Fisa de date

UTILITATI Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
APA CANAL 2000 S.A. Adresa postala: B-DUL I.C.BRATIANU, NR.24A, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110016, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0248625050, In atentia: MIHAI VIOREL BURCUS, Email: mihai.burcus@apa-canal2000.ro, Fax: +40 0248223540, Adresa internet (URL): www.apacanal2000.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Societate comerciala pe actiuni apartinând unei unitati teritorial administrative, care desfasoara activitati relevante în baza unui drept exclusiv acordat de comunitatea locala

Activitate (Activitati)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
CL5- "Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si de canalizare în aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni"

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari Executarea Locul principal de prestare: Localitatile Pitesti si Maracineni, Codul NUTS: RO311 - Arges jud. Arges

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul proiectului: Lucrarile pentru executia de lucrari de constructii si instalatii in localitatile de referinta, lucrari care includ: a)Adaptare la teren si/ sau detalii de executie acolo unde este cazul. b) Lucrari de constructie si instalatii. c)Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice. d)Testare si punere in functiune. e)Monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor. f)Remedierea defectelor aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni conform conditiilor generale de contract. g)Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. Valoarea estimata a contractului conform Devizului General aprobat este de 43.345.365 lei, fara TVA, la care se adauga procentul de 6,00 % din valoarea estimata a investitiei de baza, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 2.444.307 lei, fara TVA. Precizam ca suma aferenta cheltielilor diverse si neprevazute va putea fi utilizata in ipoteza in care pe parcursul executiei contractului apar cheltuieli cu servicii/ lucrari, care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2) 45231300-8 Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2) 45232152-2 Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-10-2013 10:32

Pagina 1/10

A. de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau ordin de plata în contul S.458km (inclusiv subtraversari pe o lungime de aprox. 2.00 RON II. 278^1 din O.2. 17.C. •Reabilitarea retelei de distributie pentru aprox. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în conditiile art.1. •executia a 11 statii de pompare apa uzata si executia conductelor de refulare aferente in lungime de aprox. Obiectul 2: Retea canalizare gravitationala •extinderea retelei de canalizare gravitationala pentru aprox. Garantia de participare se va completa si se va depune în original (la adresa mentionata la punctul I. 34/2006 în cazul respingerii unei contestatii: 11773 lei.1. În cazul depunerii de oferte în asociere. H = 80m c. pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei. În acest ultim caz.construire statie de repompare Argeselu •statie pompare apa tratata: 1+1 pompe. 47m) •instalare camine pe conducte si racordare consumatori.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Fonduri de Coeziune (FC). nr. H = 60m •statie pompare apa tratata Pitesti: 2+1 pompe. hidranti de incendiu si contorizare consumatori.852 km (inclusiv subtraversari). 91. 90 alin.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI II. sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 1 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Q = 110 l/s.789. APA CANAL 2000 S.U.. garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale.G. Bugetul Local. în conditiile prevazute la art. 925/2006.672. In cazul garantiilor constituite intr-o alta moneda decat RON. 1) III. (3) din H. •Realizarea de subtraversari pe o lungime totala de aprox. Modelul garantiei de buna executie este prezentat in Formularul nr. nr.100 km (inclusiv subtraversari/supratraversari) •realizarea de subtraversari/supratraversari pe o lungime totala de 807 m •instalare camine pe conducte. (Model orientativ Formular nr.P. 21m) Localitatea Pitesti: Obiectul 1: Retea de aductiune apa potabila •extinderea retelei de aductiune pentru aprox 1. 10.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 18 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor II.1.G. Q = 40 l/s. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în limba originala si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. în conditiile legii. 21.b) Garantie de buna executie Da Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 15 zile de la data semnarii contractului.1.959 km (inclusiv subtraversari/ supratraversari pe o lungime totala de aprox. 2.E. Cuantumul ce se va retine din garantia de participare în conditiile art.A. Q = 8 l/s. Bugetul de Stat.G. cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pâna la data limita de depunere ofertelor indicata in anuntul de participare.Fisa de date Contractul include: Localitatea Maracineni: Obiectul 1: Retea de distributie apa •Extinderea retelei de distributie pentru aprox. FINANCIARE SI TEHNICE III.Credit operator regional.2) III. În cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/ societate de asigurari se va completa Formularul nr. IBAN RO93BRDE030SV05734580300 deschis la BRD Pitesti. Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile incepand cu termenul limita pentru primirea ofertelor. nr.construire statie de pompare apa tratata Darzului •statie pompare apa tratata: 2+1 pompe.1) si în format electronic în S. Sistemul Electronic de Achizitii Publice. ECONOMICE. 372 km (inclusiv subtraversari) •reabilitarea retelei de aductiune pentru aprox. 201m •Executia a 2 puncte de masura clor si presiune.1. •instalare camine pe conducte. Forma de constituire a garantiei de participare: virament bancar sau instrument de garantare irevocabil emis.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III.a) Garantie de participare Da Cuantumul garantiei de participare: 866.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1) Ajustarea pretului contractului Nu SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE. 90 alin. nr.907 lei.1.4. H = 50m b. H = 30m Valoarea estimata fara TVA: 45. (1) din H. suma initiala pe care o va depune contractantul în contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.construire rezervoare si statie de pompare apa tratata in GA Pitesti/Maracineni: •construire rezervoare 2x1000mc •statie pompare apa tratata Maracineni: 2+1 pompe. Q = 18 l/s. (Model orientativ Formular nr. Obiectul 2: Reabilitare si extindere rezervoare si statii de pompare apa tratata a.2) Optiuni Nu II.92 din H. 14. CUI RO 13009001. 925/2006.236 km (inclusiv subtraversari). 07-10-2013 10:32 Pagina 2/10 .G. se va lua in considerare cursul de schimb valutar comunicat de Banca Central Europeana pentru cea de-a 5-a zi lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Boteanu Vasile. coruptie.3/3A dupa caz). Stanca Dorian. în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.1. 07-10-2013 10:32 Pagina 3/10 . nr. spalare de bani. fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. 337/2006. 44 din O.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta în original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. -Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. MEMBRII UIP: Georgescu Catalin. III. ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate. nr.1. întelegeri sau aranjamente cu acestia. (completare Formular nr. 314/2010. c)Hotararea Guvernului nr.3. CONSILIER JURIDIC CONTRACTE: Dumitru Nicola. metodele/formulele de calcul al acestora. Stanciulescu Ion.U. Visoiu Ovidiu.G. d) din O. Dogeanu Daniel. Neacsu Elena. nr. fara a exista consultari.U. 4). a). cu exceptia celor care beneficiaza de înlesniri la plata/esalonari/compensari. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE: Patrascu Liviu. 181 lit.G. Nota: in cazul depunerii unei oferte în asociere. Modalitatea de îndeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate. Olteanu Constantin. Bouleanu Nicolae. caziere fiscale sau alte documente echivalente).G. 181 din O.4. Vacarel Manuela.ro si dar si informatiile prezentate la Sectiunea IV. b) Hotararea Guvernului nr. 34/2006).C. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor. Solomon Adina. fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. nr. printr-o hotarâre definitiva si irevocabila.2. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. nr. aprobate de catre organele competente în domeniu.2. nr. Mihaescu Maria Marinela. APA-CANAL 2000 S. Stoicea Alin-Mihail. Se vor prezenta: -Declaratia de eligibilitate. Stancu Mariana. Leca Valentin. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. -Declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.U. activitati criminale. Neacsu Mariean. Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante: I.anrmap. -Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. Ciobanu Mihaela. III. specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite si ca detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate. Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani. VI.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu III. Pîrnuta Marius-Georgian. Conditie de calificare: Ofertantul trebuie sa confirme ca oferta prezentata a fost conceputa si formulata în mod independent fata de oricare concurent.1. 691 din O. Frîntura Adrian-Dumitru. 455/2001 privind semnatura electronica. Nota: In cazul depunerii unei oferte în asociere.1. Tiroiu Nicoleta. 180 din O. Dragna Bogdan. Geanta Ilinca. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Deleanu Ion.U. Angelescu Constantin. fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei.5) Legislatia aplicabila a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2266/335 din 6 iunie 2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de "proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale". 6) Sistemul Electronic de Achizitii Publice. comunicari. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice prin mijloace electronice din O. direct sau indirect. MEMBRII ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR: Apostoliceanu Sorin.A. Modalitatea de îndeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. "executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa". 4) si Cazier judiciar si fiscal al operatorului economic si al administratorului sau dupa caz al administratorilor operatorului economic (pentru toate persoanele indicate cu calitatea de administrator in documentele constatatoare emise de organismele competente). a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 11 alin. Preoteasa Marin Bogdan. cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos. nr.G. 4 din HG 925/2006 modificata si completata. ca nu contine elemente care deriva din întelegeri între concurenti în ceea ce priveste preturile/tarifele. Modalitatea de îndeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. Gentea Cristian.G. pentru frauda. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.G. III. "executie de depozit conform de deseuri". Bascacov Mihai. SERVICIUL CONTRACTE ACHIZITII PUBLICE: Burcus Mihai. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator. cantitatea. 34/2006. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. "proiectare si executie de statie de sortare. Radomir Sorina. Baicu Catalin. 181 din O.2) CONDITII DE PARTICIPARE III. II. nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri. Oprea Gheorghe-Gabriel. c1) si lit. Musat Valerica. V.: Decher Ion.1) Situatia personala a operatorilor economici. Ghilencia Vasile Valentin.Goncearu Horia-Radu. Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor si Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Badiu Nicu. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Nota: In cazul depunerii unei oferte în asociere.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului Toate documentele solicitate în cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice române vor fi depuse în oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” iar. Declaratia pentru neîncadrarea în prevederile art. nr. Ghinea Oana. Mosteanu Florentin Andrei. Nedelea Veronica. Puscasu Mariana. IV. Marin Iulian. DIRECTORII S. Declaratia pentru neîncadrarea în prevederile art. Tudosoiu Dumitru. 5). Boteanu Vasile. cu modificarile si completarile ulterioare. intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include în respectiva oferta elemente care. daca este cazul. niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice.U.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse. Ionescu Dumitru. Silvia Dinu. 181 din O. Dan Vasile. Inginer sef . Marica Daniela-Elena. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Pentru informatii suplimentare privind legislatia in domeniul achizitiilor publice vezi www. Radu Ion-Marian. prin natura lor. ca oferta prezentata nu contine elemente care deriva din întelegeri între concurenti în ceea ce priveste calitatea.Sandulescu Mihail.U. compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor". Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze la una din situatiile prevazute la art. Dumitru Mariana. daca este cazul (pentru neîncadrarea în prevederile art. In masura in care procedura de emitere a acestor certificare nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata. Marinescu Silviu. lit.U. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau. inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.G.Ion Dragos-Catalin. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. anuntata de contractor. Nedelea Veronica. d)Legea nr. Dinescu Gheorghe.(Model orientativ – Formular nr.Fisa de date III. taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.U. e) ORDIN nr.

modernizare. prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Sistemul Electronic de Achizitii Publice. prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Toate documentele solicitate în cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice române vor fi depuse în oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” iar. Ordinul nr. conform art.4682. obiectul de activitate iar pentru persoanele juridice straine se va prezenta un document echivalent. Nota: cerinta aplicabila numai persoanelor juridice straine. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii în activitatile de construire. art.2099 lei. 186 din OUG 34/2006). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba româna. 359/2004. 799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor. 7A. cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara. 07-10-2013 10:32 Pagina 4/10 . rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate. III. în valoare de 14000000 lei. 15 din Legea nr. Conditie de calificare: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului. III. fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei pentru acele activitati asumate prin acordul de asociere.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 USD = 3. Pentru operatorii economici nerezidenti. executie si exploatare în domeniul gazelor naturale. resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 6 luni de derulare a contractului.3. 1 Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu dublul valorii estimate a contractului de lucrari. cu toate modificarile si completarile ulterioare. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza. Modalitatea de îndeplinire: Pentru persoanele fizice/juridice române se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor.Fisa de date III.730 lei Documente relevante: Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si înregistrate de organele competente) sau.2379 lei. 180. executa si verifica instalatii electrice si Ordinul nr. ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate. Conditie de calificare: ofertantii sau dupa caz ofertanti asociati sau subcontractantii de specialitate trebuie sa detina toate atestatele/certificatele/agrementele tehnice necesare pentru executia lucrarilor. pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta în original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. dupa caz. respectiv Ordinul nr. Cerinta nr. Modalitatea de îndeplinire: Se va prezenta unul din documentele solicitate.4560. conform reglementarilor legale in vigoare. pentru transportul feroviar si cu metroul.690. In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. Valorile de referinta sunt urmatoarele pentru anul 2012: 1 EUR= 4. 1 USD = 3. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. a). 181 lit. pentru anul 2010: 1 Eur = 4. atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza. 2 Disponibilitati banesti. prezentand in acest sens Formularul nr. în suma de 86. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare. pentru anul 2011: 1 EUR = 4. Conditie de calificare: persoanele juridice straine trebuie sa detina un certificat de rezidenta fiscal sau o declaratie valabila in acest sens. ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare. conform graficului de executie. 1 USD = 3. Ofertantul sau dupa caz ofertantul asociat ori subcontractantul de specialitate care vor executa lucrarile specifice trebuie sa detina certificatul/agrementul mai sus indicat sau un document echivalent emise de institutiile/autoritatile relevante din tarile de origine sau un angajament ferm prin care se va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator acesta se obliga sa obtina pana la semnarea contractului toate certificatele/agrementelor necesare pentru executia lucrarilor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau. Se vor prezenta: -Documentele care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic. -Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic în curs.1. 7B si Formular 6.0486 lei. Modalitatea de îndeplinire: Se va prezenta unul din documentele solicitate. Nota: In cazul depunerii unei oferte în asociere. c^1) si d) si art . completat conform Formular nr. Modalitatea de indeplinire Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare în suma de 14000000 lei si pentru o perioada de 6 luni. 7) Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în alta moneda decât lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Central Europeana pentru ultimii trei ani finalizati din punct de vedere contabil. întretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Modalitatea de indeplinire Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr.1779 lei. -Atestate si certificari necesare pentru executia lucrarilor pentru lucrarile de traversari cursuri de apa si subtraversari linii CF.2.69^1 din OUG 34/2006. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/ tarii în care este stabilit operatorul economic.2.2. reprezentantilor legali.

1. conform ISO 14001. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. prezentand in acest sens Formular nr. conform ISO 9001. nu afecteaza mediul. art. Modalitatea de indeplinire Completare Formular nr.3. cantitatea (lungimea). 2 Implementarea Standardului de Management de Mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat.2. un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.1.2. perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor. 1 Implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat. atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza. Se va prezenta si angajamentul de a nu se subcontracta servicii sau lucrari ulterior emiterii ordinului de incepere a lucrarilor catre operatorii economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei.69^1 din OUG 34/2006. 190 alin.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII III. 180. conform ISO 14001. daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor. 6. 8B si Formular nr. In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. cu toate modificarile si completarile ulterioare.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. -procesul-verbal de receptie finala.G. (2) si (3) din O. sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat.1.U. b)Pentru Contractele de executie retele de apa Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 28 km de retele de distributie apa si 16 km de aductiuni de apa Dn > 400 mm. III. procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard.1) PROCEDURA IV. 07-10-2013 10:32 Pagina 5/10 . 181 lit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard. conform ISO 9001. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica în îndeplinirea contractului de lucrari. prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. a).3. 691 din OUG nr. cu modificari si completari ulterioare. 190 din OUG 34/2006). un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. (1).1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu III.4) Contracte rezervate Nu III. se va prezenta Lista cuprinzând subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant în parte). 34/2006. III. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. 337/2006.b) Tipul procedurii Licitatie deschisa Sistemul Electronic de Achizitii Publice.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Online IV. Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor. 8 Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 8A al persoanei respective. Cerinta nr. Se vor prezenta datele de identificare ale eventualilor subcontractanti. prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. Daca este cazul. trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. nu afecteaza mediul. un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat.Fisa de date Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat urmatoarele: a)Pentru Contractele de executie retele de canalizare Ofertantul trebuie sa fi executat un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 21 km de retele de canalizare.3.1. Informatii privind subcontractantii. Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: .1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica în îndeplinirea contractului de lucrari.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul.1. nr. c^1) si d) si art .

3.2) Se va organiza o licitatie electronica Nu IV.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu IV.3.3. 07-10-2013 10:32 Pagina 6/10 .7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor) 120 zile IV.4) PREZENTAREA OFERTEI IV.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta CL_5_Arges IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV.Fisa de date IV.3.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice Sistemul Electronic de Achizitii Publice.4.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2.2.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare Moneda in care se exprima oferta de pret: RON Romana IV.

2014. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile privind sanatatea si securitatea muncii. Plansa va include dimensiuni si etichete. ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile privind sanatatea si securitatea muncii care sunt în vigoare în România. continând metodologia detaliata pentru executia testelor si verificarilor de calitate pentru lucrarile executate pe faze determinante de executie. personalul.02.Fisa de date Propunerea tehnica va contine cel putin informatiile de mai jos: a) Graficul fizic si valoric de realizare a obiectivului de investitii cu indicarea reperelor (jaloanelor) critice pentru executia lucrarilor pe categorii de activitati si care va fi elaborat in corelare cu legislatia (standarde. verificari si încercari. pe baza informatiilor prezentate in Formularul nr. 411/2000 pentru aporbarea normelor metodologice privind conditiile de închidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie în vederea executarii de lucrari în zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. precum si a interdependentelor dintre activitati cu indicarea unui drum critic. •Lista procedurilor tehnice de executie a tuturor obiectelor si categoriilor de lucrari care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii. •Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor. programarea si durata testelor. respectiv pâna când Conditiile Contractuale sunt îndeplinite în ceea ce priveste parametrii garantati si costurile de operare. ofertantul va atasa la fisele tehnice aferente caietului de sarcini oferta tehnico-economica a producatorului/furnizorului. precum si modul de organizare si supraveghere a circulatiei. Se impune. planificarea exacta a acestora. solutii tehnice de executie propuse inclusiv in ceea ce priveste eventualitatea asigurarii alimentarii cu energie electrica a consumatorilor din retea. termenului de interventie si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni cauzate de viciile de executie. •Metodele pentru managementul achizitiilor de materiale. materiale. necesare pentru garantarea sigurantei publicului în timpul lucrarilor de constructie. a resurselor financiare.2015. Data estimata de start va fi 01.v. lucrari temporare. senzitivitatea procesului legat de respectivul echipament si durata de viata. Detaliile vor fi prezentate sub forma de liste si vor include: descrierea fiecarui echipament. •Planul de control al calitatii. Perioada de Notificare a Defectelor va fi de 12 luni. sustine costurile etc. echipamente si utilaje tehnologice precum si a dotarilor.. surprinzând succesiunea exacta a activitatilor. Ofertantii vor avea in vedere ca lucrarile vor fi atacate simultan si executate in paralel pentru fiecare obiect de lucrari aferent unei localitati in parte. De asemenea. la intocmirea graficului ofertantul va avea in vedere ca data de finalizare a contractului nu va fi mai tarziu de 30. accese în santier. alte elemente considerate semnificative de catre constructor. l) Planul privind strategia de operare reprezentand acel document specific ofertantului care reflecta viziunea acestuia si recomandarile sale privitoare la operarea echipamentelor pe o perioada de 10 ani.). dotari.. Jaloanele de monitorizare (milestones) vor arata clar momentul finalizarii etapelor cheie de pe drumul critic al investitiei. normative) in vigoare si cu precizarea duratelor aferente (startfinish). Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor. in care se vor prezenta urmatoarele: limitele instalatiilor de proces. evidentierea aportului planificat pentru fiecare membru al societatii mixte / consortiului de firme. •Masurile pentru reducerea prafului. cu mentiunea ca in privinta perioadelor de executie si testare nu vor fi acceptate durate mai mari decat cele indicate mai sus. j) Breviarul de calcul privind costurile de operare pe o perioada de 10 ani cu justificarea valorilor rezultate.) aplicat la serviciile si lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini/propusa. •Sistemul de gestionare a documentatiei pentru executarea lucrarilor care va include atat pe subcontractori cat si pe furnizorii antreprenorului. •Modul de efectuare a controlului asupra materialelor si a fortei de munca si de abordare a defectiunilor si remedierilor (inclusiv procedurile pentru actiuni corective). Ofertantul va detalia cerintele pentru mentenanta inclusiv pentru echipamente incluse în oferta. 07-10-2013 10:32 Pagina 7/10 . •Descrierea sistemului calitatii.inspectmun.4.09. c) Descrierea organizarii de santier propuse pentru executia lucrarilor.S. detaliind operatiunile componente. k) Proiectul de management al traficului. adaptate la situatia concreta din teren. facilitati de productie. •Schemele de semnalizare a zonei de drum în lucru. respectiv: A. precum si procedurile tehnice de executie. cerintele pentru mentenanta periodica. de asemenea. fiind obligatoriu de indicat: •Memoriul de prezentare a lucrarilor si tehnologiilor de executie/ refacere si masurile destinate desfasurarii traficului rutier în conditii de siguranta. cladiri. al sigurantei circulatiei si fazele de semaforizare. Respectiva descriere va fi insotita de planul lucrarilor de O. respectiv este obligatorie probarea capacitatii tehnice de a se sustine cadenta de executie propusa in grafic.. compusa din specificatii tehnice si alte documente tehnico-economice din care sa rezulte consumul de energie electrica in regim de functionare la puterea maxima si informatii privind disponibilitatea livrarii si conditiile de livrare (inclusiv termene si conditii de garantie si mentenanta.2) Modul de prezentare a propunerii financiare Sistemul Electronic de Achizitii Publice. urmand a se evidentia inclusiv alocarea specifica a resurselor umane si materiale (utilaje.teritoriale ale drumurilor de pe aceste rute. mecanice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului. a numarului de ore zilnic de functionare si a randamentului prezentate pentru agregatele de pompare. b) Programul de realizare a lucrarilor care se va axa pe activitatile de constructie si include descrieri succinte ale tuturor operatiunilor componente. zone de depozitare. B.html. •Metodele de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie. daca este cazul. canalele si camerele principale. g)Planul cu masurile privind protectia mediului care va cuprinde: •Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratiilor. completata cu semnalizarea de orientare pentru traficul rutier deviat în concordanta cu prevederile Ordinului nr.p. precum si implicarea eventualilor subantreprenori in ceea ce priveste activitatile intreprinse. lucrarile temporare si permanente care vor fi executate. conductele. respectiv pentru fiecare echipament propus. se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www. Programul va detalia/descrie Graficul fizic si valoric de executie si va reprezenta oglinda activitatilor de executie. •Analiza traseelor de circulatie în cazul devierii traficului si schita cu rutele ocolitoare propuse. Acest program va ilustra indeosebi urmatoarele elemente: detalii de executie. precum si ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrari. •Metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul executiei lucrarilor exclusiv a documentelor validate si aprobate. Sistemul de canalizare.ro/Legislatie/legislatie. cu precizarea categoriilor functionale si administrativ . Sistemul de alimentare cu apa. In cadrul acestei sectiuni ofertantii vor prezenta informatii detaliate privind proiectul de management propus. f) Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor care va cuprinde: •Prezentarea generala a lucrarii. IV. i) Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor în perioada de garantie acordata. etc. Organizarea de santier va fi pusa in corelare cu cuantumul alocat de ofertant pentru executia lucrarilor/activitatilor propuse. 15. inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S. succesiunea.d. etc. e) Descrierea calitatii principalelor materiale de constructii si instalatii pe baza de certificate de conformitate si/sau buletine de incercare si agremente tehnice aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor sau alte documente similare prin care sa se probeze asigurarea unui nivel de calitate corespunzator in privinta materialelor ce urmeaza a fi puse in opera. h) Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei. •Analiza fazelor de executie d. precum si intervalele de timp in care ofertantul propune sa fie efectuate lucrarile. •Managementul deseurilor. d) Specificatiile tehnice ale tuturor echipamentelor si utilajelor tehnologice prevazute in oferta. care sa confirme ca au înteles perfect implicatiile lucrarilor ce urmeaza sa fie executate în conditii de trafic si ca pot furniza toate semnalizarile.

444. In vederea compararii unitare a ofertelor.1 din prezenta (9 zile) autoritatea contractanta nu va mai raspunde.02". imputerniciri notariale ori altele asemenea.A.Declaratia privind eligibilitatea) se vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul documentelor de calificare si nu pot face obiectul unei declaratii pe propria raspundere. ori necotarea sau cotarea cu valoarea 0 a unei operatiuni/activitati.4. respectiv cote de cheltuieli indirecte/profit diferite în cadrul ofertei. 4 alin. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Prin urmare.789. nr. toate formularele si declaratiile solicitate prin prezenta documentatie de atribuire (Ex.00% la valoarea investitiei de baza din propunerea sa financiara (fara diverse si neprevazute).G.672 lei. asa cum este aceasta evidentiata în cadrul anuntului de participare. cuantumul aplicat pentru calculul cheltuielilor indirecte si cuantumul aplicat pentru calculul profitului. ca element constitutiv si distinct al acesteia.E. instruire si asistenta beneficiar. conform art. cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute în caietul de sarcini/actele normative in vigoare care reglementeaza executia respectivelor lucrari. în format electronic. numai în format electronic si numai pâna la data limita de depunere a ofertelor. procurare. semnate cu semnatura electronica. respectiv toate operatiunile. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic si numai pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. adaptarile la teren. nr. iar in ceea ce priveste cuantumul cheltuielilor indirecte se vor lua in consideratie prevederile Anexei nr.Fisa de date Propunerea financiara se va prezenta in lei. nr. cu mentiunea ca in privinta continutului documentului prezentat de ofertanti. inclusiv forta majora. Fisierele astfel rezultate se vor încarca în S. în mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau persoana imputernicita de reprezentantul legal al ofertantului sau dupa caz.E. se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului/invitatiei de participare. 455/2001 privind semnatura electronica. Ofertele depuse la o alta adresa decât cea stabilita Sistemul Electronic de Achizitii Publice. detaliile de executie. contracte similare (numar/data/beneficiar/obiect/nr. Se pot utiliza ca model orientativ formularele model emise in aplicarea H. (b)Anexa la oferta. în conditiile prevazute de art. autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita în conformitate cu prevederile art. 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic. consumurile cu ore de functionare a utilajelor de constructii si consumurile cu transporturile. din care cheltuieli diverse si neprevazute 2.G. cu mentiunea ca fiecare original in parte se va prezenta scanat in format color si lizibil (recomandabil dimensiunea A4) si se vor semna cu semnatura electronica de catre ofertant. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu. 60 alin. testare. 925/2006.U. nu vor fi permise alte omisiuni. conform prevederilor Legii nr. subcontractantului. necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. IV. la sectiunea corespunzatoare respectivelor documente. determinate de orice motive. a asociatului. cu exceptia documentelor expres indicate în prezenta documentatie. nr. Nu se accepta preturi unitare diferite pentru acelasi tip de operatiune/resurse. într-o perioada care nu trebuie sa depaseasca. fara ca prin aceasta sa aduca modificari asupra documentelor semnate cu semnatura electronica si care au fost încarcate în S. manipulare. activitatile.Formular nr. comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”) acordand în acest sens un termen de raspuns de cel mult doua zile lucratoare. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.P.U. cât mai repede posibil. fiecare informatie dintre cele solicitate prin modelele de formulare este obligatorie.G. eventualele remedieri in perioada de garantie si orice alte cheltuieli pana la receptia finala. precum si documentele care însotesc oferta asa cum sunt acestea enumerate mai jos se transmit în conformitate cu solicitarile autoritatii contractante prin SEAP în format electronic.307 lei (6. (3) din O. inclusiv probe tehnologice. conform prevederilor art. tertului sustinator. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi. nr.P. fara TVA. cuantumurile aplicate pentru calculul altor cheltuieli directe cu manopera. Pentru clarificarile transmise dupa expirarea termenului prevazut la sectiunea I. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate/terti documentele respective trebuie sa fie datate. În acest sens numai operatorii economici înregistrati în SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta. toate preturile vor fi exprimate in cifre cu doua zecimale. Riscurile transmiterii ofertei. documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica (Legea nr.G. pe format de hârtie (semnat si stampilat în original). (2) din H. Cu exceptia erorilor aritmetice. semnate si parafate conform prevederilor legale. La nivelul propunerii financiare. punere in functiune. nr. În conformitate cu prevederile art. autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita detalii. Astfel.A. cifre pentru indeplinirea plafoanelor valorice. Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse si metodologii de executie a lucrarilor. etc. 34/2006. 455/2001 privind semnatura electronica. Idem eventuale angajamente ferme de sustinere ori documente doveditoare ale calitatii de IMM.3) Modul de prezentare a ofertei Instructiuni privind derularea procedurii de atribuire: Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. (4) din acest act normativ).P. recomandare/nr..: . astfel cum sunt acestea definite la art. 07-10-2013 10:32 Pagina 8/10 . 1660/2006. 34/2006. Cuantumurile pentru calculul altor cheltuieli cu manopera vor fi in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare. din punctul de vedere al continutului si prevederilor pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului.G. ofertantii au obligatia de a da curs solicitarii autoritatii contractante. Având în vedere sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit. pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. complet si fara ambiguitati. respectiv numere de inregistrare pentru documente emise de terti. pentru transmiterea solicitarilor de clarificari în legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se înregistreze în SEAP (www. In sustinerea listelor de preturi se vor prezenta consumurile de resurse de materiale cu indicarea furnizorilor materialelor de constructii si instalatii si prezentarea de oferte de la furnizorii pentru principalele materiale de constructii. 16 din H. precizari sau confirmari suplimentare atât de la ofertantul în cauza. depunerea docmunetelor care fac parte din oferta în original. (2) din O. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar. valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute de 6. Prin urmare. 11.G. transport. Componentele specificate in Liste de preturi reprezinta Sume Forfetare (LS) fiind obligatia ofertantilor sa demonstreze la prima cerere scrisa a comisiei de evaluare ca au inclus toate activitatile care trebuie intreprinse de Antreprenor pentru a-si indeplini obligatiile in cadrul Contractului.00% din valoarea estimata a investitiei de baza). cad în sarcina operatorului economic.E. cu conditia transmiterii solicitarii de clarificari în timp util de catre operatorii economici. Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire. 34/2006. toate documentele prin care operatorii economici demonstreaza îndeplinirea cerintelor minime de calificare. 80 alin. acest document va fi luat in considerare numai in conditiile in care anexa la declaratie va indica in mod concret modul de indeplinire a cerintelor de calificare.A. Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie transmisa în S.ro) ca operator economic conform prevederilor H. nr.U. (c)Listele de cantitati. fiecare Ofertant va cuprinde. în termenul si conditiile stabilite. cu modificarile si completarile ulterioare si ca participant la procedura de atribuire. cât si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens. fara TVA. În cazul în care exista incertitudini sau neclaritati în ceea ce priveste anumite documente prezentate. 1660/2006.e-licitatie. In situatia in care operatorii economici uzeaza de dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere privind modul de indeplinire a cerintelor de calificare. proces verbal de receptie).G. la orice clarificare solicitata. echipamentele si dotarile aferente obiectivului de investitii. 6 "Structura si continutul cheltuielilor indirecte" aferenta "Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice Indicativ P91/1. Ofertantii vor avea in vedere imprejurarea ca modelul formularelor solicitate prin documentatia de atribuire este unul orientativ. În acest sens. 61 alin. consumurile cu mana de lucru. nr. autoritatea contractanta poate solicita ofertantului declarat câstigator.G. 17 din H. organizarea de santier si cantitatile necesare pentru executia lucrarilor in cauza astfel cum sunt acestea detaliate in caietul de sarcini. 28/2008 si oferte de pret de la producatori si/sau furnizori pentru toate utilajele. de regula. recomandam operatorilor economici sa posteze eventualele solicitari de clarificare cu celeritate. nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între partile contractante. Ofertantilor le este adus la cunostinta ca valoarea estimata totala a contractului este de 45. De asemenea. respectiv toate cheltuielile legate de executie. Astfel. Propunerea financiara va contine: (a)Formularul de oferta . propunerea tehnica si propunerea financiara.

Ofertantul are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea de catre autoritatea contractanta a garantiei de participare. Pentru a fi considerate parte a ofertei deja depuse. cu modificarile si completarile Sistemul Electronic de Achizitii Publice. privind finantele publice. cu amendamentul ca în antentul fiecarui document prin care se modifica un document deja transmis se va înscrie în mod obligatoriu mentiunea "MODIFICARI". 273/2006 privind finantele publice locale. 265/2006 privind aprobarea O. iar esecul de a depune o oferta care sa nu îndeplineasca cerintele minime si obligatorii de calificare si instructiunile de prezentare a documentelor indicate prin prezenta documentatie de atribuire poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila/neconforma. semnate cu semnatura electronica. ori arhive/fisiere electronice corupte (care nu pot fi deschise) ori incomplete. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. 195/2005 privind protectia mediului. un procedeu special. a executiei lucrarilor si a constructiilor. dupa cum sunt acestea prezentate în documentatia de atribuire. ca singura baza a acestei proceduri de atribuire. indiferent de rezultatul procedurii. cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor). 554/2004 a contenciosului administrativ. Împreuna cu propunerea tehnica si propunerea financiara se vor mai depune si umatoarele documente: -Opisul continând indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste fiecare document. ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza documentatia de atribuire. -Modelul de contract însusit.5. Pentru pregatirea si transmiterea ofertei.1. prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute în aceasta documentatie. precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care pot afecta în vreun fel valoarea. prin care se indica o anumita origine. ?Legea administratiei publice locale nr. 9 (cu referire la dovada constituirii garantiei de participare). inclusiv a oricarei clarificari aduse documentatiei de atribuire în timpul perioadei de pregatire a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului se vor formula în scris sub forma de clarificari. cu precizarea ca nu vor fi acceptate si alte vizite suplimentare de amplasament decat in cazuri temeinic justificate (fundamentate tehnic) inaintate cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului – Formularul nr. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.: Motivat de incidenta unor restrictii tehnice existente in SEAP indicam in continuare si alte acte normative cu impact in ceea ce priveste derularea procedurii de atribuire: ?Legea nr. Modelul de contract (acord contractual) va trebui sa aiba mentiunea “Am citit si suntem de acord fara rezerve cu termenii si conditiile contractuale prevazute în Documentatia de Atribuire si consimtim ca. ?Hotarârea de Guvern nr. -Lista documentelor din oferta care sunt confidentiale. sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garantiei de participare. dovada platii primei de asigurare si dupa caz. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini). Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Informatii complementare celor prezentate la Sectiunea III. Autoritatea contractanta informeaza operatorii economici ca vizita de amplasament va fi organizata in primele doua zile lucratoare ale celei de-a doua saptamani de la publicarea anuntului de participare. un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. sau un alt document legal echivalent. Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de atribuire. modificarile trebuie prezentate în conformitate cu prevederile prezentei Documentatii de atribuire. productie. -Dovada privind constituirea garantiei de participare (Formularul nr. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant. -Scrisoarea de înaintare . ?Ordonanta de urgenta nr. o marca de fabrica sau de comert. prin posta la sediul Autoritatii contractante sau direct la registratura acesteia si prin postarea in format electronic in SEAP. Prin depunerea unei oferte. În cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari asupra ofertei deja depuse. sursa. 215/2001. -Documentele de calificare solicitate. în format electronic. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzator sunt activitati realizate pe riscul ofertantului. Clarificarile referitoare la clauzele contractuale obligatorii se vor formula pâna la data limita de depunere a ofertelor cu respectarea prevederilor Sectiunii I. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor. ?Legea nr. se returneaza nedeschise. dupa caz. ?Hotarârea Guvernului nr.G. Operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor. Nu se accepta oferte si/sau documente de calificare nesemnate cu semnatura electronica extinsa valida. în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/ reprezentantul legal al firmei (original/ traducere autorizata si legalizata). 07-10-2013 10:32 Pagina 9/10 Fisa de date . în timp ce pentru clauzele specifice clarificarile pot fi formulate inclusive odata cu depunerea ofertei. ?Legea nr. Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertanti se solicita operatorilor economici sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei. acesta are obligatia de a asigura transmiterea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru depunerea ofertelor. ?Hotarârea Guvernului nr. ?Legea nr. din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însotesc oferta. nr. ?Legea nr. conform prevederilor Legii nr. In situatia in care se va prezenta un document eliberat de o societate de asigurari se vor prezenta in mod obligatoriu si documentele anexe aferente politei din care cel putin contractul de asigurare. 10. formularelor. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului general si al metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii. 455/2001 privind semnatura electronica. in format electronic. 1 sau ordin de plata. Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija documentatia de atribuire si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor. in sectiunea ”Intrebari”.semnata de catre administrator/reprezentantul legal. în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare sa semnam contractul de achizitie publica în conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire si cu necesitatile autoritatii contractante”. Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. conditiile de asigurare. indiferent care sunt conditiile proprii de vânzare ale ofertantului. astfel încât acestea sa poata fi identificate în mod facil. în original. 925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor. 1072/2003 privind avizarea de catre ISC a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice. ?Legea nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative.U. dovada constituirii garantiei colaterale solicitate de societatea de asigurari. 10/1995 privind calitatea în constructii.Formularul nr. împreuna cu formularele aferente. comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”) acordand în acest sens un termen de raspuns de cel mult trei zile lucratoare. Clauzele obligatorii sunt imperative.în cadrul anuntului de participare sau dupa expirarea datei pentru depunere vor fi respinse din cadrul procedurii si. pâna la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor. 500/2002. conditiile sau natura ofertei sau executia contractului. -In situatia unei oferte comune se va prezenta acordul de asociere. -Împuternicire legala . 766/1997 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor.1 din Fisa de date [Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9]. ofertantul accepta în prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract. ?Hotarârea Guvernului nr.

VI. echipamente.3) ALTE INFORMATII Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Fisa de date SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI. C. În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1. Email: office@cnsc. Localitatea: Bucuresti. autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. 07-10-2013 10:32 Pagina 10/10 . Adresa internet (URL): www.4. Bucuresti.4. ?Ordinul Ministerului Dezvoltarii.ro Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4. Localitatea: Pitesti. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje. Stavropoleos. Lucrarilor Publice si Locuintelor nr. ?Standarde nationale si reglementari tehnice în domeniu.burcus@apacanal2000. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotarârea Guvernului nr. Tel. precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii". ?Hotarârea Guvernului nr. Tel. Romania.1) Organismul competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str.ro. BRATIANU nr. 256 ^2 din OUG 34/2006. VI. 6.POS Mediu VI. Cod postal: 030084. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. în vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (re-ofertare). oferta câstigatoare fiind cea clasata pe locul 1. Fax: +40 248222445.A.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac APA CANAL 2000 S.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare: VI. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice. PITESTI Adresa postala: B-dul I. Cod postal: 110004. instalatii tehnologice si a punerii în functiune a capacitatilor de productie. Adresa internet (URL): http://www.ulterioare.cnsc. 24 A. Email: mihai. sector 3. ?Hotarârea Guvernului nr.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Program / Proiect Program / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu . Clasamentul se va stabili în ordinea descrescatoare a pretului ofertat. Dupa caz si alte acte normative în legatura cu obiectul contractului. +40 248222445. Fax: +40 213104642 / +40 218900745.ro.apa-canal2000.4) CAI DE ATAC VI. +40 213104641. Romania. nr.ro Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful