen "estett$ mint a%ogy

77M emlékezett r# 1$ nekit#maszkodott az asztal#nak és ny)godt %angon közölte$ %ogy ő "og r# vigy#zni az elkövetkező %#rom %étben$ vagy amíg kézre nem kerítik a "ér"it$ aki /weeney nyomoz+ "ényképét k*ldte neki 1 :em ink#bb a gyilkos )t#n kéne nyomoznia a%elyett$ %ogy engem követ( 1 Maga mellé osztottak be A nyomoz#s 6in'ott dolga Regan elkeseredett volt$ és kimer*lt >élt is$ de ezt semmi pénzért be nem ismerte volna 3ordie még mindig nem %ívta vissza$ ezért érte és /op%ie-ért is agg+dott 1 =gen$ m#r említette$ %ogy 6in'ott "olytatja a nyomoz#st$ de vele még nem tal#lkoztam 8e én igaz#n egy*ttműködtem a rendőrséggel$ vagy nem( 1 "aggatta a "ér"it 1 Hs k*lönben is &gy tűnik$ mint%a 'sak p#r per'e ment volna el Az+ta is nagy a ny)gtalans#g itt ;gy kis időre lenne sz*kségem$ %ogy le*ljek és #tgondoljam a dolgokat Usong a "ejem Be"ejezésre v#r+ m)nk#im vannak$ és azt#n szeretnék5 1 .ondolkodni( 1 Ale'nek nem kis erő"eszítésébe telt$ %ogy nem mosolyodjon el 1 =gen$ gondolkodni 1 :em gond 2evette a nyakkendőjét és a zsebébe gyűrte$ mielőtt zak+j#t is levette volna$ %ogy azt#n a székre terítse Regan "igyelte$ %ogyan %elyezi kényelembe mag#t a "ér"i a sz+"#n 1 Mi lesz %#rom %ét m&lva( 1 4essék( 1 "ord)lt "elé Ale'$ miközben "eltűrte ing)jj#t 1 Azt mondta$ %ogy %#rom %étig lesz a testőröm Mi lesz az)t#n( Ale' kigombolta inge leg"első gombj#t$ és 'sak azt#n v#laszolt 1 2ej#r a "elmond#si időm$ és el%agyom 3%i'ag+t 8e ne agg+djon$ %a addig nem "ogj)k el a gyilkost$ valaki m#st "ognak kijelölni$ %ogy testőrködjön maga mellett 8e addig kénytelen lesz engem elviselni 1 ,i döntött így( 1 /z#mít( 1 =gen 1 Rendben 1 Rendben$ ki( 1 Regan nem engedett 1 2ewis %adnagy 1 Most mondanom kéne valamit( Ale' ellen#ll%atatlan mosolyt villantott r#$ és "elkapta a Forbes magazin leg)t+bbi sz#m#t a do%#nyz+asztalk#r+l

7?N 1 :em igaz#n 1 ny)gtatta meg 1 4etszik vagy sem$ itt maradok :em tetszett$ egy#ltal#n nem tetszett B)'%anan nyomoz+nak a p)szta jelenléte is nagyon ny)gtalanít+ volt$ de mielőtt vit#ba sz#ll%atott volna vele$ megsz+lalt a "ér"i mobiltele"onja @ele egy időben az irodai tele"on is 'söngeni kezdett Aeter Morris 1 a "ér"i$ akinek el)tasította a m#sodik kérelmét 1 volt a vonalban Morris teljesen od#ig volt att+l$ %ogy siker*lt személyesen vele beszélnie 1 ;z 'sod#latos 1 dadogta 1 A titk#ra #lland+an el)tasított ;l sem %iszem$ %ogy vég*l mégis elértem 4)dom$ %ogy mag#nak semmi köze a%%oz$ %ogy el)tasított#k a kérelmemet$ ezért nem is %ib#ztatom 3sak valami +ri#si "élreértésről van sz+$ nem igaz( 1 Mielőtt Regan v#laszol%atott volna$ a "ér"i sietve "olytatta 1 Rendkív*l "ontos m)nk#t végzek$ és garant#lt#k$ %ogy ezek )t#n évente a)tomatik)san meg "ogom kapni a t#mogat#st Mit sz+lna %ozz#$ %a ma este #tmennék$ és addigra kitöltené a 'sekket( 1 ;rről sz+ sem le%et$ Mr Morris Hn voltam az$ aki vissza)tasította a kérelmét$ és a levél$ melyet az érdekelteknek k*ldeni szoktam$ megle%etősen egyértelmű :in's olyan$ %ogy a)tomatik)s meg&jít#s A "ér"i nem akart %inni neki Hangja kevésbé vid#man 'sengett$ a%ogy "olytatta 1 :em$ ez nem le%et igaz :em )tasít%atta el a kérelmemet Hiszen t)dja$ %ogy milyen "ontos a m)nk#m 1 Mr Morris5 A "ér"i &j"ent "élbeszakította 1 4)dom$ mit akar mondani A titk#ra említette$ %ogy jövőre &jra bead%atom a p#ly#zatom$ de a közösségi %#znak most van égető sz*ksége arra a pénzre Az )tols+ pillanatban ki%&zni a l#b)nk al+l a szőnyeget5 ez egyszerűen nem igazs#gos :a most$ ami a 'sekket illeti5 Regan &gy döntött$ %ogy amilyen gyorsan 'sak le%et$ be"ejezi ezt a beszélgetést$ ezért most ő szakította "élbe a "ér"it 1 :em "og több segélyt kapni A kérelmét el)tasítottam$ és azt %iszem$ "ölösleges időpo'sékol#s lenne$ %a jövőre &jra beadn# Hallotta a "ér"i éles %örrenését$ a%ogy letette a kagyl+t A%ogy "elnézett$ l#tta$ %ogy B)'%anan is éppen akkor tette le a mobilt 1 Henrynek igaza volt Aeter Morris képtelen el"ogadni a nemleges v#laszt /zinte sz+r+l sz+ra megismételte a beszélgetést Amikor be"ejezte$ Ale' b+lintott 1 /z+lni "ogok 6in'ottnak$ és ő majd ellenőrzi a "i'k+t 1 ígérte >el#llt$ megtorn#ztatta a v#ll#t$ majd a zak+ja )t#n ny&lt és "elvette 1 ;lmegy( 1 kérdezte Regan

7?7 1 =gen 1 mosolygott derűsen 1 Mag#val egy*tt A rendőrségi rajzol+ visszaért$ és 'sak r#nk v#r Menn*nk kell Remél%etőleg kettej*knek majd siker*l össze%ozni egy képet a "ér"ir+l$ aki *ldözte mag#t 1 F+$ rendben 1 v#gta r# Regan %aboz#s nélk*l 1 /emmi vita( A l#ny megr#zta a "ejét 1 :em ;z t&l "ontos 1 @al+ban az Regan elővette kist#sk#j#t a "i+kb+l és elind)lt az ajt+ "elé$ a%ol a "ér"i v#rta$ amikor a "aQgép "elz&gott 1 >eltétlen meg kell néznie$ mi jött$ vagy r#ér$ amíg visszaér*nk( 1 @al+színűleg 'sak egy rekl#m 1 vont v#llat$ de m#r meg"ord)lt$ %ogy az asztal mögé ker*ljön 1 Manaps#g m#r 'sak ritk#n kap "aQot az ember Mindent e-mailben k*ldenek A v#lla "ölött a "ér"ira pillantott$ %ogy l#ssa$ mennyire bosszantja a késlekedés Ale'et le"oglalta$ %ogy begombolja az ingét$ és egy#ltal#n nem l#tszott t*relmetlennek 1 :em b#nja$ %a megnézem( 3sak egy per' az egész Mindj#rt kint van az első oldal 1 :em gond 1 Ale' a nyakkendője )t#n k)tatott 1 A padl+n van$ a sz+"a mellett 1 Mi'soda( 1 'sod#lkozott Ale' 1 A nyakkendője ,iesett a zak+ja zsebéből 1 ,öszönöm Ale' a sz+"#%oz ind)lt$ Regan a gép "elé "ord)lt A borít+lap éppen akkor pottyant ki a t#l'#ra A "elad+ %elye *resen t#tongott$ de a t#rgysorba írtak valamit$ de nem nagyon t)dta kivenni$ %ogy mit >elemelte a lapot$ és a "ény "elé "ordítva pr+b#lta kisilabiz#lni$ mi van r#írva Hirtelen végig")tott a %#t#n a %ideg$ a%ogy elolvasta a %#rom sz+t< A te %al#llist#d 1 Hal#llista( Cramisten5 Hirtelen minden a %elyére )grott /ziszegve beszívta a levegőt$ és %#tralépett$ mint%a maga az akt)s elszigetel%etné az igazs#gt+l 1 :em5 ez nem le%et5 1 r#zta a "ejét "olyamatosan 1 ;z egyszerűen le%etetlen5 Ale' %allotta a %angj#ban a p#nikot .yengéden kivette a kezéből a lapot$ közben a "aQgép &jra z&gni kezdett A m#sodik oldal 'sigalass&s#ggal b&jt elő Regan annyira megdöbben a "ejlé'en$ %ogy észre sem vette a ma'skakapar#s szerű *zenetet a lap alj#n Ale' olvasta "el X/ajnos$ ezt nem könyvel%etem el saj#t sikeremnek ;lkéstem M#r a %)lla%#zban volt /zívro%amot kapott$ de %a m#r belekezdtem$ őt is ki%&ztam a list#dr+l Y

7?? Mire Regan kezébe vette a m#sodik oldalt$ Ale' m#r 6in'ott-tal t#rgyalt a tele"onj#n Beolvasta neki a "aQsz#mot 1 Minden egyebet blokkoltak 1 Rajta vagy)nk 1 mondta 6in'ott 1 A kapit#nys#gon tal#lkoz)nk 1 A t#rsa )t#n ki#ltott$ miközben letette a kagyl+t Ale' Regan%ez "ord)lt 1 Hal#llista( Mi a "enét akar ez jelenteni( A l#ny nem v#laszolt rögtön =degesen tördelte a kezeit$ miközben v#rta$ %ogy a m#sodik oldalt is kiköpje a gép ;gy örökkéval+s#gnak tűnt$ míg megtörtént Hs végre ott volt /zent isten$ egy &jabb "énykép$ ez alkalommal egy nő "ek*dt valami "émtepsire emlékeztető %olmin Ham)sz*rke ar'#n a %al#l ny)galma %onolt 3sak p#r m#sodper'ébe ker*lt$ %ogy visszaemlékezzen$ %ol is l#tta ezt az ar'ot 1 ;z egyszerűen nem történ%et meg 1 Beszéljen m#rB 1 s*rgette Ale' 1 =smerem ezt a nőt A 8i'kersonn#l dolgozik a Mi'%igan s)g#r&ton :é%#ny %ete j#rtam n#l)nk$ %ogy test#pol+ krémet vegyek !tt elad+nő 0gy érezte$ %ogy térde össze's)klani kész*l :ekiesett az ír+asztalnak Mély levegőt vett$ gondolatai szélsebesen sz#g)ldottak 1 :évk#rtya volt a r)%#j#ra tűzve5 Ms Aatsy 1 ;mlékszik a nevére( Regan b+lintott 1 8)rva volt és )dvariatlan @al+színűleg 'sak rossz napja volt$ és nem volt %elyes tőlem$ %ogy olyan keményen ítéltem meg Hs most %alott ;z eléggé nyilv#nval+ volt 1 Rossz)l lesz( 1 Ale' k)tat+an nézett kör*l$ szemetest keresve 1 :em$ nem ;z az egész az én %ib#m 1 Hogyan le%etne a maga %ib#ja( Ha ez az őr*lt igazat írt$ akkor a nő szívro%amban %alt meg 8e Regan oda sem %allgatott Hdes istenem$ mit tett( Mit tettB 1 ReganB :agyot lélegzett 1 !lvasta az *zenetet Azt írta$ t&l késő volt$ mert a nő m#r meg%alt :yilv#nval+$ %ogy azért ment )t#na$ mert meg akarta ölni 1 :em maga ölte meg

7?D Regan "al"e%érre s#padt Ale' tiszt#ban volt vele$ %ogy a l#ny b#rmelyik pillanatban el#j)l%at ,özelebb lépett$ %ogy el t)dja kapni$ %a összeesne 1 :em$ de én írtam "el a list#ra A "ér"i "elkapta a "ejét 1 Hogy mit 'sin#lt( 1 A %al#llista5 az enyém

H szonharmadik fejezet
Regan azon sem 'sod#lkozott volna$ %a a "ér"i azonnal megbilin'seli és "elolvassa a jogait @al+j#ban B)'%anan nyomoz+ elég j+l "ogadta a %írt "igyelembe véve$ %ogy val+színűleg ezzel Regan az első %elyre )grott a gyan&sítottak list#j#n Ale' megle%etősen j+l el t)dta rejteni az érzelmeit Ha a l#ny nem egyenesen a szemébe néz$ tal#n észre sem veszi$ %ogy a viselkedése %űvösebb$ keményebb lett vele szemben Regant t&ls#gosan megr#zta a gondolat$ %ogy mennyire érdekli$ mit gondol most r+la a "ér"i Megrém*lt és agg+dott is$ és egy#ltal#n nem tetszett neki$ %ogy így érez Az +r#j#ra nézett$ kisz#molta$ %ogy Henry val+színűleg negyed+r#n bel*l visszaér$ ezért %agyott neki egy rövid *zenetet$ %ogy %ov# ment Meg%agyta neki$ %ogy %ívja "el /am Baldwint$ aki %#rom m#sik teljes #ll#s& *gyvéddel egy*tt ell#tta Hamilton sz#llodal#n' és egyben a Madisonok jogi védelmét is /pen'er tré"#san 6alker személyi 'sapat#nak nevezte az *gyvédeket$ mivel a 'sal#db+l ő vette legtöbbször igénybe a szolg#lataikat /am bizony#ra meg lesz döbbenve$ %a meg%allja$ %ogy ez&ttal Regannek van sz*ksége r# Ale' ko'sij#val mentek a rendőrségre$ és &tközben Regan megpr+b#lta elmagyar#zni$ %ogyan jött létre a %al#llista Részletesen elmesélte$ %ogy dr /%ields milyen "eladatot adott a szemin#ri)mra jelentkezőknek a "ogad#s alatt Ale' ide-oda 'ik#zott a ko'sik között$ né%a 'sak %ajsz#llal ker*lve el az össze*tközést 0gy vezetett$ mint egy őr*lt$ és Regan &gy vélte$ %ogy önt)datos polg#r létére az ő dolga$ %ogy "elvil#gosítsa erről 1 @i''el( 1 'sod#lkozott a "ér"i 1 Hiszen maga 6alker Madison %&ga$ vagy nem( Ha van ember$ aki &gy vezet$ mint egy őr*lt$ akkor a b#tyja az 1 ;l%allgatott$ %ogy végiggondolja$ amit a l#ny előzőleg mondott neki 1 Mire gondolt$ amikor azt mondta$ %ogy a testőr még akkor is mag#t nézte( 4örtént valami előtte$ ami mag#ra vonta a "igyelmét(

7?E 1 :em 8e att+l a pillanatt+l "ogva$ %ogy beléptem$ r#m szegeződött a tekintete =gaz#n ")r'sa volt /emmi olyant nem tettem$ amivel magamra vontam volna a "igyelmét$ mégis #lland+an engem b#m)lt Ale' szerint ebben semmi ")r'sa nem volt ,étségtelen*l d)rva$ de semmiképpen nem ")r'sa A pokolba$ neki is komoly erő"eszítésébe ker*l$ %ogy ne b#m)lja #lland+an a l#nyt A testőr "ér"i volt$ Regan Madison egy gyönyörű nő 1 Be t)dom bizonyítani$ %ogy mindez megtörtént 1 mondta a l#ny 1 Mit t)d bizonyítani( 1 nézett r# Ale' 1 Hogy nem 'sak kital#ltam ezt az egészet5 &gy értem$ a gyakorlatot /op%ie "elvette magn+ra A t#sk#j#ba rejtette a magn+t$ és egész közel *lt /%ields%ez Meg%allgat%atja 1 Rendben$ meg "ogom %allgatni 1 3sak %ogy megértse$ nem akartam elvégezni a "eladatot$ de /%ields azt mondta$ %ogy amikor lej#r az idő$ mindenkinek "el kell tartania a lapj#t$ és ő körbe "og j#rni$ %ogy l#ssa$ mindenki írt neveket Akkor el%at#roztam$ %ogy megm)tatom neki$ mi a véleményem r+la @ég*l is ő tette "el a kérdést$ és azt mondta$ %a jobb lenne a vil#g att+l$ %ogy bizonyos emberek eltűnnek$ akkor írj)k "el a nev*ket 1 /%ields neve is rajta volt a list#n( 1 =gen 1 H#ny nevet írt "el( 1 Hatot5 nem$ 'sak ötöt 1 Biztos benne( 1 =gen$ öt név volt a list#mon 1 Mag#ban im#dkozott$ %ogy ne tévedjen 1 Rendben$ sz+val /%ields volt az egyik$ ez a Aatsy nevű nő a m#sik$ azt#n ott volt /weeney 1 sorolta Ale' 1 ,i az )tols+ kettő( 1 A testőrök 1 TB 1 Oltal#ban nem vagyok ennyire vérszomjas Ale' széles mosolyt villantott r# 1 :em %iszem$ %ogy az volt 1 !lyan$ mint%a évekkel ezelőtt lett volna a "ogad#s Rögtön )t#na megoper#ltak$ és az+ta szinte össze"olynak a napok Ami a list#t illeti5 1 =gen( 1 Arra gondoltam$ %ogy én is összetépem és a tűzbe dobom$ ak#r'sak a többiek$ de ki kellett mennem a "olyos+ra$ mert 'sörgött a tele"onom Mire visszaértem a terembe$ /%ields m#r

7?G #ttért a következő napirendi pontra$ amit 3ordie 'sak öntömjénezésnek$ Xnézzétek-%#t-nem"antasztik)s-vagyokY résznek %ívott 1 Milyen volt( 1 :em t)dom$ nem %allgattam meg A ko'siért mentem Akkor történt$ %ogy az a "ér"i *ldözni kezdett$ és én elestem Mindenem elejtettem Hszre sem vettem$ %ogy a tele"onom és a mapp#m ott maradt 1 Mondja el$ %ogy pontosan mi volt a mapp#banB Regan a levegőbe meredve pr+b#lta "elidézni a mappa tartalm#t 1 !tt volt a notesz$ amire a list#t írtam5 és a volt résztvevők besz#mol+i$ aj#nl#sai5 képek /%ieldsről5 Az egyik %#t)lj#ra emlékeztetőt írtam5 jegyzeteket$ m)nk#val kap'solatos tennival+kat5 olyan dolgokat$ amiket még el kell intéznem5 'sak p#r apr+s#g 1 F+ lenne$ %a az összes apr+s#g eszébe j)tna$ %ogy amikor beér*nk a kapit#nys#gra$ le t)dja őket írni 6in'ottnak 1 Miért( 1 Mert azok a jegyzetek a mapp#ban maradtak 6in'ott t)dni akar r+l)k Regannek "ogalma sem volt$ vissza t)d-e emlékezni$ miket írt a papírra Az &t %#tralevő részén ezen töprengett$ nem sz+lt egy sz+t sem$ amíg a rendőrségre nem értek Ale' a szomszédos parkol+ban #llította le a ko'sit$ kinyitotta neki az ajt+t$ és karon"ogva kísérte #t az )t'#n 1 Hossz& lesz ez a dél)t#n 1 j+solta 1 Mindent$ amit nekem elmondott$ el kell mondania 6in'ott nyomoz+nak is 1 0jra$ &jra és &jra$ tette %ozz# mag#ban 6in'ott szerette az ismétlést 1 Hs maga mit "og 'sin#lni( 1 ;l kell intéznem né%#ny %ív#st$ és be kell "ejeznem a papírm)nk#t 6in'ott sz+lni "og$ %a végeztek 1 :in's sz*kségem testőrre 1 Hn &gy vélem$ %ogy tal#n mégis 1 Akkor majd "el"ogadok5 1 >igyeljen 1 szakította "élbe Ale' 1 4etszik$ nem tetszik$ össze van kötve velem$ ak#r%#ny m#sikat is "ogad "el :in's v#laszt#si le%etősége Regan &gy döntött$ nin's értelme vitatkozni ;nnek ellenére val+színűleg elég elkeseredettnek néz%etett ki$ mert Ale' vigasztal+nak sz#nt %angon megsz+lalt 1 >el a "ejjelB 2e%etne sokkal rosszabb is 1 Cgyan %ogyan(

7?J 1 Ir%atott volna tíz nevet is arra a list#ra$ vagy %&szat$ esetleg %armin'at5 :ekiv#gtak a lép'sőnek 1 A bar#tnője$ 3ordie %#ny nevet írt( 1 Hetet ;lérték a "ord)l+t$ és Ale' egy keskeny "olyos+ra ir#nyította 1 :a l#tja$ a bar#tnője sokkal vérszomjasabb$ mint maga ;ttől jobban kell éreznie mag#t 1 :em igaz#n 3ordie a %ét törpe nevét írta "el Ale' "elnevetett 1 @i''el( Regan megr#zta a "ejét 1 Mit vétett neki a %ét törpe( 1 /emmit 1 pr+b#lkozott egy %alv#ny mosollyal a l#ny 1 H#t ez lenyűgöző 1 jelentette ki a "ér"i$ miközben kinyitott egy ajt+t és "élre#llt$ %ogy Regant előreengedje 1 Mi olyan lenyűgöző( 1 sét#lt el mellette Regan 1 Hogy 3ordie-nak és /op%ie-nak volt annyi s*tnival+j)k$ %ogy ne írjanak val+s neveket( 1 :em 2enyűgöző$ %ogy 3ordie "el t)dta sorolni mind a %ét törpét Hn leg"eljebb négyig j)tok el 2#ss)k 'sak 4)dor és /z)ndi$ ,)ka és /zörpi5 1 /zörpi nem tartozik a %ét törpé%ez 1 szakította "élbe a l#ny 1 Az egy ital 1 Hű%aB :a$ és 4)rpi( 1 /ajnos ő sem 1 's+v#lta a "ejét Regan$ majd elnevette mag#t 1 >el akar vidítani( 1 4al#n egy ki'sit 1 Miért( 1 Mert pontosan &gy "est$ mint aki a kivégzőosztag elé ind)lt Aedig m#r egy %+napja "eloszlatt)k őket Hs a%ogy mondtam is$ %ossz& lesz ez a dél)t#n A rendőrőrs mint%a a "olyos+k labirint)s#b+l #llt volna Ale' &jabb ajt+t nyitott ki előtte 4al#n kenyérmorzs#t kellett volna %oznia$ %ogy kital#ljon innen 1 Hov# megy*nk most( 1 A k#véz+ba Azt mondtam 6in'ottnak$ %ogy ott v#rj)k meg$ amíg visszaér 1 Hs mi lesz a rajzol+val( 1 9 majd )t#na jön Ale' ki%&zott egy széket a l#nynak$ közben orr#t meg'sapta a par"*m szaga A mindenit$ de j+ illata vanB 1 ,ér valamit inni(

7?K 1 3sak vizet$ köszönöm Regan érdeklődve nézett kör*l A k#véz+ nem is %asonlított a tévében l#tott pergő vakolat&$ koszos *vegű %elyiségek%ez ,ellemes$ t#gas szob#ban *lt$ amit szemmel l#t%at+an nemrég &jítottak "el A "esték illata még %alv#nyan érződött a levegőben Az élénk t*rkiz "alak szinte vil#gítottak Az asztal és a székek is &jnak l#tszottak Ale' észrevette$ %ogy a "alat b#m)lja 1 2egszívesebben napszem*veget tenne "el$ igaz( 1 ,i v#lasztotta ezt a színt( 1/enki nem v#llalja A %űtőgép is &j volt$ "eltöltve #sv#nyvízzel és *dítőkkel Ale' #tny&jtott neki egy *veggel$ majd széket %&zott az asztal%oz és le*lt vele szemben Fegyzettömb és goly+stoll %evert az asztal közepén Ale' a l#ny "elé tolta mind a kettőt 1 ;l is kezd%etné összeírni a neveket$ amelyek a %al#llist#n szerepeltek Hal#llista T istenem$ ez egy őr*letB >elkapta a tollat$ és gyorsan "elírta az öt nevet A testőröket A-val és B-vel jelölte$ mivel nem t)dta az igazi nev*ket Amikor elkész*lt$ a "ér"i elé lökte a papírt Ale' közelebb %ajolt$ elolvasta a list#t$ majd visszatolta a tömböt 1 Rendben$ akkor most írja le azokat az apr+s#gokat is$ amiket /%ields előad#sa alatt jegyzetelt ;zt könnyebb volt mondani$ mint megtenni 2#ba t*relmetlen *temet vert a lin+le)mpadl+n$ a%ogy kon'entr#lni pr+b#lt ;mily Milan ötlött az eszébe ;mlékezet r#$ %ogy tiszt#zni akarta vele a dolgokat T igen$ és ott volt Aeter Morris Hogyan is "eledkez%etett meg r+la( >eljegyezte$ %ogy "igyelmeztesse a biztons#giakat a "ér"ira 8e ki volt még( @olt még egy#ltal#n valaki( A t*relmetlen dobol#s "okoz+dott 1 :em kell idegeskedni 1 sz+lalt meg Ale' 1 :em vagyok ideges ;z %az)gs#g volt$ és a "ér"i is t)dta Akkor t)datos)lt benne$ %ogy térde az asztallap alj#t *tögeti ,ényszerítette mag#t %ogy abba%agyja 1 4al#n mégis ideges vagyok egy ki'sit 1 ismerte el 2etette a tollat és a jegyzettömböt &jra a "ér"i elé tolta Ale' megnézte a jegyzeteit$ de nem sz+lt semmit

7?L Regan az asztallapot b#m)lta$ míg megpr+b#lta "elidézni$ mit írt még annak idején a lapra 2e"elejtett valakit arr+l az #tkozott list#r+l( ;mlékezett r#$ %ogy ;mily nevét is "el akarta írni az )tols+ pillanatban$ de m#r nem maradt r# ideje Ale're pillantott$ és %irtelen minden gondolat kiröppent az agy#b+l =lyesmi még so%a nem történ vele @iszont B)'%anan nyomoz+ nagyon érdekes "ér"i volt 1 és %at#rozottan ellentmond#sos egyéniség Uil#lt benyom#st keltett "erdén megkötött nyakkendőjével$ gyűrött zak+j#val és erősen borost#s #br#zat#val$ de a modora ki"og#stalan$ nyilv#nval+an művelt ember$ és %)morérzéke is van 1 egy olyan jellemvon#s$ amelyet #ltal#ban először veszít el az ember az ő "oglalkoz#s#val Amikor neki szentelte a "igyelmét$ Regan &gy érezte$ mint%a m#gneses vonzerő #radna belőle 0gy tűnik$ lassan elvesztem az eszem$ gondolta Megköször*lte a tork#t 1 2#ttam mag#t és 2ewis %adnagyot aznap az irod#ban$ amikor /weeney nyomoz+n#l j#rtam 1 Hn is l#ttam mag#t A beismerés egy pillanatra megzavarta a l#nyt 1 4ényleg l#tott( 1 W%*m 1 =gen$ sz+val a dolog &gy volt5 a %adnagy egy rendőrrel kiab#lt Ami azt illeti$ ink#bb *völtött$ a%ogy így visszagondolok Még so%a senkit nem l#ttam így viselkedni 2egal#bbis olyan embert nem$ aki az övé%ez %asonl+ pozí'i+ban van =jesztőnek tal#ltam a viselkedését 1 Meg akart szabad)lni att+l a rendőrtől 1 8e maga megvédte A "ér"i elmosolyodott 1 Azt is l#tta( 1 =gen 2#ttam$ %ogy vitatkozik a %adnaggyal$ de nem %allottam$ %ogy mit mond neki A paran'snok#t+l eltérően maga nem emelte "el a %angj#t ;mlékszem$ arra gondoltam$ %ogy ő5 2ewis5 megal#zza azt a rendőrt 1 :em 1 mondott ellent Ale' 1 Megpr+b#lta megal#zni$ de nem siker*lt neki A rendőr t)dta$ %ogy nem tett semmi rosszat 8e miért beszél*nk r+la( A l#ny nem #llta a tekintetét$ ink#bb elnézett a v#lla "elett$ &gy mondta 1 >el akartam írni a %adnagy nevét is a list#ra Ale' erősen igyekezett$ %ogy elrejtse mosoly#t 1 8e nem tette(

7?M 1 :em 8e megtettem volna$ %a nem szakítanak "élbe Megsz+lalt a tele"onom$ és ki kellett mennem a "olyos+ra$ %ogy v#laszoljak a %ív#sra 8e "elírtam volna a nevét$ %a "olytatom a list#t 0gy véltem$ ezt t)dnia kell 1 Ha a %elyében lennék$ én nem mondan#m el 6in'ottnak 1 Miért nem( A "ér"i v#llat vont 1 ,egyetlen dolog lenne$ "elkelteni$ majd &jra lerombolni benne a reményt 1 8e %#t nem írtam "el 2ewis nevét a list#ra 1 H#t ez az

H szonnegyedik fejezet
Regan vég*l "eltette a kérdést$ amely nem %agyta ny)godni 1 Miért %agyja itt 3%i'ag+t( 1 ;z %ossz& történet A "ér"i nem "olytatta 1 Hov# megy( 1 @issza Bostonba !da val+si vagyok 1 @an egy sz#llod#nk Bostonban 1 4)dom :em mondott többet$ a l#ny pedig nem erőltette Mindketten meg"ord)ltak$ amikor nyílt az ajt+ Fo%n 6in'ott nyomoz+ lépett be$ %ogy azt#n rögtön le is %ajoljon$ mert elejtett né%#ny papírt Igy l#t%at+v# v#lt tökéletesen kerek kopony#j#nak teteje$ mely kopasz volt$ mint egy bili#rdgoly+ és "énylett 6in'ott t#rsa mindenkinek elmondta$ %ogy 6in'ott k*lönösen érzékeny kopaszs#g#ra$ ezért azt#n m)nkat#rsai ki is %aszn#ltak minden alkalmat$ %ogy )grass#k kolleg#j)kat A r#aggatott be'enevek köz*l 6in'ott a 4)'k bar#tot kedvelte legkevésbé$ de szeren'sére remek %)morérzékkel #ldotta meg a sors Regant legink#bb egy %ajszolt könyvelőre emlékeztette$ tal#n azért$ mert "őkönyv%öz %asonlatos dolgot 'ipelt mag#val$ amelyből papírok l+gtak a legnagyobb összevisszas#gban Azt#n észrevette az oldal#ra szíjazott "egyvert$ és a könyvelőről alkotott kép könnyedén kis)%ant az ablakon 1 ;lnézést kérek$ amiért megv#rakoztattam 1 Még mindig &gy nézel ki$ mint egy "él%olt 1 jegyezte meg Ale'$ mi)t#n bem)tatta bar#tj#t Regannek

7DN A l#ny arra gondolt$ %ogy a "ér"i ink#bb j+képűnek mond%at+$ de a szeme alatt %&z+d+ sötét karik#k és sz*rke bőre azt a benyom#st keltették$ %ogy %al#losan kimer*lt 1 :a igen$ ezen a %éten kimaradt a tengerparti pi%enőnapom Ale' elnevette mag#t 1 ;l is "elejtettem megkérdezni Hogy van a baba( 1 A kisl#ny)nknak most jönnek a "ogai 1 "ord)lt magyar#z+an 6in'ott Regan%ez 1 Hs egy#ltal#n nem ör*l neki$ ami azt jelenti$ %ogy a "eleségem és én sem vagy)nk t&l boldogok ;gyik*nk sem alszik m#r napok +ta 1 0gy %allottam$ a w%isky segít 1 mondta Ale' 1 Azt is kipr+b#ltam$ de 'sak egy alapos m#snaposs#g lett a j)talmam 1 A ki'si ínyét kellett volna bedörgölnöd vele Az elzsibbasztja 1 Még so%a nem %allottam ilyesmit ,*lönben is$ mi van$ %a ízlik neki( Mi van$ %a r#kap az ízére( Még észbe sem kapok$ és m#r vi%etem is a kétéves kisl#nyomat elvon+ra :em$ nem$ ez t&l ko'k#zatos 1 's+v#lta a "ejét komoly ar''al 1 Azt mondtam Regannek$ %ogy %ozz#értő nyomoz+ vagy 1 #llt "el Ale' 1 :e %az)dtolj meg$ kérlek 1 :em akarsz itt maradni( 1 ;l kell intéznem né%#ny tele"ont 1 r#zta a "ejét Ale' 1 Az asztalomn#l leszek$ %a sz*ksége van valamire 1 "ord)lt Regan%ez 1 Rendben( !lyan édes$ gondolta a l#ny Hs annyira agg+dik érte 1 =gen$ rendben 1 b+lintott Ale' be%&zta maga mögött az ajt+t Meg"ord)lt és 'saknem neki*tközött 2yle Brads%awnak 6in'ott partnere ki"og#stalan)l nézett ki$ mint mindig 3síkos nyakkendőjét tökéletes bogra kötötte$ mak)l#tlan öltönye r#n'mentesen sim)lt testére$ "ényes 'ipője pedig mint%a vadonat&j lett volna Ale' &gy nézett ki mellette$ mint akit nemrég kiraboltak 1 A k#véz+ szob#ban van a l#ny( 1 kérdezte Brads%aw köszönés %elyett 1 =gen$ 6in'ott vele van 1 Fo%nnak persze "olyik a ny#la 1 4essék( 1 Azt %allottam$ %ogy igazi bomb#z+ a 'saj 1 =gaz#n( Hs %ol %allottad( 1 Az )sziban 1 mondta$ arra a teremre )talva$ a%ol a nyomoz+k dolgoztak 1 Ami+ta 'sak be%oztad$ ő a téma Azt %allottam$ %ogy gyönyörű az ar'a$ és a teste sem marad el mögötte Ale'et meglepte a %irtelen t#madt ind)lat$ amely el"ogta A semmiből jött

7D7 1 A nyom#ba sem ér%etsz$ 2yle A "rissen elv#lt Brads%aw a nők b#lv#ny#nak képzelte mag#t A nők kedvelték és j+képűnek tartott#k$ so%a nem szenvedett %i#nyt %ölgyt#rsas#gban 8e Ale' &gy vélte$ %ogy t&l arrog#ns a "ellépése$ né%a pedig egyenesen kellemetlen Az egyetlen$ ami a jav#ra szolg#lt$ az kivételes nyomoz+i képessége volt Brads%aw m#r nyitotta a k#véz+ ajtaj#t$ amikor Ale' )t#na sz+lt 1 Hé$ Brads%aw 1 =gen( Ale' azt akarta mondani neki$ %ogy ne pr+b#ljon r#sz#llni a l#nyra$ de még idejében vissza"ogta mag#t 1 2égy vele kíméletes 1 mondta %elyette 1 :agyon meg van ijedve Ale' mag#%oz vette az *zeneteit és az asztal#%oz sét#lt 2ewis m#r szétosztotta a %ozz#tartoz+ *gyeket az am&gy is t&lter%elt nyomoz+k között$ és mintegy gyerekes bossz&ként elvette a sz#mít+gépet is tőle Igy most az asztala 's)paszon #rv#lkodott Ha a többi nyomoz+ nem lett volna be%avazva m)nk#val$ Ale' tal#n %)morosnak tal#lta volna 2ewis viselkedését 2e*lt az asztal%oz és elővette a mobilj#t$ %ogy "el%ívja b#tyj#t$ :i'ket 1 Azt %iszem$ bent vagyok 1 sz+lt a tele"onba Hallotta :i'k nevetését 1 /zia$ Ale' A bent alatt az >B=-t érted( 1 M#r t)dtad$ nem igaz( 1 8e igaz 6ard öt per''el az)t#n %ívott$ %ogy "elvettek az akadémi#ra Az eredményeid lenyűgözők voltak 1 Fobbak$ mint a tiéd( 1 Ha így lenne$ gondolod$ %ogy beismerném( 1 @al+színűleg nem Mondd el 4%e+nak$ rendben( 1 kérte Ale' :em t)dta$ lesz-e ideje idősebb b#tyj#t is "el%ívni 1 M#r t)dja 6ard őt is "el%ívta ;ldöntötted m#r$ %ogy megveszed-e a %#zam( 2a)rant minden vas#rnapj#t az ingatlan*gynökkel tölti %#zakat nézegetve A %#zam nagyszerű %ely egy agglegénynek$ de a ki'sivel egy*tt m#r szűk a %ely$ és 2a)rant szeretne még egy gyereket Ale' maga elé mosolygott :i'k meg*tötte a "őnyereményt$ amikor "eleség*l vette 2a)rant-t Az elragad+ l#nyt mint%a egyenes b#tyja sz#m#ra teremtette volna a sors :y)gis$ lezser természetével pontosan azt a légkört biztosította :i'k sz#m#ra$ amire annak sz*ksége volt$ amikor %azaért a m)nk#b+l 4%eo gyakran nevezte :i'k m)nk#j#t k)kta"azéknak$ akkora nyom#s ne%ezedett b#tyj#ra Bar#tj#val$ :oa% 3layborne-nal egy*tt az >B= k*lönleges

7D? alak)lat#n#l dolgoztak$ amelyet akkor riasztottak$ %a %i#ba k)tattak egy-egy eltűnt gyerek )t#n ,emény$ emberpr+b#l+ m)nka volt 1 Megveszem a bostoni %#zad 1 jelentette ki 1 Még akkor is$ %a nem Boston környékére kapok beoszt#st5 1 6ard azt ígérte$ %ogy oda%elyeznek 1 6ard b#rmit megígért$ %ogy r#vegyen a belépésre :em ő %ozza a döntéseket$ de %a mégsem Boston környékén kötnék ki$ akkor is megtartom a %#zat F+ be"ektetésnek tűnik 1 4artsd egy ki'sit Alig %allak ;gyszerre két"elé beszélek 1 ,i a m#sik( 1 :oa% 1 Hol vagytok( 1 8allasban Hppen most "ejezt*nk be egy *gyet ;z alkalommal szeren'sénk volt 1 Az j+ Hirtelen :oa% volt a vonalban$ %ogy grat)l#ljon neki 1 /zét "ogod *lni a "eneked az akadémi#n$ de biztos j+l "og menni Mikor jössz el 3%i'ag+b+l( 1 Még legal#bb %#rom %ét$ de tal#n négy is Ha még mindig meg akarod nézni a bo'sokat$ jobb lesz$ %a igyekszel 3sak egy szavamba ker*l$ és .il szerez jegyeket A következő pillanatban &jra :i'k visszavette a tele"ont ;mlékeztette Ale'et$ %ogy %&g)k még mindig azt tervezi$ %ogy megl#togatja 3%i'ag+ban 1 4)dom$ de még nem döntötte el$ %ogy mikor :em lesz időm pakolni$ amíg itt le nem j#r a m)nk#m 0j "eladatot kaptam$ ami leköti az időm nagy részét a következő %#rom %étben$ de azt#n végeztem Ha Fordan t&l sok#ig %abozik$ a végén kénytelen lesz segíteni nekem a pakol#sn#l 1 Milyen az &j "eladat( 1 :em akarok r+la beszélni 1 ;j%a 1 nevetett :i'k 1 Annyira rossz( ;gy "iatal zsar) kövér akt#t tett Ale' asztal#ra$ majd meg"ord)lt$ %ogy elmenjem Ale' intett neki$ %ogy maradjon 1 Mennem kell$ :i'k 1 2ez#rta a tele"ont$ és visszatette a zsebébe 1 Mi ez( 1 "ord)lt a rendőr%öz 1 A "ormanyomtatv#nyok$ amiket ki kell töltenie A személyzetiről k*ldték 1 @i''el velem( 1 :em$ )ram :em szoktam vi''elni

7DD 1 M#r kitöltöttem a papírokat 1 & -ene vig(e el$ tette %ozz# mag#ban 1 :em$ )ram ,itöltött né%#ny nyomtatv#nyt$ de nem mindet Azt mondt#k$ a nap végére kérik vissza 1 :e%ezebb innen kij)tni$ mint be 1 bosszankodott Ale' 1 A bűnözők is ezt szokt#k mondani 1 "elelte a rendőr sz#razon Ale' &gy döntött$ legjobb$ %a t&l esik rajta ,inyitotta a mapp#t$ és elkezdte kitölteni az első nyomtatv#nyt Majdnem egy +r#ba telt$ mire végzett$ mert "olyton "élbeszakított#k Az egyik nyomoz+ megszerezte /weeney zsarol+napl+j#nak a m#solat#t$ és abb+l olvasott "el részleteket Ale' éppen be"ejezte az )tols+ papír kitöltését$ amikor "elnézett és l#tta$ %ogy Brads%aw integet "elé >elkapta a mapp#t$ azzal a sz#ndékkal$ %ogy mag#val viszi$ és &tban le"elé leadja Brads%aw a lép'sőnél v#rt r# 1 Be"ejeztétek Regan ki%allgat#s#t( 1 kérdezte Ale' 1 ;gyelőre 6in'ott "elvitte az emeletre kedven' rajzol+j#%oz 1 Az nem "og sok#ig tartani Brads%aw "el%orkant 1 :em ismered 4onyt$ igaz( !tt "ogja tartani$ %a kell egész dél)t#n addig$ amíg azt nem mondja$ %ogy tökéletes a %asonl+s#g @ele kell maradnod Az imént kaptam *zenetet 2ewis seggnyal+ titk#r#t+l Regan b#tyja és az *gyvédj*k ide tartanak 1 Regan nem gyan&sított ;lmagyar#ztad neki( 1 H#t persze 1 b+lintott 1 Majdnem randira is %ívtam$ de azt#n meg#lljt paran'soltam magamnak 1 Féz)som$ Brads%aw Ar+b#lj meg a tém#n#l maradni 1 ;z nem t&l könnyű ilyen nő mellett 1 vigyorgott a "ér"i 1 ,i értesítette a b#tyj#t és az *gyvédet( 1 :em t)dom 2ewis-zal akarnak t#rgyalni ;gyszerre "ord)ltak a %adnagy irod#ja "elé Az *veg"alon kereszt*l l#tt#k$ %ogy 2ewis l#zasan rendezgeti az asztal#t 1 ,ész*l a tal#lkoz+ra 1 komment#lta Ale' a l#tv#nyt 1 >ontos tal#lkoz+ra "ontos emberekkel 1 tette %ozz# Brads%aw 1 A Madisonoknak rengeteg pénze van Aénz 2ewisnak 'sak ez sz#mít$ gondolta Ale'$ a%ogy az első asztal%oz igyekezett$ %ogy lerakja a papírokat 0tban vissza"elé az asztal#%oz össze")tott Meliss#val$ és köszönt neki A

7DE nő morgott valamit v#lasz)l ;lment mellette$ majd meg#llt és )t#na sz+lt 1 B)'%anan$ "igyelj 'sakB 1 Mi van( 1 Mondd meg Regannek$ %ogy amikor a va'ak gépén dolgoztam$ lekap'soltam egy %)rokr+l$ és el"elejtettem visszatenni 1 Miről beszélsz( 1 @olt né%#ny #llom#s$ amely r#'satlakozott 1 Melissa$ még mindig nem értem$ miről beszélsz A nő bossz&snak l#tszott 1 4)dsz valamit a sz#mít+gépekről( 1 :yilv#nval+an nem annyit$ amennyit szeretnél$ sz+val magyar#zd el &gy$ mint egy laik)snak 1 Rajta kív*l m#sok is olvass#k a leveleit 1 4essék$ olyan ne%éz volt kimondani( A nő t)dom#st sem vett a g&nyol+d#s#r+l 1 A sz#llod#nak sok sz#mít+gépe van$ és ezek mind egy %#l+zat%oz tartoznak ,épzeld a levelet &gy$ mint egy labd#t =gen$ pontosan olyan$ mint egy labda Amikor *zenetet kap$ a labda m#s #llom#sokra is #tg)r)l A titk#ra )gyanakkor kapja meg az *zenetet$ amikor ő Igy van be#llítva$ %ogy időt sp+roljanak meg 1 magyar#zta A "ér"ira sandított 1 >ogod az ad#st( Ale' nem %agyta$ %ogy a nő "elbosszantsa 1 Azt mondtad$ m#sok is olvass#k a leveleit A titk#ra az egy ,i a m#sik lasztitörő( 1 kérdezte komoly ar''al 1 A labda g)r)l$ B)'%anan :em szokt#k törni Hs az a m#sik valaki a %#zon bel*l 1 Meg t)dod tal#lni azt a bizonyos gépet( 1 M#r meg is tettem :em emlékszem a sz#m#ra$ de az egyik gép valamelyik testvére irod#j#b+l ;l"elejtettem$ melyikből 8e benne van a jelentésemben$ amit 6in'ottnak adtam ,érdezd tőle 1 Adj nekem is egy m#solatot a jelentésedből 1 A nő m#r tov#bbment$ amikor Ale' &jra meg#llította 1 4al#n Regan nem is t)dja$ %ogy m#s is olvassa a leveleit 2e%etséges ez( Melissa v#llat vont 1 2e%etséges$ %ogy nem t)dja Ale' be"ord)lt a sarkon$ és megpillantotta Regant$ amint az egyik sz#mít+gépnél *lt a rendőrségi rajzol+val az oldal#n @al+színűleg megérezte$ %ogy nézik$ mert %irtelen meg"ord)lt és egyenesen Ale're nézett Azt#n elmosolyodott Hs a "ér"i visszamosolygott r# 4ony megérintette a karj#t$ %ogy visszaterelje a "igyelmét Regan vonakodva "ord)lt a képernyő "elé 4onyval nem volt könnyű egy*tt dolgozni =dősebb ember volt$ és pontosan &gy "estett$ mint a komédi#s$ akit né%#ny %+nappal azelőtt l#tott egy kabaréban Az első p#r

7DG per'ben v#rta is$ %ogy a "ér"i majd vi''ekkel sz+rakoztatja 4onyba azonban nem sok %)morérzék szor)lt Mi)t#n kezet r#ztak$ a "ér"i közölte vele$ %ogy ő maQimalista$ ami a m)nk#j#t illeti$ és addig "ognak egy*tt dolgozni$ amíg nem siker*l olyan képet rajzolni$ ami tökéletesen %asonlít a "ér"i%oz$ aki *ldözte Regant a parkban ;z meglepően ne%éz v#llalkoz#snak bizony)lt Amíg le nem *lt 4ony mellé$ Regan azt %itte$ %ogy tökéletes képet őriz az *ldözőjéről az emlékezetében$ de kider*lt$ %ogy ez egy#ltal#n nem így van F+ p#rszor le kellett %)nynia a szemét$ %ogy maga elé képzelje a "ér"it Hogy pontosan eltal#lja az orr$ a szem és az #ll alakj#t$ k*lönösen ki%ívő "eladat volt Amikor be"ejezték$ &gy vélte$ %ogy a rajz megle%etősen %asonlít$ de egy#ltal#n nem tökéletes Hs amikor 4ony elt#volította a szem*veget és a szak#llat$ a "ér"i k*lseje gyökeresen megv#ltozott Regannek "ogalma sem volt r+la$ %ogy pontos-e vagy sem Ale' a rajzol+ szoba előtt v#rt r# Regan odaadta neki a rajzot 1 4ony &gy véli$ %ogy a %aja$ a szem*veg és a szak#ll 'sak #l'a 1 Otny&jtotta a m#sodik rajzot is 1 /zerinte val+j#ban így néz%et ki az *ldözőm 1 =smerős( A l#ny megr#zta a "ejét 1 !lyan5 #tlagos$ nem gondolja( Ale' b+lintott 1 /z+val ez lenne az a5 1 nyomor)lt gazember$ akarta mondani$ de azt#n meggondolta mag#t 15 m#ni#k)s$ akit keres*nk Megle%etősen %étköznapi$ könnyen beleolvad a tömegbe 1 4al#n mégsem 1 mondott ellent a l#ny 1 :agy darab "ér"i$ legal#bb akkora$ mint maga A mérete ki kell$ %ogy emelje a tömegből :em is t)dom 1 Mély levegőt vett$ mielőtt "olytatta 1 Ha ő az$ aki ellopta a tele"onomat$ és %a ő az$ aki megölte /weeney nyomoz+t$ és5 4&l 's*ggedtnek érezte mag#t a%%oz$ %ogy "olytassa 16in'ott és Brads%aw nyomoz+k be"ejezték a kikérdezésemet$ sz+val most szeretnék visszamenni az irod#mba Ha maga vagy a többi nyomoz+ szeretne beszélni velem$ 'sak %ívjanak "el$ vagy )gorjanak be Ale' elélépett 1 >igyeljen$ t)dom$ %ogy maga okosabb ennél$ és egyszer m#r végigment*nk ezen$ de &gy érzem$ mint%a még mindig nem értené Megbíztak$ %ogy vigy#zzak mag#ra$ és ez azt jelenti$ %ogy a%ov# maga megy$ oda megyek én is Regan komoran össze"onta a karjait maga előtt A nap val+ban %ossz&nak és "#raszt+nak bizony)lt 1 Hs a%ogy m#r egyszer elmagyar#ztam$ %a &gy érzem$ %ogy testőrre van sz*kségem$ %#t "ogadok egyet

7DJ A "ér"i mosolya le"egyverző volt$ a%ogy közelebb lépett$ arra kényszerítve ezzel$ %ogy "ejét %#tra%ajtsa$ %ogy a szemébe t)djon nézni Regan érezte$ %ogy libabőrös lesz a karja 1 ;z azt jelenti$ %ogy vitatkozni "og)nk( 1 /zerintem igen 1 :em győz%et 1 Miért( Mert "egyver van mag#n#l( A "ér"i egy sz+t sem sz+lt$ 'sak r#b+lintott 1 Mert maga a nagyobb( 0jabb b+lint#s 1 ;rősebb( Ale' mosolya szélesebb lett Regan a szemét "orgatta 1 Remélem$ észrevette$ %ogy az okosabbat nem említettem 1 ;rre a "ér"i elnevette mag#t 1 :yomoz+5 Ale' &gy döntött$ %ogy ennél tov#bb nem me%etnek 1 ;gyelőre egyik*nk sem me%et el innen 1 Miért nem( 1 "eledkezett meg egy pillanatra a testőr problém#r+l Regan 1 Mert a "ivére és az *gyvédj*k odalent vannak 2ewis irod#j#ban 6in'ott-tal és Brads%awval Azért jöttem "el$ %ogy magammal vigyem /zeretnének beszélni mag#val 1 Melyik "ivérem van itt( 1 kérdezte$ miközben igyekezett elrejteni inger*ltségét 1 :em t)dom /z#mít( 1 =gen Remélem$ nem Aiden az 1 :em mondta el Ale'nek$ mire gondol$ de mag#ban abban reménykedett$ %ogy /pen'er visszatért a v#rosban$ és ő v#r odalent @ele sokkal könnyebb volt sz+t érteni$ mint Aidennel A "ejét 's+v#lta$ a%ogy megpr+b#lta kiker*lni a "ér"it 1 >eltételezem$ %ogy le kell menn*nk az irod#ba 8e Ale' &jra elélépett$ és elz#rva az &tj#t a "al%oz t#maszkodott 1 Mi van mag#val( A "ér"i &gy viselkedett$ mint%a régi bar#tok lennének$ és olyan j+l ismerné$ %ogy azonnal meg t)dja mondani$ %a "elbor)lt a lelki egyens&lya Regan egyik l#b#r+l a m#sikra ne%ezedett zavar#ban 1 Ha nem írtam volna meg azt az ostoba list#t5 1 8e nem maga ölt$ vagy igen( 1 :em$ de5

7DK 1 3sak elvégzett egy gyakorlatot 1 Irtam egy %al#llist#t$ az isten szerelméreB 1 =gen$ a%ogy több t)'at m#sik ember is 1 m)tatott r# 1 3sak mag#nak nem volt le%etősége$ %ogy a tűzben dobja$ mint a többieknek 1 ;llépett a l#ny &tj#b+l$ és előre engedte 1 Alig v#rom$ %ogy tal#lkozzak ezzel a dr /%ields-zel :agyon &gy "est$ mint egy elbűvölő 's&sz+m#sz+ 1 ;gy#ltal#n nem elbűvölő 3sak 's&sz+m#sz+ B#r'sak sose %allottam volna r+la 1 :a és mi a baj Aidennel( A kérdés bosszantotta a l#nyt 1 /emmi baj nin's vele 3sod#latos testvér Ale' ezt nem vette be 1 =gaz#n( 1 =gaz#n 3sak egy ki'sit5 aggodalmaskod+ ;nnyi az egész Ale'nek meg sem kellett kérdeznie$ %ogy a 2ewis irod#j#ban tart+zkod+ két idegen köz*l melyik Regan b#tyja A 'sal#di %asonl+s#g szembeszökő volt :o%a Regan leg"eljebb 7GN7GG magas volt$ b#tyja pedig 7LN "ölött$ de színeik és a 'sal#di von#sok egyértelműen #r)lkodtak a rokons#gr+l Aiden ki"og#stalan$ eleg#ns szab#s& öltöny viselt$ és Ale' meg mert volna esk*dni$ %ogy a belsejében valami "lan'os r)%atervező 'ímkéjét tal#ln#$ %a megnézné Az ő b#tyj#nak$ 4%e+nak is volt ilyen öltönye 3alvin ,lein$ gondolta Ale'$ vagy Armani A 2ewis asztal#n#l *lő j+l t#pl#lt emberen is eleg#ns öltöny "esz*lt A "ér"i ala'sony volt$ kerek$ mint egy toj#s$ és ar'a olyan gyűrött$ mint egy vasalatlan ing Ale' "eltételezte$ %ogy ő lesz az *gyvéd 6in'ott és Brads%aw az ablakn#l #llva "igyeltek Mindketten )natkozni l#tszottak Regan b#tyja "elpillantott$ észrevette$ %ogy a %&ga közeledik$ és Ale' l#tta$ %ogy egy röpke m#sodper're megkönnyebb*lés villan a szemében 2egyen b#rmennyi %ib#ja is a "ér"inak$ az nyilv#nval+ volt$ %ogy nagyon szereti a %&g#t

H szonötödik fejezet
/am Baldwin$ a Madisonok *gyvédje$ be's)kta jegyzet"*zetét és "el#llt$ amikor Regan besét#lt 2ewis irod#j#ba 1 :em vagy gyan&sított 1 közölte vele azon nyomban

7DL 1 :em$ természetesen nem gyan&sított 1 vissz%angozta 2ewis b)zg+n >el#llt és kiny&jtott kézzel előre%ajolt Bem)tatkozott$ kezet r#zott a l#nnyal és nem is engedte el a kezét$ &gy "olytatta 1 4)dom$ %ogy ez szörnyű megpr+b#ltat#s le%et önnek Mielőtt Regan v#laszol%atott volna$ /am sz+lalt meg 1 ;gy +r#n bel*l "elkereslek$ Aiden 1 B+lintott Regan "elé$ aki %i#ba pr+b#lta kivonni kezét 2ewiséb+l$ majd el%agyta az irod#t 1 Regan( 1 nézett %&g#ra kérdően Aiden 1 F+l vagyok 1 ny)gtatta meg a l#ny Abban a pillanatban$ amikor 2ewis végre elengedte a kezét$ #tv#gott a szob#n és b#tyja mellé #llt Mivel a %adnagynak esze #g#ban sem volt Ale'et bem)tatni$ Regan megtette %elyette A két "ér"i egy"orma magas volt Aiden )gyan valamivel sov#nyabb$ de mindketten megle%etősen 'sinosak és j+ "elépítésűek B#tyja azonban kimer*ltnek nézet ki ,imer*ltnek és agg+d+nak 1 A %adnagy elmondta$ %ogy önt bízta meg a %&gom védelmével$ amíg el nem kapj#k a "ér"it$ aki a "ot+t k*ldte 1 Igy igaz 1 sz+lt közbe 2ewis$ mielőtt Ale' v#laszol%atott volna 6in'ott vonta mag#ra 2ewis "igyelmét 1 ,it akar még r#rakni az *gyre( @agy 'sak B)'%anan$ Brads%aw és én dolgoz)nk rajta( 3onnellyt m#r #t%elyezték$ %a j+l t)dom 1 =gen 1 mondta 2ewis 1 2esz segítség*k$ de nem B)'%anan 1 2e*lt és mor'osan 6in'ottra meredt 1 Hrti$ amit mondok( B)'%anan testőrködik és semmi több 1 /am %ívott "el( 1 kérdezte Regan b#tyj#t /)ttogva beszélt$ %ogy a %adnagy ne %allja 1 Azért vagy itt( 6in'ottot és Brads%awt le"oglalta a 2ewis-zal "olytatott vita$ és nem törődtek Regannel$ de Ale' egy szav#t sem m)lasztotta el 1 :em 1 "elelt Aiden %&ga kérdésére 1 Henry "el%ívta /amet és elmondta neki$ %ogy &ton vagy ide Beszél az e-mailről és a "aQr+l is Hn is l#ttam a képeket 1 2#ttad őket( 1 Az asztalomon voltak a m#solatok$ amikor megérkeztem A%ogy megl#ttam őket$ azonnal %ívtam /amet ;gyik*nk sem t)dta$ %ogy össze#llított#l egy %al#llist#t$ amíg ide nem ért*nk Regan$ az isten szerelmére$ mégis mit képzeltél( 1 4essék( 1 Hallottad$ nem( ;lképzelni sem t)dom$ %ogy te%ettél ilyent

7DM Regan nem "#rasztotta mag#t magyar#zkod#ssal 4)dta$ b#rmit is mond$ a végén &gyis neki kell védekeznie Hs mindenképpen ő lesz a %ib#s @ett egy mély lélegzetet 1 Hogyan j)tott#l a képek%ez( 1 kérdezte tov#bbra is s)ttogva 1 Henry nem tenne semmit az asztalodra$ amíg nem egyeztette velem 1 @alaki odatette őket >eltételeztem$ %ogy a titk#rod volt az 8e most nem ez a leg"ontosabb$ igaz( 8e%ogynem$ gondolta Regan$ nagyon is "ontos 8e t)dta$ %ogy ez nem a legmeg"elelőbb idő a vit#ra 1 =gaz#n nagyra értékelném$ %a nem %#borgatn#d ezzel /pen'ert és 6alkert :em akarom$ %ogy agg+djanak miattam 1 kérte b#tyj#t 1 M#r késő @alaki elk*ldte nekik a "ot+kat e-mailben 1 /weeney nyomoz+ és az elad+nő képét( 2#tt#k azokat a "ot+kat( 1 kérdezte értetlen*l Regan 1 Miért$ voltak m#sok is( 1 :em$ de%ogyis 1 Akkor a v#laszom igen 2#tt#k a nyomoz+ és az elad+nő "ényképét 1 B#r'sak ne l#tt#k volna Most majd agg+dni "ognak és5 1 Regan d*%e és elkeseredése egyre nőtt Aidennek azonban szok#s szerint ar'izma sem rezd*lt 1 Agg+dni( 9rjöngnek /pen'er egyenesen azt akarja$ %ogy lakat alatt tarts)nk$ amíg ide nem ér$ %ogy azt#n majd reményei szerint elrep*lj vele Melbo)rne-be$ és ott is maradj$ amíg a rendőrség el nem "ogja azt az őr*ltet 1 :em megyek vele 1 Azt %iszi$ %ogy r# t)d beszélni 6alker is azt akarja$ %ogy vele maradj 1 ;zen a %éten éppen %ol( 1 A#rizsban %olnap)t#nig Azt akarja$ %ogy )tazz vele$ de erről természetesen sz+ sem le%et 1 Aiden$ magam is dönteni t)dok a saj#t sorsomr+l 1 :em is vagy %ajland+ egy ko'siba *lni 6alkerrel Miért akarn#l vele )tazgatni( 1 :em "ogok vele )tazni$ és Melbo)rne-be sem megyek Aiden b+lintott$ és Ale' "elé "ord)lt 1 A%ogy m#r 6in'ott nyomoz+nak is mondtam$ a sz#llod#nak kitűnő a biztons#gi rendszere Hs sz#ndékomban #ll tov#bbi embereket "elvenni

7EN 3sak nem elbo's#tja( Ale' &gy vélte$ %ogy igen$ és megle%etősen elképedt Aiden tal#n azt gondolja$ %ogy neki dolgozik( Még %a a testőrszerepet leala'sonyít+nak tal#lja is$ vigy#zni "og Reganre$ amíg 2ewis le nem v#ltja 6in'ott 'satlakozott %ozz#j)k Aiden biztosította$ %ogy ő és "ivérei$ és természetesen Regan is mindent megtesz majd$ %ogy segítse a nyomoz#st 1 A %&gom a sz#llod#ban lakik$ és az irod#ja is ott van$ ezért ki sem kell lépnie az )t'#ra ;z nagyban megkönnyíti majd a m)nk#j#t 1 mondta Ale'nek Regan a "ejét r#zta 1 :em borít%atom "el a programom A szavamat adtam$ %ogy részt veszek né%#ny "ontos eseményen /emmiképp nem marad%atok le a k+r%#zak jav#ra rendezett j+tékonys#gi estről 1 ;gyelőre lemondasz minden programot 1 jelentette ki Aiden 1 Ha 3%i'ag+ban akarsz maradni$ akkor nem mozd)l%atsz ki a sz#llod#b+l Hn magam is el%alasztom az *zleti )takat$ amíg ez a dolog nem rendeződik 1 8e Aiden 1 kezdte a l#ny B#tyja azonban m#r 6in'ott%oz "ord)lt$ %ogy megbeszélje vele az ő védelmét ;gyik*k sem kérdezte a véleményét Aiden még mindig azon erősködött$ %ogy a legjobb lenne "el*ltetni őt a 'sal#d mag#nrep*lőjére és elk*ldeni valami vil#gt+l eld)gott %elyre Regan "ogta mag#t és kisét#lt az irod#b+l$ ott%agyva a két "ér"it a beszélgetés kellős közepén Ale' szorosan a nyom#ban %aladt 1 @isszavinne a %otelbe( 1 "ord)lt a "ér"i%oz Regan 1 8e %a ez kényelmetlen mag#nak$ akkor sét#l%atok$ vagy "og%atok egy taQit 1 Mi az ördög van mag)kkal( ;lőször maga$ azt#n a b#tyja :em "ogok elmenni$ &gy%ogy abba is %agy%atja a pr+b#lkoz#st >el"ogta( A l#ny meg sem "ord)lt 1 =gen$ megértettem 1 @#rjon egy per'et Mi volt ez a b#tyj#val( Regan 'sak ment tov#bb rend*letlen*l 1 =gen$ mi van vele( Ale' %alv#nyan elmosolyodott ,övette a l#nyt a lép'sőn$ "élig meddig arra v#rva$ %ogy a b#tyja *ldözőbe veszi őket 1 Miért nem védte meg mag#t odabent( 1 Mikor( 1 Amikor a "ivére a %al#llist#r+l kérdezte Az a benyom#som t#madt$ %ogy mag#t teszi "elelőssé a történtek miatt 1 Bizonyos mértékig így is van$ nem(

7E7 1 :em Megragadta a l#ny karj#t és vissza%&zta$ %ogy ne t)djon előtte kimenni az ép*letből Otmentek az &ton$ be a parkol+ba Ale' kinyitotta előtte az )tas*lés ajtaj#t$ de szeme közben a környezetet "*rkészte Mint%a azt v#rta volna$ %ogy az egyik bokor mög*l egyszer 'sak előb)kkan egy orvlövész Amikor végre a ko'siban *ltek$ egyetlen gombnyom#ssal bez#rta az ajt+kat A kattan+ %ang &j ir#nyt adott Regan gondolatainak 1 Ma veszek egy &j ko'sit 1 =gaz#n( Mi a baj a ko'sij#val( Mert )gye van saj#t ko'sija( 1 =gen$ van 1 Mag#ban azon 'sod#lkozott$ %ogy a "ér"i vajon azt %iszi$ %ogy lim)zinnal %)r'olj#k minden%ov#$ %a kedve t#mad kir)''anni 1 /z+val$ mi a baj vele( 1 Ale' &gy képzelte$ %ogy a l#ny Mer'edesszel j#r$ vagy ak#r Aors'%éval$ de mindenképpen valami dr#ga és eleg#ns ko'sival 1 Sreg 1 Milyen öreg( ;gyéves vagy kettő( 1 Azt %iszi$ %ogy elkényeztetett liba vagyok$ igaz( 1 /z#mít$ %ogy mit gondolok( 1 :em 1 Haz)dott$ és biztosra vette$ %ogy a "ér"i el is %itte Aedig sz#mított$ egy ki'sit mindenképp :agy volt a "orgalom Amikor Ale' balra kapta a korm#nyt$ %ogy kiker*ljön az eléj*k bev#g+ a)t+t$ Regan megrezzent$ és amikor "elgyorsított$ %ogy )tat törjön mag#nak a "ő&tra$ &jra megr#nd)lt 1 >igyeljen 1 sz+lt r# a "ér"i 1 4iszt#ra megőrjít azzal$ %ogy #lland+an a műszer"al%oz kapkod$ amikor beveszek egy kanyart Ar+b#ljon meg lazítani$ %a ez le%etséges egy#ltal#n 1 4ermészetesen le%etséges 2assítson$ és bebizonyítom 1 4)dom$ %ogy mit 'sin#lok 1 v#gott vissza a "ér"i némi éllel a %angj#ban A l#nyt nem izgatta 1 6alker is ezt szokta mondani$ és 'sak a j+isten t)dja$ %#ny balesete volt eddig 1 Hn nem vagyok a b#tyja$ és a nevem Ale' Regan észrevette$ %ogy a "ér"i lelassított 1 Mit mondott( 1 :y)godtan sz+lít%at Ale'nek ;gy ideig igen'sak közel lesz*nk egym#s%oz 1 Ha 2ewis %adnagy t)dn#$ %ogy r# akartam írni a nevét a %al#llist#ra$ azonnal el%elyeztetné mellőlem$ engem meg elk*ldene melegebb ég%ajlatra Hn ezt tenném

7E? 1 :em %iszem 1 nevetett a "ér"i 1 4&l l#gyszívű a%%oz$ %ogy ilyent tegyen 1 :em t)d%atja$ %ogy l#gyszívű vagyok-e vagy sem 1 8e%ogynem ;lvégre nyomoz+ vagyok 1 Hs akkor( 1 Az azt jelenti$ %ogy nyomozok 1 vigyorodott el Ale' 1 @an "elesége( 1 4e j+ ég$ ezt meg miért kérdezte tőle( ;z igaz#n nem tartozik r# 1 :in's 1 :ekem sin's "érjem 1 =gen$ t)dom Regan megpr+b#lt valami ésszerű magyar#zatot kital#lni$ %ogy miért kérdez ilyen mag#njellegű dolgot 1 3sak kív#n'si voltam 1 ;z meg mi"éle gyenge magyar#zat volt( ;gy per''el később elérték a %otelt A%ogy a port#s nyitotta előtt*k az ajt+t$ megsz+lalt Ale' mobiltele"onja 6in'ott volt a vonalban 1 Meg akartam veled beszélni a beoszt#s 1 mondta 6in'ott$ miközben Ale' követte a l#nyt az elő'sarnokba 1 Mi van vele( 1 :em le%etsz a nő mellett napi %)szonnégy +r#t$ b#rmit %isz is 2ewis @alamikor al)dnod is kell 4al#n al)d%atn#l vele ;z is egy m+dja lenne$ %ogy rajta tartsd a szemed éjszaka is 1 ;z azt#n a terv 1 jegyezte meg Ale' sz#razon 1 Aersze le%etséges$ %ogy a l#ny nem akar egy*ttműködni veled 1 Akkor mit javasolsz( @ég*l is te vezeted a nyomoz#st Regan meg#llt a re'ep'i+s p)ltn#l és azokat a papírokat lapozgatta$ amit a személyzet egyik tagja adott #t neki Ale' p#r méterre #llt tőle és az elő'sarnokban lévő embereket "igyelte 1 A "ivére legszívesebben bez#rn# vala%ov# 1 "olytatta 6in'ott 1$ ami nagyban megkönnyítené a m)nk#nkat Mindazon#ltal mindketten t)dj)k$ %ogy lesznek esetek$ amikor el kell %agynia a sz#llod#t Akkor mi legyen( ;gész nap vele leszel$ a %otelben és azon kív*l is A%ov# megy$ oda mész te is$ de %a az éjszak#t a %otelben tölti$ akkor r#bíz%atn#nk a sz#lloda biztons#gi szolg#lat#ra$ %ogy vigy#zzon r# 1 :em tetszik ez nekem 1 :ekem sem tetszik 1 Akkor miért javasoltad( 1 nevetett Ale' 1 Brads%aw akarta 1 Mi+ta %allgatsz a t#rsadra(

7ED 1 4öbbnyire so%a$ de "elvetette az ötletet és én megígértem neki$ %ogy megpr+b#lkozom vele n#lad A l#ny b#tyja tov#bbi embereket "ogad "el 1 4)dok r+la$ de akkor sem tetszik :em %iszem$ %ogy egy kív*l#ll+ elvégezné a mi m)nk#nkat 6in'ott egyetértett vele 1 ;z a gazember5 beteges j#tékot űz vele 1 Hn is &gy gondolom 1 @an egy olyan érzésem$ %ogy szeretne valami"éle visszajelzést kapni a l#nyt+l 1 /zerintem is Ha kedveskedsz valakinek valamivel$ szeretnél egy köszönömöt %allani érte 1 Matlin egyetért veled 1 )talt 6in'ott a rendőrségi pszi'%i#terre 1 0gy véli$ &jra kap'solatba akar majd lépni vele$ de ez&ttal valami személyesebb &ton$ mint a "aQ vagy az email 1 Mit mondott még( 1 Brads%aw 'sak most adta neki oda az akt#t$ ezért kell még neki egy kis idő$ de az m#ris "eltűnt neki$ %ogy a te sz+'sk#t többször is al#%&zt#k Cgye t)dod$ miről beszélek( A "aQ t#rgysor#ban Azt írta< XA te %al#llist#dY 1 =gen$ emlékszem 1 Matlin &gy véli$ %ogy az az al#%&zott te k*lönös jelentősséggel bír 1 Azt is megmondta$ miért( 1 :em 1 ;z azt#n nagy segítség 1 A#r +r#n bel*l beszélni "ogok vele Remélem$ lesz elég ideje$ %ogy kereszt*l r#gj)k mag)nkat a jegyzeteinken 1 Majd mondd el$ mit derítettetek ki 1 Rendben ,erítek valakit ma estére$ %ogy "elv#ltson Holnapra pedig kidolgoz)nk egy *temtervet$ ami mindenkinek j+ 1 B#rkit is tal#lsz$ "eltétlen %ívjon "el$ mielőtt idejön Ale' be"ejezte a beszélgetést$ és Regan "elé "ord)lt A l#ny éppen visszaadott né%#ny papírt a re'ep'i+snak$ és mondott valamit a nőnek$ amitől az elmosolyodott 1 ,észen van( 1 kérdezte Ale'től 1 B#rmire 1 "elelte a "ér"i 1 Mire gondolt( 1 /zeretnék kipr+b#lni né%#ny a)t+t ma dél)t#n Ale' meg's+v#lta a "ejét 1 Att+l tartok$ ezt későbbre kell %alasztania 1 Be vagyok ide z#rva$ igaz(

7EE 1 =gen /ok m)nk#ja van( ;gy*tt szelték #t az elő'sarnokot a li"tek%ez 1 Ami azt illeti$ %a egyszer )tolérem végre magam$ akkor alig marad valami Cborkaszezon van$ ez a mi pi%enőidőnk 1 Hogy le%et az( 1 Az összes adom#nylevél kiment ,iosztott)k a jövő évi pénzeket$ de a)g)szt)sban kezdődik elölről az egész$ amikor Henryvel megkezdj*k a v#logat#st az &j p#ly#z+k között Regan a t#sk#j#ban kotor#szott a li"t k)l'sa )t#n Ale' kezébe nyomta a 'sekk"*zetét$ egy tollat$ ajakr&zst$ egy 'somag papír zsebkendőt$ az orr spray-t és egy noteszt$ mire megtal#lta 1 Mindig a legalj#n van 1 mosolygott r# a "ér"ira Bed)gta a k)l'sot a nyíl#sba és megnyomta a m#sodik emelet gombj#t$ majd szélesre t#rta a t#sk#j#t$ %ogy Ale' visszasz+r%assa belé az egész zsibv#s#rt 1 Ha j+l értem$ k)l's nélk*l senki sem j)t%at az emeletre 1 mondta Ale' az ajt+nyit#ssal egy időben 1 Igy igaz 1 2e"ogadom$ %ogy könnyű lenne ellopni egy ilyen k)l'sot A l#ny végiggondolta a le%etőséget 1 =gen$ val+színűleg nem lenne ne%éz A személyzet nagy részének van k)l'sa$ és gyakran el%#nyj#k 1 ;z nem j+ 1 jelentette ki$ miközben a li"t megérkezett a m#sodik emeletre 1 Beszélnie kell a biztons#giak "őnökével 1 =gen$ persze Mindj#rt "elírom$ %ogy %olnap beszéljek a nővel 1 :ő( 1 lepődött meg Ale' 1 @an valami problém#ja azzal$ %ogy nő a biztons#giak vezetője( 1/emmi$ "eltéve$ %ogy j+l végzi a dolg#t Henry val+színűleg meg%allotta a %angj)kat$ mert ro%anva jött eléj*k 1 Sregem$ mi'soda %íreim vannak 1 kezdte$ s az izgalomt+l el")lladt a %angja 1 Aiden %ívott és *zenetet %agyott 9rt #llít a li"tek%ez$ és a "öldszinti lép'ső%#zba is$ és még egyet ide$ erre az emeletre /enki nem j)t%at be$ %a nin'senek meg"elelő papírjai$ és "ényképes igazolv#ny kell Az ajt+d elé is rak egy őrt$ a %#l+szob#d elé 1 Hs mindezt mikor( 1 kérdezte Regan 1 Most M#r &ton is vannak Hs van még több is5 H#ttal sét#lt az ajt+ "elé$ %ogy l#ssa Regant$ a%ogy az iroda "elé tartottak 1 Még több őr( 1 vonta "el a szemöldökét Regan

7EG Henry a "ejét r#zta 1 :em$ még több &js#g ;l sem "ogod %inni 1 Mi az( 1 /emmi rossz 1 sietett megny)gtatni$ %a "őnöke esetleg idegeskedne miatta 1 3sak5 nos$ biztos nem "ogod el%inni 1 4égy egy pr+b#t 1 =rt+ d*%ös leszel 1 Az isten szerelmére$ bökd m#r kiB ;lérték az irod#t Ale' oldalt lépett$ %ogy kinyissa előtt*k az ajt+t 1 Mielőtt Aiden elind)lt volna a rendőrségre az *gyvéddel$ még benézett ide 1 Cgyan miért( 1 3sak azért jött$ %ogy elmondja$ elvontattatta a ko'sidat$ és ezt %agyta itt neked 1 Meg"ord)lt és "elvett az asztal#r+l egy bélelt borítékot Regan döbbenten meredt r# 1 Azt mondod$ %ogy a ko'simat5 1 ;lvontattatta 1 Megmondta$ %ogy %ov#( Henry kétségbeesetten b#m)lt r# 1 ;gy ron'stelepre$ de nem #r)lta el$ melyikre Regan %#tralépett Hrezte$ %ogy az ind)lat "orr+ vér%)ll#mokat lök ar'#ba =gyekezett %iggadtnak m)tatkozni Henry és Ale' előtt$ de belseje "orrongott a d*%től @ett egy mély levegőt$ de most ez sem segített Az egész lényét elborít+ %arag kitöréssel "enyegetett 1 :em nyitod ki a borítékot( 1 kérdezte Henry 1 8e igen 1 tépte "el a l#ny a borítékot$ és egy k)l's'som+t %&zott elő 1 Adott erre valami magyar#zatot Aiden( 1 tartotta magasba a l#n'ot Henry vörös volt az izgalomt+l 1 @ett neked egy a)t+t Ale' l#tta$ %ogy Regan szempill#ja alig észreve%etően megr#nd)l :yilv#nval+$ %ogy a l#ny mindent elkövet$ %ogy kord#ban tartsa az ind)latait Ale' véleménye szerint$ igaz#n j+ m)nk#t végzett 1 A "ivére vett mag#nak egy &j ko'sit 1 mondta vid#man 1 H#t nem volt kedves tőle( 1 tette %ozz#$ 'sak %ogy l#ssa a l#ny reak'i+j#t Regan szempill#ja &jra megrezd*lt 1 8e igen 1 mondta 'sikorg+ "ogakkal

7EJ 1 ;z egy bé-em 1 jelentette ki Henry$ a%ogy megnézte a k)l's emblém#j#t Amikor Regan nem reag#lt$ &gy vélte a l#ny nem érti$ és magyar#zkodni kezdett 1 4)dod$ )gye$ %ogy miről beszélek A bé-em az egy BM6 Regan ném#n b+lintott :em bízott mag#ban annyira$ %ogy meg merjen sz+lalni !lyan d*%ös volt$ %ogy nem tal#lt szavakat$ és legszívesebben sikított volna B#tyja ar'#tlans#ga megdöbbentő volt Mi a "enéért akarja minden#ron ir#nyítani az életét( 1 Regan$ j+l vagy( !lyan k*lönös a pillant#sod( 1 aggodalmaskodott Henry 1 Azt %iszem$ még mindig k+v#lyog a "eje a meglepetéstől 1 jegyezte meg Ale' igyekezett diplomatik)san "ogalmazni =gazs#g szerint a l#ny &gy nézett$ mint aki meg akar gyilkolni valakit Henry nem t)dta elrejteni mo%+ v#gyakoz#s#t 1 Azt meg%iszem$ %ogy k+v#lyog A bé-emek egy kisebb vagyonba ker*lnek 1 0jra Regan%ez "ord)lt 1 Aiden nem említette$ %ogy milyen színű a ko'si$ én meg el"elejtettem megkérdezni tőle$ mielőtt elment volna Regan mély levegőt vett 1 A szín nem "ontos 1 /zeretnéd$ %a kipr+b#ln#m neked( 1 nézett r# izgatottan Henry 1 0gy értem$ %ogy l#ss)k$ mire képes Aiden azt mondta$ %ogy m#r biztosítva van$ és éppen r#érek 4iszta az asztalom$ mindennel elkész*ltem A kölyök majd meg%alt$ %ogy vezet%esse a ko'sit$ és Regan ar'ki"ejezéséből ítélve pedig$ majd meg%alt$ %ogy )jjait b#tyja nyaka köré "on%assa Ale' 'sod#lattal "igyelte$ %ogyan )ralkodik mag#n a l#ny Mégis$ #lland+an a pala'kban tartani a "orrong+ ind)latokat nem tesz j+t neki$ gondolta Hs mi a "ene baja van a b#tyj#nak( Ale' &gy vélte$ %ogy megle%etősen merész lépés volt elvontatni 'sak &gy a ko'sij#t$ legyen az b#rmilyen öreg vagy rozoga :em a te dolgod$ "igyelmeztette mag#t ;gy %+nap sem kell$ és elszabad)l innen$ és nem akart közelebbi kap'solatot kialakítani senkivel$ mielőtt t#vozik Minden 'sal#dnak megvan persze a maga baja$ de Regan b#tyja &j értelmet adott annak a ki"ejezésnek$ %ogy rendellenesen m.ködő Ale' el sem t)dta képzelni$ %ogy testvérei köz*l b#rki elvontattassa a ko'sij#t az ő megkérdezése nélk*l Ha mégis megtenné valamelyik$ alaposan "enéken billentené az illetőt Aiden azonban minden lelkiismeret ")rdal#s nélk*l beavatkozott %&ga életébe @ajon a többi "ivér is ilyen( H#rom "ér"i akarja ir#nyítani az életét 4e j+ istenB Ha ez tényleg így van$ akkor 'sak sajn#latot érez%et ir#nta5 és minden "ér"i ir#nt$ aki közeledni akar %ozz#

7EK 8e ez nem az ő dolga$ "igyelmeztette &j"ent mag#t :em$ )ram :in's probléma$ nin's "ej"#j#s sem =gen$ ez lesz a jelszava arra a rövid időre$ amit még itt tölt 3%i'ag+ban Megtesz minden tőle tel%etőt$ azt#n odébb #ll ;z ilyen egyszerű 1 /z+val$ mit gondolsz$ Regan( 1 "aggatta Henry A l#ny gondolatban megr#zta mag#t 1 Bo's#ss meg Miről mit gondolok( 1 /zeretnéd$ %a kipr+b#ln#m neked az &j ko'sit( Regan mosolyt kényszerített mag#ra :em Henry %ib#ja$ %ogy a b#tyja egy tök"ej 1 =gen$ szeretném A "i& kezébe ejtette a k)l'sokat$ "igyelmeztette$ %ogy legyen +vatos$ majd lassan besét#lt az irod#j#ba és be%&zta maga mögött az ajt+t Henry az ajt+ "elé ind)lt$ menet közben kapta mag#ra a zak+j#t 1 :em leszek oda sok#ig 1 sz+lt oda Ale'nek 1 @#rj 'sak egy per'et 1 #llította meg Ale' Henry megtorpant$ kezét a kilin'sen ny)gtatta 1 =gen( Ale' "ejével Regan irod#ja "elé intett 1 Most dob#l+zni "og$ vagy biztons#gban beme%etek( 1 Hogy Regan dob#l+zna( 1 nevetett a "i& 1 8*%ében( Még so%a nem "ord)lt elő :em szokta elveszteni a %idegvérét$ és so%a nem v#gna oda semmit ;z egyszerűen nem az ő stíl)sa @iszont nagyon d*%ös$ az igaz$ de gondolom$ ezt maga is észrevette 1 Igy van 1 :e agg+djon$ nem "ogja mag#n kitölteni a %aragj#t ;z Ale'nek eszébe sem j)tott F+ emberismerőnek tartotta mag#t$ és alig öt per'ébe telt$ %ogy r#jöjjön$ Regannek egyetlen gonosz por'ik#ja sin's /o%a nem b#ntana meg senkit sz#ndékosan A személyzet viselkedéséből is kitűnt$ %ogy a l#nynak j+ szíve van Ale' megítélése szerint p)szt#n annyi gond volt vele$ %ogy t&ls#gosan is kedves Meg kellene keresnie Aident és a poklok pokl#t r#z&dítani$ amiért beleavatkozott az *gyeibe =gen$ ezt kellene tennie$ de Ale' komolyan kételkedett abban$ %ogy val+ban meg is teszi 4&l j+s#gos a%%oz$ %ogy vala%a is kitörjön :em$ nem$ ez nem az ő gondja$ emlékeztette mag#t :em az ő dolga$ %ogy megtanítsa r#$ %ogyan #lljon ki a saj#t érdekeiért Cgyanakkor k*lönösnek tal#lta$ %ogy %#rom idősebb "ivér mellett "elnőve nem edződött meg jobban

7EL ,opogott az ajtaj#n$ de nem v#rta meg$ amíg a l#ny engedélyt ad a belépésre A sz+"a 's#bít+an integetett "elé ;mlékezett r#$ milyen kényelmes$ és &gy tervezte$ %ogy amíg a l#ny dolgozik$ ő majd sz)ny+k#l egyet Ale' "elszínes alv+ volt Biztosra vette$ %ogy Regan nem t)d megszökni előle$ mert mire az ajt+%oz érne$ ő m#r "el is ébred Regan tele"on#lt Ar'a vörös volt$ és szemmel l#t%at+an zaklatott volt >el-al# j#rk#lt az asztala mögött Ale' %allotta$ amint azt mondja< 1 Azonnal %ívjon "el$ mi%elyt visszaért 1 majd letette a tele"ont 1 Minden rendben( 1 kérdezte Ale'$ no%a pontosan t)dta$ %ogy semmi sin's rendben 1 =gen$ minden nagyszerű Ale' előre%ajolt és kiny&jtotta a kezét a l#ny orra "elé 1 Mit akar( 1 %őkölt %#tra Regan 1 3sak ellenőrizni akarom$ %ogy nem p)%a-e 1 mondta vontatott %angon Regan elmosolyodott 1 /emmi sem olyan nagyszerű 1 ismerte be 1 /zeretném valami 'sendes sarokban egyed*l elkapni a b#ty#mat és5 Ale' kib&jt a zak+j#b+l$ de szemét nem vette le a l#nyr+l 1 Hs( Regan nem v#laszolt 1 Hogyan szabad)l meg tőle( Regan elő%&zta a széket az asztal mög*l és le*lt 1 Hogyan szabad)lok meg mitől( 1 A "esz*ltségtől$ az elkeseredettségtől @agy mindent mag#ban tart( Ha így van$ jobb lesz$ %a tal#l valami m+dot a levezetés*kre$ k*lönben "iatalon "og meg%alni A stressz megöli 1 F+g#zni szoktam 1 :a$ igen 1 nevetett Ale' 1 Att+l tartok$ a j+g#n#l valamivel többre lesz sz*ksége$ %a ilyen testvérei vannak Mindegyik*k bele akar sz+lni az életébe$ vagy 'sak a legidősebb$ Aiden( Regan nem tett &gy$ mint%a nem értené$ miről beszél a "ér"i 1 Mindegyik*k$ és ez lassan kezd "#raszt+v# v#lni 1 ;l t)dom képzelni 1 Mit javasol$ mit tegyek( Ale' a szék t#ml#j#ra terítette a zak+j#t$ és a nyakkendőjét kezdte lazítani 1 A "ivéreivel( 1 :em$ a stresszel5 "esz*ltséggel

7EM Ale' %irtelen r#jött$ %ogy megszegi a saj#t maga #ltal "el#llított szab#lyt$ %ogy ne avatkozzon bele$ de nem t)dta le#llítani mag#t 1 :e legyen ilyen kedves A l#ny szemmel l#t%at+an meglepődött$ )gyanakkor ör*lt is 1 0gy gondolja$ %ogy kedves vagyok( 1 ,edvesnek lenni nem mindig ki"izetődő Regan %#tradőlt a széken$ karjait össze"onta maga előtt 1 :a és$ mi van mag#val A maga "oglalkoz#sa is tele van stresszel Hogyan szabad)l meg tőle( 1 2elövöm a rossz "i&kat$ "ejeket török be5 az orroknak és karoknak sem kegyelmezek Regan nevetve 's+v#lta a "ejét 1 :em %iszem Hallottam %írét$ nyomoz+ :em olyan kemény "i& maga @al+j#ban ink#bb édes Most a "ér"in volt a sor$ %ogy nevessen 1 Hdes( ;z valami &j Hdes az biztos nem vagyok Azt mondt#k$ %ogy szörnyű alak vagyok$ igazi anya5 1 =gen( 1 Higgyen nekem$ szörnyen gonosz alak vagyok Regan nem %itt neki$ de nem akart vele vitatkozni Megértette$ %ogy a "oglalkoz#sa miatt kell keménynek lennie$ de azt is érezte$ %ogy vala%ol bel*l ott van a j+s#g és böl'sesség is Ale' megmozgatta a v#llait$ végzett né%#ny "ejkörzést$ így pr+b#lva kilazítani a gör'sös 'som+t a nyak#b+l Regan nem t)dta levenni a szemét a széles v#llakr+l =stenem$ ez a "ér"i t&l vonz+B Aaran'solj a gondolataidnak$ kisl#ny$ intette mag#t Megköször*lte a tork#t$ ki%&zta mag#t$ kezét össze"onta az asztalon 1 :em kell maradnia$ nyomoz+ 1 Ale' a nevem 1 emlékeztette a "ér"i 1 Rendben$ nem kell maradnia$ Ale' Hn remek*l elleszek itt Biztosra veszem$ %ogy van jobb dolga is$ mint engem dajk#lni 1 Még mindig nem akarja "el"ogni$ igaz( 4őlem nem szabad)l meg Az egyetlen %ely$ a%ov# megyek$ az a sz+"a 1 tette %ozz# 1 Hs %ogy megértse$ addig mag#val maradok$ amíg este le nem "ekszik al)dni 1 Maga "og #gyba d)gni( @olt némi szarkazm)s a %angj#ban$ de a "ér"i nem vette "el

7GN 1 Az mag#t+l "*gg /zemében ördögi szikr#k gy&ltak Regan nagyot nyelt 1 TB Mag#ban szinte "elnyögött Cramisten$ ennél jobbat nem t)dott kital#lni( ;gy szimpla XTY( /op%ie bezzeg t)dn#$ mit kell mondani$ és mindezt pajkosan$ gyere-és-kapj-el stíl)sban Ale' az ír+asztalnak dőlt 1 Mi+ta lakik itt( 1 ;gy ideje 1 :em akarta megmagyar#zni$ %ogy miért >elkapott egy %alom papírt$ ami nagyon &gy nézett ki$ %ogy *zenetek sokas#g#t tartalmazza$ és belemélyedt 1 /z+val$ miért( Hi#ba igyekezett t)dom#st sem venni r+la$ nem segített A "ér"i "él "enékkel "el*lt az asztalra$ &gy v#rta a magyar#zatot Regan "igyelte$ %ogy lazítja meg a nyakkendőjét$ majd ledobja az asztal sark#ra Azon sem lepődött volna meg$ %a a "ér"i ler&gja a 'ipőjét 1 ;l t)d képzelni ennél kényelmesebbet( 1 =gen /z+val$ miért( :yilv#nval+$ %ogy nem "ogja "eladni 1 @olt egy lak#som5 1 =gen( >els+%ajtott 1 8e %azaköltöztem$ amikor any#m megbetegedett Ale' a %omlok#t r#n'olta 1 ;gyed*l volt( 1 :em !tt voltak az #pol+nők$ egy egész személyzet leste minden kív#ns#g#t$ és a mosto%aap#m$ ;merson is vele élt még5 de azt akarta$ %ogy közel legyek %ozz#5 amíg véget nem ér 1 Hs mikor lett vége 1 4izenegy %+nappal ezelőtt 1 Hs a mosto%aapja( Regan megmerevedett 1 Mi van vele( Ale' azonnal l#tta$ %ogy "#j+ pontot érintett A l#ny testbeszéde kív#n'siv# tette Aattan#sig "esz*lt volt$ mint az +rar)g+ 1 3sak érdekelt$ %ogy mi történt vele 1 /emmi sem történt vele Még mindig ott lakik a %#zban 1 A személyzettel(

7G7 1 =gen 1 Bizony#ra nagyon mag#nyos A l#ny ajka g&nyosan lebiggyedt 1 ;gy#ltal#n nem mag#nyos 1 A%B 1 Hirtelen megértette Regan merev$ ideges %ozz##ll#s#t 9 mondta ki a nyilv#nval+ tényt 1 :em gy#szolt sok#ig$ igaz( ;zzel érzékeny pontot érintett Regan &gy döntött$ %ogy nem szépíti a val+s#got 1 :em$ tényleg nem gy#szolt sok#ig @al+j#ban$ egy#ltal#n nem gy#szolt /o%a nem volt %űséges any#m%oz az alatt a rövid idő alatt$ amit egy*tt töltöttek Hs m#r akkor le"ek*dt 3indyvel$ amikor anya még élt 1 Hs azt#n elvette 3indyt 1 =gen 1 Mikor( Regan mereven b#m)lt maga elé 1 H#rom nappal a temetés )t#n Cramaty#m$ ez d)rva$ gondolta Ale' 1 >eltételezem$ nem kellemes erről beszélni 1 ;gy ki'sit későn j)t eszébe$ nem gondolja( Miért érdekli ennyire a 'sal#dom( 1 ;gy#ltal#n nem érdekel a 'sal#dja 1 =gaz#n( Akkor ez a sok kérdés5 1 ;ngem maga érdekel 1 szakította "élbe Ale' :em is amit mondott$ %anem a%ogy mondta Az a meleg "ény a szemében Regan nem t)dta meg"ejteni a jelentését 3sak nem "lörtöl vele( :em$ az nem le%et Miért is pont ő érdekelné$ amikor b#rmelyik nőt megkap%atja$ akire 'sak kedve t#mad( Hs val+színűleg meg is kapta Hiszen ő olyan merev és5 prűd =gen$ egy prűd liba$ "őleg a bar#tnői%ez képest Regan szent*l meg volt győződve r+la$ %ogy minden %étköznapi és #tlagos rajta$ )nalmasan %étköznapi @iszont volt pénze$ a%ogy ezt /pen'er és 6alker meg is jegyezték mindent alkalommal$ amikor 'sak te%ették$ és Regannek kétsége sem volt$ %ogy a legtöbb "ér"it 'sak a pénze vonzza ,ör*ldongt#k$ mint az é%es mé%ek /pen'er parazit#knak %ívta őket Ale' azonban nem volt parazita$ és &gy tűnt$ egy 'seppet sem nyűgözi le a pénze A "ér"i egyszerűen remek nyomoz+$ azért kérdezgeti a személyes dolgair+l 1 Mivel beosztott#k$ %ogy vigy#zzon r#m$ ezért érdeklem mag#t

7G? A "ér"inak szeme sem rebbent 1 Azért is 1 b+lintott$ majd el"ord)lt és #tsét#lt az irod#n Regan meg"ord)lt a székkel$ és a sz#mít+gép "ölé %ajolt 0gy tett$ mint aki nagyon el"oglalt$ de a szeme sark#b+l a "ér"it "igyelte$ aki lesöpört né%#ny p#rn#t a sz+"#r+l$ majd %atalmas s+%ajjal lerogyott r# 1 A mindenit$ ez azt#n kényelmes 1 jelentette ki 1 Mondja 'sak$ Regan$ mennyi ideig volt a mosto%aapja az édesanyja "érje( A l#ny nem nézett "el$ &gy v#laszolt 1 ;lég sok#ig a%%oz$ %ogy igényt tartson a vagyon "elére 1 Fogi 'sat#roz#s kész*l( 1 4)dok r+la$ %ogy j+ né%#ny *gyvéddel beszélt$ %ogy le%etne a %#zass#gi szerződést semmissé tenni Mostanra tal#n r#jött$ %ogy az any#mnak nem volt sok vagyona$ még a %#z sem az övé volt$ amiben élt 1 A %#z$ amelyben most ;merson lakik 3indyvel( 1 =gen 1 ;j%aB Akkor kié a %#z( 1 >olytatta$ mielőtt a l#ny v#laszol%atott volna 1 Aidené( @agy a "ivére közösen birtokolj#k( 1 Mindannyi)nké 1 Hs mégis maga volt$ aki kiköltözött( 1 dőlt előre Ale' 1 Igy van Regan vissza"ord)lt a képernyő%öz remélve$ %ogy a "ér"i ejti a tém#t :em volt annyi szeren'séje 1 8e miért( ;rre m#r elnevette mag#t 1 /o%a nem adja "el$ )gye( ;ttől olyan j+ detektív 1 Honnan t)dja$ %ogy j+ vagyok( 1 3sak t)dom 1 :em vagyok j+ 1 mondta$ majd önteltségi ro%am#nak engedve %ozz#tette 1 Useni#lis vagyok 1 B#r'sak nekem lenne ekkora önbizalmam 1 nevette el mag#t &jra Regan 1 Még nem v#laszolt a kérdésemre 1 emlékeztette Ale' 2evette a 'ipőjét$ l#b#t "eltette a kar"#ra és kezét össze"onta a mellkas#n 1 Hogy miért én költöztem ki a %#zb+l( Megígértem any#mnak$ %ogy %agyom ;mersont egy évig ott lakni Azt remélte$ %ogy ennyi idő alatt egyenesbe jön

7GD 1 0gy érti$ %ogy #ll#st tal#l mag#nak( 1 =gen Any#m so%a nem t)dta meg$ %ogy ;merson 'salja őt$ legal#bbis &gy vélem$ %ogy nem t)dta Azt pedig biztos nem gondolta volna$ %ogy ilyen gyorsan &jranős*l 1 Aiden beleegyezett ebbe az egyéves lak%at#sba( 1 4ermészetesen Any#nk akarta így Miért ne egyezett volna bele( 1 :ekem &gy tűnik$ ő az$ aki kézben tartja a dolgokat és ir#nyít mindent 1 9 a 'sal#d legambi'i+z)sabb tagja$ és megle%etősen agyon%ajszolt 8e igaza van 1 tette %ozz# komoran r#n'olva a %omlok#t 1 9 ir#nyít itt mindent 3sak azt szeretném5 1 Mit( 1 3sak azt szeretném megérteni$ miből gondolja$ %ogy az én életemet is ir#nyít%atja 1 ;rre nem ne%éz v#laszolni 1 =gaz#n( Hs miért( 1 Mert maga %agyja neki

H szonhatodik fejezet
Regan letakarította az asztal#t Minden egyes papírt al#írt$ post#zott vagy iktatottP minden emailt elolvasott$ törölt vagy megv#laszolt$ minden tele"on%ív#st viszonzott ;gyszerűen elsz#molta mag#t$ amikor azt %itte$ %ogy még né%#ny napig el "og tartani$ amíg be%ozza lemarad#s#t 8e egy#ltal#n nem volt boldog$ %ogy siker*lt )tolérnie mag#t M)nk#t akart$ rengeteg m)nk#t$ amibe beletemetkez%et A dologtalan elme5 'sak agg+dik Az övé legal#bbis így tett =degesen dobolt )jjaival az asztalon Még mindig nem volt %ajland+ beismerni$ %ogy veszély leselkedik r#$ és sz*ksége van a testőrre$ mert %a megtenné$ akkor kénytelen lenne szembenézni a val+s#ggal és meg kellene birk+znia vele 4)dta$ %ogy ostob#n viselkedik$ tal#n gy#v#n is$ de ebben a pillanatban ez izgatta a legkevésbé Rém*lt volt és gyengének érezte mag#t$ és ez egyszerűen szörnyű volt Ale' össze%ajtotta a képeslapot$ amit olvasott$ "elkapta a t#vir#nyít+t és "elé "ord)lt Megl#tta az ar'ki"ejezését$ és nem bírta meg#llni$ %ogy meg ne kérdezze 1 Mi a baj( 1 /emmi 4)dta$ %ogy a l#ny kalitk#ban érzi mag#t Minden mozd)lat#t "igyelik 0gy döntött$ nem erőlteti 1 Rendben Hov# rejtették a tévét( 1 emelte magasra a t#vir#nyít+t 1 :yomja meg a "első gombot

7GE ;z kív#n'siv# tette Alig%ogy megnyomta a gombot$ az ablak melletti "alban "élre's&szott egy panel$ "el"edve #lmai v#gy#t A %#zimozi rendszer a leg)tols+ te'%nol+gia szerint kész*lt$ és mindent mag#ban "oglalt Ale' "*ttyentett egyet a plazma tévé síkképernyőjének méretét l#tva ,ényelmesen el%elyezkedett$ %ogy megnézze a %írad+t$ de a l#nyra pillantva l#tta$ %ogy a komor ki"ejezés nem tűnt el az ar'#r+l 1 .yer*nk$ #r)lja elB Mi b#ntja( 1 /emmi 3sak elgondolkodtam 1 Min( :em akarta elmondani neki az igazat 1 %ogy att+l tart$ nem lesz elég b#tors#ga$ %a eljön az ideje 1$ és azt sem akarta beismerni$ %ogy "él a "élelemtől$ mert t)dta$ a "ér"i &gysem értené meg Hogyan is ért%etné meg( Hiszen ő val+színűleg nap mint nap veszélynek teszi ki mag#t Hozz#szokott a veszedelmes %elyzetek%ez$ és megszokta$ %ogy szembenézzen vel*k$ %a &gy %ozza sorsa @ajon "élt m#r vala%a( @al+színűleg$ de abban kételkedett$ %ogy a "élelem meg#llította volna a kötelességteljesítés közben M#rpedig a b#tors#g pontosan erről sz+l$ nem igaz( Arr+l$ %ogy a "élelem nem akad#lyoz%at meg abban$ %ogy a %elyes dolgot tegye 1 Regan( R#jött$ %ogy nem v#laszolt a "ér"inak 1 Azon a ki"ejezésen töprengtem A dologtalan elme5 1 ,étszer "#rad( 1 :em %iszem$ %ogy így "olytat+dna 1 mosolygott Regan ;kkor elveszítette A tévében a sport%írek kezdődtek$ és a k*lönböző j#tékok pontjai$ eredményei szirének énekével értek "el és 's#bított#k a "ér"it Mint aki transzba ker*lt$ "ord)lt Ale' a képernyő "elé Regan elkeseredett b#m)lt r# Mi a 's)da van a "ér"iakkal( 2egal#bbis az ő életében szerepet j#tsz+kkal Ale' pontosan &gy viselkedett$ mint Aiden és /pen'er :em sz#mított$ milyen el"oglaltak vagy mit 'sin#lnak éppen$ %a a képernyőn baseball$ ")tball vagy r)gby tűnt "el$ mindent abba%agytak B#rmilyen sportj#ték képes volt megragadni a "igyelm*ket 4iszt#ra sport'satorna-"*ggők voltak$ és al)dni sem t)dtak$ %a nem ismerték a leg"rissebb eredményeket !lyan érzése volt$ %ogy testőre is ebben a "*ggőségben szenved Regan leporolta a papírkönyöklőt$ majd sz+rakozottan "orgatni kezdte a "első lapot$ közben Ale'et tan)lm#nyozta a szeme sark#b+l .yönyörű az ar'éle :emes vonal&$ egyenes orr$ nagy sz#j 8&s$ sötét %aja mind)ntalan a %omlok#ba %)ll =deje lenne nyiratkozni Rakon'#tlan tin'sei %ajlamosak voltak a göndörödésre$ és Regan szinte kényszert érzett$ %ogy

7GG megsimogassa őket @ajon a többi nő is ennyire vonz+dik %ozz#( ,étség sem "ér e%%ez$ gondolta ;zzel a 'sinos k*lsővel és szeQis a)r#val val+színűleg "*rtökben l+gnak rajta a nők T$ nagyon is j+l ismerte ezt a típ)st 4ipik)s rossz "i&$ a vedd-el-és-%agyd-el "ajt#b+l @ajon %#ny nő sírta #t miatta az éjszak#t( H#ny összetört szívet dobott el mag#t+l( 1 ;lkész*lt( 1 A "ér"i le sem vette a tekintetét a képernyőről$ miközben kérdezte Cramisten$ mennyi ideje b#m)l%atja( 1 Majdnem 1 mondta gyorsan$ és a papírokat kezdte rendezgetni A tele"on 'sörgése mentette meg a tov#bbi beszélgetéstől Majdnem kiesett a székből$ akkora lend*lettel kapott a kagyl+ )t#n 3ordie volt a vonalban Regan m#r att+l is jobban érezte mag#t$ %ogy %allja a %angj#t 1 F+l vagy( 1 kérdezte s*rgetően 1 Hs /op%ie( 1 =gen$ mindketten j+l vagy)nk 1 :em kapkodtad el$ %ogy vissza%ívj Agg+dtam 1 Miért agg+dt#l( Minden nagyszerűen %alad$ és 'sak most t)dtam meg%allgatni az *zeneteimet /op%ie és én igaz#n szorgalmasak volt)nk$ sz+val rengeteg mesélni val+m van 8e kezdj*k a legelején ;l kell$ %ogy keserítselek$ mert nem jöttél vel*nk Regan mosolygott Hatalmas kő esett le a szívéről$ %ogy bar#tnőit biztons#gban t)d%atta Hs most$ %ogy 3ordie végre "el%ívta$ elmond%atja neki$ %ogy mi történt vele 1 Hs mégis %ogyan akarsz elkeseríteni( 1 Az időj#r#s .yönyörű idő van$ és t)dod miért( 1 :e 'sig#zzB Miért( 1 :em esik Hs n#lad( 1 Harmin' "ok$ egy "el%ő sin's az égen$ p#ratartalom n)lla$ és eny%e szellő lengedez5 1 Akkor most %allj)k az igazs#got 1 v#gott közbe 3ordie Regan "elnevetett 1 Ma estére esőt j+soltak$ és %űvös az idő Hs most igaz#n el vagyok keseredve$ %ogy nem mentem veletek :a$ elégedett vagy( 1 =gen Hs mivel 3%i'ag+ban még mindig olyan szörnyű az idő$ ezért &gy döntöttem$ %ogy itt maradok$ amíg tart a j+ idő 1 /z+lj$ %a be"ejezted az időj#r#sr+l sz+l+ "e'segést @an né%#ny &js#gom 1 =gaz#n( Mibe "ogad)nk$ %ogy az enyémek izgalmasabbak( 1 ;zt kétlem$ de kezd te 1 ;lkezdt*k összeszedni a /%ields elleni bizonyítékokat Regan önkéntelen*l is kiegyenesedett 1 4ényleg( =lyen gyorsan(

7GJ 1 =gen 1 3ordie %angja vibr#lt a lelkesedéstől 1 :em volt ne%éz$ mert /%ields mindig ide %ozza a nőket$ akiket el's#bít$ mindig )gyanabba a %otelbe Az a neve$ %ogy M)rdo'k B#jos %ely$ 'sal#di t)lajdon A személyzet nagy része m#r évek +ta itt dolgozik :agyon %űségesek 1 Hs ez miért olyan "ontos( 1 ;mlékeznek a régebbi vendégekre 1 Hrtem >olytasdB 1 Megszerezt*k annak a két nőnek a nevét$ akiket /%ields tavaly ide%ozott$ és el sem "ogod %inni Mindketten özvegyek voltak és mindketten nagyon gazdagok Fa$ és megszerezt*k /%ields banksz#ml#j#nak a m#solat#t 1 Mi'soda( 3ordie megismételte a mondatot 1 8e %iszen az törvényellenes 1 tört ki Reganből Ale' "igyelmesen nézett r# Regan biztosra vette$ %ogy %allotta$ amit mondott R#mosolygott a "ér"ira$ a "al "elé "ord)lt a székkel$ és a %angj#t is le%alkította 1 Hogy az ördögbe t)dt#tok megszerezni a banksz#mla kivonatokat( Ha nem vagytok elég +vatosak$ mindketten börtönben végzitek 1 :agyon +vatosak vagy)nk 1 ny)gtatta meg 3ordie 1 :em tört*nk be a bankba$ vagy ilyesmi ;gy illető szerezte meg nek*nk 1 ,i'soda( 1 /op%ie apja bar#tj#nak egy bar#tja Hs eddig siker*lt kiderít*nk$ %ogy /%ields %atalmas összegeket kapott ezektől a nőktől 1 Honnan t)dj#tok$ %ogy től*k kapta( 1 Megvannak a 'sekkek m#solatai$ amiket a nők írtak A bank megőrzi a bizonylatokat$ k*lönösen$ %a ilyen nagy összegekről van sz+ 1 8e %ogyan szereztétek meg a 'sekkm#solatokat( 4)dod mit$ ink#bb ne is mondd elB :em akarom t)dni 1 /op%ie apj#nak rengeteg bar#tja van erre"elé 1 Az nem j+ 1 4)dom$ de vigy#zok /op%ie-ra 1 Hs ki vigy#z r#d( 1 Regan$ ne aggodalmaskodjB 1 Hol van most /op%ie( 1 @isszament a M)rdo'kba M#r megvan a két nőnek a neve és a 'íme$ és be t)dj)k bizonyítani$ %ogy pénzt adtak /%ieldsnek$ de /op%ie bizonyoss#got akar szerezni$ %ogy nem

7GK volt több #ldozata /z+val$ mit gondolsz( ,ezdetnek nem is rossz$ igaz( 1 Igy is le%et mondani$ de5 1 Még nem l#tt)k /%ieldset$ de t)dj)k$ %ogy itt van$ mert a testőreit m#r l#tt)k :iki és @iki D a tengerparton >ekete öltönyben$ nyakkendőben és napszem*vegben sét#lnak a %omokon 4iszt#ra$ mint a "ebesek 1 :iki és @iki( 1 @ala%ogy 'sak kell %ívnom őket$ nem igaz( 1 8e$ biztos ;gész nap kint vannak a parton( 1 Regan szinte l#tta lelki szemei előtt$ %ogy olvadnak szét a napon 1 :em$ megvan a beoszt#s)k :apközben minden egész +rakor kijönnek$ és tíz per'et maradnak /%ields nem érez%eti mag#t nagy biztons#gban$ %a #lland+an maga mellett tartja a testőreit /op%ie szerint lassan paranoi#s lesz a sok szörnyűség miatt$ amit elkövetett 1 8e őt mag#t nem l#tt#tok( 1 :em 1 H#la istennek 1 s)ttogta maga elé 3ordie nem %allotta 1 @an itt még egy k*lönös dolog /%ields egyik szomszédja rajta tartja a szemét a testőrökön5 1 Hogyan t)dta /op%ie r#venni$ %ogy "igyelje őket( 1 ;gyszerűen megkérte r# ;rre"elé nagyon bar#ts#gosak az emberek 1 ;z a szomszéd "ér"i( 1 =gen 1 "elelte nevetve 3ordie 1 Ak#r%ogy is$ a :iki és @iki abba%agyt#k a j#rőrözést @alami van kész*lőben$ de egyelőre "ogalm)nk sin's$ %ogy mi 1 Be"ejezted( Most m#r mond%atom én( 1 3sak még egyet ,étszer is megl#togatta /%ieldset egy nő /op%ie megesk*szik r#$ %ogy l#tt)k a szemin#ri)mon Hn nem emlékszem r#$ de /op%ie-nak sokkal jobb az ar'mem+ri#ja$ mint nekem Mindegy$ a nő a M)rdo'kban sz#llt meg$ és egész biztos$ %ogy ő /%ields következő #ldozata 1 :em vesztegeti az időt$ mi( 1 Regan ler&gta magas sark& 'ipőjét$ keresztbe vetette egym#son a l#bait$ és idegesen l+b#lta az egyiket 1 8e nem #m /op%ie megsz#llottan pr+b#lja el'sípni egy pillant#sra Még a vill#t is megker*lte ko'og#s közben$ %#t%a siker*l megpillantania$ de nem volt szeren'séje Holnap 's+nakot bérel*nk$ és vissz*k mag)nkkal a l#t'sövet$ %#t%a kisz&rj)k odabent A villa %#ts+
D

,a'samesék

7GL "ala az +'e#nra néz$ és *vegből van Ha odabent van$ akkor l#tni "ogj)k Ha nem siker*l megpillantan)nk$ akkor /op%ie 1 őt ismerve 1 képes lesz egyenesen a bej#rati ajt+%oz menni és bekopogni Regan kis %íj#n kiejtette kezéből a kagyl+t$ olyan %irtelen egyenesedett ki a széken 1 Faj nem$ azt nem te%eti 1 Rendben$ én be"ejeztem 4e jössz Ar+b#ld "el*lm&lni a %íreimet 1 !ké ;mlékszel arra a gyakorlatra a "ogad#son( 1 Az írj-egy-list#t-azokr+l-akiket-%oltan-akarsz-l#tni gyakorlatra gondolsz( 1 Aontosan 1 Mi van vele( 1 Az én list#m egy őr*lt kezébe ker*lt$ és most sorban öli meg azokat$ akik szerepelnek rajta Hossz& 'send követte a bejelentést 1 !ké$ te győztél 1 sz+lalt meg vég*l 3ordie 1 .ondoltam$ %ogy így lesz 1 @#rj egy ki'sitB 3sak vi''eltél$ )gye( Regan &jra s)ttog+ra "ogta a %angj#t 1 B#r'sak így lenne$ de sajnos igaz 1 Mondd elB Bar#tnője egy sz+ nélk*l %allgatta végig Regan terjedelmes besz#mol+j#t a történtekről$ de többször is "elszisszent$ és amikor be"ejezte$ ő is s)ttogva kérdezte< 1 ,i volt még a list#don( Regan megmondta 1 Annyira biztos voltam benne$ %ogy össze"*ggés van /weeney %al#la és /%ields között 1 8e m#r vagy annyira biztos benne( 1 Most m#r semmiben nem vagyok biztos Amíg biztosat nem t)d)nk$ te és /op%ie tarts#tok t#vol magatokat /%ieldstől$ amennyire 'sak le%et 1 :em 'soda$ %a nem tal#lj)k /%ieldset$ és az sem$ %ogy a testőrei abba%agyt#k a j#rőrözést 2e"ogadom$ %ogy a rendőrség "igyelmeztette őket$ és erre elrejtőztek ;gy per''el később$ akkor$ amikor Regan m#r éppen le akarta tenni a kagyl+t$ /op%ie is visszatért 3ordie odaki#ltott neki$ %ogy Regan van a vonalban /op%ie "elvette a kony%#ban lévő kész*léket 1 >igyelj 'sak$ t)dod mi történt( 1 =dőt sem %agyott Regannek$ %ogy v#laszoljon 1 /%ields és a testőrei el%agyt#k a szigetet$ és senki$ még a rendőrség sem t)dja$ %ogy %ov# mentek 1 Hogyan t)dtad meg( 1 kérdezte 3ordie 1 ;gy bar#t bar#tj#t+l

7GM 1 4e mondod el neki$ vagy r#m %agyod( 1 kérdezte 3ordie Regantől 1 Hn leteszem$ és ti5 1 Mit kell nekem elmondani( Regan ném#n %allgatta$ amíg 3ordie elismételte /op%ie-nak$ amit az imént Regantől %allott /op%ie-nak a szava is elakadt döbbenetében 1 Hs mit mond a rendőrség( 1 sz+lalt meg vég*l 1 B)'%anan nyomoz+ abban reménykedik$ %ogy b#rki is k*ldte az e-mailt és a "aQot$ &jra kap'solatba "og lépni velem 6in'ott nyomoz+ egyetért vele 1 Rendben$ és ki az a 6in'ott nyomoz+( 1 9 vezeti a nyomoz#st 1 Hs B)'%anan nyomoz+( 9 a t#rsa$ vagy ilyesmi( 1 "aggatta 3ordie 1 :em$ ideiglenesen ő a testőröm 1 F+s#gos &risten5 1 :in's semmi baj$ 3ordie 1 A következő j#rattal %azarep*l*nk 1 /z+ se le%et r+la$ /op%ie Mivel /%ields el%agyta a szigetet$ ti val+színűleg teljes biztons#gban vagytok ott 1 Regan azt %iszi$ %ogy /%ields valamilyen m+don kap'sol+dik az események%ez$ mert /weeney )t#na nyomozott 1 "űzte %ozz# 3ordie magyar#z+an 1 4ény$ %ogy ez nem valami erős kap'solat 1 ismerte el Regan 1 /weeney semmit nem tett még az *gyben$ te%#t %onnan ismer%etné /%ields( 1 kérdezte /op%ie 1 Mégis azt %iszem$ %ogy jobb lesz$ %a összepakol)nk és %azamegy*nk Melletted a %ely*nk$ Regan 1 :em$ maradjatok ott és "ejezzétek be$ amit elkezdtetek 1 kérte Regan 1 >ontos$ amit 'sin#ltok$ és &gy %angzik$ %ogy nagyot léptetek előre az *gyben 1 Igy igaz 1 %elyeselt /op%ie 1 8e még legal#bb egy %etet itt kellene tölten*nk 4al#n kettőt is Annyi ellenőrizni val+ van még$ nevek és d#t)mok5 és most$ %ogy megvan a %otel vendégeinek is névsora egészen5 1 ;zt is a bar#t bar#tja szerezte meg( 1 :em$ egyszerűen elkértem$ és ideadt#k 1 F+l %alad)nk 1 jelentette ki 3ordie 1 Hs$ /op%ie$ beszélni akart#l azzal a nővel$ aki a M)rdo'kban sz#llt meg F+l teszed$ %a minél %amarabb sort kerítesz r#$ mielőtt r#jönne$ %ogy /%ields lelépett ;z remek le%etőség$ %ogy megt)dj)k$ mit ígért neki a "i'k+

7JN 1 Az nagy sz#m lenne$ %a segítene nek*nk 1 Akkor elkapn#nk /%ields "rakkj#t 1 Hívjatok "el$ %a van valami$ j+( 1 @#rj$ ReganB Biztos$ %ogy n#lad minden rendben( 1 kérdezte 3ordie 1 A le%ető legnagyobb rendben 1 @égignézett az *res asztalon és &gy döntött$ %az)dni "og$ %ogy megny)gtassa bar#tnőjét 1 Rengeteg elintézni val+ v#r még r#m ,i sem l#tszom a m)nk#b+l$ sz+val időm sin's agg+dni$ és az irod#mban tökéletes biztons#gban vagyok 1 Rendben 1 ny)godott meg 3ordie 1 B#rmi történjék is$ a 3o)ntry kl)b j+tékonys#gi estjére mindenképpen %azamegy*nk$ de addig még van két teljes %et*nk 1 Addigra a rendőrség val+színűleg r#'s mögé d)gja azt az őr*ltet 1 bizakodott /op%ie Regan remélte$ %ogy igaza lesz Mire végre letette a kagyl+t$ Ale' sem a képernyőt b#m)lta Regan "el#llt$ kiny&jt+ztatta a tagjait$ és részletekben besz#molt a bar#tnőivel "olytatott beszélgetésről 1 Az ottani rendőrség megerősítette$ %ogy /%ields és a testőrei el%agyt#k a szigetet .ondolja$ %ogy /op%ie és 3ordie biztons#gban lesznek( 1 =gen$ azt %iszem$ nem "enyegeti őket veszély egészen addig5 1 Meddig( Ale' &gy döntött$ %ogy nem kendőzi el a val+s#got 1 Amíg t#vol maradnak mag#t+l

H szonhetedik fejezet
Regan tűrőképessége %at#r#%oz ért ,ét teljes %ét telt el az+ta$ %ogy megkapta /weeney "ot+j#t$ és az idegei tönkrementek A napok 'sak teltek$ egyik a m#sik )t#n 0gy érezte$ %ogy lassan beleőr*l abba$ %ogy ki sem mozd)l%at a sz#llod#b+l 6in'ott nyomoz+ időről-időre be)grott és t#jékoztatta a nyomoz#s #ll#s#r+l A rendőrség kiz#rta$ %ogy /%ieldsnek b#rmi köze lenne /weeney %al#l#%oz$ ami azt jelentette$ %ogy a gyilkos még mindig szabadon volt$ és egyelőre nem le%etett t)dni$ %ogy ki az A v#rakoz#s$ %ogy történjen valami$ idegessé és ingerlékennyé tette A m)nka segített elterelni a gondolatait$ és mivel a %ivatalos *gyeit elvégezte m#r$ &gy döntött$ %ogy az irod#ra r#"ér némi #tszervezés Az egyik %ossz& "al mögött papírokkal tömött iratszekrények sorj#ztak$ és mindegyik*knél elkelt volna a tisztogat#s Regan belevetette mag#t a m)nk#ba :é%#ny akt#t m#r lemezre írtak$ ezeket meg le%et semmisíteni M#s akt#kat összesíteni kellett$ és Regan eltökélte$ %ogy azt is elkészíti

7J7 Meg%at#rozott szisztéma szerint dolgozott$ 'sak az volt a gond$ %ogy rajta kív*l nem l#tta #t senki$ mi is a m+dszer lényege Az egész padl+t elborított#k a papírok @al+s#gos akad#lyp#ly#t képezett Henry irod#ja és a saj#t ír+asztala között$ mégis &gy érezte$ siker*lt előrelépnie :em siker*lt azonban )gyanezt elérnie "ivéreivel kap'solatban$ és lassan igazi szeretlekgyűlöllek viszony alak)lt ki közt*k /pen'er Melbo)rne-ben ragadt$ de azért naponta legal#bb %#romszor "el%ívta$ %ogy ellenőrizze$ minden rendben van-e vele 6alker is #lland+an %ívogatta Wzenetei mindig )gyanarr+l sz+ltak Még nem adta "el a reményt$ %ogy r#veszi %&g#t$ )tazgasson addig vele$ amíg meg nem old+dik a %elyzet ,ét %ét intenzív tele"onos kap'solat )t#n Regan &gy érezte$ mindent megtett$ %ogy megny)gtassa őket :em bírja tov#bb Megkérte Henryt$ %ogy szelekt#lja a %ív#sokat$ és %a /pen'er vagy 6alker %ívn#$ ne kap'solja őket Aiden is az idegeire ment 0gy döntött$ %ogy elbeszélget vele F+ %osszan ;lege van abb+l$ %ogy "ivére #lland+an beleavatkozik az életébe$ és eltökélte$ addig nem ny)gszik$ amíg a "ér"i meg nem %allgatja Azt#n majd a m#sik kettővel is zöld #gra vergődik vala%ogy :em érdekelte$ %ogy j+-e az időzítés >#radt volt és )nta$ %ogy testvérei megpr+b#lj#k ir#nyítani az életét 1 a szakmait és mag#néletét is Ha v#ltoz#st akar$ akkor a legagresszívabb "ivérrel kell kezdenie$ és az Aiden Ha siker*lne r#vennie$ %ogy ne sz+ljon bele az életébe$ akkor a m#sik kettő 1 a domin+-elv alapj#n 1 követné a vezért ;z volt a terve5 %a Aiden egy#ltal#n tal#lt volna időt sz#m#ra$ %ogy meg%allgassa B#tyja lemondta az összes *zleti &tj#t és 3%i'ag+ban maradt$ és naponta legal#bb sz#zszor ellenőrizte$ de arra nem j)tott ideje$ %ogy le*ljön vele beszélgetni Minden m#sodper'ben t)dta$ %ogy Regan merre j#r és mit 'sin#l$ és amikor személyesen nem "igyel%etett r#$ akkor elvégezték %elyette a "elbérelt testőrök 4)dta$ %ogy agg+dik miatta$ és ebben a pillanatban meg is t)dta érteni$ %ogy miért annyira +vatos Amin azonban minden alkalommal el'sod#lkozott$ a m+d$ a%ogy egy m#sodper' alatt köddé v#lt$ amikor Regan né%#ny per'et kért az idejéből ;mily Henryn kereszt*l k*ldött *zenetet$ %ogy Aidennek egyszerűen nin's ideje Regan 'sip's)p panaszaira Henry d*%ösen adta #t az *zenetet 1 @égre r#jöttem$ %ogy mi a terve 1 közölte Regannel 1 ,i akar t&rni téged innen$ és ennek érdekében b#rmire %ajland+ 1 8e %#t azt 'sak t)dja$ %ogy Aiden %&ga vagyok$ vagy nem( 1 mondta évődő %angon$ %ogy éreztesse Henryvel$ egy#ltal#n nem %aragszik

7J? 1 Aersze$ %ogy t)dja 8e amikor idejött$ még nem t)dta$ ki vagy 8)rv#n viselkedett$ és sokat kellemetlenkedett Az+ta sem t)dja %elyre%ozni$ és azzal is tiszt#ban van$ %ogy nem kedveled őt$ ezért &gy akar be#llítani$ %ogy alkalmatlan vagy a m)nk#dra Ha ezt eléri$ akkor Aiden nem "og adni a véleményedre$ meg sem %allgat$ persze akkor sem$ %a r+la mondod el a véleményed Mielőtt Regan megsz+lal%atott volna$ Henry "olytatta 1 A b#ty#dra %ajt >eleség*l akarja vetetni mag#t vele$ és te az &tj#ban #llsz 1 Aiden %amar r# "og jönni$ mit 'sin#l$ és so%a nem mondana olyant$ %ogy 'sip-'s)p panaszok Aiden azonban tényleg sz#ndékosan ker*li őt =dőt akar adni neki$ %ogy le%iggadjon 4)dnia kell$ %ogy d*%ös a ko'sija miatt 1 Regan még most sem akarta el%inni$ %ogy volt b#tors#ga elvontattatni 1$ de azt is t)dja$ %ogy %a elég sok#ig v#r$ akkor %&ga vég*l t&lj)t rajta és %agyja$ %ogy az idő kimossa belőle az ind)latokat$ mint eddig mindig Regan t)dta$ mi a baja 4&ls#gosan szereti "ivéreit$ és b#rmit megtenne ért*k /emmitől sem riadt vissza$ %ogy boldognak l#ssa őket$ még azt is megtette$ %ogy megpr+b#lt m#s lenni$ mint ami val+j#ban Amikor ki'si volt$ mindig Aiden%ez ")tott a panasz#val$ val+színűleg azért$ mert ő volt a legidősebb$ a legink#bb apatíp)s 9 volt a legszigor&bb is ,i nem #ll%atta$ %a Regan sírva "akadt 1 m#rpedig ez abban az időben elég gyakran megesett 1$ de a%ogy teltek az évek$ Regan mindent elkövetett$ %ogy megtan)lja mag#ba "ojtani az érzelmeit :é%a azért minden erő"eszítése ellenére a "elszínre törtek Regan a 'sal#d Hamilton #g#ra *tött 9k voltak az érzelmeik rabjai$ legal#bbis /pen'er mindig ezt mondta Bezzeg a Madisonok vissza"ogottak és nagyon "egyelmezettek @alamennyien m)nkam#ni#sok$ mint Aiden és /pen'er /enki sem t)dta$ %ogy 6alker a 'sal#d melyik #g#ra *tött$ de a "#ma szerint az egyik dédnagyb#tyja pontosan olyan ny)g%atatlan volt$ mint ő Alig nőtt ki a kamaszkorb+l$ amikor belevetette mag#t az élet örömeibe$ és abba sem %agyta a %al#l#ig Azt s)ttogt#k$ %ogy a %al#los #gy#n még aj#nlatot tett az #pol+nővérnek$ mielőtt kile%elte volna a lelkét ;bben a pillanatban Regan senkivel nem akart rokons#gban lenni !lyan %elyzetbe ker*lt b#tyjaival szemben$ amelyben nem győz%et$ és a%ogy Ale' mondta$ %a nem tal#l ki)tat$ a stressz megöl%eti 8e nem'sak "ivérei okoztak neki problém#t Ale' és közte is amolyan szeretlek-gyűlöllek viszony alak)lt ki =gazs#g szerint szeretett vele lenni 1 okos volt és m+k#s$ kedves és vid#m 1$ de gyűlölte az okot$ amely összez#rta vele

7JD M#r két %ete$ %ogy Ale' és ő elv#laszt%atatlanok voltak egym#st+l A "ér"i nem volt %ajland+ egy napot sem ki%agyni$ és 'sak akkor %agyta mag#ra$ amikor este megérkezett a rendőr$ aki az emeletet őrizte Ale' volt esténként az )tols+$ akit l#tott$ amikor bez#rta az ajt+t$ és reggel őt pillantotta meg először$ a%ogy kilépett a lakoszt#ly#b+l Ale' %at#rozottan tetszett neki$ de sokszor eltöprengett$ méltatn#-e ak#r egy m#sodik pillant#sra$ %a nem az lenne a dolga$ %ogy megvédje őt Ha m#s kör*lmények között tal#lkoznak$ érdeklődne )t#na( ;l%ívn# randizni( Henry is ör*lt a "ér"i ottlétének 9k ketten ak#r +r#kig el t)dtak beszélgetni a sportr+l vagy a ro'k egy*ttesekről$ és amikor Henry ott kínl+dott az egyik dolgozata "ölött$ amit egy ny#ri politikat)dom#nyi k)rz)sra írt$ Ale' "elaj#nlotta neki a segítségét Henry %amarosan tan#'sot kért tőle a nőkkel kap'solatban$ és vég*l a saj#t jövőjét illetően is ;sténként Regan$ Henry és Ale' sport"elszerelésbe b&jt$ és egy*tt kondiztak a tornateremben >)t#sban Ale' alaposan megverte őt is és Henryt is /okkal jobb "orm#ban volt$ mint ő$ és ezt nem egyszer "el is emlegette Regan a térdműtétjét %ozta "el mentség*l$ %ogy vissza"ogja mag#t$ de napr+l-napra egyre gyorsabb és kitart+bb lett ,özeledett a rendes évi j+tékonys#gi ")t+verseny időpontja$ amin ő is részt akart venni Regan t)dta$ %ogy nem követ%eti a szok#sos *temtervét$ és igyekezett mindenben egy*ttműködni$ de voltak olyan rendezvények$ amelyeket egyszerűen t&l "ontosnak ítélt meg a%%oz$ %ogy lemondja vagy el%alassza ;zek köz*l az egyiket a sz#llod#ban rendezték$ és ez nagyban megkönnyítette Ale' dolg#t A m#sodik %ét végén ker*lt sor r#$ és Regan "elkész*lt a "ogad#sra$ amelynek ő lesz a %#ziasszonya Azt akarta$ %ogy minden sim#n menjen Ale' segített neki megmérni a kamp+k közti t#vols#got az elő'sarnok és az aj#ndékbolt közti "olyos+n$ és amikor ott végeztek$ követte a l#nyt az #tri)mba$ %ogy ott is ellenőrizzék a méréseket A villanyszerelők m#r dolgoztak a képt#r vil#gít#s#n$ és >rank$ a karbantart+ részletből boldogan segített nekik 1 ;lmondod végre$ %ogy mit 'sin#l)nk és miért( 1 kérdezte Ale'$ miközben &jra odaadta neki a mérőszalagot 1 Még egyszer )tolj#ra megmérj*k a "estmények közti t#vols#got$ %ogy megbizonyosodj)nk$ val+ban j+l %elyezik el a képeket :em akarom$ %ogy t&l zs&"oltak legyenek 1 Hol vannak ezek a képek( 1 Majd megl#tod 1 mosolygott a l#ny Ale' érezte$ %ogy a l#ny milyen izgatott$ és ettől kív#n'sis#ga nőtt Még azt sem b#nta$ %ogy "el kell vennie az öltönyt

7JE Regan egyszerű szab#s& "ekete r)%#t vett "el$ amelynek nyakvonal#t ékkövek díszítették Mivel késésben volt$ nem maradt ideje a %aj#val vesződni$ ezért 'sak meg"és*lte$ %ajlakkot sz+rt r#$ sz#j"ényt és ar'pírt tett "el$ és m#r ind)lt is le"elé A "ogad#s %ét +rakor kezdődött Ale' nem ör*lt t&lzottan$ amikor megl#tta az #tri)mban összegyűlt tömeget Regan el volt ragadtatva Amikor odébb akart sét#lni$ a "ér"i megragadta a karj#t$ és vissza%&zta ;gész közel %ajolt %ozz#$ &gy s&gta 1 Maradj mellettemB A l#ny b+lintott annak jelé*l$ %ogy %allotta$ mit mondott Az emberek "*rkész pillant#sokat vetettek "eléj*k Regan bar#tjaként m)tatta be Ale'et$ de Henryt így is el%almozt#k kérdésekkel ,omoly a dolog kettej*k között( ,i ez a "ér"i val+j#ban$ és mit 'sin#l( Henry bar#tj#t$ ,evint is meg%ívt#k$ és ő segített az )tols+ simít#sokn#l Mi)t#n Regan *dvözölte a vendégeket$ kézen "ogta Ale'et$ és odavezette a gyönyörűen bekeretezett tizenkét kép köz*l az első%öz A krémszínű "al val+s#ggal életre kelt a vibr#l+ és vid#m színek %at#s#ra nyomtatott betűkkel 1 /o%a nem %allottam még ezekről a "estőkről 1 ismerte be Ale' 1 Azelőtt ismer%eted meg őket$ %ogy %íressé v#lnak @an kedven'ed közt*k( Ale' a "ejét r#zta 1 Mindegyik tetszik Henry és ,evin egym#s mellett #lltak$ és egy 'sendes pillanatra v#rtak$ amikor beszél%etnének Ale'kel ,evin zsebre d)gta a kezét$ és ny)gtalan)l #llt egyik l#b#r+l a m#sikra 1 :e gy)lladj beB 1 s)ttogta Henry 1 Ale' segíteni "og 4)dom$ %ogy segít 1 :em gy)lladtam be Meg "ogom 'sin#lni Mit gondolsz$ mikor5 1 A bem)tat+ )t#n$ de még mielőtt "elvinné Regant 1 Henry Ale'et és Regant "igyelte 1 F+l néznek ki egy*tt$ mi( Beszélgettek és nevetgéltek$ és Henry azt is észrevette$ %ogy Regan Ale'be karol$ &gy vezeti egyik képtől a m#sikig 0gy tűnt$ nagyon j+l megvannak egym#ssal A%ogy visszaind)ltak az #tri)mba$ Henry és ,evin keresztezték az &tj)kat Ale' keményen megr#zta ,evin kezét$ amikor Henry bem)tatta neki Hrezte$ %ogy a "i& reszket$ de m#r a szeméből is l#tta$ %ogy ,evin "él valamitől =gen$ val+ban vid#ms#got #raszt$ gondolta Ale' a képet tan)lm#nyozva Minden "estmény alatt ott szerepelt a művész neve "e%ér t#bl#'sk#n$ "ekete

7JG 1 =smerősnek tűnsz 1 jegyezte meg Arra gondolt$ %ogy tal#n egyszer ő b)ktatta meg a kölyköt 1 A A#lm#ban dolgozom 4al#n ott l#tott 1 2e%etséges Regannek nem tűnt "el$ %ogy nin's minden rendben Hszrevett egy nőt$ aki "elé bi''entett 1 =tt vannak 1 mondta Henrynek 1 4al#n később t)d)nk5 k%m$ )gye érti$ esetleg beszélget%etnénk 1 nézett ,evin Ale're 1 F+$ rendben ,ésőbb 1 ,észen #llsz$ Henry( 1 kérdezte Regan 1 @#gj)nk beleB Ale' Regan mellett maradt$ a%ogy #tv#gtak a tömegen a p+di)m "elé Az asztalok roskadoztak a sok ételtől-italt+l$ a vendégek kellemes %ang)latban v#rt#k a megnyit+t VVVVV A %ívatlan vendég a tömegben #llt$ és őt "igyelte a meg"elelő alkalomra v#rva 2assan manőverezett "elé$ egyre közelebb és közelebb :é%#ny per're alig p#r lépésre #llt tőle$ és &gy tett$ mint aki a "estmény 'sod#lja$ miközben a beszélgetésre "*lelt$ amit a nő az Ale' nevű "ér"ival "olytatott Ha elég közel j)tna$ %ogy megérint%esse$ tal#n el t)dn# szigetelni a tömegtől$ %a egyed*l lenne5 8e vala%#nyszor közeledett %ozz#$ a "ér"i$ akivel volt$ mindig vala%ogy közéj*k ker*lt és egy per're sem vette le a szemét a nőről 9 volt a "igyelem központj#ban$ ő volt ma itt a szt#r B#rmerre is "ord)lt$ mindig volt valaki$ aki beszélgetni akart vele H&sz per'ébe telt$ amíg &jra a közelébe j)tott$ és m#r ny&jtotta a kezét$ %ogy megérintse és kérjen p#r per'et négyszemközt az értékes idejéből$ amikor Ale' el%&zta onnan az ellenkező ir#nyba ;gyre elkeseredettebb lett :em képes elkapni :em a mai este lesz a sorsdöntő este M#sik alkalmat kell keresnie$ de vég*l eljön majd a meg"elelő pillanat$ és ő készen v#rja Hszrevétlen*l s)rrant ki az ajt+n VVVVV Henry intett a von+snégyesnek$ %ogy tartsanak sz*netet Regan mellett #llt$ amikor a l#ny még egyszer *dvözölte a megjelenteket$ majd bem)tatta Henryt és %#tralépett$ %ogy odaengedje a "i&t a mikro"on%oz

7JJ Mialatt az #ltal#nos iskol#kban "oly+ művészeti és a zenei oktat#s "ontoss#g#r+l beszélt$ a tizenkét művész "elsorakozott a p+di)m előtt Henry b*szkén m)tatta be őket Ale're mély benyom#st tett a jelenet$ meg is lepődött kissé A művészek egyike sem volt idősebb tizennégy-tizenöt évesnél Most értette meg$ miért mondta Regan$ %ogy azelőtt ismeri meg őket$ mielőtt %íressé v#ln#nak >antasztik)s te%etség*k 'sak most kezdett kibontakozni A "estmények mind elad+k voltak Az #r)k %&z+s )gyan$ de minden "illér a gyerekek #ltal képviselt iskol#k művészeti oszt#ly#%oz ker*lt Henry a tan#rokat is bem)tatta$ akik részt vesznek az &j programban és elmondta$ %ogy a kis művészek ösztöndíjat kapnak és "estő "elszerelést ,ilen' +r#ra minden "estmény elkelt Regan el volt ragadtatva$ és olyan b*szke volt Henryre$ %ogy #tölelte :em győzte di'sérni a "i&t$ de Henry megs&gta Ale'nek$ %ogy az ötlet Regantől sz#rmazott 9 'sak végre%ajtotta A "ogad#s tízkor ért véget$ és no%a nem volt t&l késő$ Regan mégis "#radtnak érezte mag#t$ és nem akart m#st$ 'sak "elmenni a lakoszt#ly#ba$ egy "orr+ "*rdőt venni$ és azt#n bez)%anni az #gyba ,ereszt*lv#gtak az elő'sarnokon$ nyom)kban Henryvel és ,evinnel Regan a művészeti program miértjét magyar#zta Ale'nek 1 @ala%#nyszor az iskol#k ne%éz anyagi %elyzetbe ker*lnek$ a művészettől és a zenétől veszik el a pénzt A %ivatalnokok5 egyszerűen el"elejtik 1 Mit "elejtenek el( Henry v#laszolt 1 A%ogy Regan is mondja Az oktat#s nem'sak az agy t#pl#l#s#t jelenti A művészet és a zene a szívet és a lelket t#pl#lja Ale' egyetértett vele 1 Azon a "alon mindig lesznek képek 1 "olytatta Henry 1 Hs %a elad)nk egyet$ m#sik ker*l a %elyére ;z egy "olyamatos dolog :agyszerű ötlet$ nem igaz( Az a 'él)nk$ %ogy minden Hamilton sz#llod#ban bevezess*k ,evin oldalba bökte Henryt 1 /zeretnék t&l esni a dolgon 1 s&gta neki 1 >igyelj$ Regan$ mit sz+ln#l egy ital%oz( A b#r az elő'sarnok végéből nyílt$ és m#r 'sak p#ran tart+zkodtak odabent Ale' azt javasolta nekik$ %ogy *ljenek le egy asztal%oz$ és rendeljenek valamit$ valami alko%olmenteset$ %angs&lyozta Ale' megszorította Regan kezét

7JK 1 Ha akarod$ "elkísérlek A rendőr m#r biztosan ott #ll ;llenőrzöm a lakoszt#lyod$ bez#rlak$ és 'sak )t#na jövök ide vissza A "i&k nem b#nj#k$ %a v#rni kell egy ki'sit 1 :e 'sin#lj gondot belőle /zívesen iszom veletek valamit A sötét b#r bar#ts#gos %ang)latot #rasztott$ a "alakat di+barna "ab)rkolat "edte Az asztalokon remegő gyertyal#ngok "énye var#zsolta sejtelmessé a "él%om#lyt Henry előresietett és tal#lt egy asztalt a sarokban$ amely az oldalkij#ratra nézett ,i%&zott egy széket Regannek$ de Ale' nem %elyeselte Azt akarta$ %ogy a l#ny a "alnak %#ttal *ljön Mi)t#n Regan le*lt$ v#rta$ %ogy a "ér"iak 'satlakozzanak %ozz#$ de egyik sem akart le*lni Henry és ,evin a 'ipőj*k orr#t b#m)lt#k mereven$ és szemmel l#t%at+an zavarban voltak 1 Mi "olyik itt( 1 kérdezte Henry gyors oldalpillant#st vetett Ale're$ mielőtt v#laszolt volna 1 Arr+l van sz+5 1 kezdte$ és oldalba bökte ,evint 1 =gen( 3sod#lkozva "igyelte Henry színev#ltoz#s#t Amikor a "i& a p+di)mon #llt$ 'siszoltan és ékessz+l+an beszélt a vendégek előtt Most viszont &gy viselkedett$ mint egy g#tl#sos kamasz Henry 'sak akkor viselkedett így$ amikor valami nagy baj volt$ vagy %a zavarban volt 1 3sak arra gondoltam$ %ogy esetleg ,evin szeretne beszélni B)'%anan nyomoz+val p#r per'et$ és ő is azt mondta$ %ogy rendben5 érted )gye$ sz+val$ %ogy ,evin el t)dja mondani$ amit akar 0gy tűnt$ %ogy Henry az ő j+v#%agy#s#ra v#r$ ezért r#b+lintott 1 Részemről rendben Ale' Henry v#ll#ra tette a kezét 1 Maradj Regannel$ amíg ,evin és én beszélget*nk ;l ne mozd)lj innenB 1 "ord)lt a l#ny%oz Regan az égnek emelte a tekintetét :em volt t&l sok értelme marad#sra "elsz+lítani$ %iszen am&gy sem me%etne se%ov#$ mert a "ér"i egyetlen pillanatra sem téveszti szem elől Ale' és ,evin lementek a lép'sőn a "olyos+ra$ és "élre#lltak Ale' a "i& "ölé tornyos)lt$ így le kellet %ajolnia$ %ogy %allja$ mit mond ,evin Ale' ar'#r+l semmit nem le%etett leolvasni$ de szegény ,evin szemmel l#t%at+an kezdett szétesni Ar'a %ol els#padt$ %ol kivörösödött$ %adarva beszélt$ és közben "olyton %adon#szott ,önny'sepp görd*lt le a szeméből$ amit d*%ös mozd)lattal törölt le Regan "elé pillantott$ mire a l#ny gyorsan Henry%ez "ord)lt$ %ogy ,evin ne vegye észre$ %ogy őt "igyelte 1 ,evin bajban van( 1 :em ,evin5 valaki m#s ;z amolyan mag#n*gy$ de azt mondta$ %ogy ny)godtan elmesél%etem neked

7JL Megjelent a pin'ér$ kezében egy kes)di+val teli ez*stt#lk#val Henry *dítőt rendelt mindannyi)knak H#tradőlt a széken$ &gy "olytatta 1 >él Az anyja5 né%#ny éve el%agyta őket ;gyszerűen 'sak kisét#lt az ajt+n 1 =gen$ t)dok r+la 1 Az apja elv#lt$ amit nagyon j+l tett Hs ő kapta meg a gy#ms#got is a gyerekek "elett Most pedig %irtelen "elb)kkant ,evin anyja$ és nem egyed*l5 és &jra vissza%ozz#k a szemetet a %#zba 4)dod$ mire gondolok5 a drogot$ meg ilyesmi 1 Hs ,evin apja miért nem5 1 R&gja ki őket( Megpr+b#lta$ de nem %ajland+k elmenni A gyerekeket egyelőre a bar#tai%oz költöztette$ és ,evin arra gondolt$ %ogy tal#n Ale' segít%etne 1 /zegény ,evin 1 s)ttogta Regan 1 ;l t)dom képzelni$ %ogy érzi most mag#t 1 Ar+b#lja a kemény "i&t j#tszani$ de nem megy neki 1 Henry egy per'ig a bar#tj#t "igyelte$ majd vissza"ord)lt Regan%ez 1 4e %ogy 'sin#lod( 1 Mit( 1 Hogy mindig ny)godt maradsz 4)dod$ %ogy értem !tt van az az őr*lt$ aki a nevedben gyilkolt$ meg itt van a testőr meg a biztons#gi5 1 ;gy#ltal#n nem vagyok ny)godt$ de pr+b#lok nem r#gondolni 1 Arra v#rni$ %ogy történjen valami5 ez igaz#n ijesztő M#r att+l is "r#szt kapok$ %a belegondolok Ha valami történne veled$ nem is t)dom$ mit tennék 0gy értem5 Regan a "i& kezére "ektette a saj#tj#t 1 :y)gi Minden rendben lesz$ majd megl#tod 0gy beszélt$ mint%a t)dn#$ %ogy miről beszél$ de ak#r'sak Henry$ ő is %al#lra rém*lt Azt#n Ale're nézett$ és megny)godott Amíg a "ér"i vele van$ addig nem ér%eti baj A pin'ér %ozta az italokat Regan megköszönte$ "elvette a po%ar#t és belekortyolt 4ekintete &jra meg &jra megpi%ent Ale'en Henry észrevette 1 Mit "ogsz 'sin#lni$ %a elmegy( 1 .ondolom$ kijelölnek valaki m#st$ %ogy vigy#zzon r#m 1 :em egészen erre gondoltam Cgyan m#r$ Regan @elem beszélsz :em kell megj#tszanod magad >igyellek benneteket egy ideje ,ialak)lt köztetek valami 4)dod$ miről beszélek( T istenem$ %ogyne t)dta volna 1 ,edvelem őt 1 ismerte be 1 !lyan "ér"i$ aki vonz$ de nem az én zs#nerem 1 0gy érted$ nem az a steril "ajta( A l#ny elmosolyodott 1 Az meg milyen(

7JM 1 Minden gomb begombolva$ nyakkendő és öltöny$ mak)l#tlan k*lső #lland+an ;gy időben azt %ittem$ Aiden is e%%ez a típ)s%oz tartozik$ de azt#n volt alkalmam rögbizni vele egy j+tékonys#gi me''sen Sregem$ alaposan megv#ltozott r+la a véleményem 3s)pa kosz volt$ és br)t#lisan j#tszott Biztos$ %ogy nem az a steril "ajta Hs B)'%anan nyomoz+$ azaz Ale' sem 9 mondta$ %ogy %ív%atom Ale'nek 2e"ogadom$ %ogy ő is kegyetlen t)d lenni a p#ly#n 1 Biztos$ %ogy győzelemre j#tszik 1 %elyeselt Regan 1 9 olyan5 laza 1 ;z szinte &gy %angzott$ mint egy b+k Henry kiitta a po%ar#t$ majd "elkapta a ,evinnek rendelt italt$ és két %ajt#sra azt is lenyelte /zemmel l#t%at+an nem t)dott mit kezdeni a kezével >elemelte az *res po%arat$ r#zogatta benne a jeget$ majd visszatette a po%arat az asztalra Regan odaadta neki a saj#t ital#t$ és Henry azt is megitta 1 /zomjas vagyok 1 magyar#zkodott 1 =deges vagy 1 Az is 1 b+lintott a "i& Regan sz#nalmat érzett ,evin ir#nt A "i& %#tralépett$ de Ale' megragadta a karj#t és a "ejét 's+v#lta Cjj#t a sr#' ar'a elé emelte és beszélni kezdett %ozz# Regan nem %allotta$ %ogy mit mond$ de ,evin val+s#ggal 's*ngött minden szav#n M#r nem l#tszott annyira idegesnek$ és a "élelem is mint%a eltűnt volna az ar'#r+l Ale' B)'%anan j+ ember ;ny%e szorít#st érzett a tork#ban$ a%ogy "igyelte a "ér"it$ és %irtelen r#jött$ %ogy a vonzalom$ amit ir#nta érzett$ #tadta a %elyét valami sokkal bonyol)ltabb érzelemnek 1 =tt jönnek 1 s)ttogta Henry ,evin jött először vissza a b#rba /zeme vörös volt 1 Azt %iszem$ lassan menn*nk kell 1 sz+lt oda Henrynek 1 :ek*nk is 1 'satlakozott %ozz# Ale' 1 ,ésőre j#r Regan azonnal "el#llt$ elköszönt a "i&kt+l A#r per''el később Ale' bevezette őt a lakoszt#ly#ba 1 >igyelj$ %olnap egy ki'sit később jövök ;l kell intéznem né%#ny dolgot5 pakol#s meg ilyesmi =ntézkedem$ %ogy a rendőr addig maradjon$ amíg ide nem érek Regannek volt egy olyan érzése$ %ogy az il(esminek valami köze van ,evin%ez$ de nem kérdezősködött 1 Rendben 1 F+ éjszak#t Be akarta z#rni az ajt+t$ de a l#ny meg#llította

7KN 1 @#rjB 1 =gen( 1 #llt meg 1 Holnap5 légy +vatos5 amikor pakolsz Rendben( 1 =gen$ persze Regan r#z#rta az ajt+t$ majd nekit#maszkodott 4)dta$ %ogy aznap éjjel a "ér"ir+l "og #lmodni$ de meg"ogadta$ %ogy m#snap visszatér a rendes kerékv#g#sba$ és &jra gyakorlatiasan "ogja "el az életet 3sak egy apr+ szépség%ib#ja volt ennek az el%at#roz#snak >ogalma sem volt$ %ogy "ogja 'sin#lni

H szonnyolcadik fejezet
Henry mondta el neki$ mi történt Berontott az irod#j#ba$ be's)kta maga mögött az ajt+t és beszélni kezdett 1 4)dom$ %ogy agg+dt#l ,evin miatt$ sz+val 'sak el akartam mondani$ %ogy minden megold+dott Regan éppen tűvé tette az asztal#t a biztons#gi 'soki tartaléka )t#n$ de azonnal abba%agyta a keresést és Henryre "igyelt >elnézett$ és l#tta$ %ogy a "i& val+s#ggal megkönnyebb*lt 1 F+ t)dni Henryből kikív#nkozott a mondanival+ja 1 ,evin m#r &ton van ide :em baj$ )gye( 1 Aersze$ %ogy nem 1 Azt mondta$ %ogy először nagyon rossz)l mentek a dolgok 1 =gaz#n( 1 Ale' mindent elrendezett /z+lt ,evin apj#nak$ %ogy tartsa a gyerekek t#vol$ és ő &gy is tett ,evin azonban nem akart elmenni$ mert l#tni akarta$ mi "og történni 1 ,evin a %#zban volt$ amíg rendeződtek a dolgok( 1 :em$ az )t'a m#sik oldal#n #llt /zerintem elb&jt$ ne%ogy Ale' észrevegye és elk*ldje Azt mondta$ %ogy egy pillanatra megijedt Ale'től .ondolom$ né%#nyan ,evin anyj#nak bar#tai köz*l nem akart#k el%agyni a %#zat$ és Ale' meg a többiek5 k%m$ "izikai erőszakot alkalmaztak$ %ogy meg t)dj#k bilin'selni őket B#r'sak ott le%etettem volna ,evin azt mondta$ %ogy Ale' igaz#n5 "élelmetes volt$ amikor tettlegességre ker*lt sor 1 Sr*lök$ %ogy nem volt#l ott A "i& "élrelökött né%#ny papírt$ és "el*lt az asztal sark#ra 1 2e"ogadom$ %ogy t)dt#k$ %ogy ,evin ott leselkedik Ale' azt mondta ,evin anyj#nak$ %ogy kap egy le%etőséget és me%et elvon+k&r#ra$ de ő vissza)tasította

7K7 1 Hogy van ,evin 1 @ele minden rendben 2assan beletörődik a dolgokba 1 F+ bar#t vagy$ Henry 1 =gen$ sz+val$ ,evin #tsegített egy-két meleg %elyzeten a m&ltban 1 Hszrevette bar#tj#t a k*lső irod#ban$ ezért így "olytatta 1 ,evin nem b#nta$ %a elmondok neked mindent$ de5 1 ;gy sz+t sem "ogok sz+lni 1 ígérte Regan Regan le%ajolt$ %ogy az als+ "i+kban is megnézze a 'sokit$ és amikor "elegyenesedett$ megl#tta Ale'et$ aki Henry asztal#n#l #llt és a "i&val beszélgetett ,evin is ott toporgott bar#tja mellett Ale' nyilv#nval+an nem ment %aza #töltözni az ak'i+ )t#n Besét#lt Regan irod#j#ba$ megkérdezte$ történt-e valami említésre mélt+$ majd közölte$ %ogy elk*ldte a rendőrt$ és #tvette a szolg#latot 1 Minden rendben( 1 kérdezte Regan 1 =gen 1 "elelte k)rt#n 2ezseren "estett "armerban és p+l+ban$ de a "egyvertok benne a pisztollyal nagyon is szembetűnő volt A "ér"i észrevette$ %ogy a "egyvert nézi 1 ;z a m)nk#m része$ Regan 1 4)dom 1 Remek$ mert el kell "ogadnod Most meg miért %&zta "el mag#t( 1 Mi bajod van( Ale' kinézett a m#sik irod#ba$ megl#tta ,evint$ és megr#zta a "ejét 1 /emmi :é%#ny ember nem kapja meg azokat a le%etőségeket az élettől$ amiket megérdemelne :em ez volt a legjobb m+dja a napkezdésnek$ ennyi az egész 1 8e j+l végződött a dolog$ nem( A "ér"i 'sak v#llat vont$ és ezzel be is "ejezte a beszélgetést Ale' gyorsabban be t)dott z#r)lni$ mint egy kagyl+ Ha nem lett volna annyira bosszant+ ez a t)lajdons#ga$ Regan még 'sod#lta is volna érte 8él)t#nra visszazökkentek a megszokott kerékv#g#sba Ale' a sz+"#n sz)ny+k#lt$ mialatt Regan az akt#kat rendezgette Aznap este "elmentek a l#ny lakoszt#ly#ba$ pizz#t rendeltek$ majd pattogatott k)kori'#t$ *dítőt és sört$ és moziztak ;gy régi$ klasszik)s szerelmes "ilmet néztek meg$ amin a l#ny elsírta mag#t$ a "ér"i viszont nevetett A l#ny megv#dolta$ %ogy semmi szentimentalizm)s nin's benne$ ezt a "ér"i b+knak vette

7K? M#snap este Ale' v#lasztotta a "ilmet ;z is klasszik)s darab volt$ de egy#ltal#n nem szerelmes A %asítsd-szét$ lődd-le$ ny&zd-meg-elevenen kateg+ri#ba tartozott$ rengeteg %at#svad#sz elemmel és "öldönkív*liekkel A "ér"i im#dta 2#b)kat mindketten egy p)""on ny)gtatt#kP a l#ny mezítl#b volt$ a "ér"i zokniban A zoknin %atalmas ly)k éktelenkedett M#r a st#blista ment$ amikor Ale' megkérdezte 1 Megnézz*k még egyszer( Regan t)dta$ %ogy nem vi''el 1 :em$ köszönöm ;z nekem t&l erőszakos volt 1 4ényleg erőszakosnak tartod( 1 lepődött meg Ale' a v#laszon 1 Ale'$ %armin'két %)ll#t sz#moltam össze 1 Az nem is olyan rossz 1 mondta komoly ar''al a "ér"i 1 Harmin'kettő 'sak az első "él+r#ban Ct#na m#r nem sz#moltam 1 8e %#t ezek "öldönkív*liek voltak$ és emberekkel t#pl#lkoztak Mégis mit v#rt#l( 1 @alamivel kevesebb emberevés jobb lett volna 1 ;egen$ de nem annyira "élelmetes Sregem$ %ogy én mennyire szerettem ezeket a "ilmeket kölyökkorombanB 1 /zerettél "élni( 1 Még szép 1 Hs a rém#lmok( 1 Az ö'sémmel$ 8ylannel laktam egy szob#ban$ és &gy véltem$ %a b#rmilyen szörny bemerészkedne %ozz#nk$ ketten 'sak elb#nn#nk vele Akkoriban nagyon %ar'ias sr#' voltam 1 vigyorgott r# 1 Akkoriban( Hallottam r+lad egyet s m#st$ nagymenő Még most is az vagy Ale' vid#man nevetett 1 :agymenő( :yol'an vagy)nk testvérek$ és mindannyian nagymenők volt)nk a mag)nk idején 1 4e %#nyadik vagy a sorban( 1 Harmadik 4%eo a legidősebb$ azt#n jön :i'k$ majd én$ 8ylan$ Mike$ két l#ny$ Fordan és /ydney$ és vég*l a kisbaba$ Ua'k 9 még most is nagyon vad "i& Regan meglökte a v#ll#t 1 2e"ogadom$ %ogy rengeteg ősz %ajsz#lat köszön%etnek neked a sz*leid Még szeren'se$ %ogy m#r "elnőttél B#r magam is elkövettem egy-két ostobas#got gyerekként 1 8i'sekedni akarsz(

7KD Amikor a l#ny nem v#laszolt$ ő bökte meg a v#ll#t 1 Azt %iszem$ legal#bb olyan ny)g%atatlan voltam$ mint te 1 mondta vég*l Regan A következő +r#t azzal töltötték$ %ogy megpr+b#lt#k t&lsz#rnyalni egym#st$ "elidézve a gyerekkor)kban elkövetett 'sínyeket Ale' j#tszva győzött 1 Hogy le%et$ %ogy mindegyik gyerekkori történetedben szerepel valamilyen "egyver( 1 :em mindben$ 'sak né%#nyban 1 nevetett Ale' 1 Hogy le%et$ %ogy so%asem említed a sz*leidet a történeteidben( 1 Hiszen mondtam$ %ogy az ap#m meg%alt$ amikor egészen ki'si voltam Az any#m meg so%a nem volt ott%on ;mlékszem$ tele"onon szoktam neki j+ éjszak#t kív#nni 1 ;z igaz#n szomor& 1 ;gy#ltal#n nem 1 nevetet a l#ny 1 ;gyszerűen így volt$ és kész 1 :em j+ egy kisl#nynak így "elnőni Hogy le%etséges$ %ogy mégis norm#lis maradt#l( 1 ,i mondta$ %ogy norm#lis vagyok( 1 Hn mondom 2e"ogadom$ %ogy t)dok r+lad szinte mindent$ amit t)dni le%et 1 )gratta r#menősen 1 4)dom$ %ogy mit szeretsz$ és azt is$ %ogy mit nem 1 ;zt erősen kétlem 1 Ct#lod a laza'ot$ allergi#s vagy az eperre$ és %a r+zsa közelébe ker*lsz$ t*sszögni kezdesz Regan &gy döntött$ %ogy visszav#g 1 4e pedig ket'%)p-őr*lt vagy Mindenre teszel belőle$ még a mogyor+vajas szendvi'sre is Ct#lod a vékony pizza szeletet$ és nem vagy allergi#s semmire 1 Hn jövök( Rendben ;rős benned a versenyszellem ;lkötelezett liber#lis vagy egy konzervatív 'sal#dban Be's*letes vagy a végtelenségig$ "ogalmam sin's$ ez %ogy történ%etett Azt %iszed$ j+l el t)dod rejteni az érzelmeidet$ de ez nem így van :em bízol a "ér"iakban$ és nem %iszel a %#zass#gban ;zzel érzékeny pontra tapintott$ és érződött is a védekezés a l#ny %angj#ban$ a%ogy v#laszolt 1 Benned sokkal erősebb a versenyszellem$ mint bennem Azt %iszed magadr+l$ %ogy liber#lis vagy$ pedig nagyon is konzervatív nézeteket vallasz ;rős$ megingat%atatlan elveid vannak$ Ale'$ én pedig megbízom né%#ny "ér"iban 1 :a$ és a %#zass#g( 1 Az any#m kétszer ment "érj%ez$ és mind a két "érje meg'salta :em akarom elkövetni )gyanazt a %ib#t$ mint ő$ és azt is megtan)ltam$ %ogy nem létezik olyan dolog$ %ogy most és mindörökké 1 Ha'sak nem a meg"elelő "ér"inak mondod 1 ;z most valami tr*kk$ )gye( 4)dni$ %ogy ki a j+ és ki a rossz Azt %iszem$ 'sak tal#lgat)nk

7KE 1 :em így van 1 erősködött a "ér"i 1 Még 'sak nem is nagy t)dom#ny 1 =gaz#n( Akkor mondd meg nekem$ %onnan t)dod$ %ogy ki a meg"elelő nekedB 1 Arra kérsz$ %ogy írjam le a tökéletes nőt( 1 :in's olyan$ %ogy tökéletes nő 1 M#r %ogy ne lenne 1 :e monddB Hs %ogy néz ki( Ssszeért a karj)k$ de egyik*k sem %&z+dott el 1 /ötét %aja van 1 =gen( 1 Hs kék szeme =bolyaszínű Hi%etetlen*l kék szeme van A "ér"i most egészen "ölé %ajolt$ és Regan arra gondolt$ %ogy tal#n meg akarja 's+kolni Reménykedett$ %ogy meg "ogja tenni 1 3sod#latos a teste 1 Még szép 1 ,ig&nyolod #lmaim asszony#t( 1 :em 1 mosolygott Regan$ - Mondd tov#bbB Mi van még( @an var#zsereje( Ale' még közelebb %ajolt 1 @ar#zslatos$ amikor egy*tt vagy)nk T$ istenemB Biztosan meg's+kolja Regan visszatartotta a lélegzetét 1 Hs %ossz& l#ba van 1 s)ttogta l#gy %angon Cjjai gyengéden végigsimított#k a l#ny ar'#t Regannek kényszerítenie kellett mag#t$ %ogy ne mozd)ljon 2egszívesebben dorombolva %ozz#sim)lt volna Miért nem 's+kolja m#r meg( Mi tart neki ilyen sok#ig( 1 @an ennek a tökéletes nőnek esze is$ vagy nem az ész teszi tökéletessé( 1 4ermészetesen van esze :agyon intelligens$ gyorsan v#g az esze$ és gyakran megnevettet ;gyszerre sebez%ető és maka's 3sod#latos kombin#'i+ H#t így néz ki a tökéletes nő sz#momra$ Regan A sz#ja 'sak 'entiméterekre volt az övétől Regan le%)nyta a szemét és v#rt Ale' meg"ri'sk#zta az orr#t 1 Mennem kell Regan meglepetten pislogott 1 Hogy5 mi( 1 Mennem kell >elvette a tenisz'ipőt$ be"űzte és "él&ton volt az ajt+ "elé$ mire a l#ny mag#%oz tért

7KG >el#llt Az )tols+ pillanatban kapta el a leesni kész*lő k)kori'#s t#lat$ ami eddig az ölében volt$ és amiről teljesen meg"eledkezett$ majd letette az asztalra 1 Hlvezed$ %ogy sz+rakozol velem$ igaz( Ale' a p+l+j#t igyekezett begyűrni a "armerbe 1 :e szívd mellre 1 ,inyitotta az ajt+t$ és kilépett a "olyos+ra 1 .yere ide$ ReganB 0gy nézett r#$ %ogy Regan gyomra gör'sbe r#nd)lt Az ajt+%oz sét#lt 1 =gen( 1 Hallani akarom$ %ogy kattan a z#r 1 TB H#t persze Ale' be%&zta maga )t#n az ajt+t 1 F+ éjtB Regan megesk*dött volna r#$ %ogy %allja a nevetését$ a%ogy elsét#l a "olyos+n

H szonkilencedik fejezet
/zombaton Regan &jabb borong+s reggelre ébredt Az elm&lt %#rom %étben annyi eső esett$ %ogy lassan &gy érezte$ be "og penészedni Az allergi#ja is az őr*letbe kergette 2egal#bb ötöt t*sszentett$ pedig még "el sem kelt az #gyb+l$ és amikor a "*rdőszoba t*körbe nézett$ 'sak egy "intorra ")totta /zeme olyan véreres volt$ mint%a végigm)latta volna az előző éjszak#t Ma este nagy$ %ivatalos j+tékonys#gi est lesz$ és 'sak remélte$ %ogy meg t)dja zabol#zni az allergi#t$ k*lönben mindenki azt "ogja %inni$ %ogy sír A "orr+ z)%any segített$ b#r nem sokat Be kellett vetnie a szem'seppeket és az orr sprayt$ mi)t#n "elöltözött .yűlölte$ %ogy ki van szolg#ltatva a gy+gyszereknek az allergi#ja miatt$ de így legal#bb nem kellett egész évben szenvednie tőle A tavasz volt a legrosszabb$ azt#n az ősz$ de a nyarat és a telet gy+gyszerek nélk*l is ki%&zta 3op"ba "ogta a %aj#t$ és m#r kész is volt 6in'ott nyomoz+ erősködött$ %ogy Ale' vegyen ki egy szabadnapot$ így mikor el%agyta a lakoszt#lyt$ %ogy lemenjen az irod#j#ba$ az Aiden #ltal "elbérelt testőrök egyike kísérte$ egy F)stin /%ep%ard nevű eQrendőr 6in'ottnak sem ki"og#sa ellene$ mivel F)stin zsar) volt$ te%#t t)dja$ mi az #bra Regan a li"tek előtti székek egyikén l#tta meg 6in'ottot Amikor a "ér"i észrevette$ "el#llt$ megigazította a nyakkendőjét és közelebb sét#lt Megviselt k*lsejéből Regan arra következtetett$ %ogy 'se'semő kisl#nya még mindig nem %agyja al)dni éjszak#nként 1 /zombat van 1 sz+lította meg 1 !tt%on kellene lennie a 'sal#dj#val

7KJ 1 Hpp most raktam rep*lőre a 'sal#domat$ %ogy megl#togass#k az any+somat 8e %a itt%on lenne a "eleségem$ akkor azt akarn#$ %ogy minden"éle dolgot javítsak meg a %#z kör*l$ abban pedig nem vagyok t&l j+ H#tralépett$ a%ogy a li"t ajtaja %angtalan)l kinyílt 1 3sak egy +r#ra )grottam be 1 magyar#zta 1 A rendőr$ akinek ma vigy#znia kellett volna önre$ nem t)d jönni /z*lni vitte a "eleségét Hívtam egy m#sik embert Regan a ")t+r)%#j#t viselte$ amivel komor %omlokr#n'ol#sra késztette a "ér"it 1 Azt %ittem$ értj*k egym#st 1 kezdte szemre%#ny+ %angon 1 Megengedt*k$ %ogy elmenjen a 3o)ntry kl)bba arra a k+r%#zas estre$ de %ogy kimenjen ")tni5 arr+l sz+ sem le%et /zegény emberen l#tszott$ %ogy "elkész*lt egy komolyabb vitapartira Regan azt is sejtette$ %a ragaszkodik a%%oz$ kimenjen ko'ogni$ a "ér"inak vele kell tartania A "ér"i kondí'i+j#b+l és a kényelmes pap)'s'ipőből arra következtetett$ %ogy leg"eljebb tíz per'ig tartani ki 1 :em terveztem$ %ogy kimegyek a ")tni A "első szinten van egy tornaterem vadonat&j ")t+p#ly#val$ sz+val amikor edzeni akarok$ oda szoktam "elmenni 6in'ott szemmel l#t%at+an megkönnyebb*lt 1 Hs most %ov# megy*nk( 1 Az irod#mba 1 Minden %étvégén dolgozni szokott( 1 =gaz#b+l nin's tennival+m$ de mivel be vagyok z#rva a sz#llod#ba$ &gy döntöttem$ rendet rakok az iratok között ;z a mi pi%enő időnk A j+tékonys#gi projektek és az adom#nyok elbír#l#sa a)g)szt)sban kezdődik &jra 1 2e"ogadom$ %ogy rengeteg m)nk#val j#r 1 :em igaz#n Henry ak#r bekötött szemmel is el t)dn# intézni az adom#nyokat Mi%elyt végez a 2oyol#n$ #tveszi az én m)nk#mat és nekikezd az MBAE diplom#j#nak 4ermészetesen "el kell majd vennie egy embert 1 Hs maga mit "og 'sin#lni( 1 Hn kiterjesztem a m)nkakörömet 1 mosolygott 1 /zeretném a programjainkat az összes Hamilton sz#llod#ban megval+sítani 2eértek a "öldszintre$ és kereszt*lv#gtak az elő'sarnokon a m#sik li"t%ez A be)gr+ban egy biztons#gi őr #llt Regan odab+lintott neki$ a%ogy elment mellette Belépett a li"tbe$ k)l's#t a nyíl#sba d)gta és megnyomta a m#sodik emelet gombj#t 1 .ondolja$ %ogy sz*kség van ezekre a pl)sz őrökre$ Mr 6in'ott( 1 "ord)lt a "ér"i%oz

E

Master o" B)siness Administration - a vil#g legrangosabb$ legismertebb és legelterjedtebb egyetemi "okozat& végzettsége a menedzsment ter*letén

7KK 1 Ha B)'%anant Ale'nek %ívja$ igaz#n sz+lít%atna engem is Fo%nnak Ami pedig az őröket illeti$ vegyesek az érzelmeim Ha nem keresztezik a terveinket$ akkor nem gond$ %ogy itt vannak A "olyos+ 'sendes volt$ az irod#k ajtaja mind z#rva Regan a saj#t irod#j#ba von)lt Ale'%ez %asonl+an 6in'ott is rögtön a sz+"#%oz von)lt és kényelembe %elyezte mag#t Regan "elkapott egy k)pa' papírt$ az asztal#ra tette$ majd le*lt 6in'ott kisz&rta a t#vir#nyít+t és "elkapta Regan "igyelte$ %ogy néz "*rkészően körbe 1 Regan$ kérem5 1 A leg"első gomb 1 mondta$ és kinyitotta az első akt#t A "ér"i nem értette meg az )tasít#st 1 :yomja meg a leg"első gombot a t#vir#nyít+n A%ogy a panel "élre's&szott$ 6in'ott el"*ttyentette mag#t 1 /zent égB Ale' is t)d erről( 1 =gen 1 nevetett a l#ny 1 :em 'soda$ %ogy nem akarta el#r)lni ;zzel a tévével és5 1 Hs mivel( 6in'ott megr#zta a "ejét Azt akarta mondani$ %ogy veled 1 A sz+"#val :agyon szép sz+"a A)%a és kényelmes Hs ez a tévé5 nagyobb$ mint a %#zam 1 A b#ty#m$ /pen'er szerelte be né%#ny %+napja ,éptelen tévé nélk*l létezni 1 2e"ogadom$ %ogy kedvelném a b#tyj#t 1 ;bben biztos vagyok /pen'er vid#m "i'k+ 1 tette %ozz# 1 Hs itt szokott lebzselni$ amikor a v#rosban van( 1 4öbbnyire 1 b+lintott a l#ny 1 Uavarja a zaj m)nka közben( 1 ;gy 'seppet sem A sz#mít+gép képernyője be volt kap'solva$ és Regan azonnal észrevette az apr+ villog+ négyzetet a sarokban Bekap'solva "elejtette volna a gépet( @agy valaki m#s kap'solta be ma reggel( Cjjaival az egérpadon dobolt$ miközben végiggondolta a kérdést Melissa$ a rendőrségi komp)terszakértő azt mondta Ale'nek$ %ogy lekap'solta őt valami %)rokr+l Melissa odaadta neki a névjegyk#rty#j#t Megtal#lta az egyik "i+kban$ és "elt#r's#zta az őrsöt :em remélte$ %ogy szombaton dolgozik$ de *zenetet akart %agyni neki$ %ogy %ívja vissza %ét"őn A nő a m#sodik 'sengetésre "elvette

7KL Regan bem)tatkozott 1 :em %ittem$ %ogy szombaton is dolgozik 1 Akkor miért %ívott( Az ellenséges %ang nem riasztotta el Regant 1 Arra gondoltam$ %ogy %agyok *zenetet$ és %ét"őn majd vissza%ív 8e mivel siker*lt elérnem$ nem sz#nna r#m né%#ny per'et @an né%#ny kérdésem Ha most nem alkalmas$ szívesen vissza%ívom később 1 Milyen kérdések( 1 /z#mít+gépes kérdések 1 F+$ rendben$ 'sak kérdezzen 1 Hangja most sokkal élénkebben 'sengett 1 Mindent t)dok a sz#mít+gépekről 1 Hn is &gy gondoltam 1 mondta Regan 1 B)'%anan nyomoz+ említette$ %ogy maga "el"edezte$ %ogy a leveleimet egy m#sik gépen is elolvass#k a sz#llod#ban 1 Igy van 1 erősítette meg Melissa 1A levelei a titk#ra gépére és az egyik testvére irod#j#ba mentek Akarja$ %ogy megmondjam a pontos %elyet( 1 ,öszönöm$ nem sz*kséges titk#rnőjének gépe a m#sik gép 1 Rendben$ akkor mit akar tőlem( 1 Ma reggel$ amikor bejöttem az irod#mba$ "eltűnt$ %ogy a gépem be van kap'solva 1 Hs arra gondol$ %ogy valaki megint r#sz#llt( 1 =gen 1 ;zt könnyű ellenőrizni 0gy értem$ %ogy nekem gyerekj#ték ellenőrizni 1 pontosított 1 Most a gép előtt *l( 1 =gen 1 Akkor kezdj*k m#ris 1 mondta t*relmetlen*l Melissa A következő öt per'ben a nő az egyik )tasít#st a m#sik )t#n vakkantotta a tele"onba Regan né%#nyszor kénytelen volt megkérni$ %ogy lassítson$ de vég*l siker*lt megtal#lni a linket$ amely azt m)tatta$ %ogy valaki m#s is %ozz#"ér%et a levelezésé%ez :é%#ny paran''sal később Regan pontosan t)dta$ %ov# mennek a levelei$ és siker*lt megszakítani a kap'solatot 1 Megszabad)lt)nk a spi'litől 1 jelentette ki Melissa 1 Akkor most l#ss)nk neki$ és tegy*k le%etetlenné$ %ogy &jra bej)sson Melissa &jra paran'sokat kezdett osztogatni Regan &j jelsz+t tal#lt mag#nak$ amit be is gépelt Majdnem biztos vagyok abban$ %ogy Aiden b#ty#m

7KM 1 Rendben$ elkész*lt*nk Ha esetleg el"elejti a jelszav#t$ 'sak %ívjon "el$ és én megmondom$ mi volt Mondja meg Henrynek is$ és ő is jegyezze meg Regan megköszönte a segítséget 1 Ha vala%a is #ll#st akarna v#ltoztatni$ 'sak sz+ljon nekem F+ %aszn#t vennénk a Hamiltonban 1 ,omolyan( @agy 'sak azért mondja$ %ogy kedvesedjen( 1 :em$ teljesen komolyan gondoltam 1 Hs )taznom is kell majd a többi sz#llod#ba$ mondj)k 2ondonba vagy a kész*lő Melbo)rne-i %otelbe( 1 Minden bizonnyal 1 Hs vannak j)ttat#sok( 1 4ermészetesen 1 Majd megl#tj)k 1 mondta Melissa és bontotta az összeköttetést Melissa d)rva vissza)tasít#sa egyszerre volt meglepő és %)moros Regan nem t)dta$ mit jelent pontosan az a majd meglátjuk$ de remélte$ %ogy a nő komolyan meg"ontolja az aj#nlat#t >őnyeremény lenne Regan ezt biztosra vette$ és kedvelte is a nőt :em volt benne semmi mesterkélt von#s$ és Regan *dítőnek tal#lta$ %ogy végre olyan emberrel beszélget%et$ aki nem %#ts+ sz#ndékkal közeledik %ozz# Amíg a sz#mít+gépen dolgozott$ Regan az ajt+nak %#ttal *lt$ de amikor meg"ord)lt a székkel$ Ale'et l#tta maga előtt$ alig p#r lépésre az asztal#t+l Hangtalan)l lépett be az irod#ba$ így Regannek "ogalma sem r+la$ mennyi ideje #ll%at ott őt nézve >ell#ngolt benne az öröm$ és 'sak remélte$ %ogy ez az érzés nem *l ki az ar'#ra is 0gy "estett$ mint aki éppen olaj'serére kész*l$ vagy le akar )grani a komp)ter szak*zletbe /z*rke p+l+ja vala%a jobb napokat l#tott 3sod#latosan nézett ki5 és szinte tökéletes volt Biztos tal#l valami kivetnival+t rajta$ 'sak keresni kell :ézz*k 'sak$ gondolta$ először is tre%#ny$ ez pedig nem j+$ igaz( ,on'entr#lj a %ib#kra$ )tasította mag#t >és*lködött egy#ltal#n ma( :em val+színű 4essék$ gondolta$ &jabb %iba 3sak keresni kell =stenem$ kit akar be'sapni( A tre%#ny alak szeQis volt$ elragad+ és5 1 Mit keresel te itt( 1 %allotta 6in'ott %angj#t Ale' nem vette le a tekintetét Reganről$ &gy v#laszolt 1 3sak ellenőrizni jöttem Azt %ittem alszol 1 Hé$ öregem$ szolg#latban vagyok Hallottalak jönni$ és l#ttalak is 1 ;egen$ persze 1 4ényleg Mi a "enét értesz azon$ %ogy ellenőrizni jöttél( Mit akarsz ellenőrizni(

7LN Regan szakította meg a szemkap'solatot H#tradőlt a széken és 6in'ott "elé pillantott A "ér"i tényleg &gy nézett ki$ mint aki "élig alszik 1 Mit keresel itt$ Ale'( 1 kérdezte Regan 1 A szomszédban j#rtam 1 A szomszédban laksz$ B)'%anan 1 "ord)lt el 6in'ott a tévétől 1 ;egen$ nos$ 'sak kív#n'si voltam$ %ogy történt-e valami érdekes Regan a "ejét r#zta 1 3sak elrendezek egy-két dolgot 1 Azt %ittem$ ma pakolni "ogsz 1 jegyezte meg 6in'ott Megnyomta az elnémít+ gombot a t#vir#nyít+n és "el#llt 1 :em értem$ miért tartod ezt b*ntetésnek 0gy érzem magam$ mint aki meg%alt és a mennybe ment /zobaszerviz és tévé$ közben egy kölyök sem m#szk#l a l#bam kör*l5 igen$ ez maga a mennyorsz#g 1 @elem lenni b*ntetés( 1 nézett r# Regan ink#bb kív#n'sian$ mint sértetten Ale' meg's+v#lta a "ejét 1 2ewis b*ntetésként adta nekem ezt a "eladatot Azt %itte$ gyűlölni "ogom 1 Hs te( A "ér"i r#vigyorgott 1 Mégis$ mit gondolsz( :em v#rta meg$ %ogy Regan kiötöljön valami okos v#laszt 1 Megmagyar#zn#d$ %ogy a nyomoz#s vezetője miért testőrködik( 1 "ord)lt 6in'ott%oz 1 3sak be)grottam$ amíg a v#lt#s ide nem ér 1 ,i a soros ma este( 1 2yle "ogja elkísérni ma este a rendezvényre Most val+színűleg szmoking )t#n m#szk#l Ale' a "ejét r#zta 1 Hívd "el és mondd meg neki$ %ogy meg&szta a mai estét Hn "ogom elkísérni Regant 1 Meg&szta( 1 %&zta "el Regan a szemöldökét Hirtelen nem t)dta eldönteni$ %ogy sértve érezze-e mag#t$ vagy 'sod#lkozzon Ale' oda sem "igyelt r# ,omoran meredt 6in'ottra$ mert nem l#tta$ %ogy a "ér"i elő%&zn# a tele"onj#t$ %ogy Brads%awt t#r's#zza 1 Hívd "elB 1 erősködött 1 Miért( 1 Hogy-%ogy miért( Hppen most mondtam el$ %ogy miért Hn "ogom elkísérni 1 Hn pedig &jra megkérdezem$ miért te akarod elkísérni Ale' ellenségesen méregette 4)dta$ %ogy 6in'ott sz#ndékosan gyötri$ és az ar'#n *lő ostoba vigyorb+l azt is kital#lta$ %ogy remek*l sz+rakozik 2egszívesebben be%&zott volna neki egyet

7L7 1 Azért$ mert azt mondtam$ %ogy én "ogom elvinni$ és mert történetesen l+g egy szmoking a szekrényemben 1 8e 2yle m#r nagyon v#rja az estét 1 Azt meg%iszem$ %ogy v#rja 1 morogta sötéten Ale' 1 Mindketten t)dj)k$ %ogy Brads%aw egy5 1 %irtelen el%allgatott 1 ;gy mi'soda( 1 ny&jt+zkodott 6in'ott$ a%ogy Ale' #tv#gott a szob#n 1 >igyelj$ öregem 1 %alkította le a %angj#t Ale'$ %ogy Regan ne %allja 1 :e sz+rakozz velemB Megértetted( 1 Amikor leg)t+bb ellenőriztem$ még én voltam a nyomoz#s vezetője$ Ale' 1 =gazad van$ te vagy a "őnök$ Fo%n 1 nyomta meg a "ér"i keresztnevét Ale' 1 0gy%ogy menj és nyomozzB Hn vagyok "elelős Regan védelméért$ és t)dod$ ez mit jelent 1 =gen$ igen$ értem én 1 vigyorgott 6in'ott 1 4e akarod védeni őt 1 Hívd "el Brads%awtB Ale' Regan "elé "ord)lt$ és annak 'sod#lkoz+ ar'ki"ejezéséből azonnal t)dta$ %ogy a l#ny minden egyes szav)kat %allotta$ de val+színűleg nem értett belőle semmit Most biztosan azt %iszi$ %ogy a "ér"inak elment az esze$ és tal#n igaza is van 8e ezzel most nem törődött :em enged m#st a közelébe$ k*lönösen nem engedi$ %ogy 2yle ,e"élj-Meg-B#rkit-Aki-;lmegyMelletted Brads%aw r#tegye a mo'skos man's#t 1 H#ny +rakor akarsz ind)lni( 1 kérdezte Regant Hangja szinte bar#ts#gtalan volt 1 /zeretnék egy ki'sit kor#bban odaérni 1 Rendben H#nyra legyek itt( 1 >él nyol'ra 6in'ott Ale''el egy*tt kisét#lt a k*lső irod#ba 1 @an m#r valami nyom( 1 M#r majdnem mindenkit ellenőrizt*nk$ aki kap'solatban van Regannel$ és alaposan megvizsg#lt)k /%ieldset és %averjait is /emmit nem tal#lt)nk H#rm)kat #lland+an "igyelj*k$ és azt %allottam$ %ogy /%ields %al#lra van rém*lve 1 M#s gyan&sított( 1 /enki Most ellenőrizz*k Aeter Morrist 4)dod$ a "i'k+t$ akinek Regan el)tasította a kérelmét ;gyelőre nin's sok adat)nk r+la 1 Hs a régi alkalmazottak( 4al#n valaki$ akit kir&gtak és most így pr+b#l egyenlíteni 1 Ale'$ t)dom$ milyen elkeseredett vagy$ amiért nem dolgoz%atsz ezen az *gyön$ és ígérem$ abban a pillanatban "el%ívlak$ amint megt)dok valamit 1 ;llenőrzitek a dolgoz+kat(

7L? 1 =gen A b#tyja$ Aiden össze#llítja a list#t A két nyomoz+ kör*lbel*l tíz per'ig beszélgetett Regan tele"on#lt$ de mivel v#rakoznia kellett$ addig is megpr+b#lta ki%allgatni a két "ér"it Ale' észrevette$ %ogy őket "igyeli :em mosolyodott el$ és a szemét sem vonta össze$ 'sak ka'sintott$ mielőtt kisét#lt az irod#b+l Regan %i#ba szeretett volna közömbös maradni$ minden érzéke megremegett /o%a nem "ogja bevallani ostobas#g#t bar#tnőinek /op%ie nyaggatni kezdené$ %ogy startoljon r# a "ér"ira$ és erre Regan még nem kész*lt "el 3ordie val+színűleg azt mondan#$ %ogy Ale' biztons#gban van$ mert érint%etetlen$ és pont ez teszi #lmai "ér"ij#v# !lyan ember$ akinek megvan a maga kötelessége$ és ezt el is végzi$ mégpedig nagyon j+l 8e %a egyszer lej#r a megbízat#sa$ egyszerűen ki "og sét#lni az életéből anélk*l$ %ogy visszanézne ;nnek ellenére megkönnyebb*lten %allotta a %angposta *zeneteket$ %ogy mindkét bar#tnője visszatért 3%i'ag+ba és ott lesznek a j+tékonys#gi esten /op%ie azt *zente$ %ogy rengeteg %íre van$ és alig v#rja$ %ogy elmondja$ mire j)tottak a nyomoz#ssal 3ordie két *zenetet is %agyott Az elsőben azt közölte Regannel$ %ogy egyed*l megy a partira 1 val+színűleg "og egy taQit$ %aza"elé pedig /op%ie ko'sij#val megy 1 és %ogy a b#lterem ajtaja előtt "ogja Regant v#rni A m#sodik *zenetben 'sak r)%#kr+l esett sz+ Részletesen leírta a za"írkék estélyi r)%#t$ amit viselni "og A %ív#s azzal a javaslattal "ejeződött be$ %ogy Regan ne legyen m#r olyan ny)szi és vegye "el azt a bizonyos r)%#t Ami a r)%#t illeti$ Regan senkit sem %ib#ztat%atott$ 'sakis mag#t /o%a nem lett volna szabad megengednie$ %ogy /op%ie és 3ordie r#beszélje a r)%#ra$ amit 3ordie javasolt$ b#r addig &gysem %agyt#k volna békén$ amíg "el nem pr+b#lja Azt azért el kellett ismernie$ %ogy a r)%a lélegzetel#llít+ és a "inom selyem mély bord+ja remek*l kiemelte bőre színét ;gyszerű szab#s&$ beleb&j+s r)%a volt :o%a a dekolt#zs nem volt t&l mély$ mégis elég mély volt a%%oz$ %ogy Regan kényelmetlen*l érezze mag#t tőle zavarban lesz$ %ogy meg sem mer majd sz+lalni Regan vég*l elnapolta a problém#t R#ér akkor dönteni$ amikor az öltözködésre ker*l a sor Addig is$ sokkal "ontosabb tennival+ja is akad ,ikap'solta a sz#mít+gépet 6in'ottot időközben "elv#ltotta egy egyenr)%#s rendőr$ aki ném#n követte a tornaterembe M#s"él +r#j#ba ker*lt$ amíg végigment a regimentnyi gyakorlaton$ amit a gy+gytorn#sz írt elő$ %ogy erősítse a térdizmait$ azt#n pedig$ mivel tömérdek energi#ja maradt még$ "elvette a térdvédőt és nekiv#gott a ")t+p#ly#nak Oltal#ban képes volt kiz#rni t)dat#b+l az aggodalmait és 'sak a légzésére és lépteinek p)""an+ zaj#ra kon'entr#lni$ de ez&ttal nem működött a m+dszer Oltal#ban igyekezett elbagatelliz#lni$ %a bar#tnői k*lsejét di'sérték$ és %a ezt a r)%#t veszi "el ma este$ att+l olyan

7LD Az elm&lt né%#ny %étben élete "enekest*l "el"ord)lt 0gy tűnt$ b#r%ov# néz is$ minden%ol biztons#gi őröket l#t$ és Ale' vagy egy m#sik rendőr el sem mozd)l mellőle egy per're sem Mindenki arra v#rt$ %ogy történjen valami 6in'ott és Ale' meg voltak győződve arr+l$ %ogy az őr/lt 1 Ale' 'sak így nevezte a gyan&sítottat 1 megpr+b#l &jra kap'solatba lépni vele$ de ez eddig nem történt meg Regan biztosra vette$ %ogy siker*lt mindenkit be'sapnia$ beleértve Henryt is$ %ogy könnyedén veszi a dolgot$ de val+j#ban kész idegron's volt ;gyed*l akkor érezte mag#t biztons#gban$ amikor Ale' mellette volt A v#rakoz#s megszedte a maga v#mj#t Htv#gytalans#g gyötörte$ nem t)dott al)dni$ és az )t+bbi időben kon'entr#lni sem t)dott ;gy"olyt#ban agg+dott$ %ogy a gyilkos m#r rég eltűnt a színről$ tal#n visszab&jt a va'k#ba$ és arra v#r$ %ogy eltűnjenek a testőrök mellőle Meddig követik még #rnyékként a nyomoz+k( Mikor dönt 2ewis %adnagy &gy$ %ogy ember- és időpo'sékol#s őriztetni( Hs mi lesz azt#n( 4al#n Ale' t)dja a v#laszokat$ és %a ma este lesz né%#ny ny)godt per'*k$ meg is kérdezi tőle$ mi lesz a következő lépés 6in'ott este &jra be)grott A dolgoz+k névsor#ért jött$ amit Aiden ígért neki$ és &gy döntött$ %ogy Regannél v#rja meg$ amíg Ale' be")t 6in'ott 'sal#dja nem tart+zkodott a v#rosban$ és a "ér"inak nem akar+zott %azamenni az *res lak#sba$ ezért "elmentette a szolg#latos rendőrt A nappaliban terpeszkedett a sz+"#n$ amíg a l#ny %ossz&$ "orr+ "*rdőt vett Mivel Regan erősködött$ 6in'ott va'sor#t rendelt mag#nak$ és most a baseball me''set nézte a tévében és közben evett Regan m#r %ozz#szokott$ %ogy mindig *l valaki a nappalij#ban Uavartalan)l bez#rta a nappali és a %#l+szoba közti *vegajt+t$ és észben tartotta$ %ogy ne sét#ljon az ajt+ előtt Az *veget )gyan "*ggöny "edte$ és a "ér"i val+színűleg 'sak a körvonalait l#tn#$ de azért nem vette le köpenyét$ amíg a gardr+bszob#ba nem ért 2evette a beleb&j+s r)%#t az akaszt+r+l$ és magasba tartotta Remek*l néz ki Az légiesen könnyű volt$ és amikor "elvette és a szövet a testére sim)lt$ %űvös-l#gyan simogatta a bőrét ;z %at#rozottan pik#ns ma estére$ mondta mag#nak @onakodva vette le a r)%#t$ visszarakta az akaszt+ra @égignézte a r)%at#r#t$ és vég*l meg#llapodott egynél$ amit 3ordie idős %ölgyek gy#szr)%#j#nak nevezett volna A %olmit olyanra szabt#k$ mint%a zs#knak kész*lt volna Még Regan is 1 aki pedig többnyire nem törődött a k*lsejével 1 döbbenten lépett %#tra a l#tv#nyt+l A "ivéreinek minden bizonnyal tetszene 1 Remek 1 mondta ki %angosan$ így pr+b#lva meggyőzni mag#t$ %ogy a "ekete zs#kb)rok jobb lesz$ mint a ma-este-bűnözni-akarok r)%a$ amelyben érzékinek és nőiesnek érezte mag#t

7LE 1 =gen$ ez remek 1 ismételte$ majd "els+%ajtott 1 2enne$ %a nyol'vanéves lennék ;lege volt$ %ogy &gy nézzen ki$ mint egy prűd vénl#ny$ ezért &jra a merész r)%#t vette "el Majd #tk)tatta a gardr+bot$ mire megtal#lta a "ekete$ rojtos selyem v#llkendőt$ amelyet még !laszorsz#gban v#s#rolt évekkel ezelőtt Amikor maga köré tekerte$ tökéletesen eltakarta a %#t#t és v#ll#t ;gyed*li ékszerként platinal#n'on "*ggő gyém#ntmed#lt és gyém#nt "*lbeval+t viselt A v#llkendőt r#%ajtotta a szék %#t#ra$ mély lélegzetet vett és #tment a nappaliba 6in'ott "elemelt a t#nyérr+l egy s*lt kr)mplit és éppen a sz#j#%oz emelte$ de amikor megpillantotta a l#nyt$ elt#totta a sz#j#t$ és a kr)mpli megrekedt vala%ol "él&ton a levegőben 4#tott sz#jjal 'sak meredt r# Regan v#rta$ %ogy mondjon valamit$ és amikor %i#ba v#rt$ megkérdezte 1 .ondolja$ %ogy ez a r)%a j+ lesz( 0gy értem$ elég illedelmes( Azonnal r#jött$ %ogy kínos %elyzetbe %ozta a "ér"it az ostoba kérdéssel$ és sajn#lta$ %ogy egy#ltal#n megsz+lalt :em mint%a sz#mított volna A "ér"i egyre 'sak b#m)lt kimeredt szemmel Hdes j+ istenem$ gondolta a l#ny 3sak egy pillant#st vetett r#$ és az+ta is 'sak a magas sark& szand#lj#t b#m)lja 1 Megyek$ #töltözöm 1 :eB :e tegye$ F+ ez a r)%a Be's*letszavamra 3sak meglepődtem A l#ba5 1 .yorsan el%allgatott$ amikor r#jött$ %ogy mit is akart mondani 1 =gen( 1 nézett le Regan A r)%a alja merészen %)ll#mzott a l#ba kör*l$ %osszabbanrövidebben$ né%ol térd "ölé ért 1 Mi van a l#bammal( 1 Hossz& 1 nyögte$ b+lintva 1 ;egen$ nagyon %ossz&5 0gy értem napbarnított :apozott mostan#ban( 1 Megköször*lte a tork#t$ a kr)mplit visszatette a t#nyérra 1 A r)%#ja 'sod#latos 1 %ebegte 1 ,öszönöm @#rj 'sak$ amíg Ale' megl#t$ akarta mondani 6in'ott$ de gyorsan vissza"ogta mag#t Regan m#r így is elég "élénken viselkedett$ b#r %a megölik$ sem t)dta volna megmondani$ %ogy miért A nő egy bomb#z+ Hogy le%et az$ %ogy nem t)d r+la( A kopog#s zökkentette ki a gondolataib+l Regan visszament a %#l+szob#ba$ %ogy mag#%oz vegye a v#llkendőt és a t#sk#j#t$ miközben 6in'ott beengedte Ale'et Hallotta$ a%ogy a két "ér"i beszélget odakint 2eoltotta a villanyt és visszament a nappaliba 6in'ott Ale'et "igyelte a szeme sark#b+l$ a%ogy a l#ny belépett Ale' tekintete végig")tott rajta 1 /z*kséged lesz egy esőkab#tra 1 mondta

7LG 1 =gen$ rendben Regan &jra eltűnt a %#l+szob#ban 6in'ott a sz+"a előtt #llt és Ale'et "igyelte$ közben egy"olyt#ban vigyorgott Ale' igaz#n j+$ ezt el kell ismerni Ar'izma sem r#nd)lt az elé t#r)l+ l#tv#nyt+l Meg se rezd*lt =gaz$ levegőt sem vett @iszont egyre 'sak a %#l+szoba "elé b#m)lt$ még akkor is$ amikor r#mord)lt 6in'ottra 1 Mit b#m)lsz( 1 4éged( 1 Hs( 1 Hs 'sak azon 'sod#lkozom$ %ogy miért nem 'sorog a ny#lad( =gaz#n j+ az ön"egyelmed Ale' gyors pillant#st vetett r# 1 Azért vagy)nk itt$ mert ez a m)nk#nk$ és kész 1 Azt akarod mondani$ %ogy meg sem pr+b#lod5 Ale' "élbeszakította 4)dta$ mit akart bar#tja mondani 1 Még egy kibaszott sz+$ és esk*szöm$ lelőlekB 1 sziszegte 1 Hé$ öregem$ semmi rosszat nem akartam mondani :os$ tal#n valami ilyesmit$ %ogy X.yerekek$ sz+rakozzatok j+l ma éjjel$ de vigy#zzatok a kezetekreBY Hrted$ valami %asonl+t

Harmincadik fejezet
Ale' "ekete esőkab#tot viselt szmokingja "ölött és ellen#ll%atatlan)l 'sinos volt ,inyitotta az ajt+t a l#ny előtt$ visszalépett és odasz+lt 6in'ottnak 1 Megjött a v#lt#s 6in'ott tele"onja 'sörögni kezdett 1 ;gy-két dolgot meg akarok beszélni vele 4i 'sak menjetek Az ajt+ be's)k+dott$ 6in'ott pedig v#laszolt a %ív#sra :em sz+ltak egy sz+t sem$ amíg &ton nem voltak a ko'siban észak "elé Regan odaadta Ale'nek az &tir#nyt a kl)bba 1 leírta egy névjegyk#rty#ra 1$ de a "ér"i m#r t)dta$ merre kell menni 1 Mindig ennyire megszervezed a dolgokat( 1 kérdezte a l#nyt+l 1 =gyekszem 1 4#sk#j#b+l elő%&zott vagy egy t)'at k#rty#t$ #tnézte őket$ majd visszatette a t#sk#ba 1 Azok mik( 1 Fegyzetek ma estére 1 Beszédet kell mondanod( 1 3sak egy p#r sz+t

7LJ Regan nem magyar#zkodott$ Ale' pedig &gy okoskodott$ %ogy majd r#jön$ miről sz+l a dolog$ %a ott lesznek ;gyelőre minden "igyelmével az &tra összpontosított$ és ez nem is volt könnyű "eladat A l#ny par"*mjének illata mind)ntalan kizökkentette$ és 'sak arra akart gondolni$ %ogy milyen szeQi volt$ amikor belépett a nappaliba :a igen ,it is akar be'sapni( Megpr+b#lta maga elé képzelni meztelen*l$ ez volt az$ ami #lland+an kizökkentette a kon'entr#l#sb+l 0jabb kilométereket tettek meg anélk*l$ %ogy egym#s%oz sz+ltak volna$ és a 'send kezdett kínoss# v#lni Regan azt kív#nta$ b#r'sak a "ér"i mondana valamit$ b#rmit5 ak#r valami ban#lis köz%elyet az időj#r#sr+l 8e ő 'sak zord ar'ki"ejezéssel meredt maga elé Az ég szerelmére$ min gondolkod%at( 1 Minden rendben( 1 sz+lította meg vég*l 1 Mi'soda( Fa$ persze Minden a legnagyobb rendben 1 !lyan komor vagy 1 =gaz#n( 1 vetett r# oldalr+l egy gyors pillant#st 1 Mire gondolt#l( R#d Meztelen*l 1 Mikor( 1 pr+b#lta %&zni az időt$ amíg kigondol valami el"ogad%at+ v#laszt 2assított$ le%&z+dott a szélső s#vba$ majd bev#gott egy kiste%era)t+ mögé A "orgalom szokatlan)l erős volt még a szombat esté%ez képest is$ de így sem okozott kisz&rni$ %ogy egy szed#n követi őket 1 4#rsas#g)nk van 1 Hol( 1 A sz*rke szed#n két ko'sival %#trébb Az+ta követnek$ ami+ta el%agyt)k a sz#llod#t$ és &gy tűnik$ nem izgatja őket$ %ogy észrevessz*k-e vagy sem :em agg+dom$ 'sak bosszant a dolog Regan megpr+b#lta kisz&rni a ko'sit a visszapillant+ t*körből$ és amikor nem siker*lt$ %#tra"ord)lt az *lésen A biztons#gi öv a nyak#ba v#gott 1 :em l#tok szed#nt Ale' #tv#ltott a középső s#vba és "elgyorsított A szed#n követte A l#ny szeme t#gra nyílt 1 2#tom őket ,ét "ér"i *l benne 1 @issza"ord)lt Ale'%ez 1 Miért nem agg+dsz( 1 Biztons#gi őrök 1 /z+val most m#r biztons#gi őrökkel a nyomomban j#rok a v#rosban( Még akkor is$ %a te velem vagy( Mit gondolsz$ ki adta a paran'sot(

7LK 1 A b#ty#d Regan %#tradőlt az *lésen$ esőkab#tj#t igazgatta a térdén és közben kib#m)lt az ablakon :é%#ny per'ig egy sz+t sem sz+lt Ale' r#nézett és l#tta az aggodalmas r#n'ot a %omlok#n 1 Mire gondolsz( 1 3sak azon töprengtem$ %ogy miért nem %all)nk "előle Miért nem pr+b#lta "elvenni velem a kap'solatot( M#r két %ét telt el$ Ale' .ondolod$ %ogy keresni "og( A "ér"i ki%allotta %angj#b+l az idegességet 1 =gen$ biztosan 1 8e mi van$ %a tov#bb v#r( 1 Akkor mi is v#rni "og)nk 1 Mennyi ideig %agyja még 2ewis %adnagy$ %ogy 6in'ott és az emberei meg te ezzel töltsd az időt( Mindannyian t&l vagytok ter%elve$ és azt is t)dom$ %ogy nem vagytok elegen a%%oz$ %ogy 'sak egy %elyben topogjatok Ha semmi sem történik$ és te el%agyod 3%i'ag+t$ és az a "ér"i elrejtőzik5 1 Hirtelen el%allgatott$ mély lélegzetet vett$ és igyekezett megny)godni Ale' vég*l is nem l#tnok @al+színűleg nin's birtok#ban a v#laszoknak 1 >igyelj$ Regan$ 6in'ott és Brads%aw nem 'sak a l#b)kat l+gatj#k 8olgoznak az *gyön$ vil#gos( 1 =gen$ vil#gos 1 Bűnt)datot érzett$ %iszen t)dta$ %ogy mennyi +r#t öltek bele a nyomoz+k az *gybe 1 /ajn#lom 3sak arr+l van sz+$ %ogy minél többet t)dok5 1 Ann#l kevésbé "élsz 1 Az is 1 Mit akart#l mondani( 1 Ann#l jobban t)dok )ralkodni magamon Mellesleg$ nem t)dok elő#llni valami j+ ötlettel$ amivel segítenék el"ogni$ %a nem t)dom a tényeket :em igaz( 1 :em tetszik ez nekem Hs 6in'ottnak sem "og ;bbe ne menj bele 1 M#r benne vagyok 1 Hn a nyomoz#sr+l beszélek :e sz&rd el valami ostoba tervvel5 1 4iszt#ra &gy beszélsz$ mint%a azt %innéd$ %ogy valami őr*ltséget kész*lök elkövetni ;gyik kezét a műszer"alon ny)gtatta$ %ogy kit#maszt%assa mag#t$ %a a "ér"i kanyarodni kész*l vagy %irtelen "elgyorsítana 1 Akarsz vezetni( 1 :em 1 mondta d)r'#san a l#ny 1 3sak alig sz#zzal megyek 1 ,ritiz#ltam a vezetési stíl)sodat(

7LL Ale' odany&lt$ és el%&zta a kezét a műszer"alt+l 1 Ar+b#lj lazítani 1 mondta 1 Hs ma nin's több sz+ a nyomoz#sr+l Rendben( 1 =gen 1 egyezett bele Regan H#tradőlt az *lésen és össze"onta két kezét az ölében 1 A biztons#giak$ akik követnek minket5 1 =gen( 1 :em akarom$ %ogy a kl)bba is bejöjjenek$ és annak is ör*lnék$ %a senki nem t)dn# meg$ %ogy te a testőröm vagy Ma este )gyan nem én leszek a középpontban$ de nem akarok kérdéseket Az egyetlen m+dja$ %ogy ne ő legyen a középpontban$ %a egész este le sem veszi a kab#tj#t$ és senki nem l#tja meg a r)%#j#t =gaz#b+l$ a testét$ ami a r)%#ban van$ javította ki mag#t %angtalan)l 1 Beszélek az őrökkel$ és meggyőzöm őket$ %ogy maradjanak %#ttérben 1 ,öszönöm A "el%ők d)ny%#ja %irtelen kiszakadt$ és pillanatokon bel*l kövér eső'seppek koppantak a szélvédőn Ale' bekap'solta az ablaktörlőt 1 Azt %iszem$ lassan rekordot dönt*nk az egym#st követő esős napok sz#m#ban 1 =tt a kij#rat 1 4)dom 1 6in'ott t)dja$ %ol rejtőzik /%ields( 1 ;zt tőle kell megkérdezned 1 Aiden azt akarja$ %ogy én is elb&jjak 8e én nem "ogok :em ")tamodom meg /egíteni akarok elkapni 1 Aiden 'sak vigy#zni akar r#d ,ét %&gom is van Hasonl+ %elyzetben val+színűleg én is így viselkednék 1 Hívott erősítést 1 =gaz#n( 1 /pen'er &ton van ide 4al#n m#r meg is érkezett a %otelbe 1 :em arra a megbeszélésre jött 3%i'ag+ba$ amiről beszéltél( 1 8e igen 1 Mégis &gy gondolod$ %ogy ketten össze"ognak ellened$ és megpr+b#lnak r#venni$ %ogy elrejtőzz vala%ol( 1 =gen$ de nem "og nekik siker*lni A%ogy m#r mondtam$ nem megyek se%ov# Hs %a valaki itt b)jk#l$ az Aiden

7LM 1 @al+ban( 1 Ale' igyekezett vissza"ojtani mosoly#t a l#ny zsémbes %angja %allat#n 1 Hs ki elől b)jk#l( 1 ;lőlem 1 >él tőled$ mi( 1 B#r%a ;rre m#r elnevette mag#t 1 ;zt vegyem nemnek( 1 Aiden a vil#gon senkitől sem "él$ legkevésbé tőlem =gaz#b+l nem is b)jk#l előlem 1 ismerte be 1 ;zzel egy*tt tiszt#ra megőrjít 0gy tűnik$ vala%#nyszor "elb)kkanok a közelében$ so%a nem t)d időt szakítani egy kis beszélgetésre Hs egyre több őrt "ogad "el M#r minden%ol beléj*k botlok 1 Agg+dik érted$ ezért van kör*lötted ennyi biztons#gi ember Beszéltél m#r vele arr+l$ %ogy elvontattatta a ko'sid( 1 Még nem$ de "ogok 1 Hs mi van 6alkerrel( 9 is szövetkezik ellened( 1 :em Mostan#ban megle%etősen el van "oglalva önmag#val$ aminek nagyon ör*lök ,ettővel még 'sak elbírok$ de %#rom ellen m#r nin's sok esélyem 2etértek a p#ly#r+l$ és lassítottak egy piros l#mp#%oz közeledvén A 3o)ntry kl)b alig több mint %#rom kilométerre volt 1 ,eményebb vagy$ mint amilyennek l#tszol 1 Remélem$ ezt b+knak sz#ntad 1 mosolygott a l#ny 1 Abban biztos le%etsz A 'sal#d #ltal#ban sok galib#t t)d okozni :ekem el%i%eted 4)dom 1 :é%#ny történet$ amit meséltél$ arr+l tan&skodik$ %ogy megle%etősen vad volt#l 1 Megvolt a magam vad időszaka A nőkkel is$ szerette volna megkérdezni Regan 1 Miért nem nős*ltél meg( Ale' v#llat vont 1 :in's ki"og#som a %#zass#g ellen A "ivéreim$ :i'k és 4%eo szeretnek %#zasok lenni :ekem eddig egyszerűen nem volt időm egy komoly kap'solatra 1 A nők olyanok$ mint a s*lt kr)mpli 1 Hogyan( 1 Ale' nem volt biztos benne$ %ogy j+l értette 1 A nők milyenek( 1 !lyanok$ mint a s*lt kr)mpli 1 ismételte meg Regan 1 ;gy "őiskolai 'soportt#rsam mondta egyszer 1 A "i&d volt(

7MN A l#ny a "ejét r#zta 1 :em Az egyik bar#tnőmmel randev&zott$ közben "űvel-"#val le"ek*dt 1 Azt is elmondta$ %ogy miért gondolja$ %ogy a nők a s*lt kr)mpli%oz %asonlítanak( 1 =gen Azt mondta$ nem le%et 'sak egyet enni belől*k Ale' ezt nevetségesnek tal#lta M#r egy 'som+ 'sapnival+ okot %allott$ amivel a "ér"iak igyekeznek kimagyar#zkodni$ %a rajtakapj#k őket$ de eddig ez volt a legrosszabb 1 ;z nem t&l m)lats#gos 1 8e igen$ az Be"ord)lt a sarkon Az eső &gy ömlött$ mint%a dézs#b+l öntenék ;gy lim)zin mögött %ajtottak #t a kov#'soltvas kap)n A kl)b%#z%oz vezető "el%ajt+t g#zl#mp#k sora övezte$ pazar kertek és "ejedelmi park között vitt az &tj)k B#rki is tervezte a kl)bbot$ az volt a sz#ndéka$ %ogy lenyűgözze a l#togat+kat$ és kétségtelen*l el is érte a 'élj#t A %#romszintes ép*let szerkezetének pazarl+ gazdags#ga m#r szinte zavarba ejtő volt Halv#ny "ény vil#gította meg a masszív "e%ér pilléreket A koloni#lis stíl)s& téglaép*let barokkosan t&lz#sba vitt díszítőelemeivel egy"ajta 8isney-"ant#zi#val megtervezett mesepalot#ra emlékeztette Ale'et

Harmincegyedik fejezet
Az eső nem adta "el Ale' #tny&jtotta a ko'sik)l'sokat az ajt+n#ll+nak$ és követte Regant a lép'sőn ;gy lépéssel mögötte j#rt$ és a l#nynak olyan érzése t#madt$ %ogy mag#b+l 'sin#l 'élpontot$ %ogy őt védje 1 4agja vagy a kl)bnak( Regan megr#zta a "ejét 1 :em az én stíl)som a %ely A v#lasz meglepte a "ér"it 1 Az enyém sem 4&ls#gosan is5 1 Mesterkélt( 1 s)ttogta a l#ny 1 =gen ,ét piros "rakkos "ér"i nyitotta ki előtt*k a masszív kétsz#rny& ajt+t$ és ők beléptek Amikor bent voltak$ Ale' Reganbe karolt 1 Azt akarom$ %ogy se%ov# ne menj nélk*lem Még a mosd+ba sem 1 mondta neki nyomatékosan 1 !da is bejössz velem( 1 "ord)lt "elé a l#ny

7M7 1 :em$ de ellenőrzöm$ %ogy *res-e ;lvette a l#ny kab#tj#t$ levette a saj#tj#t is$ és a két kab#tot odaadta a r)%at#rosnőnek ,omor %omokr#n'ol#sa azt m)tatta Regannek$ %ogy nem tetszik neki$ amit visel Mondani akart valamit$ de azt#n meggondolta mag#t @#ll#ra terítette a selyemkendőt$ elöl megkötötte$ mire a "ér"i %omloka kisim)lt Ragyog+an "estett a szmokingban 3sokornyakkendője azonban 's#lén #llt$ és egy rakon'#tlan tin's mind)ntalan a %omlok#ba %)llt Anélk*l %ogy meggondolta volna$ Regan odalépett %ozz#$ megigazította a nyakkendőt és kisimította a %aj#t a %omlok#b+l ,özben elkövette azt a %ib#t$ %ogy a "ér"i szemébe nézett A szeme sark#ba apr+ r#n'ok gyűltek$ és ebből Regan t)dta$ %ogy legszívesebben kinevetné ;gész éjjel képes lett volna őt b#m)lni Cralkodj magadon$ intette mag#t H#tralépett 1 :em akartam5 t)dod( 1 :em$ nem t)dom Mit nem akart#l( 1 Megérinteni téged 1 /zeretem$ amikor megérintesz 1 Akkor sem kellett volna5 Regan szeren'sésen megmenek*lt a k*lönös p#rbeszéd "olytat#s#t+l$ amikor valaki a %#ta mög*l a nevén sz+lította Megpörd*lt$ elvesztette az egyens&ly#t és nekiesett Ale'nek A "ér"i elkapta a derek#t$ és szorosan tartotta$ amíg &jra szil#rdan nem #llt a l#b#n :em kellett volna ilyen le%etetlen*l magas sark& 'ipőt "elvennie$ kor%olta mag#t Regan A "ér"i biztos azt %iszi most r+la$ %ogy komplett idi+ta /zeren'sére nem sok ideje volt ezen r#g+dni$ mert megpillantotta 3ordie-t Regan elmosolyodott$ amikor l#tta$ %ogy bar#tnője teljes sebességgel "elé ind)l 3sod#latosan nézett ki$ mint mindig Ua"írkék körszokny#s r)%#ja és a %ozz#illő mellény tökéletesen kiemelte ke'ses alakj#t 1 Rég+ta v#rsz( 1 kérdezte tőle Még azt is %ozz#tette 1 @égre$ itt vagyok 1 Bar#tnője azonban Ale'et b#m)lta$ és nem kis ne%ézséget okozott sz#m#ra$ %ogy 's)kva tartsa a sz#j#t Regan nem t)dta érte %ib#ztatni 1 :e b#m)ld m#rB 1 s&gta neki 1 :em is b#m)lom Aedig b#m)lt$ és &gy tűnt$ nem is akarja abba%agyni Regan megbökte 1 Azt kérdeztem$ %ogy rég+ta v#rsz-e Az ég szerelmére$ 3ordie$ nézz m#r r#mB 1 Mi'soda( Fa$ nem Hpp most jöttem én is

7M? Regannek végre eszébe j)tott$ mi az illem Ale' mellé lépett$ és bem)tatta egym#snak a két embert 3ordie mosolygott$ miközben kezet r#ztak 1 ;gy#ltal#n nem nézel ki nyomoz+nak$ legal#bbis szmokingban nem 1 4ekintete a "ér"i 'sípőjére esett 1 @an n#lad( 1 Mi'soda 1 'sod#lkozott Regan 1 H#t pisztoly 1 magyar#zta #rtatlan)l 1 4)dod5 lő"egyver Ale' mosolygott 1 /okat nézel tévét$ )gye( 1 /ajnos$ azt kell mondanom$ %ogy igen 2egal#bbis akkor$ amikor nem dolgozatokat javítok :agyon )nalmas az életem 1 ;z egy#ltal#n nem igaz 1 sz+lt közbe Regan 1 3ordie nagyon sokoldal& te%etség 4)dtad$ %ogy teljesen &jj#var#zsolta a ko'sija motorj#t( Ale' biztosra vette$ %ogy vi''el 3ordelia nagyon nőies volt 1 ebben nagyon %asonlított Reganre 1$ és sokkal könnyebb volt egy szépségszalonban elképzelnie$ a%ogy a körmét "esteti$ mint a motor%#z gyerty#i közt matatva Akkor %irtelen bekattant egy név 3ordelia ,ane és a ,ane A)t+művek 1 A 'sal#dodnak vagy egy t)'at a)t+alkatrész *zlete van a v#rosban$ )gye( 1 4öbb mint egy t)'at 1 "elelt bar#tnője %elyett Regan 1 Hs az egész orsz#gban Hirtelen eszébe ötlött$ %ogy el sem mondta 3ordie-nak a leg&jabb %írt 1 Aiden elvontattatta a ko'simat 1 :emB 1 8e igen 1 /zerezd visszaB Regan a "ejét 's+v#lta 1 ;gy ron'stelepre ker*lt$ és az+ta biztosan darabokra szedték Fa$ és vett nekem egy BM6-t Mi'soda po"#tlans#gB ;l t)dod ezt %inni( Ale' legszívesebben "elnevetett volna$ de t)dta$ %ogy Regan %al#losan komolyan gondolja Hs d*%ös Ak#r'sak bar#tnője 1 :em %iszem elB ;gy egész %étvégét töltöttem azzal$ %ogy betegyek egy vadonat&j %űtőt$ és le'seréljem az *tközőket5 1 Hs egy &j kip)"og+t is beszereltél 1 =gazad van$ egy &j kip)"og+t is Honnan vette a b#tors#got$ %ogy elvontassa5 1 3ordie %irtelen abba%agyta a l#rm#z#st$ és nagyot s+%ajtott 1 ,i'sit sokan vannak itt 4al#n be kellene menn*nk a "ogad#sra

7MD Ale' minden belépő elől elz#rta Regant$ de maga is azt akarta$ %ogy menjenek m#r be a terembe és *ljenek le$ reményei szerint egy "élreeső asztal%oz Belépett a két őr$ aki a sz#llod#t+l követte őket$ és meg#llt közvetlen*l az ajt+n#l Mindketten egyenr)%#ban voltak$ és m#r mag)kra vont#k né%#ny vendég "igyelmét Ale' megérintette Regan karj#t$ %ogy mag#ra vonja a "igyelmét$ egészen közel %ajolt %ozz#$ és a "*lébe s&gta 1 Maradj itt$ %#ttal a "alnak Rögtön visszajövök Abban a pillanatban$ a%ogy %all+t#vols#gon kív*lre ker*lt$ 3ordie %angosan "els+%ajtott 1 Hűűű$ a mindenitB Regan mosolygott 1 Hogy mondtad( 1 Hallottad$ nem( Hűűű$ a mindenitB :em is mondtad$ %ogy ilyen5 1 =lyen mi( 1 =lyen5 minden 3sak &gy #rad belőle a nyers$ szeQ)#lis vonzerő5 1 =gaz#n( 1 4e nem vetted észre( 1 Még szép$ %ogy észrevettem 1 nevetett Regan 3ordie-%oz %asonl+an ő is Ale'et "igyelte$ a%ogy az odasét#lt a két őr%öz és beszélni kezdett vel*k B#rmit is mondott nekik$ azok szemmel l#t%at+an idegesek lettek :y)gtalan)l izegtekmozogtak$ az egyik komik)san r#ngatta a gallérj#t 1 Miért vannak itt azok az emberek( 1 Az őrök( Aiden bérelte "el őket 1 Megle%etősen kirínak innen$ nem gondolod( 1 8e igen Remélem$ Ale' elk*ldi őket 1 3ordie-%oz "ord)lt 1 :agyra értékelném$ %a senkinek nem mondan#d el$ %ogy Ale' nyomoz+ 1 ;gy sz+t sem "ogok sz+lni 1 ,ivéve /op%ie-t természetesen :eki elmond%atod 1 4ermészetesen H#rm)k között sose voltak titkok 1 Ami a nyomoz+t illeti5 1 kezdte 3ordie 1 =gen( 1 Azt %iszem$ érdeklődik )t#nad 1 Honnan veszed( Alig két per'et töltöttél vele :em akarom$ %ogy kérdésekkel bomb#zzanak Ma este a k+r%#zi alapítv#ny sz#m#ra gyűjt*nk$ és ez a leg"ontosabb

7ME 1 4estbeszéd 1 magyar#zta t)d#lékos %angon 1 2#tom$ %ogy tetszel neki abb+l$ a%ogy r#d néz :ekem el%i%eted$ Regan$ értek %ozz# A "i'k+ vonz+dik %ozz#d$ de %a meggondolj)k$ a legtöbb "ér"i így van ezzel 1 ;z nem igaz Most pedig beszél%etnénk valami m#sr+l( 1 Még nem ;lragad+an nézel ki !lyan ar'od és tested van$ %ogy /op%ie és én ak#r elk#r%ozn#nk$ %ogy nek*nk is ilyen legyen ;sk*szöm$ %a nem lennél a legjobb bar#tnőm$ rettenetesen gyűlölnélek A testvéreidnek$ k*lönösen Aidennek igen'sak oda kellett s+zni)k$ %ogy kord#ban tartsanak 1 Az ég szerelmére 1 nézett r# Regan elkeseredetten 1 /enki sem s+zott oda nekem 3ordie nem akart vitatkozni 1 =tt lesznek ma este a b#ty#id( 1 2e%etséges 1 Akkor #r)ld el$ agglegény$ nős vagy elv#lt( 1 ,i'soda( 1 kérdezett vissza$ 'sak %ogy bosszantsa bar#tnőjét 1 Cgyan$ kérlek 4)dod te j+l$ %ogy kiről beszélek A "rank+ nyomoz+ 1 Agglegény$ de egy %éten bel*l itt %agyja 3%i'ag+t 1 Mennyi időre( 1 Srökre 3ordie "els+%ajtott 1 4)dod$ mire gondolok( Regan mosolygott 1 /o%a nem t)dom$ mire gondolsz 1 Arra gondoltam$ %ogy le kéne venned magadr+l azt a takar+t$ és startolj r# Regan ezt rossz néven vette 1 ;lőször is$ ez nem takar+$ %anem v#llkendő 1 Snt)datosan megigazította a 'som+t$ amit azért kötött$ %ogy a s#lat a %elyén tartsa 1 M#sodszor$ nem lenne %elyes$ %a r#startolnék 9 itt a m)nk#j#t végzi 95 össze van z#rva velem 1 =tt jön 1 mondta 3ordie$ és ezzel a beszélgetés véget ért Regan észrevette$ %ogy a két őr megle%etősen zsémbes %ang)latban t#vozik 1 Mit mondt#l nekik( 1 kérdezte kív#n'sian 1 :em sokat 1 M#s sz+val$ nem mondod el nekem( A "ér"i 'sak mosolygott és &gy tett$ mint%a nem is %allotta volna a kérdést 1 Bemegy*nk a b#lterembe(

7MG 1 Még nem nyitott#k ki az ajt+kat 1 m)tatott r# 3ordie 1 Az a "olyos+ vezet a b#lterembe$ a%ol va'sor#zni "og)nk A "ogad#son pezsgőt és ors d0oeuvres-tG szolg#lnak "el Megyek$ megkeresem /op%ie-t @elem tartotok( Regan nem v#laszolt Mereven b#m)lta az ajt+n belépő p#rt$ ar'a elbor)lt$ és %irtelen %#nyingere t#madt 1 Mi történt( 1 "ord)lt meg 3ordie$ %ogy l#ssa$ mit néz Regan 1 T$ értem m#r A p#ros eltűnt a r)%at#r ir#ny#ban Ale' )t#n)k pillantott 1 ,ik ők( 1 /enki olyan$ aki sz#mítana Ale' 3ordie-ra nézett$ %ogy v#laszt kapjon 9 s+%ajtva magyar#zta 1 Az ősz %aj& "ér"i vala%a Regan édesanyj#nak a "érje volt$ a "iatal nő$ aki alig t)dta mag#n tartani a r)%#j#t$ pedig a "elesége 9k$ a%ogy Regan is mondta$ nem sz#mítanak Ale' megérintette Regan v#ll#t 1 /zeretnék bemenni a b#lterembe 3ordie-nak igaza volt$ ki'sit sokan vannak itt 1 tette %ozz# 3ordie elind)lt a "olyos+n a b#lterem "elé$ és mire elérte az ajt+t$ két "ér"i is 'satlakozott %ozz# Ale' meg"ogta Regan kezét 1 /zeretném l#tni$ %ol "ogsz *lni Menj*nk Regan nem vitatkozott :em igaz#n akart a zs&"olt teremben #lldog#lni$ és pezsgőt sz*r'sölni Az egyik alkalmazott eléj*k lépett$ és magyar#zni kezdte$ %ogy meg kell v#rni)k$ amíg %ivatalosan is kinyitj#k az ajt+kat Ale' pillant#s#t+l azonban megv#ltoztatta a véleményét$ és gyorsan eltakarodott az &tb+l A b#lterem meglepően nagy volt Balra a zenészek b)zg+n kész*lődtek a t#gas t#n'parkett mellett el%elyezett dobog+n Fobbra előtt*k "e%ér abrosszal borított kerek asztalok %ossz& sora #llt A p#rn#zott székeket is "e%ér védő%)zat borította$ melyeket a székek %#t)lj#n kék szatén masli "ogott össze$ szalagj)k egész a "öldig %)llott al# 3sillog+ ez*st gyertyatart+kban k&p alak&$ %ossz& "e%ér gyerty#k égtek Minden asztaln#l nyol' ember "oglal%atott %elyet Az ez*st peremű "e%ér t#nyérok előtt ez*st %#tlapnak t#masztott névk#rty#k m)tatt#k$ kinek %ol a %elye Regan elől tal#lta meg az asztal)kat$ közvetlen*l a dobog+ mellett Az egyik pin'ér a mikro"ont *tögette$ %ogy ellenőrizze$ működik-e$ de amikor megl#tta a l#nyt$ abba%agyta és r#mosolygott

G

vegyes ízelítő$ előétel [-rancia\

7MJ Regan körbesét#lta az asztalt$ mert kív#n'si volt$ kikkel *l egy*tt A r#tapad+ elismerő pillant#sokr+l t)dom#st sem vett Ale'nek egy 'seppet sem tetszett$ a%ogy a személyzet Reganre b#m)lt$ de t)dta$ semmit nem te%et ellene /zigor&an r#meredt egy t&lb)zg+ alkalmazottra$ aki lelkesen a l#ny "elé ind)lt$ majd elégedetten l#tta$ %ogy a "ér"i gyorsan el"ord)lt és m#s"elé keres mag#nak el"oglalts#got Regan a "ejét 's+v#lta 1 Mi van( 1 lépett %ozz# Ale' 1 Mi nem itt "og)nk *lni 1 Rendben$ akkor ki *l itt( 1 ,özvetlen*l mellette #llt$ szemmel tartva az ajt+t 1 Aiden és a vendége$ /pen'er és a vendége$ ami azt jelenti$ %ogy visszatért a v#rosba$ a k+r%#z *gyintézője és a "elesége$ és a volt mosto%aap#m$ ;merson meg a "elesége$ 3indy :em$ nem$ mi nem *l*nk ide ,eményen vissza"ogta mag#t$ %ogy Ale' ne l#t%assa$ milyen d*%ös 4)dta$ %ogy Aiden a "elelős$ %ogy az a vén k)jon itt le%et Megértette azt is$ %ogy mi vezérelte b#tyj#t ;merson m#r több *gyvédet is "elkeresett$ %ogy semmissé tegye a %#zast#rsi szerződést$ és Aiden egyszerűen szerette volna le'sendesíteni Regan szerint b#tyja 'sak elod#zza a kiker*l%etetlent$ )gyanakkor %űtlen lesz édesanyja emléké%ez ezzel a 'selekedettel A l#ny ar'#n piros "oltok t*zeltek ,étség sem "ér %ozz#$ %ogy d*%ös 1 Rendben 1 mondta Ale' ny)godtan 1 Hol szeretnél *lni( 1 B#r%ol$ 'sak itt nem Ale' "elemelte a névk#rty#j)kat ,ör*lnézett 4al#lt egy kedvére val+ asztalt %#t)l$ amely közel volt a "al%oz és odasét#lt ,#rty#j)kat "el'serélte egy orvos és a "elesége k#rty#j#val 1 Igy rendben van( 1 4ökéletes 1 eny%*lt meg a l#ny ar'ki"ejezése 2etette t#sk#j#t a székre$ és mire "elegyenesedett$ az ajt+k %ivatalosan is kinyíltak /op%ie és bar#tja sét#ltak be elsőként a terembe Bar#tnője odaintett neki$ és elind)lt "elé B#m)latosan "estett Regan Ale'et "igyelte$ mert kív#n'si volt a reak'i+j#ra$ amikor megl#tja /op%ie-t Ale' m#r letette a doktor és "elesége k#rty#j#t Aidenék asztal#ra és &ton volt vissza"elé$ amikor észrevette /op%ie-t ,ív#n'sian szem*gyre vette$ de nem vitte t&lz#sba A "ér"iak többnyire összezavarodtak$ %a /op%ie közelébe ker*ltek$ de &gy l#tszik$ Ale' tökéletes )ra volt az érzékeinek ,*lönös$ gondolta Regan Hat#rozottan k*lönös /op%ie vadonat&j$ "ekete 3%anel kisestélyit viselt$ %aj#t gyém#nt'satok díszítették Regan "elismerte a t#rs#t$ Fe""rey !atley-t Az ő 'sal#dj#nak t)lajdon#ban volt az !atley ;lektronika$

7MK és Regan t)dta$ %ogy Fe"" és /op%ie )gyanannak a kl)bnak a tagjai Fe"" kellemes$ laza "i'k+ volt$ aki mindig &gy nézett ki$ mint aki menten ki)grik a r)%#j#b+l B#rmit vett is "el$ az legal#bb két sz#mmal kisebb volt a kelleténél 1 Ale'$ szeretném$ %a megismernéd egy kedves bar#tnőmet$ /op%ie Rose-t 1 sz+lalt meg Regan Amíg Fe""et m)tatta be$ észrevette$ %ogy /op%ie Ale're mosolyog Mint mindenkit$ őt is megbabon#zta a "ér"i 1 4e vagy a testőr$ vagy ink#bb nyomoz+$ akit kirendeltek Regan mellé( :e agg+dj 1 "ord)lt gyorsan bar#tnőjé%ez 1 3ordie mindent elmondott$ és biztosít%atlak$ %ogy t)dok titkot tartani 1 /op%ie riporternek kész*l 1 magyar#zta Regan 1 Milyen titokr+l van sz+( 1 kív#n'siskodott Fe"" Ale' v#laszolt a kérdésre 1 Regan egy zsar)val randev&zik ;z a titok 1 Milyen zsar)val( 1 @elem 1 mondta Ale' 1 @elem randizik 1 Otkarolta a l#ny v#ll#t és mag#%oz ölelte Ale' nem engedte el Regan azon mor"ondírozott$ %ogy vajon észrevette-e$ %ogy még mindig #töleli Ami azt illeti$ tetszett neki a dolog Mint a%ogy az is$ %ogy &gy tettek$ mint%a egy*tt j#rn#nak =stenem$ milyen romantik)sB 1 Akarj#tok$ %ogy %ozz#tok 'satlakozz)nk( 1 kérdezte /op%ie$ és mielőtt Regan v#laszol%atott volna$ m#ris Fe""%ez "ord)lt 1 Megkeresnéd a névk#rty#nkat$ kérlek( A "ér"i azonnal meg"ord)lt$ %ogy teljesítse a kérését /op%ie megragadta a karj#t 1 @#rj egy per'et @idd el ezeket a k#rty#kat és rakd vala%ov# m#s%ov# Biztos vannak *res %elyek$ és %a mégsem$ kérj meg egy pin'ért$ %ogy #llítson "el még egy asztalt :em akarom a mai estét idegenekkel tölteni Fa$ és Fe""$ keresd meg 3ordie k#rty#j#t is 9 is vel*nk akar *lni Regan Ale'%ez %ajolt$ &gy magyar#zta 1 /op%ie és én az iskola-előkészítő +ta bar#tnők vagy)nk$ ezért m#r %ozz#szoktam$ %ogy #lland+an paran'solgat mindenkinek /op%ie meg%allotta a szavait és vid#man "elnevetett 1 Mindenkinek$ kivéve téged és 3ordie-t 8e Regannek igaza van Hajlamos vagyok paran'solgatni$ k*lönösen Fe""nek 9 az én parti-"i&m 1 Aarti-"i&( 1 %&zta "el a szemöldökét Ale' 1 3sak bar#tok vagy)nk 1 magyar#zta 1 8e amikor partnerre van sz*kségem valami %ivatalos rendezvényen$ Fe"" szokott velem jönni$ 'serébe én is megteszem neki )gyanezt a szívességet ;z tökéletes elrendezés mindkettőnk sz#m#ra$ amikor éppen nin's #lland+ t#rs)nk 8e ma este Fe"" am&gy is égett a v#gyt+l$ %ogy itt legyen Regan miatt

7ML 1 @ajon miért is( 1 akarta t)dni Ale' 1 Hvekig odavolt érte 1 magyar#zta 1 :em *lnénk le( 1 !daintette a pin'ért$ aki sietve jött 1 ;lvinné kérem ezt a %#rom terítéket( ,öszönöm 1 mondta$ a%ogy a "ér"i kezdte leszedni az ez*stneműt és a po%arakat /op%ie oldalt %ajolt$ %ogy l#ssa Regant 1 3ordie Ale' mellé *l%et$ a jobbj#ra$ te meg a bal oldalra *lj 1 4ényleg paran'solgat 1 jegyezte meg Ale' Regan r#b+lintott Mosolya azonban le%ervadt az ar'#r+l$ amikor /op%ie &jra megsz+lalt 1 3ordie-nak igaza van 2e kellene venned azt a takar+t magadr+l ;ltakarja a gyönyörű r)%#d 1 ;z nem takar+$ %anem v#llkendő 1 Azért nem kell ilyen védekező %angot meg*tnöd 1 :em is volt a %angom védekező 1 vitatkozott olyan %angon$ amiről maga is t)dta$ %ogy nagyon is az 1 3sak annyit mondtam$ %ogy ez egy v#llkendő 1 F+$ rendben 1 b+lintott r# azzal a nyilv#nval+ sz#ndékkal$ %ogy megbékítse Regant 1 Hn meg 'sak annyit mondtam$ %ogy ideje lenne levenned azt a kendőt Ha m#r a r)%#kn#l tart)nk$ %ogy tetszik az enyém( 1 >antasztik)s 0j( 1 Regan %angj#ba gyanakv#s lop+zott 1 !lyasmi 1 Hogy érted azt$ %ogy olyasmi( 1 A#r %ete tal#ltam egy 3%anel b)tikban$ de ma van rajtam először 1 Miből "izetted ki( A te "izetésed5 /op%ie "el#llt 1 @isszaestem$ rendben( 1 T$ /op%ie5 1 Megyek$ segítek Fe""nek megkeresni azokat a k#rty#kat 3sak j#rk#l körbe-körbe Amikor visszajöttem$ ne le'kéztess M#r így is bűnt)datom van Ale' is "el#llt /op%ie-val egy*tt$ de a%ogy a l#ny elsét#lt$ azonnal vissza*lt$ karj#t Regan székének t#ml#ra tette A kendő 'sipkéje a kezére bor)lt$ és amikor kissé "eljebb emelte kezét$ )jjai a l#ny bőré%ez értek Regan nem mozd)lt$ és Ale' sem %&zta el a kezét 1 Milyen visszaesésről beszélt( 1 /op%ie megkért minket$ %ogy segíts*nk neki :em akarja #lland+an az apj#t p)mpolni 1 ;z olyan nagy dolog( Ha az apja pénzt akar adni$ neki meg sz*ksége van r#5 Regan "elé "ord)lt$ %ogy a szemébe néz%essen

7MM 1 Hppen ez az :in's igaz#n sz*ksége r# R#ad#s)l teljesen "*ggetlen akar lenni 1 >els+%ajtott 1 /op%ie nagyon szereti az apj#t$ és roppant loj#lis %ozz# 1 M#s sz+val$ tipik)s l#nygyermek Regan elmosolyodott /emmi sem tipik)s /op%ie-val vagy az apj#val kap'solatban 1 =gen Mostan#ban el%at#rozta$ %ogy az ő dolga re%abilit#lni őt$ és %a ez nem siker*l$ akkor elsz#nta mag#t$ %ogy r#veszi$ von)ljon vissza Ale' sz+ szerint %#tra%őkölt 1 T$ a pokolba isB A Rose nem a középső neve$ )gye( A mindenit$ nem esett le Aedig le kellet volna$ de mégsem 9 Bobby Rose l#nya$ nem igaz( 1 8e igen Ale' döbbenten *lt Az >B= évek +ta nyomoz Bobby Rose )t#n$ %ogy elegendő bizonyítékot szerezzen Bobbyt a legtöbben az )tols+ igazi szél%#mosnak tartott#k$ de mivel 'sak olyan alakokat "osztott ki$ akik még n#l#n#l is nagyobb 'sal+k voltak$ a nyilv#noss#g nagyon kedvelte A nagymenőkre )tazott$ az olyanokra$ akik a saj#t v#llalat)kat rabolt#k ki$ vagy akik ellopt#k a saj#t alkalmazottaik ny)gdíj#t$ és azt#n 'serben%agyt#k őket Bobby Rose előszeretettel kopasztotta meg a mo%+ gazembereket$ és ez még népszerűbbé tette a p)blik)m szemében A szomor& val+s#g az volt$ %ogy Bobby sosem "ogyott ki és nem "og ki"ogyni a 'élpontokb+l :em 'sak a közvélemény kedven'e volt$ a többi 'sal+ is &gy tekintett r#$ mint valami b#lv#nyra 9 testesítette meg azt$ amivé v#lni szerettek volna Bobby vala%ol >lorid#ban élt$ és egyetlen "eljegyzésben sem szerepelt$ %ogy 'sal#dja lenne 1 /pen'er azt mondta nekem$ %ogy az emberek &gy gondolnak Bobby Rose-ra$ mint valami modern Robin Hoodra 3sak a gazdagokt+l lop5 Ale' "élbeszakította 1 ;egen$ 'sak%ogy ő nem adja oda a pénzt a szegényeknek Megtartja mag#nak Regan megmerevedett 1 Rengeteget #ldoz j+tékonys#gi 'élokra Ale' olyan pillant#st vetett r#$ mint%a elment volna az esze 1 9 egy bűnöző$ Regan$ és r#'s mögött lenne a %elye 1 :yilv#nval+$ %ogy te m#r kialakítottad r+la a véleményed$ és b#rmit mondok is$ nem vagy %ajland+ megv#ltoztatni$ igaz( 1 A l#ny %angja mor'osan 'sengett 1 9 egy bűnöző 1 ismételte a "ér"i t*relmesen 1 Ha most ítélkezni akarsz5 Ale' %itetlenkedve b#m)lt r#

?NN 1 ;l"elejteted$ %ogy mi a m)nk#m( Regan el"ord)lt tőle és a tömeget kezdte b#m)lni 1 Be"ejeztem :em +%ajtom /op%ie apj#t kit#rgyalni veled 1 T$ %isz 'sak most kezdt*k 1 Megr#ntotta a v#llkendőt$ %ogy visszaterelje a "igyelmét 1 Mint%a azt mondtad volna$ %ogy /op%ie egy &js#gn#l dolgozik ,i'sinyes lett volna$ %a erre nem v#laszol 1 =gen Apja ösztönzésére az anyja le#nykori nevét %aszn#lja$ de szerintem a lapn#l mindenki t)dja$ %ogy ki ő 6in'ott nyomoz+ t)dta$ és azt %ittem$ neked is elmondta 6in'ott most val+színűleg j+t nevet rajta vala%ol 1 :em$ el"elejtette megemlíteni Milyen volt /op%ie-nak Bobby Rose l#nyaként "elnőni( 1 Bobby Rose nagyon j+ apa !tt volt minden sz*lői értekezleten$ mindig elment az iskolai színdarabokra és teniszme''sekre ,ivette a részét a gyereksz#llít#sb+l is 1 @oltak olyan sz*lők$ akik megtiltott#k a gyerek*knek$ %ogy /op%ie-val bar#tkozzanak( 1 =gen 1 Hs a te 'sal#dod( 1 Hogy megtiltott#k-e vele a bar#tkoz#st( /op%ie$ 3ordie és én m#r azelőtt bar#tnők volt)nk$ %ogy Bobby Rose5 1 Hír%edett lett( 1 Híres lett 1 javította ki Ale'et 1 Az any#mat teljesen le"oglalta a t#rsas#gi élet és az )taz#s A nagyany#m nevelt$ és amikor ő beteg lett$ Aiden vette #t a "eladat#t :em %iszem$ %ogy a nagyany#m t)dta volna$ ki /op%ie apja$ de a b#ty#m t)dta$ mégsem mondta neki so%a Aiden so%a nem tiltotta meg nekem$ %ogy a bar#tnője legyek /op%ie-t mindig szívesen l#tt)k az ott%on)nkban$ de engem nem engedtek el %ozz# 8e azért én rendszeresen elmentem %ozz# 1 tette %ozz# mosolyogva 1 F#rt#l vala%a a pin'éj*kben( 1 ingerkedett vele Ale' 1 /enki sem t)dja$ %ogy rejtegeti Bobby Rose a pénzét 4al#n pont ott Regan meg"ogta a "ér"i kezét 1 Ale'$ /op%ie a bar#tnőm Ale' &jabb kérdésbe "ogott volna$ de Regan megszorította a kezét 1 9 a bar#tnőm

Harminckettedik fejezet

?N7 Ale' gyűlölte a nyakkendős rendezvényeket$ és nem kedvelte k*lönösebben a 'o)ntry kl)bok légkörét sem$ de ma este nem b#nta$ %ogy szmokingot kell viselnie$ %iszen Regan miatt tette @olt a l#nyban valami lenyűgöző$ vibr#l+ életerő$ )gyanakkor valami "élénk sebez%etőség$ ami ellen#ll%atatlan)l vonz+v# tette /op%ie elmesélt nekik egy szomor& történetet egy ismerős "iatalemberről$ és amikor be"ejezte$ Regan szemében könnyek *ltek 1 A történet boldog véget ért 1 jegyezte meg /op%ie Regan zavartan törölgette szemét a zsebkendőjével$ majd "elnevetett 1 =gazi bőgőmajom vagyok 1 ;z volt a be'eneve gyerekkor)nkban 1 #r)lta el /op%ie 1 Amikor r#jöttem$ %ogy né%#ny kölyök %ogyan 's&"ol a %#tam mögött$ elsírtam magam 8e akkor még iskol#s voltam Azoknak az időknek vége 1 Regan sose t)dta elrejteni az érzelmeit :em vitatkozott >elemelte az ital#t és belekortyolt Ale' szerette "igyelni az ar'#t Wdítően %atott r#$ %ogy annyira m#s volt Az érzései ki*ltek az ar'#ra$ b#rki azonnal l#t%atta őket :em j#tszotta meg mag#t$ nem volt önző vagy %aszonleső$ sem pedig mag#ba "ord)l+ ;z is *dítő v#ltoz#s volt azok%oz a nők%öz képest$ akiket eddig ismert Az ar'a ny)godtan megjelen%etett volna egy divatmagazin 'ímoldal#n$ a teste egyszerűen tökéletes volt$ de ami Ale'nek mégis a legjobban tetszett benne$ az a megingat%atatlan %űsége volt a bar#tnői ir#nt :os$ tal#n mégsem ez a leg"őbb$ vallotta be mag#nak A teste5 az bizony #tkozott)l j+ 8e ő itt a m)nk#j#t végzi ;rre mind)ntalan "igyelmeztetnie kellett mag#t$ vala%#nyszor azokra az édes ajkakra nézett /op%ie kimentette mag#t és a t#rsa keresésére ind)lt Ale' vissza*lt a székre$ vissza)tasította a bort$ amit a pin'ér kín#lt$ majd Reganre nézett 1 Az valami i%at+( 1 bi''entett a po%ar#ban lévő alko%olmentes ital "elé @#lasz)l Regan elétolta a po%arat és "igyelte$ a%ogy a "ér"i egy %ajt#sra kiissza 1 0gy gondoltam$ %ogy 'sak belekortyolsz 1 mondta mosolyogva 1 Hn so%asem kortyolgatok Ha m#r iszom valamit$ akkor azt komolyan is gondolom Hs többnyire ez jellemző az életszemléletemre is 1 :em kortyolgatsz$ %anem egyből ledöntöd az egészet( 1 Amikor a "ér"i r#b+lintott$ Regan 'sak nevetett 1 Biztos tagja volt#l valami "ér"i kl)bnak$ amikor egyetemre j#rt#l$ igaz( 1 Még szép 1 ka'sintott r# 1 Hs rengeteg s*lt kr)mplit is ettem 2etette az *res po%arat$ és rendelt még kettőt$ egyet Regannek$ egyet mag#nak

?N? 1 >ejet "elB 1 mondta %alkan 1 Hogyan( 1 'sod#lkozott a l#ny 1 Megjött Aiden Regan még mindig mosolyogva "ord)lt %#tra$ %ogy megnézze b#tyj#t$ aki abban a pillanatban lépett be a terembe :em volt vele senki$ és nem vette észre Regant sem$ igaz a l#ny szinte rejtve volt a terem sark#ban Regan "igyelte$ a%ogy a dobog+ "elé ind)l$ a%ol az asztaln#l 8aniel !Z8onnel$ a Aarkdale ,+r%#z vezetője m#r "el#llt az *dvözlésére /op%ie is észrevette az asztala "elé igyekvő Aident$ és %ozz#sietett Mondott valamit$ amivel siker*lt megmosolyogtatnia a "ér"it$ majd "el#gaskodott$ és megp)szilta az ar'#t ;gy per''el később bevon)lt /pen'er 3ordie-val az oldal#n 9 is mosolygott B#tyja ny)godtnak néz ki$ gondolta Regan =gaz$ mint%a elmaradt volna némi alv#ssal$ de mégis olyan kisim)lt A %ossz& rep*lő&t )t#ni "#radts#g nyilv#n %olnap vesz erőt rajta 1 Az a "ér"i 3ordie-val5 1 kezdte Regan 1 /pen'er$ igaz( 1 "ejezte be a mondatot Ale' 1 =gen 1 b+lintott a l#ny 1 Hasonlítotok egym#sra 8e am&gy is "elismertem volna$ mert Henry m)tatott egy képet r+la ;gy*tt voltatok te és a "ivéreid valami #tad#si *nnepségen Henry azt mondta$ be "ogja keretezni a "ot+t$ mert olyan ritka$ %ogy benneteket egy*tt l#tni 1 ;z igaz 1 %agyta %elyben Regan 1 0gy tűnik az egyetlen alkalom$ amikor összejöv*nk$ a temetés vagy valami v#ls#g%elyzet 1 Mi'soda( 1 @#ls#g%elyzet Ale' az asztalra könyökölt és elgondolkozott azon$ amit Regan mondott Regan /pen'erre nézett$ majd Ale'%ez "ord)lt 1 Wdvözölnöm kell a b#ty#mat 1 )ét b#ty#d is itt van 1 =gen 1 mosolygott a l#ny 1 8e 'sak az egyik*k%öz leszek kedves ;rre Ale' is elmosolyodott 1 0gy beszélsz$ mint egy igazi testvér A kendő 'som+ja kiold+dott$ így amikor a l#ny %#tralökte a székét$ %ogy "el#lljon$ a kendő a "öldre esett Ale' "elpattant A r)%a j+l kiemelte a l#ny bomb#z+ alakj#t 4&ls#gosan is j+l$ és ez Ale'nek se%ogy sem tetszett ;z így nem igaz :agyon is j+l esett r#néznie Az nem tetszett neki$ %ogy m#sok is l#t%atj#k

?ND Meg akarta mondani neki$ %ogy tegye vissza a takar+t$ de akkor a l#ny oda"ord)lt %ozz# Alig p#r 'enti v#lasztotta el őket egym#st+l$ a l#ny ar'a "el"elé "ord)lt az ő ar'a "elé Ha 'sak p#r 'entit is le%ajol$ sz#j)k összeér Ale' még időben vissza"ogta mag#t :in's joga belesz+lni$ %ogy mit visel és mit nem$ még akkor sem$ %a valami zavarja Ha valamelyik %&g#nak pr+b#lna ilyent mondani$ az egyszerűen a szemébe nevetne Azt#n elk*ldené a pokolba Regan azonban nem a %&ga 1sak eg( -eladat2 semmi többB ;gyre 'sak ezeket a szavakat k#nt#lta mag#ban$ de nem volt könnyű el"ogadnia 1 Ale'$ mondani akart#l valamit( 1 Maradj a terembenB 1 A "ér"i %angja rekedt volt 1>igyelni "oglak$ de maradj a teremben 1 F+l van 3ordie Regan "elé ind)lt /pen'errel >él&ton tal#lkoztak a terem közepén Regan megölelte b#tyj#t és boldogan *dvözölte itt%on Ale' "igyelte a 'sal#di jelenetet$ közben elő%&zta a mobilj#t és 6in'ott sz#m#t %ívta A nyomoz+ a m#sodik 'sengetésre "elvette Ale' nem vesztegette az időt b#j'sevegésre 1 ;llenőrizd a "ivéreketB 1 ;nnyire )nalmas a b#l( 1 ,omolyan gondoltam ;llenőrizd őketB 1 M#r megtettem :eked pedig elméletileg ki kell maradnod a nyomoz#sb+l Ale' szinte le%etetlennek érezte$ %ogy %#ttérbe von)ljon :em akarta ko'k#ztatni 6in'ott jövőjét a test*letnél$ és t)dta$ %a 2ewis r#jön$ %ogy ő többet is tesz$ mint Regan őrzése$ pokoll# teszi 6in'ott életét 1 /z+val$ mire gondolsz( 1 4al#n az a "i'k+ az egész 'sal#dot akarja$ és Regant %aszn#lja "el$ %ogy vissza'salogassa a 'sal#d többi tagj#t 3%i'ag+ba 4)dom$ %ogy m#r ellenőrizted őket$ de menj mélyebbre 2ennie kell ott valaminek 1 Rendben$ mélyebbre #s)nk 1 >igyelj$ t)dom$ %ogy t&l vagytok ter%elve és nin's elég embered >el%ívom .ilt$ és megkérem$ %ogy ellenőrizzen p#r dolgot 1 /z+val nem vagy benne$ de azért mégis( 1 3sak szeretnék követni egy vonalat$ amit az ösztöneim s&gtak 1 :ekem nin's ki"og#som ellene5 %a .ilnek sin's 1 @alami &j Regannel kap'solatban(

?NE 1 Reggel +ta$ amikor )tolj#ra kérdezted( :in's 3sak azok %aragszanak r#$ akiknek vissza)tasította a kérelmét B#r akadt né%#ny izg#ga alak$ t)dod$ olyanok$ akik valami őr*lt tal#lm#nnyal #lltak elő$ de ők is tiszt#n ker*ltek ki az ellenőrzésből Azt m#r mondtam$ %ogy most Aeter Morrist vizsg#lj)k 1 tette %ozz# 1 A bar#tnőit is ellenőrizt*k .ondolom$ időközben kital#ltad$ %ogy ki'soda /op%ie Rose apja 1 ,ösz$ %ogy megmondtad 6in'ott nevetett 1 Majdnem leestem a székről$ amikor r#jöttem 8e &gy l#tszik$ Regannek és a testvéreinek ez nem sz#mít :em %ib#ztatj#k a l#nyt az apja bűneiért 1 ;nnek így is kell lenni Ale' lez#rta a tele"ont és vissza's&sztatta a zsebébe >el#llt$ karjait össze"onta a mellkasa előtt$ %#ttal a "alnak dőlt és a tömeget kezdte "*rkészni Aiden időközben 'satlakozott ö''sé%ez és %&g#%oz 0gy tűnt$ egyed*lt 3ordie-t érdekli a mondanival+ja :em$ az érdeklődés nem a legmeg"elelőbb sz+$ döbbent r# Ale' A megigézett sokkal jobb M#srészről viszont Regan %at#rozottan d*%ösnek nézett ki Aiden még mindig beszélt$ amikor ő vad)l megr#zta a "ejét$ meg"ord)lt és visszasét#lt az asztal)k%oz :é%#ny "ér"i megpr+b#lt beszédbe elegyedni vele$ de ő nem méltatta őket többre egy mosolyn#l$ és meg#ll#s nélk*l "olytatta &tj#t Ale' ki%&zta előtte a széket$ de a l#ny nem *lt le Meg#llt a "ér"i mellett és a bej#ratot "igyelte 3ordie követte bar#tnőjét Ale're mosolygott$ a%ogy a "ér"i neki is ki%&zott a széket 1 Mit nézel( 1 kérdezte Regantől$ közben a szalvét#t az ölébe "ektette Meg"ord)lt$ %ogy l#ssa$ mit néz bar#tnője 1 T$ értem m#r 1 morogta maga elé 1 Mit( 1 érdeklődött Ale' 1 Mr @én ,e'ske és neje megérkeztek 1 vil#gosította "el 3ordie Ale' nem tett megjegyzést$ de szemmel követte a p#ro'sk#t$ a%ogy az asztal%oz von)ltak ;merson ar'a vörös volt$ nem kétséges$ %ogy az alko%olt+l$ gondolta >elesége a mellényét igazgatta$ és %ossz&$ platinaszőke %aj#t borzolta Hrdekes p#r Ale' kív#n'si lett volna$ %ogy 6in'ottnak mit siker*lt kideríteni r+l)k /op%ie és Fe"" is visszatért az asztal%oz$ és /op%ie )gyan'sak ny&jtogatta a nyak#t$ %ogy ő is l#ssa a p#ro'sk#t Amikor azok végre le*ltek$ Regan%ez "ord)lt 1 =tt az egész 'sal#d H#t nem nagyszerű( 1 ;gyszerűen 'sod#latos 1 6alker nin's is itt 1 m)tatott r# 3ordie

?NG 1 3sak ironiz#ltam 1 mondta /op%ie$ majd r#sz+lt Reganre és Ale're$ %ogy az isten szerelmére$ *ljenek m#r le 1 Aidennek nem volt joga meg%ívni ;mersont 1 tette %ozz# 1 Hiszen t)dja$ %ogy érez ezzel kap'solatban Regan /zerintem ez #r)l#s volt tőle$ és ezt meg is mondtam neki 3ordie azonnal Aiden védelmére kelt 1 :em t)d%atod$ %ogy val+ban meg%ívta-e 1 M#r %ogyne t)dn#m 1 ellenkezett /op%ie 1 9 maga mondta nekem$ %ogy meg%ívta őket 1 "űzte %ozz# gyorsan$ mikor l#tta$ %ogy 3ordie vitatkozni akar 1 Mit sz+lt$ amikor #r)l+nak nevezted( 1 Azt mondta$ ez ol's+bb volt$ mint egy bír+s#gi t#rgyal#s$ ami pedig engem illet$ pr+b#ljak meg viselkedni Még mindig &gy kezel$ mint egy tízéves gyereket Megjelentek a pin'érek az első "og#ssal A va'sora alatt vid#mabb tém#kr+l 'sevegtek$ amiért Regan roppant %#l#s volt Fe"" elmesélt né%#ny %)moros történetet a teniszversenyről$ amire benevezett$ és Regan mindent elkövetett$ %ogy érdeklődést színleljen :em volt é%es ;merson l#tv#nya elvette az étv#gy#t$ de &gy tűnt$ senki nem veszi észre$ %ogy 'sak t)rk#l az ételben @a'sora )t#n$ de még a t#n' kezdete előtt 8aniel !Z8onnel lépett a dobog+ra$ megkopogtatta a mikro"ont$ így kérve "igyelmet 1 ,érlek$ ny)gtass meg$ %ogy most nem egy t)'at )nalmasabbn#l is )nalmasabb beszéd következik 1 könyörgött 3ordie 1 3sak egy )nalmas beszéd lesz 1 ny)gtatta meg Regan 1 ;zerdoll#ros "og#sok )t#n nem kényszerít%etnek r#$ %ogy b#rkit is meg%allgass)nk 1 jelentette ki /op%ie 1 3sittB 1 sz+lt r# 3ordie 1 Mindenki %allja$ amit mondasz ;gy per''el később$ mi)t#n !Z8onnel ki"ejezte köszönetét a megjelenteknek$ bejelentette Regant 3ordie és /op%ie nevetni kezdtek 1 2égy rövid és aranyos 1 )tasította /op%ie 1 A %ossz& és )nalmas ellenében 1 )gratta Regan Mivel gyorsan akart végezni$ &gy döntött$ %ogy a jegyzeteit a t#sk#j#ban %agyja Ale' is "el#llt$ amikor ő$ de nem követte A tömeget és az ajt+kat "igyelte :em volt ne%éz észrevennie$ %ogy minden szem Reganre tapad$ a%ogy a l#ny a dobog+ "elé von)l Alig "él per'ébe ker*lt$ %ogy mag#ra vonja a %allgat+s#g "igyelmét$ és még rövidebb időbe$ %ogy teljesen lebilin'selje őket

?NJ A k+r%#z a belv#ros szívében volt$ és Regan k*lön kiemelte$ milyen "ontos$ %ogy a k+r%#z tov#bbra is *zemeljen Hgető sz*kség*k van a pénzre$ %ogy &j #gyakat #llítsanak be$ ami elenged%etetlenné teszi a bővítést 1 Hs ezért vannak önök most itt 3sak mosolyogtak r#$ a%ogy *gyesen be"onta őket Ale' b#m)lattal "igyelte Aénzről beszélt$ és elérte$ %ogy mindenki r# "igyeljen A tenyeréből etette a %allgat+s#got$ és mire végzett$ Ale' legszívesebben "elaj#nlotta volna az összes megtakarított pénzét$ %ogy segítsen Annyira j+l beszélt Hangj#b+l szenvedély és eltökéltség #radt !lyan oldala volt ez$ amelyet Ale'nek nem volt még alkalma megtapasztalni A%ogy %allgatta$ egyre jobban bele%abarodott A nő "okozatosan v#lt egyre jobb# A p)blik)m "el#llva *nnepelte és szinte azonnal körbe"ogt#k a vendégek ;z Ale'nek egy#ltal#n nem tetszett !dament %ozz#$ #tkarolta a v#ll#t$ és %#ttal mag#%oz szorította Ale' észrevette ;mersont$ amint egy itallal a kezében$ összevont szemöldökkel Regan "elé igyekszik 1 .yer*nk 1 s&gta a l#ny "*lébe 1 Menj*nk t#n'olni 1 8e %isz még nem is sz+l a zene 1 Majd d&dolok 0gy "ogta$ mint%a 'sak ")tball labda lenne n#la A %+na alatt tartotta és 'ikk'akk vonalban a t#n'parkett "elé sasszézott /zeren'sére megsz+lalt a zene pont akkor$ amikor odaértek 1 Ale' 1 sz+lalt meg Regan 1 =gen( 1 ,öszönöm Ale' a tömeget "*rkészte$ de most lepillantott és r#mosolygott a l#nyra 1 2#ttad$ %ogy jön( A "eje b&bja az #ll#nak *tközött$ a%ogy r#b+lintott Cjjai a "ér"i nyak#t 'siklandozt#k Ale' erősen k*zdött$ %ogy ne m)tasson semmilyen reak'i+t$ de nem t)dott m#sra gondolni$ mint %ogy mennyire l#gy és milyen j+l illeszkedik a karjaiba Amikor pedig Regan egyenesen a szemébe nézett$ "ant#zi#ja megl+d)lt$ és minden"éle vad dolgokat rajzolt lelki szemei elé =stenem$ meg kell kapnia ezt a l#nyt A v#gy =gen$ ez az A j+ öreg v#gy :em is kell m#st tennie$ mint kitisztítania a "ejét$ és abba%agyni a "ant#zi#l#st arr+l$ milyen érzés lenne vele az #gyban$ a%ogy %ossz& l#bait köré "onja5 1 :em kell m#r sok#ig maradn)nk

?NK Ale' "igyelmét az egyik pin'ér vonta mag#ra Az ajt+n#l #llt$ kezében ov#lis t#l'#t tartott Hs Regan b#m)lta Mialatt Ale' "igyelte$ egy m#sik pin'ér megkopogtatta a "ér"i v#ll#t$ és dolg#ra k*ldte 1 :ekem nem s*rgős az elmenetel 1 ,it nézel( A pin'ér az *res t#l'#val kiment a teremből 1 /enkit$ aki sz#mítana 1 :em )ntad még magad %al#lra( 1 Még lélegzem$ nem( @éget ért a dal A "ér"iak Regan "elé ind)ltak$ de Ale'nek siker*lt közbeavatkoznia és visszavezetnie a l#nyt az asztal)k%oz 1 8)rva dolog volt$ %ogy végigr#n'ig#lt#l a termen Az a "eladatom$ %ogy kedves legyek ezek%ez az emberek%ez$ így ők odaadj#k nekem ne%ezen megkeresett pénze'skéj*ket$ %ogy kibővít%ess*k a k+r%#zat 1 A legtöbb ittlévő nem a két kezével kereste meg a pénzét$ %anem örökölte 1 =gen$ de nekem akkor is5 1 0gy is le%etsz kedves$ %ogy itt *lsz 1 szakította "élbe Ale' 1 Cgye nem akarod$ %ogy 3ordie itt *ldögéljen mag#ban( 1 %&zott ki neki egy széket A szék a térdének *tközött %#t)lr+l :em volt v#laszt#sa 2e kellett *lnie$ tetszett vagy sem 1 4al#n neked is "eltűnt$ %ogy 3ordie nin's az asztaln#l 4#n'ol 1 =gen$ de vissza "og jönni Mint%a "#zn#l 1 jegyezte meg$ miközben le*lt mellé 1 Miért nem veszed "el azt a takar+t( Regan szeme megrebbent 1 ;z nem takar+ Ale' a v#ll#ra terítette a kendőt$ )jjai végigsimított#k a l#ny nyak#t Regan 'sak *lt és nézte a t#n'ol+ p#rokat$ de időről-időre vetett egy oldalpillant#st Ale're Az az érintés$ a borzong#s$ amit kiv#ltott Annyira ki van é%ezve a szeretetre$ %ogy elég a "ér"i gyengéd simogat#sa és m#ris k+v#lyogni kezd( :e gondolj r#$ )tasította mag#t .ondolj valami m#sra A bar#tnőidre =gen$ r#j)k kell gondolni Remél%etőleg j+l érzik mag)kat /op%ie &gy néz ki$ mint aki igen Fe""-"el beszélgetve keringőznek tova$ 3ordie pedig$ most l#tja 'sak$ Aidennel t#n'ol 1 Mit gondolsz a bar#tnőimről( Ale' 3ordie-t nézte$ a%ogy v#laszolt 1 ,edvelem őket

?NL Regan &gy mosolygott$ mint%a b+kot kapott volna 1 Amikor ki'sik volt)nk$ 3ordie és én biztosra vett*k$ %ogy /op%ie még %&széves kora előtt "érj%ez "og menni$ de most m#r azt se nagyon %issz*k$ %ogy vala%a is 'sal#dot alapít 4&ls#gosan is élvezi az életet 3ordie viszont igazi romantik)s alkat Azt mondja$ az igaz szerelemre v#r Ale' a t#n'parkett "elé intett a "ejével 1 4al#n m#r meg is tal#lta ,özel %ajolt Ale'%ez és a t#n'ol+kat k)tatta Amikor megl#tta 3ordie-t$ elnevette mag#t 1 8e %iszen Aidennel t#n'ol$ az ég szerelmére 1 Igy van 1 3sak nem azt akarod mondani$ %ogy 3ordie és Aiden5 1 ka'agott &j"ent Még a le%etőség is nevetséges volt sz#m#ra Ale' azt akarta mondani neki$ %ogy "igyelje bar#tnője ar'#t A%ogy a "ér"ira néz$ az többet jelent egyszerű vonzalomn#l M#srészről viszont$ Aidennek nyilv#n "ogalma sin's$ %ogy érez ir#nta a l#ny 1 4al#n tévedek 1 mondta vég*l diplomatik)san 1 Biztos$ %ogy tévedsz Aiden &gy gondol 3ordie-ra$ mint egy bar#tra /emmi több 2#tta "elnőni$ mivel 3ordie mindig n#l)nk l+gott Hs ő is 'sak &gy gondol Aidenre$ mint a b#ty#mra és5 1 !ké$ "el"ogtam /emmi több$ igaz( 1 =gaz :ézték tov#bb a t#n'ol+ p#rokat 1 8aniel mint%a agg+dna 1 sz+lalt meg Regan 1 ,i az a 8aniel( 1 8aniel !Z8onnel :em volt ne%éz kital#lni$ %ogy a "ér"inak még mindig "ogalma sin's$ kiről beszél 1 A k+r%#z vezetője Azt v#rja tőlem$ %ogy körbej#rjak$ és pénzt k)nyer#ljak /zeretnél velem jönni( 1 :em$ innen is t)dom nézni$ %ogy k)nyer#lsz 3sak maradj a teremben$ %ogy mindig szem előtt légy Majdnem %ozz#tette< 1 Hs viseld azt a pokr+'ot$ vagy minek is %ívj#k 1 de még idejében vissza"ogta mag#t :ekit#maszkodott a "alnak$ és "igyelte$ a%ogy a l#ny elt#volodik tőle ;gyszer %#tra"ord)lt és r#mosolygott Ar'#n megjelent a gödrö'ske$ amit Ale' még az első

?NM mosolyn#l észrevett$ de az+ta is &gy tett$ mint%a sose l#tta volna /zerette azokat a nőket$ akiknek gödrö'skéi voltak$ %a mosolyogtak Felzett a mobiltele"onja Meg se nézte$ ki %ívja$ 'sak "elvette 1 B)'%anan :oa% 3layborne volt a vonalban 1 /eattle-ben ragadtam 1 Mit 'sin#lsz ott( 1 Halat eszem 1 ;zek szerint nem jössz 3%i'ag+ba( 1 @al+színűleg nem Hol vagy most( Uenét %allok a %#ttérből 1 ;gy j+tékonys#gi esten$ és a zenekart %allod 8olgozom 1 magyar#zta 1 Mit( >els+%ajtott és "elkész*lt a v#r%at+ g&nyol+d#sra 1 4estőrködöm 1 ;j%a .ondolom$ egy "okkal azért jobb$ mint a "el"*ggesztés Mit követtél el( 1 Miből gondolod$ %ogy elkövettem valamit( 1 H*lyéskedsz( 1 nevetett :oa% 1 2e"okoztak testőrnek Még szép$ %ogy elkövettél valamit$ nem( 1 8e igen Rossz "ényben tűntettem "el a %adnagyomat :oa% nem tagadta meg mag#t 1 :a és$ %ogy 'sin#ltad( 1 Beadtam a "elmond#som >igyelj$ ez egy %ossz& történet ;gyszer majd elmesélem egy sör mellett 1 F+$ rendben 4al#n Bostonban tal#lkoz)nk Majd "el%ívlak 1 @#rj egy per'et ,érdezni akarok valamit 1 Mit( 1 Megle%etősen ")r'sa dolog ilyesmiről kérdezni$ t)dom$ 'sak épp kív#n'si voltam5 1 Mire volt#l kív#n'si( 1 kérdezte$ mert Ale' %abozva el%allgatott 1 A nőkre 1 !%+ Azt gondoltam volna$ %ogy az ap#d vagy valamelyik b#ty#d elbeszélgetett veled a szeQről$ de %a te5 1 :agyon vi''es 1 'sattan "el Ale' 1 3sak azt szerettem volna t)dni5 1 =gen( Bökd m#r kiB 1 4e olyan sok nővel volt#l m#r 1 /zeretem a nőket

?7N 1 Hs volt p#rkap'solatod is$ )gye( 4)dod$ mire gondolok !lyan kap'solat$ ami tov#bb tartott %)szonnégy +r#n#l$ ak#r egy %étig is kitartott Rövidt#v&$ de mégis'sak kap'solat 1 =gen$ akadt olyan is 1 !ké$ amire kív#n'si vagyok ;lő"ord)lt ezeknél a kap'solatokn#l$ %ogy birtokolni akartad( Hogy az is zavart$ %a m#s "ér"i r#nézett$ vagy megpr+b#lt r#%ajtani a nőre$ akivel volt#l( 1 T$ Féz)somB ,i a nő( 1 3sak "elelj a kérdésre$ kérlek 1 :em$ so%a nem "ord)lt elő ilyesmi 1 :evetés b)jk#lt a %angj#ban Ale' nem ezt a v#laszt szerette volna %allani$ és b#nta is$ %ogy megkérdezte 8e m#r késő volt$ :oa% kív#n'sis#ga "elt#madt 1 @iszonyod van egy nővel$ és nem akarod$ %ogy m#s is 'sapja neki a szelet F+l értettem( 4)dta$ %ogy :oa% l#n'on r#ngatja$ de azért v#laszolt 1 :em$ a "ene vigye elB ;z nem igaz :in's viszony)nk 1 ;j%aB 1 ;j%a mi( 1 :em "ekszel le vele$ mégis a magadénak akarod t)dni Ale' észrevette$ %ogy ;merson megint Regan "elé tart A l#ny a "ivéreivel #llt$ és a k+r%#z vezetőjével t#rsalgott$ aki 's*ngött minden szav#n 1 >igyelj$ nagyra értékelném$ %a nem említenéd ezt a beszélgetést :i'knek :oa% nevetett 1 ;egen$ mint%a ez megtörtén%etne A b#ty#d a t#rsam ;l kell mondanom neki /ok időt tölt*nk egy*tt meg"igyeléssel$ és ez pontosan olyan téma$ amit ilyenkor meg le%et beszélni Mellesleg$ %#nyszor ad+dik arra alkalmam$ %ogy m+k#zzak valamelyik "ivéreddel( Ale' érezte$ %ogy nő benne az ind)lat 1 :in's semmi olyan$ amit elmond%atn#l neki 1 ;lképzelte$ %ogy beny&l a tele"onba$ megragadja :oa% tork#t és kiszorítja belőle a sz)szt ,*lönös$ de mag#t+l az elképzeléstől is jobban érezte mag#t ;zzel egy*tt sajn#lta$ %ogy "el%ozta a tém#t$ és t)dta$ %ogy %ossz& időbe "og telni$ amíg :oa% el"elejtkezik r+la 1 >igyelj$ Ale'$ jobb lesz$ %a vigy#zol$ k*lönben nős emberként %agyod el 3%i'ag+t 4)dom$ miről beszélek 2#ttam$ a%ogy megtörténik :i'kkel és 4%e+val Mindketten kereszt*lmentek a kamaszkori ne-nézz-r#$ ne-érj-%ozz# és még-'sak-ne-is-gondolj-r# időszakon$ amikor először tal#lkoztak a "eleség*kkel 1 @eled persze so%a nem "og ilyesmi megesni$ igaz$ :oa%( 1 Az ördögbe$ de%ogyB

?77 Ale' nevetett$ j+kedve visszatért /zinte %allotta bar#tja %angj#ban a borzong#st$ a%ogy nemet mondott 1 Be"ejezted m#ra az asszony"e'segést( 1 =gen :oa% ekkor olyan tém#r+l kezdett beszélni$ ami szerinte sokkal "ontosabb volt ;lmesélte neki a %org#szkir#nd)l#st$ amit 4om aty#val$ a 'sal#d egy m#sik bar#tj#val terveztek 1 ,anad#ra gondolt)nk Hrdekel( 1 Még szép$ %a el t)dok szabad)lni Regan most /op%ie partnerével t#n'olt Hogy is %ívj#k a "i&t( Megvan$ Fe"" vagy valami %asonl+ Ortalmatlan$ vélte Ale' ;merson azonban egy#ltal#n nem tűnt #rtalmatlannak /zeméből d*% #radt$ a%ogy Regant "igyelte Az egyik oszlopnak dőlve v#rta$ %ogy véget érjen a zene$ közben az ital#t kortyolgatta 2erítt r+la$ %ogy zaklatni akarja a l#nyt 1 Mennem kell 1 "ejezte be Ale' a beszélgetést ;mersonnak siker*lt 'sapd#ba ejteni Regant$ a%ogy az el akarta %agyni a t#n'parkettet Ale' "eléj*k ind)lt$ azt#n meggondolta mag#t 0gy döntött$ %ogy nem avatkozik közbe Regan nagyl#ny m#r ,ézben t)dja tartani a dolgait Regan ar'ki"ejezése kőkeményre v#ltozott$ de nem ")tamodott meg ;merson elől 3sak #llt ott$ mialatt a "ér"i egy"olyt#ban "e'segett Amikor &gy gondolta$ %ogy eleget %allott$ megpr+b#lt elmenni mellette$ de a "ér"i megragadta a karj#t közvetlen*l 's)kl+ "elett$ és nem engedte el A l#nynak ar'izma sem rezd*lt$ ann#l ink#bb a "ér"ié Regan kezét a "ér"i kezére tette$ és a döbbent és "#jdalmas ar'ki"ejezésből Ale' kital#lta$ %ogy a l#ny val+színűleg le"eszegette 1 nem is kíméletes m+don 1 mag#r+l a nemkív#natos )jjakat ;z azt#n a l#ny$ gondolta b*szkén :em%i#ba nőtt "el %#rom idősebb "ivér mellett$ valami 'sak ragadt r#$ még akkor is$ %a azok a testvérek bas#skodtak is "ölötte$ vagy belesz+ltak az életébe Regan sok#ig nem jött vissza az asztal%oz Megtette az ilyenkor szok#sos köröket$ megdolgozta a vendégeket$ és j+ volt r#nézni A k+r%#z vezetője %űséges kisk)tya m+dj#ra j#rt a nyom#ban$ és begyűjtötte a 'sekkeket$ és az ígéreteket még több 'sekkre Az emberek szerették Regant A legtöbbj*k legal#bbis Amikor ;merson "elesége nem azzal volt el"oglalva$ %ogy szilikon d)d#it visszatömködje leop#rdmint#s r)%#j#ba$ akkor Regant követte tekintetével Regan időről-időre Ale' "elé "ord)lt és r#mosolygott Ale' arra gondolt$ %ogy biztos azt ellenőrzi$ ott van-e még

?7? F+ %#romnegyed +ra telt el$ mire abba%agyta az adom#nygyűjtést @égignézett a tömegen$ szeme Aident kereste ;ltartott egy ideig$ míg odaj)tott %ozz#$ mert mind)ntalan meg#llított#k a vendégek$ né%#nyan még a kezét is meg"ogt#k$ amíg beszéltek vele Amikor végre odaért a b#tyj#%oz$ az rögtön beszélni kezdett %ozz#$ mielőtt még a l#ny megsz+lal%atott volna$ és b#rmit is mondott$ %&g#nak nem volt ínyére 8öbbenten b#m)lt r#$ de gyorsan összeszedte mag#t Ar'a elvörösödött$ és többször is megr#zta a "ejét ,ésőbb /pen'er is 'satlakozott %ozz#j)k$ és Ale' gyorsan kital#lta$ %ogy a két "ivér egységes #ll#spontot képvisel$ Regan viszont nem ért egyet vel*k Ale' ak#r egy sz#zasba is "ogadott volna$ %ogy ;mersonr+l "olyik a vita Mire Regan visszaért az asztal)k%oz$ minden ízében remegett Ale' t)dta$ %ogy a d*% v#ltotta ki belőle ezt a reak'i+t$ nem a kimer*ltség !lyan d*%ös volt$ %ogy képtelen volt le*lni$ ink#bb Ale' mellé #llt a "al%oz$ és pr+b#lt megny)godni 1 4)dok valamiben segíteni( 1 nézett r# Ale' 1 :em$ de azért köszönöm 1 Akkor azt javaslom$ végy né%#ny mély lélegzetet$ és r#zd le magadr+l /emmi nem ker*li el a "igyelmét 1 2#ttad( 1 =gen 1 A testvéreim olyan5 Ale' v#rta a 'sípős megjegyzést$ amire 'sak egy kis%&g képes 1 !lyan mi( 1 n+gatta$ és igyekezett vissza"ojtani mosoly#t 1 .yakorlatiasak Ale' meglepetten pislogott A l#ny &gy ejtette ki a sz+t$ mint%a valami bűnös dologr+l beszélne 1 Hs ez egyenesen szörnyű$ igaz( 1 ;bben az esetben igen 1 erősködött a l#ny 1 Hs kérlek$ %agyd abba a nevetést ,eze ökölbe szor)lt$ %#ta merev volt$ mint egy m#rv#nyoszlop Ale' a v#ll#ra tette a kezét$ és gyengéden megszorította Regan "elé "ord)lt$ %ogy megmondja$ nem kell tov#bb maradni)k$ de a szavak el%altak az ajk#n ;z is a "ér"i %ib#ja A%ogy r#néz$ annyi melegséggel és nyilv#nval+ b#m)lattal5 Regan még so%a nem tal#lkozott %ozz# "og%at+val 1 Ale' 1 =gen( ,özelebb lépett %ozz# és s)ttog+ra "ogta a %angj#t$ %ogy ki ne %allgat%ass#k

?7D 1 Azon töprengtem5 A "ér"i nem sz+lalt meg @#rta$ %ogy "olytassa Regan érezte$ %ogy elvörösödik 1 Ha m#s%ol tal#lkozt)nk volna5 m#skor5 m#s kör*lmények között5 akkor te5( :em "olytatta :em volt r# sz*kség Ale' b+lintott 1 T$ igen 1 mondta 'sendesen ;gyik*nk sem sz+lalt meg$ 'sak %ossz& per'ekig b#m)lt#k egym#st ném#n A %#ttérben Roberta >la'k egy régi dala sz+lt Regan "elvette a kendőt$ össze%ajtogatta$ és a karj#ra terítette A "ér"i szemébe nézett 1 Mire gondolsz most( Ale' mosolya az a'élt is megolvasztotta volna 1 ,ésőbb megmondom 1 Mondd el mostB A "ér"i tekintete végig")tott a termen Regan arra gondolt$ %ogy nem is akar v#laszolni$ de Ale' vég*l megsz+lalt 1 Most szolg#latban vagyok 1 Hs( 1 n+gatta 1 ,ésőbb nem leszek

Harmincharmadik fejezet
A %elyzet önmag#ért beszélt A vissza&ton nem sok sz+ esett közt*k Mi)t#n meggyőződött arr+l$ %ogy senki sem követi őket$ Ale' a sebességtart#st #tadta a ko'siba beépített a)tomat#nak$ %#tradőlt és #tgondolta a %elyzetet /zil#rdan eltökélte$ %ogy tiszt#zza mag#ban$ miért okoz neki annyi problém#t szétv#lasztani a m)nk#j#t és a mag#néletét 4)dta$ mit kellene tennie Mag#ra kellene %agynia Regant$ megmondani a %adnagynak$ %ogy be"ejezte$ azt#n összepakolni a %olmij#t és eltűnni a v#rosb+l =gen$ ezt kellene tennie 8e volt egy olyan érzése$ %ogy &gysem "ogja megtenni A l#ny m#r meg"ogta$ és most j#tszik vele >ogalma sem volt$ %ogyan történ%etett$ vagy mit te%etne az *gyben$ és ez a bizonytalans#g idegesítette 0gy érezte mag#t$ mint a ketre'be z#rt #llat A l#ny%oz viszonyítva azonban ő még abszol&t ny)godtnak tűnt Ami+ta el%agyt#k a kl)bot$ Regan egyenesen maga elé meredt$ és mereven *lt$ mint aki kar+t nyelt ,eményen pr+b#lkozott$ %ogy ny)godtnak l#tsz+djon :em akarta$ %ogy Ale' l#ssa$ mennyire ideges$ és biztosra vette$ %ogy siker*lt j+l elrejtenie az érzéseit

?7E /o%a nem érzett még így$ a belseje mint%a 'sak gör'sbe r#nd)lt 'som+kb+l #llna Minden$ ami a "ér"ival kap'solatos$ 'sak elvonja a "igyelmét5 a mosolya$ a mozg#sa$ a%ogy r#nézett @al+színűleg több sz#z nőre nézett m#r így$ és még ann#l is biztosabb$ %ogy meg is kapta$ amit akart B#rmilyen őr*ltség is$ be kellett vallania mag#nak$ %ogy még att+l is$ %ogy itt *l mellette a ko'siban$ elakad a lélegzete Ale' észrevette$ %ogy a l#ny karjait össze"onta maga előtt és erősen r#n'olja a %omlok#t B#rmire is gondolt$ nem le%etett kellemes 1 @alami baj van( 3át *ersze2 og( baj van. 4**en most jöttem rá2 og( kom*lett idi"ta vag(ok 1 :em$ nin's semmi 1 Rendben 1 ment bele a j#tékba 1 Akkor elmondan#d$ %ogy mire gondolsz( 1 Hppen most( 1 %&zta az időt a l#ny$ miközben pr+b#lt valami el"ogad%at+ v#lasszal elő%ozakodni 1 :em$ a m&lt %éten kedden 1 mosolygott Ale' 1 Aersze$ %ogy most 1 A testi vonzalomra 1 :em vi''elsz( /o%a r# nem jöttem volna Regan igyekezett közönyösnek m)tatkozni 1 4e kérdeztél$ én "eleltem 1 /z+val$ mi van vele( 1 Hppen most "edeztem "el$ %ogy az ember nem v#logat%atja meg$ %ogy ki%ez kezd el vonz+dni Ak#r5 egy pillanat alatt is megtörtén%et =gen$ egy pillanat is elég 1 ;rőteljes bi''entéssel tette nyomatékosabb# a kijelentést Hszre sem vette$ %ogy körme a bőrébe v#j$ amíg Ale' #t nem ny&lt %ozz# és kezét az övére simította ;rre gyorsan abba%agyta Ale' vissza%&zta a kezét 1 Hs erre még 'sak most jöttél r#( Regan ki%&zta mag#t$ kezét az ölébe ejtette 1 3sak most gondolkodtam el rajta 1 Hangja %at#rozottan védekező volt 8e Ale' nem engedte$ %ogy meg&ssza 1 :em$ azt mondtad$ %ogy éppen most "edezted "el$ %ogy né%a5 A l#ny közbev#gott 1 F+$ rendben 2e%et$ %ogy tényleg 'sak most jöttem r# ;ddig egyszerűen nem volt időm ilyesmin gondolkodni 1 Az il(esmi a testi kap'solatot jelenti(

?7G A "ér"i %angj#ban b)jk#l+ nevetésből nem volt ne%éz kital#lni$ %ogy remek*l sz+rakozik 1 T$ "ogd m#r beB 1 ,önnyű téged "elbosszantani 1 :é%a 8e nagyon j+l el t)dom rejteni az érzéseimet$ %a akarom 1 8e%ogy t)dod 1 nevetett Ale' 1 Bűn rossz vagy benne Regant mélyen megr#zta$ %ogy a "ér"i így gondolja 1 B#torkodom ellentmondani Hossz& évek tapasztalata #ll mögöttem Hs %a nem akarom$ %ogy t)dd$ mit gondolok$ %iggy nekem$ nem is "ogod megt)dni 1 :em érdekel$ %#ny éves tapasztalatod van$ akkor sem vagy j+ az érzelmek eltitkol#s#ban Minden gondolatod$ minden érzésed ki*l az ar'odra :em "og vitatkozni a "ér"ival Hs egy#ltal#n nem "ontos$ %ogy az övé legyen az )tols+ sz+ 1 :in's igazad Ale' tém#t v#ltott 1 Az a sok "ér"i ma este a kl)bban5 1 =gen( 1 Randev&zt#l vala%a valamelyikkel( 1 :em 1 F#rsz most valakivel( 1 :em 1 Hű%aB 1 Mi az a . a( 1 mosolygott a l#ny 1 ;zt nem gondoltam volna 1 4e j#rsz valakivel( 1 :em 1 Hű%aB Ale' elnevette mag#t 1 Mi az a . a( 1 ;zt nem gondoltam volna 1 Majd %ozz#tette 1 4al#n valami m#sr+l kellene beszélgetn*nk 1 Miért( 1 3sak 1 Rendben @olt m#r vala%a %ossz& t#v& kap'solatod( 1 ;z nem olyan$ mint%a m#sr+l beszélnénk 1 @olt( /#vot v#ltott$ a visszapillant+ t*körben ellenőrizte a mögötte jövőket$ majd a l#nyra nézett

?7J 1 @#laszolsz$ vagy mi lesz( 1 @olt egy5 kap'solat"éleségem egy 8ennis nevű "ér"ival$ de né%#ny %+napja vége lett 1 Mit jelent az$ %ogy ka*csolat-éleség( 1 Azt akartam$ %ogy működjön :em volt testi vonzalom közt*nk$ de arra gondoltam$ %ogy később lesz 1 Az ilyesmit nem programoz%atod be$ mint egy tévét @agy van vonzalom$ vagy nin's Regan b+lintott$ de nem "űzött %ozz# megjegyzést 1 A következő kij#rat a miénk 1 4)dom ;zért vetettél véget neki( 1 Honnan t)dod$ %ogy én vetettem neki véget( $ert az a 5ennis átkozott /l(e kellett2 og( leg(en2 a csak úg( odébbállt 1 3sak tippeltem 1 =gen$ én vetettem véget neki$ mert jobban érdekelte a pénzem$ mint én :em "#jt annyira$ mint %ittem volna =nk#bb d*%ös voltam$ amikor r#jöttem$ %ogy mi'soda segg"ej Mi so%a5 1 /o%a mi( 1 A kap'solat)nk nem v#lt testi kap'solatt# 1 Regan el sem akarta %inni$ %ogy ezt elmondta a "ér"inak 1 Mert nem volt testi vonz+d#s köztetek 1 Aontosan 1 :e%eztelt r#d( 1 ;leinte tal#n igen .yakran "el%ívott$ de vég*l "eladta és tov#bblépett Amikor )tolj#ra %allottam "előle$ éppen eljegyezte mag#t 1 ;z gyorsan ment 1 ;gy örökösnővel Ale' értőn b+lintott 1 ;lmondtad ezt 6in'ottnak is( 1 =gen A következő né%#ny per'ben egyik*k sem sz+lalt meg Regan Ale're gondolt$ és a %ozz# "űződő érzéseire @eszélyes ennyire vonz+dni valaki%ez A "ér"i 'sak a m)nk#j#t végzi$ és amikor be"ejeződik ez az *gy$ elmegy =lyen egyszerű Ha t&ls#gosan kötődik %ozz#$ szörnyen "ogja érezni mag#t$ mi)t#n elmegy F+$ akkor most gondolj)k végig az okokat$ amiért nem szabad belez&gni$ b#rmilyen szörnyű legyen is Rögtön az első teljesen nyilv#nval+ Ssszetöri a szívét

?7K Még egy 's+k is etik#tlan lenne$ és le%etséges$ %ogy bír+s#gi t#rgyal#st vonna maga )t#n Uaklat#sért >els+%ajtott Az ég legyen %ozz# irgalmas$ kezd ő is &gy gondolkozni$ mint Aiden 9 az$ akinek mindenről a peres elj#r#s j)t eszébe először 8e azért ez is meges%et$ gondolta @ég*l is a "ér"i össze van z#rva vele Hs ő az$ aki %atalmi pozí'i+ban van$ nem igaz( Hs bizonyos értelemben a "ér"i neki dolgozik Azt az )tasít#st kapta$ %ogy védje meg őt$ és %a valami szeQ)#lis akt)st kezdeményez$ akkor Ale' joggal jelenti őt "el /zinte l#tta maga előtt Minden &js#g$ riporterek és "ényképészek %ada űzi be őt a t#rgyal+terembe =gazi rém#lomB Mire elérték a sz#llod#t$ Regan meggyőzte mag#t$ %ogy tökéletesen )ralkodik az érzelmein Mindent meg"ontolt =gen$ siker*lt &jra &rr# lenni mag#n Ale' kézen "ogta$ miközben #tszelték az elő'sarnokot !dab+lintott a li"t elé #llított biztons#gi őrnek M#r ellenőrizte a papírjait$ és t)dta$ ki ő 0ton voltak "el"elé$ amikor Regan megsz+lalt 1 /ajn#lom$ %ogy nem m)tattalak be /pen'ernek 1 :em gond :em &gy tűnt$ mint%a "el%őtlen örömmel töltene el a 'sal#di tal#lkoz+ 1 Hszrevetted( 1 Arra 'élzol$ %ogy elrejtetted az érzelmeid$ és nekem nem lett volna szabad észrevennem( 1 Bolondot akarsz belőlem 'sin#lni( 1 ;gy ki'sit Meg#llt a li"t Ale' lépett ki először Wdvözölte az őrt #ll+ rendőrt 1 ;seménytelen volt a mai este( 1 =gen$ )ram 1 Remek A "olyos+n levő összes többi szoba *resen #llt$ és &gy is marad$ amíg m#s intézkedés nem történik ;z Aiden &jabb +vintézkedése volt$ amit el"elejtett megbeszélni vele 1 =smerősnek tűnik az a rendőr 1 jegyezte meg Regan 1 8e nem itt l#ttam kor#bban$ )gye( 1 :em$ ma van itt először 2ewis irod#j#ban l#ttad 1 =gazad van 9 volt az$ akit védtél Cgye$ nem r&gt#k ki( 1 :em 1 ny)gtatta meg 1 ;lv#llalt né%#ny t&l+r#t itt$ %ogy szerezzen egy kis pl)szpénzt A l#ny b+lintott$ majd megkérdezte 1 Holnap itt leszel( 1 =gen 1 Biztos( Holnap vas#rnap 1 4)dom 1 Mikor "ogsz összepakolni(

?7L 1 Hadd legyen ez az én gondom 1 Akkor %olnap bem)tatlak /pen'ernek Hs Aidennel is beszélned kell megint Az lesz 'sak az élmény Mindketten azon lesznek$ %ogy megmondj#k neked$ %ogyan végezd a m)nk#d Ale' v#llat vont 1 :em izgat k*lönösebben /z+val$ %olnap mind a kettővel tal#lkoz%atok( 1 T$ igen 4)dod$ ma volt az első menet Holnap &jra pr+b#lkoznak 1 Mivel( 1 A beleegyezésemet akarj#k$ %ogy lelépti díjat "izess*nk ;mersonnak 8e nem "ogok beleegyezni$ legyen b#rmilyen ésszerű és praktik)s is ez a megold#s 1 3sak nem azt akarod mondani$ %ogy sarokba szorítottak ma este a b#l alatt( 1 8e igen 4)dt#k$ %ogy nem "ogok jelenetet rendezni A "ér"i mosolygott 1 Hs azelőtt sok jelenetet rendeztél( 1 Amikor "iatalabb voltam$ igen Be"ord)ltak a sarkon$ és ott #lltak a lakoszt#ly előtt Regan megpr+b#lt elb&'s&zni tőle az előtérben A "ér"i bőszen nézett r#$ kivette a kezéből a k)l'sot és kinyitotta az ajt+t 1 Annyiszor elj#tszott)k m#r ezt$ még mindig nem jegyezted meg( Regan nem v#laszolt Ale' ment be először$ mint mindig A l#ny követte$ és be's)kta maga mögött az ajt+t$ majd megv#rta$ amíg Ale' ellenőrzi a %#l+szob#t$ a gardr+bot és a "*rdőt 1 Minden tiszta Besét#lt a nappaliba$ közben megszabad)lt a nyakkendőjétől A l#ny m#r levette a kab#tj#t$ és az egyik szék kar"#j#ra terítette Ct#na dobta a v#llkendőt és a t#sk#j#t is ;l#llta az )tat az ajt+ "elé$ de nem t)dta r#venni mag#t$ %ogy megmozd)ljon Megköször*lte a tork#t 1 ,öszönöm$ %ogy eljöttél velem ma este 1 A lakoszt#ly mint%a "okozatosan összement volna$ a%ogy a "ér"i közelített Mosolygott$ mire Regan térde 'iter#zni kezdett 1 =gaz#n nagyra értékelem 1 !lyan volt a %angja$ mint%a meg"#zott volna Ha a "ér"i nem %agyja abba a nézést$ és nem ad neki időt$ %ogy összegereblyézze szétszaladt gondolatait$ le%et$ %ogy képtelen lesz megmozd)lni$ %ogy szabadd# tegye neki az )tat és %agyja elmenni 1 Regan$ 'sak a m)nk#m végeztem 1 :yakkendőjét a zsebébe gyűrte és kigombolta inge "első két gombj#t 1 Igy m#r jobb Igy levegőt is kapok Hs most$ van itt valami 1 !dasét#lt %ozz#$ mögé ny&lt és %elyére 's&sztatta a biztons#gi z#rat$ )t#na két kezét megt#masztotta az ajt+n Regan ar'a mellett$ 'sapd#ba ejtve a l#nyt Regan %#t#val az ajt+%oz szor)lt

?7M :e gondolj r#$ mondta mag#nak :e gondolj semmire =stenem$ de j+ illata vanB Most "edezte "el$ %ogy a 8ial szappannak milyen erotik)s az illata :in's mese$ megőr*lt B#r'sak r# t)dn# venni$ %ogy ne b#m)ljon így r#$ de azok a szemek 0risten$ azok a %i%etetlen$ elragad+$ 's#bít+ szemekB Mit is mondott az imént( @an itt valami( 1 Mi( 1 s)ttogta Ale' t)dta$ %ogy "elizgatta a l#nyt ,özelebb %ajolt$ de még mindig nem érintette meg 1 4al#ld ki Hangja mély volt$ és rekedt Regannek l&dbőrös lett a karja 1 Mit( Még közelebb %ajolt$ de most sem ért %ozz# 1 M#r nem vagyok szolg#latban Ale' %#tradőlt p#r 'entit$ mozd)latlann# dermedt és v#rt Ha Regan ak#r egy szemvillan#snyit is %abozik$ akkor elmegy$ és annyi 8e nagyon remélte$ %ogy a l#ny is azt akarja$ maradjon Beletelt né%#ny m#sodper'be$ mire Regan megértette$ miért #llt le a "ér"i Most neki kell döntenie 2assan %#tra%&zta a %aj#t a bal "*le mellől$ "el"edve "*l'imp#j#n azt a nagyon érzékeny pontot$ majd oldalra %ajtotta a "ejét Hs v#rt Ha ez teniszme''s lenne$ akkor azt mondan#$ %ogy a "ér"i tér"elén van a labda Mély levegőt vett és bent tartotta Hs le%)nyta a szemét Megérezte a meleg$ édes le%eletet egy pillanattal azelőtt$ %ogy a "ér"i sz#ja a "*lé%ez ért ;gész este beleremegett 3sak egy i'ipi'i 's+k$ és m#ris vad)l zakatol a szíve A "ér"i sz#ja lassan v#ndorolt le"elé a nyak#nP "orr+n$ érzékien =stenemB Hogy "og arra reag#lni$ %a végre a sz#j#t 's+kolja meg( @al+színűleg dorombolni "og ;lég volt a j#tékb+l Haza kell k*ldenie$ mielőtt olyant tenne$ amiről t)dja$ %ogy reggelre b#nni "ogja @#ll#ra tette a kezét$ &gy s)ttogta 1 Ale' A "ér"i azonnal %#tralépett :em sz+lt egy sz+t sem$ 'sak a szemébe nézet és v#rt Regan mag#n kív*l senkit nem %ib#ztat%atott azért$ ami ez)t#n következett Megragadta a "ér"i zak+j#t és mag#%oz r#ntotta /z#ja 'sak 'entikre volt a sz#j#t+l$ amikor megsz+lalt 1 :e perelj beB

Harmincnegyedik fejezet

??N

Regan nem va'akolt =dőt sem %agyott a "ér"inak$ %ogy magyar#zatot kérjen A zak+ %ajt+k#j#t %al#los szorít#sba "ogva l#b)jj%egyre emelkedett$ és meg's+kolta Hosszan és keményen$ őrjöngő szenvedéllyel$ a%ogy mindig is elképzelte ;gyetlen abszol&t tökéletes 's+k$ mondta mag#nak$ egy %atalmas$ mindent elsöprő 's+k biztosan ki "ogja elégíteni ért%etetlen s+v#rg#s#t Azt#n elengedi$ kinyitja az ajt+t és %azak*ldi a "ér"it F+ terv volt$ nagyon is j+ Hs működött is volna$ %a a "ér"i passzív marad 8e nem$ ő vissza's+kolt$ majd #tvette az ir#nyít#st Hirtelen #tkarolta és szorosan tartotta$ miközben sz#ja #tvette az )ralmat az övé "elett Alig öt m#sodper'ébe telt "elismerni$ %ogy ezen a téren a "ér"i sokkal nagyon tapasztalattal rendelkezik$ mint ő @al+s#gos művésze volt a 's+knak ,eze végigsiklott a %#t#n /z#ja egy pillanatra sem szakadt el az övétől$ miközben mag#%oz emelte T$ nem$ azt igaz#n nem le%et r#mondani$ %ogy passzív maradt 4al#n előre el kellett volna magyar#znia a tervét$ és ez volt az )tols+$ b#r 1 l#ss)k be 1 megle%etősen ostoba$ össze"*ggő gondolata$ mialatt a "ér"i szinte önt)datlan)l 's+kolta ,arja #t"ogta Ale' nyak#t 1 a "ér"i tette oda$ vagy mag#t+l karolta #t( 1 és )jjai a %aj#ba t&rtak :em kellett szét"eszíteni az ajk#t$ a l#ny maga nyílt meg előtte :em lökte el$ amikor nyelve besiklott a sz#j#ba Maga is vissza's+kolt$ nem is ak#r%ogyan Amikor Ale' végre be"ejezte a 's+kot$ Regan egész testében remegett Belekapaszkodott a "ér"iba$ mert t)dta$ %a elengedi$ l#ba össze's)klik A "ér"i karja #tölelte a derek#t$ és Regan arra gondolt$ %ogy tal#n t#mogatja$ de ebben sem volt biztos ;gyik*k sem m)tatott %ajland+s#got$ %ogy megmozd)ljon Regan még egy 's+kot akart 3sak még egyet$ gondolta$ mielőtt elveszti a b#tors#g#t$ és megsz+lal az értelem Ale' nyilv#nval+an )gyanezt akarta$ mert %#trabillentette a "ejét és &jra meg's+kolta :o%a szinte le%etetlennek tűnt$ ez a 's+k még jobbra siker*lt Hs "orr+bbra Ale' egyértelműen a 's#bít#s mestere$ és annyira "inom$ %ogy az m#r ijesztő /zorít#sa erősödött$ a%ogy megpr+b#lt még közelebb %&z+dni a "ér"i%oz A perzselő 's+k val+s#ggal égette /o%a nem érzett még ilyent /o%a nem %atott még r# 's+k ilyen szenvedélyes erővel Ale' zi%#lva %#tra%ajolt$ majd tett egy sikertelen kísérletet arra$ %ogy el%&z+djon tőle 8e képtelen volt elengedni a l#nyt A pokolba$ nem is akarta elengedniB >ejét a l#ny v#ll#ra %ajtotta$ vett egy-két mély lélegzetet$ és keményen k*zdött$ %ogy mag#%oz térjen 4etszett neki az érzés$ a%ogy a l#ny a karjaiba sim)lt =m#dta az illat#t$ és im#dta az ízét is Ar+b#lta %elyretenni a dolgokat a "ejében Hogyan le%etséges$ %ogy p#r 's+k ennyire megr#zza( Hangosan kimondta$ amit gondolt

??7 1 A "enébe is$ ReganB 1 Hangja olyan reszelős volt$ mint a smirgli 1 ;z most egy j+ vagy egy rossz értelemben vett "ene volt( 1 pi%egte a l#ny Ale'nek gondolkodni kellett$ mielőtt v#laszolt volna >elemelte a "ejét$ és a l#ny szemébe nézett 2#tta a szenvedélyt$ amit ő gy&jtott benne$ és %atalmas elégedettséget érzett Hs v#gyat$ ismerte "el @#gyat valami többre$ sokkal többre 1 ;z egy j+ értelemben vett "ene volt 4&ls#gosan is j+ 1 2elki szemei előtt elképzelte a l#nyt meztelen*l$ a%ogy alatta "ekszik$ ezért %ozz#tette 1 4al#n meg kellene #lln)nk$ amíg5 Regan a sz#j#ra tette az )jj#t$ %ogy el%allgattassa 1 @agy5 1 %&zta el a sz+t Ale' elkapta a kezét$ és a mellkas#%oz simította 1 @agy mi( 1 Mosoly villant #t az ar'#n$ megeny%ítve ezzel szigor& ar'von#sait 'l ne vesz!tsd a bátorságod2 el ne vesz!tsd a bátorságod$ k#nt#lta mag#ban Regan @ett és mély lélegzetet$ &gy s)ttogta 1 @agy nem kell meg#lln)nk Ale' "ej's+v#lva tette a v#ll#ra a kezét$ de közben nem t)dta nem észrevenni$ milyen sima$ meleg és p)%a a l#ny bőre 1 Cgye t)dod$ %ogy a 's+kol+z#s %ov# vezet( !stoba kérdés volt$ nem is v#rt r# v#laszt 1 ;gy nagy rak#s problém#%oz Hn nem vagyok gép$ kedves :em t)dok 'sak &gy bekap'solni$ majd kikap'solni 4)dod$ %ogy kív#nlak ;lemészt a v#gy$ annyira5 1 Hirtelen el%allgatott$ nagyot s+%ajtott$ majd "olytatta 1 8e azt is t)dnod kell$ %ogy nem akarom$ ami vele j#r @ajon észrevette$ %ogy közben r#zza őt( A l#ny &gy vélte$ nem :em okozott "#jdalmat /őt$ az érintése meglepően gyengéd volt és édes A "ér"i akarja őt ,imondta azt a "ontos sz+t$ és m#r nem szív%atja vissza Regan el volt ragadtatva$ )gyanakkor szomor&s#got érzett$ mert a "ér"i szemmel l#t%at+an nem volt t&l boldog miatta !lyan vad és d*%ös ar'ki"ejezéssel meredt r#$ %ogy Regan &gy érezte$ "elébresztette benne az alv+ oroszl#nt ;llökte a "ér"i kezét 1 Mondd el nekem$ Ale'$ %ogy mivel j#r 1 =tt %agyom 3%i'ag+t$ emlékszel( @il#gos megmondtam$ nem( Ssszepakolom a %olmim$ és elmegyek innen Megértetted( 1 =gen$ megértettem 1 Akkor rendben 1 Mi van rendben(

??? Ale' a "og#t 'sikorgatta ;zek szerint a sz#j#ba kell r#gnia 1 Az )tols+ dolog$ amit akarok$ %ogy zűrt %agyjak magam )t#n ;z d)rva volt Regannek egy#ltal#n nem tetszett$ %ogy ezt kell %allania /zeme kékje elsötétedett$ ar'a kipir)lt 8*%ös volt$ igaz$ de nem "ogja visszaszívni az iménti szavait 1 Hs én lennék a zűr( Ale' )jjaival belet&rt a l#ny %aj#ba$ közben erővel "ogta vissza mag#t$ ne%ogy &jra meg's+kolja Addig 's+kolja$ amíg a l#ny is annyira kív#nja$ a%ogy ő kív#nja őt Megr#zta a "ejét ;z rossz terv$ "igyelmeztette mag#t :em "ogja megadni mag#t a v#gyainak /emmiképpen Ha kellett$ kemény t)dott maradni$ mint az a'él$ és mindig )ra a %elyzetnek 1 Amit mondani akartam5 1 Hogy én 'sak egy zűr vagyok 1 !ké$ ennyi elég ;zent&l nem pr+b#lok diplomatik)s lenni$ Regan meglepetten pislantott 1 /zerinted az diplomatik)s$ %ogy zűrnek neveztél( 1 =gen$ a "enébe$ mert az vagy Uűrzavar$ semmi több Hs ez most nem j+ értelemben vett "ene voltB 2etépte mag#r+l a zak+t$ és ő is a székre dobta 1 Melegebb van itt$ mint a pokolban ,ezdte "eltűni az ing)jj#t$ 'sak %ogy el"oglalja valamivel a kezét =nk#bb a saj#t r)%#j#t tépje el$ mint a l#nyét le ;z a test%ez #ll+ semmiség$ amit viselt$ olyan tökéletesen #ll rajta :em akarta tönkretenni a r)%#t$ de azt sem akarta$ %ogy m#s "ér"iak%oz is "elvegye Mi'soda nyakatekert magyar#zatB Regan nem #llta tov#bb a tekintetét /zemét az #ll#ra "*ggesztette 1 4)dom$ %ogy kínos %elyzetbe %oztalak 3sak arr+l van sz+$ %ogy ez az első alkalom$ amikor én megpr+b#ltam valakit5 t)dod5 és szemmel l#t%at+$ %ogy nagyon "elidegesítettelek ;gy#ltal#n nem vagyok j+ az ilyesmiben Bel#tom$ %ogy %ib#ztam :em "ektettem bele elég energi#t 1 Mibe( :em le%et ennyire t)sk+( /enki nem le%et ennyire ostoba /z#ndékosan sz+rakozik vele( 1 Mibe( 1 ismételte meg a kérdést Ale'$ amikor a l#ny nem v#laszolt 3og( elcsáb!tsalak2 te idi"ta+ 2egszívesebben ezt mondta volna neki$ de meggondolta mag#t Bizonyos g#tak t&l erősek voltak$ sem%ogy egyszerűen #tlépjen rajt)k ,*lönben is$ Ale'nek igaza van ;gy ilyen kap'solat 'sak zűrt jelentene$ és Regannek volt egy olyan érzése$ %ogy ő lenne az$ aki összezavarodna$ mi)t#n a "ér"i t#vozott

??D 1 =gazad van 1 mondta vég*l 1 @iszonyba keveredni egym#ssal$ még %a 'sak egy éjszak#ra is$ összezavarn# a dolgokat A "ér"in nem l#tszott$ %ogy megkönnyebb*lt volna Regan megker*lte$ ler&gta 'ipőjét és elind)lt a %#l+szoba "elé Ale' nyitva %agyta az egyik sz#rnyat$ amikor ellenőrizte a szob#t Regan belökte a m#sik sz#rnyat is$ majd meg"ord)lt$ %ogy j+ éjszak#t kív#njon a "ér"inak Ale' egy %ossz& per'ig ném#n b#m)lta az +ri#si #gyat /zorít#st érzett a mellkas#ban$ és sz#ja %irtelen kisz#radt 2elki szemei előtt "ant#ziaképek t)'atja von)lt el Az ördögbe$ m#r így is elég zavaros a %elyzetB Hs t)dta$ nem megy se%ov#

Harmincötödik fejezet
Att+l a pillanatt+l "ogva$ %ogy Ale' belebotlott az )t'#n és meg%allotta gyönyörű nevetését$ az övé volt ;sélye sem volt ;zt most értette meg /emmi oka %adakozni a vonzalom ellen$ döntötte el$ a%ogy ellökte mag#t az ajt+t+l ;llenőrizte$ %ogy minden z#rva van-e$ majd leoltotta a l#mp#t ;lind)lt a l#ny "elé$ közben az ingét gombolgatta Az éjjeli szekrényen égő l#mpa "énye %#t)lr+l vil#gította meg a l#ny alakj#t Bőre aranyosan ragyogott$ és kétség sem "ér %ozz#$ %ogy lélegzetel#llít+an szép volt Hs pokolian ideges /zeme kerekre t#g)lt$ de nem nézett "élre A "ér"i "elé lépett$ majd meg#llt Ale' tekintete végigsöpört rajta 2#tta$ %ogy a keze ökölbe szorítva l+g teste mellett$ és l#b)jjai is a szőnyeget gyűrik$ a%ogy "igyeli a közeledését 1 :e "elejtsd el 1 s&gta rekedtes %angon$ amikor mellé ért 1$ %ogy te kezdted ezt az egészet Mag#%oz %&zta$ meg's+kolta a %omlok#t$ majd elengedte Regan t)dta$ %ogy a "ér"i még egy )tols+ esélyt akar neki adni$ %ogy meggondolja mag#t$ %ogy elk*ldje Mint%a ez megtörtén%etne Ale' a lélegzetét is vissza"ojtotta$ amíg a l#ny döntésére v#rt Regan #tkarolta a nyak#t$ és r#mosolygott /z#ja szögletében megjelentek azok az édes gödrö'skék :em$ Ale'nek esélye sem volt 1 3sak te el ne "elejts$ %ogy én kezdtem ezt az egészet A l#ny meg's+kolta az #ll#t$ majd ajka lejjebb v#ndorolt$ és apr+ 's+kot le%elt a szapor#n l*ktető érre a nyak#n Ale'nek val+színűleg tetszett$ amit 'sin#lt$ mert szorosan mag#%oz ölelte$ erre Regan megismételte

??E Azt#n a "ér"i vette #t az ir#nyít#st >inoman %#tradöntötte a nyak#t$ és olyan szenvedéllyel 's+kolta meg$ ami nem %agyott kétséget a v#gyai ir#nt >elemelte a "öldtől$ miközben a sz#j#t ostromolta Hirtelen mindketten szabad)lni akartak a r)%#ikt+l A "ér"i keze reszketett$ a%ogy a l#ny %#t#%oz ny&lt és a 'ipz#rt kereste Wgyetlen*l matatott$ %iszen egyetlen pillanatra sem %agyta abba a 's+kot$ így nem t)dott elég "igyelmet szentelni a 'ipz#rnak$ közben Regan igyekezett le"ejteni r+la az inget M#r j+ né%#ny gombj#t siker*lt kigombolnia$ és a derek#n#l r#ngatta ki az inget a nadr#gj#b+l$ amikor véletlen*l %ozz#ért a "egyvertok%oz Megr#nd)lt$ mint%a tűzbe ny&lt volna ;l akart %&z+dni$ de Ale' sokkal gyorsabb volt Megragadta a kezét$ és nem engedte mozd)lni 1 Megtennéd$ %ogy5 1 s)ttogta /zerette volna megkérni Ale'et$ %ogy tegye le a "egyvert$ de egy sz+t sem t)dott kinyögni 4eljesen elvonta a "igyelmét$ %ogy a "ér"i "ogaival a "*l'imp#j#t 'siklandozta 1 5megszabad)ln#l a5 1 Rendben Regan "els+%ajtott /zíve vad)l l*ktetett$ lélegzete akadozott Még so%a nem volt r# ilyen %at#ssal a 's+kol+z#s =gaz$ nem t&l sok "ér"ival 's+kol+zott előtte$ de elég sokkal a%%oz$ %ogy t)dja$ Ale' 's+kja egész m#s 4al#n azért érez így$ mert kötődik %ozz# A "ér"ival kap'solatban minden "elkavarta 2assítania kell$ %a meg akarja őrizni a vele töltött éjszaka minden pillanat#t$ )gyanakkor szerette volna s*rgetni a "ér"it$ %ogy vetkőzzön m#r Ale' %#tralépett$ %ogy le t)dja %&zni az ingét a "ején kereszt*l Mellkasa 's)pa izom volt$ sötét "*rtök göndörödtek rajta$ bronzbarna bőre 'sillogott .yönyörű "ér"iB 0jra mag#%oz ölelte$ és Regan érezte bőrének "orr+s#g#t saj#t bőrén ;nnyi elég volt Otkarolta a nyak#t és "inoman megr#n'ig#lta a %aj#t$ %ogy r#bírja$ 's+kolja meg &jra A 's+k "orr+ volt és nedves Regan &gy érezte$ %ogy elolvad a "ér"i karjaiban Ale' levette a "egyvert tokj#val egy*tt$ és az #gy "elé t#n'olva$ letette az éjjeli szekrényre$ majd r#kényszerítette mag#t$ %ogy legal#bb annyi időre abba%agyja a 's+kot$ amíg ki%#mozza a l#nyt a r)%#ib+l 2egal#bbis ez volt a 'élja$ de a r)%a nem akart engedni A 'ipz#r megakadt és nem akart mo''anni$ ak#r%ogy r#ngatta is Arra gondolt$ %ogy tal#n beragadt és 'sikorg+ "ogakkal &jra nekiveselkedett Oltal#ban sokkal *gyesebb volt a nők vetkőztetése terén$ de ez most m#s volt$ mert Reganről volt sz+ /o%a nem érzett még ilyen elsz#nt v#gyat A karjai közé akarta z#rni és so%a el nem engedni

??G =gyekezett a "eladatra kon'entr#lni$ de Regan nagyon megne%ezítette a dolg#t A nyak#t 's+kolgatta és a közben a %#t#t 'ir+gatta Annyira élvezte$ %ogy nem akarta$ %ogy a l#ny abba%agyja 1 >ord)lj megB 1s)ttogta ;l%&zta a kezét$ és segített$ %ogy a l#ny megtegye$ amit kért Akkor &jra nekiesett a 'ipz#rnak Regan pr+b#lt segíteni$ de ink#bb 'sak akad#lyozta$ mert keze "olyton &tban volt 1 Mennyire szereted ezt a r)%#t( ;z a va'ak5 beragadt 1 @a'ak( 1 A 'ipz#r 1 Ale' mosolygott$ mert a l#ny %angj#ban legal#bb annyi t*relmetlenség b)jk#lt$ mint az övében 1 Ct#lom ezt a r)%#t 1 tört ki B#r vér"orral+an néz ki benne$ %a kell$ letépi r+la$ %ogy megkapja a l#nyt A zipz#r vég*l "eladta és le's&szott5 egészen a gerin'e alj#ig :em volt rajta melltart+ ;zt m#r régen kisz&rta Azt#n azt is észrevette$ %ogy milyen mak)l#tlan a bőre Cjjai lassan v#ndoroltak le"elé a r)%a nyíl#s#ban$ amíg el nem érték a le%elet"inom "ekete 'sipkeszegélyt Maga sem t)dta volna megmondani$ %ogy melyik izgatta "el jobban A l#nyban bennakad+ lélegzet$ a%ogy %ozz#ér$ vagy a pi'ike 'sipke l#tv#nya 1 .yönyörű vagy 1 s)ttogta Regan a v#llp#ntért ny&lt$ %ogy le%&zza$ de %irtelen megdermedt$ a%ogy a "ér"i keze bekalandozott a r)%#ja al#$ és a p)szta bőrét kezdte simogatni A "ér"i keze lassan bekerítette Regan meg akart "ord)lni a karjai közt$ de Ale' nem engedte$ és amikor vég*l megérintette a mellét$ zi%#l+ lélegzet szakadt ki belőle és elgyeng*lve nekiz)%ant a "ér"inak @al+s#ggal remegett a v#gyt+l$ és "ogalma sem volt$ meddig bírja még ezt az édes kínz#st$ mikor "og darabokra %)llani Reak'i+ja megőrjítette Ale'et >ejét a nyak#%oz ejtette$ lélegzete rekedt %örgéssel tört elő belőle /iker*l annyi időre elengednie$ %ogy a l#ny levetkőzzön A r)%a a "öldre %)llt$ ő pedig ke'sesen kilépett belőle és a takar+ért ny&lt >élre%ajtotta$ majd sorra kiszedte a %aj#ban lévő 'satokat Ale' 'ipője és zoknija balra rep*lt$ a l#ny 'satjai jobbra Ale' t)dta$ 'sak per'ek v#lasztj#k el att+l$ %ogy teljesen elveszítse az ön)ralm#t /zerette volna$ %a a l#ny addigra készen #ll 1 2assítan)nk kellene ,omolyan gondolta$ amit mondott$ de akkor Regan meg"ord)lt$ és azok a tökéletes keblek a mellkas#%oz sim)ltak A lassít#s m#r nem is tűnt olyan "ontosnak

??J ;gy*tt z)%antak az #gyra A "ér"i a karjaiba z#rta$ a %#t#ra "ordította$ és térdével szét"eszítette a 'ombjait ,önyökével megt#masztotta mag#t$ %ogy ne nyomja össze a l#nyt 4orka mélyéből igazi$ az önmag#val elégedett "ér"i morg#sa tört "el$ %iszen az egyik "ant#ziaképe végre val+ra v#lt A l#ny pontosan ott van$ a%ol l#tni szerette volna A l#ny borzasan és szörnyen izgatottan nézett r# Haja szétter*lt a p#rn#n$ keretbe "ogva kipir)lt ar'#tP szeme sötéten 'sillogott a szenvedélytől$ ajkai 's+kt+l d)zzadtak Ale' t)dta$ %ogy az iménti %ang primitív és barb#r énjének megnyilv#n)l#sa volt$ de akkor sem tagad%atta$ %ogy szinte vad elégedettséget érez$ amiért így %atott a l#nyra /o%a egyetlen nővel sem érezte ezt még Mi jö%et még ez)t#n( >og egy b)nk+sbotot és v#ll#ra dobva "ogja %)r'ol#szni( @agy *völteni kezd$ mint 4arzan( 3sak megr#zta a "ejét$ amikor a l#ny megpr+b#lta mag#%oz %&zni egy &jabb 's+kra Az oldal#ra görd*lt$ és lassan$ r#érősen végig%ordozta tekintetét a tökéletes női testen 1 Rég+ta #lmodozom m#r erről 1 Cjjai lassan v#ndoroltak le"elé$ végigsimított#k a nyak vonal#t$ lesiklottak a mellek közti völgybe$ mosolyra "akasztva a "ér"it$ amikor l#tta$ %ogy a keze nyom#n 's)pa libabőr lesz a l#ny Regan megpr+b#lta elkapni a kezét$ amikor a köldöké%ez ért$ de a "ér"it nem le%etett meg#llítani Hs siettetni sem ,ínz+ lass&s#ggal %&zta le 'sipkeb)gyij#t$ r#érősen végigk+stolt minden négyzet'entiméternyi aranyl+ bőr"el*letet$ ami az &tj#ba ker*lt Regan k*zdött a szégyenlősséggel$ de nem takarta el mag#t A "ér"i ar'#t "igyelte Ollkap'sa meg"esz*lt$ a%ogy összeszorította$ %omlok#n verejték'seppek gyöngyöztek l#t%at+an ön)ralma %at#r#n j#rt Ami azt illeti$ Regan is A "ér"i kínozta$ megőrjítette azzal$ %ogy nem engedte$ %ogy megérintse ,eze a 'ombjai közé siklott$ amitől Regan kis %íj#n ki)grott a bőréből A "ér"i érintése var#zserejű és követelőző volt A l#ny nem t)dott tov#bb passzív maradni ,i%&zta kezét a "ér"iéb+l$ és "elny&lt$ %ogy meg'ir+gassa az ar'#t Cjjai lassan körbesimított#k az ajak vonal#t$ majd lassan lejjebb siklottak$ %ogy a nyak#t és v#ll#t be'ézgessék A "ér"i teste abszol&t tökéletes volt Bőre "orr+n vibr#lt$ és Regan érezte az izmos karokb+l #rad+ erőt Mellkas#nak sötét bozontja 'siklandozta az )jjbegyét Regan nem kapkodott /zil#rdan eltökélte$ %ogy az őr*letbe kergeti a "ér"it$ de az "olyamatosan elvonta a "igyelmét ,eze a mellét simogatta$ míg sz#ja a nyak#t 'siklandozta 2e%)nyta a szemét$ nyaka %#tra"esz*lt$ )jjai a "ér"i %as#%oz v#ndoroltak meg"esz*ltek a kidolgozott izmok$ és a "ér"i tork#b+l mély %örgés tört elő @#lasz)l /zemmel

??K 4)dta$ %ogy örömet szerzett az érintésével$ de ő többet akart 2assan$ nagyon lassan körberajzolta a köldökét$ majd )jjai még lejjebb v#ndoroltak ,eze besiklott a "ér"i 'ombjai közé Ale' élesen szívta be a levegőt$ reak'i+ja m)tatta$ %ogy nagyon is tetszik neki$ amit a l#ny 'sin#l vele Regan ettől vérszemet kapott ,eze körbe"ogta Ale'et5 és az őr*letbe kergette A "ér"i megragadta a kezét$ "ölégörd*lt és szenvedélyesen meg's+kolta :yelve vad)l ostromolta az övét$ keze "inoman be'ézgette testét /z#ja lejjebb v#ndorolt$ és amikor mellét kezdte 's+kolgatni$ Regan neki"esz*lt az izmos "ér"itestnek és zi%#lva "els+%ajtott Ale' közölte vele$ %ogy testének minden négyzet'entiméterét végig "ogja 's+kolni$ majd nekil#tott$ %ogy vég%ez is vigye :yelve izgat+ t#n'ot j#rt a köldöke kör*l$ majd "inoman %aladt egyre lejjebb$ míg elérte azt a bizonyos kényes pontot Az élmény döbbenetes és mag#val ragad+ volt ,örme belev#jt a "ér"i %#t#ba$ miközben "elsikoltott az élvezettől Ale' ön)ralma ekkor m#r 'a"atokban l+gott$ és elsz#ntan v#gyott r#$ %ogy végre összeolvadjanak 1 Ale'5 1 Minden rendben 3sak vigy#zni akarok r#d 2eny&lt az #gyr+l a nadr#gj#ért Regan "ölébe ker*lt$ és %evesen 's+kolgatta a v#ll#t$ míg a "ér"i a zsebében k)tatott a t#r'#ja )t#n Megtal#lta$ amit keresett és lassan visszagörd*lt a %#t#ra A l#ny leg)r)lt r+la Amikor elkész*lt$ megragadta a l#ny kezeit$ "elemelte magasba$ a "eje "ölé és a p#rn#%oz szegezte Majd &jra szerelmeskedni kezdett a sz#j#val$ a nyelvével$ a )jjaival Az eQt#zis első %)ll#mai v#ratlan)l érték Regant !tt véget kellett volna érnie$ de nem így történt A gyönyör 'sak nőtt$ %almoz+dott benne$ %ogy a végén m#r alig bírta elviselni A történtektől megriadva k*zdeni kezdett$ %ogy véget vessen neki 1 Minden rendben 1 s&gta a "*lébe Ale'$ miközben egyetlen pillanatra sem %agyta abba a 'ir+gat#st 1 3sak "ogj erősen és %agyd$ %ogy megtörténjen Minden rendben lesz$ Regan 1 Be"észkelte mag#t a l#ny 'ombjai közé$ és egyetlen erőteljes mozd)lattal belesiklott /zemét szorosan le%)nyta$ "ogai meg'sikord)ltak$ mert a gyönyör nagyobb volt$ mint amit el t)dott viselni A l#ny "elki#ltott és neki"esz*lt$ azt#n "el%&zta térdét és #tk)l'solta a 'sípőjét Ale' ön)ralm#nak vékony %&rja elpattant A szenvedély teljesen mag#val ragadta$ képtelen volt lassítani A l#ny szenvedélye semmivel sem maradt el az övé mögött$ és vad g#tl#stalans#ggal reag#lt az érintésére

??L 3sípője megemelkedett minden erőteljes lökésre$ és amikor vég*l Ale' a 's&'sra j)tott$ Regan ott volt vele$ a nevét sikoltotta$ miközben darabjaira %)llott Regan arra gondolt$ %ogy bele "og p)szt)lni a testén végigvi%arz+ p)szta gyönyörbe Ale' r#omlott és a l#ny nyak#nak %ajlat#ba temette az ar'#t Beletelt né%#ny per'be$ míg zi%#l+ lélegzete megny)godott /o%a nem volt még ilyen j+$ nem$ nem is j+$ %anem tökéletes Regan mag#val ragadta$ megsemmisítette$ ő pedig döbbenten k+v#lygott az emésztő v#gyt+l$ amit a l#ny ir#nt érzett 2assan összeszedte az erejét$ %ogy megmozd)ljon >elemelkedett és a l#ny szemébe nézett 1 F+l vagy( 1 Hangja alig volt több rekedt s)ttog#sn#l Regan még mindig széd*lt az imént #téltektől !lvasott m#r r+la Hallott is r+la$ de a ma estéig még so%a nem tapasztalta B#m)latos$ gondolta ;gyszerűen b#m)latos Hs 'sod#s :in's is r# elég sz+$ %ogy leírja$ ami ma történt vele Még mindig érezte$ %ogy par#zslik a teste @ajon Ale' érzi$ a%ogy a szíve egy *temre ver az övével( @an "ogalma arr+l$ %ogy mit tett vele( 9 is )gyanazt a gyönyört élte #t( @agy a "ér"iakn#l ez m#sként van( Megdöbbentette$ %ogy még most is egész testében reszket 1 Regan( 1 :in's semmi baj F+l vagyok 1 ;zzel azonban közel sem "ejezte ki$ amit érzett A "ér"i keményen meg's+kolta$ majd el%&z+dott tőle$ "elkelt és kiment a "*rdőszob#ba A %irtelen t#voz#s megr#zta :em akarta$ %ogy el%agyja$ még nem Azt szerette volna$ %a a "ér"i a karjaiban tartja$ és a "*lébe s&gja azokat a romantik)s szavakat$ amiket %allani akar Hrezte$ a%ogy könnyek gyűlnek a szemébe T$ istenem$ ne mostB :e engedd$ %ogy sírjak Mély lélegzetet vett$ "elnyögött$ majd a takar+ért ny&lt és mag#ra %&zta A %as#ra "ord)lt A "ér"i illata még ott érződött a p#rn#n /*rgető kényszert érzett$ %ogy "elemelje és al#d)gja a "ejét ;l sem %itte$ %ogy milyen sebez%etőnek és "élénknek érzi mag#t Mi a baj vele( @ég*l is ő kezdeményezte ezt az egészet Mégis mit v#rt( Hogy a "ér"i a térdére %)lljon és &gy valljon szerelmet( =lyen 'sak a mesékben történik ;gy könny'sepp görd*lt végig az ar'#n 4*relmetlen*l letörölte A ma este a v#gyr+l sz+lt$ nem a szerelemről5 legal#bbis Ale'nek 0jra "elnyögött :em "ogja megb#nni$ amit ma este tett :em enged%eti meg mag#nak$ %ogy ez még egyszer megtörténjen Abba megszakadna a szíve 8e nem "ogja megb#nni :em %allotta$ amikor Ale' visszajött a "*rdőszob#b+l 8e megérezte$ a%ogy le*lt mellé az #gy szélére 1 >ord)lj meg 1 kérte

??M Regan az oldal#ra "ord)lt$ %ogy szembenézzen vele$ miközben a "ér"i megpr+b#lta le%&zni r+la a takar+t 8e Regan erősen tartotta 1 Azt %ittem$ "elöltözöl 1 :em vetted észre$ %ogy a r)%#im szanaszét %evernek a padl+n( 1 :em$ nem vettem észre Amolyan kötél%&z#s kezdődött kettej*k között a takar+n Ale' győzött ;lny&jt+zott mellette az #gyon és mag#%oz %&zta 1 Mennem kell 1 /zagl#szni kezdte a l#ny nyak#t 1 =gen$ mennem kell Hogyan le%etséges$ %ogy ilyen "inom illatod van( 1 >*rödni szoktam Ale' elnevette mag#t Majd bele'sípett a "enekébe$ mire Regan "elsikkantott 1 Hogy le%etsz ilyen p)%a Regan meg's+kolta a nyak#t$ mielőtt v#laszolt 1 Mert l#ny vagyok 1 =gen$ azt észrevettem Regan nem t)dott meg#lljt paran'solni a kezének Hlvezte$ %ogy megérint%eti azokat a kemény$ "eszes izmokat a v#ll#ban$ a mellkas#n A "ér"i teste meleg volt$ szőrös és szeQis Regan a dereka köré "onta karjait és &gy döntött$ %ogy so%a nem engedi el maga mellől A "ér"inak le kell vakarnia mag#r+l$ %a el akar menni A gondolatt+l mosolyra %&z+dott a sz#ja 1 Fobb volt$ mint a%ogy elképzeltem 1 sz+lalt meg Ale' 1 .ondolt#l r#( 1 T$ de még mennyire A%ogy te is A l#ny nem tagadta 1 Igy van 1 @olt olyan j+$ mint az #br#ndjaidban( Regan s)ttog+ra "ogta a %angj#t 1 H###t5 elment A "ér"i nevetett$ majd a %#t#ra lökte és "ölé %ajolt 1 ;lment( 1 ismételte /zemében aggodalom villant ;kkor jött r#$ %ogy az arrogan'ia mögött a bizonytalans#g "élelme vibr#l 2e%etséges$ %ogy a "ér"i nin's tiszt#ban azzal$ milyen gyönyörben részesítette( ,ét keze közé "ogta az ar'#t 1 4ökéletes volt

?DN Ale' le%ajolt és meg's+kolta Arra gondolt$ %ogy ez lesz a b&'s&'s+k$ de a%ogy sz#ja megérintette a l#ny ajk#t$ minden megv#ltozott :yelve érzékien j#tszott a l#nyéval 3sak egy ki'sit még$ mondogatta mag#nak$ és akkor elégedett lesz Hogyan le%etséges$ %ogy még nem telt el vele$ %ogy még többet akar belőle( A l#ny ny)gtalan)l közelebb b&jt %ozz# 1 Ale' 1 s)ttogta 1 Akarsz még egy menetet( Regan szeme t#gra nyílt Meglökte a "ér"i v#ll#t 1 Még egy menetet( ;z meg mi"éle előj#ték( Hirtelen nem is t)dta eldönteni$ %ogy kiab#ljon vele vagy ink#bb nevessen Akkor a "ér"i elvigyorodott$ és a nevetés győzött 1 Remek vagyok az előj#tékban 1 di'sekedett 1 Bizonyítsd beB A l#ny ördögi mosolya elterelte a gondolatait A kis gödrö'skék is sokat segítettek ebben$ ezért ink#bb a l#ny szemébe nézett Hs akkor %irtelen teljes val+j#ban "el"ogta$ %ogy mi is történt ;z a gyönyörű$ édes és tökéletes teremtés be's#bította az #gy#ba A l#ny megbökte 1 @#rok 1 s)ttogta$ és megrebegtette a szempill#it Ale' nem bírta meg#llni nevetés nélk*l 1 Rendben$ akkor elmondom$ %ogy mit kell tenn*nk 1 Hs azt#n nagyon plasztik)san$ a legnagyobb részletességgel elmagyar#zta$ %ogy mit szeretne vele tenni$ és mit v#r 'serébe a l#nyt+l Mire be"ejezte$ Regan ar'a tűzben égett 1 Mi"éle nőkkel volt eddig kap'solatod( 1 kérdezte$ és igyekezett %angj#nak döbbent színezetet adni 1 4orn#szokkal$ akrobat#kkal Miért kérdezed( ,eze a l#ny 'sípőjére 's&szott 1 Ale'$ mit 'sin#lsz( 1 Hn több")nk'i+s működésnek nevezném ;gyszerre beszélek %ozz#d$ és meg is érintelek 1 /z#ja$ nyelve lassan %aladt le"elé a l#ny testén$ amivel teljesen megvadította őt 1 ,ipr+b#l%atn#nk valami &jat 1 's+kolta meg a mellek közti "inom völgyet 1 8e miért zavarn#nk össze a tökéletest(

Harminchatodik fejezet

?D7 Ale' nem töltötte n#la az éjszak#t Regan megpr+b#lta el's#bítani$ de nem siker*lt r#vennie$ %ogy meggondolja mag#t A "ér"i sokkal jobban vigy#zott arra$ %ogy megőrizze a l#ny j+ %írét$ mint ő maga Regan kék selyem köntöst vett "el$ amely alig ért a térdéig$ és az #gy szélére *lve "igyelte$ %ogyan öltözik a "ér"i Hossz&$ kar's& l#ba elvonta Ale' "igyelmét Amikor r#jött$ merre kalandoznak a gondolatai$ gyorsan meg"ord)lt és kisét#lt a nappaliba 1 Hov# te%ettem a tele"onom( Regan )t#na ment 1 A kab#tzsebedben van Ale' meg"ord)lt$ %ogy elköszönjön tőle Regan közelebb lépett$ és az ingét kezdte gombolgatni$ mialatt a "ér"i %elyére szíjazta a "egyvertokot A l#ny l#b)jj%egyre emelkedett$ és meg's+kolta az #ll#t 1 Al)dj itt 1 s)ttogta 1 :em :yers %angja nem zavarta Regant$ mert a nyak#t 's+kolgatta$ miközben nemet mondott 1 :em akarod( 1 8e%ogynem akarom Hs m#s kör*lmények között itt is maradnék ,eze besiklott a köntös al# :em t)dott betelni vele ;zt nem szabad$ mondta mag#nak$ és vissza%&zta a kezét 1 Az egész vil#g téged "igyel$ és nem akarom$ %ogy beszéljenek5 1 Az egész vil#g( 4&lzol 1 3sak egy rendőrségi aloszt#ly$ a biztons#gi őrök$ a sz#lloda személyzete és a "ivéreid "igyelik minden lépésedet ;l"elejtetted$ %ogy rendőr #ll az ajt+d előtt( :em akarom$ %ogy spek)l#lni kezdjenek vagy pletyk#lkodni vagy5 1 A l#ny a nyak#t 's+kolgatta 1 Hagyd ezt abbaB Mi)t#n kiadta a paran'sot$ kezét a l#ny v#ll#ra tette$ %ogy eltolja mag#t+l Helyette azonban ink#bb mag#%oz ölelte Oll#t a "ejére %ajtotta 1 Hn lennék az egyetlen$ aki a j+ %írneved miatt agg+dik( 1 0gy tűnik$ igen 1 A "enébe$ de édes vagy 1 nevetett Ale' >elemelte a l#ny #ll#t$ és meg's+kolta Ha nem lett volna olyan "orr+ és kív#natos$ tal#n képes egy gyors j+-éjt p)szival elb&'s&zni tőle 8e Regan nem'sak édes volt$ szeQi és kív#natos$ %anem lelkes és követelőző is Ha tov#bbra is ezzel az odaad#ssal 's+kolja$ elsz#ll minden ereje A l#ny tork#b+l előtörő apr+ %örgés vad$ primitív reak'i+t v#ltott ki belőle

?D? Amikor végre el t)dott szakadni a sz#j#t+l$ Regan a mellkas#ra omlott Mi történt az akaraterejével( Hov# lett az ön"egyelme( Regan gyorsabban l#zba %ozta$ mint a%ogy 'settinteni t)dott volna Atya&risten$ ez a l#ny bele "og %abarodni$ és neki meg kell vala%ogy #llítania$ mielőtt ez megtörténik Hiszen el "og menni innen$ ez m#r eldöntött tény 1 >igyelj$ ReganB ;z nem történ%et meg még egyszerB @#rta$ %ogy a l#ny vit#ba sz#lljon vele Arra sz#mított$ %ogy "el "og %#borodni /zerelmeskedés*k maga volt a 'soda$ és a l#ny körmeinek nyoma a v#ll#n m)tatja$ %ogy neki is tökéletes gyönyört jelentett Még szép$ %ogy vitatkozni "og vele 1 =gen$ t)dom 1 4essék( 1 ;gyetértek veled ;z nem történ%et meg még egyszer Ale' %irtelen ki#br#nd)lts#got érzett 1 Mennem kell U#rd be mögöttem az ajt+t ,eze a l#ny tark+j#ra sim)lt$ közelebb %ajolt %ozz#$ %ogy &jra meg's+kol%assa Azt#n elment Regan k)l'sra z#rta az ajt+t$ majd erőtlen*l nekit#maszkodott Ale' teljesen kimerítette Még mindig reszketett Az #gy "elé menet ledobta mag#r+l a köntöst A lepedő és a takar+ még őrizte a test*k melegét Regan beva'kolta mag#t közéj*k$ és le%)nyta a szemét ;ltökélte$ %ogy nem "og a jövőre gondolni$ de ezt könnyebb volt mondani$ mint megtenni >orr+ könnyek #ztatt#k ar'#t Mi'soda idi+taB ,épes lenne beleszeretni a "ér"iba :em$ ez így nem igaz M#r bele is szeretett /o%a nem %agyta volna$ %ogy a dolgok &gy alak)ljanak$ mint ma este$ %a nem lenne belé szerelmes Azt pontosan meg t)dta mondani$ %ogy mikor történt Henryvel *ltek a %otel b#rj#ban és "igyelték$ a%ogy ,evin kiönti a szívét Ale'nek A részvét$ amit Ale' szemében l#tott$ teljesen levette a l#b#r+l T igen$ m#r t)dja egy idejeP 'sak éppen t&l ostoba volt a%%oz$ %ogy beismerje 8e a részvéten kív*l annyi minden volt benne$ ami vonzotta A tisztesség és a be's*let embere volt ;gy +r#t sem kellett eltölteni vele$ %ogy ezt "elismerje !daad+ lelkesedéssel végezte a m)nk#j#t ;ltökélten ki#llt azok mellett$ akik "ontosak voltak sz#m#ra$ és 'sod#latos a %)morérzéke :eki is voltak %ib#i$ de abban a pillanatban Regannek egy sem j)tott eszébe Hangosan "elnyögött :e gondolj a jövőre$ )tasította mag#t :e gondolj arra a napra$ amikor elmegyB :em t)dta kiverni a "ér"it a "ejéből$ és minél többet mondogatta mag#nak$ %ogy ne gondoljon r#$ ann#l többször "oglalkoztatta a gondolatait Regan a p#rn#ba temette az ar'#t és #lomba sírta mag#t

?DD

Harminchetedik fejezet
0j nap kezdődött$ és Regan rendezte a gondolatait Mialatt z)%anyozott és "elöltözött$ %egyi beszédet tartott mag#nak :agyl#ny m#r$ kezelni t)d egy törött szívet Még szép$ %ogy kezelni t)dja 4&l "ogja élni$ %a Ale' elmegy$ és meg"ogadta mag#nak$ %ogy a "ér"i so%asem t)dja meg$ %ogyan érzett ir#nta Ale' nem #llt az ajt+ előtt ;zt m#r ellenőrizte a k)k)'sk#l+n kereszt*l Cgyanaz a "iatal rendőr #llt odakint$ aki tegnap este is$ amikor Ale'kel elind)ltak a 3o)ntry kl)bba /ietve kész*lődött$ mert sejtette$ %ogy a rendőr nagyon "#radt le%et m#r Alig %&zta "el a "armerj#t és b&jt bele a szand#lba$ amikor 'sörgött a tele"onja /pen'er %ívta ,özölte vele$ %ogy az irod#j#ban van$ de erre Regan mag#t+l is r#jött$ mert %allotta a tévé bömbölését a t#volb+l 1 Hogy akarod( Menjek én "el a j#ték )t#n$ vagy ink#bb te jössz le( Regan nem kérdezte$ milyen j#ték$ mivel b#tyj#n#l #lland+an ment valamilyen j#ték 1 Rögtön ott leszek 1 ígérte 1 Aiden is itt van 1 ;zt vegyem "igyelmeztetésnek( 1 @e%eted 1 :a igen Fobb lesz$ %a ink#bb te "igyelmezteted őt Az idő nem l#gyította meg a szívemet$ /pen'er Még mindig vérre szomjazom 1 Alig v#rom$ %ogy így l#ssalak 1 nevetett /pen'er Abban a pillanatban$ amikor letette a kagyl+t$ t*sszögni kezdett 2e%et$ %ogy a "ivéreire allergi#s( A nevetséges gondolatra ka'agni kezdett Bement a "*rdőszob#ba az allergiagy+gyszereiért$ majd "elkapta a k)l'sait$ zsebre v#gta őket$ és kinyitotta az ajt+t A rendőr elkísérte az irod#j#ba Megpr+b#lta r#venni$ %ogy menjen be és pi%enje ki mag#t a sz+"#n$ de az vissza)tasította :eki azt mondt#k$ %ogy az előtérben #lljon őrt$ és azt is "ogja tenni 2#tta Henry asztal#n a %alomnyi levelet$ de nem vette a "#radts#got$ %ogy #tnézze őket Henry majd megteszi %elyette %olnap$ és sz+l$ %a valami olyan van közt*k$ ami őt is érdekel%eti Aiden az ír+asztal mögött #llt$ és az ő tele"onj#t %aszn#lta R#mosolygott és *dvözlés*l "elé bi''entett$ majd elővett egy papírt az egyik irattart+b+l$ szét%ajtogatta és beolvasta a tele"onba ,ényelmes p+l+inget és k%akiszínű nadr#got viselt Rendszeresen edzett$ és ezt izmos "elsőkarja is bizonyította Mégis "#radtnak nézett ki$ mint mindig A birodalomépítés kétségtelen*l napi %)szonnégy +r#j#t vette igénybe

?DE /pen'er viszont egy#ltal#n nem &gy "estett$ mint akin most jön ki a %ossz& rep*lő&t vagy az időeltol+d#s miatti "#rads#g A sz+"#n *lt egy m#sik akta "ölé görnyedve 1 /zerv)sztok$ "i&k /pen'er gyorsan "el#llt és nagyot ny&jt+zott ,ényelmes$ kopott "armer és viseletes kék sportmez volt rajta Regan #tsietett a szob#n és megölelte 1 4egnap este nem is t)dtam elmondani$ mennyire ör*lök$ %ogy itt%on vagy 1 Hn is 3sak sajnos nem marad%atok itt sok#ig 1 Meddig maradsz( 1 lépett %#tra Regan 1 Az att+l "*gg Aiden lépett %ozz# és #tkarolta a v#ll#t 1 F+l vagy( 1 =gen 1 "onta össze a karj#t Regan maga előtt 1 ,észen #llsz a beszélgetésre( 1 Milyen beszélgetésre( 1 T$ kérlek 1 ;rős a nyom#s rajtad$ igaz( 1 kérdezte /pen'er Mielőtt Regan v#laszol%atott volna$ /pen'er Aiden%ez "ord)lt 1 Beszéltem a rendőrségi "i'k+val$ azzal a 2ewis nevűvel$ és azt mondta$ %ogy a nyomoz#s nagyon ígéretesen alak)l 1 2ewisnak "ogalma sin's$ miről beszél 1 vonta össze a szemöldökét Aiden 1 8e a nyomoz+$ akit 2ewis az *gyre tett$ az nagyon j+l végzi a dolg#t @ele beszélj 1 javasolta 1 Fo%n 6in'ottnak %ívj#k 1 :e %#borgass#tok 1 sz+lt közbe Regan 1 Hagyj#tok$ %add végezze a m)nk#j#t 4estvérei egym#s mellett #lltak$ és a%ogy nézte őket$ %irtelen r#döbbent$ %ogy milyen 'sinosak Még so%a nem tűnt "el neki$ %ogy mennyire %asonlítanak egym#sra ;gy-két geszt)s)kban is teljesen megegyeztek Aéld#)l a rosszall+ %omlokr#n'ol#s mindkettőj*k kedven' szok#sa volt$ %a r#néztek 1 Még nin's semmi a kez*kben$ igaz( 1 kérdezte /pen'er 1 Beszélj 6in'ott-talB 1 javasolta &jra Aiden /pen'er megdörzsölte a tark+j#t 1 Rendben$ beszélni "ogok vele 4al#n több biztons#gi embert kellene "el"ogadn)nk$ 'sak amíg el nem megy*nk Regan a "ejét r#zta

?DG 1 M#r így is #lland+an őrökbe botlok :em akarom$ %ogy több embert béreljetek "el ,omolyan gondolom$ Aiden Igérd meg nekemB 1 Azt "ogom tenni$ amit a legjobbnak gondolok$ %ogy biztons#gban t)djalak /pen'er %elyeslően b+logatott 1 4e vagy a mi kis%&g)nk$ és %a mi nem vigy#z)nk r#d$ akkor ki "og( 1 4)dj)k$ %ogy norm#lis kör*lmények között t)dsz magadra vigy#zni$ de most igaz#n nem beszél%et*nk norm#lis kör*lményekről 1 tette %ozz# Aiden 1 /zerintem kellene még őröket "ogadni Az isten szerelmére$ egy gyilkos m#szk#l vala%ol odakint$ és 'sak az alkalomra v#r$ %ogy le'sapjon Aiden és én ezért arra5 1 /pen'er el%allgatott 1 =gen( 1 Mindketten arra gondolt)nk$ %ogy Melbo)rne-ben biztons#gban lennél M#r megint kezdik$ ismerte "el Regan M#r megint szövetkeznek ellene 8e nem t)dta %ib#ztatni őket ezért ;z a taktika eddig mindig bev#lt Hozz#szoktak$ %ogy addig j#rnak a nyak#ra$ amíg be nem adja a derek#t$ és bele nem egyezik$ b#rmit kérnek is tőle :em érzett "el%#borod#st ;ddig mindig meg%#tr#lt 8e annak az időnek m#r vége 3sak a testvérei még nem t)dj#k Alig v#rta$ %ogy "elvil#gosítsa őket 1 0gy gondolj#tok$ %ogy biztons#gosabb lenne Melbo)rne-ben( 1 =gen 1 b+logatott /pen'er 1 ;gy*tt rep*l*nk vissza$ és tal#l)nk neked egy szép$ biztons#gos$ elz#rt %elyet Regan r#mosolygott 1 Hs ott biztons#gban leszek$ mert a gyilkosok nem szoktak rep*lőre sz#llni Igy gondolj#tok( 1 /emmi sz*kség arra$ %ogy g&nyol+djB 1 /pen'e$ miért nem mondod meg az igazat( M#r meg is tal#ltad azt a szép$ biztons#gos és elz#rt %elye$ igaz( 1 Ami azt illeti$ igen 1 :em megyek se%ov# Mielőtt b#tyja vit#ba sz#ll%atott volna vele$ Aiden%ez "ord)lt 1 Miből gondoltad$ %ogy jogod van megszabadítani a ko'simt+l( 1 :em vett neked %elyette egy BM6-t( 1 Maradj ki ebből$ /pen'erB 1 Az egyetlen ok$ amiért azzal a 'sotrog#nnyal j#rt#l$ az volt$ %ogy engem bosszants :em így van( 1 nézett r# Aiden v#rakoz+an$ de mielőtt "elel%etett volna$ m#r "olytatta is 1 Ha egy &j

?DJ ko'sival lettél volna$ amikor ott %agytad a szemin#ri)mot$ megnyom%attad volna a riaszt+t$ és akkor le%etséges$ ismétlem$ 'sak le%etséges$ %ogy valaki a segítségedre siet$ amikor az az őr*lt a nyomodba vetette mag#t 1 Ha arra gondolok$ %ogy mi történ%etett volna veled 1 's+v#lta %elytelenítően a "ejét /pen'er 1 4)dnod kell$ %ogy milyen "ontos vagy nek*nk 1 :ézd meg$ mit műveltél a térdeddel$ amikor el")tott#l előle 1 m)tatott r# Aiden 1 ;zzel azt akarod mondani$ %ogy nem kellett volna ")tnom( 1 :e légy olyan okos5 1 kezdte /pen'er$ de azt#n %irtelen el%allgatott 1 Műtéted volt 1 emlékeztette Aiden 1 Hs mi mikor t)dt)k meg( 1 3sak mi)t#n megtörtént 1 "elelte /pen'er 2#tszott rajta$ %ogy kezd d*%be g)r)lni 1 Meg kellett volna mondanod nek*nkB 1 3sak egy apr+ műtét volt !dasét#lt az ír+asztal%oz és nekit#maszkodott 1 :em akartam "el"&jni a dolgot Még 3ordie-nak és /op%ie-nak sem sz+ltam 1 Mi vagy)nk a 'sal#dod 1 bosszankodott /pen'er 1 :ek*nk el kellett volna mondanod 1 >igyelj$ Regan$ t)dom$ %ogy "*ggetlen akarsz lenni$ de m#r t&lz#sba viszed /pen'er levetette mag#t a sz+"#ra$ de Aiden #llva maradt 0gy nézett ki$ mint aki nagyon mondani akar valamit$ 'sak nem t)dja$ %ogyan kezdjen bele Regan "els+%ajtott Ar+b#lt a "ér"i elméjében olvasni 1 Ami a ko'sit illeti5 1 kezdte 1 Azt a tém#t m#r lez#rt)k @olt idő$ amikor a l#ny meg%#tr#lt volna 8e nem most 1 :em$ egy#ltal#n nem z#rt)k le Hn 'sak most kezdtem bele Be kell ismernem$ %ogy gyerekesen viselkedtem 3sak azért tartottam meg azt a ko'sit$ mert t)dtam$ %ogy téged bosszant ;bben igazad volt$ Aiden 8e ez nem jelenti azt$ %ogy egyetértek vagy %elyeslem azt$ amit tettél Meg kellett volna kérdezned engem$ mielőtt elvontattatod a ko'simat 1 :emet mondt#l volna r# 1 Aiden$ egyszerűen nin's jogod5 1 ;gyetértek Aidennel 1 sz+lalt meg /pen'er Regan komor pillant#st vetett r# 1 Cgyan$ mikor nem értettél vele egyet( B#tyja döbbenten b#m)lt r# :em volt %ozz#szokva$ %ogy Regan ellentmond nekik 1 Amikor nem értek egyet Aidennel$ meg szoktam neki mondani 1 ,ész 1 mondta Aiden %at#rozottan 1 Hagyj)k a tém#tB

?DK 1 @an itt né%#ny "ontos dolog$ amit meg kell beszéln*nk 1 tette %ozz# /pen'er 1 Hs szeretném$ %a ink#bb azzal "oglalkozn#nk 1 4al#n menj*nk #t a tan#'sterembe 1 javasolta Aiden$ miközben összeszedte a papírokat$ és visszatette őket a mapp#ba 1 Most akarj#tok megtartani az éves megbeszélést( >elkész*ltetek r#( /pen'er "el#llt és előre sét#lt 1 Ami azt illeti$ Aiden és én m#r megtartott)k 1 Mikor( 1 d*%öngött Regan 1 Ma$ kor#n reggel Annyi mindenre kell most oda"igyelned$ %ogy arra gondolt)nk$ nem szeretnéd$ %a ilyesmivel zaklatn#nk 1 mondta /pen'er 1 Mindent$ amiről %at#rozt)nk$ megtal#lsz abban a "ekete mapp#ban az asztalodon /zakíts r# időt$ %ogy #tnézd Regan nem sz+lt egy sz+t sem$ de olyan d*%ös volt két b#tyj#ra$ %ogy azon sem 'sod#lkozott volna$ %a "*stölni kezd a "*le 1 Rendben 1 mondta vég*l %alkan /pen'er %at#rozottan megkönnyebb*ltnek l#tszott 1 Meg%at#rozt#tok a t#mogat#sok összegét 1 =gen 1 Mennyiből gazd#lkod%atom( 1 Cgyanannyib+l$ mint tavaly 1 :em 1 Mit értesz azon$ %ogy nem( 1 'sod#lkozott /pen'er 1 ;z m#r eldöntött tény 1 :em %inném 1 mondott ellent Regan 1 ;zt meg kell beszéln*nk H#romszor annyi pénzt akarok ;gyenesen Aiden szemébe nézett$ miközben %iggadtan %angon előadta követelését A "ér"i megr#zta a "ejét 1 /z+ sem le%et r+la M#r így is adt)nk pénzt a v#ros szinte minden alapítv#ny#ba$ mert azt akartad5 1 Hs mert az volt a %elyes 1 v#gott közbe Regan 1 =gen 1 b+lintott beleegyezően Aiden 1 8e ennél többet nem ad%at)nk$ legal#bbis nem ebben a pénz*gyi évben 1 .ondoln)nk kell a %aszonra is 1 mondta /pen'er 1 Ar+b#l)nk pro"itot termelni 1 M#r így is pro"itot termeltek$ /pen'er 1 A költségvetés kész$ és egy &j sz#llod#t is ki kell %ozn)nk belőle 1 =gen$ t)dom Melbo)rne-ben

?DL 1 =gen$ Melbo)rne-ben 1 b+lintott /pen'er 1 8e épp most kész*ltek el a tervek egy m#sik sz#llod#ra 1 =gaz#n( Hs %ol( 1 /ydney-ben 1 :em is t)dtam 1 Most m#r t)dod Azt remélj*k$ %ogy "él éven bel*l meg t)dj)k vetni a l#b)nkat :agyon szoros a %at#ridő$ és 'sipkedn*nk kell mag)nkat 1 Hs 6alker megszavazta( 1 4ermészetesen =smered 6alkert Amíg nem sz+l)nk bele a versenyeibe$ azt 'sin#l)nk$ amit akar)nk Regan "elkapott egy 'er)z#t és pörgetni kezdte az )jjai között 1 Hn nem igaz#n vagyok "ontos tagja ennek a szervezetnek$ igaz( .ondolt r# b#rmelyiktök is$ %ogy velem is megbeszélje a tervezett terjeszkedést( 1 :em 1 "elelte /pen'er 1 4&l nagy nyom#s alatt #llt#l 1 :a igen$ persze A stressz 1 Mi a 's)da *tött beléd( /o%a nem volt#l még ilyen ellenséges 1 Rengeteget gondolkoztam @#rta$ %ogy valamelyik megkérdezze$ miről gondolkodott$ de egyik testvére sem sz+lalt meg Még abban sem volt igaz#n biztos$ %ogy Aiden "igyel-e a beszélgetésre /okkal ink#bb &gy tűnt$ %ogy teljesen leköti a papír$ amit olvasott A 'er)za pörögve rep*lt a levegőben$ és egyenesen Aiden 'ipőjén landolt Regan azonnal m#sikért ny&lt A%ogy meg"ord)lt$ észrevette Henryt A "i& az asztal#n#l #llt Mit keres itt vas#rnap( /zabadnapja van /z+rakoznia kéne vala%ol Hs kivel beszélget( Regan nem l#tta$ ki #ll még ott 1 Mitől vagy ma ilyen ideges( 1 "aggatta /pen'er 1 Miből gondolod$ %ogy ideges vagyok( @#lasz)l a b#tyja keményen r#nézett A 'er)za veszett sebességgel pörgött Regan erővel #llította le mag#t Aiden le%ajolt$ "elvette a 'er)z#t a "öldről és #tadta neki$ majd ki%&zta a széket az asztal mög*l és le*lt 1 Regan$ #t kell nézned ezeket a szerződéseket /am k*ldte #t őket 1 nyitotta ki a kezében levő mapp#t 1 Az &j sz#llod#ra( 1 =gen

?DM 1 Ha az *gyvéd*nk m#r kész szerződéseket k*ldött #t$ akkor ti ketten m#r régebben el%at#rozt#tok a terjeszkedést ,*lönös$ %ogy nekem meg sem említettétek 1 Hrdekelt volna( 1 =gen /pen'er nem %itt neki 1 Alapvető k*lönbség van kettőnk életszemlélete közt 1 jelentette ki 1 Mi igyeksz*nk pénzt 'sin#lni$ te pedig pr+b#lod mind elosztogatni 1 :em mind$ /pen'er 1 mosolygott r# Regan 1 3sak egy részét B#tyja odasét#lt a po%#rszék%ez és vizet töltött mag#nak 1 >ogalmam sin's$ %ogy történ%etett Hisz egy %#zban nőtt*nk "el 1 Mindig is t)dtam$ %ogy k*lönbözöm tőletek$ és igyekeztem olyann# v#lni$ mint ti$ de nem lett belőlem kapitalista 1 Igy igaz 1 ;z az$ amiről komolyan elgondolkoztam Hs né%#ny igaz#n megdöbbentő "elismerésre j)tottam 1 Mint péld#)l( 1 Mindig azt %ittem$ %ogy ki kell érdemelnem a szereteteteket !stob#n %angzik$ mi( Att+l "éltem$ %a nem teszek Aiden kedvére vagy a tiedre$ akkor nem "ogtok többé szeretni 1 Honnan vetted ezt az őr*ltséget( Aiden v#laszolt a kérdésre 1 Any#t+l Amikor ott%on volt$ a szeretet megvon#s#val manip)l#lt minket$ %ogy megtegy*k$ amit kért 1 @eled is megtette( 1 "ord)lt Regan %ozz# B#tyja b+lintott 1 Mindannyi)nkkal megtette 1 8e )gye nem %iszed$ %ogy mi is ezt tessz*k veled$ Regan( 1 kérdezte /pen'er A l#ny "els+%ajtott 1 3sak annyit akartam mondani$ %ogy eddig azzal töltöttem az életem$ %ogy a kedvetekre tegyek$ de m#r bele"#radtam 0gy nőttem "el$ %ogy #lland+an azon agg+dtam$ nem "ogtok szeretni5 de m#r nem így érzek A %&gotok vagyok$ és ez azt jelenti$ %ogy szeretnetek kell$ nem sz#mít$ %ogy mennyire bosszantalak "el benneteket Aiden b+lintott 1 Remek Sr*lök$ %ogy siker*lt id#ig elj)tnod Most pedig$ kérlek$ belenéznél ezekbe a papírokba( 2assan mennem kell Regan "ivére "elé "ord)lt

?EN 1 Még nem "ejeztem be$ Aiden /ajn#lom$ %ogy neked kellett elj#tszanod a sz*lő szerepet$ és nagyon sajn#lom$ %ogy ekkora te%er ne%ezedett r#d és /pen'erre :em v#ltoztat%atom meg a tényt$ %ogy any#nk nem szeretett anya lenni$ de szeretném$ %a t)dn#tok$ %ogy mennyire %#l#s vagyok$ %ogy ti ott voltatok nekem ,önnyek gyűltek a szemébe /pen'er észrevette 1 Faj$ nemB Cgye nem akarsz most meg%at+dni( 1 8e igen 1 4)dod$ %ogy szeret*nk 1 =gen 1 Akkor rendben 2épj*nk tov#bb Ak#r'sak Aiden$ /pen'er is kényelmetlen*l érezte mag#t b#rmilyen érzelemkitörés l#tt#n 1 Rendben 1 egyezett bele Regan 1 :os$ a megbeszélés5 1 Mi van vele( 1 Azonkív*l$ %ogy megt#rgyalt#tok a jövő évi költségvetést$ és eldöntöttétek$ %ogy &jabb sz#llod#t emeltek$ mi egyébről %at#roztatok még( 1 ,ör*lbel*l ennyi volt ,iny&jtotta a kezét a papírokért$ de /pen'er %angja meg#llította 1 Ami azt illeti$ van itt még valami$ amiről beszélt*nk 1 =gen( 1 "ord)lt vissza Regan 1 /ammel is megbeszélt*k$ és ő egyetértett a terv*nkkel 4)dom$ %ogy nem "og tetszeni neked$ de &gy döntött*nk$ %ogy ki"izetj*k ;mersonnak a lelépti díjat$ %ogy megszabad)lj)nk tőle Regan "elpattant 1 :emB 1 mondta szinte ki#ltva 1 @agy a lelépti díj$ vagy oda kell adn)nk neki a %#zat 1 mondta /pen'er 1 Hs te is t)dod$ mennyit ér az az ingatlan ;merson beleegyezett$ %ogy a jövő %ét végére eltűnik$ és akkor megkapja a 'sekket 1 :em 1 r#zta a "ejét a l#ny 1 Regan$ ez m#r eldöntött dolog 1 mondta Aiden 1 Hogy te%ettétek ezt( 1 ki#ltott "el 1 =stenem$ #lland+an 'salta any#t$ akkor is$ amikor m#r össze%#zasodtak Aiden %irtelen d*%ös lett >el#llt$ az asztalra t#maszkodott$ &gy kérdezte 1 Hs mit gondolsz$ anya mit 'sin#lt( Regan nem értette

?E7 1 Ssszetörte a szívét 1 :a$ igen 1 A /pen'er %angj#b+l ki'sengő g&ny "elbosszantotta Regant 1 ;z meg mit jelent( 1 Féz)sok$ Regan$ nőj m#r "elB Any#nk )gyanazt tette$ amit ;merson /o%a nem volt %űséges A l#ny "ejét r#zta 1 Azt te nem t)d%atod 1 8e%ogynem 1 Az a sok )taz#s 1 sz+lalt meg Aiden is 1 .ondolod$ %ogy egyed*l ment( 1 Cgyan m#r$ Regan 4)dnod kellett$ mi "olyt ott 9 és /pen'er kiab#lni kezdtek egym#ssal Aiden t*relmesen v#rta$ %ogy a sz+p#rbaj véget érjen /pen'er azzal v#dolta %&g#t$ %ogy #lomvil#gban él$ de Regan vég*l kénytelen volt beismerni$ %ogy maga is 'sod#lkozott azon$ %ogyan t)d az anyja olyan könnyedén szerelembe esni 1 /zerelem( 1 %orkant "el /pen'er a sz+t %allva 1 A szerelemnek e%%ez semmi köze nem volt 1 Any#nak mindig az kellett$ ami nem le%etett az övé Regan %irtelen r#ébredt$ %ogy *völtözött$ amikor leszedte két b#tyj#r+l a keresztvizet$ de még mind a kettő ott volt ;gyik*k sem %agyta "aképnél =gaz$ Aiden nagyon &gy nézett ki$ mint aki legszívesebben betömné a sz#j#t$ de nem ijedt meg5 és nem is agg+dott 1 >el kell nőnöd 1 mondta /pen'er ny)godtabb %angon 1 Hs szembe kell nézned a tényekkel 1 Ha elismerem$ %ogy az any#m egy szaj%a volt$ az azt jelenti$ %ogy "elnőttem( A "ér"i v#llat vont 1 Azt jelenti$ %ogy el"ogadod a val+s#got 1 Rendben 4i azt %iszitek$ %ogy mivel any#nk le"ek*dt m#sokkal$ akkor ;merson is megte%ette( H#t senki nem ismeri manaps#g a %űséget( A most és mindörökké m#r nem jelent semmit( 1 :yilv#nval+an nem 1 kiab#lta /pen'er 1 :em kell a dr#maB 1 'sattan "el Aiden 1 Megszabad)l)nk a problém#t+l 1 A le%ető legol's+bb m+don$ amit 'sak ki t)dt)nk ötölni 1 tette %ozz# /pen'er$ és komoran meredt r# 1 Hs semmivel nem t)dlak r#venni benneteket$ %ogy meggondolj#tok magatokat( Mindkét b#tyja megr#zta a "ejét 1 /ajn#lj)k$ Regan 1 t#rta szét a karj#t /pen'er 1 8e ebben az *gyben nem ismer*nk irgalmat

?E? Regan r#j)k mosolygott 1 !ké ;rre "ivérei is mosolyogni kezdtek5 egészen addig$ amíg el nem ind)lt az ajt+ "elé 1 @#rjB 1 ki#ltott )t#na /pen'er 1 ;l"elejtetted al#írni a papírokat ,inyitotta az ajt+t$ majd vissza"ord)lt 1 /z*kségetek van az al#ír#somra$ %ogy tov#bblépjetek$ de t)dj#tok mit$ "i&k( :ekem pedig %#romszor annyi pénzre van sz*kségem a költségvetésből Mi%elyt megkapom$ al#írom a papírokat Hs$ "i&k$ ebben a kérdésben nem ismerek irgalmat

Harmincnyolcadik fejezet
1 Még so%a nem %allottalak így kiab#lni 1 jegyezte meg Henry$ és az ar'#r+l lerítt$ %ogy teljesen lenyűgözte a dolog 1 :em kiab#ltam 3sak nyomatékosan ki"ejtettem az #ll#spontom Henry észrevette a "eléj*k közeledő /pen'ert$ ezért le%alkította a %angj#t 1 =gen$ de amikor elkezdted ki"ejteni az #ll#spontod$ azt nagyon %angosan tetted 8e őszintén$ so%a nem %allottam$ %ogy "elemelted volna a %angod valamiért 3sak gondolj visszaB R#ad#s)l Aident és /pen'ert sem %allottam még ilyen %angon beszélni ,ivéve persze a "o'ime''seket /pen'er olyankor *völtözni szokott a tévével Henry nem vonta bele 6alker b#tyj#t$ de miért is tette volna Alig ismerte 6alker szinte so%asem "ord)lt elő a sz#llod#ban Henry egyszer tal#lkozott vele még évekkel azelőtt$ amikor még tan)lt$ és az+ta 'sak egyszer l#tta a ,onr#d Aark avat#s#n$ amelyen valamennyien részt vettek /pen'er vonta mag#ra a "igyelmét$ a%ogy elsét#lt mellett*k Meg'ib#lta %&ga %aj#t és odabi''entett Henrynek Aiden egy per''el később jött ki az irod#j#b+l Meg#llt mellett*k$ %ogy v#ltson né%#ny sz+t Henryvel Hszrevette a 'ikket és a bekeretezett "ot+t$ amit a "i& kiakasztott a "alra 1 ;z kedves 1 mondta$ és ind)lt is tov#bb$ de %irtelen meggondolta mag#t 1 :agyszerű m)nk#t végez Aa)l .reen"ield$ az *gyvezető igazgat+m rendszeresen t#jékoztat 1 tette %ozz# magyar#z+an 1 Ha vala%a &gy gondoln#$ %ogy szívesen "oglalkozna pénz'sin#l#ssal pénzosztogat#s %elyett$ 'sak "ord)ljon %ozz#m Henry mosolygott 1 ,öszönöm$ )ram$ de j+l érzem magam itt ,*lönben is$ egy napon az enyém lesz itt minden 1 A sz#lloda vagy az iroda( 1 nevetett Aiden

?ED 1 Hagyd abba a verb)v#l#stB 1 sz+lt r# Regan Aiden &gy tett$ mint%a meg sem %allotta volna 1 Ha val+ban ezt akarja5 1 =gen$ )ram Mellesleg$ so%a nem t)dnék egy*tt dolgozni5 1 A s#rk#nnyal( @agy nem így szokta nevezni ;milyt( Henry a zavar legkisebb jelét sem m)tatta 1 4öbbnyire így %ívom őt$ de van még r# né%#ny nevem tartalékban 1 =gen$ azokr+l is %allottam m#r 1 :agyra értékelem az aj#nlat#t$ de szeretem$ amit 'sin#lok$ és a%ogy m#r mondtam is$ so%a nem t)dnék egy*tt dolgozni ;milyvel 1 0gy néz ki$ senki nem t)d 1 ;gyenesen Reganre nézett$ amikor ezt mondta A l#ny nem kérdezte$ mit sz#ndékozik tenni titk#rnője *gyében$ akar-e tenni egy#ltal#n valamit$ mert &gy vélte$ %ogy b#tyja arra %aszn#l%atn# "el$ %ogy ki'sikarja belőle a bővítés%ez sz*kséges al#ír#st 8e boldogan vette t)dom#s)l$ %ogy Aiden tiszt#ban van a problém#val 1 A papírokat az asztalon %agytam$ írd al# őketB 1 bökte meg %&ga v#ll#t Aiden$ azzal kisét#lt 1 H#romszorozd meg a pénzem$ és al#írom 1 ;z so%a nem történ%et meg Alig ker*lt %all+t#vols#gon kív*lre$ Henry aggodalmasan s)ttogta 1 /o%a nem "ogja megadni a %#romszoros pénzt ;zt t&lz#s volt kérned 1 4)dom$ %ogy nem$ de kénytelen lesz t#rgyalni velem$ és a végén kiegyez*nk d)pla pénzben$ ami eredetileg is a 'élom volt Henry a "ejét r#zta 1 Aiden t)dni "ogja$ %ogy erre )tazol 1 H#t persze$ %ogy t)dni "ogja$ de akkor is megadja nek*nk 2egal#bbis remélem 1 0gy tesz$ mint akit egy#ltal#n nem érdekel a m)nk#nk$ de )gye nem így van( @al+j#ban nagyon is oda"igyel$ és nem 'sak ad+visszatérítés miatt$ igaz( 1 =gen$ természetesen oda"igyel r#nk$ és /pen'er is 3sak épp olyan szorgalmasan építgetik a birodalmat$ %ogy nem marad semmi m#sra idej*k 1 Regan körbenézett az irod#ban 1 Henry$ kivel beszélgettél$ amíg odabent voltam Aidennel és /pen'errel( 1 Ale'kel 1 Ale' itt volt( ;rre a %írre Regan elvörösödött$ és 'sak remélni t)dta$ %ogy Henry nem vette észre =gyekezett közönyös %angot meg*tni$ amikor megkérdezte 1 Hs %all%atta a beszélgetés*nket(

?EE 1 Arra vagy kív#n'si$ %ogy %allotta-e$ a%ogy /pen'er és te kiab#ltatok egym#ssal( 1 vigyorgott Henry 1 =gen$ pontosan ezt szeretném t)dni 1 'sikord)lt meg a "oga ;nnyit a közönyösségről 1 Azt biztos$ %ogy %allott valamennyit$ mert nagyot nevetett$ de %ogy mennyit$ azt nem t)dom Miért( >ontos( A l#ny megr#zta a "ejét$ és &gy döntött$ ideje v#ltani 1 Azt %iszem$ beszélnem kellene Aidennel ;milyről :eki is t)dnia kell$ %ogy mennyi bajt okoz$ és egy#ltal#n nem tetszik$ %ogy &gy #llítja be a dolgokat$ mint%a te lennél a "elelős az ő %ib#iért 1 Hallottad Aident @alamit tenni "og$ az biztos Remélem$ meg"ogadja 3ordie tan#'s#t 1 Mi légyen az( 1 2ap#tra teszi a 'sontos valag#t Regan igyekezett vissza"ojtani nevetését 1 ;gész pontosan ezeket a szavakat %aszn#lta$ )gye( 1 =gen 1 /zégyell%eti mag#t$ %ogy megront egy "iatal$ #rtatlan "i&t 1 Hallottam m#r rosszabbat is 1 nevetett Henry Regan visszament az irod#j#ba$ és be's)kta maga mögött az ajt+t /zörnyen ideges volt$ és arra gondolt$ %ogy elb&jik$ amíg mag#ban elpr+b#lja$ mit "og mondani Ale'nek az előző éjszak#r+l 4al#n a "ér"i nem is "ogja említeni 8e az is le%et$ %ogy igen$ és ő "el akart r# kész*lni 4)dta$ %ogy ostobas#got követett el Ami előző éjjel történt$ so%a nem történ%et meg &jra ;bben egyetértettek mind a ketten$ és Ale' ezek )t#n biztos nem "og beszélni r+la ,*lönben is$ szolg#latban van @al+színűleg nem is gondol r# 1 Meg t)dom tenni 1 s)ttogta maga elé Mély lélegzetet vett$ ki%&zta mag#t$ és &jra kinyitotta az ajt+t Megkeresi Ale'et$ és köszön neki Minél %amar#bb t&lj)t az első tal#lkoz#son az )t#n a k*lönös$ szenvedélyes5 T istenem$ m#r megint 4eljesen zavarba jött$ és érezte$ %ogy el)ralkodik rajta a p#nik Ha ilyen a szerelem$ akkor ő köszöni szépen$ de nem kér belőle Mint a%ogy az összetört szív "#jdalm#b+l sem kér$ ami törvényszerűen bekövetkezik$ amikor a "ér"i elmegy 8e )gyan mit te%etne ellene( R#ad#s)l senkit nem %ib#ztat%at$ 'sak mag#t A%ogy elsét#lt Henry mellett$ odasz+lt neki 1 Menj sz+rakozni @as#rnap van A levelek megv#rnak

?EG 1 Mindj#rt megyek 1 ígérte a "i& 1 3sak szeretném be%ozni a lemarad#som :em maradok sok#ig =tt az ideje$ %ogy t&l tegye mag#t a dolgon$ gondolta ,isét#lt a "olyos+ra$ és rögtön meg is torpant Aiden és Ale' a "olyos+ végén #lltak Aiden irod#ja előtt 4öbbnyire Aiden beszélt$ Ale' "igyelmesen %allgatta és né%a b+logatott Regan egy %ossz& per'ig 'sak "igyelte őket$ és v#rta$ %ogy be"ejezzék a beszélgetést >eltételezte$ %ogy Aiden %allani akarta a leg&jabb %íreket a nyomoz#s #ll#s#r+l A két "ér"i egyszerre vette őt észre Aiden bi''entett$ majd be"ord)lt a sarkon a li"tek "elé Ale' Regan%ez ind)lt 3sod#latosan nézett ki Hs rendetlen*l Oll#t borosta "edte$ ezek szerint ma reggel nem "#rasztotta mag#t borotv#lkoz#ssal Hs meg szokta egy#ltal#n "és*lni né%a a %aj#t( ;gy "ér"inak nem szabadna ilyen vonz+nak lenni Regan nagyot nyelt$ és pr+b#lta kiz#rni a t)dat#b+l az elm&lt éjszak#t Mit is akart neki mondani$ amikor megl#tja( Mivel akart előjönni( M#r nem emlékezett Mereven elnézett a "ér"i v#lla "ölött$ %ogy kon'entr#lni t)djon 1 Azt %ittem$ ma nem jössz be Remek ;z j+ volt A %angja elég norm#lisan 'sengett$ és azt is biztosra vette$ %ogy az érzelmei nem t*kröződnek az ar'#n 1 Mondtam$ %ogy bejövök A l#ny b+lintott Rendben Az első kínos pillanat elm&lt ;lkezdőd%et a norm#lis t#rsalg#s @égre lazít%at 4ökéletes rendben van a dolog A "ér"i nem "ogja említeni az előző éjszak#t$ és ő sem ,#r volt agg+dnia 1 Regan( 1 =gen( 1 F+ érzés volt( A l#ny megdermedt Hrezte$ %ogy leesik az #lla A kérdés sokkszerűen %atott r# ;l sem %itte$ %ogy a "ér"i ezt kérdezte$ ezért megkérte$ %ogy ismételje meg 1 Azt kérdeztem$ %ogy j+ érzés volt-e Regan ar'a l#ngolni kezdett zavar#ban 1 Ale'$ azt %iszem$ jobb lenne$ %a nem t#rgyaln#nk meg a m&lt éjszak#t Ale' nevetett 1 3sak azt akartam t)dni$ %ogy j+ érzés volt-e szembesz#llni a "ivéreiddel 1 T 1 motyogta zavartan 1 =gen$ természetesen nagyon5 v#rj)nk 'sak egy per'et ;zt sz#ndékosan 'sin#ltad$ igaz( Ale' &gy tett$ mint%a nem t)dn#$ miről beszél a l#ny

?EJ 1 Mit( 1 0gy "ogalmaztad meg a kérdést$ %ogy j+ érzés volt-e5 de nem magyar#ztad meg5 +$ "elejtsd elB Ale'nek tetszett$ %ogy ilyen könnyen zavarba %oz%atja 1 /z+val$ milyen volt( 1 Remek 1 s+%ajtott "el Regan 1 Azt %iszem$ a testvéreimmel %adakozni nagyszerű le%etőség$ %ogy alkalomadt#n levezessem a "elgy*lemlett "esz*ltségemet A "ér"i a "ejét r#zta 1 /zerintem tegnap éjjel tal#lt)nk egy sokkal jobb levezetési m+dot Hs nem kérdezem meg$ %ogy j+ érzés volt-e 1 vigyorgott r# pimasz)l 1 4)dom$ %ogy az volt A "ér"i önteltsége nem ismert %at#rokat$ és nyilv#nval+ volt$ %ogy nem v#r tőle megerősítést 8e miért is v#rna( A m&lt éjszaka egyszerűen %i%etetlen volt Hs a "ér"inak nem volt sz*ksége arra$ %ogy ezt ő mondja meg neki ;lvégre ő is ott volt =stenem$ de még mennyire$ %ogy ott voltB @alami m#sra kellene gondolnia5 de igaz#n /zerette volna meg's+kolni ;zért ink#bb %#tralépett 1 Azt %iszem$ tém#t kéne v#ltan)nk 1 =gen$ persze 1 Hs kérlek$ ne nézz így r#m 1 s)ttogta 1 Hogy( 1 Mint%a szeretnéd megtal#lni a legközelebbi "*lkét 1 :em %olmi "*lkére gondoltam Amit én szeretnék5 1 >ejezz*k be ezt a tém#tB 1 szakította "élbe a l#ny 1 Rendben( 1 Hs mielőtt Ale' vitatkozni kezdett volna vele$ megkérdezte 1 Miről beszélgettetek Aidennel( 1 Megkérdeztem$ %ogy t)d-e olyan emberekről$ akik ellenszenvvel viseltetetnek a 'sal#d ir#nt$ elégedetlen vagy elbo's#tott alkalmazottak$ kaptatok-e "enyegetéseket$ "eljelentést$ satöbbi Azt mondta$ %ogy ezt m#r elmondta 6in'ottnak$ de azért megbeszélt sz#momra egy tal#lkoz+t az *gyvédetekkel Ar+b#lok minden le%etséges pontot megvizsg#lni$ és t)dni akarom$ %ogy milyen jogi problém#k voltak 1 A "ivéreimmel( 1 Hs veled 1 TB 1 Megdöbbentette a nyílt beszéd 1 :em %iszem$ %ogy b#rmit is tal#ln#l 1 Akkor is beszélni szeretnék /ammel 1 =gen$ persze

?EK 1 H%es vagy( /zeretnél enni valamit( A %irtelen témav#lt#s megzavarta Regant 1 =-igen5 j+ Megker*lte a "ér"it és a li"tek%ez ind)lt Ale' két lépéssel beérte 1 Mellesleg a v#lasz de igenY 1 Mi volt a kérdés( 1 vetett r# egy oldalpillant#st a l#ny 1 Azt kérdezted a "ivéreidtől$ %ogy /enki nem ismeri mana*ság a .séget6 ;rre mondom én$ %ogy de igen :é%#nyan ismerik Regan megnyomta a li"t gombj#t A "ér"i megragadta a kezét$ és kényszerítette$ %ogy r#nézzen 1 Rengeteg péld#t t)dnék "el%ozni 1 mondta l#gyan 1$ de neked 'sak egyről kell t)dni 1 =gaz#n( Hs kiről( 1 R+lam Regan nem t)dta$ mit v#laszoljon erre 1 Miért mondod ezt nekem( 1 :em is t)dom 1 vont v#llat Ale' 1 Arra gondoltam$ %ogy j+$ %a t)dod$ én %űséges lennék 1 Ha vala%a megnős*lnél 1 Igy igaz 1 %elyeselt a "ér"i 1 Ha A beszélgetés "élbeszakadt$ amikor megsz+lalt a "ér"i tele"onja Henry volt a vonalban$ és nagyon idegesnek %angzott 1 Hol vagytok( 1 A "olyos+ végén$ a li"teknél Mi történt( 1 Azonnal vissza kell jönnötök ;zt l#tnotok kellB Ale' m#r meg is "ord)lt$ és Regant maga )t#n %&zva sietve ind)lt az irod#k "elé 1 Mi a baj( :em kellett v#laszolnia$ mert Henry m#r az ajt+ban v#rta őket$ és alig%ogy észrevette a "elé igyekvő p#rost$ kitört belőle 1 ,inyitottam ezt a levelet A mi levélpapír)nkra írt#k$ és a boríték is től*nk sz#rmazik 4)dod$ mit jelent ez( Hogy itt volt =tt volt a sz#llod#banB Ale' elengedte a l#ny kezét és az ír+asztal%oz ment Regan Henry karj#ra tette a kezét$ %ogy megny)gtassa 1 @egyél mély levegőt 1 )tasította 1 Regan$ itt voltB

?EL 1 =gen$ %allottam$ amit mondt#l 1 b+lintott a l#ny 1 Hs ő k*ldte a levelet( 1 sét#lt ő is oda az asztal%oz Ale' %#t#%oz %ajolva nézett le a levélre$ amit Henry az egyik mapp#ra tett ;z*st papírv#g+ késsel szorította le a széleit$ %ogy ne %ajt+djon &jra össze ;z&ttal azonban nem levelet kapott$ %anem egy m#sik %al#llist#t ;nnek a "ejlé'e k*lönbözött az előzőétől & mi alállistánk 1 ez volt a lap tetejére írva$ és a mi sz+t né%#nyszor al#%&zt#k A gyilkos ez&ttal kézinyomd#t %aszn#lt Minden név rajta volt a list#n$ 'sak Ms Aatsy és /weeney nevét #t%&zt#k rajta /%ields és a két gorilla neve mellé kérdőjelet tettek A lista végére &j név ker*lt Haley 3ross 2egal)l$ rögtön az ő neve al# a gyilkos odaírta< 'zért az ad"som vag( Ale' kezében m#r ott volt a mobiltele"onja és 6in'ott sz#m#t %ívta Míg arra v#rt$ %ogy a nyomoz+ "elvegye$ megkérdezte Regant 1 =smerted ezt a nőt( A l#nynak el sem j)tott a t)dat#ig$ %ogy Ale' m&lt időben beszél 1 :em 1 r#zta a "ejét 1 Ale'$ "igyelmeztetn*nk kell T$ édes istenem$ a rendőrségnek meg kell tal#lnia$ mielőtt5 Henry a papírra m)tatott 1 Ot van %&zva a neve$ Regan 1 A "i& %angja remegett 1 M#r5 t)dod5 megölte 1 Henry$ azért mert #t%&zta azt a nevet$ még nem "eltétlen*l jelenti azt$ %ogy meg%alt 2e%et$ %ogy még nem5 jaj istenemB 1 Hrezte$ %ogy nő a belsejében a p#nik 1 ,ell$ %ogy legyen még időnk5 %ogy megments*k 6in'ott "elvette a tele"ont Ale' ott %agyta Regant$ kisét#lt a "olyos+ra$ közben elmagyar#zta$ mit tal#lt Henry Regan érezte$ %ogy "el"ord)lt a gyomra :ekit#maszkodott Henry asztal#nak és mereven b#m)lta a "alat 1 :em értem 1 s)ttogta 1 Miért k*ldte ezt nekem( Hs az ég szerelmére$ mit jelent az$ %ogy & mi alállistánk( 1 Haley 3ross ;sk*dni mernék$ %ogy %allottam m#r ezt a nevet$ de nem t)dok visszaemlékezni r#$ %ogy %ol Ale' be"ejezte a beszélgetést és visszajött az irod#ba 1 6in'ott és Brads%aw m#r &ton vannak ide 1 @as#rnap( 1 Alig ejtette ki a kérdést a sz#j#n$ Henry m#r t)dta is$ %ogy ostobas#got kérdezett 1 Fo%n dolgozott$ de Brads%aw ott%onr+l jön 1 Meg "ogj#k keresni a nőt( Cgye meg5

?EM 1 M#r késő 1 karolta #t Ale' a v#ll#t Regan elr#ntotta mag#t >eld*%ítette$ %ogy a "ér"i olyan könnyedén el"ogadta a l#ny %al#l#t 1 Azt nem t)d%atod Ha "igyelmeztetnék5 %a megtal#ln#k5 Ale' a nyak#t masszírozta$ %ogy kigy&rja belőle a 'som+t$ közben "igyelte a l#ny ny)gtalan j#rk#l#s#t 1 M#r t)dj#k$ %ol van 1 Hol( 1 A %)lla%#zban 1 T$ istenemB :ekiesett Ale'nek$ le%ajtotta a "ejét és le%)nyta a szemét Ale' #tkarolta és szorosan tartotta Henry erőtlen*l r#z)%ant a székre 1 Hogyan ölte meg( 1 kérdezte Ale' a 'ikkre meredt Henry "eje "ölött a "alon Hirtelen bekattant neki :em v#laszolt Henry kérdésére 1 ,o'ogni ment 1 kezdte 1 a5 1 A ,onr#d parkba 1 nyögte Henry 1 !lvastam r+la Regan$ nem emlékszel( ;lmondtam neked is 2egal#bbis &gy emlékszem Ale' a 'ikk%ez lépett és &jra elolvasta 1 =tt idézik$ a%ogy azt nyilatkoztad$ %ogy %etente legal#bb %#rom este oda j#rsz ")tni 1 =gen$ tényleg ezt mondtam 1 8e azt#n elkész*lt oda"ent a ")t+p#lya 1 mondta Henry Ale' &jra "el%ívta 6in'ottot 1 Hol vagytok( 1 Hpp most sz#llt)nk ki a ko'sib+l a sz#lloda előtt 1 2e t)dod nekem írni Haley 3ross k*lsejét( 1 :#lam van né%#ny m#solat az akt#r+l Abban van "énykép is @#rj egy ki'sit$ Ale'$ mindj#rt ott vagy)nk Ale' t&ls#gosan t*relmetlen volt a%%oz$ %ogy tétlen*l v#rjon Helyette ink#bb a "olyos+n j#rk#lt "el-al# Amikor 6in'ott be"ord)lt a sarkon a mapp#t lobogtatva$ Ale' egyből nekiszegezte a kérdést 1 Ssszetévesztenéd Haley 3rosst Regannel( 1 Cgyan$ menj m#r ;gy nőt sem tévesztenék össze vele( 1 ;l%allgatott$ kinyitotta a mapp#t$ és magasra tartotta Haley 3ross "ot+j#t 1 4al#n %#t)lr+l5 a %ossz& %aj$ a magass#g és a s&ly kör*lbel*l stimmel =gen$ azt %iszem$ le%etséges

?GN 1 Mi le%etséges( 1 kérdezte Regan Az ajt+ban #llt$ de %#tralépett$ amikor 6in'ott és Ale' besét#ltak 6in'ott "elelt a kérdésre 1 /zemély'sere 1 mondta 1 Hol a levél( A#r m#sodper' m&lva m#r a list#t nézte Ale'kel egy*tt 6in'ott %angosan "elolvasta a neveket és a megjegyzést 1 ;zért az ad+som vagy( ;zek szerint azt akarja$ %ogy Regan is v#llaljon valamennyit a "elelősségből 1 töprengett 1 .ondolom$ ezt akarja jelenteni 1 /z+val$ mire következtetsz ebből( 1 Rendben 1 b+lintott 1 /zerinte Regannek kellett volna ott lennie a parkban Haley %elyett Ale' egyetértett vele 1 Azt %iszed$ %ogy Reganre v#rt ott a parkban( 1 nézett r# 6in'ott 1 Azt akarja mondani$ %ogy azt a nőt tévedésből ölte meg( 1 kérdezte Regan Ale' %ozz#"ord)lt 1 =gen Azt %iszem$ azért ment oda$ %ogy megöljön téged

Harminckilencedik fejezet
A rendőrség "ontos in"orm#'i+kat tartott vissza a Haley gyilkoss#ggal kap'solatban$ és sem Ale'$ sem 6in'ott nem akarta$ %ogy Regan is megismerje ezeket a részleteket A l#ny m#r így is meg volt rém*lve$ a bon'ol#si jegyzőkönyv pedig önmag#ban is elég volt$ %ogy még egy kemény zsar) is elborzadjon Mégis megvolt az esélye$ %ogy valamelyik apr+ részlet megmozdít egy emlékképet$ amely segít%eti a nyomoz#st 6in'ott az ablaknak dőlt$ l#b#t keresztbe téve #llt$ egyik kezében az orvos jelentése$ a m#sikban egy *veg #sv#nyvíz Ale' a l#ny mellett *lt a sz+"#n Regan képtelen volt megérteni$ %ogy le%et a két "ér"i ennyire ny)godt$ miközben egym#st v#ltogatva idézik "el a szeren'sétlen meggyilkol#s#nak szörnyűbbnél is szörnyűbb részleteit Amikor Ale' elmondta$ %ogy mit tett a gyilkos a l#ny l#baival$ Regan émelyegni kezdett és érezte$ a%ogy vér ki")t az ar'#b+l Ale' észrevette$ milyen gör'sösen szorítja össze a két kezét az ölében$ és a beszédes geszt)s m)tatta$ %ogy mennyire megviselik a %allottak A szemében is könnyek *ltek$ de "antasztik)s ön)ralommal visszatartotta őket Ale' b*szke volt r#$ és %a egyed*l lettek volna$ #tkarolja és el is mondja ezt neki

?G7 1 F+l érzi mag#t$ Regan( :em akar egy ki'sit pi%enni( 1 kérdezte 6in'ott 1 :em$ köszönöm F+l vagyok Ale' "elemelte a mapp#t$ amit 6in'ott az asztalra tett$ kinyitotta$ és Regan kezébe adta Haley 3ross "ényképét Regan 'sod#lkozva l#tta$ %ogy a l#ny ar'a milyen békés a %al#lban 1 =smerted( A l#ny megr#zta a "ejét 1 Az egyetemre j#rt( 1 :em$ m#r végzett 1 Az egyetem közelében lakott 1 magyar#zta 6in'ott 1 Hs a bar#tai szerint rendszeresen j#rt ko'ogni a parkba 1 ;gyed*l élt( 1 :em$ volt bar#tja Aznap este$ amikor megölték a l#nyt$ nem volt a v#rosban Wzleti &tra ment 3ross azt mondta neki$ %ogy val+színűleg megl#togatja a sz*leit$ így amikor a bar#tja %azajött$ nem is kereste Beletelt p#r napba$ mire kider*lt$ %ogy eltűnt Regan vett né%#ny mély lélegzetet$ mielőtt &jra a "ot+ra nézett 1 :em értem Miért tette ezt a l#baival( Miért5 :em "olytatta 6in'ott magyar#zni kezdett 1 A %alottkém azt mondta$ %ogy a "ejére mért *tés okozta a %al#l#t :yilv#nval+$ %ogy az őr*lt 'sak akkor esett neki a l#baknak$ amikor a l#ny m#r %alott volt 1 @édekezett 1 sz+lalt meg Ale' is 1 Bőrdarabokat tal#ltak a körme alatt$ így t)dj)k azonosítani a 8:/-ét 1 ;lvette Regantől a "ényképet és visszatette a mapp#ba Regan l#tta$ %ogy a "ér"i agg+dik érte$ ezért kipréselt mag#b+l egy %alv#ny mosolyt$ majd "el#llt és po%#rszék%ez ment egy kis vízért 1 4e is kérsz( 1 m)tatta az *veget Ale' "elé 1 =gen$ köszönöm Regan a kezébe nyomta a pala'kot$ mag#nak is vett egy *veget és a sz+"#t megker*lve az asztal#%oz ment Cramisten$ %irtelen milyen elveszettnek és kimer*ltnek érzi mag#t ,i%&zta a széket és le*lt 4al#n nem is olyan rossz ötlet /pen'errel Melbo)rne-be )tazni A környezetv#ltoz#s 'sakis a jav#ra szolg#l%at >els+%ajtott Alig ötlött "el benne a gondolat$ m#r el is vetette meg")tamod#s lenne Arra gondolt$ %ogy "el%ívja /op%ie-t és 3ordie-t ;gy kis 'sevely a bar#tnőivel mindig %aszn#lni szokott =gen #m$ de %a észreveszik$ %ogy mennyire kivan$ ők is agg+dni kezdenek miatta Ha pedig a téma Ale're terelődne 1 mint a%ogy ez elker*l%etetlen 1$ akkor biztos :em "og meg")tamodni M#rpedig %a Melbo)rne-be )tazna$ az

?G? kibor)lna Aersze nem gond$ %a egy kis időre #tmegy bőgőmasin#ba$ amikor a bar#tnőivel van$ de ez most itt nem a meg"elelő idő és %ely a sir#nkoz#sra Ale' a sz+"#r+l "igyelte Regant A szeme olyan szomor&nak és t#volinak tűnt 2yle Brads%aw sét#lt be az irod#ba Hajsz#l'síkos sötét öltönyében$ "e%ér ingével és eleg#ns$ d)pl#n vissza%ajtott kézelőjével &gy nézett ki$ mint aki esk*vőre igyekszik ;gyed*l piros 'sokornyakkendője jelentett *de szín"oltot r)%#zat#ban Haja$ mint mindig$ tökéletesen #llt Hozz# képest Ale' &gy nézett ki$ mint aki a gar#zst ind)l kitakarítani 6in'ott a szoba t&ls+ végéből "igyelt 2yle Regant b#m)lta$ Ale' pedig azt "igyelte$ %ogyan néz 2yle Reganre$ és az ar'ki"ejezéséből ítélve egy#ltal#n nem tetszett neki a dolog 1 A levél és a boríték Henry asztal#n van 1 törte meg a 'sendet 6in'ott 1 :em %iszem$ %ogy lenne rajta )jjlenyomat 1 jelentette ki Brads%aw$ miközben az asztal%oz ment 1 Akkor is el kell raknod$ és be kell vinned a laborba 1 vakkantott r# Ale' 2yle-nak l#tsz+lag "el sem tűnt Ale' ellenséges %angja 6in'ott azonban rögtön észrevette 0gy oldotta meg a %elyzetet$ %ogy mind a két "ér"it kivitte mag#val Henry irod#j#ba$ %ogy megbeszéljék az *gyben "elmer*lt &j "ejleményeket Alig%ogy mag#ra maradt$ Regan bekap'solta a sz#mít+gépet és pr+b#lta megv#laszolni a leveleit B#rmit megtett volna$ %ogy elterelje a "igyelmét Henry d)gta be a "ejét az ajt+n$ %ogy elköszönjön Regan azt javasolta neki$ %ogy vegye ki a %ét"őt szabadnapnak$ de a "i& %allani sem akart r+la 1 Mi van$ %a &jabb levél jön$ vagy valami m#s történik( =tt akarok lenni5 t)dod$ %a esetleg sz*kséged lenne r#m !lyan aranyos volt 1 Rendben 1 b+lintott 1 8e al)dd ki magad$ és nem kell kor#n bejönnöd 1 Majd igyekszem 1 ígérte =nd)lni akart$ de vissza"ord)lt 1 :em beszél%et*nk az &j list#r+l vagy a l#nyr+l 1 4)dom 1 ,i'sit meglepő$ %ogy annyi minden történt és olyan sok ember van bevonva az *gybe$ mégsem %ozta le egyik &js#g sem a sztorit 1 :em %iszem$ %ogy ezek a biztons#gi emberek tiszt#ban lennének a részletekkel 1 /op%ie mind a kettőnket meg "og ölni$ %a egy m#sik &js#g t#lalja először a szenz#'i+t !ké$ elmentem Holnap tal#lkoz)nk 1 Henry$ vigy#zz magadraB

?GD Alig 's)k+dott be a "i& mögött az ajt+$ amikor nagy lend*lettel &jra kinyílt$ és Aiden érkezett ro%anv#st a szob#ba 1 /pen'er és én éppen most %allott)nk a levélről Ale' beszélt a nőről is$ akit meggyilkoltak =stenem$ Regan$ ak#r te is le%ettél volnaB 1 =gen$ t)dom 1 mondta %alkan a l#ny 1 >igyelj 'sak$ nem megy*nk /pen'errel se%ov#$ amíg ezt az őr*ltet el nem kapj#k 4al#n "el kellene %ívnom 6alkert$ és őt is %aza%ívni 1 T$ kérlek$ ne tedd eztB 4)dod$ %ogy mindig a "igyelem központj#ban #ll A sajt+ ott li%egne a nyom#ban$ és %a 'sak egy &js#g is szagot "ogna$ %ogy mi történik5 1 F+l van 1 Mindenképpen tartsd t#vol 1 erősködött Regan 1 Azt szeretném$ %ogy te és /pen'er is a le%ető legt#volabb legyetek tőlem$ és vigyétek magatokkal /op%ie-t$ 3ordie-t és Henryt is ;gyikőtök sin's biztons#gban$ amíg a közelemben vagytok Ha valami történne veletek5 1 's)klott el a %angja 1 :em megyek se%ov# 1 ismételte meg Aiden 1 Hs ny)godtan abba%agy%atod az aggodalmaskod#st miatt)nk @an éppen elég gondod e nélk*l is$ és erősnek kell maradnod 1 Hn j+l vagyok$ miattam nem kell agg+dnod :em "ogok összeomlani Beszélgettek még né%#ny per'ig Aiden addig sét#lt körbe a szob#ban$ amíg meg nem ny)godott 0gy tűnt$ sz*ksége van arra$ %ogy &jra megny)gtassa$ vele minden rendben$ biztons#gban van$ és %ogy Ale' Fo%nnal karöltve %amarosan el"ogja a gyilkost$ és vége lesz a rém#lomnak Aiden az ajt+ "elé ind)lt$ amikor Regan )t#na sz+lt 1 /ok-sok évvel ezelőtt arra tanított#l$ %ogy a Madisonok szembenéznek a problém#kkal$ és most itt az ideje$ %ogy én is szembenézzek az enyémmel 1 A rendőrségnek meg kell oldania5 1 Hn a 'sal#d)nkr+l és a v#llalkoz#s)nkr+l beszéltem$ Aiden B#tyja meg"ord)lt és visszasét#lt az ír+asztal%oz 1 Rendben$ milyen problém#val kell szembenézned( 1 Hogy %agytam neked és /pen'ernek$ %ogy ir#nyíts#tok az életemet ;nnek véget kell vetni Az én m)nk#m legal#bb olyan "ontos$ mint a tietek /őt$ be"ektetni a pénzt$ %ogy a vil#g jobb legyen$ még "ontosabb Aiden az asztalnak dőlt$ karj#t össze"onta maga előtt 4)dta$ %ogy %&g#nak igaza van 1 Hs még egy dolog5 @isszaadni a pénzt a közösségnek$ olyan proje'tekbe "ektetni$ amelyek "ontosak5 amikor l#tod$ %ov# megy a pénz$ az emlékeztet arra$ %ogy miért is vagy)nk itt

?GE Megl#t#som szerint az én tevékenységem segít nektek a %elyes ösvényen maradni 1 R#mosolygott 1 0gy is mond%atn#nk$ %ogy én teszlek benneteket emberivé Aiden megadta mag#t 1 !ké$ megd)pl#zz)k a jövő évi költségvetésed Meg t)dom győzni /pen'ert és 6alkert$ %ogy kétszer annyi pénzre van sz*kséged 1 ;zt j+ %allani Hn is teszek egy szívességet nektek :em %ar'olok tov#bb az ;mersonnal kötendő meg#llapod#s ellen Aiden az ajt+ "elé tartott 1 ;mily kivesz egy %ét szabads#got 1 sz+lt vissza 1 Amikor visszatér$ &j %elyet keres mag#nak Regan igyekezett nem kim)tatni$ %ogy legszívesebben )jjongana Aiden meg#llt az ajt+n#l 1 @an még valami$ amiről beszélni szeretnél( 1 ;gyelőre nin's m#s /zeretett volna beszélni neki Ale'ről$ kiönteni a szívét a b#tyj#nak$ de mégsem tette Miért is tenné( 3sak egy éjszaka volt ;zt Ale' teljesen vil#goss# tette M#r 'sak öt nap és so%a többé nem l#tja5 vagy még annyi sem$ %a előbb elkapj#k a gyilkost Regan igyekezett m)nk#val kitölteni azokat a napokat$ %ogy le"oglalja az elméjét Mivel arra az évre m#r végeztek a pénzek szétoszt#s#val$ ő és Henry "olytatta az akt#k rendszerezését Ale' minden nap szolg#latba lépett$ mint előtte is$ de a dolgok vala%ogy megv#ltoztak ,edves volt és bar#ts#gos$ de tartotta a két lépés t#vols#got :em volt több évődés$ és ker*lt minden olyan %elyzetet$ a%ol közel ker*l%ettek egym#s%oz Ha a beszélgetés személyes v#g#nyra terelődött$ azonnal tém#t v#ltoztatott 0gy viselkedett$ mint%a semmi k*lönös nem történt volna közt*k M#ris megb#nta volna az egy*tt töltött éjszak#t( Ha lett volna b#tors#ga$ Regan biztos megkérdezi Regan nem t)dta$ %ogy valami vír)s kapta-e el$ vagy 'sak a stressz teszi beteggé$ de az egyik este$ mi)t#n Ale' "elkísérte a lakoszt#ly#ba$ mindent kiadott mag#b+l /zörnyű éjszaka volt M#snap dél kör*l végre kezdte jobban érezni mag#t Aznap késő dél)t#n tal#lkozott Aidennel$ %ogy odaadja neki az al#írt szerződést Az #tri)mban v#rt r# egy sarokasztaln#l Regan jeges te#t rendelt$ és amíg kortyolgatta$ "él "*llel %allgatta$ a%ogy Aiden az &j sz#lloda terveiről beszél 1 >igyelsz r#m( 1 :em igaz#n

?GG 1 Még mindig beteg vagy( 1 nézett r# gyanakodva$ mint%a a l#ny #t akarn# verni azzal$ %ogy t&l %amar "elkelt az #gyb+l 1 :em$ j+l vagyok 1 Ale' szerint egy#ltal#n nem néztél ki j+l tegnap éjjel 1 4essék( Honnan t)dn#$ %ogy néztem ki a m&lt éjjel( Aiden v#llat vont 1 Hallotta$ %ogy rossz)l vagy :em t)dom$ ki sz+lt neki$ de visszajött és itt töltötte az éjszak#t 1 A sz#llod#ban( Ale' itt töltötte az éjszak#t( 1 Azt mondtam$ nem( A lakoszt#lyodban a sz+"#n éjszak#zott Regan elképedt Hs 'sak arra t)dott gondolni$ %ogy milyen borzaszt+an nézett ki a szemébe l+g+ %ajjal és s#padt ar'#val Akkor is itt volt a "ér"i$ amikor mindent ki%#nyt mag#b+l( Remek 1 Aiden$ %ogy enged%etted meg$ %ogy "él%oltan l#sson( 1 :em sok belesz+l#som volt a dologba 1 mosolygott Regan &gy döntött$ %ogy biztons#gosabb$ %a tém#t v#lt 1 Sssze")tottam Aa)llal Azt mondta$ rövidebb m)nkaidőben "og dolgozni Aiden b+lintott 1 ;l"#radt a sok )taz#sban$ és szeretne több időt tölteni a 'sal#dj#val 1 /z+val nin's ki"og#sod ellene( 1 :in's Mondtam neki$ %ogy eldönt%eti$ melyik oszt#lyon akar dolgozni :em akarj)k elveszíteni Otny&jtotta Aidennek az al#írt szerződést$ amikor "elnézett és megl#tta a közeledő Ale'et A "ér"i meg#llt$ %ogy meg%allgassa az aznapra kirendelt rendőr jelentését Regan nem akarta$ %ogy a "ér"i észrevegye$ %ogy őt nézi$ ezért gyorsan el"ord)lt ;rre Aiden alaposan megnézte mag#nak 3sengett a tele"onja$ de t)dom#st sem vett r+la 1 @#laszolnod kéne a %ív#sra B#tyja "elvette a mobilt$ kikap'solta$ majd a zsebébe s*llyesztette 1 :em akarsz mondani nekem valamit( 1 nézett r# #t%at+ tekintettel Regan le%ajtotta a "ejét 1 @alami ostobas#got 'sin#ltam 1 s)ttogta 1 Mit( ,zerelmes lettem. $icsoda ostobaság volt+ 8e %angosan nem mondta ki a szavakat 1 3sak "#radt vagyok$ ennyi az egész Ai%enésre van sz*kségem

?GJ B#tyja sokkal okosabb volt$ mint gondolta volna Ale're nézett$ aki képtelen volt levenni a szemét Reganről$ majd &jra %&g#ra Mind a kettő szörnyen nézett ki 1 :ekem azt mondta$ %ogy az >B=-%oz megy Regan meglepetten kapta "el a "ejét Aiden mosolygott Regan nem tett &gy$ mint aki nem t)dja$ kiről van sz+ 1 =gen Hs mi olyan m)lats#gos( 1 vonta össze a szemöldökét 1 ,ív#n'si vagyok$ mit "og a%%oz sz+lni$ amikor 6alker "el"ogad valakit$ %ogy ellenőriztesse Regan szeme t#gra nyílt 1 :em teszi5 Aiden v#llat vont 1 Akkor is "elbérelt valaki$ amikor 8ennisszel j#rt#l$ pedig az nem is volt komoly a részedről 1 Aiden$ ő elmegy 1 =gen$ t)dom 1 #llt "el b#tyja 1 M#r itt is van >elborította a székét$ amikor "elpattant$ és %a Aiden nem "ogja meg a po%ar#t$ az a padl+ra esett volna :agy levegőt vett$ mosolyt var#zsolt az ar'#ra és meg"ord)lt H#t &jra itt van$ gondolta$ és még 'sinosabb$ mint amikor )tolj#ra l#tta Ha akarja$ igaz#n rendesen képes kinézni ;zt m#r a m&lt szombaton is bizonyította$ amikor szmokingot vett "el Most tengerészkék zak+t és k%akiszínű nadr#got viselt$ l#b#n pedig az elnyűtt edző'ipő %elyett kényelmes pap)'s'ipő volt Regan el sem akarta %inni$ %ogy ennyire zavarba jött p)szt#n a "ér"i l#tv#ny#t+l Ale' *dvözlőn Aiden "elé bi''entett$ majd Reganre mosolygott 1 Ma sokkal jobban nézel ki Regan &gy vélte$ véget is ért a kedveskedés$ mert Ale' Aiden%ez "ord)lt és többet t)dom#st sem vett r+la 1 Az *gyvéd még nem %ívta vissza .il H)ttont .il azt mondta$ %ogy két *zenetet is %agyott neki Arra gondoltam$ %ogy &jra beszélnie kéne vele 1 Mindj#rt "el%ívom 1 ígérte Aiden 1 /am szabads#gon volt$ de &gy t)dom$ mostanra visszajött Regan &gy döntött$ %ogy "elmegy az irod#j#ba Aiden és Ale' követték 1 /zeretném$ %a az *gyvéd "el%ívn# .ilt legkésőbb %olnap dél)t#nig Ha nem teszi meg$ személyesen megyek be az irod#j#ba és nézem meg azokat az akt#kat 1 >el "ogja %ívni Regan tartotta nekik a li"tet Ale' be#llt elé 1 Ma reggel beszéltem 2ewis %adnaggyal 1 mondta Aiden

?GK 1 :agy élmény le%etett 1 jegyezte meg sz#razon Ale' 1 Fobb lesz$ %a nem említi neki a nevemet$ k*lönben 6in'ott nyomoz+nak baja sz#rmaz%at belőle 1 ;z meg mit akar jelenteni( 1 ;z azt jelenti$ %ogy tönkrete%eti 6in'ott karrierjét$ %a r#jön$ %ogy segítek neki 1 magyar#zta Ale' Aiden b+lintott 1 4ől*nk nem "og megt)dni semmit$ és /amtől sem 1 ;zek szerint$ %a j+l sejtem$ a %adnagy nem nagyon kedvel téged 1 sz+lalt meg mögött*k Regan Amikor Ale' nem v#laszolt$ a l#ny megbökte %#t)lr+l A "ér"i elvigyorodott$ %#trany&lt és elkapta a kezét Amikor r#jött$ %ogy mit 'sin#l$ azonnal elengedte Aident &gy tett$ mint%a semmit nem vett volna észre 1 Ha j+l értem$ még nin's semmi &j nyom 2ewis azt mondta$ %ogy most Aeter Morrist vizsg#lj#k 1 Az is zs#k)t'a lesz 1 mondta Regan 1 :em 's)p#n vizsg#lj#k Morrist$ %anem keresik is 1 B)jk#l( 1 kérdezte Regan 1 =gen$ de nem b)jk#l%at örökké ;lőbb-)t+bb elő kell jönnie$ és akkor elkapj#k 1 8e az egy örökkéval+s#gig is tart%at Mint kider*lt$ alig egy +r#val később el"ogt#k Morrist

Negy!enedik fejezet
Aeter Morris két %ib#t is elkövetett$ és mindkettő %allatlan ostobas#g volt Az első$ %ogy engedett a kísértésnek$ és be*lt egy belv#rosi b#rba és pi#lni kezdett$ ami nem 'sak az ítélőképességét be"oly#solta k#rosan$ %anem %amis biztons#gérzetet is adott neki Minél többet ivott$ ann#l ink#bb meg volt győződve arr+l$ %ogy nem "enyegeti veszély$ sőt$ egyenesen érint%etetlen A m#sodik %ib#ja az volt$ %ogy "el%ívta Regan Madisont F+ né%#nyszor pr+b#lkozott$ és mire végre kap'solt#k$ addigra tajtékzott a d*%től Regan azt mondta a tele"onközpontosnak$ %ogy "ogadja a %ív#sokat$ és %ogy %#romra visszaért az irod#j#ba Az idő azonban gyorsan elszaladt$ és amikor Ale'kel egy*tt visszatért$ az ajt+n#l 6in'ott nyomoz+ v#rta őket Regan "eltételezte$ %ogy vele akar beszélni

?GL 1 @an valami &js#g( A "ér"i megr#zta a "ejét 1 3sak azért jöttem$ %ogy "elvegyem Ale'et ;l kell menn*nk vala%ov# Amolyan b&'s&partit szervezt*nk neki 1 magyar#zkodott Regan észrevette a "olyos+ végén #ll+ rendőrt Megsz+lalt a tele"on 6in'ott m#r meg"ord)lt$ %ogy ind)ljon$ de Ale' t*relemre intette Regan a Henry asztal#n #ll+ tele"ont vette "el 1 Regan Madison 1sz+lt bele 1 ;z az )tols+ le%etősége$ %ogy %elyesen 'selekedjen A %angb+l #rad+ d*% megr#zta A szavak szinte egybe"olytak$ de Regan így is megértette őket Ale' l#tta$ %ogyan v#ltozik meg az ar'a$ intett 6in'ottnak$ maga pedig ")tva ind)lt az irodai tele"on%oz 1 ,i beszél( 1 követelte Regan 1 Aeter Morris ;mlékszik még r#m( 1 =gen$ emlékszem 6in'ott előkapta a mobiltele"onj#t 1 Haz)dik 1 %&zta a szavakat a "ér"i s)ttog+ %angon Ha még nem r&gott be a "i'k+$ akkor a legjobb &ton van a"elé$ vélte Regan Hallotta az *veg 'sengését$ a l*ktető zenét és az emberek %alk mormol#s#t a %#ttérben Biztosra vette$ %ogy egy b#rb+l %ívja 1 :em szoktam %az)dni ;mlékszem mag#ra 1 ,omolyan gondoltam$ amit mondtam ;z az )tols+ le%etősége Hangja dermesztően 'sengett Regan %allotta$ a%ogy "ér"i nagyot nyel$ majd a jég %angj#t$ a%ogy a po%#r%oz *tődik 1 Az )tols+ le%etőségem( 1 ismételte 1 Hogy megmentse mag#t 1 :em értem 1 :em pr+b#lkozom tov#bb$ %ogy )tolérjem Hrtékes %eteket vesztegettem el$ %ogy #tj)ssak a titk#r#n és t)djak végre mag#val beszélni$ és erre mit tett velem( Meg sem %allgatott ;lőre eldöntött mindent Aedig megmondtam$ %a 'sak egyszer le%etőséget adna$ %ogy le*lj*nk$ és minden megbeszélj*nk$ meg t)dn#m győzni mag#t Ha vette volna a "#radts#got$ és meg%allgat$ akkor ez nem történ%etett volna meg Maga meg#llít%atta volna 1 Mit #llít%attam volna meg( 1 :agyon j+l t)dja azt maga is

?GM Regan &gy döntött$ &gy tesz$ mint%a t)dn#$ miről beszél a "ér"i 1 Rendben Or)lja el$ %ogyan #llít%attam volna meg Ale' "elé nézett$ a "ér"i %elyeslően b+lintott 1 Ar+b#ltam tal#lkozni mag#val$ de addigra elment 1 Mikor( Hol( 1 A 2iam-%#zn#l Regan kis %íj#n elejtette a kagyl+t ;gy pillanatra elakadt a lélegzete 1 !tt volt( 1 Most mondtam$ %ogy igen 1 ,övetett engem( 1 :em 1 Akkor %onnan t)dta$ %ogy5 1 9 mondta nekem 1 szakította "élbe t*relmetlen*l Morris 1 9( ,i az az ő( 1 ;mily Azt mondta$ ;milynek %ívj#k$ amikor "elvette a tele"ont 9 #r)lta el$ %ov# ment Regan annyira megdöbbent$ %ogy nekit#ntorodott az asztalnak 1 4)dja$ %ogy mennyi ideig #lltam ott az esőben$ és v#rtam$ %ogy kijöjjön( 1 :em$ "ogalmam sin's$ meddig v#rt 1 A pénzt akarom 1 %örögte 1 ;lvégre maga tartozik nekem$ nem igaz( 1 Miért tartoznék( Morris nem v#laszolt a kérdésre 1 ;z m#r több a sokn#l 1 mondta %elyette 1 Ha nem adja ide azt a pénzt$ nagyon megb#nja /zedje összeB Hallja( ,észpénzt akarok$ nem 'sekket Holnap tal#lkoz)nk Majd értesítem$ %ogy %ol és mikor 1 Hs %a nem t)dom összeszedni a pénzt addigra$ amikor %ív( 1 Akkor valaki megb#nja 1 /zavai értelmetlen mormog#sba "&ltak Regan valami re'segést %allott$ és a vonal megszakadt Ale' %irtelen mellette termett Regan magyar#zni kezdett$ de a "ér"i 'sendre intette és 6in'ott "elé bi''entett A nyomoz+ %#ttal #llt nekik$ és beszélgetett valakivel a tele"onj#n$ de amikor "eléj*k "ord)lt$ ar'#n széles vigyor *lt 1 Meg'sípt*k

Negy!enegyedik fejezet

?JN /zinte t&l könnyű volt Mialatt Aeter Morris "enyegetőzve *völtözött a tele"onba és végig"olyatta ingén az ital#t$ két rendőr mögését#lt és megragadta Morris annyira nem volt részeg$ %ogy eszébe ne j)tott volna *gyvédet követelni Alig%ogy r#ker*lt a bilin's és "elolvast#k a jogait$ azonnal *gyvédért kezdett *völteni Rengetegszer elmondta$ %ogy nem %ajland+ senkinek semmit mondani /zép lett volna egy beismerő vallom#s$ de val+j#ban nem volt r# sz*kség A bizonyítékok önmag)kért beszéltek Morris$ mint kider*lt$ igazi gyűjtő volt 2erobbant %#z#nak padl#s#n$ az egyik szigetelő blokk mögött penészes 'ipősdobozt tal#ltak$ amelyet élénkr+zsaszín szalaggal kötöttek #t Amikor kinyitott#k$ kider*lt$ %ogy a tr+"e#it rejtiP egy vér"oltos kalap#'sot a t)lajdonos#nak névbetűivel$ Haley 3ross jogosítv#ny#t és Benjamin /weeney nyomoz+ t#r'#j#t 2ewis %adnagy el volt ragadtatva Megítélése szerint az *gy tiszta és egyértelmű Amikor értes*lt a bizonyítékokr+l$ ragaszkodott %ozz#$ %ogy személyesen in"orm#lja Aident az &j "ejleményről 6in'ott visszament a sz#llod#ba$ %ogy besz#moljon Regannek$ mit tal#ltak Morris %#z#ban >el%ívta Ale'et$ és megkérte$ %ogy v#rjon r# az elő'sarnokban Ale' mor'os volt /zeretett volna be*lni Morris ki%allgat#s#ra$ de 2ewis még 'sak a közelébe sem engedte 6in'ott sem tartotta j+ ötletnek$ %ogy ott legyen$ tekintettel Ale' ideg#llapot#ra 6in'ott a li"tek előtt v#rt Ale're 1 Be"ejezted m#r a pakol#st$ vagy még el sem kezdted( 1 szegezte neki a kérdést$ amikor észrevette közeledő bar#tj#t 1 :em vallotta be$ )gye( 1 >eltételezem$ ez azt jelenti$ %ogy még nem pakolt#l be 1 @#laszolj$ Fo%nB 1 'sattant "el Ale' 1 :em$ még tényleg nem vallott ;sk*dözik$ %ogy #rtatlan Meglepő Még nem %allottam$ %ogy egy gyan&sított ezzel jött volna Ale' oda sem "igyelt az okoskod+ megjegyzésre A li"t ajtaja kinyílt$ és ő %#tralépett$ %ogy előre engedje 6in'ottot 1 Hol vannak a biztons#gi őrök( ;gyet sem l#ttam$ mi+ta beléptem az ép*letbe 1 A k*lön "el"ogadott emberek val+színűleg m#s "eladatot kaptak$ az ide tartoz+k pedig diszkréten végzik a dolg)kat 4)dod$ beolvadnak Most$ %ogy elkapt)k az ember*nket 1 még%ozz# a meg"elelő embert 1 nin's sz*ksége arra$ %ogy a sz#lloda biztons#gi személyzete nagyon "eltűnősködjön 1 :em tetszik ez nekem 1 morogta Ale'

?J7 1 4)dom Beismerő vallom#st akarsz %allani$ igaz( 8e t)dod$ mit mondok én neked( Ha Morris beismerte volna$ te akkor se %innéd el$ %ogy ő mi ember*nk 1 =gaz#n megért%etnél 1 vont v#llat Ale' 1 :em akartam m#st$ 'sak "eltenni neki né%#ny kérdést 6in'ott a "ejét 's+v#lta 1 Mindent a nagykönyv szerint 'sin#l)nk$ és ez azt jelenti$ %ogy senki nem ny&l %ozz# egy )jjal sem 1 .ondolod$ én b#ntottam volna( 1 Még szép$ %ogy b#ntottad volna 1 vigyorgott r# 6in'ott 1 Abban pillanatban a "alba verted volna a képét$ a%ogy a l#ny nevét kiejti :ézz szembe a ténnyel$ Ale' 4&ls#gosan is érintve vagy ebben az *gyben5 személyesen Ale' nem ör*lt$ %ogy ezt %allja 1 Ha ilyen #tkozott)l érintett vagyok$ akkor miért akartad$ %ogy itt tal#lkozz)nk( 1 Mert ezt tartottam sz*kségesnek$ %ogy le t)dd z#rni az *gyet 1 2ez#rni 1 nézett r# %itetlenkedve 1 @i''elsz velem( 1 Arra gondoltam$ %a meg%allgatod$ a%ogy Regannek elmagyar#zom a tal#lt bizonyítékokat$ az indítékot$ a le%etőségeket$ nos$ akkor tal#n te is képes leszel lez#rni magadban ezt az *gyet és tov#bblépni 1 4&l könnyű volt 1 :é%a elő"ord)l$ %ogy így végződik egy eset ,önnyen 1 A bizonyítékot5 1 4)dom @alaki m#s is odate%ette Morris padl#s#ra a bizonyítékot ;zt akartad mondani$ )gye( 1 =gen 1 Morris a mi ember*nk$ %idd el >izikailag elég nagy és erős$ %ogy "elemelje /weeney-t és "elakassza$ és Regan leír#s#nak is meg"elel Ale' bekopogott 1 >ér"iak sz#zai "elelnek meg annak a leír#snak Regan ajt+t nyitott$ és Ale' egyetlen pillant#ssal beitta a l#tv#ny#t A l#ny mezítl#b volt$ rövid ")t+nadr#gban és p+l+j#b+l kil#tszott a köldöke Remek*l nézett ki 6in'ott bi''entett$ és besét#lt mellette 1 Hppen most %allottam az &js#got 1 ,itől( 1 kérdezte Ale' Most először az elm&lt %#rom %ét alatt nem ind)lt a kényelmes sz+"a "elé

?J? Regan be's)kta az ajt+t 1 2ewis %adnagy %ívott$ és )t#na Aiden is Miért nem mosolyogsz$ Ale'( :em ör*lsz$ %ogy elkapt#k( 1 0gy véli$ t&l könnyen ment 1 "elelte 6in'ott$ és le*lt az egyik székre Ale' a szoba közepén #llt$ és kezét zsebre d)gva komoran b#m)lt bar#tj#ra 1 >igyelj$ a 8:/-teszt eredménye még nem jött meg Hn azt mondom$ %ogy "olytatni kell az őrzést 1 Azt %iszed$ %ogy nem Aeter Morris az$ aki megölte5( ;l%allgatott$ amikor l#tta$ %ogy a "ér"i a "ejét r#zza 1 :em akarja %inni 1 ;zt meg %ogy érted( 1 'sattant "el Ale' 1 0gy értem$ %ogy itt az ideje a "og'sikorgat#snak 1 intett alig észreve%etően Regan "elé Ale' összeszorított "ogakkal meredt r# Regan nem igaz#n értette$ mi "olyik 1 Fo%n$ maga szerint a meg"elelő embert "ogt#k el( 1 =gen A bizonyítékok nem %az)dnak 1 ,ivéve$ %a &gy rakt#k oda őket 1 A kalap#'son megtal#lt)k Morris egy %ajsz#l#t 1 4)dod$ milyen könnyű ezt elrendezni( ;lég$ %a valaki kivesz egy %ajsz#lat a "ésűjéből 1 j#rk#lt "el-al# Ale' 1 @olt indítéka 1 magyar#zta 6in'ott Regannek 1 Rengeteg pénzzel tartozott a rossz "i&knak$ és sz#mított az alapítv#nyi pénzre$ amit maga megtagadott tőle Amikor vissza)tasította$ *ldözni kezdte Beismerte$ %ogy maga )t#n ment a 2iam-%#z%oz és ott v#rt mag#ra A bizonyítékok egyszerűen mag)k al# "ogj#k temetni Morris elkeseredett volt5 és teljesen elvesztette a j+zan eszét >elvette Regan tele"onj#t és mapp#j#t$ benne a %al#llist#val a "öldről$ és arra gondolt$ %a a kedvére tesz5 1 Akkor odaadom neki a pénzt( Hdes istenem5 6in'ott b+lintott 1 Hosszan elbeszélgettem ;mily Milannel Beismerte$ %ogy ő #r)lta el Morrisnak$ %ogy maga %ol van 1 4)dta$ %ogy Aeter Morisszal beszél( 1 =gen$ de #llítja$ %ogy "ogalma sem volt$ mit akar a "ér"i Azt is elismerte$ %ogy ő tört be a sz#mít+gépébe$ %ogy elolvassa a leveleit Azt mondta$ 'sak azért tette$ %ogy képben legyen 1 =gaz#n b#m)latos$ %ogy még ezt is bevallotta 9 volt az$ aki kinyomtatta /weeney nyomoz+ képét és Aiden asztal#ra tette Hs a többi testvérének is elk*ldte

?JD 6in'ott mosolygott 1 A bilin's$ amit megm)tattam neki$ nagyon közlékennyé tette Hirtelen minden v#gya az volt$ %ogy egy*ttműködjön vel*nk 1 Hs most %ol van( 1 ,ir&gt#k$ természetesen$ és a biztons#giak kikísérték a sz#llod#b+l ,étlem$ %ogy visszajönne aj#nl+levelet kérni 1 Még mindig meg van győződve r+la$ %ogy Morris azért ölte meg Haley 3rosst$ mert összetévesztette velem( 1 =gen 1 mondta 6in'ott 1 A%ogy m#r előbb is mondtam$ sötét volt és az eső is esett$ és 3ross kör*lbel*l olyan magas$ mint maga$ tal#n egy ki'sit magasabb$ és a %aja is olyan sötét$ mint a mag#é Ha %#t)lr+l l#tta$ nem volt ne%éz mag#val összetéveszteni Hs Morris t)dta$ %ol kell mag#t keresnie Maga #r)lta el neki 4)dja$ a 'ikk$ amit Henry kiv#gott és bekeretezett( Regan b+lintott 4)dta$ %ov# akar Fo%n kily)kadni 1 Az #tad#skor elmondta$ %ogy minden %ét"őn$ szerd#n és pénteken oda j#r ")tni 0gy %issz*k$ %ogy Morris olvasta a 'ikket$ és odament$ %ogy tal#lkozzon mag#val :em %inném$ %ogy meg akarta ölni /zerintem egyszerűen elvesztette a "ejét @al+színűleg meg akarta győzni mag#t$ %ogy adja oda neki a pénzt Bizony#ra megdöbbent$ amikor észrevette$ %ogy rossz nőt kapott el 4al#n ez szakította #t benne a g#tat 1 Azt mondta$ a l#ny k*zdött 1 =gen Az egyik m)nk#s ott "elejtette a kalap#'s#t Morris megl#tta$ "elkapta és megölte a l#nyt 1 Ale're nézett$ &gy "olytatta 1 8e most vége Amikor megjön a 8:/ vizsg#lat eredménye$ elég bizonyíték lesz a kez*nkben$ %ogy egész életére r#'s mögé d)gj)k >el#llt és kezet ny&jtott Regannek 1 Fo%n$ nem is t)dom$ %ogy köszönjem meg 1 Hamarosan pont ker*l a dolog végére Az *gyészi %ivatal kap'solatba lép mag)kkal$ és "olyamatosan t#jékoztatni "ogja az *gy #ll#s#r+l 1 6in'ott Ale're nézett 1 Most mennem kell Ale' nem követte Be's)kta az ajt+t$ %ogy egy per're kettesben marad%asson a l#nnyal ;l kell b&'s&znia tőle 1 >igyelj$ Regan5 1 kezdte$ de azt#n el%allgatott A nyelve mint%a megbén)lt volna 1 =gen( 1 nézett a szemébe a l#ny$ és v#rt 1 4)dtad$ %ogy el "ogok menni 1 =gen$ t)dtam 1 Akkor j+ Most %azamegyek$ összepakolok$ azt#n ind)lok Bostonba

?JE 1 A 'sal#dod%oz( Ale' b+lintott 1 Igy van 1 mormolta elsz#ntan 1 Hs azt#n az >B=-%oz 1 Aontosan 4ov#bblépek @ajon t)dja a "ér"i$ %ogy most töri össze a szívét( 1 Megértettem 1 :ézd5 nem kellett volna5 Regan nem engedte$ %ogy be"ejezze Ha most azt mondja$ %ogy nem kellett volna le"ek*dni*k egym#ssal$ "ogalma sin's$ mit tesz vele 1 Hn nem b#ntam meg semmit MenjB Még pakolnod kell Ale' előre%ajolt és meg's+kolta a %omlok#t 1 =gen$ még pakolnom kell A l#ny kinyitotta az ajt+t 1 :e "elejtsd el$ Ale'$ tov#bb akarsz lépni 1 Igy igaz 1 Akkor menjB 1 Ha vala%a Bostonban j#rsz5

Negy!enkettedik fejezet
:é%a a legk*lönlegesebb dolgok a leg#tlagosabb napokon történnek Amikor ;ri' .age azon a szombat reggelen kinyitotta az &js#gj#t$ megérezte$ %ogy az a nap k*lönleges lesz :em t)dta volna megmagyar#zni$ %ogy miért$ egyelőre nem$ de %itte$ mire a nap véget ér$ mindent meg "og érteni ;ri' megtan)lta$ %ogy ne tegyen "el kérdéseket A v#laszt %amarabb megkapta$ mintsem gondolta volna >elkelt$ "elvette a köntösét és ki'soszogott a kony%#ba A mosogat+n#l #llt és naran'slevet töltött mag#nak$ amikor meg%allotta A s)ttog#s a %#ta mög*l jött @al+j#ban ink#bb sziszegés volt$ és no%a nagyon "igyelt$ nem egészen értette$ mit akar tőle :em nézett %#tra :em kellett %#tranéznie$ mivel t)dta$ ki van ott vele a kony%#ban 2e%)nyta a szemét$ és v#rta$ %ogy a s)ttog#s &jra kezdődjön ;ltelt öt per'$ majd &jabb öt$ de az egyetlen %ang$ mely a "*lébe d*börgött$ saj#t szívdobog#sa volt

?JG ,étely "ogta el 4al#n 'sak képzelődött 0gy döntött$ "olytatja megszokott napi teendőit Hat +r#ra "elöltözött régi m)nk#sr)%#j#ba$ és #t)grott a közeli boltba egy adag eQtraerős k#véért >él nyol'ra kitakarította a gar#zst 1 ezt minden szombaton megtette 1$ megreggelizett$ és összekészítette :ina t#l'#j#t is ;zek )t#n lez)%anyozott$ és "elvette vadonat&j "ekete ")t+r)%#j#t$ melynek mindkét l#bsz#r#n vékony "e%ér 'sík ")tott végig A széldzseki zsebét "e%ér l+%ere díszítette A zsebeket be le%etett 'ipz#razni$ ezért is vette meg Az ír+asztal "i+kj#ban két töltött pisztoly lap)lt ;gyiket a jobb zsebébe 's&sztatta Amikor be%&zta a 'ipz#rt a zseben$ senki nem mondta volna meg$ mi van benne Megnézte mag#t a t*körben$ %ogy megbizonyosodjon Agg+dott$ %ogy esetleg többször kell pr+b#lkoznia$ ezért ki%&zta a "i+kot$ és eltett két tartalékt#rat is a m#sik zsebébe A m#sik pisztolyt a kony%#ba vitte és az asztal közepére tette ,ész volt$ de maga sem t)dta volna megmondani$ %ogy mire Az ismerős és ijesztő idegesség kavarogni kezdett benne ,eze merev és jég%ideg lett$ és még a lélegzetvétel is gondot okozott 4)dta$ mi történik A démon #tveszi az ir#nyít#st Ar+b#lta meg#llítani 2e*lt a kony%aasztal%oz$ és %int#zni kezdett a széken$ előre-%#tra$ előre%#tra$ de képtelen volt sok#ig egy %elyben *lni >el)grott 4al#n még nem késő megv#ltoztatni a jövőt5 tal#n$ reménykedett$ még jö%et egy &j kezdet Az optimizm)s %)ll#ma olyan gyorsan el is tűnt$ a%ogy jött A %#ts+ ajt+ "elé tartott$ amikor &jra meg%allotta A s)ttog#s pontosan mögötte sz+lt :em menek*l%et előle M#r t)dta 1 =tt az idő 1 :em 1 ki#ltott "el 1 4)dod$ mit kell tenned 2e%ajtotta a "ejét$ könnyek patakzottak az ar'#n 1 :em$ nem t)dom megtenni5 A s)ttog#s visít#sba ment #t 1 Meg "ogod tenniB ;ri' kétségbeesetten kapaszkodott j+zans#ga )tols+ szalmasz#l#ba /zorosan összez#rta a szemét$ két kezét a "*lére szorította$ így pr+b#lva megakad#lyozni$ %ogy a rém*let &rr# legyen rajta 1 :e$ kérlek$ ne$ neB 1 zokogta A l#zad#s azonban rövidéletű volt$ a démon győzött 1 >ord)lj meg és nézz r#mB :yisd ki a szemed és nézzB Megtette$ lass&$ szaggatott mozd)latokkal 4eljesen megadta mag#t Mereven #llt$ a%ogy v#rta a démon &jabb paran's#t :em kellett sokat v#rnia

?JJ :ina tekintete az övébe "&r+dott 1 Sld meg értemB

Negy!enharmadik fejezet
Ale' egy &jabb bőröndöt pr+b#lt begyömöszölni ko'sija 'somagtart+j#ba$ amikor egy 7MJLas$ vadonat&j %at#st keltő$ v#szontetős piros M)stang "ord)lt be a sarkon 'sikorg+ kerekekkel .il *lt a korm#ny mögött A tető le volt eresztveP a r#di+ bömbölt$ és a "ér"i négy-öt sz#l %aja lobogott a szélben ,o'sij#val Ale' ko'sija mellé %&zott és leparkolt ,ikap'solta a r#di+t$ és le#llította a motort is 1 2eadtad m#r a jelvényed( 1 ki#ltott r# Ale're$ miközben tenyerével lesimította gyér %aj#t 1 Még nem 1 's)kta le Ale' a 'somagtart+t$ majd odasét#lt .il%ez 1 3sod#lkozom$ %ogy ezt nem t)dod 1 4ermészetesen t)dom 1 mondta önérzetesen .il 1 8e a%ogy a dolgok alak)ltak$ abban reménykedtem$ %ogy meggondolod magad 1 Az >B=-r+l van sz+$ .il 1 A szavadat adtad$ mi( 1 @alami olyasmi 1 vont v#llat Ale' 1 M#r rakod be a bőröndöket a 'somagtart+ba ;z azt jelenti$ %ogy %amarosan ind)lsz( Ale' szabadnapot vett ki$ és igyekezett minél több tennival+t belezs&"olni ebbe az egyetlen napba$ %ogy ne legyen ideje Reganre gondolni 8e ezt nem "ogja .ilnek beismerni 8élre messze maga mögött %agyja 3%i'ag+t$ ezért 'sak annyit mondott 1 Hppen most akartam ind)lni 1 Mi lesz b&torokkal meg a lak#sodban lévő többi %olmival( 1 Magammal viszem a r)%#mat meg egy-két ')''ot$ a többi az egyik bar#tomé lesz 1 Melyik bar#todé( .il tolakod+an viselkedett$ mint mindig$ de Ale' nem b#nta$ amíg nem eveznek személyes vizekre 1 Henrynek %ívj#k A jövő %éten beköltözik :em ismered 1 Regan Madisonnak dolgozik$ nem igaz( 1 @an egy#ltal#n valami$ amit te nem t)dsz( 1 nevetett Ale' 1 Hogyne A jövő %eti lott+sz#mok Hs azt sem 1 nézett az égre 1$ %ogy %azaérek-e$ mielőtt elered az eső

?JK 1 @an valami k*lönleges oka a l#togat#sodnak( 1 :in's mobiltele"onom 1 4)dom 1 b+lintott Ale' 1 :em szeretem a mobilt 1"olytatta .il 1 >ölösleges l)Q)s most$ %ogy ny)gdíjba mentem :em mondom$ %a sokat )taznék$ akkor lenne értelme$ de mostan#ban alig mozd)lok ki ott%onr+l A kedven' b#romba vagy az étterembe gyalog is elsét#l%atok A >innegan 'sak egy sarokra van a %#zamt+l 1 :em "ogok vitatkozni veled Ha nem akarsz mobilt %)r'olni magaddal$ akkor ne tedd 1 Hívtam a lak#sod$ de senki nem vette "el .ondolom$ idekint volt#l 1 @al+színűleg 1 Hív%attalak volna a mobilon is$ de el#llt az eső$ ezért &gy döntöttem$ #t)grom és elköszönök Azt %allottam$ %ogy 6in'ott és Brads%aw letart+ztatt#k /weeney gyilkos#t 1 Igy van 1 Azt is %allottam$ %ogy problém#zt#l vel*k /zerinted nem a tettest kapt#k el F+l t)dom( 1 =gen$ tényleg volt egy kis gondom a tettes személyével$ de nem sz#mít 9k meg vannak győződve arr+l$ %ogy Morris a tettes 1 A bizonyítékok is ezt t#masztj#k al# Ale' b+lintott 1 Azt %allottam$ %ogy 6in'ott szerint t&l közel ker*ltél az *gy%öz$ %a érted mire gondolok 1 sz+lalt meg &jra .il 1 :em$ .il Magyar#zd megB 1 Ale' kezdett d*%be g)r)lni .il nem vett r+la t)dom#st 1 Hiszen t)dod$ érzelmileg is érintve volt#l Igy van( Ale' nem v#laszolt 1 Mire "el ez a sok kérdés( 1 Mindj#rt r#térek Amikor %allottam a letart+ztat#sr+l és a bizonyítékokr+l$ arra gondoltam$ %ogy tal#n nem is akarod$ %ogy tov#bb k)tassak a Madisonok )t#n 8e azt#n az j)tott eszembe$ %a azt akarn#d$ %ogy abba%agyjam a k)takod#st$ akkor sz+lt#l volna Cgye$ nem "elejtkeztél meg r+lam( 1 :em$ tényleg nem "elejtettem el 1 A l#ny m&ltj#ban semmi említésre mélt+t nem tal#ltam 8e ezt m#r nyilv#n te is t)dod 1 =gen 1 b+lintott 1 Mi van a "ivéreivel( 1 ;gyik*k sem szerepel a nyilv#ntart#sban$ és nem is tart+ztatt#k le őket so%a 1 ;zt m#r én is t)dom$ .il

?JL 1 6alkernek akadtak gondjai 9 a legismertebb a 'sal#dban$ mivel %íres a)t+versenyző Azt %allottam$ %ogy j+ is Ak#r%ogyan is$ az emberek t)dj#k$ %ogy van pénze :em %&zza meg mag#t$ mint a többiek$ és t)dod$ milyenek az emberek /o%asem le%et elég nekik M#rmint a pénz 1 Azt mondtad$ akadtak gondjai( 1 @olt né%#ny ko''an#sa$ de 'sak két komoly baleset volt közt*k$ az egyik végzetes kimenetelű @al+j#ban 6alker egyikért sem volt "elelős @iszont szeren'sésebben meg&szta$ mint a többiek$ mert egy kar'ol#s sem esett rajta Az első 6is'onsinban történt$ de semmit nem tal#ltam r+la 1 Hs a m#sik( 1 :a$ az igaz#n szeren'sétlen eset volt >lorid#ban történt$ és a "ér"i$ aki a szemtan&k szerint a balesetet okozta$ a %elyszínen meg%alt A biztosít+ja t#rgyalt a 'sal#dokkal Ak#r'sak 6is'onsinban$ itt is sokan megsér*ltek$ ki könnyebben$ ki s&lyosabban 1 8e itt sem 6alker volt a "elelős( 1 :em Most v#rom annak a tisztnek a %ív#s#t$ aki vezette a %elyszíni szemlét 4al#n t)d nekem olyant mondani$ amit még nem t)dok Ha beszéltem vele$ megkereslek5 kivéve persze$ %a azt akarod$ %ogy %agyjam abba Akarod( 1 :em 1 v#gta r# azonnal Ale' 1 ,érlek$ ne %agyd abbaB >olytasdB .il egy per''el később elb&'s&zott$ Ale' pedig visszament a %#zba$ %ogy be"ejezze a 'somagol#st$ de az esze m#s%ol j#rt Reganre gondolt ;kkora gondot okozna neki$ %ogy elengedje( 4al#n ezért akarja$ %ogy .il "olytassa a k)tat#st( 4al#n %a aktívabban részt ve%etett volna a nyomoz#sban$ nem érezné mag#t ilyen nyomor)lt)l >elkapott egy dobozt$ és le'ipelte a ko'si%oz Miért nem t)dja el"ogadni$ %ogy val+ban a tettest tart+ztatt#k le( /+%ajtva 's+v#lta meg a "ejét :agyon j+l t)dta$ miért Mert #tkozott)l könnyen ment

Negy!ennegyedik fejezet
A vas#rnap borzaszt+nak ígérkezett a verseny szempontj#b+l A %űvös nyirkos időt "elv#ltotta a "orr+ nyirkoss#g A magas p#ratartalom miatt a levegő olyan sűrű és "ojtogat+ volt$ mint%a esőerdőben j#rt volna az ember /op%ie$ 3ordie és Regan m#r egy +r#ja a parkban voltak$ de ezt az időt nagyobb részt vagy ötven emberrel összezs&"ol+dva töltötték az egyik s#tortető alatt$ és a reménytelen*l z)%og+

?JM esőt b#m)lt#k :em t)dtak "élre%&z+dni egy kis mag#n'sevegésre$ t&l nagy volt a tömeg a ny)godt beszélgetés%ez Amint az eső engedte$ be#lltak a sorba$ %ogy "eliratkozzanak és elkérjék a sz#m)kat /op%ie m#r elmondta nekik a j+ %írt$ de 3ordie és Regan minden apr+ részletet t)dni akart ,*lönben is t)dt#k$ %ogy /op%ie majd meg%al a v#gyt+l$ %ogy eldi'sekedjen diadal#val 1 .yer*nk$ /op%ie ,ezd elölrőlB 1 n+gatta Regan 8e /op%ie-t nem kellett agit#lni 1 Rendben Mi)t#n megjelent a 'ikkem 1 a kivételesen j+l megírt 'ikkem 1 az &js#gban$ egym#s )t#n jelentkeztek a nők$ akik val+s#ggal könyörögtek$ %ogy tan&skod%assanak /%ields ellen /ajnos$ azt m#r so%asem t)dj)k meg$ %ogy volt-e valami köze Mary 3oolidge %al#l#%oz :in's ellene komoly bizonyíték$ de az *gyész azt mondja$ %ogy így is van elég a%%oz a%%oz$ %ogy %ossz& időre %űvösre tegyék A testőrök ellen is elj#r#st indít 0gy véli$ meg t)dja győzni az esk*dteket$ %ogy a két "ér"i is részese volt a 'sal#snak és a zsarol#snak 1 Hs mi lesz a pénzzel( 1 kérdezte 3ordie 1 Ha /%ieldset bűnösnek tal#lj#k$ és annak "ogj#k$ akkor Mary l#nya visszakapja$ ami az anyja pénzéből megmaradt 1 2e"ogadom$ %ogy jobban ör*lne$ %a az anyj#t kapn# vissza 1 jegyezte meg 3ordie Regan megveregette /op%ie v#ll#t 1 /op%ie$ olyan b*szkék vagy)nk r#d 1 Hs mi is r#d$ Regan 1 jelentette ki 3ordie 1 /op%ie és én %etek +ta nem alsz)nk$ annyira agg+dt)nk érted 8e te kitartott#l 1 :em mindig 1 mondta %alkan Regan 1 Most$ %ogy a rendőrség letart+ztatta a nyomoz+ és Haley 3ross gyilkos#t$ te is "ellélegez%etsz$ és minden &gy lesz$ mint azelőtt 1 Hogyan le%etne minden &gy$ mint azelőtt( Hiszen két ember meg%alt miattam 1 :em %ib#ztat%atod magad Morris tetteiértB A "i'k+ nyilv#nval+an őr*lt /enki nem l#t%atta előre$ %ogy meg "og vad)lni 1 3ordie-nak igaza van 1 győzködte /op%ie is 1 M#r elmondtad nek*nk$ %ogyan tart+ztatt#k le a "i'k+t$ azt is %allott)k$ %ogyan tal#lt#k meg az ellene sz+l+ bizonyítékokat$ 'sak Ale'ről nem sz+lt#l egy sz+t sem :em %i#nyzik$ %ogy nin's #lland+an kör*lötted( Regan nem v#laszolt :em is volt r# sz*kség ,önnyek gy*lekeztek a szemében 1 Mi történt( 1 ny&jtott #t neki egy zsebkendőt 3ordie

?KN Regan vég*l elmesélte bar#tnőinek$ %ogyan zajlott le az )tols+ tal#lkoz#s Ale'kel$ és %ogyan köszönt el tőle Amikor be"ejezte$ bar#tnői meg sem t)dtak sz+lalni tíz m#sodper'ig$ tal#n még tov#bb is 8e azt#n egyszerre törtek ki 1 Hogy mit mondott( 1 kérdezte /op%ie szinte ki#ltva 1 XHa vala%a Bostonban j#rsz5Y 1 ismételte Regan 1 ;nnyi( 1 d*%öngött 3ordie 1 M#st nem is mondott( 1 Mit kellett volna mondania( ,öszönöm a kellemes időtöltést( 1 zokogta Regan$ mire né%#ny ismeretlen is meg#llt és őt nézte ;gy asszony közelebb is lépett abban a reményben$ %ogy el'síp valamennyit a beszélgetésből$ és közben mereven b#m)lta Regan %#tat "ordított a kív#n'si nőnek Uavarta$ %ogy nem t)dott )ralkodni mag#n 1 M#r megint tombol az allergi#m 1 szipogta 3ordie és /op%ie nem %itt neki 1 nyilv#nval+$ %ogy azért sír$ mert összetörték a szívét 1 Minden rendbe jön 1 ny&jtott "elé egy &jabb zsebkendőt 3ordie 8e a %az)gs#g 'sak rontott a %elyzeten 1 ;lkövettem a vil#g legnagyobb ostobas#g#t 3ordie és /op%ie közelebb léptek 1 Mit tettél( 1 s)ttogta 3ordie 1 Beleszerettem 1 /ejtett*k$ %ogy így van 1 mondta egy*ttérzően 3ordie 1 ;lmondtad neki( 1 kérdezte /op%ie 1 :em 1 F+l tetted A mögött*k #ll+ nő %elyeslően b+lintott /op%ie &gy döntött$ %ogy t)dom#st sem vesz r+la 1 Mivel &gyis elmegy5 1 .yertek$ mi jöv*nk 1 szakította "élbe 3ordie A sor gyorsan %aladt$ és %amarosan a "eliratkoz+ asztal%oz értek A#r per' m&lva m#r egym#snak segítettek "eltűzni a rajtsz#mokat a p+l+ %#t#ra /ötét "el%ők gy*lekeztek a "ej*k "elett$ a%ogy a rajt%oz ind)ltak Az &tvonal környékén lez#rt#k az )t'#kat$ és rendőrök ir#nyított#k a "orgalmat A park b)ja zöldje nedvesen 'sillogott$ a bokrok és 'serjék vad)l b)rj#nzottak$ mint%a 'sak az őserdőben lennének$ de az ösvényeket gondosan megtisztított#k a ")t+knak és kerekezőknek :é%#ny "ér"i és nő az )tat szegélyező ala'sony "al tetején *lve v#rta a verseny kezdetét 3ordie még mindig "*stölgött

?K7 1 :em %iszem el$ %ogy azt mondta Biztos vagy benne$ Regan XHa vala%a Bostonban j#rszY( Igy köszönt el tőled( Aontosan ezekkel a szavakkal( 1 4&l későn vette észre$ %ogy szavaival 'sak &jabb könny#radatot indított &tj#ra 1 =gen 1 sírta Regan 1 :em %iszem el$ %ogy nem k*ldted el a j+5 1 3ordie$ az isten szerelmére 1 sz+lt r# /op%ie 1 :em igaz#n szeretnék többet Ale'ről beszélni 1 szipogta Regan 1 Rendben 1 egyezett bele /op%ie 1 ;gy sz+t se többet r+la 1 ígérte 3ordie 1 ,*lönben sem az én típ)som 4#volr+l sem 1 Igy igaz 1 b+logatott %evesen /op%ie 1 Miért nem( 1 kív#n'siskodott 3ordie 1 4&l lezser$ azért !lyan$ mint%a so%asem t)dn# összekapni mag#t 1 :ekem nagyon is összeszedettnek tűnt a szmokingj#ban a 3o)ntry kl)bban 1 jelentette ki /op%ie 1 ;zzel nem segítesz 1 s)ttogta 3ordie 1 =gen$ tényleg össze t)dja szedni mag#t$ %a akarja$ de jobban kedveli a lezser stíl)st 4öbbnyire el"elejt borotv#lkozni$ és sose "és*lködik A könny patakokban "olyt az ar'#n$ miközben panaszkodott 4*relmetlen*l törölte meg az ar'#t 1 Milyen szomor&$ %ogy 'sak ilyen lényegtelen apr+s#gokat t)dok "el%ozni ellene$ amelyek a val+s#gban 'sak még vonz+bb# és ellen#ll%atatlanabb# teszikB Az az igazs#g$ %ogy nagyon is tetszik$ %ogy nem &gy néz ki #lland+an$ mint%a skat)ly#b+l %&zt#k volna ki 3ordie &jabb papírzsepit adott neki Regan megköszönte 1 Ale'ben megvan minden olyan t)lajdons#g$ amit értékelek 1 "olytatta 1 Be's*letes és tiszteletre mélt+$ erős és b#tor5 1 ;gy pillanatra el%allgatott$ %ogy megtörölje a szemét$ majd %ozz#tette 1 ;gyszerűen tökéletes 1 :em le%et olyan tökéletes 1 tiltakozott 3ordie 1 Ha az lenne$ nem "ordított volna %#tat a legnagyszerűbb dolognak$ ami vala%a is történt vele 1 :em akarok r+la beszélni ,omolyan mondom ;gy sz+t sem 1 !ké 1 mondta /op%ie 1 @alami m#sr+l "og)nk beszélni 1 Ha ő tov#bb t)dott lépni$ én is meg t)dom tenni 1 jelentette ki Regan 1 ;z az$ pontosan ezt "ogom tenni 4ov#bblépek 1 :agyszerű 1 lelkesedett 3ordie

?K? 1 :em beszél%etnénk valami m#sr+l( 1 Az j+ lenne 1 jegyezte meg 3ordie 1 ;l"ogyott a zsebkendőm 1 Hs végeztem a sír#ssal is ;gy könny'seppet sem "ogok ejteni miatta 1 ;zt j+ %allani 1 mondta /op%ie 1 /zerintem ezt meg kéne *nnepeln*nk 1 %&zta ki mag#t Regan 1 @a'sor#zz)nk egy*tt a jövő %éten 1 javasolta 3ordie 1 8e még 's*törtök előtt$ mert akkor &j diét#ba kezdek 1 Miért pont 's*törtökön( 1 Mert azt a napot v#lasztottam Be is karik#ztam a napt#ramban Addigra lelkileg "elkészítem magam r# B#rmi történjék is$ aznap elkezdem a "ogy+k&r#t 1 2egyen akkor szerda este 1 Magasban a z#szl+ 1 sz+lt közbe /op%ie 1 St per' m&lva ind)l a verseny Megyek az első sorba >ogsz ")tni( 1 "ord)lt Regan%ez 1 :em$ 'sak sét#lok ,ét kilométer oda és kettő vissza 1 :a és te$ 3ordie( 1 Hn a két kilométeres kombin#'i+t v#lasztottam ;lőbb sét#lok$ majd bevonszolom magam a 'élba 1 Hn &gy döntöttem$ %ogy végig")tom mind a tíz kilométert /op%ie bejelentésére Regan 'sak mosolygott$ de 3ordie nevetni kezdett Reak'i+j)k nem nagyon tetszett /op%ie-nak 1 :em %iszitek$ %ogy végig t)dom 'sin#lni$ )gye( 1 :em$ tényleg nem %iszem 1 mondta 3ordie 1 Hn meg t)dom$ %ogy nem "og menni 1 nézett r# Regan 1 /op%ie$ te nem vagy az a ")t+típ)s 1 8e most az vagyok 4al#lkoz)nk a 'éln#l A#-p# >igyelték$ a%ogy könyökével előreverekszi mag#t a tömegben$ nem is törődve a rosszall+ pillant#sokkal 1 @an r# tíz dol'sim$ %ogy az első kilométer )t#n kib)kik 1 /zerintem az első "él )t#n 1 kontr#zott Regan 1 Hé$ nézd 'sakB Megnyílt az &j "agyiz+ 2#tod( Az )t'a t&loldal#n A verseny )t#n benéz%etnénk 1 ;zzel ő is beolvadt a tömegbe Regan #tnézett az )t'a t&loldal#ra$ amikor 3ordie odam)tatott$ de a "igyelmét a "agyiz+b+l kisét#l+ p#r vonta mag#ra Mindketten nagy adag "agyit nyalogattak$ a%ogy kézen "ogva tovasét#ltak A nő tal#n tizenkilen' vagy %&széves le%etett$ a "ér"i pedig legal#bb ötven

?KD 1 ;gy &jabb vén ke'ske 1 morogta maga elé Reak'i+ja ösztönös volt Cndort érzett 8e azt#n meg's+v#lta a "ejét Aidennek igaza volt 4&l kéne m#r lépnie ezen a nevetséges előítéleten Mivel nin's az ő %elyzet*kben$ nem is ért%eti meg őket$ nem t)d%atja$ mi lakozik a szív*kben =gen$ %at#rozottan itt az ideje$ %ogy megv#ltoztassa a %ozz##ll#s#t Most azonnal nekil#t Hs mégis$ legjobb sz#ndéka ellenére sem t)dta levenni szemét a t#volod+ p#rr+l ;nnek köszön%ette$ %ogy észrevette a "ér"it :agydarab$ izmos ember$ aki a p#r mög*l ")tott elő /iettében elsodorta az idősebb "ér"it A nő "el%#borodottan kiab#lt )t#na$ de a ")t+ vissza se nézett A verseny%ez volt öltözve$ de "ekete ")t+szerelésére egy dzsekit is %&zott$ amit Regan k*lönösnek tal#lt ebben a ")llaszt+ melegben 2#tta$ %ogy t#v'ső is van n#la A "ér"i gyorsan eltűnt a tömegben Regan riadtan )grott egyet$ amikor a startpisztoly eldörd*lt$ majd meg"ord)lt$ és 'satlakozott az ösvénynek nekiv#g+ tömeg%ez H#t)l maradt$ és igyekezett elker*lni a könyöklő$ lökdösődő embereket$ a%ogy sét#lni kezdett A t#v'söves "ér"it se%ol sem l#tta :em is gondolt r# 8e azt sem engedi meg mag#nak$ %ogy Ale're gondoljon ;zt azonban könnyebb volt mondani$ mint megtartani

Negy!enötödik fejezet
Ale' megtartotta a l#ny k)l'sait ;zt meg miért tette( :em vallott r#$ %ogy ilyen "eledékeny legyen$ és "el se tűnjön$ %ogy ott vannak a zsebében 4al#n azért tartotta meg$ %ogy legyen *r*gye visszamenni a sz#llod#ba ;zt mondan# egy pszi'%i#ter A t)datalattija &jra l#tni akarta őt Hs a többi része is Ale' a "él éjszak#t ébren töltötte$ a jövőjén töprengve Hajnali %#romra végre r#jött$ mit is akar A jövője 'sakis Regannel egy*tt le%etséges5 "eltéve$ %ogy ő is kell a l#nynak A továbblé*ni egészen &j értelemmel telt meg sz#m#ra :élk*le se%ov# sem akart menni Az #ll#ssal kap'solatban is %ozott né%#ny döntést$ nem is rossz döntéseket$ de mielőtt elal)dt$ Reganről #lmodozott$ sz#mba véve a le%etőségeket$ %ogyan t)dja meggyőzni a l#nyt arr+l$ %ogy szereti M#snap reggel$ mi)t#n lez)%anyozott$ &gy döntött$ %ogy rendesen kell kinéznie$ %a m#r visszamegy a sz#llod#ba Megborotv#lkozott$ és tiszta "armert %&zott$ amin alig egy-két ly)k díszelgett a térde alatt ,inyitotta az egyik r)%#sdobozt$ és siker*lt is tal#lnia egy tiszta$ b#r némileg gyűrött p+l+t Még arra is időt szakított$ %ogy begyűrje a nadr#gj#ba

?KE Miközben a "egyvertokot "el'satolta$ véletlen*l belenézett a t*körbe$ és "el"edezte$ %ogy r#"érne egy %ajv#g#s Haja összevissza #llt$ mint a szénaboglya @#llat vont 4&l késő b#rmit is tenni ;sett az eső$ a%ogy a %otel elé kanyarodott Amikor belépett az elő'sarnokba$ .il jött )t#na sietve 1 Mit 'sin#lsz te itt( 1 :em %allottad$ %ogy r#d d)d#ltam$ amikor #tmentél a Mi'%iganen( Hn ott ragadtam a pirosn#l 1 zi%#lta 1 :e %arag)dj$ nem %allottam 1 Ale'$ le%et$ %ogy van sz#modra valamim 1 ,ör*lnézett 1 F+ lenne "élrevon)lni vala%ov#$ a%ol kettesben le%et*nk Ale' Regan k)l's#t %aszn#lta$ %ogy "elmenjenek a m#sodikra .il azonnal magyar#zni kezdett$ amint be's)k+dott a li"tajt+ 1 @égre vissza%ívott a "loridai rendőr$ és volt p#r érdekes %íre Az ajt+ kinyílt$ és mindketten kiléptek a "olyos+ra$ amely 'sendes és el%agyatott volt 1 /z+val$ mit mondott( 1 A baleset több mint egy éve történt$ m#r majdnem kettő is van Hs nagyon s&lyos volt$ a%ogy mondtam is neked St ko'si ro%ant egym#sba >éltem$ %ogy a rendőr nem "og m#r emlékezni a dologra$ de azt mondta$ olyan borzaszt+ volt$ %ogy amíg él$ nem "elejti el 1 A 4ampa )t#ni kéts#vos szakaszon történt 6alker Madison egy sportko'sit vezetett$ egy sok l+erős sportko'sit Hppen egy te%erko'sit előzött$ és az a szed#n ki)grott mögötte és r#tapadt ;gy ;ri' .age nevű "i'k+ vezette$ mellette ott *lt a "elesége 6alker megelőzte a te%era)t+t és visszatért a saj#t s#vj#ba$ de .age szed#nja m#r nem "ért be A vallom#sok ellentmond+ak voltak Az egyik tan& azt #llította$ %ogy a te%era)t+ vezetője nem engedte be a szed#nt$ és sz#ndékosan gyorsított 8e az is "elmer*lt$ %ogy a szed#n neki*tközött a m#sik ko'sinak$ a%ogy megpr+b#lt visszatérni a s#vj#ba Ak#r%ogy is$ szörnyű *tközés volt 1 magyar#zta Ale'nek "eltűnt$ %ogy .il egyre gyorsabban beszél$ és az ar'a elvörösödött Rossz érzés kerítette %atalm#ba$ érezte$ %ogy gyomra gör'sbe r#nd)l 1 >olytasd m#rB 1s*rgette 1 A te%era)t+ so"őrje elvesztette az )ralmat a j#rmű "ölött$ megpörd*lt és "elbor)lt A szed#n tot#lk#ros lett$ de a vezető$ ez az ;ri' .age j+"orm#n kar'ol#s nélk*l meg&szta A "elesége azonban nem volt ilyen szeren'sés A rendőr elmondta$ %ogy &gy kellett kiv#gni az )tas*lésből A ko'si val+s#ggal mag#ba gyűrte Azt mondta a "i'k+$ %ogy né%a még most is

?KG %allja a sikolyokat Az asszony eszméletlen volt és gyakorlatilag %aldoklott A "ér"i sikoltozott 4iszt#ra megőr*lt$ zokogott és a %aj#t tépte ;gyre 'sak azt *völtözte$ %ogy %agynia kellett volna$ %ogy az asszony vezessen$ a%ogy akarta is$ és akkor ő *lt volna azon az *lésen ;gyre jobban belelovalta mag#t$ a%ogy a tűzolt+k pr+b#lt#k kiszabadítani a "eleségét A mentők vég*l ny)gtat+kkal tömték tele$ de akkora darab "i'k+ volt$ %ogy így is %#rom ember kellett$ %ogy le"ogja$ és a %ord#gy%oz szíjazza Hs t)dod$ mit akart 'sin#lni( 1 Mit( 1 Minden#ron 6alker%ez akart j)tni$ %ogy megölje Azt kiab#lta$ %ogy 6alker t&l gyorsan %ajtott$ és ezért v#ltoztatott ir#nyt a te%era)t+ 1 8e nem így történt$ )gye( 1 :em$ a tan&k szerint nem A te%era)t+so"őr biztosít+ja rendezte a k#rokat 1 Mennyire volt s&lyos .age "eleségének az #llapota( .il egy papírt %&zott elő a zsebéből és szét%ajtogatta 1 A neve :ina 1 b+lintott nagyot 1 4eljesen összetört$ de a l#ba volt a legrosszabb #llapotban Minden 'sontja eltört 1 A pokolbaB 1 s)ttogta Ale' 1 4)dtam$ %ogy t&l egyszerű volt Haley 3ross j)tott eszébe$ és az$ %ogyan törték össze a l#bait kalap#''sal$ és t)dta$ %ogy ez nem le%etett véletlen Regan irod#ja "elé sietett 2#tni akarta Meggyőződni arr+l$ %ogy j+l van Att+l majd megny)gszik$ és )t#na "el%ívja 6in'ottot .il )t#na sietett 1 @#rjB :em akarod t)dni$ %ol van most ;ri' .age( 1 =tt van$ )gye$ .il( =tt$ 3%i'ag+ban( .il b+lintott Azt#n odatolta Ale' elé a papírt 1 =tt a 'íme Ale' elvette tőle$ kinyitotta az ajt+t és berontott Regan irod#j#ba Wres volt ,imond%atatlan p#nik "ogta el A tele"onért ny&lt$ amikor meg%allotta$ %ogy működni kezd a "aQ 2eejtette a tele"ont és #tro%ant a gép%ez ,iragadta a papírt$ mielőtt a t#l'#ra ér%etett volna 0jabb %al#llist#t tartott a kezében$ de most m#s volt a "ejlé' &z én alállistám %irdette a "elirat$ és 'sak egy név volt alatta 7egan $adison

Negy!enhatodik fejezet
Regan eleinte gyors *temben sét#lt$ majd lelassított A tömeg lassan eloszlott kör*lötte Annyira elmer*lt a gondolataiban$ %ogy észre sem vette$ mindenki ott%agyta m#r$ 'sak amikor

?KJ elérte a negyedik kilométert jelző t#bl#t M#r így is j+val tov#bb jött$ mint tervezte Az eső szemerkélni kezdett$ neki pedig melege volt és szinte ragadt az izzadts#gt+l Az elsz#nt ")t+k val+színűleg eddigre m#r #t is szakított#k a 'élszalagot$ gondolta :em igaz#n t)dta$ %ol van :em volt kedve vissza"ord)lni$ és &jabb négy kilométert sét#lni a rajtvonalig$ de tov#bb sem akart menni$ %iszen az még %at kilométert jelentene 4)dta$ %a vissza"ord)l$ előbb-)t+bb bele")t az egyik rendezőbe$ ezért lassan elind)lt vissza"elé Fobban oda kellett volna "igyelnie a t#bl#kra meg a nyilakra$ amiket a rendezők kiraktak$ de t&ls#gosan is le"oglalta az önsajn#lat Hs persze Ale' Olland+an r# kellett gondolnia Hogyan le%etséges az$ %ogy ő nem t)dja$ Regan a legjobb dolog$ ami 'sak történ%et vele az életben :em lesz még egy nő$ aki olyan szenvedélyesen szeretné$ mint ő szerette 8e a "ér"i nem szereti ;nnyi ideig sem maradt volna itt$ %a nem köti ide a m)nk#ja 8e m#r vége$ és ő is jobban teszi$ %a nem sírja ki a szemét miatta 4al#n m#r ki is sz#radt$ annyi könnyet ontott az elm&lt napokban Az egyetlen j+ az egészben$ %ogy legal#bb a b*szkesége érintetlen maradt Ale' so%a nem "ogja megt)dni$ %ogy összetörte a szívét Biztos kényelmetlen*l érezné mag#t miatta$ %a vala%a kit)d+dna$ és az )tols+ dolog$ amit szeretett volna$ %ogy Ale' sz#nakozzon rajta ,önnyek %om#lyosított#k el a l#t#s#t Hat#rozottan d*%ös volt mag#ra Az isten szerelmére$ szedd m#r össze magad$ s)ttogta maga elé Hs ne gondolj r# többetB /zomjas volt$ és &gy döntött$ %ogy 'sak erre kon'entr#l @izet akart vagy b#rmit$ ami %ideg és nedves .yorsabbra "ogta a lépteit$ de &jra lassított$ amikor megl#tta az egyik rendezőt bi'iklijén "elé közeledni =ntett neki$ majd megkérdezte$ nem t)d-e egy rövidebb )tat vissza a rajtvonal%oz 1 :em l#tta a jeleket( @an egy &t a parkon #t Rögtön itt a kanyar mögött 1 mosolygott r# 1 4öbb gyalogl+ is "eladta m#r Regannek nem tetszett a leereszkedő %angs&ly Snkéntelen*l is védekezni akart$ de a "ér"i elkerekezett$ mielőtt elmagyar#z%atta volna neki$ %ogy ő nem tartozik a versenyt "elad+k közé 3sak négy kilométer sét#t tervezet$ és az meg is volt /őt$ ami azt illeti$ j+val többet teljesített @ég*l meg's+v#lta a "ejét$ mert r#jött$ nin's sz*kség arra$ %ogy b#rkivel szemben is védekezzen$ és k*lönben is$ mit törődik ő azzal$ %ogy mit gondol r+la egy vadidegen "ér"i 2#tta$ %ogy a rendező &jra meg#ll$ és "eltételezte$ %ogy valaki &j"ent a rövidebb &t "elől érdeklődött tőle ;l%agyta a kanyart$ és rögtön észrevette a dél "elé tart+ ösvényt$ de alig %&sz méterrel egy m#sik ösvény is el#gazott belőle Ha nem kanyarog t&l sokat$ akkor egyenesen a rajtvonal

?KK mögötti parkol+ba "og j)tni rajta ;lind)lt$ de val+j#ban az ösvény se%ova nem vezetett Hamarosan visszakanyarodott$ és a l#ny a végén ott volt$ a%onnan elind)lt ;lbotlott valamiben 2enézett$ és l#tta$ %ogy kikötődött a 'ipő"űzője Az ala'sony kő"al a jobb oldal#n#l %&z+dott ;gy %atalmas$ legal#bb %)szonöt éves tölgy t#maszkodott az oldal#nak @astag$ d&s lomb& #gai val+s#ggal r#bor)ltak a "alra Hszrevette$ %ogy valaki bi'sk#val belevéste nevének kezdőbetűit a "a törzsébe Regan nekit#maszkodott a "#nak$ l#b#t "eltette a "alra és megkötötte a "űzőt Amikor végzett$ "elegyenesedett és előre%ajolt$ %ogy megnézze$ mi van a m#sik oldalon 4íz-tizenöt méteres mélységben meredek$ keskeny szakadék ")tott az erdő "elé$ mélyén kis patakkal Hles szikl#k szabdalt#k a meredélyt$ de a patak t&loldal#n vaskos törzsű "#k #lltak$ melyek vastag #gaikkal &gy néztek ki$ mint%a egyenes a szikl#b+l nőnének ki Az eső &jra szit#lni kezdett$ és a p#ra sejtelmes "*ggönyt vont a "#k közé /zellő sem mo''ant$ a levegő "ojtogat+ volt Hirtelen 'send lett$ olyan mélységes 'send$ %ogy Regan &gy érezte mag#t$ mint aki kiszakadt a kör*lötte lévő vil#gb+l 4ekintete "eljebb v#ndorolt Hs akkor megpillantotta a "ér"it !tt #llt a "#k között "ekete sportr)%#j#ban !tt #llt a szakadék m#sik oldal#n mozd)latlan)l$ mint egy kőszobor @#rta$ %ogy a l#ny szeme r#tal#ljon Regan döbbenten %őkölt %#tra$ amikor megl#tta ;gy pillanatra azt %itte$ %ogy a szíve is meg#llt Az ég szerelmére$ mit 'sin#l ott( 4al#n %#rom-négy m#sodper' tel%etett el$ miközben egym#st b#m)lt#k A "ér"i ar'#r+l %i#nyzott minden érzelem Regan lassan %#tr#lni kezdett$ de közben egy pillanatra sem vette le a szemét a "ér"ir+l A "ér"i %irtelen "elé bi''entett és odaki#ltott neki valamit ;gyetlen sz+t 'sak$ de nem t)dta kivenni$ %ogy mit Akkor megv#ltozott az ar'a$ és Regan r#döbbent$ %ogy %ol l#tta m#r Hdes istenemB Rém*let %)ll#mzott #t rajta A "ér"i &jra "elé ki#ltotta a sz+t$ de most lassabban$ gondosan kiejtve minden %angot$ és amikor a kezével is intett$ Regan végre megértette >)ssonB Arra )tasította$ %ogy ")sson

Negy!enhetedik fejezet
;ri' .age-nek 'sak annyi kellett$ %ogy egy per're kettesben marad%asson a nővel ;z több mint elég idő volt arra$ %ogy megtegye$ amit eltervezett /zinte kív#nta$ %ogy a nő elmenek*ljön$ de )gyanakkor t)dta$ nem enged%eti el Meg kell ölnie

?KL 6alker Madison pokoll# tette az ő édes$ #rtatlan :in#j#nak az életét$ de ;ri' nem akarta$ %ogy Regan Madison &gy szenvedjen$ mint a "elesége :em$ gyorsan "og végezni vele Hs az igazs#g végre győzedelmeskedik A démon tombol %aragj#ban$ de ma véget vet neki ;ri' ebben biztos volt Regan %al#l#val véget érnek a megpr+b#ltat#sok Mégis$ akart adni neki egy végső esélyt ;z így igazs#gos ;zért nem ölte meg$ amikor ott #llt a "aln#l és a "#kat nézte Hagyta$ %ogy el&sszon a kedvező alkalom Hdes volt és #rtatlan$ mint az ő :in#ja$ és ;ri' azt remélte$ %ogy mielőtt elsz#llna belőle az élet$ alkalma lesz elmondani neki$ megértetni vele$ %ogy miért kell meg%alnia ;l "ogja neki mondani$ a%ogy :in#nak is elmondta$ %ogy nem ő te%et r+la >)ss$ ReganB Ar+b#ld menteni magadB Regan nem mozd)lt Mint a szarvas$ amit megbénít a re"lektor "énye$ ő is dermedten #llt és riadtan b#m)lta a szakadék m#sik oldal#n #ll+ őr*ltet :em l#tta a "egyvert a kezében$ amíg az "el nem emelte ,étszer is eldörd*lt a pisztoly gyors egym#s)t#nban$ szinte s*rgetően Az első goly+ végigkar'olta a kő"al tetejét$ éles kavi'sokat köpködve szét Az egyik szil#nk egyenesen az ar'#nak v#g+dott A m#sodik goly+ kitépett egy darabot a "a törzséből alig p#r 'entire tőle A lövés %angja %al#lra rémítette$ a %angos 'sattan#s mint%a beszakította volna a dob%#rty#j#t Bero%ant a "#k közé Megko'k#ztatott egy gyors pillant#st a %#ta mögé$ és l#tta$ %ogy a "ér"i megker*li a meredélyt 0gy ")tott$ mint%a p)sk#b+l lőtték volna ki Regan nem mert még egyszer %#tranézni .yorsabban$ ösztökélte mag#t$ sokkal gyorsabban kell ")tnia :em értette$ %ogy mi történik vele ,étségbeesetten igyekezett kon'entr#lni ;mlékezett a szakadék%oz vivő keskeny ösvényre :em akart arra menniP vissza akart j)tni az &tra$ de összezavart érzékei 'serben%agyt#k$ és "ogalma sem volt$ merre "ord)ljon A "#k között maradt$ t#vol az ösvénytőlP leszegett "ejjel k*zdötte mag#t előre A "ér"i &jra t*zelt A lövés %orzsolta a 'ombj#t Hgetett$ mint a tűz$ de a "#jdalom nem lassította le @iszont megrémítette$ %ogy a "ér"i milyen közel ker*lt %ozz# Azt %itte$ siker*lt valami előnyre szert tennie$ de érezte$ %ogy *ldözője egyre jobban megközelíti .yorsabbanB A "ér"i &jb+l lőtt A goly+ Regan mellett "&r+dott a "öldbe$ s#rral "rö'skölve a l#b#t @issza"ojtotta "eltörő sikoly#t$ és 'ikk'akkozni kezdett a "#k és bokrok között$ %ogy ne ny&jtson könnyű 'élpontot

?KM Az ég szerelmére$ %ol a többi ")t+( @ége a versenynek( Mindenki elment m#r( 9r*lt kényszer vett erőt rajta$ %ogy megnézze az +r#j#t ;nnyire letért volna a kitaposott ösvényről( /enki nem %allotta a lövéseket( =stenem$ %iszen mint%a #gy&t s*töttek volna el$ &gy %angzott Mint%a valaki a nevét ki#ltotta volna$ de nem t)dta$ %onnan jön a %ang 3sak képzelődött volna$ vagy valaki tényleg a nevén sz+lította( 4al#n /op%ie vagy 3ordie őt keresi Remélte$ %ogy nem így van 4ov#bb ")tott$ az #gak megkaristolt#k a l#b#t =stenem$ 'sak siker*lne kij)tni az &tra$ %ogy segítséget %ívjonB .yorsabban$ gyorsabban$ k#nt#lta mag#nak :em kellett %#tranéznie a%%oz$ %ogy t)dja$ a "ér"i a nyom#ban li%eg Hallotta$ a%ogy a bokrokon #t törtet :em @#rj)nk 'sak A %ang most nem a %#ta mög*l jött >esz*lten %allgat+zott :e%éz volt pontosan meg%at#rozni a %ang "orr#s#t$ mert saj#t d*börgő szíve$ mely a "*lében l*ktetett$ zavarta a kon'entr#l#sban 3sak ")ss$ ")ssB :em #llt meg egy pillanatra sem Hs &jra %allotta5 visszapattan+ #gak zaja$ de ez&ttal jobbr+l Cramisten$ vala%ol mellette ")t Hs akkor megértette a "ér"i 'élj#t ;lé akar ker*lni$ %ogy Regan egyenesen a karjaiba ")sson A "ér"inak az egész 'sak egy j#ték Regan egész idő alatt azt %itte$ %ogy előtte j#r$ %ogy siker*lt le")tnia$ de *ldözője 'sak sz+rakozott vele Regan nem is lassított$ a%ogy ir#nyt v#ltoztatott B#r teljesen el)ralkodott rajta a p#nik$ arra mégis gondosan *gyelt$ ne%ogy ki"ord)ljon a térde Akkor elesne$ és a "ér"i elkapn# Ot)grott egy kisz#radt$ t*skés bokor "ölött$ és meg#ll#s nélk*l ")tott tov#bb Majd &jra ir#nyt v#ltoztatott5 és &jra Hol vannak a többiek( 4al#n kiab#lni kellene$ %#t%a valaki meg%allja :em$ ez nem j+ ötlet B#r &gy vélte$ *ldözője tiszt#ban van azzal$ %ogy merre van$ mégsem ve%ette biztosra :em ko'k#ztat%atta$ %ogy kiab#l#s#val segítse őt t#jékoz+dni :em sok#ig "ogja bírni ezt az iramot =zmai t*zeltek a "#jdalomt+l ;gy-két per'$ és "elmondj#k a szolg#latot =stenem$ ez reménytelenB :emB :em szabad erre gondolnia :em ad%atja "el 4ov#bb kell ")tniB M#r remegett a l#ba$ v#dlij#t mint%a éles kések %asogatn#k /ikítani t)dott volna az őrjítő kínt+l$ de nem #llt meg :em "ogja "eladni Annyi dolog van az életben$ amiért érdemes élni :em "ogja %agyni$ %ogy egy őr*lt meg"ossza mindentől 4ervre van sz*ksége$ amivel időt nyer%et Rendben$ mit te%etne( .ondolkozz$ )tasította mag#t A "ér"inak "egyvere van$ neki nin's A "ér"i szemmel l#t%at+an jobb "orm#ban van$ és erősebb R#ad#s)l gyorsabb is 8e egy előnye le%et vele szemben 9 le%et a ravaszabb

?LN Hirtelen vil#goss# v#lt előtte$ mit kell tennie A terve azon m&lik$ %ogy megtal#lja-e az )tat vissza a szakadék%oz 4ov#bb kell ")tnia ,ereszt*l verekedte mag#t a bokrokon$ és a "al ott volt közvetlen*l előtte Merre "ord)ljon( Az őr*lt döntött %elyette Mivel most balr+l %allotta$ ő az ellenkező ir#nyba ")tott tov#bb Mindazon#ltal nem mert az ösvényen maradni$ ezért &jra a "#k közé vetette mag#t$ de arra vigy#zott$ %ogy a "alat ne tévessze szem elől 4essék =tt van 2#tta a %atalmas tölgyet$ melynek lombja r#ter*lt a "alra ;zt a %elyet kereste 0jra #ttört a bokrokon 4edd megB Meg kell tennedB A "ér"i gyorsan közeledett$ de Regan &gy vélte$ még nem l#tja őt :adr#gj#ba törölte izzadt tenyerét$ majd egy végső erő"eszítéssel nekiiramodott és #t)grott a "alon

Negy!ennyolcadik fejezet
;ri' elérte az ösvényt és meg#llt Hov# lett a nő( Merre ment( >élre%ajtott "ejjel %allgat+zott$ de nem %allott semmit A nő eltűnt A "ér"i elkeseredése nem ismert %at#rt A nő a "og+'sk#t b&j+'sk#ra v#ltoztatta :em %allotta őt$ de valaki a nő nevét ki#ltotta$ és b#rki volt is az$ közeledik 4)dta$ %ogy sietnie kell :in's ideje most e""éle ostoba j#tékokra Bolond ez a nő :eki is t)dnia kell$ %ogy &gyis megtal#lja és megöli Miért k*zd az elker*l%etetlen ellen( Hrezte$ a%ogy a d*% el#rasztja a belsejét$ de )gyanakkor végtelen szomor&s#g töltötte el 4)dta$ %ogy d*%ös lesz$ amikor megtal#lja$ és Regannek el kell szenvednie a %aragj#t$ mielőtt kile%eli a lelkét Ha nem jön elő %amarosan$ még arra sem lesz ideje$ %ogy elmagyar#zza neki$ %ogy megértesse vele$ miért kell meg%alnia R#jött$ %ogy %ib#t követett el Rögtön meg kellett volna ölnie :em lett volna szabad megengednie$ %ogy ")sson 8e azt akarta$ %ogy a nő &gy érezze$ van belesz+l#sa a saj#t sors#ba Az ő :in#ja nem t)dta$ %ogy mi v#r r# Az )tas*lésen al)dt összegömbölyödve$ kab#tj#t %aszn#lva p#rn#nak$ és "ogalma sem volt$ mi történik Akkor a te%era)t+ meg's&szott és "elbor)lt Az elszakadt k#belek szikr#z+ tűzesőt sz+rtak szét az &ton$ a%ogy a kabin "eléj*k 's&szott$ egyre közelebb és közelebb5 ;gy pillanat alatt történt$ de lelki szemei előtt 1 mint%a lassított "elvételen l#tn# 1 egy örökkéval+s#g telt el a be'sap+d#sig$ amely örökre tönkretette az élet*ket Megrezzent$ amikor &jabb ki#lt#s %arsant mögötte 8e a %ang ez&ttal gyengébb volt$ mint előtte

?L7 Mint%a léptek %angj#t %allotta volna az ösvényen ;lind)lt arra"elé$ a kanyar )t#n meg#llt >elismerte a %elyet ;gy teljes kör$ gondolta A nő visszavitte oda$ a%ol akkor #llt$ amikor először megpillantotta őt =gen$ emlékszik$ pontosan ott #llt a tölgy"a mellett >elidézte$ a%ogy tenyerét a kő"alra "ekteti$ előre%ajol és lenéz a szakadékba Majd "elemeli a tekintetét$ #t a t&loldalra5 és megl#tja őt$ a%ogy v#r$ t*relmesen v#rja$ %ogy a nő észrevegye őt$ amint ott #ll a "#k között T igen$ pontosan ez az a %ely 8e %ol rejtőz%et most( :éma 'sendben$ mozd)latlan)l #llt és "igyelt 8e nem %allotta Meg"ord)lt Mögötte sin's semmi A%a5 megvan ;gy nyom A szikl#kon leg)r)l+ kövek %angja *tötte meg a "*lét Regan #t)grott a "alon és most odalent rejtőzik !kos l#ny$ gondolta ;ri'$ de nem elég okos !daro%ant a "al%oz és lenézett Apr+ kövek siettek le"elé a mélybe #tpattanva nagyobb t#rsaik "elett T igen$ a nő odalent van$ de %ol( Mint%a mozg#st l#tott volna balra né%#ny kisz#radt #g között :em tétov#zott$ kétszer is odapörkölt abban a reményben$ %ogy annyira megijeszti a nőt$ %ogy az előb&jik rejtek%elyéről A lövések döreje &jabb köveket mozdított ki a %elyéből ;ri' t)dta$ %ogy a %angot meg%allotta m#r a rendőrség is$ és %amarosan a nyak#n lesznek 8e m#r t&l késő volt$ %ogy b#rmit is tegyen ellene 0jra %allotta$ %ogy valaki Regan nevét ki#ltja$ és t)dta$ %ogy az illető közeledik .age nekidőlt a "alnak$ meg"ord)lt és lőtt Majd v#rt

Negy!enkilencedik fejezet
Ale' %allotta a lövéseket Beletaposott a "ékbe$ ko'sija ki"arolt$ a%ogy 'sikorg+ g)mikkal le#llt Wresbe tette a sebv#lt+t$ de azzal m#r nem töltötte az időt$ %ogy le#llítsa a motort ,i)grott és ro%anva ind)lt a j#rd#n$ nem törődve a tömeggel$ letarolva az &tj#ban #ll+ korl#tokat Mögötte Fo%n 6in'ott ko'sija érkezett bömbölő szirén#val Ale' abban a pillanatban l#tta meg /op%ie-t és 3ordie-t$ amikor azok is észrevették őt 3ordie eléro%ant$ miközben /op%ie odaki#ltotta neki< 1 /e%ol nem tal#lj)k Regant A rendőrség nem engedi$ %ogy megkeress*k$ és lövéseket %allott)nk5 Ale' megragadta 3ordie-t 1 Hol l#tt#tok )tolj#ra(

?L? 1 A rajtvonaln#l 0gy tervezte$ %ogy két kilométer sét#l ,ettőt az ösvényen$ azt#n vissza a rajt%oz 0jabb lövés dörrent$ mielőtt 3ordie "olytat%atta volna Ale' ar'#n minden izom meg"esz*lt$ és m#r ott sem volt 3ordie még so%asem l#tta ezt a ki"ejezést senkinek az ar'#n 4)dta$ %a a "ér"i elkapja a lövöldözőt$ megöli$ b#rki legyen is az Ale' szinte megtébolyodott Ha valami történt Regannel$ %a elkésett5 %a valamelyik goly+ eltal#lta a l#nyt5 :em$ van még ideje$ %ogy megtal#lja ,ell$ %ogy legyen ,egyetlen %al#l v#r arra az elvetem*lt gazemberre Ha Regannek 'sak egy %aja sz#la is meggörb*lt$ elevenen megny&zza a "i'k+t Az ég szerelmére$ %ol le%et Regan( 4al#n .age m#r elkapta( Ale' a l#ny nevét ki#ltotta 6in'ott mögötte lo%olt Ale' %allotta zi%#l+ lélegzetét$ a%ogy pr+b#lta őt )tolérni 9 is a l#ny nevét kiab#lta 1 @#rj$ Ale'B :e légy bolondB Hagyd$ %ogy én menjek előre :e te légy a 'élt#bl#ja annak a nyomor)ltnak Azzal Regannek nem lesz jobb$ %a megöleted magad Ale' oda sem "igyelt r# 3sak arra t)dott gondolni$ %ogy minél előbb a l#ny%oz j)sson 0jabb két lövés dörrent$ és Ale' ro%anni kezdett a %ang ir#ny#ba

Öt!enedik fejezet
.age elkeseredetten dőlt a "alnak és &jra lenézett :em volt olyan könnyű zs#km#ny a nő$ mint a%ogy v#rta A %#l#tlan Az a rengeteg gond$ amit v#llalt miatta Regan megírta azt a list#t$ ő pedig egy*ttműködött$ nem igaz( Megmondta neki$ %ogy mit 'sin#ljon Aeter Morrisszal 1 legal#bbis tőle vette az ötletet$ a jegyzeteiből$ amit a mapp#n tal#lt =gen$ egy*ttműködött vele Megadta neki$ amit akart @#llalta érte a ko'k#zatot$ nem #r)lta el a démonnak$ %ogy mit tesz Azt %itte$ szívességet tesz neki$ %ogy ör*lni "og$ %ogy boldogg# teszi$ mert ez az egész nem az ő %ib#ja$ és igaz#n megérdemel egy kis örömet$ mielőtt meg%al 8e a nő nem értékelte a tettét$ és ezzel "eld*%ítette Hrezte$ a%ogy a d*% el)ralkodik rajta 4eljesen összezavarta a dolgokat :em$ nem :em szabad mag#t %ib#ztatnia ;z nem az ő %ib#ja 9 mindent j+l 'sin#lt A nő a "elelős 9 's&szott ki a kezéből 9 okozta az egész kellemetlenséget T$ t)dja ő j+l$ %ogy mi a 'élja Azt akarja elérni$ %ogy saj#t mag#t %ib#ztassa$ a%ogy a baleset )t#n is tette$ de a démon megértette vele$ %ogy az egész 6alker Madison %ib#ja volt

?LD .age még mindig l#tta lelki szemei előtt 6alker Madisont$ a%ogy ott #llt az &ton$ kezét zsebre d)gva$ komoly ar'ki"ejezéssel ,ör*lötte nők és "ér"iak$ a rajong+i$ akik igyekeztek mag)kra vonni a "igyelmét$ miközben a mentősök és tűzolt+k pr+b#lt#k :ina összetört testét kiszedni a ron'sok köz*l A te%era)t+ so"őrje a %elyszínen meg%alt$ és a rendőrök őt tették "elelőssé a balesetért$ de mi értelme lett volna d*%ét egy %alott ellen "ordítani :em$ 6alker volt a "elelős 0jabb ki#lt#s %arsant @alaki Regan nevét ki#ltotta$ olyan aggodalommal a %angj#ban$ amit .age nem értett Azt#n &jra %allotta a %angot$ ez&ttal sokkal közelebbről :in's ideje$ %ogy #t)gorjon a "alon$ leereszkedjen a szakadékba$ és megkeresse a nőt Regannek még egy ki'sit v#rnia kell >elegyenesedett$ pisztoly#t az ösvényre szegezte$ a%onnan a ro%an+ léptek zaj#t %allotta >elkész*lt$ %ogy &jra öljön Ale' b)kkant ki a "#k köz*l$ kezében tartva lövésre kész "egyverét 4iszta 'élpont)l szolg#lt .age sz#m#ra Hirtelen valaki "igyelmeztetően "elki#ltott "elette .age "elnézett$ de a következő pillanatban Regan l#ba telibe tal#lta A l#ny teljes tests&ly#val r#z)%ant$ leg)r)lt r+la$ és igyekezett odébb k&szni$ de a "ér"i keze "*rgén kiny&lt és megragadta a bok#j#t Maga "elé %&zta$ miközben "elé "ordította a "egyvert Ale' a "öldre vetette mag#t$ 'élzott$ és abban a pillanatban$ amikor a l#ny k&szni kezdett$ %ogy kiszabad)ljon$ Ale' meg%&zta a ravaszt 4iszta lövés volt$ egyetlen goly+ a "ejébe$ de Ale' nem ko'k#ztatott 4ov#bbra is 'élra tartotta a "egyverét$ a%ogy %ozz# ")tott és kir&gta a pisztolyt .age kezéből Ale' térdre roskadt ,étszer is nekiveselkedett$ mire siker*lt visszatenni a "egyvert a tokj#ba$ majd mindkét kezével megragadta a l#ny v#ll#t 1 F+l vagy$ Regan( Minden rendben( 1 /zedd le r+lamB 3sin#lj valamit$ %ogy elengedjenB 1 könyörgött %isztérik)san a l#ny Ale' le"eszegette .age kezét Regan bok#j#r+l Azt#n "el#llt és a l#nyt is talpra #llította @égigtapogatta$ és &jra megkérdezte 1 F+l vagy$ )gye( 4)dta$ %ogy %angj#b+l ki'seng az őr*lt aggodalom$ de nem t)dott segíteni rajta !lyan közel volt %ozz#$ %ogy elveszítse 8e most itt tartja a karj#ban$ és so%a többé nem engedi el /zorosan mag#%oz ölelte 1 F+l vagyok 1 Hangja meglepően ny)godt volt 8e a %ossz&$ kemény ")t#s nem m&lt el nyom nélk*l 3sod#lkozott$ %ogy egy#ltal#n megtartja a l#ba =zmai ko'sonyaként remegtek H#l#san "ogadta a "ér"i erejét ;gész teste remegett$ nem bírta abba%agyni$ és amikor m#r azt %itte$ t&ltette mag#t a megpr+b#ltat#son$ zokogni kezdett 0gy tűnt$ Ale' egy#ltal#n nem

?LE b#nja$ %ogy telesírja a p+l+j#t$ miközben dadog+ nyelvvel azt pr+b#lja elmondani$ %ogy mennyire agg+dott érte 1 Meg is %al%att#l volna 1 sírta 1 @#rt r#d 4)dtam$ %ogy te vagy az$ mert %allottam$ a%ogy a nevemet ki#ltod Ale'$ ez a "ér"i meg akart ölni téged Megöl%etett volnaB 4)dod$ milyen közel volt#l a %al#l%oz( A "ér"i megdöbbent .age végigkergette az erdőn$ isten t)dja %#nyszor r#lőtt$ és erre érte agg+dik ;l akarta mondani a l#nynak$ mennyre szereti$ de előbb %agyta$ %add sírja ki mag#t 6in'ott .age l#b#n#l #llt és Ale'et "igyelte 1 2#ttad( 1 kérdezte Ale' 6in'ott b+lintott 1 =gen 0gy z)%ant al# a "#r+l$ mint a vill#m A "r#szt %ozta r#m .age-et is alaposan meglepte Megmentette az életedet$ Ale' .age m#r 'élba vett 1 4)dom$ %ogy megmentett 1 ölelte mag#%oz még szorosabban Ale' Regant 1 ;lviszem innen 1 A parkol+ban legal#bb egy mentőko'si v#r =derendelem a "i&kat$ azt#n )t#nad megyek Regan el%&z+dott Ale'től 1 Mire v#r a mentő( 1 Mindenre "elkész*ltek 1 "elelte 6in'ott 1 @alamelyik mentős majd kitisztítja azokat a v#g#sokat Ale' #tkarolta a v#ll#t és vezetni kezdte Regan %ozz#sim)lt 1 Ale'( 1s&gta 1 =gen( Hangja zavart volt$ a%ogy megkérdezte 1 ,i volt az a "ér"i$ és miért akart megölni engem(

Öt!enegyedik fejezet
:ina .age a %írad+t nézte a tévében 2#tta$ a%ogy a "érjét a mentősök és a rendőrök berakj#k a mentőa)t+ba :em siettek A testet lepedő "edte$ de :ina t)dta$ %ogy a meg nem nevezett "ér"i ;ri' 4ermészetesen ők is t)dt#k$ ki az #ldozat$ de visszatartott#k az in"orm#'i+t$ amíg meg nem #llapítj#k$ ki a legközelebbi %ozz#tartoz+ja B#rmelyik pillanatban kopogtat%atnak az ajt+n :em érzett sajn#latot vagy b#natot ;ri' miatt /iker*lt teljesíteni a k*ldetést vagy elb)kott( 3sak ez sz#mított most

?LG @#rt$ %ogy megl#ssa a m#sik %olttestet A kamera a parkol+ ter*letét p#szt#zta$ és akkor :ina megl#tta őt Regan Madison életben volt ;gy pillanatra a tévések "elé "ord)lt$ és egyenesen a kamer#ba nézett 4ekintete tőrként %atolt :ina szívébe Az asszony tork#b+l éles sikoly tört elő Hallotta$ %ogy valaki a bej#rati ajt+n kopogtat >elemelte a pisztolyt$ amelyet ;ri' előrel#t+an ott%agyott neki és a %al#nték#%oz szorította

Öt!enkettedik fejezet
:em vi''elt$ amikor bőgőmasin#nak nevezte mag#t @ala%#nyszor Ale' azt %itte$ %ogy be"ejezte$ Regan &jra kezdte a sír#st Mindazon#ltal nem 'sod#lkozott rajta 4)dta$ %ogy a sír#s segít a l#nynak megszabad)lni a "elgy*lemlett "esz*ltségtől Ma megj#rta a poklot$ és "igyelemremélt+ b#tors#gr+l és lelkierőről tett tan&bizonys#got$ de most$ %ogy biztons#gban volt$ kiad%atta mag#b+l a "esz*ltséget Ale' mellette *lt a sz+"#n a lakoszt#ly#ban$ és %a egyed*l lettek volna$ akkor bizony#ra az ölébe veszi$ és ringatja$ mint egy kisgyereket$ amíg meg nem ny)gszik 8e sajnos nem voltak egyed*l A szoba zs&"ol#sig megtelt a rokonokkal és bar#tokkal Aiden és /pen'er egy-egy karosszékben *lve %allgatta Fo%n 6in'ott magyar#zat#t$ %ogy "ivér*k$ 6alker %ogyan lett okoz+ja akaratlan)l is .age őr*lt bossz&%adj#rat#nak /op%ie és 3ordie t#ml#s székeken *ltek a %#l+szoba ajt+n#l$ és mag)k is &gy néztek ki$ mint aki rögtön sírva "akad Regan a szemét törölgette$ és pr+b#lt a beszélgetésre "igyelni$ de Ale' "olyamatosan elvonta a "igyelmét ,ezét a mag#éba "ogta$ Regan el%&zta ;rre &jra meg"ogta$ és amikor a l#ny "elnézett$ r#ka'sintott Regan teljesen összezavarodott A "ér"inak nem kéne sz+rakoznia vele Meg"eledkezett volna r+la$ %ogy el "og menni( 4al#n "igyelmeztetnie kellene r# >ogalma sem volt$ %ogyan éli majd t&l az &jabb b&'s&zkod#st ;lég volt r#gondolnia$ %ogy könnyek gyűljenek a szemében 6in'ott előre%ajolt és adott egy &jabb papír zsebkendőt a kisasztalra kitett dobozb+l 1 F+l van( 1 kérdezte 1 =gen 1 ny)gtatta meg a l#ny 1 3sak né%a m)sz#j sírnom 6in'ott kör*lnézett a szob#ban A "ivérei és bar#tnői szemmel l#t%at+an %ozz# voltak szokva a könnyek%ez$ mert mindannyian b+lintottak Regan szavaira Ale' sem izgatta mag#t ;rre 6in'ott elmosolyodott @ész%elyzetben remek*l %elyt#llt$ akkor most %add sírjon$ %a akar$ neki nin's ki"og#sa ellene

?LJ 1 Ami azt illeti$ elég gyakran sírok 1 ismerte be Regan ;rre megint b+lintottak a szob#ban levők Regan &gy döntött$ %ogy t)dom#st sem vesz r+l)k 3ordie-%oz "ord)lt$ mert kérdezni szeretett volna tőle valamit$ de Ale' &jra elvonta a "igyelmét Mielőtt t)datosod%atott volna benne$ %ogy mi történik$ a "ér"i #tkarolta és mag#%oz ölelte Regannek "eltűnt$ %ogy "ivéreit egy#ltal#n nem lepte meg a dolog /op%ie és 3ordie viszont 'sod#lkozva b#m)ltak 1 ;z azt#n a j+ %ír$ )gye Regan( 1 kérdezte 6in'ott 1 ;lnézést$ nem "igyeltem 1 Hossz& volt ez a nap Aeter Morrisr+l beszéltem 4ermészetesen ejtették ellene a gyilkoss#g v#dj#t$ de közben bevallotta$ %ogy ellopta és elj#tszotta az alapítv#nyi pénzt 8e %a a bír+ nem veszi "igyelembe azt a vallom#st$ akkor is elítélik sikkaszt#sért 0gy néz ki$ Morris %ozz#"ért a központ banksz#ml#j#%oz ,emény napok v#rnak r# 1 ;zt j+ %allani 1 jegyezte meg /pen'er Regan egyetértett vele Mindkét b#tyja ny)godtabbnak l#tszott Amikor megérkeztek a parkba$ "élőr*ltek voltak az aggodalomt+l Regan a mentőko'si %#t)lj#ban *lt 3ordie-val és /op%ie-val$ miközben a mentősök ell#tt#k a sér*léseit Regan még so%a nem l#tta Aident és /pen'ert is ilyen k*lönösen viselkedni ;z &jabb meglepetés volt sz#m#ra Aiden val+s#ggal *völtözött a nyomoz+val /pen'er pedig ki akarta *tni az egyik operatőrt$ amikor az megpr+b#lt bem#szni a mentőbe$ %ogy egy közelit 'sin#ljon r+la /pen'ernek nem kellett volna agg+dnia Ale' nem engedett senkit a közelébe /őt Aident is siker*lt meg"ékeznie$ és r#venni$ %ogy ny)godjon meg 1 Még mindig nem siker*l )tolérn*nk 6alkert 1 mondta /pen'er 1 .ondolod$ %ogy emlékszik a balesetre( 1 kérdezte /op%ie 1 Biztos emlékszik 1 %&zta össze a szemöldökét Regan 1 :em ő okozta 1 ismételte meg 6in'ott 1 A %elyszínelő rendőrtiszt jegyzetei szerint a te%era)t+ vezetője és .age is "igyelmetlen*l vezetett 1 Akkor .age keze benne volt a balesetben 1 vonta le a következtetést 3ordie 1 Igy van 1 %elyeselt 6in'ott 1 Akkor miért a te%era)t+ vezetőjének a biztosít+ja rendezte a k#rt( Ale' "elelt a kérdésre 1 Az egyik szemtan& megesk*dött$ %ogy te%era)t+ so"őrje sz#ndékosan gyorsított$ %ogy .age ne t)djon besorolni elé Biztosra veszem$ %ogy a biztosít+ t#rsas#g nem akart %ossz& és kellemetlen pereskedésbe bonyol+dni !l's+bb volt ki"izetni a k#ros)ltakat

?LK Regan Aidenre nézett 1 Hs praktik)sabb is ;mersonra gondolt$ és arra$ %ogy ink#bb "izettek neki egy kisebb vagyont$ %ogy megszabad)ljanak tőle 1 .age-nek nem kellett volna belekezdeni az előzésbe 1 jelentette ki /op%ie /enki sem vitatkozott vele 1 :em %iszem$ %ogy .age el t)dta "ogadni a saj#t "elelősségét a balesetben 1 6alker minden gond nélk*l be t)dta "ejezni az előzést$ de .age nem$ és ettől bor)lt ki 1 2#tni kellett volna az emeleti részt a %#z#ban Az teljesen ;ri' birodalma volt$ %iszen :ina nem t)dta megm#szni a lép'sőt Minden"éle érdekes dolgot gyűjtött össze oda"ent 1 Mint péld#)l( 1 kív#n'siskodott /op%ie 1 :ina orvosi kartonjai a k+r%#zb+l és a re%abilit#'i+s intézetből A papírok között volt né%#ny sz#mla ;ri' .age nevére egy pszi'%i#triai intézetből 1 8e %ogy j)tott %ozz# az orvosi papírok%oz( 1 'sod#lkozott /op%ie 1 Biztos ellopta őket 1 tal#lgatott 3ordie 1 8e vajon miért( 1 4al#n a "elesége akarta$ %ogy ellopja 1 "elelte 6in'ott 1 A nő %ordta ott%on a nadr#got$ a "ér"i volt a bizonytalan l#n'szem 1 Honnan t)dja( 1 kérdezte Regan 1 Brads%aw végigr#gta mag#t az orvosi jelentéseken$ és né%#ny részletet nekem is "elolvasott Az orvosok és terape)t#k mind egyetértettek abban$ %ogy :ina a ne%éz betegek közé tartozott Hs akkor még "inoman "ejeztem ki magam :em meggy+gy)lni akart$ %anem kiegyenlíteni a sz#ml#t Azt %iszem$ addig nyaggatta és piszk#lta ;ri'et$ míg az megtette$ amit kív#nt tőle :ina .age összetört$ megkeseredett nő volt 1 Azt %iszem$ ;ri'nek meg kellett saj#t mag#val k*zdenie$ amikor meg akarta ölni 1 "ord)lt Regan%ez 6in'ott 1 :em &gy nézett ki$ mint aki mag#val %ar'olt$ amikor végigkergette a parkon 1 jött d*%be Ale' 1 Megtal#lta a %al#llist#t$ és tal#n megpr+b#lta teljesíteni az )tols+ kív#ns#god$ mielőtt5 %iszen t)dod 1 mondta 3ordie 1 Mi'soda nyomor)lt elmebetegB 1 morogta Aiden 1 ;bben tökéletesen egyetért*nk 1 'satlakozott %ozz# Ale' 1 .ondolja$ %ogy szerette volna$ %a valaki meg#llítja( 1 kérdezte Regan 1 2e%et$ %ogy ezért k*ldte az e-mailt és a "aQokat( 4)dnia kellett$ %ogy erre a rendőrség is bekap'sol+dik az *gybe

?LL 6in'ott be's)kta a jegyzet"*zetét$ és a zsebébe s*llyesztette 1 ;leinte igen$ de azt#n .age Morrisra terelte a gyan&t$ %ogy elvonja a "igyelm*nket$ sz+val val+színűleg meggondolta mag#t 0gy néz ki$ mint%a 'sak j#ték lett volna sz#m#ra :ina volt a "őnök$ ;ri'et pedig mardosta a bűnt)dat B#rmit megtett$ amit a nő akart 1 Hs a b#ty#mat %ib#ztatt#k a szeren'sétlenség*kért 1 mondta Regan 1 :ina pontosan t)dta$ mit 'sin#l Alig%ogy erőre kapott$ "elpakolt#k minden %olmij)kat és ideköltöztek$ 6alker sz*lőv#ros#ba 0gy vélem$ 6alker volt az eredeti 'élpontj)k$ és ;ri' 'sak az alkalomra v#rt$ %ogy megölje 1 8e később megv#ltozott a terv 1 b+lintott Ale' 1 >ot+kat tal#lt)nk a kony%aasztalon és egy &js#gkiv#g#s 6alkerről :yomon követték$ %ogy merre j#r Hs t)dj#k$ mi volt még az asztalon( @agy %&sz péld#nya annak a "ényképnek$ ami a 'sal#dr+l megjelent az egyik &js#gban Azt %iszem$ az a kép le%etett az oka$ %ogy megv#ltoztatt#k a terv*ket ;l t)dom képzelni$ %ogy érezték mag)kat$ %a a mosolyg+ ar'okra néztek Azon a képen 6alker Regan mögött #ll$ a kezét a v#ll#ra teszi és lenéz r# 2#tszik$ %ogy b*szke r# és boldog$ és ez val+színűleg az őr*letbe kergette .age-éket 1 Azt akart#k$ %ogy 6alker szenvedjen$ mielőtt ;ri' megöli 1 mondta Ale' 1 4iszta szív*kből gyűlölték Regan megborzadt 1 A baleset igazi szörnyetegekké v#ltoztatta őket 1 Hdesem$ nem %inném$ %ogy a baleset előtt sokkal jobb emberek voltak 1 Az ember szinte megsajn#lja őket 1 A pokolba vel*kB Az a "ér"i meg akart ölni Ha te%etném$ &jra lelőném 1 ;nnyi volt 1 #llt "el 6in'ott$ és nagyot ny&jt+zott /op%ie is "el#llt 1 Hazamegyek Ma siker*lt %al#lra rémítened$ Regan ;sk*szöm$ legal#bb egy %étig kell az *zleteket j#rnom$ %ogy t&ltegyem magam rajta 1 Most bo's#natot kellene kérnem( 1 Ha akarsz 1 vigyorgott r# /op%ie 1 /op%ie$ %aza kéne vinned 1 mondta 3ordie 1 Hs %a Regan bo's#natot akar kérni valakitől$ az én leszek Ha emlékeztek$ én nem is akartam elind)lni azon a versenyen Mondtam$ %ogy menj*nk ink#bb a "agyiz+ba 1 :em$ arr+l volt sz+$ %ogy a verseny )t#n *l*nk be egy "agyira 1 mondott ellent /op%ie @itatkozva ind)ltak ki"elé a szob#b+l 6in'ott is elköszönt$ kezet "ogott a "ivérekkel$ majd elment Ale' )t#na sietett

?LM 1 Hé$ Fo%n$ v#rj egy per'et /zeretnék veled beszélni Aiden és /pen'er is az ajt+ "elé ind)ltak 1 :em lesz gond ma éjszaka( 1 kérdezte /pen'er Regantől 1 :em$ minden rendben lesz Aiden%ez sét#lt$ és megbökte %#t)lr+l 1 Akarsz valami m+k#sat %allani( 1 R#m "érne egy kis vid#ms#g 1 ;mlékszel még a problém#mra( 1 Melyikre( 1 kérdezte$ mint%a %&g#nak annyi gondja lenne$ %ogy sz#mon se le%et tartani 1 A vén ke'skékkel kap'solatban 1 0gy érted$ amikor egy idős "ér"i "iatal nőt vesz "eleség*l( 1 Aontosan 1 0gy rémlik$ mint%a azt mondtad volna$ %ogy annak m#r vége 1 Igy is van$ de mégis annak köszön%etem$ %ogy észrevettem .age-et ;gy idősebb "ér"i sét#lt az )t'#n a "iatal bar#tnőjével Hn persze azonnal kisz&rtam őket :e%éz megszabad)lni a j+ öreg szok#sokt+l 1 tette %ozz# magyar#z+an 1 Hppen azon gondolkodtam$ %ogy nem kellene ennyire visszataszít+nak éreznem$ %ogy5 nos$ nézz*nk szembe a tényekkel$ a "ér"i 'sak egy vén ke'ske volt 1 :a igen$ l#tszik$ %ogy t&lj)tott#l a problém#n 1 Ha nem lett volna probléma$ nem veszem észre .age-et ;zt pr+b#lom magyar#zni 1 Hs az$ %ogy észrevetted$ ki%atott valamiképpen a későbbi eseményekre( Regan t)dta$ merre tart Aiden$ és m#r b#nta$ %ogy belekezdett a beszélgetésbe 1 Hagyj)k Aiden nagyot nevetett 1 4)dod mit$ Regan( 1 Mit( B#tyja bele'sípett az orr#ba$ 'sak %ogy bosszantsa 1 /zeret*nk Cgye$ t)dod( Regan b+lintott$ és szeme &jra megtelt könnyel 1 ;z azt jelenti$ %ogy meg%#romszorozod a költségvetésem jövőre( 1 :em$ ez azt jelenti$ %ogy szeret*nk 8e *gyes pr+b#lkoz#s volt Ale' elkísérte 6in'ottot a li"t%ez$ és most vissza"elé tartott$ amikor Aiden meg#llította /pen'er az ajt+ban beszélgetett Regannel ;gyik*k sem ker*lgette a "orr+ k#s#t

?MN 1 Mik a terveid a %&gommal( 1 >eleség*l "ogom venni 1 @al+ban( Ale' b+lintott 1 Beletelik egy kis időbe$ amíg meg t)dom győzni$ de addig "#rasztom$ míg vég*l megadja mag#t Aidennek szemmel l#t%at+an nem volt ellenvetése ,ezet r#zott Ale'kel$ majd Reganre nézett 1 :em %iszem$ %ogy t&l sok#ig "og tartani 1 jelentette ki mindent)d+an /pen'er 'satlakozott %ozz#j)k$ és Ale' vele is közölte sz#ndék#t /pen'er keményebb di+nak bizony)lt 1 Ha 'sak egyszer is megríkatod a %&gomat5 1 kezdte szigor& %angon$ majd %irtelen el%allgatott .yors pillant#st vetett Reganre$ aki éppen akkor törölte le könnyeit 1 Hagyj)k 1 legyintett Regan v#rta Ale'et Az ajt+ban #llt és "igyelte$ a%ogy a "ér"i közeledik Ale' arra gondolt$ %ogy &gy néz ki$ mint aki j+l le akarja %ordani 1 /zeretném megköszönni$ %ogy segítettél ma 1 kezdte Regan 1 F+ 1 mosolygott r# Ale' 1 Megmentetted az életemet 1 4e is az enyémet 1 Akkor most kvittek vagy)nk H#tralépett azzal a sz#ndékkal$ %ogy be's)kja a "ér"i orra előtt az ajt+t$ de Ale' kérdése meg#llította 1 Hogy-%ogy ma ilyen nyűgös vagy( ;rre ki'sapta az ajt+t és &jra kilépett 1 :em vagyok nyűgös >eltételezem$ %ogy most elmész5 t)dod$ továbblé*sz 1 nyomta meg az )tols+ sz+t 1 Hn pedig szeretnék sok sikert kív#nni a karriered%ez 1 =gaz#n( 1 =gen Ale' "elé ny&lt$ de a l#ny "eltette a kezét$ és megr#zta a "ejét 1 :em %agyom$ %ogy megint összetörd a szívem >igyelj r#m$ Ale' :em te%eted meg$ %ogy azt mondod$ elmész$ azt#n visszajössz és #tkarolsz és5 egyszerűen nem te%eted ezt velem 1 ,ezdett belejönni Sssze"onta a karj#t a melle előtt 1 4ov#bb kell lépned$ emlékszel( 4e mondtad /z+val$ menj 'sak ;gyenesen előre$ ki az ajt+n ,észen #llt a %ar'ra$ de Ale' nem k*zdött tisztességesen

?M7 1 /zeretlek$ Regan 1 :em 1 rebben meg a l#ny pill#ja A "ér"i mosolya ellen#ll%atatlan volt 1 8e igen /zeretlek Regan nem %itt neki 1 8e XHa vala%a Bostonban j#rsz5Y ;zt mondtad$ XHa vala%a Bostonban j#rsz5Y 1 /e%ova nem megyek nélk*led 0gy döntött$ %ogy %agyja még egy ki'sit vergődni a "ér"it$ mielőtt megbo's#tana neki 8e a szíve az övé volt 1 Ha vala%a 3%i'ag+ban j#rsz5 1 lépett %#tra Megpr+b#lta be's)kni az ajt+t$ de a "ér"i l#ba &tban volt Ale' nevetve lépett be és z#rta be maga mögött az ajt+t 1 4al#n még nem vetted észre5 T$ mennyire szeretiB 1 =gen( 1 M#r itt vagyok

"tószó
Ale' %azavitte Regant a 'sal#dj#%oz$ %ogy bem)tassa A l#ny ideges volt és agg+dott$ %ogy nem "ogj#k kedvelni Ale' &gy vélte$ ez a legnagyobb ostobas#g$ amit életében %allott ;l nem t)dta képzelni$ miért aggodalmaskodik a l#ny$ amikor ő mindent megtett$ %ogy megny)gtassa$ miközben a besz#ll+kap) "elé igyekeztek ,*lönös p#r voltak Ale' nemrég "ejezett be egy k*ldetést a Hivatal sz#m#ra$ melyben #l'#z#s)l %ossz& %ajat és szak#llat viselt$ amit még nem volt ideje lev#gatni 3sak lez)%anyozott ind)l#s előtt$ és kényelmes szolg#laton kív*li r)%#t %&zott mag#ra$ ami ki"ak)lt p+l+b+l és kopott "armerből #llt Regan r+zsaszín bl&z#ban$ k%akiszínű nadr#gj#ban és eleg#ns szand#lj#ban &gy "estett$ mint akit skat)ly#b+l %&ztak ki :em viselt ékszert$ lesz#mítva a "*lében 'sillog+ apr+ gyém#ntot és az eljegyzési gyűrűt Regan &gy nézett ki$ mint egy manöken Ale' &gy nézet ki$ mint egy sorozatgyilkos A "ér"iak megpr+b#lt#k elkapni a pillant#s#t$ a nők vissza"ojtott#k sikoly)kat$ %a megl#tt#k Az első oszt#ly )tols+ sor#ban *ltek$ ami azt jelentette$ %ogy szinte kettesben érez%ették mag)kat Ale' ki is %aszn#lta a le%etőséget$ és mi%elyt kial)dt a X,ap'solj#k be biztons#gi

?M? öveiketY l#mpa$ oda%ajolt %ozz# és meg's+kolta :em kapkodta el$ alaposan kiélvezte a 's+k minden pillanat#t$ azzal a nem titkolt sz#ndékkal$ %ogy zavarba %ozza a l#nyt Mikor be"ejezte$ &jb+l elmondta neki$ mennyire szereti 1 4)dod$ mire gondolnak az emberek$ %a így egy*tt l#tnak minket( 1 =gen 1 s)ttogta a l#ny 1 Arra$ %ogy milyen szeren'sés vagyok 1 Igy van Aontosan ezt gondolj#k Regan a szemét "orgatta 1 Fobb lesz$ %a kiveszed azt a "*lbeval+t$ mielőtt megl#tj#k a testvéreid Ha igaz$ amit r+l)k meséltél$ nem kímélnek majd 1 Hagyom$ %add sz+rakozzanak egy ki'sit Majd )t#na kiveszem 1 @olt alkalmad elolvasni /op%ie leleplező 'ikkét /%ieldsről( 1 =gen$ remek m)nk#t végzett 1 :agyon te%etséges ;z meglep téged$ )gye( Ale' kiny&jtotta a l#b#t$ megigazította az *lést$ majd meg"ogta a l#ny kezét 1 8r#g#m$ azok )t#n$ %ogy r#jöttem$ ő Bobby Rose l#nya$ én m#r semmin sem lepődöm meg vele kap'solatban Mesélj nekem arr+l$ %ogyan tal#lkozt#l /op%ie-val és 3ordie-val 4)dom$ %ogy az iskol#ban bar#tkoztatok össze5 1 /pen'er mesélt neked arr+l a verekedős l#nyr+l$ nem( 1 :em$ azt mondta$ vegyelek r#$ %ogy te meséld el nekem 1 Az egész egy p#r %aj'sattal kezdődött 1 "ogott bele Regan$ és azt#n elmondta neki az egész történetet Morganről$ a verekedős l#nyr+l Ale' roppant m)lats#gosnak tartotta$ %ogy Regan le%#nyta a l#nyt 1 Azok )t#n békén %agyott téged és a bar#tnőidet( Regan b+lintott 1 Hvek +ta nem l#ttam 1 ,ív#n'si lennék$ mi történt vele 1 T$ azt t)dom$ mi lett vele Aolitik#val kezdett "oglalkozni$ és m#r a szen#t)sban *l Ale' &jra elnevette mag#t$ biztosra vette$ %ogy a l#ny 'sak )gratja Regannek szerette$ a%ogy nevet 4)lajdonképpen mindent szeretett rajta Besét#lt az irod#j#ba és megv#ltoztatta az életét Olmai "ér"ija lassan elsz)ny+k#lt 1 Ale'( 1 Hmm( 1 Mikor m)tatod meg :i'k %#z#t(

?MD 1 Az m#r a mi %#z)nk 1 javította ki 1 Holnap #tme%et*nk megnézni$ %a akarod$ és %a nem tetszik$ akkor meg%irdetj*k$ és keres*nk %elyette m#sikat 1 4etszeni "og 1 @an elég szoba$ %ogy elsz#ll#solj)k a bar#tnőidet$ amikor megl#togatnak 4)dom$ %ogy %i#nyozni "ognak neked Hi#nyozni "og$ %ogy nem tal#lkoz%at vel*k$ de beszélni mindennap "ognak 1 ;gy-két %+napig még ing#zni "ogok$ amíg Aa)l és Henry nem boldog)l nélk*lem 1 Hogy "ogadta Henry az &js#got$ %ogy Bostonban "ogsz dolgozni( 1 Cgyan&gy$ mint a te bar#taid$ amikor megmondtad nekik$ %ogy az >B=-%oz mész 1 /z+val sírtak$ mint egy 'se'semő$ mi( 1 Majdnem el"elejtettem elmondani a nagy &js#got A sz#mít+gépes szakértőtök m#r a Hamiltonban dolgozik 1 Melissa el"ogadta az #ll#st( Regan mosolygott 1 Aiden nemigen t)dta$ mit kezdjen vele Melissa közölte vele$ %ogy ki akarja 'serélni az összes lepra komp)tert 1 2epra( Azt mondta$ %ogy lepra( 1 Most dolgozik a sz+kin'sén Regan arr+l beszélt$ %ogy milyen v#ltoztat#sokat akar bevezetni a bostoni Hamilton sz#llod#ban$ majd el%allgatott$ amikor l#tta$ %ogy Ale' elal)dt !da%ajolt %ozz# és meg's+kolta az ar'#t 1 /zeretlek$ Ale' Most és mindörökké